Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες"

Transcript

1 Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ// ΝΝ ΣΣΗΗ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝ ΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Ι Σε αυτό το τεύχος Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες 1 Κοινοτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 7 Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια 9 Ευρωπαϊκά Θέματα 15 Διεθνή Θέματα 21 Διαβουλεύσεις 23 Σεμινάρια Κατάρτισης 24 Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 25 Θέματα ειδικού ενδιαφέροντος Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες, Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για τη Νεολαία ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 24 Έτος 3 Ιούνιος 2012 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Προσκλήσεις-Προθεσμίες 1. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες, » Tο 2012 αποτελεί το έκτο έτος υλοποίησης των επιμέρους δράσεων του Προγράμματος, του οποίου το Υπουργείο Εσωτερικών αποτελεί το εθνικό σημείο επαφής. Οι ετήσιες προτεραιότητες του προγράμματος για το 2012 εστιάζονται σε δύο βασικούς άξονες: προώθηση της ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη και της δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της εμβάθυνσης της κατανόησης της ΕΕ, των αξιών της και των συνεπειών της για την καθημερινότητα των πολιτών ευαισθητοποίηση και άμεση εμπλοκή των πολιτών στην ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα (Στρατηγική ΕΕ2020, οικονομική διακυβέρνηση, ρόλος των νέων στην αγορά εργασίας, κλιματική αλλαγή, αειφόρος ενέργεια, μεταφορές, καινοτομία, Ευρωπαϊκό Έτος για την Ενεργό Γήρανση και τη Διαγενεακή Αλληλεγγύη (2012). Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τις Έξυπνες Πόλεις Παγκόσμιο Συνέδριο για τις Πόλεις-Λιμάνια Καινοτόμες Περιφερειακές Στρατηγικές Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων Διαβούλευση για το 7 ο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Δράσης

2 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δράση 1 Ενεργοί Πολίτες για την Ευρώπη Στόχος της δράσης «Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη» είναι να φέρει σε επαφή άτομα από τοπικές κοινωνίες από όλη την Ευρώπη ώστε να συμμεριστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες, απόψεις και αξίες, να αποκομίσουν διδάγματα από την ιστορία και να οικοδομήσουν το μέλλον. Ενθαρρύνει τις συναντήσεις, τις ανταλλαγές και τις συζητήσεις μεταξύ ευρωπαίων πολιτών από διαφορετικές χώρες μέσω των αδελφοποιήσεων πόλεων (μέτρο 1) και των σχεδίων πολιτών και των μέτρων υποστήριξης (μέτρο 2). Συναντήσεις Πολιτών Αδελφοποιημένων Πόλεων (Μέτρο 1.1) Οι συναντήσεις πολιτών αφορούν στην άμεση συμμετοχή των πολιτών αδελφοποιημένων πόλεων ή πόλεων που βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας της επισημοποίησης της σχέσης τους. Οι εκδηλώσεις που οργανώνονται στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων έχουν θεματικό περιεχόμενο σύμφωνα με τις προτεραιότητες του Προγράμματος. Η µέγιστη διάρκεια της συνάντησης είναι 21 ηµέρες, ενώ η επιδότηση που µπορεί να δοθεί ανά σχέδιο είναι από έως ευρώ. Σχέδια Πολιτών (Δράση 1 - Μέτρο 2.1) Στόχος του μέτρου «Σχέδια των πολιτών» είναι η διερεύνηση καινοτόμων μεθόδων και προσεγγίσεων για την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την παρότρυνση του διαλόγου μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου θα υποστηριχθούν διάφορα σχέδια διεθνικής και διατομεακής διάστασης, στα οποία συμμετέχουν άμεσα πολίτες. Δίνεται προτεραιότητα σε σχέδια που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο. Οι στόχοι του εν λόγω μέτρου μπορούν να επιτευχθούν μέσω της σύστασης επιτροπών πολιτών οι οποίες είναι ικανές να διατυπώσουν συστάσεις και μπορούν να ενσωματωθούν στη διαδικασία χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της υλοποίησης του σχεδίου πρέπει να ενθαρρύνεται μια γνήσια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή. Οι συστάσεις των πολιτών που απορρέουν από τις διαδικασίες αυτές αποτελούν πολύτιμη συνεισφορά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή είναι διαφορετικές και προστίθενται στα είδη των συνεισφορών που λαμβάνει η Επιτροπή μέσω των συμβατικών διαύλων διαβούλευσης. Οι αιτούντες και οι εταίροι πρέπει να είναι είτε τοπικές αρχές είτε οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών. Το σχέδιο πρέπει να αφορά οργανώσεις/θεσμικά όργανα από τουλάχιστον 5 συμμετέχουσες χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον μία να είναι κράτος μέλος της ΕΕ. Το σχέδιο πρέπει να αφορά τουλάχιστον 200 συμμετέχοντες. 2

3 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ στοχεύουν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση όλων των δράσεων του προγράμματος, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην εύρυθμη εφαρμογή του προγράμματος και διασφαλίζοντας ευρεία διεθνική κάλυψη προς όφελος των δυνητικών ενδιαφερομένων του προγράμματος μέσω των ακόλουθων τύπων δραστηριοτήτων: Οι προτάσεις σχεδίων πρέπει να πληρούν το κριτήριο που σχετίζεται με την ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση που πρόκειται να χορηγηθεί ανά σχέδιο: Ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο: ευρώ. Μέγιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο: ευρώ. Η επιδότηση δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 60% των επιλέξιμων δαπανών της σχετικής δράσης. Επομένως, τουλάχιστον 40% των συνολικών εκτιμώμενων επιλέξιμων δαπανών πρέπει να προέρχεται από πηγές εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το ποσό που θα χορηγηθεί δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ποσό για το οποίο υποβλήθηκε αίτηση. Σας επισημαίνουμε ότι σε αυτό το μέτρο εφαρμόζεται προχρηματοδότηση 50% της συνολικής επιδότησης. Μέτρα Υποστήριξης (Δράση 1- Μέτρο 2.2) Σκοπός του μέτρου είναι η υποστήριξη δραστηριοτήτων οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την εγκαθίδρυση μακροχρόνιων εταιρικών σχέσεων και δικτύων που θα προσεγγίσουν σημαντικό αριθμό διαφορετικών ενδιαφερομένων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη ανταπόκριση στους στόχους του προγράμματος και μεγιστοποιώντας τον συνολικό αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Τα μέτρα υποστήριξης αναμένεται να χρηματοδοτήσουν δραστηριότητες που υλοποιούνται από δομές όπως πλατφόρμες και δίκτυα που στοχεύουν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση όλων των δράσεων του προγράμματος, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην εύρυθμη εφαρμογή του μαθήματα κατάρτισης, τα οποία επιτρέπουν στους δυνητικούς αιτούντες του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους όσον αφορά τη διαχείριση σχεδίων καλής ποιότητας, μαθήματα ενημέρωσης, τα οποία προωθούν το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» ή το συγκεκριμένο μέτρο του και στοχεύουν στην ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των υφιστάμενων και των δυνητικών ενδιαφερομένων του προγράμματος, δημιουργία πλατφορμών, οι οποίες διευκολύνουν την αναζήτηση εταίρων και τη δικτύωση μεταξύ υφιστάμενων και δυνητικών ενδιαφερομένων του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες». Οι αιτούντες και οι εταίροι πρέπει να είναι είτε δημόσιες αρχές είτε μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί με νομική προσωπικότητα. Εν προκειμένω, στο εν λόγω μέτρο προκρίνονται κυρίως ομοσπονδίες/ ενώσεις τοπικών αρχών ή άλλων φορέων με ειδικές γνώσεις/πείρα σε θέματα συμμετοχής στα κοινά. Το δε σχέδιο πρέπει να αφορά οργανώσεις από τουλάχιστον 2 συμμετέχουσες χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον μία να είναι κράτος μέλος της ΕΕ. 3

4 Τεύχος 24 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι προτάσεις σχεδίων πρέπει να πληρούν το κριτήριο που σχετίζεται με την ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση που πρόκειται να χορηγηθεί ανά σχέδιο: Ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο: ευρώ. Μέγιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο: ευρώ. Η επιδότηση δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 80% των επιλέξιμων δαπανών της σχετικής δράσης. Επομένως, τουλάχιστον 20% των συνολικών εκτιμώμενων επιλέξιμων δαπανών πρέπει να προέρχεται από πηγές εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το ποσό που θα χορηγηθεί δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ποσό για το οποίο υποβλήθηκε αίτηση. Και σε αυτό το μέτρο εφαρμόζεται προχρηματοδότηση 50% της συνολικής επιδότησης. Δράση 4 Ενεργός Ευρωπαϊκή Μνήμη Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε θεμελιώδεις αξίες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για την πλήρη εκτίμηση της σημασίας τους, είναι σημαντικό να διατηρηθεί η μνήμη των παραβιάσεων των αρχών αυτών από τον ναζισμό και τον σταλινισμό στην Ευρώπη. Διαφυλάσσοντας τη μνήμη των θυμάτων, διατηρώντας τους τόπους και τα αρχεία που συνδέονται με εκτοπίσεις, οι Ευρωπαίοι θα διατηρήσουν τη μνήμη του παρελθόντος, συμπεριλαμβανομένων των σκοτεινών πλευρών του. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιηθεί αυτό τώρα, καθώς οι μάρτυρες των γεγονότων αυτών σταδιακά χάνονται. Ο αιτών πρέπει να είναι: ΜΚΟ Ενώσεις επιζώντων. Νομικές οντότητες που διαχειρίζονται τη μνήμη. Μουσεία. Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές. Ομοσπονδίες γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Το σχέδιο πρέπει να αφορά οργανώσεις από μία (1) επιλέξιμη χώρα του προγράμματος. Οι προτάσεις σχεδίων πρέπει να πληρούν το κριτήριο που σχετίζεται με την ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση που πρόκειται να χορηγηθεί ανά σχέδιο: Ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο: ευρώ. Μέγιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο: ευρώ. Προθεσμία: 1 Ιουνίου 2012 Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διεθνών Οργανισμών Εθνικό σημείο επαφής: Αντώνης Καρβούνης Τηλ: Φαξ: Ιστοσελίδα: EgyklioiApofaseisSyxneserothseis/InternationalCooper ations/ 4

5 Τεύχος 24 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2. Νεολαία Εν Δράσει Το πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει» για την περίοδο , αποσκοπεί στη συνέχιση και ενδυνάμωση της δράσης και της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος «Νεολαία» της περιόδου και του προγράμματος για την προώθηση των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας. Με σκοπό την ενεργό συμμετοχή των νέων στην κοινωνία ως πολιτών, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση του αισθήματος ότι ανήκουν στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης να συμβάλει στην ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση με την ευρεία έννοια και να καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη της αίσθησης της αμοιβαίας αλληλεγγύης και κατανόησης των νέων. Το πρόγραμμα με τον τρόπο αυτό αποτελεί επίσης τη συνέχεια των στόχων της διαδικασίας της Λισσαβόνας. Δράση 1 Νεολαία για την Ευρώπη 1.1. Ανταλλαγές νέων Οι ανταλλαγές νέων απευθύνονται σε ομάδες νέων και οργανώσεις νέων και δίνουν τη δυνατότητα σε μία ή περισσότερες ομάδες νέων, ηλικίας μεταξύ 13 και 25 ετών, να φιλοξενήσουν ή να φιλοξενηθούν από ομάδα νέων άλλης χώρας, προκειμένου να συμμετάσχουν μαζί σε κοινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων Πρωτοβουλίες Νέων Είστε ομάδα (18-30 ετών) και θέλετε να υλοποιήσετε μαζί ένα σχέδιο τοπικής, εθνικής ή και ευρωπαϊκής εμβέλειας; Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλίες Νέων» σας δίνει τη δυνατότητα! Δικτυωθείτε με νέους ανά την Ευρώπη και πραγματοποιήστε την ιδέα σας, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα που θα προκύψουν και κοινοποιώντας τα στο ευρύ κοινό Δημοκρατικά Σχέδια για Νέους Θέλετε να συμμετάσχετε στην ενίσχυση της δημοκρατικής διαβίωσης σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο; Η δράση Δημοκρατικά Σχέδια για Νέους σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, αρκεί να είστε ετών. Δράση 2 Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία Είστε νέοι (18-30 ετών) και θέλετε να προσφέρετε εθελοντική εργασία σε κάποια χώρα του εξωτερικού για διάστημα 2 ως 12 μηνών; Το Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία» σας δίνει τη δυνατότητα αυτή! 5

6 Τεύχος 24 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ένα σχέδιο στο πλαίσιο της Δράσης 5.1 αναπτύσσεται με στόχο την υλοποίηση μιας ή περισσοτέρων εκ των κατωτέρω δραστηριοτήτων: Δράση 3 Νεολαία στον κόσμο 3.1. Συνεργασία με γειτονικές χώρες εταίρους Ο στόχος της δράσης είναι να συμβάλει στη συνύπαρξη και τη σταθερότητα στα σύνορα της διευρυμένης Ε.Ε. και πέρα απ αυτά, ενισχύοντας το διαπολιτισμικό διάλογο, την αμοιβαία κατανόηση και ανοχή μεταξύ των νέων, μέσα από τις ανταλλαγές νέων και τα σχέδια κατάρτισης και δικτύωσης. Δράση 4 Υποστηρικτικά Μέτρα για τη Νεολαία 4.3. Κατάρτιση και Δικτύωση Η δράση αυτή υποστηρίζει τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, μέσα από τη συνεργασία, την ανταλλαγή εμπειριών & καλών πρακτικών και τους ωθεί στην ευρωπαϊκή σύμπραξη προς όφελος των νέων. Δράση 5 Ευρωπαϊκή συνεργασία στον Τομέα της Νεολαίας 5.1. Συναντήσεις νέων Η δράση αυτή στοχεύει στο να προάγει την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας, ενθαρρύνοντας τη θέσπιση ενός διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής και των νέων. Εθνική Συνάντηση Νέων: πραγματοποιείται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο στις χώρες του Προγράμματος με στόχο (α) την παροχή ενός χώρου για συζήτηση, διαβούλευση, ενεργό συμμετοχή και πληροφόρηση σχετικά με θέματα που συνδέονται με το Διαρθρωμένο Διάλογο ή τις πολιτικές και τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή (β) την προετοιμασία για την επίσημη διάσκεψη για τη νεολαία που διοργανώνεται από το κράτος μέλος που ασκεί την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή (γ) την οργάνωση δραστηριοτήτων που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας, ή (δ) την ενίσχυση του διατομεακού διαλόγου και της συνεργασίας ανάμεσα στους τομείς της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης. Μια Εθνική Συνάντηση Νέων μπορεί επίσης να αποτελείται από μια σειρά ή ένα συνδυασμό των ανωτέρω δραστηριοτήτων. Διακρατικό Σεμινάριο Νεολαίας: συγκέντρωση νέων και υπευθύνων χάραξης πολιτικής με στόχο τη συζήτηση, την ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών ή/και την έγκριση συστάσεων σχετικά με θέματα που εστιάζονται στις προτεραιότητες και στους στόχους του διαρθρωμένoυ διαλόγου και του ανανεωμένου πλαισίου πολιτικής στον τομέα της νεολαίας. Προθεσμία: 1 Ιουνίου 2012 Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς Συντονίστρια Προγράμματος: Αναστασία Φιλίνη, τηλ , Ιστοσελίδα: portal.asp? cpage=node&cnode=45 6

7 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ενδεικτικές δράσεις ελληνικών ΟΤΑ 1. Δήμος Κομοτηνής: «Επέκταση δραστηριοτήτων τοπικών οικονομιών με τη χρήση καινοτόμων κοινωνικοοικονομικών μεθόδων αστικής ανάπτυξης σε μειονεκτικές περιοχές» (Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία URBACT II) Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συμμετοχή του Δήμου Κομοτηνής και μελών της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης στη διακρατική συνάντηση που έλαβε χώρα στο Dun Laoghaire Rathdown της Ιρλανδίας, στo πλαίσιo του έργου Fostering diversification of local economies by using innovative Socio-economic methods of Urban REhabilitation in deprived urban areas/ SURE της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Urbact II. Το εν λόγω έργο αφορά στην προώθηση της επέκτασης δραστηριοτήτων των τοπικών οικονομιών, χρησιμοποιώντας καινοτόμες κοινωνικοοικονομικές μεθόδους αστικής ανάπτυξης σε μειονεκτικές περιοχές και ο Δήμος Κομοτηνής συμμετέχει ως εταίρος. πρόγραμμα. Εν προκειμένω, στο έργο SURE, συμμετέχουν πέραν του Δήμου Κομοτηνής οι πόλεις: Eger (Ουγγαρίας), Pori (Φινλανδίας), Dun Laoghaire (Ιρλανδίας), Alcobaca (Πορτογαλίας), Λάρνακα (Κύπρου), Ottignies Louvain la Neuve (Βελγίου), Gheorgheni (Ρουμανίας) και ο φορέας Business Innovation Center Albacete (Ισπανίας). Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων για το σχεδιασμό των δράσεων και τη χάραξη νέων πολιτικών για τις μειονεκτικές περιοχές των Δήμων που συμμετέχουν στο Πρόκειται για ένα θεματικό δίκτυο πόλεων, το οποίο έχει ως στόχο να υποστηρίξει τη δημιουργία στρατηγικών ανάπτυξης μέσα από κοινωνικές και οικονομικές παρεμβάσεις σε υποβαθμισμένες περιοχές που βρίσκονται κοντά στο κέντρο της πόλης. Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Α.Μακεδονίας- Θράκης Τηλ:

8 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2. Περιφέρεια Κρήτης: Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο σε Μεσογειακές Περιοχές - MEDEEA (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IIC) Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο (ΕΕΒ) είναι ένα σύστημα Διαχείρισης και Πιστοποίησης για τις Ευρωπαϊκές πόλεις, οι οποίες πραγματοποιούν προσπάθειες για τη βελτίωση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας και την επέκταση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η μη αποδοτική χρησιμοποίηση της ενέργειας επιφέρει απώλεια χρημάτων και διαθέσιμων φυσικών πόρων ενώ συγχρόνως προκαλεί σοβαρή ρύπανση του περιβάλλοντος. Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο ενισχύει το μήνυμα προς τους καταναλωτές ενέργειας ότι με μερικές απλές αλλαγές στον τρόπο χρήσης της ενέργειας και των φυσικών πόρων, μπορούν να επιτύχουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και να συμβάλουν σημαντικά για την επίτευξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, η ενεργειακή νομοθεσία έχει αναβαθμιστεί και σημαντικές γνώσεις για την τεχνολογία έχουν γίνει διαθέσιμες. Παρόλ αυτά, ακόμα υπάρχει έλλειψη συστηματικής και αποτελεσματικής εφαρμογής αυτών των μέτρων. Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο βοηθάει στον υπερκερασμό των εμποδίων, με το σχήμα πιστοποίησης, τα αποτελεσματικά εργαλεία διαχείρισης και τα εκπαιδευτικά και επικοινωνιακά μέτρα. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας «MEDEEA : Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου σε Μεσογειακές Περιοχές» υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό της Κέντρο με τη συμμετοχή και δραστηριοποίηση 10 Δήμων της Κρήτης. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εννέα περιοχές από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Κύπρο, την Πορτογαλία, τη Μάλτα και τη Σλοβενία, με κοινό στόχο τη βελτίωση του τρόπου διαχείρισης της ενέργειας και τη γνωστοποίηση και ευρεία εφαρμογή των καλύτερων ευρωπαϊκών ενεργειακών πρακτικών που αφορούν στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε αστικό επίπεδο. Σε πρόσφατη (23 Φεβρουαρίου τ.ε.) συνεδρίαση των εταίρων στο Μάριμπορ της Σλοβενίας αναλύθηκε η εξέλιξη της εφαρμογής του προγράμματος από τις συμμετέχουσες χώρες, δόθηκαν τεχνικές λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής της κοινής μεθοδολογίας ενεργειακού ελέγχου και αποδοτικότητας, τονίστηκαν τα πλεονεκτήματα εφαρμογής αυτής της μεθοδολογίας για τους Δήμους, προσδιορίστηκαν οι δυσκολίες υλοποίησης, έγινε ανταλλαγή εμπειριών και προγραμματίστηκαν οι επόμενες δραστηριότητες ανά χώρα καθώς και η συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων σε εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις με θέμα τη διαχείριση ενέργειας σε επίπεδο δήμων. Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης: Πλατεία Κουντουριώτη Ηράκλειο-Κρήτη Τηλέφωνο: Fax: Ε-mail: 8

9 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εκδηλώσεις Συνέδρια (Διεθνή και Ευρωπαϊκά) Παγκόσμια Σύνοδος των δημοτικών μηχανικών (Ελσίνκι, 4-10 Ιουνίου 2012) Η φινλανδική Ένωση των δημοτικών μηχανικών διοργανώνει την παγκόσμια με θέμα Το σχέδιο, την κατασκευή, τη συντήρηση για ένα καλύτερο μέλλον. ανταλλαγή γνώσεων και δεξιοτήτων, τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας και τη διασφάλιση των μέγιστων ωφελειών από τη συμμετοχή σε συνεργατικά σχήματα. %20events/2012/prevention.aspx Έξυπνες Πόλεις στη Μέση Ανατολή (Ντουμπάι, 4-6 Ιουνίου 2012) Λόγω της αυξανόμενης αστικοποίησης, των ισχνών υποδομών και της μείωσης των πόρων, οι κυβερνήσεις της Μέσης Ανατολής στρέφονται Η παγκόσμια σύνοδος πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια (η προηγούμενη έλαβε χώρα το 2009 στη Μελβούρνη). Στρατηγικές για ασφαλείς γειτονιές (Σίδνευ, 4-5 Ιουνίου 2012) Το αυστραλιανό Ινστιτούτο Εγκληματολογίας διοργανώνει συνέδριο με θέμα τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές στρατηγικές για πιο ασφαλείς γειτονιές. Καθώς η αποτροπή εγκληματικών ενεργειών εμπίπτει στα επιστημονικά πεδία της εγκληματολογίας, του αστικού σχεδιασμού και της κοινωνιολογίας, οι συμμετέχοντες στο συνέδριο θα έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν τα ζητήματα της υλοποίησης από μέρους των τοπικών αρχών σχεδίων αποτροπής εγκληματικών πράξεων, την στην καινοτομία για να βελτιστοποιήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες των πόλεών τους, διοργανώνοντας παγκόσμιο συνέδριο για το στρατηγικό και τεχνολογικό σχεδιασμό έξυπνων αστικών υποδομών. 9

10 Τεύχος 24 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Δημόσια και Αειφόρα Μέσα Μεταφοράς (Παρίσι, 5-7 Ιουνίου 2012) Η τριήμερη έκθεση Transport Publics 2012 για τα δημόσια μέσα μεταφοράς αποτελεί τη σημαν- 6o Διεθνές Συνέδριο για τους Πεζούς (Ζυρίχη, 6-8 Ιουνίου 2012) Ο πολύπλοκος χαρακτήρας του δομημένου οικιστικού περιβάλλοντος και η ανάγκη προετοιμασίας του αστικού πληθυσμού για γεγονότα έκτακτης φύσης (π.χ. πυρκαγιές, σεισμοί, τρομοκρατικές επιθέσεις, οικολογικές καταστροφές μεγάλης κλίμακας) καθιστούν τικότερη ευρωπαϊκή εκδήλωση για τα πλέον καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και πολιτικές για την αειφόρο κινητικότητα. Υγιείς Πόλεις (Βικτόρια, 6-8 Ιουνίου 2012) Το 5 ο συνέδριο των υγιών πόλεων που πραγματοποιείται στη Βικτόρια της Αυστραλίας εστιάζει το ενδιαφέρον του στην υγιεινή του επίκαιρο το διεθνές συνέδριο που πραγματοποιείται στην Ελβετία και εξετάζει μια σειρά παραμέτρων της ανθρώπινης συμπεριφοράς για το σχεδιασμό και τη διαχείριση της κυκλοφορίας των πεζών στις σύγχρονες πόλεις και την αντιμετώπιση συνθηκών εκκένωσης κτιρίων. Πολιτιστικές & Θρησκευτικές Διαδρομές (Παβία, 6-10 Ιουνίου 2012) Τα Σταυροδρόμια της Ευρώπης αποτελούν ετήσια εκδήλωση υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση των αστικού πληθυσμού, την αειφορία, τη διαχείριση φυσικών πόρων, τις μεταφορές, την κλιματική αλλαγή, τον αστικό σχεδιασμό κ.α. ανταλλαγών και της συνεργασίας με σκοπό την ευαισθητοποίηση για το δυναμικό μιας νέας 10

11 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ μορφής τουρισμού. Κατά τη διάρκεια των επιμέρους δράσεων, θα διεξαχθεί και δημόσιο συνέδριο με θέμα τον θρησκευτικό τουρισμό και τις διαδρομές προσκυνήματος. ural-routes/pavia-2012/index_en.htm Μετασχηματισμός των Πόλεων (Μιλάνο, 7-10 Ιουνίου 2012) Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Αρχιτεκτονική Εκπαίδευση και η Αρχιτεκτονική Σύμπραξη την ανταλλαγή τοπικών στρατηγικών για τους αστέγους, διοργανώνει σεμινάριο με θέμα τις προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη στρατηγική για το ζήτημα της αστικής στέγασης εν μέσω δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. 01 Παγκόσμιο Σχέδιο 2012 (Όσλο, Ιουνίου 2012) Υπό την αιγίδα του φινλανδικού Υπουργείου Παίδων, Ισότητας και Κοινωνικής Ένταξης διοργανώνεται συνέδριο για το παγκόσμιο σχέδιο σε δημόσιους χώρους. Κατά τη διάρκεια ερευνητικών κέντρων διοργανώνουν φόρουμ για τη διάχυση και συζήτηση αρχιτεκτονικών ζητημάτων ερευνητικού χαρακτήρα σχετικών με τους μετασχηματισμούς του αστικού τοπίου. Στρατηγικές Χρηματοδότησης για Αστέγους (Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2012) Η Επιτροπή των Περιφερειών, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία εθνικών οργανώσεων για τους αστέγους και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για των τριών ημερών του συνεδρίου θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν στο σχεδιασμό, τις καλές πρακτικές και την προστιθέμενη αξία του σχεδίου στην πολιτική, τη νομοθεσία, την εκπαίδευση, τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών και τις δημόσιες μεταφορές. Διαχείριση Κινητικότητας (Φραγκφούρτη, Ιουνίου 2012) Ο δήμος της Φραγκφούρτης διοργανώνει το 16 ο διεθνές συνέδριο για τη διαχείριση της κινητικότητας, προσφέροντας την ευκαιρία 11

12 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης της κινητικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 5 η Παγκόσμια Σύνοδος των Πόλεων της Γνώσης (Ματέρα, Ιουνίου 2012) Η γνώση, η καινοτομία και η αειφορία, οι τρεις βασικοί παράγοντες για την ανάπτυξη στον 21 ο Ασφάλεια του Πανεπιστημίου της Βαλένθια. Παγκόσμιο Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή (Βιέννη, Ιουνίου 2012) Η εξέταση των ερευνητικών αποτελεσμάτων για την κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου αποτελούν βασικά θεματικά αιώνα και βασικοί όροι για την ανταγωνιστικότητα των τοπικών αρχών, εξετάζονται στην παγκόσμια σύνοδο των πόλεων της γνώσης. Ανθρωποκεντρικό Σχέδιο για Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (Βαλένθια, Ιουνίου 2012) Οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στα συστήματα πληροφόρησης των μέσων μεταφοράς αντικείμενα παγκόσμιου συνεδρίου που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας της Βιέννης. Περιφέρειες για την Οικονομική Αλλαγή (Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2012) Το 5 ο Συνέδριο των Περιφερειών για την Οικονομική Αλλαγή θα διερευνήσει προκλήσεις, αποτελεί βασικό θέμα διεθνούς συνεδρίου που διοργανώνει το Ερευνητικό Κέντρο για την Οδική οφέλη και πιθανούς περιορισμούς κατά την υλοποίηση της ευφυούς εξειδίκευσης μέσω των 12

13 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ καθώς και τρόπους προσαρμογής της ευφυούς εξειδίκευσης στα διαφορετικά εθνικά/περιφερειακά πλαίσια. ategies2012/index_en.cfm 13 ο Παγκόσμιο Συνέδριο για τις Πόλεις- Λιμάνια (Ναντ, Ιουνίου 2012) Το AVIP, το παγκόσμιο δίκτυο πόλεων με λιμάνια, διοργανώνει παγκόσμια συνέδρια σε διετή βάση Αστικός Ακτιβισμός (Ταλίν, Ιουνίου 2012) Η 22 η συνάντηση του διεθνούς δικτύου αστικής έρευνας και δράσης έχει ως κεντρικό θέμα με αποκλειστικό αντικείμενο την ανάδειξη έργων, την ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών καθώς και την έναρξη διαβούλευσης σε ζητήματα άμεσου ενδιαφέροντος. συζήτησης τις διάφορες μορφές ακτιβισμού στα αστικά κέντρα. Δημιουργώντας Υγιείς, Βιώσιμες Πόλεις (Άμστερνταμ, Ιουνίου 2012) Ανταγωνιστικές Πόλεις (Αδελαΐδα, Ιουνίου 2012) Το πρώτο συνέδριο για τις ανταγωνιστικές πόλεις θα φιλοξενήσει εκπροσώπους μεγάλων πόλεων με Μετά το επιτυχημένο συνέδριο της Βοστόνης το 2010, η επιστημονική επιθεώρηση ELSEVIER διορ- γανώνει συνέδριο για την επιβάρυνση του περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα με επίκεντρο του ενδιαφέροντος τη διερεύνηση των επιπτώσεων της περιβαλλοντικής μόλυνσης στην ανθρώπινη υγεία και ευημερία. σκοπό τη διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την αστική ανάπτυξη. Οι καινοτομίες στο αστικό σχέδιο, η τεχνολογία στις κατασκευές και η χρηματοδότηση μικτής χρήσης χώρων είναι μερικά από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 13

14 Τεύχος 24 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κληρονομιά και Αειφόρος Ανάπτυξη (Πόρτο, Ιουνίου 2012) Η οικονομία, το περιβάλλον, η κοινωνία και ο πολιτισμός οι τέσσερις διαστάσεις της αειφόρου Παγκόσμια Σύνοδος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη- Ρίο+20 (Ρίο Ντε Τζανέιρο, Ιουνίου 2012) Οι βασικοί στόχοι της Παγκόσμιας Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών «Rio+20» είναι τρεις: εξασφάλιση ανανεωμένης πολιτικής δεσμεύσεων για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, ανάπτυξης διερευνώνται στο 3 ο διεθνές συνέδριο για την πολιτιστική κληρονομιά και την αειφόρο ανάπτυξη για να προσδιοριστεί μια ενιαία προσέγγιση για τη συντήρηση της κληρονομιάς πέραν από τα παραδοσιακά πρότυπα. Αστικά Κέντρα, Ύπαιθρος, Ευρώπη: Ενισχύοντας Συνεργασίες (Βερολίνο, 19 Ιουνίου 2012) Το γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο για τις Μεταφορές, τα Έργα και την Αστική Ανάπτυξη διοργανώνει ευρωπαϊκό συνέδριο με θέμα τις αξιολόγηση προόδου έως σήμερα και εξέταση των κενών που εξακολουθούν να υπάρχουν σχετικά με την εφαρμογή των υφιστάμενων συμφωνιών, και αντιμετώπιση νέων διαφαινόμενων προσκλήσεων. Έξυπνες Πόλεις (Άμστερνταμ, Ιουνίου 2012) Επιτυχημένα σχέδια έξυπνων πόλεων θα παρουσιαστούν στο μεγαλύτερο συνέδριο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. συνεργασίες αστικών κέντρων και αγροτικών περιοχών ως κινητήριος δύναμη για τη διαρθρωτική ανάπτυξη των περιφερειών στην Ευρώπη. Βασικός θεματικός άξονας των σχεδίων είναι υλοποίηση των στόχων για την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή μετάβαση. 14

15 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ευρωπαϊκά Θέματα Πρόσβαση στο Νερό: Μείζονα Προτεραιότητα για το Ρίο+20 σύμφωνα με την Επιτροπή των Περιφερειών Κατά το 6ο παγκόσμιο Φόρουμ για το νερό (12-17 Μαρτίου, Μασσαλία), η Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών Mercedes Bresso και ο αντιπρόεδρός της Ramón Luis Valcárcel Siso, τάχθηκαν υπέρ μίας ολοκληρωμένης, αποκεντρωμένης και συμμετοχικής διαχείρισης του νερού. Απηύθυναν έκκληση να καταστεί η προσβαση στο νερό προτεραιότητα μείζονος σημασίας κατά την σύνοδο κορυφής για τον πλανήτη, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στο Ρίο. Ως σημαντικό γεγονός στην διεθνή πολιτική και περιβαλλοντική ατζέντα, στο οποίο εκπροσωπήθηκαν περισσότερες από 180 χώρες, το Φόρουμ για το νερό συνιστά ουσιαστικό βήμα προς την προετοιμασία της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την βιώσιμη ανάπτυξη (γνωστή ως «Ρίο+20») που θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 22 Ιουνίου και στην οποία θα συμμετάσχει η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) ως μέρος της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμετοχή της ΕτΠ στο Φόρουμ συνάδει με τη ισχυρή βούλησή της να συμβάλει στην κινητοποίηση υπέρ του θέματος του νερού και στην δημιουργία δικτύου γύρω από το θέμα αυτό, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και με την ευρύτερη προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα. Η ΕτΠ έχει ήδη διατυπώσει πρόταση για επέκταση του Συμφώνου των Δημάρχων στην ορθολογική διαχείριση του νερού στη γνωμοδότησή της με θέμα Ο ρόλος των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων, στην οποία τάσσεται επίσης υπέρ μίας πολυεπίπεδης προσέγγισης της διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών. Η γνωμοδότηση υιοθετήθηκε το 2011 ως συμβολή της ΕτΠ στην νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής για την προστασία των υδάτινων πόρων στην ΕΕ (Blue Print Water) που περιλαμβάνει και μία αναθεώρηση της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, η οποία πρόκειται να υιοθετηθεί το φθινόπωρο dex_en.cfm Παρουσίαση Ανάπλασης του Πεδίου του Άρεως στην 5η Συνδιάσκεψη Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης Το έργο της ανάπλασης του Πεδίου του Άρεως επιλέχθηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών ως μία από τις έξι πιο καινοτόμες δράσεις στην ΕΕ στο πλαίσιο της ενότητας "Όμορφες Πόλεις". Η παρουσίαση του έργου από την Περιφέρεια Αττικής έγινε στην 5η Συνδιάσκεψη Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 22 και 23 Μαρτίου τ.ε. Η έκθεση αυτή στόχο είχε την προβολή των βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομίας, της καινοτομίας, της ενεργειακής απόδοσης, των μεταφορών, της βιώσιμης ανάπτυξης και της προώθησης της απασχόλησης. αστικών περιοχών. Η χρήση ψυχρών υλικών στους πεζοδρόμους και νέων τεχνολογιών άρδευσης δημιουργούν ένα καταφύγιο δροσιάς 15

16 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Διακήρυξη της Κοπεγχάγης Παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Πρωθυπουργού της Δανίας, οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι περιφερειών από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν κατά την 5η Συνδιάσκεψη Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης τη "Διακήρυξη της Κοπεγχάγης" με την οποία δεσμεύονται να καταστήσουν τις πόλεις πιο πράσινες, πιο ανταγωνιστικές από οικονομική άποψη και με μεγαλύτερες ικανότητες κοινωνικής ενσωμάτωσης. Η Διακήρυξη αυτή εκφράζει την πολιτική βούληση των πόλεων και των περιφερειών της Ευρώπης να δώσουν κεντρική σημασία στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη κατά τη Διάσκεψη κορυφής για τον πλανήτη "Ρίο+20". Η ανάπλαση του πάρκου αποτελεί μία από τις πιο καινοτόμες δράσεις με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη αστικών περιοχών. Η χρήση ψυχρών υλικών στους πεζοδρόμους και νέων τεχνολογιών άρδευσης δημιουργούν ένα καταφύγιο δροσιάς για τους πολίτες, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς επιτυγχάνεται η μείωση της θερμοκρασίας κατά δύο έως τέσσερις βαθμούς Κελσίου. Το έργο θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί στο κοινό στο τέλος Ιουλίου. Η Έκθεση θα συνεχιστεί στις Βρυξέλλες τον Μάιο του 2012, στο πλαίσιο της "Πράσινης Εβδομάδας" που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς επίσης και με την ευκαιρία της ημέρας ανοιχτής εισόδου στο κοινό στα ευρωπαϊκά όργανα στις 12 Μαΐου, στην έδρα της Επιτροπής των Περιφερειών. /Pages/Παρουσίαση-Ανάπλασης-του-Πεδίου- του- Αρεως-στην-5η-Συνδιάσκεψη-Δήμων-και- Περιφερειών-της-Ευρώπης.aspx Η "Διακήρυξη της Κοπεγχάγης" καθορίζει σαφείς στόχους για τις πόλεις της Ευρώπης: προσπάθειες για την επίτευξη "ουδετερότητας σε σχέση με το κλίμα", κοινωνική ένταξη, αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, βελτίωση της εκπαίδευσης και της υγείας, υλικές υποδομές και νέες τεχνολογίες, όπως και για την καλύτερη ένταξη των πόλεων στο περιβάλλον τους. Οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι περιφερειών απηύθυναν έκκληση στην ΕΕ να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδοτική υποστήριξη για μια εγκάρσια αστική πολιτική και να δώσει στις πολιτικές της μεγαλύτερη προτεραιότητα στην εδαφική συνεργασία μεταξύ των πόλεων της Ευρώπης. ments/copenhagen%20summit%202012%20declar ation/el.pdf 16

17 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πράσινες, Έξυπνες και Περιεκτικές Πόλεις Με κεντρικό θέμα την 5η Συνδιάσκεψη Δήμων και Περιφερειών της Ευρώπης στην Κοπεγχάγη πράσινου αστικού μοντέλου και για τις άλλες πόλεις παγκοσμίως. Εν προκειμένω, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία διαμερισμάτων και νέων θέσεων απασχόλησης. Εκτός από κατοικίες και γραφεία το σχέδιο θα περιλαμβάνει αστικά πάρκα, χώρο έκθεσης καλλιτεχνικών έργων καθώς και ένα λιμάνι για κρουαζιερόπλοια. le-up-on-sustainability-in-stockholm Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2014 δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών το 76 ο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου Regions & Cities of Europe. of-europe/documents/february-march2012- EN.pdf Στοκχόλμη: Ανάπτυξη πράσινου μοντέλου αστικού διαμερίσματος Με τον τωρινό τίτλο της πιο «πράσινης» πρωτεύουσας της Ευρώπης 2012 να βρίσκεται στην κατοχή της πόλης Vitoria-Gasteiz της Ισπανίας εξελίσσεται ο διαγωνισμός για τα πιο οικολογικά μέρη στην ήπειρο. Μεταξύ 18 υποψήφιων του τελικού σταδίου, το Μπρίστολ, η Κοπεγχάγη και η Φρανκφούρτη επιλέχθηκαν ως οι τρεις πρωτεύουσες που διεκδικούν το «πράσινο» βραβείο του Η πρωτεύουσα της Σουηδίας πραγματοποίησε ένα ακόμη βήμα για την εμπέδωση της φήμης της ως παγκόσμιου ηγέτη στον πράσινο αστικό σχεδιασμό με το πρόσφατο σχέδιό της Stockholm Royal Seaport. Αυτή η φιλόδοξη πρωτοβουλία είναι μέρος του σχεδίου για τη δημιουργία ενός 17

18 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αειφορία), του Γραφείου Συμφώνου των Δημάρχων και του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος. Ειδικότερα, οι δώδεκα τομείς που στηρίζουν και κατευθύνουν το «πράσινο» βραβείο κάθε Ευρωπαϊκής πρωτεύουσας είναι οι εξής: Συγκεκριμένα, οι τρεις πόλεις πρόκειται να παρουσιάσουν στις 8 Ιουνίου 2012 στις Βρυξέλλες το πρόγραμμα της δράσης τους, τα σχέδιά για την επικοινωνία και τον τρόπο παραδειγματικής λειτουργίας τους. Ο σκοπός δεν είναι άλλος από το να πείσουν μια ομάδα εμπειρογνωμόνων ότι αποτελούν υποψηφιότητες-πρότυπα σε 12 διαφορετικούς και οικολογικούς τομείς. Η τελική επιλογή θα ανακοινωθεί στις 29 Ιουνίου κατά την τελετή απονομής των βραβείων στην πόλη Vitoria- Gasteiz. Συμβολή, σε τοπικό επίπεδο, στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Τοπικές μεταφορές. Πράσινες αστικές περιοχές με αειφόρο χρήση της γης Φύση και βιοποικιλότητα. Ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα της περιοχής. Σημαντικό κριτήριο για την απόκτηση του βραβείου είναι η πρωτοπορία και η δύναμη μιας πόλης σε σχέση με το περιβάλλον και τους τρόπους αστικής διαβίωσης. Συνολικά δώδεκα «περιβαλλοντικοί» δείκτες με υψηλά στάνταρ και στόχους κρίνουν τις ενέργειες και την οικολογική κατάσταση και τις επιδόσεις κάθε πόλης, ώστε να προωθήσουν την ανάγκη για προστασία του πλανήτη. Παράλληλα, η κριτική επιτροπή παρατηρεί αν επιτεύχθηκαν οι φιλόδοξες τεχνικές τους στην ανάπτυξη και το περιβάλλον, ενώ παράλληλα επιλέγει ανάλογα με το ποια πόλη θεωρείται χαρακτηριστικό παράδειγμα για την υπόλοιπη Ευρώπη. Μέχρι σήμερα, ο τίτλος της Ευρωπαϊκής «πράσινης» πρωτεύουσας έχει κατακτηθεί από ακόμα τρείς πόλεις: την πρωτοπόρα Στοκχόλμη το 2010, το όμορφο Αμβούργο το 2011, ενώ το 2013 ο τίτλος θα απονεμηθεί στην ιδιαίτερη Νάντη. Αξίζει να αναφερθεί ότι η επιτροπή αποτελείται από αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, του ICLEI (Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Ηχορρύπανση. Παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων. Κατανάλωση νερού. Επεξεργασία λυμάτων. Οικολογική καινοτομία και βιώσιμη απασχόληση. Διαχείριση του περιβάλλοντος από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ενεργειακή απόδοση. apital/index_en.htm 18

19 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Καινοτόμες Περιφέρειες Η γαλλική Διυπουργική Επιτροπή για την Εδαφικής Ανάπτυξη δημοσίευσε πρόσφατα έκθεση με θέμα τις καινοτόμες στρατηγικές των γαλλικών Περιφερειών, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος για την ενίσχυση της αποδοτικότητας των επενδύσεων στην Ευρώπη. Δημιουργικές Πόλεις Ο τομέας της δημιουργικής βιομηχανίας αποτελεί ζωτικό παράγοντα για μια περισσότερο καινοτόμο και ανταγωνιστική Ευρώπη. Το διεθνικό δίκτυο Δημιουργικές Πόλεις, με τη συμμετοχή των πόλεων του Γκντάνσκ (Πολωνία), της Γένοβας (Ιταλία), της Λειψίας (Γερμανία), της Λιουμπλιάνα (Σλοβενία) και του Πετς (Ουγγαρία) αποβλέπει στην Μεταξύ των ετών 2007 και 2010, στο πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής της ΕΕ, ζητήθηκε από τις 26 γαλλικές Περιφέρειες να εκπονήσουν μια καινοτόμο περιφερειακή στρατηγική για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της υποστήριξης των επιχειρήσεων, πάντοτε, βέβαια, εντός του εύρους των τοπικών, εθνικών και κοινοτικών προτεραιοτήτων της πολιτικής συνοχής. ummary_of_french_regions_ris.pdf ανάπτυξη νέων εργαλείων για την αξιοποίηση του αχρησιμοποίητου δυναμικού των δημιουργικών βιομηχανιών στις κεντρο-ευρωπαϊκές πόλεις. Το εν λόγω έργο επιδοτείται από το πρόγραμμα για την Κεντρική Ευρώπη ύψους ευρώ, συστήνοντας διεθνικές συμπράξεις για να καταστήσουν τις πόλεις περισσότερο ελκυστικές και να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητά τους. Οι δράσεις και στόχοι του δικτύου συμβάλουν στην υλοποίηση της Ατζέντας της Λισσαβόνας καθώς παρέχονται κίνητρα για την προσέλκυση επενδυτών σε κεντρο-ευρωπαϊκές πόλεις και δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. erence=ip/12/133&format=html&aged=0&langua ge=el&guilanguage=fr 19

20 Τεύχος 24 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αστική Διακυβέρνηση στην ΕΕ: Προκλήσεις και Προοπτικές Το σχέδιο της Λιόν για τη φύλαξη ποδηλάτων Η έκδοση της Επιτροπής των Περιφερειών για την Αστική Διακυβέρνηση στην ΕΕ επικεντρώνει το ενδιαφέρον της πρωταρχικά στον στρατηγικό Η μητροπολιτική περιοχή της Λιόν (Grand Lyon) εγκαινίασε σε συνεργασία με την εταιρία Lyon Parc Auto πρόσφατα 227 θέσεις για την ασφαλή φύλαξη ποδηλάτων με σκοπό να αυξήσει το ποσοστό των χρηστών αυτού του εναλλακτικού μέσου αστικής μεταφοράς. Αποτέλεσμα συνεργασίας δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, το εν λόγω έργο, ύψους 1.2 εκ. ευρώ, αναμένεται να αποφέρει θέσεις στάθμευσης για και μελλοντικό αστικό σχεδιασμό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Συγκεντρώνει υλικό από αρκετά συνέδρια για αστικά ζητήματα όπως η εδαφική διακυβέρνηση και το περιβάλλον ή η δημογραφική αλλαγή. _governance_in_the_eu_strategic_and_forward_urb an_planning_across_europe ποδήλατα σε ήδη υπάρχοντες χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων. Απώτερος στόχος της διοίκησης της μητροπολιτικής περιοχής είναι ο τριπλασιασμός του αριθμού των χρηστών των ποδηλάτων μέχρι το

21 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διεθνή Θέματα Ατμοσφαιρική ρύπανση των Πόλεων: Η μεγαλύτερη περιβαλλοντική απειλή για τον αστικό πληθυσμό Η ατμοσφαιρική ρύπανση των αστικών κέντρων θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη απειλή για τη ζωή του πληθυσμού τους τα προσεχή χρόνια, σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, 3.6 εκατ. πρόωροι θάνατοι (οι περισσότεροι εκ των οποίων θα σημειωθούν στην Κίνα) το χρόνο μέχρι το 2050 θα οφείλονται αποκλειστικά σε αυτόν τον παράγοντα. οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον εάν δεν υιοθετηθούν πιο φιλόδοξες πολιτικές για την καλύτερη διαχείριση των φυσικών περιουσιακών στοιχείων. Κατόπιν εξετάζονται μερικές πολιτικές που θα μπορούσαν να αλλάξουν την εικόνα αυτή προς το καλύτερο. Η έκθεση αυτή εστιάζεται στους τέσσερις εκείνους τομείς όπου η ανάγκη ανάληψης δράσης είναι η πλέον επείγουσα: κλιματική αλλαγή, βιοποικιλότητα, νερό και επιπτώσεις στην υγεία από τη ρύπανση. Συμπεραίνεται ότι απαιτείται επείγουσα -και ολιστική- ανάληψη δράσης σήμερα για να αποφευχθεί το σημαντικό κόστος και οι συνέπειες από την αδράνεια, τόσο για την οικονομία όσο και την ανθρώπινη ζωή και ευημερία. Διεθνές Βραβείο για την Αστική Καινοτομία Στις 28 Μαρτίου τ.ε. εκπρόσωποι του διεθνούς δικτύου των Ηνωμένων Πόλεων και Τοπικών Αυτοδιοικήσεων (UCLG), της Παγκόσμιας Ένωσης Μεγάλων Μητροπολιτικών Κέντρων (Metropolis) και της κινεζικής πόλης Γκουανγκτζού εγκαινίασαν το Διεθνές Βραβείο για την Αστική Καινοτομία. Το εν Στην έκθεση του ΟΟΣΑ «Περιβαλλοντική προοπτική έως το 2050» προβλέπονται οι δημογραφικές και οι οικονομικές τάσεις για τις επόμενες τέσσερις δεκαετίες βάσει μοντέλων που διαμορφώθηκαν από κοινού από τον ΟΟΣΑ και τον Οργανισμό Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης (PBL) των Κάτω Χωρών. Αξιολογούνται λόγω βραβείο, το οποίο φέρει το όνομα της ανωτέρω κινεζικής πόλης, αποβλέπει στην ανάδειξη της σημασίας της καινοτομίας στο δημόσιο τομέα για την προώθηση του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος και της αειφορίας των πόλεων και περιφερειών. 21

22 Τεύχος 24 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Αρχιτεκτονική Ιστορία μίας πόλης Η πόλη Μεντεγίν της Κολομβίας, αντίθετα με την πρωτεύουσα Μπογκοτά, διέρχεται μια φάση δραματικού μετασχηματισμού την τελευταία 10ετία. Οι Αμερικανικές Πόλεις κινητήριος δύναμη της παγκόσμιας οικονομίας Σύμφωνα με έκθεση του αμερικανικού Ινστιτούτου οικονομικών συμβούλων McKinsey Global, οι ΗΠΑ εμφανίζονται πλουσιότερες από τα ευρωπαϊκά κράτη διότι το κύριο τμήμα του πληθυσμού του βρίσκεται σε μεγάλες και παραγωγικές πόλεις. Το 83% του ΑΕΠ των ΗΠΑ προέρχεται από τις μεγαλουπόλεις της, δηλαδή πόλεις με πληθυσμό άνω των κατοίκων. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Κίνα και την Ευρώπη είναι 78% και 65%! Η Μεντεγίν, γνωστή τη δεκαετία του 90 για τα φαινόμενα βίας και εμπορίας ναρκωτικών, με την υλοποίηση αρχιτεκτονικών έργων κοινωνικού αστισμού, όπως το σύμπλεγμα δημόσιας πισίνας, υβριδικών βιβλιοθηκώνπάρκων, δύο συστημάτων τελεφερίκ και ιδιαίτερα της υπαίθριας κυλιόμενης σκάλας έκτασης 400 μέτρων που διαπερνά την κακόφημη γειτονιά Comuna 13, δημιούργησε δημόσιους χώρους για τους φτωχούς κατοίκους της, και σε σημαντικό βαθμό, η μείωση της εγκληματικότητας τα τελευταία χρόνια στην πόλη, εν μέρει οφείλεται και σε αυτές τις παρεμβάσεις. pr/11/colombia-architecture-bogota-medellin Μάλιστα, στα επόμενα 10 χρόνια, οι μεγάλες αμερικανικές πόλεις αναμένεται να παράγουν περισσότερο από 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Στην ίδια έκθεση υπογραμμίζονται τα οικονομικά και δημογραφικά πλεονεκτήματα της δεύτερης κατηγορίας αμερικανικών πόλεων σε σχέση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκών πόλεων. Η Βοστόνη, το Σικάγο, η Ουάσινγκτον και το Σαν Φραντσίσκο συνεισφέρουν περισσότερα στο εθνικό ΑΕΠ σε σύγκριση με τις πρώτες 30 ευρωπαϊκές πόλεις. klein/post/why-is-the-us-wealthier-than-europe- give-credit-to-its- cities/2012/04/17/giqabfofot_blog.html 22

23 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διαβουλεύσεις συμβάλει στην πράσινη ανάπτυξη και να αποδώσει καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής. Θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στράτευση όλων των ενδιαφερομένων φορέων θεσμικά όργανα της ΕΕ, κράτη μέλη, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις, επιχειρήσεις και κλάδοι του ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ και κοινωνία των πολιτών σε μια κοινή ατζέντα. Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, μαζί με τις απόψεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, θα συμβάλουν στην περαιτέρω διαμόρφωση της πρότασης της Επιτροπής για το 7ο ΠΔΠ, το οποίο σχεδιάζει να παρουσιάσει πριν από τα τέλη του τρέχοντος έτους. 7 ο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Δράσης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με το 7ο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Δράσης (7ο ΠΔΠ), το οποίο θα καθορίσει τους στόχους προτεραιότητας που πρέπει να επιδιωχθούν μέχρι το Τους τελευταίους μήνες, η Επιτροπή έχει εγκρίνει σειρά στρατηγικών πρωτοβουλιών για την πολιτική περιβάλλοντος τον Χάρτη πορείας για την αποδοτικότητα των πόρων, τη Στρατηγική 2020 για τη βιοποικιλότητα και μια ανακοίνωση σχετικά με τη βελτίωση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου. Στόχος τους είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και η ενίσχυση της οικολογικής ανθεκτικότητάς της, ενώ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Το 7ο ΠΔΠ πρέπει να εξασφαλίζει ένα γενικό, συνεκτικό πλαίσιο για τις στρατηγικές αυτές πρωτοβουλίες, καθορίζοντας τους στόχους προτεραιότητας και δείχνοντας με σαφήνεια πώς η περιβαλλοντική πολιτική μπορεί να Προθεσμία: 1 Ιουνίου ap_en.htm Επιλογές πολιτικών για το Σχέδιο προστασίας των Ευρωπαϊκών υδάτινων πόρων Μέχρι τέλος του έτους, η Ευρωπαϊκής Επιτροπή θα παρουσιάσει Σχέδιο για την Προστασία των Ευρωπαϊκών Υδάτινων Πόρων που θα αξιολογήσει την υλοποίηση και τα επιτεύγματα της κοινοτικής πολιτικής για τους υδάτινους πόρους καθώς και θα αναδείξει τα κενά και τις ελλείψεις. Σε αυτή τη βάση, το Σχέδιο θα παρουσιάσει δράσεις για την ενδυνάμωση της πολιτικής υδάτινων πόρων. Στο πλαίσιο της παρούσας διαβούλευσης, η Επιτροπή ζητά από τους ενδιαφερόμενους φορείς τις απόψεις τους για τη βελτίωση της κοινοτικής πολιτικής διαχείρισης υδάτινων πόρων και τη διαφύλαξη των υδάτινων πόρων για όλους τους χρήστες. Προθεσμία: 7 Ιουνίου ueprint_en.htm 23

24 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σεμινάρια Κατάρτισης Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) Understanding EU Decision-Making: Principles, Procedures, Practice Ημερομηνία: Ιουνίου 2012 Τόπος: Μάαστριχτ A New Energy Policy for Europe Ημερομηνία:4-5 Ιουνίου 2012 Τόπος: Μάαστριχτ From Project Proposal to Final Report: Formal Writing in English for Public Officials Ημερομηνία: 4-5 Ιουνίου 2012 Τόπος: Μάαστριχτ EPSA 2011 Knowledge-Transfer Conference on Cities of Excellence in the Public Sector: The Innovation Front with their New Practices and Formulas Ημερομηνία: 4-5 Ιουνίου 2012 Τόπος: Μπιλμπάο Managing Communication and Intercultural Challenges in the EU - European Negotiations II Ημερομηνία: 5-6 Ιουνίου 2012 Τόπος: Μάαστριχτ Tutorial: Project Cycle Management: A Technical Guide Ημερομηνία: 6-8 Ιουνίου 2012 Τόπος: Μάαστριχτ Recent Developments in European Public Procurement and Case Law Ημερομηνία: Ιουνίου 2012 Τόπος: Μάαστριχτ Managing Negotiations with the European Parliament - European Negotiations III Ημερομηνία: Ιουνίου 2012 Τόπος: Βρυξέλλες Health and Structural Funds - sharing good practice to prepare for the post 2013 period Ημερομηνία: Ιουνίου 2012 Τόπος: Μάαστριχτ European Regions in EU Policy-Making and Implementation after Lisbon Ημερομηνία: Ιουνίου 2012 Τόπος: Βαρκελώνη How to work with the EU Institutions: A Winning Strategy. A Practical Guide to Effective Influence Ημερομηνία: Ιουνίου 2012 Τόπος: Βρυξέλλες Summer School on EU Economic Integration and Regional Development Ημερομηνία: Ιουνίου 2012 Τόπος: Βαρκελώνη 24

25 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Βιβλιοθήκη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Έξυπνες Πόλεις: Παγκόσμιες Προκλήσεις- Τοπικές Λύσεις Creative Industries and Innovation in Europe: Concepts, Measures and Comparative Case Studies (Regions and Cities) Σελ.157 Αλ. Μπρέγιαννης Εκδ. ΙΒΙΣΚΟΣ Σελ.336 L. Lazzeretti (επιμ.) Εκδ. Routledge Τα τελευταία χρόνια η μελέτης της δημιουργικότητας έχει στραφεί από την ανάλυση του πολιτισμού ως αυτοσκοπού προς εκείνη της οικονομικής ανάπτυξης και του δυναμικού του να δημιουργεί πλούτο και θέσεις απασχόλησης. Ειδικότερα, οι ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες αξιοποιούν τις τέχνες για την ενδυνάμωση των οικονομικών τους. Έτσι, η βιβλιογραφία σταδιακά αυξάνεται αναφορικά με την καινοτομική διάσταση των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών. Πολιτισμός και δημιουργικότητα μπορεί να αποτελούν το μέσο για την έξοδο από την παρούσα κρίση και για την αναδιατύπωση ενός οικονομικού μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης. Το ανωτέρω βιβλίο εξετάζει την ευρωπαϊκή δημιουργικότητα με επίκεντρο τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες και τις καινοτόμες πρακτικές που τις συνοδεύουν. Στις μέρες μας γίνεται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη να προωθήσουμε ένα νέο -πολύ διαφορετικό από το σημερινό- σύγχρονο μοντέλο αστικής ανάπτυξης με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των πόλεων, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σε αυτές, αλλά και τη βιωσιμότητα του ίδιου του πλανήτη. Δηλαδή να διαμορφώσουμε "Έξυπνες Πόλεις" που αναλαμβάνουν δράση σε τομείς οι οποίοι άλλοτε αποτελούσαν μονοπώλιο της κεντρικής διοίκησης, όπως η βιώσιμη πολεοδόμηση, οι αστικές αναπλάσεις, ο ενεργειακός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός, οι μεταφορές και η κινητικότητα, η οικονομία και η απασχόληση, οι νέες τεχνολογίες κ.ά. Στις σελίδες αυτού του βιβλίου θα γνωρίσουμε μέσα από σύντομες ιστορίες πώς μερικές πόλεις του κόσμου αντιμετωπίζουν με επιτυχία τα προβλήματα και τις προκλήσεις του μέλλοντος. Πρόκειται ουσιαστικά για βιώσιμες και ρεαλιστικές πολιτικές που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή σε μικρή ή μεγάλη κλίμακα, γνωρίζοντας πως η αντιστροφή της πορείας στην οποία βαδίζει ο πλανήτης βρίσκεται στα χέρια. 25

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΙΚΑΕΛΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ Αθήνα, 22/9/2014 Βασική Δράση 2 Συνεργασία για την καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

White Paper on European Cities

White Paper on European Cities White Paper on European Cities Μάρτιος 2015 Αντώνης Αγγελάκης, Σύμβουλος Ανοιχτής Καινοτομίας antonios.aggelakis@gmail.com Προοίμιο Το παρόν White Paper στοχεύει στην παρουσίαση δράσεων, καλών πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών»

Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών» Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών» 21-22 Ιουνίου 2016, Αθήνα Έξυπνο Νησί είναι εκείνο που δημιουργεί τις προϋποθέσεις βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Περίληψη Το «Balkan-Med Programme 2014-2020» είναι ένα νέο Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας, που απορρέει από τη διάσπαση του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα Το Κυπριακό Σημείο Επαφής «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7.6.2008 C 141/27 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2008 Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος: πολυετή σχέδια συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακρατικό Πρόγραμμα Δικτύωσης Πόλεων URBACT II: 4 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία θεματικών δικτύων

ΘΕΜΑ: Διακρατικό Πρόγραμμα Δικτύωσης Πόλεων URBACT II: 4 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δημιουργία θεματικών δικτύων Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 4/11/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινες πόλεις για καλύτερη ποιότητα ζωής. Θα γίνει η δική σας πόλη Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2012 ή το 2013;

Πράσινες πόλεις για καλύτερη ποιότητα ζωής. Θα γίνει η δική σας πόλη Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2012 ή το 2013; Πράσινες πόλεις για καλύτερη ποιότητα ζωής Θα γίνει η δική σας πόλη Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2012 ή το 2013; Πράσινες Πρωτεύουσες της Ευρώπης 2010 και 2011 2010: Στοκχόλμη γεμάτη πράσινα διαπιστευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Μπάμπης Τσιτλακίδης Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Η ψηφιακή τεχνολογία ως: Καταλύτης για την επίλυση σύγχρονων αστικών ζητημάτων Βασικό εργαλείο για αστικό σχεδιασμό Το μέσο (και όχι αυτοσκοπός) για

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας Νέα Γενιά σε Δράση Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα

3ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Αειφορική Αγροτική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το πρόγραμμα EU.WATER

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας και των εν ισχύ διμερών Συμφωνιών Ε&Τ συνεργασίας με άλλες χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6626/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου LIMITE DEVGEN 27 CLIMA 45

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 17.1.2008 2007/2212(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την Πράσινη Βίβλο όσον αφορά το ρόλο της κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28264

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28264 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»- Ο ρόλος των Δήμων και των Περιφερειών

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»- Ο ρόλος των Δήμων και των Περιφερειών Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των πόλεων στην ολοκληρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη» «The role of cities in integrated regional development»

«Ο ρόλος των πόλεων στην ολοκληρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη» «The role of cities in integrated regional development» «Ο ρόλος των πόλεων στην ολοκληρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη» «The role of cities in integrated regional development» Ένα νέο ποιοτικό χαρακτηριστικό που κυριαρχεί στην πολιτική πρακτική της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 1. Πολιτικό πλαίσιο και Μόνιμες Προτεραιότητες του Προγράμματος για το 2013

Ελληνική. 1. Πολιτικό πλαίσιο και Μόνιμες Προτεραιότητες του Προγράμματος για το 2013 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6993/17 ECOFIN 177 ENV 227 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Ειδική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.): Βέλτιστες Πρακτικές και Προοπτικές για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Αντώνης Καρβούνης, Ph.D., PMP Στέλεχος

Διαβάστε περισσότερα

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6981/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 6 Μαρτίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository COMENIUS Regio Φλώρινα, 2013 COMENIUS Regio - Σκοπός Ενισχύουν την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

15396/14 ΜΑΚ/γπ 1 DG G C 3

15396/14 ΜΑΚ/γπ 1 DG G C 3 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15396/14 ESPACE 85 COMPET 617 RECH 435 IND 329 TRANS 517 CSDP/PSDC 654 PESC 1161 EMPL 158 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία

Διαβάστε περισσότερα

Το εθνικό πλαίσιο εφαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το εθνικό πλαίσιο εφαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΘΕΣΜΙΚΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Το εθνικό πλαίσιο εφαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης Συνάντηση διαλόγου για τους

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ. Υπουργείο Εξωτερικών ΥΔΑΣ-3 Διεύθυνση Γεωγραφικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού Ελένη Νικολαΐδου

ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ. Υπουργείο Εξωτερικών ΥΔΑΣ-3 Διεύθυνση Γεωγραφικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού Ελένη Νικολαΐδου ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Υπουργείο Εξωτερικών ΥΔΑΣ-3 Διεύθυνση Γεωγραφικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού Ελένη Νικολαΐδου ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ 2030 Η Ατζέντα 2030 που υιοθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80%

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80% Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-20 είναι το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας που επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της πολιτικής Συνοχής και της Στρατηγικής «Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 572 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία, 2012-2013

Ελληνική. 2. Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία, 2012-2013 Ελληνική Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012 Α.Π. 32742 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2016

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την υποβολή Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα, 10 Ιουλίου 2013 Α.Π. 28033 ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης αιτούντων Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός. Νομική βάση

Πολιτισμός. Νομική βάση Πολιτισμός Η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του πολιτισμού συμπληρώνει την πολιτιστική πολιτική των κρατών μελών σε διάφορους τομείς: όπως για παράδειγμα, στην προστασία της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου 1 Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει καθημερινά, μια σειρά από χρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες πολίτες. Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Μάιος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Ενημερωτικό Δελτίο. Μάιος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Ενημερωτικό Δελτίο Μάιος 2016 WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Το Έργο WE-Qualify Το Έργο WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications

Διαβάστε περισσότερα