"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή.""

Transcript

1 ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη θάζε ηξόπνο νδήγεζεο κπνξεί λα απνβεί ζαλαηεθόξνο. Πεξηζζόηεξα από 80% ησλ αηπρεκάησλ ζπκβαίλνπλ ζε ηαρύηεηεο κηθξόηεξεο από 64 ρικ/σ. Έρνπλ επίζεο θαηαγξαθεί ζπρλά ζαλαηεθόξα αηπρήκαηα ζε επηβάηεο απηνθηλήηνπ ζε ηαρύηεηεο κηθξόηεξεο ησλ 20 ρικ/σ. Σόζε είλαη πεξίπνπ ε ηαρύηεηα κε ηελ νπνία θηλνύληαη ηα νρήκαηα ζε έλα ρώξν ζηάζκεπζεο. Σξία ζηα ηέζζεξα ζαλαηεθόξα αηπρήκαηα ζπκβαίλνπλ ζε απόζηαζε πνπ δελ μεπεξλά ηα 40 ρικ από ην ζπίηη. Γηα λα κελ θνπξάδεζηε ινηπόλ κε αξηζκνύο θαη ππνινγηζκνύο, ζπκεζείηε: ηε δώλε ηε θνξάκε ΠΑΝΣΑ, αλεμαξηήησο ηεο απόζηαζεο πνπ ζέινπκε λα δηαλύζνπκε! "Mπνξεί λα ζωζώ αλ πεηαρηώ έμω από ην απηνθίλεην ζε πεξίπηωζε αηπρήκαηνο." ΣΑΧΛΑΜΑΡΕΣ! Οη πηζαλόηεηεο λα ζθνησζείο είλαη 10 θνξέο κεγαιύηεξεο αλ πεηαρηείο έμσ από ην απηνθίλεην. Οη δπλάκεηο πνπ αλαπηύζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύγθξνπζεο κπνξεί λα είλαη αξθεηά κεγάιεο γηα λα ζε εθζθελδνλίζνπλ 45 κέηξα καθξηά (δειαδή όζν θαη ην κήθνο 15 απηνθηλήησλ ζηε ζεηξά!!!) Οη δώλε αζθαιείαο κπνξεί λα ζε πξνθπιάμνπλ από ην: λα θαξθσζείο κέζα ζην παξκπξίδ λα πεηαρηείο έμσ από ηελ πόξηα θαη λα εθζθελδνληζηείο ζηνλ αέξα λα πέζεηο ζην έδαθνο θαη λα γδαξζείο άζρεκα λα ρηππήζεηο πάλσ ζην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ ζνπ. ε θάζε ζύγθξνπζε, επνκέλσο, είλαη θαιύηεξν λα θξαηεζείο ΜΔΑ ζην απηνθίλεην, κε ηε βνήζεηα ηεο δώλεο αζθαιείαο. "Φνξώληαο ηε δώλε αζθαιείαο κπνξεί λα παγηδεπηώ ζε έλα απηνθίλεην πνπ πηάλεη θωηηά ή βπζίδεηαη ζην λεξό."

2 Αλνεζίεο! Ληγόηεξν από 0.5% ησλ ζπγθξνύζεσλ απηνθηλήησλ πεξηιακβάλνπλ θσηηά ή εκβύζηλζε. Όκσο, αθόκα θη αλ ζπκβεί θάηη ηέηνην, ε δώλε αζθαιείαο κπνξεί λα ζώζεη ηε δσή ζνπ. ε πεξίπησζε ζύγθξνπζεο, αλ δε θνξάο ηε δώλε αζθαιείαο, κπνξεί λα ράζεηο ηηο αηζζήζεηο ζνπ ρηππώληαο ζην ηαβάλη ηνπ απηνθηλήηνπ. Σόηε νη πηζαλόηεηεο λα βγεηο έμσ από ην θιεγόκελν ή βπζηδόκελν απηνθίλεην είλαη ακειεηέεο. Δίλαη πξνηηκόηεξν λα θνξάο ηε δώλε αζθαιείαο θάζε θνξά πνπ κπαίλεηο ζην απηνθίλεην. Έηζη, έρεηο πνιύ κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο λα βξίζθεζαη ζε εγξήγνξζε, ρσξίο ηξαπκαηηζκνύο θαη ηθαλόο λα δηαθύγεηο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. "Μνπ παίξλεη πνιύ ώξα λα πξνζδέζω ηε δώλε κνπ, θαη επηπιένλ δπζθνιεύνκαη." Η πξαγκαηηθόηεηα είλαη όηη γηα λα πξνζδεζείο ζσζηά κπνξεί ζηελ αξρή λα πάξεη θάπνην ρξόλν, αιιά αο κελ ππεξβάιινπκε! Όια εμαξηώληαη από ηα εμήο: πόζν πεξίπινθε είλαη ε δώλε αζθαιείαο ηνπ απηνθηλήηνπ ζνπ πόζν θαιά μέξεηο λα ηε ρξεζηκνπνηείο πόζν δύζθνιν είλαη λα βξεηο ηελ άθξε ηεο δώλεο. Αλ ζεο όκσο λα επηδήζεηο, πξέπεη λα μεπεξάζεηο απηέο ηηο "ζνβαξέο" δπζθνιίεο! "Δελ αηζζάλνκαη άλεηα θαη είκαη πνιύ πεξηνξηζκέλνο όηαλ θνξάω δώλε αζθαιείαο." Οη δώλεο αζθαιείαο είλαη ζρεδηαζκέλεο ώζηε λα ζνπ επηηξέπνπλ λα θηάζεηο ν,ηηδήπνηε είλαη απαξαίηεην όηαλ νδεγείο. Οη θαηλνύξγηεο δώλεο κάιηζηα, είλαη ζρεδηαζκέλεο ώζηε λα ζνπ δίλνπλ αθόκε κεγαιύηεξε ειεπζεξία. Αλ ρξεηαζηείο λα θηάζεηο πξάγκαηα πνπ είλαη ηόζν καθξηά ζνπ ώζηε λα κε κπνξείο λα ηα θηάζεηο ελώ θνξάο ηε δώλε ζνπ, είλαη πξνηηκόηεξν λα ζηακαηήζεηο θάπνπ ή λα δεηήζεηο ηε βνήζεηα ηνπ ζπλνδεγνύ ζνπ. Σν πηζαλόηεξν είλαη όηη ζα αλαθαιύςεηο όηη νη κηθξέο δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δώλεο αζθαιείαο μεπεξληνύληαη εύθνια. Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη πνπ ζπζηεκαηηθά ηε ρξεζηκνπνηνύλ ληώζνπλ κάιηζηα άβνια αλ δε ηε θνξνύλ ζην απηνθίλεην! Έλα παξακύζη όπσο απηά πνπ δηαδίδνληαη γηα ηηο δώλεο αζθαιείαο κπνξεί λα δήζεη γηα πάληα. Δζύ όκσο ΓΔ κπνξείο. Απηό πνπ ΜΠΟΡΔΙ όκσο, είλαη λα θάλεηο ό,ηη είλαη δπλαηό γηα λα δήζεηο όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξν. Γη απηό μέρλα ηα παξακύζηα θαη ΠΡΟΓΔΟΤ!

3 ΟΘ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΘΑ ΚΑΘ Η ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΣΗΣΑ Οη αξηζκνί είλαη ελαληίνλ καο: ρεδόλ όινη καο, ζα δήζνπκε ηελ εκπεηξία ελόο ζνβαξνύ ηξνραίνπ αηπρήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο. 7 άλζξσπνη ζθνηώλνληαη ζε απηνθηλεηηζηηθό δπζηύρεκα θάζε κέξα ζηε ρώξα καο. Άιινη 66 ηξαπκαηίδνληαη θάζε κέξα. Σν θόζηνο γηα ην θξάηνο είλαη πνιύ πςειό. Υξεηάδνληαη ππεξεζίεο άκεζεο βνήζεηαο, λνζνθνκεία, θέληξα απνθαηάζηαζεο, δνκέο θνηλσληθήο πξόλνηαο θαη λνκηθήο πξνζηαζίαο. Η παξαγσγηθόηεηα είλαη κεησκέλε θαη ηα αζθάιηζηξα ζε αζθάιεηεο δσήο θαη απηνθηλήηνπ αλεβαίλνπλ. Αλ θνξνύζακε ηε δώλε αζθαιείαο ζε πνζνζηό 95%, ζα ζώδνληαλ ζηελ Διιάδα 256 άλζξσπνη ην ρξόλν. Η αζθαιήο νδήγεζε εμαξηάηαη από ΔΔΝΑ: Δζύ, ν απιόο νδεγόο, παίδεηο ηνλ πην ζεκαληηθό ξόιν ζηε κείσζε ησλ ζαλάησλ θαη ζνβαξώλ ηξαπκαηηζκώλ από ηξνραία αηπρήκαηα. Με έλα απιό θιηθ, πνπ αθνύο όηαλ βάδεηο ηε δώλε ζνπ, έρεηο ήδε κεηώζεη ηνλ θίλδπλν ζνβαξνύ ηξαπκαηηζκνύ θαηά 50-60%! Όηαλ θνξάο ηε δώλε ζνπ, κπνξείο λα δηαηεξήζεηο ηνλ έιεγρν ηνπ απηνθηλήηνπ πνιύ θαιύηεξα, αθόκα θη όηαλ ζπκβεί ην αηύρεκα, απμάλνληαο έηζη ηηο πηζαλόηεηεο λα ζσζνύλ εζύ θαη νη ζπλεπηβάηεο ζνπ. Αλ δε θνξάο ηε δώλε αζθαιείαο, είλαη ΣΡΔΙ θνξέο πηζαλόηεξν λα ζθνησζείο ή θαη λα ηξαπκαηηζηείο ζε κηα ζύγθξνπζε. Πεξίπνπ 80% ησλ ζαλάησλ θαη ηξαπκαηηζκώλ ζπκβαίλνπλ ζε ηαρύηεηεο θάησ ησλ 64 ρικ/σ θαη ζε απόζηαζε 40 ρικ από ην ζπίηη. Οη άλζξσπνη απηνί πέζαλαλ ή ηξαπκαηίζηεθαλ γηαηί μέραζαλ πσο ηε δώλε ηε θνξάκε ΠΑΝΣΑ! Οη λόκνη γηα ηηο δώλεο αζθαιείαο ζώδνπλ δσέο: Δίλαη αιήζεηα, θαη κάιηζηα απνδεηθλύεηαη μαλά θάζε θνξά. Όηαλ ε πνιηηεία πηνζεηεί ππνρξεσηηθά κέηξα ζρεηηθά κε ηηο δώλεο αζθαιείαο, ε ρξεζηκνπνίεζή ηεο απμάλεηαη ζεκαληηθά θαη αξρίδνπλ λα κεηώλνληαη νη ζάλαηνη θαη νη ζνβαξνί ηξαπκαηηζκνί από ηξνραία αηπρήκαηα ε 29 ρώξεο όπνπ νη δώλεο αζθαιείαο είλαη ππνρξεσηηθέο, θαη ζηηο νπνίεο γίλεηαη απζηεξή επηηήξεζε γηα ηε ζπκκόξθσζε κε ην λόκν, νη ζάλαηνη από ηξνραία αηπρήκαηα έρνπλ κεησζεί θαηά 25%. Οη δώλεο αζθαιείαο επίζεο βνεζνύλ λα πξνιεθζνύλ ηξαπκαηηζκνί πνπ απνβαίλνπλ ζε αλαπεξία: Σα ηξνραία αηπρήκαηα είλαη ε πξώηε αηηία ζαλάηνπ κεηαμύ αηόκσλ θάησ ησλ 45 εηώλ. Δίλαη επίζεο ε πξώηε αηηία

4 πξόθιεζεο κόληκσλ αλαπεξηώλ όπσο είλαη ε παξαπιεγία θαη ε επηιεςία Η δύλακε ζύγθξνπζεο ζε ηαρύηεηα ησλ 50 ρικ/σ ζπγθξίλεηαη κε ηελ πηώζε (κε ην θεθάιη κπξνζηά) από ηνλ ηξίην όξνθν ελόο θηηξίνπ. Η ηαρύηεηα θαη ε δύλακε είλαη ηόζν κεγάιε γηα ηνπο επηβάηεο, ώζηε δε κπνξνύλ λα θξαηεζνύλ από κόλνη ηνπο θαη λα παξακείλνπλ ζηε ζέζε ηνπο αθόκα θαη ζηε ζύγθξνπζε κε ηαρύηεηα 50 ρικ/σ. Κάλε ην ζπλήζεηα λα θνξάο ηε δώλε αζθαιείαο ΚΑΘΔ ΦΟΡΑ πνπ κπαίλεηο ζ έλα απηνθίλεην. ΔΛΛΑΓΑ πξνζδέζνπ!!! Δίλαη θάηη πεξηζζόηεξν από έλαο λόκνο: είλαη κηα ζπλήζεηα δσήο έλαο θίινο έλα ρακόγειν... Κίνδυνος θανάηου ζε οδικό δυζηύχημα και απουζία ζώνης αζθάλειας ζηο πίζω κάθιζμα Οη επηβάηεο ησλ απηνθηλήησλ ζην πίζσ θάζηζκα, εάλ δελ έρνπλ ηε δώλε αζθάιεηαο, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θηλδπλεύνπλ όρη κόλν λα ηξαπκαηηζηνύλ νη ίδηνη ζνβαξά αιιά θαη λα ζθνηώζνπλ θαη ηνλ νδεγό ηνπ απηνθηλήηνπ ή έλα άιιν επηβάηε ηεο κπξνζηηλήο ζέζεο. ε πεξίπησζε δπζηπρήκαηνο, ν θίλδπλνο ζαλάηνπ ηνπ νδεγνύ απηνθηλήηνπ ή θάπνηνπ άιινπ επηβάηε ηεο κπξνζηηλήο ζέζεο ιόγσ ηνπ όηη ππάξρνπλ επηβάηεο ζην πίζσ θάζηζκα πνπ δελ έρνπλ βάιεη ηε δώλε αζθάιεηάο ηνπο, απμάλεηαη δξακαηηθά. Οη επηβάηεο ησλ κπξνζηηλώλ ζέζεσλ θαη ν νδεγόο, έζησ θαη εάλ αθόκε έρνπλ βάιεη ηε δώλε αζθάιεηαο ηνπο, έρνπλ 5 θνξέο κεγαιύηεξν θίλδπλν ζαλάηνπ θαη κέρξη 3 θνξέο ςειόηεξν θίλδπλν ζνβαξνύ ηξαπκαηηζκνύ εάλ νη επηβάηεο ησλ πίζσ ζέζεσλ δελ βάινπλ ηε δώλε αζθάιεηάο ηνπο. Οη επηβάηεο ησλ πίζσ ζέζεσλ ηνπ απηνθηλήηνπ ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα βάδνπλ ηε δώλε αζθάιεηάο ηνπο.

5 ε πεξίπησζε δπζηπρήκαηνο ζε ρακειή ηαρύηεηα ησλ 30 ρκ/ώξα, έλαο ελήιηθαο κέηξηνπ βάξνπο ζην πίζσ θάζηζκα, ρσξίο δώλε αζθάιεηαο, πξνσζείηαη πξνο ηα κπξνζηά, θέξνληαο κηα ζεκαληηθή δύλακε 3,5 ηόλσλ. Με κηα ηέηνηα δύλακε πνπ δεκηνπξγείηαη αθόκε θαη ζε ρακειέο ηαρύηεηεο, ν επηβάηεο πνπ ζπξώρλεηαη πξνο ηα κπξνζηά κπνξεί λα ζθνηώζεη άκεζα ηνλ νδεγό ή έλα άιιν επηβάηε ηεο κπξνζηηλήο ζέζεο. Σα πνιύ ζνβαξά απηά επξήκαηα πξνθύπηνπλ από έξεπλα πνπ έθαλαλ Ιάπσλεο εξεπλεηέο ζηε ρώξα ηνπο. ηελ Ιαπσλία ε ηνπνζέηεζε δώλεο αζθάιεηαο γηα ηνπο επηβάηεο ησλ πηζηλώλ ζέζεσλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Οη εξεπλεηέο κειέηεζαλ ηα ζηνηρεία από δπζηπρήκαηα από ην 1995 έσο ην Δπηπξόζζεηα από ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνπκε πην πάλσ, ππνιόγηζαλ όηη 80% ησλ ζαλάησλ πνπ ζπλέβεζαλ ζε επηβαίλνληεο ησλ κπξνζηηλώλ ζέζεσλ ζα κπνξνύζαλ λα απνθεπρζνύλ εάλ νη επηβάηεο ησλ πίζσ ζέζεσλ έβαδαλ ηε δώλε αζθάιεηάο ηνπο. Παξάιιεια βξήθαλ όηη νη πεξηζζόηεξνη ζνβαξνί ηξαπκαηηζκνί ησλ επηβαηλόλησλ ζηηο κπξνζηηλέο ζέζεηο ζα απνθεύγνληαλ εάλ νη επηβάηεο ησλ πίζσ ζέζεσλ έβαδαλ ηηο δώλεο αζθάιεηάο ηνπο. ε αξθεηέο ρώξεο έρεη γίλεη ππνρξεσηηθό νη επηβάηεο ησλ πίζσ ζέζεσλ λα βάδνπλ δώλεο αζθάιεηαο. Οη ζηαηηζηηθέο δείρλνπλ όκσο όηη ην πξνζηαηεπηηθό απηό κέηξν γηα όινπο δελ εθαξκόδεηαη. Γηα παξάδεηγκα ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, νη αξηζκνί δείρλνπλ όηη κόλν 56% ησλ ελειίθσλ θαη 90% ησλ παηδηώλ ηνπνζεηνύλ ηε δώλε αζθάιεηαο ηνπο όηαλ βξίζθνληαη ζην πίζσ θάζηζκα. Θα θιείζνπκε ηνλίδνληαο όηη απηνί πνπ θάζνληαη ζηα πίζσ θαζίζκαηα, ζα πξέπεη λα θαηαιάβνπλ όηη ε δώλε αζθάιεηαο πνπ ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα βάδνπλ, πξνζηαηεύεη ηνπο ίδηνπο πξνζσπηθά αιιά θαη ηνπο επηβάηεο ησλ κπξνζηηλώλ ζέζεσλ θαη ηνλ νδεγό. Δάλ δελ βάδνπλ ηε δώλε ηνπο, ηόηε θηλδπλεύνπλ ζε πεξίπησζε δπζηπρήκαηνο, όρη κόλν λα ηξαπκαηηζηνύλ νη ίδηνη ζνβαξά αιιά θαη λα ζθνηώζνπλ θάπνην πνπ ζα θάζεηαη κπξνζηά.

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο.

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Ο θαζεηήξαο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξά ζηελ πγεία ζαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο. Καηαλννύκε όηη απηό κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα