ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα:"

Transcript

1 ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ (rfsalesserver) Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: Α) Πξέπεη λα ππάξρεη.net Framewrok 2.0 ή κεγαιύηεξν. Β) Δγθαηάζηαζε ηνπ rfsalesserver ζηνλ Η/Υ πνπ κπνξεί λα είλαη XP Pro Sp2. (Α) Δάλ δελ ππάξρεη.net Framewrok 2.0 ηόηε θάλνπκε εγθαηάζηαζε από ηα αξρεία πνπ έρνπκε, αιιηώο download από displaylang=en (Β) Θα πξέπεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ Server λα γίλεη ζε εγθαηάζηαζε Softone πνπ έρεη γίλεη update ζε 208_42 ή κεγαιύηεξε. Τξέρνπκε ην Setup ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ απνζεθεύεηαη ζην c:\program Files\Protasys\rfSalesServer. Μεηά ην ηέινο ηεο εθηεινύκε ην Xplorer.exe κέζα από ηνλ θάθειν πνπ έρεη γίλεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ Server δειαδή c:\program Files\Protasys\rfSalesServer\Xplorer.exe. Τν ηξέρνπκε γηα ξπζκίζνπκε ην Hameleon.XCO ην πνίν ζα ρξεζηκνπνηεί ν Server καο, δειαδή ξπζκίδνπκε όιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ ζα ρξεηαδόηαλ ην Softone (ξπζκίζεηο γηα ηελ ζύλδεζε κε ηελ βάζε, License Manager θ.η.ι. ) γηα λα ηξέμεη. Αθνύ ηξέμεη ην Softone πξέπεη λα εηζάγνπκε ζηνπο τρήζηες κηα λέα πξνβνιή Φξήζηεο (PDA).CST από Utilities -> Γηαρείξηζε βάζεο -> Custom Administration -> Δηζαγσγή από αξρείν. Απηό ζα πξνζζέζεη κηα custom πξνβνιή ζηνπο ρξήζηεο γηα λα παξακεηξνπνηήζνπκε ηηο ζεηξέο θαηά ρξήζηε πνπ ζα αλνίμνπκε. Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη έζησ θαη έλα custom πεδίν ζε νπνηνλδήπνηε πίλαθα ηόηε ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε θάπνηνπο πίλαθεο εκείο κε ην ρέξη ζρήκα 1. Αιιηώο εηζάγνπκε ην αξρείν Custom.CST Utilities -> Γηαρείξηζε βάζεο -> Custom Administration -> Δηζαγσγή από αξρείν θαη ε δηαδηθαζία γίλεηαη απηόκαηα. Δπίζεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ εηζαγσγή θαη νη ππόινηπεο πξνβνιέο Γξνκνιόγηα (Hameleon).CST, Τξόπνη πιεξσκήο (Hameleon).CST Φξήζηεο (Hameleon).CST

2 Custom Πίνακας 1 CCCPDASERIES ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΧΝ & ΠΔΓΙΧΝ ζτήμα 1 CCCPDASERIES CCCPDASERIES CCCPDASERIES XP_ CCCPDASERIES Πεδία πίνακα 1 CCCPDASERIES Πεδίο Σύπος Γεδομένων Φηθία Σίηλος πεδίοσ CCCPDASERIES Αθέξαηνο απηόκαηεο αύμεζεο Γείθηεο Σεηξέο θαηά PDA USERS Αιθαξηζκεηηθό Φεηξηζηήο (PDA) SERIES Μηθξόο αθέξαηνο Σεηξέο Πσιήζεσλ (PDA) SOSOURCE Αθέξαηνο Δλόηεηα DEFAULTDOC Μηθξόο αθέξαηνο Πξνηεηλόκελν παξαζηαηηθό Πώιεζεο PAYSERIES Μηθξόο αθέξαηνο Σεηξέο Δηζπξάμεσλ (PDA) PAYSOSOURCE Αθέξαηνο Δλόηεηα PAY PAYDEFAULT Μηθξόο αθέξαηνο Πξνηεηλόκελε ζεηξά Δίζπξαμεο PRINTDOC Αιθαξηζκεηηθό Αξρείν εθηύπσζεο πσιήζεσλ PRINTDOCINCOME Αιθαξηζκεηηθό Αξρείν εθηύπσζεο εηζπξάμεσλ Custom Πίνακας 2 CCCPDASTORESERIES CCCPDASTORESERIES CCCPDASTORESERIES CCCPDASTORESERIES XP_ CCCPDASTORESERIES S Πεδία πίνακα 2 CCCPDASTORESERIES CCCPDASTORESERIES Αθέξαηνο απηόκαηεο αύμεζεο Γείθηεο USERS Αιθαξηζκεηηθό Φεηξηζηήο (PDA) SERIES Μηθξόο αθέξαηνο Σεηξά SOSOURCE Αθέξαηνο Δλόηεηα DEFAULTDOC Μηθξόο αθέξαηνο Πξνηεηλόκελν παξαζηαηηθό Custom Πίνακας 3 CCCWMSPDAACTIONS CCCWMSPDAACTIONS CCCWMSPDAACTIONS CCCWMSPDAACTIONS XP_CCCWMSPDAACTIONS Πεδία πίνακα 3 CCCWMSPDAACTIONS Πεδίο Σύπος Γεδομένων Φηθία CCCWMSPDAACTIONS Αθέξαηνο απηόκαηεο αύμεζεο WMSPDAACTIONS Μηθξόο αθέξαηνο USERS Αιθαξηζκεηηθό Σίηλος πεδίοσ ηον πίνακα USERS ηοσ Softone πρέπει να προζηεθούν νέα πεδία CCCPDASERIES Αθέξαηνο απηόκαηεο αύμεζεο Γείθηεο ζεηξώλ (PDA) CCCPASSWDPDA Αιθαξηζκεηηθό Κιεηδί εηζόδνπ PDA CCCCOLLECTIONSERIES Μηθξόο αθέξαηνο Σεηξάο Λίζηαο Σπιινγήο CCCDELIVERYCUST Αθέξαηνο Παξαιαβή από Πειάηε CCCDELIVERYSUPP Μηθξόο αθέξαηνο Παξαιαβή από Πξνκεζεπηή CCCISPDA Φεηξηζηήο PDA CCCFROMWHO Φεηξηζηήο ηον πίνακα FINDOC ηοσ Softone ζσμπληρώνοσμε CCCLISTLOCK Μηθξόο αθέξαηνο Κιείδσκα θαηάζηαζεο Παξαγγειίαο CCCTIME Αιθαξηζκεηηθό Ωξα Καηαρώξεζεο

3 CCCPREVFUEL Αιθαξηζκεηηθό Πξηλ Φόξησζε CCCAFTERFUEL Αιθαξηζκεηηθό Αιθαξηζκεηηθό Custom Πίνακας 4 CCCPRTPDAPARAMS CCCPRTPDAPARAMS Παξάκεηξνη PDA CCCPRTPDAPARAMS XP_CCCPRTPDAPARAMS Πεδία πίνακα 3 CCCPRTPDAPARAMS Πεδίο Σύπος Γεδομένων Φηθία Σίηλος πεδίοσ CCCPRTPDAPARAMS Αθέξαηνο απηόκαηεο αύμεζεο FLAG01 Μηθξόο αθέξαηνο Κιείδσκα πιεξσηένπ FLAG02 Μηθξόο αθέξαηνο Κιείδσκα ηξόπνπ πιεξσκήο FLAG03 Μηθξόο αθέξαηνο Υπνρξεσηηθή επηινγή ππνθ.ηνο USERS Αθέξαηνο ηον πίνακα PAYMENT ηοσ Softone πρέπει να προζηεθούν νέα πεδία CCCPAYTYPE Μηθξόο αθέξαηνο Τύπνο Δίζπξαμεο CCCPAYPERCENT Μηθξόο αθέξαηνο Πνζνζηό Δίζπξαμεο Πξνζνρή ακέζσο κεηά από ηελ δεκηνπξγία ησλ πηλάθσλ θαη πεδίσλ πξέπεη λα γίλεη ζπγρξνληζκόο βάζεο. Σηνλ θάθειν εγθαηάζηαζεο ππάξρεη ην HuspSetup πνπ πξέπεη λα εθηειέζνπκε γηα ηελ ζπλνδεπηηθή ζπζθεπή αζθαιείαο πνπ ππάξρεη (Usb Hasp). Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο δελ πξέπεη λα ηνπνζεηήζεηε ην Hasp ζηνλ Η/Υ. Θα ην θάλεηε αθνύ ηειεηώζεη ε εγθαηάζηαζε. Αθνύ ηειεηώζνπλ ηα παξαπάλσ ηόηε πξέπεη λα ξπζκίζνπκε θάπνηεο ζεηξέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύλ ηα θνξεηά από ηελ λέα πξνβνιή πνπ έρνπκε εηζάγεη ζηνπο Φεηξηζηέο.

4

5 Πξέπεη λα ξπζκίζνπκε ην θιεηδί εηζόδνπ νπσζδήπνηε (δελ κπνξεί λα είλαη θελό). Δλεξγνπνηνύκε Φεηξηζηήο PDA ΝΑΙ. Δπηιέγνπκε Έθδνζε Παξαζηαηηθώλ(Παξαγγειίεο ή Τηκνιόγηα) ή Small Wms (Γηαδηθαζίεο απνζήθεο). Δάλ είλαη Έθδνζε Παξαζηαηηθώλ ηόηε πξέπεη λα ξπζκίζνπκε ην Grid κε όλνκα Σεηξέο PDA Πσιήζεηο. Μπνξνύκε λα νξίζνπκε όζεο ζεηξέο παξαζηαηηθώλ πσιήζεσλ ζέινπκε θαη ζα ηζρύνπλ γηα ηνλ ρξήζηε. Σηελ ζηήιε πξνηεηλόκελν κπνξνύκε λα νξίζνπκε πνηα ζεηξά ζα είλαη πξνηεηλόκελε ζην PDA. Δπίζεο κπνξνύκε λα νξίζνπκε θαη ζεηξέο εηζπξάμεσλ κε ηελ αληίζηνηρε πξνηεηλόκελε ζεηξά. Δάλ είλαη Small Wms ηόηε πξέπεη λα νξίζνπκε ζηελ ελόηεηα Small Wms ειρά ζσλλογής Πωλήζεων, ηελ ζεηξά ζπιινγήο κε ηελ νπνία ην PDA ζα δεκηνπξγήζεη θαηά ηελ θαηαρώξεζε παξαζηαηηθνύ ζηηο πσιήζεηο π.ρ. ΛΙΣΑ. Δπίζεο κε παξόκνην ηξόπν νξίδνπκε θαη ηηο ζεηξέο Παξαιαβή από Πειάηε θαη Πξνκεζεπηή. Οη ζεηξέο θαη νη ηύπνη ζπλαιιαγώλ κπνξνύλ λα είλαη νπνηνηδήπνηε. Θα κπνξνύζακε γηα νξγαλσηηθνύο ιόγνπο λα δεκηνπξγήζνπκε λέεο ζεηξέο ή θαη ηύπνπο ζπλαιιαγώλ πνπ καο βνιεύνπλ. Σηελ ελόηεηα παξαζηαηηθά Απνζήθεο ξπζκίδνπκε κε παξόκνην ηξόπν.

6 Αθνύ ηειεηώζνπκε κε ηηο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύλ ην Softone πξνρσξνύκε ζε θάπνηεο ξπζκίζεηο αθόκα ηνπ Server καο. Τξέρνπκε γηα πξώηε θνξά ηνλ Server Παηάηε κηα θνξά Start θαη Stop. Παηήζηε ην Button Settings. Σηελ ελόηεηα ξπζκίζεηο Softone παηήζηε ην Check θαη δεμηά παηήζηε ην Button γηα λα βξείηε ην αξρείν κε θαηάιεμε XCO ην default είλαη Hameleon.XCO. Σην User Name θαη ζην Password δώζηε ηνλ ρεηξηζηή Admin θαη ην θιεηδί εηζόδνπ ηνπ (όπσο ζα κπαίλαηε ζην πξόγξακκα θαλνληθά). Γώζηε εηαηξεία π.ρ. 1 θαη ππνθαηάζηεκα 1.(ΠΡΟΟΥΗ Θα πρέπει ηα ζηοιτεία είναι ζωζηά αλλιώς η εθαρμογή θα ηερμαηιζηεί βίαια). Δάλ ζπκβεί ηόηε βγάδνπκε ην Hasp θαη ηξέρνπκε ην πξόγξακκα γηα λα δηνξζώζνπκε ηηο ξπζκίζεηο θαη ην μαλαβάδνπκε κεηά ην ηέινο ησλ ξπζκίζεσλ. Σηηο γεληθέο παξακέηξνπο πξέπεη λα δώζεηε ζηηο κεηαβιεηέο Paging Πειαηώλ Δηδώλ Ληζηώλ θάπνηα ηηκή γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ησλ θνξεηώλ ηεξκαηηθώλ. Δάλ αθήζεηε ηηο παξακέηξνπο κε κεδεληθέο ηηκέο ηόηε θάζε θνξά πνπ έλα θνξεηό ηεξκαηηθό δεηά π.ρ. πειάηεο κε θίιηξα πνπ ζα επηζηξέςνπλ πάξα πνιιέο εγγξαθέο ηόηε ην θνξεηό ζα είλαη κπινθαξηζκέλν έσο όηνπ πάξεη όιεο ηηο εγγξαθέο. Δάλ όκσο έρνπκε βάιεη ηηκέο θάπνηεο ηηκέο π.ρ. Πειάηεο 100 ζεκαίλεη όηη έλα ην θνξεηό ηεξκαηηθό δεηήζεη πιήζνο εγγξαθώλ πνπ μεπεξλνύλ ην 100 ζα πάξεη ηηο πξώηεο 100 εγγξαθέο θαη ζα βγάιεη ζην θάησ κέξνο ηεο νζόλεο πιήθηξν γηα πεξηζζόηεξεο. Οη αξρηθέο ηηκέο κεηά από αξθεηά test θαηαιήμακε όηη πξέπεη λα είλαη 100 εγγξαθέο. Σηηο γεληθέο παξακέηξνπο επηθνηλσλίαο ζην Port βάιηε ηελ πόξηα ζηελ νπνία ζα απαληάεη ε ππεξεζία (default 5555). Σην Time Wait on Receive βάιηε ηνλ αξηζκό (default 10 sec).

7 Σην Idle Disconnect Time βάιηε ηνλ αξηζκό (default 10 min). Παηήζηε Save γηα λα απνζήθεπζε ησλ ξπζκίζεσλ θαη θάληε επαλεθθίλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο Sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί θίινη θαη ζπλάδειθνη γεηα ζαο, όπσο ζπκβαίλεη κε όια ηα ζνβαξά Contest έηζη

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Τπνβνιή Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ, Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ από. Εκπνξηθή Δηαρείξηζε

Τπνβνιή Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ, Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ από. Εκπνξηθή Δηαρείξηζε ` Τπνβνιή Φνξνινγηθώλ ηνηρείωλ, Πειαηώλ θαη Πξνκεζεπηώλ από Εκπνξηθή Δηαρείξηζε ύληνκε Πεξηγξαθή Ρνε Εξγαζηώλ Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή 1 ύληνκε πεξηγξαθή Σε ζπκθσλία κε ηηο λέεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο (ΠΟΛ 1022/2014),

Διαβάστε περισσότερα

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων και ςποβολή ζηη ΓΓΠ ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Δηαδηθαζηώλ ζεζπίζηεθε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΚΣΤΟΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ TAB 42 Εγσειπίδιο σπήζηρ Ειζαγυγή Τν ινγηζκηθό πξόγξακκα ΤΑΒ 42 επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε κηαο δηάηαμεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο πίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο εηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ» (v. 1.0.5.5)

ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ» (v. 1.0.5.5) ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ» (v. 1.0.5.5) Οδηγίες Εφαρμογής Καταστάσεις Πληρωμής Σελίδα 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Λίγα λόγια για ηον Τπόλογο Αποκαηάζηαζης Πάγιας Προκαηαβολής ζελ. 3 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Μειίζζηα, 20 Ινπλίνπ 2011 Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Αγαπεηνί Σπλεξγάηεο, Πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο κε ηελ έθδνζε 2.20 ηεο εθαξκνγήο Premium HRM Κηζζνδνζία παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΑΣΔΙ ΠΑΣΡΑ-ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, ανάλυςη & προτάςεισ χρήςησ και αξιοποίηςησ των PaaS και SaaS του Google Cloud

Μελέτη, ανάλυςη & προτάςεισ χρήςησ και αξιοποίηςησ των PaaS και SaaS του Google Cloud ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑ ΔΙΚΣΤΟΚΕΝΣΡΙΚΑ ΤΣΗΜΑ Μελέτη, ανάλυςη & προτάςεισ χρήςησ και αξιοποίηςησ των PaaS και SaaS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα - Δξγαζηήξην 5. 5ο Εργαζηήριο

Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα - Δξγαζηήξην 5. 5ο Εργαζηήριο ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Μητανικών Πληροθορικής ΤΕ Λειηοσργικά Σσζηήμαηα (Εργαζηήριο) Διδάζκων: I. Τζακνάκης 5ο Εργαζηήριο Πξόηππα αξρεία εηζόδνπ/εμόδνπ Τειεζηέο αλαθαηεύζπλζεο Βαζηθέο εληνιέο δηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο xline ERP ηνπο Νένπο πληειεζηέο Φ.Π.Α.

Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο xline ERP ηνπο Νένπο πληειεζηέο Φ.Π.Α. Γηαδηθαζία Μεηάβαζεο xline ERP ηνπο Νένπο πληειεζηέο Φ.Π.Α. Δηεύζπλζε Υπεξεζηώλ Λνγηζκηθνύ Έθδνζε 1.00 Γεθέκβξηνο 2010 Εηζαγωγή Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ ζην xline ERP νη ηξνπνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS

Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Η Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ Κύβνπ κέζσ ηνπ SQL Server Analysis Services απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δπλαηόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6 ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΚΟΤΜΠΙΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΜΦΑΝΙΗ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ ΣΟ NEAPOLIS 6 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage)

ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. Ση Δίλαη ην Flash. Σν θεληθό (Stage) Ση Δίλαη ην Flash ΗΜΔΙΧΔΙ «FLASH MX» Ι. ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Σν πξόγξακκα Flash ηεο εηαηξείαο Macromedia είλαη έλα θνξπθαίν πξόγξακκα δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο δηαλπζκαηηθώλ γξαθηθώλ θαη animation γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΣΖ ON-LINE ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΣΩΝ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΩΝ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Έκδοζη 1.0 19/1/2010 1 1. Δισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΓΑΚΩΝ: ΠΑΡΑΓΔΙΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ-ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑ «Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 Παξαζθεπάο

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ SAF-1010C2 ΤΚΕΤΗ GSM ΚΑΙΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΑΦΑΛΕΙΙΑ Οδεγίεο Υξήζεο SS AAFF II AANN ΕΕΠΠΕΕ ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΚΔΤΗ ΚΔΡΑΙΑ Η θεξαία πξέπεη λα ζπλδεζεί πξηλ ηεζεί ε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone. ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Δημιουργία ιςτότοπου αγγελιών/διαφημίςεων/προςφορών και ςυνοδευόμενεσ εφαρμογζσ για smartphones τφπου android και windows-phone.

Διαβάστε περισσότερα