ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΒΛ4ΨΒ-ΧΙΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Β4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Α.Δ.Α Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΑΞΟΝΑΣ 2 ΜΕΤΡΟ 216 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» ΔΡΑΣΗ 1.1 «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, να συμμετάσχουν στη δράση 1.1 «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» του μέτρου «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) του Καν.(ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο. Η δράση 1.1 του μέτρου του Άξονα 2 του ΠΑΑ εφαρμόζεται με βάση: 1. Τον Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως τροποποιημένος ισχύει και ιδιαίτερα τα άρθρα 36α παρ. iii και Τους Καν. (ΕΚ) 1974/2006 και (ΕΚ) 65/2011 της Επιτροπής, όπως τροποποιημένοι ισχύουν. 3. Την υπ. αριθ. Ε(2007) 6015/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) , όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ, που δεν απαιτούν τροποποίηση της παραπάνω απόφασης 1

2 ΒΛ4ΨΒ-ΧΙΡ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκριση του ΠΑΑ. 4. Το Νόμο 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α /2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », ειδικότερα το άρθρο 37 και το άρθρο 46 παρ.4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν. 3840/2010 ΦΕΚ 53/Α/2010) 5. Την υπ. αριθ. 2049/ (ΦΕΚ Β 315) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη Την υπ. αριθ. 8512/ ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1060/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθεστώς ενίσχυσης στο πλαίσιο της Δράσης 1.1 «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» του Μέτρου 216 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) ». 7. Τη με αριθ. πρωτ /ΔΕ-5114/ ( Β43ΛΦ-ΣΦ7) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την ένταξη στο ΠΔΕ 2012 στη ΣΑΕ 082/8 του έργου. 8. Τη με αριθ. πρωτ /ΔΕ-1965/ ( ΒΕ5ΠΦ-Η57) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013, στη ΣΑΕ 082/8 του έργου με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία για το έτος 2013 όπως περιγράφονται στον Πίνακα της Απόφασης αυτής. 9. Την υπ. Αριθμ. 1405/ επιστολή ενημέρωσης του Φορέα Εφαρμογής της Δράσης 10. τα συμπεράσματα των Επιτροπών Παρακολούθησης του ΠΑΑ με τα οποία εγκρίνονται τα κριτήρια επιλογής πράξης 11. Την υπ. αριθ. 2555/ σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ. 1. Στόχος Φορείς Αρμόδιοι για την Διαχείριση, Εφαρμογή και Υλοποίηση της δράσης 1.1 «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» του μέτρου Η δράση αποσκοπεί να συμβάλει στην άμβλυνση του προβλήματος συνύπαρξης της μελισσοκομικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας με την Αρκούδα στο ίδιο περιβάλλον, με στόχο: Την προστασία της βιοποικιλότητας και Τη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Φορέας Διαχείρισης (ΦΔ) ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας (ΕΥΔ-ΠΑΑ). Φορέας Εφαρμογής (ΦΕ) ορίζεται η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα (ΕΥΕ-ΠΑΑ) Φορείς Υλοποίησης (ΦΥ) ορίζονται οι οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων. Οργανισμός Πληρωμής ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). 2. Πιστώσεις - Χρηματοδότηση Για την παρούσα πρόσκληση το σύνολο των πιστώσεων ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια και ογδόντα πέντε Ευρώ ( ,00 ) τα οποία αφορούν Δημόσια Δαπάνη. Το μέτρο του ΠΑΑ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από εθνικούς πόρους, σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχέδιο του 2

3 ΒΛ4ΨΒ-ΧΙΡ μέτρου. 3. Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης ορίζεται η περίοδος από 15/07/2013 έως 28/09/2013. Η διαδικασία υποβολής περιγράφεται στην παράγραφο 4 και 7 της παρούσας πρόσκλησης, σύμφωνα με τους όρους - προϋποθέσεις και λοιπές διαδικασίες της παρούσας και του θεσμικού πλαισίου που διέπει το Μέτρο. 4. Τόπος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικαιούχοι αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων για ένταξη στη δράση 1.1 «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» του μέτρου 2.1.6, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση ενίσχυσης στο μηχανογραφικό σύστημα που υποστηρίζει την εφαρμογή της Δράσης και λαμβάνουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο από το μηχανογραφικό σύστημα. Το πρωτόκολλο είναι αυτό το οποίο λαμβάνεται αποκλειστικά υπόψη για την απόδειξη του εμπρόθεσμου της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης φακέλου υποψηφιότητας. Οι αιτήσεις ενίσχυσης που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, τόσο από τους υποψηφίους ιδιωτικά, εκτυπώνονται από το μηχανογραφικό σύστημα και διαβιβάζονται, με ευθύνη των ενδιαφερομένων και εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης της παραγράφου 3 της παρούσας, πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες και σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας, όπου και λαμβάνουν υπηρεσιακό αριθμό πρωτοκόλλου. Μετά την παραλαβή της έντυπης αίτησης ενίσχυσης και τη χορήγηση υπηρεσιακού αριθμού πρωτοκόλλου, οι Φ.Υ. εισάγουν το υπηρεσιακό πρωτόκολλο στη μηχανογραφική εφαρμογή. Η κάθε αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται σε έναν μόνο φορέα, ανεξάρτητα αν η εκμετάλλευση βρίσκεται σε περισσότερες από μία περιφερειακές ενότητες. Στην τελευταία περίπτωση, η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται στον φορέα υλοποίησης του τόπου υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ). 5. Πεδίο εφαρμογής α. Περιοχές Παρέμβασης Η δράση 1.1 εφαρμόζεται μόνο στις περιοχές που αποτελούν οικότοπους της Αρκούδας, όπως αυτοί ορίζονται σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. β. Τομείς παρέμβασης Η δράση καλύπτει τη μελισσοκομία και την κτηνοτροφία εκτατικής εκτροφής αιγοπροβάτων που ασκείται στις περιοχές παρέμβασης. 6. Δικαιούχοι - Κριτήρια Ένταξης Α. Δικαιούχοι των ενισχύσεων της δράσης 1.1 μπορούν να κριθούν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μελισσοκόμοι ή κτηνοτρόφοι με εκτατικές εκτροφές αιγοπροβάτων που διαμένουν ή μετακινούνται στις περιοχές παρέμβασης, εφόσον: α. Δεν έχουν ενισχυθεί για την ίδια δράση από άλλο πρόγραμμα. 3

4 ΒΛ4ΨΒ-ΧΙΡ β. Υποβάλλουν, στον τόπο και χρόνο που ορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αίτηση ενίσχυσης η οποία εγκρίνεται με τις διαδικασίες που ορίζονται στο κεφάλαιο Γ της παρούσας: «Διαδικασία Ένταξης Πράξεων». γ. Υλοποιήσουν την επένδυση εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην απόφαση έγκρισης. δ. Υποβάλουν Αίτηση Πληρωμής και τηρούν αρχείο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο της αίτησης πληρωμής του που ορίζονται με βάση το θεσμικό πλαίσιο της δράσης. ε. Υποβάλλουν Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος της αίτησης ενίσχυσης και καθ όλη τη διάρκεια της πενταετίας στ. Αναλάβουν την υποχρέωση τουλάχιστον για μια πενταετία: Οι κτηνοτρόφοι να διατηρούν την ηλεκτροφόρο περίφραξη οι μελισσοκόμοι να χρησιμοποιούν την ηλεκτροφόρο περίφραξη στον τόπο διαμονής και μετακίνησής τους εφόσον αυτός είναι εντός των περιοχών παρέμβασης. Να διατηρούν σε ξεχωριστό αρχείο όλα τα παραστατικά που σχετίζονται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου τους προκειμένου να είναι δυνατή από τα αρμόδια όργανα η επαλήθευση και ο έλεγχος των πληρωμών. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους που πραγματοποιούν εξουσιοδοτημένα Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα Οι μελισσοκόμοι να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ Β. Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας, έστω κι αν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις: Κτηνοτρόφοι οι οποίοι διαθέτουν συστεγαζόμενες εκμεταλλεύσεις. Πρόσωπα, τα οποία έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της Πρόωρης Συνταξιοδότησης και οι σύζυγοι αυτών. Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης με δεκαετή αποκλεισμό Πρόσωπα, τα οποία έχουν αποκλεισθεί από τις ενισχύσεις των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων ή δράσεων και για όσο χρόνο ισχύει ο αποκλεισμός. Ανήλικα άτομα. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων που αφορούν στο ΜΑΑΕ γίνεται μηχανογραφικά. Β. Κριτήρια Ένταξης 1. Κριτήρια επιλεξιμότητας Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας: α. Να είναι αγρότες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν γεωργική εκμετάλλευση στην οποία ασκούν αγροτική δραστηριότητα όπως η έννοια ορίζεται το θεσμικό πλαίσιο της δράσης. β. Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. γ. Να υποβάλουν εμπρόθεσμα, με τη διαδικασία του σημείο 7 της παρούσας και σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της δράσης αίτηση ενίσχυσης και οι εκμεταλλεύσεις τους να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: τα μελισσοσμήνη, τα αιγοπρόβατα και τα ποιμνιοστάσια κατέχονται νόμιμα και να είναι δηλωμένα 4

5 ΒΛ4ΨΒ-ΧΙΡ στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) του τα μελισσοσμήνη να βρίσκονται ή να μετακινούνται εντός των περιοχών παρέμβασης της δράσης και τα ποιμνιοστάσια βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης της δράσης. 2. Κριτήρια επιλογής Από τους υποψηφίους που πληρούν καταρχήν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της προηγούμενης παραγράφου, γίνεται επιλογή των δικαιούχων με βάση τις διαθέσιμες πιστώσεις και την κατανομή τους και τα ακόλουθα κριτήρια που είναι σε ισχύ κατά την κατάθεση της αίτησης ενίσχυσης: ΚΡΙΤΗΡΙΟ Βαθμός Η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται εντός των οικοτόπων της αρκούδας 20 Επαγγελματίας αγρότης (Μελισσοκόμος ή Κτηνοτρόφος) 20 Μελισσοκόμος συστηματικός 100 με αριθμό μονών κυψελών < με αριθμό μονών κυψελών < με αριθμό μονών κυψελών < με αριθμό μονών κυψελών < με αριθμό μονών κυψελών Κτηνοτρόφος εκτατικών εκτροφών αιγοπροβάτων 50 με αριθμό αιγοπροβάτων < με αριθμό αιγοπροβάτων < με αριθμό αιγοπροβάτων < με αριθμό αιγοπροβάτων < με αριθμό αιγοπροβάτων Δικαιούχος γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης 10 Σε περίπτωση που στο πρόσωπο ενός υποψηφίου συντρέχουν περισσότερα του ενός κριτήρια επιλογής του ανωτέρω πίνακα, τα μόρια που αντιστοιχούν στα κριτήρια αυτά αθροίζονται. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη σειρά κατάταξης, προηγούνται οι καταρχήν δικαιούχοι που συγκεντρώνουν μεγαλύτερη βαθμολογία στα κριτήρια επιλογής με τη σειρά προτεραιότητας που αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα. 7. Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Οι ενδιαφερόμενοι, για να ενταχθούν στη δράση, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης στο Φ.Υ. του τόπου της έδρας της εκμετάλλευσης, υπόδειγμα της οποίας παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της παρούσης. Η αίτηση ενίσχυσης για να γίνει αποδεκτή και να τύχει της προβλεπόμενης στη συνέχεια αξιολόγησης θα πρέπει να υποβληθεί στο φορέα εμπρόθεσμα και να είναι πλήρης. Η αίτηση ενίσχυσης θεωρείται ότι εμφανίζει πληρότητα, εφόσον συνοδεύεται από τα παρακάτω: α. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρως συμπληρωμένη και υπογραμμένη. 5

6 ΒΛ4ΨΒ-ΧΙΡ β. Παραστατικά που τεκμηριώνουν τα κριτήρια ένταξης και τα οποία είναι: Φωτοαντίγραφο της πλέον πρόσφατης Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ). Σε περίπτωση που το πληροφοριακό σύστημα της αίτησης συνδέεται και παράγεται από την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ), δεν απαιτείται φωτοαντίγραφο. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δράση δεν ενισχύεται άμεσα ή έμμεσα από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραμμα. Φωτοαντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων σε ισχύ ή άδεια εγκατάστασης σύμφωνα με τον νόμο 4056/2012 (ΦΕΚ 56 Α ) (μόνο για τους κτηνοτρόφους). Σε περίπτωση μη προσκόμισης της άδειας εγκατάστασης γίνεται δεκτή η προσωρινή άδεια εγκατάστασης όπως αυτή ορίζεται ήτοι το αποδεικτικό κατάθεσης αίτησης που χορηγείται στην περίπτωση των πρόχειρων καταλυμάτων, όσο και η άδεια προέγκρισης εγκατάστασης που χορηγείται στις περιπτώσεις των υπολοίπων κατηγοριών. Φωτοαντίγραφο θεωρημένου (σε ισχύ) πλήρους (όλων των σελίδων) μελισσοκομικού βιβλιαρίου, νομίμως επικυρωμένου (μόνο για τους μελισσοκόμους). γ. Σε περίπτωση που ο τραπεζικός λογαριασμός είναι διαφορετικός από αυτόν που έχει δηλωθεί στην ΑΕΕ, φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου. δ. Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου που να πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία, σύμφωνα με τον Ν2690/99, όπως τροποποιημένος ισχύει. ε. Καταστατικό σύστασης της εταιρείας προκειμένου για νομικά πρόσωπα και ορισμός εκπροσώπου, ο οποίος θα υπογράψει τη σύμβαση και θα έχει την ευθύνη της εφαρμογής της. στ. Με την αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται μία προσφορά και προτιμολόγια για κάθε επενδυτική δαπάνη. Οι προσφορές πρέπει να είναι ευκρινείς και να περιλαμβάνουν: τα στοιχεία του προμηθευτή (οπωσδήποτε τηλέφωνο επικοινωνίας και Α.Φ.Μ.), Αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού, Μηχανημάτων (τύπος και λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά), υλικών, προϋπολογιζόμενες ποσότητες αυτών, μονάδα μέτρησης (τρέχον μέτρο, τ.μ., τεμάχια, κλπ), τιμή για κάθε είδος ανά μονάδα μέτρησης. Εργατικά-εγκατάσταση: Ανάλυση προβλεπόμενου εργατικού κόστους, κατηγορία προσωπικού με αναφορά στα ημερομίσθια σύμφωνα με την Συλλογική σύμβαση εργασίας του κάθε ενός. Επιπλέον, στην προσφορά διευκρινίζονται: η καθαρή αξία χωρίς να περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ενώ αναφέρεται ξεχωριστά το ισχύον κατά τη κατάθεση της προσφοράς ποσοστό ΦΠΑ ανάλογα με το είδος της δαπάνης, εάν τα περιγραφόμενα είδη πρέπει να διαθέτουν σήμανση «CE» ή έκθεση δοκιμής από το ΙΓΕΜΚ ή έκθεση δοκιμής από άλλο αναγνωρισμένο Ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεν απαιτείται λόγω της φύσης τους και ότι η αξία αφορά σύγχρονα καινούργια είδη. Η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται σε ένα μόνο Φορέα, ανεξάρτητα αν η εκμετάλλευση βρίσκεται σε περισσότερους του ενός νομούς που υπάγονται σε διαφορετικούς Φορείς Υλοποίησης. Στην τελευταία περίπτωση, η αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται στον τόπο υποβολής της ΑΕΕ. 6

7 ΒΛ4ΨΒ-ΧΙΡ 8. Δεσμεύσεις Δικαιούχων Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση τουλάχιστον για μια πενταετία από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: Οι κτηνοτρόφοι να διατηρούν την ηλεκτροφόρο περίφραξη οι μελισσοκόμοι να χρησιμοποιούν την ηλεκτροφόρο περίφραξη στον τόπο διαμονής και μετακίνησής τους εφόσον αυτός είναι εντός των περιοχών παρέμβασης. Να διατηρούν σε ξεχωριστό αρχείο όλα τα παραστατικά που σχετίζονται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου τους προκειμένου να είναι δυνατή από τα αρμόδια όργανα η επαλήθευση και ο έλεγχος των πληρωμών. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους που πραγματοποιούν εξουσιοδοτημένα Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα Οι μελισσοκόμοι να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ 9. Επιλέξιμες δαπάνες Α. Επιλέξιμες δαπάνες για τη δράση θεωρούνται: Η αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης, η οποία έχει πραγματοποιηθεί μετά από την ημερομηνία έγκρισης της επένδυσης και η οποία αγορά και εγκατάσταση περιλαμβάνει: Για την αγορά: φωτοβολταϊκό σύστημα (ηλιακό πάνελ), καλώδιο (σύρμα) φράκτη για περίφραξη (η περίφραξη μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 4 σειρές καλώδιο για την προστασία από επιθέσεις αρκούδας), τεντωτήρας συρμάτων, για να συντηρείται ευθυτενές το σύρμα μετάδοσης παλμών, σετ πόρτας, μονωτήρας για τη στήριξη του σύρματος (σε ξύλο ή σίδερο), όργανο ελέγχου, μπαταρία, ξύλινοι, πλαστικοί ή μεταλλικοί πάσσαλοι Για την εγκατάσταση: Τα αποδεικνυόμενα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη που απαιτούνται για την εγκατάσταση της περίφραξης. Β. Μη επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες Φ.Π.Α. 10. Ύψος Ενίσχυσης Η ενίσχυση χορηγείται απολογιστικά (βάσει εξοφληθέντων παραστατικών) με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της δύναται να φθάσει στο 80% των επιλέξιμων δαπανών ανά κτηνοτροφική μονάδα ή μελισσοκομική μονάδα 100 κυψελών. Το μέγιστο κόστος αγοράς και εγκατάστασης της ηλεκτροφόρου περίφραξης ανέρχεται σε /0,05Ηα. 11. Κυρώσεις Α. Η δημόσια οικονομική ενίσχυση υπολογίζεται στον πραγματικά επιλέξιμο προϋπολογισμό που πραγματοποιήθηκε από το δικαιούχο. Ως πραγματικά επιλέξιμος προϋπολογισμός, νοούνται δαπάνες που έχουν ήδη υλοποιηθεί και εξοφληθεί και οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του σημείου 9 της παρούσας. 7

8 ΒΛ4ΨΒ-ΧΙΡ Β. Όταν υπάρχει διαφορά άνω του 3% μεταξύ του ποσού (Χ) που αιτείται ο δικαιούχος της ενίσχυσης με την αίτηση πληρωμής του και του ποσού (Υ) που πιστοποιείται από την υπηρεσία, τότε το ποσό (Ζ) που πραγματικά καταβάλλεται στο δικαιούχο προσδιορίζεται από τη σχέση : Ζ=Υ-(Χ-Υ). Ωστόσο, η ανωτέρω διαφοροποίηση (μείωση) δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την προσθήκη του ποσού που υπερβαίνει το επιλέξιμο. Γ. Δικαιούχοι που κατά την περίοδο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου διαπιστώνεται ότι υποβάλλουν ψευδή δήλωση εκ προθέσεως ή ανακριβή στοιχεία ή δημιουργούν τεχνητά τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την καταβολή της ενίσχυσης, η υπό εξέταση ενέργεια αποκλείεται από την ενίσχυση. Δ. Στην περίπτωση που κατά τον εκ των υστέρων έλεγχο διαπιστωθεί μη επιλέξιμη δαπάνη, ενημερώνεται εγγράφως ο επενδυτής για τυχόν έκφραση αντιρρήσεων ή λήψη διορθωτικών μέτρων και σε περίπτωση μη ανταπόκρισης εκ μέρους του, με ευθύνη της υπηρεσίας που διενήργησε τον εκ των υστέρων έλεγχο, και μετά από τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης, επιβάλλονται οι δέουσες κυρώσεις. με βάση τα προβλεπόμενα υφιστάμενο κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση της επένδυσης και την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Ε. Τα αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης ανακτώνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. ΣΤ. Δικαιούχοι που αθετούν τις μακροχρόνιες συμβατικές τους υποχρεώσεις, όπως αυτές ορίζονται με την απόφαση έγκρισης πράξης, μετά την περίοδο υλοποίησης της επένδυσης και μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας, χωρίς να συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας: (α) απεντάσσονται από τη δράση (β) από το σύνολο των ενισχύσεων που τους έχουν χορηγηθεί, επιστρέφονται εντόκως τόσα πέμπτα, όσα απαιτούνται για τη συμπλήρωση της πενταετίας από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης. Ζ. Οι προαναφερόμενες μειώσεις και αποκλεισμοί επιβάλλονται με την επιφύλαξη συμπληρωματικών κυρώσεων, σύμφωνα με άλλες διατάξεις της ενωσιακής ή της εθνικής νομοθεσίας και εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών στις επιλέξιμες δαπάνες που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των επιτόπιων και εκ των υστέρων ελέγχων. Η. Σε περίπτωση διαπίστωσης από τις υπηρεσίες ότι τα ίδια επενδυτικά αντικείμενα έχουν εγκριθεί και από άλλο φορέα, με τον οποίο ο δικαιούχος έχει υπογράψει σχετική σύμβαση υλοποίησης των επενδύσεων, τότε αναιρείται η έγκριση του επενδυτικού σχεδίου και αν έχουν καταβληθεί ενισχύσεις αυτές αναζητούνται εντόκως. 12. Αξιολόγηση αιτήσεων ενίσχυσης- έγκριση δικαιούχων Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης γίνεται με ευθύνη οριζόμενου από τον προϊστάμενο του Φ.Υ. γεωτεχνικού, και σε περίπτωση έλλειψης, από άλλον υπάλληλο, ο οποίος επίσης ορίζεται από τον προϊστάμενο του Φ.Υ. και ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ο Φ.Υ. πραγματοποιεί Διοικητικούς Ελέγχους στο σύνολο των αιτήσεων ενίσχυσης με τη διαδικασία που προβλέπεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο της παρούσας δράσης. Η αξιολόγηση είναι συγκριτική, συντελείται με τη συμπλήρωση τυποποιημένου «Δελτίου Αξιολόγησης Εισηγητικής Έκθεσης», όπως αυτό θα καθορίζεται στην πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ολοκληρώνεται με την κατάταξη των αιτήσεων ενίσχυσης σε 8

9 ΒΛ4ΨΒ-ΧΙΡ παραδεκτές και μη παραδεκτές και με τη σύνταξη «Πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων αξιολόγησης». Ως παραδεκτές αιτήσεις ενίσχυσης νοούνται οι αιτήσεις που πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής, ενώ ως μη παραδεκτές αιτήσεις ενίσχυσης, νοούνται οι αιτήσεις που δεν πληρούν έστω και ένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ο πίνακας περιλαμβάνει κατάσταση με όλες τις παραδεκτές αιτήσεις ενίσχυσης, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και κατάσταση με όλες τις μη παραδεκτές αιτήσεις ενίσχυσης επίσης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Η κατάταξη θα υλοποιείται μηχανογραφικά. Οι Διοικητικοί Έλεγχοι (αξιολόγηση αιτήσεων ενίσχυσης) καλύπτουν όλα τα στοιχεία που είναι δυνατό και ενδεδειγμένο να ελεγχθούν διοικητικά και θα πρέπει να περιλαμβάνουν την εξακρίβωση του εύλογου χαρακτήρα του προτεινόμενου κόστους που αξιολογείται με τη χρήση κατάλληλου συστήματος αξιολόγησης, όπως λ.χ. κόστος αναφοράς (σύγκριση τιμών που προτείνονται με τις ανά μονάδα τιμές του εξοπλισμού, υλικών ή υπηρεσιών που ισχύουν στην αγορά), σύγκριση των τιμών που αναγράφονται στις διάφορες προσφορέςπροτιμολόγια. Οι Διοικητικοί έλεγχοι καταχωρούνται στο μηχανογραφικό σύστημα. Η ένταξη των αιτήσεων ενίσχυσης στο καθεστώς γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στην κατάσταση των παραδεκτών αιτήσεων ενίσχυσης και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο της παρούσας δράσης μέχρι εξάντλησης της προβλεπόμενης πίστωσης. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης, η έγκριση των δικαιούχων και η υπογραφή των συμβάσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην οικία ΚΥΑ 8512/ (ΦΕΚ 1060/Β/ ) όπως ισχύει κάθε φορά. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες : 1. Στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας των αιρετών Περιφερειών και τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων ή σε άλλες κατά περίπτωση εξουσιοδοτημένες αρμόδιες υπηρεσίες 2. Την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητα, στα τηλέφωνα: Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 4. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση 5. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου βρίσκονται οι δημοσιευμένες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπουργικές αποφάσεις Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΒΛ4ΨΒ-ΧΙΡ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΟ "ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ" ΔΡΑΣΗ 1.1 "Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτροφόρου Περίφραξης" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΩΤ. ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΕΕ Α1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥ - ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Δ.Ο.Υ ΑΦΜ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Α.Τ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΖΥΓΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ ΑΦΜ ΣΥΖΥΓΟΥ Δ.Ο.Υ ΣΥΖΥΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Α2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΥ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Δ. ή Κ.Δ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & Τ.Κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΡΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Δ.Δ. ή Κ.Δ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & Τ.Κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α4. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ IBAN Α5. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΔΟΣ ΑΡΙΘ. ΤΑΧ. ΚΩΔ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Σας ενημερώνουμε, ότι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Δομοκού 5, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ) συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνει από τις αιτήσεις Ενίσχυσης και ΛοιπώνΚαθεστώτων Στήριξης. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η διασταύρωσή τους με λοιπά αρχεία του και ευρύτερου δημοσίου τομέα προκειμένου να προσδιοριστούν τα αναλυτικά στοιχεία των πληρωμών. Αποδέκτες συγκεκριμένων δεδομένων, τα οποία δικαιούται ή υποχρεούται να διαβιβάζει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης αποτελούν, δημόσιες υπηρεσίες, δικαστικές αρχές, δημόσιοι λειτουργοί ή τρίτοι. Αποδέκτες όλων των δεδομένων αποτελούν η Διοίκηση και οι υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι τα αναλυτικά στοιχεία των πληρωμών σας θα δημοσιοποιηθούν στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το αρθ. 44α του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 για την χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 1437/2007 του Συμβουλίου, και τον Καν. (ΕΚ) 259/2008 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΕ) 410/2011 της Επιτροπής. Τα δημοσιοποιημένα στοιχεία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα. Για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης ή αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων και τη δημοσιοποίησή τους μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Ενημέρωσης του Πολίτη του ΟΠΕΚΕΠΕ τηλ

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ. Το παρόν μέρος της αίτησης συμπληρώνεται από Κτηνοτρόφους ΠΙΝΑΚΑΣ 1α (Σταβλικές Εγκαταστάσεις που προορίζονται για ηλεκτροφόρο περίφραξη) α / α Κωδικός χαρτογρα φικού υποβάθρ ου *για μετακινούμενους Δήμος/Κοιν ότητα/ Δημοτικό Διαμέρισμα Έκταση (Ha) Μετακινού μενος Κτηνοτρόφ ος από ΑΕΕ (ΝΑΙ/ΌΧΙ) *Περιοχή Μετακίνησης (Τοποθεσία/ Κοινοτικό Διαμέρισμα/ Δημοτικο Διαμέρισμα/ Δήμος)* *Εναρξη περιόδου (Μήνας) ΒΛ4ΨΒ-ΧΙΡ *Χρονική Διάρκεια (Μήνες) ΠΙΝΑΚΑΣ 1β (Επιλέξιμο Ζωικό ΠΙΝΑΚΑΣ 1γ (Βοσκότοποι από ΑΕΕ) Κεφάλαιο) Αριθμός ζώων από ΑΕΕ α/α Κωδικός χαρτογρα φικού υποβάθρ ου Δήμος/Κοιν ότητα/ Δημοτικό Διαμέρισμα Τοποθε σία - Τοπων ύμιο Δηλώνω υπεύθυνα σε γνώση του Ν. 1599/86 ότι: 1. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σ' αυτήν αίτηση είναι αληθή και ακριβή. 2. Η αίτησή μου είναι μοναδική σε επίπεδο επικράτειας στο πλαίσιο της δράσης 1.1 "Αγορά. και εγκατάσταση Ηλεκτροφόρου Περίφραξης" 3. Δεν έχω ενισχυθεί για την ίδια δράση από άλλο πρόγραμμα 4. Η υπό περίφραξη σταβλική εγκατάσταση δεν δηλώνεται ως συστεγαζόμενη εκμετάλλευση 5. Θα συμμορφώνομαι με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 6. Θα παρέχω κάθε πρόσθετη πληροφορία και θα διευκολύνω τους ελέγχους που πραγματοποιούνται από κοινοτικά και εθνικά Οργανα 7. Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεών μου και αναλαμβάνω την υποχρέωση για μια πενταετία θα: διατηρώ την ηλεκτροφόρο περίφραξη διατηρώ σε ξεχωριστό αρχείο όλα τα παραστατικά που σχετίζονται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου προκειμένου να είναι δυνατή από τα αρμόδια όργανα η επαλήθευση και ο έλεγχος Των πληρωμών 8. Δεν είναι σε ισχύ ποινή αποκλεισμού μου για συμμετοχή σε αγροπεριβαλλοντική δράση λόγω αποβολής από κάποιο αγροπεριβαλλοντικό μέτρο 9. Δεν είμαι ενταγμένος ούτε εγώ ούτε και ο/η σύζυγός μου σε πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης 10. Δεν είμαι διάδοχος πρόωρης με δεκαετή αποκλεισμό 11. Διαθέτω βοσκότοπο 12. Δεν είμαι ανήλικο άτομο 13. Θα υποβάλλω ΑΕΕ καθ' όλη τη διάρκεια της πενταετίας ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. / / Ο Η ΑΙΤ.

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΓ. Το παρόν μέρος της αίτησης συμπληρώνεται από Μελισσοκόμους ΒΛ4ΨΒ-ΧΙΡ ΠΙΝΑΚΑΣ 1α (Μελισσοχώραφο που προορίζεται για ηλεκτροφόρο περίφραξη) α/α Κωδικός χαρτογρα φικού υποβάθρ ου Δήμος/ Κοινότ ητα/ Δημοτι κό Διαμέρι σμα Τοποθ εσία - Τοπων ύμιο Ιδιόκτητ ο / Μεικτό / Ενοικιαζ όμενο Έκτασ η (Ha) Μετακινο ύμενος Μελισσοκ όμος (ΝΑΙ/ΌΧΙ) *Περιοχή Μετακίνη σης (Τοποθε σία/κοιν οτικό Διαμέρισ μα/δημοτ ικο Διαμέρισ μα/ Δήμος)* *Εναρξ η περιόδ ου (Μήνας) *Χρονι κή Διάρκει α (Μήνες ) *για μετακινούμενους ΠΙΝΑΚ ΑΣ 1β (Κατηγ ορία Ζωικού Κεφαλ αίου) Αριθμός κυψελώ ν από ΑΕΕ Αριθμός Μονών κυψελών Αριθμό ς Διπλώ ν κυψελ ών ΣΥΝΟ ΛΟ ΠΙΝΑΚ ΑΣ 1γ (Μελι σσοχώ ραφο από ΑΕΕ) α/α Κωδικός χαρτογρα φικού υποβάθρ ου Δήμος/Κ οινότητα/ Δημοτικό Διαμέρισ μα Τοποθε σία - Τοπων ύμιο α/α Κωδικός χαρτογρα φικού υποβάθρο υ ΠΙΝΑΚΑΣ 1α (Μελισσοχώραφο που προορίζεται για ηλεκτροφόρο περίφραξη) Δήμος/Κοιν ότητα/ Δημοτικό Διαμέρισμα Τοποθε σία - Τοπων ύμιο Ιδιόκτητο / Μεικτό / Ενοικιαζό μενο Έκτα ση (Ha) Μετακινού μενος Μελισσοκό μος (ΝΑΙ/ΌΧΙ) *Περιοχή Μετακίνησης (Τοποθεσία/Κο ινοτικό Διαμέρισμα/Δ ημοτικο Διαμέρισμα/ Δήμος)* *Εναρ ξη περιό δου (Μήν ας) *Χρον ική Διάρκ εια (Μήνε ς) *για μετακινούμενους ΠΙΝΑΚΑΣ 1β (Κατηγορία Ζωικού Κεφαλαίου) ΠΙΝΑΚΑΣ 1γ (Μελισσοχώραφο από ΑΕΕ)

13 Αριθμός κυψελών από ΑΕΕ α/α Κωδικός χαρτογραφ ικού υποβάθρο υ Δήμος/Κοινότη τα/ Δημοτικό Διαμέρισμα ΒΛ4ΨΒ-ΧΙΡ Τοποθεσία - Τοπωνύμιο Δηλώνω υπεύθυνα σε γνώση του Ν. 1599/86 ότι: 1. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σ' αυτήν αίτηση είναι αληθή και ακριβή. 2. Η αίτησή μου είναι μοναδική σε επίπεδο επικράτειας στο πλαίσιο της δράσης 1.1 Αγορά και εγκατάσταση Ηλεκτροφόρου Περίφραξης. 3. Δεν έχω ενισχυθεί για την ίδια δράση από άλλο πρόγραμμα 4. Θα υποβάλλω ΑΕΕ καθ' όλη τη διάρκεια της πενταετίας 5. Θα συμμορφώνομαι με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 6. Θα παρέχω κάθε πρόσθετη πληροφορία και θα διευκολύνω τους ελέγχους που πραγματοποιούνται από κοινοτικά και εθνικά Οργανα 7. Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεών μου και αναλαμβάνω την υποχρέωση για μια πενταετία Θα: διατηρώ την ηλεκτροφόρο περίφραξη και στον τόπο μετακίνησής μου διατηρώ σε ξεχωριστό αρχείο όλα τα παραστατικά που σχετίζονται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου προκειμένου να είναι δυνατή από τα αρμόδια όργανα η επαλήθευση και ο έλεγχος των πληρωμών 8. Δεν είναι σε ισχύ ποινή αποκλεισμού μου για συμμετοχή σε αγροπεριβαλλοντική δράση λόγω αποβολής από κάποιο αγροπεριβαλλοντικό μέτρο 9. Δεν είμαι ενταγμένος ούτε εγώ ούτε και η σύζυγός μου σε πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης 10. Είμαι κάτοχος μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ 11. Δεν είμαι διάδοχος πρόωρης με δεκαετή αποκλεισμό 12. Δεν είμαι ανήλικο άτομο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ../../ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ Ο Η ΑΙΤ.

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΔ ΒΛ4ΨΒ-ΧΙΡ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΙΤΛΟΣ 01 Φωτοαντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) έτους Φωτοαντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων σε ισχύ ή άδεια εγκατάστασης σύμφωνα με τον νόμο 4056/2012 (ΦΕΚ 56 Α ) ή προσωρινή άδεια εγκατάστασης Φωτοαντίγραφο θεωρημένου (σε ισχύ) πλήρους (όλων των σελίδων) μελισσοκομικού βιβλιαρίου, νομίμως επικυρωμένου Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία Καταστατικό σύστασης της εταιρείας και ορισμός εκπροσώπου, ο οποίος θα υπογράψει τη σύμβαση και θα έχει την ευθύνη της εφαρμογής της (απαιτείται μόνο για νομικά πρόσωπα) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου.(απαιτείται μόνο σε περίπτωση που ο τραπεζικός λογαριασμός είναι διαφορετικός από αυτόν που έχει δηλωθεί στην ΑΕΕ) 07 Μία προσφορά και προτιμολόγια για κάθε επενδυτική δαπάνη ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ : ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. / / Ο Η ΑΙΤ.

15 ΒΛ4ΨΒ-ΧΙΡ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΑΓΙΑΣ Δ.Δ. ΑΓΙΑΣ Αγράφων Δ.Δ.Λιθοχωρίου ΑΓΙΑΣ Δ.Δ. ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ Αγράφων Δ.Δ.Βούλπης ΑΓΙΑΣ Δ.Δ. ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ Αγράφων Δ.Δ.Παλαιοκατούνας ΑΓΙΑΣ Δ.Δ. ΑΝΑΒΡΑΣ Αγράφων Δ.Δ.Βαλαώρας (Βελαόρας) ΑΓΙΑΣ Δ.Δ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ Αγράφων Δ.Δ.Χρύσως ΑΓΙΑΣ Δ.Δ. ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ Αγράφων Δ.Δ.Δάφνης ΑΓΙΑΣ Δ.Δ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ Αγράφων Δ.Δ.Επινιανών ΑΓΙΑΣ Δ.Δ. ΕΛΑΦΟΥ Αγράφων Δ.Δ.Κέδρων ΑΓΙΑΣ Δ.Δ. ΚΑΡΙΤΣΗΣ Αγράφων Δ.Δ.Αγράφων ΑΓΙΑΣ Δ.Δ. ΚΑΣΤΡΙΟΥ Αγράφων Δ.Δ.Τριδένδρου ΑΓΙΑΣ Δ.Δ. ΜΑΡΜΑΡΙΝΗΣ Αγράφων Δ.Δ.Νέου Αργυρίου ΑΓΙΑΣ Δ.Δ. ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟΥ Αγράφων Δ.Δ.Ραπτόπουλου ΑΓΙΑΣ Δ.Δ. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Αγράφων Δ.Δ.Λεπιανών ΑΓΙΑΣ Δ.Δ. ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ Αγράφων Δ.Δ.Γρανίτσης ΑΓΙΑΣ Δ.Δ. ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ Αγράφων Δ.Δ.Μαράθου ΑΓΙΑΣ Δ.Δ. ΟΜΟΛΙΟΥ Αγράφων Δ.Δ.Μοναστηρακίου ΑΓΙΑΣ Δ.Δ. ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ Αγράφων Δ.Δ.Μαυρομμάτας ΑΓΙΑΣ Δ.Δ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ Αγράφων Δ.Δ.Τριποτάμου ΑΓΙΑΣ Δ.Δ. ΣΚΗΤΗΣ Αγράφων Δ.Δ.Αγίου Δημητρίου ΑΓΙΑΣ Δ.Δ. ΣΚΛΗΘΡΟΥ Αγράφων Δ.Δ.Τοπολιάνων ΑΓΙΑΣ Δ.Δ. ΣΤΟΜΙΟΥ Αγράφων Δ.Δ.Λημερίου ΑΓΙΑΣ Δ.Δ. ΣΩΤΗΡΙΤΣΗΣ Αγράφων Δ.Δ.Σιβίστης Αγράφων Δ.Δ.Βραγγιανών Αγράφων Δ.Δ.Κερασοχωρίου Αγράφων Δ.Δ.Τροβάτου Αγράφων Δ.Δ.Βίνιανης - 1 -

16 ΒΛ4ΨΒ-ΧΙΡ Αγράφων Δ.Δ.Πρασιάς Αγράφων Δ.Δ.Μαραθιάς Αγράφων Δ.Δ.Ανατολικής Φραγκίστας Αλμωπίας Δ.Δ.Νερομύλων Αγράφων Δ.Δ.Δυτικής Φραγκίστας Αλμωπίας Δ.Δ.Φιλωτείας Αγρινίου Δ.Δ.Ελαιοφύτου Αλμωπίας Δ.Δ.Δωροθέας Αλεξάνδρειας Δ.Δ.Πρασινάδας Αλμωπίας Δ.Δ.Λυκοστόμου Αλεξανδρούπολης Δ.Δ.Αισύμης Αλμωπίας Δ.Δ.Μηλέας Αλεξανδρούπολης Δ.Δ.Μάκρης Αλμωπίας Δ.Δ.Σωσάνδρας Αλεξανδρούπολης Δ.Δ.Νίψης Αλμωπίας Δ.Δ.Ίδας Αλεξανδρούπολης Δ.Δ.Πυλαίας Αλμωπίας Δ.Δ.Πολυκαρπίου Αλεξανδρούπολης Δ.Δ.Κίρκης Αλμωπίας Δ.Δ.Σαρακηνών Αλεξανδρούπολης Δ.Δ.Αλεξανδρουπόλεως Αλμωπίας Δ.Δ.Ξιφιανής Αλεξανδρούπολης Δ.Δ.Δωρικού Αλμωπίας Δ.Δ.Αλώρου Αλεξανδρούπολης Δ.Δ.Συκορράχης Αλμωπίας Δ.Δ.Πιπεριών Αλεξανδρούπολης Δ.Δ.Άβαντος Αλμωπίας Δ.Δ.Θεοδωρακείου Αλμωπίας Δ.Δ.Αψάλου Αλμωπίας Δ.Δ.Χρυσής Αλμωπίας Δ.Δ.Νοτίας Αλμωπίας Δ.Δ.Τσάκων Αλμωπίας Δ.Δ.Περικλείας Αλμωπίας Δ.Δ.Μεγαπλατάνου Αλμωπίας Δ.Δ.Βορεινού Αμυνταίου Δ.Δ.Αετού Αλμωπίας Δ.Δ.Αρχαγγέλου Αμυνταίου Δ.Δ.Βεγόρων Αλμωπίας Δ.Δ.Γαρεφείου Αμυνταίου Δ.Δ.Κλειδίου Αλμωπίας Δ.Δ.Λουτρακίου Αμυνταίου Δ.Δ.Αγίου Παντελεήμονος Αλμωπίας Δ.Δ.Προμάχων Αμυνταίου Δ.Δ.Πετρών Αλμωπίας Δ.Δ.Κωνσταντίας Αμυνταίου Δ.Δ.Ασπρογείων Αλμωπίας Δ.Δ.Εξαπλατάνου Αμυνταίου Δ.Δ.Βαλτονέρων Αλμωπίας Δ.Δ.Όρμης Αμυνταίου Δ.Δ.Αναργύρων Αλμωπίας Δ.Δ.Αριδαίας Αμυνταίου Κ.Δ.Λεχόβου Αλμωπίας Δ.Δ.Θηριοπέτρας Αμυνταίου Κ.Δ.Βαρικού - 2 -

17 ΒΛ4ΨΒ-ΧΙΡ Αλμωπίας Δ.Δ.Φούστανης Αμυνταίου Δ.Δ.Κέλλης Αμυνταίου Δ.Δ.Φαραγγίου Αργιθέας Δ.Δ.Μαράθου Αμυνταίου Δ.Δ.Ξινού Νερού Αργιθέας Δ.Δ.Αργιθέας Αμυνταίου Δ.Δ.Αμυνταίου Αργιθέας Δ.Δ.Καλής Κώμης Αμυνταίου Δ.Δ.Φανού Αργιθέας Δ.Δ.Θερινού Αμυνταίου Δ.Δ.Μανιακίου Αργιθέας Δ.Δ.Ανθηρού Αμυνταίου Κ.Δ.Νυμφαίου Αργιθέας Κ.Δ.Φουντωτού Αμυνταίου Δ.Δ.Πεδινού Αργιθέας Κ.Δ.Λεοντίτου Αμυνταίου Δ.Δ.Αντιγονείας Αργιθέας Δ.Δ.Ελληνικών Αμυνταίου Δ.Δ.Ροδώνος Αργιθέας Δ.Δ.Πετρωτού Αμυνταίου Δ.Δ.Λεβαίας (Λακκιάς) Αργιθέας Δ.Δ.Μεσοβουνίου Αμυνταίου Δ.Δ.Αγραπιδεών Αργιθέας Δ.Δ.Καρυάς Αμυνταίου Δ.Δ.Σκλήθρου Αργιθέας Κ.Δ.Βλασίου Αμυνταίου Δ.Δ.Λιμνοχωρίου Αργιθέας Κ.Δ.Δροσάτου Αμυνταίου Δ.Δ.Φιλώτα Αργιθέας Κ.Δ.Πετρίλου Αμυνταίου Δ.Δ.Πελαργού Αργιθέας Κ.Δ.Πετροχωρίου Αμφίκλειας - Ελάτειας Δ.Δ.Δρυμαίας Αργιθέας Κ.Δ.Στεφανιάδος Αμφίκλειας - Ελάτειας Δ.Δ.Μπράλου Αργιθέας Δ.Δ.Βραγκιανών Αμφίκλειας - Ελάτειας Δ.Δ.Αμφικλείας Αργιθέας Δ.Δ.Καταφυλλίου Αμφίκλειας - Ελάτειας Δ.Δ.Παλαιοχωρίου Δωριέων Αργιθέας Δ.Δ.Αργυρίου Αμφίκλειας - Ελάτειας Δ.Δ.Τιθρωνίου ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ Αμφίκλειας - Ελάτειας Δ.Δ.Ξυλικών ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΑΓΡΑΣ Αμφιλοχίας Δ.Δ.Περδικακίου ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΑΝΩ ΔΡΟΣΙΝΗΣ Αμφιλοχίας Δ.Δ.Βρουβιανών ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΑΡΑΤΟΥ Αμφιλοχίας Δ.Δ.Τρικλίνου ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΑΡΔΕΙΑ Αμφιλοχίας Δ.Δ.Χαλκιοπούλων ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ Αμφιλοχίας Δ.Δ.Αλευράδας ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΑΡΧΟΝΤΙΚΩΝ - 3 -

18 ΒΛ4ΨΒ-ΧΙΡ Αργιθέας Κ.Δ.Κουμπουριανών ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΒΡΑΓΙΑΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΔΑΡΜΕΝΗ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΦΙΛΛΥΡΑΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΔΕΙΛΙΝΩΝ Βέροιας Δ.Δ.Συκέας ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΔΟΚΟΥ Βέροιας Δ.Δ.Πατρίδος ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΔΡΟΣΙΑ Βέροιας Δ.Δ.Κάτω Βερμίου ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΔΡΥΜΗΣ Βέροιας Δ.Δ.Γεωργιανών ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΕΣΟΧΗΣ Βέροιας Δ.Δ.Φυτείας ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΗΠΙΟΥ Βέροιας Δ.Δ.Βέροιας ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΔΡΟΣΙΝΗ Βέροιας Δ.Δ.Κουμαριάς ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΚΕΧΡΟΥ Βέροιας Δ.Δ.Τριποτάμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΚΙΝΥΡΩΝ Βέροιας Δ.Δ.Βεργίνης ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Βέροιας Δ.Δ.Αγία Βαρβάρα ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΛΥΚΕΙΟΥ Βέροιας Δ.Δ.Ράχης ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΜΙΚΡΟΥ ΠΙΣΤΟΥ Βέροιας Δ.Δ.Πολυδένδρου ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΜΥΣΤΑΚΑ Βέροιας Δ.Δ.Καστανέας ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΝΕΔΑ Βέροιας Δ.Δ.Σφηκιάς ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΝΕΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Βέροιας Δ.Δ.Ριζωμάτων ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΝΕΥΡΩΝ Βέροιας Δ.Δ.Δασκίου ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΝΙΚΗΤΩΝ Βέροιας Δ.Δ.Άμμος ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΟΜΗΡΙΚΟΥ Βέροιας Δ.Δ.Ασώματα ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΗΣ Βοϊου Δ.Δ.Παλαιοκάστρου ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΠΑΣΣΟΥ Βοϊου Δ.Δ.Σισανίου ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΠΑΤΕΡΜΩΝ Βοϊου Δ.Δ.Αυγερινού ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΠΛΑΓΙΑ Βοϊου Δ.Δ.Πολυλάκκου ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΡΑΓΑΔΑΣ Βοϊου Δ.Δ.Μικροκάστρου ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΣΚΑΛΩΜΑ Βοϊου Δ.Δ.Σιατίστης ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΣΚΙΑΔΑΣ Βοϊου Δ.Δ.Αξιοκάστρου - 4 -

19 ΒΛ4ΨΒ-ΧΙΡ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Δ.Δ. ΣΤΡΟΦΗ Βοϊου Κ.Δ.Βυθού Βοϊου Δ.Δ.Τραπεζίτσης Βοϊου Δ.Δ.Λικνάδων Βοϊου Κ.Δ.Πενταλόφου Βοϊου Δ.Δ.Πολυκαστάνου Βοϊου Δ.Δ.Λούβρης Βοϊου Δ.Δ.Καλονερίου Βοϊου Δ.Δ.Βελανιδιάς Βοϊου Δ.Δ.Δάφνης Βοϊου Δ.Δ.Μολόχας Βοϊου Δ.Δ.Κορυφής Βοϊου Δ.Δ.Αγίων Αναργύρων Βοϊου Δ.Δ.Μόρφης Βοϊου Δ.Δ.Αγιάσματος Βοϊου Δ.Δ.Ροδοχωρίου Βοϊου Δ.Δ.Ναμάτων Βοϊου Δ.Δ.Κριμηνίου Βοϊου Δ.Δ.Πλατανιάς Βοϊου Κ.Δ.Αγίας Σωτήρας Βοϊου Δ.Δ.Σημάντρου Βοϊου Δ.Δ.Χρυσαυγής Βοϊου Δ.Δ.Πελεκάνου Βοϊου Κ.Δ.Διλόφου Βοϊου Δ.Δ.Δρυοβούνου Βοϊου Δ.Δ.Χειμερινού Βοϊου Δ.Δ.Ερατύρας Βοϊου Δ.Δ.Νεάπολης Βοϊου Δ.Δ.Σκαλοχωρίου Βοϊου Δ.Δ.Αηδονοχωρίου Βοϊου Δ.Δ.Γαλατινής Βοϊου Δ.Δ.Περιστέρας Βοϊου Δ.Δ.Ασπρούλας Βοϊου Δ.Δ.Πυλωρίου Βοϊου Δ.Δ.Μεσολόγγου Βοϊου Δ.Δ.Σταυροδρομίου Βοϊου Δ.Δ.Δαμασκηνιάς Βοϊου Δ.Δ.Βροντής Βοϊου Δ.Δ.Πεπονιάς Βοϊου Δ.Δ.Λουκομίου Βοϊου Δ.Δ.Δραγασιάς Βοϊου Δ.Δ.Τσοτυλίου Βοϊου Δ.Δ.Πλακίδας Βοϊου Δ.Δ.Ανθούσης Βοϊου Δ.Δ.Χορηγού Βοϊου Δ.Δ.Βουχωρίνας Βοϊου Δ.Δ.Αλιάκμονος Βοϊου Δ.Δ.Ανθοχωρίου Βοϊου Δ.Δ.Κλεισωρείας ΒΟΛΟΥ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ Βοϊου Δ.Δ.Λευκοθέας ΒΟΛΟΥ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ Βοϊου Δ.Δ.Ομαλής ΒΟΛΟΥ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ - 5 -

20 ΒΛ4ΨΒ-ΧΙΡ Βοϊου Δ.Δ.Διχειμάρρου ΒΟΛΟΥ Δ.Δ. ΑΓΡΙΑΣ Βοϊου Δ.Δ.Ζώνης ΒΟΛΟΥ Δ.Δ. ΑΪΔΙΝΙΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ.Δ. ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ Βορείων Τζουμέρκων Δ.Δ.Ελληνικού ΒΟΛΟΥ Δ.Δ. ΑΝΑΚΑΣΙΑΣ Βορείων Τζουμέρκων Δ.Δ.Μιχαλιτσίου ΒΟΛΟΥ Δ.Δ. ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ Βορείων Τζουμέρκων Δ.Δ.Χουλιαράδων ΒΟΛΟΥ Δ.Δ. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ Βορείων Τζουμέρκων Δ.Δ.Βαπτιστού ΒΟΛΟΥ Δ.Δ. ΒΟΛΟΥ Βορείων Τζουμέρκων Δ.Δ.Ραφταναίων ΒΟΛΟΥ Δ.Δ. ΓΛΑΦΥΡΩΝ Βορείων Τζουμέρκων Δ.Δ.Κορίτιανης ΒΟΛΟΥ Δ.Δ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ Βορείων Τζουμέρκων Δ.Δ.Πλαισίων Μαλακασίου ΒΟΛΟΥ Δ.Δ. ΔΡΑΚΕΙΑΣ Βορείων Τζουμέρκων Δ.Δ.Καλεντζίου ΒΟΛΟΥ Δ.Δ. ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ Βορείων Τζουμέρκων Δ.Δ.Μονολιθίου ΒΟΛΟΥ Δ.Δ. ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ Βορείων Τζουμέρκων Δ.Δ.Πλατανούσης ΒΟΛΟΥ Δ.Δ. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΗΣ Βορείων Τζουμέρκων Δ.Δ.Κέδρου ΒΟΛΟΥ Δ.Δ. ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ Γεωργίου Καραϊσκάκη Δ.Δ.Μεγαλόχαρης ΒΟΛΟΥ Δ.Δ. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ Γεωργίου Καραϊσκάκη Δ.Δ.Διάσελλου ΒΟΛΟΥ Δ.Δ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γεωργίου Καραϊσκάκη Δ.Δ.Πηγών ΒΟΛΟΥ Δ.Δ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Γεωργίου Καραϊσκάκη Δ.Δ.Ελάτης ΒΟΛΟΥ Δ.Δ. ΣΕΣΚΛΟΥ Γεωργίου Καραϊσκάκη Δ.Δ.Μηλιανών ΒΟΛΟΥ Δ.Δ. ΣΤΑΓΙΑΤΩΝ Γεωργίου Καραϊσκάκη Δ.Δ.Μεσοπύργου Βορείων Τζουμέρκων Κ.Δ.Ματσουκίου Γεωργίου Καραϊσκάκη Δ.Δ.Καστανέας Βορείων Τζουμέρκων Κ.Δ.Σιράκου Γρεβενών Δ.Δ.Πολυνερίου Βορείων Τζουμέρκων Δ.Δ.Πραμάντων Γρεβενών Δ.Δ.Αναβρυτών Βορείων Τζουμέρκων Δ.Δ.Πηγαδίων Γρεβενών Δ.Δ.Κρανέας Βορείων Τζουμέρκων Δ.Δ.Προσηλίου Γρεβενών Δ.Δ.Ταξιάρχου Βορείων Τζουμέρκων Δ.Δ.Αμπελοχωρίου Γρεβενών Δ.Δ.Σαρακήνας Βορείων Τζουμέρκων Δ.Δ.Φορτοσίου Γρεβενών Δ.Δ.Παλαιοχωρίου Βορείων Τζουμέρκων Δ.Δ.Αετορράχης Γρεβενών Κ.Δ.Αβδέλλας - 6 -

21 ΒΛ4ΨΒ-ΧΙΡ Βορείων Τζουμέρκων Κ.Δ.Καλαριτών Γρεβενών Δ.Δ.Ζάκα Βορείων Τζουμέρκων Κ.Δ.Βαθυπέδου Γρεβενών Δ.Δ.Πανοράματος Βορείων Τζουμέρκων Δ.Δ.Παλαιοχωρίου Σιράκου Γρεβενών Δ.Δ.Κέντρου Γρεβενών Δ.Δ.Φελλίου Γρεβενών Δ.Δ.Συνδένδρου Γρεβενών Δ.Δ.Κηπουρείου Γρεβενών Δ.Δ.Καλλονής Γρεβενών Δ.Δ.Καλλιθέας Γρεβενών Δ.Δ.Κυπαρισσίου Γρεβενών Δ.Δ.Κυρακαλής Γρεβενών Δ.Δ.Μεγάρου Γρεβενών Δ.Δ.Γρεβενών Γρεβενών Δ.Δ.Οροπεδίου Γρεβενών Δ.Δ.Ποντινής Γρεβενών Δ.Δ.Μεγάλου Σειρηνίου Γρεβενών Δ.Δ.Πυλωρών Γρεβενών Κ.Δ.Μεσολουρίου Γρεβενών Δ.Δ.Σπηλαίου Γρεβενών Δ.Δ.Προσβόρρου Γρεβενών Δ.Δ.Κοσματίου Γρεβενών Δ.Δ.Ελάτου Γρεβενών Δ.Δ.Κιβωτού Γρεβενών Κ.Δ.Φιλιππαίων Γρεβενών Δ.Δ.Σιταρά Γρεβενών Δ.Δ.Καληράχης Γρεβενών Δ.Δ.Κληματακίου Γρεβενών Δ.Δ.Καλοχίου Γρεβενών Δ.Δ.Αγίου Γεωργίου Γρεβενών Δ.Δ.Αλατόπετρας Γρεβενών Δ.Δ.Αηδονίων Γρεβενών Κ.Δ.Σμίξης Γρεβενών Δ.Δ.Κυδωνιών Γρεβενών Δ.Δ.Μαυραναίων Γρεβενών Δ.Δ.Αμυγδαλεών Γρεβενών Δ.Δ.Λάβδα Γρεβενών Κ.Δ.Σαμαρίνης Γρεβενών Δ.Δ.Αγίων Θεοδώρων Γρεβενών Δ.Δ.Εξάρχου Γρεβενών Δ.Δ.Πηγαδίτσης Γρεβενών Δ.Δ.Μηλέας Γρεβενών Κ.Δ.Περιβολίου Γρεβενών Δ.Δ.Δασυλλίου Γρεβενών Δ.Δ.Τρικώμου Γρεβενών Δ.Δ.Αγίου Κοσμά Γρεβενών Δ.Δ.Μοναχιτίου Γρεβενών Δ.Δ.Ροδιάς Γρεβενών Δ.Δ.Μικρολιβάδου Γρεβενών Δ.Δ.Κνίδης Δελφών Δ.Δ.Ελαιώνος Γρεβενών Δ.Δ.Ελευθέρου Δελφών Δ.Δ.Καστελλίων - 7 -

22 ΒΛ4ΨΒ-ΧΙΡ Γρεβενών Κ.Δ.Δοτσικού Δελφών Δ.Δ.Μουσουνίτσης Γρεβενών Δ.Δ.Βατολάκκου Δελφών Δ.Δ.Καστριωτίσσης Γρεβενών Δ.Δ.Τρικόρφου Δελφών Δ.Δ.Πεντεορίων Γρεβενών Δ.Δ.Μυρσίνης Δελφών Δ.Δ.Αθανασίου Διάκου Δελφών Δ.Δ.Σκλήθρου Δεσκάτης Δ.Δ.Τρικοκκιάς Δελφών Δ.Δ.Επταλόφου Δεσκάτης Δ.Δ.Παναγίας Δελφών Δ.Δ.Πολυδρόσου Δεσκάτης Δ.Δ.Καρπερού Δελφών Δ.Δ.Προσηλίου Δεσκάτης Δ.Δ.Δασοχωρίου Δελφών Δ.Δ.Γραβιάς Δίου - Ολύμπου Δ.Δ.Βροντούς Δελφών Δ.Δ.Μαριολάτας Δίου - Ολύμπου Δ.Δ.Αγίου Σπυρίδωνος Δελφών Δ.Δ.Πυράς Δίου - Ολύμπου Δ.Δ.Λιτοχώρου Δελφών Δ.Δ.Μαυρολιθαρίου Δίου - Ολύμπου Δ.Δ.Λεπτοκαρυάς Δελφών Δ.Δ.Στρόμης Δίου - Ολύμπου Δ.Δ.Κονταριωτίσσης Δελφών Δ.Δ.Πανουργιά Δίου - Ολύμπου Δ.Δ.Νέας Εφέσου Δελφών Δ.Δ.Καλοσκοπής Δίου - Ολύμπου Δ.Δ.Καρίτσης Δελφών Δ.Δ.Οινοχωρίου Δίου - Ολύμπου Δ.Δ.Δίου Δελφών Δ.Δ.Λιλαίας Δίου - Ολύμπου Δ.Δ.Παντελεήμονος Δελφών Δ.Δ.Βαργιάνης Δίου - Ολύμπου Δ.Δ.Πλαταμώνος Δελφών Δ.Δ.Δροσοχωρίου Δίου - Ολύμπου Δ.Δ.Πόρων Δελφών Δ.Δ.Αμφίσσης Δίου - Ολύμπου Δ.Δ.Σκοτίνης Δελφών Δ.Δ.Δελφών Διστόμου-Αράχοβας - Αντίκυρας Δ.Δ.Αραχόβης Δελφών Δ.Δ.Χρισσού (Χρυσού) Δομοκού Δ.Δ.Γερακλίου Δελφών Δ.Δ.Αγίου Γεωργίου Δομοκού Δ.Δ.Αχλαδέας Δελφών Δ.Δ.Αγίας Ευθυμίας Δομοκού Δ.Δ.Γαβρακίων Δελφών Δ.Δ.Αγίου Κωνσταντίνου Δομοκού Δ.Δ.Περιβολίου Δομοκού Δελφών Δ.Δ.Σερνικακίου Δομοκού Δ.Δ.Βαρδαλής Δελφών Δ.Δ.Βουνιχώρας Δομοκού Δ.Δ.Πετρωτού - 8 -

23 ΒΛ4ΨΒ-ΧΙΡ Δελφών Δ.Δ.Τριταίας Δομοκού Δ.Δ.Σοφιάδας Δεσκάτης Δ.Δ.Παρασκευής Δομοκού Δ.Δ.Εκκάρας Δεσκάτης Δ.Δ.Παλιουριάς Δομοκού Δ.Δ.Αγραπιδιάς Δεσκάτης Δ.Δ.Δεσκάτης Δομοκού Δ.Δ.Θαυμακού Δεσκάτης Δ.Δ.Κατάκαλης Δομοκού Δ.Δ.Πουρναρίου Δομοκού Δ.Δ.Βελεσιωτών Δωδώνης Δ.Δ.Ασπροχωρίου Δομοκού Δ.Δ.Δομοκού Δωδώνης Δ.Δ.Ρωμανού Δομοκού Δ.Δ.Βουζίου Δωδώνης Δ.Δ.Κουκλεσίου Δομοκού Δ.Δ.Ομβριακής Δωδώνης Δ.Δ.Βουλιάστης Δομοκού Δ.Δ.Μακρυρράχης Δωδώνης Δ.Δ.Δραγοψάς Δομοκού Δ.Δ.Παναγίας Δωδώνης Δ.Δ.Ψήνας Δομοκού Δ.Δ.Λεύκας Δωδώνης Δ.Δ.Κωστάνιανης Δράμας Κ.Δ.Σιδηρονέρου Δωδώνης Δ.Δ.Πολυγύρου Δράμας Κ.Δ.Σκαλωτής Δωδώνης Δ.Δ.Δωδώνης Δράμας Δ.Δ.Λιβαδερού Δωδώνης Δ.Δ.Αγίου Νικολάου Δράμας Δ.Δ.Μακρυπλαγίου Δωδώνης Δ.Δ.Σερβιανών Δράμας Δ.Δ.Ξηροποτάμου Δωδώνης Δ.Δ.Κρυφοβού Δράμας Δ.Δ.Μοναστηρακίου Δωδώνης Δ.Δ.Θεριακησίου Δωδώνης Δ.Δ.Σενίκου Δωδώνης Δ.Δ.Αρτοπούλας Δωδώνης Δ.Δ.Πεστών Δωδώνης Δ.Δ.Παρδαλίτσης Δωδώνης Δ.Δ.Μυροδάφνης Δωδώνης Δ.Δ.Πλατανίων Δωδώνης Δ.Δ.Μπεστιάς Δωδώνης Δ.Δ.Καταμάχης Δωδώνης Δ.Δ.Μπαουσιών Δωδώνης Δ.Δ.Κοπάνης Δωδώνης Δ.Δ.Μελιγγών Δωδώνης Δ.Δ.Αγίου Ανδρέα Δωδώνης Δ.Δ.Μαντείου Δωδώνης Δ.Δ.Λίππας Δωδώνης Δ.Δ.Μελιάς Δωδώνης Δ.Δ.Ραβενίων Δωδώνης Δ.Δ.Επισκοπικού Δωδώνης Δ.Δ.Πέρδικας - 9 -

24 ΒΛ4ΨΒ-ΧΙΡ Δωδώνης Δ.Δ.Βαλανιδιάς Δωδώνης Δ.Δ.Βαργιάδων Δωδώνης Δ.Δ.Αβγού Δωδώνης Δ.Δ.Αχλαδεών Δωδώνης Δ.Δ.Τερόβου Δωδώνης Δ.Δ.Ζωτικού Δωδώνης Δ.Δ.Αγίας Αναστασίας Δωδώνης Δ.Δ.Σκλίβανης Δωδώνης Δ.Δ.Δραμεσιών Δωδώνης Δ.Δ.Πεντολάκκου Δωδώνης Δ.Δ.Κερασέας Δωδώνης Δ.Δ.Αγίας Τριάδος Δωδώνης Δ.Δ.Σμυρτιάς Δωρίδος Δ.Δ.Ζοριάνου Δωδώνης Δ.Δ.Αρδόσεως Δωρίδος Δ.Δ.Αβόρου Δωδώνης Δ.Δ.Γεωργάνων Δωρίδος Δ.Δ.Περιθιωτίσσης Δωδώνης Δ.Δ.Σιστρουνίου Δωρίδος Δ.Δ.Πενταπόλεως Δωδώνης Δ.Δ.Βαρλαάμ Δωρίδος Δ.Δ.Στίλιας Δωδώνης Δ.Δ.Μουσιωτίτσης Δωρίδος Δ.Δ.Μαλανδρίνου Δωδώνης Δ.Δ.Δερβιζιάνων Δωρίδος Δ.Δ.Βραΐλας Δωδώνης Δ.Δ.Σεριζιανών Δωρίδος Δ.Δ.Αμυγδαλέας Δωρίδος Δ.Δ.Καλλίου Δωρίδος Δ.Δ.Κουπακίου Δωρίδος Δ.Δ.Σωταίνης Έδεσσας Δ.Δ.Ριζαρίου Δωρίδος Δ.Δ.Διακοπίου Έδεσσας Δ.Δ.Μεσημερίου Δωρίδος Δ.Δ.Κροκυλείου Έδεσσας Δ.Δ.Περαίας Δωρίδος Δ.Δ.Καρουτών Έδεσσας Δ.Δ.Γραμματικού Δωρίδος Δ.Δ.Υφηλού Χωριού Έδεσσας Δ.Δ.Πλατάνης Δωρίδος Δ.Δ.Συκέας Έδεσσας Δ.Δ.Καρυδιάς Δωρίδος Δ.Δ.Κονιάκου Έδεσσας Δ.Δ.Παναγίτσας Δωρίδος Δ.Δ.Δωρικού Έδεσσας Δ.Δ.Φλαμουριάς Δωρίδος Δ.Δ.Δάφνου Έδεσσας Δ.Δ.Άγρα Δωρίδος Δ.Δ.Διχωρίου Έδεσσας Δ.Δ.Βρυτών Δωρίδος Δ.Δ.Αρτοτίνας Έδεσσας Δ.Δ.Σωτήρας Δωρίδος Δ.Δ.Κριατσίου Έδεσσας Δ.Δ.Αγίου Αθανασίου

25 ΒΛ4ΨΒ-ΧΙΡ Δωρίδος Δ.Δ.Κερασεών Έδεσσας Δ.Δ.Νησίου Δωρίδος Δ.Δ.Λευκαδιτίου Έδεσσας Δ.Δ.Εδέσσης Δωρίδος Δ.Δ.Τριστένου Έδεσσας Δ.Δ.Αρνίσσης Δωρίδος Δ.Δ.Πενταγιών Ελασσόνας Δ.Δ.Σαρανταπόρου Δωρίδος Δ.Δ.Αλεποχωρίου Ελασσόνας Δ.Δ.Δολίχης Δωρίδος Δ.Δ.Λιδορικίου Ελασσόνας Δ.Δ.Κρανέας Ελασσόνος Δωρίδος Δ.Δ.Κοκκίνου Ελασσόνας Δ.Δ.Ελασσόνος Ελασσόνας Δ.Δ.Φλαμπούρου Ελασσόνας Δ.Δ.Μεγάλου Ελευθεροχωρίου Ελασσόνας Δ.Δ.Τσαπουρνιάς Ελασσόνας Δ.Δ.Άκρης Ελασσόνας Δ.Δ.Λουτρού Ελασσόνος Ελασσόνας Δ.Δ.Δρυμού Ελασσόνας Κ.Δ.Κρυόβρυσης Εορδαίας Δ.Δ.Εμπορίου Ελασσόνας Δ.Δ.Λυκουδίου Εορδαίας Δ.Δ.Αρδάσσης Ελασσόνας Δ.Δ.Βαλανίδας Εορδαίας Δ.Δ.Προαστίου Ελασσόνας Δ.Δ.Γαλανόβρυσης Εορδαίας Δ.Δ.Καρδίας Ελασσόνας Δ.Δ.Πυθίου Εορδαίας Δ.Δ.Ανατολικού Ελασσόνας Δ.Δ.Κοκκινογείου Εορδαίας Δ.Δ.Πτολεμαΐδος Ελασσόνας Δ.Δ.Γερανίων Εορδαίας Δ.Δ.Σπηλιάς Ελασσόνας Κ.Δ.Καρυάς Εορδαίας Δ.Δ.Φούφα Ελασσόνας Δ.Δ.Μηλέας Εορδαίας Δ.Δ.Δροσερού Ελασσόνας Δ.Δ.Λόφου Εορδαίας Δ.Δ.Μεσοβούνου Ελασσόνας Κ.Δ.Τσαριτσάνης Εορδαίας Δ.Δ.Κομνηνών Ελασσόνας Κ.Δ.Βερδικούσσης Εορδαίας Δ.Δ.Ολυμπιάδος Ελασσόνας Δ.Δ.Μαγούλας Εορδαίας Δ.Δ.Πενταβρύσου Ελασσόνας Δ.Δ.Λιβαδίου Εορδαίας Δ.Δ.Μαυροπηγής Ελασσόνας Δ.Δ.Κοκκινοπηλού Εορδαίας Δ.Δ.Κομάνου Ελασσόνας Κ.Δ.Συκαμινέας Εορδαίας Δ.Δ.Περδίκκα Ελασσόνας Δ.Δ.Αζώρου (Βουβάλας) Εορδαίας Δ.Δ.Πύργων

26 ΒΛ4ΨΒ-ΧΙΡ Ελασσόνας Δ.Δ.Ολυμπιάδος Εορδαίας Δ.Δ.Γαλατείας Ελασσόνας Δ.Δ.Γιαννωτών Εορδαίας Δ.Δ.Καρυοχωρίου Ελασσόνας Δ.Δ.Ευαγγελισμού Ελασσόνος Εορδαίας Δ.Δ.Ερμακιάς Ελασσόνας Δ.Δ.Στεφανοβούνου Εορδαίας Δ.Δ.Αγίου Χριστοφόρου Ελασσόνας Δ.Δ.Δομενίκου Εορδαίας Δ.Δ.Μηλοχωρίου Ελασσόνας Δ.Δ.Πραιτωρίου Εορδαίας Δ.Δ.Αναρράχης Ελασσόνας Δ.Δ.Βλαχογιαννίου Εορδαίας Κ.Δ.Βλάστης Εορδαίας Δ.Δ.Πτελεώνος Ζαγορίου Δ.Δ.Βρυσοχωρίου Εορδαίας Δ.Δ.Ασβεστοπέτρας Ζαγορίου Δ.Δ.Ηλιοχωρίου ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Δ.Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ Ζαγορίου Δ.Δ.Βραδέτου ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Δ.Δ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ Ζαγορίου Δ.Δ.Τσεπελόβου ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Δ.Δ. ΠΟΥΡΙΟΥ Ζαγορίου Κ.Δ.Βοβούσης ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Δ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Ζαγορίου Δ.Δ.Αρίστης ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Δ.Δ. ΑΝΗΛΙΟΥ Ζαγορίου Δ.Δ.Μεσοβουνίου ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Δ.Δ. ΚΙΣΣΟΥ Ζαγορίου Δ.Δ.Βίτσης ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Δ.Δ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Ζαγορίου Δ.Δ.Φλαμπουραρίου ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Δ.Δ. ΞΟΡΥΧΤΙΟΥ Ζαγορίου Δ.Δ.Κήπων ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ Δ.Δ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ Ζαγορίου Δ.Δ.Κουκκουλίου Ζαγορίου Δ.Δ.Μονοδενδρίου Ζαγορίου Δ.Δ.Νεγάδων Ζαγορίου Δ.Δ.Αγίου Μηνά Ζαγορίου Δ.Δ.Φραγκάδων Ζαγορίου Δ.Δ.Σκαμνελλίου Ζαγορίου Δ.Δ.Καστανώνος Ζαγορίου Ζαγορίου Δ.Δ.Ελατοχωρίου Ζαγορίου Δ.Δ.Δόλιανης (Νέου Αμαρουσίου) Ζαγορίου Δ.Δ.Μακρίνου Ζαγορίου Δ.Δ.Μανασσή Ζαγορίου Δ.Δ.Λεπτοκαρυάς Ζαγορίου Ζαγορίου Δ.Δ.Καλουτά Ζαγορίου Δ.Δ.Ασπραγγέλων Ζαγορίου Δ.Δ.Δικορύφου

27 ΒΛ4ΨΒ-ΧΙΡ Ζαγορίου Δ.Δ.Διλόφου Ζαγορίου Δ.Δ.Διποτάμου Ζαγορίου Δ.Δ.Γρεβενιτίου Ζαγορίου Δ.Δ.Τριστένου Ζαγορίου Δ.Δ.Ελάτης Ζαγορίου Δ.Δ.Ιτέας Ζαγορίου Κ.Δ.Παπίγκου Ζαγορίου Δ.Δ.Ανθρακίτη Ζαγορίου Δ.Δ.Λαΐστης Ζαγορίου Δ.Δ.Πέτρας Ζαγορίου Δ.Δ.Ελαφότοπου Ζαγορίου Δ.Δ.Καβαλλαρίου Ζαγορίου Δ.Δ.Καπεσόβου Ζαγορίου Δ.Δ.Δεματίου Ζαγορίου Δ.Δ.Κάτω Πεδινών Ζαγορίου Δ.Δ.Καρυών Ζαγορίου Δ.Δ.Ποταμιά (της πρώην κοινότητας Κρυόβρυσης ) Ζίτσας Δ.Δ.Ραδοβιζίου Ζαγορίου Δ.Δ.Άνω Πεδινών Ζίτσας Δ.Δ.Δοβλά Ζαγορίου Δ.Δ.Αγίας Παρασκευής Ζίτσας Δ.Δ.Περάτη Ζίτσας Δ.Δ.Βλαχατάνου Ηγουμενίτσας Δ.Δ.Κορίτιανης Ζίτσας Δ.Δ.Δελβινακοπούλου Θέρμου Δ.Δ.Διπλατάνου Ζίτσας Δ.Δ.Γραμμένου Θέρμου Δ.Δ.Αετοπέτρας Ζίτσας Δ.Δ.Βροσίνας Θέρμου Δ.Δ.Κονίσκης Ζίτσας Δ.Δ.Βερενίκης ΙΑΣΜΟΥ Δ.Δ. ΑΜΑΞΑΔΩΝ Ζίτσας Δ.Δ.Πετσαλίου ΙΑΣΜΟΥ Δ.Δ. ΙΑΣΜΟΥ Ζίτσας Δ.Δ.Αετοπέτρας Δωδώνης ΙΑΣΜΟΥ Δ.Δ. ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ Ζίτσας Δ.Δ.Ζίτσης ΙΑΣΜΟΥ Δ.Δ. ΣΑΛΠΗΣ Ζίτσας Δ.Δ.Μεταμόρφωσης (τ.καρυών Ασφάκας) ΙΑΣΜΟΥ Δ.Δ. ΑΣΩΜΑΤΩΝ Ζίτσας Δ.Δ.Πρωτόπαππα ΙΑΣΜΟΥ Δ.Δ. ΚΕΡΑΣΕΑΣ Ζίτσας Δ.Δ.Γρανίτσης ΙΑΣΜΟΥ Δ.Δ. ΛΗΝΟΥ Ζίτσας Δ.Δ.Ζαλόγγου ΙΑΣΜΟΥ Δ.Δ. ΜΕΓΑ ΠΙΣΤΟΥ Ζίτσας Δ.Δ.Χίνκας ΙΑΣΜΟΥ Δ.Δ. ΜΙΣΧΟΥ Ζίτσας Δ.Δ.Πολυδώρου ΙΑΣΜΟΥ Δ.Δ. ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ

28 ΒΛ4ΨΒ-ΧΙΡ Ζίτσας Δ.Δ.Βατατάδων ΙΑΣΜΟΥ Δ.Δ. ΣΩΣΤΗ Ζίτσας Δ.Δ.Λιγοψάς Ιωαννιτών Δ.Δ.Ανατολικής Ζίτσας Δ.Δ.Γαβρισιών Ιωαννιτών Δ.Δ.Μπιζανίου Ζίτσας Δ.Δ.Βασιλοπούλου Ιωαννιτών Δ.Δ.Μουζακαίων Ζίτσας Δ.Δ.Ασφάκας Ιωαννιτών Κ.Δ.Νήσου Ιωαννίνων (νήσος) Ζίτσας Δ.Δ.Λιθίνου Ιωαννιτών Δ.Δ.Λογγάδων Ζίτσας Δ.Δ.Κάτω Λαψίστης Ιωαννιτών Δ.Δ.Μανολιάσης Ζίτσας Δ.Δ.Φωτεινού Ιωαννιτών Δ.Δ.Αμπελείας Ζίτσας Δ.Δ.Νεοχωρίου Ιωαννιτών Δ.Δ.Νεοχωροπούλου Ιωαννιτών Δ.Δ.Δροσοχωρίου Καλαμπάκας Κ.Δ.Αγίας Παρασκευής Ιωαννιτών Δ.Δ.Ασβεστοχωρίου Καλαμπάκας Δ.Δ.Ασπροκκλησιάς Ιωαννιτών Δ.Δ.Κράψης Καλαμπάκας Δ.Δ.Παναγίας Ιωαννιτών Δ.Δ.Περιβλέπτου Καλαμπάκας Δ.Δ.Αχλαδέας Ιωαννιτών Δ.Δ.Κρανούλας Καλαμπάκας Δ.Δ.Θεοπέτρας Ιωαννιτών Δ.Δ.Κρύας Καλαμπάκας Δ.Δ.Σαρακήνας Ιωαννιτών Δ.Δ.Λιγκιάδων Καλαμπάκας Δ.Δ.Τρυγόνος Ιωαννιτών Δ.Δ.Περάμα Καλαμπάκας Δ.Δ.Μαλακασίου Ιωαννιτών Δ.Δ.Ιωαννιτών Καλαμπάκας Δ.Δ.Γερακαρίου Ιωαννιτών Δ.Δ.Κρυόβρυση Καλαμπάκας Δ.Δ.Σκεπαρίου Ιωαννιτών Δ.Δ.Μάζιας Καλαμπάκας Δ.Δ.Κονισκού Ιωαννιτών Δ.Δ.Αμφιθέας Καλαμπάκας Δ.Δ.Γλυκομηλέας Ιωαννιτών Δ.Δ.Εξοχή (της πρώην κοινότητας Περάματος ) Καλαμπάκας Δ.Δ.Βασιλικής Ιωαννιτών Δ.Δ.Ανατολής Καλαμπάκας Κ.Δ.Καλλιρρόης Ιωαννιτών Δ.Δ.Κατσικά Καλαμπάκας Δ.Δ.Αγναντιάς Ιωαννιτών Δ.Δ.Καστρίτσης Καλαμπάκας Δ.Δ.Αγιοφύλλου

29 ΒΛ4ΨΒ-ΧΙΡ Ιωαννιτών Δ.Δ.Βασιλικής Καλαμπάκας Δ.Δ.Οξυνείας Ιωαννιτών Δ.Δ.Πεδινής Καλαμπάκας Δ.Δ.Μαυρελίου Ιωαννιτών Δ.Δ.Μπάφρας Καλαμπάκας Δ.Δ.Φωτεινού Ιωαννιτών Δ.Δ.Ηλιοκάλης Καλαμπάκας Δ.Δ.Κακοπλευρίου Ιωαννιτών Δ.Δ.Πλατανιάς Καλαμπάκας Δ.Δ.Κορυδαλλού Ιωαννιτών Δ.Δ.Κοσμηράς Καλαμπάκας Δ.Δ.Γάβρου Ιωαννιτών Δ.Δ.Κουτσελιού Καλαμπάκας Δ.Δ.Πεύκης Ιωαννιτών Δ.Δ.Νεοκαισαρείας Καλαμπάκας Δ.Δ.Φλαμπουρεσίου Ιωαννιτών Δ.Δ.Χαροκόπιον (της πρώην κοινότητας Πετροβουνίου ) Καλαμπάκας Δ.Δ.Λογγάς Ιωαννιτών Δ.Δ.Δαφνούλας Καλαμπάκας Δ.Δ.Βλαχάβας Καλαμπάκας Δ.Δ.Καλλιθέας Καρδίτσας Δ.Δ.Μολόχας Καλαμπάκας Δ.Δ.Ορθοβουνίου Καρδίτσας Δ.Δ.Απιδέας Καλαμπάκας Δ.Δ.Μεγάλης Κερασέας Καρδίτσας Δ.Δ.Αγίου Γεωργίου Καλαμπάκας Δ.Δ.Καστρακίου Καρδίτσας Δ.Δ.Καταφυγίου Καλαμπάκας Δ.Δ.Ματονερίου Καρδίτσας Δ.Δ.Ραχούλας Καλαμπάκας Δ.Δ.Αμπελοχωρίου Καρδίτσας Δ.Δ.Καροπλεσίου Καλαμπάκας Δ.Δ.Καλομοίρας Καρδίτσας Δ.Δ.Νεράιδας Καλαμπάκας Δ.Δ.Καστανέας Καρπενησίου Δ.Δ.Χόχλιας Καλαμπάκας Δ.Δ.Αύρας Καρπενησίου Δ.Δ.Αγίου Νικολάου Καλαμπάκας Δ.Δ.Αμαράντου Καρπενησίου Δ.Δ.Βουτύρου Καλαμπάκας Κ.Δ.Ανθούσης Καρπενησίου Δ.Δ.Κορυσχάδων Καλαμπάκας Δ.Δ.Κρύας Βρύσης Καρπενησίου Δ.Δ.Κλειστού Καλαμπάκας Δ.Δ.Κλεινού Καρπενησίου Δ.Δ.Στάβλων Καλαμπάκας Δ.Δ.Καλαμπάκας Καρπενησίου Δ.Δ.Δομνίστης Καλαμπάκας Δ.Δ.Διάβας Καρπενησίου Δ.Δ.Φουρνάς Καλαμπάκας Κ.Δ.Χαλικίου Καρπενησίου Δ.Δ.Αγίας Τριάδος

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-10 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 079833 Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Γεωργοπεριβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της αρ. 17371/20.11.2008 (ΦΕΚ 2497/Β ) Κοινής Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί του καθεστώτος ενισχύσεων του μέτρου 112 «Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ως Π.. ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Προς: Ως Π.. ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Β4 Ταχ. /νση: Λ. Αθηνών 58 Τ.Κ. : 10441 Αθήνα Πληροφ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ6Β-Ω6Θ ΦΕΚ: 3141/τ.Β /10-12-2013 Αθήνα, 6-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4627/152254 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα : 10.07.2014 Αρ. Πρωτ : 101267 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση : Μιχαλακοπούλου 103 115 27 Αθήνα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΤΡΟΠΗ Ημερομηνία : 10.07.2014 Αριθμ. Πρωτ.: 870 Κωδικός πρόσκλησης: 1.1.2 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013)

2η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1422 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Α Ξ Ο Ν Α Σ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Α Ξ Ο Ν Α Σ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3255 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 26984 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης φα κέλων υποψηφιότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2624 8 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (ΟΚΑΑ ΑΕ) και της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΦΕΚ: 3141/τ.Β /10-12-2013 Αθήνα, 6-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4627/152254 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα: ηµοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 1.1.2 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

ΜΕΤΡΟ 1.1.2 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΡΟΣ Α.1 - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ...7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ I ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ...7 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Β ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΟΕΣ)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΟΕΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ΜΕΤΡΟ 6.5 Προώθηση της διείσδυσης συστημάτων ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της χώρας ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γεώργιος Τηλ.: 213 150 11 83 / 78 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα