Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας"

Transcript

1 Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας Geotechnical Map and Microzonation Study of Volos N. Ionia urban area ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ, Κ.Δ. Καθηγητής, Τµ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. ΡΑΠΤΑΚΗΣ, Δ.Γ. Επίκ. Καθηγητής, Τµ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. ΜΑΚΡΑ, Κ.Α. Εντεταλµένη Ερευνήτρια ΙΤΣΑΚ ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ, Φ. Πολιτικός Μηχανικός, ΙΔΑΧ ΑΠΘ ΤΙΚΑ, Θ. Καθηγήτρια, Τµ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Α. Λέκτορας, Τµ. Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ν. Πολιτικός Μηχανικός, Υποψ. Δρ ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στο παρόν παρουσιάζονται συνοπτικά βασικές επισηµάνσεις από την πλήρη Μικροζωνική Μελέτη του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας σε ό,τι αφορά τη γεωλογία και νεοτεκτονική της περιοχής, τη µελέτη σεισµικής επικινδυνότητας για τον σεισµό σχεδιασµού, την εκτεταµένη γεωτεχνική-γεωφυσική έρευνα στο ΠΣ σε συνδυασµό µε την εδαφική ζωνοποίηση, και κυρίως τα βασικά στοιχεία της µελέτης σεισµικής απόκρισης µε τα προτεινόµενα φάσµατα σχεδιασµού (σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του αντισεισµικού κανονισµού) καθώς και τη µελέτη του κινδύνου ρευστοποίησης των εδαφικών σχηµατισµών στο ΠΣ. ABSTRACT : In the present paper, we briefly present basic remarks from the complete Microzonation study of Volos N. Ionia urban area regarding the geological and neotectonic settings of the area, the hazard assessment study for the design earthquake, the extended geotechnical-geophysical study in combination with the sedimentary zonation, and mainly the main results of the seismic response study together with the proposed design spectra (according to the seismic code demands), as well as the study of the liquefaction risk of the soil formations within the urban area. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γεωτεχνική χαρτογράφηση των δυναµικών ιδιοτήτων και ιδίως η µελέτη της σεισµικής απόκρισης του υπεδάφους του ΠΣ Βόλου Ν. Ιωνίας αποτέλεσε αντικείµενο της µικροζωνικής µελέτης που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Εδαφοµηχανικής, Θεµελιώσεων κ αι Γεωτεχνικής Σεισµικής του ΑΠΘ (Τεχνική έκθεση, 2000) µε χρηµατοδότηση της Νοµαρχία Μαγνησίας και τη συµµετοχή επιστηµόνων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα ειδικοτήτων από άλλα πανεπιστηµιακά εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά τα γεωλογικά και σεισµολογικά δεδοµένα της περιοχής καθώς και τα αποτελέσµατα εκτεταµένου προγράµµατος γεωφυσικών διασκοπήσεων και γεωερευνητικών εργασιών µε στόχο την κατασκευή ενός αντιπροσωπευτικού γεωτεχνικού χάρτη της περιοχής περιλαµβανο- µένης της γεωµετρίας και των δυναµικών ιδιοτήτων των κυριότερων εδαφών. Η επεξεργασία και η σύνθεση των αποτελεσµάτων αυτών µε υπάρχουσες πληροφορίες οδήγησε σε αντιπροσωπευτικές εδαφοδυναµικές τοµές καθώς και σε τρισδιάστατους θεµατικούς χάρτες, για τις διαφορετικές ζώνες του συγκροτήµατος και για κάθε διαφορετική κατηγορία εδάφους της περιοχής. Η µελέτη της σεισµικής απόκρισης πραγµατοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικές θέσεις, για το βασικό σεισµικό σενάριο σ χεδιασµού (10% πιθανότητα υπέρβασης σε 50 χρόνια), µε µέγιστη εδαφική επιτάχυνση σχεδιασµού σε επιφανειακό βράχο 0.27g και µε την χρήση εννέα πραγµατικών και συνθετικών χρονοϊστοριών σεισµικών διεγέρσεων. Τα αποτελέσµατα δίδονται υπό µορφή χαρτών και πινάκων και περιλαµβάνουν την χωρική µεταβολή στην επιφάνεια των κορυφαίων τιµών επιτάχυνσης και ελαστικών φασµάτων σχεδιασµού, άλλων βασικών παραµέτρων απόκρισης όπως είναι το δυναµικό ενίσχυσης/αποµείωσης της σεισµικής κίνησης και η δεσπόζουσα ι διοπε- 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 1

2 ρίοδος του εδάφους. Τέλος εξετάζεται η επικινδυνότητα των επιφανειακών εδαφικών στρώσεων της παραλιακής περιοχής έναντι ρευστοποίησης. Τα αποτελέσµατα, που σε τελική µορφή χωρίζουν την περιοχή σε ζώνες παρό- µοιας σεισµικής απόκρισης, επιβεβαιώνουν την πολυπλοκότητα της επιφανειακής γεωλογίας και τον πρωταρχικό ρόλο των χαρακτηριστικών του υπεδάφους της περιοχής του Βόλου στη συµπεριφορά του σε αναµενόµενες ισχυρές σεισµικές φορτίσεις. 2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η ευρύτερη περιοχή του ΠΣ, τοποθετείται γεωτεκτονικά στην Πελαγονική ζώνη. Οι κυριότεροι εδαφικοί (µετααλπικοί) σχηµατισµοί που συναντώνται είναι οι: α) ιλυώδης άργιλος µέσου πάχους 6m, που είναι ο υπερκείµενος σχηµατισµός πάνω στον οποίο είναι θεµελιωµένη η πόλη του Βόλου, β) κολλούβια και αλλούβια υλικά που συνίστανται από κροκάλες, λατύπες και άµµο, που φτάνουν στο βάθος µέχρι το βραχώδες υπόβαθρο και είναι ο κυριότερος εδαφικός σχηµατισµός του Βόλου και γ) παραλιακές αποθέσεις που είναι αµµώδεις σχηµατισµοί µικρού πάχους και έκτασης. Το πάχος των εδαφικών αυτών σχηµατισµών έως το βραχώδες υπόβαθρο κυµαίνεται από 30 έως 40m στα Βόρεια, Βόρειο-Ανατολικά και Βόρειο- Δυτικά της πόλης, αυξάνεται προς τα Νότια, 50 έως 70m στο κέντρο της πόλης, ξεπερνώντας τα 100m παραλιακά αυτής. Το βραχώδες υπόβαθρο (προαλπικοί και αλπικοί σχηµατισµοί) αποτελείται από α) γνεύσιους και σχιστόλιθους ηλικίας Κατώτερου Τριαδικού Ανώτερου Παλαιοζωικού, β) µάρµαρα Μέσο Άνω Τριαδικού Άνω Ιουρασικού και γ) κρητιδικούς, τεκτονικά τοποθετηµένους σχιστόλιθους, σχιστογνεύσιους και γνεύσιους Η ευρύτερη περιοχή του Βόλου είναι έντονα τεκτονισµένη, µε πλούσια νεοτεκτoνική δράση, παρόµοια µε εκείνη που επικρατεί στο νότιο Αιγαίο και χαρακτηρίζεται από κανονικά, εφελκυστικά ρήγµατα µε µικρή οριζόντια συνιστώσα. Κοντά στην περιοχή του Βόλου oι κύριες νεοτεκτονικές δοµές, είναι τα ρήγµατα της Νέας Αγχιάλου, των Φαρσάλων και του Πηλίου (Σχ. 1). Η σεισµική πηγή που έδωσε στο πρόσφατο παρελθόν (Ιούλιο 1980) σεισµό µεγέθους 6.5, είναι το ρήγµα της Νέας Αγχιάλου. 3. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ Ο Ν. Μαγνησίας και η ευρύτερη περιοχή χαρα- Σχήµα 1. Σεισµοτεκτονικός χάρτης της ευρύτερης περιοχής του Βόλου (Ι.Γ.Μ.Ε., 1989). Figure 1. Seismotectonic map of the broader area of the city of Volos (Ι.G.M.E., 1989) κτηρίζονται από υψηλή σεισµικότητα. Tον τελευταίο αιώνα, η πόλη του Βόλου έχει πληγεί επανειληµµένα από ισχυρούς σεισµούς οι οποίοι προκάλεσαν σηµαντικές καταστροφές (σεισµός Λεχωνίων , Βελεστίνου ). Ο Βόλος εντάσσεται στη ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας ΙΙ (ΕΑΚ2003) µε επιτάχυνση σχεδιασµού 0.24g σε αρµονία µε την υψηλή σεισµικότητα της περιοχής. Στο πλαίσιο της ΜΜ έλαβε χώρα µελέτη σεισµικής επικινδυνότητας για την πρόταση του σεισµού σχεδιασµού µε πιθανότητα υπέρβασης 10% στα 50 χρόνια (σύµφωνα µε όλους τους αντισεισµικούς κανονισµούς για τα κοινά οικοδοµικά έργα), καθώς επίσης και της προσοµοίωσης της ισχυρής εδαφικής κίνησης στο βραχώδες υπόβαθρο για τη µελέτη της εδαφικής απόκρισης. Η εκτίµηση του σεισµού σχεδιασµού πραγµατοποιήθηκε για όλους τους πιθανούς συνδυασµούς των προαναφερόµενων ρηγµάτων καθώς και της ζώνης 10 σεισµικών πηγών στην οποία ανήκει η περιοχή µελέτης. Με βάση την υψηλή σεισµικότητα της περιοχής και τη µελέτη σεισµικής επικινδυνότητας εκτι- µήθηκε ότι ο σεισµός σχεδιασµού για το πολεοδοµικό συγκρότηµα Βόλου Ν. Ιωνίας έχει µέγεθος 6.5 και µέγιστη αναµενόµενη επιτάχυνση σε επιφανειακό βράχο 0.27g. Για τις ανάγκες της µελέτης της σεισµικής απόκρισης, µετά από ενδελεχή έλεγχο των αποτελεσµάτων, προτάθηκαν 9 χρονοϊστορίες επιτάχυνσης (7 καταγραφές και 2 συνθετικές) οι οποίες µετά την αποσυνέλιξή τους στη βάση του εδαφικού προσοµοιώµατος παρουσιάζαν µέγιστες επιταχύνσεις g ανάλογα µε 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 2

3 το συχνοτικό περιεχόµενο του σεισµού στην επιφάνεια. Τα επιταχυνσιογραφήµατα του σεισµού του Αλµυρού, του Αργοστολίου (2 συνιστώσες) και του Friuli (2 συνιστώσες) προέρχονται από σεισµούς σε παρόµοια σεισµοτεκτονικά π εριβάλλοντα και µε αντίστοιχα µεγέθη. Οι συνθετικοί σεισµοί βασίζονται σε σεισµοτεκτονικά µοντέλα κατάλληλα για τη ζώνη 10 όπου ανήκει η ευρύτερη περιοχή. Οι σεισµοί της Κυπαρισσίας χρησιµοποιήθηκαν ως χαρακτηριστικές σεισµικές κινήσεις µικρής διάρκειας µε φτωχό συχνοτικό περιεχόµενο. Τα κανονικοποιηµένα ελαστικά φάσµατα απόκρισης των σεισµών αυτών (στη βάση των εδαφικών προσοµοιωµάτων) δίδονται στο σχήµα 2. σχήµα 3. Τέλος, χρήσιµες πληροφορίες προσέφεραν και 24 υδρογεωτρήσεις που συλλέχθηκαν ειδικά στη βόρεια περιοχή της πόλης. Σχήµα 3. Θέσεις νέων και παλαιών γεωτεχνικών δοκιµών και ερευνών και χαρακτηριστικών γεωτεχνικών µηκοτοµών. Figure 3. Location of new and old geotechnical tests and studies and characteristic geotechnical cross-sections. Σχήµα 2. Κανονικοποιηµένα ελαστικά φάσµατα σχεδιασµού. Figure 2. Normalized elastic response spectra 4. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Στο πλαίσιο της ΜΜ εκτελέσθηκε πρόγραµµα γεωτρήσεων, γεωτεχνικών ερευνών και δοκι- µών. Το πρόγραµµα των ερευνών και οι θέσεις των γεωτρήσεων καθορίσθηκαν, αφού προηγήθηκε επεξεργασία όλων των υπαρχουσών γεωτεχνικών πληροφοριών. Πρόκειται για περίπου 170 γεωτρήσεις, οι οποίες προσέφεραν µία πολύτιµη βάση αναφοράς για την εκτέλεση ενός προγράµµατος γεωτρήσεων (Τεχνική έκθεση ΚΕΔΕ, 1997) και επιτόπου δοκιµών προσανατολισµένων στη γνώση των γεωτεχνικών συνθηκών. Συγκεκριµένα πραγµατοποιήθηκαν γεωτρήσεις και δοκιµές SPT σε 10 θέσεις στατικές πενετροµετρήσεις σε 9 θέσεις δοκι- µές crosshole σε 6 θέσεις δοκιµές downhole σε 2 θέσεις και δοκιµές σεισµοκώνου σε 3 θέσεις (βλ. λεπτοµέρειες στο Ραπτάκης και συν., 2010). Όλες οι θέσεις των παλαιών και νέων γεωτεχνικών δοκιµών και ερευνών δίνονται στο Eπίσης παράλληλα µε τις επιτόπου γεωτεχνικές δοκιµές και τις γεωφυσικές διασκοπήσεις πραγµατοποιήθηκαν εργαστηριακές δοκιµές στήλης συντονισµού για τον προσδιορισµό της µεταβολής του µέτρου διάτµησης, G, και του ποσοστού απόσβεσης, DT%, µε τη διατµητική παραµόρφωση, γ, σε 12 αδιατάρακτα εδαφικά δοκίµια για τα παρακάτω εδάφη που συναντώνται στην περιοχή (Σχ. 4) α) ανοιχτή καστανή αργιλώδης άµµος (SC): PI=13.9% e=0.403 β) µαλακή, καστανή ιλύς έως ιλυώδης άργιλος µε άµµο (CL-ML): PI= % e= γ) µαλακή, καστανή αµµώδης ιλύς µε περιοχές διάσπαρτων χαλικιών (ML): PI= % e= δ) µαλακή, τεφρή ιλύς µε οργανικά (ML & ΜΙ): PI= % e= ε) µαλακή, κίτρινη έως καστανή αµµώδης άργιλος µε περιοχές διάσπαρτων χαλικιών (CL): PI= % e= και στ) σκληρή καστανοκόκκινη άργιλος (CΙ): PI=18.6% e= Για το βράχο, τα αµµοχάλικα, τις ιλυώδεις άµµους (SM), και τις ιλείς και αργίλους υψηλής πλαστικότητας (MH, CH) που συναντώνται στην περιοχή µελέτης και για τα οποία δεν υπήρχαν διαθέσιµα δείγµατα, προτάθηκαν καµπύλες από το αρχείο του ΕΕΘΣΓΜ και από τη διεθνή βιβλιογραφία. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 3

4 Σχήµα 4. Μεταβολή του κανονικοποιηµένου µέτρου διάτµησης, G/G max και λόγου διατµητικής απόσβεσης, DT (%) µε τη διατµητική παραµόρφωση, γ(%) για τους 6 διαφορετικούς τύπους εδαφών που συναντώνται στην περιοχή µελέτης Figure 4. G/G max -γ(%)-dt(%) curves for the 6 different soil types met in the area under study. 5. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΕΩΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ Όλες οι παλαιές και νέες γεωτεχνικές πληροφορίες αρχειοθετήθηκαν σε ειδικό αρχείο γεωτεχνικών πληροφοριών το οποίο παρείχε τη δυνατότητα πολλαπλής και ευέλικτης στατιστικής επεξεργασίας των στοιχείων. Η επεξεργασία των γεωτεχνικών πληροφοριών έγινε µε δύο βασικούς άξονες: α) την εκτίµηση της στρωµατογραφίας των εδαφικών σχηµατισµών ως το υπόβαθρο και (β) την εκτίµηση των µέσων τιµών των γεωτεχνικών και εδαφοδυναµικών παραµέτρων για κάθε σχηµατισµό (Πίν. 1 και ο Πιν. 4 από Ραπτάκης και συν., 2010) και οδήγησε στη γεωτεχνική χαρτογράφηση των εδαφικών σχηµατισµών σε όλο το ΠΣ. Με βάση την οριοθέτηση των βασικών εδαφικών σχηµατισµών από το σύνολο των γεωτεχνικών πληροφοριών και χωροταξικά κριτήρια (πυκνότητα πολεοδοµικού ιστού, σπουδαιότητα περιοχών, ανάπτυξη και επέκταση πολεοδοµικού συγκροτήµατος) σχεδιάσθηκαν 5 διδιάστατες τοµές (ΑΑ, ΒΒ, CC, DD, ΕΕ ) συνολικού µήκους 15km µε τη στρωµατογραφία και τη µέση ταχύτητα Vs (Σχ. 3 & 5). Το σύνολο των µηκοτοµών δείχνει την ποικιλοµορφία των εδαφικών σχηµατισµών, καθώς και την έντονη διαφοροποίηση της γεωµετρίας τους (πάχη, κλίσεις, εµφανίσεις κ.α.). Επίσης, το βάθος του υπόβαθρου (ή οιονεί βράχου), για τις περιπτώσεις που οι γεωτρήσεις δεν έφθασαν έως το σεισµικό υπόβαθρο (Vs>750m/s), εκτιµήθηκε µε βάση το σύνολο των γεωλογικών και γεωτεχνικών στοιχείων και κυµαίνεται από 25m έως 130m. Οι τιµές της ταχύτητας Vs σε βάθη όπου δεν υπήρχαν άλλα στοιχεία, εκτιµήθηκαν µε βάση τα γεωλογικά δεδοµένα και τη διεθνή πρακτική, που συνίσταται στην προοδευτική αύξηση της δυσκαµψίας του σχηµατισµού µε το βάθος, έως µία τιµή Vs>750m/s. Τέλος από την επεξεργασία όλων των διαθέσιµων δεδοµένων προτάθηκε ο χωρισµός της περιοχής σε ζώνες και υποζώνες µε όµοια γεωτεχνικά και γεωφυσικά χαρακτηριστικά, κατάλληλος για τη µελέτη της σεισµικής απόκρισης. Η περιοχή λοιπόν χωρίσθηκε σε 4 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 4

5 Πίνακας 1. Στατιστική επεξεργασία των εδαφικών ιδιοτήτων των 8 κατηγοριών εδαφών Table 1. Statistical information of geotechnical properties for 8 soil types Σχήµα 5. Γεωλογική - Γεωτεχνική τοµή Β-Β Figure 5. Geological-geotechnical section B-B ζώνες (Α, Β, C, D) (Σχ. 6). Την παραλιακή (Α), δύο µεταβατικές ενδιάµεσες ζώνες (Β και C) και περιµετρικώς και βορείως προς το όρος Πήλιο τη ζώνη D, η οποία προοδευτικά φθάνει ως τον επιφανειακό βράχο. Η καθεµία από αυτές χωρίσθηκε σε άλλες, µικρότερης έκτασης µε µικρές διαφοροποιήσεις, σε σχέση µε τα γενικά χαρακτηριστικά της κεντρικής ζώνης. Για παράδειγµα η υποζώνη Α3 διαφοροποιείται από την Α5, λόγω του ότι το σεισµικό υπόβαθρο βρίσκεται σε µεγαλύτερο βάθος και ταυτόχρονα κοντά στην επιφάνεια συναντώνται ορισµένοι αµµοχαλικώδεις ορίζοντες (προφανώς παλαιά κοίτη χειµάρρων) που δεν συναντώνται στην Α5. Με την έννοια αυτή, η σεισµική απόκριση της υποζώνης Α3 δεν αναµένεται να έχει σηµαντικές διαφορές από την απόκριση της υποζώνης Α5. Ανάλογα κριτήρια ίσχυσαν και για το χωρισµό των υπολοίπων ζωνών σε υ ποζώνες. Συνολικά το ΠΣ χωρίσθηκε σε 16 µικρότερες ζώνες, που ανήκουν Σχήµα 6. Χωρισµός ΠΣ σε ζώνες παρόµοιων γεωτεχνικών και γεωφυσικών χαρακτηριστικών Figure 6. Zonation of the area on the basis of similar geotechnical and geophysical characteristics σε 4 γενικές ζώνες. Επίσης θα πρέπει να τονισθεί ότι η ζωνοποίηση θεωρείται αξιόπιστη για τη µελέτη της σεισµικής απόκρισης των εδαφικών σχηµατισµών. Η χρησιµοποίησή της για άλλους σκοπούς, όπως για παράδειγµα τη µελέτη βαθειών ή επιφανειακών θεµελιώσεων, θα πρέπει να γίνεται µε µεγάλη προσοχή και µόνο σε επίπεδο προκαταρκτικής µελέτης. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 5

6 6. ΜΕΛΕΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Η µελέτη της σεισµικής απόκρισης των εδαφικών σχηµατισµών υλοποιήθηκε σε 2 στάδια. µε τη χρήση του κώδικα SHAKE 1D προσο- µοίωσης µε κατακόρυφη διάδοση SH κυµάτων από το υπόβαθρο στην επιφάνεια. Στο πρώτο στάδιο, η ανάλυση έγινε αποκλειστικά για τις 10 εδαφικές τοµές, όπου έγιναν γεωτρήσεις (G01 έως G10), στις οποίες οι δυναµικές ιδιότητες των εδαφών (Vs, G/Go-γ- DT %) είναι µε ακρίβεια γνωστές από επιτόπου και εργαστηριακές δοκιµές. Με βάση τα αποτελέσµατα του πρώτου σταδίου και το γεωσεισµικό χάρτη (σχ. 6), για κάθε µία από τις 16 ζώνες προτάθηκαν ένα ή περισσότερα εδαφικά οµοιώµατα. Συνολικά προτάθηκαν 30 1D προσοµοιώµατα σχεδιασµού. Τα χαρακτηριστικά τους προέκυψαν µετά από µία εργώδη στατιστική επεξεργασία των τιµών των γεωτεχνικών πληροφοριών. Όπου υπήρχαν στοιχεία µόνο από Ν -SPT µετρήσεις, ο υπολογισµός της ταχύτητας των διατµητικών κυµάτων Vs εκτιµήθηκε µε εµπειρικές σχέσεις, που έχουν προταθεί από το ΕΕΘΓΣΜ-ΑΠΘ, άλλως ακολουθήθηκε η πρακτική της προοδευτικής αύξησης της δυσκαµψίας του σχηµατισµού µε το βάθος, έως µία τιµή Vs > 750 m/s. Για τη µελέτη της εδαφικής απόκρισης πραγµατοποιήθηκαν κατά το πρώτο στάδιο (Ι), 90 επιλύσεις στις 10 επαρκώς γνωστές θέσεις, και κατά το δεύτερο (ΙΙ), 270 επιλύσεις σε 30 αντιπροσωπευτικά προσοµοιώµατα. Για κάθε µία από τις επιλύσεις, υπολογίσθηκαν η µεταβολή της µέγιστης επιτάχυνσης και της µέγιστης παραµόρφωσης µε το βάθος, το επιταχυνσιογράφηµα, το φάσµα Fourier και το ελαστικό φάσµα απόκρισης (για 2%, 5% και 10% α πόσβεση) στο οιονεί βραχώδες υπόβαθρο και στην επιφάνεια του εδάφους, καθώς και η συνάρτηση µεταφοράς των αποθέσεων. Η µερική σύνθεση των αποτελεσµάτων οδήγησε στο συµπέρασµα ότι: (α) σε ό,τι αφορά τις τιµές της εδαφικής επιτάχυνσης PGA, οι ζώνες Α1, Α2, Α3, Α4, Α5 και Β2 έχουν παραπλήσιες τιµές (0.15 έως 0.21g) και (β) το ίδιο ισχύει και για τις ζώνες Β1, Β3 και Β4 ( g), τις ζώνες C1α, C2, C3 και C4 ( g) και τη ζώνη D ( g). Στην αντιπροσωπευτική εδαφική τοµή C1b, λόγω της έντονης αντίθεσης της ταχύτητας Vs αποθέσεων και υποβάθρου και του µικρού πάχους των αποθέσεων παρουσιάζεται σηµαντική ενίσχυση της ε - δαφικής επιτάχυνσης σε σχέση µε την υπόλοιπη ζώνη (0,52g έναντι 0,33g κατά µέσο όρο). Από τη στατιστική επεξεργασία του συνόλου των αποτελεσµάτων της σεισµικής απόκρισης προέκυψε ότι α) στην παραλιακή ζώνη (Α) η µέση εδαφική επιτάχυνση είναι της τάξης του 0.20g, στη ζώνη Β περίπου 0.40g, στη ζώνη C 0.33g και στη ζώνη D 0.39g, β) η θεµελιώδης περίοδος Τ 0 στην παραλιακή ζώνη (Α) είναι περίπου 1.10sec, στη ζώνη Β 0.43sec, στη ζώνη C 0.41sec και στη ζώνη D 0.35sec, γ) µέγιστες διατµητικές παραµορφώσεις γ, στα επιφανειακά στρώµατα (0-7m) έχουν τις ακόλουθες τιµές: Ζώνη Α , Ζώνη Β , Ζώνη C , Ζώνη D Οι τιµές της PGA που υπολογίσθηκαν είναι οι µέγιστες τιµές, ενώ αυτές που χρησιµοποιούνται στον αντισεισµικό σχεδιασµό είναι οι «ενεργές» ή «δρώσες» τιµές της επιτάχυνσης οι οποίες προέκυψαν ως η µέση τιµή των φασµατικών ε πιταχύνσεων µεταξύ 0,1sec και 0,5sec διαιρούµενη διά 2,5. Η µέθοδος αυτή εφαρµοζόµενη στα µέσα ελαστικά φάσµατα απόκρισης σε όλες τις ζώνες οδήγησε σε µία µέση τιµή ενεργούς επιτάχυνσης ίσης µε 70% της µέγιστης. Σηµειωτέον ότι η ζώνη Β2 έχει ε- νταχθεί στη ζώνη Α, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Ειδικά στη ζώνη Α (+ Β2), επειδή τα φάσµατα απόκρισης λόγω του µαλακού εδάφους παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες τι- µές σε µεγάλες περιόδους (>0.5sec), ως «ενεργός» τιµή εδαφικής επιτάχυνσης έχει ληφθεί η µέγιστη τιµή των µέσων τιµών από τις αναλύσεις. Η µέση τιµή εδαφικής επιτάχυνσης ανά ζώνη διαµορφώθηκε στις τιµές του πίνακα 2. Πίνακας 2. Μέσες εδαφικές επιταχύνσεις Table 2. Mean ground accelerations per zone Ζώνη Α (+Β2) Β (-Β2) C Α(+Β2) PGA eff 0,18g 0,28g 0,24g 0,27g Με βάση τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά των διαφόρων ζωνών, τις µέσες ιδιοπεριόδους των αποθέσεων και τα χαρακτηριστικά των ελαστικών φασµάτων απόκρισης, οι 16 ζώνες του σχήµατος 6 οµαδοποιήθηκαν σε 3 ζώνες: Ζώνη Ι: το σύνολο των ζωνών της παραλιακής ζώνης Α καθώς και η ζώνη Β2, Ζώνη ΙΙ: Ενδιά- µεσες ζώνες (Β1, Β3, C1, C2, C3, C4) και Ζώνη ΙΙΙ: περιµετρικές βόρειες και ανατολικές περιοχές (B4, D1, D2) Στο σχήµα 7 παρουσιάζονται όλα τα κανονικοποιηµένα φάσµατα ανά ζώνη και συγκρίνονται µε τα αντίστοιχα του ΕΑΚ για τις εδαφικές κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ. Παρόλο που η σύγκριση είναι σχετικά ικανοποιητική, διαπιστώνεται ότι σε γενικές γραµµές η ενιαία φασµατική τιµή 2.5 του οριζόντιου κλάδου που εισηγείται ο ΕΑΚ δεν παρέχει ικανοποιητική εξασφάλιση. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 6

7 Σχήµα 7. Σύγκριση κανονικοποιηµένων φασµάτων απόκρισης ανά ζώνη µε τα ελαστικά φάσµατα σχεδιασµού του ΕΑΚ Figure 7. Comparison between the normalized response spectra for each zone and the design response spectra of Greek Sesmic Code 7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο έλεγχος του κινδύνου ρευστοποίησης έγινε σύµφωνα και µε τις διεθνείς προδιαγραφές σε δύο στάδια. Καταρχάς εξετάζεται το δυναµικό ρευστοποίησης ή αλλιώς η επιδεκτικότητα των εδαφών σε ρευστοποίηση, βάση κοκκοµετρίας και παραµέτρων αντοχής. Εφόσον η πρώτη αυτή προϋπόθεση πληρούντο, ακολούθησε η εκτίµηση του κίνδυνου ρευστοποίησης, λαµβάνοντας υπόψη και τα χαρακτηριστικά του σεισµού σε ό,τι αφορά τις αναπτυσσόµενες εδαφικές επιταχύνσεις και διατµητικές τάσεις. Το γενικό συµπέρασµα, το οποίο προέκυψε από τους προκαταρκτικούς ελέγχους, είναι ότι τα εδάφη της παραλιακής ζώνης του Βόλου ανήκουν στην κατηγορία εδαφών που παρουσιάζουν κάποιο, µικρό ή µεγάλο, δυναµικό ρευστοποίησης (σχ. 8 & 9). Στη συνέχεια ακολού- θησε λεπτοµερής αναλυτικός έλεγχος του κινδύνου ρευστοποίησης σε 13 τυπικές αντιπροσωπευτικές εδαφικές τοµές από τις 28 µε υψηλό δυναµικό ρευστοποίησης. Τα αποτελέσµατα του αναλυτικού ελέγχου έδειξαν ότι ο κίνδυνος ρευστοποίησης στην παραλιακή ζώνη του Βόλου είναι υπαρκτός για ένα ισχυρό σεισµό ανάλογης έντασης µε τους σεισµούς σχεδιασµού, που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη µε συντελεστές ασφάλειας F έναντι ρευστοποίησης, µικρότεροι ή γύρω στη µονάδα. Τα φαινόµενα αναµένεται να εκδηλωθούν µε µεγαλύτερη ένταση στο δυτικό τµήµα της παραλιακής ζώνης, όπου οι χαλαροί κορεσµένοι σχηµατισµοί της αµµοϊλύος έχουν σηµαντικό πάχος και δεν διακόπτονται από αργιλικούς ή αµµοχαλικώδεις σχηµατισµούς. Σχήµα 8. Θέσεις γεωτρήσεων µε υψηλό δυνα- µικό ρευστοποίησης Figure 8. Location of boreholes with high liquefaction susceptibility index Σχήµα 9. Δυναµικό ρευστοποίησης µε βάση το Ν 30 -SPT Figure 9. Liquefaction susceptibility based on Ν 30 -SPT values 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 7

8 8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, σε ό,τι αφορά τις τιµές σχεδιασµού της δρώσας εδαφικής επιτάχυνσης και των αντίστοιχων φασµάτων ελαστικής απόκρισης, η υπό µελέτη περιοχή χωρίσθηκε σε 3 ζώνες (Ι-παραλιακή, ΙΙ-ενδιά- µεση και ΙΙΙ-περιµετρική), ισοδύναµης σεισµικής απόκρισης (σχ. 10,11). Για τις υπόλοιπες παραµέτρους της ισχυρής εδαφικής κίνησης, προτείνονται µέσες τιµές, για κάθε ζώνη και υποζώνη. Η δεσπόζουσα περίοδος, Τ 0, των εδαφικών σχηµατισµών κυµαίνεται από 1,4sec σε ορισµένες περιοχές στην παραλιακή ζώνη µέχρι 0,30sec στην περιµετρική βόρεια ζώνη ΙΙΙ. Οι µέσες τιµές των συντελεστών ενίσχυσης, Α max, της σεισµικής κίνησης, µε εξαίρεση µία στενή περιοχή περί του ορίου της επιφανειακής εµφάνισης του βράχου στην ανατολική περιοχή της πόλης, κυµαίνονται από 4,0 έως 7,0. Στο σχήµα 12 παρουσιάζεται η περιοχή, που παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο ρευστοποίησης για τα σεισµικά σενάρια που µελετήθηκαν. Στη ζώνη αυτή κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος του κινδύνου ρευστοποίησης σε κάθε νέα κατασκευή και η λήψη των κατάλληλων µέτρων για την αντιµετώπιση του αυξηµένου κινδύνου. Η ζωνοποίηση του ΠΣ Βόλου Ν. Ιωνίας που προτάθηκε, οµογενοποιεί και συνθέτει όλα τα αποτελέσµατα της µικροζωνικής µελέτης, ακολουθώντας το πνεύµα του κανονισµού και έχοντας ως γνώµονα την όσο το δυνατόν πιο εύχρηστη εφαρµογή των πορισµάτων της µελέτης. Σχήµα 10. Προτεινόµενες ενεργές εδαφικές επιταχύνσεις ανά ζώνη Figure 10. Proposed effective acceleration for each zone Σχήµα 11. Προτεινόµενα κανονικοποιηµένα ελαστικά φάσµατα σχεδιασµού ανά ζώνη Figure 11. Proposed normalized elastic response spectra for each zone Σχήµα 12. Ζώνη υψηλού κινδύνου ρευστοποίησης Figure 12. Area of high liquefaction risk 10. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστίες οφείλονται καταρχήν στη Νοµαρχία Βόλου για τη χρηµατοδότηση του έργου 8870/EE/AΠΘ, σε όλους τους συντελεστές που βοήθησαν να έρθει σε πέρας η Μικροζωνική Μελέτη του ΠΣ Βόλου - Ν. Ιωνίας, και στους φορείς που διέθεσαν πληροφορίες για την εκπόνηση της Μικροζωνικής Μελέτης. 11. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ι.Γ.Μ.Ε. (1989). Γεωλογικός χάρτης (φ. Βόλου 1:50000). Ραπτάκης Δ., Κ. Μ άκρα, Κ. Πιτιλάκης (2010). "Προσοµοιώµατα Ταχύτητας Εγκαρσίων Κυµάτων και Εκτίµηση της Σεισµικής Απόκρισης στο ΠΣ Βόλου-Ν.Ιωνίας", 6 ο Παν. Συν. Γεωτ. και Γεωπερ. Μηχ., Βόλος, Τεχνική έκθεση (2000). "Μικροζωνική Μελέτη του ΠΣ Βόλου Ν. Ιωνίας" Εργ. Εδαφ. και Θεµελ. Τµ. Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ (επιστ. υπ. Κ. Πιτιλάκης, κωδ. εργ ΕΕ) ΑΠΘ Τεχνική Εκθεση (1997). "Γεωτρήσεις και εργαστηριακές γεωτεχνικές έρευνες" (Υπ. Γ. Τσιαµπάος, Ν. Σαµπατακάκης, Χ. Γιάνναρος, Χ. Κωνσταντινίδης και Ι. Βασιλείου. ΚΕΔΕ ΥΠΕΧΩΔΕ. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 29/09 1/ , Βόλος 8

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1. 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση παρουσιάζει τη σύνθεση του συνόλου των ερευνών και μελετών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της Μικροζωνικής Μελέτης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου Ν. Ιωνίας.

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩN ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩN ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩN ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΕΩΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επεξεργασία ενός τόσο μεγάλου όγκου γεωτεχνικών πληροφοριών απαιτεί τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών στην Πάφο (Κύπρος)

Σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών στην Πάφο (Κύπρος) Σεισμική απόκριση εδαφικών σχηματισμών στην Πάφο (Κύπρος) Site seismic response analyses in Pafos (Cyprus) ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ, Φ Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. Διδάκτωρ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΛΟΖΙΟΣ ΣΤ. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ Ρέθυμνο,, 27 Απριλίου 2009 Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Κατά τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184Β, 20-12-1999) και

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών. Microzonation Study of the Grevena City

Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών. Microzonation Study of the Grevena City 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, 9/9 /, Βόλος Μικροζωνική Μελέτη της Πόλης των Γρεβενών Microzonation Study of the Grevena City ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Α.Ι. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων: Μάθημα: Εδαφομηχανική Ι, 5 ο εξάμηνο. Διδάσκων: Ιωάννης Ορέστης Σ. Γεωργόπουλος, Π.Δ.407/80, Δρ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Θεματική περιοχή: Σχέσεις τάσεων παραμορφώσεων στο έδαφος. Ημερομηνία: Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις της Οµάδας Εργασίας για το θέµα: «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ηράκλειο, 2003

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Α.A. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 2008 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ

Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 2008 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ Σεισµός της 8 ης Ιουνίου 28 (Μ 6.5), των Νοµών Αχαϊας & Ηλείας ΙΑΘΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΤΣΑΚ Το ίκτυο Επιταχυνσιογράφων του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισµολογίας και Αντισεισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ / ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 1 Γ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Σημειώσεις Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA)

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA) 1 PGGH_ATHENS_004 PanGeo classification: 6_Unknown, 6_Unknown. 1_ObservedPSI, Confidence level-low Type of Motion: subsidense 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα

Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών - Πειράματα Μονοβαθμίων Συστημάτων (ΜΒΣ) σε Σεισμική Τράπεζα ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ, Πειράματα ΜΒΣ σε Σεισμική Τράπεζα Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 5: Ανάλυση Κατασκευών με Η/Υ Δυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 4 Προσδιορισμός συνθηκών υπεδάφους Επιτόπου δοκιμές Είδη θεμελίωσης Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.1 Προσδιορισμός των συνθηκών υπεδάφους Με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γεωφυσικά προσομοιώματα-υπολογισμός συνθετικών κυματομορφών Κεφάλαιο 4.

Γεωφυσικά προσομοιώματα-υπολογισμός συνθετικών κυματομορφών Κεφάλαιο 4. 4. ΓΕΩΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πόλη της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στη γεωλογική ζώνη Αξιού-Βαρδάρη που συνορεύει με την Περιροδοπική

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο: Οικονόµου Θεµιστοκλής

Ονοµατεπώνυµο: Οικονόµου Θεµιστοκλής ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μάθηµα: Ισχυρή Εδαφική Κίνηση ιδάσκοντες: Κ. Πιτιλάκης, Κ. Μάκρα Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου 2002 ΑΣΚΗΣΗ Με δεδοµένα τα επιταχυνσιογραφήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΣ 24/5/2014 12:25 Μw=6.9. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΑΣΠ - ΙΤΣΑΚ. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΣ 24/5/2014 12:25 Μw=6.9. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΑΣΠ - ΙΤΣΑΚ. ΓΕΝΙΚΑ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΣ 24/5/2014 12:25 Μw=6.9. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΟΑΣΠ - ΙΤΣΑΚ. ΓΕΝΙΚΑ Στις 24 Μαΐου 2014 και τοπική ώρα 12:25 (09:25 GΜT) σημειώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση στο Βόρειο

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση της εδαφικής απόκρισης και των επιπτώσεων του σεισµού του Αιγίου το 1995 στην περιοχή Βαλιµήτικα.

Εκτίµηση της εδαφικής απόκρισης και των επιπτώσεων του σεισµού του Αιγίου το 1995 στην περιοχή Βαλιµήτικα. Εκτίµηση της εδαφικής απόκρισης και των επιπτώσεων του σεισµού του Αιγίου το 1995 στην περιοχή Βαλιµήτικα. Assessment of ground response and its consequences in Valimitika, as a result of the Aegion 1995

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµική Απόκριση Εδαφικών Σχηµατισµών Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Λεµεσού

Σεισµική Απόκριση Εδαφικών Σχηµατισµών Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Λεµεσού Σεισµική Απόκριση Εδαφικών Σχηµατισµών Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Λεµεσού Site Specific Response Analyses in Lemessos Urban Area ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ Α. ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ Κ. ΑΠΕΣΣΟΥ Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ Π. ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ Π. ΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός 1. Αντικείµενο των Ευρωκωδίκων Οι οµικοί Ευρωκώδικες αποτελούν µια οµάδα προτύπων για τον στατικό και γεωτεχνικό σχεδιασµό κτιρίων και έργων πολιτικού µηχανικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όρια εδάφους και βράχου όλα τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά. 1.2 Σκοπός Έρευνας Αξιολόγησης

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά. 1.2 Σκοπός Έρευνας Αξιολόγησης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Ο Δήμος Νέας Προποντίδας ανέθεσε στο γραφείο γεωτεχνικών μελετών Γραβαλάς Φώτης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, τη γεωτεχνική μελέτη του έργου: Κατασκευή Ε.Ε.Λ. στην Τ.Κ. Σημάντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ταξινόμηση εδαφών Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009). Προσθήκες Κίρτας Ε. (2010) σελ. 1.1 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Η Εδαφομηχανική ασχολείται με τη μελέτη της συμπεριφοράς του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 7&8: ΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Αργιλικές αποθέσεις. Η πρώτη δοκιμαστική φόρτιση πραγματοποιήθηκε στη γεωγραφική ενότητα 24/25, Τεχνικό έργο 2 (Γέφυρα Ξερίλα)

2.1 Αργιλικές αποθέσεις. Η πρώτη δοκιμαστική φόρτιση πραγματοποιήθηκε στη γεωγραφική ενότητα 24/25, Τεχνικό έργο 2 (Γέφυρα Ξερίλα) Σύγκριση Προσεγγιστικών Μεθόδων Υπολογισμού Φέρουσας Ικανότητας Πασσάλων Εκσκαφής και Δοκιμαστικών Φορτίσεων Cross-comparison Between Drilled Pier Bearing Capacity Evaluation Methods and Factual Data Provided

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ. Σελ. 2 Σεισμική δοκιμή Δομικού συστήματος Τοιχοποιίας της εταιρείας ΝΙΚ. ΚΟΦΙΝΑΣ-ΜΙΧ. ΚΟΦΙΝΑΣ Προκατασκευασμένα Σπίτια

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ. Σελ. 2 Σεισμική δοκιμή Δομικού συστήματος Τοιχοποιίας της εταιρείας ΝΙΚ. ΚΟΦΙΝΑΣ-ΜΙΧ. ΚΟΦΙΝΑΣ Προκατασκευασμένα Σπίτια Σελ. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ...3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΈΣ ΔΙΕΓΕΡΣΕΙΣ...5 3.1. Ημιτονική διέγερση σταθερής επιτάχυνσης...5 3.2. Σεισμικές διεγέρσεις...5 4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ...7 5. ΜΕΤΡΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 1

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 1 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής & Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ, Ξάνθη, 31/5-2/6/2006 1 Προβλήµατα από κατολισθήσεις στις εθνικές οδούς αποκτούν µεγάλη σηµασία λόγω του περιορισµένου οδικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ

ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΙΖΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ Διδάσκων: Κωνσταντίνος Λουπασάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικές Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Βοηθητικές Σημειώσεις Αντισεισμικής Τεχνολογίας Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γιάννης Ν. Ψυχάρης Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, το έδαφος, και επομένως και η βάση μιας κατασκευής που

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων

Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων Αθήνα 25/4/2013 Για τον ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ, Δρ. Νικόλαος Θεοδουλίδης, Διευθυντής Ερευνών ΙΤΣΑΚ: Ίδρυση, Αποστολή Tο ΙΤΣΑΚ ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε.

Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΤΖΑΝ - ΑΜΑΤΟΒΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ Στέλιος Φελέκος, Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. Αλέξανδρος Γιάγκος, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Γεωτεχνική Θεμελιώσεων Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση των ταχυτήτων V s και της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών από καταγραφές σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων

Εκτίμηση των ταχυτήτων V s και της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών από καταγραφές σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων Εκτίμηση των ταχυτήτων V s και της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών από καταγραφές σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων Estimation of the V s profile and site effects using records from a downhole

Διαβάστε περισσότερα

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2.5.1. Εισαγωγή Το έδαφος περιέχει κόκκους διαφόρων μεγεθών και σε διάταξη που ποικίλλει. Από αυτή τη σύνθεση και τη δομή του εξαρτώνται οι μηχανικές του ιδιότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL

Εγχειρίδιο χρήσης ABEL Σκοπός της εφαρμογής ABEL είναι η κατανόηση της επιρροής της επιλεγόμενης σεισμικής δράσης (πραγματικό επιταχυνσιογράφημα ή φάσμα κανονισμού) στη σεισμική καταπόνηση μιας κατασκευής καθώς και της προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 2006-2007 Π.Γ.ΚΑΡΥΔΗΣ Ι.Μ.ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΜΑΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΕΙΣΜΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ φυσικά γεωλογικά υλικά (γεωλογικοί σχηματισμοί εδάφη & βράχοι) Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων 1. γεώδη υλικά (κυρίως εδαφικά) για την κατασκευή επιχωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος Κωνσταντινίδης Αλέκτορος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία ΑΛΕΞΟΥΔΗ 1, Ευλαμπία- Ευτέρπη ΡΗΓΑ 2, Κυριαζής ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 3

Μαρία ΑΛΕΞΟΥΔΗ 1, Ευλαμπία- Ευτέρπη ΡΗΓΑ 2, Κυριαζής ΠΙΤΙΛΑΚΗΣ 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1935 Διαχείριση της σεισμικής διακινδύνευσης δικτύων ύδρευσης. Η περίπτωση του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Α. Μουρατίδης Καθηγητής ΑΠΘ Λ. Παντελίδης Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτορας ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Μέτρο Ελαστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ.

Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ. Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ. Μηχανικός Μεταλλείων Γεωλόγος, Γεωπληροφορικός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοπιστία της µεθόδου του συντελεστού µετακινήσεων για τον απλοποιηµένο µη γραµµικό υπολογισµό κατασκευών

Αξιοπιστία της µεθόδου του συντελεστού µετακινήσεων για τον απλοποιηµένο µη γραµµικό υπολογισµό κατασκευών Αξιοπιστία της µεθόδου του συντελεστού µετακινήσεων για τον απλοποιηµένο µη γραµµικό υπολογισµό κατασκευών Reliability of the Displacement Coefficient method for simplified nonlinear analysis MYΣΤΑΚΙ ΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεοδώρα ΤΙΚΑ 1, Ανθή ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ 2, Θεόδωρος ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ 3, Αργύρης ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ 4 & Πολυξένη ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θεοδώρα ΤΙΚΑ 1, Ανθή ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ 2, Θεόδωρος ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ 3, Αργύρης ΘΕΟΠΟΥΛΟΣ 4 & Πολυξένη ΚΑΛΛΙΟΓΛΟΥ 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 28 Άρθρο 1841 Η µέτρηση της ταχύτητας των διατµητικών κυµάτων µε τη µέθοδο των πιεζοηλεκτρικών στοιχείων The measurement

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 1, Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2, Τάκης ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ 3, και Βασίλης ΔΡΟΣΟΣ 4

Γιώργος ΓΚΑΖΕΤΑΣ 1, Ιωάννης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2, Τάκης ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΟΣ 3, και Βασίλης ΔΡΟΣΟΣ 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2023 Εργαστήριο Εδαφομηχανικής ΕΜΠ : Νεό Πειραματικό Τμήμα Σεισμικής Συμπεριφοράς Συστημάτων Εδάφους Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Συμπεριφορά Κτιριακών Κατασκευών σε Σεισμική Δράση www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού Κλιμάκια μηχανικών των

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή σεισμικών βλαβών σε μητροπολιτικές περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Ερωτηματολογίου: Η περίπτωση της πόλης της Θεσσαλονίκης

Κατανομή σεισμικών βλαβών σε μητροπολιτικές περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Ερωτηματολογίου: Η περίπτωση της πόλης της Θεσσαλονίκης 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1801 Κατανομή σεισμικών βλαβών σε μητροπολιτικές περιοχές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Ερωτηματολογίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή: Η σεισμικότητα μιας περιοχής χρησιμοποιείται συχνά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με τις τεκτονικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εκεί. Από τα τέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 490: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι

ΠΠΜ 490: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι Εαρινό Εξάμηνο 2007 Τρίτη/Παρασκευή 3:00 μμ 4:30 μμ Ολοκληρωμένη και ενοποιημένη εργασία σχεδιασμού έργου (διαρκείας δύο εξαμήνων) που σκοπό έχει να παράσχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια και εμπειρίες

Διαβάστε περισσότερα

Σεισμικές ενισχύσεις και επανάχρηση των Ολυμπιακών Σταδίων του Πεκίνου

Σεισμικές ενισχύσεις και επανάχρηση των Ολυμπιακών Σταδίων του Πεκίνου 1 Σεισμικές ενισχύσεις και επανάχρηση των Ολυμπιακών Σταδίων του Πεκίνου Miao Han (Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, σχολή πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτονικής, Πεκίνο 100044, PRC E-mail, hanmiao@bucea.edu.cn

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1, Ανδρέας ΚΑΠΠΟΣ 2, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 3, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 4, Νίκος ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 5, Βασίλης ΜΑΡΓΑΡΗΣ 6, Νίκος ΚΛΗΜΗΣ 7

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Χριστίνα ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 1, Ανδρέας ΚΑΠΠΟΣ 2, Χρήστος ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 3, Βασίλης ΛΕΚΙΔΗΣ 4, Νίκος ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 5, Βασίλης ΜΑΡΓΑΡΗΣ 6, Νίκος ΚΛΗΜΗΣ 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 28 Άρθρο 257 Αξιολόγηση των Φασμάτων Σχεδιασμού του ΕΑΚ και του EC8 με βάση τα Αποτελέσματα Ελληνικών Σεισμών Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωτεχνική Διερεύνηση Υπεδάφους. Αφήγηση από: Δρ. Κώστα Σαχπάζη

Γεωτεχνική Διερεύνηση Υπεδάφους. Αφήγηση από: Δρ. Κώστα Σαχπάζη 1 Αυτή είναι μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια αυτοτελής ενότητα εκμάθησης στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωτεχνικής Διερεύνησης του Υπεδάφους. Παρακαλώ «δέστε τις ζώνες σας». Καθίστε πίσω αναπαυτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ 7,1 της 4/9/2010 ΤΟΥ CANTERBURY ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μαρίνος 1 Π., Ροντογιάννη 1 Θ., Χρηστάρας 2 Β., Τσιαμπάος 1 Γ., Σαμπατακάκης 3 Ν. 1. Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014. Σημειώσεις Διαλέξεων μαθήματος "Τεχνική Γεωλογίας Ι" Λουπασάκης Κωνσταντίνος, Επίκ.

Εισαγωγή. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014. Σημειώσεις Διαλέξεων μαθήματος Τεχνική Γεωλογίας Ι Λουπασάκης Κωνσταντίνος, Επίκ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Εισαγωγή Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ 1 Γεωτεχνική μηχανική Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT

Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT Εμπειρικός Προσδιορισμός Αστράγγιστης Διατμητικής Αντοχής Συνεκτικών Σχηματισμών από Δοκιμές SPT Empirical Determination of the Undrained Shear Strength of Cohesive Soils from SPT Tests ΠΛΥΤΑΣ, Κ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Θεµελίωση Αγωγού Πτώσης του Νέου Υδροηλεκτρικού Σταθµού Γλαύκου Ισχύος 5.5MW σε Απότοµο Πρανές

Θεµελίωση Αγωγού Πτώσης του Νέου Υδροηλεκτρικού Σταθµού Γλαύκου Ισχύος 5.5MW σε Απότοµο Πρανές Θεµελίωση Αγωγού Πτώσης του Νέου Υδροηλεκτρικού Σταθµού Γλαύκου Ισχύος 5.5MW σε Απότοµο Πρανές Foundation of the Penstock of the New Glafkos 5.5MW Hydrolectric Power Station on a Steep Slope ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κύριο ερώτημα ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΔΟΜΗΣ το γενικό πρόβλημα πως θα αντιδράσει η απεριόριστη σε έκταση εδαφική μάζα??? ζητούμενο όχι «θραύση» εδαφικής μάζας εύρος καθιζήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά... 2. 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2. 3. Ορισμός ελαστικού άξονα κτιρίου... 2. 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά... 2 2. Γεωμετρία κάτοψης ορόφων... 2 3. Ορισμός "ελαστικού" άξονα κτιρίου.... 2 4. Προσδιορισμός του κυρίου συστήματος.... 3 5. Στρεπτική ευαισθησία κτιρίου... 3 6. Εκκεντρότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια Παρακολούθηση των Επιφανειακών Καθιζήσεων στην Περιοχή του Ρήγματος της Αγίας Τριάδας Πατρών

Μακροχρόνια Παρακολούθηση των Επιφανειακών Καθιζήσεων στην Περιοχή του Ρήγματος της Αγίας Τριάδας Πατρών Μακροχρόνια Παρακολούθηση των Επιφανειακών Καθιζήσεων στην Περιοχή του Ρήγματος της Αγίας Τριάδας Πατρών Long-term Monitoring of Ground Surface Subsidence in the Region of the Agia Triada Fault, in Patras

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση Εδαφών. Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 7 Λεπτά. 20 δευτερόλεπτα

Ταξινόμηση Εδαφών. Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 7 Λεπτά. 20 δευτερόλεπτα Ταξινόμηση Εδαφών Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 7 Λεπτά. 20 δευτερόλεπτα 1 Στόχοι Η ανάπτυξη ενός συστηματικού τρόπου για την περιγραφή και ταξινόμηση των εδαφών, Η ομαδοποίηση των εδαφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 8 ης Ιανουαρίου 2012 στο θαλάσσιο χώρο ΝΑ της Λήμνου Ι. Καλογεράς, Ν. Μελής & Χ. Ευαγγελίδης Στις 16:16 τοπική ώρα της 8 ης Ιανουαρίου 2012 σημειώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση των Mεταμορφωμένων Πετρωμάτων με Βάση το Βαθμό Ανισοτροπίας τους

Ταξινόμηση των Mεταμορφωμένων Πετρωμάτων με Βάση το Βαθμό Ανισοτροπίας τους Ταξινόμηση των Mεταμορφωμένων Πετρωμάτων με Βάση το Βαθμό Ανισοτροπίας τους Geotechnical Classification of Metamorphic Rocks Based on their Degree of Anisotropy ΣΑΡΟΓΛΟΥ, X. I. ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ, Γ. ΜΑΡΙΝΟΣ, Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΦ0-4ΝΑ. Fax : 210 6918088 th.dermentzopoulos@prv.ypeka.gr (ΦΕΚ: 391/ /11.4.2005)

ΑΔΑ: ΒΕΖΦ0-4ΝΑ. Fax : 210 6918088 th.dermentzopoulos@prv.ypeka.gr (ΦΕΚ: 391/ /11.4.2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας: 115 26 Πληροφορίες: Θ. ερµεντζόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Σεισµοτεκτονικά γεωτεχνικά δεδοµένα και δεδοµένα τρωτότητας κτιρίων ως παράµετροι διαµόρφωσης του αντισεισµικού σχεδιασµού στην πόλη του Ρεθύµνου

Σεισµοτεκτονικά γεωτεχνικά δεδοµένα και δεδοµένα τρωτότητας κτιρίων ως παράµετροι διαµόρφωσης του αντισεισµικού σχεδιασµού στην πόλη του Ρεθύµνου 13ο Ελληνικό συνέδριο σκυροδέµατος, ΤΕΕ, Ρέθυµνο 1999, τοµ.ιιι, σελ.75-82. Σεισµοτεκτονικά γεωτεχνικά δεδοµένα και δεδοµένα τρωτότητας κτιρίων ως παράµετροι διαµόρφωσης του αντισεισµικού σχεδιασµού στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (M=6.2, 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003)

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (M=6.2, 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003) ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (M=6.2, 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2003) ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Α., ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Π., ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3o Μάθημα Τεχνική Γεωλογία Εδάφους Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3o Μάθημα Τεχνική Γεωλογία Εδάφους Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3o Μάθημα Τεχνική Γεωλογία Εδάφους Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΑΠΘ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προχωρημένη Εδαφομηχανική Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Στόχος του μαθήματος Η μελέτη και εφαρμογή προχωρημένων καταστατικών σχέσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική

Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική Μεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» Το µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» ανήκει στα µεταλλεία Κασσάνδρας που εκτείνονται στο βορειοανατολικό τµήµα της Χαλκιδικής Κοίτασµα µικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 16 ης Απριλίου 2015 στο θαλάσσιο χώρο ΝΔ της Κάσου Ιωάννης Καλογεράς & Νικόλαος Μελής

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 16 ης Απριλίου 2015 στο θαλάσσιο χώρο ΝΔ της Κάσου Ιωάννης Καλογεράς & Νικόλαος Μελής ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεισμός της 16 ης Απριλίου 2015 στο θαλάσσιο χώρο ΝΔ της Κάσου Ιωάννης Καλογεράς & Νικόλαος Μελής Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Στις 21:07 τοπική ώρα, της 16

Διαβάστε περισσότερα

6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» «Θαλάσσια Ιζήματα»

6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» «Θαλάσσια Ιζήματα» 6ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» «Θαλάσσια Ιζήματα» Με τι θα ασχοληθούμε Ταξινόμηση των ιζημάτων Ονοματολογία ιζημάτων Στατιστικές παράμετροι Χρήση τριγωνικών διαγραμμάτων Στατιστικές παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Γ. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ-ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ) Dr PATRICK VANHONACKER

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 14/4/2006

Θεσσαλονίκη 14/4/2006 Θεσσαλονίκη 14/4/2006 ΘΕΜΑ: Καταγραφές δικτύου επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ από τη πρόσφατη δράση στη περιοχή της Ζακύνθου. Στις 01:05 (ώρα Ελλάδας) της 5 ης Απριλίου 2006 συνέβη στο θαλάσσιο χώρο της Ζακύνθου

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα