(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! / ( + + ( % & %! )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )"

Transcript

1 !!!! # % # %%&

2 & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! / ( + + ( % & %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # =

3 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( # 4 1 ) & 8 2 1% /? 1, 6 ),/1 ) 5/?11 # 14 / / + 8 ) ) ) )! 5/? 3 ) 3 + = )31 1 5/? #?54% 1 7. ( Α.(Β 4% &% Χ ) >& ) =&1. &1

4 . # 7 &3, / 7 &3 0 ) 5 &4 > &4 #. ( %% 5 ( % 0 % 6 0 Ε % 0 0 %1 1! ) %8 1< # %4 +0& 1% 2 ((( ; + ) 3# % 2 ()3 1 # 1 1 0)# 1 1 #, & 1 #! 1 #! 1 + #! ! / 1 1 +! % 2(,6 8 Φ ) & 8 %

5 /!% (+) 3,7 3 >= > 1 3 # ) 8 3 # 8 3 > 4 3 1% 3 1% 3 6 Χ/0 Ε 1% 3 / > (> 1 3 1,+ (#,( + (# # /( + ( ( + (> /##!##! 14 3 & 0 #Γ 0 8% ( Η ( Η Η 8& 3 3 ) )/ ( ) ) )/ + > >! >! ;>! >! 3&!

6 3 4 ) >! ( >! >! & 3 & ) %% 3 & 6 ) %% 3 & ) ) %% 3 & + ( ) % 3 & +) %1 3 % %8 3 % 6 %8 3 % ) %3 3 % + ( %4 3 % + 3 ( 3 6 ) ( 3 + ( ( 3 +( 3 3 )! )! 4 3 6;)! & 3 6 )! % 3 ) )! ( )! )/ 3 8 +)! )/ ( )! )! 4 3! 3 6! 3 6;! 3 ) 3 6 ) 3 6;)!

7 3 6 ) 8 3 ) ) ( ) ) & 3 3 ) ) & 6!& & 7 8#87 )3) 4 5/? #? /? #? /? #?5 1 4 / 6 5/? #? )4( & ( 8 &, 8 & 5/? 8 & 5/? 7 8 & 5/? #?5 8 (:; )43! %<! )4/ )46 ; )49 7 & )/: = )/) ; )//!

8 ! (! ( ( & ; /.,7 )!6 (!=,7 : ) : > 0 Γ + 7,+ 5!. % # 0Ι /) >, 6 ϑ,7 :,7 )) :. +: 5!. ) : 5! = 6 ; Η 5,7 >!!.! : )!Γ (! 6 Χ,7 ; : )., >!, 6 ϑ 6 : Φ Κ ), / :, >! / = / 7 ; +, < ; 7 : ) ; :7 +, 6 Η! +, :;. > + : + Χ(; :;., ) 6(,7, 7 = :6 6Η >,7 + % 1!= : :,. 6

9 ! : +!, Λ Φ 7 Λ 6 ), : 0 Γ ; > 2! : >! 2; = :! 5/? #?56 + ( )6 > 5 :!< : ) Φ! 6/ 7 0 Χ ) >! ( Μ(%4:Ν6 ( 0 ) 5,#! Μ(%4 :ΝΜ(%& :Ν > :!, :, #!,7 6!6 (,! # ; # + = : : Φ 6 ; ( ) ; ; / Ο!, 6 6!, : 5/?: Χ ) >: 0 ) 5 < # Ο )! Α#Β / 1!# # += # = Φ # 8 / 3# # / #!! > 4 =! 5/? #?56 + +! )6

10 ! 6 6 & % ) + = # (, >% 1 6 +# %%4# 1,0Ι) 6!( #?5 + 1 % 83 6! )6 #?5 #! %%1 5/? #?5 + ( #?5 #! ( #?5? >! : #?5 #!+# #! <6 +

11 ) # ; Α(Β: # :7 ( =) ) Φ, : = < ; : :!! 0 : 6= ) ) + : :, Χ ( = ) (, ; + # # Χ! ) ( ( # 2 6 #., Α#.,Β : 70 Α > ( : )Β )! Μ5%&: # %Ν6Φ ; = Φ <,! ; : 6= ) #.,! 0:! ) = 6! ; :!,=Η 0 : = ; ) ( )! ( Η ) ;! # Μ %&: # 8&Ν:= : =Η = Χ ; Φ : Κ Κ

12 )! (! ) / (/ ) (, &? /!0 Α/ 0Β : 7 ) ) 7 Μ % :ΝΜ,%&: # 1Ν > )! :) Ο! :! = 7 )2 >, ; ;Η ) Π Θ : Θ Ρ/, / 0 /! 7 : 7! :! = 6 7 Α 1Β ) ) ; 6 ) Ο # # : # :7) Φ ) ) ( ; 2 ) Χ #., ; : < #! Μ %&:, //Ν6 # # :! 7 ;Η #., Φ ; 6 # + 6 #! # : :! 6 6 )6 # : = ; 6# = / ) / 6 :; : / # + ) 6 ) # ; ) 6 7#, ; : ) 6 ) Α) Β 6 > /!0 5! Α >, Μ %&: #&1ΝΜ % :Ν Μ,%&: # 1ΝΒ 1

13 6, ; ; 6 > ;Α2Χ/Β:! 6 > )! 6 > )! > Μ %&: # Ν ;, ; 6 > ;Α+ Β # 6 + > # :! 6 #. > )+!;Α > (Β6 ) 6 Χ +# = )! :) + # = 8 ; (Α 6 ), ; : ) # # ; % ; % 2; 2; 6; 6; 0. Χ 6 0. Χ 6!! ; ; #! #!

14 ; % 6 ) ; 6; : 2 ;! ; >! ) Η ; ) ( : (! 2; 7 2 ; 6 ) Φ ) Μ %&: # &ΝΧ, ; / )! : #! : # # Φ 2; 7 + Μ %&: # & Ν Μ %&:Ν 6 # = 7 2; 7 ; 6 7 Α6 Β 6 ; ) 2; 7 :! = Μ %&:Ν(! 6 ; > : 6! # : 6 Χ6 :! # + :! ) = > + 7 6; 6 ; Χ! 6 7 6;6 6! Η ;Φ > Μ %&: # 1 Ν ) ) ) # Φ#! Φ # =ΜΦ %3:Ν Φ # : # ; Φ # Π! Ρ: Π)! Ρ Π) Ρ Α) Β6 # # :) ; 6 : ># Π) Ρ 6 # Π! Ρ Π)! Ρ : ) = : ) Η : # # = # # 3

15 ),!% ;) ) # # # : 5= ;, # Μ %&: # 41Ν/;!! # ; ), ( # # = : 0 ) Α / Β! /! 6 = : 6 / ) : / Κ? 0 4 ; )Α Χ # # # :# Π) Ρ 6 # Π! Ρ Π)! Ρ + + # # ; % ; % 6 6 2; 2; 0. Χ 6 0. Χ 6 )+ ) # # ; % ; % 6 6 2; 2; 0. Χ 6 0. Χ 6 )+ ) # # ; % ; % 6 6 2; 2; 0. Χ 6 0. Χ 6 )+ )+ 5 5 ; 5 &% ;&% #! #! #! #! #! #!

16 6 / ) :! 0! 6 ) 6 Μ % : # 38Ν Π# / Ρ 5 &% 5 &% Β Β ) ) 5 &%. 5 &%. #& #& 5 &% 5 &% ) ) 5 &%. 5 &%. ; ; / / 5 &% 5 &% ; 2#87 ; 2#87 ) ) 5 &% 5 &% ;#87#& ;#87#& ) ) 2#875 &%. 2#875 &%. ; ; #87#&5 &. #87#&5 &. % ; % ; ;,Α # /,! / /!) ) > #! 6 / # 6 :! ) #) ) 6 ) / /> = / / ( #?5 #?5 #! 6 > 6 / / :. 6 ) 7 ; / 7 : Α5 Β &

17 7 (Α Χ?! ) : ) ;! / /! 0! 0 6 ; +Α > ) ; : Λ! Λ 6 = : ) = 6 : ) 6 ) + ) : Κ? ), ) 2 )!, ) 6 ) :! =Η 5=#., Σ 6 / 6 ) ; : 2; ) = :/ 6 )! #!!. 7 6 ; 7 : 7 Μ!%&: #&4Ν5 :! 7 %

18 7 )Α 2 # % &! 6 Ο 6 ) Η : / 6 ) / 6 ) ;! 6 ) 7 7 ) 1 7,Α? ; && 2 # # (% & # # (% & 0 6 ; 3Α > ) ; )! Ο Φ ; / 6! 0 ;Η #.,: 7!:): :. 6 ) )

19 /? ; Ο, % & ( 5 := 6 ) / :; 6 ) := 0 :;Η #.,! + ;: 6 Τ ; 6 ) )! ; 6 ) ;? = 7 +Α 1 5. # % & )! +!! +! + ) %,. / ),, 6,, Μ % : # &&ΝΜ %&: # 83Ν # / :0 / :/! /2 > / Φ 7 ) : 5 6 : ) (!. ) 5 1 ) :! +#

20 7 3Α 5 ; ( (2 ( & ((! & ((!(! ( (2 ( /5 8! / 7 4Α 2 Β % 5 # % & ( ( (! # ( ( ;Η 6,Μ % : # &&Ν Μ %&: # 83Ν ;(= ) / 6 6 )! 6> :!! ) ; > > Μ %&: # 3 Ν Μ %1:Ν# Μ0%4:Ν Π,!Ρ:; > Π, Ρ (! : ) = / 6, ) / 6 )

21 Χ ) : ) Μ0%4:ΝΦ7 = / :;Η # /, ), : ; ), : = /! 5 ), / 6 ) 7,( / ) >) +! ( : + = ) > = ), : )),6 6 + ( = / 9 ( 9 Α5 3Β 7 /Α & > & ; 9 9 6, :+ ; Α5 4Β 7 6Α % 2 # :8 & % & 2 # 2%9) :8 & 3 9 % ) ) 0 :! ), ; / ( Α5 &Β6 ) / ) ),

22 7 9Α! % ; ; ) 3! ; ) 3 55 # < # (! 2 9 % 55 :8 & 3 % 55 %.& 9 ) (9 ), + #&7 #!5 7 : ) / = 6 + Μ % :Ν 0 #! 5 / # 6 7 / :/ = 6 Ο ;, #!5 ΗΜ %&: # 3 Ν:, 5, = / ( #!5 #!5!(! 6 = 6 ) )5 #!5 )! > / / 6 > #!5 = 5 5 % > #!5 : ( #!5 Η. ( Μ % : # 4%Ν> Φ ;.. ) 7 # 7 : #!5! #. ) =! > / /!Μ %&: # 3 Ν 1

23 / / 7 6 ( = 06> 6 31, / :!, 7 (:Α! 2 #&7 2 3?!! (= 0 >! 1 ( Α 0 1! 06 > 6 1! 06 > 6 1 = 06> 6 31) >? Α 061 Β ((8 6 ) %, 6 ) ( 6 (8? 6 ), 32 Χ /> 0 :! 6 /2 6 / 7 Χ / 0, : 0. / / Χ : :! / (:) ;! / 7 : > 6 / 7 8

24 Μ % :Ν / 7 Σ 5.Χ > / 7 ; 0 / #.Χ > # / 7 ; 0 /, # ( /! Φ /!, / 7 Μ(%4:Ν.Χ > / / / )/,!: ) ; 0 = 6 / 7 ( / 5 ) 8 > / 7 7 ((Α Β5.Χ 2 3?! 6, 5 :#. )! : ) / = 6 ; 6/ 7 0 Α 6/ 0 Β6/ 0 #!5 > / / : 5 =Φ; 3

25 6/ 0 7 ; :. := ) ; 7! Χ 0 6 ; 4Α / 7 ) ; 5 )3 : Χ: 0 6 6/ 0 : :0 ( / / / # =. ) 0 7 ()Α!.? 2 3? 8 8 ( Α > > % = 06> 1) + 6? 6 6 Α Α 6 Χ Α &. 4

26 ! 0 Χ 1 3! 0 Χ 1 Β ((8 ) %, 6 ) ( 3? &. 3(78 (! ) &. 1 ) %,. ) ( )2 3 3(78?Ε (72 3 3( Α (2 36 (8 3> 3( )( Α 6 :! ) ;! 6 = : : )( Α 061 < 7 = 8 8 ( Α 0 1 Χ ; /Α 6/ ) ;! ) 7! + 0 5: ! # 7 = :) &

27 / 6 7 / ;0 = : 7 7 : ( + ), 4.>%.>% ( + + ( Α(++(Β, ; Α) 4Β, +, (Μ % :ΝΜ#%&:Ν#, ( + ( Φ > ; : + 6 :+ Φ ( : + ( : 6! ( 6 + ( #, ; + + ( ; 6Α ( + + (, ; /2, (:Φ ;! + : :! ; + (! =. + # + ( 8,+ : + (! 6 > + =6 Φ ;+ ( ) + + )! 6 > : + ( 6, + ( # 4 2 8) Α!) Β (, :+(++( ( +, :0 %

28 : 6. 6! > 6 + Λ, = 9)(5 6 Λ 0 ; ; 0 > 6 # ) & 8 3 ( 6! :> ;Λ+Λ! 6, ): (++( ( :< : ++ ( ),, # ) + ) = : 65 ) ; :Κ! ), /? 6 0, > :! > / Μ,%&: Ν6.! > 7 > > 0, : ( > / ) & ( Φ : ) 8)! ) Φ ( ; 9Α 0, >! > / (, + (++( ( Μ#%&:Ν

29 ), 6? >% 6 0, 0 +, ) > ;: +, ) % : #+.( + + :,+ 7 =6 ( + : #! :. ) + +:, : >) = :+ # >% ; >% >% >% ; (:Α >0 + =, + +, 7 ), 9??? 6 0, : 7 Μ,%&:Ν6 = :.,> Α > > Β Φ /, 0, ;Η Μ6<<:Ν: / 8 33 ( %,8 %, / / 8 33! 8 33 Α) Β /= 0,, + ): # 7 /) + # > :+! ( +; ) : ;,! )! > > : 6 : ) ) 6 6+ : 7,( + # >

30 7! 8 33 :) %, ( ; ((Α 0,, / 8 33 / )0, 0 + Α) Β :! 8 33 ) ; )%, ( ) # >% ; >% >% >% # ; ()Α 6 Φ! 0 7 # > =, + )

31 6 0 0 (! : ) # > 6 ) ; :,> : 8 33 ) 7 ) 0 7 ; (,Α 0 0, ), (:!&;! ) Μ % :Ν 7 : :! 7 Α, Β = : ; Α# Β Α) Β,! ) + Σ 6#! ) : ;,! ) ) ( + :, =:! )

32 ; (+Α! ) / = /! ) / :,! ) Α5 Β 7 (,Α Ε &!&;. % 3 % 2 ) % 5 /! )., ( = 2 ):! ) 3 %, 3 % : :! ) :, 3 % = /! ) # 1

33 7 (+Α!&; 3 % + 3 % 2 ) 0 Χ 1 3 % = 2 ) 3 % 2 ) ) )( 3 % Γ 3 % : 3 % : 3 3 % Β 3 % 3 8

34 !.,!., ( 1,Α, Β (, )> ;: %! 6, : Λ 2; Λ (= >, ;Η 7 # 6 >! 6 ( 7, Μ(%&:Ν 6 # : + %, ( ( Φ; 7 9)(5 Α < ) (5 Β 9(5 ;#!>! 7 Μ)%3: # &ΝΧ! > ;, : 6# = : :! 9)(5, # = 2;! 9)(5! Μ# %4: #& Ν6 ) # # 0Ι+>6 + Η+ Σ! > ;2;, = 6 > ;) : 9)(5 6 Κ, 6 2; : 9)(5, 6, =, : >, 2 > ; 9)( > ; :;, 6 > ; : 9)(5 6,:!,,7 Χ6,! 9)(5 : 6 +# %%4, 3

35 !. 6< >:! ) = /, 79)(5 0 :,, ; + 6 = :! 6? 6 67!,;! Σ 6 6?: > ; 5 6? 6! 6! : > ; =6 6? : :6 Κ? ; > ; 6+ > ;! :6, ) > ; :, 6? : 0Ι,7 > ; + >,7 ) Η 6! ;: >! 6 ), 9)(5 Σ 6>9(5 ; # :! 6? 9)(5 6 (= : + > ;! :! ; ;, < 9,: 5: 9)(5 6 > ;! + :! 6 = 9)(5 6 ;0Ι +>,7 < Η)! 6 4

36 !., ( ( (! Ε ; 7 ; 7 9)( : ) %, < %, < > ) Π ΥΡ 9(5:7 = Η 7 (3Α Β Φ; 7 0/ 8 : ; Β : ) ΗΕ ; ) ΙΕ,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, / 1 6,3 ) : ; 6 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5 Χ.5: =Φ :9(5 Τ 9(5 = ; :Φ, ) Μ)%3: # Ν9(5 ;= : Λ # Λ ) + < ) 9(5 : /5 1 9(5 # 5 8 ;Γ! > : 9(5 ) 7 (4Α % ;Φ / 8 : ; Β : ) ΗΕ ; ) ΙΕ,3 + ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, / 1 Φ :! 6 0(% ) 1 ((( 05(% ) 1 / 7 6 ; : 5 3 : 8 > 7! = &

37 !. 7 (/Α %. Χ.! 0/ : ) ΛΕ ; ) ΙΕ,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, / (8 1 0= ; ) ϑε : ) ϑε # / / (8 1 05/ 1 ) 1.! 5 3 ; (3Α > :8 7! =, ( ( )!Γ ( < ( :!.%, Μ)%3: # 8Ν6. %, ( 2 9:!! Χ / (, ) : 7 Φ; =, : ) >, : 6, >! ( :! 9(5 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 9)(5 : ( ( ( 5 4 : 8 >. 2 9 ( ( 4 %, : 6 ;Η 9)(5 Φ %, 7 (6Α %.! 0/ 8,+4 : ) ΛΕ ; ) ΙΕ,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 +, ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 51 %

38 !. 4 %, Ο! / Ο!, : Φ > %, : Φ 0 3 1(0% ) & : / > 23 ; ) 32 3 : > >, < 7 (9Α % 05 0/ 8,+32 3 (23 ; ) : ) ΛΕ ; ) ΙΕ,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 +, ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, ) 8 ; (4Α > : > >, < Τ ( 6 %, : 3! #, : 3 : 5 % 7 ):Α % 0 0/ 8, (23 ; ) : ) ΛΕ ; ) ΙΕ,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 +, ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 51, ( (, Φ; 7.? Φ; 7.# %<,,7 :9)(5? 0 >; >)(5 Α>) (5 Β Μ)%3: # 8Ν6 >)(5 6 ). 5!, : 7

39 !. 6 9)(5 0 =! )! 9)(5 # = 6 # = ) 9(5 ) +55) 3(3 ( 35,5 ϑεεκ5, 3 : 7 : ( < / 6 9)(5 # =! Σ # %,+8,+4 3,+ Β 6# + : Α Β, ; 6? 0 > 6 ( # # 6 9)(5 0 = ) : # 0 > 6 6# 7 : : / #: 7 6 (Α / 6! 9)(5 # = 5 >+ # = 6 ; 0 > 6 Τ! #3.%3 =! = 6 = = 7 Λ. Λ: #,+ # /9)(5 0. ( = :, #. /> = 7 : : 7 7, # : # 7 # Η/ 3 / 8.! / 8. 6 / 0 > 6

40 !. 7 )(Α Β>% Φ; 7.# %< 0;,+8 (;,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 +, ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 6 ; : ) ΗΕΕ ; ) ΗΕΕ 1 0; (= 1 0,+ / / (/. 9!) / / (# # ; (= /, / = / 8. / 8. 8 : ; Β ; ) ΙΕ : ) ΗΕ ; 1 5 = 0 > 6! / 8.:>.!3 / 6 6.!3 / / ( & 8 3 :! 9)(5 0 6 ( & 8 3 ; 0 :, >)(5 6 = 7! 7 ))Α?.Β.1 & 2 ; + ; ; & 8 3 / 8. Χ > = % 3 / (8 /.. (

41 !. ) 3 >!) ; (/Α >! Α Β Α Β >, ( )Β, ( ) ( % (! 6 > 7 7 : Φ :? ; Μ)%3: # 1&Ν6 7 ; : Φ ) ; : :Φ7! Φ Χ ( > ; :6 7 # )? ) ; = ; : 7 / 6.? 7 6 2) / 2 2) :? 6 )! #3.%3 ( / ) ; 6, 2 < <,,4) 3 4) 3 7 : < < Π( Ρ 7 ),Α?Η.?.. (4) 3 Μ / / (. (2) 2 2) 4) 3,,4) 3 ( / 6, /,(6, 2 >

42 !. 6 / ( : 6 9)(5 ( < 5 : > 7 < < 9)(5 0 7 )+Α & Φ; 7.? 06, /, 4 3,,4) 3 6, / 2) 4) 3 51 /5 (? 7 6 /! 6 > # 8,< <? 7 >8, Χ :! #3.8 %3! 6 Φ 6,< <? 4) 3 7 : 0 > 6 7 8,< < Α5 1Β 7 )3Α 5 Χ% Γ Γ.. (4) 3 Μ. (9 3 :,,4) 3 (8,. >8,Φ7 / ( %3 4 3 : = : > ;/ / ( 7? 7 > + 6! %3 4 3 = Β #? = +.? 7 6 ( =? 7 : > Φ7 > >) : Φ 7 = )Α? > # Φ : Κ? > + 1

43 !. ) ;? Φ, :) ; Κ Α0 Β! 7 = :, > 6 > #!? 7 / 4 2 8) : 2 8) Α5 8Β 7 )4Α 4 2 8) 2 8) % : 2 8) Κ? :!, 2 8) = : 7 2 8) % : 2 4 3? ; :!; Α5 3Β6 6 > # 5 :. Φ 7 )/Α Ι ) 2 8) % : 2 8) ) 3 4) 3 ) 3 ) 3Β ) 3 Φ 2 8) 4) 3 Φ 2 8) ) % 2 8) Β 2 8) % ) )> 8

44 !. />:Φ :?; 6 6 > # 7!> Χ + Μ(%4: # &&Ν:, Χ!!? Φ Α Β Φ 6 3 Φ ; 6 ; Β 6 Φ >>? ),!: ;?! 6 > # + >!;, 6 Φ 7 Κ? >> Φ Κ? :? : Φ ; Φ ;6? ΚΦ 6(! : = 6 ( = :Φ) ; 6 # > Α Φ ;6 ;Β,Α + > / ; >! Φ ;6 ;: Φ 7 Κ? 6 + > > :? :Φ 6 Γ ) : 6 / 7 = 3

45 !. Β 2 8) # )? ; Φ! # %,! :Φ# > ; /? :#! Α#! 6, 6, /,Β 6, )?! #! +Α 6 6 > ) Α 7! % 3Β #! 3 8! /,6 8 :5 ) : 3 : ) 7 6 # Κ) : ) # 4 8 8) Α5 4Β6 # 8 8) : 7 : 5= Κ ) = :6 > # Κ Μ(%3 :Ν 7 )6Α 8 2 8) 4 8 8) % : 8 8) ( Φ 8 061, : / 8 2 8) 4 2 8) Μ)%3: # 83Ν, ( ) ) Α Φ6 >Β = 7 3 ) 3 8 : 7 > Α Β 7 : ;! 6 6! Μ)%3: # 3 Ν 6!Σ 7, : 6 := 6 > = ) 1 4

46 !. ) 6 ( 7 Φ ( 6 7 ) > 6 7 : # 8! > (! 6 >= 7 7 /5 & Α 7! 6 0 < 5 Β 7 )9Α Β 5 Χ.! 0;,+8 (;,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, ; : ) ΕΕ ; ) ϑεε ! 8 / ; 1 (; ;Η. 6 ( Α) 4Β ; (6Α #. 7 >8 5 # + : (= Σ ( 6 ( (! 6 5 % 7,:Α >% 0;,+8 (;,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, ; : ) ΕΕ ; ) ϑεε 1 &

47 ! ! 8 / 1! # # % & () + ) & (), ( #.) / & () ) / & (), (#.) / /% & / # /! # 05! ; 1 6. ) & ; (9Α. 7 6, ( ), 1&! :Φ 6 > Μ)%3: # 3 Ν# # 98 Α5 Β :? 7? 7 :? 7? Φ 7,(Α # 0 98 Χ8 Χ > 66 > Χ3> 8 Χ8 /. Χ > 66 > Χ3> 8 6 ( 8! 6 > # :? ; #,? 5! : 7 Φ! ; Α8 /. ( 6! Β %

48 !. 7,)Α 1& Χ8 Χ > 66 > Χ3> 8..(9 3Γ Γ.(4) 3 Χ8 /. Χ > 66 > Χ3> 8 ) %, ( (= : 6 7 Α5 Β Φ!! Χ! =: 6 9)(5.! = 6 Φ! 8 / (! 7 Φ 6 ) & 7,,Α >% 1& 0;,+8 (;,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5, ; : ) ΝΕ ; ) ϑεε 1 0; (= , ; (= ! 8 / 8 = ; 1, ( ) + 1 % 2 : Φ? ; / / (! 6 / :) >? ; Μ)%3: # % Ν > 9)(5 :

49 !. ( <! : / / >? / ) 7 7,+Α >% 1. % 0;,+8 (;,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5, ; : ) ΝΕ ; ) ϑεε 1 0; (= ). 8, ; (= )./, 8 )Ο: Μ 1 08)./,( 8).1 0 / 8 = / 2) / 2) 4) / 1 058)./,( 8).1 058)./, ; 1 / =! : Φ =6? > = :=! # 9 8! #! # 98 Α5 1Β6 8 (, )? Μ(%3 :Ν 7,3Α # Χ8 Χ? > 66 > Χ3> 8 Χ8 /. Χ > 6? 6> Χ3> 8

50 !. />5 88)./, ;! : +ΠΡ Π( Ρ 6! Α5 8Β 7,4Α # ) Χ8 Χ? > 66 > Χ3>3(7 & (8 3?Ε ) 3? 3 : ΠΠ ) 3 Μ Χ? 8 /. Χ > 6? 6> Χ3>3(7 & (8 ) %, 6 ) % ; ):Α > 8). /, ( ) 3 >% > ) : ) : Φ 7! 8 9 Μ)%3: # 3&Ν6Φ7 Λ) ) Λ / 8 9 : Μ(%3 :Ν # : 7 8 Α5 3Β 6 > 6 98 # 5=; + =! : + 7, 6 = 0! ( +

51 !. 7,/Α ; Χ 1 # Φ % 3 8 (((55 ; 3 6 8! =) 6 # : 7 = : # 2! # ) ) ) 7 ( Χ# ; := ) 7 : : : # Α Β 5 4 >0 <.: ) ) = 7,6Α #! ; (7 9.( 3.4 >! ( ( ( 6 2 # : ) : # 6 20 Χ 1 6! 6 ( 7 )., + # 7 : ( Α5 &Β 7,9Α! ; (7 9.( 3 (# Χ... (2 1 ΕΕΕ

52 !. (! ) 7 = : ) # > = )! ) 0 <) 0 <> ) 7 7# 0 < #, (,? Τ, ) >!, ; # /# :( ) +,! 0 #! Α) Β ) Λ ># 6 Λ # = Λ > ( Λ 7 ) Η9)(5! 0 > 6 : + Α. 6 Β, )! 6! # : 7 : ) 6 >, + (! # :( + + ( = : + (. + #, 0(= : > Μ(%4: # 4&Ν6, + ( 7! 8 33 : + (! # : > ) = 1

53 !. 9+ ; ) 8. Χ > = % ( ) / ) 8. Χ > = % ( )?.Β >% 9 ) ( ) >% # ) ( ) #& ; % ; )(Α! > # (++( (! 5 % # 7 +:Α # ## 8 33 %, Χ3 8 %, Χ3 % : 8 %, 8) > ; > # 0 7 : %, ( Α) Β 8

54 ! ) : ) ## (), ( # %. 51 0/ 4 3 / ) 8 ) ## (), ( # %. 51 Φ; 7 >% ) %, Χ3 ( ) 8 33 ) 3) 8 33 ) 8 33 ) 83) 3) >% # ) ( ) #& ; % ; ))Α! > #! )! 9 # ;0 > )! #, : + (! # + :(++( ( ;;#, 8 %, ( > : 0 8 %, 8) = Α :, ; Β:,( 8 3

55 !. %, % # : 0 :. >, = 8 33 = 8 33 / 8 33 / 6!6! :0 ) 5 / :) Α Β) Η / 8 33 #, ( + # 2 7 > 9)(5 #,+ 5! 5 5 : 7 7 #! 7 :! 7 = Μ)%3: # %4Ν( 6 6 Φ 7 Φ 6 6 Φ! 7 6 Φ 7 Φ # 7 6= 7: < 7 7 +(Α Β>% & %. Χ 0;,+8 (;,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 +, ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 6 ; : ) ΗΕΕ ; ) ΗΕΕ 1 0; (= 1 0,+ #/ / (/. 9!) / / (# # ,+ / 6 6,+6/ /. 9./ # # ; (= /, / = #/ # # / 8. 4

56 !. 8 : ; Β ; ) ΙΕ : ) ΗΕ ; :!! 7 =: # :Κ 7!, ( 3 ; 6 > Π) Ρ, Κ Φ Μ)%3: # 3%Ν, 7 6 ) +: > 3 )! 66). 3! 6). Τ # 3: 6 : ) 7 ) 6 ) 5 +! ) > 3 0 > 6 : 9)(5 08. > 3 /! / 8. /! / 3 # 3: 6 > # : : 6 ) ; 6! Ο 6 33, :) # : ( #Φ # Η) ( / 3 6, > :=6! : > =! # %%!; 7 +)Α Β>% & ; ; + ; ; & 8 3 / 8. Χ > = % 3 3 (# 33 / (: ) (6 ϑεε &

57 !. ( 6 3 Ε>Ε>ϑ 3 / (/ 3 / (: ) 2 > )!9)( :(= ) ) ( = 6> 2 : ) :Κ ; : 6 ) 7 ) 0Ι 0 :!> 9)(5 +, ( :> # Μ(%4: # %&Ν/ =! 7 3 2! ) ; Φ / :! 6 7 = 7 3: % ! / Α 1Β 5 = 7 3 % Β > 2 > = : ; ; 2 3Α ) 7 3 > > %%= %%9)(5 7 +,Α 2# Φ; 7 0= 7 3 = Ε>Ε>ϑΕΕ> ΕΕ 51 1%

58 !. / Α 2#?Η = =Ε> Ε> ϑεε> ΕΕ = 7 3). = 7 3 / )(5 6 Ο : Τ, :. = : > Α 2# 2Φ; = 7 3 = Ε>Ε>ϑΕΕ> ΕΕ 51 0= 7 3 = Ε> ΘΕ>ϑΕΕ> ΕΕ Ι Α 2# 2?Η (8) ( = 7 3 =Ε>Ε>ϑΕΕ> ΕΕ 37 (8) ( = 7 3 =Ε> ΘΕ>ϑΕΕ> ΕΕ, ( / =: ( <! ! + (= :, ; :. #! :! 6 3 Μ(%4: # 41Ν 8! 1 ; ( < 1

59 !. 5 Β Ρ Σ = Ρ 8 Σ #2 6 Ρ Σ# <. 8 Ρ 8 Σ ( # : 7, : # ; 4Α +, ; # 2 :=! : ( 8) ) : 2 :.:8) ), ( 6? )! %3 # 8! 7 3 Μ(%3 :Ν( # : ) 6 >! 9)(5: > =2 7 +/Α Β &? 0/ 8 : ; Β ; ) ϑε : ) ϑε 1 0/ (8 1 0%7 3 8 ΚΕ>ΚΕ = Ρ ΘΙ = Σ ΘΙ 51 05/ (8 1 05/ 1 ; ),Α Χ> 0 2 Α Β = 0 2 Α Β 1

60 !., ) 7 8, ) (.; 6 6 ) =! Λ 7 # < # : 6 9( Γ, )6 # 9;6 Γ ) #?59?Α) Β 6 # 6 := : ) 7) 7 2 ), 5 4 : )6 : 7 #! : Α 2 ;! Τ 8 Τ Τ = 83. >.ϑ.. ( :. ( (4) 3. (Ο 7 ( Λ. (2 & ) ΚΥ ϑη. (Φ : 1 ; )+Α 6 Φ!6 Γ, )6 )6 )6 )6 # 9 # 9 # 9 # # # 7 7 # # #?5 #? ? 9? 9(5 9( (5 9(5 6 6 # # 0 0

61 !. Τ 8 (Φ 55.) 83 4 %=6 46Φ 9! % ς > ς9 3 > ς4) 3 > ςο > ς2 & ) > ςφ 3 Τ > 3 (2 3 ( ;)9 ς >. ( 3 (2 3 ( ;)9 ς9 3 >. (9 3 3 (2 3 ( ;)9 ς4) 3 >. (4) 3 3 (2 3 ( ;)9 ςο >. (Ο 3 (2 3 ( ;)9 ς2 & ) >. (2 & ) 3 (2 3 ( ;)9 ςφ >. (Φ 3 (%, %!%86 Ω #=Φ ;:%=% 4ς 4 3 Τ > 3 (2 3 ( ;)9 ς 4 > ΕΕΕ 3 (%, = (=.ϑ.ϑ( 4? 4.ϑ(?.ϑ(9 3? 9 3.ϑ(4) 3? 4) 3.ϑ(Ο? Ο.ϑ(2 & )? 2 & ).ϑ(φ? Φ (8 > )! 5 4, Σ 6 #?5 ) 7 # < Τ , 6 0 : 7, :,! ;6 6 = 6 : < 2; # 6, # # < 6 1

62 !. < : Ο 6 6 # < #?5 ) 6,! / )6,! ( #?5 #!! 6 )6,!#?5 > #! 6>0,! > :, #?5 ) 6 Χ ; 6 )6!, =!0! 5 8, ) ) ; 7 8 5/? Α5 /?Β ( 5=!, 6 ),/ # : Φ 6 Γ = 6 5/? ( : ; # # = :#?5 ;) < ;, Μ %3:Ν 5/? 7 5/? #?5 5/? 9(5 7 #. 6 9(5 9(5 6 ; )3Α 5/?,!= Φ! 6 Γ 8 #;!:,6 < 6 % % ς ; Μ(%4: # %Ν 11

63 !. Χ 6 = : 76 Γ # : ) 7 6 Γ Α) 1Β6 5/?,! Π5/? Ρ6 Γ Φ ( 1 5/?,! : Μ(%4: #8 Ν 7 = :5/?,! # < 5/?,! #!!> ) Μ(%4: # 8 Ν65/? #?5 Φ #?5 #!! ( = :! 6 5/?,! 6 ( #?5!= Μ65<<:Ν 5 & :! 5/? 7 5 # Α #5 7 & 5. Χ 3 3(8 (7 3(! Τ 2 3?! 0 1! 0 1 ((( 55 #Μ 3 Χ. 3. ). (Φ :. 8 (;! : + ). 8 (;! Ε >.(9 3 >.(4) 3 8 (= 5/? #?5 6 =: 5 1% : 5/? )6 Γ!= ) Η : > 3( (! Τ,7 + ) # 6 5Γ Α 5/? #?5,!Β 18

64 !. 7 3:Α #5 3 3(8 (7 3(! Τ 3((! Τ 2 3? ) ΞΞ Γ Γ 8, 8, 3. (760 1 ). (Φ :. 8 (;! : + ). 8 (;! Ε >.(9 3 >.(4) 3 8 (= # < Λ ) < Λ (= : 5/? ) :; )! ( Α <Β5 1 5/? )5 1%#Μ %4: #1% Ν 7 3(Α ;.! % 2 Γ 7 8.; %. 3. (760 1 ). (Φ :. (760 1 (;). 1. (Φ : ( ) :) <!! 0 < : /5 0 # 7 ; : 5/? ) ) < : 0Ι # = /; : <! 13

65 !., ), # 5/? ) 7 6 ) / :! 0Ι % # :5/? =Μ %3: ΝΜ(%4: # Ν, ), ( (! / =! ) Γ Γ 6 > ) ) # : )! ) = Μ#%4: # 8 Ν 6 :# % 3 + % 3061 / ; 7! Χ :! /!, 6 6 / % 3 ; ( Σ 7% 3 7% 3 / 7 : # % 3 6 # % 3 ; ( 4,= 8 Α5 1 Β 7 3)Α # # # % 3 % 3 7% 3 % 3 Χ8 4, = 6 / 7, 6 ( 4,, ; ) : : Φ ( 4,.! :)! ;! 6 8, / = (= : / :,! )! > 6# % 3061 ( 7 % 3 :/! % Α5 1 Β6 % 3061! % 3 : 14

66 !. : % 3061 : ( % 3(7% 3. % 3 ) 8 # % 3 061:! % 3 7 3,Α # # #3 % % 3 % % 3 % % 3 > 6 8 4, = 5 : 7 6 / % 3 ; # 7 6; > Φ 6 /! ( / # : Φ! ( 7 3+Α 5 + % 30 )1 % 3 + % 3 0 )1 % % 3 0 )1 ) ) 8 ) %, 4, ) Β (? % 3 ) Χ3(8 ( % 3 (8 8 1&

67 !. 4, 0 ( (! ) ΓΓ = ) 55 % % % 30 )1 ) % 3 0 )1 7% 3 % 3 ) % 3 ) 3(8 ( % 3 3(8 ( % 3(7% 3 7% 3 /0Ι %,/ 5 1 #/ :# / % 3 Χ# : 0Ι % # :+ ( :) ; :. % 3 : % 3: % % ( 0 : Λ 7. Λ / 7 6!! :( ) )! 6. 8 / 7 6 ( 4,/ 8%

68 !. > )( ) Χ : 5 =Η ( 5 )! 4,. : ) 5 11 / # ( Χ? 7 33Α & 1 % #. % + % 30 )1 % 3 0 )1 7% 3 Ε0 (! ) ΓΓ? 3(8 ( % 3 3(8 ( % 3(7% 3 7% 3, ), ) Χ # 7 Η :!Σ..( 4.(9 3 %.(4) 3 Μ ( 7 ; 0 ) Μ(%4: #1 ΝΣ. 4 > 9 3 % > 4) 3 Μ /> ; ) 7 +! #> 7 7 (= : / 8

69 !., ),, 2> >+ = :< 6 + ( # (= : ++ )! 0 Μ(%4: # &Ν )2 + + ; Κ6 = 6 + :; 7 > + Σ Θ : ;? > ϑ> Η. 6 + Σ Θ : ;?? > ϑ> Η. 600 :! : + 7 Σ Θ ) + % 3 & 3 : ; Β 55 6 )3Α)( / > ; )! Σ 9 3 % > 4) 3 Μ 6< < : )!.! / + ;# Ο.! (, ), + ; 2 2 )=! 7! Μ(%4: #3 Ν6! : 7 # + Σ 4 3 % Μ > ΘΕ 8

70 !. > : 7 # : 7 : 6! 0 /> 7 4 3! Π!( Ρ 1% ) ( Η7:! Χ! : 0 :;) = ( );! 0 Σ 4 3 % Μ > ΘΕ 8 (;! (76 6 ) Σ ΕΨϑ? 3( > 3( Ηϑ 6 ; := +. 7 :; 6 6 ; : ; Σ, 4 3 : Μ > ΘΕ > ϑθ & ΗΘ> 4 3 % )& 8 (;!,(76 8 (;! (76 8 (;! &(76 6 ) Σ ΕΨϑ? 3( > 3( Ηϑ ΕΨϑ? 3( > 3( Ηϑ Ψϑ? 3( Ηϑ> 3( ( :, 6 = :: 6. :; &!;. 8

71 !. ; )4Α ) 6 > : / = : ) )/5 6 Α) 8Β6 0 : ( 6 7! 0Ι/+> : ;; Μ(%4: #33 Ν, ), 3 7.; ; 5 )< # 2 ; )! 5 ) Μ(%4: #14ΝΣ ) 2 31 )2 31. ) ) Σ ) ; # ) : ). 8

72 !. ) ; # ) 6 ). )6) ) ; ;Γ! ) ) ; : 7 ) ;Γ! )< 6 Χ 7 6 ) ;Γ! ) > 5 ) Σ, 1, Γ, 1, Γ. 1 8 (;!.(4) 3. 1.(4) 3. 1.(Φ :,> 1, Γ,> 1, Γ 1 8 (;! : ; Β ). ) ). ) ). ),. ), )Ο 6, 5 );! Σ 6 Ο : 0 > 5 )Ο : ( + > Σ,1, Γ,1, Γ.1 8 (;!.(4) 3.1.(4) 3.1.(Φ :,> 1, Γ 81

73 !.,> 1, Γ 1 8 (;! : ; Β 5 )! 0 :;!:. (= Σ 6 5 ).! 6 6 Φ ) ) ; + :,. 6 /! 0 /5 0 / 6 6 6! ( : ) # ) ) ;Γ! ) ) Α ) ΥΒ=.! %, ; Ο. 5 ) 6 6 /! 0/5 0 : 5 7.! ) : :! %, :! ) Α < Β 7.; 2 5 ).! 6 :! #( 6 0 ) /5 0 Σ # 0 > 1,, Γ # 0 > 1,1, Γ # 0 > 1,1, Γ 7.; ; / 3(! Τ(%, :) ; = > / %, ) 8 %, ) Μ#%4: # 4Ν)! > %, Α) 3Β 88

74 !. ; )/Α ) 3(! Τ( %, 6 %, Σ 6 6 ) 4 6 ) )/ %, 6 Φ( = > : 76) ( ; ) ) ) 7 / %, 4 6; 83

75 !. 6 %, + ( : ):) Α Ω Β ; 7 34Α! ; ; ) ϑ, 3(! Τ(%, 2 3? %, %, ( %, (8 ϑ> > %, (8 Η> 8 (;! Φ ( %, : 7! / %, : 4 6 %, 6 ( 6 (, 7 %, / > / 8 %, Α) 4Β Β2!Γ Ξ ) Ξ / 5.?!Γ Ξ 0 Ξ / + Ξ?!Γ Ξ 0 Ξ / + Ξ ; )6Α )) Α Ω Β ) 7 %, 061 ;,. 5 ) 6 6 ) :5 18 >) 84

76 !. : Φ ).! %, : 5 )5 ) %, 0# 0 > 11,1, Γ )! 8 (;! >,1, Γ ) & )5 )!Γ Κ Κ ΕΛΛ Ξ 5 Ξ /, 2? Κ!ΓΛ ), 5 ) > Β2!Γ Ξ ) Ξ / Α ; Β 5.!Γ Ξ, Ξ / Ξ Ψ<Ψ?!Γ Ξ 0 Ξ / + Ξ ; )9Α )5 ),1, Γ )! 3 %, ( 8 3 ) 5 ( 6 Ο 6 ( 7!, ( Α5 13Β 8&

77 !. 7 3/Α 5 ; ; 7 3(! Τ(%, 2 3? %, 0# 0 > 11,1, Γ # 0 > 1 (8 3 8 (;! % + ΓΘ 6 > Σ % + Κ #! );); =! 5/? 6 Γ: 5/? )! 5 ) 6)5/?,!: Ο )6 Γ )! > 5/? #?5; Ο #?5 ) :#?5 #! Α) %Β 3%

78 !. 5/? ) 5 ) 0 5 /5 /50 ) ) 5 5/? #?5,! 65Γ,! 5/? 9(5,! #?5 ) #?5 #! #?5 ) ( #?5 9? ) 6 6 9? ) ;,:Α 6 5 )! 5/?,! 7 6 Γ ), ), 4! % (= :< Α Β/ :?!; Μ(%4: #8 Ν6 ( = :! #! Λ Λ : Α! % 5% % 3) % )< 3) 3

79 !. (6 (8 Ζ[Ζ (8 Ζ]Ζ (8 Ζ Ζ ; ( :!, # ) 6, 6 : ( :=? /! +# : / # ( / Α) Β5,! ( ; : ;,(Α / # ( 6 0Ι 0 ) ( 6 ) + /5 0 Σ (% )< 3 % 3) (% )< 3 Φ ; = ( 6! : ( 3

80 !. : / #, ) + ;5 & 7 8 /! 5/? : 5/?,!!, ) + ( ; 6 1 # 0 ; 3(! Τ % 3 / 0616 ) ; # ) Μ#%4: # 8Ν ;,)Α + # % 3: : % % 3.! 7 :# % ) ;! #?5 # = Μ(%4: #& Ν# ;) : : Φ/ : 3 )! : % 3 # Γ % 3061 # Γ 061 : )! ) Ο # ) % 3 / 6 :;). ) 5 1& # ;) 061 ( : % 3 Μ(%4: #48Ν 3

81 !. 7 39Α #. 5 # % ;) 06 1 ) % > # 06 > 1 5 8% # ;) 061 ( Μ(%3 :Ν 7 4:Α # ;) 06 1 ) 06 1 > %, 0# 06 > 11 ) 1 := ).! 6.! %, 6 0 ;:5 ) : 6 6 : +) ) ;) (?, Α5 8 8 Β 7 4(Α ;. # = & 2# 3 % 30 1 % 3 (( 55 _ Φ Χ. 3 6 % 30 1 % 3 % 3(;). 1. (Φ : 606 ( ;) 061 : )( < 7 4)Α ;. # = & (( 55 _ Φ Χ (;). 1. (Φ : 6 2 )) :)! 7 : : < 6 Γ: ) 6 Γ # Α >#?59?Β :6 = +! 5/? 7 ) ;) ( : )! 7 # 3

82 !., ) + ) > <; > <; 7 8 Χ 2 )! 0 1: 6! 061 # % 3061 :) ;) ( % 3Σ! 0 1! 0 1 ((( 55 #Μ! 3 Φ Χ. (;). 1. (Φ : 5 1& : ;) ( 7 % 3061:+ % / ;) ( % Μ(%4: #48Ν 7 4,Α. 5 # % ;) 06 1 ) % > # 06 > 1 ) > )! (;). 1. (Φ : 5 Γ 7 7 : )5 ); ( / : ) 6. ;) ( 7! % 3061 : ) % 3# )!!) = : 7 % 3061; )!.) 3 6 = # Γ Φ +Φ 5 8 # ) 3 # Γ! : 3 ΦΜ(%3 :Ν 31

83 !. 7 4+Α # 0 #. 5! 3) % ) % ) % 3031 ) : ) % : :# 5 81 Μ(%3 :Ν 7 43Α # %. 5 # % 306= 1 06 > 6= 1 ) % > # 06 > 6= 1 ( :! ) 6? 6 Φ 6 7! 6 7 6=! 5 88 > : )! 0 1 ) : + ; 7 44Α! # = 2 2 %.! 0 1! 0 1 ((( 55 #Μ 3 Φ Χ. 3 6 (;).1.(Φ : (.1.(9 3 >.(4) 3 ) 8 (;! (9 3Γ Γ (4) 3 : ; : / : Γ 6 ) = 7 : (!! = ) /5 83! 7 4/Α > <; Χ.;

84 !. 2 3 > ) 3 )(4 3 3Γ Γ ) 3 8 (;! Ε &( > 3 > ) 3 2 3?! 0 1! 0 1 ( 9 3 % > 4) 3 )& > Φ : 3) ( 9 3 : > 4) 3 Μ > Φ : ( > 4) 3 > Φ : (;).1.(Φ : (.1 2.(9 3 >.(4) 3 ) 8 (;! (4 3 6 ), Σ : Μ &( : Μ &( 7 ( + ),! :)Γ ) Γ Α) Β ;,,Α+! )!! Α Μ(%4: #&8ΝΒ 33

85 !. 6, ; :/ Γ ; # Γ ; 6 / # Γ :/ )Γ 6 ; : ;) : ) )Γ : : ) = # Γ )! = ) = : # Γ = Φ #! = > Φ/,: # Γ ( < # Γ ; : # Γ / ; # Γ 7 6, : ) ) Α > Β ; ; ;,!# : ; ( : ( :, ( ;,+Α # Γ! ) 34

86 ! #87 ) 1: Π5 ) ) Ρ : 5/? )6 Γ! 061 ) :! 5/?,! 6 Γ ) : 5/? #?5#?5 )6 7 ) ) : 7 ) 7 # Γ :); Χ= > : 6!:#?5 ) 6 Γ :, ; 6 : ) / 4, 6 : #?5 ) ; Φ Φ 8,)!! 6, ; : # 8 (Φ >! 5 84 :#?5 ) ) # 6! > 7 6 ) # : 7 )( 4, : ; 6! 6 # 6!: ) # = 6 )! = ) Α %& < ; ;. #87.Β 5 2 3? ) ΞΞ Γ Γ 8, 8, 3. (760 1 ). (Φ :. 8 (;! : + ). 8 (;! Ε >.(9 3 >.(4) 3 3&

87 !., ) 3 7 8#87, ) 3 ( Χ. 6 5/? )5 8& )! 7 :! 5/? #?5,! 6 :7 7 ) Α #5 2 3? ) ΞΞ Γ Γ 8, 8, 3. (760 1 ). (Φ :. 8 (;! : + ). 8 (;! Ε >.(9 3 >.(4) 3 8 (= 6 / : 7 : 5/? #?5,!! ( Μ(%4: # %&Ν ( ) / 5/? #?5,!5 : 5/? ) #?5 ) : 6! 6 6 = ( 7 (= : 5/? #?5,! = ( Μ(%4: # &ΝΣ 6! ) / < 9(5 6 4%

88 !. & ; 6 ( :.( ( : ) Η Κ : > ; :,7 5 3% :! ) ) 6 #! : 4 3, ) ( 8 3 ) ) 4 3, : # Φ; 4, 23 : 5/? #?5,! : / 7 6, 7 :, ;! 6 6 : 7 : 6 6 ) ((! Τ( : ) # 6 5Γ 7 /:Α 55 5 & ; 3((! Τ(?6 4 3? > 7 4? ?8 3 4) 3? !_ 2 & )?8 3 Φ 5/? #?5Η 7 :!,! :6 4

89 !. 6 8, Ν = :, 0 # Ο 7 : # 8 )6 3( := / 8, : ( ) 60 1 :7 6 7 ; Α5 3 Β 7 /(Α! ? ) ΞΞ Γ Γ 8, 8, 60 1 (760 1 ). 8 (;! Ε >.(9 3 >.(4) 3 Γ Φ 7. ( 5 3%9(5 : 5 3 : 6 : +# #Γ ( : : 6 9(5 6 ; (5 6 ; ( 6 : ) 6 7 /)Α 55 5 Φ 7. 0,3 (Ε Ι ;;,3 ) +55) 3(3 ( 35 Τ Τ 53 5ϑΕΕΝ ( ! 8,, 4

90 !. 6 4Φ6 4!! %46 6Σ 23 7 Φ ) ΕΕ4Φ6 4!! 8 / ) 3 3 4) 3 4) ) ΕΕ4Φ6 4!! 8 / !_ 3 2 & ) 2 & ) 6 98) Ε4Φ6 4!! 8 / Φ 3 Φ Φ 6 98) ΕΕ4Φ6 4!! 8 / (5 6 #Γ ( 5 : = ; ;? : ; 5 3 ) : #Γ ( ;, Κ 6 > 8, : Κ ; ; ) 6 Μ(%4: #1%Ν 7 /,Α > #=! ; ) > 4 2 8) 2 8) % 3 8) % 2 8) % (%3 4 4 )( 4 4

91 !. )( 4Β )(Φ 4 8) )( 2 8) )( 4 )( 2 8) 4 )(Φ 4 8) 2 8) % : 2 8) 2 8) % : 2 8) 2 8) )(2 8) Β )(2 8) )>3 8) % 2 8) 4 3 )(2 8) Β )(2 8) )> 2 8) % 4 3 Φ; #Γ (! 8,! Α5 3 : Β6, /! 6= ( 9(5!: / Ρ3 Φ; #Γ ( 7! 6061 :6 = ; 6 7 /+Α ; & #=.5 ;;+ 8, ;; > 3 + > 3 Φ )(

92 !. 6 8, #?5 )! : 6! Μ(%4: # & Ν) 5/? ) :; ( Α5 31Β 6 ( : 3((8 33 Ο , 8 33 Φ! 8, #?5 > ; ), :! 8, /#, 7 /3Α ; & #87.; % 2 3? ) ΞΞ Γ Γ 8, 8, (760 1 ). (Φ :. 33 ( (;! 33 (8 33 6,Γ Ξ Ε ) (2 3 8 (;! ς Γ Γ + Γ 3(9 ΓΓ > )! 5 31; ) Σ %!%86? Ε (? 4 >? Ε (? >? Ε (?9 3 >? Ε (?4) 3 >? Ε (?Ο >? Ε (?2!_?2 & ) >? Ε (?Φ #=Φ?? Ε ;:%=%? Ε (?Φ ς Ε ς Ε+ : > 6. < 6 Φ. 41

93 !. 7 ; =) # 4 : = 6 ( 7 ) 7. 7 ;,3Α ) /? #?5,!.. 7 7!: ) Α Β =. :! % 0=) 1 :! =) 6 % 061! % 3061 : /. 7 Ο, Φ ) 4 ;,!: =) ; 7 /4Α ; 55?6 4 3? > 7 4? Φ ) 4 % 0=) 1 =) 48

94 !. ;>!. 7 7.!! % = 0 1 :. 6 :5/? #?5,! 7! :! % = 0 1 :! = 5 Α Β 7 = 6) 7! : = : % % = 0 1 (,. ;,!: % = Ο, 6) 4 Η =) : ; 6 :7 (!/ )Χ 7 : 7 //Α ; 5?6 4 3 =) =) % = 0 1.? > 7 =) 4?8 3 3 /?8 3 4? 6) 4 >. (% (% 5 34 > :. ; Π2 (Ρ = 7 /6Α Β 5 Μ 2Ν 3 (760=) 1 ) ( (9 3 7 ΠΠ( (4) 3 43

95 !. (=) 4 >(/ 8 (;! =) 7 + ) 8 (;! Ε+ >(=) 4 >(/ #?5 )! 5/? #?5,!6 Σ %!%86? Ε (?=) 4 >? Ε (?/ #=Φ?=)? Ε!%#6 Φ 6%= αφ 4?? Φ4? (? 4? Ε (? 4 ;:%=%? (?9 3 ς Ε 4? (?4) 3 ς ς Ε+?7 ς +?, ) 3 ) >) 5/? #?5 > :, )! = 6! 8, #?5 05/? )5 3& Σ %!%86? Ε (? 4 >? Ε (? >? Ε (?9 3 >? Ε (?4) 3 >? Ε (?Ο >? Ε (?2!_?2 & ) >? Ε (?Φ #=Φ? (?? Ε ;:%=%? Ε (?4) 3 ς Ε ς Ε+? Μ 7 /9Α!& 5 8,. 8, 3.. ( ).(4) 3 Μ. ). 8 (;! Ε >.(9 3 >.(4) 3, # 9 34) 3= : 6 ; 6 = > :6 : 5 4% + +! 44

96 !. 7 6:Α!& 5 8,. 8, 3.. ( ).(4) 3 Μ.(9 3 >.(4) 3 ). 8 (;! Ε >.(9 3 >.(4) 3 5/? #?5,!! 6!# 9 34) 3Σ %!%86? Ε (?9 3 >? Ε (?4) 3 #=Φ? (?? Ε ;:%=%? Ε (?4) 3 ς Ε ς Ε+? Μ ; : %!%86 )! = ) 6! : ; 6 /! 5 4% ) ) # ) : :7%!%86 ) 6! 6 : 6 ; = Κ! ; :;7! : 6 ; 6 ; ( 6! : 5 Α5 4 Β 7 6(Α Ο ,. 8, 3.. ( ).(4) 3 Μ.(9 3 >.(4) 3 (6! ). 8 (;! Ε >.(9 3 >.(4) 3 >! 7 ; 5/? #?5,! :76 7 < #,!) : 4&

97 !. ) 7 6 : 7 :. # 7 Μ(%4: # 13Ν 6 / ;! :/ 6 ; Α ; ) Β!Χ ; 7 ; : ; Ο, ), ; :,! / ; 7, ; 5 4 > :! : Π2 (Ρ< : %%%6 ( 6061! : 7 6 :5 ) 6 ) 6 : ) 7 6 > ), 7 6)Α & 7 8..#87. & 8,. 8,.. ( (.1.( 4 ΕΕΕ. ϑ. ( (.1.(9 3 7 ΠΠ.(4) 3 8 (;!.. ϑ55!, ) 3, / : 5=)! 6 ;!& (= :6 ; 6 Λ > ( 7 ; : )( Φ 36 7 # 7 6 :! 8, : 7 Ο 6! Μ(%4: # 8%Ν 6 ;# )( 38) > 2, ;6 8,, ;, ; ; 7 Α5 4 Β &%

98 !. 7 6,Α! 5 8,. 8, ( : (9 3 7 (4) 3 (Ο 4. ( Λ (2 & ) ΚΥ ϑη (Φ :. ( ( Φ 3. ( 38) 8 (;! ( 455! #?5 06 Σ 4 %=6 46Φ? (?? >?9 3 >?4) 3 >?Ο >?2!_ >?Φ 9! % ς Ε> ς > ς ϑ> ς Η> ς Λ> ς Θ %!%86 8Φ49%=6 >8Φ2% %46 6Σ? ς Ε+?: ς +?7 ς ϑ+? ς Η+?4. ( Λ ς Λ+?ΚΥ ϑη ς Θ+?: / 6 6 = ; :) >! 8, 7 # =) 7. 7 :. 7 )! 3 8) 6 =) 7< & 5=6 6! 8, 7 = : 6 7 # < : 5/? ) 6 7, ( Φ Α5 4 Β)5= )( 38) &

99 !. 7 6+Α 7< 8,. 8,.. ( (.1.( 4 ΕΕΕ. ( (Φ 3.. ( 38) #?5 0 Σ %!%86? Ε (? 4 >? Ε (? >? Ε (?9 3 >? Ε (?4) 3 >? Ε (?Ο >? Ε (?2!_?2 & ) >? Ε (?Φ #=Φ? (?? Ε ;:%=%? Ε (? 4 ς Ε ς Ε+? ΕΕΕ %!%6% #=Φ? (? ;:%=%? 4 ς Ε 4? ς 4?9 3 ς ϑ 4?4) 3 ς Η 4?Ο ς Λ 4?2!_ ς Θ 4?Φ ς Κ ς Ε+? ΕΕΕ ς +?: ς ϑ+?: ς Η+? Μ ς Λ+?7 ( Λ ς Θ+?ΚΥ ϑη ς Κ+?: 64 + ) :5= 6! : > 6!; # + : Η)! 6 ; =: 6 ; ; 7 6 8, ( %, : = : 5/? #?5,! #?5 )6 Α5 41Β6 ( %, 8 33 #.( 5/? #?5: #?5 ) &

100 !. 7 63Α 7< 5 #87.; % 8,. 8,. (%, 8 33 %!%6% #=Φ ;:%=% Φ ς Ε > : Ι& Κ! ; 7! 8, 5/? #?5,! )! 38) 6 6 Ο+! ΚΚ! 7 :! : Κ) 7 ) 7 8, 5 & Α ; ; &! Χ 8,. 8,. >. ϑ =) ) 55 =) 33 ϑη & ΕΕΕ )Α ). (=) ( 1(=) 4 ϑη. ) (. ϑ. ( (.1.( 4 ΕΕ 8 (;! 4) [ Ξ 8 (;! =) ΕΕΕ+ ). (=) 8 (;! Γ(=) 4 8 (;! 8 (;! =) ΕΕ + ). ϑ(=) 8 (;! Γ(=) 4 ) (. ϑ 8 (;! 4) [ Ξ 8 (;! =) ΕΕΕ+ >. ( 4 ). (=) 8 (;! Γ(=) 4 8 (;! 8 (;! =) ΕΕ + >. ϑ( 4 ). ϑ(=) 8 (;! Γ(=) 4. ( 38) &

101 !. 6 > = : 7 :. %%% %% = Σ 9 [ + =) ΕΕΕ+ Ε ϑη =) ΕΕ + ϑ ΛΘ 4) [ + =) ΕΕΕ+ Ε =) ΕΕ + ϑ ΛΘ ϑη 6Φ %%. 7! 8, ) =) Κ 38) 6,, Ο 2 ; Β Χ ) > Χ!6/ 7 0! ( Μ(<<:Ν: :> 0 ) 5 Α Β :, ( / 7 6Χ #!5 6 0 :5 ( / / : : ΧΧ : / 8 (2( 6 / 8 : ( = 6 01: = 01 = 01 Μ(%4:Ν (= &

102 !. ( :7 Ο :6!,, (; < 2 Ο ( = 061; )0 / 6 / 6 / : 0 ( / : 0 )! = 061 #!5 / 6 : 0 / Τ 5 ( Α Β 0 7 ) ( = 061 / # 7 / 7 7 :!, / 7 / = 7 7,, ) 2 6 ( = Ο! ( # ) = 0 1 ( 5 43/! 7 6/Α Ο 2?? 8 8 (= 6 0 >! 1 (= 0 1 ( = 6 06# 3> ( : 0 7 ) = ( 7 / # 7 :. / 8 8! 3 Α5 44Β &1

103 !. 7 66Α % #.? 8 8 (= 6 0 >! 1 8 8! 3 (= ! 0 7 # = ( > Ο8 8! ) 6 # 7 Λ ;!: ( 5 4&! 6 ) ), 7 69Α 2 # 6 Ε 6 ΓΓ 2 3? 8 8 (= ! 3 (= 06 1 (= 06 1 (= (;! 6 ( &8

104 !. 6 Η / 5 44 ;Η 5 &% # /! 7 9:Α % #.? 8 8 (= 6 0! 1 8 8! 3 (= 6 0 >! 1 (= 0 1,,, #. Χ /> # 7! 0 6 / # ) / = / Η0 7!: ; ) ( = 01 # 7 = Α5 & Β6 7 Η0 : / 7 = ) ;! 7 9(Α Π? Χ #.? 8! 8 (= 0 1,, +2 Χ ) 1; :, / 7 ( 7 ΧΧ 0 :/ 7 6 &3

105 !. 7 : )! / ( : Χ Α5 & Β 7 9)Α 2 Χ.; +? / 0 : ) : ) ; / 7 : 7 = 6 ( / ( = : 7 ;! 0 = ) ; )! 7 Α5 & Β 7 9,Α 2 Χ.;? 8 8 (/, +? ; 7 2 6! 0 ) 5 Α0)5Β! ( / : )), )= Μ(%4 :ΝΜ(%& :Ν# ;ΗΧ ) > 6/ 0 0)5 7 = : 7 6/ 0 # 0 0)5, + ( Β 6 0)5 / 6 ( = :, + )) 6 ) 8 # &4

106 !. 6/ 0. ( # 5 ( ;,4Α ) > # ) Χ>, > =: > /! ( ( 8 ) : ) 3 Β 8 8 # 0)5 = 6/ 0 6 Ο ( 6 :! # ) ( + 8) 7 8 / ( # 8 : #, ( / ( : ; + ( / ( /Α + ( / 5 & / > Ο! ( Ο! / 8 > 6/ 0 &&

107 !. 7 9+Α ;ΒΒ.5 ;; / + / 8 8 ( = 8! 55 :. ) ) ( 8 (= 6 0 ) >) 1 Φ Χ8) ) ; ) ; ) ; ) ; ( ) ) ; >, = ( : 5 &1 7 93Α Β ;. + Φ % (Φ ;; / (=, + ) #.. 6 # 5 )( 0)5# 7 +. :! = 7 =!,=! = Ο.. = = 7 :+7 >. =# :),! = (= 4 3 Α5 &8Β %%

108 !. 7 94Α #. % ΜΝ Μ Ν 0;,+8 ) ;,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 +, ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3,3 + ) +55 (,( ;2# 6 ;; = (= (= Ε = (= (= ; 1 6 = # 7. :# ) = ) 9)(5 6 : ( 8)>. Α! 5 & Β, +, 7 6 0)5 /,:; > ) ( & Α5 &3Β 7 9/Α 1 & Τ ( ):!( 6 Φ; ) :/ 6! Γ Λ ): Λ 6 # ) 3! 0)5 Α5 &4Β 7 96Α 5 Β (2(8 3 ( ( 8 > (2( %

109 ! / ( : 0 1 ) ; (=: 5 # 5 &&: ( )! 6 ) )! )! #! : /!. ((.. ( (. ) Η;Η 0 1 #! ( 6 ) ( : / )! #! ) ;! 6 )7 7 99Α ; ; Β #. (( 3 6. ((. >. ( Β #. ( ( 3 6. ( (. >. ( >, 0)5 8 8 ( : ) > ) ;.; & ( 7 6 Φ, ) = ( > / & ( 7 (! 6 6/ 0 6 %

110 !.. 0 6! 6/ 0 :! / 7 :! 8 Α5 %%Β 7 (::Α 5.Χ.? & & (= 6 0. >! ! 3 ( +.# 7 : & ( /=.. (:! 0 7 Α5 % Β 7 (:(Α 5.Χ 1 Χ >% =. 9 8 > = & (= = (=? ( %

111 !., + +? ; : ;, = 8 33 = 8 33 / 8 33 / 6= )! >! (: > = 8 33 / 7 6( 7 ) 2 Μ(%4 :ΝΣ Χ%, 8 %, ( 8 33 / 7 9)(5 =: =0 > 6 /(++( ( 9)(5 0 > + 6/! %,8 %,7 # := + ( > ) = = 8 33 %, ( 8 33 / 7 = :) 8 33 / 7 >: ) = 0 ) 6? 0 Λ # : 0 = Λ ++ ( :0 := Φ > 6 ># > ) 6 > Λ?# 0Λ= ( 2; Α >)! Β: 0 := ( + 6 ( +7 Φ > + :! # > = >! >=, ) 8 33 / 7 > Λ > Λ :! 7 >! > ) 7 = :(: + > ;7 :#. :. Χ,:+! = 8 33 = : : 0) / 8 33 / +, + + (?Κ Λ = 6! > 1 > ) %

112 !. %, 8 %, ( Φ 6 5 % )? Μ(%& :Ν 7 (:)Α ; 8 5 ## ,) # 06> 1 %,) ,) +),) > ,) > # 06> 1 %,),) ΠΠ %,) ) 3 4 %, ((( )(,),) )( %,) %,) 8 %,6 3 %,) %,) 3 %,6 3,),) 3, + + )?? > / 0 0 ( ) &5 %!! ( ( = 8 33 = 7! 8 33 ) 8 33 ) 8 33 = 6 Φ # > ) = ) 0 7 ) > > %, ) Μ(%& :Ν %1

113 !. 7 (:,Α % 5# ## & ! ! = )(8 33 ( )(8 33 (= 3 33 %, Χ3 ) (%,3 8 %, Χ3 ) Β 33 (8 %,3, + 3!&; >) %! ) Μ % : Ν 7 :!, = # > % 0)5 0 :!! ) 7! 6 7 0)5! % / 6# : : % : #! : / % / : 7 6 0)5 ) % / :; 8 3 % : :62 6!! : ( : %8

114 !. 5 % >6 3 % : = : > # ), / > 6 3 %!( : > :! (: : 7 (:+Α!6 # 0 3 % % 0 / &1 # ) :, = :! % #! / 3 % 5 %1 >( 3 : Ο) : > > < > 6 7. / & :! 6/ 0 % /. % #! 6 = : % #!! # > 0)5 = ( 6/ 0 Ο ( 7% 0 3 % 1! %. / 3 % 6 %! # :# 7! % )( 7% 06% )! % ( 2 ) 62! Η = # 7 (:3Α!6 # 0 3 & 3 / &. / & % 3 % 3 %. / & & (/ &! & 3 (= 0 % 1 3 % (7% 0 3 % 1 3 % (2 ). / & %3

115 !. 5 %8. 3 % : + ( 7 (:4Α!&! 6 # % 3 % 3 % (= 0 % 1 3 % (7% 0 3 % 1 3 % ( 3 % : 3 % : / &. / & 55 = %, 3 Γ # < # : 52 Χ, 5 Α52,5Β (, 5 Α(,5Β!= >!,6 6 Μ5%&:Ν, > < Τ! 6 < # 52,5 (,5!= : Λ ;Λ,!,6 ; 6 >! 6 6 / #,6! ) Λ 0 # Λ Μ5%3: # Ν5 %3 0 # : < Π Ρ 7 (:/Α Β? # ; & Μ1Ν 005! ) ΘΘ11 3 Τ /6 β / 6, Χ. ΗΚ ΙΕΚ 6 β 2 6, 3. Ε Ι 6β 2 6, 3. 5# ϑ 6 β ; )# 7 ΑΟ : ; 6Χ β 6, χ: ; δ %6 β % 6, Χ. 3 %4

116 !. < # 7!,6, < : )< ;Γ! ( / +!< # <,6 6 # Γ! )! ( +!< #, 5! ( +: = :! ( ) # 5 %4 0Ι, )( 5 %3 0 # 0 # :;! 7 >, 7 < # ;Η Φ! 4, 4 :0 # ) Ε Ι 6 β 6, 3. 3 Ι 2. ) ) : Χ,6!. ) Χ < #,7 =: > < = ; : Ο # # ; 6 ( 2 ; (7 2 ; 7 :, #3 7 :< #,6 6 / > # 6 2 ; 7 : ;2 0 #!,6 < # 5. : 9(5 (5 6 :7 6 Α= ; : : 3 ; Β < # Η 6! / = ) # Η;,6 6!: ).+: 6 = : 7 (:6Α!. Γ # 3 3( Φ 6,) (, 6,) (, ( 2 3? 4, Ζ3 %&

117 ! & ( Λ> ΗΚ> ΗΚ> ΗΚ> ΗΚ 2 ; 2 ; (7 3 > #3 6 ( > # (8 > # (; 3 (Φ 2 ) ) 2 ) : ; 3 () 3 (8 ) Η 2 ) < #! < Α8).: 2)Β: Α2 26: 2 28 Β > Α 3 Β %

118 0& 1% 2 +0& 1%. 2 / Ο ; :! )! 6, ) : 5! : ). Ο + >!!.! ) Η ) + = + ( >, > # Α) 3Β ;,/Α ) > )>, Α) 4Β

119 0& 1% 2 ;,6Α ), ) )# ( : > Φ ) : 5: ;. Α) &Β ;,9Α ( )

120 0& 1% 2 # ;Η7> ) :, ; # ;Α) %Β ; +:Α = >. ( Ο) % > > 7 ( > : > 7> = ) # ( : Ο ( ; Ο ( > Χ ( :;! > > > Χ : = > : >! / > >! > :( 6! Α) Β > : > 5=! ),! 2; 2; (= :)

121 0& 1% 2 ; +(Α! 6 )! Α) Β ;> =! Τ ) ) :) ) )! ) = ) Η, ) > 6 : 7 ) =: ) Χ = : ) Φ; = 7 ) 5 ; :!5! Α) Β # Χ + )!:! 5 6 >! > ; ) 6! 5 5! 6! 5! > = 2;! )= 7 5 )

122 0& 1% 2 ; +)Α )! ; +,Α 5! 1

123 0& 1% 2 ) ) Α) Β= ) : : ; : )# # ) ) # = + + ; )), = :0 < ) Φ; >, = ; ++Α ) Α; ) Β # + )! : (! 5 Α) 1Β 8

124 0& 1% 2 ; +3Α ) 5 5 ( ),6 6 6 (! / ) ) > ; +4Α 5 3

125 0& 1% 2 ) ; :5 5 +! Α) 3Β/ + : 5 ; ( > ; 5 :)! ) : (. Α) 3Β#. ; :, 6 5 : ) ; +/Α. 6. Ο. : :. Φ = Α) 4Β6 ) 6 : >.. : 6 Α) &Β( > ;.,6 6 Α) Β 4

126 0& 1% 2 ; +6Α 2. ; +9Α. 6 > &

127 0& 1% 2 6, = ) ; : )!: + 5 Χ Φ Α) 1%Β ; 3:Α ) 6 )! : + > = )! : +,6 6 =; ( Λ!! 6 ( Λ= Α) 1 Β 6) >! ) 5=! > : +! > Φ > Α) 1 Β %

128 0& 1% 2 ; 3(Α, ) ; 3)Α >! )

129 0& 1% 2 + ) >% 6! % +# %%1< : ; ( +# %%4# ) 6! ( #?5 1 % Φ! ) :.>,6 52, 5 (, 5!= > < #! 6 > ; : 6 )6 +, ; ) 1 )! ): ; 6! # 3 # 379Φ: :7! : ) ; : > )! : # 379Φ!, ; > ;# 2; 6 # 379Φ ; ) ( 6 ; ( Α) &Β: 6, Α) 4Β ) 5 ) Α) 1Β 6 2; 7 :.: / & ;!Φ; < :,6! 2 # : 6 > ; 6 %, : > : > 6 = : >

130 0& 1% 2 ; 3,Α ( )! ) ) > Γ ) > 5 >% ; 7 > Β Β.!Γ %. Β Φ ;6 >, 5 &%, ; # 2; >, ;&%, ; # 2; >, >, ; # 2; >, ;, ; # 2; >, 7&%, ; # 2;

131 0& 1% 2 Φ ; 6 Χ? : + Α 5 % %%% Φ?Β 9 Α 8 %%% Φ Β 6,: 0 )! +# ; : ) 1 ; < Α< %%Β: Φ07? ; 3+Α 0! 4 : (!, Μ(%3:Ν 1 Γ Β % &. % & 2 (;Η % %% 2 2 6Α (!,

132 # % 2 3# % 2 /!# # + = : 3 ( # 3 ( (?;# 2 /05. Α05.Β) / / 6 /! #,!! ) & %Ο!!!) Μ %8:Ν!& ) 6 Β > : ) + + ) 2)0 > :) 2 ) 0 # > : )! # Λ > ( ) ) ( Λ Χ.5 > : )! Χ.5> / &5Ω ) +55 ( ) ) (52 3(, Φ 9Α! > :)! Φ (=! Φ ( 0 : 5/ / 1

133 # % 2!&, # Β > : )! > :) Φ : Φ > : ) ): + : = # (:Α /! )! ) 0 6 ) 0 ( Α!Β: 0 ( 7 0!,# #! > : ) 0 ; 33Α > 0,# 8

134 # % 2 /05.) Χ Λ #< Λ :05. )0 7 ; ) : = ) > 6 ) 6 > Φ : 6 6 > :! 05. < # ;Η! 0 =,#! 6=# Χ + # [ # [ # [ + [ ( % Α) 11Β :< 0( 0 Φ 5/ Φ : 7!.!!.5) ) 6 7 ; > : ;ΗΦ 6 6 +:, #! :! 0. =:) 18 ; 34Α 5 )! #! ; > 6 : 05 / Φ!,# 6 5= 7 : ):!. / :! > Χ, : 5/ Φ (0 : # Φ : Α) 13Β60 ) #! :, 6,# 3

135 # % 2 ; 3/Α ) 0 ): # + #!6,# 6) ;6 ) + :. + : 0( 0 Φ,#! 5/ 6 ) 18 #,!. : ) ; >,# 5/ 6 0 # Φ ( 0 Φ, # : ),= ) 14 : ( 0# Φ Φ :)! # Φ 0( 0 Φ = : ( 6;: ) 0 : + 7,# :) # Φ > 4

136 # % 2 ; 36Α ( 0# Φ 3 ( ) # % 6 ) ( #?5 6 : >,, + 6 : +! )6 6>0 7 Φ = + Α0 # Β: 8 Φ 8 0 #! ), : >, ; : ) ( #?5 #! 0 # =? Σ! Φ /8 Θ( )! / #! :( 6 >, 7 # ) Σ &

137 # % 2 (((55 ((( 55 Γ Γ Γ Γ! /5 0 ; 7)( : /5 6 6( #, : ) 6 :Φ ) Α) 1&Β ; 39Α ( 6 ) 6 Χ! :, ( : # : / 7 Φ Σ / / ( Ζ Ζ ( Ζ Ζ ((( ( Ζ Ζ ( Ζ Ζ Γ Γ Γ Γ! 3 3 ΓΓ ) 8% :, ( : /5 0 0 :, %

138 # % 2 ; 4:Α >, : 6 3 ) #&. 0 ) 5 Α0)5Β ( Α!) Β!) / ( 6!:; : Χ 6 Χ ) + + :! ; Σ ) (, ; Φ < ( # + :)!,, = 6 ( 7! ( : ( + = + 6 (!,! : 0)5 6 (! 6! 0. : ; > 2! 6 :! (! : 0 6 ) Φ 6!

139 # % 2 6 ; ( Η :. : Φ, Ο 6 #! = 3 ) ( #& #! ) # :6 # + / 7 6 ( : ( 6 #! = : Μ,%&: # Ν /# #! > #!7 :! 5 (! 0 ) #! ( 0 :/ :! #! Μ %&: # Ν ; 6 60 ) ( : ) #! (. :#. 0 <! :) 5 :! ; / 2; #! ; % 0 Α 0 Β 6 0 #! : = #,< : 0 Α) 8 Β6 :#! /,< = 6,< #! / 0 #! ( : (,< :) #! ; )

140 # % 2?? 2? ; 2? ; Γ2 Γ2 2#& 2#& / / 2#&Γ2 2#&Γ2 #& #& 2#& 2#& 2#& 2#& / / ; 4(Α 0 #!,< 6 :;!!, : / ; Λ 0 #! = :, Α >Τ! 0 #! Β Λ6 ; Φ /.9(5 # ),,! 6 # ), Ο (= : 0,!:, ) Α,Β Α Β6 Ο!, + :,. ; % # ; 0, /,,# /, Α/,! : /,!8Β >. 66/ ((Α # ), 0,Ζ/,, 0 #!7,!: = 0 = : #!,!= : / ; # ),, : ; 6, 0 >; Ο 0,!

141 # % %&: # Ν 3 ) ) >#&. / ; 0)5 (#! # ),!,:=! :! 0)5 ( Σ 6 #! Χ = : # #! 0 ; :, 6 0 #!! Τ! 0 5 <( # 6 #!. 6! :! 6 6 #! >, Ο!., #! :! Η : > #! ) / : #! 6 #! 0. ) 8 : #!! : ) / = :> (5 #! ) #! ) Α, 0 : )#, #! )Β 2;

142 # % 2 3, 6/!! >! 6 : >, ( 6 > 6 #?5 ) 7! ) / ) 6! ) ) ; 6 /(= :, ( #?5 6!! / 7 > :! ;!, Μ#%4: # Ν 3, ( >% & / Φ Η 6 : # >! : Γ 5 Μ#%4: #&8Ν6= + = #, # 6# 6 ; 1 ; 4)Α 2 #!!) 6 +# ),,,= 6 )! #! )! #! %, 0, 0 )#, )#, > (5 > (5 > #! > #!

143 # % 2 /6 Λ >) : :. Λ : # < 3, ) >% & 6 : ) Λ! #?5 ) Λ = Μ(%4: # % Ν = # > :6 +!; )! + /# Ο :) #?5 )6 : +!=. ) :2; ) Η Ο6 ; > 6! 3,, 1 2 ) Μ#%4: #4%ΝΣ! 2& 6 =! 6! 6, ; 6 Φ! /# ; Φ 5;, ;! 6 6 / Χ 2;,! : 7,,,,, 2,,,,, :,,,,, :, ; ; 6 52& 6! :! # : 0 6 : = 6! : 6 Φ! ): # ;! ( < ; :! ( #?5 #! ;# :2 =Η< 2 =Η ) 6 # :( < ; #! ) Η ; 8

144 # % 2 > & #.1 : # : ; 25 5 % 6 # + # Λ >+ # Λ 6 # 3

145 5 1% % 2. 4 ( / 6 >,,!= Φ # : ) ( ) : # > #!;. Φ Φ # Σ! )! ) >! ) ) : ),6 Φ; : # =Σ ) > ) ( Η ( ) ( : + + :) + 7 = 6 2! : 2 ( ) = 4 ) 7 2 ) 5 ) Η Α) 8 Β 6 ( # ) 4

146 5 1% 2 : 7 /Η 6 : Χ >! # ) #: 5= : >! > ; > > :> ) = > : > ( # > ( + : #! : ( ( 7 : =( )+ (=! 6( ; 6( = > ( : : )+ ( ( 5 ) ) Π 5= # ; 4,Α 5 ) ( : : Η 4, ; 6 # > :# 5 ) + : + 7 = #! # : ), ; : ) 6 Α) 8 Β # (7> : # :! (:6 : Χ) > : 7 ( &

147 5 1% 2 # > : # > # # ) = + : ( ;Η 6 = ;: )! ( : ;Η #., ) (! / 7 ( ( 4 + 6, ;,9)(5:! 2!, 6 > 0 :,) 6 )! 6! # : #! ; : 6 +!,, ; ( + + ( ( ++ ( 6 = )! 5 6> Α > Β # ) + ( 6 )6 5/? #?5 :) ) # 6! Φ Α)6 5/? #?5Β= : # :, ; ) : ; 6 0 ) 5 Χ ) > / # : > Σ # ) # / 7! +#.! 6 Χ ) >! ( 6 (! 0 0 %

148 5 1% 2 ; 4+Α ) # 2 5 2, ; : ) 6 2; 7.= ) 6 + ( # Γ ) # 1% 5 >% ) 5 >% 5 >% ) 5 >% Β Π>% ) Π>% Π>% ) Π>% >% ) >% >% ) >% ; >% ) ; >% ; >% ) ; >% Β &% >% ) Β &% >% Β &% >% ) Β &%. >% Β &% Β ) Β &%. #& Β &% ; ) Β &% ; Β. >% Β 5 &% >% ) 5 &% >% 5 &% >% ) 5 &%. >% 5 &% Β ) 5 &%. #& 5 &% ; ) 5 &% ; 5 >%. 5 ;&% >% ) ;&% >% ;&% >% ) ;&%. >% ;&% Β ) ;&%. #& ;&% ; ) ;&% ; ;>%. ;

149 !% /!% / (Χ Φ># ),7 # #!, ),7,7 # 1 : ), := + Α) 81Β ; 43Α # ) # #,7,7 # 6,7 # 5!, >,7!, >! :,7 ; :. =, ) : 6# :! +# ;Η 8 =

150 !% 67) 8 #,7 :,7 =( 6! Σ Χ Α Α # ( # Ε # ( # Ε ( Ε Β Α # ( # Ε 5 # : ) Α ) +7 Β:,7 Χ :) = ( 6! Χ ( Σ Χ Α Α # ( # Ε )/ # ( # Ε )/ ( Ε ),! > > Σ # Α# 2 Α > )( (= > > + + ( > 6 ) ( 0

151 !% ) 88,7,7 ; 44Α,7,7,7,7 # < +, # Χ! ( : ) # ) ( Α) 83Β6, :) 0 ) 5 Χ ) > ) > : ):!,7 : + ; 4/Α +,7 <

152 !% Χ) )! # Ζ6 + : +# ),7 ) 84 < #,7 ; 46Α )#,7 / ) Β<Β Χ ; 0 ) 5 Α0)5Β Χ ) > =:,7 + ) = Σ (, 0 (, 0, (, 0 Χ < (, 7 > (, #! 5 (, Χ ( > 6 Μ(%& :Ν ) 0)5 Χ ) > = 7,7 Η # 5 : )!,7 Λ Η # 5 Λ # Η7,7 > 7 1

153 !%! # : 6,7 /, #.; % /, ( #. 6 # ) 5 (! # 5 ) +: ( + 7 )2! +#,7, ) ;Η ; ) ; Α5 %&Β Χ ) 8 5 : Η = :# ; Η 2 : 2 :Φ7./ 7 ( +>. =, # : = (= 4 3! Χ 9)(5! =: 9(5 ) +55 (,( ;2# 0)5) 6= 7 Φ( :! 7 +!= & 6 8 # ;) : ) : # ; )7 +6 ( :2 =Η 7 + : > >, # > 6 : ) / 7 + ; :+ / 7 ) ; ( ) 2 =Η; ) = # := # ) :7 ;: ; # ). : Η ; Η 2!. : Λ Λ. /. ; +) 7 )( : # (7 ( ;: + 8

154 !% 7 (:9Α &Β #. Φ; 7 0;,+8 ;; ( ) ( ) ;,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 +, ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3,3 + ) +55 (,( ;2# 6 ;; = & 4 = & & 6 8 ; ) : ) ;! (= 1 0= : ) 51 0= : ) 51 0= : ) (= = (= 4 3 : 7 (= Ε = (= (= = (= 4 3 # 7 (= ϑ = (= 4 3 # ; 1 ) 8& ) #!. ; 49Α ) #. : Η Α Β.) ( + Α Β 3

155 !% /, ) Β / # ) ( > :! / 6 ( 8)7 8 5 % / ;; / : #,7 /( 8) #. : 7 6( 7 8. / 8 8 : ( # ) /( 8 8 ( / :> 0 6) 3 4 ) : ) +! : 0 Φ ; 0 / ) =! : /, 6! ) : ) = 7 ((:Α 5% ;; / + / 8 8 (8 8 8 (= 6 0 ) >) 1 8 8! 3 ). 8 ( ( 8 (= 0 1.> 8 (?. Φ Χ8) ) ; ) ; ) ; ) ;

156 !% ) ( = ( > : )2 6 ) < ) 6! + # = ) Α5 Β 7 (((Α Φ; 7.6.5#.; % 0,+8 ;; ( ) (,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 +, ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, > 6! 5 /! / ;; / ( = 6 = ( ( +# 7 :.! = ) ( # : > 6> # ) : ; # 7 (()Α?.Β.56 + Χ >% ;; / (= )( ; ( ) ) 3% )# :, : ; /:Α )# 7 + &

157 !% /,, 5 Φ # )= : ( > ; 6 0)5 7 ((,Α 5 ;#. 5 0,3 (Ε Ι (2(8 3 ( ( 8 > (2( / + / ) # 5 /5 6 > ; / + ( Ο?Κ Λ /) )5 ) = 8 33 = 8 33!,! Α5 Β: 6,! 6 > >! : , > 6 %, ( :) = %, ( 7 ((+Α 5 7 ## , 1%

158 !% 8 33, > 061, +), >, > 8 33, > 061, > # 06> / 1 %, +, > %, 6,, / + )>% 6 # 9 = = 4 3Α5 1Β)+ :. 7 : 9 =! = 7 : +7 :;= : = 7 :/ = 4 3 ( 7 ((3Α 9 = = = 4 3 / +, >%Β 6 9 / & Α5 8Β > +:! 8 6 9)(5! : 9 / # 9 : 7 ; ( = 4 3 :. :+7 :9)(5 ; 7 ((4Α 5 9 / + 8 > 9 = 4 3 = = 9 / & /, ;< 9 / ) 29 /; : : ) / /! 1

159 !% / + + >% Β 6 9 / > + ( Α5 3Β# # 4 2 8) 2 8) : = :+ ( # + ; ) = 2 8) ( Φ 2 8) :, ; + ) = :+ (! # : %, = 6 : (! : ( 8 ) 6 >Χ2 >! 6 :( :, 6 (; # Η 9 /! ( Φ 9 6 : + (=+> + (( : > ; Φ < < >, ) 7 ((/Α / ) 2 8) % : 2 8) Φ 2 8) Μ ) Β 2 8) )> 2 8) % 4 3?8 %/ 7 2 Μ (72 )? 4 3 ) 3 ) 3 (# 3 # ) 9 /( Φ 2 8) + Ε&. % ) ( > )(76 (4 3 > 4 3 ) %, ) 3 Φ 9 Χ3 1

160 !% / + 3>% # >% # ( )! Φ ;Σ ) ) > ) ) ) ΤΦ ; > > +: Η > ) Η Φ ; # +!! 6 Φ ; )!! 0 > > > Π> Ρ:! Φ ) > ( : Φ : + 6> 0! : + Φ +)!Χ / =: > 2 39 Α5 4Β > 6 ; 6 6/ 0! ) :! 8 % :! 6/ 0 /, / 7 6 9! 9! + 7 : )! 0 :; 9. = + ( 7 6 9! 6/ 0 6) = ( 6/ 0 /! 9! #! :! ( 2 39 : 7 / < 7 ((6Α 5# 1% 2 39? 8 8? % % 99 1

161 !% 9 / 9 9 / #3.%3 9(8, : 7 : > ) 0 +:Η > =) :;! > > Χ Φ ) > = : :! 2 39 ; Α5 &Β 8 33! 0 > ;; % ; 0 : Φ + :; 8 33! Φ 8 0;; ; : 7: > > :=(> 0 6 (=! )! : %, ( 0 ; ;! 6 ; ( ) :) 0 :)!,6 6 )!# Η : Φ ; # : Ρ) ]: Ρ) ] 7 ((9Α 5#1 1% > ;; > ;; > ;; % 6 ;; 8 33 ; ) 1

162 !% Φ 8 0;; Φ 8 0;; Φ 8 0;; / #? 6 0) / 8 33 # : )! %, ( ) %, # )0 :! 0(= : +; ; = : ) 0!! 0; 6+ ; >; Σ 6 (! 0 5= 6 5= 7! : ( )! : ) 6 6 ( ) # ) 6 Π Ρ :,6 6 ) )!!Κ 6 ; > ) > : Φ + # > ) 6 :# )2 / 8 33 / ;; 8 33 : (= Α5 %Β ;; 8 33 Σ %, / 9 8) %, 9 8) /%, ( Λ ) = 0Λ ) %, / 9 8) ( ) # Τ(. : : ) 0 / : + Φ! Φ )%, 11

163 !% 9 8) = Ο, ) ( : ) : Κ; = ;; 8 33! Ο6 :!5 = 7!7 ( : ;; 8 33 ) : < ;; :! 6 / +Φ : )! 0 : : 49 6 Φ ( 8) 9 : 6 : ( +, Φ 7 ():Α ; 5%## ;; Χ 1 %, / 9 8) 0 Χ > 1 %, 9 8) 20 Χ %,? = =? 8 8 6, ;; 8 33, > 20 Χ 1 9 8) > 0 Χ > 1 9 8) > 20 Χ %, 6,, %, / 9 8) Γ 9 8) %, 9 8) Γ 9 8) %,Γ 8 33 %, 8) 9 ) ) 8 (= 0 ) 1 ) (8)

164 !% %, Χ3 ) %, / 9 8) Β )20 Χ 1%, %, / 9 8) (7! )%,3 ). ) 8) 9 %, 9 8) Β %, 9 8) 3> ) 8 %, Χ %, %,3 % : 8 %, 8) 8 33 (= ΤΓ (= Τ / + />% >% Β! ) ; :+ : # 7 : Φ ; Φ ;! Χ! Φ ( =: / 9 Α5 Β : Φ + : 9 6 Φ 9 7Φ :! + > ) ( Λ! 7 ()(Α

165 !% 6 9 / /! 9 #! 9 /# > + ( : + # > +! := 7 Κ)Φ 2 8) ( 2 8) : >Φ #!! 7 ())Α / + 9 /> Β 9 Φ 2 8) / + 6# #& # #& 6 ) + + Φ 6 / ) 5 = ( 7 (),Α %%0 ) = / 9 14

166 !% 8) ) Ο = 4 3 # ;Η Π( Ρ # : = 4 3 > ( : + 7 /( 8) 9 Φ Φ : +Φ / : = + (! 9 / : 6 : / 6 8 9, Φ # =+ : Φ Φ ;# 6Φ ; : 8 33 ) Η 6 : Φ + + ( / : 9 + ( 7 Φ 9 ( :+ ( # Η = +! )! + :! )! 8) 9 7 ()+Α 5%%0 ) + ) 8 = 3 = 4 3 = = = 4 3 1&

167 !% 9 / 9 9 / 9 9 ) 8 (= 0 = 1 8) / 9 : 9 ) 9 # 9 9 = 9 (9 (= 4 33 = / 9 (9 9 ( ) 9 (= 0 : 9 1 ) 9 (6 9 (8 9 (6 9 (= 0 # ( (8 9 ( Β 9 (9 9 9 (9 9 (9 (Φ 9 (=? 9 (9 (= 4 3 ( 9 (9 / + 9? #=? Χ!:6 7 (+ 6! : Φ 8 Τ 8 6 Φ 8 Α5 1Β 6! 0 > Φ 8 1: Φ #! :=( > + 6 Φ 8 8%

168 !% / # 7 0 :( 5: 0. Φ 8 # Φ 8 ; ) : #! 6>0 Σ Φ ) Φ 6! Φ /8 Θ( ; ;; / # ) 0 Α5 %Β6 Φ 8 ;: 8 #! Ρ6 ] Φ; :) 1 : / 7, : 6! ΧΦ #! : : Φ Φ 8 # #! + #! (+ 6!: + ( 8 6 ( + 6= ( ( = 3 8 = # Η = ()3Α 5 Φ 8 0 > Φ > Φ Φ 8 8? (= 0Φ 8 1)> 8 8! 3 Φ 8? / / ( Ζ Ζ 8

169 !% ( Ζ Ζ ( Ζ Ζ ( Ζ Ζ (# 3 Ε ;; 2 ϑ > (= 0 1 Φ > (= 0 1 Φ > (6? Φ 8? (Φ? Φ ? > Φ 8 (Φ? 3 = 3 8 3? 3 (8 (= Τ 8, : 7 Τ 8 7 Α + ( #?5 #!Β #!Σ Τ (Ξ / ) + 2; = Φ # :# (+ + ( = / 3 ( >%5 6 9 Λ Λ + ( 9! 9 / ; 6! 6 ( ; 8

170 !% : 9 : ;Η # /, # 6 > ) = # # : 9 # 5 7 ()4Α 1 : / 9 66 ; 6, /. + : ;2 8) = 7 ()/Α /> : 9 6 Β Φ 2 8) 6 6 ( 5! : ) ; : / 6 / > / 6/ 0! / 7. : & ( (! / : ( = 68 8! 3 : 6/ 0 9 # 7 # + ( ; = = : > / > 6 / 8

171 !% 7 ()6Α & (= 6 0 : 9 > ! 3 # Η = ( # ): 5 Α5 &Β 7 ()9Α! >% Β # 5;; ( ( (9 ( 3 6 ;; ( ( (9 ( 9 > ;; ( ( ( / 3 ) >% : 9! 9 / ) : 9 / : 9 6/ : ( Φ =Α5 %Β 7 (,:Α : ) 9)(5 6 9 Χ! 9 / : ) 6 9 / = ( 8

172 !% = 4 3 :. :+7 :! 6 9)(5 6 ;/ 7! : = 4 3 0Ι 0 # Η 6 + ( 6,< 6+ (0 > 6 8,+ 7 : / ( )? 7 7 (,(Α ; Φ; /,+8 ;; ( ( (9 ( 9 = 4 3 :,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 +, ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3,3 + 3+;; (! 3;; (! : ) ΘΕ ; ) ΙΕΕ , /. 6, / 2) 6 ϑε> Ε # ;) # # 3 8 # ; ) / # & ϑε.2 (.! /1 6 0 > Χ 9 9)(5 6 =: = 6+ (, / 7 / ( + ( 8,+ 7 (,)Α?.Β /> : 9 : 9? : 9 9 )(8, 81

173 !% 9 & / 9 5 ( 5 Ο / 7. 6/ 0. ( / & ( (! : 9 9 9)= (! 6/ 0 : + / + (7 6!. (.. :+ 7 6 / 7 )( = 7 Χ+ : ( 7 (,,Α = 9 8 > = & (= 6 0 : 9 > ! (= 0 : (= (=?. 9 (= (= ( (= (. 9 6 ( : = Α5 Β60 ;/ + ( / 9 :( + ( Φ 6 ) ; 88

174 !% 7 (,+Α 5 >% >% Β # 5;; ( ( (9 ( 3 6 ;; ( ( (9 ( 9 > ;; ( ( ( Β # 5;; ( ( (9 ( 3 6 ;; ( ( (9 ( 9 > ;; ( ( ( ) 3 # < 9 7 : ; /(Α # 7 + / 4 Π /Η ) # :+ : > > =:! > = Η ++ (: 2; # ) Η Χ > Χ / 4 ( >% Π Φ / # 9 Α5 1Β6 /! ; 83

175 !% 7 (,3Α 8 1 # 9 Φ 8 0;; # Ο9! 9 / # 9 Α5 8ΒΦ; = ( ( 6 ( ; :Χ # Ο9 // : %%% ( Λ7# Λ %% : % Χ ; )! ;; : ; : > + = Φ 8 :+ 33. ) : ) Φ 8 ) #) 6+ :Φ Φ ) = :) + 7 (,4Α # Ο9 + 9 /> # Β 6 3 Φ 2 8) Φ Χ Φ Χ 11 84

176 !% Φ Χ (8 ) ( # Ο ( ΕΕΕ 3(% Γ Χ > %% (4 3( 6 / # Ο9!= Α!5 &Β: / 4 ) >% Π Φ / # 9 :( 6/ 0 Φ / # Ο9 =Α5 3Β 7 (,/Α 8 # Χ! 6 >6, /.Η > > 06, /. 6, / 2) ( 6 3 : Σ Ι5Λ5ϑΕΕΥ Ε+ΘΚ+ΛΛ 2 6 :! / 5 4 Χ/ :! 8&

177 !% Ο 6 6 ( (,6Α 5 # % Χ8 Χ > 66 > Χ3> 3(7 & (8 6Β ) %, Μ% ) 6 ( 6 3 (6 3(6 Χ8 /. Χ > 66 > Χ3>3(7 & (8 ) %, 5 &! ) 9)(5 6 # Ο9 / :. / = ) ( : : ) Ο 36 3 : ) > : ) # Η ( 6, 6, /. : / 7! 7 (,9Α ; Φ; /,+8 ;; ( (# Ο(9 (# Ο9 = 4 3 #,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 +, ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3, ,3 + 3+;; (! 3;; (! : ) ΘΕ ; ) ΙΕΕ 1 3%

178 !% 0+9 /(= , , # 3 1 ( >:: /(= / 2) (. =) Ε>Ε>Ν>Ε ( &.2 Φ : & ( ( / 8 / 2) 6, 8 33 / ; ) ΙΕ : ) ΗΕ Ε>Ε>Η>Ε ( , /. 6, / 2) > 8 = > = # 3.2 (.! # ;) # # 3 8 # & Ε Ε /1 6 / 0 > 6! # Ο9 # Ο 9!= ΚΓ! ) 3 # 7 + Η ) # Ο9 7 : > 3

179 !% ; /)Α # 7 + Η / / ; ); +) : 3 ) 7 # > + ) = 6 ) 3 8!:! 6; 6) + : ++ ( = #! )! ) ( #! / / ( ; 6!# 7 ) + 3 ) 3 8 )/ / # :! + + ( 7 )/ 7 (+:Α 6 # # 6 # # / / ) >%; + ( ) / 3 9 Α5 Β 7 (+(Α 6 # ) : / = : + ( Φ Α5 ΒΦ Φ! :! (! 3 3

180 !% 9 6Φ 6 Φ + + ( 7 (+)Α 56 # /> 3 9 ε )(6 3 )(9 ( (= ε ) / /, >% ; 5 / 3 9+) 7 (+,Α 6 #

181 !% ) 9)(5 6 ) ; 6+# ) : Η= # 6 < : :,7 Χ =. : /. 7 ) ! :. ) ))/ + 7 (++Α ; Φ; 7.56 # 0+9 /,+8 ;; ( (3 (9 (3 9 = 4 3 : ) ΘΕΕ ; ) ΙΕΕ /(= 1 0= 1 0= ( 1 0= = 5;; ( (, = ( 1 05= /(= 1 07/. = : = (= Ε /1 3 9 ) 3 # 7 ) + 68 ( 3

182 !% ; /,Α # 7 ) 68 / / + ;>%Β 6 + )/ 6 3 : 9 / )! 8 : 3 39 / Α5 1Β 7 (+3Α 56 # # 3 39 / + 6 3> 3 39 = = = / / 6 Β &% 6 >! ) : # )/ 7 #) > > 5=! > = 31

183 !% 6 > Φ! > Κ. 6 > ) ; 5 ) > : # 6 >! Κ # Φ, > # / 6 ( Β &% Φ! > :( > ( + /) Α ) 3 Β6 > / & : ; > > / &/) Τ 6 / &/), ; / & : /) :# /) 6 /)! ; /+Α 6 (>! 6 ; # / Α/) 6 : ( >! 6 ; > # = :> # ; : > > / &/) ( > : :> 38

184 !% ( > : ( >! / 7 > > (6 > / 6 ) Χ Β &% 2; 7 / &: /) 6 ) Μ %&:Ν :6;) Α,7 Β ) 6! (! # 7,7 ) Χ 6 ( : 6 =/ > 5 8 / /) : / & ) : / Α/) 7 7 5!> :; 7 /) 7. 7 Α ) Β 7 (+4Α 1 / & ) / Α/)! 0 /) 1 /) /) /) / & ) 6 / / & _ /) ; ) ( : > > :7 7 ) ) > > 7 ( ; (: >! : _ /) : 5 / ) Φ; / & ( /& /) ( ( ( > : > > ( 33

185 !% 7 (+/Α + / & / & / & 3 = 3 )3! 0 1 _ /) /& /) 3 / & ) > ) / & ) 6 6;>! ) 31 ; /3Α 6;>! 6 ( /& /)! 5 ) 5/? Α5 4Β 6 : ) : : 5 ) > / > : < # < > 34

186 !% > : ) > 6 / & )3! : 7 > # )! ;> 6 ) 2 :> : > > /7 > ) > > 7 (+6Α ; 5 + / & + / & )3 % /& /) 3 / & ) > ) / & ) 3 /) ) 3 _ /) ( 31 3(/ & ) 3 / & ) ) 3 (/) ( 1(/ & ) ) / & ) ) / 6, Β &% 6 / & 6 # >! ; ): 5 5= > : ) > :. :, # 6 ) Η / & : ) : ): 5 & / :! / & > # ( >! 5 6 ( / &. :/ & > 3&

187 !% 7 (+9Α +0 6 / &! 0 1!! 0 / &1 / &! / & / & &> / & / &! & / & / &! & 3 / &!Α) & /). / & & 2. & > = 3. & > 3 / & 3 9 ) & 3 %. & 3 >! ) )3. & > )3 6 #,! + Θ8 2 +Χ! : Θ8 Α5 1%Β6 ( % &:)!, (61 :6 7 (3:Α 51 : % & Θ8 % &:)., Θ8 2 3 Θ Θ8 2 )),8 (6 / ΚΛ 3 Θ(8 3:) % ( (7/., )), ) Ο) 6 :!,.! ; 6 )6 / ( 2. %.Ο) 5 1 4%

188 !% 7 (3(Α ; +0 6 / & + / & 8 Φ 8 / & 8 (= 0Φ 8 1( 2. & > Φ Φ (8 33 (8 33 6, 26% / & Γ %6 2 Γ ;:%=% / & 33 (2 3 ( 2 > Θ8 (% &:) 33 (2 3 ( / & > & 33 (%, 4 %. & 3 > :) Θ8 (% &:) Φ Φ (8 33 (8 33 6, %!%86 8Φ 46 Ω Γ #=Φ/ & Γ ;:%=% / & 3 Γ (2 3 ( ;)9 / & 3 > & 3 33 (2 3 ( ;)9 2 > :) & 8 (6 Ηϑ 33 (%, & 1 Ε / 6 + ; % Β &% 6 ) Η 2; 7! / ( / & 6 / / & Α5 1 Β 5 ;: )! + ( / & 6! / 4

189 !% 7 (3)Α +0 %0 / &! 0 1! 0 / &1 / &! / & / & &> / & / &! & / & / &! & 3 / &!Α) & /). / & & 2. & > = 3. & > 3 / & 3 9 ) & 3 %. & 3 >! ) )3. & > )3 5 1 ) / & 6 ( :(! 6 Α, Β 6 /! :/ ( ;, / > > :) Α! / ( Β! > (=/ / & > )3 : Α ) Β / & /! / & :/ 6! ( 7 (3,Α ; 5 +0 %0 / & + / & 8 / & / & 8 (= 0 / & 1! 0 1! 0 1 4

190 !% (!! 0 / &1 / &! (/ &! / & / & &> &( )3 / &( )3 (/ & & 3 > 3 > / & / &! & (/ &! & / &!Α) & (/ &!Α) & / 6 3 >%Β &% + ( >! / : (0 > 6 + = Α5 1 Β6>! > # : Κ) : + ( ( / & ) + 7 (3+Α +0 6 # # 1 / & 3 39 / &.. :# + : :6 > # Φ/ = (= : / + ( : 6 <! :6+ + (, 6 2; 7 / &: /) + / &9 : 9 /) 4

191 !% 9 6 : ) = :6 7 )!! # # > > ; > : > 6 :! :>! >; / &9 / / &9 Α5 11Β6>! # 6 9 Α!) 1 Β:Η > : 2; 7! / & :!> = 6 / ) )3 Α). 8 %, ( 0Ο; > 6 = 6 8 %, 8) !, 8 33 = : 0)5 ( =8 %, 8) + : /) 7 < :7 Φ! > Α. Ζ5, ) 1 Β = ( 8 =%, 8) : 8 %, 7 ) =! /) 7 < Α, Β # Η / ( % &/ & : 7 / &9 7 / & ) 7 (33Α + 1 / &9 /) 7 < / & / & 3 = 3 Φ Μ /) Φ _ /) /) )3 Α) / & % &/ & :: 6 9> ( : : 4

192 !% /) ;!# ; 6 9 3( Α!) 1 Β 7 (34Α! % & % 3. 4). > 6. > 9 < / 9. 7 < : Λ Λ= : # ( 6 9; Τ/! 9 3 )! 7 /) 9 :# > 6 9. : ( :; %, 6 (.. : # > (; : # (3/Α < / & ).. Φ 8 0 /) 9 1 /)... 6 > 2 ( # ; Α Β: / /) 9 Α5 14Β. Κ :. 7 < = 7 (36Α 1 /) 9. 7 < /) / & ) 9. 41

193 !% 5 1& / /) 9 # 7 /) : 7 (39Α 5 1 /) /> /) 9. 7 < /) / & ) 9....Β. Φ 2 8).. 7 < Β. 7 < /) 9 /) ) /) ) (/) / & ) ) (/ & ) % 6 6,! : ; )! /) 7 7 (4:Α /> 9. 7 < / & ) 48

194 !% Φ 8 0 /) 9 1 ) Φ 8 0 /) 9 1 Φ 8 0 /) 9 1 /) ) Β. Φ 2 8).. 7 < Β. 7 <....Β. Φ 2 8) ) 3 > 3 (/) 9 3 > % 30 /) 1) 3 ( / & ) 3 (/ & ).. (4). ) /) ) /) 9 3 /) 9 3( ) 3(. 7 < Γ.. /) ( 3 43

195 !%.... (4). )./) )/) 9 3 /) 3(.. (9 <. )./). (9 <.ΠΠ )./). (6.. 6 / &9 :! ; # 06,7 # ( >! )/ + (Χ > 5 8 ) / &9 9 Μ /) _ /) 6; Χ! > =: > Φ Φ / &9!! ) _ /) 9 Μ /) ( : >! : 6 9 Α Β 6!> ( 5/? %,! > ) %Τ8 3 + > 2 Μ! %&:Ν > > ( : (6 9! > 6 ( % &/ &! 0 7 / & / &9 7 : #6 ) 44

196 !% 7 (4(Α 5Β 1 ; / &9 + 9 /> / &9! 0 1 Φ Μ /) Φ Φ Μ /) Μ /) Φ & /) Φ Φ _ /) & /) / &9 / & &>! 0 1 > ). &(_ /). (/) (8 1 Ε & /) (. 9 ).. (/) (8 1 Ε & & &(_ /) (# 313(. ( & % 30 /) 1 Μ /). (/) (%, & (/) > /) %Τ8 3 4&

197 !% Μ /) (8 Ε > Μ /) Μ /) (. 9 / & % &/ & / & & (= 0 / &1 &(/ & / & &(/ & 3/ & 3 &(= 3= 3 ) _ /) 3 (= ( 3 9 ( 3 (/ & ) 3 9 (/ & ) )/) 9 ) (/) /) ) (= 0 /) 1 ) (/) ) 9 (/) ) (/ & ) ) 9 (/ & ) ) ( 3 3 (/) ( ) &(_ /) (3 & 6 + ( >! / & 9 :5 8 6 = 0 Χ + ( : Φ! ( ; Η = 6 / < _Μ. & 7 0 :, ΧΦ! ( ; Η = :. + ( _Μ. &! Χ 1 :, ) >, : ) # )!! :Ο &%

198 !% 6 )(2 _Μ. & = )2 ( 0 6 / &! Φ 8 0 / &1 ; ) > Α > 8 3 /,Β : ) > ) > = 6. / & Α! / & + ( : ) :> / 8 3 /, ; Κ > : 7 / &9 &/ & : 6 > 6 / &9 7 :#. > + / > :! & ΠΡ / &9 7 : #.> 7 (4)Α ; # # 1 / & /> / & 3 39 ε _Μ. & Χ 1 / & _Μ. &, > / & , > 2 _Μ. & > 2 _Μ. & Α) 2 _Μ. & Χ3 ( (2. (. / &(/ & > ( ( (= 0 2 _Μ. & 9 1 ( & 2 _Μ. & Α) Χ3 (. / & Β &

199 !% 55 ; 8 33 ). ε / & Β Φ 2 8) 83 )3 (=8 %, 8) Φ 8 0 / &1/ & Φ 8 0 / &1 / & / & / & Φ 8 0 / &1 (/ &! / & / &. / & / &. / &. / &. / & Β. / & Φ 2 8). / & 83 / &!Α) (=8 %, 8) 83 = 3 / (=8 %, 8) 83 2 _Μ. & (=8 %, 8). / & &/ & / &9 &/ & / &9. / &> > &/ &(/) 7 < Γ 83 /) )3 (=8 %, 8) &

200 !% / &9 &/ & / &9 &/ & &/ & &/ & / &9 &/ & &/ & Β &/ & Φ 2 8) &/ & _Μ. & 3 2 _Μ. & _Μ. & 83 2 _Μ. & 3 2 _Μ. & 3 2 _Μ. & _Μ. & 2 &Μ. & >) 3 2 _Μ. & 55 ; 8 33 % ) ). / & (= 0 / & 1 ; + ( ;,7 Χ 6 + ( + (6 : ) 5= >! > 6 ; + (= : 6! )! = >,7 / & 3 39 : & (. )/ + (0 Α5 &1Β 7 (4,Α # # 11 / & &

201 !% / & & (= 6 0 / & 3 39 > / & ! 3 / 6 4 >% Β &% /! ) 7+ ( (> Χ6 (> < : 7 =+ 6 6 : # ) >!: 6 /!: ( > 6 / = : # : = ;: 6 9 # / Μ %3: # 3Ν 6>!6 9 # : +! 9 /) 9! )(5 6 /) 9 6 >. 7 (4+Α Φ; ,+8 ;; ( (/ & (3 3(9 (/ &(/) 9,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 +, ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, (= / ),+ /). /. 8 6) (= /0 > 6 Α5 81Β ( Φ : = (.+ (! &

202 !% 7 (43Α 0 1. /) Φ / % /) 9 /) 9 )(8, (.Β (. ) ( 9 Α5 88Β 6 ; = )! ;# => 6.+ ( %, 6 9 3: > ( + ( = 7 (44Α Φ; ,+8 ;; ( (/ & (3 3(9 (/ &( 9 %, / 2).,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 +, ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, (= / ),+ 9 <. /. 8 6) / ),+ 6. / (= /0 > 6 Α5 83ΒΦ :! ; (( (> > ( ( > > ( ( 7 (4/Α Φ / % )(8, )3 3(.. (4). + ) /) (/) &1

203 !% 3(. 3 3(.. (9 <... (9 <. + ) /) (/) 3(. 3 3(.. (4) >! 6 3 :! 3 39 / Α!) 3 3 Β> 98) 6 3 : :> 7 :6 3 6 ) / & + (! Φ 8 0 / & /, Ο3 2) :8 3 /, > /,. / & + ( : # ; (. / & / ( / / &9 : 6 ; > + ( &/ & Α!5 8 : Β6 # : / > : > 6, /,. 6 9 > Ο :( :.= ) ), 98. ( : 9 = # Η ) > 9 ( / 98 Ο / 98 = : , Φ 8 2 3/ = = = &8

204 !% 7 (46Α Φ; # # ; /,+8 ;; ( (/ & (3 3(9 (/ & 3 39 : / & = ) 3 39 / 98),3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 +, ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3, ;; ( (3 (! 3;; ( (3 (!,3 + 3+;; ( (/ & (3 3 (9 (/ & /(= /. 8,+ 6 / /. 8,+ 6 / /(= Β 8 3, / & /, 4 3 3,/ & 3 / 2) / & 3 2) / & 3 3 / 2). / &> 6 ; 51 06, /, 6, / 2) &/ &(= 3 = Φ Β 6 9 Μ/) / 2) &/ & (9 Μ /) ( : / 2) / & ) 3 / 2) /) (/. 1 0 / 8 = 6 /.8 1 0/ 2). 51 0/ = = / (/ ( /) 9: / 2) / & ) 1 0 +/) 9 (/. 1 0 / 8 = &3

205 !% 6 /.8 1 0/ 2). 51 0/ = = / /) 9 (/ /) ( ( /1 5 8& /. 6 /. 8 > (49Α 1 0 Β. 1. Χ. 6 / Χ8 Χ? > 66 > Χ3>3(7 & (8...?Ε ? 9 9 ).. (6. + (# = 6. /... (9 <. + (# = 9 <. /.. + Χ? 8 /. Χ > 6? 6> Χ3>3(7 & (8 ) %, &4

206 !% ) 38 ) 7 )/ >! ) 38Σ ) )/ >! ; ( = + : )) +! ) 33 < 6 ) > ; //Α 6 > &&

207 !% / 9 ; 6 ), 6 > >, ): # / 9 ( ; Ο ) ( 6 >! 6 6 = / 9 ) ; % ; 6 ) #! : 5 3% / 3 7 (/:Α 6 # % & 3 > 3 & 3 6 ( 3. Ο >! / / & : 3 Α5 3 Β ) /! / & 6 ) )( 3 + ( 6 > Α. : # > Β 7! / & / Π) > Ρ :( Φ > ) 3 % = ), 7 > 7 (/(Α 56 # % / & & 3 8 & (= 0 / & 1 %%

208 !% 3. & 3 > & ( %. & 3 > 3 & 3 / &. / & %. / & & (/ &! & 3 (= 0 / &1. / & >. / & (= 0 % 1 (7% 0 3 % 1(2 ). / & 6 3 % Α5 3 Β > # ( ) 5 : (: : > 7 (/)Α 56 # 0 3 % % 0 / &1_ / 9, >%; 6 + ( / 3 9 Α5 3 Β 6 9 3! Φ : + ( ) +!, +# 2 /,! 2 /, 2 :, ) # ( 7 6, : 6 >= Μ %1:Ν:, + ( ; : 2 :+ ; 6 +! 2 / 2 /, ( : > 2 /,+ ( ) ( ; 2 7 < %

209 !% 7 (/,Α 6 # < ; 2 7 < = +.Π Ρ 7 : ! 9 /:! 9 / Α Β 6 / & 3! 6 > 6, 6, /, + 2 > < 2 /,: 2 ( ; 2 7 < #/ & 3 2 = ; 8 %, 8) Α Β6 ( Φ 9 + / & 35 : 6 > = 6, /, + 6 Φ < = Α Β6 +, 2 /, 7 (/+Α 56 # /> 3 9 ε : & )Α % ) 83 3 ε 8 33 ε : ε < & 3 %

210 !% / & 3 & 3 & 3Β & 3 Φ 2 8) / & (=8 %, 8) 2 Β 2 7 < Β 2 7 < 83 3 (=8 %, 8) ) (= Φ 9 Χ3 / & 3 2 ; 2 7 < 2 %

211 !% !: > >, Φ > ) :. ) # :! : > # ):) +. Π Ρ! : 6> 7 :! #! ;) 0 : > # > ( > 0 7! 9 Λ + ( Π( Ρ > 7 + Λ 6 6 Φ + (8) 9 ( # #! :# ) 7 (/3Α 5## 6 # Χ , > 3 9 +, > 3 > 3 Α) 3 Χ3 3 9 )3 ) ) 9 Β ( ( 3. (/ & 3 > (2 /,( ) 3 ).. ( > # ) > /,/ (Φ >/, 3 (% ( (= ( ( 3 (/ & 3 (= ( )3 ( (= 0 / &1. / & ( )3 )3 Β ) ( (= 0 ) 1 ( (= 0 9 1)3 %

212 !% ) (8) 9 ( 9 3 Α) Χ3 Β ( 4 Φ %3 (/ & 3 ( 4 Φ %3 (2 / 9 + >% ; 6 + / 3 9Α5 38Β 7 (/4Α 6 # ! ) 9)( )(5 0 : 5 6 : /0 > 6 2 /, 2 8) :7 2 /, 7 (//Α Φ; 7.?56 # ; 0+9 /,+8 ;; ( ( 3 (9 ( 3 9 = 4 3 #,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 + 3+;; (! 3;; (! : ) ΚΕΕ ; ) ΙΕΕ , /, 4 3,,/ & 3 6, / 2) / & 3 > 6 ;> 6 2 8) /, 4 3,2 2 8) 2 /, 2 8) : ) / %3 4 3,,/ & 3 > 2) : ) 51 0/ 8 33 / 2) / 2) 83 3 (6, /1 %1

213 !% 5 34 = 0 > 6 6 ) ) 34 7 (/6Α?.Β.56 # /> ? (2 7 < Γ; 2 7 < )(8, 3 9 & /, 2 8) Χ > = % (; 2 7 <,2 (2 ; 2 7 <,2 (2 / (:! 6 > Κ, # = # 7 + Π( Ρ > # / (: (! #, ; # ( >! : 6 = %8

214 !% ; /6Α /.Π Ρ 7 ) / (: ) ; %! 6 ) #! : 5 3& / % 7 (/9Α %0 % 2. & > )3. & > )3 6 (! # / & : % Α5 4%Β ) /! / & > # ; : # 6 ; )3 0 7! / &: > ; : %3

215 !% 7 (6:Α 5 %0 % + % 8 / & & % 8 & (= 0 / & 1 2. & > & (2. & > )3. & > )3 & ( )3. & > )3 (= 0 / &1. / & ( )3 )3 / (:, >%! 6 / % 9 Α5 4 Β :. + ( 0 0 ( 7 (6(Α 1 % # #8 3 /,;Α! ) %Β >, ; :, ( :, 6 6 > 2 : 2 ϑ)3 Α : Β). / &=! 6 > > ; ( : 8 3 /, 6. / & # ) 6 % #! ( 3 % : 3 % %4

216 !% ( Α Β6 + ( Φ : 2 39 = 6 ( Φ 7 (6)Α 5 1 % /> % 9 ε : 8 33 & )Α % ) Μ/ 9 ε 8 33 ε 9 55 : 2 39 % ε 9 8 % / &. / & / &. / &. / &. / & Β. / & Φ 2 8). / & 2 2 ϑ 83 2 )3 (=8 %, 8) 83)3 )3 (=8 %, 8) 2 Β Φ 2 8) )3 (=8 %, 8) %&

217 !% ϑ 2 ϑ ϑ ϑ Β ϑ Φ 2 8) 2 ϑ 83 2 )3 (=8 %, 8) )3 )3 )3 )3 Β )3 Φ 2 8) )3 83)3 )3 (=8 %, 8) % 9 8 (= 0 % % % (= 0 % 1 (7% 0 3 % 1 ( 3 % : % ) 3 % : / &. / &. / &. / & )3. / &( )3 %

218 !% 5 4 / )3 : )!, 6 + # :,= / : 6 # /,!,! 66 (++( ( : = : 6! ) : >! #: 2 2 ϑ + ( 5 : 6 > + = 7 (6,Α 5## ; # ) Χ 1 % )3, > % 9 +, > 2 )3 > 2 )3 Α) 2 )3 Χ3 (2 Β (2 ϑ /,( ) 2Α ) )( > # ) > /,/ (Φ >/, 3 (% / &. / & ( (= 0 / &1. / & ( (2.. / &(/ & > (2 (2 (2 ϑ 2 )3 Α) Χ3 Β ( 4 Φ %3 ( ( 4 Φ %3 ( ϑ

219 !% / (: + >%! + / Α5 4 Β 7 (6+Α % >! ) 9)(5 0 % 9 6 > (8 3 /, )3 + ( /, 7 (63Α Φ; 7.?5 ; 0+9 /,+8 ;; ( (% (9 (% 9 = 4 3,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 + 3+;; (! 3;; (! : ) ΘΕΕ ; ) ΙΕΕ Β 7 /, /, : , /, 4 3,,2 6, / 2) 2 > 6 ;> 6 2 8) 51 06, /, 4 3,,2 ϑ 6, / 2) 2 ϑ> 6 ;> 6 2 8) 51 0/ 8 33 / 2) 83 2 )3 8 / 2) 83 2 )3 (6, /,1 0Β 7 /,) /, : )3 Ν> ΘΗ>Ε>Ε /, 3 / 2). / & (_ /) 3 2) / & ) 92) / & ) 9 / 2))3> 6 ; 51 0/ 8 33 / 2) 83)3 )3 8 / 2) 83)3 )3 (6, 51

220 !% /, /1 (! >! Χ # : ) Α) 3&Β > >! ) : ; 8 3 /, Π# Ρ ; Π Ρ Π) Ρ:! Π Ρ ; /9Α / (( >Π( Ρ > + ) = Κ > # : Κ,!: ) = (= )= :,

221 !% )2> ( : # Ο ( ) + # ) = 6 > ) ( = ; 5 6( =! 6, > ( ) ; ( ( ; : # > : ( : : # : + Π( Ρ > 7 : ( ; : (0 : )! + 0 ( :;! > > 0 Λ >> Λ! 6 / (( ( ; % 6 ( 2; 6 : ) 6 = / (( ) >% 6 0 : ( :! : = + : +, : ( Φ 9 : + ( 6 Φ )2! ;; 8 33 ;; Μ8 33 Α5 48Β6 4 3 ( : 0= 6 + ( 6 ( #:> : 2 = : ) > 2 Α! ) %Β( 7 4 = 0 : 2, 02 / Α/) : )! 0> = 0 : > = : Α >0: Β0 > > : >,: ;; Μ8 33! :! : + ( 7 : )! 0 :

222 !% 9 / = : #0!6 >Π)Ρ > : )! ) Π Ρ. : 3 9 / 9 6! # #!!+ (! : 9 5 :) / (.! Χ Φ ) 4 2 %,!: 6 9 ;= :! 7;; Μ8 33! :+ (!: + 7 (64Α 5%1<## ;; Μ ;; / Α/) ;; Μ %,Γ8 Μ8 33 %, 8 Μ8 33 %, Χ3 9 9 > ( (= 0 ) 1 ( ( 4 3Β 9 ( ( ( / Μ9 Α5 43Β6 ( = Μ8 33 :, / ;; Μ8 33 = Μ8 33 & ( 7 (0 1

223 !% 7 (6/Α 1< 1 Μ9 = Μ8 33 ;; Μ Μ Μ9 ) Μ8 33 ;; Μ = Μ8 33 ( ) )+ ) Μ8 33 :;; Μ ; : > > Χ Μ8 33 : 3 % : )) Μ8 33 ; 67 ;; Μ : > = ) _ /) > 6 Ο 3 (/ Α/) :0 ) ) _ /) = 7 (66Α 51< 1 Μ9 + 9 /> Μ9! 0;; Μ Μ8 33! 0;; Μ Φ 8 0;; Μ Μ8 33 Φ 8 0;; Μ Μ Μ Μ8 33 Φ 8 0;; Μ Μ8 33 Μ9 8 % (= 0 % 1 (7% 0 3 % 1 ( 3 % : 3 % : / &. / &! 0 1 & Μ8 33 (8 &. / &(_ /) 8

224 !% );; Μ Μ / & ) 3 ( (/ Α/) & ( (/ & ) 3 / & ) 3 Μ8 33 ( 3 = Μ8 33 ;; Μ Μ8 33 ( 33 / ((, >% > (: ; ) :. : ) ( ; Α5 4&Β 7 (69Α! 3 =)!. > =)> Φ > +( / Α5 &%Β 7 (9:Α 1< Μ % : / &. / & Ο ) Μ9 / Α5 & Β; Φ : ( )! = : ; ) =) > 6 >(! 8 # ) Μ % ) Μ ) :6 9)(5 ;Η, / Φ! ( >, 6 Φ! (! 8 : = : # Α > Β! > 6 : Φ :! Μ8 33 ) + (;: 6 >! Μ9 / Μ9Α5 & Β : ) :) 3

225 !% = 0 > 6( Φ! #! : ( ( :! Μ % : ( ) Μ / ( ) :!, Α! Β, Α Μ ) Β; 6 6 ) ) = ( Μ! : (( > ).; 2 )2 ) Φ ( /) Μ ) /) Μ% ) /> ( ; 6 ( ) : ( % :! 0 / Μ9 / :! 3 % / +(! : 7 (9(Α 51< Μ9 / + 9 /> Μ9? 8 8 %? % % (7% 0 3 % 1 ( 3 % : Μ9? Μ9 9 4

226 !% )(8, 6 3 ) =) ) =) 6). Μ% ) 6). Μ ) Μ9 / )(! ΓΦ! Φ! Χ > %!. (! Φ (6 =) (=) (/ 3 Μ% ) 6).!. > Φ > =)> ) ) =) =) (!. +!.Γ =) =) Ε. =) (=)+ =) Γ!.!.Ε. =) (Φ + Γ Φ Φ Ε. =) ( + Φ Γ Ε. Μ ) 6).!. > Φ > =)> 3 % : / &. / & )(= ( ) Μ % Χ > % ) Μ &

227 !% Μ! Χ > % % ) Μ ) Μ 6). 3 6). 3 (# 3 (6 Μ ) ( /) Μ ) / 3 #3.%3 ( 2 > % ) Μ 6). 3 6). 3 (# 3 (6 Μ% ) ( /) Μ% ) / 3 #3.%3 ( 2 > /) Μ ). Ε ) ) =) =) (!. +. (=)5 Μ% ) (=). =) (=)+. (! 5 Μ% ) (!. =) (Φ +. (/ 3 5 Μ% ) (/ 3. =) ( +. (6 5 Μ% ) (6.. )(6.Ω /) Μ% ). Ε ) ) =) =) (!. +. (=)5 Μ% ) (=). =) (=)+. (! 5 Μ% ) (!. =) (Φ +. (/ 3 5 Μ% ) (/ 3. %

228 !% =) ( +. (6 5 Μ% ) (6.. )(6.Ω Μ9 / Μ9 /6 9)(5 0 5 & 6 +.Π Ρ 7 6 : (!: +Π( Ρ 6. ( : # : Α. Β Α. Β! >!. : ( Φ Η 6 ( 76 ; Η7 Φ: ) 3 8 : 3 ) Μ (:0 6 > > 6! :> 6 +2, = 6: ) ; Η 7 : = Φ > 67 Φ : 7,7. > 6= 7 = ; Η 7 ; = Φ > : Φ /!, 7 (9)Α Φ; 7.?51< 03 Μ + Μ9 /,+8 ;; ( ( Μ(9 ( Μ9 = 4 3 #,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 +, ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3,3 + ) +55 (,( ;2#,3 +3 Μ 3+;; ( ( Μ(! 3;; ( ( Μ(! % Μ %! Μ! : & 3 =) Ε> ΝΕ> ΛΘ> Ε /. 6 1

229 !% [ Ο (= 1 0= : ) (= 1 07 ( ; ) ΝΕ ( : ) / %3 4 3[ Ο7 > 2) : ) 1 07 (= 1 0= : ) 51 0= : ) Ω 51 0= : ) (= Φ / 5Φ ( 7 (= Ε / 5 ( ) # Ε> >Ε>Ε 7 (= / 5 ( Ε> >Ε>Ε 7 (= ϑ / 2) Μ8 33 > 4 Φ ΗΙ> Κ> Ν> Κ ( (: (: ( Ε>Η ( ( ( / 8 33 / 8 / 2) 6, ; ) / = = # > 6, > 2) ; ) # # 3 8 : ) ϑθ Ε> 51

230 !% ( Μ + Μ9 /1 ) 4% 6 (9)(5 6 ; 6:Α 6 (9)(5 6 > ( ( ; Η.= 6) = 7Ο > : : > ( 6 0 > 6 Α5 & Β 6 ( Α ) 4 Β! 6 ).2> /! ; > ) Χ ( : ( % &8 7 3 /3 7 > Φ: ) =Η : = 7 3= :. ( ! : = ; :2 ; Μ9

231 !% ; 6(Α (! > ) 8% /Φ! ( Η) : Μ8 33 ) ; > 7 :> 2, :> Α 7 4 Β 7 (9,Α 51< Μ9+ Μ9 / Μ9 + & 8 3 Φ! Χ > % (Φ! > ) =) =) (!. ) 6 3 Ε> Ε> Ε> Ε> ϑθε )Α) Φ Φ (: ) )Α)(: ) )Α) (: ) [ Ο7 ( : ))Α) Φ Γ )Α) % &8 7 3 /3 /3 Φ ( % &8 7 3 /3 /3 ( % &8 7 3 /3 /3 (

232 !% (8) ( 6 3 > )Α) (/ (: ) 7 (8) ( Ε> )Α) Φ φ 37 3( ( Ε> )Α) Φ Γ )Α) ϑ (# =# = (4 & 37 (8) ( (8) ( (8) ( 7 3 )( % &8 7 3 /3 /3 3 2,> )Α) 2, 2 2,>2 _? /3/ ,!. = 2,3 (2,; ) )Α) 2,3 (2,: ) 2 2,3 (# 3(/ 22, 5 Ι 2 _ 2, Ω2 2, 2 _2 _ Γ 2 _ β ΛΩ Λ /3/? 2 2, Ω 2, Ω )Α) 2, 3 (8 2, /3/>2 _> Ε Ε0 )Α) 2, ΓΓ,!.Ε, Ε, 0 2,,ΓΓ /3/?Ω2 _ Γ, Ω2 2, Γ Η 1 ΚΕ,!. ΓΓ 1

233 !% =,!. >>,,!.> 37 (8) ( = 7 3 =,!. >> 2,,!.> 37 (8) ( = Χ > 6 % 8 9 (2 3 8 ( ( ( 3 ( ( 7 4 >! ( ( ( 2 >! ( (7 ( Χ;; Μ ( : 7,7 :! / & ( 0 5 & < 0 7 (9+Α 5 1<## 1 % Μ % Μ & = Μ8 33 8

234 !% = Μ8 33 ;; Μ Μ8 33 % (= 0;; Μ % 9 9 (= 0 % 9 1 Μ9 3 Μ9 (= 0 Μ9 1 3 Μ8 33 % (6, % 3 Μ8 33 % ( 4 3 % 3 Μ8 33 % (/ Α/) 3 Μ8 33 % (7 4ΥΥΥΕ 3 Μ8 33 % (2 3 Μ8 33 % (49 9 ( 9 3 Μ9 (= Μ Μ8 33 % ) 4 : ;! Χ! > ) ( : + : ( # Α) 4 Β ; 6)Α ( >. ; ;; Μ8 33 3

235 !% ; 6,Α ( # ) ( + / () ;&% 6 )! ) : > 5= 6 ) ) ) = 6 ) ) > ) = ) Η 7 ) ) 6 )! )/ + : )! / () ( ;&% ) 4 6 #.. 6 #.. ;, ;. ), ;.4 < :7 Φ ) ) 6 ) 4

236 !% ; 6+Α 6 # )! / () ) ;&% 6 > # )! /.. Α5 &1Β 6 2; 7.. # =. 7 : /6 ) 6 5= :; + ) ) /6 ) ) = 7 (93Α 6 & 6 &.. / & ) &

237 !%..4 / & ). / 9. ) 3 Μ. 3 / ) / ) 2 &4 2 & %3 % )3 Ο # 7) 9 3 3! / (), ;&% 6. 6 # )! ; 5: # 5= ) ) 6 / )6 5 &8! 6 /. : > # ( )! 5 7 (94Α 6 &0 6.! 0.1.! !..!Α)../ & ) 9 )./ & )! 0.1.! !.4.!Α).4./ & ) 9 )./ & ) %

238 !% 6 /. 5 1 / & 6 (./ & ) 9 )./ & ) 9 ) = : > ) ) 5 &3 / (./ & ) 9 ) 7 (9/Α 6 &+. +. Φ 8./ & ) 9 ) & ) Φ Φ (8 33 (8 33 6, %!%86 8Φ 46 Ω Γ #=Φ. Γ ;:%=% / & ) 33 (2 3 ( / & ) > & ) & 8 (6 Ηϑ 33 (%, & 1 Ε / () + ; % ;&% 6 ) ; 2;... :# ), ; 6 = /. 5 &46 ( #. 5 &8 7 (96Α 6 &0 %0.! 0.1.! !..!Α)../ & ) 9 )./ & )! 0.1.! !.4.!Α).4

239 !%./ & ) 9 )./ & ) /(.! 6 )! ) Π) Ρ ) /6 % Α5 &&Β! 0 /. # Π) Ρ + ) 6 ;, ; = : ; + + (; =6) ) ( Α >) Β = : / ) )! :.! ). ( : ) 6 7 (99Α ; 56 &0 % ! 0.1.!! (.!. 3 (= 0.1 3(/ & ) 3(. Ε. ( Ε> 3. / () 3 >%;&%.; 6 # )! 7 )/ ) = > 5=! ) ) ) / > # Α5 %%Β 7 )::Α 6 &0 6 # #

240 !% ) / )/ >! 6 + ( =... +.! ) ).6 ) ; + 3! /,6 ) Π) Ρ :! >! /, 5 % /. 7 ):(Α! 6 & Φ Φ ! (.! 3. (# 1 (. Ε. (= 3 3. Φ ! 7 ) 6 ; 3! /, : 6 > # : > #! /, ; 7+ Α> : 5= ) ) Β :! Χ 1 : /

241 !% ; 63Α / () 4 >% ;&%.; 5 % ) 9)( ! /, > 0 7 > 7 ):)Α Φ; &0 6 # # /,+8 ;; ( (. (3 3(9 (. 3 39, ;; ( (3 (! 3;; ( (3 (!

242 !% :. = /(8 1 07/. = : 1 07 /, :. Ν> Κ>Ε>Ε 1 0.2! 8) # # 1 0! /, 3 / 2). 3 2) / & ) 3 / 2)...2 (.! 51 0/ 8 33 / 2) 83./ 8 / 2) 83./ (6,.2 ( / 8 33 / 2) 83.!Α) 8 / 2) 83.!Α) (6,.2 ( / 8 33 / 2) / 2) 83. (6,.2 (. / /, /( /1 ) 43 ) 7 )/ )! Φ; + ( > ) ) 48 ; 64Α 6> ) 1

243 !% ; 6/Α ) 7 )/ # )! / () / >%;&% ) Φ ;Α+ (# Β ) >! ) ) ). 9.: )! 7.! 6 ) /,6.. Λ!. Λ! 8 3 /, ) 6 ) ) > # &.!.9 > > : 7 &. > > Π)Ρ : Κ :! 6 > #! &. 7! Φ 7.. 8

244 !% ; 66Α. 9 5 % / = : ) ; /. Α! 5 &1Β 3! : ) Φ% 7 ):,Α 6 & / & ) / ) Μ / ) / ) 2 &4 2 & %3 % )3 Ο 3

245 !% # 7) 9 3 3!. % &. / () 6 >% ;&% ) 4& +)! ) > ) Α0 <Β/ Η> ) ; 69Α +)! 5 % ; ) 9)(5 6 +#8 3 /, Π> Ρ8 3 /, Π) Ρ ). + ( 6/ 8 3 /,) ) : Α Β= 4

246 !% 9 6 : : 7 Α Β6 ) /,: )? Α Β:, 9 : =8 9 7 Μ(%4: #148Ν > 8) 8 3 /, Π) Ρ # > ) : 3 8 9! ; : ) ; ) 7 ):+Α Φ; 7.56 & ; 0+9 /,+8 ;; ( (. (9 (. 9 = 4 3,3 ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3 5,3 +, ) +55) 3(3 ( 35,5ϑΕΕΚ5, 3,3 + 3+;; (! 3;; (!, , (8 3 3; / : ) ΘΕΕ ; ) ΙΕΕ /(= ,+ / & ) 9 / 2) ( / & ) ( ,+.4 9 / 2) ( ( /(= Β 7 /, /, :. Ν> Κ>Ε>Ε /, 4 3 3,. 1 ) > ). 3!, Α!) 1Β &

247 !% 3 / 2). 3 2) / & ) 92). 9 / 2).. > 6 ; 8) 8 3,. 8) /, 4 3 3,/ & ) 3 / = / & ) 9 3 2) / & ) 9 / % ,.4 > 2) 9> 6 ; /, 4 3 3,.4 3 / = ).4 9 / 2)..> 6 ; /,1 0Β 7 /, / 1 07 /, : / Η Κ> Κ>Ε>Ε 1 06, /, 6, / 2) &.(/ > 6 2 8) /, /1 5 %1 8) =0 > 6 7 ):3Α! %.!?. Β.56 &0 8 3,. 8) Χ > 8) % 8 9 / & ) > (7 9 3,.4 ( 3 / & ) 8 9 (7 9 3,/ & ) ( 3 %

248 !% ( 3 (8 8 (6 Ηϑ.( 3?Ε (. Ε.4Β.4 (# / & ) Β / & ) (#..4 3,.4 (9 Β..4. 3,.4 (9 (.4.4Β.4 (# 1. (. / & ) Β / & ) (# 1. (. 3,.4 (9 Β..4Β. 3,.4 (9 (.4 Β. 3,.4 ( 3 (. 3,.4 (9 (= 3 3 (8.4Β.4 (# / & ) Β / & ) / (, 5 &% 6 /! )! Φ ; ) : > ) : 6 )/ 7

249 !% / (, ( 5 &% 6! : ) ) &% 6 Γ + + : <!. 5 : = 6 ;Η % ) )! ; 9:Α 6! / (, ) Χ 5 &% 6 6;! 6

250 !% / (+ ; 6 ( ) )! # = 6, : > ; ) 67 > = Φ; > ) #, = 7 ) + ) : #, ;:# ) : :. 6 ( ) 6 ()!! Η) 2 ),6 / (+ ( ; ) & 6 () ; 9(Α 6 ()

251 !% 6 6. Φ; ; 9 ) Α) & Β6) : > + ; = 6 / ) ; 9)Α+ / (+ ) ; 6 ) ) 2 7/ 2 Α5 %8Β 7 ):4Α = 6 3! 3 6 3=Μ. ) ) 3 9 ) #. 9 ) & ) 3 / Φ) = 3 /=! / & ) 3 Μ. = <)

252 !% & ) 3 / Φ) = 3 /= 6 / ) & 6;() ; 9,Α () 9 ) 6 / ; %3 / 9 ) 7 ):/Α 9 ) 9 ) / & ) 3 #. 1

253 !% / (+, ; 6 / 6 5 %4 7 ):6Α 6 6! 0 9 ) 1 9 )!! 0 1!.!Α) /!(6 > :6 () 5 ) 6 6 (! 6 :! 6/ 0. / / (! 7 ):9Α &% + 8. Φ 8 8. (= 0 1 Φ 8 (= 0Φ 8 1 (! 4 Φ Φ (8 33 (8 33 6, %!%86 4 > ((( Γ #=Φ Γ ;:%=% 4 33 (2 3 ( ;)9 4 > 4 8

254 !% Φ = 33 (%, = (= 0 1 ( 48 (6 Ηϑ? 4 ((( 55 : ) & &. 48 (6 Ηϑ? 4 (. (!. 4 ((( 55 : ) / (+ + ; % ; 6 / ( / ) 6 / (+ 3 >%; 6 + (, + (! # 2 3 9!Φ ; :! : 0 7 ; :! + ( (= :0 ; :Φ ; / + ( : 5 % 9 Ο. ; ),6! > ) ) ),6 6 7 )(:Α & % % / < / < / 3

255 !% > / 9.:. Α) & Β>) 6 )! )6 > /! >.! 6/ 0 )(.! ; 9+Α 9 4

256 !% / (+ 4 >% ; 6 7 +) ) &1 # 2. 7,! ; 93Α +) / (+ / ;. ; 6 ) Φ 2 # Α) &8Β) Η = ( :; % 6 ( :> > Π Ρ ) ( %, / 9 8) Π Ρ > 0Α! ;; Β 6 & (,6 ( Α5 Β Φ 0. + ( ) 6 9 % :!Φ ;; ; Ο ;; 8 33 ( &

257 !% % %, / 9 8) 7 )((Α 6! 1% 5%## Φ 2 # + 8 Φ 2 # 8 & 9 9 (= ;; % 9 (9 % ( 8 33? % 33 % (%, / 9 8) Γ (= 0 Φ 2 #1 (% ; 94Α 6 Φ 2 # 1%

258 !% /( % ) 6 0 :. + ( ) Ο. + ( ) ) ) / # + :,6 6 : ) ; 6 Α ) )/ Β ) 2 # 9& ) 6 ;! 0 6 ) / : ) = # : %. 6 +)%, ( ;; 8 33 : Φ + 7 )()Α 6 ; Φ 2 # 8 3 Φ 2 # 8 % Χ3 (= (. 3 (= # 9& ) Γ ΞΞ Γ ( 4Γ ( % &2 # )%, /,( ) 2 #. ) (Ξ Ξ Γ ( > # ) >/,/ (Φ >/, 3 (% 1

259 !& & 7 8#87 6!& & 7 8#87 6 Φ 6 )6 Χ) 6 ( :! :! 5/? #?5 6 7!,: 5/? #?5 # ) 6 6 /, Η/ 6 ) ( 5/? #?5 6 ( 7 8#87 = ); : 5/? #?5 6 Μ(%4: # 48ΝΣ ( 6 / 6 / ; 7 #?5 ) :7 ( : 8, 5 : #?5 ) Α!) 1 Β (! 5/? #?5 6 (= 6 ( ( 7 8#87 Χ5/? #?5 6 6 : 2; 7 ) 6 6 ) 8, 7 : ( ) 6061; :5/? ): ) 061 ) 2 # Σ 6 ) 8, : = :) ). # 6 5Γ ; 6 0) ; 5/? ) +! 2; ) # 6 5Γ 8, #?5 #!! ( :! 8, #?5 ) )! 6! 1

260 !& & 7 8#87 ( #?5! 6! : ) ),7 6Φ 6 5/? ) : Η 6 Γ; : 5/?,!< :5/?,! 5/? Μ(%4: # 13 Ν:) 5/? )) ) ) 6 : )! 6 ( )! 7 8#87 6 5/? #?5 : ) / :! 6 6 8, : :;) / ) 6 /! Η> 6 Γ / 6 : ) > / 6 5/? #?5 7,Σ & /? ) ) ) : )!. ( 6!)! 061 8, 6 ; : 7 # > ; 6 ; =:5 5 7! : /!> ; : ) ) ; ), # # ) : 6! 7 ) ) > 5/? ) ) 0 1 6!)! 0 1: ) 7 # : =, 7 )! 5 5 :, Φ = > ) : > ; ) ; 5 5 1

261 !& & 7 8#87 ) : #, ; ;!2 ) )! 5 5 8,! %! Φ /) )! Ο! Φ ; 8, ): 5 ) ) + = 7 )(,Α & ,8, 8, 8, (! %! Φ Φ! Φ Φ (! ;)0 1 1 (2 8, (! Φ Φ Ο Ι & 6 ) )/ 6 : # ) 76 /! 6 )6 :) 7!; :) =6 6 ; ) ( 6,!; 7 :Κ 6 6 5/? #?5! ; : 7 Κ! ΤΚ 7 )! 8,! ; )( 38) 6 : )! 38) 7 Α!) 1 Β67 7!.) Κ! 6 ; :5/? #?5 ( # Χ# Ζ6 7 : 7 Κ!Μ>%3:Ν Ο % 5/? #?5 7 : 8 3 ) 23,! # 1

262 !& & 7 8#87 8, : ) 7 :/ ; 7 : 7 : 8,. 7 Α!) 1 ΒΚ 6 :! >! : : 7 < 8, ( = ) 5,, # /, 6 2; 7 ) ) : 6 ). :8,2; + 9(5 6 ( 6 : 8,< : ( / 6 < : 8,! : / 6 ) :6! )! 0 / 7!! 4 ; 9/Α > # ; # ;,! 2; 11

263 !& & 7 8#87 ) # :5/? #?5 ( (= :! 2. 7 )<. ) &3 6 # ) & )<.! Μ(%4: # 1 Ν ; 96Α,! 2; 6 7 )<. ) :! +! 5/? #?5,! 5 5 /! 2; 7 + : 6! ;, 6 Φ: 7 : 5/? #?5 Η <6; 6 )2 #! 6 5/? #?5 6 / ) 6 ) 7 8#87 /#! <! +# #?5 #! %%1 6 ;; (! #Γ ( 9(5 6 (? = Α!) 1 Β6! #Γ (! 4 Α? 9(5 6 Β6! 8, ;;! 18

264 !& & 7 8#87!) :! 4 ) 6! 4 ( % & / 7!. ) 6 Α5 Β )!! 8 : /! / : 2 : /! 6 ; +! 5/? #?5:; /! ( 7 )(+Α! % & #= 55 4! ) > 4 2 8)? ( 4 )!. ()!. ( /.& ). (/.& ) / 3.. (/ 3. /)) 4. (/)) 4 #,. (#,. ( 4. ( 4! /. (! /! Φ. (! Φ! 2!_. (! 2!_! Ο. (! Ο. (. ( 4) 3. (4) 3 =. (= =) /. (=) / =) Φ. (=) Φ =) 2!_. (=) 2!_ =) Ο. (=) Ο 6. (6 6. ( (9 3 % &. 8 (= 0 1. (

265 !& & 7 8#87. ()! )!. (. (/.& )/.& ). (/ 3. / 3.. (/)) 4/)) 4. (#, #,. (. ( 4 4. (! /! /. (! Φ! Φ. (! 2!_! 2!_. (! Ο! Ο. (. (. (4) 34) 3. (==. (=) / =) /. (=) Φ =) Φ. (=) 2!_ =) 2!_. (=) Ο=) Ο. (6 6. (6 6. ( : ) Τ & 3 5 1! ;/! 5/? #?5 7 )(3Α! % & #= Τ 8 8, 3 8 Τ 8 (= 0 Τ 8 1 ( 3 (= 0 1! 4 #3 #3 3> # (Φ > # (= 3 Ρ3 (#

266 !& & 7 8#87 8, > 3 (! % )%,,! 0 1!! 0 1! 0 1 % (760! 4 1 (.1.( 4 ). 4 4 (!. 4 )%,,..! 4.! 4.! 4 (760! 4 1 ( 0! ( 4. ( 4.! 4 (.. ( 38) )%,,.! 4.! 4! 4.! 4 (.. (760! 4 1( Φ 3.! 4 ( 38). ( 4.! 4 ( 4. ( 4!. 4! 4.! 4.! 4 (760! 4 1 ( 0! ( 4. 4 (= ) = ) (Φ 8 9 >.! 4 (/ 0! 4 1.! 4.! 4 (% & )%,, 1&

267 !& & 7 8#87!Α). 4! 4.! 4.! 4 (760! 4 1 ( 0! ( 4. 4 (760! 4 1(Φ 3.! 4 )%,, Φ Λ0 ) Λ ) 0 / )6 11 ς! <! 1 8 = Τ ;! 4 9(5 6! :! 1 + / )6 : Κ # 6,7 : 9(5 6 :; )6 / 8%

268 9 )!! #! : 2 ) =6, ; ( + + (,! 6 > 0, ),/6 +Φ > 6 / 6! 5/? #?5 6 # #! # Φ / 9 ( 6 ( )! Φ. )!,7 : :! / # # : # :,7 Σ 7+ : + (: ) : 6 > / 7 # )/ :,7 ++ ( = Τ (,7 ) Η > 7,7! : ( 6 ) ; ( ; ( / +!,7 : :< ; :, ) ;#5 : 0 ) 5 ) && # :) & ( 5 / > :( #?5 #! : ( : <! 6!! 8

269 ; 99Α ( ) 5 & ( 6< %, : / Χ ; :7 ( ; Η< Α) %%Β Χ # : Ο! +#!! < 7 )! ;, ; (::Α +!< 7 Ο! +# 8

270 ,!! 7!,5, ) # 67! 0 )! +# ; ) %,7,7 / 0? #6 < 1 /2 # 1%: (! 3 Α!) 1 Β 7 :Η! < ; # : ; # ; (:(Α 0 (Α Β 9 ) 1 6 > 0! 6 Φ <6 6 7 <! :; 6 >; ) )! 8 ( ; 6 +!,6 > ) ) ;,!! Φ!,! )![6!! # 0 6 > 0 Χ (++( ( < 7 ( +, :! +# = 6 > 8

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3.

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3. ! # %& () ++,. /0& 0102 3% 4,. /0& 0 0/ 05/0 / # 6 3. ! # %% & %() #+, %% #. / 0 1) 2! 3 2 4 2 # %% 3 5 6! 7 3 2 4 8!! 3! 2 5 9 3 5 5 9 5 : ; 5 3 < 5 / 5 2 &2 9 5 3 8 5, 5 3 5 2 =4 > 5 3 2 4 9 5 /3 5 6

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α β χ δ ε φ γ η ι ϕ κ λ µ ν ο π θ ρ σ τ υ ϖ ω ξ ψ ζ αα ββ χχ δδ εε φφ γγ ηη ιι ϕϕ κκ λλ µµ νν οο

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +

! #!!! % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + ! #!!! % ! #!!! % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 +! # 2 2! 3! /! % + % % %%& () +, +. + /! / 0 1 %+2 + % IV Bibliografische Angaben: Brückner, Claudia: Bildet Video-on-Demand die Zukunft von Film und Fernsehen?

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

# #! % # # & # (! )))

# #! % # # & # (! ))) # # % # # & # ( ))) # #%& #()& # %& &() +( + (,.//) ) 0)# + ) ( 12.//) ) 0)# + ) ( 3&4 %/)&56 27758908 :;5

Διαβάστε περισσότερα

οδηγός εταιρικής ταυτότητας

οδηγός εταιρικής ταυτότητας πρόλογος στοιχεία λογοτύπου λογότυπο [ σχεδιασμός χρήση τοποθέτηση εταιρικά χρώματα χρήση σε μη εταιρικά χρώματα χρήση σε φωτογραφίες λάθος χρήση ] χρωματικός κώδικας [ παλέτα χρήση λάθος χρήση χρώμα και

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

! # % & & ( ) ) +, &../ 0 1 2 3 & 4 ) ( & ( ) 3 2 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5 & 2 & 80 & % ) ) 5 : % ) ;7 ) & & ) 3 & +% ) ( & & & & 3 0

! # % & & ( ) ) +, &../ 0 1 2 3 & 4 ) ( & ( ) 3 2 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5 & 2 & 80 & % ) ) 5 : % ) ;7 ) & & ) 3 & +% ) ( & & & & 3 0 ! # %!! & ( & # ! # %& &( )) +, &../ 01 2 3 & 4 ) ( & ( ) 32 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5& 2 &80 & % ) ) 5 : % ) ;7) & & ) 3& +%) ( & & & & 3 0 2 ) /)5 # ) )&0 & 7 ) ) 0& ( ;7 0 )

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά

Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & MENTORING ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η νέα αυτή Δράση της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στόχο έχει να υποστηρίξει τις ΜΜΕ, που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092

# % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6 5 8 + ) + /092 # % & ( ) +,. % + ) /0 102 34+(3 #+ 3 5 5 6, 5 7 5 6, 8 5, 5 8 6, 6 8, 5 8 + ) + /092 +, + 3++4 1 9:0 :; 1 + ) + 4 09 # < INSPIRES: Investigating a reusable Sanitary Pad Intervention in a Rural Educational

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ν. ΜΗΛΟΥ ΓΕΩΘΕΡΙ ΕΔΙ ΧΗΗΣ ΕΝΘΙΣ Η ΕΡΙΓΡΦΗ ΕΔΙ - Ση ή δω έχε επσεί πώ εωθεό πεδί ψηή θεσί ση χώ η δπσώθηε, πό εεηέ εσίε ΙΓΕ, ό σ όη ησί πσσε έ εωθεό πεδί χηή εθπί έχ βθ ω 200 πείπ σ πί δπέσ θί σχησί δχωίζ πό ψηή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 1) Ο κύκλος µε κέντρο Κ(α, β) και ακτίνα ρ > έχει εξίσωση... ) Η εξίσωση του κύκλου µε κέντρο στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

# %#& ( ) ( +,(./ # (01/, # # 2! /# ) 3(#1 (#(4/,( /## )!,( /0( # 5667

# %#& ( ) ( +,(./ # (01/, # # 2! /# ) 3(#1 (#(4/,( /## )!,( /0( # 5667 ! # %#& ( )( +,(./ # (01/, # # 2!/# ) 3(#1 (#(4/,(/## )!,(/0( # 5667 !! # %!& & (%) # +!,% % %%% ). /0!,10 2,&3 4!)0 5 6 0 0 2 7 0 8133 9 3% & : 2 0 %6 ; 20 < 8 = >#60 %2%2%8%#%!7 9!%!,0 2+ 8 = %%% %%%%%?

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

ΛΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) / 201 202 Γ Π ΓΓ- Γ ΨΦ Γ Π ΘΞ Γ Ζ Π (Π) ΓΖΦ 1549 260 108 700 22 151 2186 523 928 333 12 204 1098 28 35 41 13 769 209 42 11 15 12 43 1168 51 765 27 18 56 Π ΠΓ Γ Φ Ψ Γ ΒΓΖ Π Χ Ζ / ΠΠ Γ ΠΠΓ - ΒΓ Β 639 242

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa FORTUMIN VUOSI 2012 Luomme arvoa 1ΑΚΖ ΘΚ Μ=ΛΛ= Γ )=ΚΛΖΝΖΦ Χ= ΑΛΘΧΚ=Φ ϑ9ηγϑλλα ΓϑΛΜΕΑΦ ΝΜΓΚΑ ΓϑΛΜΕ Θ Θ=ΚΛΑ ΓϑΛΜΕΑΦ ΛΓΑΕΑΦΛ9 9 Μ==Λ )ΓΦΚ=ϑΦΑΦ ΑΑΧ=ΛΓΑΕΑΦΛ9ϑ9Χ=ΦΦ=.ΓΟ=ϑ

Διαβάστε περισσότερα

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17.

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17. Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 μ «Ν Χ Α Α Ν Θ ΑΝΑ Α Α» Α Χ Ν Ν ΑΓ Γ μν253.995,00 Α Ν Ν ΝΦέ έαέ 23% Χ Α: 1. Χ Θ 2. Γ 3. Γ 4. ΓΓ ΑΦ Χ Χ ΑΓ ΑΦ 5. Χ Ν Α 6. Φ Α 7. Α

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ ΜΕ Η Η Η... 015 Η Ω ώ c= f έ κ Ε Μ ώ Ε.Κ..Ε Κ 6610-47655 ekfe1@otenet.gr έ ηη η χύ η φω ε έ Ι Η Η Η ί ή φέ ι ί ι ι ή ι έ ί ύ ή έ ύ φ. Η ι θύ ι θ έ θ ι ή ύθ ή ί ή θ έ

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )!

% ) # ) + %( % % # % &! ( &% ( % ! # % & ! (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2! 1, %! ( , 3 44,)%!,, 4//5/64 (! %! ( 3! %! ( 7 8 %! 3 % )! # % & ( % ) # ) + %( % % &% ( % # % & (,./0, % ) # ) + %( % %, 1 %2 1, % (, 3 44,)%,, 4//5/64 ( % ( 3 % ( 7 8 % 3 % ) % % ), &% ( % 2% % % % 2% % % 2 3 1 % ), 2 % % ( % (, % 3 % ) % ) (, % % %2 % %2 %2

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Γεωμετρία Α Λυκείου Παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker,

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker, Η Η ύ σ φή ω Θ ώ η έ ης θ ω η ς ησ σ β έ! έ φ ς ής σ ής ς θ ή ή 2013 έσ ς ς Sigilda. Η Sigilda ς θ ή σ ς σ ϊ 2013 ς σ β θ ύ έ ς θ ς σ σ! σ σ Α έ σ σ σ ή φή έ ς 9Ο ς σ ές ς έ ς. θ β 2013, Alfred Steinecker,

Διαβάστε περισσότερα

6. Θεωρούµε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓ (ΑΒ//Γ ). Φέρουµε τα ύψη του ΑΕ και ΒΖ. α) Ε=ΓΖ. β) ΑΖ=ΒΕ.

6. Θεωρούµε ισοσκελές τραπέζιο ΑΒΓ (ΑΒ//Γ ). Φέρουµε τα ύψη του ΑΕ και ΒΖ. α) Ε=ΓΖ. β) ΑΖ=ΒΕ. 1. Θεωρούµε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ). Στο µέσο της πλευράς ΑΒ φέρουµε κάθετη ευθεία που τέµνει την ΑΓ στο Ε. Από το Ε φέρουµε ευθεία παράλληλη στη βάση ΒΓ που τέµνει την ΑΒ στο Ζ. α) Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs)

Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν στο επίπεδο χωρίς να τέμνονται οι ακμές τους 1 2 1 2 3 4 3 4 Άρα αυτό το γράφημα είναι επίπεδο Επίπεδα Γραφήματα (planar graphs) Μπορούν να σχεδιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα www.youngbusinesstalents.com/gr

Εγγραφή Ελλάδα www.youngbusinesstalents.com/gr Εγγραφή Ελλάδα www.youngbusinesstalents.com/gr Σελίδα 1 από 36 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Other DREAMATORS Π.Γ. DREAMETORS Π.Γ. DREMATORS Π.Γ. Σύνολο Ομάδων 3 ΑΣΤΡΟΣ, ΓΕΛ 'ΑΣΤΡΟΥΣ Δ.Θ.ΣΑΚΑΛΗ KNIGHT Ν.Λ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΓΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

«Φορ ας Διαχ ίρισης Υ ατικώ Πόρω :

«Φορ ας Διαχ ίρισης Υ ατικώ Πόρω : ρ «Φρ ς Δχ ρσης Υ τκώ Πρω : η η θ η η ή β φ η η ή» η: ή β «η : η η η β θ ή η ββ ;» ή φ ή & ή Α φ β» β «β β φ β β φ Alpha bank) φ β φ φ Α η : Ό Α Α Α Α η η φ : β : β β φ : φ φ Α φ β β Maas Schelde hine

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ Ανακοινοποίηση στο ορθό 18/6/2015 (ως προς το θέμα) Σέρρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ με ΑΒ=2ΒΓ. Προεκτείνουμε την πλευρά ΑΔ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα ΔΕ=ΑΔ και φέρουμε την ΒΕ που τέμνει τη ΔΓ στο σημείο Η. Να αποδείξετε ότι: α) το τρίγωνο ΒΑΕ είναι ισοσκελές.

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιμήδης Μεγάλοι 1996-1997. 1. Έστω μια ακολουθία θετικών αριθμών για την οποία: i) α ν 2 α ν. για κάθε ν φυσικό διαφορετικό του 0.

Αρχιμήδης Μεγάλοι 1996-1997. 1. Έστω μια ακολουθία θετικών αριθμών για την οποία: i) α ν 2 α ν. για κάθε ν φυσικό διαφορετικό του 0. Αρχιμήδης Μεγάλοι 1996-1997 1. Έστω μια ακολουθία θετικών αριθμών για την οποία: i) α ν 2 α ν = 1 4 για κάθε ν φυσικό διαφορετικό του 0. ii) α n 1 α n Να αποδείξετε: α ν 1 =1 για κάθε n - ν 1 α ν α) ότι

Διαβάστε περισσότερα

5.10 5.11. 2 η ιδιότητα της διαµέσου. 4. Ορισµός Ισοσκελές τραπέζιο λέγεται το τραπέζιο του οποίου οι µη παράλληλες πλευρές είναι ίσες.

5.10 5.11. 2 η ιδιότητα της διαµέσου. 4. Ορισµός Ισοσκελές τραπέζιο λέγεται το τραπέζιο του οποίου οι µη παράλληλες πλευρές είναι ίσες. 5.0 5. ΘΕΩΡΙ. Ορισµοί Τραπέζιο λέγεται το τετράπλευρο που έχει µόνο δύο πλευρές παράλληλες. άσεις τραπεζίου λέγονται οι παράλληλες πλευρές του. Ύψος τραπεζίου λέγεται η απόσταση των βάσεων. ιάµεσος τραπεζίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης

Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης "Οι μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια εκπόνησης ΣΧΟΟΑΠ - ΓΠΣ: Προβλήματα και δυνατότητες Αποτύπωση και Χαρακτηρισμός ενεργών ρηξιγενών ζωνών στο Ηράκλειο Κρήτης Δρ Αθανάσιος Η. Γκανάς

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε. Α.Ε. ΔΙΘΝΙ ΙΔΙ ΙΔΙ ΤΗΝΩΙ ΤΗΝΩΙ ΔΙΘΝΙ ΥΒ ΥΒ ιωόβι θι κ ω, Μόφω Χκιική ζι ι ι φικ φι βύ κι κγ θ, ιγή γ κι κι κκήωή Τ ι ιφ ικιί ιώ κιί ώ, ό ιί ι φή φύ κι ύι ύ ικό κι γί Δικι ώ ξίι κι κιγί γ γι θιό κ ικ ιί κι ιγί

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

KAVOURIΝT.C.,Ν1oΝOPENΝSERIES,ΝΓ ΣΟΤΡΝΟΤ,Ν8-24ΝΜαϊου

KAVOURIΝT.C.,Ν1oΝOPENΝSERIES,ΝΓ ΣΟΤΡΝΟΤ,Ν8-24ΝΜαϊου 1 1 10 1 Μ ΓΚΛ Ρ ΝΠ ΝΣ Λ 1 Μ ΓΚΛ Ρ 3 11 8 ΣΑΓΚΑΡΑΚ ΝΜΑΡΙΟ 4 13 10 ΠΑΣΑΝΘ ΜΙ 5 14 19 ΑΡ ΑΝΙΣΙ ΝΝΙΚΟΛΑ 1 ΑΡ ΑΝΙΣΙ 6 - bye 7 - bye 2 Σ ΡΓΙΟΠΟΤΛΟ 8 7 14 Σ ΡΓΙΟΠΟΤΛΟΝΣ ΟΝ 9 3 9 3 Σ Μ Σ Ν ΙΛ 1 Σ Μ Σ 11 19 16

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ.

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΩΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΜΑ 1 Θεωρούμε το ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και έστω ένα σημείο της πλευράς ΑΓ. Κατασκευάζουμε το παραλληλόγραμμο ΒΓΕ και έστω Ζ η τομή της Ε με την ΑB. Ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

3.5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

3.5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Ασκσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 88-89 A Oµάδας 1.i) Να λύσετε την εξίσωση ηµx = 0 ηµx = 0 ηµx = ηµ0 x = k + 0 x = k + 0, k Z Σηµείωση: Οι λύσεις αυτές διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και

ΘΕΜΑΤΑ. β. ΜΗΔ = 45 Μονάδες 5. Θέμα 4 ο Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ( Α = 90 ) με ΑΓ > ΑΒ, η διάμεσός του ΑΖ και έστω Δ και Α. Να χαρακτηρίσετε Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: α. Οι διχοτόμοι δύο διαδοχικών και παραπληρωματικών γωνιών σχηματίζουν ορθή γωνία. β. Οι διαγώνιες κάθε παραλληλογράμμου είναι ίσες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ Ε ο ζ δ μ ΝΝ λ Α σ λ Π Ι Λ Ρ υ λ δ ο Ρ β ε Δ Ο υ Π ο π λ ρ υ Ι ξ ρ ρ Ν μ υ β γ α ρ δ ψ λ ε Δ υ λ Π Κ Ο υ ξ δ Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ...

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ... Αμυραδάκη 0, Νίκαια (10-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΛΥΚΕΙΟΥ... ΘΕΜΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 013 Α. Να αποδείξετε ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο του ύψους που αντιστοιχεί στην υποτείνουσα του ισούται με το γινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 1) Δίνεται η εξίσωση x 2-2(λ + 2) χ + 2λ 2-17 = 0. Να βρείτε το λ ώστε η εξίσωση να έχει μία ρίζα διπλή. Υπολογίστε τη ρίζα. Aσκήσεις στις εξισώσεις Β βαθμού Για να έχει η εξίσωση μία ρίζα διπλή πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

ABS. Antilock Braking System

ABS. Antilock Braking System ABS Antilock Braking System ABS έθδμ δϊ ιβνεζ δ κτνίλσξκϋνκνλ ηίϊζζ δν κν τ βην θνφλϋθθνεδνκ λϋ δν κν ηζκεϊλδ ην θν λκξθν κνκξάη κμνε ΪΝ κν φλ θϊλδ ηέν Ακ Ϋζ ημ δ άλβ βν βμν θ σ β μν ζδΰηθ εδν βμν γ λσ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ i) Να αποδείξετε την ταυτότητα α β γ αββγγα α β βγ γα ii) Να αποδείξετε ότι για όλους τους αβγ,, ισχύει Πότε ισχύει ισότητα; α β γ αβ βγ γα Λέμε ότι μια τριάδα θετικών ακεραίων β,

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. Σ Μ π π Π ω 1 Α ΝΠο ο Ν ο Ν εχ ο ογ Ν Ν Επ ο ω Ά ι ς ο ό ι ι ό ι ό ή ς Creative Commons. ή ς ό ι ι ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι ι ά ο ύ ο ά ις ή ς, ά ι ή ς φέ ι ώς. 2 ο ό ο ό ο ι ι ι ό ι όέ ι θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΩΝΩΝ 1 Από εξωτερικό σημείο Σ κύκλου (Κ, ρ) θεωρούμε τις τέμνουσες ΣΑΒ και ΣΓΔ του κύκλου για τις οποίες ισχύει ΣΒ=ΣΔ. Τα ΚΛ και ΚΜ είναι τα αποστήματα των χορδών ΑΒ και ΓΔ του

Διαβάστε περισσότερα

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ ή ί ς ές ής ές ώ έ ής ά ς ίς έςές όέςάςή ύ έ ίς ς ής ές ώ έάςςίςέςές 1 όίόςέςάς έήίώάςάς ίς ώ ό ς άς ί ύ ό έ ς ά όά όςέςάςύάάς άςήώ ή ώ ή ά όςόίάύύςάάς ήςόςάςς άς ή ώ ή ά ός ί ά έ ή ές ά ά ς ής ό ς άς

Διαβάστε περισσότερα

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910)

Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ν άγηνο ηεο ειιεληθήο λενιαίαο Ξ εξηθιήο Γηαλλό πνπινο Θ Α Η Ν Η ΔΙ Ι Ζ Λ ΔΠ ΩΠ Ξ Δ ΟΗΝ ΠΗΝ Π Ι Α Ν Π θ αηά ηνλ Ξ εξηθιή Γηαλλόπ νπι ν (1870-1910) Ρνπ Γ εκ ή ηξ ε Θ ηηζίθε Ρ α θ ηηθ νχ Κ έιν πο ηε ο Θ

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # ( ) + +!! ( #,.

! # %& # ( ) + +!! ( #,. ! # %& # ( ) ++!! ( #,. ! # % & ( )# ( (+, (. ( / + % # (0% ( 1 & / ( 2! + & 3% / 4 # 5 / ( & 2 + 1 & 2 2 6 2 & 5 7 5&! & 8 5+% 9 2 9! & & & 9! & 3&& ( &&& &. 1 9. & % : ;! & & & #

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχει σηµείο χ 0 τέτοιο ώστε να ισχύει..

Υπάρχει σηµείο χ 0 τέτοιο ώστε να ισχύει.. Υπάχει σηµείο χ 0 τέτοιο ώστε να ισχύει.. ( ή διαφοετικά πεί ιζών εξίσωσης ) I. Για να δείξουµε ότι µια εξίσωση f(χ)=0 έχει µία τουλάχιστον ίζα στο διάστηµα (α, β) µποούµε να εγασθούµε ως εξής: 1 0ς τόπος:

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

ΓτΡΦΣ Α Γ. με σκφ ιμ τητε Ψξ ι ξφκατ α αφη ξφ επαγγ λμε τφζ τφ κτε

ΓτΡΦΣ Α Γ. με σκφ ιμ τητε Ψξ ι ξφκατ α αφη ξφ επαγγ λμε τφζ τφ κτε ΑΙ Ο ο Ιζ Ο Ι Ο Οο γ ξφ ξ ξ κγ Ι Γ ΤΝ Φ ε Φ Ι Σ ΓτΡΦΣ ΓΕΝ ζμ Λ γφ β Σ Τ Α ΝΗμ Ν ΦΕ Σ Γ Ν κ Φ θ Γ Φ γ ΦΗΣ Ψ Ι Α Γ ε Γ ιευφυ τα Αμ ατ ι μετα τητ η ιο η ταυ Φ ο Ε Φ ξφ Φ ηαη διατ ξεε τφυ θψ Φ Φι αθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 ο ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α1.1 Ισότητα τριγώνων Στο διπλανό σχήμα το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές με ΑΒ=ΑΓ. Προεκτείνουμε τη βάση ΒΓ κατά ίσα τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Γεωμετρία Α Λυκείου Κεφάλαιο 3 Θέμα 2. Επιμέλεια : Μιχάλης Γιάνναρος - Μαθηματικός

Τράπεζα Θεμάτων Γεωμετρία Α Λυκείου Κεφάλαιο 3 Θέμα 2. Επιμέλεια : Μιχάλης Γιάνναρος - Μαθηματικός Τράπεζα Θεμάτων Γεωμετρία Α Λυκείου Κεφάλαιο 3 Θέμα 2 Επιμέλεια : Μιχάλης Γιάνναρος - Μαθηματικός Θεωρία ως και το 3.2 Ασκήσεις: 1-8 Θεωρία ως και το 3.4 Ασκήσεις: 9-13 Θεωρία ως και το 3.7 Ασκήσεις: 14-29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV)

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) ένπϋ λκυν1, α δζδεάνκαλαζάν1, ένπσππβμν2,ν ένπαπκτζβμ1 1ΠαγκζκΰδεάΝΚζδθδεάΝήΝ2 δηκ κ έα Γ θδεσννκ κεκη έκνπα β έπθ γάθα Ι ΓΧΓΗ

Διαβάστε περισσότερα