ΣΔΛΔΣΗ ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΔΡΔΤΝΑ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗΝ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΛΔΣΗ ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΔΡΔΤΝΑ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗΝ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ"

Transcript

1 ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΔΛΔΣΗ ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΔΡΔΤΝΑ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗΝ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΑΪΟΤ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

2 Υοροί ηης Καππαδοκίας

3 Χορόσ του εζ Βαςίλη, χορευτική πομπή προσ τιμήν του Αγίου Βαςιλείου ςτα Φάραςα τησ Καππαδοκίασ την Πρωτοχρονιά. Ο χορόσ παρουςιάζει τρία μέρη: ραδίεςμα (αράδιαςμα) ςε ελεύθερο ρυθμό, έμμωςμα (κύριο χορευτικό μέροσ) και πέττεμα (πηδηχτό μέροσ) ςε τετράςημο ρυθμό.

4 Χορόσ τησ Αββίτςασ ή τησ Αυγήσ, αντρικόσ χορόσ από τα Φάραςα τησ Καππαδοκίασ ςε κλειςτό κύκλο που χορεύονταν από τουσ φίλουσ του γαμπρού ξημερώματα πριν το γάμο ή μετά το γάμο κάτω από το δώμα του.

5 Τι μου ςτέλνεισ γράμματα, χορόσ ουρουντίνα από το Μιςτί, χορόσ παιχνίδιςμα που μοιάζει με αναπαράςταςη αρπαγήσ κοπέλασ από αλλόθρηςκουσ (ςουρουντίζω = ςέρνω, τραβάω κάτι).

6 Μο τα χουλιέρε ή χορόσ με τα κουτάλια, αντικριςτόσ χορόσ (ςτην κατηγορία των τςιφτετελιών) που χορεύεται με τη ςυνοδεία των κουταλιών.

7 Υοροί ηων Μοναζηηριωηών προζθύγων ηης Βόρειας Θράκης (Αναηολικής Ρωμσλίας)

8 Μάρω & Νούνα, χορόσ μπογδάνοσ ςε επτάςημο ρυθμό από το έθιμο τησ Ρουμπάνασ

9 Σήκου κουκουνούδα μ, ςυγκαθιςτόσ χορόσ ςε επτάςημο ρυθμό (κυρίωσ χορόσ του γάμου)

10 Στισ τρεισ ή Τρία, χαρακτηριςτικόσ μοναςτηριώτικοσ & καβακλιώτικοσ χορόσ και ςκοπόσ ςε δίςημο ρυθμό.

11 Το παναΐρ ήταν πολύ, ντιούζικοσ χορόσ (ζωναράδικοσ) και γύριςμα ςε τςέςτο («ςτον τόπο» χορόσ από τουσ άνδρεσ ςε ομαδικό αυτοςχεδιαςμό)

12 Καρςιλαμάσ ή κατςιβέλικοσ, αντικριςτόσ ή δρομικόσ χορόσ ςε εννιάςημο ρυθμό.

13 Πξόγξακκα Οκάδαο Χνξνύ ηνπ ΣΕΦΑΑ Αζελώλ - ηειεηή έλαξμεο πλεδξίνπ Πεξηνρή: Καππαδνθία Χνξόο ηνπ εδ Βαζίιε, ρνξεπηηθή πνκπή πξνο ηηκήλ ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ ζηα Φάξαζα ηεο Καππαδνθίαο ηελ Πξσηνρξνληά. Ο ρνξόο παξνπζηάδεη ηξία κέξε: ξαδίεζκα (αξάδηαζκα) ζε ειεύζεξν ξπζκό, έκκσζκα (θύξην ρνξεπηηθό κέξνο) θαη πέηηεκα (πεδερηό κέξνο) ζε ηεηξάζεκν ξπζκό. Χνξόο ηεο Αββίηζαο ή ηεο Απγήο, αληξηθόο ρνξόο από ηα Φάξαζα ηεο Καππαδνθίαο ζε θιεηζηό θύθιν πνπ ρνξεύνληαλ από ηνπο θίινπο ηνπ γακπξνύ μεκεξώκαηα πξηλ ην γάκν ή κεηά ην γάκν θάησ από ην δώκα ηνπ. Ση κνπ ζηέιλεηο γξάκκαηα, ρνξόο νπξνπληίλα από ην Μηζηί, ρνξόο παηρλίδηζκα πνπ κνηάδεη κε αλαπαξάζηαζε αξπαγήο θνπέιαο από αιιόζξεζθνπο (ζνπξνπληίδσ = ζέξλσ, ηξαβάσ θάηη). Μν ηα ρνπιηέξε ή ρνξόο κε ηα θνπηάιηα, αληηθξηζηόο ρνξόο (ζηελ θαηεγνξία ησλ ηζηθηεηειηώλ) πνπ ρνξεύεηαη κε ηε ζπλνδεία ησλ θνπηαιηώλ. Πεξηνρή: Μνλαζηεξηώηεο πξόζθπγεο ηεο Βόξεηαο Θξάθεο (Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο) Μάξσ & Ννύλα, ρνξόο κπνγδάλνο ζε επηάζεκν ξπζκό από ην έζηκν ηεο Ρνπκπάλαο θαη ήθνπ θνπθνπλνύδα κ, ζπγθαζηζηόο ρνξόο ζε επηάζεκν ξπζκό (θπξίσο ρνξόο ηνπ γάκνπ). ηηο ηξεηο ή Σξία, ραξαθηεξηζηηθόο κνλαζηεξηώηηθνο & θαβαθιηώηηθνο ρνξόο θαη ζθνπόο ζε δίζεκν ξπζκό. Σν παλαΐξ ήηαλ πνιύ, ληηνύδηθνο ρνξόο (δσλαξάδηθνο) θαη γύξηζκα ζε ηζέζην («ζηνλ ηόπν» ρνξόο από ηνπο άλδξεο ζε νκαδηθό απηνζρεδηαζκό). Καξζηιακάο ή θαηζηβέιηθνο, αληηθξηζηόο ή δξνκηθόο ρνξόο ζε ελληάζεκν ξπζκό.

14 Πξόγξακκα Οκάδαο Χνξνύ ηνπ ΣΕΦΑΑ Αζελώλ - ηειεηή ιήμεο πλεδξίνπ Πεξηνρή: Μάξεδεο Έβξνπ Πήγακη θη πήξακη κηα βαζηινπνύια, ζπγθαζηζηόο ρνξόο ζε επηάζεκν ξπζκό. Χαξαθηεξίδεηαη ρνξόο ηνπ γάκνπ ή δξνκηθόο αθνύ ζπλνδεύεη ηηο δξνκηθέο πνκπέο ηνπ γάκνπ θαη ην εζηκηθό ηνπ γιεληηνύ ηεο γακήιηαο ηειεηήο. Η νλνκαζία Μαληηιάηνο είλαη επίθηεηε όπσο θαη ε ρξήζε καληηιηώλ πνπ παιηά δελ ππήξραλ. Καζηεξώζεθαλ κέζα από ηε «δεύηεξε ύπαξμε» ηνπ ρνξνύ. Πξνπηόςνπκα, γπλαηθείνο ηαπεηλόο ρνξόο ηνπ γάκνπ.χνξεύεηαη ηελ Παξαζθεπή ην βξάδπ, πξηλ ην γάκν, κεηά ην ςήζηκν ησλ ςσκηώλ ηεο ραξάο όπνπ νη θνπέιεο ρόξεπαλ ηξαγνπδώληαο ην πξσηόςσκν. Ξεληηεκέλν κνπ πνπιί, ηξαγνύδη ηεο μεληηηάο πνπ ρνξεύεηαη ζηα παζραιηάηηθα ηξαγνύδηα. Η ρνξεπηηθή ηνπ θξάζε αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ «ηύπνπ ζηα ηξία» σο δηεπξπκέλε (ηεηξάκεηξε) ρνξεπηηθή θόξκα κε ηδηόηππεο αησξήζεηο ρεξηώλ. Χνξεύεηαη θαη ζηα ηξαγνύδηα ηνπ ρνξνύ ηεο γίθλαο ή ηνπ θλα. Παλαεξίηζη γίλνληαλ, ζβαξληζηόο μίζπξηνο ρνξόο από ηελ Παηαγή. Παιηά ρνξεύνληαλ κε πεξπαηεηέο ρνξεπηηθέο θηλήζεηο σο ηεηξάκεηξε ρνξεπηηθή θξάζε δηεπξπκέλνπ «ζηα ηξία». ήκεξα έρνπλ αληηθαηαζηαζεί ηα δύν πξώηα θηλεηηθά κνηίβα θαη ζην θαζέλα γίλνληαη ηξεηο θηλήζεηο. Αλάζεκά ηνλ πνπ ζα πεη / Αδεξθηθή αγάπε, ρνξόο ληξίζηα (=λεξνηξηβή). Η ρνξεπηηθή θόξκα ηνπ είλαη από ηελ Παηαγή. Χνξεύεηαη επίζεο ζην Νενρώξη (κε ιηγόηεξεο ρνξεπηηθέο θηλήζεηο). ηα ρσξηά Ακπειάθηα θαη ηέξλα έρεη μεραζηεί ν ρνξόο αιιά ζπκνύληαη ην ηξαγνύδη. Μπατληνύζθα, ρνξόο πνπ ζπλήζσο ζηνπο Μάξεδεο είλαη νξγαληθόο ζθνπόο ζε πεληάζεκν ξπζκό. πλαληάηαη θαη κε ηξαγνύδη. Δίλαη ρνξόο πνπ κάιινλ πξνζηέζεθε ζην ρνξεπηηθό ξεπεξηόξην ησλ Μάξεδσλ. Σνύξθνπο αγάπεζη κηα Ρσκηνππνύια, δσλαξάδηθνο (ηξαγνύδη από Παηαγή). Όζν ν ρνξόο ηξαγνπδηέηαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο ρνξεπηέο απνδίδεηαη κε ηελ ελαιιαγή ηεο ηξίκεηξεο θαη εμάκεηξεο ρνξεπηηθήο θξάζεο θαη κε ιαβή από ηα δσλάξηα. Νηόκλα, ρνξεπηηθή παξαιιαγή ηεο πξνεγνύκελεο κνξθήο ηνπ δσλαξάδηθνπ ζηνπο Αζβεζηάδεο Ψεο είδηα ζη όλεηξό κνπ, δσλαξάδηθνο θνπινπξηαζηόο από Αζβεζηάδεο. Όηαλ ζπλνδεύνπλ ην ρνξό ηα κνπζηθά όξγαλα, ε ιαβή ηνπ ρνξνύ γίλεηαη από ηνπο ώκνπο θαη νη ρνξεπηέο απνδίδνπλ ην ρνξό κε ην ραξαθηεξηζηηθό θνπινύξηαζκα ζηελ εμέιημή ηνπ. νύζηα ή ηρηίξ ραβαζί, πεξίπησζε μίζπξηνπ κε γξεγνξόηεξε ξπζκηθή αγσγή ζηνπο Αζβεζηάδεο. Χνξεύεηαη ζην ηέινο ηεο ρνξεπηηθήο δηαδηθαζίαο (γη απηό θαη ηρηίξ ραβαζί) Πεξηνρή: Λέξνο Έια λα πάκελ όμσ, ιέξηθνο (ίζηνο) ζθνπόο θαη ρνξόο κε ηνλ νπνίν μεθηλάεη ε ρνξεπηηθή δηαδηθαζία θαη γύξηζκα ζε ζνύζηα κε ηελ ηνπηθή απόδνζε. Ρνδίηηθνο, ηνπηθή απόδνζε ηνπ θξεηηθνύ (κε θξεηηθή θαηαγσγή) ρνξνύ ηεο Ρόδνπ ηόζν ηξαγνπδηζηηθά όζν θαη ρνξεπηηθά.

15 Καξηώηηθα, ζθνπόο πνπ θαηά ηελ ηνπηθή παξάδνζε έθεξαλ ζην λεζί Καξηώηεο κνπζηθνί. Χνξεύεηαη από ζπγθεθξηκέλνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνύ, βνζθνύο σο πξνο ηελ αζρνιία ηνπο, γη απηό θαη είλαη αξθεηά έληνλε ε ρνξεπηηθή απόδνζε. Γαλείδεηαη ηε ρνξεπηηθή κνξθή ηεο ηνπηθήο ζνύζηαο ηελ νπνία θαη πξνζαξκόδεη. Χαληώηηθα, αληξηθόο αληηθξηζηόο ρνξόο πνπ ε νλνκαζία ηνπ ζρεηίδεηαη κε ην δάλεην κνπζηθώλ θξάζεσλ ηνπ ραληώηηθνπ ζπξηνύ ηεο Κξήηεο. θνύπα, απνθξηάηηθνο δεπγαξσηόο ρνξόο - παηρλίδηζκα ηεο Λέξνπ όπνπ έλαο άλδξαο πνπ θάζε θνξά πεξηζζεύεη, ζηα πξνζηάγκαηα ηνπ ηξαγνπδηζηή λα αιιάμνπλ δεπγάξη, ρνξεύεη ηε ζθνύπα πεηξαρηηθά. ίξκπα, νξγαληθόο ζθνπόο κε ηνπηθή απόδνζε σο ραζάπηθνο ρνξόο από ηνπο άλδξεο. Απνηειεί έλαλ άηππν δηαγσληζκό κεηαμύ ρνξεπηώλ θαη κνπζηθώλ γηα ην πνηνο ζα αληέμεη πεξηζζόηεξν. Πεηεηλόο, ζθσπηηθό ηξαγνύδη κε ηνπηθή απόδνζε ζπξηνύ ρνξνύ. Πεξηνρή: Κύζλνο ηνπ βνξηά ην κπαιθνλάθη, θαιακαηηαλόο ρνξόο πνπ ρνξεύεηαη δεπγαξσηά. Κάησ ζην πεξηβόιη, δεπγαξσηόο ζπξηόο ρνξόο κε ραξαθηεξηζηηθέο ηηο βόιηεο (ζηξνθέο) ησλ δεπγαξηώλ Σζακπνπληζηόο κπάινο, αληηθξηζηόο ρνξόο, ραξαθηεξηζηηθόο ρνξόο κε ηηο ηδηαίηεξεο βόιηεο ησλ δεπγαξηώλ. Καξζηιακάο, αληηθξηζηόο αληξηθόο ρνξόο κε κηθξαζηάηηθε θαηαγσγή ζε ελληάζεκν ξπζκό. νύζηα ηνπ γάκνπ (ηεο λύθεο), ρνξεύεηαη ζην ηειείσκα ηνπ γάκνπ από ηε λύθε, ε νπνία ρνξεύεη ηηο θίιεο ηεο γηα λα ηηο ηηκήζεη ζηε Χώξα. πξηόο ησλ ζπκπεζέξσλ, ρνξεύεηαη ζην ηειείσκα ηνπ γάκνπ από ηνπο ζπκπεζέξνπο ζηε Γξπνπίδα. ην θιείζηκν ηνπ ρνξνύ ζπάλε ην ιάελα (θαλάηη κε θξαζί). Σα κειηηδαληά, ηξαγνύδη ηνπ δξόκνπ (παηηλάδα) πνπ απνδίδεηαη θαη σο πεδερηό ραζάπηθν.

16 ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΕΦΑΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Α/ Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α/ Α 1 Αντωνοπούλου Παναγιώτα 1 2 Ανωμεριαννάκη Παρασκευή 2 3 Βούλγαρη Δήμητρα 3 4 Γαλαίου Μαρία 4 5 Γερμόλα Δέσποινα 5 6 Γερογιάννη Γεωργία 6 7 Γιαπιτζάκη Αθανασία Αγνή 7 8 Γούση Πανωραία 8 9 Γρατσιούνη Δήμητρα 9 10 Δέτση Μαρία Δράκου Αλίκη Θεοδωρακοπούλου Ευαγγελία Θεοδωροπούλου Γεωργία Θωμαΐδου Δέσποινα Κάβουρα Αλίκη Καλεμάκη Ελένη Καλογεροπούλου Νικολέττα Καραμήτσου Μαρία Κασιώτη Τσαμπίκα Κοντίνου Αναστασία Κουρκουνάσιου Μαρία Λάμπου Κωνσταντίνα Λέφα Μαρία 24 Μαθέ Αναστασία 25 Μπαρδάκη Μαρία 26 Μπούχλη Μανουέλα 27 Νικοπούλου Βασιλική 28 Παναγή Ζωή 29 Σπυριδάκη Κρυσταλλία 30 Τσίκου Βασιλική 31 Χατζή Αλεξάνδρα 32 Χριστάκου Χαριτίνη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δημόπουλος Κώστας Θεοδωρόπουλος Άρης Ιωαννίδης Σπυρίδων Κανελλόπουλος Κανέλλος Καρλής Σταύρος Κατσίβελος Γεώργιος Κατσιώνης Γιάννης Κεφαλίδης Λευτέρης Κοντονάσιος Λουκάς Κυλάφας Γιώργος Κώτσος Μενέλαος Λεμπέσης Σπύρος Λιλλής Αλέξανδρος Μέλλος Γιώργος Νομικός Ελευθέριος Πολύζος Νίκος Ρούκας Ηλίας Σουβλερός Γιώργος Στρατηγός Ιωάννης Σωτηρόπουλος Σπύρος Τρίγκας Βασίλης Φούντζουλας Γιώργος

17 Δσταριζηούμε πολύ

Δξγαζία ησλ καζεηξηώλ ηνπ Α2 4νπ Γ.Δ.Λ. Κνδάλεο Καξαγθνύλε Αλαζηαζίαο & Καξαγθνύλε Γήκεηξαο. ρνι. Δη. 2011-2012

Δξγαζία ησλ καζεηξηώλ ηνπ Α2 4νπ Γ.Δ.Λ. Κνδάλεο Καξαγθνύλε Αλαζηαζίαο & Καξαγθνύλε Γήκεηξαο. ρνι. Δη. 2011-2012 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΥΟΡΟ: ΓΝΩΡΗΜΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΛHNIKH ΠΑΡΑΓΟΖ ΜΔΩ ΜΗΑ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΔΚΦΡΑΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ» ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-ΖΠΔΗΡΟ Δξγαζία ησλ καζεηξηώλ ηνπ Α2 4νπ Γ.Δ.Λ. Κνδάλεο Καξαγθνύλε Αλαζηαζίαο & Καξαγθνύλε Γήκεηξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΣΉΜΗ & ΣΕΦΝΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΚΗ) ΜΟΤΙΚΗ Πτυχιακό εργαςύα του φοιτητό Ευςτράτιου Παςόπουλου (Α.Μ. 9/04) με θϋμα: ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ

3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΜΑΡΣΙΟ 2013 ΑΠΟΚΡΙΕ 3 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 2 ΗΜΕΡΕ ΕΚΔΡΟΜΕ Μαζκέ party ζε όλερ ηιρ εκδπομέρ, η καλύηεπη αμθίεζη θα έχει δώπο έκπληξη!!! ΑΒΒΑΣΟ 16/3 ΣΡΗΖΜΔΡΖ ΝΑΟΤΑ ΣΤΡΝΑΒΟ ΠΑΝΑΓΗΑ ΟΤΜΔΛΑ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΓΙΓΑΚΧΝ: Κωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξπζκηθόο θαη αξκνληθόο θόζκνο ηεο γεληάο ηνπ 1990: παξαδεηγκαηηθέο πεξηπηώζεηο ησλ. Μάιακα, Π. Θαιαζζηλνύ θαη Ο. Πεξίδε.

Ο ξπζκηθόο θαη αξκνληθόο θόζκνο ηεο γεληάο ηνπ 1990: παξαδεηγκαηηθέο πεξηπηώζεηο ησλ. Μάιακα, Π. Θαιαζζηλνύ θαη Ο. Πεξίδε. ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ΥΟΛΖ ΜΟΤΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΑΨΚΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ Ο ξπζκηθόο θαη αξκνληθόο θόζκνο ηεο γεληάο ηνπ 1990: παξαδεηγκαηηθέο πεξηπηώζεηο ησλ. Μάιακα, Π. Θαιαζζηλνύ θαη Ο. Πεξίδε. Σνπ Παλαγηώηε

Διαβάστε περισσότερα

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ.

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Φηάλνληαο ζην θηήκα ζηελ Δπαλνκή θαηαιαβαίλεηο ακέζσο γηαηί ην νηλνπνηείν βξαβεύεηαη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού»

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού» Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα Γξ. Νίθνο Οξδνπιίδεο Λατθή Μνπζηθνινγία University of Leeds School of Music Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Αγγειηθή Παύινπ Λεκεζόο 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER 1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER Η πνιηηηθή γηα ηνλ ηξόπν ύπαξμεο Η δεθαεηία ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ μεθηλά θαηά θύξην ιόγν από ηε λενιαία. Παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση τοσ ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΑ φωτογραφίες: ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΓΗΣ Πξηλ από 6 ρξόληα, κία νκάδα γπλαηθώλ ηνπ ρσξηνύ Αγηνο Αληώληνο Θεζζαινλίθεο απνθάζηζαλ λα θάλνπλ δηάζεκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε»

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» 1 Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα: «Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε» Δσδοκία Βλάτοσ Γηεπζύληξηα 34 νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αζελώλ Αγίαο Δηξήλεο 14 111 46 Γαιάηζη vlachouevi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

σέδιο Γιδαζκαλίαρ Μοςζική Μπαπόκ - Γεώπγιορ Φπειδεπίκορ Υαίνηελ

σέδιο Γιδαζκαλίαρ Μοςζική Μπαπόκ - Γεώπγιορ Φπειδεπίκορ Υαίνηελ σέδιο Γιδαζκαλίαρ Σίηλορ Γιδακηικήρ Ππακηικήρ Μοςζική Μπαπόκ - Γεώπγιορ Φπειδεπίκορ Υαίνηελ Γημιοςπγόρ: Εσή Τζηιίθε Δμπλεκόμενερ γνωζηικέρ πεπιοσέρ Ιδιαίηεπη Πεπιοσή ηος γνωζηικού ανηικειμένος: Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ ΙΑΘ ΛΕΘΞΔΞΚΞΓΘΑ ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ o Η πνηνηηθή έξεπλα έρεη δηεμαρζεί κε ηε κνξθή 5

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ (Ζ θαηαγξαθή ηνπο πξέπεη λα έγηλε ζε δπν δόζεηο: ην 1958 θαη θάπνηεο άιιεο ίζσο νη ιηγόηεξεο ην 1963. Ρν δηπιό γξάκκα ch πνπ αθνύγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ Κάζε ρξόλν, ζηηο 26 Ινπιίνπ, ε Δθθιεζία καο γηνξηάδεη ηε κλήκε ηεο παξζελνκάξηπξνο Παξαζθεπήο, ε νπνία έδεζε θαη καξηύξεζε θαηά ηνπο ρξόλνπο ηνπ Ρσκαίνπ απηνθξάηνξα Αλησλίλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ.

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ΟΙ ΜΑΚΡΑΙΩΝΟΙ ΠΡΟΓΡΟΜΟΙ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΦΩΣΙΗ. ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ηελ θξίζηκε κεηαβαηηθή πεξίνδν από ην Βπδάληην ζην λεόηεξν Διιεληζκό, ζηελ Ήπεηξν, έιαβε ηδηάδνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Εργασία. Παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ. ζθεθηόκαζηε θαη κηιάκε! Μαθαίνω ελληνικά στο ΤΕΠΑK

Ενότητα: Εργασία. Παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ. ζθεθηόκαζηε θαη κηιάκε! Μαθαίνω ελληνικά στο ΤΕΠΑK Παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ Ενότητα: Εργασία ζθεθηόκαζηε θαη κηιάκε! 1. Θα δηαιέγαηε θάπνην από ηα εηθνληδόκελα επαγγέικαηα; Πνην είλαη ην ηδαληθό επάγγεικα γηα ζαο; Εμεγήζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ. Ιζηοπικά ζηοισεία

ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ. Ιζηοπικά ζηοισεία ΦΙΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ Επγαζία ηυν μαθηηών ηος Γςμναζίος ηηρ Ιεπάρ Μηηποπόλευρ Πειπαιώρ, με ηην καθοδήγηζη κι επίβλετη ηηρ ςπεύθςνηρ καθηγήηπιαρ και Υποδιεςθύνηπιαρ κςπίαρ Λόθπαρ Αλεξίαρ. Ιζηοπικά ζηοισεία ύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα