ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Επιβλέπων: ρ. Γεώργιος Παπαγεωργίου ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΨΙΛΑΚΗ ΑΝΝΑ Α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

2 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Πίνακας Συντµήσεων και Συντοµογραφιών. 4 Περίληψη..5 Εισαγωγή 7 Κεφάλαιο 1ο :Οι κοινοτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Κοινοτικές διαδικασίες θέσπισης νοµοθετικών πράξεων Η κοινοτική µέθοδος ολοκλήρωσης Η διαδικασία έκδοσης των κοινοτικών πράξεων Το παράγωγο δίκαιο Υιοθέτηση ευέλικτων µεθόδων διακυβέρνησης Νεοβολονταρισµός Soft- law πράξεις Κεφάλαιο 2 ο : Η ΑΜΣ ως νέα τεχνική διακυβέρνησης Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού Η εµφάνιση της ΑΜΣ στην κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων Η νοµική φύση της ΑΜΣ Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και ΑΜΣ: η σχέση της µε την κοινοτική µέθοδο ολοκλήρωσης Πλεονεκτήµατα και αδυναµίες της ΑΜΣ.27 Κεφάλαιο 3 ο : Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση Ιστορική προέλευση της ΕΣΑ Η συνθήκη του Άµστερνταµ και ο νέος τίτλος για την απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση µετά την Λισαβόνα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση: η εφαρµογή µιας εναλλακτικής µεθόδου συντονισµού των πολιτικών

3 Κεφάλαιο 4 ο : Η ανάπτυξη της πολιτικής απασχόλησης στην Ελλάδα Κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη και τις πολιτικές απασχόλησης Εφαρµογή της ΕΣΑ σε εθνικό επίπεδο: Εθνικά Σχέδια ράσης για την Απασχόληση 59 Συµπερασµατικές Παρατηρήσεις...71 Παράρτηµα 1:Ειδικές κατευθυντήριες γραµµές για το Παράρτηµα 2: Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση για την περίοδο ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΓΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑ ΈΓΓΡΑΦΑ Κοινοτικά έγγραφα Εθνικά έγγραφα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνόγλωσση Ξενόγλωσση ΆΡΘΡΑ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ. 84 ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΒΙΒΛΙΑ ΆΡΘΡΑ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. 90 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Ποσοστά ανεργίας Πίνακας 2: Πρωτοβουλίες συντονισµού µη δεσµευτικού χαρακτήρα πριν τη Λισαβόνα 23 Πίνακας 3: ΕΣ Α , Πλέγµα παρεµβάσεων.61 Πίνακας 4: ΕΣ Α , Πλέγµα παρεµβάσεων.68 3

4 Πίνακας Συντµήσεων και Συντοµογραφιών ΑΜΣ: Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού ΓΠΟΠ : Γενικοί Προσανατολισµοί των Οικονοµικών Πολιτικών ΕΚ : ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΥΑ: ηµόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΕγχΠ: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΕΑ: Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά ΕΕΠ: Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη ΕΚΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΟΚΕ: Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή ΕΤΕ: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ΕτΠ: Επιτροπή των Περιφερειών ΕΣ Α: Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση ΕΣΑ: Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση Ευρ.Κοινβ. : Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΚΕΚ: Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΚΠΑ :Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης ΜΜΕ : Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΟΑΕ : Οργανισµός Ασφάλισης Εργατικού υναµικού ΟΚΕ: Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή ΟΝΕ : Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση ΣΕΕ: Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΕΚ: Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΣυνθΕΟΚ: Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα Χώρες ΚΑΕ : Χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 4

5 Περίληψη Η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού (ΑΜΣ) αποτελεί µια νέα µορφή διακυβέρνησης η οποία για πρώτη φορά αναφέρεται επίσηµα στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας το Μάρτιο του Στη πραγµατικότητα όµως η ΑΜΣ είναι το προϊόν µιας µακράς διαδικασίας που εγκαινιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου το 1997 σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ) η οποία µάλιστα θεωρείται ως η µητέρα της ΑΜΣ. Η µέθοδος αυτή έρχεται σαφώς σε αντίθεση µε τον παραδοσιακό τρόπο διακυβέρνησης (κανονιστικές ρυθµίσεις, προσέγγιση από τα πάνω, οµοιοµορφία) και παρέχει προοπτική και δυνατότητα για µια νέα µορφή διακυβέρνησης (ευελιξία). Η επικρατούσα άποψη υποστηρίζει ότι η ΑΜΣ δεν είναι µόνο ένας νέος αλλά και ένας αποτελεσµατικός τρόπος λήψης αποφάσεων. Ο στόχος της ΑΜΣ είναι να αυξήσει την επιρροή από το υπερεθνικό επίπεδο στις εθνικές πολιτικές χωρίς όµως να αναπτύσσονται δεσµευτικές κοινοτικές πολιτικές, µία ενδιάµεση διαδικασία µεταξύ της διακυβερνητικής συνεργασίας και της κοινοτικής νοµοθεσίας. Το παρόν κείµενο εξετάζει την ανάδυση και την εξάπλωση των νέων µορφών διακυβέρνησης µε ιδιαίτερη αναφορά στην ΑΜΣ. Τίθεται το ερώτηµα γιατί η ΕΕ υιοθέτησε τη καινοτόµο αυτή µέθοδο, περιγράφεται η λειτουργία της, εξετάζεται η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Απασχόληση καθώς επίσης και η επίδραση που αυτή έχει στην αντίστοιχη ελληνική πολιτική. Λέξεις κλειδιά: Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού (ΑΜΣ), νέες µορφές διακυβέρνησης, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ), στρατηγική της Λισαβόνας Abstract The Open Method of Coordination (OMC) is a new mode of governance that has formally been introduced by the Lisbon European Council of March In fact, the OMC is the product of a long process, which was launched informally at the 1997 Luxembourg Summit on the European Employment Strategy (EES). The sector of European employment policy could be considering the mother of OMC. The Open Method of Coordination contrasts most clearly with old-style governance (regulatory, top-down, uniform), and it best captures the promise and potential of new governance (flexible). The predominant view claims that the OMC is not only a new but also an effective policy-making instrument. The 5

6 purpose of OMC is to increase supranational influence on national policies without developing fully-fledged EU policies, an intermediary procedure between intergovernmental cooperation and supranational legislation. This paper analyses the emergence and proliferation of new forms of decision-making in the European Union. A special attention is given to the introduction of the Open Method of Coordination (OMC) to EU policy-making. I ask why the EU adopted this novel approach, describe its operation, examine the European employment policy and pay attention at its impact on national employment policy making. Keywords: Open Method of Coordination (OMC), new mode of governance, European Employment Strategy (EES), Lisbon Strategy 6

7 Εισαγωγή Η Συνθήκη του Άµστερνταµ (1997) προβλέπει ένα νέο τίτλο σχετικά µε την απασχόληση µε τον οποίο ενισχύει την κοινοτική προσέγγιση και συγκεκριµενοποιεί µια συντονισµένη στρατηγική/διαδικασία σεβόµενη πάντα την αρµοδιότητα των κρατών µελών στον τοµέα της πολιτικής για την απασχόληση. Η προαγωγή ενός ειδικευµένου εργατικού δυναµικού και µιας αγοράς εργασίας που προσαρµόζεται ευκολότερα στις οικονοµικές µεταβολές καθίσταται πλέον θέµα κοινού ενδιαφέροντος. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση(ΕΣΑ) βρίσκεται στην καρδιά της Στρατηγικής της Λισαβόνας πυρήνα της οποίας αποτελεί ο στόχος της πλήρης απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάπτυξη της απασχόλησης και η αύξηση του ποσοστού του ενεργού πληθυσµού στην απασχόληση τοποθετήθηκαν στο κέντρο της ΕΣΑ και θεωρήθηκαν ως τα κατάλληλα εργαλεία για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και αντίβαρο στην οικονοµική πολιτική. Η απασχόληση θεωρήθηκε ως ένας σύνδεσµος µεταξύ της οικονοµίας και της κοινωνίας ο οποίος θα απέδιδε τα µέγιστα µέσω της εφαρµογής µιας καινοτόµου διαδικασίας της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισµού(ΑΜΣ). Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα εργασία ασχολείται µε την διαµόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την απασχόληση για το διάστηµα από τις αρχές της δεκαετίας του 90 έως και σήµερα. Πρόκειται για µια περιγραφή του τρόπου και των διαδικασιών διαµόρφωσης της πολιτικής αυτής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πως µεταφέρεται και εφαρµόζεται στο εσωτερικό της χώρας. Στόχος είναι η εξαγωγή συµπερασµάτων αναφορικά µε την προστιθέµενη αξία της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισµού στην διαχείριση του ζητήµατος της απασχόλησης. Η πολυπλοκότητα των παραγόντων που επηρεάζουν την απασχόληση είναι δεδοµένη και έτσι επέλεξα να την εξετάσω σε σχέση µε την ΑΜΣ έτσι δεν µπορώ να ισχυριστώ ότι καλύπτω πλήρως τους παράγοντες που σχετίζονται µε την πολιτική αυτή. Το παρόν κείµενο δεν περιλαµβάνει ανάλυση παραγόντων όπως το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον, κουλτούρα και κοινωνικό κεφάλαιο, εργασιακοί θεσµοί, κ.α. Η υπόθεση εργασίας αφορά στο ποια είναι η πολιτική για την απασχόληση στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα; Για να απαντήσω σε αυτό επιλέγω να εξετάσω την διαδικασία διαµόρφωσης και λήψης αποφάσεων στον τοµέα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως αυτή προσδιορίζεται από την εφαρµογή της ανοικτής µεθόδου συντονισµού. Μελετώ την 7

8 καινοτόµο αυτή διαδικασία διακυβέρνησης γιατί τη θεωρώ πιο σηµαντική από άλλους παράγοντες που ενδεχοµένως επηρεάζουν την διαµόρφωση και εφαρµογή της πολιτικής απασχόλησης. Προκειµένου να απαντήσω στο ερώτηµα αυτό αναπτύσσω την εργασία σε τέσσερα κεφάλαια. Συγκεκριµένα η διάρθρωση των κεφαλαίων είναι η ακόλουθη: στο πρώτο κεφάλαιο κάνω µια συνοπτική αναφορά στην κοινοτική µέθοδο ολοκλήρωσης, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, στο ποιες είναι και πως θεσπίζονται οι κοινοτικές νοµοθετικές πράξεις από την ίδρυση της Κοινότητας έως σήµερα. Στο δεύτερο κεφάλαιο ορίζω την ανοικτή µέθοδο συντονισµού, περιγράφω τους λόγους ανάδυσης της µεθόδου και την σχέση της µε τις πολιτικές διαχείρισης της απασχόλησης, την σχέση της µε την κοινοτική µέθοδο ολοκλήρωσης, τα πλεονεκτήµατα και τα αδύνατα σηµεία της µεθόδου. Το επόµενο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Στρατηγική για την Απασχόληση όπως αυτή διαµορφώνεται µέσω των διαδικασιών που ορίζονται από την ΑΜΣ. Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει την αντίστοιχη ελληνική πολιτική όπως αυτή προκύπτει από τις δεσµεύσεις της χώρας προς την ΕΕ. Τέλος παρατίθενται ορισµένες συµπερασµατικές παρατηρήσεις που προέκυψαν από την µελέτη του εν λόγω θέµατος. Αναφορικά µε την ακολουθούµενη µεθοδολογία καταρχάς ξεκίνησα µε µια βιβλιογραφική επισκόπηση για το θέµα, κατόπιν έκανα έρευνα σε πρωτογενείς πηγές: ευρωπαϊκή νοµοθεσία, επίσηµα ευρωπαϊκά κείµενα, ελληνική νοµοθεσία, επίσηµα κείµενα υπουργείων, στατιστικά στοιχεία και τέλος χρησιµοποίησα άρθρα από επιστηµονικά κυρίως περιοδικά (journal). Οι ανωτέρω πηγές αναζητήθηκαν στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα, µεγάλο µέρος των οποίων αναζήτησα µέσω του διαδικτύου. Η ερευνητική διαδικασία αφορά δύο διακριτά στάδια: το θεωρητικό και το εµπειρικό. Έτσι η συγγραφή των δύο πρώτων κεφαλαίων που συνιστούν το θεωρητικό µέρος στηρίχτηκε σε επιστηµονικά άρθρα και βιβλία και επιχειρεί µια περιεκτική θεωρητική συζήτηση για το εξεταζόµενο θέµα. Η συγγραφή του τρίτου και του τέταρτου κεφαλαίου που βασίστηκε σχεδόν αποκλειστικά σε πρωτογενείς πηγές, εθνικές και κοινοτικές, συνιστά το εµπειρικό µέρος και διερευνά την εφαρµογή της ΑΜΣ στην πολιτική απασχόλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τι αυτό σηµαίνει για τα κράτη µέλη. 8

9 Κεφάλαιο 1ο :Οι κοινοτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων 1.1 Κοινοτικές διαδικασίες θέσπισης νοµοθετικών πράξεων Η κοινοτική µέθοδος ολοκλήρωσης Οι κανόνες και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Ένωση θεσπίζονται από τις συνθήκες. Απαραίτητη προϋπόθεση στο πλαίσιο της ΕΕ τόσο για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσο και για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών είναι η ύπαρξη ενός νοµικού πλαισίου ικανού να εφαρµοστεί. Εάν δεν υπήρχε ένα δίκαιο που να καθορίζει τις εξουσίες και τις αρµοδιότητες των οργάνων και των κρατών µελών της ΕΕ και εάν δεν προβλεπόταν η εξουσία έκδοσης ανεξάρτητων αποφάσεων σχετικά µε την ουσία και την ερµηνεία του δικαίου, η ΕΕ δεν θα ήταν σε θέση να λαµβάνει ουσιαστικές αποφάσεις σε θέµατα πολιτικής. Η ύπαρξη του δικαίου στην ΕΕ είναι επίσης καθοριστική για την υλοποίηση των πολιτικών. Εάν οι αποφάσεις είχαν απλώς τη µορφή αόριστων διακυβερνητικών συµφωνιών και εάν οι συµφωνίες αυτές ήταν δυνατό να ερµηνεύονται από τα κράτη µέλη κατά τα συµφέροντα και τα οφέλη τους, οι κοινές πολιτικές δεν θα υπήρχαν στην πράξη και τα θεωρητικά θεµέλια της ΕΕ θα κλονιζόταν. Κοινές πολιτικές αναπτύσσουν πλήρως την αποτελεσµατικότητα τους µόνο εάν βασίζονται πλήρως σε κοινούς κανόνες δικαίου, που ερµηνεύονται µε οµοιόµορφο τρόπο σε όλα τα κράτη µέλη. Κατά κανόνα η έκδοση των κοινοτικών πράξεων αποτελεί το επιστέγασµα της συνεργασίας µεταξύ των κοινοτικών οργάνων µε βάση τις προβλεπόµενες διαδικασίες. Οι κοινοτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων χαρακτηρίζονται από την έντονη σύµπραξη των τριών οργάνων που συγκροτούν το κοινοτικό θεσµικό τρίγωνο το Συµβούλιο, το Ευρ.Κοινβ. και την Επιτροπή. Σύµφωνα µε τις Συνθήκες τα επιφορτισµένα µε την πραγµάτωση των σκοπών της Κοινότητας όργανα είναι: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πολιτικό όργανο µε νοµοθετικές αρµοδιότητες, το Συµβούλιο, πολιτικό όργανο µε νοµοθετικές και εκτελεστικές αρµοδιότητες, η Επιτροπή, πολιτικό όργανο µε νοµοθετικές και εκτελεστικές αρµοδιότητες, το ικαστήριο, δικαιοδοτικό όργανο, και το Ελεγκτικό Συνέδριο, ελεγκτικό επί δηµοσιονοµικών θεµάτων όργανο. 9

10 Το αποκλειστικό δικαίωµα νοµοθετικής πρωτοβουλίας ανήκει στην Επιτροπή. 1 Στο πλαίσιο της αρχής της θεσµικής ισορροπίας, η Συνθήκη προβλέπει τη δυνατότητα για το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσουν από την Επιτροπή να υποβάλλει νοµοθετική πρόταση χωρίς όµως η τελευταία να δεσµεύεται να το πράξει. Η υποκείµενη ιδέα η οποία οδήγησε στο να ανατεθεί το µονοπώλιο νοµοθετικής πρωτοβουλίας στην Επιτροπή είναι ότι το κοινοτικό συµφέρον δεν συµπίπτει απαραίτητα και σε όλα τα θέµατα µε το εθνικό συµφέρον των κρατών µελών. Στην περίπτωση όπου τα κράτη µέλη θα διέθεταν από κοινού µε την Επιτροπή το δικαίωµα πρωτοβουλίας, αυτά θα είχαν την τάση να παρουσιάζουν προτάσεις οι οποίες θα απαντούσαν κυρίως στα εθνικά τους συµφέροντα. Σε αυτή την περίπτωση, το κοινοτικό φιλτράρισµα των προτάσεων στο οποίο πρέπει να απαντούν οι νοµοθετικές προτάσεις, δεν θα λειτουργούσε. (Nugent N., 2003) Η νοµοθετική διαδικασία άρχεται µε την πρόταση της Επιτροπής. Η Επιτροπή προσδιορίζει κατά συνέπεια, το είδος της προς έκδοση κοινοτικής πράξης, κανονισµός, οδηγία κλπ., το χρονικό σηµείο εκκίνησης της διαδικασίας, το περιεχόµενο της νοµοθετικής πρότασης και τη νοµική της βάση. Η πρωτοβουλία ξεκινάει συνήθως από τον αρµόδιο Επίτροπο, ο οποίος µε τη στήριξη της αρµόδιας Γενικής ιεύθυνσης προβαίνει σε µια πρώτη επεξεργασία της πρότασης, την οποία στη συνέχεια υποβάλλει στην Επιτροπή. Το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συνιστά το κοινοτικό δικαιοδοτικό όργανο. Αποτελείται από τρία επιµέρους δικαιοδοτικά όργανα: το ικαστήριο, το Πρωτοδικείο και το ικαστήριο ηµόσιας ιοίκησης. Κύρια αποστολή του ΕΚ είναι ο έλεγχος της νοµιµότητας των κοινοτικών πράξεων και η διασφάλιση ενιαίας ερµηνείας και εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου. Με τη νοµολογία του, το ικαστήριο υπογράµµισε την υποχρέωση των εθνικών διοικητικών και δικαιοδοτικών οργάνων να εφαρµόζουν πλήρως το κοινοτικό δίκαιο (τόσο το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο όσο και το παράγωγο) στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους και να προασπίζουν τα δικαιώµατα που αυτό παρέχει στους πολίτες (απευθείας εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου), απέχοντας από την εφαρµογή οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης του εθνικού δικαίου, είτε προγενέστερης είτε µεταγενέστερης του κοινοτικού κανόνα (υπεροχή του κοινοτικού δικαίου έναντι του εθνικού δικαίου). Το ικαστήριο διατύπωσε επίσης την αρχή της ευθύνης των κρατών µελών λόγω παραβιάσεως του κοινοτικού δικαίου, η οποία συνιστά, αφενός, στοιχείο που ενισχύει αποφασιστικά την προστασία των δικαιωµάτων που παρέχουν στους ιδιώτες οι κανόνες του κοινοτικού δικαίου και, αφετέρου, παράγοντα δυνάµενο να συµβάλει αποτελεσµατικότερα στην εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου εκ µέρους των κρατών µελών. υνάµει αυτής της 10

11 αρχής οι παραβάσεις των κρατών µελών δύνανται να θεµελιώσουν την υποχρέωση αποζηµιώσεως η οποία, σε ορισµένες περιπτώσεις, ενδέχεται να έχει σοβαρές δηµοσιονοµικές συνέπειες. Επιπροσθέτως, οι εκ µέρους των κρατών µελών παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου δύνανται να παραπέµπονται ενώπιον του ικαστηρίου, σε περίπτωση δε µη εκτελέσεως αποφάσεως το ικαστήριο έχει τη δυνατότητα να επιβάλει χρηµατικό πρόστιµο ή να καταδικάσει το οικείο κράτος µέλος στην καταβολή ενός κατ' αποκοπή ποσού. Το ικαστήριο συνεργάζεται επίσης µε τα εθνικά δικαστήρια, τα οποία αποτελούν τα κοινά δικαστήρια του κοινοτικού δικαίου. Όλα τα εθνικά δικαστήρια που καλούνται να επιλύσουν διαφορά απτόµενη του κοινοτικού δικαίου δύνανται και, σε ορισµένες περιπτώσεις, υποχρεούνται να υποβάλλουν στο ικαστήριο προδικαστικά ερωτήµατα. Στο πλαίσιο αυτό το ικαστήριο προβαίνει στην ερµηνεία ενός κανόνα του κοινοτικού δικαίου ή στον έλεγχο της νοµιµότητάς του.( Παπαγιάννης.,1999) Το ισχύον κοινοτικό σύστηµα λήψης αποφάσεων αποτελείται από ένα σηµαντικό αριθµό πολύπλοκων διαδικασιών. Η πολυπλοκότητα αυτή αποτελεί αντανάκλαση της σταδιακής αναβάθµισης του νοµοθετικού ρόλου του Ευρ.Κοινβ. Με βάση αυτό το κριτήριο εφαρµόζονται διαζευκτικά οι ακόλουθες διαδικασίες έκδοσης των κοινοτικών πράξεων: ιαβούλευση, Σύµφωνη Γνώµη- Συναπόφαση Η διαδικασία έκδοσης των κοινοτικών πράξεων Η διαδικασία διαβούλευσης ( άρθ.250 Συνθ.ΕΚ) Συµβουλίου και Ευρ.Κοινβ. αποτελεί τον παραδοσιακό τρόπο έκδοσης των κοινοτικών πράξεων λόγω τις αρχικής της πρόβλεψης στις κοινοτικές συνθήκες καθώς και ασθενέστερο τρόπο συµµετοχής του Ευρ.Κοινβ. στην κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Βάσει της διαδικασίας αυτής, το Συµβούλιο ζητά τη γνώµη του Κοινοβουλίου καθώς και της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) και της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΠ). Το Κοινοβούλιο µπορεί να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής, να την απορρίψει ή να ζητήσει τροποποιήσεις. Αν το Κοινοβούλιο ζητήσει τροποποιήσεις, η Επιτροπή οφείλει να εξετάσει όλες τις αλλαγές που εισηγείται το Κοινοβούλιο δεν οφείλει όµως να τις υιοθετήσει. Εάν δεχθεί κάποιες από αυτές, υποβάλλει στο Συµβούλιο ανάλογα τροποποιηµένη πρόταση. Το Συµβούλιο εξετάζει την τροποποιηµένη πρόταση και ή την εγκρίνει ως έχει ή την τροποποιεί περαιτέρω. Στην παρούσα διαδικασία, όπως και σε όλες τις άλλες, αν το Συµβούλιο τροποποιήσει πρόταση της Επιτροπής, αυτό πρέπει να γίνει µε οµόφωνη απόφαση. 11

12 Για κρίσιµα θέµατα τις ευρωπαϊκής ενοποίησης το Κοινοβούλιο εµφανίζεται ως ισότιµος εταίρος του Συµβουλίου. Η διαδικασία της Σύµφωνης Γνώµης υιοθετήθηκε µε την ΕΕΠ (1987) και αποτελεί την απλοποιηµένη µορφή συναπόφασης Συµβουλίου και Ευρ.Κοινβ. Αρχικά αφορούσε την έγκριση από το Συµβούλιο των συνθηκών προσχώρησης και σύνδεσης. Με την συνθήκη του Άµστερνταµ επεκτάθηκε σε νέους τοµείς. 2 Έτσι το Συµβούλιο αποφασίζει µόνο εάν έχει λάβει προηγουµένως τη σύµφωνη γνώµη του Ευρ.Κοινβ. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτή το Ευρ.Κοινβ. µπορεί να απορρίψει ή να εγκρίνει την υπό σύναψη πράξη χωρίς όµως να έχει τη δυνατότητα σύµπραξης στη διαµόρφωση του περιεχοµένου της πράξης προτείνοντας τροπολογίες. ( Η διαδικασία της συναπόφασης (άρθρο 251 ΣυνθΕΚ) προβλέφθηκε για πρώτη φορά µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (µε το άρθρο 189 Β), τροποποιήθηκε δε για να απλουστευθεί και να συντοµευθεί ο απαιτούµενος χρόνος θέσπισης µιας πράξης µε την συνθήκη του Άµστερνταµ. 3 Αποτέλεσε ένα ακόµα βήµα στην προσπάθεια ενδυνάµωσης των αρµοδιοτήτων του Ευρ.Κοινβ. Χαρακτηριστικό της διαδικασίας αυτής είναι η δυνατότητα που αναγνωρίζεται στο Ευρ.Κοινβ να αρνηθεί την έκδοση της κοινοτικής πράξης. Η διαδικασία αυτή συνιστά µια πραγµατική εξουσία συναπόφαση υπέρ του Ευρ.Κοινβ. Η διαδικασία συναπόφασης, εξασφαλίζει µια σχετικά ισότιµη σχέση µεταξύ του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αφενός, δικαίωµα οριστικής απόρριψης των κοινών θέσεων του Συµβουλίου µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του και αφετέρου, µια µεγαλύτερη δυνατότητα επηρεασµού του περιεχοµένου των προτάσεων στα πλαίσια της επιτροπής συνδιαλλαγής. Με τη διαδικασία της συναπόφασης, η εξουσία της Επιτροπής να θέτει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης προς θέσπιση κοινοτικών πράξεων αναµφιβόλως περιορίζεται. Η επιλογή της διαδικασίας που πρόκειται να ακολουθηθεί, και ως εκ τούτου, ο βαθµός συµµετοχής του Ευρ.κοινβ. στην έκδοση κανονιστικών πράξεων, εξαρτάται από το συγκεκριµένο άρθρο της Συνθήκης που εφαρµόζεται. Κατά συνέπεια η επιλογή της νοµικής βάσης του ρυθµιζόµενου θέµατος έχει τεράστια σηµασία για τον τρόπο συµµετοχής του Ευρωκοινοβουλίου στην νοµοθετική διαδικασία. (http://ec.europa.eu/codecision/stepbystep/text/index3_en.htm#10) Το παράγωγο δίκαιο Τα κοινοτικά όργανα δεν διαθέτουν µια γενική διακαιοπαραγωγική δραστηριότητα αλλά περιορίζονται από τις ίδιες τις συνθήκες σε συγκεκριµένα πλαίσια. Η βασική αυτή αρχή 12

13 ονοµάστηκε αρχή της ειδικής εξουσιοδότησης και σηµαίνει ότι οποιαδήποτε νοµοθετική δραστηριότητα των οργάνων πρέπει να προβλέπεται σε κοινοτική διάταξη. Σύµφωνα µε τις Συνθήκες τα κοινοτικά όργανα εκδίδουν τις ακόλουθες δεσµευτικές πράξεις: Κανονισµός, Οδηγία και Αποφάσεις οι οποίες δεσµεύουν τις κυβερνήσεις νοµικά και είναι υποχρεωµένες να τις εφαρµόσουν: Όταν το κράτος παραµελεί να εφαρµόσει τις διατάξεις στο εσωτερικό του ή τις εφαρµόσει πληµµελώς η Επιτροπή έχει το δικαίωµα µε βάση τη διάταξη του άρθρου 226 ΣυνθΕΚ να ασκήσει ενώπιον του ΕΚ προσφυγή εις βάρος του αµελούντος κράτους µέλους και να ζητήσει την καταδίκη του. Ο κανονισµός χρησιµοποιείται για µια ενέργεια που απαιτεί την οµοιόµορφη εφαρµογή στα κράτη µέλη. Έχει γενική και άµεση ισχύ και είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του. Ο κανονισµός ( άρθρο 249 ΣΕΚ) αποτελεί την κοινοτική πράξη που ρυθµίζει µια απροσδιόριστη ολότητα προσώπων ή περιστατικών γενικά και αφηρηµένα δηλαδή αναφέρεται σε έναν απροσδιόριστο αριθµό περιστατικών ή αντικειµένων. Στην έννοια της δεσµευτικότητας του κανονισµού συµπεριλαµβάνεται και το στοιχείο του καταναγκασµού µαζί µε την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση που δεν τηρείται. Επίσης στοιχείο του κανονισµού είναι η άµεση ισχύ στις έννοµες τάξεις των κρατών µελών, δεν είναι απαραίτητη δηλαδή η παρέµβαση του εθνικού νοµοθέτη για να ενσωµατωθεί στο εσωτερικό δίκαιο. Η οδηγία ( άρθρο 249 ΣΕΚ) δεσµεύει κάθε κράτος µέλος προς το οποίο απευθύνεται, ως προς το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, αφήνει όµως την επιλογή του τύπου και των µέσων για την υλοποίηση του αποτελέσµατος στην αρµοδιότητα των κρατών µελών. Όταν το κράτος παραµελεί να µεταφέρει τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας στο εθνικό του δίκαιο ή τις µεταφέρει πληµµελώς η Επιτροπή έχει το δικαίωµα µε βάση τη διάταξη του άρθρου 226 ΣυνθΕΚ να ασκήσει ενώπιον του ΕΚ προσφυγή εις βάρος του αµελούντος κράτους µέλους και να ζητήσει την καταδίκη του. Αν το δικαστήριο δεχτεί την προσφυγή της Επιτροπής το κράτος µέλος είναι υποχρεωµένο να λάβει τα κατάλληλα µέτρα που συνεπάγεται η απόφαση του ΕΚ. Εάν παρά ταύτα το κράτος συνεχίζει να αδιαφορεί, η Επιτροπή µε δεύτερη προσφυγή στο ΕΚ µπορεί να ζητήσει από αυτό την επιβολή χρηµατικής ποινής ή την κατ αποκοπή ποσού που οφείλει να καταβάλλει το κράτος µέλος. Η απόφαση είναι δεσµευτική ως προς όλα τα µέρη της για τους αποδέκτες που ορίζει. εν έχει γενική ισχύ αλλά ατοµική, δηλαδή δεσµεύει µόνο εκείνους στους οποίους απευθύνεται. Επίσης το Συµβούλιο και η Επιτροπή εκδίδουν συστάσεις και γνώµες οι οποίες όµως δεν έχουν νοµικά δεσµευτικό χαρακτήρα. Αποδέκτες µπορεί να είναι ένα κοινοτικό όργανο, τα διάφορα κράτη µέλη, επιχειρήσεις αλλά και µεµονωµένα άτοµα. Οι πράξεις αυτές αν και 13

14 δεν είναι δεσµευτικές έχουν µια σηµαντική πολιτική ή /και ηθική επίδραση στους αποδέκτες τους. ( Παπαγιάννης., 1999) Η κλασσική κοινοτική µέθοδος ολοκλήρωσης, όπως συνοπτικά παρουσιάστηκε παραπάνω, πέτυχε να ξεπεράσει τα όρια του παραδοσιακού διεθνούς δικαίου µε σκοπό να συµβιβάσει τα εθνικά νοµικά-συνταγµατικά συστήµατα των κρατών µελών. Σε αυτή κυρίως οφείλεται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία 50 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Όµως σε ένα µοντέρνο ευρωπαϊκό περιβάλλον και µε το ενδεχόµενο της ένταξης στο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα όλο και περισσότερο κρατών και δεδοµένου του ότι οι τοµείς που οι ΕΕ έχει αρµοδιότητα διευρύνονται αναζητήθηκαν και εναλλακτικές µέθοδοι διακυβέρνησης. 1.2.Υιοθέτηση ευέλικτων µεθόδων διακυβέρνησης Νεοβολονταρισµός Η ρυθµιστική ευελιξία χαρακτηρίζει ήδη την ιδρυτική συνθήκη η οποία παρέχει σε αρκετές περιπτώσεις στον κοινοτικό νοµοθέτη τη δυνατότητα θέσπισης κανόνων µέσω οδηγιών αντί κανονισµών. Ως το 1985 οι οδηγίες για την προσέγγιση των εθνικών νοµοθεσιών χαρακτηρίζονταν από λεπτοµερειακές ρυθµίσεις, µε αποτέλεσµα να µην διαφέρουν κατ ουσία από τους κανονισµούς. Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής Ντελόρ για την εγκαθίδρυση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς υιοθέτησε µια νέα ρυθµιστική προσέγγιση που βασίζονταν στην παράλληλη εφαρµογή των αρχών της αµοιβαίας αναγνώρισης των εθνικών νοµοθεσιών και της ελάχιστης εναρµόνισης µέσω οδηγιών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της προσέγγισης υπήρξε η λεγόµενη νέα προσέγγιση αναφορικά µε τα τεχνικά εµπόδια η οποία βασίστηκε σε οδηγίες πλαίσια για την ασφάλεια προϊόντων και στην παράλληλη ανάθεση του έργου της τυποποίησης και πιστοποίησης στους αρµόδιους ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισµούς. Από τη συνθήκη του Μάαστριχτ άρχισε µια περίοδος που χαρακτηρίζεται από την εφαρµογή πιο ευέλικτων µεθόδων διακυβέρνησης. Η τάση αυτή γνωστή και ως νέοβολονταρισµός επεκτείνεται σταδιακά στην δραστηριότητα διακυβέρνησης της Ένωσης µε πρωτοβουλία της ίδιας της Επιτροπής. Συνοπτικά, αποφάσεις οι οποίες διαµορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο δια της διακυβερνητικής µεθόδου µεταξύ κυρίαρχων κρατών και εφαρµόζονται σε εθνικό επίπεδο ως αποφάσεις που προέρχονται από το ευρωπαϊκό επίπεδο. (Wolfgang Streeck, 1998) 14

15 Οι νέες µορφές διακυβέρνησης αναφέρονται µεταξύ άλλων στις υποχρεώσεις συµµόρφωσης, στις διαδικασίες διαµόρφωσης και υλοποίησης των ρυθµίσεων καθώς και της εποπτείας της εφαρµογής τους. Η ευελιξία εκδηλώνεται καταρχήν στο επίπεδο των υποχρεώσεων συµµόρφωσης µε την προσφυγή στην λεγόµενη διακυβέρνηση δια της πειθούς. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτής της µεθόδου διακυβέρνησης ήταν ο καθορισµός των κριτηρίων οικονοµικής σύγκλισης ως προϋποθέσεων συµµετοχής στη ζώνη του ευρώ, η θέσπιση µέτρων που προβλέπουν εναλλακτικούς τρόπους συµµόρφωσης όπως για παράδειγµα στα ζητήµατα της διαβούλευσης και της συµµετοχής των εργαζοµένων, η προσφυγή σε µέτρα µαλακού διακαίου (soft law), όπως οι συστάσεις του 1992 για τους στόχους και τους πόρους των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, οι ετήσιες συστάσεις για τον συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών, καθώς και η ανοικτή µέθοδος συντονισµού που υιοθετήθηκε αναφορικά µε την πολιτική απασχόλησης. Η ευελιξία εκδηλώνεται επίσης και στο επίπεδο των διαδικασιών διαµόρφωσης των ρυθµίσεων µε χαρακτηριστικές εκφάνσεις: - την διακυβέρνηση δια της διαβούλευσης χαρακτηριστικό παράδειγµα της οποίας αποτελεί η διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους φορείς και οργανώσεις που διεξάγει η Επιτροπή στο πλαίσιο της προνοµοθετικής διαδικασίας, - την αυτορρύθµιση η οποία αφορά διάφορες πρακτικές, κοινούς κανόνες κώδικες δεοντολογίας ή εθελοντικές συµφωνίες που καθορίζουν εθελοντικά οι κοινωνικοί και οικονοµική συντελεστές, οι οργανωµένες οµάδες, µε σκοπό τη ρύθµιση και την οργάνωση των ενεργειών τους. Η αυτορρύθµιση δεν συνεπάγεται απαραίτητα µια νοµοθετική πράξη. Μπορούν όµως βάσει νοµοθετικής πράξης και συνεπώς κατά τρόπο πιο δεσµευτικό και πιο τυπικό, να εφαρµοστεί µια νοµοθεσία που θεσπίστηκε στο πλαίσιο ενός µηχανισµού αυτορρύθµισης, χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η διαδικασία κοινωνικού διαλόγου που θεσπίστηκε µε τη συνθήκη του Άµστερνταµ και η οποία δίνει στους κοινωνικούς εταίρους την ευκαιρία να διαµορφώσουν τις κατάλληλες ρυθµίσεις ή να αναλάβουν την ευθύνη της υλοποίησης τους - και την συνδιαµόρφωση ρυθµίσεων χαρακτηριστικό παράδειγµα τις οποίας αποτελεί το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Η ευελιξία εκδηλώνεται τέλος και στο επίπεδο των διαδικασιών εποπτείας και ελέγχου. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν οι συστάσεις στο πλαίσιο της πολυµερούς εποπτείας των οικονοµικών πολιτικών βάσει εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ( Στεφάνου Κων/νος, 2001) 15

16 Soft- law πράξεις Ο όρος soft- law (µαλακό δίκαιο ή µέτρα χαλαρού δικαίου) υποδηλώνει ότι µε τις πράξεις αυτές επιτυγχάνεται ένα consensus δηλαδή µία συµφωνία µεταξύ των µελών του κοινοτικού οργάνου ή των κρατών µελών προς επιδίωξη συγκεκριµένου αποτελέσµατος, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο. Τα εκδόσαντα την πράξη κοινοτικά όργανα ή κράτη µέλη συµφωνούν στην επιδίωξη συγκεκριµένου στόχου και δηλώνουν δέσµευση από την υιοθετούµενη πράξη η οποία δεν διαθέτει νοµική δεσµευτικότητα και το κράτος µέλος µπορεί να µην τηρήσει τα συµφωνηθέντα χωρίς άµεσες νοµικές συνέπειες. Αναφέρεται δηλαδή σε ρυθµίσεις χωρίς δεσµευτικό χαρακτήρα, πρόκειται για το σύνολο των νοµικών πράξεων της Ένωσης που δεν δηµιουργούν δεσµεύσεις και υποχρεώσεις στα κράτη µέλη ούτε θεµελιώνουν αγώγιµα δικαιώµατα στους ιδιώτες. Οι µόνες συνέπειες θα µπορούσαν να καταλογισθούν σε πολιτικό επίπεδο. Η πολιτική δέσµευση πάντως αποδεικνύεται πολλές φορές πιο ισχυρή από την νοµική.( Παπαγιάννης., 1999) Η υιοθέτηση ευέλικτων µεθόδων διακυβέρνησης οφείλεται στα αντικείµενα που σταδιακά υπάγονται στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Πρόκειται για τους τοµείς στους οποίους διατηρείται η κρατική αρµοδιότητα ( πχ. απασχόληση, εκπαίδευση, επαγγελµατική κατάρτιση) καθώς και τοµείς στους οποίους υφίστανται µεν συντρέχουσα κοινοτική αρµοδιότητα αλλά µε βάση της αρχή της επικουρικότητας κρίνεται ότι η άσκηση της µέσω υποχρεωτικών ρυθµίσεων δεν προσιδιάζει στη φύση του συγκεκριµένου αντικειµένου. 16

17 Κεφάλαιο 2 ο : Η ΑΜΣ ως νέα τεχνική διακυβέρνησης 2.1. Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού Η εµφάνιση της ΑΜΣ στην κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων Η ΑΜΣ εµφανίστηκε στην ευρωπαϊκή πρακτική ως µια νέα µορφή διακυβέρνησης την δεκαετία του 90, µια µέθοδος διαφορετική από την κλασσική κοινοτική µεθόδου. Την δεκαετία αυτή τα κράτη µέλη αντιµετώπιζαν ως κοινό πρόβληµα την αύξηση της ανεργίας. Ήταν αντιµέτωπα µε µια µακροχρόνια διαρθρωτική ανεργία η οποία είχε σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση φαινόµενων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού. Το µειωµένο ποσοστό συµµετοχής του ενεργού πληθυσµού στην αγορά εργασίας είχε επίδραση στην χρηµατοδότηση των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής προστασίας και στην χρηµατοδότηση των συντάξεων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό και µε την γήρανση του πληθυσµού δηµιουργούσε πρόβληµα αναφορικά µε την βιωσιµότητα και την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων αυτών. Οι εθνικές κυβερνήσεις δεν είχαν την δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν εργαλεία που ενδεχοµένως είχαν χρησιµοποιήσει στο παρελθόν για να αντιµετωπίσουν παρόµοια προβλήµατα µια που τα κριτήρια που είχαν τεθεί στο πλαίσιο της ΟΝΕ και στο πλαίσιο των Συµφώνων Σταθερότητας έθεταν συγκεκριµένους περιορισµούς όπως για παράδειγµα µε την πολιτική για το δηµοσιονοµικό έλλειµµα. Πίνακας 1 4 Ποσοστά ανεργίας Χώρα ΕΚ ΕΚ Αυστρία Βέλγιο ανία Γαλλία

18 Φιλανδία Γερµανία Ελλάς Ιρλανδία Ιταλία Λουξεµβούργο Ολλανδία Πορτογαλία Ισπανία Σουηδία Ην. Βασίλειο Πηγή: Eurostat Η κοινή γνώµη στο εσωτερικό των κρατών µελών πίστευε ότι υπεύθυνη για τα προβλήµατα στο κοινωνικό πεδίο ήταν σε µεγάλο βαθµό η ακολουθούµενη ευρωπαϊκή οικονοµική και νοµισµατική πολιτική. Υπήρχαν φωνές που απαιτούσαν µια πιο ισορροπηµένη σχέση µεταξύ των οικονοµικών στόχων και της κοινωνικής διάστασης του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος. Έτσι οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές αρχές περιέλαβαν στην πολιτική ατζέντα την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανεργίας και της αλλαγής των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας. Αν και τα κράτη µέλη συµφωνούσαν στο ότι κοινές λύσεις θα έπρεπε να βρεθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν ιδιαίτερα διστακτικά στο να µεταβιβάσουν αρµοδιότητα στην κοινότητα στο πεδίο της αγοράς εργασίας και στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας ώστε να υπάρξει οµοιόµορφη ρύθµιση µε ενιαίους και αναγκαστικούς κανόνες στο πλαίσιο της κλασικής κοινοτικής µεθόδου. Τα κράτη µέλη δεν ήταν έτοιµα να παραχωρήσουν στην Κοινότητα εξουσία που αφορούσε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο τοµέα όπου οι αποφάσεις που λαµβάνονταν αναφορικά µε αυτόν είχαν ιδιαίτερη επίδραση στην κοινωνική συνοχή στο εσωτερικό τους. Η διαδικασία ολοκλήρωσης της ΕΕ στηρίζεται σε µια δυναµική ισορροπία διακυβερνητικών και υπερεθνικών χαρακτηριστικών αναφορικά µε το ρυθµιστικό πλαίσιο. Μια από τις σηµαντικές προκλήσεις του συστήµατος αφορά την εξεύρεση τρόπων που θα στηρίξουν την δυνατότητα της να δρα και την ίδια στιγµή να έχει µηχανισµό επίλυσης των όποιων προβληµάτων και να αλλάζει τις συνθήκες των ρυθµιστικών πολιτικών, να επιτρέπει την ανάπτυξη ρυθµιστικών πολιτικών εντός του συστήµατος της ΕΕ πέρα από την κλασική κοινοτική µέθοδο. Έτσι η δυναµική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τέλη της δεκαετίας του 80 18

19 και έπειτα έχει συνδεθεί µε την ανάδυση νέων εθελοντικών ( βολονταριστικών) µεθόδων διακυβέρνησης. Με τη συνθήκη του Μάαστριχτ µάλιστα αυτή η τάση αποτυπώθηκε και στη Συνθήκη. (Barani, L., 2006) Για να βγουν από το αδιέξοδο έπρεπε να υιοθετηθεί µια µέθοδος διαφορετική, εναλλακτική ή και συµπληρωµατική της κλασσικής κοινοτικής µεθόδου ολοκλήρωσης. Μια µέθοδος η οποία να επέτρεπε στα κράτη µέλη να αντιµετωπίσουν κοινά προβλήµατα χωρίς όµως να υποχρεούνται να υιοθετήσουν οµοιόµορφες λύσεις. Η εφαρµογή όµοιων λύσεων δεν ήταν δυνατή λόγω της διαφορετικότητας των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας και των ρυθµίσεων που αφορούσαν τις εργασιακές σχέσεις σε κάθε κράτος µέλος. Επίσης η δηµιουργία µιας ενιαίας κοινωνικής Ευρώπης η οποία µάλιστα θα δηµιουργούνταν παράλληλα µε την οικοδόµηση της ενιαίας αγοράς και της ΟΝΕ ήταν ένα σενάριο µάλλον υπεραισιόδοξο που δεν ήταν δυνατόν να πραγµατοποιηθεί. Έτσι έπρεπε να συµµορφωθεί η πολιτική για την κοινωνική Ευρώπη στην διαφορετικότητα των εθνικών πρακτικών, µια διαφορετικότητα η οποία θα αυξανόταν ενόψει και της διεύρυνσης προς τις χώρες ΚΑΕ. Η πρόκληση λοιπόν ήταν η ανάπτυξη µιας νέας µεθόδου ρύθµισης πολιτικών µέσω ενός συστήµατος που θα έθετε στόχους προς εκπλήρωση προωθώντας την σταδιακή σύγκλιση σε τοµείς πολιτικής µε δεδοµένη την ύπαρξη ετερογενών εθνικών συστηµάτων. Η έµφαση δίνονταν στην δηµιουργία συναίνεσης και όχι στην υποχρεωτικότητα των κανόνων. Οι συµµετέχοντες έχουν γνώση ότι υπάρχουν κοινά προβλήµατα τα οποία απαιτούν συντονισµένη δράση και όπου οι εµπειρίες των άλλων µπορεί να είναι χρήσιµες και σε αυτούς. Χωρίς να υπάρχει νοµική δέσµευση για να εφαρµοστούν οι προτεινόµενες λύσεις θα έπρεπε να πειστούν οι συµµετέχοντες ότι αυτές είναι λογικές και αξίζει να εφαρµοστούν. Προτάσεις και σχόλια από κάποιον ό οποίος έχει εµπειρία σε ένα τοµέα και καλά θεµελιωµένα επιχειρήµατα είναι σε µεγάλο βαθµό αποδεκτά. Η ΑΜΣ έµοιαζε ως το ιδανικό µοντέλο το οποίο από τη µία θα ενθάρρυνε την συνεργασία και τον συντονισµό και από την άλλη θα σεβόταν τις εθνικές διαφορές. (Jacobsson K. Vifell A., 2005) Ένας λόγος για την ανάπτυξη της ΑΜΣ ήταν ότι το περιβάλλον που επηρεάζει την κοινωνική πολιτική και την αγορά εργασίας είναι διαρκώς µεταβαλλόµενο και κατά επέκταση απαιτεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων για αυτά τα θέµατα να είναι γρήγορη και ικανή να αναθεωρεί και να επανορθώνει σε στιγµές κρίσιµες. Η κλασσική κοινοτική µέθοδος δεν διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία και προσαρµοστικότητα. Η νοµοπαραγωγική διαδικασία µάλιστα επειδή προϋποθέτει την σύµπραξη των κοινοτικών οργάνων απαιτεί µεγάλο χρόνο. Επιπλέον η απαραίτητη ύπαρξη ειδικής πλειοψηφίας ή οµοφωνίας στο Συµβούλιο- για θέµατα κοινωνικής πολιτικής- πολλές φορές δηµιουργεί αδιέξοδο, γεγονός 19

20 που θα ήταν εντονότερο µετά την επικείµενη διεύρυνση. Έτσι έπρεπε να βρεθεί µια µέθοδος που να απέφευγε τα αδιέξοδα στην ψηφοφορία και να επέτρεπε στην κοινοτική και την εθνική δράση να προσαρµόζεται στις µεταβαλλόµενες ανάγκες του οικονοµικού, κοινωνικού και πολιτικού περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη και εφαρµογή της ΑΜΣ εξηγείται επίσης και από δύο άλλα στοιχεία τα οποία αποτελούν σηµαντικά θέµατα της τρέχουσας πολιτικής συζήτησης αναφορικά µε το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα. Από την µια µεριά η αναζήτηση της νοµιµοποίησης της ευρωπαϊκής παρέµβασης, η αναγκαιότητα δηλαδή να αυξηθεί η νοµιµοποίηση των κοινοτικών δράσεων και η συνακόλουθη συζήτηση για την µείωση του δηµοκρατικού ελλείµµατος στη κοινότητα οδήγησε την συζήτηση στον αδιαφανή και πολύπλοκο χαρακτήρα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Ο εναλλακτικός τρόπος διακυβέρνησης συνιστούσε µια προσπάθεια να απαντήσουν αυτά τα θέµατα εµπλέκοντας πολλούς δρώντες και εκθειάζοντας την διαφάνεια της µεθόδου. Έτσι ο συντονισµός ήταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά οι τελικές αποφάσεις λαµβάνονταν από τις εθνικές κυβερνήσεις οι οποίες ήταν πλήρως νοµιµοποιηµένες µέσω των εθνικών εκλογών. Από την άλλη µεριά η έννοια της επικουρικότητας ήταν παρούσα, από την συνθήκη του Μάαστριχτ και έπειτα όπου υιοθετήθηκε, σε κάθε συζήτηση που αφορούσε την περαιτέρω εξέλιξη του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος. Με την αρχή της επικουρικότητας επιδιώκεται να εξασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις λαµβάνονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πολίτη, ελέγχοντας αν η δράση που αναλαµβάνεται στο κοινοτικό επίπεδο δικαιολογείται σε σχέση µε τις δυνατότητες που υπάρχουν σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Συγκεκριµένα, πρόκειται για την αρχή σύµφωνα µε την οποία η Ένωση δρα, στους τοµείς που δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρµοδιότητα, µόνον εφόσον η δράση της θα είναι πιο αποτελεσµατική από αντίστοιχα µέτρα εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εµβέλειας. Η επικουρικότητα είναι αρχή νοµικά δεσµευτική, η οποία καθιερώθηκε µε το άρθρο 3Β της Συνθήκης ΕΚ, τα δε θεσµικά όργανα οφείλουν να την σέβονται απολύτως. Έτσι η καινούργια προσέγγιση ήταν σε µεγάλο βαθµό αποκεντρωµένη σύµφωνη µε την αρχή της επικουρικότητας και θετικά προσκείµενη στη δηµιουργία συνεργιών και συνεργασιών µε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Στο πλαίσιο της ΕΣΑ η επικουρικότητα επιτάσσει κάθε κράτος µέλος να αναπτύσσει το δικό του πρόγραµµα και να το εφαρµόζει σε µια εθελοντική βάση. Τέλος η υιοθέτηση της ΑΜΣ εµπνεόταν και από ένα νέο κύµα ιδεών που αναπτύχθηκε αναφορικά µε την δηµόσια διοίκηση και την παραγωγή και υλοποίηση δηµόσιων πολιτικών στις αγγλοσαξονικές κυρίως χώρες αλλά και στο πλαίσιο ορισµένων διεθνών θεσµών. Αυτές 20

21 οι προσεγγίσεις γνωστές ως new public management θεωρούσαν ότι είναι απαραίτητη η µεταφορά της λογικής που υπάρχει αναφορικά µε τη διοίκηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων στη δηµόσια διοίκηση. Τονίζουν έτσι την ιδιαίτερη σηµασία που έχουν στοιχεία όπως η συµµετοχή µεγάλου αριθµού δρώντων, η διοίκηση µέσω στόχων, η υιοθέτηση δεικτών, η αξιολόγηση και τέλος η προτίµηση σε κανόνες χαλαρού δικαίου (Iliopoulou, 2006) Ο όρος Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού εµφανίστηκε για πρώτη φορά στα Συµπεράσµατα της Προεδρίας του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισαβόνας τον Μάρτιο του Στα Συµπεράσµατα αυτά καθορίζονται και τα βασικά χαρακτηριστικά της µεθόδου αυτής. Αυτή η µέθοδος περιλαµβάνει τα εξής : - καθορισµό κατευθυντήριων γραµµών για την Ένωση, συνδυασµένων µε συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα για τη βραχυπρόθεσµη, µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη επίτευξη των στόχων που θέτουν, - καθορισµό, κατά περίπτωση, ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών και σηµείων αναφοράς, µε µέτρο τα καλύτερα του κόσµου, προσαρµοσµένων στις ανάγκες διαφόρων κρατών µελών και τοµέων ως µέσο σύγκρισης των βέλτιστων πρακτικών, - µεταφορά αυτών των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραµµών στις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές µε τον καθορισµό ειδικών στόχων και τη θέσπιση µέτρων, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές ιδιοµορφίες, - περιοδική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση από οµότιµους, υπό µορφή αλληλοδιδακτικών διαδικασιών. ( Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας 23 και 24 Μαρτίου 2000). Σηµαντικό στοιχείο στη διαδικασία είναι η συµφωνία για προσπάθεια επίτευξης κοινών στόχων χωρίς να καταφύγουν σε νοµικά δεσµευτικά εργαλεία και µεθόδους όµως κάθε κράτος υπόσχεται να πετύχει τους στόχους αυτούς αυτόνοµα και ανεξάρτητα. Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο αφορά τη διαδικασία της περιοδικής αξιολόγησης και δηµοσίευσης των στόχων που έχουν επιτευχθεί πάντα σε σχέση µε αυτούς που έχουν συµφωνηθεί. Έτσι σε περίπτωση αποτυχίας παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν νοµικές κυρώσεις υπάρχουν συστάσεις ενώ σε περίπτωση επιτυχίας υπάρχει πολιτική επιβράβευση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας δεν ανακάλυψε κάποια νέα διαδικασία, έδωσε απλώς ένα ορισµό σε εργαλεία και πολιτικές πρακτικές που υπήρχαν ήδη. Σε πρώιµο στάδιο µάλιστα η ιδρυτική συνθήκη της ΕΟΚ µάλιστα ανέφερε στο άρθρο 109 την υπόσχεση των τότε κρατών µελών να συντονίσουν τις οικονοµικές τους πολιτικές. Οι τεχνικές όµως και τα εργαλεία τα οποία αργότερα εξελίχθηκαν και ενταχθήκαν στην διαδικασία της ΑΜΣ εφαρµοζόταν αρχικά στα πεδία των οικονοµικών πολιτικών (άρθρα της Συνθήκης του 21

22 Μάαστριχτ) και των πολιτικών απασχόλησης ( άρθρα Συνθήκης του Άµστερντάµ) στοχεύοντας στην χαλαρή συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών εκτός του αυστηρού ρυθµιστικού πλαισίου της κοινοτικής µεθόδου. Η οικονοµική πολιτική (άρθρα της Συνθήκης του Μάαστριχτ) προέβλεπε την υιοθέτηση από το Συµβούλιο σε ετήσια βάση γενικών προσανατολισµών των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών και της Κοινότητας. Αν και ο νοµικός τύπος τον οποίο περιβάλλονταν οι γενικοί προσανατολισµοί δεν προσέδιδε δεσµευτικότητα, εντούτοις είχαν κανονιστική αξία για τις κυβερνήσεις των κρατών µελών και τα όργανα της κοινότητας ύστερα από απλή σύσταση της Επιτροπής. Στο Συµβούλιο ανατίθεται η διασφάλιση του στενότερου δυνατού συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών το οποίο παρακολουθεί τις εξελίξεις σε κάθε κράτος µέλος. Τα τελευταία παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες έτσι ώστε αυτή να συντάξει εκθέσεις τις οποίες υποβάλλει στο Συµβούλιο. Με βάση τις εκθέσεις αυτές το Συµβούλιο παρακολουθεί τις οικονοµικές εξελίξεις και δύναται εάν κάποιο κράτος µέλος δεν συµµορφώνεται µε τους γενικούς προσανατολισµούς ή ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την καλή λειτουργία της οικονοµική και νοµισµατικής ένωσης να απευθύνει τις αναγκαίες συστάσεις στο εν λόγω κράτος. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, ως το κατεξοχήν πολιτικό όργανο εµπλέκεται στη διαδικασία µε την αρµοδιότητα να συζητά τα συµπεράσµατα για τους γενικούς προσανατολισµούς και να προβαίνει σε πολιτική υιοθέτηση τους. (Γκόρτσος Χ. 2001) Αναφορικά µε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την απασχόληση, εµπνεόταν από την απόφαση που ελήφθη στο Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Έσσεν (1994) για τον συντονισµό των πολιτικών απασχόλησης και στηριζόταν στο νέο τίτλο VIII Απασχόληση που εισήχθη στη Συνθήκη του Άµστερνταµ. Λόγω της αυξανόµενης ανεργίας στις χώρες της ΕΕ το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου τον Νοέµβριο του 1997 αποφάσισε να υλοποιήσει τον νέο τίτλο για την απασχόληση αν και δεν είχε ακόµα τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη του Άµστερνταµ. Άρθρωσε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση σε τέσσερις πυλώνες : Βελτίωση της ικανότητας επαγγελµατικής ένταξης, Ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος, Ενθάρρυνση της ικανότητας προσαρµογής των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, Ενίσχυση των πολιτικών για την ισότητα των ευκαιριών. Η ΕΣΑ αποτελούνταν από ετήσιο πρόγραµµα σχεδιασµού, µέτρα παρακολούθησης, εξέτασης και προσαρµογής των πολιτικών που εφάρµοζαν τα κράτη µέλη για να συντονίζουν τα µέσα καταπολέµησης της ανεργίας. Μάλιστα το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας περίγραψε την ΑΜΣ ως ένα όχηµα για να µπορέσουν να αναδειχθούν οι καλύτερες πρακτικές σε 22

23 ευρωπαϊκό επίπεδο και να επιτευχθεί όσον το δυνατόν µεγαλύτερη σύγκλιση αναφορικά µε τους βασικούς ευρωπαϊκούς στόχους. Επίσης µια άλλη µορφή συντονισµού, διακυβερνητικής συνεργασίας εµφανιζόταν στον τρίτο πυλώνα που αφορούσε την δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, πρακτικές δηλαδή που εµφανίζονταν εκτός του θεσµικού πλαισίού της ΕΚ όπως οι συµφωνίες Σένγκεν (κατά το αρχικό στάδιο και πριν αυτές ενσωµατωθούν στην συνθεκ). (Hodson D., - Maher Im., 2001 ) Πίνακας 2 : Πρωτοβουλίες συντονισµού µη δεσµευτικού χαρακτήρα πριν τη Λισαβόνα Τοµέας πολιτικής Τίτλος Προέλευση Έτος Οικονοµική πολιτική Γενικοί Οικονοµικοί Συνθήκη του 1992 Προσανατολισµοί Μάαστριχτ Πολιτική Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκό 1997 Απασχόλησης Στρατηγική για την Απασχόληση Συµβούλιο του Λουξεµβούργου ιαρθρωτική ιαδικασία του Ευρωπαϊκό 1998 Μεταρρύθµιση Κάρντιφ Συµβούλιο του Κάρντιφ Μακροοικονοµικός ιαδικασία της Ευρωπαϊκό 1999 ιάλογος Κολωνίας Συµβούλιο της Κολωνίας ηµοσιονοµική Εποπτεία Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης Πρωτόκολλο στη Συνθήκη του Άµστερνταµ 1999 Η ΑΜΣ αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο και πολυδιάστατο εργαλείο που εµφανίζει µια αυτοτελή δυναµική σε σχέση µε τις νοµοπαραγωγικές δραστηριότητες των κοινοτικών οργάνων (κοινοτική µέθοδος) και τις αποκλίσεις της (κοινωνικός διάλογος, λειτουργία των διαρθρωτικών ταµείων, µη δεσµευτικές νοµικές πράξεις) επιδιώκοντας την προώθηση του συντονισµού των εθνικών πολιτικών χωρίς τη χρήση νοµικά δεσµευτικών µηχανισµών. Περιλαµβάνει τεχνικές παρακολούθησης και αξιολόγησης των εθνικών δράσεων και προσεγγίζεται ως διαδικασία µάθησης για όλους που σέβεται την εθνική ποικιλοµορφία και αξιοποιεί καλές πρακτικές και εµπειρίες. Η στοχοθεσία γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο όµως ο 23

24 τρόπος επίτευξης τους διαµορφώνεται σε εθνικό επίπεδο. Με τη µέθοδο αυτή δηµιουργείται ισορροπία µεταξύ της ευθύνης της Κοινότητας και εκείνης των κρατών µελών. Η δέσµευση να τηρηθεί αυτή η αποκεντρωµένη προσέγγιση υπήρχε ρητή στα Συµπεράσµατα της Προεδρίας στη Λισαβόνα το Η ΑΜΣ διευκολύνει την πολιτική συζήτηση σε διάφορα επίπεδα και ακολουθεί µια ολοκληρωµένη προσέγγιση: οι ενέργειες που αναλαµβάνονται στον τοµέα της απασχόλησης θα πρέπει να είναι συνεπείς ως προς τους τοµείς που σχετίζονται µε την απασχόληση, όπως οι πολιτικές στον κοινωνικό τοµέα, στην εκπαίδευση, στο φορολογικό καθεστώς, στην πολιτική για τις επιχειρήσεις και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Μέσω τεχνικών διαλόγου εξασφαλίζεται η νοµιµοποίηση της ρύθµισης νέων στρατηγικών υπερεθνικής συνεργασίας. Στο πλαίσιο της ΑΜΣ αναγνωρίζεται η ανάγκη για συντονισµό δράσεων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Συνεισφέρει έτσι στο µέτρο του δυνατού στην πολυεπίπεδη και συµµετοχική ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Τα θετικά αποτελέσµατα της ΑΜΣ στο πεδίο της απασχόλησης ενίσχυσαν το αίτηµα για επέκταση της και σε άλλα πεδία όπως αυτό της κοινωνικής προστασίας, επιδιώκοντας την προώθηση τάσεων και προοπτικών σύγκλισης των εθνικών συστηµάτων.( Αµίτσης Γαβριήλ) Η νοµική φύση της ΑΜΣ Από νοµική άποψη η ΑΜΣ αποτελεί µια νέα τεχνική ρύθµισης των παρεµβάσεων της Ένωσης στην κοινωνική σφαίρα που διαφοροποιείται αφενός από τις κλασικές θεσµικές διευθετήσεις της κοινοτικής µεθόδου µε δεσµευτικό χαρακτήρα για τα κράτη µέλη, η οποία αντιστοιχεί όπως ήδη έχει λεχθεί στην παραγωγή δεσµευτικών πράξεων για τα κράτη µέλη και τα κοινοτικά όργανα µε το δικαίωµα νοµοθετικής πρωτοβουλίας να ανήκει στην Επιτροπή και µε την σύµπραξη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και αφετέρου από τις µη δεσµευτικές κοινοτικές πράξεις (συστάσεις, ανακοινώσεις, κοινωνικοπολιτικές διακηρύξεις) που συνθέτουν το χαλαρό θεσµικό πλαίσιο (soft law) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιστοιχεί σε µια σύνθετη διαδικασία θέσπισης κατευθυντήριων γραµµών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αξιολόγησης της εφαρµογής τους από τα κράτη µέλη µέσω επιλεγµένων δεικτών και κριτηρίων. Στο επίπεδο της κοινοτικής έννοµης τάξης η ΑΜΣ θεµελιώνεται στα άρθρα 128,137 και 140 της συνθήκης του Άµστερνταµ. Εµφανίζει κοινές διαστάσεις µε άλλες αποκλίσεις της κοινοτικής µεθόδου που χρησιµοποιούνται ως εργαλεία νέας διακυβέρνησης (διαχείριση των Κοινοτικών ιαρθρωτικών Ταµείων µέσω εταιρικών σχέσεων, Ευρωπαϊκές συµφωνίες των κοινωνικών εταίρων µε βάση της διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου) και συγκαταλέγεται στα εργαλεία 24

25 πολιτικής για την προώθηση του συντονισµού των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής προστασίας. Η συµβατότητα της ΑΜΣ µε την κυρίαρχη κοινοτική µέθοδο δεν έχει αποτελέσει ακόµα αντικείµενο της νοµολογίας του ΕΚ που αποτελεί το µοναδικό όργανο δεσµευτικής ερµηνείας του πρωτογενούς κοινοτικού δικαίου. Όµως, τα κοινοτικά δικαστήρια έχουν ασχοληθεί µε τη φύση των άλλων εργαλείων νέας διακυβέρνησης, αναπτύσσοντας µια µάλλον φορµαλιστική προσέγγιση που αναδεικνύει την υπεροχή της κοινοτικής µεθόδου σε σχέση µε τις αποκλίσεις της. Έτσι στην υπόθεση Meroni ( ΕΚ C 9/56, Meroni v. High Authority) έκρινε ασυµβίβαστη µε το πρωτογενές δίκαιο την ανάθεση εξουσιών σε ανεξάρτητα όργανα που δεν θεµελιώνονται στο πρωτογενές δίκαιο, ενώ στην υπόθεση UEAPME (Πρ.T 135/96, UEAPME v. Council) το Πρωτοδικείο της κοινότητας εξέτασε συστηµατικά την νοµιµότητα µιας οδηγίας που είχε υιοθετηθεί ως συµφωνία των κοινωνικών εταίρων µε βάση τις διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου, επιβάλλοντας την αυστηρή τήρηση της υποχρέωσης αντιπροσωπευτικότητας των συµβαλλοµένων µερών από την Επιτροπή και το Συµβούλιο. ( Αµίτσης Γαβριήλ, 2006) Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και ΑΜΣ: η σχέση της µε την κοινοτική µέθοδο ολοκλήρωσης Η ΑΜΣ παρουσιάζεται ως ένα εργαλείο στην υπηρεσία του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος χωρίς όµως να διαθέτει κανένα από τα νοµικά χαρακτηριστικά που έχουν χρησιµοποιηθεί έως τώρα από την κλασσική κοινοτική µέθοδο ολοκλήρωσης. Η κοινοτική µέθοδος στηρίζεται στην µεταβίβαση της αρµοδιότητας από τα κράτη µέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην υιοθέτηση από το θεσµικό κοινοτικό τρίγωνο κανόνων ενιαίων και νοµικά δεσµευτικών, παραγωγή κανόνων του σκληρού δικαίου(hard law). εδοµένη είναι και η υπεροχή του κοινοτικού δικαίου. Έτσι το δικαίωµα νοµοθετικής πρωτοβουλίας ανήκει στην Επιτροπή που βρίσκεται στην καρδιά της νοµοθετικής διαδικασίας ενώ η λήψη της απόφασης ανήκει στο Συµβούλιο(λαµβάνοντας αποφάσεις συνήθως µε ειδική πλειοψηφία) και στο Ευρ.κοινβ. Ο σεβασµός στους κοινοτικούς κανόνες διασφαλίζεται από την Επιτροπή η οποία έχει την αρµοδιότητα να µεριµνά για την εφαρµογή τους και να προσφεύγει στο ΕΚ του οποίου ο ρόλος είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. Η ΑΜΣ έρχεται σε αντίθεση µε όλα τα χαρακτηριστικά της κλασσικής κοινοτικής µεθόδου ολοκλήρωσης. Έτσι η αρχή της οµοιόµορφης ενιαίας εφαρµογή και της ενότητας 25

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Dusan Sidjanski Απόδοση στα Ελληνικά: Γιώργος Κολυβάς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κράτη-µέλη της Ευρωζώνης βρίσκονται µπροστά σε µια ιδιαίτερα σηµαντική πολιτική επιλογή:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges Φορέας Υλοποίησης : ERA Romanian Institute of Magistracy Τόπος ιεξαγωγής : Bucharest Ηµεροµηνία : 22-23/4/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Δίκαιο της Ε.Ε. klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία ΕταιρικήΚοινωνικήΕυθυνη Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία Äύο είναι τα γεγονότα που οδήγησαν πρόσφατα το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό του εγγράφου. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2011 SEC(2011) 1227 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό του εγγράφου Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις 10. 7. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 175/43 Ο ΗΓΙΑ 1999/70/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου που συνήφθη από

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου

Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Η διαχρονική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού δικαίου Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Universität

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007 2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ Αθήνα, 28-29 Ιουνίου 2002 Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΜΗ ***** ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα συνθήκη, ένας νέος ρόλος για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές

Μια νέα συνθήκη, ένας νέος ρόλος για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές Μια νέα συνθήκη, ένας νέος ρόλος για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές Συνέλευση των περιφερειακών και των τοπικών εκπροσώπων της ΕΕ 1 Η Επιτροπή των Περιφερειών σήμερα ένας ρόλος σε πλήρη εξέλιξη «Είμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Εισαγωγή Κατ αρχάς θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του πρώην Ομοσπονδιακού Υπουργού των Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής

Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Ημερίδα για έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 9 Δεκεμβρίου 2010 Η αξιοποίηση της EU-SILC ως εργαλείο σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής Δρ. Π. Περιστερά

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Greek version ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΚΙΕΒΟ, 10-11/3/05) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Οι Υπουργοί των κρατών που συµµετέχουν στην 7η

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης

ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE. Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης ΘΕΜΑΤΑΕΤΑΙΡΙΚΗΣΝΟΜΙΚΗΣΕΥΘΥΝΗΣΚΑΙ Ο ΙΚΗΓΟΡΟΣ IN-HOUSE Επιστηµονική Συνάντηση Πέµπτη, 25 Ιανουαρίου 2007 Αµφιθέατρο Γενναδίου Βιβλιοθήκης Ελαττωµατικότητα /Ασφάλεια Προϊόντων Πεδίο «κρυµµένης» εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr

Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 9-14. http://www.jodysseus.gr Δράση 07: Γιώργος Πιερράκος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτη των εθελοντών Ευρωπαικη χαρτα για τα δικαιωµατα και τισ ευθυνεσ των εθελοντων

Χάρτη των εθελοντών Ευρωπαικη χαρτα για τα δικαιωµατα και τισ ευθυνεσ των εθελοντων Χάρτη των εθελοντών Ευρωπαικη χαρτα για τα δικαιωµατα και τισ ευθυνεσ των εθελοντων YFJ_VolunteeringCharter_EL.indd 1 16/09/12 12:37 Editorial team Editor in Chief Giuseppe Porcaro Copy Editor Thomas Spragg

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2012 EUCO 120/12 PRESSE 296 PR PCE 102 ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03)

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03) 20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5 Ανακοίνωση της Επιτροπής Υπόδειγµα δήλωσης σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ µιας επιχείρισης (2003/C 118/03) Η παρούσα ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα