ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Επιβλέπων: ρ. Γεώργιος Παπαγεωργίου ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΨΙΛΑΚΗ ΑΝΝΑ Α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

2 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Πίνακας Συντµήσεων και Συντοµογραφιών. 4 Περίληψη..5 Εισαγωγή 7 Κεφάλαιο 1ο :Οι κοινοτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Κοινοτικές διαδικασίες θέσπισης νοµοθετικών πράξεων Η κοινοτική µέθοδος ολοκλήρωσης Η διαδικασία έκδοσης των κοινοτικών πράξεων Το παράγωγο δίκαιο Υιοθέτηση ευέλικτων µεθόδων διακυβέρνησης Νεοβολονταρισµός Soft- law πράξεις Κεφάλαιο 2 ο : Η ΑΜΣ ως νέα τεχνική διακυβέρνησης Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού Η εµφάνιση της ΑΜΣ στην κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων Η νοµική φύση της ΑΜΣ Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και ΑΜΣ: η σχέση της µε την κοινοτική µέθοδο ολοκλήρωσης Πλεονεκτήµατα και αδυναµίες της ΑΜΣ.27 Κεφάλαιο 3 ο : Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση Ιστορική προέλευση της ΕΣΑ Η συνθήκη του Άµστερνταµ και ο νέος τίτλος για την απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση µετά την Λισαβόνα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση: η εφαρµογή µιας εναλλακτικής µεθόδου συντονισµού των πολιτικών

3 Κεφάλαιο 4 ο : Η ανάπτυξη της πολιτικής απασχόλησης στην Ελλάδα Κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη και τις πολιτικές απασχόλησης Εφαρµογή της ΕΣΑ σε εθνικό επίπεδο: Εθνικά Σχέδια ράσης για την Απασχόληση 59 Συµπερασµατικές Παρατηρήσεις...71 Παράρτηµα 1:Ειδικές κατευθυντήριες γραµµές για το Παράρτηµα 2: Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση για την περίοδο ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΓΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑ ΈΓΓΡΑΦΑ Κοινοτικά έγγραφα Εθνικά έγγραφα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνόγλωσση Ξενόγλωσση ΆΡΘΡΑ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ. 84 ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΒΙΒΛΙΑ ΆΡΘΡΑ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. 90 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Ποσοστά ανεργίας Πίνακας 2: Πρωτοβουλίες συντονισµού µη δεσµευτικού χαρακτήρα πριν τη Λισαβόνα 23 Πίνακας 3: ΕΣ Α , Πλέγµα παρεµβάσεων.61 Πίνακας 4: ΕΣ Α , Πλέγµα παρεµβάσεων.68 3

4 Πίνακας Συντµήσεων και Συντοµογραφιών ΑΜΣ: Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού ΓΠΟΠ : Γενικοί Προσανατολισµοί των Οικονοµικών Πολιτικών ΕΚ : ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΥΑ: ηµόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΕγχΠ: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΕΑ: Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά ΕΕΠ: Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη ΕΚΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΟΚΕ: Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή ΕΤΕ: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ΕτΠ: Επιτροπή των Περιφερειών ΕΣ Α: Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση ΕΣΑ: Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση Ευρ.Κοινβ. : Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΚΕΚ: Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΚΠΑ :Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης ΜΜΕ : Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΟΑΕ : Οργανισµός Ασφάλισης Εργατικού υναµικού ΟΚΕ: Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή ΟΝΕ : Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση ΣΕΕ: Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΕΚ: Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΣυνθΕΟΚ: Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα Χώρες ΚΑΕ : Χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 4

5 Περίληψη Η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού (ΑΜΣ) αποτελεί µια νέα µορφή διακυβέρνησης η οποία για πρώτη φορά αναφέρεται επίσηµα στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας το Μάρτιο του Στη πραγµατικότητα όµως η ΑΜΣ είναι το προϊόν µιας µακράς διαδικασίας που εγκαινιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου το 1997 σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ) η οποία µάλιστα θεωρείται ως η µητέρα της ΑΜΣ. Η µέθοδος αυτή έρχεται σαφώς σε αντίθεση µε τον παραδοσιακό τρόπο διακυβέρνησης (κανονιστικές ρυθµίσεις, προσέγγιση από τα πάνω, οµοιοµορφία) και παρέχει προοπτική και δυνατότητα για µια νέα µορφή διακυβέρνησης (ευελιξία). Η επικρατούσα άποψη υποστηρίζει ότι η ΑΜΣ δεν είναι µόνο ένας νέος αλλά και ένας αποτελεσµατικός τρόπος λήψης αποφάσεων. Ο στόχος της ΑΜΣ είναι να αυξήσει την επιρροή από το υπερεθνικό επίπεδο στις εθνικές πολιτικές χωρίς όµως να αναπτύσσονται δεσµευτικές κοινοτικές πολιτικές, µία ενδιάµεση διαδικασία µεταξύ της διακυβερνητικής συνεργασίας και της κοινοτικής νοµοθεσίας. Το παρόν κείµενο εξετάζει την ανάδυση και την εξάπλωση των νέων µορφών διακυβέρνησης µε ιδιαίτερη αναφορά στην ΑΜΣ. Τίθεται το ερώτηµα γιατί η ΕΕ υιοθέτησε τη καινοτόµο αυτή µέθοδο, περιγράφεται η λειτουργία της, εξετάζεται η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Απασχόληση καθώς επίσης και η επίδραση που αυτή έχει στην αντίστοιχη ελληνική πολιτική. Λέξεις κλειδιά: Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού (ΑΜΣ), νέες µορφές διακυβέρνησης, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ), στρατηγική της Λισαβόνας Abstract The Open Method of Coordination (OMC) is a new mode of governance that has formally been introduced by the Lisbon European Council of March In fact, the OMC is the product of a long process, which was launched informally at the 1997 Luxembourg Summit on the European Employment Strategy (EES). The sector of European employment policy could be considering the mother of OMC. The Open Method of Coordination contrasts most clearly with old-style governance (regulatory, top-down, uniform), and it best captures the promise and potential of new governance (flexible). The predominant view claims that the OMC is not only a new but also an effective policy-making instrument. The 5

6 purpose of OMC is to increase supranational influence on national policies without developing fully-fledged EU policies, an intermediary procedure between intergovernmental cooperation and supranational legislation. This paper analyses the emergence and proliferation of new forms of decision-making in the European Union. A special attention is given to the introduction of the Open Method of Coordination (OMC) to EU policy-making. I ask why the EU adopted this novel approach, describe its operation, examine the European employment policy and pay attention at its impact on national employment policy making. Keywords: Open Method of Coordination (OMC), new mode of governance, European Employment Strategy (EES), Lisbon Strategy 6

7 Εισαγωγή Η Συνθήκη του Άµστερνταµ (1997) προβλέπει ένα νέο τίτλο σχετικά µε την απασχόληση µε τον οποίο ενισχύει την κοινοτική προσέγγιση και συγκεκριµενοποιεί µια συντονισµένη στρατηγική/διαδικασία σεβόµενη πάντα την αρµοδιότητα των κρατών µελών στον τοµέα της πολιτικής για την απασχόληση. Η προαγωγή ενός ειδικευµένου εργατικού δυναµικού και µιας αγοράς εργασίας που προσαρµόζεται ευκολότερα στις οικονοµικές µεταβολές καθίσταται πλέον θέµα κοινού ενδιαφέροντος. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση(ΕΣΑ) βρίσκεται στην καρδιά της Στρατηγικής της Λισαβόνας πυρήνα της οποίας αποτελεί ο στόχος της πλήρης απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάπτυξη της απασχόλησης και η αύξηση του ποσοστού του ενεργού πληθυσµού στην απασχόληση τοποθετήθηκαν στο κέντρο της ΕΣΑ και θεωρήθηκαν ως τα κατάλληλα εργαλεία για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και αντίβαρο στην οικονοµική πολιτική. Η απασχόληση θεωρήθηκε ως ένας σύνδεσµος µεταξύ της οικονοµίας και της κοινωνίας ο οποίος θα απέδιδε τα µέγιστα µέσω της εφαρµογής µιας καινοτόµου διαδικασίας της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισµού(ΑΜΣ). Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα εργασία ασχολείται µε την διαµόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την απασχόληση για το διάστηµα από τις αρχές της δεκαετίας του 90 έως και σήµερα. Πρόκειται για µια περιγραφή του τρόπου και των διαδικασιών διαµόρφωσης της πολιτικής αυτής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πως µεταφέρεται και εφαρµόζεται στο εσωτερικό της χώρας. Στόχος είναι η εξαγωγή συµπερασµάτων αναφορικά µε την προστιθέµενη αξία της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισµού στην διαχείριση του ζητήµατος της απασχόλησης. Η πολυπλοκότητα των παραγόντων που επηρεάζουν την απασχόληση είναι δεδοµένη και έτσι επέλεξα να την εξετάσω σε σχέση µε την ΑΜΣ έτσι δεν µπορώ να ισχυριστώ ότι καλύπτω πλήρως τους παράγοντες που σχετίζονται µε την πολιτική αυτή. Το παρόν κείµενο δεν περιλαµβάνει ανάλυση παραγόντων όπως το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον, κουλτούρα και κοινωνικό κεφάλαιο, εργασιακοί θεσµοί, κ.α. Η υπόθεση εργασίας αφορά στο ποια είναι η πολιτική για την απασχόληση στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα; Για να απαντήσω σε αυτό επιλέγω να εξετάσω την διαδικασία διαµόρφωσης και λήψης αποφάσεων στον τοµέα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως αυτή προσδιορίζεται από την εφαρµογή της ανοικτής µεθόδου συντονισµού. Μελετώ την 7

8 καινοτόµο αυτή διαδικασία διακυβέρνησης γιατί τη θεωρώ πιο σηµαντική από άλλους παράγοντες που ενδεχοµένως επηρεάζουν την διαµόρφωση και εφαρµογή της πολιτικής απασχόλησης. Προκειµένου να απαντήσω στο ερώτηµα αυτό αναπτύσσω την εργασία σε τέσσερα κεφάλαια. Συγκεκριµένα η διάρθρωση των κεφαλαίων είναι η ακόλουθη: στο πρώτο κεφάλαιο κάνω µια συνοπτική αναφορά στην κοινοτική µέθοδο ολοκλήρωσης, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, στο ποιες είναι και πως θεσπίζονται οι κοινοτικές νοµοθετικές πράξεις από την ίδρυση της Κοινότητας έως σήµερα. Στο δεύτερο κεφάλαιο ορίζω την ανοικτή µέθοδο συντονισµού, περιγράφω τους λόγους ανάδυσης της µεθόδου και την σχέση της µε τις πολιτικές διαχείρισης της απασχόλησης, την σχέση της µε την κοινοτική µέθοδο ολοκλήρωσης, τα πλεονεκτήµατα και τα αδύνατα σηµεία της µεθόδου. Το επόµενο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Στρατηγική για την Απασχόληση όπως αυτή διαµορφώνεται µέσω των διαδικασιών που ορίζονται από την ΑΜΣ. Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει την αντίστοιχη ελληνική πολιτική όπως αυτή προκύπτει από τις δεσµεύσεις της χώρας προς την ΕΕ. Τέλος παρατίθενται ορισµένες συµπερασµατικές παρατηρήσεις που προέκυψαν από την µελέτη του εν λόγω θέµατος. Αναφορικά µε την ακολουθούµενη µεθοδολογία καταρχάς ξεκίνησα µε µια βιβλιογραφική επισκόπηση για το θέµα, κατόπιν έκανα έρευνα σε πρωτογενείς πηγές: ευρωπαϊκή νοµοθεσία, επίσηµα ευρωπαϊκά κείµενα, ελληνική νοµοθεσία, επίσηµα κείµενα υπουργείων, στατιστικά στοιχεία και τέλος χρησιµοποίησα άρθρα από επιστηµονικά κυρίως περιοδικά (journal). Οι ανωτέρω πηγές αναζητήθηκαν στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα, µεγάλο µέρος των οποίων αναζήτησα µέσω του διαδικτύου. Η ερευνητική διαδικασία αφορά δύο διακριτά στάδια: το θεωρητικό και το εµπειρικό. Έτσι η συγγραφή των δύο πρώτων κεφαλαίων που συνιστούν το θεωρητικό µέρος στηρίχτηκε σε επιστηµονικά άρθρα και βιβλία και επιχειρεί µια περιεκτική θεωρητική συζήτηση για το εξεταζόµενο θέµα. Η συγγραφή του τρίτου και του τέταρτου κεφαλαίου που βασίστηκε σχεδόν αποκλειστικά σε πρωτογενείς πηγές, εθνικές και κοινοτικές, συνιστά το εµπειρικό µέρος και διερευνά την εφαρµογή της ΑΜΣ στην πολιτική απασχόλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τι αυτό σηµαίνει για τα κράτη µέλη. 8

9 Κεφάλαιο 1ο :Οι κοινοτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων 1.1 Κοινοτικές διαδικασίες θέσπισης νοµοθετικών πράξεων Η κοινοτική µέθοδος ολοκλήρωσης Οι κανόνες και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Ένωση θεσπίζονται από τις συνθήκες. Απαραίτητη προϋπόθεση στο πλαίσιο της ΕΕ τόσο για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσο και για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών είναι η ύπαρξη ενός νοµικού πλαισίου ικανού να εφαρµοστεί. Εάν δεν υπήρχε ένα δίκαιο που να καθορίζει τις εξουσίες και τις αρµοδιότητες των οργάνων και των κρατών µελών της ΕΕ και εάν δεν προβλεπόταν η εξουσία έκδοσης ανεξάρτητων αποφάσεων σχετικά µε την ουσία και την ερµηνεία του δικαίου, η ΕΕ δεν θα ήταν σε θέση να λαµβάνει ουσιαστικές αποφάσεις σε θέµατα πολιτικής. Η ύπαρξη του δικαίου στην ΕΕ είναι επίσης καθοριστική για την υλοποίηση των πολιτικών. Εάν οι αποφάσεις είχαν απλώς τη µορφή αόριστων διακυβερνητικών συµφωνιών και εάν οι συµφωνίες αυτές ήταν δυνατό να ερµηνεύονται από τα κράτη µέλη κατά τα συµφέροντα και τα οφέλη τους, οι κοινές πολιτικές δεν θα υπήρχαν στην πράξη και τα θεωρητικά θεµέλια της ΕΕ θα κλονιζόταν. Κοινές πολιτικές αναπτύσσουν πλήρως την αποτελεσµατικότητα τους µόνο εάν βασίζονται πλήρως σε κοινούς κανόνες δικαίου, που ερµηνεύονται µε οµοιόµορφο τρόπο σε όλα τα κράτη µέλη. Κατά κανόνα η έκδοση των κοινοτικών πράξεων αποτελεί το επιστέγασµα της συνεργασίας µεταξύ των κοινοτικών οργάνων µε βάση τις προβλεπόµενες διαδικασίες. Οι κοινοτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων χαρακτηρίζονται από την έντονη σύµπραξη των τριών οργάνων που συγκροτούν το κοινοτικό θεσµικό τρίγωνο το Συµβούλιο, το Ευρ.Κοινβ. και την Επιτροπή. Σύµφωνα µε τις Συνθήκες τα επιφορτισµένα µε την πραγµάτωση των σκοπών της Κοινότητας όργανα είναι: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πολιτικό όργανο µε νοµοθετικές αρµοδιότητες, το Συµβούλιο, πολιτικό όργανο µε νοµοθετικές και εκτελεστικές αρµοδιότητες, η Επιτροπή, πολιτικό όργανο µε νοµοθετικές και εκτελεστικές αρµοδιότητες, το ικαστήριο, δικαιοδοτικό όργανο, και το Ελεγκτικό Συνέδριο, ελεγκτικό επί δηµοσιονοµικών θεµάτων όργανο. 9

10 Το αποκλειστικό δικαίωµα νοµοθετικής πρωτοβουλίας ανήκει στην Επιτροπή. 1 Στο πλαίσιο της αρχής της θεσµικής ισορροπίας, η Συνθήκη προβλέπει τη δυνατότητα για το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσουν από την Επιτροπή να υποβάλλει νοµοθετική πρόταση χωρίς όµως η τελευταία να δεσµεύεται να το πράξει. Η υποκείµενη ιδέα η οποία οδήγησε στο να ανατεθεί το µονοπώλιο νοµοθετικής πρωτοβουλίας στην Επιτροπή είναι ότι το κοινοτικό συµφέρον δεν συµπίπτει απαραίτητα και σε όλα τα θέµατα µε το εθνικό συµφέρον των κρατών µελών. Στην περίπτωση όπου τα κράτη µέλη θα διέθεταν από κοινού µε την Επιτροπή το δικαίωµα πρωτοβουλίας, αυτά θα είχαν την τάση να παρουσιάζουν προτάσεις οι οποίες θα απαντούσαν κυρίως στα εθνικά τους συµφέροντα. Σε αυτή την περίπτωση, το κοινοτικό φιλτράρισµα των προτάσεων στο οποίο πρέπει να απαντούν οι νοµοθετικές προτάσεις, δεν θα λειτουργούσε. (Nugent N., 2003) Η νοµοθετική διαδικασία άρχεται µε την πρόταση της Επιτροπής. Η Επιτροπή προσδιορίζει κατά συνέπεια, το είδος της προς έκδοση κοινοτικής πράξης, κανονισµός, οδηγία κλπ., το χρονικό σηµείο εκκίνησης της διαδικασίας, το περιεχόµενο της νοµοθετικής πρότασης και τη νοµική της βάση. Η πρωτοβουλία ξεκινάει συνήθως από τον αρµόδιο Επίτροπο, ο οποίος µε τη στήριξη της αρµόδιας Γενικής ιεύθυνσης προβαίνει σε µια πρώτη επεξεργασία της πρότασης, την οποία στη συνέχεια υποβάλλει στην Επιτροπή. Το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συνιστά το κοινοτικό δικαιοδοτικό όργανο. Αποτελείται από τρία επιµέρους δικαιοδοτικά όργανα: το ικαστήριο, το Πρωτοδικείο και το ικαστήριο ηµόσιας ιοίκησης. Κύρια αποστολή του ΕΚ είναι ο έλεγχος της νοµιµότητας των κοινοτικών πράξεων και η διασφάλιση ενιαίας ερµηνείας και εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου. Με τη νοµολογία του, το ικαστήριο υπογράµµισε την υποχρέωση των εθνικών διοικητικών και δικαιοδοτικών οργάνων να εφαρµόζουν πλήρως το κοινοτικό δίκαιο (τόσο το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο όσο και το παράγωγο) στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους και να προασπίζουν τα δικαιώµατα που αυτό παρέχει στους πολίτες (απευθείας εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου), απέχοντας από την εφαρµογή οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης του εθνικού δικαίου, είτε προγενέστερης είτε µεταγενέστερης του κοινοτικού κανόνα (υπεροχή του κοινοτικού δικαίου έναντι του εθνικού δικαίου). Το ικαστήριο διατύπωσε επίσης την αρχή της ευθύνης των κρατών µελών λόγω παραβιάσεως του κοινοτικού δικαίου, η οποία συνιστά, αφενός, στοιχείο που ενισχύει αποφασιστικά την προστασία των δικαιωµάτων που παρέχουν στους ιδιώτες οι κανόνες του κοινοτικού δικαίου και, αφετέρου, παράγοντα δυνάµενο να συµβάλει αποτελεσµατικότερα στην εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου εκ µέρους των κρατών µελών. υνάµει αυτής της 10

11 αρχής οι παραβάσεις των κρατών µελών δύνανται να θεµελιώσουν την υποχρέωση αποζηµιώσεως η οποία, σε ορισµένες περιπτώσεις, ενδέχεται να έχει σοβαρές δηµοσιονοµικές συνέπειες. Επιπροσθέτως, οι εκ µέρους των κρατών µελών παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου δύνανται να παραπέµπονται ενώπιον του ικαστηρίου, σε περίπτωση δε µη εκτελέσεως αποφάσεως το ικαστήριο έχει τη δυνατότητα να επιβάλει χρηµατικό πρόστιµο ή να καταδικάσει το οικείο κράτος µέλος στην καταβολή ενός κατ' αποκοπή ποσού. Το ικαστήριο συνεργάζεται επίσης µε τα εθνικά δικαστήρια, τα οποία αποτελούν τα κοινά δικαστήρια του κοινοτικού δικαίου. Όλα τα εθνικά δικαστήρια που καλούνται να επιλύσουν διαφορά απτόµενη του κοινοτικού δικαίου δύνανται και, σε ορισµένες περιπτώσεις, υποχρεούνται να υποβάλλουν στο ικαστήριο προδικαστικά ερωτήµατα. Στο πλαίσιο αυτό το ικαστήριο προβαίνει στην ερµηνεία ενός κανόνα του κοινοτικού δικαίου ή στον έλεγχο της νοµιµότητάς του.( Παπαγιάννης.,1999) Το ισχύον κοινοτικό σύστηµα λήψης αποφάσεων αποτελείται από ένα σηµαντικό αριθµό πολύπλοκων διαδικασιών. Η πολυπλοκότητα αυτή αποτελεί αντανάκλαση της σταδιακής αναβάθµισης του νοµοθετικού ρόλου του Ευρ.Κοινβ. Με βάση αυτό το κριτήριο εφαρµόζονται διαζευκτικά οι ακόλουθες διαδικασίες έκδοσης των κοινοτικών πράξεων: ιαβούλευση, Σύµφωνη Γνώµη- Συναπόφαση Η διαδικασία έκδοσης των κοινοτικών πράξεων Η διαδικασία διαβούλευσης ( άρθ.250 Συνθ.ΕΚ) Συµβουλίου και Ευρ.Κοινβ. αποτελεί τον παραδοσιακό τρόπο έκδοσης των κοινοτικών πράξεων λόγω τις αρχικής της πρόβλεψης στις κοινοτικές συνθήκες καθώς και ασθενέστερο τρόπο συµµετοχής του Ευρ.Κοινβ. στην κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Βάσει της διαδικασίας αυτής, το Συµβούλιο ζητά τη γνώµη του Κοινοβουλίου καθώς και της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) και της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΠ). Το Κοινοβούλιο µπορεί να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής, να την απορρίψει ή να ζητήσει τροποποιήσεις. Αν το Κοινοβούλιο ζητήσει τροποποιήσεις, η Επιτροπή οφείλει να εξετάσει όλες τις αλλαγές που εισηγείται το Κοινοβούλιο δεν οφείλει όµως να τις υιοθετήσει. Εάν δεχθεί κάποιες από αυτές, υποβάλλει στο Συµβούλιο ανάλογα τροποποιηµένη πρόταση. Το Συµβούλιο εξετάζει την τροποποιηµένη πρόταση και ή την εγκρίνει ως έχει ή την τροποποιεί περαιτέρω. Στην παρούσα διαδικασία, όπως και σε όλες τις άλλες, αν το Συµβούλιο τροποποιήσει πρόταση της Επιτροπής, αυτό πρέπει να γίνει µε οµόφωνη απόφαση. 11

12 Για κρίσιµα θέµατα τις ευρωπαϊκής ενοποίησης το Κοινοβούλιο εµφανίζεται ως ισότιµος εταίρος του Συµβουλίου. Η διαδικασία της Σύµφωνης Γνώµης υιοθετήθηκε µε την ΕΕΠ (1987) και αποτελεί την απλοποιηµένη µορφή συναπόφασης Συµβουλίου και Ευρ.Κοινβ. Αρχικά αφορούσε την έγκριση από το Συµβούλιο των συνθηκών προσχώρησης και σύνδεσης. Με την συνθήκη του Άµστερνταµ επεκτάθηκε σε νέους τοµείς. 2 Έτσι το Συµβούλιο αποφασίζει µόνο εάν έχει λάβει προηγουµένως τη σύµφωνη γνώµη του Ευρ.Κοινβ. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτή το Ευρ.Κοινβ. µπορεί να απορρίψει ή να εγκρίνει την υπό σύναψη πράξη χωρίς όµως να έχει τη δυνατότητα σύµπραξης στη διαµόρφωση του περιεχοµένου της πράξης προτείνοντας τροπολογίες. ( Η διαδικασία της συναπόφασης (άρθρο 251 ΣυνθΕΚ) προβλέφθηκε για πρώτη φορά µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (µε το άρθρο 189 Β), τροποποιήθηκε δε για να απλουστευθεί και να συντοµευθεί ο απαιτούµενος χρόνος θέσπισης µιας πράξης µε την συνθήκη του Άµστερνταµ. 3 Αποτέλεσε ένα ακόµα βήµα στην προσπάθεια ενδυνάµωσης των αρµοδιοτήτων του Ευρ.Κοινβ. Χαρακτηριστικό της διαδικασίας αυτής είναι η δυνατότητα που αναγνωρίζεται στο Ευρ.Κοινβ να αρνηθεί την έκδοση της κοινοτικής πράξης. Η διαδικασία αυτή συνιστά µια πραγµατική εξουσία συναπόφαση υπέρ του Ευρ.Κοινβ. Η διαδικασία συναπόφασης, εξασφαλίζει µια σχετικά ισότιµη σχέση µεταξύ του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αφενός, δικαίωµα οριστικής απόρριψης των κοινών θέσεων του Συµβουλίου µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του και αφετέρου, µια µεγαλύτερη δυνατότητα επηρεασµού του περιεχοµένου των προτάσεων στα πλαίσια της επιτροπής συνδιαλλαγής. Με τη διαδικασία της συναπόφασης, η εξουσία της Επιτροπής να θέτει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης προς θέσπιση κοινοτικών πράξεων αναµφιβόλως περιορίζεται. Η επιλογή της διαδικασίας που πρόκειται να ακολουθηθεί, και ως εκ τούτου, ο βαθµός συµµετοχής του Ευρ.κοινβ. στην έκδοση κανονιστικών πράξεων, εξαρτάται από το συγκεκριµένο άρθρο της Συνθήκης που εφαρµόζεται. Κατά συνέπεια η επιλογή της νοµικής βάσης του ρυθµιζόµενου θέµατος έχει τεράστια σηµασία για τον τρόπο συµµετοχής του Ευρωκοινοβουλίου στην νοµοθετική διαδικασία. (http://ec.europa.eu/codecision/stepbystep/text/index3_en.htm#10) Το παράγωγο δίκαιο Τα κοινοτικά όργανα δεν διαθέτουν µια γενική διακαιοπαραγωγική δραστηριότητα αλλά περιορίζονται από τις ίδιες τις συνθήκες σε συγκεκριµένα πλαίσια. Η βασική αυτή αρχή 12

13 ονοµάστηκε αρχή της ειδικής εξουσιοδότησης και σηµαίνει ότι οποιαδήποτε νοµοθετική δραστηριότητα των οργάνων πρέπει να προβλέπεται σε κοινοτική διάταξη. Σύµφωνα µε τις Συνθήκες τα κοινοτικά όργανα εκδίδουν τις ακόλουθες δεσµευτικές πράξεις: Κανονισµός, Οδηγία και Αποφάσεις οι οποίες δεσµεύουν τις κυβερνήσεις νοµικά και είναι υποχρεωµένες να τις εφαρµόσουν: Όταν το κράτος παραµελεί να εφαρµόσει τις διατάξεις στο εσωτερικό του ή τις εφαρµόσει πληµµελώς η Επιτροπή έχει το δικαίωµα µε βάση τη διάταξη του άρθρου 226 ΣυνθΕΚ να ασκήσει ενώπιον του ΕΚ προσφυγή εις βάρος του αµελούντος κράτους µέλους και να ζητήσει την καταδίκη του. Ο κανονισµός χρησιµοποιείται για µια ενέργεια που απαιτεί την οµοιόµορφη εφαρµογή στα κράτη µέλη. Έχει γενική και άµεση ισχύ και είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του. Ο κανονισµός ( άρθρο 249 ΣΕΚ) αποτελεί την κοινοτική πράξη που ρυθµίζει µια απροσδιόριστη ολότητα προσώπων ή περιστατικών γενικά και αφηρηµένα δηλαδή αναφέρεται σε έναν απροσδιόριστο αριθµό περιστατικών ή αντικειµένων. Στην έννοια της δεσµευτικότητας του κανονισµού συµπεριλαµβάνεται και το στοιχείο του καταναγκασµού µαζί µε την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση που δεν τηρείται. Επίσης στοιχείο του κανονισµού είναι η άµεση ισχύ στις έννοµες τάξεις των κρατών µελών, δεν είναι απαραίτητη δηλαδή η παρέµβαση του εθνικού νοµοθέτη για να ενσωµατωθεί στο εσωτερικό δίκαιο. Η οδηγία ( άρθρο 249 ΣΕΚ) δεσµεύει κάθε κράτος µέλος προς το οποίο απευθύνεται, ως προς το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, αφήνει όµως την επιλογή του τύπου και των µέσων για την υλοποίηση του αποτελέσµατος στην αρµοδιότητα των κρατών µελών. Όταν το κράτος παραµελεί να µεταφέρει τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας στο εθνικό του δίκαιο ή τις µεταφέρει πληµµελώς η Επιτροπή έχει το δικαίωµα µε βάση τη διάταξη του άρθρου 226 ΣυνθΕΚ να ασκήσει ενώπιον του ΕΚ προσφυγή εις βάρος του αµελούντος κράτους µέλους και να ζητήσει την καταδίκη του. Αν το δικαστήριο δεχτεί την προσφυγή της Επιτροπής το κράτος µέλος είναι υποχρεωµένο να λάβει τα κατάλληλα µέτρα που συνεπάγεται η απόφαση του ΕΚ. Εάν παρά ταύτα το κράτος συνεχίζει να αδιαφορεί, η Επιτροπή µε δεύτερη προσφυγή στο ΕΚ µπορεί να ζητήσει από αυτό την επιβολή χρηµατικής ποινής ή την κατ αποκοπή ποσού που οφείλει να καταβάλλει το κράτος µέλος. Η απόφαση είναι δεσµευτική ως προς όλα τα µέρη της για τους αποδέκτες που ορίζει. εν έχει γενική ισχύ αλλά ατοµική, δηλαδή δεσµεύει µόνο εκείνους στους οποίους απευθύνεται. Επίσης το Συµβούλιο και η Επιτροπή εκδίδουν συστάσεις και γνώµες οι οποίες όµως δεν έχουν νοµικά δεσµευτικό χαρακτήρα. Αποδέκτες µπορεί να είναι ένα κοινοτικό όργανο, τα διάφορα κράτη µέλη, επιχειρήσεις αλλά και µεµονωµένα άτοµα. Οι πράξεις αυτές αν και 13

14 δεν είναι δεσµευτικές έχουν µια σηµαντική πολιτική ή /και ηθική επίδραση στους αποδέκτες τους. ( Παπαγιάννης., 1999) Η κλασσική κοινοτική µέθοδος ολοκλήρωσης, όπως συνοπτικά παρουσιάστηκε παραπάνω, πέτυχε να ξεπεράσει τα όρια του παραδοσιακού διεθνούς δικαίου µε σκοπό να συµβιβάσει τα εθνικά νοµικά-συνταγµατικά συστήµατα των κρατών µελών. Σε αυτή κυρίως οφείλεται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία 50 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Όµως σε ένα µοντέρνο ευρωπαϊκό περιβάλλον και µε το ενδεχόµενο της ένταξης στο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα όλο και περισσότερο κρατών και δεδοµένου του ότι οι τοµείς που οι ΕΕ έχει αρµοδιότητα διευρύνονται αναζητήθηκαν και εναλλακτικές µέθοδοι διακυβέρνησης. 1.2.Υιοθέτηση ευέλικτων µεθόδων διακυβέρνησης Νεοβολονταρισµός Η ρυθµιστική ευελιξία χαρακτηρίζει ήδη την ιδρυτική συνθήκη η οποία παρέχει σε αρκετές περιπτώσεις στον κοινοτικό νοµοθέτη τη δυνατότητα θέσπισης κανόνων µέσω οδηγιών αντί κανονισµών. Ως το 1985 οι οδηγίες για την προσέγγιση των εθνικών νοµοθεσιών χαρακτηρίζονταν από λεπτοµερειακές ρυθµίσεις, µε αποτέλεσµα να µην διαφέρουν κατ ουσία από τους κανονισµούς. Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής Ντελόρ για την εγκαθίδρυση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς υιοθέτησε µια νέα ρυθµιστική προσέγγιση που βασίζονταν στην παράλληλη εφαρµογή των αρχών της αµοιβαίας αναγνώρισης των εθνικών νοµοθεσιών και της ελάχιστης εναρµόνισης µέσω οδηγιών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της προσέγγισης υπήρξε η λεγόµενη νέα προσέγγιση αναφορικά µε τα τεχνικά εµπόδια η οποία βασίστηκε σε οδηγίες πλαίσια για την ασφάλεια προϊόντων και στην παράλληλη ανάθεση του έργου της τυποποίησης και πιστοποίησης στους αρµόδιους ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισµούς. Από τη συνθήκη του Μάαστριχτ άρχισε µια περίοδος που χαρακτηρίζεται από την εφαρµογή πιο ευέλικτων µεθόδων διακυβέρνησης. Η τάση αυτή γνωστή και ως νέοβολονταρισµός επεκτείνεται σταδιακά στην δραστηριότητα διακυβέρνησης της Ένωσης µε πρωτοβουλία της ίδιας της Επιτροπής. Συνοπτικά, αποφάσεις οι οποίες διαµορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο δια της διακυβερνητικής µεθόδου µεταξύ κυρίαρχων κρατών και εφαρµόζονται σε εθνικό επίπεδο ως αποφάσεις που προέρχονται από το ευρωπαϊκό επίπεδο. (Wolfgang Streeck, 1998) 14

15 Οι νέες µορφές διακυβέρνησης αναφέρονται µεταξύ άλλων στις υποχρεώσεις συµµόρφωσης, στις διαδικασίες διαµόρφωσης και υλοποίησης των ρυθµίσεων καθώς και της εποπτείας της εφαρµογής τους. Η ευελιξία εκδηλώνεται καταρχήν στο επίπεδο των υποχρεώσεων συµµόρφωσης µε την προσφυγή στην λεγόµενη διακυβέρνηση δια της πειθούς. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτής της µεθόδου διακυβέρνησης ήταν ο καθορισµός των κριτηρίων οικονοµικής σύγκλισης ως προϋποθέσεων συµµετοχής στη ζώνη του ευρώ, η θέσπιση µέτρων που προβλέπουν εναλλακτικούς τρόπους συµµόρφωσης όπως για παράδειγµα στα ζητήµατα της διαβούλευσης και της συµµετοχής των εργαζοµένων, η προσφυγή σε µέτρα µαλακού διακαίου (soft law), όπως οι συστάσεις του 1992 για τους στόχους και τους πόρους των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, οι ετήσιες συστάσεις για τον συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών, καθώς και η ανοικτή µέθοδος συντονισµού που υιοθετήθηκε αναφορικά µε την πολιτική απασχόλησης. Η ευελιξία εκδηλώνεται επίσης και στο επίπεδο των διαδικασιών διαµόρφωσης των ρυθµίσεων µε χαρακτηριστικές εκφάνσεις: - την διακυβέρνηση δια της διαβούλευσης χαρακτηριστικό παράδειγµα της οποίας αποτελεί η διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους φορείς και οργανώσεις που διεξάγει η Επιτροπή στο πλαίσιο της προνοµοθετικής διαδικασίας, - την αυτορρύθµιση η οποία αφορά διάφορες πρακτικές, κοινούς κανόνες κώδικες δεοντολογίας ή εθελοντικές συµφωνίες που καθορίζουν εθελοντικά οι κοινωνικοί και οικονοµική συντελεστές, οι οργανωµένες οµάδες, µε σκοπό τη ρύθµιση και την οργάνωση των ενεργειών τους. Η αυτορρύθµιση δεν συνεπάγεται απαραίτητα µια νοµοθετική πράξη. Μπορούν όµως βάσει νοµοθετικής πράξης και συνεπώς κατά τρόπο πιο δεσµευτικό και πιο τυπικό, να εφαρµοστεί µια νοµοθεσία που θεσπίστηκε στο πλαίσιο ενός µηχανισµού αυτορρύθµισης, χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η διαδικασία κοινωνικού διαλόγου που θεσπίστηκε µε τη συνθήκη του Άµστερνταµ και η οποία δίνει στους κοινωνικούς εταίρους την ευκαιρία να διαµορφώσουν τις κατάλληλες ρυθµίσεις ή να αναλάβουν την ευθύνη της υλοποίησης τους - και την συνδιαµόρφωση ρυθµίσεων χαρακτηριστικό παράδειγµα τις οποίας αποτελεί το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Η ευελιξία εκδηλώνεται τέλος και στο επίπεδο των διαδικασιών εποπτείας και ελέγχου. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν οι συστάσεις στο πλαίσιο της πολυµερούς εποπτείας των οικονοµικών πολιτικών βάσει εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ( Στεφάνου Κων/νος, 2001) 15

16 Soft- law πράξεις Ο όρος soft- law (µαλακό δίκαιο ή µέτρα χαλαρού δικαίου) υποδηλώνει ότι µε τις πράξεις αυτές επιτυγχάνεται ένα consensus δηλαδή µία συµφωνία µεταξύ των µελών του κοινοτικού οργάνου ή των κρατών µελών προς επιδίωξη συγκεκριµένου αποτελέσµατος, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο. Τα εκδόσαντα την πράξη κοινοτικά όργανα ή κράτη µέλη συµφωνούν στην επιδίωξη συγκεκριµένου στόχου και δηλώνουν δέσµευση από την υιοθετούµενη πράξη η οποία δεν διαθέτει νοµική δεσµευτικότητα και το κράτος µέλος µπορεί να µην τηρήσει τα συµφωνηθέντα χωρίς άµεσες νοµικές συνέπειες. Αναφέρεται δηλαδή σε ρυθµίσεις χωρίς δεσµευτικό χαρακτήρα, πρόκειται για το σύνολο των νοµικών πράξεων της Ένωσης που δεν δηµιουργούν δεσµεύσεις και υποχρεώσεις στα κράτη µέλη ούτε θεµελιώνουν αγώγιµα δικαιώµατα στους ιδιώτες. Οι µόνες συνέπειες θα µπορούσαν να καταλογισθούν σε πολιτικό επίπεδο. Η πολιτική δέσµευση πάντως αποδεικνύεται πολλές φορές πιο ισχυρή από την νοµική.( Παπαγιάννης., 1999) Η υιοθέτηση ευέλικτων µεθόδων διακυβέρνησης οφείλεται στα αντικείµενα που σταδιακά υπάγονται στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Πρόκειται για τους τοµείς στους οποίους διατηρείται η κρατική αρµοδιότητα ( πχ. απασχόληση, εκπαίδευση, επαγγελµατική κατάρτιση) καθώς και τοµείς στους οποίους υφίστανται µεν συντρέχουσα κοινοτική αρµοδιότητα αλλά µε βάση της αρχή της επικουρικότητας κρίνεται ότι η άσκηση της µέσω υποχρεωτικών ρυθµίσεων δεν προσιδιάζει στη φύση του συγκεκριµένου αντικειµένου. 16

17 Κεφάλαιο 2 ο : Η ΑΜΣ ως νέα τεχνική διακυβέρνησης 2.1. Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού Η εµφάνιση της ΑΜΣ στην κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων Η ΑΜΣ εµφανίστηκε στην ευρωπαϊκή πρακτική ως µια νέα µορφή διακυβέρνησης την δεκαετία του 90, µια µέθοδος διαφορετική από την κλασσική κοινοτική µεθόδου. Την δεκαετία αυτή τα κράτη µέλη αντιµετώπιζαν ως κοινό πρόβληµα την αύξηση της ανεργίας. Ήταν αντιµέτωπα µε µια µακροχρόνια διαρθρωτική ανεργία η οποία είχε σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση φαινόµενων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού. Το µειωµένο ποσοστό συµµετοχής του ενεργού πληθυσµού στην αγορά εργασίας είχε επίδραση στην χρηµατοδότηση των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής προστασίας και στην χρηµατοδότηση των συντάξεων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό και µε την γήρανση του πληθυσµού δηµιουργούσε πρόβληµα αναφορικά µε την βιωσιµότητα και την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων αυτών. Οι εθνικές κυβερνήσεις δεν είχαν την δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν εργαλεία που ενδεχοµένως είχαν χρησιµοποιήσει στο παρελθόν για να αντιµετωπίσουν παρόµοια προβλήµατα µια που τα κριτήρια που είχαν τεθεί στο πλαίσιο της ΟΝΕ και στο πλαίσιο των Συµφώνων Σταθερότητας έθεταν συγκεκριµένους περιορισµούς όπως για παράδειγµα µε την πολιτική για το δηµοσιονοµικό έλλειµµα. Πίνακας 1 4 Ποσοστά ανεργίας Χώρα ΕΚ ΕΚ Αυστρία Βέλγιο ανία Γαλλία

18 Φιλανδία Γερµανία Ελλάς Ιρλανδία Ιταλία Λουξεµβούργο Ολλανδία Πορτογαλία Ισπανία Σουηδία Ην. Βασίλειο Πηγή: Eurostat Η κοινή γνώµη στο εσωτερικό των κρατών µελών πίστευε ότι υπεύθυνη για τα προβλήµατα στο κοινωνικό πεδίο ήταν σε µεγάλο βαθµό η ακολουθούµενη ευρωπαϊκή οικονοµική και νοµισµατική πολιτική. Υπήρχαν φωνές που απαιτούσαν µια πιο ισορροπηµένη σχέση µεταξύ των οικονοµικών στόχων και της κοινωνικής διάστασης του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος. Έτσι οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές αρχές περιέλαβαν στην πολιτική ατζέντα την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανεργίας και της αλλαγής των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας. Αν και τα κράτη µέλη συµφωνούσαν στο ότι κοινές λύσεις θα έπρεπε να βρεθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν ιδιαίτερα διστακτικά στο να µεταβιβάσουν αρµοδιότητα στην κοινότητα στο πεδίο της αγοράς εργασίας και στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας ώστε να υπάρξει οµοιόµορφη ρύθµιση µε ενιαίους και αναγκαστικούς κανόνες στο πλαίσιο της κλασικής κοινοτικής µεθόδου. Τα κράτη µέλη δεν ήταν έτοιµα να παραχωρήσουν στην Κοινότητα εξουσία που αφορούσε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο τοµέα όπου οι αποφάσεις που λαµβάνονταν αναφορικά µε αυτόν είχαν ιδιαίτερη επίδραση στην κοινωνική συνοχή στο εσωτερικό τους. Η διαδικασία ολοκλήρωσης της ΕΕ στηρίζεται σε µια δυναµική ισορροπία διακυβερνητικών και υπερεθνικών χαρακτηριστικών αναφορικά µε το ρυθµιστικό πλαίσιο. Μια από τις σηµαντικές προκλήσεις του συστήµατος αφορά την εξεύρεση τρόπων που θα στηρίξουν την δυνατότητα της να δρα και την ίδια στιγµή να έχει µηχανισµό επίλυσης των όποιων προβληµάτων και να αλλάζει τις συνθήκες των ρυθµιστικών πολιτικών, να επιτρέπει την ανάπτυξη ρυθµιστικών πολιτικών εντός του συστήµατος της ΕΕ πέρα από την κλασική κοινοτική µέθοδο. Έτσι η δυναµική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τέλη της δεκαετίας του 80 18

19 και έπειτα έχει συνδεθεί µε την ανάδυση νέων εθελοντικών ( βολονταριστικών) µεθόδων διακυβέρνησης. Με τη συνθήκη του Μάαστριχτ µάλιστα αυτή η τάση αποτυπώθηκε και στη Συνθήκη. (Barani, L., 2006) Για να βγουν από το αδιέξοδο έπρεπε να υιοθετηθεί µια µέθοδος διαφορετική, εναλλακτική ή και συµπληρωµατική της κλασσικής κοινοτικής µεθόδου ολοκλήρωσης. Μια µέθοδος η οποία να επέτρεπε στα κράτη µέλη να αντιµετωπίσουν κοινά προβλήµατα χωρίς όµως να υποχρεούνται να υιοθετήσουν οµοιόµορφες λύσεις. Η εφαρµογή όµοιων λύσεων δεν ήταν δυνατή λόγω της διαφορετικότητας των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας και των ρυθµίσεων που αφορούσαν τις εργασιακές σχέσεις σε κάθε κράτος µέλος. Επίσης η δηµιουργία µιας ενιαίας κοινωνικής Ευρώπης η οποία µάλιστα θα δηµιουργούνταν παράλληλα µε την οικοδόµηση της ενιαίας αγοράς και της ΟΝΕ ήταν ένα σενάριο µάλλον υπεραισιόδοξο που δεν ήταν δυνατόν να πραγµατοποιηθεί. Έτσι έπρεπε να συµµορφωθεί η πολιτική για την κοινωνική Ευρώπη στην διαφορετικότητα των εθνικών πρακτικών, µια διαφορετικότητα η οποία θα αυξανόταν ενόψει και της διεύρυνσης προς τις χώρες ΚΑΕ. Η πρόκληση λοιπόν ήταν η ανάπτυξη µιας νέας µεθόδου ρύθµισης πολιτικών µέσω ενός συστήµατος που θα έθετε στόχους προς εκπλήρωση προωθώντας την σταδιακή σύγκλιση σε τοµείς πολιτικής µε δεδοµένη την ύπαρξη ετερογενών εθνικών συστηµάτων. Η έµφαση δίνονταν στην δηµιουργία συναίνεσης και όχι στην υποχρεωτικότητα των κανόνων. Οι συµµετέχοντες έχουν γνώση ότι υπάρχουν κοινά προβλήµατα τα οποία απαιτούν συντονισµένη δράση και όπου οι εµπειρίες των άλλων µπορεί να είναι χρήσιµες και σε αυτούς. Χωρίς να υπάρχει νοµική δέσµευση για να εφαρµοστούν οι προτεινόµενες λύσεις θα έπρεπε να πειστούν οι συµµετέχοντες ότι αυτές είναι λογικές και αξίζει να εφαρµοστούν. Προτάσεις και σχόλια από κάποιον ό οποίος έχει εµπειρία σε ένα τοµέα και καλά θεµελιωµένα επιχειρήµατα είναι σε µεγάλο βαθµό αποδεκτά. Η ΑΜΣ έµοιαζε ως το ιδανικό µοντέλο το οποίο από τη µία θα ενθάρρυνε την συνεργασία και τον συντονισµό και από την άλλη θα σεβόταν τις εθνικές διαφορές. (Jacobsson K. Vifell A., 2005) Ένας λόγος για την ανάπτυξη της ΑΜΣ ήταν ότι το περιβάλλον που επηρεάζει την κοινωνική πολιτική και την αγορά εργασίας είναι διαρκώς µεταβαλλόµενο και κατά επέκταση απαιτεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων για αυτά τα θέµατα να είναι γρήγορη και ικανή να αναθεωρεί και να επανορθώνει σε στιγµές κρίσιµες. Η κλασσική κοινοτική µέθοδος δεν διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία και προσαρµοστικότητα. Η νοµοπαραγωγική διαδικασία µάλιστα επειδή προϋποθέτει την σύµπραξη των κοινοτικών οργάνων απαιτεί µεγάλο χρόνο. Επιπλέον η απαραίτητη ύπαρξη ειδικής πλειοψηφίας ή οµοφωνίας στο Συµβούλιο- για θέµατα κοινωνικής πολιτικής- πολλές φορές δηµιουργεί αδιέξοδο, γεγονός 19

20 που θα ήταν εντονότερο µετά την επικείµενη διεύρυνση. Έτσι έπρεπε να βρεθεί µια µέθοδος που να απέφευγε τα αδιέξοδα στην ψηφοφορία και να επέτρεπε στην κοινοτική και την εθνική δράση να προσαρµόζεται στις µεταβαλλόµενες ανάγκες του οικονοµικού, κοινωνικού και πολιτικού περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη και εφαρµογή της ΑΜΣ εξηγείται επίσης και από δύο άλλα στοιχεία τα οποία αποτελούν σηµαντικά θέµατα της τρέχουσας πολιτικής συζήτησης αναφορικά µε το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα. Από την µια µεριά η αναζήτηση της νοµιµοποίησης της ευρωπαϊκής παρέµβασης, η αναγκαιότητα δηλαδή να αυξηθεί η νοµιµοποίηση των κοινοτικών δράσεων και η συνακόλουθη συζήτηση για την µείωση του δηµοκρατικού ελλείµµατος στη κοινότητα οδήγησε την συζήτηση στον αδιαφανή και πολύπλοκο χαρακτήρα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Ο εναλλακτικός τρόπος διακυβέρνησης συνιστούσε µια προσπάθεια να απαντήσουν αυτά τα θέµατα εµπλέκοντας πολλούς δρώντες και εκθειάζοντας την διαφάνεια της µεθόδου. Έτσι ο συντονισµός ήταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά οι τελικές αποφάσεις λαµβάνονταν από τις εθνικές κυβερνήσεις οι οποίες ήταν πλήρως νοµιµοποιηµένες µέσω των εθνικών εκλογών. Από την άλλη µεριά η έννοια της επικουρικότητας ήταν παρούσα, από την συνθήκη του Μάαστριχτ και έπειτα όπου υιοθετήθηκε, σε κάθε συζήτηση που αφορούσε την περαιτέρω εξέλιξη του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος. Με την αρχή της επικουρικότητας επιδιώκεται να εξασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις λαµβάνονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πολίτη, ελέγχοντας αν η δράση που αναλαµβάνεται στο κοινοτικό επίπεδο δικαιολογείται σε σχέση µε τις δυνατότητες που υπάρχουν σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Συγκεκριµένα, πρόκειται για την αρχή σύµφωνα µε την οποία η Ένωση δρα, στους τοµείς που δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρµοδιότητα, µόνον εφόσον η δράση της θα είναι πιο αποτελεσµατική από αντίστοιχα µέτρα εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εµβέλειας. Η επικουρικότητα είναι αρχή νοµικά δεσµευτική, η οποία καθιερώθηκε µε το άρθρο 3Β της Συνθήκης ΕΚ, τα δε θεσµικά όργανα οφείλουν να την σέβονται απολύτως. Έτσι η καινούργια προσέγγιση ήταν σε µεγάλο βαθµό αποκεντρωµένη σύµφωνη µε την αρχή της επικουρικότητας και θετικά προσκείµενη στη δηµιουργία συνεργιών και συνεργασιών µε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Στο πλαίσιο της ΕΣΑ η επικουρικότητα επιτάσσει κάθε κράτος µέλος να αναπτύσσει το δικό του πρόγραµµα και να το εφαρµόζει σε µια εθελοντική βάση. Τέλος η υιοθέτηση της ΑΜΣ εµπνεόταν και από ένα νέο κύµα ιδεών που αναπτύχθηκε αναφορικά µε την δηµόσια διοίκηση και την παραγωγή και υλοποίηση δηµόσιων πολιτικών στις αγγλοσαξονικές κυρίως χώρες αλλά και στο πλαίσιο ορισµένων διεθνών θεσµών. Αυτές 20

21 οι προσεγγίσεις γνωστές ως new public management θεωρούσαν ότι είναι απαραίτητη η µεταφορά της λογικής που υπάρχει αναφορικά µε τη διοίκηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων στη δηµόσια διοίκηση. Τονίζουν έτσι την ιδιαίτερη σηµασία που έχουν στοιχεία όπως η συµµετοχή µεγάλου αριθµού δρώντων, η διοίκηση µέσω στόχων, η υιοθέτηση δεικτών, η αξιολόγηση και τέλος η προτίµηση σε κανόνες χαλαρού δικαίου (Iliopoulou, 2006) Ο όρος Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού εµφανίστηκε για πρώτη φορά στα Συµπεράσµατα της Προεδρίας του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισαβόνας τον Μάρτιο του Στα Συµπεράσµατα αυτά καθορίζονται και τα βασικά χαρακτηριστικά της µεθόδου αυτής. Αυτή η µέθοδος περιλαµβάνει τα εξής : - καθορισµό κατευθυντήριων γραµµών για την Ένωση, συνδυασµένων µε συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα για τη βραχυπρόθεσµη, µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη επίτευξη των στόχων που θέτουν, - καθορισµό, κατά περίπτωση, ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών και σηµείων αναφοράς, µε µέτρο τα καλύτερα του κόσµου, προσαρµοσµένων στις ανάγκες διαφόρων κρατών µελών και τοµέων ως µέσο σύγκρισης των βέλτιστων πρακτικών, - µεταφορά αυτών των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραµµών στις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές µε τον καθορισµό ειδικών στόχων και τη θέσπιση µέτρων, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές ιδιοµορφίες, - περιοδική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση από οµότιµους, υπό µορφή αλληλοδιδακτικών διαδικασιών. ( Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας 23 και 24 Μαρτίου 2000). Σηµαντικό στοιχείο στη διαδικασία είναι η συµφωνία για προσπάθεια επίτευξης κοινών στόχων χωρίς να καταφύγουν σε νοµικά δεσµευτικά εργαλεία και µεθόδους όµως κάθε κράτος υπόσχεται να πετύχει τους στόχους αυτούς αυτόνοµα και ανεξάρτητα. Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο αφορά τη διαδικασία της περιοδικής αξιολόγησης και δηµοσίευσης των στόχων που έχουν επιτευχθεί πάντα σε σχέση µε αυτούς που έχουν συµφωνηθεί. Έτσι σε περίπτωση αποτυχίας παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν νοµικές κυρώσεις υπάρχουν συστάσεις ενώ σε περίπτωση επιτυχίας υπάρχει πολιτική επιβράβευση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας δεν ανακάλυψε κάποια νέα διαδικασία, έδωσε απλώς ένα ορισµό σε εργαλεία και πολιτικές πρακτικές που υπήρχαν ήδη. Σε πρώιµο στάδιο µάλιστα η ιδρυτική συνθήκη της ΕΟΚ µάλιστα ανέφερε στο άρθρο 109 την υπόσχεση των τότε κρατών µελών να συντονίσουν τις οικονοµικές τους πολιτικές. Οι τεχνικές όµως και τα εργαλεία τα οποία αργότερα εξελίχθηκαν και ενταχθήκαν στην διαδικασία της ΑΜΣ εφαρµοζόταν αρχικά στα πεδία των οικονοµικών πολιτικών (άρθρα της Συνθήκης του 21

22 Μάαστριχτ) και των πολιτικών απασχόλησης ( άρθρα Συνθήκης του Άµστερντάµ) στοχεύοντας στην χαλαρή συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών εκτός του αυστηρού ρυθµιστικού πλαισίου της κοινοτικής µεθόδου. Η οικονοµική πολιτική (άρθρα της Συνθήκης του Μάαστριχτ) προέβλεπε την υιοθέτηση από το Συµβούλιο σε ετήσια βάση γενικών προσανατολισµών των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών και της Κοινότητας. Αν και ο νοµικός τύπος τον οποίο περιβάλλονταν οι γενικοί προσανατολισµοί δεν προσέδιδε δεσµευτικότητα, εντούτοις είχαν κανονιστική αξία για τις κυβερνήσεις των κρατών µελών και τα όργανα της κοινότητας ύστερα από απλή σύσταση της Επιτροπής. Στο Συµβούλιο ανατίθεται η διασφάλιση του στενότερου δυνατού συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών το οποίο παρακολουθεί τις εξελίξεις σε κάθε κράτος µέλος. Τα τελευταία παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες έτσι ώστε αυτή να συντάξει εκθέσεις τις οποίες υποβάλλει στο Συµβούλιο. Με βάση τις εκθέσεις αυτές το Συµβούλιο παρακολουθεί τις οικονοµικές εξελίξεις και δύναται εάν κάποιο κράτος µέλος δεν συµµορφώνεται µε τους γενικούς προσανατολισµούς ή ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την καλή λειτουργία της οικονοµική και νοµισµατικής ένωσης να απευθύνει τις αναγκαίες συστάσεις στο εν λόγω κράτος. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, ως το κατεξοχήν πολιτικό όργανο εµπλέκεται στη διαδικασία µε την αρµοδιότητα να συζητά τα συµπεράσµατα για τους γενικούς προσανατολισµούς και να προβαίνει σε πολιτική υιοθέτηση τους. (Γκόρτσος Χ. 2001) Αναφορικά µε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την απασχόληση, εµπνεόταν από την απόφαση που ελήφθη στο Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Έσσεν (1994) για τον συντονισµό των πολιτικών απασχόλησης και στηριζόταν στο νέο τίτλο VIII Απασχόληση που εισήχθη στη Συνθήκη του Άµστερνταµ. Λόγω της αυξανόµενης ανεργίας στις χώρες της ΕΕ το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου τον Νοέµβριο του 1997 αποφάσισε να υλοποιήσει τον νέο τίτλο για την απασχόληση αν και δεν είχε ακόµα τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη του Άµστερνταµ. Άρθρωσε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση σε τέσσερις πυλώνες : Βελτίωση της ικανότητας επαγγελµατικής ένταξης, Ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος, Ενθάρρυνση της ικανότητας προσαρµογής των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, Ενίσχυση των πολιτικών για την ισότητα των ευκαιριών. Η ΕΣΑ αποτελούνταν από ετήσιο πρόγραµµα σχεδιασµού, µέτρα παρακολούθησης, εξέτασης και προσαρµογής των πολιτικών που εφάρµοζαν τα κράτη µέλη για να συντονίζουν τα µέσα καταπολέµησης της ανεργίας. Μάλιστα το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας περίγραψε την ΑΜΣ ως ένα όχηµα για να µπορέσουν να αναδειχθούν οι καλύτερες πρακτικές σε 22

23 ευρωπαϊκό επίπεδο και να επιτευχθεί όσον το δυνατόν µεγαλύτερη σύγκλιση αναφορικά µε τους βασικούς ευρωπαϊκούς στόχους. Επίσης µια άλλη µορφή συντονισµού, διακυβερνητικής συνεργασίας εµφανιζόταν στον τρίτο πυλώνα που αφορούσε την δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, πρακτικές δηλαδή που εµφανίζονταν εκτός του θεσµικού πλαισίού της ΕΚ όπως οι συµφωνίες Σένγκεν (κατά το αρχικό στάδιο και πριν αυτές ενσωµατωθούν στην συνθεκ). (Hodson D., - Maher Im., 2001 ) Πίνακας 2 : Πρωτοβουλίες συντονισµού µη δεσµευτικού χαρακτήρα πριν τη Λισαβόνα Τοµέας πολιτικής Τίτλος Προέλευση Έτος Οικονοµική πολιτική Γενικοί Οικονοµικοί Συνθήκη του 1992 Προσανατολισµοί Μάαστριχτ Πολιτική Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκό 1997 Απασχόλησης Στρατηγική για την Απασχόληση Συµβούλιο του Λουξεµβούργου ιαρθρωτική ιαδικασία του Ευρωπαϊκό 1998 Μεταρρύθµιση Κάρντιφ Συµβούλιο του Κάρντιφ Μακροοικονοµικός ιαδικασία της Ευρωπαϊκό 1999 ιάλογος Κολωνίας Συµβούλιο της Κολωνίας ηµοσιονοµική Εποπτεία Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης Πρωτόκολλο στη Συνθήκη του Άµστερνταµ 1999 Η ΑΜΣ αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο και πολυδιάστατο εργαλείο που εµφανίζει µια αυτοτελή δυναµική σε σχέση µε τις νοµοπαραγωγικές δραστηριότητες των κοινοτικών οργάνων (κοινοτική µέθοδος) και τις αποκλίσεις της (κοινωνικός διάλογος, λειτουργία των διαρθρωτικών ταµείων, µη δεσµευτικές νοµικές πράξεις) επιδιώκοντας την προώθηση του συντονισµού των εθνικών πολιτικών χωρίς τη χρήση νοµικά δεσµευτικών µηχανισµών. Περιλαµβάνει τεχνικές παρακολούθησης και αξιολόγησης των εθνικών δράσεων και προσεγγίζεται ως διαδικασία µάθησης για όλους που σέβεται την εθνική ποικιλοµορφία και αξιοποιεί καλές πρακτικές και εµπειρίες. Η στοχοθεσία γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο όµως ο 23

24 τρόπος επίτευξης τους διαµορφώνεται σε εθνικό επίπεδο. Με τη µέθοδο αυτή δηµιουργείται ισορροπία µεταξύ της ευθύνης της Κοινότητας και εκείνης των κρατών µελών. Η δέσµευση να τηρηθεί αυτή η αποκεντρωµένη προσέγγιση υπήρχε ρητή στα Συµπεράσµατα της Προεδρίας στη Λισαβόνα το Η ΑΜΣ διευκολύνει την πολιτική συζήτηση σε διάφορα επίπεδα και ακολουθεί µια ολοκληρωµένη προσέγγιση: οι ενέργειες που αναλαµβάνονται στον τοµέα της απασχόλησης θα πρέπει να είναι συνεπείς ως προς τους τοµείς που σχετίζονται µε την απασχόληση, όπως οι πολιτικές στον κοινωνικό τοµέα, στην εκπαίδευση, στο φορολογικό καθεστώς, στην πολιτική για τις επιχειρήσεις και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Μέσω τεχνικών διαλόγου εξασφαλίζεται η νοµιµοποίηση της ρύθµισης νέων στρατηγικών υπερεθνικής συνεργασίας. Στο πλαίσιο της ΑΜΣ αναγνωρίζεται η ανάγκη για συντονισµό δράσεων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Συνεισφέρει έτσι στο µέτρο του δυνατού στην πολυεπίπεδη και συµµετοχική ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Τα θετικά αποτελέσµατα της ΑΜΣ στο πεδίο της απασχόλησης ενίσχυσαν το αίτηµα για επέκταση της και σε άλλα πεδία όπως αυτό της κοινωνικής προστασίας, επιδιώκοντας την προώθηση τάσεων και προοπτικών σύγκλισης των εθνικών συστηµάτων.( Αµίτσης Γαβριήλ) Η νοµική φύση της ΑΜΣ Από νοµική άποψη η ΑΜΣ αποτελεί µια νέα τεχνική ρύθµισης των παρεµβάσεων της Ένωσης στην κοινωνική σφαίρα που διαφοροποιείται αφενός από τις κλασικές θεσµικές διευθετήσεις της κοινοτικής µεθόδου µε δεσµευτικό χαρακτήρα για τα κράτη µέλη, η οποία αντιστοιχεί όπως ήδη έχει λεχθεί στην παραγωγή δεσµευτικών πράξεων για τα κράτη µέλη και τα κοινοτικά όργανα µε το δικαίωµα νοµοθετικής πρωτοβουλίας να ανήκει στην Επιτροπή και µε την σύµπραξη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και αφετέρου από τις µη δεσµευτικές κοινοτικές πράξεις (συστάσεις, ανακοινώσεις, κοινωνικοπολιτικές διακηρύξεις) που συνθέτουν το χαλαρό θεσµικό πλαίσιο (soft law) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιστοιχεί σε µια σύνθετη διαδικασία θέσπισης κατευθυντήριων γραµµών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αξιολόγησης της εφαρµογής τους από τα κράτη µέλη µέσω επιλεγµένων δεικτών και κριτηρίων. Στο επίπεδο της κοινοτικής έννοµης τάξης η ΑΜΣ θεµελιώνεται στα άρθρα 128,137 και 140 της συνθήκης του Άµστερνταµ. Εµφανίζει κοινές διαστάσεις µε άλλες αποκλίσεις της κοινοτικής µεθόδου που χρησιµοποιούνται ως εργαλεία νέας διακυβέρνησης (διαχείριση των Κοινοτικών ιαρθρωτικών Ταµείων µέσω εταιρικών σχέσεων, Ευρωπαϊκές συµφωνίες των κοινωνικών εταίρων µε βάση της διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου) και συγκαταλέγεται στα εργαλεία 24

25 πολιτικής για την προώθηση του συντονισµού των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής προστασίας. Η συµβατότητα της ΑΜΣ µε την κυρίαρχη κοινοτική µέθοδο δεν έχει αποτελέσει ακόµα αντικείµενο της νοµολογίας του ΕΚ που αποτελεί το µοναδικό όργανο δεσµευτικής ερµηνείας του πρωτογενούς κοινοτικού δικαίου. Όµως, τα κοινοτικά δικαστήρια έχουν ασχοληθεί µε τη φύση των άλλων εργαλείων νέας διακυβέρνησης, αναπτύσσοντας µια µάλλον φορµαλιστική προσέγγιση που αναδεικνύει την υπεροχή της κοινοτικής µεθόδου σε σχέση µε τις αποκλίσεις της. Έτσι στην υπόθεση Meroni ( ΕΚ C 9/56, Meroni v. High Authority) έκρινε ασυµβίβαστη µε το πρωτογενές δίκαιο την ανάθεση εξουσιών σε ανεξάρτητα όργανα που δεν θεµελιώνονται στο πρωτογενές δίκαιο, ενώ στην υπόθεση UEAPME (Πρ.T 135/96, UEAPME v. Council) το Πρωτοδικείο της κοινότητας εξέτασε συστηµατικά την νοµιµότητα µιας οδηγίας που είχε υιοθετηθεί ως συµφωνία των κοινωνικών εταίρων µε βάση τις διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου, επιβάλλοντας την αυστηρή τήρηση της υποχρέωσης αντιπροσωπευτικότητας των συµβαλλοµένων µερών από την Επιτροπή και το Συµβούλιο. ( Αµίτσης Γαβριήλ, 2006) Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και ΑΜΣ: η σχέση της µε την κοινοτική µέθοδο ολοκλήρωσης Η ΑΜΣ παρουσιάζεται ως ένα εργαλείο στην υπηρεσία του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος χωρίς όµως να διαθέτει κανένα από τα νοµικά χαρακτηριστικά που έχουν χρησιµοποιηθεί έως τώρα από την κλασσική κοινοτική µέθοδο ολοκλήρωσης. Η κοινοτική µέθοδος στηρίζεται στην µεταβίβαση της αρµοδιότητας από τα κράτη µέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην υιοθέτηση από το θεσµικό κοινοτικό τρίγωνο κανόνων ενιαίων και νοµικά δεσµευτικών, παραγωγή κανόνων του σκληρού δικαίου(hard law). εδοµένη είναι και η υπεροχή του κοινοτικού δικαίου. Έτσι το δικαίωµα νοµοθετικής πρωτοβουλίας ανήκει στην Επιτροπή που βρίσκεται στην καρδιά της νοµοθετικής διαδικασίας ενώ η λήψη της απόφασης ανήκει στο Συµβούλιο(λαµβάνοντας αποφάσεις συνήθως µε ειδική πλειοψηφία) και στο Ευρ.κοινβ. Ο σεβασµός στους κοινοτικούς κανόνες διασφαλίζεται από την Επιτροπή η οποία έχει την αρµοδιότητα να µεριµνά για την εφαρµογή τους και να προσφεύγει στο ΕΚ του οποίου ο ρόλος είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. Η ΑΜΣ έρχεται σε αντίθεση µε όλα τα χαρακτηριστικά της κλασσικής κοινοτικής µεθόδου ολοκλήρωσης. Έτσι η αρχή της οµοιόµορφης ενιαίας εφαρµογή και της ενότητας 25

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα EUROPEAN COMMISSION Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Jean Monnet PROGRAMME Ε Υ Ρ Ω Π Α Ι Κ Η Ε Ν Ω Σ Η μια νέα πραγματικότητα Δρ.ΣΩΚ. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΗΜ. ΝΑΝΟΥΣΗ, ΜPhl ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0 Εισαγωγή: Για

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικοί σχηµατισµοί και κοινωνικό πεδίο

Θεσµικοί σχηµατισµοί και κοινωνικό πεδίο ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL Μέτρο 1.1: ιευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας Α.Σ. E-QUALITY «Ανάπτυξη Συστήµατος Ποιότητας Υπηρεσιών Συµβουλευτικής Στήριξης και Απασχόλησης» Θεσµικοί

Διαβάστε περισσότερα

European Fiscal Policy and Economic Growth: The Neoclassical Economic Theory in the Case of Greece

European Fiscal Policy and Economic Growth: The Neoclassical Economic Theory in the Case of Greece MPRA Munich Personal RePEc Archive European Fiscal Policy and Economic Growth: The Neoclassical Economic Theory in the Case of Greece Dimitrios Koumparoulis 2006 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/44310/

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση δηµόσιας πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Σύστηµα: το παράδειγµα της απελευθέρωσης της ενέργειας και η στάση της Ελλάδας.

Η άσκηση δηµόσιας πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Σύστηµα: το παράδειγµα της απελευθέρωσης της ενέργειας και η στάση της Ελλάδας. Η άσκηση δηµόσιας πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Ενωσιακό Σύστηµα: το παράδειγµα της απελευθέρωσης της ενέργειας και η στάση της Ελλάδας. Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ H ΣΥΜΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση

Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση Μάθημα : Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διδάσκοντες : Γρηγορίου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

This is the published version of a chapter published in Criminology - Searching for Answers: Essays in Honour of Professor Stergios Alexiadis.

This is the published version of a chapter published in Criminology - Searching for Answers: Essays in Honour of Professor Stergios Alexiadis. http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Criminology - Searching for Answers: Essays in Honour of Professor Stergios Alexiadis. Citation for the original published

Διαβάστε περισσότερα

... 1... 2 ABSTRACT...

... 1... 2 ABSTRACT... Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εκπαιδευτική Σειρά Τµήµα Μεταναστευτικής Πολιτικής Τελική Εργασία «Τα Ταµεία που έχουν δηµιουργηθεί µέσα από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική: Ένταξης, Προσφύγων, Συνόρων, Επιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ. Ευρωπαϊκή ένωση Κοινότητα και αποτελείται από 27 κράτη- µέλη

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ. Ευρωπαϊκή ένωση Κοινότητα και αποτελείται από 27 κράτη- µέλη ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Ευρωπαϊκή ένωση Κοινότητα και αποτελείται από 27 κράτη- µέλη ίκαιο Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Χαρακτηρίζεται το σύνολο των κανόνων που αφορούν την ευρωπαϊκή κοινότητα. Η κοινότητα γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ :ΑΝΤΩΝΕΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ / ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 366 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρικήκοινωνικήευθύνη. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 12.1. COM (1999) 719 Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση. (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.10.2001 COM(2001) 531 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπ ϊκή Ένωση (υποβλήθηκε από την Επιτροπή) ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν.

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν. ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 1. Εισαγωγή Στις 13.12.2007 υπεγράφη στη Λισσαβόνα το σχέδιο της συνθήκης για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα Τηλ. 210 8846852, Fax: 210 8846853 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης

ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης ΕΚ ΟΣΗ - ΙΑΝΟΜΗ : ELYROS, ΑΠΕ, ΚΥΠΕ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 2008 Αρ. ελτίου: 02 ΕΤΟΣ: 9 ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ (Η ΕΞΑΜΗΝΟ) Κ α θ η γ η τ ή ς: Κος Α.Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Συνταγµατική Θεµελίωση της Προσχώρησης της Ελλάδας (Αρ. 28Σ1975/1986/2001)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ " ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ  ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΙΠΑ ΕΡΓΟ "ΠΡΑΞΗ Σύστηµα Υποστήριξης Ανέργων Υποέργο 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 Σκοπός της µελέτης...5 Υλικά και µέθοδοι...5 Περίγραµµα της µελέτης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα