Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "31.12.2006 31.12.2005"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 έως 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (Βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις κατά τα.π.χ.π.) (Ποσά εκφρασµένα σε b) Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες αποσκοπούν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ABC FACTORS A.E. Ο αναγνώστης, που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, µπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση του διαδικτύου όπου εµφανίζονται οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, που προβλέπουν τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, καθώς και η έκθεση έλεγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ιεύθυνση έδρας Εταιρίας : Μιχαλακοπούλου 48, , Αθήναι Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 32684/01/Β/95/32 Αρµόδια εποπτική αρχή : Τράπεζα της Ελλάδος / Νοµαρχία Αθηνών Ηµεροµηνία έγκρισης των Οικονοµικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 12 Φεβρουαρίου 2007 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Νικόλαος Χ. Τσιµπούκας (ΑΜ ΣΟΕΛ 17151) Ελεγκτική εταιρία : KPMG Κυριάκου Oρκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη - θέµα έµφασης Το θέµα έµφασης αφορά τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. (Σηµείωση 1, στα Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες) ιεύθυνση διαδικτύου Eταιρίας : ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πρόεδρος : Γεώργιος Κ. Αρώνης Αντιπρόεδρος Μέλη : Ιωάννης Α. Κατσώρης : Αντώνης Α. Αθανασούλης Αθανάσιος Α. Γάτσης Παναγιώτης Κ. Καµαρινόπουλος Αθανάσιος Κ. Σακελλαράκης Αλέξανδρος Α. Τσάµης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταµείο και διαθέσιµα ,91 825,00 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων , ,28 Απαιτήσεις κατά πελατών , ,85 Ενσώµατα πάγια στοιχεία , ,65 Άυλα πάγια στοιχεία , ,53 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις , ,58 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού , ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,49 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα , ,96 Υποχρεώσεις προς πελάτες , ,68 Οµολογίες εκδόσεώς µας , ,00 Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος και λοιπούς φόρους , ,91 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις , ,06 Υποχρεώσεις προς το προσωπικό κατά την συνταξιοδότηση , ,40 Λοιπές υποχρεώσεις , ,42 Σύνολο Υποχρεώσεων (α) , ,43 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Μετοχικό Κεφάλαιο (µετοχές προς 30) , ,00 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο , ,88 Αποθεµατικά , ,68 Αποτελέσµατα εις νέον , ,50 Σύνολο Καθαρής Θέσεως (β) , ,06 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ (α)+(β) , ,49 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)... ( ,58) ,45 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)... (28.919,58) (28.278,16) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) ,00 ( ,00) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της περιόδου (α)+(β)+(γ) ,84 ( ,71) Επίπτωση συναλλαγµατικών διαφορών στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα... (23.258,45) ,62 Σύνολο εισροών / (εκροών) περιόδου ,39 ( ,09) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ενάρξεως περιόδου , ,37 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξεως περιόδου , ,28 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα , ,02 Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα... ( ,06) ( ,01) Καθαρό έσοδο από τόκους , ,01 Έσοδα από προµήθειες , ,77 Προµήθειες έξοδα... ( ,78) ( ,71) Καθαρό έσοδο από προµήθειες , ,06 Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων... (31.106,18) ,62 Λοιπά έσοδα , , , ,44 Σύνολο εσόδων , ,51 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού... ( ,77) ( ,69) Γενικά διοικητικά έξοδα... ( ,71) ( ,37) Αποσβέσεις... (69.242,16) (88.984,99) Σύνολο εξόδων... ( ,64) ( ,05) Κέρδη / (ζηµίες) αποµείωσης απαιτήσεων ,63 Κέρδη προ φόρων , ,46 Φόρος εισοδήµατος... ( ,41) ( ,71) Κέρδη µετά από φόρους , ,75 Κέρδη ανά µετοχή: Βασικά και προσαρµοσµένα κέρδη ( ανά µετοχή)... 9,01 10,30 Προτεινόµενο µέρισµα ( ανά µετοχή)... ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καθαρή θέση ενάρξεως χρήσεως ( και αντίστοιχα) , ,31 Κέρδη της χρήσεως µετά από φόρους , ,75 Καθαρή θέση λήξεως χρήσεως ( και αντίστοιχα) , ,06 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση του εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων. 3. εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Eταιρίας. 4. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την και ήταν 79 και 82 άτοµα αντίστοιχα. 5. Από τις συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη, για το χρονικό διάστηµα από έως , προέκυψαν τα εξής ποσά: - µε ιευθυντικά στελέχη και µέλη της ιοικήσεως: έξοδα ,38 - µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη: α) έσοδα ,70 β) έξοδα ,00. Τα υπόλοιπα, κατά την , των απαιτήσεων και υποχρεώσεων από τις συναλλαγές µε τα λοιπά συνδεδεµένα µέρη είχαν ως εξής: α) απαιτήσεις ,82 β) υποχρεώσεις ,00 γ) εγγυητικές επιστολές , Οι οικονοµικές καταστάσεις της ABC FACTORS A.E. περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ALPHA BANK A.E., µε την µέθοδο της πλήρους (ολικής) ενοποίησης. Η ALPHA BANK εδρεύει στην Ελλάδα και συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της ABC FACTORS µε ποσοστό 100%. Αθήναι, 12 Φεβρουαρίου 2007 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΚΑΤΣΩΡΗΣ ΜΑΡΙΑ Μ. ΡΑΪΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΧΡΟΝΗΣ

2 ABC FACTORS ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.) Αθήναι, 12 Φεβρουαρίου 2007

3 Πίνακας περιεχοµένων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή... 1 Γενικές πληροφορίες 3 Οικονοµικές καταστάσεις Κατάσταση αποτελεσµάτων.. 4 Ισολογισµός 5 Κατάσταση µεταβολών της καθαρής θέσεως. 6 Κατάσταση ταµειακών ροών. 7 Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 8 1. Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές 1.1 Βάση παρουσίασης Συναλλαγές σε συνάλλαγµα Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Χρηµατοοικονοµικά µέσα Απαιτήσεις κατά πελατών Οµολογίες εκδόσεώς µας Ενσώµατα πάγια στοιχεία Άυλα πάγια στοιχεία Αποµείωση απαιτήσεων πελατών Αναβαλλόµενη φορολογία Υποχρεώσεις προς το προσωπικό κατά την συνταξιοδότηση Προβλέψεις Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα - τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα Έσοδα και έξοδα από προµήθειες Αποτελέσµατα 2.1 Καθαρό έσοδο από τόκους Καθαρό έσοδο από προµήθειες Λοιπά έσοδα Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Γενικά διοικητικά έξοδα Κέρδη/(ζηµίες) αποµείωσης απαιτήσεων Φόρος εισοδήµατος Κέρδη ανά µετοχή. 17

4 3. Ενεργητικό 3.1 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων Απαιτήσεις κατά πελατών Ενσώµατα πάγια στοιχεία Άυλα πάγια στοιχεία Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Υποχρεώσεις 4.1 Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα Υποχρεώσεις προς πελάτες Οµολογίες εκδόσεώς µας Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος και λοιπούς φόρους Υποχρεώσεις προς το προσωπικό κατά την συνταξιοδότηση Λοιπές υποχρεώσεις Καθαρή Θέση 5.1 Μετοχικό κεφάλαιο Τακτικό αποθεµατικό Αποτελέσµατα εις νέον Πρόσθετες πληροφορίες 6.1 Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις ιαχείριση κινδύνων Κίνδυνος αγοράς - Πιστωτικός κίνδυνος Συναλλαγµατικός κίνδυνος Επιτοκιακός κίνδυνος Κίνδυνος ρευστότητας Κεφαλαιακή επάρκεια Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών Γεγονότα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων. 31

5 KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ Στρατηγού Τόµπρα Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΡΜΑΕ 29527/01AT/B/93/162/96 Telephone Τηλ: Fax Φαξ: Internet Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ABC FACTORS A.E. Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ABC FACTORS A.E (η «Εταιρεία») που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 εκεµβρίου 2006 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµιακών ροών για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και από περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπών επεξηγηµατικών σηµειώσεων. Ευθύνη ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη της σύνταξης και εύλογης παρουσίασης αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει το σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδεις ανακρίβειες, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων οι οποίες είναι εύλογες για την περίσταση. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε απαιτήσεις ηθικής δεοντολογίας και σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την αποκόµιση εύλογης διασφάλισης ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη του το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά µε τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για την περίσταση και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόστηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής γνώµης µας, Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 εκεµβρίου 2006 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµιακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Ανώνυµη Εταιρεία και µέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-µελών της KPMG συνδεδεµένων µε την KPMG International, ενός Ελβετικού συνεταιρισµού. 1

6 Θέµα έµφασης Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε την προσοχή σας στη Σηµείωση 6.2(β) επί των Οικονοµικών Καταστάσεων, όπου αναφέρεται ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2003 έως και 2006 µε συνέπεια να µην έχουν καταστεί οριστικές για τις χρήσεις αυτές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο. Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις. Αθήναι, 16 Φεβρουαρίου 2007 KPMG Κυριάκου Oρκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Νικόλαος Χ. Τσιµπούκας, Oρκωτός Ελεγκτής Λογιστής Α.Μ. ΣΟΕΛ

7 Γενικές πληροφορίες Η εταιρία συστάθηκε το έτος 1995 και λειτουργεί έως σήµερα µε την επωνυµία ABC FACTORS ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε και διακριτικό τίτλο ABC FACTORS (η εταιρία). Εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου 48, και είναι καταχωρηµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 32684/01/Β/95/32. Η διάρκεια της εταιρίας είναι πεντηκονταετής, δύναται δε να παραταθεί µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Σκοπός της, είναι η άσκηση πάσης µορφής πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων µέσα στα πλαίσια του Νόµου 1905/1990. Η ABC FACTORS ανήκει στον όµιλο της ALPHA BANK, η οποία συµµετέχει στο µετοχικό της κεφάλαιο κατά ποσοστό 100%. Η θητεία του ιοικητικού της Συµβουλίου, που εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9ης Ιουνίου 2005, λήγει το 2010 και η σύνθεσή του έχει ως εξής: Γεώργιος Κ. Αρώνης Εντεταλµένος Γενικός ιευθυντής Alpha Bank Ιωάννης Α. Κατσώρης Εντεταλµένος Γενικός ιευθυντής Alpha Bank Αθανάσιος Α. Γάτσης ιευθυντής ιευθύνσεως Καταστηµάτων Αττικής I, Alpha Bank Παναγιώτης Κ. Καµαρινόπουλος ιευθυντής ιευθύνσεως Επιχειρηµατικών Κέντρων, Alpha Bank Αθανάσιος Κ. Σακελλαράκης ιευθυντής Εκτιµήσεως Κινδύνων οµίλου Alpha Bank Αλέξανδρος Α. Τσάµης ιευθυντής ιευθύνσεως Νέων ικτύων, Alpha Bank Αντώνης Α. Αθανασούλης Πρώην τραπεζικός υπάλληλος Μαρία Μ. Ράικου Γενικός ιευθυντής ABC FACTORS Ελεγκτές των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων είναι οι: Τακτικός: Αναπληρωµατικός: Νικόλαος Χ. Τσιµπούκας Γαρυφαλιά Β. Σπυριούνη της εταιρίας KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Οι οικονοµικές καταστάσεις που ακολουθούν έχουν εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της 12 ης Φεβρουαρίου

8 ABC FACTORS Κατάσταση αποτελεσµάτων 11 η διαχειριστική περίοδος (1 η Ιανουαρίου 31 η εκεµβρίου 2006) Ποσά σε Σηµείωση Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα , ,02 Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα 2.1 ( ,06) ( ,01) Καθαρό έσοδο από τόκους , ,01 Έσοδα από προµήθειες , ,77 Προµήθειες έξοδα 2.2 ( ,78) ( ,71) Καθαρό έσοδο από προµήθειες , ,06 Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων (31.106,18) ,62 Λοιπά έσοδα , , , ,44 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.4 ( ,77) ( ,69) Γενικά διοικητικά έξοδα 2.5 ( ,71) ( ,37) Αποσβέσεις (69.242,16) (88.984,99) Κέρδη/(ζηµίες) αποµείωσης απαιτήσεων ,63 - Φόρος εισοδήµατος 2.7 ( ,41) ( ,71) 2.8 Βασικά και προσαρµοσµένα κέρδη ( ανά µετοχή) 9,01 10,30 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 8-31) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 4

9 ABC FACTORS Ισολογισµός της 31 ης εκεµβρίου 2006 Ποσά σε Σηµείωση Ταµείο και διαθέσιµα 365,91 825,00 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων , ,28 Απαιτήσεις κατά πελατών , ,85 Ενσώµατα πάγια στοιχεία , ,65 Άυλα πάγια στοιχεία , ,53 Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις , ,58 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού , ,60 Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα , ,96 Υποχρεώσεις προς πελάτες , ,68 Οµολογίες εκδόσεώς µας , ,00 Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος και λοιπούς φόρους , ,91 Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις , ,06 Υποχρεώσεις προς το προσωπικό κατά την συνταξιοδότηση , ,40 Λοιπές υποχρεώσεις , ,42 Μετοχικό Κεφάλαιο , ,00 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο , ,88 Τακτικό αποθεµατικό , ,68 Αποτελέσµατα εις νέον , ,50 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 8-31) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 5

10 ABC FACTORS Κατάσταση µεταβολών της καθαρής θέσεως Ποσά σε Μετοχικό Κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεµατικό Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ,00 ( ,00) Αποτέλεσµα περιόδου , ,75 Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού ,84 ( ,84) - Αποτέλεσµα περιόδου , ,72 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 8-31) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 6

11 ABC FACTORS Κατάσταση ταµειακών ροών περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 31 ης εκεµβρίου 2006 Ποσά σε Σηµείωση Κέρδη προ φόρων , ,46 Προσαρµογή κερδών προ φόρων για: Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων , ,65 Αποσβέσεις άυλων παγίων στοιχείων , ,34 Έξοδα συνταξιοδοτήσεως Προσωπικού , , , ,28 Αύξηση/(Μείωση ): Απαιτήσεις κατά πελατών ( ,31) ,19 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ,28 ( ,95) Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα ,01 ( ,64) Υποχρεώσεις προς πελάτες ( ,64) ,52 Λοιπές υποχρεώσεις ( ,64) ( ,68) Λοιποί φόροι (83.485,84) (17.990,07) Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος ( ,42) ( ,20) Αγορές παγίων στοιχείων (28.919,58) (28.278,16) Έξοδα κτήσεως και µεταβολές Οµολογιακών δανείων ,00 ( ,00) Επίδραση συναλλαγµατικών διαφορών στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (23.258,45) ,62 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις (σελ. 8-31) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 7

12 Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 1. Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές 1.1 Βάση παρουσίασης Οι οικονοµικές καταστάσεις αφορούν τη χρήση , και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.), όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του Κανονισµού αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται µετά από την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε εύλογες αξίες και της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας της εταιρίας. εν υπάρχουν πρότυπα που να έχουν εφαρµοστεί πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της εφαρµογής τους. Τα ποσά που περιλαµβάνονται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιµέρους σηµειώσεις. Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια που εφαρµόζονται για τη λήψη αποφάσεων και τα οποία επηρεάζουν τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων, στηρίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και σε υποθέσεις που, υπό τις παρούσες συνθήκες, κρίνονται λογικά. Οι εκτιµήσεις και τα κριτήρια λήψεως αποφάσεων, επανεκτιµώνται για να λάβουν υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις και οι επιπτώσεις από τυχόν αλλαγές τους αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κατά τον χρόνο που πραγµατοποιούνται. Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η εταιρία, για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της , είναι συνεπείς µε αυτές που περιγράφονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την , αφού ληφθούν υπόψη οι κατωτέρω τροποποιήσεις των προτύπων και οι νέες ιερµηνείες που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική από : Τροποποίηση ΛΠ 19, «Παροχές σε εργαζοµένους» (Κανονισµός 1910/ ) Σύµφωνα µε την ανωτέρω τροποποίηση, το πρότυπο 19 παρέχει δυνατότητα νέου χειρισµού όσον αφορά την καταχώρηση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών ορισµένων προγραµµάτων συνταξιοδοτικών παροχών. Επιτρέπει την πλήρη καταχώρηση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών απευθείας σε λογαριασµό της Καθαρής Θέσεως. ιευκρινίζει επίσης τον τρόπο µε τον οποίο οι οικονοµικές µονάδες πρέπει να λαµβάνουν υπόψη ορισµένα προγράµµατα παροχών σε εργαζοµένους, στις οικονοµικές τους καταστάσεις και επιβάλλει τη γνωστοποίηση συµπληρωµατικών πληροφοριών. Η εταιρία δεν αναθεώρησε τις υφιστάµενες λογιστικές αρχές αναγνώρισης των υποχρεώσεων σε ότι αφορά τις παροχές σε εργαζοµένους. Τροποποίηση ΛΠ 39, ικαίωµα αποτίµησης στην εύλογη αξία (fair value option) (Κανονισµός 1864/ ) Σύµφωνα µε την ανωτέρω τροποποίηση, επιτρέπεται η, υπό προϋποθέσεις, κατηγοριοποίηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, κατά την αρχική τους αναγνώριση, ως αποτιµωµένων στην εύλογη αξία µε καταχώρηση της µεταβολής της εύλογης αξίας στα αποτελέσµατα (fair value option). Η εταιρία δεν χρησιµοποίησε την παραπάνω δυνατότητα στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις. 8

13 Τροποποίηση ΛΠ 39, περί αρχών αναγνώρισης και αποτίµησης χρηµατοοικονοµικών µέσων (Κανονισµός 2106/ ) Σύµφωνα µε την ανωτέρω τροποποίηση, επιτρέπεται στις οικονοµικές µονάδες, να ορίζουν, υπό ορισµένες συνθήκες, µια αναµενόµενη ενδοεταιρική συναλλαγή εκφραζόµενη σε ξένο νόµισµα, ως το αντισταθµιζόµενο στοιχείο στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. εν είχε εφαρµογή στην εταιρία και δεν επηρέασε τις οικονοµικές της καταστάσεις. Τροποποιήσεις στα ΛΠ 39 και ΠΧΠ 4, περί ασφαλιστηρίων συµβολαίων (Κανονισµός 108/ ) Οι τροποποιήσεις αυτές σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν ότι οι εκδότες συµβολαίων χρηµατοοικονοµικής εγγύησης περιλαµβάνουν τις προκύπτουσες υποχρεώσεις στον ισολογισµό τους. Συγκεκριµένα, ο εκδότης ενός τέτοιου συµβολαίου πρέπει αρχικά να το αναγνωρίσει στην εύλογη αξία (εκτός αν θεωρηθεί ασφαλιστήριο συµβόλαιο) και στη συνέχεια να το αποτιµήσει στο υψηλότερο ποσό µεταξύ: (i) του ποσού που προκύπτει µε βάση τις αρχές που ορίζονται από το ΛΠ 37 περί προβλέψεων και (ii) του ποσού που αρχικά αναγνωρίστηκε, µειωµένο κατά το ποσό που ήδη έχει καταχωρηθεί ως έσοδο σύµφωνα µε το ΛΠ 18 περί αναγνώρισης των εσόδων. εν είχε εφαρµογή στην εταιρία και δεν επηρέασε τις οικονοµικές της καταστάσεις. Τροποποίηση στο ΛΠ 21, περί των επιδράσεων των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος (Κανονισµός 708/ ) Με την εν λόγω τροποποίηση επιτρέπεται η απευθείας καταχώρηση στην ενοποιηµένη Καθαρή Θέση των συναλλαγµατικών διαφορών που προκύπτουν από νοµισµατικά στοιχεία που αποτελούν µέρος της καθαρής επένδυσης σε οικονοµικές µονάδες του εξωτερικού, ακόµα και όταν αυτά τα στοιχεία είναι εκφρασµένα σε νόµισµα διαφορετικό από το λειτουργικό νόµισµα των αντισυµβαλλόµενων εταιριών του Οµίλου. Η ανωτέρω τροποποίηση δεν είναι σχετική µε τις δραστηριότητες της Εταιρίας αφού δεν κατέχει νοµισµατικά στοιχεία τα οποία να θεωρούνται µέρος της καθαρής επένδυσης σε αλλοδαπές οικονοµικές µονάδες. ιερµηνεία 4 «Προσδιορισµός των συµφωνιών που περιέχουν µίσθωση» (Κανονισµός 1910/ ) ιερµηνεία 5 «ικαιώµατα από συµµετοχές σε ταµεία απενεργοποίησης αποκατάστασης προστασίας» (Κανονισµός 1910/ ). ιερµηνεία 6 «Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµµετοχή σε συγκεκριµένη αγορά - Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού» (Κανονισµός 108/ ) εν είχαν εφαρµογή στην εταιρία και δεν επηρέασαν τις οικονοµικές της καταστάσεις. Το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε και τα παρακάτω πρότυπα και διερµηνείες τα οποία υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική για χρήσεις που αρχίζουν µετά την , όπως αναλύεται κατωτέρω: ιερµηνεία 7 «Εφαρµογή της προσέγγισης της αναπροσαρµογής σύµφωνα µε το ΛΠ 29 περί υπερπληθωριστικών οικονοµιών» (Κανονισµός 708/2006) Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη από εν έχει εφαρµογή στην εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις. 9

14 ιερµηνείες 8 και 9 «Πεδίο εφαρµογής του ΠΧΠ 2» και «Επανεκτίµηση ενσωµατωµένων παραγώγων» (Κανονισµός 1329/ ) Ισχύουν για χρήσεις µε έναρξη από και αντίστοιχα. εν έχουν εφαρµογή στην εταιρία και δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές της καταστάσεις. ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» (Κανονισµός 108/2006) Το ΠΧΠ 7 και οι τροποποιήσεις στα υπόλοιπα Πρότυπα που αυτό επέφερε, έχουν υποχρεωτική εφαρµογή για τις χρήσεις που αρχίζουν µετά την Το ανωτέρω πρότυπο αναµένεται να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο γνωστοποίησης των στοιχείων που αφορούν τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Τροποποίηση ΛΠ 1 «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων Γνωστοποιήσεις κεφαλαίων» (Κανονισµός 108/2006) Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη µετά την Με την τροποποίηση αυτή απαιτούνται επιπλέον γνωστοποιήσεις για τον τρόπο διαχείρισης των κεφαλαίων της εταιρίας και ποσοτικές πληροφορίες επ αυτών. Τροποποίηση ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης» και Τροποποίηση ΠΧΠ 6 «Εξερεύνηση και εκτίµηση Ορυκτών Πόρων» (Κανονισµός 108/2006) Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη µετά την Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι σχετικές µε τη δραστηριότητα της εταιρίας. Τέλος, το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, έχει εκδώσει τα παρακάτω πρότυπα και διερµηνείες τα οποία δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ιεθνές Πρότυπο Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 8 «Τοµείς λειτουργίας» Ισχύει για χρήσεις µε έναρξη µετά την Το Πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ΛΠ 14 Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα. εν έχει εφαρµογή στην εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις. ιερµηνεία 10 «Ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις και αποµείωση» Ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν µετά την Με την υιοθέτηση της διερµηνείας αυτής δεν επιτρέπεται ο αντιλογισµός ζηµιών αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί σε προηγούµενη ενδιάµεση περίοδο και αφορούν υπεραξία, επενδύσεις σε µετοχικούς τίτλους ή χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αναγνωρίζονται στο κόστος. Η εφαρµογή της διερµηνείας αυτής δεν θα έχει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας. ιερµηνείες 11 και 12 «Συναλλαγές ιδίων µετοχών σε επίπεδο Οµίλου» Ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν µετά την και «Συµφωνίες παραχώρησης υπηρεσιών» Ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν µετά την εν έχουν εφαρµογή στην εταιρία και δεν αναµένεται να επηρεάσουν τις οικονοµικές της καταστάσεις. 10

15 1.2 Συναλλαγές σε συνάλλαγµα Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται και παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα της εταιρίας. Οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε συνάλλαγµα, µετατρέπονται σε Ευρώ, µε την ισοτιµία κλεισίµατος της ηµεροµηνίας των συναλλαγών. Κατά την ηµεροµηνία συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων τα νοµισµατικά στοιχεία σε συνάλλαγµα, του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων, αποτιµώνται µε τις τιµές κλεισίµατος της ηµεροµηνίας αυτής. Οι συναλλαγµατικές διαφορές, κέρδη ή ζηµίες, που προκύπτουν, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων. 1.3 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Για σκοπούς καταρτίσεως της καταστάσεως ταµειακών ροών, στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται: α. Το ταµείο και διαθέσιµα. β. Οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων. Ως βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις θεωρούνται αυτές που λήγουν εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων. 1.4 Χρηµατοοικονοµικά µέσα Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στον Ισολογισµό περιλαµβάνουν τα διαθέσιµα, τις απαιτήσεις κατά πελατών, τις υποχρεώσεις προς πελάτες και πιστωτικά ιδρύµατα και τις οµολογίες εκδόσεως µας. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις και υποχρεώσεις, βάσει της ουσίας και του περιεχοµένου των σχετικών συµβάσεων από τις οποίες απορρέουν. Τόκοι, µερίσµατα, κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, λογιστικοποιούνται ως έσοδα ή έξοδα αντίστοιχα. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα συµψηφίζονται όταν η εταιρία, σύµφωνα µε το νόµο, έχει νοµικά το δικαίωµα αυτό και προτίθεται να τα συµψηφίσει σε καθαρή βάση (µεταξύ τους) ή να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να συµψηφίσει ταυτοχρόνως την υποχρέωση. Η εταιρία δεν κάνει χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων ούτε για αντιστάθµιση κινδύνων ούτε για κερδοσκοπικούς σκοπούς. 1.5 Απαιτήσεις κατά πελατών Οι απαιτήσεις κατά πελατών, αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους, συµπεριλαµβανοµένων και των άµεσων εξόδων κτήσεως. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 1.6 Οµολογίες εκδόσεώς µας Οι οµολογίες εκδόσεώς µας, αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους, η οποία προσδιορίζεται από τα εισερχόµενα κεφάλαια, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων έκδοσης. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 11

16 1.7 Ενσώµατα πάγια στοιχεία Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία, τα οποία η εταιρία χρησιµοποιεί για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών της αναγκών, παρουσιάζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης µειωµένο κατά τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. Στο ιστορικό κόστος κτήσης συµπεριλαµβάνονται και οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται για την απόκτηση των παγίων. Μεταγενέστερες δαπάνες επαυξάνουν την αξία του παγίου ή αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο, µόνο όταν είναι πολύ πιθανόν να προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. Επισκευές και συντηρήσεις επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσεως όταν πραγµατοποιούνται. Οι αποσβέσεις των µισθωµένων κτηρίων και του εξοπλισµού, διενεργούνται στο κόστος κτήσεως και υπολογίζονται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο λαµβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους. Η ωφέλιµη ζωή ανά κατηγορία παγίων έχει καθορισθεί ως εξής: - Προσθήκες και βελτιώσεις σε κτήρια µισθωµένα: η διάρκεια της µισθώσεως. - Εξοπλισµός και µεταφορικά µέσα: από 4 έως 9 χρόνια. Οι υπολειµµατικές αξίες των παγίων και η ωφέλιµη ζωή τους αναπροσαρµόζονται, εφόσον είναι απαραίτητο, κάθε φορά που συντάσσονται οικονοµικές καταστάσεις. Πάγια που έχουν υποστεί αποµείωση προσαρµόζονται στην ανακτήσιµη αξία τους. Κέρδη και ζηµίες από διαθέσεις παγίων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 1.8 Άυλα πάγια στοιχεία Στην κατηγορία αυτή η εταιρία, έχει εντάξει τα προγράµµατα λογισµικού, τα οποία παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις τους. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους, την οποία η εταιρία έχει καθορίσει σε 4 έτη. Για τα άυλα στοιχεία δεν υπολογίζεται υπολειµµατική αξία. Έξοδα που αφορούν τη συντήρηση των προγραµµάτων λογισµικού αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων της χρήσεως που πραγµατοποιούνται. 1.9 Αποµείωση απαιτήσεων πελατών Για τον υπολογισµό της αποµείωσης των απαιτήσεων, η εταιρία διενεργεί σε κάθε ηµεροµηνία συντάξεως οικονοµικών καταστάσεων, έλεγχο αποµείωσης (impairment test), σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και τη µεθοδολογία που περιγράφονται στο ΛΠ 39 και στις σχετικές µε αυτό οδηγίες εφαρµογής. Ειδικότερα, η όλη διαδικασία περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: α. Καθορισµός των συµβάντων που αποτελούν το έναυσµα για τη διενέργεια ελέγχου αποµείωσης (trigger events) Oι απαιτήσεις, στις οποίες υπάρχουν καθυστερηµένες οφειλές πελατών από κεφάλαιο ή και τόκους πάνω από 90 ηµέρες, αποτελούν για την εταιρία, το µεγαλύτερο σε όγκο µέρος του χαρτοφυλακίου, στο οποίο επικεντρώνεται κυρίως ο έλεγχος αποµείωσης. Έλεγχος αποµείωσης µπορεί να γίνει επίσης και για καθυστερήσεις µικρότερες από 90 ηµέρες, ή ακόµα και όταν δεν υπάρχουν καθόλου καθυστερήσεις όταν: 12

17 i. έχουν αρχίσει σε βάρος πελατών, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης µε επισπεύδουσες Τράπεζες ή άλλους πιστωτές ή ii. έχουν περιέλθει σε γνώση της εταιρίας, πληροφορίες για επιδείνωση της χρηµατοοικονοµικής θέσης των πιστούχων (πτώση πωλήσεων ή περιθωρίου µικτού κέρδους, µείωση κερδών κ.λπ.) ή άλλα γεγονότα (κήρυξη σε πτώχευση, τυχαία γεγονότα όπως πληµµύρα, πυρκαγιά κ.λπ. στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης), που συνέβησαν µετά την ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισης και τα οποία εκτιµάται ότι θα έχουν επίπτωση στην οµαλή εξυπηρέτηση των δανείων. Τέλος, έλεγχος αποµείωσης διενεργείται σε χρηµατοδοτήσεις που έχουν γίνει σε κλάδους της οικονοµίας ή συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές, που έχουν αρχίσει να εµφανίζουν προβλήµατα, τα οποία ανεφύησαν µετά την ηµεροµηνία της αρχικής αναγνώρισης των απαιτήσεων. β. Καθιέρωση κριτηρίων για τον έλεγχο σε ατοµική βάση ή σε επίπεδο χαρτοφυλακίου Ανεξαρτήτως του ύψους του ανεξόφλητου υπολοίπου κάθε απαίτησης η εταιρία διενεργεί έλεγχο αποµείωσης σε ατοµική βάση. Στις περιπτώσεις που ο έλεγχος πρέπει να γίνει σε επίπεδο χαρτοφυλακίων που εµφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά, όσον αφορά την εκδήλωση του πιστωτικού κινδύνου, οι οµάδες χαρτοφυλακίων επιλέγονται µε κριτήρια: i. την επικινδυνότητα του συγκεκριµένου κλάδου. ii. την φύση των εισπρακτέων απαιτήσεων (είδος προϊόντος, περίοδος πίστωσης). γ. Υπολογισµός αποµείωσης Το ύψος της πρόβλεψης αποµείωσης των απαιτήσεων, ισούται µε την διαφορά µεταξύ της λογιστικοποιηθείσας απαίτησης και της εκτιµώµενης ανακτήσιµης αξίας αυτής. Η ανακτήσιµη αξία είναι η παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών εισροών των επισφαλών απαιτήσεων συµπεριλαµβανοµένων των όποιων εξασφαλίσεων και καλυµµάτων, προεξοφληµένων µε βάση το πραγµατικό επιτόκιο της σύµβασης. δ. Χειρισµός των ποσών αποµείωσης Κατά τον έλεγχο της αποµείωσης δηµιουργούνται υπό-αντίθετοι λογαριασµοί πρόβλεψης (allowance accounts). Όταν µια απαίτηση κριθεί ανεπίδεκτη εισπράξεως διαγράφεται σε βάρος της σχηµατισθείσης πρόβλεψης. ε. Ανακτήσεις / εισπράξεις ποσών σε αποµειωθείσες απαιτήσεις Αν µετά την ηµεροµηνία της αναγνώρισης της ζηµίας από αποµείωση λάβουν χώρα γεγονότα, που οδηγούν σε µείωση των ήδη αναγνωρισθέντων ποσών αποµείωσης ή εισπραχθούν ποσά από διαγραφέντες απαιτήσεις, τα ποσά αυτά αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως Αναβαλλόµενη φορολογία Αναβαλλόµενος φόρος είναι ο φόρος που θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί στο µέλλον και σχετίζεται µε λογιστικές πράξεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της κλειοµένης χρήσεως αλλά θεωρούνται φορολογητέα έσοδα ή εκπεστέα έξοδα µελλοντικών χρήσεων. Υπολογίζεται στις προσωρινές διαφορές µεταξύ της φορολογικής βάσης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων και της αντίστοιχης λογιστικής τους αξίας. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους 13

18 φορολογικούς συντελεστές (και νόµους) που έχουν θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται µόνο όταν πιθανολογούνται µελλοντικά φορολογητέα κέρδη, από τα οποία παρέχεται η δυνατότητα να εκπέσουν οι αντίστοιχες προσωρινές διαφορές. Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, ή απευθείας στην Καθαρή Θέση αν αφορά στοιχεία που έχουν αναγνωρισθεί απευθείας στην Καθαρή Θέση Υποχρεώσεις προς το προσωπικό κατά τη συνταξιοδότηση Η υποχρέωση για τη συνταξιοδότηση του προσωπικού µετά την αποχώρηση του από την εργασία καλύπτεται από δηµόσιο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ). Εργοδότης και προσωπικό συνεισφέρουν σε αυτόν σε µηνιαία βάση. Σύµφωνα µε το ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµιώσεως στην περίπτωση εξόδου από την υπηρεσία, το ύψος της οποίας εξαρτάται από το ύψους των αποδοχών τους, την προϋπηρεσία τους στην εταιρία και το λόγο εξόδου τους από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση παραιτήσεως ή δικαιολογηµένης απολύσεως το δικαίωµα αυτό δεν υφίσταται. Το πληρωτέο ποσό κατά την συνταξιοδότηση ανέρχεται στο 40% του ποσού που καταβάλλεται σε περίπτωση αναιτιολόγητης απολύσεως. Η εν λόγω υποχρέωση προσδιορίζεται µε βάση την αναλογιστική µέθοδο αποτιµήσεως των εκτιµώµενων µονάδων υποχρεώσεως (projected unit credit method). Ένα πρόγραµµα συγκεκριµένων παροχών καθορίζει µε βάση διάφορες παραµέτρους όπως, η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο µισθός, συγκεκριµένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές. Οι προβλέψεις που αφορούν την χρήση, περιλαµβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στις συνηµµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων και συνίστανται από το τρέχον κόστος υπηρεσίας, το σχετικό χρηµατοοικονοµικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές και τις όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. Κατά την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 31η εκεµβρίου 2006 η εταιρία, εφαρµόζοντας τις γενικές διατάξεις του ΛΠ 19, ακολούθησε τη µέθοδο του «περιθωρίου» (corridor approach) για την αναγνώριση των σωρευµένων αναλογιστικών ζηµιών / κερδών. Αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές για κάθε πρόγραµµα ξεχωριστά που υπερβαίνουν το 10% του µεγαλύτερου µεταξύ της υποχρέωσης της καθορισµένης παροχής και της πραγµατικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος, καταχωρούνται συστηµατικά κατά τη διάρκεια του αναµενόµενου µέσου όρου της υπολειπόµενης εργασιακής ζωής των εργαζοµένων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα Προβλέψεις Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρία έχει παρούσες υποχρεώσεις νοµικά ή µε άλλο τρόπο τεκµηριωµένες ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάριση τους µέσω εκροών πόρων και η εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρεώσεως µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά τις ηµεροµηνίες συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων και προσαρµόζονται προκειµένου να αντανακλούν τις βέλτιστες τρέχουσες εκτιµήσεις. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις για τις οποίες δεν είναι πιθανή η εκροή πόρων γνωστοποιούνται εκτός εάν δεν είναι σηµαντικές. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. 14

19 1.13 Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα - τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα Έσοδα και έξοδα τόκων αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα για όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων. Έξοδα συναλλαγής κατά τη δηµιουργία ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου που αποτιµάται στο αναπόσβεστο κόστος, όπως είναι τα οµολογιακά δάνεια, κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται κατά τη διάρκεια ζωής του χρηµατοοικονοµικού µέσου, µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Η µέθοδος του πραγµατικού επιτοκίου είναι µια µέθοδος υπολογισµού του αναπόσβεστου κόστους ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου και επιµερισµού των εξόδων από τόκους κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου. Πραγµατικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί ακριβώς τις αναµενόµενες ροές των µελλοντικών πληρωµών ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου µέχρι την λήξη της ζωής του ή την επόµενη ηµεροµηνία αναπροσαρµογής του επιτοκίου του, ώστε η αξία προεξόφλησης να ισούται µε την λογιστική αξία του χρηµατοοικονοµικού µέσου Έσοδα και έξοδα από προµήθειες Έσοδα προµηθειών από υπηρεσίες Factoring και έξοδα προµηθειών αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα κατά το χρόνο που παρασχέθηκαν οι σχετικές υπηρεσίες. 2. Αποτελέσµατα 2.1 Καθαρό έσοδο από τόκους Από απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων , ,54 Από απαιτήσεις κατά πελατών , ,48 Από υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα , ,27 Από οµολογιακά δάνεια , ,91 Λοιπά , Καθαρό έσοδο από προµήθειες Υπηρεσιών Factoring , ,77 Εγχωρίου Factoring , ,54 Σύστασης ικτύου Alpha Bank , ,00 Λοιπές , ,17 15

20 2.3 Λοιπά έσοδα Έκπτωση από εφάπαξ εξόφληση φόρων , ,55 Αχρησιµοποίητες προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων ,85 Επιδοτήσεις προγραµµάτων επιµόρφωσης προσωπικού και πρακτικής εξάσκησης φοιτητών , ,97 Λοιπά 4.223, , Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Μισθοί και ηµεροµίσθια , ,83 Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης , ,30 Έξοδα συνταξιοδοτήσεως προσωπικού , ,83 Λοιπές επιβαρύνσεις , ,73 Ο αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού της εταιρίας την και , ήταν 79 και 82 άτοµα αντίστοιχα. Εξ αυτών 6 άτοµα εργάζονται στο υποκατάστηµα της Θεσσαλονίκης Γενικά διοικητικά έξοδα Λειτουργικές µισθώσεις κτηρίων , ,81 Ενοίκια - συντηρήσεις µηχανογραφικού εξοπλισµού , ,26 απάνες µηχανογραφήσεως , ,32 Έξοδα προβολής και διαφηµίσεως , ,59 Τηλεφωνικά - ταχυδροµικά , ,47 Αµοιβές τρίτων , ,48 Παροχή οικονοµικών πληροφοριών από τρίτους , ,75 Ασφάλιστρα , ,14 Υλικά γραφείου , ,50 απάνες ηλεκτρικής ενέργειας , ,24 ωρεές 4.500, ,00 Λοιπά γενικά έξοδα , , Κέρδη/(ζηµιές) αποµείωσης απαιτήσεων Εισπράξεις από διαγραφείσες απαιτήσεις ,63-16

21 2.7 Φόρος εισοδήµατος Τρέχων Φόρος , ,09 ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων - 554,70 Αναβαλλόµενος Φόρος , ,92 Κέρδη πριν το φόρο , Φόρος εισοδήµατος 29,00% ,73 32,00% ,83 ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων - - 0,01% 554,70 Έσοδα απαλλασσόµενα της φορολογίας (0,10%) (8.671,57) (0,16%) (16.071,22) Έξοδα µη εκπεστέα 0,02% 1.895,96 0,03% 3.288,81 ιαφορά φορολογικών συντελεστών υπολογισµού αναβαλλόµενης φορολογίας (1,01%) (85.616,71) (1,76%) ( ,41) Σύµφωνα µε το ισχύον φορολογικό δίκαιο στην Ελλάδα, οι ανώνυµες εταιρίες φορολογούνται στα συνολικά τους κέρδη µε συντελεστή 32% τη χρήση 2005, µε 29% τη χρήση 2006 και µε συντελεστή 25% για τις χρήσεις 2007 και εφεξής. Ο υπολογισµός της αναβαλλόµενης φορολογίας γίνεται µε συντελεστή 25%. 2.8 Κέρδη ανά µετοχή Βασικά κέρδη ανά µετοχή: Τα Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή προκύπτουν από τη διαίρεση των κερδών µετά το φόρο, µε το σταθµισµένο µέσο όρο των υφισταµένων κοινών µετοχών κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Κέρδη αναλογούντα στους Μετόχους , ,75 Σταθµισµένος µέσος όρος υφισταµένων κοινών µετοχών , ,00 Βασικά κέρδη ( ανά µετοχή) 9,01 10,30 Προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή: Τα προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή προκύπτουν από την προσαρµογή του σταθµισµένου µέσου όρου των υφισταµένων κοινών µετοχών κατά την διάρκεια της περιόδου για δυνητικώς εκδοθείσες κοινές µετοχές. Η εταιρία δεν διαθέτει µετοχές αυτής της κατηγορίας, κατά συνέπεια τα προσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή συµπίπτουν µε τα βασικά. 17

22 3. Ενεργητικό 3.1 Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων Όψεως , , Απαιτήσεις κατά πελατών Εγχώριο Factoring µε αναγωγή , ,16 Εγχώριο Factoring χωρίς αναγωγή , ,98 Προεξόφληση τιµολογίων , ,56 ιεθνές Factoring , ,67 Απαιτήσεις από πράξεις Forfaiting ,73 - Μείον: Προβλέψεις για αποµείωση απαιτήσεων πελατών ( ,75) ( ,52) Σχηµατισθείσες προβλέψεις για αποµείωση απαιτήσεων πελατών (σηµ. 2.6) - Ποσά που χρησιµοποιήθηκαν στην περίοδο ( ιαγραφές) ( ,98) Σχηµατισθείσες προβλέψεις για αποµείωση απαιτήσεων πελατών (σηµ. 2.6) - Ποσά που χρησιµοποιήθηκαν στην περίοδο ( ιαγραφές) ( ,77) 3.3 Ενσώµατα πάγια στοιχεία 1 Ιανουαρίου , , ,51 Προσθήκες , ,16 Εκποιήσεις - (1.907,55) (1.907,55) 1 Ιανουαρίου , , ,12 Προσθήκες , ,58 1 Ιανουαρίου , , ,36 Αποσβέσεις περιόδου 4.371, , ,65 Αποσβέσεις εκποιηθέντων - (1.907,54) (1.907,54) 18

23 1 Ιανουαρίου , , ,47 Αποσβέσεις περιόδου 4.363, , , Άυλα πάγια στοιχεία Περιλαµβάνονται µόνο λογισµικά προγράµµατα (software). 1 Ιανουαρίου ,61 Προσθήκες 4.792,00 1 Ιανουαρίου ,61 Προσθήκες ,00 1 Ιανουαρίου ,74 Αποσβέσεις περιόδου 8.979,34 1 Ιανουαρίου ,08 Αποσβέσεις περιόδου 5.316, Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις Άυλα πάγια στοιχεία 1.544, , ,95 Υποχρεώσεις προς το προσωπικό κατά την συνταξιοδότηση , , ,52 Απαιτήσεις κατά πελατών ( ,06) ( ,02) - ( ,08) 19

24 Άυλα πάγια στοιχεία 3.999,81 (2.454,83) ,98 Υποχρεώσεις προς το προσωπικό κατά την συνταξιοδότηση , , ,60 Απαιτήσεις κατά πελατών - ( ,06) - ( ,06) 3.6 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Έξοδα εποµένων χρήσεων , ,25 Έσοδα εισπρακτέα , ,61 Προκαταβεβληµένοι και παρακρατηµένοι φόροι , ,74 4. Υποχρεώσεις 4.1 Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα Οι υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα προκύπτουν βάσει σύµβασης πίστωσης, για ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασµό κυµαινόµενου επιτοκίου euribor, που σύναψε η εταιρία µε την µητρική της τράπεζα Alpha Bank. 4.2 Υποχρεώσεις προς πελάτες Οι υποχρεώσεις προς πελάτες οφείλονται σε πιστωτικά υπόλοιπα των αλληλόχρεων λογαριασµών πελατών, τα οποία προκύπτουν από εισπράξεις, οι οποίες δεν έχουν αποδοθεί κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. 4.3 Οµολογίες εκδόσεώς µας Οµολογιακό άνειο Ι Την 22η Οκτωβρίου 2003 η εταιρία σύναψε σύµβαση µε την µητρική της τράπεζα Alpha Bank, για την κάλυψη πενταετούς οµολογιακού δανείου, βάσει των διατάξεων του ν.3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920. Το δάνειο, κεφαλαίου , αποτελείται από 60 οµολογίες των ,00 έκαστη. Το επιτόκιο υπολογίζεται σε Euribor τριµήνου πλέον περιθωρίου 1,00%. Το σύνολο του κεφαλαίου είναι πληρωτέο στην λήξη του και οι πληρωµές των τόκων γίνονται ανά τρίµηνο. Ο εκδότης έχει το δικαίωµα να αποπληρώσει το δάνειο, σε οποιαδήποτε στιγµή, κατά την διάρκεια του, καταβάλλοντας το σύνολο του κεφαλαίου και τους αντίστοιχους δεδουλευµένους τόκους. Σε εφαρµογή του ανωτέρω δικαιώµατος, η εταιρία στις 29 εκεµβρίου 2005, αποπλήρωσε µέρος του κεφαλαίου ,00 (9 οµολογίες των ,00) και τους αντίστοιχους δεδουλευµένους τόκους. 20

25 Οµολογιακό άνειο ΙΙ Την 15η εκεµβρίου 2006 η εταιρία σύναψε σύµβαση µε την µητρική της τράπεζα Alpha Bank, για την κάλυψη πενταετούς οµολογιακού δανείου, βάσει των διατάξεων του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920. Το δάνειο, κεφαλαίου , αποτελείται από 20 οµολογίες των ,00 έκαστη. Το επιτόκιο υπολογίζεται σε Euribor εξαµήνου πλέον περιθωρίου 1,05%. Το σύνολο του κεφαλαίου είναι πληρωτέο στην λήξη του και οι πληρωµές των τόκων γίνονται ανά εξάµηνο. Ο έκδοτης δύναται να εκδώσει έως πέντε σειρές οµολογιών εντός διαστήµατος ενός έτους από την ανωτέρω ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης καθώς και να αποπληρώσει το δάνειο, σε οποιαδήποτε στιγµή, κατά την διάρκεια του, καταβάλλοντας το σύνολο του κεφαλαίου και τους αντίστοιχους δεδουλευµένους τόκους. Σε εφαρµογή του ανωτέρω δικαιώµατος, η εταιρία στις 22 εκεµβρίου 2006, εξέδωσε της πρώτη σειρά οµολογιών, αποτελούµενη από 6 οµολογίες των ,00 (κεφάλαιο ,00), οι οποίες στο σύνολο τους αγοράσθηκαν στην ονοµαστική τιµή από την µητρική της τράπεζα Alpha Bank. 4.4 Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος και λοιπούς φόρους Υποχρεώσεις για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος , ,09 Υποχρεώσεις για λοιπούς φόρους , , Υποχρεώσεις προς το προσωπικό κατά την συνταξιοδότηση Σύµφωνα µε το Ελληνικό εργατικό δίκαιο κάθε εργαζόµενος δικαιούται εφάπαξ αποζηµίωση σε περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης. Το ποσό της αποζηµίωσης εξαρτάται από τον χρόνο προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του εργαζόµενου την ηµέρα της απόλυσης ή συνταξιοδότησης του. Αν ο εργαζόµενος παραµείνει στην εταιρία µέχρι να συνταξιοδοτηθεί δικαιούται το ποσό εφάπαξ ίσο µε το 40% της αποζηµίωσης, που θα έπαιρνε αν απολυόταν την ίδια ηµέρα. Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν µέσω αναλογιστικής µελέτης. Οι πίνακες που ακολουθούν, εµφανίζουν τη σύνθεση της καθαρής δαπάνης για τη σχετική πρόβλεψη που καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα των περιόδων 1ης Ιανουαρίου 31ης εκεµβρίου 2006 και 2005 και την κίνηση των σχετικών λογαριασµών προβλέψεων για αποζηµίωση προσωπικού, που παρουσιάζονται στον συνηµµένο Ισολογισµό της περιόδου, που έληξε την 31η εκεµβρίου 2006 και της χρήσεως που έληξε την 31η εκεµβρίου Η πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα της χρήσεως έχει ως εξής: Τρέχον κόστος υπηρεσίας , ,65 Χρηµατοοικονοµικό κόστος , ,56 Άλλα έξοδα/(έσοδα) (23.750,31) (36.107,38) Η κίνηση της σχετικής πρόβλεψης έχει ως εξής: Πρόβλεψη περιόδου 7.887,83 21

26 Πρόβλεψη περιόδου ,69 Τρέχουσα αξία υποχρέωσης για αποζηµίωση , , ,57 Σωρευτική µη αναγνωρισθείσα αναλογιστική ζηµιά (37.633,58) (31.700,30) - Οι βασικές αναλογιστικές υποθέσεις που χρησιµοποιήθηκαν ήταν οι εξής: Επιτόκιο προεξόφλησης 5,00% 5,00% Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 5,00% 5,00% Μέση εναποµένουσα εργάσιµη ζωή 27,70 29,35 Επιπροσθέτως η εταιρία έχει συνάψει συµβόλαιο µε την Alpha Ασφαλιστική, για παροχή ασφαλίσεως ζωής υπέρ των υπαλλήλων της και πρόσθετης Νοσοκοµειακής και εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης από ατύχηµα / ασθένεια. Το κόστος για την ανωτέρω παροχή ανήλθε σε ,13 για την περίοδο από έως και ,71 για την περίοδο από έως και καταχωρήθηκαν στις λοιπές επιβαρύνσεις προσωπικού. 4.6 Λοιπές υποχρεώσεις Προµηθευτές , ,13 εδουλευµένα έξοδα , ,33 Κρατήσεις και εισφορές υπέρ τρίτων , ,12 Λοιπές ,58 237,84 5. Καθαρή Θέση 5.1 Μετοχικό Κεφάλαιο Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας στις 31 εκεµβρίου 2006 ανήρχετο σε ,00, αποτελούµενο από κοινές ονοµαστικές µετοχές αξίας 30,00 έκαστη και η διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ανήρχετο σε , Τακτικό αποθεµατικό Σύµφωνα µε την ελληνική εµπορική νοµοθεσία η εταιρία είναι υποχρεωµένη να παρακρατεί από τα καθαρά λογιστικά της κέρδη ελάχιστο ποσοστό 5% ετησίως ως τακτικό αποθεµατικό. Η παρακράτηση παύει να είναι υποχρεωτική όταν το σύνολο του τακτικού αποθεµατικού υπερβεί το εν τρίτο του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεµατικό αυτό το οποίο είναι φορολογηµένο δεν µπορεί να διανεµηθεί καθ όλη τη διάρκεια ζωής της εταιρίας και προορίζεται για την κάλυψη τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού κερδών και ζηµιών εις νέον. Την 31 εκεµβρίου 2005 το τακτικό αποθεµατικό της εταιρίας ανήρχετο σε ,68. Στην συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 27 Μαρτίου 2006, αποφασίστηκε ο σχηµατισµός, από τα καθαρά λογιστικά κέρδη της περιόδου , τακτικού αποθεµατικού ύψους ,84, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44 κ.ν. 2190/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 µέχρι 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΤΡΟΦΟΔΟΜΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δωδεκάμηνης περιόδου απο 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 23.02.2009 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.03.11 ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΑΘΗΝΑΙ,11 ΜΑΪΟΥ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 ΧΑΛΑΝ ΡΙ 152 32 Α.Φ.Μ.: 999839600.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 50297/01ΑΤ/Β/01/443 Α.Φ. 370270 Περιεχόµενα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Από 1 Ιανουαρίου 2006 µέχρι 31 εκεµβρίου 2006 (δηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.: 999641370.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 Μαρτίου 2005

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 Μαρτίου 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 31 Μαρτίου 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«KAΦΕ ΜΑΖΙ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟΥ Α Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

«KAΦΕ ΜΑΖΙ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟΥ Α Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ «KAΦΕ ΜΑΖΙ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟΥ Α Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ του έτους που έληξε την 31η εκεµβρίου 2005 (βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 και της κοιν. Υπουργ. Απόφασης 23861/587/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 48-115 28 ΑΘΗΝΑI AΡ.M.A.Ε. 32684/01/B/95/32 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 έως 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (δηµοσιευµένα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 998641520 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 61606/03/Β/06/0056 ΑΡ.ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Εδρα : Αδριανή ράµας Τ.Κ. 661 00 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Α Τρίµηνο 2007 ( 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΣΜΑ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης) ΑΜΙΣΙΑΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ισολογισµός Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταµειακών ροών...6 5 Ε Π Ι Π Λ Ο T Ε Χ Ν Ι Κ Η Α. Ε. Σ Υ Ν Ο Π T I K E Σ Ε Ν Ι Α Μ Ε Σ Ε Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Κ Α T Α Σ T A Σ Ε Ι Σ περιόδου Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΛΠ 34) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2015

Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2015 Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2015 Σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

, ,11 14

, ,11 14 VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζηµιών Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 16η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Αθήνα Α.Μ.Α.Ε 20264 / 05 / Β / 89 / 008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 εκεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 εκεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 εκεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ( ΠΧΠ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Α Γ Ι Α Σ Α Ν Ν Η Σ 2 3 182 33 Α Γ. Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Ρ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα