Αριθ. Απόφασης 281/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάρτιση ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης (ΟΠ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ. Απόφασης 281/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάρτιση ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης (ΟΠ )"

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 12 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 281/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάρτιση ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης (ΟΠ ) Χαλάνδρι και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 14 η του µήνα Ιουνίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 09:30, ήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την υπ αριθµ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι µε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα 6. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΜΕΛΗ: ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΚΑΥΚΑΛΑ ΕΛΕΝΗ, ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΥΛΙ ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Οι οποίες δεν ήρθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Ο ήµαρχος - Πρόεδρος εισηγούµενος το 4 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: Μας υπεβλήθη η υπ αριθµ / εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού της /νσης Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, σύµφωνα µε την οποία θα πρέπει να προβούµε στην κατάρτιση ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης (ΟΠ ) του ήµου. Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Κατά πλειοψηφία καταρτίζει το ολοκληρωµένο πλαίσιο δράσης (ΟΠ ) του ήµου και εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση ως κατωτέρω:

2 1 2 3 ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΗΔ-ΞΩ5 ΠΙΝΑΚΑΣ 5Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΠ (Συµ ληρώνονται τα εδία ου εριέχουν το 0) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (.χ 2012) Προσωρινά Στοιχεία ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ Π/Υ ΕΤΟΥΣ (.χ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2013) - Ετήσιοι ( σύµφωνα µε το άρθρο 3 Στόχοι της αρούσας ΚΥΑ) Σύνολο Α τριµήν ου Α ρίλιος Μάιος Ιούνιος Σύνολο Σύνολο Β τριµήν 6µήνου ου Ιούλιος Αύγουστος Σε τέµβριος Σύνολο Σύνολο Γ τριµήν 9µήνου ου Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος Σύνολο Σύνολο τριµήνου 12µήνου (06)_Έσοδα α ό ε ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα άνες (-)(µείον) (0621)_Ε ιχορηγήσεις για κάλυψη δα άνης των ρονοιακών ε ιδοµάτων , , , , , , , , , , , , , , , Ε ιχορηγήσεις για λειτουργικές δα άνες (+)(12) Έκτακτες ε ιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δα ανών (-) (µείον) (1215)_ Έσοδα α ό ε ιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξι ροθέσµων υ οχρεώσεων , , , , , , , , , , , (1215)_ Έσοδα α ό ε ιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξι ροθέσµων υ οχρεώσεων , , Σύνολο Γραµµής , , δα άνης των ρονοιακών , Ε ιχορηγήσεις για Προνοιακά Ε ιδόµατα (0621)_Ε ιχορηγήσεις για κάλυψη ε ιδοµάτων 3 Ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις (13)_Έκτακτες ε ιχορηγήσεις για ε ενδύσεις , , , , , , , , , , , , , , (01)_Πρόσοδοι α ό ακίνητη εριουσία , , , , , , , , , , , , , (+) (02)_Πρόσοδοι α ό την κινητή εριουσία , , , , , (+) (03)_Έσοδα α ό αντα οδοτικά τέλη και δικαιώµατα , , , , , , , , , , , , , , (+) (04)_Έσοδα α ό λοι ά τέλη, δικαιώµατα και αροχή , , , , , , , , , , , , , υ ηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές , , , , , , , , , , , , , , , , , , (+ )(07)_Λοι ά τακτικά έσοδα , , , , , , , , , , , , , (+) (11)_Έσοδα α ό εκ οίηση κινητής και ακίνητης εριουσίας , , , , Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώµατα, εισφορές, ρόστιµα, ρόσοδοι α ό εριουσία) (+)(14)_ ωρεές, κληρονοµιές, κλροδοσίες 3.500, , (+) (15)_Προσαυξήσεις, ρόστιµα, αράβολα , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (+) (16)_Λοι ά έκτακτα έσοδα , , , , , , , , , , , , , , , , , , (+) (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ 8.482, , , ,15 0, , , , , , , , , , , , (+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, Σύνολο Γραµµής 4 % Μεταβολής έναντι του ροηγούµενου έτους (Σύνολο Γραµµής (4) στήλης (2) ή στήλης (3) / Σύνολο Γραµµής (4) στήλης (1) 18,95% -100,00% 5 Έσοδα ΠΟΕ ροηγούµενων ετών (32) Εισ ράξεις α ό βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα αρελθόντα έτη ,18 (32-85) (Εκτίµηση εισ ράξεων) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 (32) Βεβαιωθέντα , ,46 % εισ ραξιµότητας βεβαιωθέντων (σηµείωση 1.) 0,03 0, # ΙΑΙΡ/0! % εισ ραξιµότητας έτους Π/Υ / % εισ ραξιµ. ροηγούµενου έτους (σηµ.2) 2, # ΙΑΙΡ/0! Εισ ράξεις υ έρ ηµοσίου και τρίτων (41)_Εισ ράξεις υ έρ του ηµοσίου και τρίτων , , Ε ιστροφές χρηµάτων (42)_Ε ιστροφές χρηµάτων , , Εισ ράξεις α ό άνεια (31)_Εισ ράξεις α ό δάνεια , Χρηµατικό Υ όλοι ο (5)_Χρηµατικό υ όλοι ο , , , Σύνολο Γραµµής A ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Σηµ.3) , , Πορεία εκτέλεσης Π/Υ ροηγούµενου οικονοµικού έτους ( οσά συνολικών εσόδων) Σηµειώσεις : Σηµ.1. Το % εισ ραξιµότητας ροκύ τει α ό τη διαίρεση των οσών Εισ ράξεις / Βεβαιωθέντα Σηµ.2. % εισ ραξιµότητας στήλης (2) / % εισ ραξιµότητας στήλης (1) Σηµ.3 Σύνολο εσόδων Π/Υ, άθροισµα γραµµών 1 έως 6 Σελίδα 1 από 2

3 Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟ ΩΝ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΗΔ-ΞΩ5 ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (.χ 2012) Προσωρινά Στοιχεία ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ Π/Υ ΕΤΟΥΣ (.χ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος 2013) - Ετήσιοι ( σύµφωνα µε το άρθρο 3 Στόχοι της αρούσας ΚΥΑ) Σύνολο Α τριµήν ου Α ρίλιος Μάιος Ιούνιος Σύνολο Σύνολο Β τριµήν 6µήνου ου Ιούλιος Αύγουστος Σε τέµβριος Σύνολο Σύνολο Γ τριµήν 9µήνου ου Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος Σύνολο Σύνολο τριµήνου 12µήνου 1 Κόστος ροσω ικού (60)_Αµοιβές και έξοδα ροσω ικού , , , , , Προνοιακά ε ιδόµατα (674)_Προνοιακά ε ιδόµατα α άνες για την εξυ ηρέτηση δηµόσιας ίστης (65)_Πληρωµές για την εξυ ηρέτηση δηµόσιας ίστης , α άνες για ε ενδύσεις (7)_Ε ενδύσεις , , , , Πληρωµές ΠΟΕ (81)_Πληρωµές υ οχρεώσεων Π.Ο.Ε , , (67)_Πληρωµές για µεταβιβάσεις σε τρίτους , , , , Μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (µείον) (674)_Προνοιακά Ε ιδόµατα Σύνολο Γραµµής , , (61)_Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , , , , (+) (62)_Παροχές τρίτων , , , , , , (+) (63)_Φόροι - τέλη 33623, , , , , , , Λοι ές λειτουργικές δα άνες (+) (64)_Λοι ά γενικά έξοδα , , , , , , , , ,3 (+) (66)_ α άνες ροµήθειας , , , , αναλωσίµων (+) (68)_Λοι ά έξοδα Σύνολο Γραµµής , , (83)_Ε ιχορηγούµενες Πληρωµές Υ οχρεώσεων Π.Ο.Ε Ε ιχορηγούµενες ληρωµές Π.Ο.Ε. Α οδόσεις εσόδων υ έρ ηµοσίου και τρίτων (82)_Λοι ές α οδόσεις , Α οθεµατικό (9)_Α οθεµατικό , Προβλέψεις Μη Είσ ραξης (85)_ Προβλέψεις µη είσ ραξης εισ ρακτέων υ ολοί ων ,6 0 0 Σύνολο Γραµµής , , ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ , , B Πορεία εκτέλεσης Π/Υ ροηγούµενου οικονοµικού έτους ( οσά συνολικών εξόδων) Γ Έλλειµµα (-)/Πλεόνασµα (+) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ (Β) , Έλλειµµα (-)/Πλεόνασµα (Βάσει Ενο οιηµένων Πρου ολογισµών Το ικής Αυτοδιοίκησης Ν.4093/2012 "Μεσο ροθέσµου Πλαίσιο ηµοσιονοµικής Στρατηγικής") Ε. Σύνολο Α λήρωτων Υ οχρεώσεων κατά την 31/12 ροηγούµενου οικ. έτους (.χ 2012) ,68 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Α ρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σε τέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέμβριος ΣΤ. Μηνιαίοι στόχοι α λήρωτων υ οχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (.χ 2013) , % µεταβολής α λήρωτων υ οχρεώσεων του µήνα έναντι αντίστοιχου οσού κατά την 31/12 ροηγούµενου οικ. Έτους -0,052 0,034 0,063 0,174 0,214 0,266 0,319 0,371 0,424 0,476 0,528 0,58 *Τα κελιά με το μπλε χρώμα συμπληρώνονται αυτόματα Σελίδα 2 από 2

4 δήµος Χαλανδρίου Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραµµα - µετά την 1 η τροποποίηση - 77/2013 απόφαση.σ. Χαλανδρίου προγραµµατισµός εκτελεστέων έργων ήµου Χαλανδρίου Ο.Ε. 2013

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Ι) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΕ (ΙΙ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ/ΜΕΛΕΤΕΣ 4 (ΙΙΙ) NEA ΕΡΓΑ 7 (ΙV) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 11 (V) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑ Σελ. 2

6 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Ε ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 1Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠO ΤΟ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε ,60 1Β ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠO ΤΟ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε ,32 1Γ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠO ΤΟ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε ,00 1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠO ΤΟ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε ,00 2Α ΝΕΑ ΕΡΓΑ και ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε ,49 2Β ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε ,27 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Ε ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ,68 3 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ,00 Σελ. 3

7 Κατά το Ο.Ε θα συνεχιστεί η εκτέλεση των έργων που δεν έχουν αποπερατωθεί µέχρι 31/12/2012 και έχουν ανατεθεί µε βάση το Πρόγραµµα εκτελεστέων έργων Ο.Ε. 2012, µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία. 1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α. EΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Α.Μ. 26/08 (Κ.Α ) , ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ Α.Μ. 24/2010 (Κ.Α ) , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΝ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α.Μ. 2/2012 (Κ.Α ) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α: Σελ. 4

8 1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Β. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Γ.Π.Σ. (K.A ) ,32 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α: ,32 Σελ. 5

9 1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Γ. EΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ] (Κ.Α ) , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟ ΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Α.Μ. 3/2010 [ΣΑΤΑ] (Κ.Α ) , ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Α.Μ.4/2010 [ΣΑΤΑ] (Κ.Α ) , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΜΗΣΕΩΝ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑ ΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΟ ΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ Α.Μ. 20/2010 [ΣΑΤΑ] (Κ.Α ) , ΈΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Α.Μ. 1/2012 [ΣΑΤΑ] (Κ.Α ) , ΈΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ Α.Μ. 3/2012 [ΣΑΤΑ] (Κ.Α ) , ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Α.Μ. 6/2012 [ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ] (Κ.Α ) ,25 Σελ. 6

10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Α.Μ. 8/2012 [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ] (Κ.Α ) ,05 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α: ,00 Σελ. 7

11 1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (3.6.2) ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ (ΜΕΑ) ΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΚΦ 87 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟ Α.Ε.] 4.182, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥ ΑΠ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1968 ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΟ Α.Ε.] , ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΣΑΧΑΛΑ" ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΠΗ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΟ Α.Ε.] 9.031, ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΣΑΧΑΛΑ" ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΠΗ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΟ Α.Ε.] 4.515, (3.6.2) ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ (ΜΕΑ) ΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΣΑΧΑΛΑ" ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΠΗ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟ Α.Ε.] 4.515, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ [ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟ Α.Ε.] ,31 Σελ. 8

12 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ Γ.Π.Σ. (K.A ) [ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΥΠΕΚΑ] ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α: ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΜΕΛΕΤΩΝ: ,92 Σελ. 9

13 2. ΝΕΑ ΕΡΓΑ Α. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙ ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 2.437, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΕΣΠΑ πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - Τακτικά) ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 8.400, , , ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ 9.000, ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΠΑ πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - Τακτικά) Υ ΡΟΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ , , ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ ΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ,00 Σελ. 10

14 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ 21 ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ (Ι ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) , (3.6.2) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ (ΕΣΠΑ πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - Τακτικά) , ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΚΛΑ ΩΣΕΩΝ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ Ο ΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ , , , , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο ΟΥ ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ , ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 1237 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ) , (4.3.4) ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΛΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΓΚΛΙ ΩΜΑΤΩΝ ,00 Σελ. 11

15 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ "ΖΩΝΗ ΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΠΕΥΚΟ ΠΟΛΙΤΗ- ΕΘΝΟΣ (Κ.Α ) (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ,95 ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ 9 Ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α: , , , ,49 Σελ. 12

16 2. ΝΕΑ ΕΡΓΑ B. ΈΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ A/A ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 8.400, ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ , ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ 21 ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ , , , ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ 1237, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ Ι ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 9.031, ΜΕΛΕΤΗ ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟ ΡΟΜΗΣΗΣ Ο ΟΥ Α ΡΙΑΝΕΙΟΥ Υ ΡΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ) ΑΠΟ ΤΗΝ Ο Ο ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ Ο Ο ΛΕΣΒΟΥ 9.031, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ 9.031, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ , ,78 Σελ. 13

17 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ , ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) , ΈΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ-ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) , ΈΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ, ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α: ,27 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ: ,76 Σελ. 14

18 3. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ / ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ Α/Α ΜΕΤΡΟ ΕΠ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ (Κ.Α ) , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ (Κ.Α ) , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ Ι ΚΑΙ ΣΤΑ "10 Ο.Τ." (Κ.Α ) , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ Ι ΚΑΙ ΣΤΑ 10 Ο.Τ. (Κ.Α ) , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ (Κ.Α ) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ: ,00 Σελ. 15

19 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε ,50 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΕΡΓΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΑΤΑ ,73 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ,37 ΕΡΓΑ ΘΗΣΕΑΣ ,61 ΕΡΓΑ ΥΠΕΣ ,03 ΕΡΓΑ Γ ΚΠΣ ,17 ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Ο.Ε ,91 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΕ (ΚΑ & ) ,41 Σελ. 16

20 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ Κ.Α ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Επισκευές ανακατασκευές πεζοδροµίων σε διάφορες περιοχές Α.Μ. 14/05 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων µε αγωγούς ακαθάρτων ΑΜ 15/2005 ιάνοιξη - κατασκευή οδών στην περιοχή Ανω Πάτηµα του ήµου Χαλανδρίου Α.Μ.17/05 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων στο Πάτηµα-Οµάδα ΙΙ Α.Μ. 22/05 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων µε αγωγούς ακαθάρτων επί της οδού ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ ΑΜ 23/2005 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης σε νεοενταχθείσες περιοχές Α.Μ.24/05 Κατασκευή κολυµβητηρίου ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Α.Μ. 33/05 Κατασκευή νέων οδών σε νεοενταχθείσες περιοχές Α.Μ. 44/ , , , , , , , ,00 9 Καθαρισµοί κοινόχρηστων χώρων σε διάφορες περιοχές του ήµου Α.Μ.6/ ,16 10 Κατασκευή αποτµήσεων πεζοδροµίων για ράµπες και κάδους Α.Μ.8/ ,12 11 Συντήρηση κατακόρυφης σήµανσης οδικού δικτύου ήµου Χαλανδρίου Α.Μ.17/ ,92 12 Φωτισµός οδών και κοινοχρήστων χώρων, Α.Μ. 30/ ,30 Σελ. 17

21 13 Ανάπλαση Κ.Χ. µεταξύ των οδών Ζήνωνος - Ευριπίδου - ιονύσου - Ηρακλέους και διαµόρφωση δρόµου ήπιας κυκλοφορίας Α.Μ.40/ ,14 14 Ανύψωση και καταβιβασµός φρεατίων Α.Μ.9/ ,73 15 Καθαρισµοί κοινόχρηστων χώρων σε διάφορες περιοχές του ήµου Α.Μ.10/ ,58 16 Κατασκευή σιδηρών κιγκλιδωµάτων επί των πεζοδροµίων Α.Μ. 17/ ,24 17 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων οικιών µε αγωγούς ακαθάρτων, Α.Μ. 23/ ,64 18 Κατασκευή αγωγών οµβρίων υδάτων, Α.Μ. 35/ ,59 19 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων 08 Α.Μ. 4/ ,00 20 Καθαρισµός οικοπέδων 08, Α.Μ. 12/ ,37 21 Κατασκευή αποτµήσεων πεζοδροµίων για κάδους απορριµάτων και διόδων πρόσβασης ΑΜΕΑ 08 Α.Μ. 14/ ,97 22 Καθαίρεση διαφηµιστικών πινακίδων Α.Μ. 6/ ,56 23 Συντηρήσεις κτιρίων του ήµου Α.Μ. 16/ ,54 24 Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων - µέσω της οδού Τήνου & φρεατίων οµβρίων υδάτων Α.Μ. 20/ , Ανακατασκευή αποχετευτικού αγωγού σε κοινόχρηστο χώρο της οδού Αποστολοπούλου Α.Μ. 21/09 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων οικιών µε αγωγούς ακαθάρτων Α.Μ. 2/ , ,25 27 Εργασίες ανακατασκευής του κτιρίου του πλυντηρίου των οστών στο Κοιµητήριο και σύνδεση µε την αποχέτευση Α.Μ. 16/ ,74 Σελ. 18

22 28 Περιφράξεις οικοπέδων Α.Μ. 18/ ,02 29 Ανύψωση και καταβιβασµός φρεατίων Α.Μ. 19/ , Αντικατάσταση φθαρµένων ηλεκτρικών ιστών Α.Μ. 22/2010 Ανάπλαση Παιδικής Χαράς Αγ. Αθανασίου και περιβάλλοντος χώρου Α.Μ. 23/ , ,15 32 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων Α.Μ. 27/ ,00 33 Προγραµµατική Σύµβαση µε τη Νοµαρχία για την κατασκευή του έργου Αντιπληµµυρική προστασία λεκάνης απορροής ανάντι Αττικής Οδού στο Χαλάνδρι και στα Βριλήσσια ,50 34 Καθαρισµός πινακίδων σήµανσης από αυτοκόλλητα 2.002,77 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Κ.Α ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α: ,84 Σελ. 19

23 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ Κ.Α ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ιάνοιξη οδών Πάρνηθος και Μεσσηνίας (ΣΑΤΑ) A.M. 56/ ,81 2 Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων στο Πάτηµα - Οµάδα Ι, Α.Μ.16/05 (Γ ΚΠΣ) ,17 3 Παρεµβάσεις αναβάθµισης σε διάφορα σηµεία του ήµου Α.Μ. 39/05 (ΣΑΤΑ) , ιαπλάτυνση πεζοδροµίων από 0,50 έως και 1,00µ. Κατόπιν κυκλοφοριακής µελέτης σε διάφορα σηµεία του ήµου Α.Μ.48/05 (ΣΑΤΑ) Πεζοδρόµηση οδού Αγ. Παντελεήµονος Α.Μ. 20/06 (ΣΑΤΑ) , ,38 6 Καθαρισµός Ρεµατιάς Α.Μ. 2/07 (ΣΑΤΑ) 1.023,91 7 Καθαρισµός φρεατίων οµβρίων υδάτων Α.Μ. 7/07 (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) , Αξονικός Φωτισµός (Θησέως-Τσιτούρη, κλπ) Α.Μ. 14/07 (ΣΑΤΑ) Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων οδών του ήµου Α.Μ. 21/07 (ΣΑΤΑ) Συντηρήσεις δηµοτικού οδικού δικτύου(λακούβες) 08 Α.Μ. 3/08 (ΘΗΣΕΑΣ) , , ,02 11 Μικρά υδραυλικά έργα (όµβρια) 08 Α.Μ. 6/08 (ΘΗΣΕΑΣ) ,83 12 Επισκευές-ανακατασκευές φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων 08 Α.Μ. 9/08 (ΘΗΣΕΑΣ) 2.500,78 Σελ. 20

24 13 Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων Α.Μ. 13/08 (ΥΠΕΣ Α) , Κατασκευή µικρών έργων οδοποιϊας 08 Α.Μ. 23/08 (ΣΑΤΑ) Κατασκευή ΣΑΡΖΑΝΕΤ στο Ρέµα Χαλανδρίου Α.Μ. 31/08 (ΘΗΣΕΑΣ) Καθαρισµός Ρεµατιάς Α.Μ. 7/09 (ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Μικρά υδραυλικά έργα προς αποχέτευση οµβρίων υδάτων Α.Μ. 12/09 (ΣΑΤΑ) Συντήρηση - Επισκευές Σχολικών κτιρίων Α.Μ. 14/09 (ΥΠ.ΕΣ) Μικρά υδραυλικά έργα προς αποχέτευση Οµβρίων υδάτων Α.Μ. 5/2010 (ΣΑΤΑ) Έργα Επισκευής και καθαρισµός φρεατίων οµβρίων υδάτων Α.Μ. 9/2010 (ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) ιαµορφώσεις πεζοδροµίων στο ΠΑΤΗΜΑ Ι Α.Μ. 10/2010 (ΣΑΤΑ) Συντηρήσεις ηµοτικού οδικού δικτύου (Λακούβες) Α.Μ. 11/2010 (ΣΑΤΑ) , , , , , , , , ,71 23 Επισκευές- ανακατασκευές φρεατίων υδροσυλλογής οµβρίων υδάτων Α.Μ. 12/2010 (ΣΑΤΑ) ,08 24 Εργασίες ασφαλτόστρωσης και συντήρησης οδών στο ήµο Χαλανδρίου Α.Μ. 17/2010 (ΣΑΤΑ) ,08 25 Συντήρηση - Επισκευές σχολικών κτιρίων Α.Μ. 21/2010 (ΥΠ.ΕΣ) ,93 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Κ.Α ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α: ,81 Σελ. 21

25 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Προµελέτη Ανάπλασης-Ανάδειξης θεάτρου ρεµατιάς , Τροποποίηση σχεδίου ανασύνταξης πράξης εφαρµογής στα 10 Ο.Τ. της περιοχής Πάτηµα Ι του ήµου Χαλανδρίου Αρχιτεκτονική µελέτη Βυζαντινού µνηµείου Αγ. Γεωργίου , ,44 4 Στατική µελέτη Βυζαντινού µνηµείου Αγ. Γεωργίου 4.299, Εφαρµογή συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης σε επιλεγµένες περιοχές του ήµου Χαλανδρίου - Κυκλοφοριακή µελέτη Τοπογραφικές µελέτες για την ένταξη παλαιών τοπογραφικών διαγραµµάτων στο σύστηµα ΕΓΣΑ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α: ,66 Σελ. 22

26 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Ακουστική µελέτη και µελέτη ηχοµόνωσης για το νέο ηµαρχιακό µέγαρο Χαλανδρίου (ΣΑΤΑ) ,10 2 Μελέτη αντιπληµµυρικής προστασίας και ανάπλαση Ρεµµατιάς Χαλανδρίου (ΣΑΤΑ) 9.180,00 3 Γεωτεχνική µελέτη για την κατασκευή δηµοτικών έργων (ΣΑΤΑ) 8.598,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ Κ.Α ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α: ,10 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ/ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α : ,41 Σελ. 23

27 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΗΔ-ΞΩ5 Η ηµοτική Αρχή οραµατίζεται: * Ένα ήµο που θα παρέχει, άµεσα, ποιοτικές υπηρεσίες προς τους δηµότες * Ένα δήµο που θα είναι ο καθρέπτης µιας διαρκώς αναπτυσσόµενης περιοχής * Ένα Χαλάνδρι µε ολοκληρωµένες πολιτικές χωροταξικής οργάνωσης, κυκλοφοριακής ρύθµισης και περιβαλλοντικής προστασίας * Ένα Χαλάνδρι πρωτοπόρο στη χρήση των νέων τεχνολογιών, µε ένα ευρύτατο δίχτυ κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας Η προσέγγιση του οράµατος του ήµου στηρίχθηκε σε πέντε (5) βασικές κατευθυντήριες αρχές οι οποίες συνοψίζονται ως εξής: - Η αντικειµενικότητα στην εξυπηρέτηση του πολίτη µέσα από καθαρές, µετρήσιµες, δηµόσιες δεσµεύσεις και διαδικασίες - Η κατοχύρωση της συµµετοχής του πολίτη - Η καλλιέργεια κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνείδησης και λειτουργίας - Η διαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων - Η καθιέρωση κανόνων χρηστής διαχείρισης των τοπικών υποθέσεων ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1. ήµος σύγχρονος, αποτελεσµατικός και δηµιουργικός 2. ήµος για το ηµότη, κοινωνικής πρόνοιας, στήριξης και αλληλεγγύης 3. ήµος παρόν στην καθηµερινότητα, περιβάλλον, ποιότητα ζωής 4. ήµος Τοπικής Ανάπτυξης 5. ήµος της µόρφωσης, της πολιτιστικής δηµιουργίας και της αθλητικής δράσης Άξονας 1 : ήµος σύγχρονος, αποτελεσµατικός και δηµιουργικός Μέτρο 1.1. : ιοικητικός εκσυγχρονισµός Καθιέρωση συστηµάτων διοίκησης ολικής ποιότητας σε όλη τη διοικητική δοµή του ήµου Καθιέρωση του συστήµατος διοίκησης µέσω στόχων Μέτρο 1.2.: Βελτίωση οικονοµικής θέσης του ήµου ιαδικασίες αναχρηµατοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων του ήµου Καταγραφή και ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ήµου Αξιοποίηση των Κοινών Ευρωπαϊκών Πόρων για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα - Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (JESSICA) Μέτρο 1.3.: ηµιουργία ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος ιαδικασίες εκσυγχρονισµού των οικονοµικών υπηρεσιών του δήµου ράσεις εκσυγχρονισµού του εργασιακού περιβάλλοντος µέσω διαβούλευσης µε το ανθρώπινο δυναµικό του ήµου Μέτρο 1.4.: Ανάπτυξη της τεχνολογικής καινοτοµίας ιαδικασίες υιοθέτησης νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες και υποδοµές του δήµου

28 Μέτρο 1.5.: ιαφάνεια, καθιέρωση αντικειµενικών διαδικασιών εξυπηρέτησης του πολίτη Καθιέρωση τηλεφωνικής γραµµής εξυπηρέτησης του Πολίτη και σχεδιασµός για την µετεξέλιξη σε πλήρες call center Ενέργειες ενίσχυσης και εµπλουτισµού θεσµών ως προς την διαφάνεια των αποφάσεων των οργάνων Έκδοση εγχειριδίου διαδικασιών και δεσµεύσεων για τις παρεχόµενες υπηρεσίες Άξονας 2 : ήµος για το ηµότη, κοινωνικής πρόνοιας, στήριξης και αλληλεγγύης Μέτρο 2.1.: Ενίσχυση δοµών κοινωνικής προστασίας Εκπόνηση Μελέτης αξιοποίησης της οικίας Σαχάλα για στέγαση ΚΑΠΗ και αξιοποίηση του δοµήσιµου χώρου του Εκπόνηση Μελετών για την κατασκευή κοινωφελών χώρων Εκπόνηση Μελετών για την κατασκευή Σχολικών κτιρίων Μέτρο 2.2: ηµιουργία νέων δοµών κοινωνικής στήριξης και υγείας Απόκτηση δεσµευµένων Κοινωφελών χώρων για κατασκευή παιδικών σταθµών Κατασκευή βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών Κατασκευή Σχολικών κτιρίων Μέτρο 2.3: ράσεις ενίσχυσης της κοινωνικής οικονοµίας Αναβάθµιση συνεργασίας µε κοινωνικούς φορείς ηµιουργία δοµών-διαδικασιών ελέγχου και αξιολόγησης των δράσεων και πρωτοβουλιών των κοινωνικών φορέων έσµευση της ηµοτικής Αρχής για την ενίσχυση της ένταξης των ΑΜΕΑ -Χαλάνδρι - Πόλη φιλική για ΑΜΕΑ Μέτρο 2.4: οµές εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς Ενίσχυση και Υποστήριξη των Εθελοντών για το Περιβάλλον Ενίσχυση και Υποστήριξη των Εθελοντών για την Πρόνοια Υποστήριξη δηµιουργίας σώµατος Εθελοντών για τις Έκτακτες Ανάγκες Μέτρο 2.5: Ενίσχυση της τοπικής κοινωνικής πρωτοβουλίας Ενίσχυση και Υποστήριξη δράσεων αιµοδοσίας που αναλαµβάνουν οι Τοπικοί Σύλλογοι και οι εκκλησιαστικοί φορείς Ενίσχυση και Υποστήριξη δράσεων της Αντικαρκινικής Εταιρείας ιαδικασίες δηµιουργίας ηµοτικής Τράπεζας Αίµατος για τις πάγιες ανάγκες (πχ. Αιµοκάθαρση, µεσογειακή αναιµία) Άξονας 3 : ήµος παρόν στην καθηµερινότητα, περιβάλλον, ποιότητα ζωής Μέτρο 3.1: Πόλη καθαρή µε έµφαση στις σύγχρονες µορφές συλλογής και ανακύκλωσης ιαδικασίες προµήθειας νέων κάδων και αντικατάστασης τυχόν φθαρµένων παλαιών Εφαρµογή διαδικασιών διαχείρισης στόλου απορριµµατοφόρων και διαρκούς βελτιστοποίησης των δροµολογίων ιαδικασίες ενίσχυσης των πολιτικών ανακύκλωσης µε έµφαση την πρωτογενή διαλογή στην πηγή Εφαρµογή και διάχυση ιδέας και µεθόδων κοµποστοποίησης ιαδικασίες εκσυγχρονισµού του στόλου απορριµµατοφόρων και συναφών οχηµάτων για τη βελτίωση της καθαριότητας της πόλης ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΗΔ-ΞΩ5

29 3.1.6 ράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού για θέµατα καθαριότητας της πόλης Μέτρο 3.2.: Πολεοδοµικός σχεδιασµός και οργάνωση του χώρου, Έργα Αστικές Αναπλάσεις Αναθεώρηση του ΓΠΣ Ενταξη στο σχέδιο πόλης περιοχών εκτός σχεδίου ιαδικασίες αξιοποίησης του Πράσινου Ταµείου Αξιοποίηση του χώρου του Νοµισµατοκοπείου σε χώρο αστικού πρασίνου και άθλησης Αξιοποίηση του σκεπαστού της Αττικής οδού σε χώρο αστικού πρασίνου ράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων Εργα διάνοιξης οδών σε εφαρµογή του ΓΠΣ Απαλλοτριώσεις ρυµοτοµίας, Κοινωφελών και Κοινοχρήστων Χώρων στο σύνολο του ήµου Βελτίωση της αισθητικής του δηµόσιου χώρου Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων στο ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ και σε άλλες περιοχές του ήµου Κατασκευή αγωγών όµβριων υδάτων σε περιοχές του ήµου Έργα ανάπλασης - ενεργειακής αναβάθµισης οδών - χώρων πρασίνου - παιδικών χαρών - πάρκων στο σύνολο του ήµου Έργα πεζοδροµίων, πεζοδροµήσεων, ποδηλατοδρόµων Έργα βελτιώσεων στο Κοιµητήριο Έργα Αστικού πρασίνου - Αναπλάσεις Έργα οδοποιίας στο σύνολο του ήµου Έργα συντήρησης - επέκτασης αθλητικών εγκαταστάσεωνπαιδικών χαρών και Αύλειων χώρων σχολείων στο σύνολο του ήµου Έργα αποκατάστασης και στέγασης πολιτιστικών δοµών του δήµου Έργα Συντήρησης Σχολείων και Κοινωφελών Χώρων Εργασίες αποκατάστασης ιστορικών και αρχιτεκτονικών µνηµείων Μέτρο 3.3.: Οριστικές ρυθµίσεις στην κυκλοφορία και στη στάθµευση Επικαιροποίηση της υφιστάµενης κυκλοφοριακής µελέτης και εφαρµογή της και σε άλλες περιοχές της πόλης ιαδικασίες εφαρµογής ελεγχόµενης στάθµευσης στο κέντρο και σε άλλες περιοχές της πόλης Μέτρο 3.4.: Αειφόρος διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων Εκπόνηση µελετών για την προστασία, διευθέτηση της κοίτης και των πρανών της ρεµατιάς Χαλανδρίου Εκπόνηση µελέτης για την αύξηση παροχετευτικότητας του ρέµατος Χαλανδρίου Εκπόνηση οριστικής µελέτης έργων για τη διευθέτηση του ρέµατος Βριλλησσού Μελέτες ανάδειξης Ρεµατιάς Σύνταξη µνηµονίων αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών Εκτέλεση έργων πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας Έργα για την αξιοποίηση των υπόγειων νερών του Χαλανδρίου - Πιλοτικές δράσεις αξιοποίησης υδατικού δυναµικού Υδραυλικά έργα Ειδικές παρεµβάσεις στη ρεµατιά Χαλανδρίου, ράσεις για τον πεζό " Ο µεγάλος περίπατος" Μέτρο 3.5.: Ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, εναλλακτικές µορφές µετακίνησης, δηµοτική συγκοινωνία ποδήλατο, πεζοί ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΗΔ-ΞΩ5

30 3.5.1 Παρεµβάσεις, ενηµέρωση και διάχυση πληροφορίας για τα σχετικά ζητήµατα, τα προβλήµατα και τον σχεδιασµό βελτίωσης τους Οργάνωση στόλου ποδηλάτων δηµόσιας χρήσης ράσεις οργάνωσης και ενηµέρωσης-ευαισθητοποίησης για την προστασία των αδέσποτων ζώων Ανασχεδιασµός και βελτίωση της ηµοτικής Συγκοινωνίας Μέτρο 3.6.: Ενεργειακός προγραµµατισµός ΑΠΕ Εγκατάσταση ΑΠΕ σε σχολεία και κτίρια του ήµου ράσεις Ενεργειακής Αναβάθµισης και Εξοικονόµησης Ενέργειας Αντικατάσταση των φωτιστικών του οδικού φωτισµού µε φωτιστικά νέας τεχνολογίας Αξιοποίηση προγραµµάτων και τεχνολογιών σχετικών µε την ενέργεια και την εξοικονόµηση κάθε φυσικού πόρου Άξονας 4 : ήµος Τοπικής Ανάπτυξης Μέτρο 4.1. : Τοπική επιχειρηµατικότητα και ενίσχυση του επενδυτικού περιβάλλοντος Υπηρεσία µιας στάσης για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας (one stop shop) Ενέργειες δηµοσιότητας για την προβολή της τοπικής επιχειρηµατικότητας Μέτρο 4.2.: Απασχόληση ηµιουργία γραφείου διαµεσολάβησης και διευκόλυνσης της ανάπτυξης της τοπικής απασχόλησης, ενισχυµένου µε κατάλληλο λογισµικό Μέτρο 4.3. : Έργα µεγάλης πνοής, άµεσης απόδοσης και κοινωνικής ωφέλειας Κατασκευή ηµαρχείου και υπόγειου χώρου στάθµευσης Κατασκευή πολιτιστικού πολύκεντρου και υπόγειου χώρου στάθµευσης Κατασκευή σταθµού στάθµευσης Απορριµµατοφόρων και µεταφόρτωσης απορριµµάτων Κατασκευή σταθµού συντήρησης και επισκευών απορριµµατοφόρων και οχηµάτων του ήµου Κατασκευή υπόγειων χώρων στάθµευσης Μέτρο 4.4. : Τηλεµατικές υπηρεσίες - κάρτα του ηµότη Έκδοση κάρτας του δηµότη Ηλεκτρονικά συστήµατα πληροφόρησης ανά πολεοδοµική ενότητα ιαδικασίες διαδικτυακής προβολής δράσεων των σχολικών µονάδων Άξονας 5 : ήµος της µόρφωσης, της πολιτιστικής δηµιουργίας και της αθλητικής δράσης Μέτρο 5.1. : Ενίσχυση πολιτιστικών δράσεων και υποδοµών, θεσµοί, συµµετοχή, µαθήµατα ράσεις υποστήριξης, αναβάθµισης και εµπλουτισµού της υφιστάµενης κατάστασης ράσεις βελτίωσης και επέκτασης των σχετικών δοµών και υποδοµών ράσεις συσχετισµού και ενσωµάτωσης της παράδοσης στα πολιτιστικά δρώµενα ράσεις δια βίου µάθησης Μέτρο 5.2.: Ενίσχυση δράσεων συµµετοχής στην γνώση και την δηµιουργία ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΗΔ-ΞΩ5

31 5.2.1 ράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης στον τοπικό πολιτισµό και αθλητισµό ράσεις ανάδειξης των τοπικών "δυνάµεων" χωρίς αποκλεισµούς µε έµφαση στον πλουραλισµό Ενίσχυση της σύµπραξης "Παιδείας-Πολιτισµού-Αθλητισµού" Μέτρο 5.3.: Αθλητικές υποδοµές και δράσεις διεύρυνσης της συµµετοχής των πολιτών ράσεις ανάπτυξης των ήδη υπαρχόντων υποδοµών σε όλα τα επίπεδα ράσεις δηµιουργίας ζήτησης για το αθλητικό και πολιτιστικό προϊόν µε έµφαση στην ποιότητα Νέες ακαδηµίες Μαζικού αθλητισµού ράσεις διαβούλευσης για τα σχέδια ανάπτυξης του πολιτισµού και του αθλητισµού ανοιχτές στους Πολίτες Μέτρο 5.4.: Νεολαία και δηµιουργικότητα ράσεις ανάδειξης όλων των διαστάσεων του πολιτιστικού και αθλητικού προϊόντος που παράγεται από τους νέους της πόλης µας Μέτρο 5.5.: Καινοτοµίες στο χώρο της παιδείας ράσεις διάχυσης διαδικτυακού περιεχοµένου Νέοι µόνιµοι "θεσµοί" µε έργα και δράσεις των νέων της πόλης µας Μειοψήφησε η κα Κ. Καρατζά. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 281/2013. Ανατίθεται στο ήµαρχο η περαιτέρω ενέργεια. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: Χαλάνδρι, 17/06/2013 ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΗΔ-ΞΩ5 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΒΥΤΙΝΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 794/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση Σχεδίου Στοχοθεσίας Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 794/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση Σχεδίου Στοχοθεσίας Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 353/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 353/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25ης /2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 353/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης /2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: Β4ΣΦΩΗΔ-ΖΘΣ Αριθ. Απόφασης 350/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Ετήσιου Προγράµµατος ράσης του ήµου Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 48 ς /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 48 ς /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29ης/2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΔΑ: ΒΙ6ΑΩΗΔ-2ΤΙ Αριθ. Απόφασης 406/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 090-908 Α Π Ο Σ Π Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 654/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωµάτων διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΩΗΔ-ΞΓΕ Αριθ. Απόφασης 580/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πίστωσης οφειλόµενων τιµολογίων παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ» Ελληνική Δημοκρατία Νομός Αττικής Ο.Ν.Α.Π ΘΕΣΠΙΣ Πλ.Μικράς Ασίας 49, Κρυονέρι Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθ. 17 η / 19-11-2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Ορθή επανάληψη Απόσπασµα Από το πρακτικό της 18 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2014 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 27/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Από το πρακτικό της 27/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 27/30-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 496/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Κατάρτιση σχεδίου του πίνακα 5Α περί Σ οικονομικών αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 KA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 25.6262.30 Συντήρηση αντλιοστασίων κλπ. 20.000,00 20.000,00 25.6264.30 Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών. 40.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Ψηφιακό Μουσείο " Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ.Ν.Σ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 332 (Αριθµός πρακτικού 8) Η Οικονοµική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούµενη από τα παρόντα µέλη της κ.κ. Ν. ηµόπουλο, Προεδρεύοντος, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 30-01-2014 1 Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 6111/03-02-2014 3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 584/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ. Πηγή Χρηµατοδότηση ς. α/α Τίτλος Έργου Αριθµός µελέτης Πίστωση 2015

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ. Πηγή Χρηµατοδότηση ς. α/α Τίτλος Έργου Αριθµός µελέτης Πίστωση 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 245 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο "Στέλιος Καλαϊτζης" Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο Στέλιος Καλαϊτζης Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009 ΤΕΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΚΩΔ 15 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ υντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων υντηρήσεις και Επισκευές Δημοτικών κτιρίων προνοιακού χαρακτήρα υντηρήσεις χώρων Αθλητισμού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2013 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' Συνεχιζόμενα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' Αποχέτευση - Ομβρια 289.496,86 76.00 3.896.666,63 10 42.214,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 10 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 10 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 13 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ ΘΕΜΑ: Εισήγηση της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης των Έργων & Μελετών που πρέπει να περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ. 8625/ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ. 8625/ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ. 8625/24-05-2013 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 9ης/24-05-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής τ Δήμ Φαρσάλων.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017 ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ. Α Σ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017 ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ. Α Σ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-7312.041 ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 250.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΚΑΕ 9775.02.055 ( ΕΣΟ ΟΥ ΗΜΟΥ 1326.006). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 01/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 1 ης /10.03.2011 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ- ΤΗΤΑ (Α ή Β ή Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤ Α (ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α) ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙ- ΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Α Αχαρνές Νέα 01.01.01

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 133 του ηµοτικού Συµβουλίου της µε

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 5.1 5.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.1.1 Αποστολή «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 15ης/2011 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αγρινίου Αριθμός Απόφασης 11/2011 ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την αναµόρφωση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης 2013 και του Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2013».

Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την αναµόρφωση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης 2013 και του Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2013». ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14439/31-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 502 Από το πρακτικό 27 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την αναµόρφωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

11.700,00 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών ,00. Συντήρηση και επέκταση ηλεκτροφωτισµού κήπων και πλατειών

11.700,00 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών ,00. Συντήρηση και επέκταση ηλεκτροφωτισµού κήπων και πλατειών 1 Συντήρηση ηλεκτροφωτισµού οδών 2012 2 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2012 Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισµού γηπέδου αθλοπαιδιών 3 4 Συντήρηση ηλεκτ/µηχ/κων εγκαταστάσεων δηµοτ. κτιρίων 2012 Συντήρηση και επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 /

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 20 / 23-04-23 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθ. 3 / 23 της τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.22/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 282/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ήµου Ο.Ε. 2013

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ήµου Ο.Ε. 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 18ης/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 257/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ήµου Ο.Ε. 2013 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το. θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»

ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Οδηγός ιαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 / ράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» εκέµβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 577/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση τιµολογίων παγίας προκαταβολής Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

Αριθ. Απόφασης 577/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση τιµολογίων παγίας προκαταβολής Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΔΑ: Β4ΜΠΩΗΔ-ΝΙΝ Αριθ. Απόφασης 577/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση τιµολογίων παγίας προκαταβολής Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων 10-6261.0001 24.000,00 ΣΑΤΑ 2 Συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95 297.260,59 3.954.010,42 340.961,76 2.235.932,16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αιτιολογική Έκθεση Διαμόρφωσης Σχεδίου Προϋπολογισμού, Οικονομικού Έτους 2015. Αριθμός Απόφασης: 176

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 OΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 34/2013 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 12 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθ. Αποφ. 19/2014 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 9 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 31 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 278 /2013 Σήµερα την 27η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο 1.1. 1.1.1 Αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού χώρου Διασφάλιση και διεύρυνση χώρων και ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Μέτρο 2.1 2.1.1 Ανάπτυξη κοινωνικής συνοχής- Κοινωνική αλληλεγγύη Διεύρυνση- Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών, βρέθηκαν παρόντες (3), δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 3 μελών, βρέθηκαν παρόντες (3), δηλαδή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Μυγδονία: 15-11-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 8/2013 Τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού ΝΕΑ ΕΡΓΑ 2016 ΚΑ 20: Υπηρεσίες Καθαριότητος και Ηλεκτροφωτισμού 1 Αντικατάσταση φωτισμού (κολωνάκια και ιστοί φωτισμού) σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 100,000.00 20-7332.001 2 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας ΟΣΑΑ Ορεστιάδας 2007-2013 Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας Δήμος Ορεστιάδας Σκοπός Η ανάπλαση, χωρική και κοινωνική ανασυγκρότηση, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση στοχευμένου θύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 05 ΤΙΤΛΟΣ Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 05.700,00.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων αθλοπαιδιών 05.700,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 270/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 40/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ρ Α Ξ Η µε αριθ. 8 του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 151/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΧΑΪΔΑΡΙ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΧΑΪΔΑΡΙ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΧΑΪΔΑΡΙ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.12/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.12/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τ.Π.Ε. έτους 2016. Στα Σπάτα σήμερα 7 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 22 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ στις αποφ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 22 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ στις αποφ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 22 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ στις 21-9-2011 Θέµα α.α. αποφ. Περίληψη Αποφάσεων ΕΗ 1 ο Λήψη απόφασης συµµετοχής υποβολής πρότασης του ήµου Σαρωνικού: α.

Διαβάστε περισσότερα