Αθήνα 29 / 09 /2009. Αρ. Πρωτ.: / ΠΡΟΣ: Όπως Π..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα 29 / 09 /2009. Αρ. Πρωτ.: 325089/11621. ΠΡΟΣ: Όπως Π.."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤ. ΠΑΡ/ΓΗΣ /ΝΣH ΕΙΣΡΟΩΝ ΦΥΤ. ΠΑΡ/ΓΗΣ TMHMA Γ Ταχ. /νση: Καπνοκοπτηρίου 6 Ταχ. Κώδικας: FAX: Πληροφορίες : Κ. Μίχος Τηλέφωνο: Αθήνα 29 / 09 /2009 Αρ. Πρωτ.: /11621 ΠΡΟΣ: Όπως Π.. ΚΟΙΝ: 1) Γραφείο Υπουργού 2) Γραφείο Υφυπουργού κ. Κων/νου Κιλτίδη 3) Γραφείο Γεν. Γραµµατέα κ.kων/νου Σκιαδά 4) Γραφείο Γενικού /ντου Φυτικής Παραγωγής Θέµα: Αποστολή Κοινής Υπουργικής Απόφασης Σας αποστέλλουµε συνηµµένα αντίγραφο του ΦΕΚ 2038/B/2009 στο οποίο δηµοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση αριθ /11378/ «Μέτρα για την κατά παρέκκλιση αποδοχή γεωργικών τοπικών αβελτίωτων πληθυσµών και ποικιλιών που είναι φυσικά προσαρµοσµένοι στις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες και απειλούνται από γενετική διάβρωση, καθώς και για την εµπορία σπόρων σποράς και κονδύλων πατάτας προς φύτευση των εν λόγω τοπικών αβελτίωτων πληθυσµών και ποικιλιών, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2008/62/ΕΚ της Επιτροπής της 20 ης Ιουνίου 2008 (L 162)». Συνηµµένα: 6 σελίδες Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Γ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ 1) ιεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος Πατησίων 207 και Σκαλιστήρη Αθήνα Στο Υπουργείο 2) Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλ/νων Φυτών Σίνδος Θεσ/νικη 3) ΚΕΠΠΥΕΛ Έδρες τους 4) Σταθµός Ελέγχου Σπόρων Ανθέων Μαρούσι 5) ΕΘΙΑΓΕ /νση Προγραµµατισµού Συντονισµού Αξιοποίησης και Εφαρµογής της Έρευνας Γραφείο Π.Υ. Αιγιαλείας 19 κ Χαλεπά Παράδεισος Αµαρουσίου 5) ΚΕΣΠΥ Καρόλου Αθήνα 6) ΕΕΠΕΣ εληγιώργη Αθήνα 7) Σύλλογος Ελλήνων Σποροπαραγωγών Φωτίου. Παππά ΛΑΡΙΣΑ 8) ΠΑΣΕΓΕΣ Κηφισίας Αθήνα 9) ΓΕΩΤΕΕ Βενιζέλου Θεσ/νικη

3 10) Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι Τ.Κ Παρανέστι ράµας 11) ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Άνω Λεχώνια ΒΟΛΟΣ

4 25305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι αλι ευτικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θε ομηνίες (πλημμύρες, κατολισθήσεις) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλα, βροχή), κατά τη χρονική περίοδο Μάρτιος 2004 Δεκέμβριος Μέτρα για την κατά παρέκκλιση αποδοχή γεωργι κών τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών και ποικιλι ών που είναι φυσικά προσαρμοσμένοι στις τοπι κές και περιφερειακές συνθήκες και απειλούνται από γενετική διάβρωση, καθώς και για την εμπο ρία σπόρων σποράς και κονδύλων πατάτας προς φύτευση των εν λόγω τοπικών αβελτίωτων πλη θυσμών και ποικιλιών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/62/ΕΚ της Επιτροπής της 20ης Ιου νίου 2008 (L 162) Παραχώρηση τής χρήσης του ακινήτου της οδού Αχιλλέως 9 (πρώην 5) στην Άνω Πόλη Θεσσαλο νίκης, ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, στο Κοινωφελές «ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓ ΓΥΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι αλιευ τικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομη νίες (πλημμύρες, κατολισθήσεις) και δυσμενείς καιρι κές συνθήκες (ανεμοθύελλα, βροχή), κατά τη χρονική περίοδο Μάρτιος 2004 Δεκέμβριος ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 4 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α /223), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3074/2002, «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκη σης, Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α /296). β) Της παρ. 17 του άρθρου 28 του ν. 3147/2003, «Ρύθ μιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων απο κατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α /135). γ) Του ν. δ/τος 131/1974, «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (ΦΕΚ Α /320), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 1409/1983 (ΦΕΚ Α /199), το άρθρο 37 του ν. 2538/1997 (ΦΕΚ Α /242) και με το άρθρο 11 του ν. 2512/1997 (ΦΕΚ Α /138). δ) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992, «Ανα μόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α /113). ε) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995, «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κρά τους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α /247). στ) Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α /98). 2. Το άρθρο 7 της υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/ κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο νομίας και Οικονομικών, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β /40). 3. Την υπ αριθμ / /0016/ από φαση του Υπουργού Οικονομικών, «Είσπραξη εσόδων υπέρ τρίτων από τις Δ.Ο.Υ.» (ΦΕΚ Β /507). 4. Τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δα σοκομίας (2006/C 319/ΕΚ). 5. Τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (2008/C 84/06) και ιδιαίτερα τις παραγράφους 4.4 και Το υπ αριθμ. Ε (2007) 5591/ έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων ν. 414/2007 (υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης Κανονι σμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, ΦΕΚ Β /628). 7. Το υπ αριθμ. Ε (2009) 6201/ έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της Κρατικής Ενίσχυσης υπ αριθμ. Ν 38 Β /2006.

5 25306 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Οργα νισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) Ν.Π.Ι.Δ.. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ τής προκαλείται συνολική δαπάνη σε βάρος του προϋ πολογισμού του ΕΛ.Γ.Α. ύψους ,00 ευρώ περίπου, κατ ανώτατο όριο, η οποία θα καλυφθεί με δανεισμό εκ μέρους του ΕΛ.Γ.Α. με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3074/2002, αποφασίζουμε: Αναθέτουμε στον ΕΛ.Γ.Α. την υλοποίηση των πιο κάτω μέτρων υπέρ των αλιέων της χώρας των οποίων οι αλιευτικές εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (πλημμύρες, κατολισθήσεις) ή δυσμενείς καιρικές συν θήκες (ανεμοθύελλα, βροχή), κατά τη χρονική περίοδο Μάρτιος 2004 Δεκέμβριος Οι δικαιούχοι, οι τομείς ενισχύσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ενισχύσεων, καθώς και οι γενικοί όροι εφαρμογής τους ορίζονται στην υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης, «Κανο νισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (ΦΕΚ 628/ Β / ). Ειδικότερα: Α. Ενισχύσεις χορηγούνται μόνο στους Νομούς Άρτας και Πρέβεζας και αφορούν: α. Ενισχύσεις για απώλεια παραγωγής. β. Ενισχύσεις για την αποκατάσταση των ζημιών στο πάγιο κεφάλαιο και στον εξοπλισμό των αλιευτικών εκμεταλλεύσεων. Η εκτίμηση της ζημιάς, καθώς και η διαπίστωση απο κατάστασης της ζημιάς θα γίνεται από υπάλληλο του ΕΛ.Γ.Α. ή από Επιτροπή, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από τον ΕΛ.Γ.Α. Οι ανωτέρω, κατά περίπτωση, θα διαπιστώνουν και θα βε βαιώνουν την πραγματοποίησή της. Β. Δικαιούχοι των Ενισχύσεων είναι: 1. Δικαιούχοι απώλειας παραγωγής είναι οι αλιείς που η ετήσια παραγωγή τους (ως έτος ζημιάς θεωρείται το 2006) ζημιώθηκε, κατά είδος προϊόντος, σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση με τη μέση απόδοση των προη γούμενων τριών ετών (προηγούμενη τριετία ), σύμφωνα με τα στοιχεία της εκμετάλλευσης. Επιπλέον το επίπεδο ζημιών θα πρέπει να φθάνει τουλάχιστον το 30% του μέσου ετήσιου κύκλου ερ γασιών της επιχείρησης (μέσος όρος προηγούμενης τριετίας). Ο υπολογισμός των ζημιών, κατ είδος, θα γίνει με βάση τα στοιχεία της εκμετάλλευσης. Το ποσό της ενίσχυσης στην περίπτωση απώλειας παραγωγής, θα ισοδυναμεί κατ είδος με τη μέση απόδοση αναφοράς (προηγούμενη τριετία ), πολλαπλασιαζόμενη επί την αντίστοιχη μέση τιμή του είδους κατά την ίδια περίοδο, μείον την πραγματική παραγωγή της περιόδου μετά την επέλευση των ζημιογόνων αιτίων, πολλαπλασι αζόμενη επί την αντίστοιχη μέση τιμή του είδους για την περίοδο αυτή. Το ύψος της χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης είναι ίσο με το 50% της αξίας της παραγω γής που έχασαν, προσαυξανόμενο κατά 10% για την μερική κάλυψη αγοράς γόνου για τον εμπλουτισμό της εκμετάλλευσης και την επανεκκίνηση της παραγωγής, εφόσον αυτό αποδεικνύεται με επίσημα παραστατικά. Το 20% της ζημιάς που διαπιστώθηκε επιβαρύνει τον παραγωγό και το υπόλοιπο 80% αντισταθμίζεται σε ύψος 50%. Οι τιμές των ψαριών κατ είδος είναι αυτές που προ κύπτουν από τα επίσημα στοιχεία των αλιευτικών εκ μεταλλεύσεων. Από το ποσό που προκύπτει θα αφαι ρούνται οι δαπάνες που δεν πραγματοποιήθηκαν από το δικαιούχο, λόγω της ζημιάς. 2. Δικαιούχοι αποκατάστασης παγίου κεφαλαίου και εξοπλισμού είναι οι αλιείς των οποίων το πάγιο κεφάλαιο ή ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός της εκμετάλλευσής τους ζημιώθηκε σε ποσοστό 30% τουλάχιστον και προβούν σε ανακατασκευή, αντικατά σταση ή επισκευή αυτών. Επιπλέον το επίπεδο ζημιών θα πρέπει να φθάνει τουλάχιστον το 30% του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης (μέσος όρος προηγούμενης τριετίας). Το ύψος της χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης είναι ίσο με το 70% της δαπάνης αποκατάστασης των ζημιών (ανακατασκευής, αντικατάστασης ή επισκευής). Το 20% της ζημιάς που διαπιστώθηκε επιβαρύνει τον παραγωγό και το υπόλοιπο 80% αντισταθμίζεται σε ύψος 70%. Γ. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο καθορισμός των δικαιούχων και η καταβολή των αναφερομένων οικονομικών ενισχύσεων θα γίνει από τον ΕΛ.Γ.Α. βάσει των στοιχείων εξατομίκευσης των ζημιών και διαπίστωσης της αποκατάστασης αυτών. Αποκλείονται των αναφερομένων οικονομικών ενισχύ σεων οι αλιείς: Που πήραν ή θα πάρουν άμεσα ή έμμεσα οικονομική ενίσχυση από άλλο φορέα του Δημοσίου για ζημιά που περιλαμβάνεται στην παρούσα, εφόσον αυτή είναι ίση ή μεγαλύτερη από αυτήν που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, άλλως χορηγείται σ αυτούς η διαφορά, ώστε το άθροισμα των διαφόρων οικονομικών ενισχύσεων, να μην υπερβαίνει την προβλεπόμενη στην απόφαση αυτή οικονομική ενίσχυση. Που εξ αιτίας αδράνειας ή αμέλειάς τους υπέστησαν ζημιά ή υπήρξε επέκταση αυτής. Που είναι ήδη ενταγμένοι σε άλλο πρόγραμμα για τη ζημιωθείσα παραγωγή ή τα ζημιωθέντα μέσα και εξακολουθούν να επιδοτούνται. Που υπέβαλαν ψευδείς Δηλώσεις με σκοπό την πα ραπλάνηση της Υπηρεσίας. Που δεν ανήγγειλαν τη ζημιά τους, αρμοδίως, έγκαι ρα και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 2 ημε ρών από την ημερομηνία της ζημιάς. 2. Δικαιούχοι ενίσχυσης μπορεί να κριθούν όσοι εξ αυ τών δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία κρίθηκε ως ασυμβίβαστη. 3. Οι αναφερόμενες στην παρούσα απόφαση οικο νομικές ενισχύσεις θα χορηγούνται στο σύνολό τους, εφόσον δεν υπερβαίνουν το 100% του κόστους απο κατάστασης ή αντικατάστασης ή της απώλειας εισο δήματος (αφού αφαιρεθούν τυχόν δαπάνες που δεν πραγματοποιήθηκαν ή δεν θα πραγματοποιηθούν). 4. Οι ενταγμένοι στο υπόψη πρόγραμμα δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αποδέχονται οποιο δήποτε έλεγχο και υποδείξεις που θα γίνονται από τις αρμόδιες Εθνικές ή Κοινοτικές Υπηρεσίες, άλλως θα επιστρέφουν τα καταβληθέντα ποσά των ενισχύσεων.

6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι ενισχύσεων εί χαν ασφαλιστεί σε ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα, τότε η ενίσχυση που προβλέπεται με την απόφαση αυτή χορη γείται στο σύνολό της, εφόσον το άθροισμα της αποζη μίωσης που καταβάλλεται από τον ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα και της οικονομικής ενίσχυσης που καταβάλλεται από το παρόν πρόγραμμα δεν υπερβαίνει το 100% της ζημιάς, άλλως αυτή μειώνεται αναλογικά. 6. Σε περίπτωση που δικαιούχος πήρε μέρος της πα ραγωγής του, πριν συμβούν οι θεομηνίες ή οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η οικονομική ενίσχυση για την απώ λεια παραγωγής θα μειωθεί αναλογικά. 7. Τα παραστατικά που θα προσκομίσουν οι ζημιω θέντες αλιείς για να πάρουν τις προβλεπόμενες οικο νομικές ενισχύσεις, θα γίνονται δεκτά εφόσον έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας που συ νέβη η ζημιά. 8. Το κόστος στο οποίο δεν υπεβλήθη ο δικαιούχος εξαιτίας της ζημιάς θα ληφθεί υπόψη κατά τον υπολο γισμό της ενίσχυσης. 9. Εφόσον διαπιστωθεί ότι οι απώλειες της παρα γωγής ήταν μικρότερες από 30% θα ανακτηθούν οι οικονομικές ενισχύσεις που θα έχουν χορηγηθεί στους πληγέντες παραγωγούς. 10. Σε περίπτωση, που οι δικαιούχοι δεν τηρήσουν κάποιον από τους όρους ή δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ή κατά τη μηχανογραφική εκκαθάριση της εκτιμηθείσας ζημιάς ή κατά τη διενέργεια διαπίστωσης αποκατάστα σης της ζημιάς ή κατά τη διενέργεια ελέγχων από τους υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α., διαπιστωθεί ότι το ποσό της ενίσχυσης που έλαβαν ενισχυθέντες δικαιούχοι, υπερ βαίνει το ποσό που δικαιούνται συνολικά, είναι υπο χρεωμένοι να επιστρέψουν σε Τραπεζικό Λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. τη διαφορά του ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθείσα. Ο Ε.Λ.Γ.Α. οφείλει περαιτέρω, να επιστρέ ψει τα ποσά στους λογαριασμούς από τους οποίους καταβλήθηκαν. Μπορεί επίσης το ποσό να συμψηφίζεται με αποζημιώσεις που χορηγεί ο ΕΛ.Γ.Α. ή με ενισχύσεις άλλων προγραμμάτων οικονομικών ενισχύσεων που κα ταβάλλονται από τον ΕΛ.Γ.Α Ως εισόδημα αναφοράς για το σύνολο του προ γράμματος καθορίζεται το ποσό των ,00 ευρώ. 12. Η αξίωση χρημάτων εκ μέρους των δικαιούχων παραγράφεται μετά πάροδο ενός έτους από τη λήξη του προγράμματος. 13. Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι Καμία ενί σχυση δεν μπορεί να καταβληθεί σε χρονικό διάστημα πέραν των 4 ετών από την ημερομηνία της ζημιάς. Η αποκατάσταση των ζημιών, βάσει των προαναφερομέ νων, θα πρέπει να ενεργηθεί αποκλειστικά στα χρονικά όρια του προγράμματος. 14. Τυχόν διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, παρέχονται από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Αριθμ /11378 (2) Μέτρα για την κατά παρέκκλιση αποδοχή γεωργικών τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών και ποικιλιών που είναι φυσικά προσαρμοσμένοι στις τοπικές και πε ριφερειακές συνθήκες και απειλούνται από γενετι κή διάβρωση, καθώς και για την εμπορία σπόρων σποράς και κονδύλων πατάτας προς φύτευση των εν λόγω τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών και ποικι λιών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/62/ΕΚ της Επιτροπής της 20ης Ιουνίου 2008 (L 162). ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλι κού φυτικών ειδών» (Α 164). β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34) όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6, παρ. 1 του ν. 1440/1984 (Α /70) «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» και του άρθρου 3 του αυτού ως άνω νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α /101). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ αριθμ. 63/2005 Προεδρικού Διατάγματος «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α /98). 2. Την υπ αριθμ. 147/ απόφαση του Πρωθυ πουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σωτηρίου Χατζη γάκη με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ γούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (B /67). 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση μέτρων για την κατά παρέκκλιση αποδοχή γεωργικών τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών και ποικιλιών που είναι φυσικά προσαρμοσμένοι στις τοπικές και περιφερεια κές συνθήκες και απειλούνται από γενετική διάβρωση, καθώς και για την εμπορία σπόρων σποράς και κον δύλων πατάτας προς φύτευση των εν λόγω τοπικών πληθυσμών και ποικιλιών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/62/ΕΚ της Επιτροπής της 20ης Ιουνίου 2008 (L 162). ΜΕΡΟΣ Ι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 2 (Άρθρο 1 της Οδηγίας 2008/62/ΕΚ) Αντικείμενο 1. Η παρούσα απόφαση καθορίζει ορισμένες παρεκ κλίσεις σχετικά με την επιτόπου διατήρηση και την

7 25308 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αειφόρο χρήση φυτογενετικών πόρων μέσω της καλ λιέργειας και της εμπορίας των γεωργικών ειδών που καλύπτονται από τις κάτωθι αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας: α) / «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης κονδύλων πατάτας προς φύτευση» (B /1020), β) / «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών» (Β /861), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ / (Β /223), / (Β /672) και / (Β /343) όμοιες, γ) / «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών» (Β /478), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ / (Β /672) και / (Β /1188) όμοιες, δ) / «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων δημητριακών προς σπο ρά» (Β /492), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ / (Β /672) και /225/ (Β /38) όμοιες, ε) / «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων τεύτλων προς σπορά» (Β /493), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / (Β /672) όμοια. 2. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις της παρ. 1 αφορούν ει δικότερα: α) στην αποδοχή προς καταχώρηση στους εθνικούς καταλόγους ποικιλιών των γεωργικών φυτικών ειδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ / 2645/ απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικο νομίας και Γεωργίας «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Απο δοχής Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών» (Β /443), τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών και ποικιλιών που είναι φυσικώς προσαρμοσμένοι στις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες και απειλούνται από γενετική διάβρωση και β) στην εμπορία σπόρων προς σπορά και κονδύλων πατάτας προς φύτευση των εν λόγω τοπικών αβελτί ωτων πληθυσμών και ποικιλιών. 3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας απόφασης, έχουν ισχύ τα οριζόμενα στις υπ αριθμ /2645/ , / , / , / , / και / κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως ισχύουν. Άρθρο 3 (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2008/62/ΕΚ) Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, εφαρμό ζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «επιτόπου διατήρηση (conservation in situ)»: είναι η διατήρηση γενετικού υλικού στο φυσικό του περιβάλλον και, στην περίπτωση καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, στο γεωργικό περιβάλλον στο οποίο ανέπτυξαν τις δι ακριτικές ιδιότητές τους. β) «γενετική διάβρωση (genetic erosion)»: είναι η απώ λεια γενετικής ποικιλομορφίας μεταξύ και εντός πλη θυσμών ή ποικιλιών του ίδιου είδους με την πάροδο του χρόνου ή η μείωση της γενετικής βάσης κάποιου είδους λόγω ανθρώπινης επέμβασης ή περιβαλλοντικής αλλαγής. γ) «τοπικός αβελτίωτος πληθυσμός (landrace)»: είναι ένα σύνολο πληθυσμών ή κλώνων ενός φυτικού είδους οι οποίοι είναι φυσικώς προσαρμοσμένοι στις περιβαλ λοντικές συνθήκες της περιοχής τους. δ) «σπόρος»: είναι ο σπόρος σποράς και ο κόνδυλος γεωμήλου προς φύτευση εκτός αν ο κόνδυλος γεωμή λων αποκλείεται ρητά. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ Άρθρο 4 (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/62/ΕΚ) Ποικιλία προς διατήρηση Είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτοί στον Εθνικό Κα τάλογο ποικιλιών γεωργικών φυτικών ειδών οι τοπικοί αβελτίωτοι πληθυσμοί και οι ποικιλίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1 περ. α, με βάση τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6 της παρούσας. Αυτοί οι τοπικοί αβελτίωτοι πληθυσμοί ή οι ποικιλίες ανα φέρονται στον Κοινό Κατάλογο ποικιλιών γεωργικών φυτικών ειδών ως «ποικιλίες προς διατήρηση». Άρθρο 5 (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/62/ΕΚ) Ουσιαστικές απαιτήσεις Προκειμένου να γίνει αποδεκτός ως ποικιλία προς διατήρηση, ένας τοπικός αβελτίωτος πληθυσμός ή ποι κιλία που αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ.1 περ. α της παρούσας, πρέπει να παρουσιάζει ενδιαφέρον για τη διατήρηση των φυτογενετικών πόρων. Άρθρο 6 (Άρθρο 5 της Οδηγίας 2008/62) Διαδικαστικές απαιτήσεις Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 εδάφ. πρώτο της υπ αριθμ /2645/ κοινής υπουργικής απόφασης δεν απαιτείται επίσημη εξέταση για την απόφαση σχετικά με την αποδοχή των ποικι λιών προς διατήρηση, εάν είναι επαρκή τα ακόλουθα στοιχεία: α) η περιγραφή της ποικιλίας προς διατήρηση και η ονομασία της β) τα αποτελέσματα ανεπίσημων δοκιμών γ) γνώση που αποκτήθηκε από την πρακτική εμπει ρία κατά τη διάρκεια καλλιέργειας, αναπαραγωγής και χρήσης, όπως κοινοποιήθηκε από τον αιτούντα στο αρ μόδιο Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών, (ΙΕΠΚΦ) και δ) λοιπές πληροφορίες, ιδίως από τις Αρχές Φυτογε νετικών Πόρων ή από οργανισμούς που αναγνωρίζονται για αυτόν το σκοπό από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διατήρηση και προστασία των βιογενετικών απο θεμάτων. Άρθρο 7 (Άρθρο 6 της Οδηγίας 2008/62/ΕΚ) Εξαίρεση αποδοχής Μια ποικιλία προς διατήρηση δεν γίνεται δεκτή προς καταχώριση στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών καλλιερ γούμενων γεωργικών ειδών, εάν: α) είναι ήδη καταχωρησμένη στον Κοινό Κατάλογο ποικιλιών γεωργικών φυτικών ειδών ως ποικιλία άλλη

8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) από ποικιλία προς διατήρηση, ή διαγράφηκε από τον Κοινό Κατάλογο εντός των τελευταίων δύο ετών, ή εντός των τελευταίων δύο ετών από τη λήξη της προ θεσμίας που χορηγήθηκε με βάση τις διατάξεις, του άρθρου 15 παρ. 2, της υπ αριθμ /2645/ κοινής υπουργικής απόφασης ή β) προστατεύεται από κοινοτικό δικαίωμα επί φυτικής ποικιλίας όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 2100/1994 του Συμβουλίου ή από εθνικό δικαί ωμα επί φυτικής ποικιλίας ή εκκρεμεί αίτηση για το δικαίωμα αυτό. Άρθρο (Άρθρο 7 της Οδηγίας 2008/62/ΕΚ) Ονομασία 1. Όσον αφορά ονομασίες ποικιλιών προς διατήρηση οι οποίες ήταν γνωστές πριν από τις 25 Μαΐου 2000, είναι δυνατόν να επιτραπούν παρεκκλίσεις από τον Κανονι σμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 930/2000, εκτός εάν οι παρεκκλίσεις αυτές θα παραβίαζαν προηγούμενα δικαιώματα τρίτου μέρους που προστατεύεται με βάση το άρθρο 2 του εν λόγω Κανονισμού. 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 2,, της υπ αριθμ /2645/ κοινής υπουργι κής απόφασης, είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά πε ρισσότερα από ένα ονόματα για μια ποικιλία, εάν τα εν λόγω ονόματα είναι ιστορικώς γνωστά. Άρθρο 9 (Άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/62/ΕΚ) Περιοχή καταγωγής 1. Όταν γίνεται αποδεκτή μια ποικιλία προς διατήρηση, προσδιορίζεται η περιοχή ή οι περιοχές στις οποίες η ποικιλία καλλιεργούνταν ιστορικά και στην οποία είναι φυσικώς προσαρμοσμένη, εφεξής αναφερόμενη ως η «περιοχή καταγωγής». Για το σκοπό αυτό λαμβάνονται υπόψη πληροφορίες από Αρχές Φυτογενετικών Πόρων ή από Οργανισμούς αναγνωρισμένους για το σκοπό αυτό από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διατήρηση και προστα σία των βιογενετικών αποθεμάτων. Όταν η περιοχή καταγωγής επιπροσθέτως προς τη Χώρα βρίσκεται και σε άλλο ή άλλα Κράτη Μέλη, προσ διορίζεται από όλα τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη με κοινή συμφωνία. 2. Ο προσδιορισμός της περιοχής καταγωγής κοινο ποιείται στην Επιτροπή. Άρθρο 10 (Άρθρο 9 της Οδηγίας 2008/62/ΕΚ) Διατήρηση Μία ποικιλία προς διατήρηση πρέπει να διατηρείται στην περιοχή καταγωγής της. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ Αρθρο 11 (Άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/62/ΕΚ) Πιστοποίηση 1. Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις πιστοποίησης που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 1 της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης, στο άρθρο 3 παρ. 1 της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης, στο άρθρο 3 παρ. 1 της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης, στο άρθρο 3 παρ. 1 της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης και στο άρθρο 3 παρ. 1 της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης, ο σπόρος ποικιλίας προς διατήρηση μπορεί να διατίθεται στην αγορά, εάν συμμορφώνεται με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου. 2. Ο σπόρος πρέπει να προέρχεται από σπόρο που έχει παραχθεί σύμφωνα με σαφώς καθορισμένες πρα κτικές για τη διατήρηση της ποικιλίας. 3. Ο σπόρος, εκτός από το σπόρο της Oryza sativa, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πιστοποίησης πιστο ποιημένου σπόρου που προβλέπονται στις υπ αριθμ / , / , / , / και / κοινές υπουργικές αποφάσεις, πλην των απαιτήσεων όσον αφορά την ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα και των απαιτήσεων σχετικά με την επίσημη εξέταση ή την εξέταση υπό επίσημη επίβλεψη. Ο σπόρος της Oryza sativa συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πιστοποίησης «πιστοποιημένου σπόρου δεύ τερης αναπαραγωγής» που προβλέπεται στην υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης, πλην των απαιτήσεων όσον αφορά την ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα και των απαιτήσεων σχετικά με την επίση μη εξέταση ή εξέταση υπό επίσημη επίβλεψη.ο σπόρος πρέπει να έχει επαρκή ποικιλιακή καθαρότητα. 4. Όσον αφορά τους κονδύλους πατάτας προς φύτευ ση, είναι δυνατόν να μην εφαρμόζεται το άρθρο 7 της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης όσον αφορά το μέγεθος. Άρθρο 12 (Άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/62/ΕΚ) Περιοχή παραγωγής σπόρων 1. Ο σπόρος ποικιλίας προς διατήρηση μπορεί να παραχθεί μόνο στην περιοχή καταγωγής της. Εάν οι προϋποθέσεις πιστοποίησης που προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ. 3 της παρούσας δεν μπορούν να ικανο ποιηθούν στην εν λόγω περιοχή λόγω συγκεκριμένου περιβαλλοντικού προβλήματος ορίζονται, με απόφα ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συμπληρωματικές περιοχές για παραγωγή σπόρων, λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία από τις αρμόδιες Αρχές Φυτογενετικών Πόρων ή από Οργανισμούς που είναι αναγνωρισμένοι για το σκοπό αυτό από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη διατήρηση και την προστασία των βιογενετικών αποθεμάτων. Ο σπόρος που παράγεται σε αυτές τις συμπληρωματικές περιοχές μπορεί να χρησι μοποιηθεί αποκλειστικά στις περιοχές καταγωγής. 2. Οι συμπληρωματικές περιοχές, οι οποίες ορίζονται, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, για πα ραγωγή σπόρων, γνωστοποιούνται στην Επιτροπή και στα άλλα Κράτη Μέλη. Η Επιτροπή και τα άλλα Κράτη Μέλη στα οποία, γνω στοποιούνται οι συμπληρωματικές περιοχές μπορούν να αιτηθούν την παραπομπή του ζητήματος στη Μόνιμη Επιτροπή Σπόρων προς Σπορά και Γεωργικών, Δενδρο κηπευτικών και Δασικών Ειδών προς φύτευση, εντός 20 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της γνωστοποί ησης, για τη λήψη σχετικής απόφασης.

9 25310 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή για τον ορισμό των εν λόγω περι οχών λαμβάνεται, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1 περ. β της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, το άρθρο 23 παρ.1 περ. β της αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, το άρθρο 4 παρ.6, και το άρθρο 18 παρ.2 της υπ αριθμ /2645/ κοινής υπουργικής απόφασης, το άρθρο 23 παρ.1 περ. β της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, το άρθρο 7 παρ.1, και το άρθρο 18 παρ. 1 περ. ΙΙ της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης και το άρθρο 24 παρ.1 περ. β της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει. Εφόσον δε είναι αναγκαίο, περιορισμοί ή προ ϋποθέσεις μπορεί να ληφθούν για τον ορισμό των πε ριοχών αυτών. Εάν η Επιτροπή ή τα άλλα Κράτη Μέλη δεν υποβάλ λουν, ως ανωτέρω, αίτημα παραπομπής, εγκρίνονται οι συμπληρωματικές περιοχές για παραγωγή σπόρων σύμφωνα με την κοινοποίησή τους. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και σε περίπτωση λήψης γνωστοποίησης συμπληρωματικών περιοχών από άλλα Κράτη Μέλη. Άρθρο 13 (Άρθρο 12 της Οδηγίας 2008/62/ΕΚ) Έλεγχος σπόρων 1. Ο σπόρος ποικιλιών προς διατήρηση υφίσταται ελέγχους προκειμένου να διαπιστωθεί ότι συμμορφώ νεται με τις απαιτήσεις πιστοποίησης που προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ. 3 της παρούσας. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις τρέχουσες διεθνείς μεθόδους, ή, όπου τέτοιες μέθοδοι δεν υπάρχουν, σύμ φωνα με οποιεσδήποτε ενδεδειγμένες μεθόδους. 2. Τα δείγματα σπόρων που αφορούν τους ελέγχους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, λαμ βάνονται από ομοιογενείς σπορομερίδες. Για το βάρος της σπορομερίδας και το βάρος του δείγματος ισχύ ουν τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2 της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, στο άρθρο 7 παρ. 2 της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, στο άρθρο 7 παρ. 2 της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει και στο άρθρο 7 παρ. 2 της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει. Άρθρο 14 (Άρθρο 13 της Οδηγίας 2008/62/ΕΚ) Όροι εμπορίας 1. Ο σπόρος μιας ποικιλίας προς διατήρηση μπορεί να διατεθεί στην αγορά μόνον υπό τους ακόλουθους όρους: α) έχει παραχθεί στην περιοχή καταγωγής του ή σε μια περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 12 της παρούσας, β) η εμπορία πραγματοποιείται στην περιοχή κατα γωγής του. 2. Κατά παρέκκλιση από τη περ. β της παρ.1 του πα ρόντος ορίζονται, με απόφαση του Υπουργού Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πρόσθετες περιοχές στη Χώρα για την εμπορία του σπόρου μιας ποικιλίας προς διατήρηση υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω περιοχές είναι συγκρίσιμες με την περιοχή καταγωγής όσον αφορά τα φυσικά και ημιφυσικά ενδιαιτήματα της εν λόγω ποικιλίας. Όταν ορίζονται αυτές οι πρόσθετες περιοχές, εξασφαλίζεται ότι η ποσότητα του σπόρου που είναι αναγκαία για την παραγωγή τουλάχιστον της ποσότητας σπόρου που αναφέρεται στο άρθρο 15 της παρούσας προέρχεται από την περιφέρεια καταγωγής στην οποία διατηρείται η ποικιλία. Ο ορισμός αυτών των πρόσθετων περιοχών γνωστοποιείται στην Επιτροπή και στα άλλα Κράτη Μέλη. 3. Όταν ορίζονται οι πρόσθετες περιοχές για την πα ραγωγή σπόρου, σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρού σας, δεν γίνεται χρήση της παρέκκλισης που προβλέ πεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Άρθρο 15 (Άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/62/ΕΚ) Ποσοτικοί περιορισμοί Για κάθε ποικιλία προς διατήρηση, η ποσότητα σπόρου που διατίθεται στην αγορά δεν υπερβαίνει το 0,5 % του σπόρου του ίδιου είδους που χρησιμοποιείται στη Χώρα σε μια καλλιεργητική περίοδο ή ποσότητα αναγκαία για τη σπορά 1000 στρεμμάτων, αναλόγως της ποσότητας που είναι μεγαλύτερη. Για τα είδη Pisum sativum, Triticum spp., Hordeum vulgare, Zea mays, Solanum tuberosum, Brassica napus και Helianthus annuus, το ποσοστό αυτό δεν υπερβαίνει το 0,3%, ή μια ποσότητα αναγκαία για τη σπορά 1000 στρεμμάτων, αναλόγως της ποσότητας που είναι μεγαλύτερη. Ωστόσο η συνολική ποσότητα σπόρου των ποικιλιών διατήρησης που διατίθεται στην αγορά στη Χώρα δεν υπερβαίνει το 10% του σπόρου του εν λόγω είδους που χρησιμοποιείται ετησίως. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το γεγονός αυτό οδηγεί σε ποσότητα μικρότερη από την αναγκαία για τη σπορά 1000 στρεμμάτων, η ανώτατη ποσότητα σπόρου του εν λόγω είδους που χρησιμοποιείται ετήσια στη Χώρα μπορεί να αυξηθεί έτσι ώστε να φθάσει στην ποσότητα που είναι αναγκαία για τη σπορά 1000 στρεμμάτων Άρθρο 16 (Άρθρο 15 της Οδηγίας 2008/62/ΕΚ) Εφαρμογή ποσοτικών περιορισμών 1. Πριν από την έναρξη κάθε παραγωγικής περιόδου, οι παραγωγοί των σπόρων κοινοποιούν στο οικείο Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την έκταση και την τοποθεσία της περιοχής για την παραγωγή σπόρου. Οι κοινοποιήσεις αυτές αποστέλλονται στην αρμόδια για το πολλαπλασιαστικό υλικό Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2. Εάν, βάσει των κοινοποιήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι πιθανόν να γίνει υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στο άρθρο 15 της παρούσας, με ευθύνη της αρμόδιας για το πολλαπλα σιαστικό υλικό Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, γίνεται κατανομή σε κάθε ενδιαφερόμενο παραγωγό της ποσότητας που μπορεί να θέσει σε εμπορία κατά την αντίστοιχη πα ραγωγική περίοδο.

10 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 17 (Άρθρο 16 της Οδηγίας 2008/62/ΕΚ) Παρακολούθηση των καλλιεργειών για σποροπαραγωγή Οι αρμόδιες για το πολλαπλασιαστικό υλικό υπηρεσί ες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διενεργούν ελέγχους προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι σποροκαλλιέργειες των ποικιλιών προς διατήρηση συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσας απόφα σης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ποικιλία, τις το ποθεσίες της παραγωγής σπόρου και τις ποσότητες. Άρθρο 18 (Άρθρο 17 της Οδηγίας 2008/62/ΕΚ) Σφράγιση συσκευασιών και δοχείων 1. Ο σπόρος των ποικιλιών προς διατήρηση μπορεί να διατεθεί στην αγορά μόνο σε κλειστές συσκευασίες ή δοχεία που φέρουν μηχανισμό σφράγισης. 2. Οι συσκευασίες και τα δοχεία σπόρου σφραγίζο νται από τον προμηθευτή με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να ανοιχτούν χωρίς να προκληθεί βλάβη του συστήματος σφράγισης ή να παραμείνουν στοιχεία παραβίασης στην ετικέτα του προμηθευτή, ή στη συ σκευασία ή στο δοχείο. 3. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η σφράγιση σύμφω να με την παράγραφο 2, το σύστημα σφράγισης περι λαμβάνει τουλάχιστον την ετικέτα ή την τοποθέτηση σφραγίδας. Άρθρο 19 (Άρθρο 18 της Οδηγίας 2008/62/ΕΚ) Σήμανση Οι συσκευασίες ή τα δοχεία σπόρου ποικιλιών προς διατήρηση φέρουν ετικέτα του προμηθευτή ή τυπωμένη ή σφραγισμένη σήμανση που περιλαμβάνει τις ακόλου θες πληροφορίες: α) τις λέξεις «κανόνες και προδιαγραφές της ΕΚ» β) το όνομα και τη διεύθυνση του αρμόδιου για την τοποθέτηση των ετικετών ή του τίτλου αναγνώρισής του γ) το έτος σφράγισης που εκφράζεται ως: «σφραγί στηκε το» (έτος), ή, εκτός των κονδύλων πατάτας προς φύτευση, το έτος της τελευταίας δειγματοληψίας για τους σκοπούς της τελευταίας δοκιμής της βλαστικής ικανότητας που εκφράζεται ως: «έγινε δειγματοληψία το» (έτος) δ) το είδος ε) την ονομασία της ποικιλίας προς διατήρηση στ) τις λέξεις «ποικιλία προς διατήρηση» ζ) την περιοχή καταγωγής η) όταν η περιοχή της παραγωγής σπόρου είναι δια φορετική από την περιοχή καταγωγής, τον προσδιορι σμό της περιοχής παραγωγής σπόρου θ) τον αριθμό της σπορομερίδας που δίνεται από τον αρμόδιο για την τοποθέτηση των ετικετών ι) το δηλωθέν καθαρό ή μικτό βάρος ή, εκτός από τους κονδύλους πατάτας προς φύτευση, τον δηλωθέντα αριθμό σπόρων ια) όταν δηλώνεται το βάρος και γίνεται χρήση κοκ κωδών φυτοφαρμάκων, υλικών επικάλυψης ή άλλων στερεών προσθέτων, τη φύση της χημικής επεξεργα σίας ή του προσθέτου καθώς και την κατά προσέγγιση αναλογία μεταξύ του βάρους των συγκαρπίων ή των καθαρών σπόρων και του συνολικού βάρους εκτός από τους κονδύλους πατάτας προς φύτευση. Άρθρο 20 (Άρθρο 19 της Οδηγίας 2008/62/ΕΚ) Επίσημος μετέλεγχος Ο σπόρος υπόκειται σε επίσημο μετέλεγχο μέσω τυ χαίων ελέγχων για να επαληθευθεί η ποικιλιακή του ταυτότητα και η ποικιλιακή του καθαρότητα. ΜΕΡΟΣ IV ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 21 (Άρθρο 20 της Οδηγίας 2008/62/ΕΚ) Υποβολή εκθέσεων Οι προμηθευτές σπόρων που δραστηριοποιούνται στη Χώρα υποβάλλουν έκθεση στο οικείο ΚΕΠΠΥΕΛ για κάθε παραγωγική περίοδο σχετικά με τη ποσότητα σπόρων της κάθε ποικιλίας προς διατήρηση που διατέθηκε στην αγορά. Η αρμόδια για το πολλαπλασιαστικό υλικό Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποβάλλει έκθεση κατόπιν αιτήματος στην Επιτροπή και στα άλλα Κράτη Μέλη σχετικά με την ποσότητα σπόρου κάθε ποικιλίας προς διατήρηση που διατέθηκε στην αγορά της Χώρας. Άρθρο 22 (Άρθρο 21 της Οδηγίας 2008/62/ΕΚ) Κοινοποίηση των αναγνωρισμένων οργανισμών φυτογενετικών πόρων Η αρμόδια για θέματα πολλαπλασιαστικού υλικού Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανά πτυξης και Τροφίμων, γνωστοποιεί στην Επιτροπή τους αναγνωρισμένους Οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 6 περ. δ, στο άρθρο 9 παρ. 1 και στο άρθρο 12 παρ. 1 της παρούσας. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙΔΗΣ F Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΑΑΠ/Φ04β 105/85966/517 (3) Παραχώρηση τής χρήσης του ακινήτου της οδού Αχιλ λέως 9 (πρώην 5) στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, ιδι οκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, στο Κοινωφελές «ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ». ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ γανα».

11 25312 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του ν. 2557/1997 (Α /27) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 75 του ν. 2121/1993 (Α /25) οι οποίες με τη σειρά τους είχαν αντικατασταθεί από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου εικοστού του ν. 2196/1994 (Α /41) ως προς τη λύση και εκκαθάριση του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Θεσσαλονίκη 1997». 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και του άρθρου 7 της υπ αριθμ. ΓΥ441/1998, ΦΕΚ Β /37/ κοινής υπουργικής απόφασης «Λύση και εκ καθάριση του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997» και ειδικότερα ως προς τη μεταβίβαση κυριότητας κτιρίων της άνω Πόλης Θεσσαλονίκης. 4. Τα καταστατικό του ΟΠΠΕΘ (3227/Β / από φαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης ΦΕΚ Β /517). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 2121/1993 όπως αντικαταστάθηκαν ή τροποποιήθηκαν με το άρθρο ει κοστό του ν. 2196/1994 και ισχύουν. 6. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. ΓΥ6797/1998 (Β /941) κοινής υπουργικής απόφασης περί παράτασης της δι αδικασίας του ΟΠΠΕΘ μέχρι 31 Δεκεμβρίου Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Γ.Υ. 9635/1996 (Β/1321) κοινής υπουργικής απόφασης περί παράτασης της δι αδικασίας εκκαθάρισης του ΟΠΠΕΘ μέχρι 30 Ιουνίου 1996). 8. Τις ανάγκες της εκκαθάρισης του ΟΠΠΕΘ, τις ανά γκες στήριξης, στέγασης, συγκρότησης και λειτουργίας των νέων πολιτιστικών θεσμών της Θεσσαλονίκης, που προέκυψαν από τη δράση και λειτουργία του ΟΠΠΕΘ, αλλά και των υφιστάμενων πολιτιστικών θεσμών της περιοχής καθώς και τις ανάγκες ολοκλήρωσης, διαχεί ρισης και λειτουργίας των πολιτιστικών εγκαταστάσεων και άλλων χώρων πολιτιστικής δράσης. 9. Την υπ αριθμ. ΓΥ 1509/ (ΦΕΚ 133/Β / ) κοινής υπουργικής απόφασης δια της οποίας παραχωρήθηκαν προς χρήση σε διάφορους πολιτι στικούς Φορείς (π.χ. το κτίριο της οδού Αχιλλέως 5 στην Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία «ΠΟΛΙΣ») τα ακίνητα της Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης, κυριότητας του ΥΠΠΟ. 10. Την υπ αριθμ. ΓΥ 1631/2003 κοινής απόφασης των Υπουργών ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΠΟ και ΥΜΘ (ΦΕΚ 218/Β / ) με την οποία το δημόσιο ακίνητο της οδού Αχιλλέως 9 (πρώην 5) παραχωρήθηκε στον ΟΠΠΕΠ ΑΕ Πολιτιστική Ολυμπιάδα. 11. Την σχετική επιστολή του Κοινωφελούς Ιδρύματος Μελετών και Αλληλεγγύης. 12. Το γεγονός ότι από την παρούσα κανονιστική πρά ξη δεν προκύπτει επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολο γισμού επειδή οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων γίνονται εκ του νόμου και χωρίς άλλες διατυπώσεις, αποφασί ζουμε: Άρθρο 1 Παραχωρείται η χρήση του κτιρίου χωρίς αντάλλαγμα της οδού Αχιλλέως 9 (πρώην 5) στην Άνω Πόλη Θεσσα λονίκης, ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΒΚ 3200, ΚΑΕΚ ), στο Κοινωφελές «ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», με σκοπό την έρευνα και την εκπαίδευση σε κοινωνικά, ιστορικά, διεθνή, πο λιτικά, πολιτιστικά, κ.λπ. θέματα, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ αριθμ. ΓΥ 441/1998 «Λύση και εκκαθάριση του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκης 1997» (ΦΕΚ 37/τ.Β / ). Άρθρο 2 Η διάρκεια της παραχώρησης αρχίζει με την παρούσα και ισχύει για 10 έτη ή μέχρι ανακλήσεως της παρού σης. Άρθρο 3 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 2009 Αριθμ. Πρωτ.: 292997 Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2071 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γε ωργικές τους εκμεταλλεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. 530 (4) Τροποποίηση του άρθρου 26 του Κώδικα Τροφίμων Πο τών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης «Πλαστικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03/06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 685/60869 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1142 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 5 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 98/6161 Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του κατα λόγου των εκπαιδευτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1132 19 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. :Η.Π. 24838/1400/Ε103 Τροποποίηση του άρθρου 2 (παραγ. Β) της υπ αριθμ. 19652/1906/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Ε - ΣΤ 2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2620 16 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1603/122846 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 323 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Προγραμματιαμού και Γ.Δ Τμήμα: Δ! Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Στ.Σύλλας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45693 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4506 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθ. 242466/2010 υπουργικής απόφασης περί λεπτομερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 29/9/2009 Α.Π.: /11619 ΠΡΟΣ: Ως Π..

ΑΘΗΝΑ 29/9/2009 Α.Π.: /11619 ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤ. ΠΑΡ/ΓΗΣ /ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΦΥΤ. ΠΑΡ/ΓΗΣ /νση: Καπνοκοπτηρίου 6 Ταχ. Κώδικας:10433 Πληροφορίες:. Αντωνόπουλος Τηλέφωνο : 210 2124199

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 565 7 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2337/30503 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 134599/21 01 2011 απόφασης των Yπουργών Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

αυτό από το άρθρο 14 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 και 2002, εκδίδει 173(1) του 2002.

αυτό από το άρθρο 14 των περί Σπόρων Νόμων του 1998 και 2002, εκδίδει 173(1) του 2002. Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1687 Κ.Δ.Π. 192/2005 Αρ. 3980, 15.4.2005 Αριθμός 192 Οι περί Σπόρων (Ελαιούχα και Κλωστικά Φυτά) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

145 εκατ. ευρώ δίνονται για βιολογική - νιτρορύπανση και άλλα φιλοπεριβαλλοντικά!

145 εκατ. ευρώ δίνονται για βιολογική - νιτρορύπανση και άλλα φιλοπεριβαλλοντικά! Και επίσημα πιστώνονται 145 εκατ. ευρώ περίπου για πληρωμές σε βιολογικά, νιτρορύπανση και γενικά όλων των γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων, δικαιούχων έως και το 2009. Συνολικά εξασφαλίσθηκαν 850 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 17-5-2004 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aρ. Πρωτ: 255982 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ. /νση: Aχαρνών 2 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2015 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 22.01.2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδ. Πληροφορίες : Ε. Δημοπούλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: ΦΕΚ: ΑΔΑ: ΒΛΩ8Η-ΖΜΚ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 140384 Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιό τητας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 και 13 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1416 17 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ14/92330 Εγκριση Νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλι σμού Σκυροδέματος 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2012 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης » ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

«Έγκριση πιστώσεων έτους 2012 για τις γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης » ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Αθήνα, 02.03.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓ. ΕΦΑΡΜ. & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 995/25186 ΦΕΚ 683/09.03.2012 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2962 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4802/142588 Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύ νησης της Γρίπης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ0Η-Μ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΘ0Η-Μ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21 Απριλίου 2011 Αρ. Πρωτ. 2/25258/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14399 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 832 19 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση από την αναστολή άσκησης λειτουργήμα τος του δικηγόρου Ειδικής Συνεργάτιδας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:. Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/ (ΦΕΚ 753Β / ) απόφασης, όπως ισχύει, για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

Θέμα:. Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/ (ΦΕΚ 753Β / ) απόφασης, όπως ισχύει, για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. Αθήνα 5.2.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - ΦΠΑ 2.Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:4204/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αρ. Πρωτ.:4204/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/12/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:4204/136049 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΕΚ:4171/B /23-12-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 "Προσαρμογή στην Οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

37/122 30 Ιανουαρίου 2009

37/122 30 Ιανουαρίου 2009 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr 37/122 30 Ιανουαρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74913/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδι κότητας Σύγχρονης Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΝ4691ΩΓ-ΩΗΞ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2014. Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 070/3 Αριθμ.: 15

ΑΔΑ: ΒΙΡΝ4691ΩΓ-ΩΗΞ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2014. Αριθμ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 070/3 Αριθμ.: 15 ΑΔΑ: ΒΙΡΝ4691ΩΓ-ΩΗΞ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 30 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή φόρων και πολλαπλών τελών στον ΒΛΑΧΟ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1707 26 Αυγούστου 2008 AΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 88846 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 79 η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 79 η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 79 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµ. Πρωτ. 444 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών»

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3707/50898 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 8-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3794 Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ. Στόχος: Η παραγωγή καλής ποιότητας σπόρου που θα χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή

ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ. Στόχος: Η παραγωγή καλής ποιότητας σπόρου που θα χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή Στόχος: Η παραγωγή καλής ποιότητας σπόρου που θα χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Αντικείμενο της Σποροπαραγωγής: 1. Αναπαραγωγή νέων ποικιλιών 2. Ανανέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1565 8 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 1958/13 1 2012 απόφασης του Υπουρ γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΛ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 301/1026 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα