ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΡΩΣΟΠΑΠΑ ΕΙΔΙΚΕΤΟΜΕΝΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Δ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΓΝ ΑΣΣΙΚΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΡΩΣΟΠΑΠΑ ΕΙΔΙΚΕΤΟΜΕΝΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Δ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΓΝ ΑΣΣΙΚΟΝ"

Transcript

1 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΡΩΣΟΠΑΠΑ ΕΙΔΙΚΕΤΟΜΕΝΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Δ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΓΝ ΑΣΣΙΚΟΝ

2

3 HIV/ AIDS ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Ελλϊδα, Δεδομϋνα ΚΕΕΛΠΝΟ Οκτ ύνολο δηλωθϋντων HIV οροθετικών ατόμων 8584 Άνδρεσ : 6876 (80.1%) Γυναύκεσ : 1660 (19.3%) ύνολο δηλωθϋντων περιςτατικών AIDS :2829 Άνδρεσ: 2392 (84.6%), Γυναύκεσ: 437 (15.4%)

4

5 Καταςτάςεισ που κακορίηουν το κλινικό ςτάδιο Β (ζφθβοι-ενιλικεσ, 1993) Βακτηριακό αγγειωμϊτωςη Καντιντύαςη (ςτοματοφαρυγγικό αιδοιοκολπικό ) Δυςπλαςύα τραχόλου-καρκύνοσ in situ υςτηματικϋσ εκδηλώςεισ (πυρετόσ >38,5 C ό διϊρροια >1μόνα) Σριχωτό λευκοπλακύα γλώςςασ Έρπησ ζωςτόρ >1 νευροτόμια Ιδιοπαθόσ θρομβοπενικό πορφύρα Λιςτερύωςη Υλεγμονώδησ νόςοσ τησ πυϋλου (+/- ςαλπιγγωοθηκικό απόςτημα) Περιφερικό νευροπϊθεια

6 Καταςτάςεισ που κακορίηουν το ςτάδιο C/AIDS (ενιλικεσ, 1993) Καντιντύαςη οιςοφϊγου, τραχεύασ, βρόγχων ό πνευμόνων Καρκύνοσ τραχόλου μότρασ Κοκκιδιοειδομύκωςη εξωπνευμονικό Κρυπτοςποριδύωςη με διϊρροια Κρυπτοκόκκωςη εξωπνευμονικό CMV εκτόσ από όπαρ Ιςτοπλϊςμωςη εξωπνευμονικό Ιςοςπόρωςη με διϊρροια Πνευμονύα από pneumocystis jirovecii Απλόσ ϋρπησ με ϋλκοσ>1μόνα ό πνευμονύτιδα, βρογχύτιδα, οιςοφαγύτιδα ύνδρομο απύςχναςησ ςχετιζόμενο με τον ιό HIV Άνοια ςυςχετιζόμενη με τον ιό HIV ϊρκωμα Kaposi s Βακτηριαιμύα από Salmonella ( non-typhi) υποτροπιϊζουςα Διϊςπαρτη λούμωξη από Mycobacterium avium Λούμωξη από Mycobacterium tuberculosis, πνευμονικόεξωπνευμονικό Λϋμφωμα (Burkitt s, ανοςοβλαςτικό, πρωτοπαθϋσ εγκεφϊλου) Προοδευτικό πολυεςτιακό λευκοεγκεφαλοπϊθεια

7 HPV

8 HPV Κονδυλώματα πρωκτογεννητικόσ περιοχόσ ςε HIV(+) x 10 CIN ςε HIV(+) x 5-10 ΑΙΝ ςε HIV (+) ςυχνότητα Πιο ςοβαρϋσ αλλοιώςεισ ςε αςθενεύσ με CD4 και ιώκό φορτύο. Η HAART δεν φαύνεται να τροποποιεύ την κλινικό πορεύα τησ νόςου

9 Results: The incidence of the following types of non AIDS-defining cancer was significantly higher in the HIV-infected population than in the general population: anal (SRR, 42.9 [95% CI, 34.1 to 53.3]), vaginal (21.0 [CI, 11.2 to 35.9]), Hodgkin lymphoma (14.7 [CI, 11.6 to 18.2]), liver (7.7 [CI, 5.7 to 10.1]), lung (3.3 [CI, 2.8 to 3.9]), melanoma (2.6 [CI, 1.9 to 3.6]), oropharyngeal (2.6 [CI, 1.9 to 3.4]), leukemia (2.5 [CI, 1.6 to 3.8]), colorectal (2.3 [CI, 1.8 to 2.9]), and renal (1.8 [CI, 1.1 to 2.7]). The incidence of prostate cancer was significantly lower among HIV-infected persons than the general population (SRR, 0.6 [CI, 0.4 to 0.8]). Only the relative incidence of anal cancer increased over time.

10

11 Καρκίνοσ πρωκτοφ ΤΦΝΟΣΗΣΑ 8/ (ςτο γενικό πληθυςμό) τουσ MSM x 44 (όςο ο καρκύνοσ τραχόλου ςτην προ pap test εποχό) τουσ HIV (+) MSM x2

12 ΜΕΛΕΣΗ ΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ HPV ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΡΩΚΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΕΝΩΝ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Γ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικόν Β Δργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικόν και Δργαστήριο Γιαγνωστικής Κστταρολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικόν Xειροσργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικόν

13 ΕΙΑΓΩΓΗ Εξετϊζεται η μοριακό επιδημιολογύα τησ HPV λοιμώξεωσ ςτην πρωκτογεννητικό περιοχό αςθενών με HIV. τόχοσ τησ μελϋτησ εύναι η ςυςχϋτιςη των κυτταρολογικών ευρημϊτων με μοριακϋσ και ανοςολογικϋσ παραμϋτρουσ.

14 ΜΕΘΟΔΟ Η παρουςύα κυτταρολογικών αλλοιώςεων εξετϊζεται με επύχριςμα πρωκτού (thin prep) ςτουσ αςθενεύσ του εξωτερικού ιατρεύου HIV λούμωξησ τησ ΔΠΠΚ

15 ΜΕΘΟΔΟ Εξετϊςτηκε η παρουςύα γονιδιώματοσ HPV ςτο κυτταρολογικό υλικό με μοριακϋσ τεχνικϋσ (Clinical Arrays -35 υπότυποi HPV). Σα αποτελϋςματα αναλύθηκαν με μονοπαραγοντικό και πολυπαραγοντικό ανϊλυςη.

16 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Έχουν μελετηθεύ 105 αςθενεύσ Φύλο 96 ϊρρενεσ (92.3 %) Διϊμεςη ηλικύα 38 ϋτη, IQR: Διϊμεςη διϊρκεια νόςου 3 ϋτη (IQR: 1-7.8) Διϊμεςη τιμό CD4 κυττϊρων Διϊμεςη τιμό ιικού φορτύου 419/mm3 (IQR: ) c/ml (IQR: μη ανιχνεύςιμο-9880 c/ml) 48/105 (45.7%) αςθενεύσ εύχαν μη ανιχνεύςιμο ιικό φορτύο

17 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Κυτταρολογικϋσ αλλοιώςεισ 61,5% ΑΙΝ 1 ΑΙΝ 2 ΑΙΝ 3 3.7% 1.2% 2.5%

18 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Λούμωξη με HPV ανιχνεύθηκε με μοριακό μϋθοδο ςε 92.4% των αςθενών 69.2% χαμηλού κινδύνου για κακοόθεια υπότυποι HPV 83.3% υψηλού κινδύνου 59.1% μεικτό λούμωξη με χαμηλού και υψηλού κινδύνου υπότυπουσ HPV

19 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 86.7% λούμωξη με περιςςότερουσ από 2 υποτύπουσ HPV 46.7% ιςτορικό ϊλλων ςεξουαλικώσ μεταδιδόμενων νοςημϊτων πϋραν τησ HIV λούμωξησ 13.3% ιςτορικό κονδυλωμϊτων

20 Non vaccine HPV types are frequent in HIV positive subjects K. Protopapas*, S. Tsiodras, K. Chranioti, A. Papadopoulos, A. Antoniadou, V. Sakka, L. Galani, P. Panagopoulos, J.Georgoulakis,D.Kavatha, G. Poulakou, G. Koukos, I. Katsarolis, E. Karaiskos, A. Spathis, P. Karakitsos, H. Giamarellou 4th Department of Internal Medicine and Department of Cytology, Attikon University General Hospital, University of Athens Medical School, Athens, Greece Introduction : We examined anal HPV infection in a cohort of HIV infected patients and correlated cytological findings with molecular findings and immunological parameters. Methods: Prospective follow-up with Thin prep anal smear testing is performed in all patients of an tertiary care center HIV clinic. Clinical arrays are used to identify HPV infection. Univariate and multivariate analysis was used to identify associations between HPV detection and demographics, cytological changes and immunological parameters. Results: 105 pts [92.3% male, median age 38 yrs (IQR: )] with a median duration of HIV infection of 3 yrs (IQR: yrs) have been examined. Mean value of current CD4 was 419/mm 3 (IQR: ) and of current HIV viral load was c/ml (IQR: non detected-9880 c/ml, 48/105 < 50 c/ml). Cytological changes were detected in 61.5% of the population. AIN1, AIN2, and AIN3 were diagnosed in 3.7%, 1.2% and 2.5% of the population respectively. HPV was detected with clinical arrays in 92.4% of the population (69.2% low risk types, 83.3% high risk types, 59.1% mixed low and high risk types). Most frequent types detected were HPV types 6 (40%), 53 (39%), 51 (28.5%), 11 (25.7%), 66 (22.8%), 70 (21%), και 18 (19%). Diagnosis of a cytological lesion were associated with HPV detection (p=0.01). HPV positivity was associated with decreasing age (p=0.02), n of sexual partners (p=0.045), and lower CD4 counts (p=0.02). Conclusions : HPV infection was prevalent in this patient cohort. Non vaccine HPV types predominated. Immunological correlates of HIV infection appear to be important in the evolution of anal cytological changes. Prospective follow-up of HIV pts with HPV is necessary for the prevention of perianal malignancies. 19 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Helsinki, Finland May, 2009 (P 1284)

21 HPV6 HPV11 HPV16 HPV18 HPV31 HPV33 HPV35 HPV42 HPV44 HPV45 HPV51 HPV52 HPV53 HPV54 HPV56 HPV58 HPV59 HPV61 HPV62 HPV66 HPV68 HPV70 HPV72 HPV81 HPV82 HPV83 HPV84 HPV85 ΠΟΟΣΟ ΤΠΟΣΤΠΩΝ HPV HPV types detected (%)

22 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Η παρουςύα κυτταρολογικών αλλοιώςεων εύχε ιςχυρό ςυςχϋτιςη με την ανύχνευςη HPV (P=0.01).

23 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ HPV θετικότητα ςτατιςτικϊ ςχετύζεται με μικρότερη ηλικύα (p=0.02)

24 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ HPV θετικότητα ςτατιςτικϊ ςχετύζεται με χαμηλότερο αριθμό CD4 (p=0.02)

25 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ HPV θετικότητα ςτατιςτικϊ ςχετύζεται με τον αριθμό ςεξουαλικών ςυντρόφων (p=0.045)

26 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ H HPV λούμωξη τησ πρωκτογεννητικόσ περιοχόσ εύναι πολύ ςυχνό ςε HIV θετικούσ αςθενεύσ. χετύζεται με την ανϊπτυξη κυτταρολογικών αλλοιώςεων, τον αριθμό ςεξουαλικών ςυντρόφων και χαμηλότερα επύπεδα CD4.

27 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ Οι υπεύθυνοι τύποι περιελϊμβαναν και υπότυπουσ μη καλυπτόμενουσ από τα κυκλοφορούντα εμβόλια HPV. Προοπτικό παρακολούθηςη των αςθενών εύναι απαραύτητη για την πρόληψη ανϊπτυξησ περιπρωκτικών νεοπλαςιών.

3. Οι Μοριακές Τεχνικές στην Διάγνωση των Λοιμώξεων.

3. Οι Μοριακές Τεχνικές στην Διάγνωση των Λοιμώξεων. 14 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 3. Οι Μοριακές Τεχνικές στην Διάγνωση των Λοιμώξεων. Καίτη Θέμελη Διγαλάκη Μικροβιολογικό Εργαστήριο «Τζανείο» ΓΝΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι Μοριακές μέθοδοι στοχεύουν στην ανίχνευση και ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ οστεοπόρωσης και περιοδοντίτιδας Association between osteoporosis and periodontitis

Συσχέτιση μεταξύ οστεοπόρωσης και περιοδοντίτιδας Association between osteoporosis and periodontitis Ξ. Δερέκα: Συσχέτιση μεταξύ οστεοπόρωσης και περιοδοντίτιδας 1 Συσχέτιση μεταξύ οστεοπόρωσης και περιοδοντίτιδας Association between osteoporosis and periodontitis Ξανθίππη E. Δερέκα Λέκτορας, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ

Ο ΙΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ Ο ΙΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV) ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Θ. Αγοραστός Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α.Π.Θ. Δ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ: Η μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ηπιο συχνή ψυχική διαταραχή με σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων

Ηπιο συχνή ψυχική διαταραχή με σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 23 (1), 2012 39 Ερευνητική εργασία Research article Επιπολασμός της κατάθλιψης σε πληθυσμό ηλικιωμένων Κ. Αργυρόπουλος, 1,2 Φ. Γουρζής, 3 Ε. Γελαστοπούλου 1 1 Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

The role of dietary assessment in the performance of cardiovascular disease risk estimation model

The role of dietary assessment in the performance of cardiovascular disease risk estimation model Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(1):16 21 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(1):16 21 Ο ρόλος της αποτίμησης των διατροφικών συνηθειών στην ακρίβεια των υποδειγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

16. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

16. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ 16. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΟΛΠΟΤΡΑΧΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ Οι οδηγίες για την αντιμετώπιση των γυναικών με κυτταρολογικές ή/και ιστολογικές ανωμαλίες είναι αυτές της Αμερικανικής Εταιρίας ς και Παθολογίας

Διαβάστε περισσότερα

[Αυτή η σελίδα δεν τυπώνεται]

[Αυτή η σελίδα δεν τυπώνεται] [Αυτή η σελίδα δεν τυπώνεται] 37 ο Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών Βόλος 21-23 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσηµάτων Υπουργείο Υγείας

ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσηµάτων Υπουργείο Υγείας ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσηµάτων Υπουργείο Υγείας Αγράφων 3-5, 151 23 Μαρούσι Τηλ: 210-52.12.000, 210-52.12.133 Fax: 210-52.12.121, 210-52.12.130 www.keelpno.gr ΣΤ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σπιρομετρικές διαφορές μεταξύ αθλητών και μη αθλητών συγκριτικά με τις προβλεπόμενες τιμές σε υγιείς Έλληνες, ηλικίας 20 45 ετών

Σπιρομετρικές διαφορές μεταξύ αθλητών και μη αθλητών συγκριτικά με τις προβλεπόμενες τιμές σε υγιείς Έλληνες, ηλικίας 20 45 ετών Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Σπιρομετρικές διαφορές μεταξύ αθλητών και μη αθλητών συγκριτικά με τις προβλεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr

Οργάνωση / Γραμματεία: ASCENT ΕΠΕ Βασ. Σοφίας 77-115 21 Αθήνα - Τηλ: 210 7213225 Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr Χορηγούνται Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης C.M.E. CREDITS ΘΕΜΑΤΑ 1. ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΩΝ Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007, 16.30-19.00 2. ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1-2 ΜΑΪΟΥ. πρόγραμμα program. «Στοχευμένες Θεραπείες σε συμπαγείς-αιματολογικές κακοήθειες και σε καρδιαγγειακές παθήσεις» Καλαμάτα.

1-2 ΜΑΪΟΥ. πρόγραμμα program. «Στοχευμένες Θεραπείες σε συμπαγείς-αιματολογικές κακοήθειες και σε καρδιαγγειακές παθήσεις» Καλαμάτα. 2ο Συνέδριο της Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών «Στοχευμένες Θεραπείες σε συμπαγείς-αιματολογικές κακοήθειες και σε καρδιαγγειακές παθήσεις» Ξενοδοχείο ΕLΙΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα από την καταγραφή των HIV+ΧΕΝ σε ΜΛ & ΕΙ της Αθήνας

Δεδομένα από την καταγραφή των HIV+ΧΕΝ σε ΜΛ & ΕΙ της Αθήνας Δεδομένα από την καταγραφή των HIV+ΧΕΝ σε ΜΛ & ΕΙ της Αθήνας Μαγδαληνή Πύλλη Υπό το συντονισμό της ΕΕΜΑΑ και του Γραφείου HIV λοίμωξης & ΣΜΝ, ΚΕΕΛΠΝΟ Αθήνα, 2014 Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ΕΕΛΠΝΟ.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη στον Ελλαδικό χώρο. MBC1/12

Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη στον Ελλαδικό χώρο. MBC1/12 Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη Κωδικός μελέτης: MBC1/12 Έκδοση πρωτοκόλλου: 1.0 Ημερομηνία: 20/9/2012 Φάση μελέτης: ΙV (Παρατήρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή διάγνωση ιογενών λοιμώξεων από αναπνευστικούς ιούς: γρίπης, αναπνευστικό συγκυτιακό, ανθρώπινο μεταπνευμοϊό και κορόνα-ιούς

Εργαστηριακή διάγνωση ιογενών λοιμώξεων από αναπνευστικούς ιούς: γρίπης, αναπνευστικό συγκυτιακό, ανθρώπινο μεταπνευμοϊό και κορόνα-ιούς Α ν α σ κ ό π η σ η Εργαστηριακή διάγνωση ιογενών λοιμώξεων από αναπνευστικούς ιούς: γρίπης, αναπνευστικό συγκυτιακό, ανθρώπινο μεταπνευμοϊό και κορόνα-ιούς Α. Μελίδου, Μ. Εξηντάρη, Γ. Γκιούλα, Ν. Μαλισιόβας

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης.

Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης. Αντιδιαβητική αγωγή με DPPIV. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες της λιναγλιπτίνης. Δ.Σκούτας Ειδικός Παθολόγος-Διαβητολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ Αναστολείς DPPIV Οι αναστολείς των DPPIV ενισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 22 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 22 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PNEUMON VOL. 22 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GREEK

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. Η χρησιμότητα του ποσοτικού προσδιορισμού του αντιγόνου επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. Η χρησιμότητα του ποσοτικού προσδιορισμού του αντιγόνου επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β Α ν α σ κ ό π η σ η Η χρησιμότητα του ποσοτικού προσδιορισμού του αντιγόνου επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β Α. Χατζηγιάννη Β Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιπποκράτειο ΓΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ϖ ε ρ ί ϖ τ ω σ η

Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ϖ ε ρ ί ϖ τ ω σ η Ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ϖ ε ρ ί ϖ τ ω σ η Περιγραφή περίπτωσης µηνιγγίτιδας από Nocardia farcinica Σ. Κανταρτζίδου, 1 Μ. Νέπκα, 1 Ε. Περιβολιώτη, 1 Ε. Πετεινάκη, 2 Σ. Γκολφινοπούλου, 3 Κ. Φουντούλης, 1

Διαβάστε περισσότερα

Παθοφυσιολογία της Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίας

Παθοφυσιολογία της Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίας Παθοφυσιολογία της Διαβητικής Δυσλιπιδαιμίας Βασίλης Aθυρος,, MD, FESC, FASA, FACS Ιατρεία Αθηροσκλήρωσης και Μεταβολικού Συνδρόμου, Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση δεύτερης κακοήθειας 18 χρόνια μετά από ακτινοθεραπεία καλοήθους αδενώματος υπόφυσης

Εμφάνιση δεύτερης κακοήθειας 18 χρόνια μετά από ακτινοθεραπεία καλοήθους αδενώματος υπόφυσης 236 βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 6, Τεύχος 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2007 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Εμφάνιση δεύτερης κακοήθειας 18 χρόνια μετά από ακτινοθεραπεία καλοήθους αδενώματος υπόφυσης Ν. Κατωδρύτης

Διαβάστε περισσότερα

Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Παθολoγική Κλινική, Ιατρείο Λιπιδίων και Αρτηριακής Υπέρτασης,

Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Παθολoγική Κλινική, Ιατρείο Λιπιδίων και Αρτηριακής Υπέρτασης, Νικοτινικό οξύ/λαροπιπράντη. Η κλινική εμπειρία στην Ελλάδα. Αναστάζια Κεή, 1 Βασίλειος Άθυρος, 2 Εμμανουήλ Γανωτάκης, 3 Ιωάννης Ιωαννίδης, 4 Ελένη Μπιλιανού, 5 Σταύρος Παππάς, 6 Μωυσής Ελισάφ 1 1 Παθολoγική

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη εμφάνισης κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία σε κλειστή και ανοιχτή δομή φροντίδας ηλικιωμένων με την κλίμακα Hamilton

Συγκριτική μελέτη εμφάνισης κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία σε κλειστή και ανοιχτή δομή φροντίδας ηλικιωμένων με την κλίμακα Hamilton Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΕΡΕΥΝΑ_ Συγκριτική μελέτη εμφάνισης κατάθλιψης στην τρίτη ηλικία σε κλειστή και ανοιχτή δομή φροντίδας ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) 21 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 21 st PANHELLENIC MEETING ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS 28 31 ΜΑΪΟΥ 1999 MAY 28 31, 1999 ΓΑΛΗΣΣΑΣ - ΣΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση του ρόλου των νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Διερεύνηση του ρόλου των νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 10 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος Ιούνιος 2011 ΕΡΕΥΝΑ ORIGINAL PAPER Διερεύνηση του ρόλου των νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Αδάμου Ευθαλία 1, Γιακουμιδάκης Κωνσταντίνος 2, Καδδά Όλγα 3, Αργυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Λέπρα: Ανασκόπηση Leprosy: a Review

Λέπρα: Ανασκόπηση Leprosy: a Review ACHAIKI IATRIKI Volume 31, Issue 1, Αpril 2012 37 Λέπρα: Ανασκόπηση Leprosy: a Review Aνασκόπηση Review ABSTRACT Leprosy: a review Dimitra Dimitropoulou, Markos Marangos, Charalambos C Gogos Department

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΑΝΤΙ-IgE ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΑΝΤΙ-IgE ΘΕΡΑΠΕΙΑ . ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΑΝΤΙ-IgE ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ελευθέριος Ζέρβας Πνευμονολόγος, Επιμελητής A ΕΣΥ Συντονιστής Ομάδας Άσθματος ΕΠΕ 7 η Πνευμονολογική Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Ποιες οι επίσημες ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων

Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(5):793-802 Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για τη σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο γαγγραινώδες πυόδερμα αποτελεί μια σπάνια. Eνδιαφέρουσα Περίπτωση

Τ ο γαγγραινώδες πυόδερμα αποτελεί μια σπάνια. Eνδιαφέρουσα Περίπτωση Γαγγραινώδες πυόδερμα σε ασθενή με διαπυητική ιδρωταδενίτιδα. Θετική ανταπόκριση στην κολχικίνη Eνδιαφέρουσα Περίπτωση Σαρακηνός Α. Μπαλαμιώτη Ε. Ζουριδάκη Ε. Κατσαβού Α. Γρηγορίου Σ. Ζακοπούλου Ν. Κοντοχριστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΛΟΙΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ. Γρηγόριος Καλτσάς MD FRCP Τμήμα Ενδοκρινολογίας Παθολογική Φυσιολογία Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΛΟΙΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ. Γρηγόριος Καλτσάς MD FRCP Τμήμα Ενδοκρινολογίας Παθολογική Φυσιολογία Πανεπιστήμιο Αθηνών ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΛΟΙΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ (ACC) Γρηγόριος Καλτσάς MD FRCP Τμήμα Ενδοκρινολογίας Παθολογική Φυσιολογία Πανεπιστήμιο Αθηνών Agenda Διάγνωση Χαρακτηριστικά ACC προ θεραπείας Πρόγνωση Θεραπεία

Διαβάστε περισσότερα