ΣΡΤΓΟΜΑ ΣΘΙ ΣΡΟΛΑΥΣΟΜ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΡΤΓΟΜΑ ΣΘΙ ΣΡΟΛΑΥΣΟΜ"

Transcript

1 Είλαη κεηθηόο, νκαδηθόο ρνξόο. Τν όλνκά ηνπ πξνέξρεηαη από ηε ιέμε ρεξξνίαλα, δηόηη εηθάδεηαη όηη επηλνήζεθε ή ρνξεπόηαλ αξρηθά ζ απηή ηελ πεξηνρή. Ο ρνξόο έρεη ζπλνιηθά 21 βήκαηα, ηα νπνία αλ εμαηξέζνπκε νξηζκέλεο ρνξεπηηθέο θηγνύξεο επαλαιακβάλνληαη ζπλερώο, γη απηό ν ζπγθεθξηκέλνο ρνξόο νλνκάδεηαη θαη εηθνζηέλα. Πξηλ αξρίζεη ν ρνξόο, νη ρνξεπηέο ζηέθνληαη ζρεδόλ ζε ζηάζε πξνζνρήο, θξαηώληαο ν έλαο ην ρέξη ηνπ επνκέλνπ. Τν ζώκα θαη ην θεθάιη έρνπλ «ιεβέληηθε» ζηάζε. ΣΡΤΓΟΜΑ Είλαη κεηθηόο, νκαδηθόο, θπθιηθόο ρνξόο πνπ απνπλέεη έλαλ θεθάην πξσηνγνληζκό. Είλαη ν κνλαδηθόο πνληηαθόο ρνξόο πνπ έρεη θνξά πξνο η αξηζηεξά θη όρη πξνο ηα δεμηά. Είλαη ζπκβνιηθόο ρνξόο θαη αλήθεη ζηνλ θύθιν ησλ αγξνηηθώλ ρνξώλ. Σύκθσλα κε ηελ εξκελεία πνπ ηνλ απνδίδεηαη, ε γπλαίθα ελόο κπμηάξε θαη νθλεξνύ άλδξα ( πνπ δελ ήηαλ ηθαλόο νύηε μύια από ην δάζνο λα θέξεη ζην ζπίηη ηνπ ) ε Τξπγόλα, αλαγθάδεηαη λα πάεη απηή ζην βνπλό λα θόςεη μύια θαη λα ηα κεηαθέξεη. Οη θηλήζεηο ηνπ ρνξνύ παξνπζηάδνπλ ην θόςηκν ησλ μύισλ, όπσο άιισζηε πεξηγξάθεη θαη ην δεκνηηθό ηξαγνύδη πνπ ζπλνδεύεη ην ρνξό έζηεθελ θη επνίλελ μύια, ε Τξπγόλα. Σηνλ Πόλην, Τξπγόλα ρόξεπαλ κόλν νη γπλαίθεο. ΣΘΙ ΣΡΟΛΑΥΣΟΜ Ο ρνξόο απηόο έρεη ίζσο ην γλεζηόηεξν πνληηαθό ραξαθηήξα από όινπο ηνπο ρνξνύο πνπ ρνξεύνληαλ ζηε γεληθόηεξε πεξηνρή ηνπ Πόληνπ. Σην ρνξό απηό βξίζθεη ίζσο ηειεηόηεξε ηελ έθθξαζή ηεο, όιε ε καγεία ηνπ πνληηαθνύ ρνξνύ. Εηπκνινγηθά ε νλνκαζία ηνπ πξνέξρεηαη από ην ξήκα ηξνκάδσ - ηξέκσ, θαη κε ηε ιέμε ηξνκαρηόλ ελλνείηαη ην ηξέκνπιν νιόθιεξνπ ηνπ ζώκαηνο, όηαλ ν ρνξεπηήο ζηεξίδεηαη ζηε κύηε ηνπ πέικαηνο θη αλεβνθαηεβάδεη ηελ παηνύζα. Ο Παληειήο Μειαλνθξύδεο ζε ζρεηηθά άξζξα ηνπ ππνζηεξίδεη, όηη ην ηξνκαρηόλ ηίθ πξνήιζε από ηε Σέξξα. Κη απηό επεηδή ε Σέξξα ρνξεπόηαλ από ελόπινπο ρνξεπηέο θαη νη Τνύξθνη απαγόξεπαλ ζηνπο Έιιελεο λα θέξνπλ όπια, αλαγθάζηεθαλ νη Πόληηνη λα ρνξεύνπλ κόλν ην κέξνο ηεο Σέξξαο πνπ έκνηαδε κε ην ηίθ, δειαδή ην ηξνκαρηόλ. Ο ρνξόο απηόο θαίλεηαη λα ρνξεύεηαη όινο επί ηόπνπ. Σηνλ Πόλην ηνλ ρόξεπαλ κόλν άλδξεο θαη ζπλήζσο ζηηο πεξηνρέο ησλ Κνηπώξσλ θαη ηνπ Κάξο.

2 ΣΘΙ Είλαη θπθιηθόο, κεηθηόο ρνξόο, ε νλνκαζία ηνπ νπνίνπ ζεκαίλεη νιόξζα ( ηίθηα ), ππνλνώληαο ηε ζηάζε πνπ παίξλνπλ νη ρνξεπηέο ζηε δηάξθεηα ηνπ. Επηπιένλ, ελώ ρνξεύνπλ νη ζπκκεηέρνληεο, θσλάδνπλ ηίθηα ή έκνξθα. Άιισζηε ε νξζή ζηάζε ησλ ρνξεπηώλ απνδεηθλύεη ηελ ειιεληθόηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρνξνύ, γηαηί ζε αληίζεζε κε ηνπο αλαηνιηθνύο ρνξνύο, νη ειιεληθνί ρνξνί ρνξεύνληαη ζε νξζή ζηάζε. Καη απηό πνπ θπξίσο ηνπο δηαθξίλεη, όπσο άιισζηε θαη ηνπο αξραηνειιεληθνύο είλαη ε κε θίλεζε ηεο κέζεο. Τν ηίθ όηαλ ρνξεύεηαη επί ηόπνπ, νλνκάδεηαη ζν γόλαηνλ ελώ άιιε κνξθή ηνπ ρνξνύ είλαη ην κνλόλ ηίθ, ρνξόο ηεο πεξηνρήο Μαηζνύθαο. Αμίδεη λ αλαθεξζεί, όηη ην ηίθ ρνξεύεηαη θαη από ηνπο Τνύξθνπο, πνπ ελώ ηζρπξίδνληαη όηη ν ρνξόο είλαη ηνπξθηθόο, ηνλ νλνκάδνπλ απιώο ρνξόλ. ΕΡΡΑ Ο θαηεμνρήλ πνιεκηθόο ρνξόο ησλ Πνληίσλ. Έρεη νκαδηθό ραξαθηήξα θαη ρνξεύεηαη από άλδξεο. Χνξεπόηαλ ζηελ αξραηόηεηα ζηα Μεγάια Παλαζήλαηα θάζε 4 ρξόληα, ζηα Μηθξά Παλαζήλαηα θάζε ρξόλν, κε πιήξε πνιεκηθή ζηνιή, θαζώο θαη ζηα Δηνζθνύξηα ηεο Σπάξηεο. Πήξε ηελ νλνκαζία ηνπ από ηνλ πνηακό Σέξξα ηεο Τξαπεδνύληαο. Ολνκάδεηαη θαη ππξξίρηνο ρνξόο, δηόηη νη θηλήζεηο ησλ ρνξεπηώλ κηκνύληαη αληίζηνηρεο θηλήζεηο αξραίνπ Έιιελα πνιεκηζηή, ζε ώξα κάρεο. Καη γη απηήλ αθξηβώο ηελ ηδηαηηεξόηεηα πνπ έρεη ν ρνξόο, θαηαηάρζεθε κεηαμύ ησλ δηαζεκόηεξσλ ρνξώλ, όινπ ηνπ θόζκνπ.

3 ΑΡΗΙΘΟΤΖ Είλαη ρνξόο κεηθηόο, εκηθπθιηθόο, παξόκνηνο κε ηε Τξπγόλα, αιιά πεξηζζόηεξν αλνηθηόο, ζ όηη αθνξά ηα βήκαηα θαη ηηο ρνξεπηηθέο θηγνύξεο. Είλαη ζπκβνιηθόο ρνξόο θαη αλήθεη ζηνλ θύθιν ησλ αγξνηηθώλ ρνξώλ, κηαο θαη ε όιε θηλεζηνινγία ηνπ καο παξαπέκπεη ζηελ εξγαζία ηνπ ζεξηζκνύ. Η μαλζή θνπέια, ε ζαξήθηνπδ, παξηζηάλεη ην ζηάρπ, πνπ βνινδέξλεη ζηνλ αέξα. Τηο θηλήζεηο απηέο αλαπαξηζηά κηα ρνξεύηξηα, ώζπνπ κπαίλεη ν θύξηνο ρνξεπηήο κ έλα δξεπάλη ζην ρέξη θαη απνπεηξάηαη λα θόςεη ηελ θνπέια-ζηάρπ. Σηε ζπλέρεηα, εκθαλίδεηαη επί ζθελήο ν ρνξόο ( δίθε αξραίνπ ρνξνύ, βέβαηα). Μπξνζηά πεγαίλνπλ νη άλδξεο ρνξεπηέο κε δξεπάληα ζηα ρέξηα θαη κε θηλήζεηο ξπζκηθέο ζεξίδνπλ. Ταπηόρξνλα, κηα άιιε θνπέια κ έλα ιαγήλη ζην ρέξη θη έλα ηάζη, πξνζθέξεη λεξό ελαιιάμ ζ όινπο ηνπο ρνξεπηέο. Εθείλνη πίλνπλ, ζθνππίδνπλ ηνλ ηδξώηα ηνπο. Σην πεξηζώξην δε, άιιεο θνπέιεο-ρνξεύηξηεο εθηεινύλ παξεκθεξείο, κε ην ζεξηζκό, εξγαζίεο. ΠΘΣΑΙ Είλαη γλσζηόο θαη σο ρνξόο ησλ καραηξηώλ. Σην ρνξό απηό παίξλνπλ κέξνο κόλν 2 ρνξεπηέο. Πνιινί ζεσξνύλ όηη ην πηηζάθ (πηηζάθνηλ ), Κιείλεη ην ρνξό Σέξξα, ν νπνίνο είλαη νκαδηθόο, πξνζζέηνληαο όηη ηα 2, πιένλ, δπλαηά παιηθάξηα ζπλερίδνπλ ηελ όξρεζε θαη κεηά ηε Σέξξα, όηαλ νη ππόινηπνη ρνξεπηέο θνπξάδνληαλ θαη απνζύξνληαλ. Τν πηηζάθ είλαη γλσζηόο ρνξόο ζηνλ Πόλην από ηελ αξραία επνρή θαη ε πινθή ηνπ ρνξνύ είλαη παξόκνηα κ απηήλ πνπ παξνπζηάδεη ν Ξελνθώλ. Όπσο θαη ηόηε, έηζη θαη ζηνλ Πόλην, ν ρνξόο ρνξεπόηαλ από 2 ρνξεπηέο πνπ θξαηνύζαλ καραίξηα, κε θαηάιεμε ηνλ εηθνληθό ζάλαην ηνπ ελόο. Ο ληθεηήο ηεο δηακάρεο θέξδηδε ηελ θαξδηά κηαο λέαο θνπέιαο, γηα ράξε ηεο νπνίαο θαη δίδνληαλ απηή ε δηακάρε.

4 ΠΑΣΟΤΚΑ Από ηνπο γλσζηόηεξνπο ρνξνύο ζ όιν ηνλ Πόλην. Είλαη ρνξόο θπθιηθόο θαη ρνξεύεηαη από άλδξεο θαη γπλαίθεο. ν ξπζκόο ηνπ πξνζνκνηάδεη κε ην δηπάη κε ηε δηαθνξά όηη είλαη γξεγνξόηεξνο θαη πεξηζζόηεξν εύζπκνο. Τν ύθνο ηνπ θαλεξώλεη όηη πξόθεηηαη γηα ρνξό ζρεηηδόκελν κε ην έζηκν ηεο απαγσγήο. Εδώ, κόλν, πνπ εμππαθνύεηαη ε εθνύζηα απαγσγή κηαο θόξεο πνπ oη γνλείο ηεο αξλνύληαη λα ηελ παληξέςνπλ κε ην λέν πνπ αγαπά. Ο ρνξόο ήηαλ γλσζηόο θαη κε η όλνκα πηπηινκκάηαηλα, ζύκθσλα κε ην ηξαγνύδη πνπ ζπλνδεύεη ηνλ ρνξό. ΟΛΑΚ Είλαη νκαδηθόο, θπθιηθόο ρνξόο κε έθδειε ηελ εζηθή πξαόηεηα, γη απηό θαη νλνκάδεηαη νκάι πνπ ζεκαίλεη νκαιά. Χνξεύεηαη από άλδξεο θαη γπλαίθεο πνπ θξαηηνύληαη ρέξη-ρέξη κε νξηδόληηνπο ηνπο πήρεηο θαη θαηαθόξπθνπο ηνπο βξαρίνλεο. Είλαη κάιηζηα ηόζν θνληά ν έλαο ζηνλ άιινλ, ώζηε ν πήρεο ηνπ ελόο ρνξεπηή ζρεδόλ αθνπκπά ηνλ πήρε τοσ άιινπ. Οκάι ζηνλ Πόλην ρόξεπαλ ζε πνιιέο πεξηνρέο, γη απηό θαη παξνπζηάδεηαη κε πνιιέο παξαιιαγέο. Επηθξαηέζηεξνη από ηνπο νκάι ρνξνύο είλαη ησλ πεξηνρώλ Κάξο, Κεξαζνύληαο, Τξαπεδνύληαο θαη Γαξάζαξεο. ΚΕΣΘΜΑ Είλαη θπθιηθόο, κεηθηόο ρνξόο θαη θαηαηάζζεηαη ζηνπο πνιεκηθνύο ρνξνύο. Χνξεπόηαλ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ Αλαηνιηθνύ Πόληνπ θαη ηνπ Κάξο. Τ όλνκά ηνπ πξνέξρεηαη από η όλνκα ελόο αξπαθηηθνύ πνπιηνύ, είδνο γεξαθηνύ, ην ιεηζίλ. Εμάιινπ, κηα απιή παξαηήξεζε ζην θάξθσκα ησλ δαθηύισλ ησλ πνδηώλ ησλ ρνξεπηώλ ζην έδαθνο, θέξλεη ζην λνπ, ηα γακςά λύρηα θαη ην ξάκθνο ηνπ γεξαθηνύ. Σηνλ Πόλην ιεηζίλα ρόξεπαλ κόλν άλδξεο. ΚΕΣΗ Είλαη θπθιηθόο νκαδηθόο ρνξόο θαη ζηνλ Πόλην ηνλ ρόξεπαλ κόλν άλδξεο. Αλήθεη ζηνπο ηνπηθνύο ρνξνύο θαη ρνξεπόηαλ από Πνληίνπο ησλ πεξηνρώλ ηνπ Αληηθαπθάζνπ. Θεσξείηαη παξαιιαγή ηνπ ρνξνύ ιεηζίλα.

5 ΚΑΥΑΜΑ Κπθιηθόο ρνξόο πνπ ρνξεύεηαη από άλδξεο θαη γπλαίθεο. Πήξε ηελ νλνκαζία ηνπ, από η νκώλπκν δεκνηηθό ηξαγνύδη, από ην νπνίν θαη ζπλνδεύεηαη. Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ρνξώλ νκάι,ρνξνί πνπ ρνξεύνληαλ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ Πόληνπ θαη αλάινγα κε ηελ πεξηνρή έπαηξλαλ θαη η όλνκά ηνπο. ΙΟΣ Πακπνληηαθόο ρνξόο, Κπξίσο όκσο ρνξεπόηαλ ζηηο πεξηνρέο Ακηζνύ, Κνηπώξσλ, Κεξαζνύληαο θαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Χαιδίαο. Είλαη θπθιηθόο ρνξόο, κε παλάξραηα πξνέιεπζε, θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ν θύθινο ηνπ δελ Κιείλεη. Απηό αθξηβώο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηνλ πξσηνρνξεπηή ή ηελ πξσηνρνξεύηξηα λα δεκηνπξγεί πξνζσπηθέο θηγνύξεο. Είλαη ρνξόο δσεξόο θαη εύζπκνο, δίρσο λα μεθεύγεη από ηα ήζε ηεο επνρήο. Γη απηό θαη έδηλε δηέμνδν γηα ρνξεπηηθή έμαξζε θπξίσο ζηηο γπλαίθεο θαη ζηα θνξίηζηα ηνπ Πόληνπ, πξάγκα πνπ ιεηηνπξγνύζε σο αληηζηάζκηζκα ζηνπο δσεξνύο αλδξηθνύο πνιεκηθνύο ρνξνύο. Έηζη επηθξάηεζε λα ρνξεύεηαη από γπλαίθεο, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη δελ ηνλ ρνξεύνπλ άλδξεο. Τν όλνκά ηνπ, ην πήξε απ ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό ρηύπεκα ηεο θηέξλαο (θόηζ ) ησλ πνδηώλ ησλ ρνξεπηώλ. ΙΟΣΑΡΘ Είλαη ρνξόο κεηθηόο, θπθιηθόο θαη από ηνπο γλσζηόηεξνπο ρνξνύο ζηνπο κε Πνληίνπο. Είλαη ίζσο ν πην θεκηζκέλνο πνληηαθόο τορός κεηά ηνλ ππξξίρην ρνξό. Τ όλνκά ηνπ προέρτεται από ηνλ ηξόπν πνπ ρνξεύεηαη θαη ζπγθεθξηκέλα από ηα 2 θνπηζά ( θνηζά) βήκαηα πνπ εθηεινύληαη κάιηζηα κε ηαπηόρξνλν ρηύπεκα ηεο θηέξλαο (θόηζ ) ζην έδαθνο. Παιαηόηεξα εζεσξείην αλδξηθόο ρνξόο, θαηαηαζζόκελνο από κειεηεηέο ζηνπο δύζθνινπο βνπλίζηνπο πνιεκηθνύο ρνξνύο, αξγόηεξα όκσο επηηξάπεθε λα ζπκκεηέρνπλ ζ απηόλ θαη γπλαίθεο.

6 ΙΟΣΑΓΓΕΚ Είλαη ρνξόο κεηθηόο θαη ηειεηνπξγηθόο. Είλαη ν ηειεπηαίνο από ηνπο ηειεηνπξγηθνύο ρνξνύο ηνπ γάκνπ θη ν κόλνο από ηνπο πνληηαθνύο ρνξνύο πνπ δελ έρεη θαζνξηζκέλε κνξθή θαη θνξά. Τν ζρήκα ηνπ δε, είλαη άιινηε θπθιηθό θη άιινηε ειηθνεηδέο, κε πνηθηιία ζηξνθώλ. Μειεηώληαο θαλείο ην ρνξό θνηζαγγέι ζε ζρέζε κε ηνπο ρνξνύο ηεο αξραίαο Ειιάδαο, ηόζν σο πξνο ηνλ ηύπν ( κνξθή θαη ζρήκα) όζν θαη από ηελ άπνςε ηνπ ηη εθθξάδεη, κέλεη θαηάπιεθηνο από ηελ νκνηόηεηα πνπ παξνπζηάδεη κε ηνλ αξραίν ρνξό γέξαλν, θαη ηνπο κεηθηνύο νκεξηθνύο ρνξνύο από λένπο θαη λέεο. Τν θνηζαγγέι δελ ήηαλ ν ηειεπηαίνο ρνξόο κόλν ηνπ γάκνπ, αιιά θαη θάζε θνηλσληθήο εθδήισζεο. Χνξεύνληαο ην θνηζαγγέι, νη ρνξεπηέο πεξηθέξνληαλ ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ ζπηηηνύ θαη ηεο απιήο. Η θνξά ηνπ ρνξνύ είλαη θπξίσο πξνο ηα δεμηά, αιιά κε ζύλζεκα ηνπ πξώηνπ κπνξεί λ αιιάμεη πξνο η αξηζηεξά. Τν όλνκά ηνπ ην πήξε από ηηο κηθξέο απόηνκεο ( θνηζέο) ζηξνθέο (θαγγέιηα). ΕΣΑΘΡΕ Είλαη κεηθηόο, ηειεηνπξγηθόο θαη θπθιηθόο ρνξόο ρσξίο λα θιείλεη ν θύθινο. Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ρνξώλ πνπ έρνπλ ζα βάζε ηνλ ρνξό ηίθ, κόλν πνπ ν ζπγθεθξηκέλνο ρνξόο έρεη πην αξγό ξπζκό θαη ην ηδηόκνξθν κεισδηθό ρξώκα ηεο πεξηνρήο ηεο Άλσ Καηζνύθαο. Ο ρνξόο ζπλνδεύεηαη από ην δεκνηηθό ηξαγνύδη π εξλημόλ κε έηαηξε απ όπνπ πήξε θαη ηελ νλνκαζία ηνπ. Από ζεκαηηθή άπνςε, είλαη ρνξόο ηνπ αγξνηηθνύ βίνπ γη απηό θαη νη θηλήζεηο ησλ ρεξηώλ ησλ ρνξεπηώλ, ζπκβνιίδνπλ ην βίαην άξπαγκα ηεο θόξεο από ηνλ έηεξν θαη ην πέξαζκά ηεο από ηα νξκεηηθά λεξά πνπ ηνπο ρώξηδαλ. Παξόκνηνο ρνξόο είλαη θαη ην θαιόλ θνξίηζ, νλνκαζία πνπ ηελ πήξε από ην δεκνηηθό νκόηηηιν ηξαγνύδη πνπ ηνλ ζπλνδεύεη.

7 ΔΘΠΑΣ Είλαη πακπνληηαθόο νκαδηθόο κεηθηόο ρνξόο κε κνξθή θπθιηθή θαη νλνκάδεηαη θαη νκάι Τξαπεδνύληαο. Πήξε ηελ νλνκαζία ηνπ, από ηα 2 ξπζκηθά παηήκαηα από ηα νπνία απνηειείηαη ν βαξύο, ήξεκνο θαη επγεληθόο ξπζκόο ζηνλ νπνίν ρνξεύεηαη ην δηπάη. Είλαη ρνξόο ηειεηνπξγηθόο κε έθδειε ηελ εζηθή πξαόηεηα, ηελ επγέλεηα θαη ηε ζεκλόηεηα ηεο ςπρήο θαη είλαη αλάινγνο κε ηνπο αξραίνπο ζεκλνπξεπνύο ζξεζθεπηηθνύο ρνξνύο. Σηνλ Πόλην δηπάη ρόξεπαλ θπξίσο άηνκα ζεβαζηήο ειηθίαο, γη απηό νλόκαδαλ ηνλ ρνξό θνδεζπελαθόλ νκάι, αθηεξσκέλνο ρνξόο δειαδή ζηηο νηθνδέζπνηλεο ησλ πνληηαθώλ νηθνγελεηώλ. Απ απηήλ αθξηβώο ηελ νλνκαζία ηνπ ζεσξείηαη από πνιινύο κειεηεηέο όηη έιθεη ηελ πξνέιεπζή ηνπ από ηνλ αξραίν ηειεηνπξγηθό ρνξό πξνο ηηκήλ ηεο Θεάο Εζηίαο, πξνζηάηηδαο ηεο νηθνγέλεηαο. Σηνλ Πόλην ην δηπάη ήηαλ ρνξόο κε ηνλ νπνίν άξρηδαλ όιεο νη κεγάιεο εθδειώζεηο, ηόζν ηεο νηθνγελεηαθήο όζν θαη ηεο θνηλσληθήο δσήο.

Δξγαζία ησλ καζεηξηώλ ηνπ Α2 4νπ Γ.Δ.Λ. Κνδάλεο Καξαγθνύλε Αλαζηαζίαο & Καξαγθνύλε Γήκεηξαο. ρνι. Δη. 2011-2012

Δξγαζία ησλ καζεηξηώλ ηνπ Α2 4νπ Γ.Δ.Λ. Κνδάλεο Καξαγθνύλε Αλαζηαζίαο & Καξαγθνύλε Γήκεηξαο. ρνι. Δη. 2011-2012 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΥΟΡΟ: ΓΝΩΡΗΜΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΛΛHNIKH ΠΑΡΑΓΟΖ ΜΔΩ ΜΗΑ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΔΚΦΡΑΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ» ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-ΖΠΔΗΡΟ Δξγαζία ησλ καζεηξηώλ ηνπ Α2 4νπ Γ.Δ.Λ. Κνδάλεο Καξαγθνύλε Αλαζηαζίαο & Καξαγθνύλε Γήκεηξαο

Διαβάστε περισσότερα

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε

Κείκελα πνπ κειεηήζεθαλ: «Σα κπζηήξηα ηεο Κεθαινληάο» ηνπ Αλδξέα Λαζθαξάηνπ. «Μνλόινγνο Δπαίζζεηνπ» ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε ρνιείν: 1 ν Γεληθό Λύθεην πάξηεο Μάζεκα: Κείκελα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σκήκα 1ν Θεκαηηθή Δλόηεηα: Σα θύια ζηελ ινγνηερλία Θέκα: Σα έζηκα ηνπ γάκνπ, ην «πξνμεληό» θαη ε «πξνίθα» Κείκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΣΉΜΗ & ΣΕΦΝΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΚΗ) ΜΟΤΙΚΗ Πτυχιακό εργαςύα του φοιτητό Ευςτράτιου Παςόπουλου (Α.Μ. 9/04) με θϋμα: ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER 1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER Η πνιηηηθή γηα ηνλ ηξόπν ύπαξμεο Η δεθαεηία ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ μεθηλά θαηά θύξην ιόγν από ηε λενιαία. Παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού»

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού» Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα Γξ. Νίθνο Οξδνπιίδεο Λατθή Μνπζηθνινγία University of Leeds School of Music Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΡΟΛΟΓΟ Απηή ε κηθξή εξγαζία πνπ γξάθηεθε ην έηνο 1952 ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα λα δνζεί ε Γλσζηηθή Πνθία ζην ιαό, γηα λα εμνπδεηεξώζεη ζην αζηξηθό ηελ έμνδν πνπ θάλνπλ νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα

Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ Αριάγνη ηξαηή Σζίξθα Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ ηηο δύν νπηηθέο γσλίεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα»

Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ. Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα» Γεληθό Λύθεην Αξραγγέινπ Δξεπλεηηθή Δξγαζία : «Μόδα» 1 ΘΔΜΑ: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΜΟΓΑ ΤΝΣΔΛΔΣΔ: ηέιια Οίθνπηα. Αλαζηαζία Νηθνινύ. Σζακπίθα Κνπηνύδε. αξηθά Εσή. ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ: ΣΑΓΚΑΡΖ ΣΡΑΣΟ ΣΟΛΖ ΟΦΗΑ 2 ...ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ ΙΑΘ ΛΕΘΞΔΞΚΞΓΘΑ ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ o Η πνηνηηθή έξεπλα έρεη δηεμαρζεί κε ηε κνξθή 5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: a. - Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη ην ιηπώδε ηζηό, ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξόιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Αγγειηθή Παύινπ Λεκεζόο 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε:

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: κηα πξόηαζε κέζω ηωλ αζαθώλ ζπλόιωλ Νηθόιανο Μαζηνπδάθεο Πελειόπε Κακπάθε-Βνπγηνπθιή 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Υεηκώλαο 1924 : Κξήηε : Ο Νίθνο Καδαληδάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα