ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο)."

Transcript

1 ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ Η ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΒΙΟΣΔΥΝΧΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΛΛΑΓΑ (ΟΒΤΔ) ζπλερίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαιύηεξε ηερληθή ελεκέξσζε ηνπ Κιάδνπ εθδίδεη ην δεύηεξν βνήζεκα γηα ηα θαύζηκα αέξηα. Σν θπιιάδην απηό βαζίζηεθε ζηελ ύιε, πνπ ζπληάρζεθε από ην ζπλεξγάηε ηνπ Κιάδνπ θαη ππεύζπλν ηνπ εξγαζηεξίνπ θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ ηεο Αζήλαο, ηνπ ΔΤ ΓΑΠ, θ. Δξξίθν νύηεξ Μεραλνιόγν - Μεραληθό πξώελ ηερληθό πξντζηάκελν ηεο ΓΔΦΑ. Δίκαζηε βέβαηνη όηη κε ηε λέα απηή ηερληθή έθδνζε θαη κε ηα ζεκηλάξηα πνπ ζπλερίδνληαη, νη ζπλάδειθνη όιεο ηεο ρώξαο ζα απνθηήζνπλ όιεο εθείλεο ηηο ηερληθέο γλώζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζσζηή θαη αζθαιή θαηαζθεπή κηαο εγθαηάζηαζεο. Γηα λα πεηύρνπκε απηό ην ηειεπηαίν ζπληζηνύκε ζεξκά ζηνπο ζπλαδέιθνπο: - Να δηαβάζνπλ κε πξνζνρή ην πεξηερόκελν απηνύ ηνπ θπιιαδίνπ. - Να παξαθνινπζνύλ κε κεγάιε πξνζνρή θαη επηκέιεηα ηα ζεκηλάξηα πνπ νξγαλώλνληαη - Να ηνπνζεηνύλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαπζίκσλ αεξίσλ κόλν πιηθά πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο. - Να εθηεινύλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηε κειέηε πνπ επίκνλα πξέπεη λα δεηνύλ από ηνπο ηδηνθηήηεο. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο). O.B.Τ.E.

2 ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ 1. ΓΔΝΙΚΑ 1.1 Οη νδεγίεο αθνξνύλ ζε εγθαηαζηάζεηο θαπζίκσλ αεξίσλ πνπ γίλνληαη κέζα ζηα θηίξηα (κεηά ηνλ κεηξεηή) θαη πνπ ε πίεζή ηνπο θηάλεη κέρξη ηα 50 mbar. Θα αλαθεξζνύλ αθόκα ζηελ απνκάθξπλζε ησλ θαπζαεξίσλ θαη ηνλ αεξηζκό ησλ ρώξσλ όπνπ εγθαζίζηαληαη ζπζθεπέο αλνηρηνύ θινγνζαιάκνπ. 1.2 Δίδε θαπζίκσλ αεξίσλ: Σα θαύζηκα αέξηα είλαη ηξία: - ην αέξην πόιεσο ή θσηαέξην - ην θπζηθό αέξην θαη - ην πγξαέξην 2. Η ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΩΛΗΝΩΔΙ) 2.1 Θέζε ηεο εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε ηα άιια δίθηπα. Η εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε θπζηθνύ αεξίνπ, όηαλ ηξέρεη παξάιιεια κε άιια δίθηπα, ηνπνζεηείηαη πάλσ από απηά θαη ζε απόζηαζε: εθαηνζηά από ηα δίθηπα ύδξεπζεο εθαηνζηά από ηα δίθηπα ειεθηξηζκνύ, όηαλ απηά είλαη νξαηά εθαηνζηά από ηα δίθηπα ειεθηξηζκνύ όηαλ απηά είλαη ρσλεπηά. 2.2 ε πεξίπησζε πνπ είλαη ππνρξεσηηθό λα δηαζηαπξσζνύλ νη ζσιελώζεηο θπζηθνύ αεξίνπ θαη ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ηόηε κνλώλνπκε θαιά ην δίθηπν ηνπ αεξίνπ ή δεηάκε ηε ζσζηή ιύζε από ηελ εηαηξία αεξίνπ. 2.3 Οη εγθαηαζηάζεηο αεξίνπ - Γελ εληνηρίδνληαη. Αλ ρξεηαζηεί θάπνηα κηθξά ηκήκαηα λα εληνηρηζηνύλ ηόηε θαηαζθεπάδνληαη ππνρξεσηηθά από ραιπβδνζσιήλεο (θαη όρη ραιθνζσιήλεο) θαη πθίζηαληαη εηδηθή αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία. - Γελ ρξεζηκνπνηνύληαη σο γεηώζεηο. - Γελ ηνπνζεηνύληαη κέζα ζε ςεπδνξνθέο, εθηόο αλ απηέο αεξίδνληαη

3 - Γελ ηνπνζεηνύληαη ζε ηπθιά θξεάηηα. - Γελ ηνπνζεηνύληαη ζε θξεάηηα αλειθπζηήξσλ. - Γελ πεξλάλε κέζα από απνζήθεο κε εύθιεθηα πιηθά ή εθξεθηηθά ή νμέα, πνπ ζα ηηο δηαβξώζνπλ. - Γελ δηέξρνληαη από πγξνύο ρώξνπο. Αλ απηό δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί ηόηε ην δίθηπν κνλώλεηαη πνιύ θαιά. 2.4 Πέξαζκα ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο από πιάθεο, ηνίρνπο θ.ι.π. Σν δίθηπν δηαλνκήο θπζηθνύ αεξίνπ όηαλ δηέξρεηαη από πιάθεο ή ηνίρνπο ηνπνζεηείηαη κέζα ζε πξνζηαηεπηηθό ζσιήλα κεγαιύηεξεο δηαηνκήο από ην ίδην πιηθό ή PVC γηα λα πξνζηαηεύεηαη από δηαβξώζεηο θαη λα κελ πθίζηαηαη θαηαπνλήζεηο από ηα θέξνληα ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ. 3. ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ Σν δίθηπν δηαλνκήο θπζηθνύ αεξίνπ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί από: 3.1 Υαιπβδνζσιήλεο γαιβαληζκέλεο κε ξαθή θαη ζπείξσκα, όπσο απαηηεί ν ΔΛΟΣ (ΔΝ 10204). 3.2 Υαιπβδνζσιήλεο ρσξίο ξαθή ζπγθνιιεηέο ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ηνπ ΔΛΟΣ. Από απηνύο ηνπο ζσιήλεο κπνξνύλ λα θαηαζθεπαζηνύλ θαη ηπρόλ ππόγεηα δίθηπα. 3.3 Υαιθνζσιήλεο βαξέσο ηύπνπ, εηδηθέο γηα θπζηθό αέξην, ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΔΛΟΣ (ΔΝ 1057). Θπκίδνπκε: όρη εληνηρηζκέλα δίθηπα από ραιθνζσιήλεο. 3.4 Δμαξηήκαηα ζύλδεζεο: - Σα εμαξηήκαηα ησλ ραιπβδνζσιήλσλ πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από έθζεζε δνθηκήο όπσο νξίδεη ν ΔΛΟΣ (ΔΝ 10204) ή λα θέξνπλ ζθξαγίδα όηη είλαη θαηάιιεια γηα θπζηθό αέξην. Γελ επηηξέπεηαη λα ζρεκαηίδνπκε εμαξηήκαηα κε ζπγθνιιήζεηο. - Σα εμαξηήκαηα ραιθνζσιήλσλ γίλνληαη κε ζθιεξή θόιιεζε (ΔΛΟΣ ΔΝ ). Οη ζπγθνιιήζεηο ησλ ραιθνζσιήλσλ γίλνληαη κε ζθιεξή θόιιεζε (ΔΛΟΣ ΔΝ ). 3.5 ηα δίθηπα γεληθά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύκε όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξα εμαξηήκαηα γηα λα έρνπκε ιηγόηεξεο ηξηβέο. 3.6 Γελ επηηξέπεηαη ην θνπξκπάξηζκα ή ε θάκςε ησλ ραιπβδνζσιήλσλ ή ραιθνζσιήλσλ ελ ζεξκώ ή ελ ςπρξώ. Παληνύ ρξεζηκνπνηνύκε εμαξηήκαηα. 3.7 Η ζηεγαλόηεηα ζηα ζπεηξώκαηα ησλ ραιπβδνζσιήλσλ επηηπγράλεηαη κε ηεθιόλ θαη εηδηθή αινηθή.

4 3.8 Σα δίθηπα γεληθά ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη από ηνπο θηλδύλνπο δηαβξώζεσλ κε δηάθνξεο αληηδηαβξσηηθέο βαθέο. Σα εμσηεξηθά δίθηπα ζην ηέινο πξέπεη λα βάθνληαη κε θίηξηλν ρξώκα (ΑΑL 1012 θαηά din 2403) Όηαλ ην δίθηπν βξίζθεηαη ζην ύπαηζξν πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη από βίαηεο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο (π.ρ. πξόζθξνπζε απηνθηλήηνπ) ηήξημε ησλ ζσιήλσλ Η ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα είλαη ζηηβαξή θαη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνπο πίλαθεο πνπ ππάξρνπλ σο πξνο ηηο απνζηάζεηο ησλ ζηεξηγκάησλ. 4. ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ Μεηά ην ηέινο ηεο θαηαζθεπήο ην δίθηπν θαζαξίδεηαη κε πεπηεζκέλν αέξα 3 bar από ηηο κηθξόηεξεο δηαηνκέο πξνο ηηο κεγαιύηεξεο θαη ηνλ κεηξεηή ηνπ αεξίνπ εθηόο δηθηύνπ. Η δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα θαζαξηζηεί ηειείσο ην δίθηπν. 5. ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΚΑΙ ΤΝΓΔΗ ΣΩΝ ΤΚΔΤΩΝ 5.1 Οη ζπλδέζεηο ησλ ζπζθεπώλ γίλνληαη: ηαζεξέο κε ζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα. Λπόκελεο κε εηδηθό εύθακπην ζσιήλα, θαηάιιειν γηα θπζηθό αέξην. Λπόκελεο κε εηδηθό εύθακπην ηαρπζύλδεζκν. ηελ πεξίπησζε απηή ην άθξν ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα θνηηάεη πξνο ηα θάησ γηα λα κελ κπαίλνπλ ζθνππίδηα ζην δίθηπν, όηαλ αθαηξείηαη ν ηαρπζύλδεζκνο. Προσοχή - Πξηλ από θάζε ζπζθεπή ηνπνζεηείηαη εηδηθόο δηαθόπηεο (Ball - valve). - ε πεξίπησζε πνπ απνζπλδέζνπκε ηε ζπζθεπή γηα πνιύ ρξόλν, ηόηε πξέπεη λα ηαπώλνπκε ηνλ δηαθόπηε πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ. 5.2 Απόζηαζε ζπζθεπώλ από δνκηθά ζηνηρεία. - Οη ζπζθεπέο άκεζεο ζέξκαλζεο ησλ ρώξσλ πξέπεη λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 25 εθαηνζηά από ηα δνκηθά ζηνηρεία. - Οη ππόινηπεο ζπζθεπέο (ιέβεηεο, ζεξκνζίθσλεο θ.ι.π.) πξέπεη λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 7 εθαηνζηά από ηα δνκηθά ζηνηρεία. Όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην κπνξνύκε λα ηνπνζεηήζνπκε κεηαμύ ζπζθεπήο θαη δνκηθνύ ζηνηρείνπ ςύιιν ακηαληνηζηκέληνπ. - Όπνπ νη ζπζθεπέο εληνηρίδνληαη απηό γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο ζπζθεπήο.

5 6. ΔΛΔΓΥΟ ΣΗ ΣΔΓΑΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Όινη αληηιακβαλόκαζηε όηη ν έιεγρνο ηεο ζηεγαλόηεηαο ηνπ δηθηύνπ είλαη πνιύ ζνβαξή ππόζεζε, γη' απηό πξέπεη λα είκαζηε πνιύ πξνζεθηηθνί θαη ηδηαίηεξα ζρνιαζηηθνί. 6.1 Γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθαηάζηαζεο αθνινπζνύκε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: - Σνπνζεηνύκε ζην δίθηπν καλόκεηξν κε θιίκαθα κέρξη 1,5 bar. - Κιείλνπκε όινπο ηνπο δηαθόπηεο ησλ ζπζθεπώλ θαη απνκνλώλνπκε ηνλ κεηξεηή αεξίνπ από ην εζσηεξηθό δίθηπν. - Γηνρεηεύνπκε πεπηεζκέλν αέξα ζε πίεζε 1 bar. - Παξαθνινπζνύκε επί κηζή ώξα ην καλόκεηξν. Αλ ε βειόλα δελ κεηαθηλεζεί ε εγθαηάζηαζε είλαη ζηεγαλή. - Σελ ώξα ηεο αλακνλήο εξεπλνύκε ηε ζηεγαλόηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο (ζηα ζεκεία ζύλδεζεο) κε εηδηθό πγξό ή ζαπνπλάδα. (Αλ ππάξρεη δηαξξνή αέξα δεκηνπξγνύληαη θπζαιίδεο). 6.2 ηε ζπλέρεηα ειέγρνπκε ηε ζηεγαλόηεηα ζύλδεζεο ησλ ζπζθεπώλ αθνινπζώληαο ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: - Καηεβάδνπκε ηελ πίεζε ηεο γξακκήο ζην κεδέλ, αλνίγνπκε όινπο ηνπο δηαθόπηεο ηξνθνδνζίαο ησλ ζπζθεπώλ θαη θιείλνπκε ηνπο δηαθόπηεο ησλ ζπζθεπώλ. - Σνπνζεηνύκε ζηελ εγθαηάζηαζε καλόκεηξν λεξνύ ζρήκαηνο π θαη ηξνθνδνηνύκε απηή κε πίεζε αέξα όρη κεγαιύηεξε από mbar. Η ζηήιε ηνπ λεξνύ ζα κεηαθηλεζεί κέζα ζην καλόκεηξν θαη θάπνηα ζηηγκή ζα εξεκίζεη - Παίξλνπκε ηηο ελδείμεηο ηνπ καλόκεηξνπ θαη πεξηκέλνπκε γηα 3 ιεπηά βιέπνληαο εάλ απηέο έρνπλ αιιάμεη Δάλ απηό δελ έρεη γίλεη, ζεκαίλεη όηη ε εγθαηάζηαζε είλαη ηειείσο ζηεγαλή αιιά θαη ηα κεραλήκαηα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα δελ παξνπζηάδνπλ δηαξξνέο αεξίνπ. 6.3 Δπαλέιεγρνο ηεο εγθαηάζηαζεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ: - Η εγθαηάζηαζε έρεη πάςεη λα ιεηηνπξγεί πάλσ από έμη κήλεο. - ηελ εγθαηάζηαζε έρεη πξνζηεζεί θαη λέν δίθηπν (πξνέθηαζε). - Η εγθαηάζηαζε έρεη ππνζηεί επηζθεπέο. Απαηηείηαη επαλέιεγρνο ηεο εγθαηάζηαζεο όπσο γίλεηαη θαη ζηελ αξρή. Πξνιεπηηθόο επαλέιεγρνο ζπληζηάηαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (π.ρ. 4 ρξόληα) 7. ΑΔΡΙΜΟ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΠΟΤ ΣΟΠΟΘΔΣΟΤΝΣΑΙ ΟΙ ΤΚΔΤΔ 7.1 Οη ρώξνη όπνπ ηνπνζεηνύληαη νη ζπζθεπέο έρνπλ αλάγθε από αέξηα γηα: - Σελ θαύζε ηνπ αεξίνπ ζηηο ζπζθεπέο - Σε δηαβίσζε ησλ αλζξώπσλ ή θαηνηθίδησλ δώσλ. 7.2 Ο ηξόπνο αεξηζκνύ ησλ ρώξσλ κπνξεί λα γίλεηαη:

6 - Άκεζα από ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ κέζσ πεξζίδσλ νη δηαζηάζεηο θαη ε ζέζε ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη από ηε κειέηε. - Έκκεζα όηαλ ν ρώξνο δελ επηθνηλσλεί κε ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ θαη γηα ηνλ αεξηζκό ηνπ θαηαθεύγνπκε ζε έκκεζν αεξηζκό από γεηηνληθνύο ρώξνπο κέζσ πεξζίδσλ, νη δηαζηάζεηο θαη ε ζέζε ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαη από ηε κειέηε. 7.3 Τπάξρνπλ ζπζθεπέο κε θιεηζηό ζάιακν θαύζεο (turbo - δίλε) πνπ έρνπλ δηθό ηνπο ηξόπν πξνζαγσγήο αέξα θαη απνκάθξπλζεο ησλ θαπζαεξίσλ, θαη νη νπνίεο κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ νπνπδήπνηε. Αλ νη ζπζθεπέο απηέο ρξεηαζηεί λα ηνπνζεηεζνύλ ζε απόζηαζε πάλσ από 4,5 κέηξα από ηνλ εμσηεξηθό ρώξν δεηάκε νδεγίεο από ηνλ θαηαζθεπαζηή. 8. ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΠΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ 8.1 Γελ απαηηείηαη απνκάθξπλζε ησλ θαπζαεξίσλ κέζσ θαπλαγσγώλ ζε ζπζθεπέο κηθξήο ηζρύνο όπσο: - Οηθηαθά καγεηξεία (θνπδίλεο) - Φπγεία - Θεξκνζίθσλεο πνπ παξάγνπλ κέρξη 5 ιίηξα δεζηό λεξό ην ιεπηό. Οη ζπζθεπέο απηέο δελ έρνπλ θαη ππνδνρή γηα ζύλδεζε θαπλαγσγώλ. 8.2 Δίλαη απαξαίηεηε ε απνκάθξπλζε ησλ θαπζαεξίσλ κε θαπλαγσγνύο γηα ζπζθεπέο πνπ έρνπλ ηζρύ κεγαιύηεξε από 7 Kw. 8.3 Αζθάιεηα ξνήο θαπλαεξίσλ. Πνιιέο ζπζθεπέο έρνπλ ην παξαπάλσ ζύζηεκα αζθάιεηαο, ην νπνίν ζθνπό έρεη λα εμαζθαιίζεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο κε: - Σελ παξεκπόδηζε επηζηξνθήο ηνπ αέξα ζηνλ θαπζηήξα. - Σελ εμαζθάιηζε ηνπ ζσζηνύ ειθπζκνύ. 8.4 Γηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο. (Γηαθνπή παξνρήο αεξίνπ) Η ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο ζηακαηάεη κέζσ πξόζζεηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο αλ: - Γελ ππάξρεη θαιόο ειθπζκόο. - Γελ ιεηηνπξγεί ζσζηά ε ζπζθεπή (έρεη ε ίδηα πξόβιεκα) - βήζεη ε θιόγα ηεο ζπζθεπήο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν. 8.5 Προσοχή: Με ζπλδέεηε ζηελ ίδηα θακηλάδα: - πζθεπέο κε αηκνζθαηξηθό θαπζηήξα. - πζθεπέο κε πηεζηηθό θαπζηήξα. 8.6 Γηαδξνκή θαπλαγσγώλ

7 - Σα νξηδόληηα ηκήκαηα ησλ θαπλαγσγώλ δελ πξέπεη λα μεπεξλνύλ ηα δύν κέηξα γηα θαπζηήξεο αηκνζθαηξηθήο θαη πηεζηηθήο ιεηηνπξγίαο γηα λα επηηπγράλεηαη ν ζσζηόο ειθπζκόο. - πληζηάηαη κεηά ηε ζπζθεπή λα αθνινπζεί ηεκάρην θαπλαγσγνύ κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξνπ γηα λα απνθηνύλ ηελ απαηηνύκελε ηαρύηεηα ηα θαπζαέξηα. (Δάλ απηό είλαη δπλαηό). - Ο θαπλαγσγόο πξέπεη λα αθνινπζεί ηε ζπληνκόηεξε δηαδξνκή κε ηηο ιηγόηεξεο θακπύιεο γηα λα έρεη ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ειθπζκό. 9. ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΩΝ ΚΑΠΝΑΓΩΓΩΝ 9.1 Οη θαπλαγσγνί επηηξέπεηαη λα θαηαζθεπάδνληαη από ηα παξαθάησ πιηθά ηα νπνία πξέπεη λα αληέρνπλ ζηα αλαθεξόκελα όξηα ζεξκνθξαζίαο: - Από ράιπβα (450 C) - Από αλνμείδσην ράιπβα ( C) - Από ειάζκαηα αινπκηλίνπ (300 C) - Από ρπηνζίδεξν (500 C) 9.2 Μόλσζε ησλ θαπλαγσγώλ Δάλ έρνπκε απώιεηα ζεξκνθξαζίαο ησλ θαπζαεξίσλ θαη πγξνπνίεζή ηνπο, ν θαπλαγσγόο πξέπεη λα κνλώλεηαη κε εηδηθό ηξόπν (π.ρ. δύν ηνηρώκαηα πεηξνβάκβαθαο). Με άθαπζηα πιηθά κνλώλνληαη επίζεο νη θαπλαγσγνί αλ είλαη απαξαίηεην λα πεξάζνπλ από παηώκαηα, μύιηλεο επηθάλεηεο θαη γεληθά εύθιεθηα πιηθά. 10. ΔΞΑΔΡΙΜΟ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ Όηαλ όιεο νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο κηαο εγθαηάζηαζεο έρνπλ απνπεξαησζεί (δίθηπν δηαλνκήο, θαπλαγσγνί, ζύλδεζε ζπζθεπώλ) πξέπεη λα θύγεη ν αέξαο πνπ έρεη ην δίθηπν θαη απηό λα γεκίζεη κε θπζηθό αέξην. Απηή είλαη ε δηαδηθαζία εμαεξηζκνύ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη γίλεηαη κε ηνλ παξαθάησ ηξόπν: 10.1 Αλ ε εγθαηάζηαζε είλαη κεγάιε θιείλνπκε ηνπο δηαθόπηεο ησλ ζπζθεπώλ θαη ζπλδένπκε ην ηειεπηαίν ζεκείν ηεο εγθαηάζηαζεο κε έλα πξόρεηξν ζσιήλα (π.ρ. ιάζηηρν) γηα λα νδεγεζεί ν απνκαθξπλόκελνο αέξαο ηνπ δηθηύνπ ζην ύπαηζξν Αλνίγνπκε ηνλ κεηξεηή αεξίνπ γηα λα αξρίζεη ε ξνή ηνπ αεξίνπ ζηελ εγθαηάζηαζε Όηαλ ππνινγίζνπκε όηη έθπγε ν αέξαο θαη ε εγθαηάζηαζε γέκηζε από αέξην, θιείλνπκε ηνλ πξόρεηξν εμαεξηζκό θαη αλνίγνπκε ηνπο δηαθόπηεο ησλ ζπζθεπώλ γηα λα πεξάζεη θαη ζ' απηέο ην θπζηθό αέξην Όηαλ νη εγθαηαζηάζεηο είλαη κηθξέο δελ απαηηείηαη ν πξόρεηξνο εμαεξηζκόο

8 πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ 10.1 παξάγξαθν. Οη δηαθόπηεο ησλ ζπζθεπώλ παξακέλνπλ αλνηρηνί θαη ν αέξαο ηνπ δηθηύνπ θεύγεη ζηνπο ρώξνπο όπνπ επξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλεο νη ζπζθεπέο Πξνζνρή: Όζν δηαξθεί ε δηαδηθαζία εμαεξηζκνύ ηεο εγθαηάζηαζεο: - Αλνίγνπκε ηα παξάζπξα γηα λα αεξίδεηαη ν ρώξνο. - Γελ επηηξέπεηαη λα θαπλίδνπκε. - Γελ πξέπεη λα εξγάδνληαη ζην ρώξν ειεθηξηθά κνηέξ αλνηρηνύ ηύπνπ. - Γελ ρξεζηκνπνηνύκε ειεθηξηθνύο δηαθόπηεο, πξίδεο, ηειέθσλα Ο ρξόλνο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ αεξηζκνύ είλαη αλάινγνο κε ην κέγεζνο ηεο εγθαηάζηαζεο Σν πέξαο ηνπ εμαεξηζκνύ γίλεηαη αληηιεπηό από ηελ έληνλε κπξσδηά πνπ έρεη ην αέξην Μεηά ην πέξαο ηνπ εμαεξηζκνύ αλάβνπλ νη ζπζθεπέο (από πξόζσπα πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα πξνο ηνύην). Αλ νη ζπζθεπέο δελ αλάβνπλ ζεκαίλεη όηη ην αέξην δελ είλαη πινύζην θαη ζπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία εμαεξηζκνύ κέρξη λα επηηεπρζεί ε ζσζηή θαύζε ηνπ αεξίνπ θαη ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο Όηαλ ε δηαδηθαζία ηνπ εμαεξηζκνύ ηειεηώζεη αθαηξνύκε ην πξόρεηξν ζύζηεκα εμαεξηζκνύ, ηαπώλνπκε ζηεγαλά ην ζεκείν απηό θαη ειέγρνπκε ηε ζηεγαλόηεηά ηνπ. 11. ΠΡΟΔΚΣΑΗ ή ΔΠΙΚΔΤΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΔΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ε θάζε πεξίπησζε πξνέθηαζεο κηαο εγθαηάζηαζεο θπζηθνύ αεξίνπ πνπ ιεηηνπξγεί πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ νη παξαθάησ δηαδηθαζίεο κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη: 11.1 ύληαμε κειέηεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ λένπ δηθηύνπ θαη ηηο λέεο αλάγθεο ζε αέξην ηνπ θαηαλαισηή Αίηεζε πξνο ηελ εηαηξία δηαλνκήο αεξίνπ κε όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο Δλέξγεηεο ηνπ εγθαηαζηάηε πδξαπιηθνύ Όηαλ πξόθεηηαη λα επέκβεηε ζε κία εγθαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία είηε γηα λα ηελ επεθηείλεηε, είηε λα ηελ επηζθεπάζεηε ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε ζρνιαζηηθόηεηα λα αθνινπζήζεηε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: - Γηαθόςηε ηελ παξνρή αεξίνπ από ην γεληθό δηαθόπηε ηνπ κεηξεηή δηαλνκήο.

9 - Ξεβηδώζηε ηελ εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε από ην δεμηό ξαθόξ ζύλδεζεο πνπ βξίζθεηαη επί ηνπ κεηξεηή, θαη αλ κπνξείηε αθαηξέζηε ηειείσο ηνλ κεηξεηή. - Αλ απηό δελ είλαη δπλαηό πάξηε εηδηθά θαη απνηειεζκαηηθά κέηξα, θαηά πεξίπησζε, γηα λα κελ αλνίμεη θάπνηνο ην δηαθόπηε θαηά ιάζνο. - Δπηιέμηε ην ηειεπηαίν ηεξκαηηθό ζεκείν ηεο εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο κε ηε κηθξόηεξε δηάκεηξν, θαη πξνζαξκόζηε πεπηεζκέλν άδσην ή πεπηεζκέλν αέξα (πίεζε πεξίπνπ 2 bar). - Απνζπλαξκνινγήζηε ηνπο ζπλδέζκνπο ζύλδεζεο ησλ ππαξρόλησλ ζπζθεπώλ θαη αλνίμηε όινπο ηνπο επηκέξνπο δηαθόπηεο απηώλ. - Αξρίζηε αξγά θαη ζηαζεξά λα δηνρεηεύεηε ζηελ εγθαηάζηαζε άδσην ή πεπηεζκέλν αέξα πάλσ από 5 ιεπηά. Ο ρξόλνο ηνπ θαζαξηζκνύ ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη πνιύ ζεκαληηθόο, θαη εμαξηάηαη από ην κέγεζνο ησλ δηακέηξσλ ησλ ζσιήλσλ θαη από ην κήθνο ηεο εγθαηάζηαζεο. - Δάλ εμαεξώζεηε κέζα ζην ίδην πεξηβάιινλ πνπ βξίζθεηαη ε εγθαηάζηαζε, λα δεκηνπξγήζεηε ξεύκα αέξα, ώζηε ν ρώξνο ζπλερώο λα ζαξώλεηε. Όζν δηαξθεί απηή ε δηαδηθαζία: - Έρεηε ηα παξάζπξα αλνηρηά γηα λα αεξίδεηαη ν ρώξνο - Μελ θαπλίδεηε - Με ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξηθνύο δηαθόπηεο, πξίδεο, ηειέθσλα. - Με ιεηηνπξγείηε ειεθηξηθά κνηέξ αλνηρηνύ ηύπνπ. Τπάξρεη κεγάινο θίλδπλνο εθξήμεσο εάλ γηα ηνλ θαζαξηζκό ησλ ζσιήλσλ, ρξεζηκνπνηείηε πεπηεζκέλν αέξα. Δάλ ρξεζηκνπνηείηε άδσην, δελ ππάξρεη θαλέλαο θίλδπλνο, δηόηη απηό (άδσην) είλαη αδξαλέο αέξην. Προσοχή: Μελ επηδηώμεηε πνηέ λα μεθνιιήζεηε κε θιόγα εμαξηήκαηα ή ζσιήλεο, εάλ εθ ησλ πξνηέξσλ δελ βεβαησζείηε όηη ε εγθαηάζηαζε έρεη απαιιαγεί ηειείσο από ηελ παξνπζία θπζηθνύ αεξίνπ. ην ζεκείν απηό πξέπεη λα πξνζέρεηε πνιύ, γη' απηό είλαη πξνηηκόηεξν λα επεθηείλεηε ην ρξόλν εμαεξηζκνύ, παξά λα πξνθύςνπλ αλεπηζύκεηα πξνβιήκαηα. Η εγθαηάζηαζε κε ηε βνήζεηα ηνπ πεπηεζκέλνπ αέξα ή ηνπ αδώηνπ κεηά από θάπνην κηθξό δηάζηεκα ζα έρεη ηειείσο θαζαξίζεη, θαη ηόηε επί ηνπ αζθαινύο κπνξείηε άθνβα, λα μεθηλήζεηε όιεο ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο κεηαηξνπέο Μεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο πξνέθηαζεο θαη ηπρόλ αληηθαηαζηάζεσλ, πξέπεη λα επαλαθέξεηε ην ζύζηεκα δηαλνκήο (εγθαηάζηαζεο) ζε ζέζε ιεηηνπξγίαο Βεβαησζείηε όηη ηα πάληα έγηλαλ όπσο αλαθέξακε ζηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα, θαη εηνηκάζηε ηελ εγθαηάζηαζε, θαηά ηα γλσζηά γηα έξεπλα δηαθπγώλ Μεηά ηε δηαπίζησζε όηη ε ζηεγαλόηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη ηέιεηα, ρσξίο ηελ παξακηθξή αζηνρία αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο πιήξσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο κε αέξην όπσο πεξηγξάςακε ζηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε.

10 12. ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΔΣΡΑ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΓΙΑΦΤΓΗ ΑΔΡΙΟΤ 12.1 Οζκή αεξίνπ κέζα ζε θηίξην ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώλνπκε νζκή αεξίνπ ζε έλα θηίξην: - Αλνίγνπκε ηα παξάζπξα λα αεξίδεηαη ν ρώξνο. - Γελ θαπλίδνπκε ζην ρώξν. - Γελ ρξεζηκνπνηνύκε ειεθηξηθνύο δηαθόπηεο, πξίδεο, ειεθηξηθά θνπδνύληα, ηειέθσλα θ.ι.π. - Κιείλνπκε ακέζσο ηνλ θεληξηθό δηαθόπηε ζην κεηξεηή ηνπ αεξίνπ. - Γελ παξακέλνπκε ζην ρώξν. - Αλ ε εθξνή ηνπ αεξίνπ αθνύγεηαη, θιείζηε ην γεληθό δηαθόπηε εγθαηαιείςηε ακέζσο ην θηίξην θαη εηδνπνηείζηε ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Οζκή αεξίνπ ζην ύπαηζξν Αλ δηαπηζησζεί νζκή αεξίνπ ζηελ απιή ελόο θηηξίνπ - Κιείζηε πόξηεο θαη παξάζπξα ησλ γύξσ θηηξίσλ. - Μελ θαπλίδεηαη ζην ρώξν. - Μελ ρξεζηκνπνηείηαη ειεθηξηθά θνπδνύληα θ.ι.π. - Αλ ε εθξνή αθνύγεηαη εγθαηαιείςηε ακέζσο ην ρώξν θαη εηδνπνηείζηε ηελ ππεξεζία εηνηκόηεηαο ηεο εηαηξίαο δηαλνκήο θαη ελεκεξώζηε ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο Δλλνείηαη όηη κεηά ηα παξαπάλσ πξέπεη λα θαζαξίζνπκε ην δίθηπν από ην θπζηθό αέξην θαη λα εληνπίζνπκε θαη απνθαηαζηήζνπκε ηε βιάβε, αλ απηή βξίζθεηαη ζην δηθό καο ρώξν επζύλεο (κεηά ην κεηξεηή), ζύκθσλα κε όζα έρνπκε πεη ζηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα. 13. ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΑΔΡΙΟΤ ΜΔ ΒΑΗ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ 13.1 Όιε ε θηινζνθία ησλ Π.Γ. 38/91 θαη 48/95 βαζίδεηαη ζηηο ηξεηο παξαθάησ παξαδνρέο ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ν πδξαπιηθόο: - Δθηειεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηνπο θαλνληζκνύο πνπ ηζρύνπλ. - Σνπνζεηεί πιηθά κε πξνδηαγξαθέο. - Υξεηάδεηαη ηελ θαηάιιειε άδεηα γηα θάζε εγθαηάζηαζε Πξώηηζηε ινηπόλ ππνρξέσζε ησλ ζπλαδέιθσλ είλαη λα δεηνύλ λα ηνπο παξαδνζεί κειέηε από αξκόδην πξόζσπν γηα λα δώζνπλ πξνζθνξά θαη θπξίσο γηα λα εθηειέζνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο. Αλ δελ ππάξρεη κειέηε λα δεηήζνπλ ηεο ζύληαμή ηεο ή λα θξνληίζνπλ νη ίδηνη γηα ηε ζύληαμή ηεο από θαηάιιειν πξόζσπν κε δαπάλε βέβαηα ηνπ ηδηνθηήηε. Πάλησο όπνηνο εθηειεί εξγαζίεο ρσξίο κειέηε ζα πξέπεη λα μέξεη όηη επσκίδεηαη

11 ζνβαξέο επζύλεο θαη εκείο επηκέλνπκε όηη δελ πξέπεη λα γίλεηαη θάηη ηέηνην Με δεδνκέλα ηα παξαπάλσ δηεπθξηλίδεηαη όηη όια ηα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη ζην εγρεηξίδην ηνπ θ. νύηεξ γηα ηνπο δηάθνξνπο ππνινγηζκνύο δίλνληαη απιά γηα λα πάξεη ν πδξαπιηθόο κηα ηδέα θαη όρη γηα λα ζπληάμεη ν ίδηνο ηε κειέηε θαη πνιύ πεξηζζόηεξν λα εθηειέζεη ηελ εγθαηάζηαζε ρσξίο κειέηε.

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ ΑΠΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ IRONKER

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ ΑΠΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ IRONKER ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ GR ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ ΑΠΟ ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΔ ΔΣΙΔ IRONKER Διεγκέλεο θαηά / EN13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ελόο πξντόληνο ηεο LA NORDICA. Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181.1 Γεληθά ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο ζε θηηξηαθά έξγα. 1181.1.1 ρέδηα Μειέηεο Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ

ΔΗΜΟΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΣΔΗΣΔ ΟΣΑΝ ΓΗΝΔΣΑΗ ΔΗΜΟ ΔΗΜΟΗ Ο ζεηζκόο είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 Διεγκέλεο θαηά/ : EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50-50v - 50v p30-70 - 80-100

ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50-50v - 50v p30-70 - 80-100 ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ - GR ΔΝΘΔΣΗ ΔΣΙΑ Crystal 50-50v - 50v p30-70 - 80-100 Διεγκέλεο θαηά / : EN13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ελόο πξντόληνο ηεο LA NORDICA. Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA

ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ PELLET TINA Γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο. Οη νδεγίεο απνηεινχλ ζπζηαηηθφ κέξνο ηνπ πξντφληνο EN 14785:

Διαβάστε περισσότερα

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ 1 ΓΔΙΔ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΟΤ ΒΙΒΙΟΤ ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ ΔΤΡΔΖΡΗΟ ΠΡΟΟΓΟ ει. 3 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 5 Απόςεηο ππνςεθίσλ νδεγώλ γηα ην εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο...

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... Πεξηερόκελα 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... 8 5 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε... 15 6 Αλίρλεπζε βιαβώλ... 17

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα