ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Επιβλέπων: ρ. Γεώργιος Παπαγεωργίου ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΨΙΛΑΚΗ ΑΝΝΑ Α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

2 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Πίνακας Συντµήσεων και Συντοµογραφιών. 4 Περίληψη..5 Εισαγωγή 7 Κεφάλαιο 1ο :Οι κοινοτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Κοινοτικές διαδικασίες θέσπισης νοµοθετικών πράξεων Η κοινοτική µέθοδος ολοκλήρωσης Η διαδικασία έκδοσης των κοινοτικών πράξεων Το παράγωγο δίκαιο Υιοθέτηση ευέλικτων µεθόδων διακυβέρνησης Νεοβολονταρισµός Soft- law πράξεις Κεφάλαιο 2 ο : Η ΑΜΣ ως νέα τεχνική διακυβέρνησης Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού Η εµφάνιση της ΑΜΣ στην κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων Η νοµική φύση της ΑΜΣ Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και ΑΜΣ: η σχέση της µε την κοινοτική µέθοδο ολοκλήρωσης Πλεονεκτήµατα και αδυναµίες της ΑΜΣ.27 Κεφάλαιο 3 ο : Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση Ιστορική προέλευση της ΕΣΑ Η συνθήκη του Άµστερνταµ και ο νέος τίτλος για την απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση µετά την Λισαβόνα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση: η εφαρµογή µιας εναλλακτικής µεθόδου συντονισµού των πολιτικών

3 Κεφάλαιο 4 ο : Η ανάπτυξη της πολιτικής απασχόλησης στην Ελλάδα Κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη και τις πολιτικές απασχόλησης Εφαρµογή της ΕΣΑ σε εθνικό επίπεδο: Εθνικά Σχέδια ράσης για την Απασχόληση 59 Συµπερασµατικές Παρατηρήσεις...71 Παράρτηµα 1:Ειδικές κατευθυντήριες γραµµές για το Παράρτηµα 2: Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση για την περίοδο ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΗΓΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑ ΈΓΓΡΑΦΑ Κοινοτικά έγγραφα Εθνικά έγγραφα ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνόγλωσση Ξενόγλωσση ΆΡΘΡΑ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ. 84 ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΒΙΒΛΙΑ ΆΡΘΡΑ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. 90 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Ποσοστά ανεργίας Πίνακας 2: Πρωτοβουλίες συντονισµού µη δεσµευτικού χαρακτήρα πριν τη Λισαβόνα 23 Πίνακας 3: ΕΣ Α , Πλέγµα παρεµβάσεων.61 Πίνακας 4: ΕΣ Α , Πλέγµα παρεµβάσεων.68 3

4 Πίνακας Συντµήσεων και Συντοµογραφιών ΑΜΣ: Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού ΓΠΟΠ : Γενικοί Προσανατολισµοί των Οικονοµικών Πολιτικών ΕΚ : ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΥΑ: ηµόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΕγχΠ: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΕΑ: Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά ΕΕΠ: Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη ΕΚΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΟΚΕ: Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή ΕΤΕ: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ΕτΠ: Επιτροπή των Περιφερειών ΕΣ Α: Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση ΕΣΑ: Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση Ευρ.Κοινβ. : Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΚΕΚ: Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΚΠΑ :Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης ΜΜΕ : Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΟΑΕ : Οργανισµός Ασφάλισης Εργατικού υναµικού ΟΚΕ: Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή ΟΝΕ : Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση ΣΕΕ: Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΕΚ: Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ΣυνθΕΟΚ: Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα Χώρες ΚΑΕ : Χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 4

5 Περίληψη Η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού (ΑΜΣ) αποτελεί µια νέα µορφή διακυβέρνησης η οποία για πρώτη φορά αναφέρεται επίσηµα στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας το Μάρτιο του Στη πραγµατικότητα όµως η ΑΜΣ είναι το προϊόν µιας µακράς διαδικασίας που εγκαινιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου το 1997 σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ) η οποία µάλιστα θεωρείται ως η µητέρα της ΑΜΣ. Η µέθοδος αυτή έρχεται σαφώς σε αντίθεση µε τον παραδοσιακό τρόπο διακυβέρνησης (κανονιστικές ρυθµίσεις, προσέγγιση από τα πάνω, οµοιοµορφία) και παρέχει προοπτική και δυνατότητα για µια νέα µορφή διακυβέρνησης (ευελιξία). Η επικρατούσα άποψη υποστηρίζει ότι η ΑΜΣ δεν είναι µόνο ένας νέος αλλά και ένας αποτελεσµατικός τρόπος λήψης αποφάσεων. Ο στόχος της ΑΜΣ είναι να αυξήσει την επιρροή από το υπερεθνικό επίπεδο στις εθνικές πολιτικές χωρίς όµως να αναπτύσσονται δεσµευτικές κοινοτικές πολιτικές, µία ενδιάµεση διαδικασία µεταξύ της διακυβερνητικής συνεργασίας και της κοινοτικής νοµοθεσίας. Το παρόν κείµενο εξετάζει την ανάδυση και την εξάπλωση των νέων µορφών διακυβέρνησης µε ιδιαίτερη αναφορά στην ΑΜΣ. Τίθεται το ερώτηµα γιατί η ΕΕ υιοθέτησε τη καινοτόµο αυτή µέθοδο, περιγράφεται η λειτουργία της, εξετάζεται η Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Απασχόληση καθώς επίσης και η επίδραση που αυτή έχει στην αντίστοιχη ελληνική πολιτική. Λέξεις κλειδιά: Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού (ΑΜΣ), νέες µορφές διακυβέρνησης, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (ΕΣΑ), στρατηγική της Λισαβόνας Abstract The Open Method of Coordination (OMC) is a new mode of governance that has formally been introduced by the Lisbon European Council of March In fact, the OMC is the product of a long process, which was launched informally at the 1997 Luxembourg Summit on the European Employment Strategy (EES). The sector of European employment policy could be considering the mother of OMC. The Open Method of Coordination contrasts most clearly with old-style governance (regulatory, top-down, uniform), and it best captures the promise and potential of new governance (flexible). The predominant view claims that the OMC is not only a new but also an effective policy-making instrument. The 5

6 purpose of OMC is to increase supranational influence on national policies without developing fully-fledged EU policies, an intermediary procedure between intergovernmental cooperation and supranational legislation. This paper analyses the emergence and proliferation of new forms of decision-making in the European Union. A special attention is given to the introduction of the Open Method of Coordination (OMC) to EU policy-making. I ask why the EU adopted this novel approach, describe its operation, examine the European employment policy and pay attention at its impact on national employment policy making. Keywords: Open Method of Coordination (OMC), new mode of governance, European Employment Strategy (EES), Lisbon Strategy 6

7 Εισαγωγή Η Συνθήκη του Άµστερνταµ (1997) προβλέπει ένα νέο τίτλο σχετικά µε την απασχόληση µε τον οποίο ενισχύει την κοινοτική προσέγγιση και συγκεκριµενοποιεί µια συντονισµένη στρατηγική/διαδικασία σεβόµενη πάντα την αρµοδιότητα των κρατών µελών στον τοµέα της πολιτικής για την απασχόληση. Η προαγωγή ενός ειδικευµένου εργατικού δυναµικού και µιας αγοράς εργασίας που προσαρµόζεται ευκολότερα στις οικονοµικές µεταβολές καθίσταται πλέον θέµα κοινού ενδιαφέροντος. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση(ΕΣΑ) βρίσκεται στην καρδιά της Στρατηγικής της Λισαβόνας πυρήνα της οποίας αποτελεί ο στόχος της πλήρης απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανάπτυξη της απασχόλησης και η αύξηση του ποσοστού του ενεργού πληθυσµού στην απασχόληση τοποθετήθηκαν στο κέντρο της ΕΣΑ και θεωρήθηκαν ως τα κατάλληλα εργαλεία για την καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και αντίβαρο στην οικονοµική πολιτική. Η απασχόληση θεωρήθηκε ως ένας σύνδεσµος µεταξύ της οικονοµίας και της κοινωνίας ο οποίος θα απέδιδε τα µέγιστα µέσω της εφαρµογής µιας καινοτόµου διαδικασίας της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισµού(ΑΜΣ). Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα εργασία ασχολείται µε την διαµόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την απασχόληση για το διάστηµα από τις αρχές της δεκαετίας του 90 έως και σήµερα. Πρόκειται για µια περιγραφή του τρόπου και των διαδικασιών διαµόρφωσης της πολιτικής αυτής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πως µεταφέρεται και εφαρµόζεται στο εσωτερικό της χώρας. Στόχος είναι η εξαγωγή συµπερασµάτων αναφορικά µε την προστιθέµενη αξία της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισµού στην διαχείριση του ζητήµατος της απασχόλησης. Η πολυπλοκότητα των παραγόντων που επηρεάζουν την απασχόληση είναι δεδοµένη και έτσι επέλεξα να την εξετάσω σε σχέση µε την ΑΜΣ έτσι δεν µπορώ να ισχυριστώ ότι καλύπτω πλήρως τους παράγοντες που σχετίζονται µε την πολιτική αυτή. Το παρόν κείµενο δεν περιλαµβάνει ανάλυση παραγόντων όπως το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον, κουλτούρα και κοινωνικό κεφάλαιο, εργασιακοί θεσµοί, κ.α. Η υπόθεση εργασίας αφορά στο ποια είναι η πολιτική για την απασχόληση στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα; Για να απαντήσω σε αυτό επιλέγω να εξετάσω την διαδικασία διαµόρφωσης και λήψης αποφάσεων στον τοµέα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως αυτή προσδιορίζεται από την εφαρµογή της ανοικτής µεθόδου συντονισµού. Μελετώ την 7

8 καινοτόµο αυτή διαδικασία διακυβέρνησης γιατί τη θεωρώ πιο σηµαντική από άλλους παράγοντες που ενδεχοµένως επηρεάζουν την διαµόρφωση και εφαρµογή της πολιτικής απασχόλησης. Προκειµένου να απαντήσω στο ερώτηµα αυτό αναπτύσσω την εργασία σε τέσσερα κεφάλαια. Συγκεκριµένα η διάρθρωση των κεφαλαίων είναι η ακόλουθη: στο πρώτο κεφάλαιο κάνω µια συνοπτική αναφορά στην κοινοτική µέθοδο ολοκλήρωσης, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, στο ποιες είναι και πως θεσπίζονται οι κοινοτικές νοµοθετικές πράξεις από την ίδρυση της Κοινότητας έως σήµερα. Στο δεύτερο κεφάλαιο ορίζω την ανοικτή µέθοδο συντονισµού, περιγράφω τους λόγους ανάδυσης της µεθόδου και την σχέση της µε τις πολιτικές διαχείρισης της απασχόλησης, την σχέση της µε την κοινοτική µέθοδο ολοκλήρωσης, τα πλεονεκτήµατα και τα αδύνατα σηµεία της µεθόδου. Το επόµενο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Στρατηγική για την Απασχόληση όπως αυτή διαµορφώνεται µέσω των διαδικασιών που ορίζονται από την ΑΜΣ. Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει την αντίστοιχη ελληνική πολιτική όπως αυτή προκύπτει από τις δεσµεύσεις της χώρας προς την ΕΕ. Τέλος παρατίθενται ορισµένες συµπερασµατικές παρατηρήσεις που προέκυψαν από την µελέτη του εν λόγω θέµατος. Αναφορικά µε την ακολουθούµενη µεθοδολογία καταρχάς ξεκίνησα µε µια βιβλιογραφική επισκόπηση για το θέµα, κατόπιν έκανα έρευνα σε πρωτογενείς πηγές: ευρωπαϊκή νοµοθεσία, επίσηµα ευρωπαϊκά κείµενα, ελληνική νοµοθεσία, επίσηµα κείµενα υπουργείων, στατιστικά στοιχεία και τέλος χρησιµοποίησα άρθρα από επιστηµονικά κυρίως περιοδικά (journal). Οι ανωτέρω πηγές αναζητήθηκαν στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα, µεγάλο µέρος των οποίων αναζήτησα µέσω του διαδικτύου. Η ερευνητική διαδικασία αφορά δύο διακριτά στάδια: το θεωρητικό και το εµπειρικό. Έτσι η συγγραφή των δύο πρώτων κεφαλαίων που συνιστούν το θεωρητικό µέρος στηρίχτηκε σε επιστηµονικά άρθρα και βιβλία και επιχειρεί µια περιεκτική θεωρητική συζήτηση για το εξεταζόµενο θέµα. Η συγγραφή του τρίτου και του τέταρτου κεφαλαίου που βασίστηκε σχεδόν αποκλειστικά σε πρωτογενείς πηγές, εθνικές και κοινοτικές, συνιστά το εµπειρικό µέρος και διερευνά την εφαρµογή της ΑΜΣ στην πολιτική απασχόλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τι αυτό σηµαίνει για τα κράτη µέλη. 8

9 Κεφάλαιο 1ο :Οι κοινοτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων 1.1 Κοινοτικές διαδικασίες θέσπισης νοµοθετικών πράξεων Η κοινοτική µέθοδος ολοκλήρωσης Οι κανόνες και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην Ένωση θεσπίζονται από τις συνθήκες. Απαραίτητη προϋπόθεση στο πλαίσιο της ΕΕ τόσο για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσο και για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών είναι η ύπαρξη ενός νοµικού πλαισίου ικανού να εφαρµοστεί. Εάν δεν υπήρχε ένα δίκαιο που να καθορίζει τις εξουσίες και τις αρµοδιότητες των οργάνων και των κρατών µελών της ΕΕ και εάν δεν προβλεπόταν η εξουσία έκδοσης ανεξάρτητων αποφάσεων σχετικά µε την ουσία και την ερµηνεία του δικαίου, η ΕΕ δεν θα ήταν σε θέση να λαµβάνει ουσιαστικές αποφάσεις σε θέµατα πολιτικής. Η ύπαρξη του δικαίου στην ΕΕ είναι επίσης καθοριστική για την υλοποίηση των πολιτικών. Εάν οι αποφάσεις είχαν απλώς τη µορφή αόριστων διακυβερνητικών συµφωνιών και εάν οι συµφωνίες αυτές ήταν δυνατό να ερµηνεύονται από τα κράτη µέλη κατά τα συµφέροντα και τα οφέλη τους, οι κοινές πολιτικές δεν θα υπήρχαν στην πράξη και τα θεωρητικά θεµέλια της ΕΕ θα κλονιζόταν. Κοινές πολιτικές αναπτύσσουν πλήρως την αποτελεσµατικότητα τους µόνο εάν βασίζονται πλήρως σε κοινούς κανόνες δικαίου, που ερµηνεύονται µε οµοιόµορφο τρόπο σε όλα τα κράτη µέλη. Κατά κανόνα η έκδοση των κοινοτικών πράξεων αποτελεί το επιστέγασµα της συνεργασίας µεταξύ των κοινοτικών οργάνων µε βάση τις προβλεπόµενες διαδικασίες. Οι κοινοτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων χαρακτηρίζονται από την έντονη σύµπραξη των τριών οργάνων που συγκροτούν το κοινοτικό θεσµικό τρίγωνο το Συµβούλιο, το Ευρ.Κοινβ. και την Επιτροπή. Σύµφωνα µε τις Συνθήκες τα επιφορτισµένα µε την πραγµάτωση των σκοπών της Κοινότητας όργανα είναι: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πολιτικό όργανο µε νοµοθετικές αρµοδιότητες, το Συµβούλιο, πολιτικό όργανο µε νοµοθετικές και εκτελεστικές αρµοδιότητες, η Επιτροπή, πολιτικό όργανο µε νοµοθετικές και εκτελεστικές αρµοδιότητες, το ικαστήριο, δικαιοδοτικό όργανο, και το Ελεγκτικό Συνέδριο, ελεγκτικό επί δηµοσιονοµικών θεµάτων όργανο. 9

10 Το αποκλειστικό δικαίωµα νοµοθετικής πρωτοβουλίας ανήκει στην Επιτροπή. 1 Στο πλαίσιο της αρχής της θεσµικής ισορροπίας, η Συνθήκη προβλέπει τη δυνατότητα για το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσουν από την Επιτροπή να υποβάλλει νοµοθετική πρόταση χωρίς όµως η τελευταία να δεσµεύεται να το πράξει. Η υποκείµενη ιδέα η οποία οδήγησε στο να ανατεθεί το µονοπώλιο νοµοθετικής πρωτοβουλίας στην Επιτροπή είναι ότι το κοινοτικό συµφέρον δεν συµπίπτει απαραίτητα και σε όλα τα θέµατα µε το εθνικό συµφέρον των κρατών µελών. Στην περίπτωση όπου τα κράτη µέλη θα διέθεταν από κοινού µε την Επιτροπή το δικαίωµα πρωτοβουλίας, αυτά θα είχαν την τάση να παρουσιάζουν προτάσεις οι οποίες θα απαντούσαν κυρίως στα εθνικά τους συµφέροντα. Σε αυτή την περίπτωση, το κοινοτικό φιλτράρισµα των προτάσεων στο οποίο πρέπει να απαντούν οι νοµοθετικές προτάσεις, δεν θα λειτουργούσε. (Nugent N., 2003) Η νοµοθετική διαδικασία άρχεται µε την πρόταση της Επιτροπής. Η Επιτροπή προσδιορίζει κατά συνέπεια, το είδος της προς έκδοση κοινοτικής πράξης, κανονισµός, οδηγία κλπ., το χρονικό σηµείο εκκίνησης της διαδικασίας, το περιεχόµενο της νοµοθετικής πρότασης και τη νοµική της βάση. Η πρωτοβουλία ξεκινάει συνήθως από τον αρµόδιο Επίτροπο, ο οποίος µε τη στήριξη της αρµόδιας Γενικής ιεύθυνσης προβαίνει σε µια πρώτη επεξεργασία της πρότασης, την οποία στη συνέχεια υποβάλλει στην Επιτροπή. Το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συνιστά το κοινοτικό δικαιοδοτικό όργανο. Αποτελείται από τρία επιµέρους δικαιοδοτικά όργανα: το ικαστήριο, το Πρωτοδικείο και το ικαστήριο ηµόσιας ιοίκησης. Κύρια αποστολή του ΕΚ είναι ο έλεγχος της νοµιµότητας των κοινοτικών πράξεων και η διασφάλιση ενιαίας ερµηνείας και εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου. Με τη νοµολογία του, το ικαστήριο υπογράµµισε την υποχρέωση των εθνικών διοικητικών και δικαιοδοτικών οργάνων να εφαρµόζουν πλήρως το κοινοτικό δίκαιο (τόσο το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο όσο και το παράγωγο) στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους και να προασπίζουν τα δικαιώµατα που αυτό παρέχει στους πολίτες (απευθείας εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου), απέχοντας από την εφαρµογή οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης του εθνικού δικαίου, είτε προγενέστερης είτε µεταγενέστερης του κοινοτικού κανόνα (υπεροχή του κοινοτικού δικαίου έναντι του εθνικού δικαίου). Το ικαστήριο διατύπωσε επίσης την αρχή της ευθύνης των κρατών µελών λόγω παραβιάσεως του κοινοτικού δικαίου, η οποία συνιστά, αφενός, στοιχείο που ενισχύει αποφασιστικά την προστασία των δικαιωµάτων που παρέχουν στους ιδιώτες οι κανόνες του κοινοτικού δικαίου και, αφετέρου, παράγοντα δυνάµενο να συµβάλει αποτελεσµατικότερα στην εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου εκ µέρους των κρατών µελών. υνάµει αυτής της 10

11 αρχής οι παραβάσεις των κρατών µελών δύνανται να θεµελιώσουν την υποχρέωση αποζηµιώσεως η οποία, σε ορισµένες περιπτώσεις, ενδέχεται να έχει σοβαρές δηµοσιονοµικές συνέπειες. Επιπροσθέτως, οι εκ µέρους των κρατών µελών παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου δύνανται να παραπέµπονται ενώπιον του ικαστηρίου, σε περίπτωση δε µη εκτελέσεως αποφάσεως το ικαστήριο έχει τη δυνατότητα να επιβάλει χρηµατικό πρόστιµο ή να καταδικάσει το οικείο κράτος µέλος στην καταβολή ενός κατ' αποκοπή ποσού. Το ικαστήριο συνεργάζεται επίσης µε τα εθνικά δικαστήρια, τα οποία αποτελούν τα κοινά δικαστήρια του κοινοτικού δικαίου. Όλα τα εθνικά δικαστήρια που καλούνται να επιλύσουν διαφορά απτόµενη του κοινοτικού δικαίου δύνανται και, σε ορισµένες περιπτώσεις, υποχρεούνται να υποβάλλουν στο ικαστήριο προδικαστικά ερωτήµατα. Στο πλαίσιο αυτό το ικαστήριο προβαίνει στην ερµηνεία ενός κανόνα του κοινοτικού δικαίου ή στον έλεγχο της νοµιµότητάς του.( Παπαγιάννης.,1999) Το ισχύον κοινοτικό σύστηµα λήψης αποφάσεων αποτελείται από ένα σηµαντικό αριθµό πολύπλοκων διαδικασιών. Η πολυπλοκότητα αυτή αποτελεί αντανάκλαση της σταδιακής αναβάθµισης του νοµοθετικού ρόλου του Ευρ.Κοινβ. Με βάση αυτό το κριτήριο εφαρµόζονται διαζευκτικά οι ακόλουθες διαδικασίες έκδοσης των κοινοτικών πράξεων: ιαβούλευση, Σύµφωνη Γνώµη- Συναπόφαση Η διαδικασία έκδοσης των κοινοτικών πράξεων Η διαδικασία διαβούλευσης ( άρθ.250 Συνθ.ΕΚ) Συµβουλίου και Ευρ.Κοινβ. αποτελεί τον παραδοσιακό τρόπο έκδοσης των κοινοτικών πράξεων λόγω τις αρχικής της πρόβλεψης στις κοινοτικές συνθήκες καθώς και ασθενέστερο τρόπο συµµετοχής του Ευρ.Κοινβ. στην κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων. Βάσει της διαδικασίας αυτής, το Συµβούλιο ζητά τη γνώµη του Κοινοβουλίου καθώς και της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) και της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕΠ). Το Κοινοβούλιο µπορεί να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής, να την απορρίψει ή να ζητήσει τροποποιήσεις. Αν το Κοινοβούλιο ζητήσει τροποποιήσεις, η Επιτροπή οφείλει να εξετάσει όλες τις αλλαγές που εισηγείται το Κοινοβούλιο δεν οφείλει όµως να τις υιοθετήσει. Εάν δεχθεί κάποιες από αυτές, υποβάλλει στο Συµβούλιο ανάλογα τροποποιηµένη πρόταση. Το Συµβούλιο εξετάζει την τροποποιηµένη πρόταση και ή την εγκρίνει ως έχει ή την τροποποιεί περαιτέρω. Στην παρούσα διαδικασία, όπως και σε όλες τις άλλες, αν το Συµβούλιο τροποποιήσει πρόταση της Επιτροπής, αυτό πρέπει να γίνει µε οµόφωνη απόφαση. 11

12 Για κρίσιµα θέµατα τις ευρωπαϊκής ενοποίησης το Κοινοβούλιο εµφανίζεται ως ισότιµος εταίρος του Συµβουλίου. Η διαδικασία της Σύµφωνης Γνώµης υιοθετήθηκε µε την ΕΕΠ (1987) και αποτελεί την απλοποιηµένη µορφή συναπόφασης Συµβουλίου και Ευρ.Κοινβ. Αρχικά αφορούσε την έγκριση από το Συµβούλιο των συνθηκών προσχώρησης και σύνδεσης. Με την συνθήκη του Άµστερνταµ επεκτάθηκε σε νέους τοµείς. 2 Έτσι το Συµβούλιο αποφασίζει µόνο εάν έχει λάβει προηγουµένως τη σύµφωνη γνώµη του Ευρ.Κοινβ. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτή το Ευρ.Κοινβ. µπορεί να απορρίψει ή να εγκρίνει την υπό σύναψη πράξη χωρίς όµως να έχει τη δυνατότητα σύµπραξης στη διαµόρφωση του περιεχοµένου της πράξης προτείνοντας τροπολογίες. ( Η διαδικασία της συναπόφασης (άρθρο 251 ΣυνθΕΚ) προβλέφθηκε για πρώτη φορά µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (µε το άρθρο 189 Β), τροποποιήθηκε δε για να απλουστευθεί και να συντοµευθεί ο απαιτούµενος χρόνος θέσπισης µιας πράξης µε την συνθήκη του Άµστερνταµ. 3 Αποτέλεσε ένα ακόµα βήµα στην προσπάθεια ενδυνάµωσης των αρµοδιοτήτων του Ευρ.Κοινβ. Χαρακτηριστικό της διαδικασίας αυτής είναι η δυνατότητα που αναγνωρίζεται στο Ευρ.Κοινβ να αρνηθεί την έκδοση της κοινοτικής πράξης. Η διαδικασία αυτή συνιστά µια πραγµατική εξουσία συναπόφαση υπέρ του Ευρ.Κοινβ. Η διαδικασία συναπόφασης, εξασφαλίζει µια σχετικά ισότιµη σχέση µεταξύ του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αφενός, δικαίωµα οριστικής απόρριψης των κοινών θέσεων του Συµβουλίου µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του και αφετέρου, µια µεγαλύτερη δυνατότητα επηρεασµού του περιεχοµένου των προτάσεων στα πλαίσια της επιτροπής συνδιαλλαγής. Με τη διαδικασία της συναπόφασης, η εξουσία της Επιτροπής να θέτει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης προς θέσπιση κοινοτικών πράξεων αναµφιβόλως περιορίζεται. Η επιλογή της διαδικασίας που πρόκειται να ακολουθηθεί, και ως εκ τούτου, ο βαθµός συµµετοχής του Ευρ.κοινβ. στην έκδοση κανονιστικών πράξεων, εξαρτάται από το συγκεκριµένο άρθρο της Συνθήκης που εφαρµόζεται. Κατά συνέπεια η επιλογή της νοµικής βάσης του ρυθµιζόµενου θέµατος έχει τεράστια σηµασία για τον τρόπο συµµετοχής του Ευρωκοινοβουλίου στην νοµοθετική διαδικασία. (http://ec.europa.eu/codecision/stepbystep/text/index3_en.htm#10) Το παράγωγο δίκαιο Τα κοινοτικά όργανα δεν διαθέτουν µια γενική διακαιοπαραγωγική δραστηριότητα αλλά περιορίζονται από τις ίδιες τις συνθήκες σε συγκεκριµένα πλαίσια. Η βασική αυτή αρχή 12

13 ονοµάστηκε αρχή της ειδικής εξουσιοδότησης και σηµαίνει ότι οποιαδήποτε νοµοθετική δραστηριότητα των οργάνων πρέπει να προβλέπεται σε κοινοτική διάταξη. Σύµφωνα µε τις Συνθήκες τα κοινοτικά όργανα εκδίδουν τις ακόλουθες δεσµευτικές πράξεις: Κανονισµός, Οδηγία και Αποφάσεις οι οποίες δεσµεύουν τις κυβερνήσεις νοµικά και είναι υποχρεωµένες να τις εφαρµόσουν: Όταν το κράτος παραµελεί να εφαρµόσει τις διατάξεις στο εσωτερικό του ή τις εφαρµόσει πληµµελώς η Επιτροπή έχει το δικαίωµα µε βάση τη διάταξη του άρθρου 226 ΣυνθΕΚ να ασκήσει ενώπιον του ΕΚ προσφυγή εις βάρος του αµελούντος κράτους µέλους και να ζητήσει την καταδίκη του. Ο κανονισµός χρησιµοποιείται για µια ενέργεια που απαιτεί την οµοιόµορφη εφαρµογή στα κράτη µέλη. Έχει γενική και άµεση ισχύ και είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του. Ο κανονισµός ( άρθρο 249 ΣΕΚ) αποτελεί την κοινοτική πράξη που ρυθµίζει µια απροσδιόριστη ολότητα προσώπων ή περιστατικών γενικά και αφηρηµένα δηλαδή αναφέρεται σε έναν απροσδιόριστο αριθµό περιστατικών ή αντικειµένων. Στην έννοια της δεσµευτικότητας του κανονισµού συµπεριλαµβάνεται και το στοιχείο του καταναγκασµού µαζί µε την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση που δεν τηρείται. Επίσης στοιχείο του κανονισµού είναι η άµεση ισχύ στις έννοµες τάξεις των κρατών µελών, δεν είναι απαραίτητη δηλαδή η παρέµβαση του εθνικού νοµοθέτη για να ενσωµατωθεί στο εσωτερικό δίκαιο. Η οδηγία ( άρθρο 249 ΣΕΚ) δεσµεύει κάθε κράτος µέλος προς το οποίο απευθύνεται, ως προς το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, αφήνει όµως την επιλογή του τύπου και των µέσων για την υλοποίηση του αποτελέσµατος στην αρµοδιότητα των κρατών µελών. Όταν το κράτος παραµελεί να µεταφέρει τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας στο εθνικό του δίκαιο ή τις µεταφέρει πληµµελώς η Επιτροπή έχει το δικαίωµα µε βάση τη διάταξη του άρθρου 226 ΣυνθΕΚ να ασκήσει ενώπιον του ΕΚ προσφυγή εις βάρος του αµελούντος κράτους µέλους και να ζητήσει την καταδίκη του. Αν το δικαστήριο δεχτεί την προσφυγή της Επιτροπής το κράτος µέλος είναι υποχρεωµένο να λάβει τα κατάλληλα µέτρα που συνεπάγεται η απόφαση του ΕΚ. Εάν παρά ταύτα το κράτος συνεχίζει να αδιαφορεί, η Επιτροπή µε δεύτερη προσφυγή στο ΕΚ µπορεί να ζητήσει από αυτό την επιβολή χρηµατικής ποινής ή την κατ αποκοπή ποσού που οφείλει να καταβάλλει το κράτος µέλος. Η απόφαση είναι δεσµευτική ως προς όλα τα µέρη της για τους αποδέκτες που ορίζει. εν έχει γενική ισχύ αλλά ατοµική, δηλαδή δεσµεύει µόνο εκείνους στους οποίους απευθύνεται. Επίσης το Συµβούλιο και η Επιτροπή εκδίδουν συστάσεις και γνώµες οι οποίες όµως δεν έχουν νοµικά δεσµευτικό χαρακτήρα. Αποδέκτες µπορεί να είναι ένα κοινοτικό όργανο, τα διάφορα κράτη µέλη, επιχειρήσεις αλλά και µεµονωµένα άτοµα. Οι πράξεις αυτές αν και 13

14 δεν είναι δεσµευτικές έχουν µια σηµαντική πολιτική ή /και ηθική επίδραση στους αποδέκτες τους. ( Παπαγιάννης., 1999) Η κλασσική κοινοτική µέθοδος ολοκλήρωσης, όπως συνοπτικά παρουσιάστηκε παραπάνω, πέτυχε να ξεπεράσει τα όρια του παραδοσιακού διεθνούς δικαίου µε σκοπό να συµβιβάσει τα εθνικά νοµικά-συνταγµατικά συστήµατα των κρατών µελών. Σε αυτή κυρίως οφείλεται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία 50 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Όµως σε ένα µοντέρνο ευρωπαϊκό περιβάλλον και µε το ενδεχόµενο της ένταξης στο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα όλο και περισσότερο κρατών και δεδοµένου του ότι οι τοµείς που οι ΕΕ έχει αρµοδιότητα διευρύνονται αναζητήθηκαν και εναλλακτικές µέθοδοι διακυβέρνησης. 1.2.Υιοθέτηση ευέλικτων µεθόδων διακυβέρνησης Νεοβολονταρισµός Η ρυθµιστική ευελιξία χαρακτηρίζει ήδη την ιδρυτική συνθήκη η οποία παρέχει σε αρκετές περιπτώσεις στον κοινοτικό νοµοθέτη τη δυνατότητα θέσπισης κανόνων µέσω οδηγιών αντί κανονισµών. Ως το 1985 οι οδηγίες για την προσέγγιση των εθνικών νοµοθεσιών χαρακτηρίζονταν από λεπτοµερειακές ρυθµίσεις, µε αποτέλεσµα να µην διαφέρουν κατ ουσία από τους κανονισµούς. Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής Ντελόρ για την εγκαθίδρυση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς υιοθέτησε µια νέα ρυθµιστική προσέγγιση που βασίζονταν στην παράλληλη εφαρµογή των αρχών της αµοιβαίας αναγνώρισης των εθνικών νοµοθεσιών και της ελάχιστης εναρµόνισης µέσω οδηγιών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της προσέγγισης υπήρξε η λεγόµενη νέα προσέγγιση αναφορικά µε τα τεχνικά εµπόδια η οποία βασίστηκε σε οδηγίες πλαίσια για την ασφάλεια προϊόντων και στην παράλληλη ανάθεση του έργου της τυποποίησης και πιστοποίησης στους αρµόδιους ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισµούς. Από τη συνθήκη του Μάαστριχτ άρχισε µια περίοδος που χαρακτηρίζεται από την εφαρµογή πιο ευέλικτων µεθόδων διακυβέρνησης. Η τάση αυτή γνωστή και ως νέοβολονταρισµός επεκτείνεται σταδιακά στην δραστηριότητα διακυβέρνησης της Ένωσης µε πρωτοβουλία της ίδιας της Επιτροπής. Συνοπτικά, αποφάσεις οι οποίες διαµορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο δια της διακυβερνητικής µεθόδου µεταξύ κυρίαρχων κρατών και εφαρµόζονται σε εθνικό επίπεδο ως αποφάσεις που προέρχονται από το ευρωπαϊκό επίπεδο. (Wolfgang Streeck, 1998) 14

15 Οι νέες µορφές διακυβέρνησης αναφέρονται µεταξύ άλλων στις υποχρεώσεις συµµόρφωσης, στις διαδικασίες διαµόρφωσης και υλοποίησης των ρυθµίσεων καθώς και της εποπτείας της εφαρµογής τους. Η ευελιξία εκδηλώνεται καταρχήν στο επίπεδο των υποχρεώσεων συµµόρφωσης µε την προσφυγή στην λεγόµενη διακυβέρνηση δια της πειθούς. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτής της µεθόδου διακυβέρνησης ήταν ο καθορισµός των κριτηρίων οικονοµικής σύγκλισης ως προϋποθέσεων συµµετοχής στη ζώνη του ευρώ, η θέσπιση µέτρων που προβλέπουν εναλλακτικούς τρόπους συµµόρφωσης όπως για παράδειγµα στα ζητήµατα της διαβούλευσης και της συµµετοχής των εργαζοµένων, η προσφυγή σε µέτρα µαλακού διακαίου (soft law), όπως οι συστάσεις του 1992 για τους στόχους και τους πόρους των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας, οι ετήσιες συστάσεις για τον συντονισµό των οικονοµικών πολιτικών, καθώς και η ανοικτή µέθοδος συντονισµού που υιοθετήθηκε αναφορικά µε την πολιτική απασχόλησης. Η ευελιξία εκδηλώνεται επίσης και στο επίπεδο των διαδικασιών διαµόρφωσης των ρυθµίσεων µε χαρακτηριστικές εκφάνσεις: - την διακυβέρνηση δια της διαβούλευσης χαρακτηριστικό παράδειγµα της οποίας αποτελεί η διαβούλευση µε τους ενδιαφερόµενους φορείς και οργανώσεις που διεξάγει η Επιτροπή στο πλαίσιο της προνοµοθετικής διαδικασίας, - την αυτορρύθµιση η οποία αφορά διάφορες πρακτικές, κοινούς κανόνες κώδικες δεοντολογίας ή εθελοντικές συµφωνίες που καθορίζουν εθελοντικά οι κοινωνικοί και οικονοµική συντελεστές, οι οργανωµένες οµάδες, µε σκοπό τη ρύθµιση και την οργάνωση των ενεργειών τους. Η αυτορρύθµιση δεν συνεπάγεται απαραίτητα µια νοµοθετική πράξη. Μπορούν όµως βάσει νοµοθετικής πράξης και συνεπώς κατά τρόπο πιο δεσµευτικό και πιο τυπικό, να εφαρµοστεί µια νοµοθεσία που θεσπίστηκε στο πλαίσιο ενός µηχανισµού αυτορρύθµισης, χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η διαδικασία κοινωνικού διαλόγου που θεσπίστηκε µε τη συνθήκη του Άµστερνταµ και η οποία δίνει στους κοινωνικούς εταίρους την ευκαιρία να διαµορφώσουν τις κατάλληλες ρυθµίσεις ή να αναλάβουν την ευθύνη της υλοποίησης τους - και την συνδιαµόρφωση ρυθµίσεων χαρακτηριστικό παράδειγµα τις οποίας αποτελεί το ευρωπαϊκό νοµικό πλαίσιο για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Η ευελιξία εκδηλώνεται τέλος και στο επίπεδο των διαδικασιών εποπτείας και ελέγχου. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν οι συστάσεις στο πλαίσιο της πολυµερούς εποπτείας των οικονοµικών πολιτικών βάσει εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ( Στεφάνου Κων/νος, 2001) 15

16 Soft- law πράξεις Ο όρος soft- law (µαλακό δίκαιο ή µέτρα χαλαρού δικαίου) υποδηλώνει ότι µε τις πράξεις αυτές επιτυγχάνεται ένα consensus δηλαδή µία συµφωνία µεταξύ των µελών του κοινοτικού οργάνου ή των κρατών µελών προς επιδίωξη συγκεκριµένου αποτελέσµατος, τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο. Τα εκδόσαντα την πράξη κοινοτικά όργανα ή κράτη µέλη συµφωνούν στην επιδίωξη συγκεκριµένου στόχου και δηλώνουν δέσµευση από την υιοθετούµενη πράξη η οποία δεν διαθέτει νοµική δεσµευτικότητα και το κράτος µέλος µπορεί να µην τηρήσει τα συµφωνηθέντα χωρίς άµεσες νοµικές συνέπειες. Αναφέρεται δηλαδή σε ρυθµίσεις χωρίς δεσµευτικό χαρακτήρα, πρόκειται για το σύνολο των νοµικών πράξεων της Ένωσης που δεν δηµιουργούν δεσµεύσεις και υποχρεώσεις στα κράτη µέλη ούτε θεµελιώνουν αγώγιµα δικαιώµατα στους ιδιώτες. Οι µόνες συνέπειες θα µπορούσαν να καταλογισθούν σε πολιτικό επίπεδο. Η πολιτική δέσµευση πάντως αποδεικνύεται πολλές φορές πιο ισχυρή από την νοµική.( Παπαγιάννης., 1999) Η υιοθέτηση ευέλικτων µεθόδων διακυβέρνησης οφείλεται στα αντικείµενα που σταδιακά υπάγονται στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Πρόκειται για τους τοµείς στους οποίους διατηρείται η κρατική αρµοδιότητα ( πχ. απασχόληση, εκπαίδευση, επαγγελµατική κατάρτιση) καθώς και τοµείς στους οποίους υφίστανται µεν συντρέχουσα κοινοτική αρµοδιότητα αλλά µε βάση της αρχή της επικουρικότητας κρίνεται ότι η άσκηση της µέσω υποχρεωτικών ρυθµίσεων δεν προσιδιάζει στη φύση του συγκεκριµένου αντικειµένου. 16

17 Κεφάλαιο 2 ο : Η ΑΜΣ ως νέα τεχνική διακυβέρνησης 2.1. Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού Η εµφάνιση της ΑΜΣ στην κοινοτική διαδικασία λήψης αποφάσεων Η ΑΜΣ εµφανίστηκε στην ευρωπαϊκή πρακτική ως µια νέα µορφή διακυβέρνησης την δεκαετία του 90, µια µέθοδος διαφορετική από την κλασσική κοινοτική µεθόδου. Την δεκαετία αυτή τα κράτη µέλη αντιµετώπιζαν ως κοινό πρόβληµα την αύξηση της ανεργίας. Ήταν αντιµέτωπα µε µια µακροχρόνια διαρθρωτική ανεργία η οποία είχε σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση φαινόµενων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού. Το µειωµένο ποσοστό συµµετοχής του ενεργού πληθυσµού στην αγορά εργασίας είχε επίδραση στην χρηµατοδότηση των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής προστασίας και στην χρηµατοδότηση των συντάξεων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό και µε την γήρανση του πληθυσµού δηµιουργούσε πρόβληµα αναφορικά µε την βιωσιµότητα και την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων αυτών. Οι εθνικές κυβερνήσεις δεν είχαν την δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν εργαλεία που ενδεχοµένως είχαν χρησιµοποιήσει στο παρελθόν για να αντιµετωπίσουν παρόµοια προβλήµατα µια που τα κριτήρια που είχαν τεθεί στο πλαίσιο της ΟΝΕ και στο πλαίσιο των Συµφώνων Σταθερότητας έθεταν συγκεκριµένους περιορισµούς όπως για παράδειγµα µε την πολιτική για το δηµοσιονοµικό έλλειµµα. Πίνακας 1 4 Ποσοστά ανεργίας Χώρα ΕΚ ΕΚ Αυστρία Βέλγιο ανία Γαλλία

18 Φιλανδία Γερµανία Ελλάς Ιρλανδία Ιταλία Λουξεµβούργο Ολλανδία Πορτογαλία Ισπανία Σουηδία Ην. Βασίλειο Πηγή: Eurostat Η κοινή γνώµη στο εσωτερικό των κρατών µελών πίστευε ότι υπεύθυνη για τα προβλήµατα στο κοινωνικό πεδίο ήταν σε µεγάλο βαθµό η ακολουθούµενη ευρωπαϊκή οικονοµική και νοµισµατική πολιτική. Υπήρχαν φωνές που απαιτούσαν µια πιο ισορροπηµένη σχέση µεταξύ των οικονοµικών στόχων και της κοινωνικής διάστασης του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος. Έτσι οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές αρχές περιέλαβαν στην πολιτική ατζέντα την αντιµετώπιση του προβλήµατος της ανεργίας και της αλλαγής των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας. Αν και τα κράτη µέλη συµφωνούσαν στο ότι κοινές λύσεις θα έπρεπε να βρεθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν ιδιαίτερα διστακτικά στο να µεταβιβάσουν αρµοδιότητα στην κοινότητα στο πεδίο της αγοράς εργασίας και στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας ώστε να υπάρξει οµοιόµορφη ρύθµιση µε ενιαίους και αναγκαστικούς κανόνες στο πλαίσιο της κλασικής κοινοτικής µεθόδου. Τα κράτη µέλη δεν ήταν έτοιµα να παραχωρήσουν στην Κοινότητα εξουσία που αφορούσε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο τοµέα όπου οι αποφάσεις που λαµβάνονταν αναφορικά µε αυτόν είχαν ιδιαίτερη επίδραση στην κοινωνική συνοχή στο εσωτερικό τους. Η διαδικασία ολοκλήρωσης της ΕΕ στηρίζεται σε µια δυναµική ισορροπία διακυβερνητικών και υπερεθνικών χαρακτηριστικών αναφορικά µε το ρυθµιστικό πλαίσιο. Μια από τις σηµαντικές προκλήσεις του συστήµατος αφορά την εξεύρεση τρόπων που θα στηρίξουν την δυνατότητα της να δρα και την ίδια στιγµή να έχει µηχανισµό επίλυσης των όποιων προβληµάτων και να αλλάζει τις συνθήκες των ρυθµιστικών πολιτικών, να επιτρέπει την ανάπτυξη ρυθµιστικών πολιτικών εντός του συστήµατος της ΕΕ πέρα από την κλασική κοινοτική µέθοδο. Έτσι η δυναµική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τέλη της δεκαετίας του 80 18

19 και έπειτα έχει συνδεθεί µε την ανάδυση νέων εθελοντικών ( βολονταριστικών) µεθόδων διακυβέρνησης. Με τη συνθήκη του Μάαστριχτ µάλιστα αυτή η τάση αποτυπώθηκε και στη Συνθήκη. (Barani, L., 2006) Για να βγουν από το αδιέξοδο έπρεπε να υιοθετηθεί µια µέθοδος διαφορετική, εναλλακτική ή και συµπληρωµατική της κλασσικής κοινοτικής µεθόδου ολοκλήρωσης. Μια µέθοδος η οποία να επέτρεπε στα κράτη µέλη να αντιµετωπίσουν κοινά προβλήµατα χωρίς όµως να υποχρεούνται να υιοθετήσουν οµοιόµορφες λύσεις. Η εφαρµογή όµοιων λύσεων δεν ήταν δυνατή λόγω της διαφορετικότητας των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας και των ρυθµίσεων που αφορούσαν τις εργασιακές σχέσεις σε κάθε κράτος µέλος. Επίσης η δηµιουργία µιας ενιαίας κοινωνικής Ευρώπης η οποία µάλιστα θα δηµιουργούνταν παράλληλα µε την οικοδόµηση της ενιαίας αγοράς και της ΟΝΕ ήταν ένα σενάριο µάλλον υπεραισιόδοξο που δεν ήταν δυνατόν να πραγµατοποιηθεί. Έτσι έπρεπε να συµµορφωθεί η πολιτική για την κοινωνική Ευρώπη στην διαφορετικότητα των εθνικών πρακτικών, µια διαφορετικότητα η οποία θα αυξανόταν ενόψει και της διεύρυνσης προς τις χώρες ΚΑΕ. Η πρόκληση λοιπόν ήταν η ανάπτυξη µιας νέας µεθόδου ρύθµισης πολιτικών µέσω ενός συστήµατος που θα έθετε στόχους προς εκπλήρωση προωθώντας την σταδιακή σύγκλιση σε τοµείς πολιτικής µε δεδοµένη την ύπαρξη ετερογενών εθνικών συστηµάτων. Η έµφαση δίνονταν στην δηµιουργία συναίνεσης και όχι στην υποχρεωτικότητα των κανόνων. Οι συµµετέχοντες έχουν γνώση ότι υπάρχουν κοινά προβλήµατα τα οποία απαιτούν συντονισµένη δράση και όπου οι εµπειρίες των άλλων µπορεί να είναι χρήσιµες και σε αυτούς. Χωρίς να υπάρχει νοµική δέσµευση για να εφαρµοστούν οι προτεινόµενες λύσεις θα έπρεπε να πειστούν οι συµµετέχοντες ότι αυτές είναι λογικές και αξίζει να εφαρµοστούν. Προτάσεις και σχόλια από κάποιον ό οποίος έχει εµπειρία σε ένα τοµέα και καλά θεµελιωµένα επιχειρήµατα είναι σε µεγάλο βαθµό αποδεκτά. Η ΑΜΣ έµοιαζε ως το ιδανικό µοντέλο το οποίο από τη µία θα ενθάρρυνε την συνεργασία και τον συντονισµό και από την άλλη θα σεβόταν τις εθνικές διαφορές. (Jacobsson K. Vifell A., 2005) Ένας λόγος για την ανάπτυξη της ΑΜΣ ήταν ότι το περιβάλλον που επηρεάζει την κοινωνική πολιτική και την αγορά εργασίας είναι διαρκώς µεταβαλλόµενο και κατά επέκταση απαιτεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων για αυτά τα θέµατα να είναι γρήγορη και ικανή να αναθεωρεί και να επανορθώνει σε στιγµές κρίσιµες. Η κλασσική κοινοτική µέθοδος δεν διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία και προσαρµοστικότητα. Η νοµοπαραγωγική διαδικασία µάλιστα επειδή προϋποθέτει την σύµπραξη των κοινοτικών οργάνων απαιτεί µεγάλο χρόνο. Επιπλέον η απαραίτητη ύπαρξη ειδικής πλειοψηφίας ή οµοφωνίας στο Συµβούλιο- για θέµατα κοινωνικής πολιτικής- πολλές φορές δηµιουργεί αδιέξοδο, γεγονός 19

20 που θα ήταν εντονότερο µετά την επικείµενη διεύρυνση. Έτσι έπρεπε να βρεθεί µια µέθοδος που να απέφευγε τα αδιέξοδα στην ψηφοφορία και να επέτρεπε στην κοινοτική και την εθνική δράση να προσαρµόζεται στις µεταβαλλόµενες ανάγκες του οικονοµικού, κοινωνικού και πολιτικού περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη και εφαρµογή της ΑΜΣ εξηγείται επίσης και από δύο άλλα στοιχεία τα οποία αποτελούν σηµαντικά θέµατα της τρέχουσας πολιτικής συζήτησης αναφορικά µε το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα. Από την µια µεριά η αναζήτηση της νοµιµοποίησης της ευρωπαϊκής παρέµβασης, η αναγκαιότητα δηλαδή να αυξηθεί η νοµιµοποίηση των κοινοτικών δράσεων και η συνακόλουθη συζήτηση για την µείωση του δηµοκρατικού ελλείµµατος στη κοινότητα οδήγησε την συζήτηση στον αδιαφανή και πολύπλοκο χαρακτήρα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Ο εναλλακτικός τρόπος διακυβέρνησης συνιστούσε µια προσπάθεια να απαντήσουν αυτά τα θέµατα εµπλέκοντας πολλούς δρώντες και εκθειάζοντας την διαφάνεια της µεθόδου. Έτσι ο συντονισµός ήταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά οι τελικές αποφάσεις λαµβάνονταν από τις εθνικές κυβερνήσεις οι οποίες ήταν πλήρως νοµιµοποιηµένες µέσω των εθνικών εκλογών. Από την άλλη µεριά η έννοια της επικουρικότητας ήταν παρούσα, από την συνθήκη του Μάαστριχτ και έπειτα όπου υιοθετήθηκε, σε κάθε συζήτηση που αφορούσε την περαιτέρω εξέλιξη του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος. Με την αρχή της επικουρικότητας επιδιώκεται να εξασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις λαµβάνονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πολίτη, ελέγχοντας αν η δράση που αναλαµβάνεται στο κοινοτικό επίπεδο δικαιολογείται σε σχέση µε τις δυνατότητες που υπάρχουν σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Συγκεκριµένα, πρόκειται για την αρχή σύµφωνα µε την οποία η Ένωση δρα, στους τοµείς που δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρµοδιότητα, µόνον εφόσον η δράση της θα είναι πιο αποτελεσµατική από αντίστοιχα µέτρα εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εµβέλειας. Η επικουρικότητα είναι αρχή νοµικά δεσµευτική, η οποία καθιερώθηκε µε το άρθρο 3Β της Συνθήκης ΕΚ, τα δε θεσµικά όργανα οφείλουν να την σέβονται απολύτως. Έτσι η καινούργια προσέγγιση ήταν σε µεγάλο βαθµό αποκεντρωµένη σύµφωνη µε την αρχή της επικουρικότητας και θετικά προσκείµενη στη δηµιουργία συνεργιών και συνεργασιών µε τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Στο πλαίσιο της ΕΣΑ η επικουρικότητα επιτάσσει κάθε κράτος µέλος να αναπτύσσει το δικό του πρόγραµµα και να το εφαρµόζει σε µια εθελοντική βάση. Τέλος η υιοθέτηση της ΑΜΣ εµπνεόταν και από ένα νέο κύµα ιδεών που αναπτύχθηκε αναφορικά µε την δηµόσια διοίκηση και την παραγωγή και υλοποίηση δηµόσιων πολιτικών στις αγγλοσαξονικές κυρίως χώρες αλλά και στο πλαίσιο ορισµένων διεθνών θεσµών. Αυτές 20

21 οι προσεγγίσεις γνωστές ως new public management θεωρούσαν ότι είναι απαραίτητη η µεταφορά της λογικής που υπάρχει αναφορικά µε τη διοίκηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων στη δηµόσια διοίκηση. Τονίζουν έτσι την ιδιαίτερη σηµασία που έχουν στοιχεία όπως η συµµετοχή µεγάλου αριθµού δρώντων, η διοίκηση µέσω στόχων, η υιοθέτηση δεικτών, η αξιολόγηση και τέλος η προτίµηση σε κανόνες χαλαρού δικαίου (Iliopoulou, 2006) Ο όρος Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού εµφανίστηκε για πρώτη φορά στα Συµπεράσµατα της Προεδρίας του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισαβόνας τον Μάρτιο του Στα Συµπεράσµατα αυτά καθορίζονται και τα βασικά χαρακτηριστικά της µεθόδου αυτής. Αυτή η µέθοδος περιλαµβάνει τα εξής : - καθορισµό κατευθυντήριων γραµµών για την Ένωση, συνδυασµένων µε συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα για τη βραχυπρόθεσµη, µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη επίτευξη των στόχων που θέτουν, - καθορισµό, κατά περίπτωση, ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών και σηµείων αναφοράς, µε µέτρο τα καλύτερα του κόσµου, προσαρµοσµένων στις ανάγκες διαφόρων κρατών µελών και τοµέων ως µέσο σύγκρισης των βέλτιστων πρακτικών, - µεταφορά αυτών των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραµµών στις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές µε τον καθορισµό ειδικών στόχων και τη θέσπιση µέτρων, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές ιδιοµορφίες, - περιοδική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση από οµότιµους, υπό µορφή αλληλοδιδακτικών διαδικασιών. ( Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας 23 και 24 Μαρτίου 2000). Σηµαντικό στοιχείο στη διαδικασία είναι η συµφωνία για προσπάθεια επίτευξης κοινών στόχων χωρίς να καταφύγουν σε νοµικά δεσµευτικά εργαλεία και µεθόδους όµως κάθε κράτος υπόσχεται να πετύχει τους στόχους αυτούς αυτόνοµα και ανεξάρτητα. Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο αφορά τη διαδικασία της περιοδικής αξιολόγησης και δηµοσίευσης των στόχων που έχουν επιτευχθεί πάντα σε σχέση µε αυτούς που έχουν συµφωνηθεί. Έτσι σε περίπτωση αποτυχίας παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν νοµικές κυρώσεις υπάρχουν συστάσεις ενώ σε περίπτωση επιτυχίας υπάρχει πολιτική επιβράβευση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας δεν ανακάλυψε κάποια νέα διαδικασία, έδωσε απλώς ένα ορισµό σε εργαλεία και πολιτικές πρακτικές που υπήρχαν ήδη. Σε πρώιµο στάδιο µάλιστα η ιδρυτική συνθήκη της ΕΟΚ µάλιστα ανέφερε στο άρθρο 109 την υπόσχεση των τότε κρατών µελών να συντονίσουν τις οικονοµικές τους πολιτικές. Οι τεχνικές όµως και τα εργαλεία τα οποία αργότερα εξελίχθηκαν και ενταχθήκαν στην διαδικασία της ΑΜΣ εφαρµοζόταν αρχικά στα πεδία των οικονοµικών πολιτικών (άρθρα της Συνθήκης του 21

22 Μάαστριχτ) και των πολιτικών απασχόλησης ( άρθρα Συνθήκης του Άµστερντάµ) στοχεύοντας στην χαλαρή συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών εκτός του αυστηρού ρυθµιστικού πλαισίου της κοινοτικής µεθόδου. Η οικονοµική πολιτική (άρθρα της Συνθήκης του Μάαστριχτ) προέβλεπε την υιοθέτηση από το Συµβούλιο σε ετήσια βάση γενικών προσανατολισµών των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών και της Κοινότητας. Αν και ο νοµικός τύπος τον οποίο περιβάλλονταν οι γενικοί προσανατολισµοί δεν προσέδιδε δεσµευτικότητα, εντούτοις είχαν κανονιστική αξία για τις κυβερνήσεις των κρατών µελών και τα όργανα της κοινότητας ύστερα από απλή σύσταση της Επιτροπής. Στο Συµβούλιο ανατίθεται η διασφάλιση του στενότερου δυνατού συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών το οποίο παρακολουθεί τις εξελίξεις σε κάθε κράτος µέλος. Τα τελευταία παρέχουν στην Επιτροπή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες έτσι ώστε αυτή να συντάξει εκθέσεις τις οποίες υποβάλλει στο Συµβούλιο. Με βάση τις εκθέσεις αυτές το Συµβούλιο παρακολουθεί τις οικονοµικές εξελίξεις και δύναται εάν κάποιο κράτος µέλος δεν συµµορφώνεται µε τους γενικούς προσανατολισµούς ή ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την καλή λειτουργία της οικονοµική και νοµισµατικής ένωσης να απευθύνει τις αναγκαίες συστάσεις στο εν λόγω κράτος. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, ως το κατεξοχήν πολιτικό όργανο εµπλέκεται στη διαδικασία µε την αρµοδιότητα να συζητά τα συµπεράσµατα για τους γενικούς προσανατολισµούς και να προβαίνει σε πολιτική υιοθέτηση τους. (Γκόρτσος Χ. 2001) Αναφορικά µε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την απασχόληση, εµπνεόταν από την απόφαση που ελήφθη στο Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Έσσεν (1994) για τον συντονισµό των πολιτικών απασχόλησης και στηριζόταν στο νέο τίτλο VIII Απασχόληση που εισήχθη στη Συνθήκη του Άµστερνταµ. Λόγω της αυξανόµενης ανεργίας στις χώρες της ΕΕ το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου τον Νοέµβριο του 1997 αποφάσισε να υλοποιήσει τον νέο τίτλο για την απασχόληση αν και δεν είχε ακόµα τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη του Άµστερνταµ. Άρθρωσε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση σε τέσσερις πυλώνες : Βελτίωση της ικανότητας επαγγελµατικής ένταξης, Ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος, Ενθάρρυνση της ικανότητας προσαρµογής των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων τους, Ενίσχυση των πολιτικών για την ισότητα των ευκαιριών. Η ΕΣΑ αποτελούνταν από ετήσιο πρόγραµµα σχεδιασµού, µέτρα παρακολούθησης, εξέτασης και προσαρµογής των πολιτικών που εφάρµοζαν τα κράτη µέλη για να συντονίζουν τα µέσα καταπολέµησης της ανεργίας. Μάλιστα το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας περίγραψε την ΑΜΣ ως ένα όχηµα για να µπορέσουν να αναδειχθούν οι καλύτερες πρακτικές σε 22

23 ευρωπαϊκό επίπεδο και να επιτευχθεί όσον το δυνατόν µεγαλύτερη σύγκλιση αναφορικά µε τους βασικούς ευρωπαϊκούς στόχους. Επίσης µια άλλη µορφή συντονισµού, διακυβερνητικής συνεργασίας εµφανιζόταν στον τρίτο πυλώνα που αφορούσε την δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις, πρακτικές δηλαδή που εµφανίζονταν εκτός του θεσµικού πλαισίού της ΕΚ όπως οι συµφωνίες Σένγκεν (κατά το αρχικό στάδιο και πριν αυτές ενσωµατωθούν στην συνθεκ). (Hodson D., - Maher Im., 2001 ) Πίνακας 2 : Πρωτοβουλίες συντονισµού µη δεσµευτικού χαρακτήρα πριν τη Λισαβόνα Τοµέας πολιτικής Τίτλος Προέλευση Έτος Οικονοµική πολιτική Γενικοί Οικονοµικοί Συνθήκη του 1992 Προσανατολισµοί Μάαστριχτ Πολιτική Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκό 1997 Απασχόλησης Στρατηγική για την Απασχόληση Συµβούλιο του Λουξεµβούργου ιαρθρωτική ιαδικασία του Ευρωπαϊκό 1998 Μεταρρύθµιση Κάρντιφ Συµβούλιο του Κάρντιφ Μακροοικονοµικός ιαδικασία της Ευρωπαϊκό 1999 ιάλογος Κολωνίας Συµβούλιο της Κολωνίας ηµοσιονοµική Εποπτεία Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης Πρωτόκολλο στη Συνθήκη του Άµστερνταµ 1999 Η ΑΜΣ αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο και πολυδιάστατο εργαλείο που εµφανίζει µια αυτοτελή δυναµική σε σχέση µε τις νοµοπαραγωγικές δραστηριότητες των κοινοτικών οργάνων (κοινοτική µέθοδος) και τις αποκλίσεις της (κοινωνικός διάλογος, λειτουργία των διαρθρωτικών ταµείων, µη δεσµευτικές νοµικές πράξεις) επιδιώκοντας την προώθηση του συντονισµού των εθνικών πολιτικών χωρίς τη χρήση νοµικά δεσµευτικών µηχανισµών. Περιλαµβάνει τεχνικές παρακολούθησης και αξιολόγησης των εθνικών δράσεων και προσεγγίζεται ως διαδικασία µάθησης για όλους που σέβεται την εθνική ποικιλοµορφία και αξιοποιεί καλές πρακτικές και εµπειρίες. Η στοχοθεσία γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο όµως ο 23

24 τρόπος επίτευξης τους διαµορφώνεται σε εθνικό επίπεδο. Με τη µέθοδο αυτή δηµιουργείται ισορροπία µεταξύ της ευθύνης της Κοινότητας και εκείνης των κρατών µελών. Η δέσµευση να τηρηθεί αυτή η αποκεντρωµένη προσέγγιση υπήρχε ρητή στα Συµπεράσµατα της Προεδρίας στη Λισαβόνα το Η ΑΜΣ διευκολύνει την πολιτική συζήτηση σε διάφορα επίπεδα και ακολουθεί µια ολοκληρωµένη προσέγγιση: οι ενέργειες που αναλαµβάνονται στον τοµέα της απασχόλησης θα πρέπει να είναι συνεπείς ως προς τους τοµείς που σχετίζονται µε την απασχόληση, όπως οι πολιτικές στον κοινωνικό τοµέα, στην εκπαίδευση, στο φορολογικό καθεστώς, στην πολιτική για τις επιχειρήσεις και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Μέσω τεχνικών διαλόγου εξασφαλίζεται η νοµιµοποίηση της ρύθµισης νέων στρατηγικών υπερεθνικής συνεργασίας. Στο πλαίσιο της ΑΜΣ αναγνωρίζεται η ανάγκη για συντονισµό δράσεων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Συνεισφέρει έτσι στο µέτρο του δυνατού στην πολυεπίπεδη και συµµετοχική ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Τα θετικά αποτελέσµατα της ΑΜΣ στο πεδίο της απασχόλησης ενίσχυσαν το αίτηµα για επέκταση της και σε άλλα πεδία όπως αυτό της κοινωνικής προστασίας, επιδιώκοντας την προώθηση τάσεων και προοπτικών σύγκλισης των εθνικών συστηµάτων.( Αµίτσης Γαβριήλ) Η νοµική φύση της ΑΜΣ Από νοµική άποψη η ΑΜΣ αποτελεί µια νέα τεχνική ρύθµισης των παρεµβάσεων της Ένωσης στην κοινωνική σφαίρα που διαφοροποιείται αφενός από τις κλασικές θεσµικές διευθετήσεις της κοινοτικής µεθόδου µε δεσµευτικό χαρακτήρα για τα κράτη µέλη, η οποία αντιστοιχεί όπως ήδη έχει λεχθεί στην παραγωγή δεσµευτικών πράξεων για τα κράτη µέλη και τα κοινοτικά όργανα µε το δικαίωµα νοµοθετικής πρωτοβουλίας να ανήκει στην Επιτροπή και µε την σύµπραξη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου στην διαδικασία λήψης αποφάσεων και αφετέρου από τις µη δεσµευτικές κοινοτικές πράξεις (συστάσεις, ανακοινώσεις, κοινωνικοπολιτικές διακηρύξεις) που συνθέτουν το χαλαρό θεσµικό πλαίσιο (soft law) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιστοιχεί σε µια σύνθετη διαδικασία θέσπισης κατευθυντήριων γραµµών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αξιολόγησης της εφαρµογής τους από τα κράτη µέλη µέσω επιλεγµένων δεικτών και κριτηρίων. Στο επίπεδο της κοινοτικής έννοµης τάξης η ΑΜΣ θεµελιώνεται στα άρθρα 128,137 και 140 της συνθήκης του Άµστερνταµ. Εµφανίζει κοινές διαστάσεις µε άλλες αποκλίσεις της κοινοτικής µεθόδου που χρησιµοποιούνται ως εργαλεία νέας διακυβέρνησης (διαχείριση των Κοινοτικών ιαρθρωτικών Ταµείων µέσω εταιρικών σχέσεων, Ευρωπαϊκές συµφωνίες των κοινωνικών εταίρων µε βάση της διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου) και συγκαταλέγεται στα εργαλεία 24

25 πολιτικής για την προώθηση του συντονισµού των εθνικών συστηµάτων κοινωνικής προστασίας. Η συµβατότητα της ΑΜΣ µε την κυρίαρχη κοινοτική µέθοδο δεν έχει αποτελέσει ακόµα αντικείµενο της νοµολογίας του ΕΚ που αποτελεί το µοναδικό όργανο δεσµευτικής ερµηνείας του πρωτογενούς κοινοτικού δικαίου. Όµως, τα κοινοτικά δικαστήρια έχουν ασχοληθεί µε τη φύση των άλλων εργαλείων νέας διακυβέρνησης, αναπτύσσοντας µια µάλλον φορµαλιστική προσέγγιση που αναδεικνύει την υπεροχή της κοινοτικής µεθόδου σε σχέση µε τις αποκλίσεις της. Έτσι στην υπόθεση Meroni ( ΕΚ C 9/56, Meroni v. High Authority) έκρινε ασυµβίβαστη µε το πρωτογενές δίκαιο την ανάθεση εξουσιών σε ανεξάρτητα όργανα που δεν θεµελιώνονται στο πρωτογενές δίκαιο, ενώ στην υπόθεση UEAPME (Πρ.T 135/96, UEAPME v. Council) το Πρωτοδικείο της κοινότητας εξέτασε συστηµατικά την νοµιµότητα µιας οδηγίας που είχε υιοθετηθεί ως συµφωνία των κοινωνικών εταίρων µε βάση τις διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου, επιβάλλοντας την αυστηρή τήρηση της υποχρέωσης αντιπροσωπευτικότητας των συµβαλλοµένων µερών από την Επιτροπή και το Συµβούλιο. ( Αµίτσης Γαβριήλ, 2006) Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και ΑΜΣ: η σχέση της µε την κοινοτική µέθοδο ολοκλήρωσης Η ΑΜΣ παρουσιάζεται ως ένα εργαλείο στην υπηρεσία του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος χωρίς όµως να διαθέτει κανένα από τα νοµικά χαρακτηριστικά που έχουν χρησιµοποιηθεί έως τώρα από την κλασσική κοινοτική µέθοδο ολοκλήρωσης. Η κοινοτική µέθοδος στηρίζεται στην µεταβίβαση της αρµοδιότητας από τα κράτη µέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην υιοθέτηση από το θεσµικό κοινοτικό τρίγωνο κανόνων ενιαίων και νοµικά δεσµευτικών, παραγωγή κανόνων του σκληρού δικαίου(hard law). εδοµένη είναι και η υπεροχή του κοινοτικού δικαίου. Έτσι το δικαίωµα νοµοθετικής πρωτοβουλίας ανήκει στην Επιτροπή που βρίσκεται στην καρδιά της νοµοθετικής διαδικασίας ενώ η λήψη της απόφασης ανήκει στο Συµβούλιο(λαµβάνοντας αποφάσεις συνήθως µε ειδική πλειοψηφία) και στο Ευρ.κοινβ. Ο σεβασµός στους κοινοτικούς κανόνες διασφαλίζεται από την Επιτροπή η οποία έχει την αρµοδιότητα να µεριµνά για την εφαρµογή τους και να προσφεύγει στο ΕΚ του οποίου ο ρόλος είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. Η ΑΜΣ έρχεται σε αντίθεση µε όλα τα χαρακτηριστικά της κλασσικής κοινοτικής µεθόδου ολοκλήρωσης. Έτσι η αρχή της οµοιόµορφης ενιαίας εφαρµογή και της ενότητας 25

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο SPEECH/04/224 Σταύρος δήµας Επίτροπος υπεύθυνος για θέµατα Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο Ευρωπαϊκο κοινοβουλιο συνοδος Στρασβουργο, 4 µαïου 2004 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 1.1. Ιστορική εξέλιξη Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο άρχισε να λειτουργεί ανεπίσημα το 1974 ως φόρουμ συζήτησης μεταξύ των ηγετών της ΕΕ. Γρήγορα εξελίχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα όργανα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης φέρουν την κύρια ευθύνη για τον καθορισμό της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, τις αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές στην Ανάλυση Επιπτώσεων της Νομοθεσίας

Προοπτικές στην Ανάλυση Επιπτώσεων της Νομοθεσίας Προοπτικές στην Ανάλυση Επιπτώσεων της Νομοθεσίας Από την εκτίμηση επιπτώσεων στον έλεγχο αποτελεσματικότητας Παναγιώτης Καρκατσούλης Ινστιτούτο Έρευνας Ρυθμιστικών Πολιτικών www.inerp.gr Πόση Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Τ. Κατσέλη στην Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Δίκαιο της Ε.Ε. klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος

Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008. Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Οικονομικό Περιοδικό ΕΠΙΛΟΓΗ Ιούνιος 2008 Η επικείμενη αναθεώρηση του κοινοτικού δικαίου για την έκδοση και διαχείριση ηλεκτρονικού χρήματος Του Κωνσταντίνου Τασάκου Ph. D, Ειδικού Συμβούλου Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Του Μιχάλη Φεφέ, Μέλους ΣΕΠ ΔΕΟ 10 του ΕΑΠ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Του Μιχάλη Φεφέ, Μέλους ΣΕΠ ΔΕΟ 10 του ΕΑΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Του Μιχάλη Φεφέ, Μέλους ΣΕΠ ΔΕΟ 10 του ΕΑΠ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, την 1η Δεκεμβρίου 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007 2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ Αθήνα, 28-29 Ιουνίου 2002 Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΜΗ ***** ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EIΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EIΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ EIΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1. Ορο-λογικές διασαφήσεις... 1 1.2. Οι επίσημες εκδόσεις της ΕΕ... 3 1.3. Βιβλιογραφία... 3 1.4. ιευθύνσεις στο διαδίκτυο... 6 2. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩ-

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση»

Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» ΝΙΚΟΣ ΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges

: ERA Romanian Institute of Magistracy. : Bucharest. : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar for Judges Φορέας Υλοποίησης : ERA Romanian Institute of Magistracy Τόπος ιεξαγωγής : Bucharest Ηµεροµηνία : 22-23/4/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : The Charter of Fundamental Rights of the European Union in Practice: Seminar

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Αγαπητοί εργαζόμενοι στους ΦΔ, το ζητούμενο είναι η διατήρηση της βιοπικοικλότητας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΒΗΣ Κοινή λογική

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα