Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ"

Transcript

1 Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, Σηλ: , Fax: ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΦΑΛΙΣΗ Α 1. Γενικά τοιχεία: Η εταιρεία με τθν επωνυμία <<Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. >>, θ οποία ζχει ςυςτακεί, λειτουργεί και εκπροςωπείται νόμιμα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ελλθνικοφ Δικαίου: - ζχει Αρικμό ΓΕΜΗ , ΑΦΜ και υπάγεται ςτθ ΔΟΥ Χαλανδρίου. - εδρεφει ςτο Χαλάνδρι επί τθσ Αριςταγόρα αρ. 5 - είναι νομίμωσ εγγεγραμμζνθ ωσ Πρακτορείο Αςφαλειϊν ςτο Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν με αρικμό μθτρϊου και παρζχει υπθρεςίεσ αςφαλιςτικισ διαμεςολάβθςθσ. Εποπτεφεται δε από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, Διεφκυνςθ Εποπτείασ Ιδιωτικισ Αςφάλιςθσ και το Υπουργείο Ανάπτυξθσ. - Είναι μζλοσ του ΣΠΑΤΕ ( Σφλλογοσ Αςφαλιςτικϊν Πρακτόρων Νομοφ Αττικισ) και ςυνεργάηεται με τισ πιο αξιόπιςτεσ αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ τόςο τθσ Ελλθνικισ, όςο και τθσ ξζνθσ αςφαλιςτικισ αγοράσ. 2. Τπηρεςίεσ αςφαλιςτικήσ διαμεςολάβηςησ Παροχή ςυμβουλϊν βάςει αμερόληπτησ ανάλυςησ: Η εταιρεία <<Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. >> διατθρεί τθν ανεξαρτθςία τθσ κατά τθν παροχι των υπθρεςιϊν αςφαλιςτικισ διαμεςολάβθςθσ και παρζχει ςυμβουλζσ ςτουσ καταναλωτζσ πελάτεσ βάςει αμερόλθπτθσ ανάλυςθσ,

2 παρζχοντασ πλθροφορίεσ με βάςθ τθν ανάλυςθ επαρκοφσ αρικμοφ αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων που διατίκενται ςτθν αγορά, ϊςτε ςφμφωνα με επαγγελματικά κριτιρια να είναι ςε κζςθ να προτείνει ςτουσ πελάτεσ τθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ που κα ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ τουσ. Λειτουργεί ςτον αςφαλιςτικό χϊρο με υψθλοφ επιπζδου επαγγελματιςμό, ςεβαςμό ςε αρχζσ και διαδικαςίεσ, εντιμότθτα ςε εταιρικζσ ςχζςεισ και υποχρεϊςεισ. Αυτό επιτυγχάνεται με: Τθν υποςτιριξθ των αξιόπιςτων αςφαλιςτικϊν εταιριϊν με τισ οποίεσ επιλζγει να ςυνεργάηεται. Το υψθλό επίπεδο του ςτελεχιακοφ τθσ δυναμικοφ Τα ςφγχρονα, εξειδικευμζνα αςφαλιςτικά προϊόντα και τισ ςυμβουλευτικζσ αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ Τθν ολοκλθρωμζνθ υποςτιριξθ και εξυπθρζτθςθ που παρζχει ςτουσ πελάτεσ και ςυνεργάτεσ τθσ Το ποιοτικό Δίκτυο Συνεργατϊν που δφναται να ςτθρίξει Οι υπθρεςίεσ αςφαλιςτικισ διαμεςολάβθςθσ που παρζχει θ <<Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. >>, ςυνίςτανται ςτθν παρουςίαςθ λφςεων αςφαλιςτικισ κάλυψθσ που ενςωματϊνονται ςτα αςφαλιςτικά προϊόντα των ςυνεργαηόμενων με αυτιν αςφαλιςτικϊν επιχειριςεων, όπωσ αυτά ζχουν διαμορφωκεί από τισ ίδιεσ τισ αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ. Εν γζνει, οι παρεχόμενεσ προσ τουσ καταναλωτζσ ςυμβουλζσ από τθν <<Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. >>, υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ πρακτορείο, δίδονται βάςει των πλθροφοριϊν, που παρζχουν οι ίδιοι πελάτεσ, όπωσ αυτζσ καταχωροφνται ςτο ειδικό <<ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΕΛΑΤΗ>>, είναι δε πλιρωσ τεκμθριωμζνεσ και απόλυτα προςαρμοςμζνεσ ςτισ απαιτιςεισ και ςτισ ανάγκεσ τουσ. 3. Δικαιϊματα Εναντίωςησ Τπαναχϊρηςησ Α. Ο πελάτθσ καταναλωτισ διατθρεί δικαίωμα εναντίωςησ ςτη ςφναψη τησ ςφμβαςησ αςφάλιςησ δυνάμει των διατάξεων του αρ. 2 παρ. 5 και 6 του Ν. 2496/1997, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:

3 1. Εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ ενόσ (1) μθνόσ από τθν θμερομθνία παράδοςθσ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου ο αςφαλιςμζνοσ δφναται να αςκιςει δικαίωμα εναντίωςθσ ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊςει ότι οποιαδιποτε διάταξθ του περιεχομζνου τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ παρεκκλίνει από τθν αίτθςθ αςφάλιςθσ. Το δικαίωμα εναντίωςθσ ςε αυτι τθν περίπτωςθ αςκείται με τθν ςυμπλιρωςθ και υποβολι ςτθν <<Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. >> ζγγραφου εντφπου εναντίωςθσ εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ. 2. Εντόσ προκεςμίασ δεκατεςςάρων (14) θμερϊν από τθν παράδοςθ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου ο αςφαλιςμζνοσ δφναται να αςκιςει δικαίωμα εναντίωςθσ ςε περίπτωςθ που θ <<Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. >> ι θ αςφαλιςτικι εταιρία που παρζχει το προϊόν: α) δεν του ζχει γνωςτοποιιςει κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ για αςφάλιςθ μία εκ των πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτο αρ. 4 παρ.2 περ. Η και παρ. 3 περ. Δ του π.δ. 400/1970 β) δεν του γνωςτοποίθςε τυχόν γενικοφσ ι ειδικοφσ όρουσ από τουσ οποίουσ διζπεται θ ςφμβαςθ, μνθμονεφοντάσ τουσ ςτο τμιμα του αςφαλιςτθρίου που αναγράφονται τα εξατομικευμζνα ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ και παραδίδοντάσ τουσ μαηί με το αςφαλιςτιριο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο αρ.2 παρ. 4 του Ν.2496/1997. Β. Ο πελάτθσ καταναλωτισ διατηρεί δικαίωμα υπαναχϊρηςησ από την αςφαλιςτική ςφμβαςη, το οποίο αςκείται με τθν ςυμπλιρωςθ και υποβολι ςτθ <<Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. >> ζγγραφθσ διλωςθσ υπαναχϊρθςθ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δεκατεςςάρων (14) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμζρα ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ι από τθν θμζρα που παρζλαβε τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, θ οποία είναι μεταγενζςτερθ. Ωςτόςο, θ προκεςμία αυτι παρατείνεται ςε τριάντα (30) θμερολογιακζσ ςτισ αςφαλίςεισ ηωισ, όπωσ αυτζσ προβλζπονται από το άρκρο 13 περ. 2 του ν.δ. 400/1970 όπωσ ιςχφει, κακϊσ και ςτισ ςυνταξιοδοτικζσ αςφαλίςεισ. Η προθεςμία τησ άςκηςησ του δικαιϊματοσ υπαναχϊρηςησ αναςτζλλεται για όςο χρόνο ο Χρήςτησ ζχει δικαίωμα εναντίωςησ ςφμφωνα με τα προαναφερόμενα υπό ςτοιχείο Α. Γ. Οι δθλϊςεισ εναντίωςθσ και υπαναχϊρθςθσ παραδίδονται ι /και αποςτζλλονται ςτθν <<Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. >> ςτθν διεφκυνςθ: Αριςταγόρα 5, Πάτθμα Χαλανδρίου, Ωσ θμερομθνία τθσ διλωςθσ υπαναχϊρθςθσ και εναντίωςθσ

4 λαμβάνεται θ θμερομθνία που παρελιφκθ το ςχετικό ζγγραφο από τθν <<Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. >>. Συνιςτάται ςτουσ χριςτεσ τθσ υπθρεςίασ που αςκοφν τα δικαιϊματά τουσ για τα οποία προβλζπεται θ τιρθςθ αποκλειςτικϊν προκεςμιϊν, όπωσ το δικαίωμα εναντίωςθσ ι/και υπαναχϊρθςθσ, να ενθμερϊνουν τθλεφωνικά για τθν αποςτολι τουσ και να επιβεβαιϊνουν τθλεφωνικά τθν παραλαβι τουσ από τθν <<Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. >>. Δ. Σε περίπτωςθ που ο χριςτθσ αςκιςει ςφννομα οποιαδιποτε από τα προβλεπόμενα ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία δικαιϊματα εναντίωςθσ και υπαναχϊρθςθσ, θ αςφαλιςτικι ςφμβαςθ ακυρϊνεται εξαρχισ, δθλαδι κεωρείται ότι ουδζποτε ζγινε και κατά ςυνζπεια δεν επιφζρει κανζνα αποτζλεςμα για οποιοδιποτε από τα μζρθ, τα δε καταβλθκζντα αςφάλιςτρα επιςτρζφονται εντόσ τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν παραλαβι από τθν αντίςτοιχθ αςφαλιςτικι επιχείρθςθ τθσ κοινοποίθςθσ τθσ υπαναχϊρθςθσ ι τθσ εναντίωςθσ και δεν υπάρχει καμία ποινι για τον Χριςτθ. Διευκρινίηεται ότι το δικαίωμα εναντίωςθσ ι υπαναχϊρθςθσ δεν μπορεί να αςκθκεί αν μζχρι τθν παράδοςθ τθσ ςυςτθμζνθσ επιςτολισ ςτο ταχυδρομείο ι και μετά από αυτι και μζχρι τθν περιζλευςι τθσ ςτθν <<Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. >> ζχει δθλωκεί ηθμιά για αςφαλιςτικό κίνδυνο που ζχει επζλκει και καλφπτεται από τθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ. Τα ζντυπα με τα οποία ο πελάτθσ καταναλωτισ μπορεί να αςκιςει τα ωσ άνω δικαιϊματά του, αποςτζλλονται ςε αυτόν από τθν εταιρεία μασ, και ςε κάκε περίπτωςθ είναι διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα μασ 4.Διευθζτηςη εγγράφων παραπόνων Εξωδικαςτική Επίλυςη Διαφορϊν 1. Ο πελάτθσ - καταναλωτισ δφναται να υποβάλει εγγράφωσ τα ερωτιματα ι τυχόν παράπονά του απευκυνόμενοσ ςτθ <<Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. >> αποςτζλλοντασ θλεκτρονικό μινυμα ι fax ςτα ακόλουκα ςτοιχεία επικοινωνίασ: και Η <<Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. >> κα διαβιβάηει τα αιτιματα ςτθν αντίςτοιχθ αςφαλιςτικι επιχείρθςθ. Ο Χριςτθσ λαμβάνει απάντθςθ από τθ <<Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. >> ι και απευκείασ από τθν αςφαλιςτικι επιχείρθςθ το ςυντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν παραλαβι του ςχετικοφ αιτιματοσ. Η άςκθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ δεν περιορίηει τα δικαιϊματα του Χριςτθ για αναηιτθςθ δικαςτικισ προςταςίασ. 2.Αςφαλιςμζνοι, αντιςυμβαλλόμενοι, δικαιοφχοι, ενϊςεισ καταναλωτϊν και κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να υποβάλει ζγγραφθ καταγγελία κατά τθσ

5 <<Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. >> ωσ Πράκτορα Αςφαλίςεων ςτθν Διεφκυνςθ Εποπτείασ Ιδιωτικισ Αςφάλιςθσ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. Για πράξεισ ι παραλείψεισ που ςυνιςτοφν παραβιάςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ ςχετικά με τθν αςφαλιςτικι διαμεςολάβθςθ ι αντιβαίνουν ςτα χρθςτά ι ςυναλλακτικά ικθ ι προςκροφουν ςτθ δθμόςια τάξθ. 3. Σε κάκε περίπτωςθ προωκείται θ διαδικαςία εξωδικαςτικισ επίλυςθσ των όποιων τυχόν διαφορϊν προκφψουν μεταξφ του χριςτθ τθσ υπθρεςίασ / αςφαλιςμζνου και τθσ <<Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. >> ωσ Πρακτορείο Αςφαλειϊν ι/και τθσ εκάςτοτε ςυνεργαηόμενθσ με τθν <<Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. >> αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ. Για τθν επίλυςθ των ενδοςυνοριακϊν ςυναλλαγϊν λειτουργοφν τα ακόλουκα ςχιματα ςυμβιβαςτικισ επίλυςθσ διαφοράσ: α. Διεφκυνςθ Προςταςίασ Καταναλωτι τθσ Γενικισ Γραμματείασ Καταναλωτι του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, β. Διεφκυνςθ Εποπτείασ Ιδιωτικισ Αςφάλιςθσ (ΔΕΙΑ) τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, γ. Ο Συνιγοροσ του Καταναλωτι και δ. Οι Επιτροπζσ Φιλικοφ Διακανονιςμοφ Καταναλωτικϊν Διαφορϊν. 3 5.Γλϊςςα-Εφαρμοςτζο δίκαιο 1. Το ςφνολο των όρων που διζπουν τισ ςχζςεισ του πελάτθ καταναλωτι με τθν <<Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. >>, όπωσ αυτοί διατυπϊνονται ςτουσ όρουσ χριςθσ, κακϊσ και οι όροι των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων των ςυνεργαηομζνων με τθν <<Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. >> αςφαλιςτικϊν επιχειριςεων ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 2. Οι ςχζςεισ μεταξφ <<Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. >> και των πελατϊν καταναλωτϊν, κακϊσ και μεταξφ αυτϊν και των αςφαλιςτικϊν επιχειριςεων τα προϊόντα των οποίων προμθκεφονται μζςω τθσ <<Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. >> διζπονται και ερμθνεφονται δυνάμει του ελλθνικοφ δικαίου.

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ

Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Κϊδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ Πίνακασ περιεχομζνων Κεφάλαιο 1 Άρκρο 1 Άρκρο 2 Άρκρο 3 Άρκρο 4 Άρκρο 5 Άρκρο 6 Άρκρο 7 Άρκρο 8 Άρκρο 9 Άρκρο 10 Άρκρο 11 Κεφάλαιο 2 Άρκρο 12 Άρκρο 13 Κεφάλαιο 3 Άρκρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD Οι Όροι που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, διζπουν τθ χριςθ τθσ προπλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ κάρτασ (Κάρτα), τθν οποία θ Εκvικι Σράπεηα τθσ Ελλάδoσ Α.Ε. (Σράπεηα),

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΕΙΑΓΓΕΛΕΑ ΣΟΤ ΑΡΕΙΟΤ ΠΑΓΟΤ ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ που με τισ πρϊξεισ και τισ παραλόψεισ τουσ χειραγώγηςαν το Δημόςιο Φρϋοσ τησ Ελλϊδοσ και ζημύωςαν το Ελληνικό Δημόςιο, τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ"

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ" Φ.Ε.Κ. 8449/τ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε./14-8-2014 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρκρο 1 - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ.

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΔΠΑ Νν 001 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ «ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 1 από 60 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ»

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Ανακζτουςα Αρχι: Υπουργείο Οικονομικϊν Ρροχπολογιςμόσ: 98.032,52ευρϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα