ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΤΗΛ , , FAX website Περιστέρι, Μαρτίου 2007 Αρ. πρωτ.: - (οίκοθεν) ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02/07 Της αριθμ. 2 ης συνεδρίασης της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ» Στο Περιστέρι σήμερα 05/03/2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε στα γραφεία του Συνδέσμου, η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ», έργο προϋπολογισμού δαπάνης δημοπρατούμενων εργασιών ,00 (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), με φορέα υλοποίησης τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας. Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας για το προαναφερόμενο έργο, ορίστηκε με την υπ αριθμ. 27/2007 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ, και αποτελείται από τους: Σύνολο Μελών: 9 Παρόντες: 7 Απόντες: 2 o Mόσχο Διαμαντόπουλο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό του ΑΣΔΑ, Πρόεδρο της επιτροπής o Χαράλαμπο Σωτηρόπουλο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό του ΑΣΔΑ, μέλος της επιτροπής o Μαρία Κάγκα, Πολιτικό Μηχανικό του ΑΣΔΑ, μέλος της επιτροπής o Κυριάκο Καραγιώργη, Πολιτικό Μηχανικό του Δ. Ιλίου, μέλος της επιτροπής o Θεόφιλο Βουτσινά, Μηχανολόγο Μηχανικό, Δημοτικό Σύμβουλο Δ. Αιγάλεω, αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής o Ιωάννη Κωνσταντινόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό, μέλος της επιτροπής o Δημήτριο Σφυρή, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό του Δ. Αιγάλεω, μέλος της επιτροπής o Τσιλιμίγκα Δημήτριο, Π.Μ. Ε.Δ.Ε, εκπρόσωπο της ΠΕΔΜΕΔΕ o Εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. K:\transfer\NegosVassilis\ΒΙΟΦΙΑΛ\Πρακτικά ΕΔΔ\23-2οΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΕΔΔ_ΒΙΟΦΑΛ.doc

2 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση της Επιτροπής και ο Πρόεδρος εισηγείται τα εξής: Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην πρώτη συνεδρίασή της, την Τρίτη 20/02/2007, συνέταξε το 1 ο Πρακτικό της, το οποίο ανάρτησε στον πίνακα ανακοινώσεων του Συνδέσμου την Τετάρτη 21/02/2007. Κατά του 1 ου διαγωνισθέντες: Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού κατατέθηκαν ενστάσεις, από τους 1) Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Ε., αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 697/ (εμπρόθεσμα) 2) ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ Α.Τ.Ε., αρ. πρωτ. ΑΣΔΑ 696/ (εμπρόθεσμα) Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψην το Ν.1418/84, το Ν.3263/04, το Π.Δ. 609/85, το Ν.3518/2006, την Υ.Α. Δ15/οικ/24298, όπως ισχύουν σήμερα και την με αρ. πρωτ. 816/ Γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου του Α.Σ.Δ.Α., εξέτασε τις υποβληθείσες ενστάσεις και λέει τα εξής: Α. Η εταιρία Α.Καπετανίδης ΑΤΕΕ ενίσταται κατά: Α.1. της εταιρείας ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε. διότι «Σε συνδυασμό του Ν. 3518/2006 και της Υπουργικής Απόφασης Δ15/οικ/24295 για την έκδοση ενημερότητας πτυχίου προκύπτει ότι οι εργοληπτικές εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν σε δημοπρασίες θα πρέπει να προσκομίζουν επιπλέον από την ενημερότητα, επί ποινή αποκλεισμού, και τις βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΤΣΜΕΔΕ. Η εταιρεία ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε δεν προσκόμισε τις βεβαιώσεις του ΤΣΜΕΔΕ των στελεχών του πτυχίου σύμφωνα με τα ανωτέρω.» Ο Νόμος 3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α, 21/12/2006) «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» στην παρ. 4 του άρθρου 27 «Ρύθμιση λοιπών θεμάτων» προβλέπει ότι: 4. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 7 του α.ν. 2326/1940 (ΦΕΚ 145 Α ) αντικαθίστανται ως εξής «5. Εργολήπτης δεν γίνεται δεκτός σε δημοπρασία οποιουδήποτε Τεχνικού έργου, εάν δεν συνυποβάλει στις επιτροπές δημοπρασίας βεβαίωση του Ταμείου περί καταβολής ή διακανονισμού των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών. Οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν για έξη (6) μήνες για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τέσσερις (4) μήνες για τις εταιρίες που απασχολούν μισθωτούς μηχανικούς. Η παραπάνω γενική διάταξη αναφέρεται σε όλες τις δημοπρασίες έργων, ασχέτως το αν σε αυτές απαιτείται ή όχι η Ενημερότητα Πτυχίου. K:\transfer\NegosVassilis\ΒΙΟΦΙΑΛ\Πρακτικά ΕΔΔ\23-2οΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΕΔΔ_ΒΙΟΦΑΛ.doc 2

3 Η απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Δ15/οικ/24298 (ΦΕΚ 1105 Β, 04/08/2005)«Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων.» στο άρθρο 1 «Έννοια «ενημερότητας Πτυχίου» - Χρόνος ισχύος», παράγραφος 1 αναφέρει: 1. Σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση, η οποία είναι γραμμένη στις τάξεις 3 η έως και 7 η του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) χορηγείται έγγραφο με τίτλο «Ενημερότητα Πτυχίου» (εφεξής Ε.Π.), που προσκομίζεται στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων έργων και υποκαθιστά τα έγγραφα του άρθρου 2 της παρούσας, τα οποία δεν ζητούνται από την Διακήρυξη ούτε υποβάλλονται κατά την δημοπρασία. Η υποκατάσταση των επιμέρους δικαιολογητικών από την Ε.Π. χωρεί και στις περιπτώσεις που από τη Διακήρυξη συγκεκριμένου έργου εσφαλμένα δεν προβλέπεται η προσκόμιση Ε.Π. Στο άρθρο 2 «Περιεχόμενο Ε.Π. Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά», στην παράγραφο Β.7 αναφέρονται «Αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας της εταιρείας, των κοινοπραξιών στις οποίες τυχόν συμμετέχει, και των έργων εκδιδόμενα από τους αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης» Από τον συνδυασμό της γενικής διάταξης (Ν. 3518/2006) και της ειδικής διάταξης (ΥΑ Δ15/οικ/24298/2005) προκύπτει ότι οι αιτούμενες από το Ν. 3518/06 βεβαιώσεις του ΤΣΜΕΔΕ υποκαθίστανται από την Ενημερότητα Πτυχίου, εφόσον είναι σε ισχύ. Όπως προκύπτει από την Ενημερότητα Πτυχία της Εταιρείας ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕΕ, η ασφαλιστική της ενημερότητα ισχύει έως 03/03/2007, δηλαδή μετά την ημέρα δημοπρασίας του έργου. Εξάλλου η ΥΑ Δ15/οικ/24298/2005 προβλέπει, στο άρθρο 1, παράγραφος 2 ότι: Ειδικά τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας προσκομίζονται από τους συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων ιδιαιτέρως και πλέον της Ε.Π., μετά τη λήξη του κατά νόμο χρόνου ισχύος τους. Προκύπτει καθαρά ότι ορθώς η εταιρεία ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕΕ δεν υπέβαλε ξεχωριστή βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ. Και βέβαια από πουθενά δεν προκύπτει υποχρέωση για υποβολή ατομικών βεβαιώσεων του ΤΣΜΕΔΕ για τα στελέχη του πτυχίου (εταιρικού), όπως ισχυρίζεται ο ενιστάμενος, μιας και αυτό καλύπτεται από την ενημερότητα πτυχίου της εταιρείας. Α.2. της εταιρείας ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε διότι «ουσιώδη έγγραφα (έγγραφα τα οποία πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναφέρουν τον πλήρη τίτλο του έργου του διαγωνισμού, την ημερομηνία, την υπηρεσία ή φορέα ή κύριο του έργου, κλπ.) τα οποία έχει προσκομίσει η εταιρεία ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε δεν απευθύνονται ούτε στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, ούτε στο φορέα κατασκευής ούτε και στον κύριο του έργου.» K:\transfer\NegosVassilis\ΒΙΟΦΙΑΛ\Πρακτικά ΕΔΔ\23-2οΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΕΔΔ_ΒΙΟΦΑΛ.doc 3

4 Όπως προκύπτει από ενδελεχή έλεγχο του φακέλου δικαιολογητικών της εταιρείας ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε., τόσο στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής της, όσο και σε σειρά άλλων εγγράφων (βεβαίωση τράπεζας, πρακτικό συμμετοχής, κλπ), ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (φορέας κατασκευής του έργου) αναφέρεται εσφαλμένα ως Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αττικής. Η εσφαλμένη αυτή αναφορά καθιστά ανίσχυρη την εγγυητική επιστολή και τα λοιπά έγγραφα στα οποία υπάρχει. Για όλους τους ανωτέρω εκτεθειμένους λόγους εισηγούμαστε την αποδοχή της έντασης και τον αποκλεισμό της εταιρεία ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε από τη συνέχεια του διαγωνισμού. Α.3. της εταιρείας ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. διότι «δεν προσκόμισε τις βεβαιώσεις του ΤΣΜΕΔΕ των στελεχών του πτυχίου» Σύμφωνα με την ενημερότητα πτυχίου της ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ, αυτή είναι ασφαλιστικά ενήμερη έως 22/04/2007. Για τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν στο σημείο Α.1 της παρούσας. Α.4. της εταιρείας ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε. διότι «Θα έπρεπε όμως σύμφωνα με το άρθρο της διακήρυξης και σε συνδυασμό με την απάντηση του ΑΣΔΑ στο ερώτημα που τέθηκε από διαγωνιζόμενο, η εταιρεία ΤΕΡΚΑΤ Α.Τ.Ε. να υποβάλει και επιπλέον ξεχωριστή Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου της ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο της Ανώνυμης Εταιρείας ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ κο Βεντουράκη Ιωάννη έτσι ώστε να ικανοποιείται η απαίτηση της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 21/10 της διακήρυξης. Ιδιαίτερα η μη προσκόμιση της προαναφερόμενης δήλωσης από τον Πρόεδρο της ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ κο Βεντουράκη Ιωάννη ενδεχομένως να μην δύναται να υπογραφεί για λόγους πραγματικού κωλύματος.» Στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 23.5 της διακήρυξης αναφέρεται ότι: Τα μελετητικά Γραφεία νομικά πρόσωπα υποβάλλουν ιδιαίτερη Υπεύθυνη Δήλωση για καθένα από τα μέλη τους του άρθρου 21.10, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του μέλους. Από την υποβληθείσα δήλωση πρέπει να συνάγεται σαφώς ότι δεν υφίσταται λόγος αποκλεισμού στο πρόσωπο του διαγωνιζομένου, αλλιώς αποκλείεται. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου αναφέρεται ότι: Αποκλείονται από τη διαδικασία μελετητικά γραφεία / μελετητές, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό τους (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό η νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί σύμπραξης ή κοινοπραξίας) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων με αριθμούς έως , και K:\transfer\NegosVassilis\ΒΙΟΦΙΑΛ\Πρακτικά ΕΔΔ\23-2οΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΕΔΔ_ΒΙΟΦΑΛ.doc 4

5 Στην απάντηση που στάλθηκε από το ΑΣΔΑ σε ερωτήματα διαγωνιζομένων (αρ. αποφ. 22/2007) σε συναφές ερώτημα (33 α ) τονίζονταν: Ζητείται ιδιαίτερη υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με ότι ορίζει το άρθρο της διακήρυξης. Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι εφόσον δεν πρόκειται περί σύμπραξης η κοινοπραξίας μελετητικών γραφείων αλλά για ένα μελετητικό γραφείο νομικό πρόσωπο, η υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, εφόσον ανταποκρίνεται στα όσα αναφέρονται στο άρθρο 23.5, καλύπτει όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 21.10, και στη συγκεκριμένη περίπτωση, μιας και πρόκειται περί ΑΕ, του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση καταχώρησης στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών στοιχείων της ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ (ΦΕΚ4708 ΤΑΕκΕΠΕ, 27/05/2004) μέχρι Πρόεδρος της ΑΕΜ είναι ο κος Βεντουράκης Ιωάννης και Διευθύνων Σύμβουλος ο κος Ταβανιώτης Παναγιώτης, οι οποίοι δεσμεύουν «αυτήν από κοινού ή δια μόνης της υπογραφής». Σε Υπεύθυνη Δήλωση που βρίσκεται στο φάκελο του διαγωνιζομένου, και που υπογράφεται από τον κο Ταβανιώτη Παναγιώτη ως νόμιμο εκπρόσωπο, της ΑΕΜ ΒΕΑΤΠΛΑΝ δηλώνεται ότι «δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του γραφείου μου από την ανάθεση της μελέτης με τίτλο : Μελέτη και Κατασκευή «Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ» σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο της Προκήρυξης του Διαγωνισμού». Θα πρέπει επίσης να προσθέσουμε ότι ο κος Βεντουράκης δεν περιλαμβάνεται ως μελετητής στο δυναμικό του εταιρικού μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία 6, που έχει υποβληθεί για τον διαγωνισμό. Από τα ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι η Υπεύθυνη Δήλωση, που υπογράφεται από τον κο Ταβανιώτη Παναγιώτη ως νόμιμου εκπροσώπου της ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ (νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με την πρώτη πράγραφο του άρθρου της διακήρυξης) καλύπτει σαφώς τα όσα ζητούνται από την τελευταία παράγραφο του άρθρου 23.5 της διακήρυξης. Όσον αφορά τη διατύπωση του ενιστάμενου για «ενδεχόμενη μη δυνατότητα υπογραφής «της Υπεύθυνης δήλωσης η Επιτροπή είναι αναρμόδια να το κρίνει. Β. Αναλυτικότερα, η εταιρία ΙΛΙΟΝ Ελληνική Κατασκευαστική Α.Τ.Ε. ενίσταται κατά: Β.1 την εταιρεία ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε. διότι «δεν προσκόμισε την προβλεπόμενη επί ποινή αποκλεισμού στο άρθρο 27 5 του Ν. 3518/2006 βεβαίωση του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) περί καταβολής ή διακανονισμού των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών.» K:\transfer\NegosVassilis\ΒΙΟΦΙΑΛ\Πρακτικά ΕΔΔ\23-2οΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΕΔΔ_ΒΙΟΦΑΛ.doc 5

6 Για το σημείο αυτό βλ. τη γνωμοδότηση στο σημείο Α.1 της παρούσας. Επιπροσθέτως η εταιρεία ΙΛΙΟΝ Ελληνική κατασκευαστική ΑΤΕ ισχυρίζεται στην ένστασή της ότι: Μάλιστα, επ ουδενί μπορεί να γίνει υπεύθυνη δήλωση ότι η εν λόγω εταιρεία θα είναι ασφαλιστικά ενήμερη εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος, διότι οι δηλώσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις φορολογικές ή ασφαλιστικές ενημερότητες που αναγράφονται στην ενημερότητα πτυχίου και έχουν λήξει Στην διακήρυξη (άρθρο ) αναφέρεται ότι: Σε περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται στην Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξη, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση (του μεμονωμένου υποψηφίου ή του μέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του διαγωνισμού και ότι είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή εφόσον αναδειχθεί μειοδότης. Από πουθενά λοιπόν δεν προκύπτει υποχρέωση των διαγωνιζομένων να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα είναι ασφαλιστικά ενήμεροι εφόσον ανακηρυχτούν ανάδοχοι, πράγμα βέβαια αδύνατον μιας και ουδείς γνωρίζει πότε θα γίνει η ανακήρυξη, αλλά είναι ασφαλιστικά ενήμεροι την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η Εταιρεία ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕΕ, σύμφωνα με την Ενημερότητα Πτυχίου της, που κατέθεσε, είναι ασφαλιστικά ενήμερη έως 03/03/2007, μετά δηλαδή από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (20/02/2007). Β.2 την εταιρεία ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ. διότι «δεν προσκόμισε την προβλεπόμενη επί ποινή αποκλεισμού στο άρθρο 27 5 του Ν. 3518/2006 βεβαίωση του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) περί καταβολής ή διακανονισμού των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών.» Ισχύουν τα όσα αναφέραμε στο σημείο Β.1 της παρούσας. Β.3 την εταιρεία Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ ΑΕ διότι «η προσκόμιση από τη διαγωνιζόμενη εταιρεία των προσφάτως επικαιροποιημένων φορολογικών ενημεροτήτων πιστοποιεί την ενημερότητα της εν λόγω διαγωνιζόμενης επιχείρησης μόνο κατά την ημέρα του διαγωνισμού, όχι δε κατά τον χρόνο που η εταιρεία αυτή θα αναδειχθεί μειοδότρια. Την τελευταία αυτή λειτουργία επιτελεί η προσκόμιση της υπεύθυνης δήλωσης. K:\transfer\NegosVassilis\ΒΙΟΦΙΑΛ\Πρακτικά ΕΔΔ\23-2οΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΕΔΔ_ΒΙΟΦΑΛ.doc 6

7 Εν προκειμένω, η εταιρεία Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ όφειλε, εκτός από τις επικαιροποιημένες φορολογικές ενημερότητες, να προσκομίσει ιδιαιτέρως υπεύθυνη δήλωση ότι είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί μειοδότρια.» Στην διακήρυξη (άρθρο ) αναφέρεται ότι: Σε περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενημερότητα που αναγράφονται στην Ενημερότητα Πτυχίου έχουν λήξη, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση (του μεμονωμένου υποψηφίου ή του μέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συμμετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος κατά την ημέρα του διαγωνισμού και ότι είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή εφόσον αναδειχθεί μειοδότης. Είναι σαφές ότι δεν ζητείται ενημερότητα για τον χρόνο που θα αναδειχθεί η εταιρεία μειοδότρια (πράγμα αδύνατον για όλους τους διαγωνιζόμενους, ακόμα και αν ισχύει η φορολογική ενημερότητα της Ενημερότητας Πτυχίου, μιας και είναι άγνωστη αυτός) αλλά ενημερότητα κατά την ημέρα του διαγωνισμού, που, όπως δέχεται και ο ενιστάμενος, καλύπτεται από τις επικαιροποιημένες φορολογικές ενημερότητες που κατέθεσε η εταιρεία Κ. ΠΑΤΙΔΗΣ ΑΕ. Β.4.1 της εταιρείας ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ διότι «υπέβαλε εγγυητική επιστολή η οποία απευθύνεται προς τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αττικής», καθώς ότι ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας αναφέρεται παρομοίως και σε σειρά άλλων εγγράφων, όπως στο πρακτικό συμμετοχής, υπεύθυνες δηλώσεις, βεβαίωση περί δανειοληπτικής ικανότητας. Ισχύουν τα όσα αναφέραμε στο σημείο Α.2 της παρούσας. Για όλους τους ανωτέρω εκτεθειμένους λόγους εισηγούμαστε την αποδοχή της έντασης και τον αποκλεισμό της εταιρεία ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε από τη συνέχεια του διαγωνισμού. Β.4.2 της εταιρείας ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ διότι «η προσκομισθείσα βεβαίωση τράπεζας περί της δανειοληπτικής της ικανότητας δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του διαγωνισμού, όπως αυτές αναφέρονται στα άρθρα 22 παρ. 6 και 23. παρ. 3 της διακήρυξης. Στην προσκομισθείσα από την ανωτέρω εταιρεία βεβαίωση δεν αναφέρεται ιδιαιτέρως, ως έδει, το ύψος των χρηματοδοτήσεων και των εγγυητικών επιστολών, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει από της ως άνω βεβαίωση εάν η διαγωνιζομένη επιχείρηση πληροί την απαίτηση της διακήρυξης για δανειοληπτική ικανότητα ποσού τουλάχιστον ,00.» Στην διακήρυξη, άρθρο 22 παράγραφος 6 αναφέρεται: K:\transfer\NegosVassilis\ΒΙΟΦΙΑΛ\Πρακτικά ΕΔΔ\23-2οΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΕΔΔ_ΒΙΟΦΑΛ.doc 7

8 Χρηματοδοτική και Οικονομική Ικανότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 23.3 της παρούσας. Στην παράγραφο 23.3 της διακήρυξης αναφέρεται: Βεβαίωση τράπεζας για τη δανειοληπτική ικανότητα της διαγωνιζομένης εργοληπτικής επιχείρησης, ημεδαπής η αλλοδαπής. Κρίνεται επαρκής ως απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας, έγγραφο τραπέζης που δηλώνει ότι συνεργάζεται με τον υποψήφιο και θα εξετάσει αίτησή του για χρηματοδότηση, αν και εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος. Επαρκής θεωρείται η δανειοληπτική ικανότητα όταν ανέρχεται σε ποσοστό 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ΦΠΑ). Η Εταιρεία ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ έχει υποβάλει βεβαίωση τραπέζης στην οποία αναφέρεται: Ο ως άνω πελάτης μας συνεργάζεται με την Τράπεζά μας και η μέχρι σήμερα συναλλακτική του συμπεριφορά κρίνεται ικανοποιητική. Η τράπεζά μας έχει εγκρίνει υπέρ αυτού, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί από την Τράπεζα, τα ακόλουθα όρια πιστοδοτήσεων: Ενιαίο όριο πιστοδότησης: Ευρώ Για εγγυητικές επιστολές Γ κατ. (εντός του ανωτέρω ενιαίου ορίου) Για εγγυητικές επιστολές Α και Β κατ.: Ευρώ Σε περίπτωση που η εταιρία ανεδείχθη μειοδότης στο ανωτέρω έργο που θα της αναθέσετε, η Τράπεζά μας προτίθεται να εξετάσει οποιοδήποτε συγκεκριμένο αίτημα πιστοδότησης της υποβληθεί. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω η εταιρεία ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης και υπερκαλύπτει το απαιτούμενο όριο δανειοληπτικής ικανότητας. Β.5 της εταιρείας ΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕ διότι «Στη συγκεκριμένη περίπτωση της ανωτέρω Ανώνυμης Μελετητικής εταιρείας ΒΕΤΑΠΛΑΝ ΑΕΜ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και Νόμιμος Εκπρόσωπος, κ. Ταβανιώτης Παναγιώτης υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις για κάθε μέλος του πτυχίου του, για την εταιρεία και για τον ίδιο, όχι όμως και για τν Πρόεδρο της εταιρείας κ. Βεντουράκη Ιωάννη. Ούτε ο ίδιος ο Πρόεδρος υπέβαλε προσωπικά την προβλεπομένη δήλωση που τον αφορά περί μη επέλευσης των γεγονότων των ανωτέρω περιπτώσεων του άρθρου της διακήρυξης». Ισχύουν τα όσα αναφέραμε στο σημείο Α.4 της παρούσας. K:\transfer\NegosVassilis\ΒΙΟΦΙΑΛ\Πρακτικά ΕΔΔ\23-2οΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΕΔΔ_ΒΙΟΦΑΛ.doc 8

9 Με βάση τα παραπάνω αναφερθέντα η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασής της ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Να εισηγηθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή του Α.Σ.Δ.Α.: Την αποδοχή των ενστάσεων κατά της εταιρείας ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. και τον αποκλεισμό της εταιρείας ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. από τη συνέχεια του διαγωνισμού, λόγω εσφαλμένης αναγραφής του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας ως Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αττικής, η οποία καθιστά ανίσχυρη την εγγυητική επιστολή συμμετοχής και τα λοιπά δικαιολογητικά στα οποία υπάρχει. Την απόρριψη των υπολοίπων σημείων των ενστάσεων, για τους λόγους που παραπάνω αναφέρθηκαν λεπτομερώς. Το Πρακτικό αυτό πήρε αύξοντα αριθμό 02/2007 της 2 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διεξαγωγής της Δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ» Η Επιτροπή 1. Μόσχος Διαμαντόπουλος Πρόεδρος 2. Χαράλαμπος Σωτηρόπουλος Μέλος 3. Μαρία Κάγκα Μέλος 4. Κυριάκος Καραγιώργης Μέλος 5. Θεόφιλος Βουτσινάς Μέλος 6. Ιωάννης Κωνσταντινόπουλος Μέλος 7. Δημήτρης Σφυρής - Μέλος K:\transfer\NegosVassilis\ΒΙΟΦΙΑΛ\Πρακτικά ΕΔΔ\23-2οΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΕΔΔ_ΒΙΟΦΑΛ.doc 9

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30298/19-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 20 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30298/19-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 20 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30298/19-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 15-06-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 751/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 751/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 751/2014 ΘΕΜΑ: 33 ο Διαβίβαση Πρακτικού Ι, Ενστάσεων επί του Πρακτικού Ι και Εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. Συνεδρίαση 59 η Απόφαση υπ αριθμ. 2427/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: "Εκτέλεση Τελεσίδικων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 77/2012 Αρ.Πρωτ.: 5.101 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1 ΟΥ & 8 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

διαγωνισµού για το έργο: «Έργα συλλογής µεταφοράς λυµάτων Πολυγύρου Καλυβών ήµου Πολυγύρου» µε παράλληλη εξέταση ενστάσεων

διαγωνισµού για το έργο: «Έργα συλλογής µεταφοράς λυµάτων Πολυγύρου Καλυβών ήµου Πολυγύρου» µε παράλληλη εξέταση ενστάσεων 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη ενάτη (19η) Αυγούστου 2013 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 14/2012 Αρ.Πρωτ.: 6.123 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΚΑΛΟΔΡΟΜΟΥ «ΣΤΑΥΡΟΥ» ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Άρθρου 29 Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Άρθρου 29 Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ: «Εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης Αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268 ΘΕΜΑ: Εξέταση ενστάσεων που αφορά το έργο «Βιοκλιματική

Διαβάστε περισσότερα

Αυθαιρέτων Κατασκευών εντός αιγιαλού και παραλίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»,

Αυθαιρέτων Κατασκευών εντός αιγιαλού και παραλίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ: «Εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης Αυθαιρέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 72/2011 Αρ.Πρωτ.: 6.122 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΠΑΣΑΡΑ» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 2013/S 046-073885. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Αθήνα: Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 2013/S 046-073885. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/11 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:73885-2013:text:el:html GR-Αθήνα: Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 2013/S 046-073885 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για έργα στα οποία καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς ενημερότητα πτυχίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για έργα στα οποία καλούνται εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς ενημερότητα πτυχίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 19/2011 Αρ. Πρωτ.: 17558 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 25.016.92 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Α Ρ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 606.500,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ

Ε Υ Α Ρ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ. 606.500,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ Ε Υ Α Ρ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΤΡΟΦΟ ΟΤΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της.

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου : «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κορώνειας».

Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου : «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κορώνειας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Λιβαδειά 30 04-2015 Αριθ. Πρωτ.: 11188 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 125 Περίληψη Κατάρτιση των όρων Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 211 ANAΡTHTEA ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Αρ. Πρωτ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 18 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012 Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 2 η Απριλίου 2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παπουτσίδειου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 16ο / 29-6 -2015 Πρακτικό Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού 1 στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Α.Π.Π. & Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜ: 14PROC002340681

ΑΔΑΜ: 14PROC002340681 ΑΔΑΜ: 14PROC002340681 ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ Προυπ 64.112 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή ΣΑΤΑ ΟΤΑ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 240.995,73 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 240.995,73 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 75/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα