ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-ΧΜΛ. ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (µε κωδ. Φορέα ΟΠΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-ΧΜΛ. ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (µε κωδ. Φορέα ΟΠΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 18 / Αριθµ. Απόφασης: 426 / 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (µε κωδ. Φορέα ΟΠΣ ) «Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας στο ήµο Σερρών» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση » (κωδ. ΟΠΣ του Ειδικού Στόχου 3.2 του Ε.Π. ιοικητική Μεταρρύθµιση »). Στις Σέρρες και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 10 η του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΡΙΤΗ και ώρα 21:00 συνεδρίασε το ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 18/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ.α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 ηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 36 δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος.Σ.) ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος.Σ.) Κατιρτζόγλου Βασίλειος Κοτρώνης Παναγιώτης Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα Μερετούδης ηµήτριος Αγοραστός Αγοραστός Μηλίδης Θεόδωρος Αναστασιάδης Αντώνιος Μοσχολιός Ζωγράφος Αραµπατζής Θεόδωρος Αρναούτογλου Φωτεινή Βαλτσάνης ηµήτριος Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Αθανάσιος Γκότσης Ηλίας Γρηγοριάδης Παναγιώτης ηµητρίου Ευστράτιος ήµου Ιωάννης ούκας Γεώργιος 1 Μυστακίδης Παύλος Νιζάµης ηµήτριος Παπαδοπούλου Φωτεινή Σαραντίδου Ερµοφύλη Σούζας Ζαχαρίας Σταυρόπουλος Χριστόδουλος Στεργίου Νικόλαος Τατούδης Παναγιώτης Φωτιάδης Στέφανος Χασαπίδης Κων/νος

2 Ηλιοπούλου Σταλακτή Θεοχάρης Μιχαήλ Ίντος ηµήτριος Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης Χράπας Παντελής Χρυσανθίδης Βασίλειος ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας.Σ.), 2. Αποστολίδου Ραχήλ, 3. ρίγκα Χρυσούλα, 4. Καλαϊτζίδης Βασίλειος, 5. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία. Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Ανεστούδης Γεώργιος, Γασπαρίδης ηµήτριος, ερµεντζής ηµήτριος, Μεταλλίδης Γεώργιος και Τσίµας Θωµάς. Ο Πρόεδρος του.σ., µετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/ Με τη σύµφωνη γνώµη του Σώµατος, το 13 ο θέµα συζητήθηκε πρώτο. - Στο 6 ο θέµα προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος του ηµ. Συµβουλίου κ. ινάκης Κων/νος. - Κατά τη συζήτηση του 27 ου θέµατος αποχώρησε από την συνεδρίαση ο ηµ. Σύµβουλος κ. Σούζας Ζαχαρίας, λόγω συγγένειας. Το ηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 9o θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ αριθµ / εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού του ήµου, που έχει ως εξής: << Κύριε ήµαρχε, Λαµβάνοντας υπόψη : την αριθ. 133/2012 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή του ήµου Σερρών στην Πρόσκληση της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων (κωδ. Πρόσκλησης /ΕΥΕ.ΓΓΙΦ της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων, Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων») µε τίτλο «Ανάπτυξη οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο», η υποβολή σχετικής πρότασης, η σύναψη προγραµµατικής συµφωνίας µε τους αρµόδιους συµβαλλόµενους φορείς και το σχέδιο απόφασης πρόθεσης υλοποίησης µε ίδια µέσα Την Α.Π. : 1515/ Απόφαση της Γενικής Γραµµατέως Ισότητας των Φύλων περί ένταξης της Πράξης µε τίτλο «Ανάπτυξη οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση » (Η εν λόγω πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) 2

3 Την αριθ. 353/2012 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε την οποία έγινε αποδοχή χρηµατοδότησης για την υλοποίηση της παραπάνω πράξης, συνολικού προϋπολογισµού για το ήµο Σερρών ,00, εγγραφή της πράξης στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ήµου έτους 2012 και αναµόρφωση του προϋπολογισµού Το µε αριθ. Πρωτ / έγγραφο του ήµου Σερρών προς την Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων/Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων» περί προέγκρισης του σχεδίου Απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας στο ήµο Σερρών» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση » Την µε αριθ. Πρωτ. 1974/ Απόφαση της Γενικής Γραµµατέως Ισότητας των Φύλων, σύµφωνα µε την οποία διατυπώνεται σύµφωνη γνώµη για το Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας στο ήµο Σερρών» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση ». Ο συνολικός προϋπολογισµός του συγκεκριµένου Υποέργου ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) To συνηµµένο σχέδιο απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας στο ήµο Σερρών» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση ». Την µε αριθµ. 350 / 2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί «Έγκρισης δαπάνης και διάθεσης (ψήφιση) πίστωσης για το έτος 2012 της πράξης : <Ανάπτυξη οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08> του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση ». παρακαλούµε να εισηγηθείτε στο ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση Απόφασης Υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (µε κωδ. Φορέα ΟΠΣ ) «Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας στο ήµο Σερρών», συνολικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση » (κωδ. ΟΠΣ του Ειδικού Στόχου 3.2 του Ε.Π. ιοικητική Μεταρρύθµιση ») >>. 3

4 και σχετική συζήτηση, Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3840/ 2010 (ΦΕΚ 53 Α / ) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση των διαδικασιών του Ε.Σ.Π.Α και άλλες διατάξεις». 2. Το Ν. 2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247/Α). 3. Το Ν. 2503/ 1997 (ΦΕΚ 107 Α / ) «ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρυθµίσεις θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 4. Το Ν. 3205/ 2003 (ΦΕΚ 297 Α / ) «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του ηµοσίου, Ν.Π... και Ο.Τ.Α., µονίµων στελεχών των ενόπλων υνάµεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3833/ 2010 (ΦΕΚ 40 Α / ) «Προστασία της εθνικής οικονοµίας Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης» και µε το Ν. 3845/ 2010 (ΦΕΚ 65 Α / ) «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη µέλη της Ζώνης του ευρώ και το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο». 5. Το Π.. 118/ 2007 (ΦΕΚ 150 Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 6. Το Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 7. Το Ν. 2690/ 1999 «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α /1999) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 8. Το Νόµο 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». 9. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 10. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/ Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1794/ Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8 ης εκεµβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 4

5 13. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) ήµου Σερρών (ΦΕΚ 2106/Β / ). 14. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 περί προµηθειών του δηµοσίου τοµέα και ρύθµισης συναφών θεµάτων 15. Την υπ αριθ /2003 (ΦΕΚ 185/ Β ) Υπουργική Απόφαση Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ). 16. Το Π.. 28/1980 περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών στους ΟΤΑ. 17. Την υπ αριθµόν 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 18. Tη µε αρ. 7725/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001). 19. Τη µε αρ. C/2007/5528/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση » (Κωδικός CCI 2007GR05UPO003). 20. Το Εγχειρίδιο ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Καν. 1828/2006 (έγγραφο υπ αριθµόν 23105/Γ ΑΑΠ 4632/ ), ως ισχύει. 21. Τον Οδηγό Υλοποίησης Πράξεων Με Ίδια Μέσα στο πλαίσιο του Ε. Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση » 22. Tη µε Α.Π. 194/ Πρόσκληση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων. 23. Τη µε αριθ. 133/2012 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Σερρών για την πρόθεση υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής υποστήριξης» της Πράξης «Ανάπτυξη οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση ». 24. Την Α.Π. 1515/ Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» µε κωδ. ΟΠΣ «376270» του Ειδικού Στόχου 3.2. του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση », για τον Άξονα Προτεραιότητας Την µε αριθ. 353/2012 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Σερρών περί αποδοχής χρηµατοδότησης για την υλοποίηση της πράξης, εγγραφής της πράξης στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ήµου έτους 2012 και αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ήµου χρήσης Το µε Α.Π. 1974/ έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων για την προέγκριση του σχεδίου απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα 27. Τη ΣΑΕ 455/8 στην οποία έχει ενταχθεί η ανωτέρω Πράξη µε ενάριθµο κωδικό Πράξης «2012ΣΕ », συνολικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την υλοποίηση µε ίδια µέσα του Υποέργου (µε κωδ. Φορέα ΟΠΣ ) «Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας στο ήµο Σερρών» στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη οµών και 5

6 Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση » (κωδ. ΟΠΣ του Ειδικού Στόχου 3.2 του Ε.Π. ιοικητική Μεταρρύθµιση »), µε τους κάτωθι όρους: ΑΡΘΡΟ 1: Έγκριση υλοποίησης Υποέργου µε Ίδια Μέσα Εγκρίνουµε την υλοποίηση µε ίδια µέσα του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο ήµο Σερρών» µε Α/Α 3 της Πράξης «Ανάπτυξη οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»» της Κατηγορίας Πράξης του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση » από το ήµο Σερρών. ΑΡΘΡΟ 2: Φυσικό αντικείµενο Μεθοδολογία υλοποίησης Σχήµα διοίκησης Παραδοτέα Υποέργου Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν τα εξής: 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Το Υποέργο που θα υλοποιηθεί, µε ευθύνη του ήµου Σερρών έχει ως αντικείµενο τη λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο ήµο Σερρών. Το Κέντρο Συµβουλευτικής υποστήριξης που θα λειτουργήσει, θα εδρεύει στο ήµο Σερρών και θα στεγάζεται σε ιδιόκτητο οίκηµα, σε περιοχή που είναι εύκολα προσβάσιµη µε µέσα µεταφοράς. Το Κέντρο Συµβουλευτικής Υποστήριξης θα λειτουργεί οκτώ (8) ώρες ηµερησίως, και τα Σάββατα καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά τα οριζόµενα στην Πρόσκληση, ο χώρος που θα διαµορφωθεί κατάλληλα για να λειτουργήσει ως Κέντρο Συµβουλευτικής Υποστήριξης, κατά τα οριζόµενα στην Πρόσκληση της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων, θα διαθέτει πρόσβαση για ΑµεΑ, έξοδο κινδύνου, σύστηµα πυρόσβεσης/ πυρασφάλειας. Παράλληλα, οι προαναφερθέντες χώροι θα εξοπλισθούν µε τον απαραίτητο εξοπλισµό, έπιπλα, γραφεία, βιβλιοθήκες καθίσµατα εργασίας και επισκεπτών, Η/Υ και σχετικό εξοπλισµό, εξοπλισµό τηλεπικοινωνιών, σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και συστήµατα ασφάλειας, συναγερµού και άµεσης σύνδεσης µε την Ελληνική Αστυνοµία. 6

7 Το Κέντρο Συµβουλευτικής Υποστήριξης θα λειτουργήσει στις 1/1/2013 ηµεροµηνία που προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης του απαιτούµενου προσωπικού. Κατά τη λειτουργία της δοµής, στόχο αποτελεί η συµβουλευτική υποστήριξη των γυναικών που έχουν υποστεί οποιασδήποτε µορφής βίας. Σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς το Κέντρο Συµβουλευτικής Υποστήριξης, θα παραπέµπει σε Ξενώνα Φιλοξενίας τις γυναίκες θύµατα βίας που θα πληρούν τις προϋποθέσεις ή και σε άλλους αρµόδιους φορείς. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ειδικότερα, για την εύρυθµη λειτουργία του Κέντρου, κατά τα οριζόµενα στην Πρόσκληση, το προσωπικό το οποίο θα στελεχώσει το Κέντρο Συµβουλευτικής θα αποτελείται από τέσσερα (4) στελέχη, τα προσόντα των οποίων περιλαµβάνουν τις ακόλουθες ειδικότητες: Κοινωνιολόγο/Κοινωνικής Πολιτικής µε εµπειρία στην παροχή υπηρεσιών δικτύωσης Ψυχολόγο µε εµπειρία / εξειδίκευση σε θέµατα βίας ή µε επιµόρφωση σε θέµατα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συµβουλευτικής γυναικών / γυναικών θυµάτων βίας. Κοινωνική/ό Λειτουργό µε εµπειρία/ εξειδίκευση σε θέµατα βίας ή/και ψυχοκοινωνικής στήριξης ή συµβουλευτικής γυναικών / γυναικών θυµάτων βίας, ή µε επιµόρφωση σε θέµατα υποστήριξης ή/και συµβουλευτικής γυναικών θυµάτων βίας. Νοµικό µε εµπειρία σε θέµατα φύλου και ισότητας ή ανθρωπίνων δικαιωµάτων Το ανωτέρω προσωπικό θα προσληφθεί από το ήµο Σερρών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, ανανεούµενη κατ έτος, µε διαδικασίες ΑΣΕΠ. Επίσης, στο πλαίσιο του «Ολοκληρωµένου Σχεδίου ράσης για την καταπολέµηση της βίας», η ΓΓΙΦ αναλαµβάνει να καλύψει την επιµόρφωση και εποπτεία του εξειδικευµένου προσωπικού που θα εργαστεί στο Κέντρο Συµβουλευτικής Υποστήριξης του (ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ), καθώς και τις απαιτούµενες δράσεις ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης των ωφελουµένων. 7

8 1.β. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΣΧΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Για την υλοποίηση του Υποέργου «Λειτουργία του Κέντρου Συµβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο ήµο Σερρών εµπλέκεται το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής και Προγραµµάτων της ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Πολιτισµού. Για την παρακολούθηση της υλοποίησης της δράσης και την εν γένει διαχείριση του Έργου την αναλαµβάνει το Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας του ήµου Σερρών. Ανάλυση του τρόπου σύστασης, συγκρότησης, οργάνωσης και λειτουργίας της (ων) Οµάδας (ων) Έργου. Για την αποτελεσµατικότερη εκτέλεση και υλοποίηση του Υποέργου «Λειτουργία του Κέντρου Συµβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο ήµο Σερρών» θα δηµιουργηθεί Οµάδα ιοίκησης και Παρακολούθησης του Έργου. Με Απόφαση ηµάρχου Σερρών συγκροτείται η εν λόγω Οµάδα έργου. Συγκεκριµένα, δηµιουργείται κοινή οµάδα διοίκησης και παρακολούθησης του έργου, η οποία παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου και αποτελείται από 3 στελέχη του ήµου Σερρών (1 στέλεχος της ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Πολιτισµού, 1 στέλεχος του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας και 1 στέλεχος της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών). Η Οµάδα ιοίκησης και Παρακολούθησης του έργου θα συνεδριάζει όποτε απαιτείται για την οµαλή λειτουργία του έργου και πάντως πριν από τη σύνταξη κάθε µηνιαίας έκθεσης προόδου. Η οµάδα θα συντάσσει τις µηνιαίες εκθέσεις προόδου, έχοντας στη διάθεση του το υλικό για την πρόοδο του φυσικού (παραδοτέα ή αρχεία) και οικονοµικού (τιµολόγια, παραστατικά, συµβάσεις) αντικειµένου. Τα άτοµα που θα απαρτίζουν την Οµάδα ιοίκησης και Παρακολούθησης του έργου είναι : 8

9 Η κα Κοκκινίδου Αθηνά, ΠΕ Χηµικών Μηχανικών βαθµού, είναι Προϊσταµένη του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού Ποιότητας και Αποδοτικότητας του ήµου Σερρών (σύµφωνα µε την αριθ. 162/2012 Απόφαση ηµάρχου). Θα είναι υπεύθυνη του Έργου της πράξης «Ανάπτυξη οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας- ηµιουργία και λειτουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» (π.χ. επικοινωνία µε την E.Υ.Ε. / ΓΓΙΦ και τον Συντονιστή ικαιούχο και η παροχή στοιχείων, σύνταξη και συνυπογραφή του Τεχνικού ελτίου Προτεινόµενης Πράξης και του/των Τεχνικών ελτίων Υποέργου/ων µετά την έκδοση της απόφασης εκτέλεσης της πράξης µε ίδια µέσα, σύνταξη και υποβολή των ελτίων ήλωσης απανών και των ελτίων Παρακολούθησης Πράξης κτλ.). Επιπλέον, θα είναι υπεύθυνη για τον συντονισµό της οµάδας έργου. Ο κ. Μαλαµατάκης Βασίλειος, Ε ιοικητικών Γραµµατέων Γ βαθµού, είναι Προϊστάµενος του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής & Προγραµµάτων της ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Πολιτισµού του ήµου Σερρών (σύµφωνα µε την αριθ. 162/2012 Απόφαση ηµάρχου). Θα είναι υπεύθυνος για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία και το σχεδιασµό των δράσεων του Κέντρου. Θα έχει την ευθύνη να συντάσσει µηνιαία έκθεση και την υποχρέωση µαζί µε τα παραδοτέα του Υποέργου (παρουσιολόγια προσωπικού, ποσοτικά στοιχεία ωφελουµένων κτλ.) να τα υποβάλλει προς την ΕΠΠΕ. Η κα Γουναρίδου έσποινα, ΠΕ ιοικητικού-οικονοµικού βαθµού, είναι Προϊσταµένη του Τµήµατος Λογιστηρίου της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Σερρών (σύµφωνα µε την αριθ. 376/2012 Απόφαση ηµάρχου). Θα είναι υπεύθυνη για την ενηµέρωση των οικονοµικών στοιχείων του έργου και την υλοποίηση του οικονοµικού του αντικειµένου. Η Οµάδα ιοίκησης και Παρακολούθησης του Έργου έχει την ευθύνη παρακολούθησης όλου του Έργου, καθώς θα πρέπει να γνωρίζει αν αυτό προχωρά βάσει του αρχικού σχεδιασµού και των προδιαγραφών που έχουν τεθεί από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων. Συγκεκριµένα: Α) Θα υποχρεούται να εισηγείται οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων της απόφασης εκτέλεσης έργων µε ίδια µέσα. Β) Παράλληλα, θα ελέγχει - παρακολουθεί την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου του Έργου καθώς και θα επικυρώνει την οικονοµική εξέλιξη του Έργου. Γ) Επίσης, θα συνεδριάζει µηνιαίως, αλλά και εκτάκτως όποτε αυτό απαιτηθεί, και θα συντάσσει µηνιαία Έκθεση η οποία µαζί µε τα Παραδοτέα του Υποέργου (παρουσιολόγια προσωπικού, ποσοτικά στοιχεία ωφελουµένων κτλ) θα έχει την υποχρέωση να τα υποβάλει προς την ΕΠΠΕ 9

10 ) Θα υποχρεούται να υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων, µαζί µε τα ελτία ήλωσης απανών και αντίγραφα πρακτικών Συνεδριάσεων της Οµάδας ιοίκησης και Παρακολούθησης, αντίγραφα πρακτικών Συνεδριάσεων της ΕΠΠΕ, καθώς και τα Παραδοτέα (παρουσιολόγια προσωπικού, ποσοτικά στοιχεία ωφελουµένων κτλ) Για την κάλυψη των προαναφερθεισών αναγκών και για την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση του Υποέργου τα Παραδοτέα αποτυπώνονται στον κάτωθι Πίνακα (παρουσιάζεται ενδεικτικός πίνακας Παραδοτέων). ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΘ /ΜΗΝΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 1. Παρακολούθηση Προσωπικού Π.1.1 Φάκελος µε παρουσιολόγια στελεχών, έντυπα ατοµικών συνεδριών, φόρµες επικοινωνίας, ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, βιβλίο επικοινωνίας φορέων ,00 1/1/ /12/2015 Π2.1 Φάκελος µε ποσοτικά στοιχεία ωφελουµένων ,00 1/1/ /12/ Υποστήριξη ωφελουµένων 3. Λειτουργικά- µεταβλητά έξοδα Π2.2 Φάκελοι µε έντυπα καταγραφής περιπτώσεων Π2.3. Φάκελοι µε έντυπα καταγραφής ενεργειών και επικοινωνιών προς όφελος των ωφελουµένων Αντίγραφα τιµολογίων λογαριασµών ,00 1/1/ /12/ ,00 1/1/ /12/ ,00 1/1/ /12/

11 Σε επίπεδο τήρησης στοιχείων και δικαιολογητικών από το ικαιούχο η Οµάδα ιοίκησης και Παρακολούθησης του Έργου θα: (α) τηρεί και θα ενηµερώνει φάκελο Πράξης µε όλα τα στοιχεία που αφορούν την εκτέλεση της Πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωµή και τη λειτουργία της, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Οδηγό Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου και τις ειδικότερες οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων. (β) τηρεί το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της Πράξης σε φακέλους ανά Έργο και Υποέργο, για διάστηµα τουλάχιστον τριών (03) ετών µετά το κλείσιµο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, δηλαδή κατ ελάχιστον µέχρι το τέλος του Το ανωτέρω διάστηµα µπορεί να παρατείνεται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως αιτιολογηµένης αίτησης της Επιτροπής. (γ)τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα θα τηρούνται είτε σε πρωτότυπη µορφή, είτε σε ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων είτε επικυρωµένα φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο των εγγράφων είτε σε απλά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων, είτε σε ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Οδηγό Συστήµατος ιαχείρισης και Ελέγχου. (δ)με την υποβολή του πρώτου ελτίου ήλωσης απανών, θα κοινοποιεί στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων τυποποιηµένη κατάσταση στην οποία θα καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση των φορέων στους οποίους τηρούνται τα ανωτέρω στοιχεία και έγγραφα καθώς και η µορφή µε την οποία τηρούνται από τον κάθε εµπλεκόµενο φορέα. Η εν λόγω κατάσταση θα επικαιροποιείται και θα αποστέλλεται εκ νέου στην αρµόδια Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων, εφόσον επιµέρους στοιχεία της µεταβληθούν. (ε)επίσης, θα µεριµνά να παρέχονται στην ΕΥΕ/ΓΓΙΦ τα απαραίτητα στοιχεία παρακολούθησης των Πράξεων / Υποέργων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, όπως αυτά προβλέπονται στο Παράρτηµα ΧΧΙΙΙ του Εφαρµοστικού Κανονισµού 1828/2006 των ιαρθρωτικών Ταµείων για την προγραµµατική περίοδο και σύµφωνα µε τον µε αριθµό /Οικ / Οδηγό Εφαρµογής της ΕΥΣΕΚΤ (έγκριση από την ΕΥΘΥ µε το µε αριθµό 57868/ΕΥΘΥ/2531/ έγγραφο). 11

12 Προβλέπεται: ιακίνηση, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (mailing lists), όλων των απαραίτητων στοιχείων που θα επιτρέπουν την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των δράσεων, τη λήψη σχετικών εγγραφών, καθώς και την έγκαιρη ενηµέρωση όλων των εµπλεκόµενων για τις υποχρεώσεις, που προκύπτουν τόσο από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος όσο και από το Σύµφωνο Αποδοχής Όρων που έχει υπογράψει ο ήµος Σερρών µε τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων, αλλά και για τις υποχρεώσεις που εµπίπτουν στο πεδίο των υποχρεώσεών τους. Έγκαιρη συγκέντρωση, έλεγχος και υποβολή των στοιχείων υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου του Έργου, ανά εξάµηνο και των οικονοµικών στοιχείων, ανά µήνα. Σύνταξη των προβλεπόµενων εκθέσεων προόδου, για την πορεία υλοποίησης του Έργου. Συµµετοχή σε Συναντήσεις Εργασίας Η επιλογή των στελεχών της Οµάδας ιοίκησης και Παρακολούθησης, βασίζεται στην επιστηµονική και επαγγελµατική τους ειδικότητα, καθώς και στο αντικείµενο και την αρµοδιότητα που διαθέτουν και εκτελούν, η οποία συσχετίζεται µε το φυσικό αντικείµενο του Έργου ( για το λόγο αυτό καταρτίζεται σχετικός πίνακας στελεχών µε την επιστηµονική ειδικότητά τους, καθώς και µε το αντικείµενο αρµοδιότητας της θέσης εργασίας τους, ο οποίος αποτελεί παράρτηµα της απόφασης). Τα ανωτέρω αποτυπώνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: Συγκεκριµένα: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΚΟΚΚΙΝΙ ΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΛΑΜΑΤΑΚΗΣ Ε ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΟΥΝΑΡΙ ΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 12

13 ΑΡΘΡΟ 3: Προϋπολογισµός δαπανών Ο προϋπολογισµός για την εκτέλεση των παραπάνω ενεργειών του Υποέργου µέχρι την ολοκλήρωσή τους, ανέρχεται στα ,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) και η χρηµατοδότηση θα διενεργηθεί από τη ΣΑΕ 455/8 στην οποία έχει ενταχθεί το έργο «Ανάπτυξη οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» µε ΚΩ ΙΚΟ ΟΠΣ «376270». Παρακάτω, παρατίθεται ο πίνακας άµεσων δαπανών µε τα είδη και τις κατηγορίες τους, µαζί µε τα προϋπολογιζόµενα ποσά ανά είδος ή ανά κατηγορία. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 1/1/ /12/2015 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 4.000,00 1/1/ /12/2015 ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΚΛΠ) ,00 1/1/ /12/2015 Υ ΡΕΥΣΗ 1.000,00 1/1/ /12/2015 ΕΞΟ Α ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3.000,00 1/1/ /12/ ,00 1/1/ /12/2015 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.000,00 1/1/ /12/2015 ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ 1.000,00 1/1/ /12/2015 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 3.000,00 1/1/ /12/2015 ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α 4.000,00 1/1/ /12/

14 ΑΡΘΡΟ 4:Χρονική διάρκεια Υποέργου Η υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου του υποέργου έχει έναρξη την 1/1/2013 και λήξη την 31 η /12/2015. Το οικονοµικό αντικείµενο του Υποέργου (ηµεροµηνία λήξης επιλεξιµότητας δαπανών) λήγει την 31 η /12/2015. ΑΡΘΡΟ 5: Παρακολούθηση υλοποίησης Υποέργου Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Υποέργου καθώς και η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή πιστοποίηση των παραδοτέων του, που περιγράφονται ανωτέρω, θα διεξαχθεί από τριµελή Επιτροπή Παρακολούθησης, Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων Έργου (ΕΠΠΕ) που θα συγκροτηθεί µε άλλη Απόφαση. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Υποέργου η Οµάδα ιοίκησης και Παρακολούθησης του Έργου και γενικότερα όλοι οι απασχολούµενοι για την υλοποίηση του θα συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις της Επιτροπής, το έργο της οποίας αναλυτικότερα θα είναι : i. Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του υποέργου, η διατύπωση παρατηρήσεων επί των παραδοτέων του και η επίβλεψη για την ενσωµάτωση των παρατηρήσεων αυτών. ii. Η προσωρινή και οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή των παραδοτέων και του υποέργου. Η διαδικασία Παραλαβής Παραδοτέων Υποέργου περιγράφεται ως εξής: Τα Παραδοτέα παραλαµβάνονται από την Ε.Π.Π.Ε., η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης τους. Όλα τα ανωτέρω συλλογικά όργανα και όλοι οι απασχολούµενοι για την υλοποίηση του Έργου οφείλουν να συµµορφωθούν µε τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός πέντε (5) ηµερών από τη λήψη των παρατηρήσεων και να επανυποβάλλουν τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωµένα και συµπληρωµένα. Η διαδικασία της επανυποβολής µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέχρι δύο (2) φορές. Η Ε.Π.Π.Ε. αξιολογεί τα παραδοτέα βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: α) τη συνέπεια και συνάφεια µε το φυσικό αντικείµενο του Υποέργου, έτσι όπως περιγράφεται στο Τ..Π.Π. και στην παρούσα απόφαση β) την πληρότητα και σαφήνεια σε σχέση µε τα περιγραφόµενα, στο Τ..Π.Π. και στην παρούσα Απόφαση, παραδοτέα. 14

15 Η Ε.Π.Π.Ε. µπορεί : α) να εγκρίνει την παραλαβή του Παραδοτέου, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους σκοπούς του Υποέργου β) να απορρίψει το Παραδοτέο, αν αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις που επηρεάζουν την καταλληλότητά του να χρησιµοποιηθεί για την εκπλήρωση των σκοπών του υποέργου. Η µη γνωστοποίηση παρατηρήσεων από την Ε.Π.Π.Ε. προς όλους τους ανωτέρω εντός της παραπάνω προθεσµίας των πέντε (5) ηµερών, συνεπάγεται και αποδοχή των Παραδοτέων. Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εµπρόθεσµη παράδοση 2ον) την ολοκλήρωση του Υποέργου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγµατοποίηση των τυχών διορθώσεων ή συµπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των προβληµάτων που διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή του έργου, θα συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, εις τριπλούν και το παραδίδει αρµοδίως. ΑΡΘΡΟ 6: Υπεύθυνος Υποέργου Ως Υπεύθυνη του Υποέργου ορίζεται η κ. Κοκκινίδου Αθηνά, Προϊσταµένη του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας του ήµου Σερρών (ως έχει οριστεί στη σχετική απόφαση κατά την υποβολή του Τ ΠΠ). Ο Υπεύθυνος του υποέργου έχει την συνολική αρµοδιότητα συντονισµού και εποπτείας όλων των εµπλεκόµενων υπηρεσιών, συλλογικών οργάνων και φυσικών προσώπων, συνεργάζεται µε αυτούς και συνυπογράφει µαζί µε τον νόµιµο εκπρόσωπο του ικαιούχου το Τ..Υ., αναλαµβάνοντας την ευθύνη για την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που καταγράφονται σε αυτό. (στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τον δικαιούχο προβλέπει τη σχετική αρµοδιότητα υπευθύνου σε στελέχη που κατέχουν συγκεκριµένες θέσεις ευθύνης, δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση της ανωτέρω απόφασης αλλά αρκεί η υποβολή σχετικής δήλωσης του Υπευθύνου µε αντίστοιχο περιεχόµενο, συνοδευόµενη από αντίγραφο της κανονιστικής πράξης όπου προβλέπεται η αρµοδιότητα αυτή). 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Α/Α 3 ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΤΟ ΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ» ΜΕ ΚΩ. ΟΠΣ «376270») Η αναγκαιότητα υλοποίησης του Υποέργου µε ίδια µέσα έναντι της προσφυγής σε εξωτερικό ανάδοχο προκύπτει από τα ακόλουθα : α) Από την αποστολή και το ρόλο του δικαιούχου Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Κ Κ (Ν. 3852/2010), οι ήµοι είναι αρµόδιοι για την εφαρµογή πολιτικών ή τη συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα, που στοχεύουν στη µέριµνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δηµιουργία δηµοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόµων µε αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συµβουλευτικής στήριξης των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών. Παρατηρούµε δηλαδή ότι το θεσµικό πλαίσιο για τη λειτουργία των δήµων προβλέπει την άσκηση αρµοδιοτήτων που συµβάλλουν στη συµβουλευτική στήριξη των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας και την καταπολέµησης όλων των µορφών έµφυλης βίας. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ), οι ήµοι στο πλαίσιο κατάρτισης των οργανισµών εσωτερικής υπηρεσίας και της συγκρότησης των υπηρεσιών τους, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του κυρωτικού νόµου 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α ), υποχρεώνονταν µέχρι τις να περιλάβουν στους οργανισµούς τους, µεταξύ άλλων και την Υπηρεσιακή Μονάδα µε το ακόλουθο αντικείµενο: Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων. Σύµφωνα µε τον νέο Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του ήµου Σερρών (ΦΕΚ 2106/Β / ) στις αρµοδιότητες του Γραφείου Ισότητας των Φύλων του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής και Προγραµµάτων (άρθρο 23.2), εντάσσεται ο σχεδιασµός, η εισήγηση και η µέριµνα για την εφαρµογή Προγραµµάτων και µέτρων που στοχεύουν στην Ισότητα των γυναικών και ανδρών σε όλους τους τοµείς. Στο πλαίσιο αυτό µεριµνά για: (α) τη λήψη µέτρων για την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών ικτύωση και συνεργασία µε συναρµόδιους φορείς για την στήριξη δικτύου τοπικών δοµών (Συµβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας και των παιδιών τους) και υπηρεσιών για την αρωγή των θυµάτων βίας, καθώς και την πρόληψη και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών. (β) την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέµηση των κοινωνικών στερεοτύπων µε βάση το φύλο 16

17 Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινής γνώµης για την άρση των στερεοτύπων λόγω φύλου. (γ) την ανάπτυξη ειδικών προγραµµάτων για κοινωνικά ευπαθείς οµάδες και ιδιαίτερα των γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις Συνεργασία µε συναρµόδιους φορείς, µη κυβερνητικές και γυναικείες οργανώσεις για την ανάπτυξη δράσεων σε κοινωνικά ευπαθείς οµάδες πληθυσµού (ΑΜΕΑ, άστεγοι/ες κ.ά.) και ιδιαίτερα των γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (µετανάστριες, πρόσφυγες και αιτούσες άσυλο, γυναίκες µε αναπηρία, φυλακισµένες και αποφυλακισµένες) και γυναίκες σε µονογονεϊκή οικογένεια. (δ) την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην απασχόληση ικτύωση και συνεργασία µε φορείς σχετιζόµενους µε την αγορά εργασίας και την παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης, µε επαγγελµατικούς και συνδικαλιστικούς φορείς και γυναικείες οργανώσεις µε στόχο τη συγκέντρωση πληροφοριών, την ανταλλαγή απόψεων, την από κοινού εκπόνηση και προώθηση δράσεων. (ε) τη λήψη µέτρων για την εναρµόνιση επαγγελµατικών και οικογενειακών υποχρεώσεων Παρακολούθηση προγραµµάτων για την εναρµόνιση της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. Λειτουργία βρεφικών, βρεφονηπιακών σταθµών ολοκληρωµένης φροντίδας, παιδικών σταθµών, κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών και παιδιών µε ειδικές ανάγκες. (στ) την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συµµετοχή των γυναικών και την προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων Συνεργασία µε τους αρµόδιους αιρετούς και αιρετές µε στόχο την παροχή ενηµέρωσης, και την ευαισθητοποίηση γύρω από τα ζητήµατα των γυναικών και την κινητοποίησή τους για στήριξη πολιτικών και δράσεων υπέρ της ισότητας. Ο ήµος Σερρών θεσµικά έχει δηµιουργήσει την υπηρεσιακή µονάδα «Γραφείο Ισότητας των Φύλων» του Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής και Προγραµµάτων (άρθρο 23.2 Αρµοδιότητες Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής και Προγραµµάτων). Πέρα όµως από το παραπάνω, ο ήµος Σερρών έχει ήδη εµπειρία στην προώθηση της ισότητας των φύλων, στη δηµιουργία κέντρων φύλαξης και δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών, καθώς και στην πληροφόρηση γυναικών ή γενικότερα στην υποστήριξη δοµών ισότητας. Στο ήµο Σερρών επί χρόνια λειτουργεί το «Σπίτι της Γυναίκας» το οποίο δηµιουργήθηκε το Από την ίδρυση του, το «Σπίτι της Γυναίκας» έχει εθελοντική οµάδα, η οποία στηρίζει τις δραστηριότητές του. Μέσα από αυτή τη δοµή, παρά τα όποια προβλήµατα χρηµατοδότησης εµφανίζονταν κατά καιρούς, ο ήµος παρείχε: ψυχολογική στήριξη των Γυναικών και Συµβουλευτική νοµική πληροφόρηση παροχή πληροφοριών για θέµατα που ενδιαφέρουν τη γυναίκα συνεργασία µε άλλες υπηρεσίες και φορείς, καθώς και µε «µη κυβερνητικές" γυναικείες οργανώσεις από την Ελλάδα και την Ευρώπη διοργάνωση εκδηλώσεων για την ενηµέρωση σε θέµατα ισότητας ενηµέρωση σε θέµατα εργασιακά, επενδυτικά, ασφαλιστικά, κ.τ.λ, προκειµένου να δίνονται χρήσιµες πληροφορίες στις γυναίκες 17

18 Μέσα από τη λειτουργία αυτών των δοµών ο ήµος Σερρών έχει αποκτήσει σηµαντική εµπειρία στη διαχείριση παρόµοιων προγραµµάτων και εποµένως είναι σε θέση να υλοποιήσει αποτελεσµατικά τη λειτουργία κέντρου συµβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο. Παράλληλα ο ήµος Σερρών διαθέτει τις αναγκαίες υποδοµές (κτήριο) στο οποίο θα στεγαστεί η λειτουργία του κέντρου. Η κτηριακή υποδοµή θα πληρεί τις προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων και περιγράφονται αναλυτικά στο Τεχνικό ελτίο (συνολικής επιφάνειας 60 τ.µ., σε κεντρικό σηµείο της πόλης µε εύκολη πρόσβαση από τα µέσα συγκοινωνίας και υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης ΑΜΕΑ). Αναλυτικότερα, το Συµβουλευτικό Κέντρο θα διαθέτει τουλάχιστον τα κάτωθι: Χώρο υποδοχής- χώρο βραχυπρόθεσµης παραµονής των παιδιών Χώρους για ατοµικές συνεδρίες ή και οµαδικές συνεδρίες Σύστηµα Ασφαλείας Για την παροχή των υπηρεσιών θα δηµιουργηθούν τουλάχιστον τέσσερεις (4) θέσεις εργασίας (µε αντίστοιχα γραφεία, βιβλιοθήκες, καθίσµατα εργασίας και επισκεπτών, Η/Υ και σχετικό εξοπλισµό, καθώς και σύνδεση µε το διαδίκτυο). Ο χώρος θα διαθέτει επαρκή εξοπλισµό τηλεπικοινωνιών, καθώς και σύστηµα κλιµατισµού, θέρµανσης και πυρασφάλειας. Η διαµόρφωση των χώρων του κέντρου και η υλικοτεχνική υποδοµή θα καλυφθούν από τη ρήτρα ευελιξίας. Στην περίπτωση όµως που απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις οι οποίες ξεπερνούν τα χρήµατα που θα δοθούν από τη ρήτρα ευελιξίας αυτά θα καλυφθούν από το ήµο Σερρών και από έργα της τεχνικής υπηρεσίας. Από την αποστολή και το ρόλο του ήµου Σερρών προκύπτει είναι ο κατ εξοχήν αρµόδιος φορέας για το σχεδιασµό και συντονισµό πολιτικών ισότητας των φύλων. Τα στελέχη του ήµου, διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία αλλά και την εµπειρία σε θέµατα πολιτικών ισότητας των φύλων. Το γεγονός αυτό προσδίδει στο ήµο ένα σαφές συγκριτικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε άλλους φορείς τόσο ιδιωτικούς όσο και δηµόσιους, που θα µεγιστοποιήσουν το όφελος για την υλοποίηση του έργου. β) Από τη φύση του αντικειµένου του υποέργου Η σύσταση υπηρεσιακής µονάδας για τις πολιτικές ισότητας των φύλων σε επίπεδο ήµου Σερρών, επιτρέπει στο ήµο την ανάπτυξη και λειτουργία προγραµµάτων σχετικών µε το αντικείµενο του υποέργου. Ο δήµος Σερρών έχοντας εµπειρία από προηγούµενες δράσεις µπορεί να λειτουργήσει ως πόλος συντονισµού, πληροφόρησης, ενηµέρωσης και δικτύωσης αφενός καλύπτοντας ευρύτερες περιοχές, προγράµµατα, συναρµόδιους φορείς και γυναικείες οργανώσεις, και αφετέρου επιτρέποντας την αποτελεσµατική διασύνδεσή τους. Λόγω της φύσης του αντικειµένου αυτό προσιδιάζει περισσότερο προς ένα δηµόσιο φορέα παρά σε έναν ιδιωτικό. Στόχος των υπηρεσιών είναι η αντιµετώπιση και καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και η πολλαπλή υποστήριξη των θυµάτων. Ειδικότερα, οι δράσεις υποστήριξης και αρωγής των θυµάτων έµφυλης βίας θα αφορούν ενδεικτικά τα εξής: 18

19 Υπηρεσίες ενηµέρωσης και εξειδικευµένης πληροφόρησης Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης (εξειδικευµένη συµβουλευτική των γυναικών θυµάτων) Υπηρεσίες νοµικής συµβουλευτικής και πληροφόρησης για δικαιώµατα των θυµάτων, τη σχετική νοµοθεσία, τις απαιτούµενες διαδικασίες για την υποβολή καταγγελίας, µήνυσης κλπ. Υπηρεσίες παραποµπής ή/και συνοδείας (όταν απαιτείται) των θυµάτων σε ξενώνες, στις αστυνοµικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκοµεία ή κέντρα υγείας, σε φορείς κοινωνικής πολιτικής, σε φορείς απασχόλησης, σε φορείς φύλαξης και υποστήριξης παιδιών κλπ. Παράλληλα θα αναπτυχθούν δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης για τις µορφές βίας κατά των γυναικών. Στόχος των δράσεων πρόληψης για την εξάλειψη της έµφυλης βίας κατά των γυναικών και των δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου είναι η µηδενική ανοχή της βίας, η έµπρακτη κατοχύρωση του δικαιώµατος των γυναικών και των παιδιών σε µια ζωή χωρίς βία. Τέλος θα παρέχονται σε συνεργασία µε το ικηγορικό Σύλλογο Σερρών, υπηρεσίες νοµικής βοήθειας για γυναίκες θύµατα βίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ήµος Σερρών µπορεί, αξιοποιώντας τις αρµοδιότητές του και σε συνεργασία µε ολόκληρο το φάσµα των τοπικών φορέων και των γυναικείων οργανώσεων, όπως αυτό έγινε σε παλαιότερες πρωτοβουλίες του να αναλαµβάνει συγκεκριµένες δράσεις υπέρ της ισότητας των φύλων. Εποµένως λόγω της αρµοδιότητας του, λόγω της φύσης της εργασίας και λόγω της εµπειρία του είναι σε θέση να διεκπεραιώσει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο φορέα δηµόσιο ή ιδιωτικό αυτή την αποστολή. Εξάλλου, τόσο στο ήµο Σερρών όσο και σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας δεν υπάρχουν φορείς δηµόσιοι ή ιδιωτικοί που να έχουν τέτοια ενασχόληση. Ακόµα και η παλαιότερη πρωτοβουλία για τη λειτουργία του σπιτιού της γυναίκας που έγινε µε την προτροπή της ένωσης γυναικών Ελλάδος υποστηρίχτηκε διοικητικά και από άποψη υποδοµών και ανθρώπινου δυναµικού από το ήµο Σερρών. Η ιδιοµορφία του έργου επιτάσσει τη συµµετοχή και τη συνεργασία φορέων του δηµοσίου τοµέα όπως εισαγγελία, αστυνοµία. Η συµµετοχή των παραπάνω φορέων επιβάλλει την έγκαιρη ενηµέρωση τους, το συντονισµό τους καθώς και τη δικτύωση τους. Η παροχή κατευθύνσεων, η δικτύωση τους και ο συντονισµός τους είναι έργο που θα πρέπει να αναλάβει ο αρµόδιος δηµόσιος φορέας για την άσκηση της πολιτικής ισότητας. Επιπλέον η ιδιοµορφία του έργου επιτάσσει τόσο την επιστηµονική καθοδήγηση και παρακολούθηση του έργου από ένα επιστηµονικό όργανο που θα διαθέτει τη σχετική εµπειρία και την τεχνογνωσία προκειµένου να γνωµοδοτεί για διορθωτικές κινήσεις, όσο και την λειτουργία οµάδων εργασίας αποτελούµενες από στελέχη του ήµου Σερρών που θα διαθέτουν εµπειρία και τεχνογνωσία προκειµένου να συµβάλουν στην ποιοτικότερη υλοποίηση του έργου. εδοµένου όλων των παραπάνω ο ήµος Σερρών., διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι όποιου άλλου ιδιώτη εξωτερικού αναδόχου, προκειµένου να φέρει σε πέρας αποτελεσµατικά την αποστολή αυτή. 19

20 γ) Από την αρχή της οικονοµίας Από την αρχή της οικονοµίας. Το περιορισµένο επίπεδο τεχνογνωσίας και εµπειρίας από τον ιδιωτικό τοµέα της περιοχής σε θέµατα ισότητας των φύλων, αλλά και η αναγκαιότητα διάθεσης εξειδικευµένων ανθρωπίνων πόρων αποτελεί στοιχείο που αυξάνει το οικονοµικό κόστος υλοποίησης του έργου, στην περίπτωση που αυτό ανατεθεί σε εξωτερικό ανάδοχο. Για το λόγο αυτό, η υλοποίηση µε ίδια µέσα κρίνεται περισσότερο συµφέρουσα. Ένας άλλος λόγος που συνηγορεί στην υλοποίηση του έργου από την πλευρά του δήµου είναι ότι ο δήµος Σερρών διαθέτει επαρκή κτηριακή υποδοµή που καλύπτει στις απαιτήσεις του έργου (επιφάνεια, διάταξη χώρων, πρόσβαση σε ΑΜΕΑ) και δεν θα χρειαστεί να καταφύγει στη λύση του ενοικίου που αυξάνει αρκετά τις δαπάνες για κατά το διάστηµα λειτουργίας της δοµής. Η προσφυγή σε ανάδοχο συνεπάγεται κόστος για την εύρεση και τη διαµόρφωση του κατάλληλου χώρου γεγονός που επιβαρύνει το µοναδιαίο κόστος υλοποίησης του έργου. Ιδιωτικοί φορείς που µπορούν να υλοποιήσουν αυτό το έργο δε δραστηριοποιούνται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών εποµένως θα πρέπει να οργανώσουν τοπική δοµή µε ότι αυτό συνεπάγεται από πλευράς κόστους. Αν ληφθεί υπόψη ότι ο ήµος Σερρών : α) θα διαθέσει δική του κτηριακή υποδοµή καθώς και επιστηµονική οµάδα για την υλοποίηση του έργου, β) θα προσφύγει σε συµβάσεις ορισµένου χρόνου για να καλύψει τις ανάγκες σε προσωπικό για τη στελέχωση του κέντρου όπως αυτή ορίζεται από την πρόσκληση και γ) ως δηµόσιος φορέας δεν επιδιώκει κάποιο οικονοµικό όφελος από την υλοποίηση του έργου, τότε προκύπτει ότι η προσφυγή σε ανάδοχο κρίνεται ως µη συµφέρουσα από την αρχή της οικονοµίας. Αναθέτει στον κ. ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ.Σ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΟΥΡΟΥΖΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Όπως υπογράφουν στο πρακτικό Σέρρες Πιστό Αντίγραφο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Μ. Ε.. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ. Σ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 234 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση της 1 ης Τροποποίησης Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 254 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης σύµβασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΘΕΜΑ: Επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩ10-ΧΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩ10-ΧΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 18 / 28-08-2013 Αριθµ. Απόφασης: 561 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηµατοδότησης πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ09Ω10-ΗΥΦ. Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014

ΑΔΑ: ΒΙ09Ω10-ΗΥΦ. Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 16-04-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΩ10-ΙΑΨ. Αριθµ. Απόφασης: 663α / 2013 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΩ10-ΙΑΨ. Αριθµ. Απόφασης: 663α / 2013 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 25-09-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 663α / 2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΩ10-3ΨΚ. Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΩ10-3ΨΚ. Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 2 / 22-01-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κίνηση λεωφορείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο

Διαβάστε περισσότερα

: 15 / 08-07-2015 : 416 / 2015 2015 19:00 15/02-07-2015

: 15 / 08-07-2015 : 416 / 2015 2015 19:00 15/02-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 15 / 08-07-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 416 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΟΩ10-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 31-05-2011. Αριθµ. Απόφασης: 495 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΔΑ: 4Α3ΟΩ10-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 31-05-2011. Αριθµ. Απόφασης: 495 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 31-05-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 495 / 2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής προτάσεων στο «Πρόγραµµα Ευρωπαïκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 30 / 2015. (marketing plan 2015). ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 30 / 2015. (marketing plan 2015). ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 4 / 11-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 30 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση προγράµµατος τουριστικής προβολής

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ν-ΓΒΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΝΟ3. Αριθµ. Απόφασης: 8 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΝΟ3. Αριθµ. Απόφασης: 8 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: / -0-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 8 / 04 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προµηθειών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Ε. Ρουσάκη Τηλ.: 2813-404522 Fax : 2810-335040 E-mail: evarousa@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90Χ-ΘΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ90Χ-ΘΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 74 η Απόφαση υπ αριθ. 2656/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΛ-ΠΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΛ-ΠΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 «Πολιτικές και δράσεις της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» Έλλη Μπούκη Στέλεχος Μονάδας Β'

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 210 3893546 1. κα Καλλιόπη Οικονόµου 2. κα Μαρία Σιακαντάρη

Τηλ : 210 3893546 1. κα Καλλιόπη Οικονόµου 2. κα Μαρία Σιακαντάρη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΑΠ: 69377/ Ο 6583 Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Οικονοµικής ιαχείρισης Τµήµα Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρώην ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06, TOY ΕΣΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 105 64 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

TO ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜ. 2013ΣΕ07580006 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗNΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. µελέτης: 115/2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΘ ΟΛΗ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ0Χ-ΒΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ0Χ-ΒΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΡΙΝ-Φ3Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞ6ΟΡΙΝ-Φ3Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 98/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ49-ΜΗ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛ49-ΜΗ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 224 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΗΝ-4ΣΙ. Αριθµ. Πρωτ.: ΓΓΙΦ/2791 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΛΗΝ-4ΣΙ. Αριθµ. Πρωτ.: ΓΓΙΦ/2791 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 13/6/2012 Αριθµ. Πρωτ.: ΓΓΙΦ/2791 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΑΚ4ΩΕΗ-Ο70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Αθήνα, 9 Νοεµβρίου 2012 ΑΠ: 00679 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Υποέργο: Πράξη: Προϋπολογισµός: «ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Προς : Κοινοποίηση : ήµο Λαππαίων. ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Προς : Κοινοποίηση : ήµο Λαππαίων. ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax : 2810-335040 E-mail: vxidianos@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 28/01/2015 Α.Π. : 152/ ΕΦΔ 96 Προς: ΝΟΣΤΟΣ ΝΟΤΑΡΑ 45 & ΜΕΤΣΟΒΟΥ 30 T.K : 10683

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 28/01/2015 Α.Π. : 152/ ΕΦΔ 96 Προς: ΝΟΣΤΟΣ ΝΟΤΑΡΑ 45 & ΜΕΤΣΟΒΟΥ 30 T.K : 10683 ΑΔΑ: 79Β7ΟΡΙΝ-ΑΛΚ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.29 11:45:53 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 12/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 125/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ" με κωδικό MIS 423569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ με κωδικό MIS 423569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΑΛΚΜΗΝΗ ΧΟΧΛΙΔΑΚΗ Τηλέφωνο : 2813404546 Fax : 2810335040

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα