(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! / ( + + ( % & %! )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )"

Transcript

1 !!!! # % # %%&

2 & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! / ( + + ( % & %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # =

3 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( # 4 1 ) & 8 2 1% /? 1, 6 ),/1 ) 5/?11 # 14 / / + 8 ) ) ) )! 5/? 3 ) 3 + = )31 1 5/? #?54% 1 7. ( Α.(Β 4% &% Χ ) >& ) =&1. &1

4 . # 7 &3, / 7 &3 0 ) 5 &4 > &4 #. ( %% 5 ( % 0 % 6 0 Ε % 0 0 %1 1! ) %8 1< # %4 +0& 1% 2 ((( ; + ) 3# % 2 ()3 1 # 1 1 0)# 1 1 #, & 1 #! 1 #! 1 + #! ! / 1 1 +! % 2(,6 8 Φ ) & 8 %

5 /!% (+) 3,7 3 >= > 1 3 # ) 8 3 # 8 3 > 4 3 1% 3 1% 3 6 Χ/0 Ε 1% 3 / > (> 1 3 1,+ (#,( + (# # /( + ( ( + (> /##!##! 14 3 & 0 #Γ 0 8% ( Η ( Η Η 8& 3 3 ) )/ ( ) ) )/ + > >! >! ;>! >! 3&!

6 3 4 ) >! ( >! >! & 3 & ) %% 3 & 6 ) %% 3 & ) ) %% 3 & + ( ) % 3 & +) %1 3 % %8 3 % 6 %8 3 % ) %3 3 % + ( %4 3 % + 3 ( 3 6 ) ( 3 + ( ( 3 +( 3 3 )! )! 4 3 6;)! & 3 6 )! % 3 ) )! ( )! )/ 3 8 +)! )/ ( )! )! 4 3! 3 6! 3 6;! 3 ) 3 6 ) 3 6;)!

7 3 6 ) 8 3 ) ) ( ) ) & 3 3 ) ) & 6!& & 7 8#87 )3) 4 5/? #? /? #? /? #?5 1 4 / 6 5/? #? )4( & ( 8 &, 8 & 5/? 8 & 5/? 7 8 & 5/? #?5 8 (:; )43! %<! )4/ )46 ; )49 7 & )/: = )/) ; )//!

8 ! (! ( ( & ; /.,7 )!6 (!=,7 : ) : > 0 Γ + 7,+ 5!. % # 0Ι /) >, 6 ϑ,7 :,7 )) :. +: 5!. ) : 5! = 6 ; Η 5,7 >!!.! : )!Γ (! 6 Χ,7 ; : )., >!, 6 ϑ 6 : Φ Κ ), / :, >! / = / 7 ; +, < ; 7 : ) ; :7 +, 6 Η! +, :;. > + : + Χ(; :;., ) 6(,7, 7 = :6 6Η >,7 + % 1!= : :,. 6

9 ! : +!, Λ Φ 7 Λ 6 ), : 0 Γ ; > 2! : >! 2; = :! 5/? #?56 + ( )6 > 5 :!< : ) Φ! 6/ 7 0 Χ ) >! ( Μ(%4:Ν6 ( 0 ) 5,#! Μ(%4 :ΝΜ(%& :Ν > :!, :, #!,7 6!6 (,! # ; # + = : : Φ 6 ; ( ) ; ; / Ο!, 6 6!, : 5/?: Χ ) >: 0 ) 5 < # Ο )! Α#Β / 1!# # += # = Φ # 8 / 3# # / #!! > 4 =! 5/? #?56 + +! )6

10 ! 6 6 & % ) + = # (, >% 1 6 +# %%4# 1,0Ι) 6!( #?5 + 1 % 83 6! )6 #?5 #! %%1 5/? #?5 + ( #?5 #! ( #?5? >! : #?5 #!+# #! <6 +

11 ) # ; Α(Β: # :7 ( =) ) Φ, : = < ; : :!! 0 : 6= ) ) + : :, Χ ( = ) (, ; + # # Χ! ) ( ( # 2 6 #., Α#.,Β : 70 Α > ( : )Β )! Μ5%&: # %Ν6Φ ; = Φ <,! ; : 6= ) #.,! 0:! ) = 6! ; :!,=Η 0 : = ; ) ( )! ( Η ) ;! # Μ %&: # 8&Ν:= : =Η = Χ ; Φ : Κ Κ

12 )! (! ) / (/ ) (, &? /!0 Α/ 0Β : 7 ) ) 7 Μ % :ΝΜ,%&: # 1Ν > )! :) Ο! :! = 7 )2 >, ; ;Η ) Π Θ : Θ Ρ/, / 0 /! 7 : 7! :! = 6 7 Α 1Β ) ) ; 6 ) Ο # # : # :7) Φ ) ) ( ; 2 ) Χ #., ; : < #! Μ %&:, //Ν6 # # :! 7 ;Η #., Φ ; 6 # + 6 #! # : :! 6 6 )6 # : = ; 6# = / ) / 6 :; : / # + ) 6 ) # ; ) 6 7#, ; : ) 6 ) Α) Β 6 > /!0 5! Α >, Μ %&: #&1ΝΜ % :Ν Μ,%&: # 1ΝΒ 1

13 6, ; ; 6 > ;Α2Χ/Β:! 6 > )! 6 > )! > Μ %&: # Ν ;, ; 6 > ;Α+ Β # 6 + > # :! 6 #. > )+!;Α > (Β6 ) 6 Χ +# = )! :) + # = 8 ; (Α 6 ), ; : ) # # ; % ; % 2; 2; 6; 6; 0. Χ 6 0. Χ 6!! ; ; #! #!

14 ; % 6 ) ; 6; : 2 ;! ; >! ) Η ; ) ( : (! 2; 7 2 ; 6 ) Φ ) Μ %&: # &ΝΧ, ; / )! : #! : # # Φ 2; 7 + Μ %&: # & Ν Μ %&:Ν 6 # = 7 2; 7 ; 6 7 Α6 Β 6 ; ) 2; 7 :! = Μ %&:Ν(! 6 ; > : 6! # : 6 Χ6 :! # + :! ) = > + 7 6; 6 ; Χ! 6 7 6;6 6! Η ;Φ > Μ %&: # 1 Ν ) ) ) # Φ#! Φ # =ΜΦ %3:Ν Φ # : # ; Φ # Π! Ρ: Π)! Ρ Π) Ρ Α) Β6 # # :) ; 6 : ># Π) Ρ 6 # Π! Ρ Π)! Ρ : ) = : ) Η : # # = # # 3

15 ),!% ;) ) # # # : 5= ;, # Μ %&: # 41Ν/;!! # ; ), ( # # = : 0 ) Α / Β! /! 6 = : 6 / ) : / Κ? 0 4 ; )Α Χ # # # :# Π) Ρ 6 # Π! Ρ Π)! Ρ + + # # ; % ; % 6 6 2; 2; 0. Χ 6 0. Χ 6 )+ ) # # ; % ; % 6 6 2; 2; 0. Χ 6 0. Χ 6 )+ ) # # ; % ; % 6 6 2; 2; 0. Χ 6 0. Χ 6 )+ )+ 5 5 ; 5 &% ;&% #! #! #! #! #! #!

16 6 / ) :! 0! 6 ) 6 Μ % : # 38Ν Π# / Ρ 5 &% 5 &% Β Β ) ) 5 &%. 5 &%. #& #& 5 &% 5 &% ) ) 5 &%. 5 &%. ; ; / / 5 &% 5 &% ; 2#87 ; 2#87 ) ) 5 &% 5 &% ;#87#& ;#87#& ) ) 2#875 &%. 2#875 &%. ; ; #87#&5 &. #87#&5 &. % ; % ; ;,Α # /,! / /!) ) > #! 6 / # 6 :! ) #) ) 6 ) / /> = / / ( #?5 #?5 #! 6 > 6 / / :. 6 ) 7 ; / 7 : Α5 Β &

17 7 (Α Χ?! ) : ) ;! / /! 0! 0 6 ; +Α > ) ; : Λ! Λ 6 = : ) = 6 : ) 6 ) + ) : Κ? ), ) 2 )!, ) 6 ) :! =Η 5=#., Σ 6 / 6 ) ; : 2; ) = :/ 6 )! #!!. 7 6 ; 7 : 7 Μ!%&: #&4Ν5 :! 7 %

18 7 )Α 2 # % &! 6 Ο 6 ) Η : / 6 ) / 6 ) ;! 6 ) 7 7 ) 1 7,Α? ; && 2 # # (% & # # (% & 0 6 ; 3Α > ) ; )! Ο Φ ; / 6! 0 ;Η #.,: 7!:): :. 6 ) )

19 /? ; Ο, % & ( 5 := 6 ) / :; 6 ) := 0 :;Η #.,! + ;: 6 Τ ; 6 ) )! ; 6 ) ;? = 7 +Α 1 5. # % & )! +!! +! + ) %,. / ),, 6,, Μ % : # &&ΝΜ %&: # 83Ν # / :0 / :/! /2 > / Φ 7 ) : 5 6 : ) (!. ) 5 1 ) :! +#

20 7 3Α 5 ; ( (2 ( & ((! & ((!(! ( (2 ( /5 8! / 7 4Α 2 Β % 5 # % & ( ( (! # ( ( ;Η 6,Μ % : # &&Ν Μ %&: # 83Ν ;(= ) / 6 6 )! 6> :!! ) ; > > Μ %&: # 3 Ν Μ %1:Ν# Μ0%4:Ν Π,!Ρ:; > Π, Ρ (! : ) = / 6, ) / 6 )

21 Χ ) : ) Μ0%4:ΝΦ7 = / :;Η # /, ), : ; ), : = /! 5 ), / 6 ) 7,( / ) >) +! ( : + = ) > = ), : )),6 6 + ( = / 9 ( 9 Α5 3Β 7 /Α & > & ; 9 9 6, :+ ; Α5 4Β 7 6Α % 2 # :8 & % & 2 # 2%9) :8 & 3 9 % ) ) 0 :! ), ; / ( Α5 &Β6 ) / ) ),

22 7 9Α! % ; ; ) 3! ; ) 3 55 # < # (! 2 9 % 55 :8 & 3 % 55 %.& 9 ) (9 ), + #&7 #!5 7 : ) / = 6 + Μ % :Ν 0 #! 5 / # 6 7 / :/ = 6 Ο ;, #!5 ΗΜ %&: # 3 Ν:, 5, = / ( #!5 #!5!(! 6 = 6 ) )5 #!5 )! > / / 6 > #!5 = 5 5 % > #!5 : ( #!5 Η. ( Μ % : # 4%Ν> Φ ;.. ) 7 # 7 : #!5! #. ) =! > / /!Μ %&: # 3 Ν 1

23 / / 7 6 ( = 06> 6 31, / :!, 7 (:Α! 2 #&7 2 3?!! (= 0 >! 1 ( Α 0 1! 06 > 6 1! 06 > 6 1 = 06> 6 31) >? Α 061 Β ((8 6 ) %, 6 ) ( 6 (8? 6 ), 32 Χ /> 0 :! 6 /2 6 / 7 Χ / 0, : 0. / / Χ : :! / (:) ;! / 7 : > 6 / 7 8

24 Μ % :Ν / 7 Σ 5.Χ > / 7 ; 0 / #.Χ > # / 7 ; 0 /, # ( /! Φ /!, / 7 Μ(%4:Ν.Χ > / / / )/,!: ) ; 0 = 6 / 7 ( / 5 ) 8 > / 7 7 ((Α Β5.Χ 2 3?! 6, 5 :#. )! : ) / = 6 ; 6/ 7 0 Α 6/ 0 Β6/ 0 #!5 > / / : 5 =Φ; 3

25 6/ 0 7 ; :. := ) ; 7! Χ 0 6 ; 4Α / 7 ) ; 5 )3 : Χ: 0 6 6/ 0 : :0 ( / / / # =. ) 0 7 ()Α!.? 2 3? 8 8 ( Α > > % = 06> 1) + 6? 6 6 Α Α 6 Χ Α &. 4

26 ! 0 Χ 1 3! 0 Χ 1 Β ((8 ) %, 6 ) ( 3? &. 3(78 (! ) &. 1 ) %,. ) ( )2 3 3(78?Ε (72 3 3( Α (2 36 (8 3> 3( )( Α 6 :! ) ;! 6 = : : )( Α 061 < 7 = 8 8 ( Α 0 1 Χ ; /Α 6/ ) ;! ) 7! + 0 5: ! # 7 = :) &

27 / 6 7 / ;0 = : 7 7 : ( + ), 4.>%.>% ( + + ( Α(++(Β, ; Α) 4Β, +, (Μ % :ΝΜ#%&:Ν#, ( + ( Φ > ; : + 6 :+ Φ ( : + ( : 6! ( 6 + ( #, ; + + ( ; 6Α ( + + (, ; /2, (:Φ ;! + : :! ; + (! =. + # + ( 8,+ : + (! 6 > + =6 Φ ;+ ( ) + + )! 6 > : + ( 6, + ( # 4 2 8) Α!) Β (, :+(++( ( +, :0 %

28 : 6. 6! > 6 + Λ, = 9)(5 6 Λ 0 ; ; 0 > 6 # ) & 8 3 ( 6! :> ;Λ+Λ! 6, ): (++( ( :< : ++ ( ),, # ) + ) = : 65 ) ; :Κ! ), /? 6 0, > :! > / Μ,%&: Ν6.! > 7 > > 0, : ( > / ) & ( Φ : ) 8)! ) Φ ( ; 9Α 0, >! > / (, + (++( ( Μ#%&:Ν

29 ), 6? >% 6 0, 0 +, ) > ;: +, ) % : #+.( + + :,+ 7 =6 ( + : #! :. ) + +:, : >) = :+ # >% ; >% >% >% ; (:Α >0 + =, + +, 7 ), 9??? 6 0, : 7 Μ,%&:Ν6 = :.,> Α > > Β Φ /, 0, ;Η Μ6<<:Ν: / 8 33 ( %,8 %, / / 8 33! 8 33 Α) Β /= 0,, + ): # 7 /) + # > :+! ( +; ) : ;,! )! > > : 6 : ) ) 6 6+ : 7,( + # >

30 7! 8 33 :) %, ( ; ((Α 0,, / 8 33 / )0, 0 + Α) Β :! 8 33 ) ; )%, ( ) # >% ; >% >% >% # ; ()Α 6 Φ! 0 7 # > =, + )

31 6 0 0 (! : ) # > 6 ) ; :,> : 8 33 ) 7 ) 0 7 ; (,Α 0 0, ), (:!&;! ) Μ % :Ν 7 : :! 7 Α, Β = : ; Α# Β Α) Β,! ) + Σ 6#! ) : ;,! ) ) ( + :, =:! )

32 ; (+Α! ) / = /! ) / :,! ) Α5 Β 7 (,Α Ε &!&;. % 3 % 2 ) % 5 /! )., ( = 2 ):! ) 3 %, 3 % : :! ) :, 3 % = /! ) # 1

33 7 (+Α!&; 3 % + 3 % 2 ) 0 Χ 1 3 % = 2 ) 3 % 2 ) ) )( 3 % Γ 3 % : 3 % : 3 3 % Β 3 % 3 8

34 !.,!., ( 1,Α, Β (, )> ;: %! 6, : Λ 2; Λ (= >, ;Η 7 # 6 >! 6 ( 7, Μ(%&:Ν 6 # : + %, ( ( Φ; 7 9)(5 Α < ) (5 Β 9(5 ;#!>! 7 Μ)%3: # &ΝΧ! > ;, : 6# = : :! 9)(5, # = 2;! 9)(5! Μ# %4: #& Ν6 ) # # 0Ι+>6 + Η+ Σ! > ;2;, = 6 > ;) : 9)(5 6 Κ, 6 2; : 9)(5, 6, =, : >, 2 > ; 9)( > ; :;, 6 > ; : 9)(5 6,:!,,7 Χ6,! 9)(5 : 6 +# %%4, 3

35 !. 6< >:! ) = /, 79)(5 0 :,, ; + 6 = :! 6? 6 67!,;! Σ 6 6?: > ; 5 6? 6! 6! : > ; =6 6? : :6 Κ? ; > ; 6+ > ;! :6, ) > ; :, 6? : 0Ι,7 > ; + >,7 ) Η 6! ;: >! 6 ), 9)(5 Σ 6>9(5 ; # :! 6? 9)(5 6 (= : + > ;! :! ; ;, < 9,: 5: 9)(5 6 > ;! + :! 6 = 9)(5 6 ;0Ι +>,7 < Η)! 6 4

36 !., ( ( (! Ε ; 7 ; 7 9)( : ) %, < %, < > ) Π ΥΡ 9(5:7 = Η 7 (3Α Β Φ; 7 0/ 8 : ; Β : ) ΗΕ ; ) ΙΕ,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, / 1 6,3 ) : ; 6 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5 Χ.5: =Φ :9(5 Τ 9(5 = ; :Φ, ) Μ)%3: # Ν9(5 ;= : Λ # Λ ) + < ) 9(5 : /5 1 9(5 # 5 8 ;Γ! > : 9(5 ) 7 (4Α % ;Φ / 8 : ; Β : ) ΗΕ ; ) ΙΕ,3 + ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, / 1 Φ :! 6 0(% ) 1 ((( 05(% ) 1 / 7 6 ; : 5 3 : 8 > 7! = &

37 !. 7 (/Α %. Χ.! 0/ : ) ΛΕ ; ) ΙΕ,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, / (8 1 0= ; ) ϑε : ) ϑε # / / (8 1 05/ 1 ) 1.! 5 3 ; (3Α > :8 7! =, ( ( )!Γ ( < ( :!.%, Μ)%3: # 8Ν6. %, ( 2 9:!! Χ / (, ) : 7 Φ; =, : ) >, : 6, >! ( :! 9(5 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 9)(5 : ( ( ( 5 4 : 8 >. 2 9 ( ( 4 %, : 6 ;Η 9)(5 Φ %, 7 (6Α %.! 0/ 8,+4 : ) ΛΕ ; ) ΙΕ,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 +, ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 51 %

38 !. 4 %, Ο! / Ο!, : Φ > %, : Φ 0 3 1(0% ) & : / > 23 ; ) 32 3 : > >, < 7 (9Α % 05 0/ 8,+32 3 (23 ; ) : ) ΛΕ ; ) ΙΕ,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 +, ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, ) 8 ; (4Α > : > >, < Τ ( 6 %, : 3! #, : 3 : 5 % 7 ):Α % 0 0/ 8, (23 ; ) : ) ΛΕ ; ) ΙΕ,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 +, ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 51, ( (, Φ; 7.? Φ; 7.# %<,,7 :9)(5? 0 >; >)(5 Α>) (5 Β Μ)%3: # 8Ν6 >)(5 6 ). 5!, : 7

39 !. 6 9)(5 0 =! )! 9)(5 # = 6 # = ) 9(5 ) +55) 3(3 ( 35,5 ϑεεκ5, 3 : 7 : ( < / 6 9)(5 # =! Σ # %,+8,+4 3,+ Β 6# + : Α Β, ; 6? 0 > 6 ( # # 6 9)(5 0 = ) : # 0 > 6 6# 7 : : / #: 7 6 (Α / 6! 9)(5 # = 5 >+ # = 6 ; 0 > 6 Τ! #3.%3 =! = 6 = = 7 Λ. Λ: #,+ # /9)(5 0. ( = :, #. /> = 7 : : 7 7, # : # 7 # Η/ 3 / 8.! / 8. 6 / 0 > 6

40 !. 7 )(Α Β>% Φ; 7.# %< 0;,+8 (;,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 +, ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 6 ; : ) ΗΕΕ ; ) ΗΕΕ 1 0; (= 1 0,+ / / (/. 9!) / / (# # ; (= /, / = / 8. / 8. 8 : ; Β ; ) ΙΕ : ) ΗΕ ; 1 5 = 0 > 6! / 8.:>.!3 / 6 6.!3 / / ( & 8 3 :! 9)(5 0 6 ( & 8 3 ; 0 :, >)(5 6 = 7! 7 ))Α?.Β.1 & 2 ; + ; ; & 8 3 / 8. Χ > = % 3 / (8 /.. (

41 !. ) 3 >!) ; (/Α >! Α Β Α Β >, ( )Β, ( ) ( % (! 6 > 7 7 : Φ :? ; Μ)%3: # 1&Ν6 7 ; : Φ ) ; : :Φ7! Φ Χ ( > ; :6 7 # )? ) ; = ; : 7 / 6.? 7 6 2) / 2 2) :? 6 )! #3.%3 ( / ) ; 6, 2 < <,,4) 3 4) 3 7 : < < Π( Ρ 7 ),Α?Η.?.. (4) 3 Μ / / (. (2) 2 2) 4) 3,,4) 3 ( / 6, /,(6, 2 >

42 !. 6 / ( : 6 9)(5 ( < 5 : > 7 < < 9)(5 0 7 )+Α & Φ; 7.? 06, /, 4 3,,4) 3 6, / 2) 4) 3 51 /5 (? 7 6 /! 6 > # 8,< <? 7 >8, Χ :! #3.8 %3! 6 Φ 6,< <? 4) 3 7 : 0 > 6 7 8,< < Α5 1Β 7 )3Α 5 Χ% Γ Γ.. (4) 3 Μ. (9 3 :,,4) 3 (8,. >8,Φ7 / ( %3 4 3 : = : > ;/ / ( 7? 7 > + 6! %3 4 3 = Β #? = +.? 7 6 ( =? 7 : > Φ7 > >) : Φ 7 = )Α? > # Φ : Κ? > + 1

43 !. ) ;? Φ, :) ; Κ Α0 Β! 7 = :, > 6 > #!? 7 / 4 2 8) : 2 8) Α5 8Β 7 )4Α 4 2 8) 2 8) % : 2 8) Κ? :!, 2 8) = : 7 2 8) % : 2 4 3? ; :!; Α5 3Β6 6 > # 5 :. Φ 7 )/Α Ι ) 2 8) % : 2 8) ) 3 4) 3 ) 3 ) 3Β ) 3 Φ 2 8) 4) 3 Φ 2 8) ) % 2 8) Β 2 8) % ) )> 8

44 !. />:Φ :?; 6 6 > # 7!> Χ + Μ(%4: # &&Ν:, Χ!!? Φ Α Β Φ 6 3 Φ ; 6 ; Β 6 Φ >>? ),!: ;?! 6 > # + >!;, 6 Φ 7 Κ? >> Φ Κ? :? : Φ ; Φ ;6? ΚΦ 6(! : = 6 ( = :Φ) ; 6 # > Α Φ ;6 ;Β,Α + > / ; >! Φ ;6 ;: Φ 7 Κ? 6 + > > :? :Φ 6 Γ ) : 6 / 7 = 3

45 !. Β 2 8) # )? ; Φ! # %,! :Φ# > ; /? :#! Α#! 6, 6, /,Β 6, )?! #! +Α 6 6 > ) Α 7! % 3Β #! 3 8! /,6 8 :5 ) : 3 : ) 7 6 # Κ) : ) # 4 8 8) Α5 4Β6 # 8 8) : 7 : 5= Κ ) = :6 > # Κ Μ(%3 :Ν 7 )6Α 8 2 8) 4 8 8) % : 8 8) ( Φ 8 061, : / 8 2 8) 4 2 8) Μ)%3: # 83Ν, ( ) ) Α Φ6 >Β = 7 3 ) 3 8 : 7 > Α Β 7 : ;! 6 6! Μ)%3: # 3 Ν 6!Σ 7, : 6 := 6 > = ) 1 4

46 !. ) 6 ( 7 Φ ( 6 7 ) > 6 7 : # 8! > (! 6 >= 7 7 /5 & Α 7! 6 0 < 5 Β 7 )9Α Β 5 Χ.! 0;,+8 (;,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, ; : ) ΕΕ ; ) ϑεε ! 8 / ; 1 (; ;Η. 6 ( Α) 4Β ; (6Α #. 7 >8 5 # + : (= Σ ( 6 ( (! 6 5 % 7,:Α >% 0;,+8 (;,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, ; : ) ΕΕ ; ) ϑεε 1 &

47 ! ! 8 / 1! # # % & () + ) & (), ( #.) / & () ) / & (), (#.) / /% & / # /! # 05! ; 1 6. ) & ; (9Α. 7 6, ( ), 1&! :Φ 6 > Μ)%3: # 3 Ν# # 98 Α5 Β :? 7? 7 :? 7? Φ 7,(Α # 0 98 Χ8 Χ > 66 > Χ3> 8 Χ8 /. Χ > 66 > Χ3> 8 6 ( 8! 6 > # :? ; #,? 5! : 7 Φ! ; Α8 /. ( 6! Β %

48 !. 7,)Α 1& Χ8 Χ > 66 > Χ3> 8..(9 3Γ Γ.(4) 3 Χ8 /. Χ > 66 > Χ3> 8 ) %, ( (= : 6 7 Α5 Β Φ!! Χ! =: 6 9)(5.! = 6 Φ! 8 / (! 7 Φ 6 ) & 7,,Α >% 1& 0;,+8 (;,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5, ; : ) ΝΕ ; ) ϑεε 1 0; (= , ; (= ! 8 / 8 = ; 1, ( ) + 1 % 2 : Φ? ; / / (! 6 / :) >? ; Μ)%3: # % Ν > 9)(5 :

49 !. ( <! : / / >? / ) 7 7,+Α >% 1. % 0;,+8 (;,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5, ; : ) ΝΕ ; ) ϑεε 1 0; (= ). 8, ; (= )./, 8 )Ο: Μ 1 08)./,( 8).1 0 / 8 = / 2) / 2) 4) / 1 058)./,( 8).1 058)./, ; 1 / =! : Φ =6? > = :=! # 9 8! #! # 98 Α5 1Β6 8 (, )? Μ(%3 :Ν 7,3Α # Χ8 Χ? > 66 > Χ3> 8 Χ8 /. Χ > 6? 6> Χ3> 8

50 !. />5 88)./, ;! : +ΠΡ Π( Ρ 6! Α5 8Β 7,4Α # ) Χ8 Χ? > 66 > Χ3>3(7 & (8 3?Ε ) 3? 3 : ΠΠ ) 3 Μ Χ? 8 /. Χ > 6? 6> Χ3>3(7 & (8 ) %, 6 ) % ; ):Α > 8). /, ( ) 3 >% > ) : ) : Φ 7! 8 9 Μ)%3: # 3&Ν6Φ7 Λ) ) Λ / 8 9 : Μ(%3 :Ν # : 7 8 Α5 3Β 6 > 6 98 # 5=; + =! : + 7, 6 = 0! ( +

51 !. 7,/Α ; Χ 1 # Φ % 3 8 (((55 ; 3 6 8! =) 6 # : 7 = : # 2! # ) ) ) 7 ( Χ# ; := ) 7 : : : # Α Β 5 4 >0 <.: ) ) = 7,6Α #! ; (7 9.( 3.4 >! ( ( ( 6 2 # : ) : # 6 20 Χ 1 6! 6 ( 7 )., + # 7 : ( Α5 &Β 7,9Α! ; (7 9.( 3 (# Χ... (2 1 ΕΕΕ

52 !. (! ) 7 = : ) # > = )! ) 0 <) 0 <> ) 7 7# 0 < #, (,? Τ, ) >!, ; # /# :( ) +,! 0 #! Α) Β ) Λ ># 6 Λ # = Λ > ( Λ 7 ) Η9)(5! 0 > 6 : + Α. 6 Β, )! 6! # : 7 : ) 6 >, + (! # :( + + ( = : + (. + #, 0(= : > Μ(%4: # 4&Ν6, + ( 7! 8 33 : + (! # : > ) = 1

53 !. 9+ ; ) 8. Χ > = % ( ) / ) 8. Χ > = % ( )?.Β >% 9 ) ( ) >% # ) ( ) #& ; % ; )(Α! > # (++( (! 5 % # 7 +:Α # ## 8 33 %, Χ3 8 %, Χ3 % : 8 %, 8) > ; > # 0 7 : %, ( Α) Β 8

54 ! ) : ) ## (), ( # %. 51 0/ 4 3 / ) 8 ) ## (), ( # %. 51 Φ; 7 >% ) %, Χ3 ( ) 8 33 ) 3) 8 33 ) 8 33 ) 83) 3) >% # ) ( ) #& ; % ; ))Α! > #! )! 9 # ;0 > )! #, : + (! # + :(++( ( ;;#, 8 %, ( > : 0 8 %, 8) = Α :, ; Β:,( 8 3

55 !. %, % # : 0 :. >, = 8 33 = 8 33 / 8 33 / 6!6! :0 ) 5 / :) Α Β) Η / 8 33 #, ( + # 2 7 > 9)(5 #,+ 5! 5 5 : 7 7 #! 7 :! 7 = Μ)%3: # %4Ν( 6 6 Φ 7 Φ 6 6 Φ! 7 6 Φ 7 Φ # 7 6= 7: < 7 7 +(Α Β>% & %. Χ 0;,+8 (;,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 +, ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 6 ; : ) ΗΕΕ ; ) ΗΕΕ 1 0; (= 1 0,+ #/ / (/. 9!) / / (# # ,+ / 6 6,+6/ /. 9./ # # ; (= /, / = #/ # # / 8. 4

56 !. 8 : ; Β ; ) ΙΕ : ) ΗΕ ; :!! 7 =: # :Κ 7!, ( 3 ; 6 > Π) Ρ, Κ Φ Μ)%3: # 3%Ν, 7 6 ) +: > 3 )! 66). 3! 6). Τ # 3: 6 : ) 7 ) 6 ) 5 +! ) > 3 0 > 6 : 9)(5 08. > 3 /! / 8. /! / 3 # 3: 6 > # : : 6 ) ; 6! Ο 6 33, :) # : ( #Φ # Η) ( / 3 6, > :=6! : > =! # %%!; 7 +)Α Β>% & ; ; + ; ; & 8 3 / 8. Χ > = % 3 3 (# 33 / (: ) (6 ϑεε &

57 !. ( 6 3 Ε>Ε>ϑ 3 / (/ 3 / (: ) 2 > )!9)( :(= ) ) ( = 6> 2 : ) :Κ ; : 6 ) 7 ) 0Ι 0 :!> 9)(5 +, ( :> # Μ(%4: # %&Ν/ =! 7 3 2! ) ; Φ / :! 6 7 = 7 3: % ! / Α 1Β 5 = 7 3 % Β > 2 > = : ; ; 2 3Α ) 7 3 > > %%= %%9)(5 7 +,Α 2# Φ; 7 0= 7 3 = Ε>Ε>ϑΕΕ> ΕΕ 51 1%

58 !. / Α 2#?Η = =Ε> Ε> ϑεε> ΕΕ = 7 3). = 7 3 / )(5 6 Ο : Τ, :. = : > Α 2# 2Φ; = 7 3 = Ε>Ε>ϑΕΕ> ΕΕ 51 0= 7 3 = Ε> ΘΕ>ϑΕΕ> ΕΕ Ι Α 2# 2?Η (8) ( = 7 3 =Ε>Ε>ϑΕΕ> ΕΕ 37 (8) ( = 7 3 =Ε> ΘΕ>ϑΕΕ> ΕΕ, ( / =: ( <! ! + (= :, ; :. #! :! 6 3 Μ(%4: # 41Ν 8! 1 ; ( < 1

59 !. 5 Β Ρ Σ = Ρ 8 Σ #2 6 Ρ Σ# <. 8 Ρ 8 Σ ( # : 7, : # ; 4Α +, ; # 2 :=! : ( 8) ) : 2 :.:8) ), ( 6? )! %3 # 8! 7 3 Μ(%3 :Ν( # : ) 6 >! 9)(5: > =2 7 +/Α Β &? 0/ 8 : ; Β ; ) ϑε : ) ϑε 1 0/ (8 1 0%7 3 8 ΚΕ>ΚΕ = Ρ ΘΙ = Σ ΘΙ 51 05/ (8 1 05/ 1 ; ),Α Χ> 0 2 Α Β = 0 2 Α Β 1

60 !., ) 7 8, ) (.; 6 6 ) =! Λ 7 # < # : 6 9( Γ, )6 # 9;6 Γ ) #?59?Α) Β 6 # 6 := : ) 7) 7 2 ), 5 4 : )6 : 7 #! : Α 2 ;! Τ 8 Τ Τ = 83. >.ϑ.. ( :. ( (4) 3. (Ο 7 ( Λ. (2 & ) ΚΥ ϑη. (Φ : 1 ; )+Α 6 Φ!6 Γ, )6 )6 )6 )6 # 9 # 9 # 9 # # # 7 7 # # #?5 #? ? 9? 9(5 9( (5 9(5 6 6 # # 0 0

61 !. Τ 8 (Φ 55.) 83 4 %=6 46Φ 9! % ς > ς9 3 > ς4) 3 > ςο > ς2 & ) > ςφ 3 Τ > 3 (2 3 ( ;)9 ς >. ( 3 (2 3 ( ;)9 ς9 3 >. (9 3 3 (2 3 ( ;)9 ς4) 3 >. (4) 3 3 (2 3 ( ;)9 ςο >. (Ο 3 (2 3 ( ;)9 ς2 & ) >. (2 & ) 3 (2 3 ( ;)9 ςφ >. (Φ 3 (%, %!%86 Ω #=Φ ;:%=% 4ς 4 3 Τ > 3 (2 3 ( ;)9 ς 4 > ΕΕΕ 3 (%, = (=.ϑ.ϑ( 4? 4.ϑ(?.ϑ(9 3? 9 3.ϑ(4) 3? 4) 3.ϑ(Ο? Ο.ϑ(2 & )? 2 & ).ϑ(φ? Φ (8 > )! 5 4, Σ 6 #?5 ) 7 # < Τ , 6 0 : 7, :,! ;6 6 = 6 : < 2; # 6, # # < 6 1

62 !. < : Ο 6 6 # < #?5 ) 6,! / )6,! ( #?5 #!! 6 )6,!#?5 > #! 6>0,! > :, #?5 ) 6 Χ ; 6 )6!, =!0! 5 8, ) ) ; 7 8 5/? Α5 /?Β ( 5=!, 6 ),/ # : Φ 6 Γ = 6 5/? ( : ; # # = :#?5 ;) < ;, Μ %3:Ν 5/? 7 5/? #?5 5/? 9(5 7 #. 6 9(5 9(5 6 ; )3Α 5/?,!= Φ! 6 Γ 8 #;!:,6 < 6 % % ς ; Μ(%4: # %Ν 11

63 !. Χ 6 = : 76 Γ # : ) 7 6 Γ Α) 1Β6 5/?,! Π5/? Ρ6 Γ Φ ( 1 5/?,! : Μ(%4: #8 Ν 7 = :5/?,! # < 5/?,! #!!> ) Μ(%4: # 8 Ν65/? #?5 Φ #?5 #!! ( = :! 6 5/?,! 6 ( #?5!= Μ65<<:Ν 5 & :! 5/? 7 5 # Α #5 7 & 5. Χ 3 3(8 (7 3(! Τ 2 3?! 0 1! 0 1 ((( 55 #Μ 3 Χ. 3. ). (Φ :. 8 (;! : + ). 8 (;! Ε >.(9 3 >.(4) 3 8 (= 5/? #?5 6 =: 5 1% : 5/? )6 Γ!= ) Η : > 3( (! Τ,7 + ) # 6 5Γ Α 5/? #?5,!Β 18

64 !. 7 3:Α #5 3 3(8 (7 3(! Τ 3((! Τ 2 3? ) ΞΞ Γ Γ 8, 8, 3. (760 1 ). (Φ :. 8 (;! : + ). 8 (;! Ε >.(9 3 >.(4) 3 8 (= # < Λ ) < Λ (= : 5/? ) :; )! ( Α <Β5 1 5/? )5 1%#Μ %4: #1% Ν 7 3(Α ;.! % 2 Γ 7 8.; %. 3. (760 1 ). (Φ :. (760 1 (;). 1. (Φ : ( ) :) <!! 0 < : /5 0 # 7 ; : 5/? ) ) < : 0Ι # = /; : <! 13

65 !., ), # 5/? ) 7 6 ) / :! 0Ι % # :5/? =Μ %3: ΝΜ(%4: # Ν, ), ( (! / =! ) Γ Γ 6 > ) ) # : )! ) = Μ#%4: # 8 Ν 6 :# % 3 + % 3061 / ; 7! Χ :! /!, 6 6 / % 3 ; ( Σ 7% 3 7% 3 / 7 : # % 3 6 # % 3 ; ( 4,= 8 Α5 1 Β 7 3)Α # # # % 3 % 3 7% 3 % 3 Χ8 4, = 6 / 7, 6 ( 4,, ; ) : : Φ ( 4,.! :)! ;! 6 8, / = (= : / :,! )! > 6# % 3061 ( 7 % 3 :/! % Α5 1 Β6 % 3061! % 3 : 14

66 !. : % 3061 : ( % 3(7% 3. % 3 ) 8 # % 3 061:! % 3 7 3,Α # # #3 % % 3 % % 3 % % 3 > 6 8 4, = 5 : 7 6 / % 3 ; # 7 6; > Φ 6 /! ( / # : Φ! ( 7 3+Α 5 + % 30 )1 % 3 + % 3 0 )1 % % 3 0 )1 ) ) 8 ) %, 4, ) Β (? % 3 ) Χ3(8 ( % 3 (8 8 1&

67 !. 4, 0 ( (! ) ΓΓ = ) 55 % % % 30 )1 ) % 3 0 )1 7% 3 % 3 ) % 3 ) 3(8 ( % 3 3(8 ( % 3(7% 3 7% 3 /0Ι %,/ 5 1 #/ :# / % 3 Χ# : 0Ι % # :+ ( :) ; :. % 3 : % 3: % % ( 0 : Λ 7. Λ / 7 6!! :( ) )! 6. 8 / 7 6 ( 4,/ 8%

68 !. > )( ) Χ : 5 =Η ( 5 )! 4,. : ) 5 11 / # ( Χ? 7 33Α & 1 % #. % + % 30 )1 % 3 0 )1 7% 3 Ε0 (! ) ΓΓ? 3(8 ( % 3 3(8 ( % 3(7% 3 7% 3, ), ) Χ # 7 Η :!Σ..( 4.(9 3 %.(4) 3 Μ ( 7 ; 0 ) Μ(%4: #1 ΝΣ. 4 > 9 3 % > 4) 3 Μ /> ; ) 7 +! #> 7 7 (= : / 8

69 !., ),, 2> >+ = :< 6 + ( # (= : ++ )! 0 Μ(%4: # &Ν )2 + + ; Κ6 = 6 + :; 7 > + Σ Θ : ;? > ϑ> Η. 6 + Σ Θ : ;?? > ϑ> Η. 600 :! : + 7 Σ Θ ) + % 3 & 3 : ; Β 55 6 )3Α)( / > ; )! Σ 9 3 % > 4) 3 Μ 6< < : )!.! / + ;# Ο.! (, ), + ; 2 2 )=! 7! Μ(%4: #3 Ν6! : 7 # + Σ 4 3 % Μ > ΘΕ 8

70 !. > : 7 # : 7 : 6! 0 /> 7 4 3! Π!( Ρ 1% ) ( Η7:! Χ! : 0 :;) = ( );! 0 Σ 4 3 % Μ > ΘΕ 8 (;! (76 6 ) Σ ΕΨϑ? 3( > 3( Ηϑ 6 ; := +. 7 :; 6 6 ; : ; Σ, 4 3 : Μ > ΘΕ > ϑθ & ΗΘ> 4 3 % )& 8 (;!,(76 8 (;! (76 8 (;! &(76 6 ) Σ ΕΨϑ? 3( > 3( Ηϑ ΕΨϑ? 3( > 3( Ηϑ Ψϑ? 3( Ηϑ> 3( ( :, 6 = :: 6. :; &!;. 8

71 !. ; )4Α ) 6 > : / = : ) )/5 6 Α) 8Β6 0 : ( 6 7! 0Ι/+> : ;; Μ(%4: #33 Ν, ), 3 7.; ; 5 )< # 2 ; )! 5 ) Μ(%4: #14ΝΣ ) 2 31 )2 31. ) ) Σ ) ; # ) : ). 8

72 !. ) ; # ) 6 ). )6) ) ; ;Γ! ) ) ; : 7 ) ;Γ! )< 6 Χ 7 6 ) ;Γ! ) > 5 ) Σ, 1, Γ, 1, Γ. 1 8 (;!.(4) 3. 1.(4) 3. 1.(Φ :,> 1, Γ,> 1, Γ 1 8 (;! : ; Β ). ) ). ) ). ),. ), )Ο 6, 5 );! Σ 6 Ο : 0 > 5 )Ο : ( + > Σ,1, Γ,1, Γ.1 8 (;!.(4) 3.1.(4) 3.1.(Φ :,> 1, Γ 81

73 !.,> 1, Γ 1 8 (;! : ; Β 5 )! 0 :;!:. (= Σ 6 5 ).! 6 6 Φ ) ) ; + :,. 6 /! 0 /5 0 / 6 6 6! ( : ) # ) ) ;Γ! ) ) Α ) ΥΒ=.! %, ; Ο. 5 ) 6 6 /! 0/5 0 : 5 7.! ) : :! %, :! ) Α < Β 7.; 2 5 ).! 6 :! #( 6 0 ) /5 0 Σ # 0 > 1,, Γ # 0 > 1,1, Γ # 0 > 1,1, Γ 7.; ; / 3(! Τ(%, :) ; = > / %, ) 8 %, ) Μ#%4: # 4Ν)! > %, Α) 3Β 88

74 !. ; )/Α ) 3(! Τ( %, 6 %, Σ 6 6 ) 4 6 ) )/ %, 6 Φ( = > : 76) ( ; ) ) ) 7 / %, 4 6; 83

75 !. 6 %, + ( : ):) Α Ω Β ; 7 34Α! ; ; ) ϑ, 3(! Τ(%, 2 3? %, %, ( %, (8 ϑ> > %, (8 Η> 8 (;! Φ ( %, : 7! / %, : 4 6 %, 6 ( 6 (, 7 %, / > / 8 %, Α) 4Β Β2!Γ Ξ ) Ξ / 5.?!Γ Ξ 0 Ξ / + Ξ?!Γ Ξ 0 Ξ / + Ξ ; )6Α )) Α Ω Β ) 7 %, 061 ;,. 5 ) 6 6 ) :5 18 >) 84

76 !. : Φ ).! %, : 5 )5 ) %, 0# 0 > 11,1, Γ )! 8 (;! >,1, Γ ) & )5 )!Γ Κ Κ ΕΛΛ Ξ 5 Ξ /, 2? Κ!ΓΛ ), 5 ) > Β2!Γ Ξ ) Ξ / Α ; Β 5.!Γ Ξ, Ξ / Ξ Ψ<Ψ?!Γ Ξ 0 Ξ / + Ξ ; )9Α )5 ),1, Γ )! 3 %, ( 8 3 ) 5 ( 6 Ο 6 ( 7!, ( Α5 13Β 8&

77 !. 7 3/Α 5 ; ; 7 3(! Τ(%, 2 3? %, 0# 0 > 11,1, Γ # 0 > 1 (8 3 8 (;! % + ΓΘ 6 > Σ % + Κ #! );); =! 5/? 6 Γ: 5/? )! 5 ) 6)5/?,!: Ο )6 Γ )! > 5/? #?5; Ο #?5 ) :#?5 #! Α) %Β 3%

78 !. 5/? ) 5 ) 0 5 /5 /50 ) ) 5 5/? #?5,! 65Γ,! 5/? 9(5,! #?5 ) #?5 #! #?5 ) ( #?5 9? ) 6 6 9? ) ;,:Α 6 5 )! 5/?,! 7 6 Γ ), ), 4! % (= :< Α Β/ :?!; Μ(%4: #8 Ν6 ( = :! #! Λ Λ : Α! % 5% % 3) % )< 3) 3

79 !. (6 (8 Ζ[Ζ (8 Ζ]Ζ (8 Ζ Ζ ; ( :!, # ) 6, 6 : ( :=? /! +# : / # ( / Α) Β5,! ( ; : ;,(Α / # ( 6 0Ι 0 ) ( 6 ) + /5 0 Σ (% )< 3 % 3) (% )< 3 Φ ; = ( 6! : ( 3

80 !. : / #, ) + ;5 & 7 8 /! 5/? : 5/?,!!, ) + ( ; 6 1 # 0 ; 3(! Τ % 3 / 0616 ) ; # ) Μ#%4: # 8Ν ;,)Α + # % 3: : % % 3.! 7 :# % ) ;! #?5 # = Μ(%4: #& Ν# ;) : : Φ/ : 3 )! : % 3 # Γ % 3061 # Γ 061 : )! ) Ο # ) % 3 / 6 :;). ) 5 1& # ;) 061 ( : % 3 Μ(%4: #48Ν 3

81 !. 7 39Α #. 5 # % ;) 06 1 ) % > # 06 > 1 5 8% # ;) 061 ( Μ(%3 :Ν 7 4:Α # ;) 06 1 ) 06 1 > %, 0# 06 > 11 ) 1 := ).! 6.! %, 6 0 ;:5 ) : 6 6 : +) ) ;) (?, Α5 8 8 Β 7 4(Α ;. # = & 2# 3 % 30 1 % 3 (( 55 _ Φ Χ. 3 6 % 30 1 % 3 % 3(;). 1. (Φ : 606 ( ;) 061 : )( < 7 4)Α ;. # = & (( 55 _ Φ Χ (;). 1. (Φ : 6 2 )) :)! 7 : : < 6 Γ: ) 6 Γ # Α >#?59?Β :6 = +! 5/? 7 ) ;) ( : )! 7 # 3

82 !., ) + ) > <; > <; 7 8 Χ 2 )! 0 1: 6! 061 # % 3061 :) ;) ( % 3Σ! 0 1! 0 1 ((( 55 #Μ! 3 Φ Χ. (;). 1. (Φ : 5 1& : ;) ( 7 % 3061:+ % / ;) ( % Μ(%4: #48Ν 7 4,Α. 5 # % ;) 06 1 ) % > # 06 > 1 ) > )! (;). 1. (Φ : 5 Γ 7 7 : )5 ); ( / : ) 6. ;) ( 7! % 3061 : ) % 3# )!!) = : 7 % 3061; )!.) 3 6 = # Γ Φ +Φ 5 8 # ) 3 # Γ! : 3 ΦΜ(%3 :Ν 31

83 !. 7 4+Α # 0 #. 5! 3) % ) % ) % 3031 ) : ) % : :# 5 81 Μ(%3 :Ν 7 43Α # %. 5 # % 306= 1 06 > 6= 1 ) % > # 06 > 6= 1 ( :! ) 6? 6 Φ 6 7! 6 7 6=! 5 88 > : )! 0 1 ) : + ; 7 44Α! # = 2 2 %.! 0 1! 0 1 ((( 55 #Μ 3 Φ Χ. 3 6 (;).1.(Φ : (.1.(9 3 >.(4) 3 ) 8 (;! (9 3Γ Γ (4) 3 : ; : / : Γ 6 ) = 7 : (!! = ) /5 83! 7 4/Α > <; Χ.;

84 !. 2 3 > ) 3 )(4 3 3Γ Γ ) 3 8 (;! Ε &( > 3 > ) 3 2 3?! 0 1! 0 1 ( 9 3 % > 4) 3 )& > Φ : 3) ( 9 3 : > 4) 3 Μ > Φ : ( > 4) 3 > Φ : (;).1.(Φ : (.1 2.(9 3 >.(4) 3 ) 8 (;! (4 3 6 ), Σ : Μ &( : Μ &( 7 ( + ),! :)Γ ) Γ Α) Β ;,,Α+! )!! Α Μ(%4: #&8ΝΒ 33

85 !. 6, ; :/ Γ ; # Γ ; 6 / # Γ :/ )Γ 6 ; : ;) : ) )Γ : : ) = # Γ )! = ) = : # Γ = Φ #! = > Φ/,: # Γ ( < # Γ ; : # Γ / ; # Γ 7 6, : ) ) Α > Β ; ; ;,!# : ; ( : ( :, ( ;,+Α # Γ! ) 34

86 ! #87 ) 1: Π5 ) ) Ρ : 5/? )6 Γ! 061 ) :! 5/?,! 6 Γ ) : 5/? #?5#?5 )6 7 ) ) : 7 ) 7 # Γ :); Χ= > : 6!:#?5 ) 6 Γ :, ; 6 : ) / 4, 6 : #?5 ) ; Φ Φ 8,)!! 6, ; : # 8 (Φ >! 5 84 :#?5 ) ) # 6! > 7 6 ) # : 7 )( 4, : ; 6! 6 # 6!: ) # = 6 )! = ) Α %& < ; ;. #87.Β 5 2 3? ) ΞΞ Γ Γ 8, 8, 3. (760 1 ). (Φ :. 8 (;! : + ). 8 (;! Ε >.(9 3 >.(4) 3 3&

87 !., ) 3 7 8#87, ) 3 ( Χ. 6 5/? )5 8& )! 7 :! 5/? #?5,! 6 :7 7 ) Α #5 2 3? ) ΞΞ Γ Γ 8, 8, 3. (760 1 ). (Φ :. 8 (;! : + ). 8 (;! Ε >.(9 3 >.(4) 3 8 (= 6 / : 7 : 5/? #?5,!! ( Μ(%4: # %&Ν ( ) / 5/? #?5,!5 : 5/? ) #?5 ) : 6! 6 6 = ( 7 (= : 5/? #?5,! = ( Μ(%4: # &ΝΣ 6! ) / < 9(5 6 4%

88 !. & ; 6 ( :.( ( : ) Η Κ : > ; :,7 5 3% :! ) ) 6 #! : 4 3, ) ( 8 3 ) ) 4 3, : # Φ; 4, 23 : 5/? #?5,! : / 7 6, 7 :, ;! 6 6 : 7 : 6 6 ) ((! Τ( : ) # 6 5Γ 7 /:Α 55 5 & ; 3((! Τ(?6 4 3? > 7 4? ?8 3 4) 3? !_ 2 & )?8 3 Φ 5/? #?5Η 7 :!,! :6 4

89 !. 6 8, Ν = :, 0 # Ο 7 : # 8 )6 3( := / 8, : ( ) 60 1 :7 6 7 ; Α5 3 Β 7 /(Α! ? ) ΞΞ Γ Γ 8, 8, 60 1 (760 1 ). 8 (;! Ε >.(9 3 >.(4) 3 Γ Φ 7. ( 5 3%9(5 : 5 3 : 6 : +# #Γ ( : : 6 9(5 6 ; (5 6 ; ( 6 : ) 6 7 /)Α 55 5 Φ 7. 0,3 (Ε Ι ;;,3 ) +55) 3(3 ( 35 Τ Τ 53 5ϑΕΕΝ ( ! 8,, 4

90 !. 6 4Φ6 4!! %46 6Σ 23 7 Φ ) ΕΕ4Φ6 4!! 8 / ) 3 3 4) 3 4) ) ΕΕ4Φ6 4!! 8 / !_ 3 2 & ) 2 & ) 6 98) Ε4Φ6 4!! 8 / Φ 3 Φ Φ 6 98) ΕΕ4Φ6 4!! 8 / (5 6 #Γ ( 5 : = ; ;? : ; 5 3 ) : #Γ ( ;, Κ 6 > 8, : Κ ; ; ) 6 Μ(%4: #1%Ν 7 /,Α > #=! ; ) > 4 2 8) 2 8) % 3 8) % 2 8) % (%3 4 4 )( 4 4

91 !. )( 4Β )(Φ 4 8) )( 2 8) )( 4 )( 2 8) 4 )(Φ 4 8) 2 8) % : 2 8) 2 8) % : 2 8) 2 8) )(2 8) Β )(2 8) )>3 8) % 2 8) 4 3 )(2 8) Β )(2 8) )> 2 8) % 4 3 Φ; #Γ (! 8,! Α5 3 : Β6, /! 6= ( 9(5!: / Ρ3 Φ; #Γ ( 7! 6061 :6 = ; 6 7 /+Α ; & #=.5 ;;+ 8, ;; > 3 + > 3 Φ )(

92 !. 6 8, #?5 )! : 6! Μ(%4: # & Ν) 5/? ) :; ( Α5 31Β 6 ( : 3((8 33 Ο , 8 33 Φ! 8, #?5 > ; ), :! 8, /#, 7 /3Α ; & #87.; % 2 3? ) ΞΞ Γ Γ 8, 8, (760 1 ). (Φ :. 33 ( (;! 33 (8 33 6,Γ Ξ Ε ) (2 3 8 (;! ς Γ Γ + Γ 3(9 ΓΓ > )! 5 31; ) Σ %!%86? Ε (? 4 >? Ε (? >? Ε (?9 3 >? Ε (?4) 3 >? Ε (?Ο >? Ε (?2!_?2 & ) >? Ε (?Φ #=Φ?? Ε ;:%=%? Ε (?Φ ς Ε ς Ε+ : > 6. < 6 Φ. 41

93 !. 7 ; =) # 4 : = 6 ( 7 ) 7. 7 ;,3Α ) /? #?5,!.. 7 7!: ) Α Β =. :! % 0=) 1 :! =) 6 % 061! % 3061 : /. 7 Ο, Φ ) 4 ;,!: =) ; 7 /4Α ; 55?6 4 3? > 7 4? Φ ) 4 % 0=) 1 =) 48

94 !. ;>!. 7 7.!! % = 0 1 :. 6 :5/? #?5,! 7! :! % = 0 1 :! = 5 Α Β 7 = 6) 7! : = : % % = 0 1 (,. ;,!: % = Ο, 6) 4 Η =) : ; 6 :7 (!/ )Χ 7 : 7 //Α ; 5?6 4 3 =) =) % = 0 1.? > 7 =) 4?8 3 3 /?8 3 4? 6) 4 >. (% (% 5 34 > :. ; Π2 (Ρ = 7 /6Α Β 5 Μ 2Ν 3 (760=) 1 ) ( (9 3 7 ΠΠ( (4) 3 43

95 !. (=) 4 >(/ 8 (;! =) 7 + ) 8 (;! Ε+ >(=) 4 >(/ #?5 )! 5/? #?5,!6 Σ %!%86? Ε (?=) 4 >? Ε (?/ #=Φ?=)? Ε!%#6 Φ 6%= αφ 4?? Φ4? (? 4? Ε (? 4 ;:%=%? (?9 3 ς Ε 4? (?4) 3 ς ς Ε+?7 ς +?, ) 3 ) >) 5/? #?5 > :, )! = 6! 8, #?5 05/? )5 3& Σ %!%86? Ε (? 4 >? Ε (? >? Ε (?9 3 >? Ε (?4) 3 >? Ε (?Ο >? Ε (?2!_?2 & ) >? Ε (?Φ #=Φ? (?? Ε ;:%=%? Ε (?4) 3 ς Ε ς Ε+? Μ 7 /9Α!& 5 8,. 8, 3.. ( ).(4) 3 Μ. ). 8 (;! Ε >.(9 3 >.(4) 3, # 9 34) 3= : 6 ; 6 = > :6 : 5 4% + +! 44

96 !. 7 6:Α!& 5 8,. 8, 3.. ( ).(4) 3 Μ.(9 3 >.(4) 3 ). 8 (;! Ε >.(9 3 >.(4) 3 5/? #?5,!! 6!# 9 34) 3Σ %!%86? Ε (?9 3 >? Ε (?4) 3 #=Φ? (?? Ε ;:%=%? Ε (?4) 3 ς Ε ς Ε+? Μ ; : %!%86 )! = ) 6! : ; 6 /! 5 4% ) ) # ) : :7%!%86 ) 6! 6 : 6 ; = Κ! ; :;7! : 6 ; 6 ; ( 6! : 5 Α5 4 Β 7 6(Α Ο ,. 8, 3.. ( ).(4) 3 Μ.(9 3 >.(4) 3 (6! ). 8 (;! Ε >.(9 3 >.(4) 3 >! 7 ; 5/? #?5,! :76 7 < #,!) : 4&

97 !. ) 7 6 : 7 :. # 7 Μ(%4: # 13Ν 6 / ;! :/ 6 ; Α ; ) Β!Χ ; 7 ; : ; Ο, ), ; :,! / ; 7, ; 5 4 > :! : Π2 (Ρ< : %%%6 ( 6061! : 7 6 :5 ) 6 ) 6 : ) 7 6 > ), 7 6)Α & 7 8..#87. & 8,. 8,.. ( (.1.( 4 ΕΕΕ. ϑ. ( (.1.(9 3 7 ΠΠ.(4) 3 8 (;!.. ϑ55!, ) 3, / : 5=)! 6 ;!& (= :6 ; 6 Λ > ( 7 ; : )( Φ 36 7 # 7 6 :! 8, : 7 Ο 6! Μ(%4: # 8%Ν 6 ;# )( 38) > 2, ;6 8,, ;, ; ; 7 Α5 4 Β &%

98 !. 7 6,Α! 5 8,. 8, ( : (9 3 7 (4) 3 (Ο 4. ( Λ (2 & ) ΚΥ ϑη (Φ :. ( ( Φ 3. ( 38) 8 (;! ( 455! #?5 06 Σ 4 %=6 46Φ? (?? >?9 3 >?4) 3 >?Ο >?2!_ >?Φ 9! % ς Ε> ς > ς ϑ> ς Η> ς Λ> ς Θ %!%86 8Φ49%=6 >8Φ2% %46 6Σ? ς Ε+?: ς +?7 ς ϑ+? ς Η+?4. ( Λ ς Λ+?ΚΥ ϑη ς Θ+?: / 6 6 = ; :) >! 8, 7 # =) 7. 7 :. 7 )! 3 8) 6 =) 7< & 5=6 6! 8, 7 = : 6 7 # < : 5/? ) 6 7, ( Φ Α5 4 Β)5= )( 38) &

99 !. 7 6+Α 7< 8,. 8,.. ( (.1.( 4 ΕΕΕ. ( (Φ 3.. ( 38) #?5 0 Σ %!%86? Ε (? 4 >? Ε (? >? Ε (?9 3 >? Ε (?4) 3 >? Ε (?Ο >? Ε (?2!_?2 & ) >? Ε (?Φ #=Φ? (?? Ε ;:%=%? Ε (? 4 ς Ε ς Ε+? ΕΕΕ %!%6% #=Φ? (? ;:%=%? 4 ς Ε 4? ς 4?9 3 ς ϑ 4?4) 3 ς Η 4?Ο ς Λ 4?2!_ ς Θ 4?Φ ς Κ ς Ε+? ΕΕΕ ς +?: ς ϑ+?: ς Η+? Μ ς Λ+?7 ( Λ ς Θ+?ΚΥ ϑη ς Κ+?: 64 + ) :5= 6! : > 6!; # + : Η)! 6 ; =: 6 ; ; 7 6 8, ( %, : = : 5/? #?5,! #?5 )6 Α5 41Β6 ( %, 8 33 #.( 5/? #?5: #?5 ) &

100 !. 7 63Α 7< 5 #87.; % 8,. 8,. (%, 8 33 %!%6% #=Φ ;:%=% Φ ς Ε > : Ι& Κ! ; 7! 8, 5/? #?5,! )! 38) 6 6 Ο+! ΚΚ! 7 :! : Κ) 7 ) 7 8, 5 & Α ; ; &! Χ 8,. 8,. >. ϑ =) ) 55 =) 33 ϑη & ΕΕΕ )Α ). (=) ( 1(=) 4 ϑη. ) (. ϑ. ( (.1.( 4 ΕΕ 8 (;! 4) [ Ξ 8 (;! =) ΕΕΕ+ ). (=) 8 (;! Γ(=) 4 8 (;! 8 (;! =) ΕΕ + ). ϑ(=) 8 (;! Γ(=) 4 ) (. ϑ 8 (;! 4) [ Ξ 8 (;! =) ΕΕΕ+ >. ( 4 ). (=) 8 (;! Γ(=) 4 8 (;! 8 (;! =) ΕΕ + >. ϑ( 4 ). ϑ(=) 8 (;! Γ(=) 4. ( 38) &

101 !. 6 > = : 7 :. %%% %% = Σ 9 [ + =) ΕΕΕ+ Ε ϑη =) ΕΕ + ϑ ΛΘ 4) [ + =) ΕΕΕ+ Ε =) ΕΕ + ϑ ΛΘ ϑη 6Φ %%. 7! 8, ) =) Κ 38) 6,, Ο 2 ; Β Χ ) > Χ!6/ 7 0! ( Μ(<<:Ν: :> 0 ) 5 Α Β :, ( / 7 6Χ #!5 6 0 :5 ( / / : : ΧΧ : / 8 (2( 6 / 8 : ( = 6 01: = 01 = 01 Μ(%4:Ν (= &

102 !. ( :7 Ο :6!,, (; < 2 Ο ( = 061; )0 / 6 / 6 / : 0 ( / : 0 )! = 061 #!5 / 6 : 0 / Τ 5 ( Α Β 0 7 ) ( = 061 / # 7 / 7 7 :!, / 7 / = 7 7,, ) 2 6 ( = Ο! ( # ) = 0 1 ( 5 43/! 7 6/Α Ο 2?? 8 8 (= 6 0 >! 1 (= 0 1 ( = 6 06# 3> ( : 0 7 ) = ( 7 / # 7 :. / 8 8! 3 Α5 44Β &1

103 !. 7 66Α % #.? 8 8 (= 6 0 >! 1 8 8! 3 (= ! 0 7 # = ( > Ο8 8! ) 6 # 7 Λ ;!: ( 5 4&! 6 ) ), 7 69Α 2 # 6 Ε 6 ΓΓ 2 3? 8 8 (= ! 3 (= 06 1 (= 06 1 (= (;! 6 ( &8

104 !. 6 Η / 5 44 ;Η 5 &% # /! 7 9:Α % #.? 8 8 (= 6 0! 1 8 8! 3 (= 6 0 >! 1 (= 0 1,,, #. Χ /> # 7! 0 6 / # ) / = / Η0 7!: ; ) ( = 01 # 7 = Α5 & Β6 7 Η0 : / 7 = ) ;! 7 9(Α Π? Χ #.? 8! 8 (= 0 1,, +2 Χ ) 1; :, / 7 ( 7 ΧΧ 0 :/ 7 6 &3

105 !. 7 : )! / ( : Χ Α5 & Β 7 9)Α 2 Χ.; +? / 0 : ) : ) ; / 7 : 7 = 6 ( / ( = : 7 ;! 0 = ) ; )! 7 Α5 & Β 7 9,Α 2 Χ.;? 8 8 (/, +? ; 7 2 6! 0 ) 5 Α0)5Β! ( / : )), )= Μ(%4 :ΝΜ(%& :Ν# ;ΗΧ ) > 6/ 0 0)5 7 = : 7 6/ 0 # 0 0)5, + ( Β 6 0)5 / 6 ( = :, + )) 6 ) 8 # &4

106 !. 6/ 0. ( # 5 ( ;,4Α ) > # ) Χ>, > =: > /! ( ( 8 ) : ) 3 Β 8 8 # 0)5 = 6/ 0 6 Ο ( 6 :! # ) ( + 8) 7 8 / ( # 8 : #, ( / ( : ; + ( / ( /Α + ( / 5 & / > Ο! ( Ο! / 8 > 6/ 0 &&

107 !. 7 9+Α ;ΒΒ.5 ;; / + / 8 8 ( = 8! 55 :. ) ) ( 8 (= 6 0 ) >) 1 Φ Χ8) ) ; ) ; ) ; ) ; ( ) ) ; >, = ( : 5 &1 7 93Α Β ;. + Φ % (Φ ;; / (=, + ) #.. 6 # 5 )( 0)5# 7 +. :! = 7 =!,=! = Ο.. = = 7 :+7 >. =# :),! = (= 4 3 Α5 &8Β %%

108 !. 7 94Α #. % ΜΝ Μ Ν 0;,+8 ) ;,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 +, ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3,3 + ) +55 (,( ;2# 6 ;; = (= (= Ε = (= (= ; 1 6 = # 7. :# ) = ) 9)(5 6 : ( 8)>. Α! 5 & Β, +, 7 6 0)5 /,:; > ) ( & Α5 &3Β 7 9/Α 1 & Τ ( ):!( 6 Φ; ) :/ 6! Γ Λ ): Λ 6 # ) 3! 0)5 Α5 &4Β 7 96Α 5 Β (2(8 3 ( ( 8 > (2( %

109 ! / ( : 0 1 ) ; (=: 5 # 5 &&: ( )! 6 ) )! )! #! : /!. ((.. ( (. ) Η;Η 0 1 #! ( 6 ) ( : / )! #! ) ;! 6 )7 7 99Α ; ; Β #. (( 3 6. ((. >. ( Β #. ( ( 3 6. ( (. >. ( >, 0)5 8 8 ( : ) > ) ;.; & ( 7 6 Φ, ) = ( > / & ( 7 (! 6 6/ 0 6 %

110 !.. 0 6! 6/ 0 :! / 7 :! 8 Α5 %%Β 7 (::Α 5.Χ.? & & (= 6 0. >! ! 3 ( +.# 7 : & ( /=.. (:! 0 7 Α5 % Β 7 (:(Α 5.Χ 1 Χ >% =. 9 8 > = & (= = (=? ( %

111 !., + +? ; : ;, = 8 33 = 8 33 / 8 33 / 6= )! >! (: > = 8 33 / 7 6( 7 ) 2 Μ(%4 :ΝΣ Χ%, 8 %, ( 8 33 / 7 9)(5 =: =0 > 6 /(++( ( 9)(5 0 > + 6/! %,8 %,7 # := + ( > ) = = 8 33 %, ( 8 33 / 7 = :) 8 33 / 7 >: ) = 0 ) 6? 0 Λ # : 0 = Λ ++ ( :0 := Φ > 6 ># > ) 6 > Λ?# 0Λ= ( 2; Α >)! Β: 0 := ( + 6 ( +7 Φ > + :! # > = >! >=, ) 8 33 / 7 > Λ > Λ :! 7 >! > ) 7 = :(: + > ;7 :#. :. Χ,:+! = 8 33 = : : 0) / 8 33 / +, + + (?Κ Λ = 6! > 1 > ) %

112 !. %, 8 %, ( Φ 6 5 % )? Μ(%& :Ν 7 (:)Α ; 8 5 ## ,) # 06> 1 %,) ,) +),) > ,) > # 06> 1 %,),) ΠΠ %,) ) 3 4 %, ((( )(,),) )( %,) %,) 8 %,6 3 %,) %,) 3 %,6 3,),) 3, + + )?? > / 0 0 ( ) &5 %!! ( ( = 8 33 = 7! 8 33 ) 8 33 ) 8 33 = 6 Φ # > ) = ) 0 7 ) > > %, ) Μ(%& :Ν %1

113 !. 7 (:,Α % 5# ## & ! ! = )(8 33 ( )(8 33 (= 3 33 %, Χ3 ) (%,3 8 %, Χ3 ) Β 33 (8 %,3, + 3!&; >) %! ) Μ % : Ν 7 :!, = # > % 0)5 0 :!! ) 7! 6 7 0)5! % / 6# : : % : #! : / % / : 7 6 0)5 ) % / :; 8 3 % : :62 6!! : ( : %8

114 !. 5 % >6 3 % : = : > # ), / > 6 3 %!( : > :! (: : 7 (:+Α!6 # 0 3 % % 0 / &1 # ) :, = :! % #! / 3 % 5 %1 >( 3 : Ο) : > > < > 6 7. / & :! 6/ 0 % /. % #! 6 = : % #!! # > 0)5 = ( 6/ 0 Ο ( 7% 0 3 % 1! %. / 3 % 6 %! # :# 7! % )( 7% 06% )! % ( 2 ) 62! Η = # 7 (:3Α!6 # 0 3 & 3 / &. / & % 3 % 3 %. / & & (/ &! & 3 (= 0 % 1 3 % (7% 0 3 % 1 3 % (2 ). / & %3

115 !. 5 %8. 3 % : + ( 7 (:4Α!&! 6 # % 3 % 3 % (= 0 % 1 3 % (7% 0 3 % 1 3 % ( 3 % : 3 % : / &. / & 55 = %, 3 Γ # < # : 52 Χ, 5 Α52,5Β (, 5 Α(,5Β!= >!,6 6 Μ5%&:Ν, > < Τ! 6 < # 52,5 (,5!= : Λ ;Λ,!,6 ; 6 >! 6 6 / #,6! ) Λ 0 # Λ Μ5%3: # Ν5 %3 0 # : < Π Ρ 7 (:/Α Β? # ; & Μ1Ν 005! ) ΘΘ11 3 Τ /6 β / 6, Χ. ΗΚ ΙΕΚ 6 β 2 6, 3. Ε Ι 6β 2 6, 3. 5# ϑ 6 β ; )# 7 ΑΟ : ; 6Χ β 6, χ: ; δ %6 β % 6, Χ. 3 %4

116 !. < # 7!,6, < : )< ;Γ! ( / +!< # <,6 6 # Γ! )! ( +!< #, 5! ( +: = :! ( ) # 5 %4 0Ι, )( 5 %3 0 # 0 # :;! 7 >, 7 < # ;Η Φ! 4, 4 :0 # ) Ε Ι 6 β 6, 3. 3 Ι 2. ) ) : Χ,6!. ) Χ < #,7 =: > < = ; : Ο # # ; 6 ( 2 ; (7 2 ; 7 :, #3 7 :< #,6 6 / > # 6 2 ; 7 : ;2 0 #!,6 < # 5. : 9(5 (5 6 :7 6 Α= ; : : 3 ; Β < # Η 6! / = ) # Η;,6 6!: ).+: 6 = : 7 (:6Α!. Γ # 3 3( Φ 6,) (, 6,) (, ( 2 3? 4, Ζ3 %&

117 ! & ( Λ> ΗΚ> ΗΚ> ΗΚ> ΗΚ 2 ; 2 ; (7 3 > #3 6 ( > # (8 > # (; 3 (Φ 2 ) ) 2 ) : ; 3 () 3 (8 ) Η 2 ) < #! < Α8).: 2)Β: Α2 26: 2 28 Β > Α 3 Β %

118 0& 1% 2 +0& 1%. 2 / Ο ; :! )! 6, ) : 5! : ). Ο + >!!.! ) Η ) + = + ( >, > # Α) 3Β ;,/Α ) > )>, Α) 4Β

119 0& 1% 2 ;,6Α ), ) )# ( : > Φ ) : 5: ;. Α) &Β ;,9Α ( )

120 0& 1% 2 # ;Η7> ) :, ; # ;Α) %Β ; +:Α = >. ( Ο) % > > 7 ( > : > 7> = ) # ( : Ο ( ; Ο ( > Χ ( :;! > > > Χ : = > : >! / > >! > :( 6! Α) Β > : > 5=! ),! 2; 2; (= :)

121 0& 1% 2 ; +(Α! 6 )! Α) Β ;> =! Τ ) ) :) ) )! ) = ) Η, ) > 6 : 7 ) =: ) Χ = : ) Φ; = 7 ) 5 ; :!5! Α) Β # Χ + )!:! 5 6 >! > ; ) 6! 5 5! 6! 5! > = 2;! )= 7 5 )

122 0& 1% 2 ; +)Α )! ; +,Α 5! 1

123 0& 1% 2 ) ) Α) Β= ) : : ; : )# # ) ) # = + + ; )), = :0 < ) Φ; >, = ; ++Α ) Α; ) Β # + )! : (! 5 Α) 1Β 8

124 0& 1% 2 ; +3Α ) 5 5 ( ),6 6 6 (! / ) ) > ; +4Α 5 3

125 0& 1% 2 ) ; :5 5 +! Α) 3Β/ + : 5 ; ( > ; 5 :)! ) : (. Α) 3Β#. ; :, 6 5 : ) ; +/Α. 6. Ο. : :. Φ = Α) 4Β6 ) 6 : >.. : 6 Α) &Β( > ;.,6 6 Α) Β 4

126 0& 1% 2 ; +6Α 2. ; +9Α. 6 > &

127 0& 1% 2 6, = ) ; : )!: + 5 Χ Φ Α) 1%Β ; 3:Α ) 6 )! : + > = )! : +,6 6 =; ( Λ!! 6 ( Λ= Α) 1 Β 6) >! ) 5=! > : +! > Φ > Α) 1 Β %

128 0& 1% 2 ; 3(Α, ) ; 3)Α >! )

129 0& 1% 2 + ) >% 6! % +# %%1< : ; ( +# %%4# ) 6! ( #?5 1 % Φ! ) :.>,6 52, 5 (, 5!= > < #! 6 > ; : 6 )6 +, ; ) 1 )! ): ; 6! # 3 # 379Φ: :7! : ) ; : > )! : # 379Φ!, ; > ;# 2; 6 # 379Φ ; ) ( 6 ; ( Α) &Β: 6, Α) 4Β ) 5 ) Α) 1Β 6 2; 7 :.: / & ;!Φ; < :,6! 2 # : 6 > ; 6 %, : > : > 6 = : >

130 0& 1% 2 ; 3,Α ( )! ) ) > Γ ) > 5 >% ; 7 > Β Β.!Γ %. Β Φ ;6 >, 5 &%, ; # 2; >, ;&%, ; # 2; >, >, ; # 2; >, ;, ; # 2; >, 7&%, ; # 2;

131 0& 1% 2 Φ ; 6 Χ? : + Α 5 % %%% Φ?Β 9 Α 8 %%% Φ Β 6,: 0 )! +# ; : ) 1 ; < Α< %%Β: Φ07? ; 3+Α 0! 4 : (!, Μ(%3:Ν 1 Γ Β % &. % & 2 (;Η % %% 2 2 6Α (!,

132 # % 2 3# % 2 /!# # + = : 3 ( # 3 ( (?;# 2 /05. Α05.Β) / / 6 /! #,!! ) & %Ο!!!) Μ %8:Ν!& ) 6 Β > : ) + + ) 2)0 > :) 2 ) 0 # > : )! # Λ > ( ) ) ( Λ Χ.5 > : )! Χ.5> / &5Ω ) +55 ( ) ) (52 3(, Φ 9Α! > :)! Φ (=! Φ ( 0 : 5/ / 1

133 # % 2!&, # Β > : )! > :) Φ : Φ > : ) ): + : = # (:Α /! )! ) 0 6 ) 0 ( Α!Β: 0 ( 7 0!,# #! > : ) 0 ; 33Α > 0,# 8

134 # % 2 /05.) Χ Λ #< Λ :05. )0 7 ; ) : = ) > 6 ) 6 > Φ : 6 6 > :! 05. < # ;Η! 0 =,#! 6=# Χ + # [ # [ # [ + [ ( % Α) 11Β :< 0( 0 Φ 5/ Φ : 7!.!!.5) ) 6 7 ; > : ;ΗΦ 6 6 +:, #! :! 0. =:) 18 ; 34Α 5 )! #! ; > 6 : 05 / Φ!,# 6 5= 7 : ):!. / :! > Χ, : 5/ Φ (0 : # Φ : Α) 13Β60 ) #! :, 6,# 3

135 # % 2 ; 3/Α ) 0 ): # + #!6,# 6) ;6 ) + :. + : 0( 0 Φ,#! 5/ 6 ) 18 #,!. : ) ; >,# 5/ 6 0 # Φ ( 0 Φ, # : ),= ) 14 : ( 0# Φ Φ :)! # Φ 0( 0 Φ = : ( 6;: ) 0 : + 7,# :) # Φ > 4

136 # % 2 ; 36Α ( 0# Φ 3 ( ) # % 6 ) ( #?5 6 : >,, + 6 : +! )6 6>0 7 Φ = + Α0 # Β: 8 Φ 8 0 #! ), : >, ; : ) ( #?5 #! 0 # =? Σ! Φ /8 Θ( )! / #! :( 6 >, 7 # ) Σ &

137 # % 2 (((55 ((( 55 Γ Γ Γ Γ! /5 0 ; 7)( : /5 6 6( #, : ) 6 :Φ ) Α) 1&Β ; 39Α ( 6 ) 6 Χ! :, ( : # : / 7 Φ Σ / / ( Ζ Ζ ( Ζ Ζ ((( ( Ζ Ζ ( Ζ Ζ Γ Γ Γ Γ! 3 3 ΓΓ ) 8% :, ( : /5 0 0 :, %

138 # % 2 ; 4:Α >, : 6 3 ) #&. 0 ) 5 Α0)5Β ( Α!) Β!) / ( 6!:; : Χ 6 Χ ) + + :! ; Σ ) (, ; Φ < ( # + :)!,, = 6 ( 7! ( : ( + = + 6 (!,! : 0)5 6 (! 6! 0. : ; > 2! 6 :! (! : 0 6 ) Φ 6!

139 # % 2 6 ; ( Η :. : Φ, Ο 6 #! = 3 ) ( #& #! ) # :6 # + / 7 6 ( : ( 6 #! = : Μ,%&: # Ν /# #! > #!7 :! 5 (! 0 ) #! ( 0 :/ :! #! Μ %&: # Ν ; 6 60 ) ( : ) #! (. :#. 0 <! :) 5 :! ; / 2; #! ; % 0 Α 0 Β 6 0 #! : = #,< : 0 Α) 8 Β6 :#! /,< = 6,< #! / 0 #! ( : (,< :) #! ; )

140 # % 2?? 2? ; 2? ; Γ2 Γ2 2#& 2#& / / 2#&Γ2 2#&Γ2 #& #& 2#& 2#& 2#& 2#& / / ; 4(Α 0 #!,< 6 :;!!, : / ; Λ 0 #! = :, Α >Τ! 0 #! Β Λ6 ; Φ /.9(5 # ),,! 6 # ), Ο (= : 0,!:, ) Α,Β Α Β6 Ο!, + :,. ; % # ; 0, /,,# /, Α/,! : /,!8Β >. 66/ ((Α # ), 0,Ζ/,, 0 #!7,!: = 0 = : #!,!= : / ; # ),, : ; 6, 0 >; Ο 0,!

141 # % %&: # Ν 3 ) ) >#&. / ; 0)5 (#! # ),!,:=! :! 0)5 ( Σ 6 #! Χ = : # #! 0 ; :, 6 0 #!! Τ! 0 5 <( # 6 #!. 6! :! 6 6 #! >, Ο!., #! :! Η : > #! ) / : #! 6 #! 0. ) 8 : #!! : ) / = :> (5 #! ) #! ) Α, 0 : )#, #! )Β 2;

142 # % 2 3, 6/!! >! 6 : >, ( 6 > 6 #?5 ) 7! ) / ) 6! ) ) ; 6 /(= :, ( #?5 6!! / 7 > :! ;!, Μ#%4: # Ν 3, ( >% & / Φ Η 6 : # >! : Γ 5 Μ#%4: #&8Ν6= + = #, # 6# 6 ; 1 ; 4)Α 2 #!!) 6 +# ),,,= 6 )! #! )! #! %, 0, 0 )#, )#, > (5 > (5 > #! > #!

143 # % 2 /6 Λ >) : :. Λ : # < 3, ) >% & 6 : ) Λ! #?5 ) Λ = Μ(%4: # % Ν = # > :6 +!; )! + /# Ο :) #?5 )6 : +!=. ) :2; ) Η Ο6 ; > 6! 3,, 1 2 ) Μ#%4: #4%ΝΣ! 2& 6 =! 6! 6, ; 6 Φ! /# ; Φ 5;, ;! 6 6 / Χ 2;,! : 7,,,,, 2,,,,, :,,,,, :, ; ; 6 52& 6! :! # : 0 6 : = 6! : 6 Φ! ): # ;! ( < ; :! ( #?5 #! ;# :2 =Η< 2 =Η ) 6 # :( < ; #! ) Η ; 8

144 # % 2 > & #.1 : # : ; 25 5 % 6 # + # Λ >+ # Λ 6 # 3

145 5 1% % 2. 4 ( / 6 >,,!= Φ # : ) ( ) : # > #!;. Φ Φ # Σ! )! ) >! ) ) : ),6 Φ; : # =Σ ) > ) ( Η ( ) ( : + + :) + 7 = 6 2! : 2 ( ) = 4 ) 7 2 ) 5 ) Η Α) 8 Β 6 ( # ) 4

146 5 1% 2 : 7 /Η 6 : Χ >! # ) #: 5= : >! > ; > > :> ) = > : > ( # > ( + : #! : ( ( 7 : =( )+ (=! 6( ; 6( = > ( : : )+ ( ( 5 ) ) Π 5= # ; 4,Α 5 ) ( : : Η 4, ; 6 # > :# 5 ) + : + 7 = #! # : ), ; : ) 6 Α) 8 Β # (7> : # :! (:6 : Χ) > : 7 ( &

147 5 1% 2 # > : # > # # ) = + : ( ;Η 6 = ;: )! ( : ;Η #., ) (! / 7 ( ( 4 + 6, ;,9)(5:! 2!, 6 > 0 :,) 6 )! 6! # : #! ; : 6 +!,, ; ( + + ( ( ++ ( 6 = )! 5 6> Α > Β # ) + ( 6 )6 5/? #?5 :) ) # 6! Φ Α)6 5/? #?5Β= : # :, ; ) : ; 6 0 ) 5 Χ ) > / # : > Σ # ) # / 7! +#.! 6 Χ ) >! ( 6 (! 0 0 %

148 5 1% 2 ; 4+Α ) # 2 5 2, ; : ) 6 2; 7.= ) 6 + ( # Γ ) # 1% 5 >% ) 5 >% 5 >% ) 5 >% Β Π>% ) Π>% Π>% ) Π>% >% ) >% >% ) >% ; >% ) ; >% ; >% ) ; >% Β &% >% ) Β &% >% Β &% >% ) Β &%. >% Β &% Β ) Β &%. #& Β &% ; ) Β &% ; Β. >% Β 5 &% >% ) 5 &% >% 5 &% >% ) 5 &%. >% 5 &% Β ) 5 &%. #& 5 &% ; ) 5 &% ; 5 >%. 5 ;&% >% ) ;&% >% ;&% >% ) ;&%. >% ;&% Β ) ;&%. #& ;&% ; ) ;&% ; ;>%. ;

149 !% /!% / (Χ Φ># ),7 # #!, ),7,7 # 1 : ), := + Α) 81Β ; 43Α # ) # #,7,7 # 6,7 # 5!, >,7!, >! :,7 ; :. =, ) : 6# :! +# ;Η 8 =

150 !% 67) 8 #,7 :,7 =( 6! Σ Χ Α Α # ( # Ε # ( # Ε ( Ε Β Α # ( # Ε 5 # : ) Α ) +7 Β:,7 Χ :) = ( 6! Χ ( Σ Χ Α Α # ( # Ε )/ # ( # Ε )/ ( Ε ),! > > Σ # Α# 2 Α > )( (= > > + + ( > 6 ) ( 0

151 !% ) 88,7,7 ; 44Α,7,7,7,7 # < +, # Χ! ( : ) # ) ( Α) 83Β6, :) 0 ) 5 Χ ) > ) > : ):!,7 : + ; 4/Α +,7 <

152 !% Χ) )! # Ζ6 + : +# ),7 ) 84 < #,7 ; 46Α )#,7 / ) Β<Β Χ ; 0 ) 5 Α0)5Β Χ ) > =:,7 + ) = Σ (, 0 (, 0, (, 0 Χ < (, 7 > (, #! 5 (, Χ ( > 6 Μ(%& :Ν ) 0)5 Χ ) > = 7,7 Η # 5 : )!,7 Λ Η # 5 Λ # Η7,7 > 7 1

153 !%! # : 6,7 /, #.; % /, ( #. 6 # ) 5 (! # 5 ) +: ( + 7 )2! +#,7, ) ;Η ; ) ; Α5 %&Β Χ ) 8 5 : Η = :# ; Η 2 : 2 :Φ7./ 7 ( +>. =, # : = (= 4 3! Χ 9)(5! =: 9(5 ) +55 (,( ;2# 0)5) 6= 7 Φ( :! 7 +!= & 6 8 # ;) : ) : # ; )7 +6 ( :2 =Η 7 + : > >, # > 6 : ) / 7 + ; :+ / 7 ) ; ( ) 2 =Η; ) = # := # ) :7 ;: ; # ). : Η ; Η 2!. : Λ Λ. /. ; +) 7 )( : # (7 ( ;: + 8

154 !% 7 (:9Α &Β #. Φ; 7 0;,+8 ;; ( ) ( ) ;,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 +, ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3,3 + ) +55 (,( ;2# 6 ;; = & 4 = & & 6 8 ; ) : ) ;! (= 1 0= : ) 51 0= : ) 51 0= : ) (= = (= 4 3 : 7 (= Ε = (= (= = (= 4 3 # 7 (= ϑ = (= 4 3 # ; 1 ) 8& ) #!. ; 49Α ) #. : Η Α Β.) ( + Α Β 3

155 !% /, ) Β / # ) ( > :! / 6 ( 8)7 8 5 % / ;; / : #,7 /( 8) #. : 7 6( 7 8. / 8 8 : ( # ) /( 8 8 ( / :> 0 6) 3 4 ) : ) +! : 0 Φ ; 0 / ) =! : /, 6! ) : ) = 7 ((:Α 5% ;; / + / 8 8 (8 8 8 (= 6 0 ) >) 1 8 8! 3 ). 8 ( ( 8 (= 0 1.> 8 (?. Φ Χ8) ) ; ) ; ) ; ) ;

156 !% ) ( = ( > : )2 6 ) < ) 6! + # = ) Α5 Β 7 (((Α Φ; 7.6.5#.; % 0,+8 ;; ( ) (,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 +, ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, > 6! 5 /! / ;; / ( = 6 = ( ( +# 7 :.! = ) ( # : > 6> # ) : ; # 7 (()Α?.Β.56 + Χ >% ;; / (= )( ; ( ) ) 3% )# :, : ; /:Α )# 7 + &

157 !% /,, 5 Φ # )= : ( > ; 6 0)5 7 ((,Α 5 ;#. 5 0,3 (Ε Ι (2(8 3 ( ( 8 > (2( / + / ) # 5 /5 6 > ; / + ( Ο?Κ Λ /) )5 ) = 8 33 = 8 33!,! Α5 Β: 6,! 6 > >! : , > 6 %, ( :) = %, ( 7 ((+Α 5 7 ## , 1%

158 !% 8 33, > 061, +), >, > 8 33, > 061, > # 06> / 1 %, +, > %, 6,, / + )>% 6 # 9 = = 4 3Α5 1Β)+ :. 7 : 9 =! = 7 : +7 :;= : = 7 :/ = 4 3 ( 7 ((3Α 9 = = = 4 3 / +, >%Β 6 9 / & Α5 8Β > +:! 8 6 9)(5! : 9 / # 9 : 7 ; ( = 4 3 :. :+7 :9)(5 ; 7 ((4Α 5 9 / + 8 > 9 = 4 3 = = 9 / & /, ;< 9 / ) 29 /; : : ) / /! 1

159 !% / + + >% Β 6 9 / > + ( Α5 3Β# # 4 2 8) 2 8) : = :+ ( # + ; ) = 2 8) ( Φ 2 8) :, ; + ) = :+ (! # : %, = 6 : (! : ( 8 ) 6 >Χ2 >! 6 :( :, 6 (; # Η 9 /! ( Φ 9 6 : + (=+> + (( : > ; Φ < < >, ) 7 ((/Α / ) 2 8) % : 2 8) Φ 2 8) Μ ) Β 2 8) )> 2 8) % 4 3?8 %/ 7 2 Μ (72 )? 4 3 ) 3 ) 3 (# 3 # ) 9 /( Φ 2 8) + Ε&. % ) ( > )(76 (4 3 > 4 3 ) %, ) 3 Φ 9 Χ3 1

160 !% / + 3>% # >% # ( )! Φ ;Σ ) ) > ) ) ) ΤΦ ; > > +: Η > ) Η Φ ; # +!! 6 Φ ; )!! 0 > > > Π> Ρ:! Φ ) > ( : Φ : + 6> 0! : + Φ +)!Χ / =: > 2 39 Α5 4Β > 6 ; 6 6/ 0! ) :! 8 % :! 6/ 0 /, / 7 6 9! 9! + 7 : )! 0 :; 9. = + ( 7 6 9! 6/ 0 6) = ( 6/ 0 /! 9! #! :! ( 2 39 : 7 / < 7 ((6Α 5# 1% 2 39? 8 8? % % 99 1

161 !% 9 / 9 9 / #3.%3 9(8, : 7 : > ) 0 +:Η > =) :;! > > Χ Φ ) > = : :! 2 39 ; Α5 &Β 8 33! 0 > ;; % ; 0 : Φ + :; 8 33! Φ 8 0;; ; : 7: > > :=(> 0 6 (=! )! : %, ( 0 ; ;! 6 ; ( ) :) 0 :)!,6 6 )!# Η : Φ ; # : Ρ) ]: Ρ) ] 7 ((9Α 5#1 1% > ;; > ;; > ;; % 6 ;; 8 33 ; ) 1

162 !% Φ 8 0;; Φ 8 0;; Φ 8 0;; / #? 6 0) / 8 33 # : )! %, ( ) %, # )0 :! 0(= : +; ; = : ) 0!! 0; 6+ ; >; Σ 6 (! 0 5= 6 5= 7! : ( )! : ) 6 6 ( ) # ) 6 Π Ρ :,6 6 ) )!!Κ 6 ; > ) > : Φ + # > ) 6 :# )2 / 8 33 / ;; 8 33 : (= Α5 %Β ;; 8 33 Σ %, / 9 8) %, 9 8) /%, ( Λ ) = 0Λ ) %, / 9 8) ( ) # Τ(. : : ) 0 / : + Φ! Φ )%, 11

163 !% 9 8) = Ο, ) ( : ) : Κ; = ;; 8 33! Ο6 :!5 = 7!7 ( : ;; 8 33 ) : < ;; :! 6 / +Φ : )! 0 : : 49 6 Φ ( 8) 9 : 6 : ( +, Φ 7 ():Α ; 5%## ;; Χ 1 %, / 9 8) 0 Χ > 1 %, 9 8) 20 Χ %,? = =? 8 8 6, ;; 8 33, > 20 Χ 1 9 8) > 0 Χ > 1 9 8) > 20 Χ %, 6,, %, / 9 8) Γ 9 8) %, 9 8) Γ 9 8) %,Γ 8 33 %, 8) 9 ) ) 8 (= 0 ) 1 ) (8)

164 !% %, Χ3 ) %, / 9 8) Β )20 Χ 1%, %, / 9 8) (7! )%,3 ). ) 8) 9 %, 9 8) Β %, 9 8) 3> ) 8 %, Χ %, %,3 % : 8 %, 8) 8 33 (= ΤΓ (= Τ / + />% >% Β! ) ; :+ : # 7 : Φ ; Φ ;! Χ! Φ ( =: / 9 Α5 Β : Φ + : 9 6 Φ 9 7Φ :! + > ) ( Λ! 7 ()(Α

165 !% 6 9 / /! 9 #! 9 /# > + ( : + # > +! := 7 Κ)Φ 2 8) ( 2 8) : >Φ #!! 7 ())Α / + 9 /> Β 9 Φ 2 8) / + 6# #& # #& 6 ) + + Φ 6 / ) 5 = ( 7 (),Α %%0 ) = / 9 14

166 !% 8) ) Ο = 4 3 # ;Η Π( Ρ # : = 4 3 > ( : + 7 /( 8) 9 Φ Φ : +Φ / : = + (! 9 / : 6 : / 6 8 9, Φ # =+ : Φ Φ ;# 6Φ ; : 8 33 ) Η 6 : Φ + + ( / : 9 + ( 7 Φ 9 ( :+ ( # Η = +! )! + :! )! 8) 9 7 ()+Α 5%%0 ) + ) 8 = 3 = 4 3 = = = 4 3 1&

167 !% 9 / 9 9 / 9 9 ) 8 (= 0 = 1 8) / 9 : 9 ) 9 # 9 9 = 9 (9 (= 4 33 = / 9 (9 9 ( ) 9 (= 0 : 9 1 ) 9 (6 9 (8 9 (6 9 (= 0 # ( (8 9 ( Β 9 (9 9 9 (9 9 (9 (Φ 9 (=? 9 (9 (= 4 3 ( 9 (9 / + 9? #=? Χ!:6 7 (+ 6! : Φ 8 Τ 8 6 Φ 8 Α5 1Β 6! 0 > Φ 8 1: Φ #! :=( > + 6 Φ 8 8%

168 !% / # 7 0 :( 5: 0. Φ 8 # Φ 8 ; ) : #! 6>0 Σ Φ ) Φ 6! Φ /8 Θ( ; ;; / # ) 0 Α5 %Β6 Φ 8 ;: 8 #! Ρ6 ] Φ; :) 1 : / 7, : 6! ΧΦ #! : : Φ Φ 8 # #! + #! (+ 6!: + ( 8 6 ( + 6= ( ( = 3 8 = # Η = ()3Α 5 Φ 8 0 > Φ > Φ Φ 8 8? (= 0Φ 8 1)> 8 8! 3 Φ 8? / / ( Ζ Ζ 8

169 !% ( Ζ Ζ ( Ζ Ζ ( Ζ Ζ (# 3 Ε ;; 2 ϑ > (= 0 1 Φ > (= 0 1 Φ > (6? Φ 8? (Φ? Φ ? > Φ 8 (Φ? 3 = 3 8 3? 3 (8 (= Τ 8, : 7 Τ 8 7 Α + ( #?5 #!Β #!Σ Τ (Ξ / ) + 2; = Φ # :# (+ + ( = / 3 ( >%5 6 9 Λ Λ + ( 9! 9 / ; 6! 6 ( ; 8

170 !% : 9 : ;Η # /, # 6 > ) = # # : 9 # 5 7 ()4Α 1 : / 9 66 ; 6, /. + : ;2 8) = 7 ()/Α /> : 9 6 Β Φ 2 8) 6 6 ( 5! : ) ; : / 6 / > / 6/ 0! / 7. : & ( (! / : ( = 68 8! 3 : 6/ 0 9 # 7 # + ( ; = = : > / > 6 / 8

171 !% 7 ()6Α & (= 6 0 : 9 > ! 3 # Η = ( # ): 5 Α5 &Β 7 ()9Α! >% Β # 5;; ( ( (9 ( 3 6 ;; ( ( (9 ( 9 > ;; ( ( ( / 3 ) >% : 9! 9 / ) : 9 / : 9 6/ : ( Φ =Α5 %Β 7 (,:Α : ) 9)(5 6 9 Χ! 9 / : ) 6 9 / = ( 8

172 !% = 4 3 :. :+7 :! 6 9)(5 6 ;/ 7! : = 4 3 0Ι 0 # Η 6 + ( 6,< 6+ (0 > 6 8,+ 7 : / ( )? 7 7 (,(Α ; Φ; /,+8 ;; ( ( (9 ( 9 = 4 3 :,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 +, ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3,3 + 3+;; (! 3;; (! : ) ΘΕ ; ) ΙΕΕ , /. 6, / 2) 6 ϑε> Ε # ;) # # 3 8 # ; ) / # & ϑε.2 (.! /1 6 0 > Χ 9 9)(5 6 =: = 6+ (, / 7 / ( + ( 8,+ 7 (,)Α?.Β /> : 9 : 9? : 9 9 )(8, 81

173 !% 9 & / 9 5 ( 5 Ο / 7. 6/ 0. ( / & ( (! : 9 9 9)= (! 6/ 0 : + / + (7 6!. (.. :+ 7 6 / 7 )( = 7 Χ+ : ( 7 (,,Α = 9 8 > = & (= 6 0 : 9 > ! (= 0 : (= (=?. 9 (= (= ( (= (. 9 6 ( : = Α5 Β60 ;/ + ( / 9 :( + ( Φ 6 ) ; 88

174 !% 7 (,+Α 5 >% >% Β # 5;; ( ( (9 ( 3 6 ;; ( ( (9 ( 9 > ;; ( ( ( Β # 5;; ( ( (9 ( 3 6 ;; ( ( (9 ( 9 > ;; ( ( ( ) 3 # < 9 7 : ; /(Α # 7 + / 4 Π /Η ) # :+ : > > =:! > = Η ++ (: 2; # ) Η Χ > Χ / 4 ( >% Π Φ / # 9 Α5 1Β6 /! ; 83

175 !% 7 (,3Α 8 1 # 9 Φ 8 0;; # Ο9! 9 / # 9 Α5 8ΒΦ; = ( ( 6 ( ; :Χ # Ο9 // : %%% ( Λ7# Λ %% : % Χ ; )! ;; : ; : > + = Φ 8 :+ 33. ) : ) Φ 8 ) #) 6+ :Φ Φ ) = :) + 7 (,4Α # Ο9 + 9 /> # Β 6 3 Φ 2 8) Φ Χ Φ Χ 11 84

176 !% Φ Χ (8 ) ( # Ο ( ΕΕΕ 3(% Γ Χ > %% (4 3( 6 / # Ο9!= Α!5 &Β: / 4 ) >% Π Φ / # 9 :( 6/ 0 Φ / # Ο9 =Α5 3Β 7 (,/Α 8 # Χ! 6 >6, /.Η > > 06, /. 6, / 2) ( 6 3 : Σ Ι5Λ5ϑΕΕΥ Ε+ΘΚ+ΛΛ 2 6 :! / 5 4 Χ/ :! 8&

177 !% Ο 6 6 ( (,6Α 5 # % Χ8 Χ > 66 > Χ3> 3(7 & (8 6Β ) %, Μ% ) 6 ( 6 3 (6 3(6 Χ8 /. Χ > 66 > Χ3>3(7 & (8 ) %, 5 &! ) 9)(5 6 # Ο9 / :. / = ) ( : : ) Ο 36 3 : ) > : ) # Η ( 6, 6, /. : / 7! 7 (,9Α ; Φ; /,+8 ;; ( (# Ο(9 (# Ο9 = 4 3 #,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 +, ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3, ,3 + 3+;; (! 3;; (! : ) ΘΕ ; ) ΙΕΕ 1 3%

178 !% 0+9 /(= , , # 3 1 ( >:: /(= / 2) (. =) Ε>Ε>Ν>Ε ( &.2 Φ : & ( ( / 8 / 2) 6, 8 33 / ; ) ΙΕ : ) ΗΕ Ε>Ε>Η>Ε ( , /. 6, / 2) > 8 = > = # 3.2 (.! # ;) # # 3 8 # & Ε Ε /1 6 / 0 > 6! # Ο9 # Ο 9!= ΚΓ! ) 3 # 7 + Η ) # Ο9 7 : > 3

179 !% ; /)Α # 7 + Η / / ; ); +) : 3 ) 7 # > + ) = 6 ) 3 8!:! 6; 6) + : ++ ( = #! )! ) ( #! / / ( ; 6!# 7 ) + 3 ) 3 8 )/ / # :! + + ( 7 )/ 7 (+:Α 6 # # 6 # # / / ) >%; + ( ) / 3 9 Α5 Β 7 (+(Α 6 # ) : / = : + ( Φ Α5 ΒΦ Φ! :! (! 3 3

180 !% 9 6Φ 6 Φ + + ( 7 (+)Α 56 # /> 3 9 ε )(6 3 )(9 ( (= ε ) / /, >% ; 5 / 3 9+) 7 (+,Α 6 #

181 !% ) 9)(5 6 ) ; 6+# ) : Η= # 6 < : :,7 Χ =. : /. 7 ) ! :. ) ))/ + 7 (++Α ; Φ; 7.56 # 0+9 /,+8 ;; ( (3 (9 (3 9 = 4 3 : ) ΘΕΕ ; ) ΙΕΕ /(= 1 0= 1 0= ( 1 0= = 5;; ( (, = ( 1 05= /(= 1 07/. = : = (= Ε /1 3 9 ) 3 # 7 ) + 68 ( 3

182 !% ; /,Α # 7 ) 68 / / + ;>%Β 6 + )/ 6 3 : 9 / )! 8 : 3 39 / Α5 1Β 7 (+3Α 56 # # 3 39 / + 6 3> 3 39 = = = / / 6 Β &% 6 >! ) : # )/ 7 #) > > 5=! > = 31

183 !% 6 > Φ! > Κ. 6 > ) ; 5 ) > : # 6 >! Κ # Φ, > # / 6 ( Β &% Φ! > :( > ( + /) Α ) 3 Β6 > / & : ; > > / &/) Τ 6 / &/), ; / & : /) :# /) 6 /)! ; /+Α 6 (>! 6 ; # / Α/) 6 : ( >! 6 ; > # = :> # ; : > > / &/) ( > : :> 38

184 !% ( > : ( >! / 7 > > (6 > / 6 ) Χ Β &% 2; 7 / &: /) 6 ) Μ %&:Ν :6;) Α,7 Β ) 6! (! # 7,7 ) Χ 6 ( : 6 =/ > 5 8 / /) : / & ) : / Α/) 7 7 5!> :; 7 /) 7. 7 Α ) Β 7 (+4Α 1 / & ) / Α/)! 0 /) 1 /) /) /) / & ) 6 / / & _ /) ; ) ( : > > :7 7 ) ) > > 7 ( ; (: >! : _ /) : 5 / ) Φ; / & ( /& /) ( ( ( > : > > ( 33

185 !% 7 (+/Α + / & / & / & 3 = 3 )3! 0 1 _ /) /& /) 3 / & ) > ) / & ) 6 6;>! ) 31 ; /3Α 6;>! 6 ( /& /)! 5 ) 5/? Α5 4Β 6 : ) : : 5 ) > / > : < # < > 34

186 !% > : ) > 6 / & )3! : 7 > # )! ;> 6 ) 2 :> : > > /7 > ) > > 7 (+6Α ; 5 + / & + / & )3 % /& /) 3 / & ) > ) / & ) 3 /) ) 3 _ /) ( 31 3(/ & ) 3 / & ) ) 3 (/) ( 1(/ & ) ) / & ) ) / 6, Β &% 6 / & 6 # >! ; ): 5 5= > : ) > :. :, # 6 ) Η / & : ) : ): 5 & / :! / & > # ( >! 5 6 ( / &. :/ & > 3&

187 !% 7 (+9Α +0 6 / &! 0 1!! 0 / &1 / &! / & / & &> / & / &! & / & / &! & 3 / &!Α) & /). / & & 2. & > = 3. & > 3 / & 3 9 ) & 3 %. & 3 >! ) )3. & > )3 6 #,! + Θ8 2 +Χ! : Θ8 Α5 1%Β6 ( % &:)!, (61 :6 7 (3:Α 51 : % & Θ8 % &:)., Θ8 2 3 Θ Θ8 2 )),8 (6 / ΚΛ 3 Θ(8 3:) % ( (7/., )), ) Ο) 6 :!,.! ; 6 )6 / ( 2. %.Ο) 5 1 4%

188 !% 7 (3(Α ; +0 6 / & + / & 8 Φ 8 / & 8 (= 0Φ 8 1( 2. & > Φ Φ (8 33 (8 33 6, 26% / & Γ %6 2 Γ ;:%=% / & 33 (2 3 ( 2 > Θ8 (% &:) 33 (2 3 ( / & > & 33 (%, 4 %. & 3 > :) Θ8 (% &:) Φ Φ (8 33 (8 33 6, %!%86 8Φ 46 Ω Γ #=Φ/ & Γ ;:%=% / & 3 Γ (2 3 ( ;)9 / & 3 > & 3 33 (2 3 ( ;)9 2 > :) & 8 (6 Ηϑ 33 (%, & 1 Ε / 6 + ; % Β &% 6 ) Η 2; 7! / ( / & 6 / / & Α5 1 Β 5 ;: )! + ( / & 6! / 4

189 !% 7 (3)Α +0 %0 / &! 0 1! 0 / &1 / &! / & / & &> / & / &! & / & / &! & 3 / &!Α) & /). / & & 2. & > = 3. & > 3 / & 3 9 ) & 3 %. & 3 >! ) )3. & > )3 5 1 ) / & 6 ( :(! 6 Α, Β 6 /! :/ ( ;, / > > :) Α! / ( Β! > (=/ / & > )3 : Α ) Β / & /! / & :/ 6! ( 7 (3,Α ; 5 +0 %0 / & + / & 8 / & / & 8 (= 0 / & 1! 0 1! 0 1 4

190 !% (!! 0 / &1 / &! (/ &! / & / & &> &( )3 / &( )3 (/ & & 3 > 3 > / & / &! & (/ &! & / &!Α) & (/ &!Α) & / 6 3 >%Β &% + ( >! / : (0 > 6 + = Α5 1 Β6>! > # : Κ) : + ( ( / & ) + 7 (3+Α +0 6 # # 1 / & 3 39 / &.. :# + : :6 > # Φ/ = (= : / + ( : 6 <! :6+ + (, 6 2; 7 / &: /) + / &9 : 9 /) 4

191 !% 9 6 : ) = :6 7 )!! # # > > ; > : > 6 :! :>! >; / &9 / / &9 Α5 11Β6>! # 6 9 Α!) 1 Β:Η > : 2; 7! / & :!> = 6 / ) )3 Α). 8 %, ( 0Ο; > 6 = 6 8 %, 8) !, 8 33 = : 0)5 ( =8 %, 8) + : /) 7 < :7 Φ! > Α. Ζ5, ) 1 Β = ( 8 =%, 8) : 8 %, 7 ) =! /) 7 < Α, Β # Η / ( % &/ & : 7 / &9 7 / & ) 7 (33Α + 1 / &9 /) 7 < / & / & 3 = 3 Φ Μ /) Φ _ /) /) )3 Α) / & % &/ & :: 6 9> ( : : 4

192 !% /) ;!# ; 6 9 3( Α!) 1 Β 7 (34Α! % & % 3. 4). > 6. > 9 < / 9. 7 < : Λ Λ= : # ( 6 9; Τ/! 9 3 )! 7 /) 9 :# > 6 9. : ( :; %, 6 (.. : # > (; : # (3/Α < / & ).. Φ 8 0 /) 9 1 /)... 6 > 2 ( # ; Α Β: / /) 9 Α5 14Β. Κ :. 7 < = 7 (36Α 1 /) 9. 7 < /) / & ) 9. 41

193 !% 5 1& / /) 9 # 7 /) : 7 (39Α 5 1 /) /> /) 9. 7 < /) / & ) 9....Β. Φ 2 8).. 7 < Β. 7 < /) 9 /) ) /) ) (/) / & ) ) (/ & ) % 6 6,! : ; )! /) 7 7 (4:Α /> 9. 7 < / & ) 48

194 !% Φ 8 0 /) 9 1 ) Φ 8 0 /) 9 1 Φ 8 0 /) 9 1 /) ) Β. Φ 2 8).. 7 < Β. 7 <....Β. Φ 2 8) ) 3 > 3 (/) 9 3 > % 30 /) 1) 3 ( / & ) 3 (/ & ).. (4). ) /) ) /) 9 3 /) 9 3( ) 3(. 7 < Γ.. /) ( 3 43

195 !%.... (4). )./) )/) 9 3 /) 3(.. (9 <. )./). (9 <.ΠΠ )./). (6.. 6 / &9 :! ; # 06,7 # ( >! )/ + (Χ > 5 8 ) / &9 9 Μ /) _ /) 6; Χ! > =: > Φ Φ / &9!! ) _ /) 9 Μ /) ( : >! : 6 9 Α Β 6!> ( 5/? %,! > ) %Τ8 3 + > 2 Μ! %&:Ν > > ( : (6 9! > 6 ( % &/ &! 0 7 / & / &9 7 : #6 ) 44

196 !% 7 (4(Α 5Β 1 ; / &9 + 9 /> / &9! 0 1 Φ Μ /) Φ Φ Μ /) Μ /) Φ & /) Φ Φ _ /) & /) / &9 / & &>! 0 1 > ). &(_ /). (/) (8 1 Ε & /) (. 9 ).. (/) (8 1 Ε & & &(_ /) (# 313(. ( & % 30 /) 1 Μ /). (/) (%, & (/) > /) %Τ8 3 4&

197 !% Μ /) (8 Ε > Μ /) Μ /) (. 9 / & % &/ & / & & (= 0 / &1 &(/ & / & &(/ & 3/ & 3 &(= 3= 3 ) _ /) 3 (= ( 3 9 ( 3 (/ & ) 3 9 (/ & ) )/) 9 ) (/) /) ) (= 0 /) 1 ) (/) ) 9 (/) ) (/ & ) ) 9 (/ & ) ) ( 3 3 (/) ( ) &(_ /) (3 & 6 + ( >! / & 9 :5 8 6 = 0 Χ + ( : Φ! ( ; Η = 6 / < _Μ. & 7 0 :, ΧΦ! ( ; Η = :. + ( _Μ. &! Χ 1 :, ) >, : ) # )!! :Ο &%

198 !% 6 )(2 _Μ. & = )2 ( 0 6 / &! Φ 8 0 / &1 ; ) > Α > 8 3 /,Β : ) > ) > = 6. / & Α! / & + ( : ) :> / 8 3 /, ; Κ > : 7 / &9 &/ & : 6 > 6 / &9 7 :#. > + / > :! & ΠΡ / &9 7 : #.> 7 (4)Α ; # # 1 / & /> / & 3 39 ε _Μ. & Χ 1 / & _Μ. &, > / & , > 2 _Μ. & > 2 _Μ. & Α) 2 _Μ. & Χ3 ( (2. (. / &(/ & > ( ( (= 0 2 _Μ. & 9 1 ( & 2 _Μ. & Α) Χ3 (. / & Β &

199 !% 55 ; 8 33 ). ε / & Β Φ 2 8) 83 )3 (=8 %, 8) Φ 8 0 / &1/ & Φ 8 0 / &1 / & / & / & Φ 8 0 / &1 (/ &! / & / &. / & / &. / &. / &. / & Β. / & Φ 2 8). / & 83 / &!Α) (=8 %, 8) 83 = 3 / (=8 %, 8) 83 2 _Μ. & (=8 %, 8). / & &/ & / &9 &/ & / &9. / &> > &/ &(/) 7 < Γ 83 /) )3 (=8 %, 8) &

200 !% / &9 &/ & / &9 &/ & &/ & &/ & / &9 &/ & &/ & Β &/ & Φ 2 8) &/ & _Μ. & 3 2 _Μ. & _Μ. & 83 2 _Μ. & 3 2 _Μ. & 3 2 _Μ. & _Μ. & 2 &Μ. & >) 3 2 _Μ. & 55 ; 8 33 % ) ). / & (= 0 / & 1 ; + ( ;,7 Χ 6 + ( + (6 : ) 5= >! > 6 ; + (= : 6! )! = >,7 / & 3 39 : & (. )/ + (0 Α5 &1Β 7 (4,Α # # 11 / & &

201 !% / & & (= 6 0 / & 3 39 > / & ! 3 / 6 4 >% Β &% /! ) 7+ ( (> Χ6 (> < : 7 =+ 6 6 : # ) >!: 6 /!: ( > 6 / = : # : = ;: 6 9 # / Μ %3: # 3Ν 6>!6 9 # : +! 9 /) 9! )(5 6 /) 9 6 >. 7 (4+Α Φ; ,+8 ;; ( (/ & (3 3(9 (/ &(/) 9,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 +, ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, (= / ),+ /). /. 8 6) (= /0 > 6 Α5 81Β ( Φ : = (.+ (! &

202 !% 7 (43Α 0 1. /) Φ / % /) 9 /) 9 )(8, (.Β (. ) ( 9 Α5 88Β 6 ; = )! ;# => 6.+ ( %, 6 9 3: > ( + ( = 7 (44Α Φ; ,+8 ;; ( (/ & (3 3(9 (/ &( 9 %, / 2).,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 +, ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, (= / ),+ 9 <. /. 8 6) / ),+ 6. / (= /0 > 6 Α5 83ΒΦ :! ; (( (> > ( ( > > ( ( 7 (4/Α Φ / % )(8, )3 3(.. (4). + ) /) (/) &1

203 !% 3(. 3 3(.. (9 <... (9 <. + ) /) (/) 3(. 3 3(.. (4) >! 6 3 :! 3 39 / Α!) 3 3 Β> 98) 6 3 : :> 7 :6 3 6 ) / & + (! Φ 8 0 / & /, Ο3 2) :8 3 /, > /,. / & + ( : # ; (. / & / ( / / &9 : 6 ; > + ( &/ & Α!5 8 : Β6 # : / > : > 6, /,. 6 9 > Ο :( :.= ) ), 98. ( : 9 = # Η ) > 9 ( / 98 Ο / 98 = : , Φ 8 2 3/ = = = &8

204 !% 7 (46Α Φ; # # ; /,+8 ;; ( (/ & (3 3(9 (/ & 3 39 : / & = ) 3 39 / 98),3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 +, ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3, ;; ( (3 (! 3;; ( (3 (!,3 + 3+;; ( (/ & (3 3 (9 (/ & /(= /. 8,+ 6 / /. 8,+ 6 / /(= Β 8 3, / & /, 4 3 3,/ & 3 / 2) / & 3 2) / & 3 3 / 2). / &> 6 ; 51 06, /, 6, / 2) &/ &(= 3 = Φ Β 6 9 Μ/) / 2) &/ & (9 Μ /) ( : / 2) / & ) 3 / 2) /) (/. 1 0 / 8 = 6 /.8 1 0/ 2). 51 0/ = = / (/ ( /) 9: / 2) / & ) 1 0 +/) 9 (/. 1 0 / 8 = &3

205 !% 6 /.8 1 0/ 2). 51 0/ = = / /) 9 (/ /) ( ( /1 5 8& /. 6 /. 8 > (49Α 1 0 Β. 1. Χ. 6 / Χ8 Χ? > 66 > Χ3>3(7 & (8...?Ε ? 9 9 ).. (6. + (# = 6. /... (9 <. + (# = 9 <. /.. + Χ? 8 /. Χ > 6? 6> Χ3>3(7 & (8 ) %, &4

206 !% ) 38 ) 7 )/ >! ) 38Σ ) )/ >! ; ( = + : )) +! ) 33 < 6 ) > ; //Α 6 > &&

207 !% / 9 ; 6 ), 6 > >, ): # / 9 ( ; Ο ) ( 6 >! 6 6 = / 9 ) ; % ; 6 ) #! : 5 3% / 3 7 (/:Α 6 # % & 3 > 3 & 3 6 ( 3. Ο >! / / & : 3 Α5 3 Β ) /! / & 6 ) )( 3 + ( 6 > Α. : # > Β 7! / & / Π) > Ρ :( Φ > ) 3 % = ), 7 > 7 (/(Α 56 # % / & & 3 8 & (= 0 / & 1 %%

208 !% 3. & 3 > & ( %. & 3 > 3 & 3 / &. / & %. / & & (/ &! & 3 (= 0 / &1. / & >. / & (= 0 % 1 (7% 0 3 % 1(2 ). / & 6 3 % Α5 3 Β > # ( ) 5 : (: : > 7 (/)Α 56 # 0 3 % % 0 / &1_ / 9, >%; 6 + ( / 3 9 Α5 3 Β 6 9 3! Φ : + ( ) +!, +# 2 /,! 2 /, 2 :, ) # ( 7 6, : 6 >= Μ %1:Ν:, + ( ; : 2 :+ ; 6 +! 2 / 2 /, ( : > 2 /,+ ( ) ( ; 2 7 < %

209 !% 7 (/,Α 6 # < ; 2 7 < = +.Π Ρ 7 : ! 9 /:! 9 / Α Β 6 / & 3! 6 > 6, 6, /, + 2 > < 2 /,: 2 ( ; 2 7 < #/ & 3 2 = ; 8 %, 8) Α Β6 ( Φ 9 + / & 35 : 6 > = 6, /, + 6 Φ < = Α Β6 +, 2 /, 7 (/+Α 56 # /> 3 9 ε : & )Α % ) 83 3 ε 8 33 ε : ε < & 3 %

210 !% / & 3 & 3 & 3Β & 3 Φ 2 8) / & (=8 %, 8) 2 Β 2 7 < Β 2 7 < 83 3 (=8 %, 8) ) (= Φ 9 Χ3 / & 3 2 ; 2 7 < 2 %

211 !% !: > >, Φ > ) :. ) # :! : > # ):) +. Π Ρ! : 6> 7 :! #! ;) 0 : > # > ( > 0 7! 9 Λ + ( Π( Ρ > 7 + Λ 6 6 Φ + (8) 9 ( # #! :# ) 7 (/3Α 5## 6 # Χ , > 3 9 +, > 3 > 3 Α) 3 Χ3 3 9 )3 ) ) 9 Β ( ( 3. (/ & 3 > (2 /,( ) 3 ).. ( > # ) > /,/ (Φ >/, 3 (% ( (= ( ( 3 (/ & 3 (= ( )3 ( (= 0 / &1. / & ( )3 )3 Β ) ( (= 0 ) 1 ( (= 0 9 1)3 %

212 !% ) (8) 9 ( 9 3 Α) Χ3 Β ( 4 Φ %3 (/ & 3 ( 4 Φ %3 (2 / 9 + >% ; 6 + / 3 9Α5 38Β 7 (/4Α 6 # ! ) 9)( )(5 0 : 5 6 : /0 > 6 2 /, 2 8) :7 2 /, 7 (//Α Φ; 7.?56 # ; 0+9 /,+8 ;; ( ( 3 (9 ( 3 9 = 4 3 #,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 + 3+;; (! 3;; (! : ) ΚΕΕ ; ) ΙΕΕ , /, 4 3,,/ & 3 6, / 2) / & 3 > 6 ;> 6 2 8) /, 4 3,2 2 8) 2 /, 2 8) : ) / %3 4 3,,/ & 3 > 2) : ) 51 0/ 8 33 / 2) / 2) 83 3 (6, /1 %1

213 !% 5 34 = 0 > 6 6 ) ) 34 7 (/6Α?.Β.56 # /> ? (2 7 < Γ; 2 7 < )(8, 3 9 & /, 2 8) Χ > = % (; 2 7 <,2 (2 ; 2 7 <,2 (2 / (:! 6 > Κ, # = # 7 + Π( Ρ > # / (: (! #, ; # ( >! : 6 = %8

214 !% ; /6Α /.Π Ρ 7 ) / (: ) ; %! 6 ) #! : 5 3& / % 7 (/9Α %0 % 2. & > )3. & > )3 6 (! # / & : % Α5 4%Β ) /! / & > # ; : # 6 ; )3 0 7! / &: > ; : %3

215 !% 7 (6:Α 5 %0 % + % 8 / & & % 8 & (= 0 / & 1 2. & > & (2. & > )3. & > )3 & ( )3. & > )3 (= 0 / &1. / & ( )3 )3 / (:, >%! 6 / % 9 Α5 4 Β :. + ( 0 0 ( 7 (6(Α 1 % # #8 3 /,;Α! ) %Β >, ; :, ( :, 6 6 > 2 : 2 ϑ)3 Α : Β). / &=! 6 > > ; ( : 8 3 /, 6. / & # ) 6 % #! ( 3 % : 3 % %4

216 !% ( Α Β6 + ( Φ : 2 39 = 6 ( Φ 7 (6)Α 5 1 % /> % 9 ε : 8 33 & )Α % ) Μ/ 9 ε 8 33 ε 9 55 : 2 39 % ε 9 8 % / &. / & / &. / &. / &. / & Β. / & Φ 2 8). / & 2 2 ϑ 83 2 )3 (=8 %, 8) 83)3 )3 (=8 %, 8) 2 Β Φ 2 8) )3 (=8 %, 8) %&

217 !% ϑ 2 ϑ ϑ ϑ Β ϑ Φ 2 8) 2 ϑ 83 2 )3 (=8 %, 8) )3 )3 )3 )3 Β )3 Φ 2 8) )3 83)3 )3 (=8 %, 8) % 9 8 (= 0 % % % (= 0 % 1 (7% 0 3 % 1 ( 3 % : % ) 3 % : / &. / &. / &. / & )3. / &( )3 %

218 !% 5 4 / )3 : )!, 6 + # :,= / : 6 # /,!,! 66 (++( ( : = : 6! ) : >! #: 2 2 ϑ + ( 5 : 6 > + = 7 (6,Α 5## ; # ) Χ 1 % )3, > % 9 +, > 2 )3 > 2 )3 Α) 2 )3 Χ3 (2 Β (2 ϑ /,( ) 2Α ) )( > # ) > /,/ (Φ >/, 3 (% / &. / & ( (= 0 / &1. / & ( (2.. / &(/ & > (2 (2 (2 ϑ 2 )3 Α) Χ3 Β ( 4 Φ %3 ( ( 4 Φ %3 ( ϑ

219 !% / (: + >%! + / Α5 4 Β 7 (6+Α % >! ) 9)(5 0 % 9 6 > (8 3 /, )3 + ( /, 7 (63Α Φ; 7.?5 ; 0+9 /,+8 ;; ( (% (9 (% 9 = 4 3,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 + 3+;; (! 3;; (! : ) ΘΕΕ ; ) ΙΕΕ Β 7 /, /, : , /, 4 3,,2 6, / 2) 2 > 6 ;> 6 2 8) 51 06, /, 4 3,,2 ϑ 6, / 2) 2 ϑ> 6 ;> 6 2 8) 51 0/ 8 33 / 2) 83 2 )3 8 / 2) 83 2 )3 (6, /,1 0Β 7 /,) /, : )3 Ν> ΘΗ>Ε>Ε /, 3 / 2). / & (_ /) 3 2) / & ) 92) / & ) 9 / 2))3> 6 ; 51 0/ 8 33 / 2) 83)3 )3 8 / 2) 83)3 )3 (6, 51

220 !% /, /1 (! >! Χ # : ) Α) 3&Β > >! ) : ; 8 3 /, Π# Ρ ; Π Ρ Π) Ρ:! Π Ρ ; /9Α / (( >Π( Ρ > + ) = Κ > # : Κ,!: ) = (= )= :,

221 !% )2> ( : # Ο ( ) + # ) = 6 > ) ( = ; 5 6( =! 6, > ( ) ; ( ( ; : # > : ( : : # : + Π( Ρ > 7 : ( ; : (0 : )! + 0 ( :;! > > 0 Λ >> Λ! 6 / (( ( ; % 6 ( 2; 6 : ) 6 = / (( ) >% 6 0 : ( :! : = + : +, : ( Φ 9 : + ( 6 Φ )2! ;; 8 33 ;; Μ8 33 Α5 48Β6 4 3 ( : 0= 6 + ( 6 ( #:> : 2 = : ) > 2 Α! ) %Β( 7 4 = 0 : 2, 02 / Α/) : )! 0> = 0 : > = : Α >0: Β0 > > : >,: ;; Μ8 33! :! : + ( 7 : )! 0 :

222 !% 9 / = : #0!6 >Π)Ρ > : )! ) Π Ρ. : 3 9 / 9 6! # #!!+ (! : 9 5 :) / (.! Χ Φ ) 4 2 %,!: 6 9 ;= :! 7;; Μ8 33! :+ (!: + 7 (64Α 5%1<## ;; Μ ;; / Α/) ;; Μ %,Γ8 Μ8 33 %, 8 Μ8 33 %, Χ3 9 9 > ( (= 0 ) 1 ( ( 4 3Β 9 ( ( ( / Μ9 Α5 43Β6 ( = Μ8 33 :, / ;; Μ8 33 = Μ8 33 & ( 7 (0 1

223 !% 7 (6/Α 1< 1 Μ9 = Μ8 33 ;; Μ Μ Μ9 ) Μ8 33 ;; Μ = Μ8 33 ( ) )+ ) Μ8 33 :;; Μ ; : > > Χ Μ8 33 : 3 % : )) Μ8 33 ; 67 ;; Μ : > = ) _ /) > 6 Ο 3 (/ Α/) :0 ) ) _ /) = 7 (66Α 51< 1 Μ9 + 9 /> Μ9! 0;; Μ Μ8 33! 0;; Μ Φ 8 0;; Μ Μ8 33 Φ 8 0;; Μ Μ Μ Μ8 33 Φ 8 0;; Μ Μ8 33 Μ9 8 % (= 0 % 1 (7% 0 3 % 1 ( 3 % : 3 % : / &. / &! 0 1 & Μ8 33 (8 &. / &(_ /) 8

224 !% );; Μ Μ / & ) 3 ( (/ Α/) & ( (/ & ) 3 / & ) 3 Μ8 33 ( 3 = Μ8 33 ;; Μ Μ8 33 ( 33 / ((, >% > (: ; ) :. : ) ( ; Α5 4&Β 7 (69Α! 3 =)!. > =)> Φ > +( / Α5 &%Β 7 (9:Α 1< Μ % : / &. / & Ο ) Μ9 / Α5 & Β; Φ : ( )! = : ; ) =) > 6 >(! 8 # ) Μ % ) Μ ) :6 9)(5 ;Η, / Φ! ( >, 6 Φ! (! 8 : = : # Α > Β! > 6 : Φ :! Μ8 33 ) + (;: 6 >! Μ9 / Μ9Α5 & Β : ) :) 3

225 !% = 0 > 6( Φ! #! : ( ( :! Μ % : ( ) Μ / ( ) :!, Α! Β, Α Μ ) Β; 6 6 ) ) = ( Μ! : (( > ).; 2 )2 ) Φ ( /) Μ ) /) Μ% ) /> ( ; 6 ( ) : ( % :! 0 / Μ9 / :! 3 % / +(! : 7 (9(Α 51< Μ9 / + 9 /> Μ9? 8 8 %? % % (7% 0 3 % 1 ( 3 % : Μ9? Μ9 9 4

226 !% )(8, 6 3 ) =) ) =) 6). Μ% ) 6). Μ ) Μ9 / )(! ΓΦ! Φ! Χ > %!. (! Φ (6 =) (=) (/ 3 Μ% ) 6).!. > Φ > =)> ) ) =) =) (!. +!.Γ =) =) Ε. =) (=)+ =) Γ!.!.Ε. =) (Φ + Γ Φ Φ Ε. =) ( + Φ Γ Ε. Μ ) 6).!. > Φ > =)> 3 % : / &. / & )(= ( ) Μ % Χ > % ) Μ &

227 !% Μ! Χ > % % ) Μ ) Μ 6). 3 6). 3 (# 3 (6 Μ ) ( /) Μ ) / 3 #3.%3 ( 2 > % ) Μ 6). 3 6). 3 (# 3 (6 Μ% ) ( /) Μ% ) / 3 #3.%3 ( 2 > /) Μ ). Ε ) ) =) =) (!. +. (=)5 Μ% ) (=). =) (=)+. (! 5 Μ% ) (!. =) (Φ +. (/ 3 5 Μ% ) (/ 3. =) ( +. (6 5 Μ% ) (6.. )(6.Ω /) Μ% ). Ε ) ) =) =) (!. +. (=)5 Μ% ) (=). =) (=)+. (! 5 Μ% ) (!. =) (Φ +. (/ 3 5 Μ% ) (/ 3. %

228 !% =) ( +. (6 5 Μ% ) (6.. )(6.Ω Μ9 / Μ9 /6 9)(5 0 5 & 6 +.Π Ρ 7 6 : (!: +Π( Ρ 6. ( : # : Α. Β Α. Β! >!. : ( Φ Η 6 ( 76 ; Η7 Φ: ) 3 8 : 3 ) Μ (:0 6 > > 6! :> 6 +2, = 6: ) ; Η 7 : = Φ > 67 Φ : 7,7. > 6= 7 = ; Η 7 ; = Φ > : Φ /!, 7 (9)Α Φ; 7.?51< 03 Μ + Μ9 /,+8 ;; ( ( Μ(9 ( Μ9 = 4 3 #,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 +, ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3,3 + ) +55 (,( ;2#,3 +3 Μ 3+;; ( ( Μ(! 3;; ( ( Μ(! % Μ %! Μ! : & 3 =) Ε> ΝΕ> ΛΘ> Ε /. 6 1

229 !% [ Ο (= 1 0= : ) (= 1 07 ( ; ) ΝΕ ( : ) / %3 4 3[ Ο7 > 2) : ) 1 07 (= 1 0= : ) 51 0= : ) Ω 51 0= : ) (= Φ / 5Φ ( 7 (= Ε / 5 ( ) # Ε> >Ε>Ε 7 (= / 5 ( Ε> >Ε>Ε 7 (= ϑ / 2) Μ8 33 > 4 Φ ΗΙ> Κ> Ν> Κ ( (: (: ( Ε>Η ( ( ( / 8 33 / 8 / 2) 6, ; ) / = = # > 6, > 2) ; ) # # 3 8 : ) ϑθ Ε> 51

230 !% ( Μ + Μ9 /1 ) 4% 6 (9)(5 6 ; 6:Α 6 (9)(5 6 > ( ( ; Η.= 6) = 7Ο > : : > ( 6 0 > 6 Α5 & Β 6 ( Α ) 4 Β! 6 ).2> /! ; > ) Χ ( : ( % &8 7 3 /3 7 > Φ: ) =Η : = 7 3= :. ( ! : = ; :2 ; Μ9

231 !% ; 6(Α (! > ) 8% /Φ! ( Η) : Μ8 33 ) ; > 7 :> 2, :> Α 7 4 Β 7 (9,Α 51< Μ9+ Μ9 / Μ9 + & 8 3 Φ! Χ > % (Φ! > ) =) =) (!. ) 6 3 Ε> Ε> Ε> Ε> ϑθε )Α) Φ Φ (: ) )Α)(: ) )Α) (: ) [ Ο7 ( : ))Α) Φ Γ )Α) % &8 7 3 /3 /3 Φ ( % &8 7 3 /3 /3 ( % &8 7 3 /3 /3 (

232 !% (8) ( 6 3 > )Α) (/ (: ) 7 (8) ( Ε> )Α) Φ φ 37 3( ( Ε> )Α) Φ Γ )Α) ϑ (# =# = (4 & 37 (8) ( (8) ( (8) ( 7 3 )( % &8 7 3 /3 /3 3 2,> )Α) 2, 2 2,>2 _? /3/ ,!. = 2,3 (2,; ) )Α) 2,3 (2,: ) 2 2,3 (# 3(/ 22, 5 Ι 2 _ 2, Ω2 2, 2 _2 _ Γ 2 _ β ΛΩ Λ /3/? 2 2, Ω 2, Ω )Α) 2, 3 (8 2, /3/>2 _> Ε Ε0 )Α) 2, ΓΓ,!.Ε, Ε, 0 2,,ΓΓ /3/?Ω2 _ Γ, Ω2 2, Γ Η 1 ΚΕ,!. ΓΓ 1

233 !% =,!. >>,,!.> 37 (8) ( = 7 3 =,!. >> 2,,!.> 37 (8) ( = Χ > 6 % 8 9 (2 3 8 ( ( ( 3 ( ( 7 4 >! ( ( ( 2 >! ( (7 ( Χ;; Μ ( : 7,7 :! / & ( 0 5 & < 0 7 (9+Α 5 1<## 1 % Μ % Μ & = Μ8 33 8

234 !% = Μ8 33 ;; Μ Μ8 33 % (= 0;; Μ % 9 9 (= 0 % 9 1 Μ9 3 Μ9 (= 0 Μ9 1 3 Μ8 33 % (6, % 3 Μ8 33 % ( 4 3 % 3 Μ8 33 % (/ Α/) 3 Μ8 33 % (7 4ΥΥΥΕ 3 Μ8 33 % (2 3 Μ8 33 % (49 9 ( 9 3 Μ9 (= Μ Μ8 33 % ) 4 : ;! Χ! > ) ( : + : ( # Α) 4 Β ; 6)Α ( >. ; ;; Μ8 33 3

235 !% ; 6,Α ( # ) ( + / () ;&% 6 )! ) : > 5= 6 ) ) ) = 6 ) ) > ) = ) Η 7 ) ) 6 )! )/ + : )! / () ( ;&% ) 4 6 #.. 6 #.. ;, ;. ), ;.4 < :7 Φ ) ) 6 ) 4

236 !% ; 6+Α 6 # )! / () ) ;&% 6 > # )! /.. Α5 &1Β 6 2; 7.. # =. 7 : /6 ) 6 5= :; + ) ) /6 ) ) = 7 (93Α 6 & 6 &.. / & ) &

237 !%..4 / & ). / 9. ) 3 Μ. 3 / ) / ) 2 &4 2 & %3 % )3 Ο # 7) 9 3 3! / (), ;&% 6. 6 # )! ; 5: # 5= ) ) 6 / )6 5 &8! 6 /. : > # ( )! 5 7 (94Α 6 &0 6.! 0.1.! !..!Α)../ & ) 9 )./ & )! 0.1.! !.4.!Α).4./ & ) 9 )./ & ) %

238 !% 6 /. 5 1 / & 6 (./ & ) 9 )./ & ) 9 ) = : > ) ) 5 &3 / (./ & ) 9 ) 7 (9/Α 6 &+. +. Φ 8./ & ) 9 ) & ) Φ Φ (8 33 (8 33 6, %!%86 8Φ 46 Ω Γ #=Φ. Γ ;:%=% / & ) 33 (2 3 ( / & ) > & ) & 8 (6 Ηϑ 33 (%, & 1 Ε / () + ; % ;&% 6 ) ; 2;... :# ), ; 6 = /. 5 &46 ( #. 5 &8 7 (96Α 6 &0 %0.! 0.1.! !..!Α)../ & ) 9 )./ & )! 0.1.! !.4.!Α).4

239 !%./ & ) 9 )./ & ) /(.! 6 )! ) Π) Ρ ) /6 % Α5 &&Β! 0 /. # Π) Ρ + ) 6 ;, ; = : ; + + (; =6) ) ( Α >) Β = : / ) )! :.! ). ( : ) 6 7 (99Α ; 56 &0 % ! 0.1.!! (.!. 3 (= 0.1 3(/ & ) 3(. Ε. ( Ε> 3. / () 3 >%;&%.; 6 # )! 7 )/ ) = > 5=! ) ) ) / > # Α5 %%Β 7 )::Α 6 &0 6 # #

240 !% ) / )/ >! 6 + ( =... +.! ) ).6 ) ; + 3! /,6 ) Π) Ρ :! >! /, 5 % /. 7 ):(Α! 6 & Φ Φ ! (.! 3. (# 1 (. Ε. (= 3 3. Φ ! 7 ) 6 ; 3! /, : 6 > # : > #! /, ; 7+ Α> : 5= ) ) Β :! Χ 1 : /

241 !% ; 63Α / () 4 >% ;&%.; 5 % ) 9)( ! /, > 0 7 > 7 ):)Α Φ; &0 6 # # /,+8 ;; ( (. (3 3(9 (. 3 39, ;; ( (3 (! 3;; ( (3 (!

242 !% :. = /(8 1 07/. = : 1 07 /, :. Ν> Κ>Ε>Ε 1 0.2! 8) # # 1 0! /, 3 / 2). 3 2) / & ) 3 / 2)...2 (.! 51 0/ 8 33 / 2) 83./ 8 / 2) 83./ (6,.2 ( / 8 33 / 2) 83.!Α) 8 / 2) 83.!Α) (6,.2 ( / 8 33 / 2) / 2) 83. (6,.2 (. / /, /( /1 ) 43 ) 7 )/ )! Φ; + ( > ) ) 48 ; 64Α 6> ) 1

243 !% ; 6/Α ) 7 )/ # )! / () / >%;&% ) Φ ;Α+ (# Β ) >! ) ) ). 9.: )! 7.! 6 ) /,6.. Λ!. Λ! 8 3 /, ) 6 ) ) > # &.!.9 > > : 7 &. > > Π)Ρ : Κ :! 6 > #! &. 7! Φ 7.. 8

244 !% ; 66Α. 9 5 % / = : ) ; /. Α! 5 &1Β 3! : ) Φ% 7 ):,Α 6 & / & ) / ) Μ / ) / ) 2 &4 2 & %3 % )3 Ο 3

245 !% # 7) 9 3 3!. % &. / () 6 >% ;&% ) 4& +)! ) > ) Α0 <Β/ Η> ) ; 69Α +)! 5 % ; ) 9)(5 6 +#8 3 /, Π> Ρ8 3 /, Π) Ρ ). + ( 6/ 8 3 /,) ) : Α Β= 4

246 !% 9 6 : : 7 Α Β6 ) /,: )? Α Β:, 9 : =8 9 7 Μ(%4: #148Ν > 8) 8 3 /, Π) Ρ # > ) : 3 8 9! ; : ) ; ) 7 ):+Α Φ; 7.56 & ; 0+9 /,+8 ;; ( (. (9 (. 9 = 4 3,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 +, ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3,3 + 3+;; (! 3;; (!, , (8 3 3; / : ) ΘΕΕ ; ) ΙΕΕ /(= ,+ / & ) 9 / 2) ( / & ) ( ,+.4 9 / 2) ( ( /(= Β 7 /, /, :. Ν> Κ>Ε>Ε /, 4 3 3,. 1 ) > ). 3!, Α!) 1Β &

247 !% 3 / 2). 3 2) / & ) 92). 9 / 2).. > 6 ; 8) 8 3,. 8) /, 4 3 3,/ & ) 3 / = / & ) 9 3 2) / & ) 9 / % ,.4 > 2) 9> 6 ; /, 4 3 3,.4 3 / = ).4 9 / 2)..> 6 ; /,1 0Β 7 /, / 1 07 /, : / Η Κ> Κ>Ε>Ε 1 06, /, 6, / 2) &.(/ > 6 2 8) /, /1 5 %1 8) =0 > 6 7 ):3Α! %.!?. Β.56 &0 8 3,. 8) Χ > 8) % 8 9 / & ) > (7 9 3,.4 ( 3 / & ) 8 9 (7 9 3,/ & ) ( 3 %

248 !% ( 3 (8 8 (6 Ηϑ.( 3?Ε (. Ε.4Β.4 (# / & ) Β / & ) (#..4 3,.4 (9 Β..4. 3,.4 (9 (.4.4Β.4 (# 1. (. / & ) Β / & ) (# 1. (. 3,.4 (9 Β..4Β. 3,.4 (9 (.4 Β. 3,.4 ( 3 (. 3,.4 (9 (= 3 3 (8.4Β.4 (# / & ) Β / & ) / (, 5 &% 6 /! )! Φ ; ) : > ) : 6 )/ 7

249 !% / (, ( 5 &% 6! : ) ) &% 6 Γ + + : <!. 5 : = 6 ;Η % ) )! ; 9:Α 6! / (, ) Χ 5 &% 6 6;! 6

250 !% / (+ ; 6 ( ) )! # = 6, : > ; ) 67 > = Φ; > ) #, = 7 ) + ) : #, ;:# ) : :. 6 ( ) 6 ()!! Η) 2 ),6 / (+ ( ; ) & 6 () ; 9(Α 6 ()

251 !% 6 6. Φ; ; 9 ) Α) & Β6) : > + ; = 6 / ) ; 9)Α+ / (+ ) ; 6 ) ) 2 7/ 2 Α5 %8Β 7 ):4Α = 6 3! 3 6 3=Μ. ) ) 3 9 ) #. 9 ) & ) 3 / Φ) = 3 /=! / & ) 3 Μ. = <)

252 !% & ) 3 / Φ) = 3 /= 6 / ) & 6;() ; 9,Α () 9 ) 6 / ; %3 / 9 ) 7 ):/Α 9 ) 9 ) / & ) 3 #. 1

253 !% / (+, ; 6 / 6 5 %4 7 ):6Α 6 6! 0 9 ) 1 9 )!! 0 1!.!Α) /!(6 > :6 () 5 ) 6 6 (! 6 :! 6/ 0. / / (! 7 ):9Α &% + 8. Φ 8 8. (= 0 1 Φ 8 (= 0Φ 8 1 (! 4 Φ Φ (8 33 (8 33 6, %!%86 4 > ((( Γ #=Φ Γ ;:%=% 4 33 (2 3 ( ;)9 4 > 4 8

254 !% Φ = 33 (%, = (= 0 1 ( 48 (6 Ηϑ? 4 ((( 55 : ) & &. 48 (6 Ηϑ? 4 (. (!. 4 ((( 55 : ) / (+ + ; % ; 6 / ( / ) 6 / (+ 3 >%; 6 + (, + (! # 2 3 9!Φ ; :! : 0 7 ; :! + ( (= :0 ; :Φ ; / + ( : 5 % 9 Ο. ; ),6! > ) ) ),6 6 7 )(:Α & % % / < / < / 3

255 !% > / 9.:. Α) & Β>) 6 )! )6 > /! >.! 6/ 0 )(.! ; 9+Α 9 4

256 !% / (+ 4 >% ; 6 7 +) ) &1 # 2. 7,! ; 93Α +) / (+ / ;. ; 6 ) Φ 2 # Α) &8Β) Η = ( :; % 6 ( :> > Π Ρ ) ( %, / 9 8) Π Ρ > 0Α! ;; Β 6 & (,6 ( Α5 Β Φ 0. + ( ) 6 9 % :!Φ ;; ; Ο ;; 8 33 ( &

257 !% % %, / 9 8) 7 )((Α 6! 1% 5%## Φ 2 # + 8 Φ 2 # 8 & 9 9 (= ;; % 9 (9 % ( 8 33? % 33 % (%, / 9 8) Γ (= 0 Φ 2 #1 (% ; 94Α 6 Φ 2 # 1%

258 !% /( % ) 6 0 :. + ( ) Ο. + ( ) ) ) / # + :,6 6 : ) ; 6 Α ) )/ Β ) 2 # 9& ) 6 ;! 0 6 ) / : ) = # : %. 6 +)%, ( ;; 8 33 : Φ + 7 )()Α 6 ; Φ 2 # 8 3 Φ 2 # 8 % Χ3 (= (. 3 (= # 9& ) Γ ΞΞ Γ ( 4Γ ( % &2 # )%, /,( ) 2 #. ) (Ξ Ξ Γ ( > # ) >/,/ (Φ >/, 3 (% 1

259 !& & 7 8#87 6!& & 7 8#87 6 Φ 6 )6 Χ) 6 ( :! :! 5/? #?5 6 7!,: 5/? #?5 # ) 6 6 /, Η/ 6 ) ( 5/? #?5 6 ( 7 8#87 = ); : 5/? #?5 6 Μ(%4: # 48ΝΣ ( 6 / 6 / ; 7 #?5 ) :7 ( : 8, 5 : #?5 ) Α!) 1 Β (! 5/? #?5 6 (= 6 ( ( 7 8#87 Χ5/? #?5 6 6 : 2; 7 ) 6 6 ) 8, 7 : ( ) 6061; :5/? ): ) 061 ) 2 # Σ 6 ) 8, : = :) ). # 6 5Γ ; 6 0) ; 5/? ) +! 2; ) # 6 5Γ 8, #?5 #!! ( :! 8, #?5 ) )! 6! 1

260 !& & 7 8#87 ( #?5! 6! : ) ),7 6Φ 6 5/? ) : Η 6 Γ; : 5/?,!< :5/?,! 5/? Μ(%4: # 13 Ν:) 5/? )) ) ) 6 : )! 6 ( )! 7 8#87 6 5/? #?5 : ) / :! 6 6 8, : :;) / ) 6 /! Η> 6 Γ / 6 : ) > / 6 5/? #?5 7,Σ & /? ) ) ) : )!. ( 6!)! 061 8, 6 ; : 7 # > ; 6 ; =:5 5 7! : /!> ; : ) ) ; ), # # ) : 6! 7 ) ) > 5/? ) ) 0 1 6!)! 0 1: ) 7 # : =, 7 )! 5 5 :, Φ = > ) : > ; ) ; 5 5 1

261 !& & 7 8#87 ) : #, ; ;!2 ) )! 5 5 8,! %! Φ /) )! Ο! Φ ; 8, ): 5 ) ) + = 7 )(,Α & ,8, 8, 8, (! %! Φ Φ! Φ Φ (! ;)0 1 1 (2 8, (! Φ Φ Ο Ι & 6 ) )/ 6 : # ) 76 /! 6 )6 :) 7!; :) =6 6 ; ) ( 6,!; 7 :Κ 6 6 5/? #?5! ; : 7 Κ! ΤΚ 7 )! 8,! ; )( 38) 6 : )! 38) 7 Α!) 1 Β67 7!.) Κ! 6 ; :5/? #?5 ( # Χ# Ζ6 7 : 7 Κ!Μ>%3:Ν Ο % 5/? #?5 7 : 8 3 ) 23,! # 1

262 !& & 7 8#87 8, : ) 7 :/ ; 7 : 7 : 8,. 7 Α!) 1 ΒΚ 6 :! >! : : 7 < 8, ( = ) 5,, # /, 6 2; 7 ) ) : 6 ). :8,2; + 9(5 6 ( 6 : 8,< : ( / 6 < : 8,! : / 6 ) :6! )! 0 / 7!! 4 ; 9/Α > # ; # ;,! 2; 11

263 !& & 7 8#87 ) # :5/? #?5 ( (= :! 2. 7 )<. ) &3 6 # ) & )<.! Μ(%4: # 1 Ν ; 96Α,! 2; 6 7 )<. ) :! +! 5/? #?5,! 5 5 /! 2; 7 + : 6! ;, 6 Φ: 7 : 5/? #?5 Η <6; 6 )2 #! 6 5/? #?5 6 / ) 6 ) 7 8#87 /#! <! +# #?5 #! %%1 6 ;; (! #Γ ( 9(5 6 (? = Α!) 1 Β6! #Γ (! 4 Α? 9(5 6 Β6! 8, ;;! 18

264 !& & 7 8#87!) :! 4 ) 6! 4 ( % & / 7!. ) 6 Α5 Β )!! 8 : /! / : 2 : /! 6 ; +! 5/? #?5:; /! ( 7 )(+Α! % & #= 55 4! ) > 4 2 8)? ( 4 )!. ()!. ( /.& ). (/.& ) / 3.. (/ 3. /)) 4. (/)) 4 #,. (#,. ( 4. ( 4! /. (! /! Φ. (! Φ! 2!_. (! 2!_! Ο. (! Ο. (. ( 4) 3. (4) 3 =. (= =) /. (=) / =) Φ. (=) Φ =) 2!_. (=) 2!_ =) Ο. (=) Ο 6. (6 6. ( (9 3 % &. 8 (= 0 1. (

265 !& & 7 8#87. ()! )!. (. (/.& )/.& ). (/ 3. / 3.. (/)) 4/)) 4. (#, #,. (. ( 4 4. (! /! /. (! Φ! Φ. (! 2!_! 2!_. (! Ο! Ο. (. (. (4) 34) 3. (==. (=) / =) /. (=) Φ =) Φ. (=) 2!_ =) 2!_. (=) Ο=) Ο. (6 6. (6 6. ( : ) Τ & 3 5 1! ;/! 5/? #?5 7 )(3Α! % & #= Τ 8 8, 3 8 Τ 8 (= 0 Τ 8 1 ( 3 (= 0 1! 4 #3 #3 3> # (Φ > # (= 3 Ρ3 (#

266 !& & 7 8#87 8, > 3 (! % )%,,! 0 1!! 0 1! 0 1 % (760! 4 1 (.1.( 4 ). 4 4 (!. 4 )%,,..! 4.! 4.! 4 (760! 4 1 ( 0! ( 4. ( 4.! 4 (.. ( 38) )%,,.! 4.! 4! 4.! 4 (.. (760! 4 1( Φ 3.! 4 ( 38). ( 4.! 4 ( 4. ( 4!. 4! 4.! 4.! 4 (760! 4 1 ( 0! ( 4. 4 (= ) = ) (Φ 8 9 >.! 4 (/ 0! 4 1.! 4.! 4 (% & )%,, 1&

267 !& & 7 8#87!Α). 4! 4.! 4.! 4 (760! 4 1 ( 0! ( 4. 4 (760! 4 1(Φ 3.! 4 )%,, Φ Λ0 ) Λ ) 0 / )6 11 ς! <! 1 8 = Τ ;! 4 9(5 6! :! 1 + / )6 : Κ # 6,7 : 9(5 6 :; )6 / 8%

268 9 )!! #! : 2 ) =6, ; ( + + (,! 6 > 0, ),/6 +Φ > 6 / 6! 5/? #?5 6 # #! # Φ / 9 ( 6 ( )! Φ. )!,7 : :! / # # : # :,7 Σ 7+ : + (: ) : 6 > / 7 # )/ :,7 ++ ( = Τ (,7 ) Η > 7,7! : ( 6 ) ; ( ; ( / +!,7 : :< ; :, ) ;#5 : 0 ) 5 ) && # :) & ( 5 / > :( #?5 #! : ( : <! 6!! 8

269 ; 99Α ( ) 5 & ( 6< %, : / Χ ; :7 ( ; Η< Α) %%Β Χ # : Ο! +#!! < 7 )! ;, ; (::Α +!< 7 Ο! +# 8

270 ,!! 7!,5, ) # 67! 0 )! +# ; ) %,7,7 / 0? #6 < 1 /2 # 1%: (! 3 Α!) 1 Β 7 :Η! < ; # : ; # ; (:(Α 0 (Α Β 9 ) 1 6 > 0! 6 Φ <6 6 7 <! :; 6 >; ) )! 8 ( ; 6 +!,6 > ) ) ;,!! Φ!,! )![6!! # 0 6 > 0 Χ (++( ( < 7 ( +, :! +# = 6 > 8

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

# #! % # # & # (! )))

# #! % # # & # (! ))) # # % # # & # ( ))) # #%& #()& # %& &() +( + (,.//) ) 0)# + ) ( 12.//) ) 0)# + ) ( 3&4 %/)&56 27758908 :;5

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά

Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & MENTORING ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092 # % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6, 6 8, 5 8 + ) + /092 +, + 3++4 1 9:0 :; 1 + ) + 4 09 # < INSPIRES: Investigating a reusable Sanitary Pad Intervention in a Rural Educational

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )!

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )! # % & ( % ) # ) + %( % % &% ( % # % & (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2 1, % (, 3 44,)%,, 4//5/64 ( % ( 3 % ( 7 8 % 3 % ) % % ), &% ( % 2% % % % 2% % % 2 3 1 % ), 2 % % ( % (, % 3 % ) % ) (, % % %2 % %2 %2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs)

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν στο επίπεδο χωρίς να τέμνονται οι ακμές τους 1 2 1 2 3 4 3 4 Άρα αυτό το γράφημα είναι επίπεδο Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa FORTUMIN VUOSI 2012 Luomme arvoa 1ΑΚΖ ΘΚ Μ=ΛΛ= Γ )=ΚΛΖΝΖΦ Χ= ΑΛΘΧΚ=Φ ϑ9ηγϑλλα ΓϑΛΜΕΑΦ ΝΜΓΚΑ ΓϑΛΜΕ Θ Θ=ΚΛΑ ΓϑΛΜΕΑΦ ΛΓΑΕΑΦΛ9 9 Μ==Λ )ΓΦΚ=ϑΦΑΦ ΑΑΧ=ΛΓΑΕΑΦΛ9ϑ9Χ=ΦΦ=.ΓΟ=ϑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ στο σημείο Η. Να αποδείξετε ότι: α) το τρίγωνο ΒΑΕ είναι ισοσκελές.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης "Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης ΣΧΟΟΑΠ - ΓΠΣ: Προβλήματα και δυνατότητες Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης Δρ Αθανάσιος Η. Γκανάς

Διαβάστε περισσότερα

3.5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

3.5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Ασκσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 88-89 A Oµάδας 1.i) Να λύσετε την εξίσωση ηµx = 0 ηµx = 0 ηµx = ηµ0 x = k + 0 x = k + 0, k Z Σηµείωση: Οι λύσεις αυτές διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 1) Δίνεται η εξίσωση x 2-2(λ + 2) χ + 2λ 2-17 = 0. Να βρείτε το λ ώστε η εξίσωση να έχει μία ρίζα διπλή. Υπολογίστε τη ρίζα. Aσκήσεις στις εξισώσεις Β βαθμού Για να έχει η εξίσωση μία ρίζα διπλή πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ...

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ... Αμυραδάκη 0, Νίκαια (10-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΘΕΜΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 013 Α. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του ύψους που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ισούται με το γινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17.

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17. Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 μ «Ν Χ Α Α Ν Θ ΑΝΑ Α Α» Α Χ Ν Ν ΑΓ Γ μν253.995,00 Α Ν Ν ΝΦέ έαέ 23% Χ Α: 1. Χ Θ 2. Γ 3. Γ 4. ΓΓ ΑΦ Χ Χ ΑΓ ΑΦ 5. Χ Ν Α 6. Φ Α 7. Α

Διαβάστε περισσότερα

ABS. Antilock Braking System

ABS. Antilock Braking System ABS Antilock Braking System ABS έθδμ δϊ ιβνεζ δ κτνίλσξκϋνκνλ ηίϊζζ δν κν τ βην θνφλϋθθνεδνκ λϋ δν κν ηζκεϊλδ ην θν λκξθν κνκξάη κμνε ΪΝ κν φλ θϊλδ ηέν Ακ Ϋζ ημ δ άλβ βν βμν θ σ β μν ζδΰηθ εδν βμν γ λσ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. Σ Μ π π Π ω 1 Α ΝΠο ο Ν ο Ν εχ ο ογ Ν Ν Επ ο ω Ά ι ς ο ό ι ι ό ι ό ή ς Creative Commons. ή ς ό ι ι ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι ι ά ο ύ ο ά ις ή ς, ά ι ή ς φέ ι ώς. 2 ο ό ο ό ο ι ι ι ό ι όέ ι θ

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχει σηµείο χ 0 τέτοιο ώστε να ισχύει..

Υπάρχει σηµείο χ 0 τέτοιο ώστε να ισχύει.. Υπάχει σηµείο χ 0 τέτοιο ώστε να ισχύει.. ( ή διαφοετικά πεί ιζών εξίσωσης ) I. Για να δείξουµε ότι µια εξίσωση f(χ)=0 έχει µία τουλάχιστον ίζα στο διάστηµα (α, β) µποούµε να εγασθούµε ως εξής: 1 0ς τόπος:

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛΛ4ΩΕ6-Α3Ψ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 23 ης / 30 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV)

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) ένπϋ λκυν1, α δζδεάνκαλαζάν1, ένπσππβμν2,ν ένπαπκτζβμ1 1ΠαγκζκΰδεάΝΚζδθδεάΝήΝ2 δηκ κ έα Γ θδεσννκ κεκη έκνπα β έπθ γάθα Ι ΓΧΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις Μαρτάκης Μάρτης Μαθηµατικός του 1 ου ΓΕΛ Ρόδου 1 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΗΣ Β Προηγούµενες και απαραίτητες γνώσεις 1. σε ορθογώνιο τρίγωνο µε 30 ο, η απέναντι 30 ο κάθετη είναι το µισό της υποτείνουσας α και αντίστροφα.

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ

1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν ΰεή πμ 1.028,06 1.028,06 ζένλκδπϊνϋικ αν ΰεα α Ϊ πμ 14.948,60 1.587,27 15.976,66 2.615,33 ΓέΝΠ ΓΙΟΝ Ν ΡΓ ΣΙΚΟ ΛΑΜΑΣΟΣ ΧΝΙΚΗΝAE ΜΑΡΙΑΝΚΙΟΤΡΙΝ1ιγΑΝ1κκθγΝΠ ΡΑΜΑ λλκκ1κβλινάνπ ΙΡΑΙΑΝΦΑ Ν ΡΓΗΣΙΚΟ Πκ ΪΝεζεδσηεθβμΝχλά εωμνβί14 ΑιέαΝΚ ά βμ Απκ ίϋ εδμ ένοφ ΙΛΟΜ ΝΟΝΚ Φ Λ ΙΟ έν ΞΟ Ν ΓΚ Σ Σ Χ 1έΝΥ ικ ανδ λτ πμνεαδνπλυ βμν

Διαβάστε περισσότερα

1ος Όμιλος 1η Αγωνιστική

1ος Όμιλος 1η Αγωνιστική 1ος Όμιλος 1 1 1 1 2ος Όμιλος 3ος Όμιλος 4ος Όμιλος 5ος Όμιλος ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Τυπολόγιο Μαθηµατικών

Τυπολόγιο Μαθηµατικών Τπολόιο Μθητικώ * πιάτσης πιώτης Εδό κύκλο κτίς ρ E =πρ Ο ρ Μήκος κύκλο κτίς ρ L= πρ Ο ρ Όκος πρίστος Εδό άσης ύψος= Ε. Ε Όκος κλίδρο ε κτί άσης ρ κι ύψος V =πρ ρ Εδό πράπλερης επιφάεις κλίδρο Ε= πρ Εδό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης. ΚΟΙΝ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης. (για ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. α βαθµού)

ΠΡΟΣ: 1. ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης. ΚΟΙΝ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης. (για ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. α βαθµού) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Τ. Οικονοµίδη & Καθ.Ρουσίδου 11 540.08 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γιώργος Πρέσβης ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φροντιστήρια Φροντιστήρια ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1η Κατηγορία : Εξίσωση Γραμμής 1.1 Να εξετάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τριγωνομετρία ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ 2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ: ημ χ+συν χ= ημ χ=-συν χ συν χ=- ημ χ εφχ + σφ χ = εφχ ημχ συνχ = σφχ = ημ χ εφχσφχ σφχ = = συνχ ημχ + εφ χ = συν χ Γωνία χ Τριγωνομετρικοί Αριθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Τα μαύρα χρόνια της δικτατορίας σημάδεψαν το χρωστήρα και τη σμίλη δεκάδων καλλιτεχνών μας. Η Βάσω

Τα μαύρα χρόνια της δικτατορίας σημάδεψαν το χρωστήρα και τη σμίλη δεκάδων καλλιτεχνών μας. Η Βάσω Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το αφιέρωμά μας στη Γυάρο, αυτόν τον σκληρό, άνυδρο, αφιλόξενο τόπο εξορίας και μαρτυρίου, προτάσσοντας ένα χαρακτικό της μεγάλης χαράκτριας, της Βάσως Κατράκη. Υπήρξε και η

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β.

ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β. 5η ΗΓ 4η ΗΓ 3η ΗΓ ΥΑΓΔΛΖ 2η ΗΓ 11,00-13,30 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. 1η ΗΓ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΑΗΘΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΛΓΗΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 16/01/2012 ΗΑΝΤΑΡΗ 2012 ΧΝ ΖΛΔΚΣΡ ΜΖΥΑΝΔ Η Γ 4 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΚΑΣΑΗΣΖ " 5 " ΜΠΔΛΛΤ " 7 " ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ

Διαβάστε περισσότερα

α1 γυµνασίου ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Μαθ Ράπτη Ελένη ΝΛ Φράγκογλου Γιώργος Μουσ ΘΚΧ ΠΕ16 ΚίνησηΧορός Θέατ Καρύδας Σάββας ΑΕΓ

α1 γυµνασίου ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Μαθ Ράπτη Ελένη ΝΛ Φράγκογλου Γιώργος Μουσ ΘΚΧ ΠΕ16 ΚίνησηΧορός Θέατ Καρύδας Σάββας ΑΕΓ 0: - 0:00 0:0-0:0 0:00-0: 0: - :0 :0 - :0 :00 - :0 αγαλ αγερ α γυµνασίου ΑΠΛ αγερ Θεοδωράκος Λάµπρος Αθ-κ ΑίθΘΑ Αεικ ΕργΚΑ ΑχορΑίθΘΑ Αθ-κ Αεικ ΕργΚΑ Αχορ ΑίθΧΑ Αθ-κ ΑίθΘΑ Αεικ αγαλ Βιω ρ ΑχορΑίθΘΑ Αεικ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 014-015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 1. ΘΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ_18556 Δίνονται τα διανύσματα α και β με ^, και,. α Να

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛήΥΝ ΙΟΝ. Μ ΚήΝΙ ΝΤΝ 15054505 Λ ΥΟΤ ΙΛ ΙΟ ΙΧ Φ ΓΛΤΚ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ

ΠΟΛήΥΝ ΙΟΝ. Μ ΚήΝΙ ΝΤΝ 15054505 Λ ΥΟΤ ΙΛ ΙΟ ΙΧ Φ ΓΛΤΚ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ Κ δ. Υπο ηφ. 1ο Γ Λ ο Πτο αΐ ας(λ0%) Επώ υ ο Ό ο α Ό. Πατ ό Ό. Μητ ό Σ ο Επιτυ α Ίδ υ α 15054502 ΚΡΙΣΙ ΟΤ Ρ Ψ ΛΙ Μ Λ ΓΡΟΝΟΜΧΝΝΤΝΣΟΠΟΓΡ ΦΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ 15054478 Λ Ξ Ν ΡΙ ΟΤ ΙΛΙΚ ΙΛ ΙΟ Θ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/10/22 12:08

Εγγραφή Ελλάδα 2014/10/22 12:08 Εγγραφή Ελλάδα 1 20 4DIMENSIONS 4GELTRIPOLIS AROUNDTHECLOCK ATITHASOI BABOULASAE BAKLAVAS BATMEN BE_4 BIGTEAM BMW BRAINDAMAGE BUISNESSMENS BUSINESSBOYS BUSINESSMAN BUSSINESMEN CAPITAL COCAJUNIORS COMMERCIAL

Διαβάστε περισσότερα

Χ.1 Βασικοί πόλοι. Κηφισιά ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ. Μαρούσι. Περιστέρι. Κέντρο Αθήνας. Ζωγράφου.

Χ.1 Βασικοί πόλοι. Κηφισιά ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ. Μαρούσι. Περιστέρι. Κέντρο Αθήνας. Ζωγράφου. αρούσι Γ ΘΚ ΧΔ Π ΠΒΛΛ Θ ΘΚ Β ΠΛΧ ΧΛ Γ Κ ΠΓ ΧΚ ΓΓ ΠΚ Π Δ Β ΚΚ μήκους στην θήνα,της έρευνας μέτρων εφαρμογής ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού Κέντρο θήνας Χ1 Βασικοί πόλοι πόμνημα Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΘΑ ΔΕΤΣΕΡΑ 16/01/2012 ΘΑΝΟΤΑΡΘΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β.

ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΘΑ ΔΕΤΣΕΡΑ 16/01/2012 ΘΑΝΟΤΑΡΘΟ 2012 ΔΠΟΠΣ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟ Β. 5η ΗΓ 4η ΗΓ 3η ΗΓ ΥΑΓΔΛΖ 2η ΗΓ 11,00-13,30 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. 1η ΗΓ ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΑΗΘΤ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΛΓΘΑ ΔΕΤΣΕΡΑ 16/01/2012 ΘΑΝΤΑΡΘ 2012 ΧΝ ΖΛΔΚΣΡ ΜΖΥΑΝΔ Η Γ 4 ΥΑΡΑΛΑΜΠΑΚ Β. ΚΑΣΑΗΣΖ " 5 " ΜΠΔΛΛΤ " 7 " ΚΑΛΑΝΣΕΠΤΛ

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ για την τηλεφωνική έρευνα. Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ για την τηλεφωνική έρευνα. Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ για την τηλεφωνική έρευνα Καταναλωτών (Οικιακοί Πελάτες) Ετοιµάστηκε για το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών κ Ταχυδροµείων Αύγουστος, 2006 RAI Consultants Public

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΛΗ Βασικά θεωρήματα Αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες, ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα. (αντίστροφο Θεωρήματος Θαλή) Θεωρούμε δύο ευθείες δ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοιτητών σε 6 Προπτυχιακά και 26 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

κλπ.) και συµπληρωµατικώς πέραν εκείνων που χορηγούνται πιθανώς από άλλον ασφαλιστικό φορέα.

κλπ.) και συµπληρωµατικώς πέραν εκείνων που χορηγούνται πιθανώς από άλλον ασφαλιστικό φορέα. Άρθρο 22 ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΟΡΟΥ 22.1. Έξοδα κηδείας εν ενεργεία δικηγόρων Σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία δικηγόρου ή εµµέσως ασφαλισµένου στο Τ.Π..Θ. µέλους της ιδίας οικογενείας του, χορηγούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ,

ΘΕΜΑ 4 Ο ΑΒ 3 ΕΓ Α ΑΒ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΘΕΜΑ Ο Άσκηση (_8975) Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ ΑΒ=9 και ΑΓ=5. Από το βαρύκεντρο Θ του τριγώνου, φέρουμε ευθεία ε παράλληλη στην πλευρά ΒΓ, που τέμνει τις ΑΒ και ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα για µαθητές Γυµνασίου

Δραστηριότητα για µαθητές Γυµνασίου Δραστηριότητα για µαθητές Γυµνασίου Παρουσίαση: Τεύκρος Μιχαηλίδης ΘΑΛΗΣ+ΦΙΛΟΙ Επικοινωνία info@thalesandfriends.org Ιστοσελίδα www.thalesandfriends.org Το τρίγωνο του Sierpinski Α Β Γ ΘΑΛΗΣ+ΦΙΛΟΙ 2 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ.ΔΒΜ ΚΑΙ ΘΡΗ. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π & Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ.ΔΒΜ ΚΑΙ ΘΡΗ. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π & Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ.ΔΒΜ ΚΑΙ ΘΡΗ. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π & Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ 4 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 01 ΜΑΘΗΜΑ : ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης:

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: παρόμοιο με του Cabri με αρκετές όμως διαφορές στην αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος

8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας. Η έννοια του Διανύσματος ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ. ΠΡΟΣΘΕΣΗ - ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ.3 ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ.4 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ.5 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ 8 Σίσκας Χρήστος Φακόπουλος Επαμεινώνδας Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Ο κύκλος Ορισμός. Ο κύκλος (Κ, r) με κέντρο Κ και ακτίνα r είναι το σχήμα που αποτελείται από όλα τα σημεία του επιπέδου που απέχουν απόσταση r από το σημείο Κ. Σχήμα 9.1: Στοιχεία ενός κύκλου.

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ 1 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Τάξη Γ ΘΕΜΑ 1 0 Η εξίσωση αχ + βχ +γ = 0 είναι βαθμού εξίσωση και λύνεται χρησιμοποιώντας τους τύπους Δ =.. χ 1 =. χ =.. Η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γεωμετρικές κατασκευές Σκοπός των σημειώσεων αυτών είναι να υπενθυμίζουν γεωμετρικές κατασκευές, που θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στο μάθημα της παραστατικής γεωμετρίας, της προοπτικής, αξονομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ

Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ Α Λ Γ Ε Β Ρ Α ΤΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 1. Για οποιαδήποτε ενδεχόμενα Α, Β ενός δειγματικού χώρου Ω ισχύει η σχέση ( ) ( ) ( ).. Ισχύει ότι P( A B) P( A

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης. του ήµου Τανάγρας

Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης. του ήµου Τανάγρας ΑΝΙΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Τοπικό Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης του ήµου Τανάγρας Α) Γενικά στοιχεία για το / τη ηµότη ηµοτική Ενότητα Κατοικίας: Φύλο : Γυναίκα Άνδρας Ηλικία : Εθνικότητα : Ανήκετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ανάπτυξης και Υποδομής Αθήνα, 8-3-2012 ΤΜΗΜΑ Νομικού Συντονισμού Αρ. Πρωτ. : 1936 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ανάπτυξης και Υποδομής Αθήνα, 8-3-2012 ΤΜΗΜΑ Νομικού Συντονισμού Αρ. Πρωτ. : 1936 ΑΠΟΦΑΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ανάπτυξης και Υποδομής Αθήνα, 8-3-2012 ΤΜΗΜΑ Νομικού Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

α,. J α12 α22... α2η Στα παρακάτω, εκτός εάν αναφέρεται ρητά, οι πίνακες θα είναι πραγματικοί, δηλ. όλα τα στοιχεία τους θα είναι πραγματικοί αριθμοι

α,. J α12 α22... α2η Στα παρακάτω, εκτός εάν αναφέρεται ρητά, οι πίνακες θα είναι πραγματικοί, δηλ. όλα τα στοιχεία τους θα είναι πραγματικοί αριθμοι Α ΑΛΓΕΒΡΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Α.Ι. Πράξεις πινάκων Ένας mxn πίνακας Α είναι η διάταξη m ' n στοιχείων από κάποιο αλγεβρικό σώμα, σε m γραμμές και η στήλες, και αν συμβολίσουμε με aij το στοιχείο που βρίσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Να σηµειώσετε το σωστό (Σ) ή το λάθος (Λ) στους παρακάτω ισχυρισµούς:. Αν ΑΒ + ΒΓ = ΑΓ, τότε τα σηµεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά.. Αν α = β, τότε

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Τάξη Τμήμα. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ 1. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤ 2. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α 2

Σχολείο Τάξη Τμήμα. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ 1. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤ 2. 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α 2 Σχολείο Τάξη Τμήμα 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 1 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ ΣΤ 2 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 2 7ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΡΚΥΡΣ 1 2ο. ΠΡΣΚΥΗΣ 5ο ΚΡΚΥΡΣ 5ο ΚΡΚΥΡΣ 10ο ΙΣ ΠΡΣΚΥΗΣ 2ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΧΗΜΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

1. Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου ανάλογα με τη μέση εικοσιτετράωρη τιμή συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10):

1. Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου ανάλογα με τη μέση εικοσιτετράωρη τιμή συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10): 1. Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου ανάλογα με τη μέση εικοσιτετράωρη τιμή συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10): α) Από 51 έως 75μg/m 3 : αα) ενήλικες με αναπνευστικό πρόβλημα ή ενήλικες καρδιοπαθείς

Διαβάστε περισσότερα

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης

Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης Ορθοκανονικό σύστημα αξόνων ονομάζεται ένα σύστημα από δύο κάθετους άξονες με κοινή αρχή στους οποίους οι μονάδες έχουν το ίδιο μήκος. Υπάρχουν περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β Λυκείου Θέμα 1 Α. Να αποδείξετε ότι αν α,β τότε α //β α λβ, λ. είναι δύο διανύσματα, με β 0, Β. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα