Τα κυρίαρχα ζητήµατα για το ήµο µας το προηγούµενο διάστηµα, ήταν τρία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα κυρίαρχα ζητήµατα για το ήµο µας το προηγούµενο διάστηµα, ήταν τρία."

Transcript

1 Τα κυρίαρχα ζητήµατα για το ήµο µας το προηγούµενο διάστηµα, ήταν τρία. Α. Κατ αρχήν, το θέµα της ολοκλήρωσης των έργων σύνδεσης της Θήβας µε το δίκτυο της ΕΥ ΑΠ, για την ύδρευσή µας από το Μόρνο. Έχοντας ήδη ολοκληρώσει το έργο της υδροδότησης της πόλης µας, από το κανάλι του Μόρνου, στο ΚΠΕ Θήβας, ανακεφαλαιωτικά σηµειώνουµε τα εξής: 1. Η ΕΥΑΘ φρόντισε µε αίτηση κατ' αρχήν στο Τεχνικό Συµβούλιο Έργων του Ν. Βοιωτίας και στη συνέχεια στο ΥΠΕΧΩ Ε να ζητήσει και να πετύχει τον χαρακτηρισµό του έργου ως «ειδικής φύσεως» και «επείγον» καθώς και να εγκριθούν ειδικοί όροι ως προς την κρισιµότητα και την αρτιότητα της κατασκευής ( Σχετική Υπουργική απόφαση υπεγράφη στις 6/6/2008 από τον Υπουργό ΠΕΧΩ Ε). 2. Το έργο εντάχθηκε για χρηµατοδότηση στο πρόγραµµα Θησέας µε την 747/ απόφαση του ΥΠΕΣ Α µε προϋπολογισµό και πίστωση έτους 2008, και φορέα υλοποίησης τη ΕΥΑΘ. Η εν λόγω απόφαση µας κοινοποιήθηκε στις 17/4/2008. Στη συνέχεια (2009) επειδή το συµβατικό κόστος του έργου έφθανε το , σε συνεργασία µε το ήµο Θηβαίων, έγινε τροποποίηση του προγράµµατος Θησέας και µεταφορά πιστώσεων ύψους από άλλα έργα της ΕΥΑΘ στο έργο υδροδότησης, για την εξασφάλιση της χρηµατοδότησης του. Η σχετική απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Θησέα Στερεάς Ελλάδας είναι η 95/ Συντάχθηκε Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου και κατατέθηκε αίτηση για έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) µε Α.Π.4184/ στην Περιφέρεια Αττικής ( /νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας), διότι η περιοχή εκτέλεσης του έργου (ΚΠΕ Θήβας) βρίσκεται εντός της περιφέρειας Αττικής. Η κατάθεση της αίτησης έγινε µετά την έγκριση της αρµόδιας Πολεοδοµίας Αρ.Απ.4771/673/08/ για τη χρήση γης, η οποία µας κοινοποιήθηκε στις 8/5/ Για τη συµπλήρωση του φακέλου, έτσι ώστε να εκδοθεί η άδεια Περιβαλλοντικών Όρων, έπρεπε να εκδοθούν σχετικά έγγραφα από: α. Αρχαιολογική υπηρεσία όπου εµπλέκονται οι Εφορείες Α' Προϊστορικών (Πλάκα), Η' Προϊστορικών (Θήβα) και Α' Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, καθότι η τοποθεσία του έργου βρίσκεται στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου του πεδίου της «Μάχης των Πλαταιών». Μας κοινοποιήθηκε στις 23/6/2008. β. ασαρχείο Αιγάλεω (πράξη αποχαρακτηρισµού) Μας δόθηκε στις 18/6/2008 και δηµοσιεύτηκε µε δική µας πρωτοβουλία στις 21-22/6/2008, προκειµένου να τελεσιδικήσει. γ. Σύµφωνη γνώµη ΕΥ ΑΠ για την εκτέλεση του έργου και την διάθεση του απαραίτητου οικοπέδου 5. Με την απόφαση 140/91 η Συνεδρίαση της του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥ ΑΠ Παγίων µας παραχωρήθηκε η χρήση γης και µας παρέπεµψε στην ΕΥ ΑΠ Α.Ε. για το τεχνικό µέρος του έργου. Η ΕΥ ΑΠ ΑΕ. έθεσε, από την πρώτη στιγµή, ως προαπαιτούµενο για την υλοποίηση της υδροδότησης από δικά µας διυλιστήρια, την τακτοποίηση - ρύθµιση παλαιών οφειλών της ΕΥΑΘ από υδροδότηση του δικτύου µας, που συνεχίζεται ακόµα και σήµερα. Σε συνάντησή µας µε τον Πρόεδρο της ΕΥ ΑΠ Α.Ε., παρουσία και του πρώην ηµάρχου κ. Σκούµα αναγνωρίσαµε τις οφειλές και συµφωνήθηκε να υπάρξει ευνοϊκή ρύθµιση άτοκης

2 εξόφλησης του παλαιού χρέους και βοήθεια της ΕΥ ΑΠ Α.Ε. για την υλοποίηση του νέου έργου υδροδότησης της πόλης µας από το κανάλι του Μόρνου. Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΘ και το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Θηβαίων ενέκριναν αυτή τη ρύθµιση η οποία υπεγράφη από τον κ. ήµαρχο, τον κ. Πρόεδρο.Σ. ΕΥΑΘ και τον κ. Πρόεδρο.Σ. ΕΥ ΑΠ την 1811 Νοεµβρίου 2008 και τέθηκε σε εφαρµογή. 6. Η προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. της Περιφέρειας Αττικής µε την απόφασή του 4184/Φ.Π.9/08/ Στη συνέχεια η οριστική µελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εγκρίθηκε από τη Νοµαρχία υτικής Αττικής, µε την έκδοση της οριστικής απόφασης ΑΕΠΟ 1269/ Μετά από όλα αυτά η ΕΥΑΘ προχώρησε στη δηµοπράτηση του έργου. 7. Μετά την ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούµενων το έργο δηµοπρατήθηκε στις 4 Νοεµβρίου Το αποτέλεσµα του ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού εγκρίθηκε από το.σ. ΕΥΑΘ µε την απόφαση 99/ και αυτή εγκρίθηκε από την Περ. Στερ. Ελλάδας µε την απόφαση 11955/ Στη συνέχεια όλος ο φάκελος του διαγωνισµού στάλθηκε για Προσυµβατικό Έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο µε το έγγραφο 1648/ και εγκρίθηκε µε το 57939/ Πρακτικό Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Εργολαβικό Συµφωνητικό µετά την εκπνοή της τεθείσας προθεσµίας ενστάσεων, υπεγράφη στις 8/1/2009 και αυθηµερόν εγκαταστάθηκε ο εργολάβος. 8. Σύµφωνα µε την υπογραφείσα σύµβαση και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου, αυτό πρόκειται να παραδοθεί στη ΕΥΑΘ την , ενώ θα έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία σύνδεσης του ταχυδιυλιστηρίου µε τη διώρυγα του Υδραγωγείου Μόρνου της ΕΥ ΑΠ, την οποία έχει αναλάβει να υλοποιήσει η ίδια η ΕΥ ΑΠ. Το νέο διυλιστήριο της Θήβας αποτελεί έργο πνοής. Είναι πρότυπο, και θα αποτελέσει υπόδειγµα για παρόµοια έργα σε πολλούς ήµους στο µέλλον. Το πρόβληµα της ύδρευσης της Θήβας λύθηκε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, οριστικά και αµετάκλητα, ακριβώς επειδή η ηµοτική Αρχή αντιµετώπισε το πρόβληµα σφαιρικά, νηφάλια και αποτελεσµατικά. Β. Το ζήτηµα των νέων Σφαγείων του ήµου Θηβαίων. Για το θέµα αυτό έχουν λεχθεί πολλά. Το ιστορικό είναι το εξής: Τα υφιστάµενα σήµερα δηµοτικά Σφαγεία, όπως και άλλα σφαγεία του Νοµού Βοιωτίας, λειτουργούσαν επί σειρά ετών χωρίς να έχουν τις απαιτούµενες αδειοδοτήσεις ως προς την ύπαρξη και τήρηση περιβαλλοντολογικών όρων. Παράλληλα, λόγω της παλαιότητάς τους, παρουσιάζονταν κατ επανάληψη διαρροές από το δίκτυο µεταφοράς των λυµάτων στους βόθρους των Σφαγείων. Υπήρξαν για το λόγο αυτό επανειληµµένες παρεµβάσεις και των προηγούµενων ηµοτικών Αρχών, και της σηµερινής ηµοτικής Αρχής. Περί τα µέσα Οκτωβρίου 2008, µετά από καταγγελία συµπολίτη µας, το Υγειονοµικό Τµήµα της Νοµαρχίας πρότεινε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας των Σφαγείων. Η άποψη του ήµου, εκφρασµένη εγγράφως, ήταν ότι τα λύµατα που εντόπιζαν τα ελεγκτικά όργανα σε παρακείµενο ρέµα, δεν προέρχονταν από τα Σφαγεία, αλλά από όµορο ήµο, του οποίου ο βιολογικός καθαρισµός δεν λειτουργούσε, και τα λύµατα κατέληγαν στο ρέµα. Η άποψή µας αυτή δεν έγινε δεκτή, και ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας των Σφαγείων. Όµως, αφού διαπιστώσαµε ότι 5 µήνες µετά τη διακοπή της λειτουργίας των Σφαγείων, η κατάσταση στο ρέµα παραµένει η ίδια, υποβάλαµε µήνυση κατά παντός υπευθύνου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θήβας, καθώς είναι πλέον προφανές ότι η ρύπανση στην περιοχή δεν προερχόταν από τα ήδη κλειστά Σφαγεία του ήµου. Το ίδιο συµπέρασµα προκύπτει από έλεγχο που διενήργησαν Επιθεωρητές του

3 ΥΠΕΧΩ Ε στα Σφαγεία το Φεβρουάριο του 2009, οπότε και επισηµάνθηκε ότι το πρόβληµα λειτουργίας των Σφαγείων ήταν η έλλειψη αδειοδοτήσεων, για τις οποίες κανείς ποτέ δεν ενηµέρωσε το ήµο, και όχι η ρύπανση του περιβάλλοντος. Εν πάση περιπτώσει, όπως είναι γνωστό, ο ήµος συνέχισε τις εργασίες προκήρυξης της κατασκευής των νέων σύγχρονων ηµοτικών Σφαγείων. Και εδώ όµως υπήρξε εµπλοκή. Ενώ αρχικά από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Νοµαρχίας είχαν εκδοθεί οι απαιτούµενες άδειες, στη συνέχεια, προ δύο περίπου µηνών, προέκυψε δήθεν θέµα διαφωνίας της ΕΥ ΑΠ ως προς το σύστηµα ανακύκλωσης των καταλοίπων των σφαγίων, και η Ν.Α. Βοιωτίας ανακάλεσε τις αδειοδοτήσεις της, προκαλώντας προβλήµατα και απορίες. Βεβαίως, µε µια επίσκεψη στη ιοίκηση της ΕΥ ΑΠ, διαπιστώθηκε ότι τέτοια διαφωνία δεν υπήρχε, και περί τα µέσα Ιουνίου 2009 εκδόθηκε σχετικό έγγραφο, το οποίο αποδείκνυε ότι η ΕΥ ΑΠ δεν είχε καµία διαφωνία στην εκτέλεση του έργου. Εντούτοις, οι αρµόδιε ςυπηρείες της Ν.Α. βοιωτίας δεν έχουν ακόµη προβεί στις απαιτούµενες αδειοδοτήσεις. Και σε αυτή την περίπτωση, τονίζω ότι το πρόβληµα της λειτουργίας νέων υπερσύγχρονων σφαγείων στη Θήβα θα λυθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σύντοµα, οριστικά και αµετάκλητα. Γ. Οι εργασίες ολοκλήρωσης του ΧΥΤΑ Θήβας. Οι εργασίες στο ΧΥΤΑ Θήβας προχώρησαν ταχύτατα το 2008, και µάλιστα µε ένα από τους ταχύτερους ρυθµούς πανελλαδικά, µε αποτέλεσµα να λειτουργεί ήδη πλήρως αδειοδοτηµένο το πρώτο κύτταρο του ΧΥΤΑ, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του δεύτερου, και ολοκληρώνεται η προµήθεια της ΕΠΟ ΑΘ µε τον απαιτούµενο εξοπλισµό, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του Φο ΣΑ της πρώην Επαρχίας Θήβας. Είναι χαρακτηριστικό, ότι από τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες, επιλέχθηκε ο ΧΥΤΑ Θήβας ως επισκέψιµος από την αρµόδια Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κατά την επίσκεψή της στην Ελλάδα, ακριβώς επειδή το έργο εξελισσόταν ταχύτατα και άρτια. Εδώ, τα κύρια προβλήµατα που κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε, ήταν δύο: α) η εξοργιστική συµπεριφορά της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία συστηµατικά αρνούνταν να κατανοήσει το πλαίσιο που καθόριζαν οι συµβάσεις και η εθνική και κοινοτική νοµοθεσία για την κατασκευή και την προµήθεια του εξοπλισµού του ΧΥΤΑ, καθώς και να διακρίνει τις σχέσεις του φορέα υλοποίησης του έργου, που ήταν ο ήµος Θηβαίων, και του φορέα διαχείρισης του έργου, που είναι η ΕΠΟ ΑΘ, στην οποία και θα παραδοθεί το έργο µόλις ολοκληρωθεί. Αυτή η συµπεριφορά της Επιτρόπου, που κινδύνευσε κυριολεκτικά να τινάξει στον αέρα το έργο, δεν κάµφθηκε όταν έλαβε έγγραφο από το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού, στον οποίο υποχρεωθήκαµε να καταφύγουµε, διαπιστώνοντας το γνωστό σε όλους, ότι δηλαδή τη µεγαλύτερη τροχοπέδη στην αναπτυξιακή πορεία των ΟΤΑ αποτελεί ο ασφυκτικός γραφειοκρατικός έλεγχος των ΟΤΑ από κρατικές υπηρεσίες οι οποίες πολλές φορές αποδεικνύονται ανίκανες να κατανοήσουν την εθνική και την κοινοτική νοµοθεσία, το πλαίσιο δράσης και τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των δράσεων των ΟΤΑ. Αυτή η γνωστή σε όλους δηµοσιοϋπαλληλική νοοτροπία, αδυνατεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες των ΟΤΑ, που συχνά, µέσα σε σφικτά χρονικά πλαίσια, βάσει των συµβατικών δεσµεύσεών τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ενωση, καλούνται να υλοποιήσουν δράσεις έχοντας να αντιµετωπίσουν νοοτροπίες και ρυθµούς του 20 ου, αν όχι του 19 ου αιώνα, εκ µέρους των ελεγκτικών οργάνων του Κράτους.

4 Ηδη, µε έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα του ΥΠΕΧΩ Ε, ο οποίος στην ουσία ΙΑΤΑΖΕΙ τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, να θεωρήσει επιτέλους, ύστερα από απαράδεκτη καθυστέρηση πολλών µηνών, εννέα εντάλµατα που αφορούν τη χρηµατοδότηση του έργου, ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, διασφαλίζεται και η νοµιµότητα, και η επιτάχυνση των εργασιών για την ολοκλήρωση και του φυσικού και του οικονοµικού αντικειµένου του έργου του έργου. β) Το δεύτερο πρόβληµα που προέκυψε σε σχέση µε το θέµα της καθαριότητας της πόλης, αφορά την ανακύκλωση. Η σύµβαση που συνήψαµε µέσω της ΕΕΑΑ µε τον υπεργολάβο που ανέλαβε την αποκοµιδή των ανακυκλώσιµων από την περιφέρεια του ΦοΣ Α µας, δηλαδή την πρώην επαρχία Θήβας, περιείχε συγκεκριµένους όρους και προϋποθέσεις. Ο συγκεκριµένος υπεργολάβος παραβίασε σχεδόν το σύνολο των όρων αυτών. Παρά τις επανειληµµένες οχλήσεις µας, επέµεινε όχι µόνο να καθυστερεί αδικαιολόγητα την αποκοµιδή των ανακυκλώσιµων και τη µεταφορά τους σε χώρους διαλογής, αλλά και να προκαλεί, απαιτώντας αµοιβή για την αποκοµιδή εξωπραγµατικών ποσοτήτων ανακυκλώσιµων, τις οποίες ποτέ δεν υλοποίησε. Κατόπιν αυτού, ήδη η ΕΠΟ ΑΘ ανέλαβε µόνη της τη συλλογή των ανακυκλώσιµων, έχοντας ήδη διασφαλίσει κονδύλια από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για τον πλήρη εξοπλισµό της µε τον απαιτούµενο αριθµό οχηµάτων, για την λειτουργία της ανακύκλωσης. Η καθυστέρηση στην επίλυση του προβλήµατος, έγκειται στο ότι είναι ελάχιστοι οι ασχολούµενοι µε την αποκοµιδή των ανακυκλώσιµων, που απαιτεί την ύπαρξη συγκεκριµένου και οργανωµένου χώρου διαλογής των ανακυκλώσιµων. Εδώ προκύπτει ένα µείζον ζήτηµα, το οποίο θα πρέπει να µας απασχολήσει έντονα το επόµενο χρονικό διάστηµα. Το θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων στη µετά ΧΥΤΑ εποχή. Γνωρίζουµε όλοι, ότι το πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων δεν λύνεται µε τη λειτουργία των ΧΥΤΑ. Τα αστικά απόβλητα που αποτίθενται σε ΧΥΤΑ επιβαρύνουν το περιβάλλον για τα επόµενα 50 χρόνια, σε µικρότερο φυσικά βαθµό από τις χωµατερές, αλλά εξακολουθούν να είναι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ξεπερασµένοι, άσχετα αν εµείς τους ανακαλύψαµε πρόσφατα, ενώ σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία τα αστικά απόβλητα που αποτίθενται σε ΧΥΤΑ πρέπει µέχρι την να έχουν µειωθεί στο 75% της ποσότητας του 1995, µέχρι τις στο 50% και µέχρι την στο 35%. Μια οργανωµένη κοινωνία, απαιτείται να προβλέψει και να σχεδιάσει έγκαιρα τα επόµενα βήµατά της στο κρίσιµο θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων, προκειµένου να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά το πρόβληµα της ρύπανσης του περιβάλλοντος για τις επόµενες γενιές. Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους, ότι µια δηµοτική αρχή δεν είναι υπεύθυνη µόνο για το σήµερα, µόνο για τη διαχείριση των τρεχόντων ζητηµάτων. Εχουµε την υποχρέωση να προβλέψουµε, να σχεδιάσουµε, και να προγραµµατίσουµε έγκαιρα το αύριο. Στο κρίσιµο ζήτηµα της προστασίας του περιβάλλοντος σε µια ήδη επιβαρυµένη περιβαλλοντικά περιοχή, όπως η δική µας, απαιτείται υπευθυνότητα, συναίνεση, υποβολή προβληµατισµών και προτάσεων. Με τα «όχι» δεν λύνονται προβλήµατα. Απλώς τα µεταθέτουµε για την επόµενη µέρα. Εποµένως, στο κρίσιµο ζήτηµα της διαχείρισης των απορριµµάτων της περιοχής µας, θα κληθούµε σύντοµα, όλοι, να καταθέσουµε τις προτάσεις µας. Η άποψή µας εν ολίγοις, είναι η εξής: η µείωση της παραγωγής απορριµµάτων, η ανακύκλωση και η επεξεργασία τους µε σύγχρονες µεθόδους είναι απαραίτητες για τον εκσυγχρονισµό του τρόπου µε τον οποίο θα διαχειριστούµε τα επόµενα κρίσιµα χρόνια το θέµα «σκουπίδια».

5 Βασική προϋπόθεση για την παραγωγή λιγότερων απορριµµάτων, είναι η επαναχρησιµοποίηση υλικών όπως συσκευασιών, ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων και η ανακύκλωση. Στο πλαίσιο αυτό, ο στρατηγικός στόχος είναι να ανακυκλώνεται όσο το δυνατόν µεγαλύτερος όγκος απορριµµάτων. Μέσα από αυτήν την πολιτική, το περιβάλλον δεν επιβαρύνεται, ενώ ταυτόχρονα το τελικό κόστος που καλείται να πληρώσει ο πολίτης µηδενίζεται για την ποσότητα των απορριµµάτων που ανακυκλώνονται. Με τον τρόπο αυτό, µε την ανακύκλωση, καταλήγει στο κεντρικό σύστηµα διαχείρισης όσο το δυνατόν µικρότερη ποσότητα απορριµµάτων. Σε ένα επόµενο στάδιο, είναι δυνατή η εφαρµογή της µεθόδου της κοµποστοποίησης των οργανικών καταλοίπων. Τα υπολείµµατα φαγητού για παράδειγµα, µετατρέπονται µε τη βοήθεια ενός µηχανήµατος κοµποστοποίησης σε λίπασµα που συσκευάζεται σε τσουβάλια. Είναι µια ενδιαφέρουσα εναλλακτική πρόταση, µε τεράστιο όµως κόστος, σε σχέση µε τον πληθυσµό της περιοχής µας. Την εξετάζουµε. Και πάλι όµως, υπάρχει υπόλοιπο καταλοίπων, που δεν υφίστανται ούτε ανακύκλωση, ούτε κοµποστοποίηση. Το ερώτηµα εξακολουθεί να τίθεται: Τι θα κάνουµε µε τα απορρίµµατα αυτά;; Οι υφιστάµενες λύσεις είναι µόνο δύο: ή ταφή, ή θερµική επεξεργασία. Σε µια από τις δύο θα οδηγηθούµε, σήµερα ή αύριο. Και η απάντησή µας θα πρέπει να είναι σαφής, συγκεκριµένη και αιτιολογηµένη. Οι προσπάθειες να θολώσουµε τα νερά, να αποφύγουµε να τοποθετηθούµε πάνω στο πρόβληµα, να αποκοµίσουµε µικροπολιτικά οφέλη κατηγορώντας δήθεν για «αντιπεριβαλλοντική συνείδηση» κλπ κλπ, οι προσπάθειες να καπηλευτούµε την ευαισθητοποίηση του κόσµου για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα, δεν είναι επαρκείς. Οι πολίτες θα µας ζητήσουν πρόταση. Οι πολίτες κρίνουν πάντα µε βάση τη θέση, και όχι την άρνηση. Στον τοµέα του Γ ΚΠΣ, ανταποκριθήκαµε απόλυτα στην ιδιαίτερα επιτακτική από πλευράς χρόνου ολοκλήρωση των έργων που είχαν ενταχθεί στο 3 ο ΚΠΣ, µε χρονικό ορίζοντα λήξης την Ένα µεγάλο µέρος των έργων αυτών, αν και είχαν ενταχθεί, παρουσίαζαν µεγάλες καθυστερήσεις στη συµβασιοποίηση και την υλοποίησή τους. Παρά τις επί µέρους διαφωνίες µας, προχωρήσαµε στην υλοποίηση των προσχεδιασµένων έργων, παρεµβαίνοντας µόνο στις περιπτώσεις που η καθυστέρηση στην πορεία ενός έργου είχε ως αποτέλεσµα την απένταξή του. Ακόµα και στις περιπτώσεις αυτές, κατορθώσαµε να έχουµε τις µικρότερες δυνατές απώλειες κονδυλίων. Ετσι, ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πλατείας Αγίων Θεοδώρων, µετά από συνεννόηση µε τους κατοίκους της περιοχής, ώστε η πλατεία να διευκολύνει την καθηµερινότητα της περιοχής. Ολοκληρώσαµε τη δηµιουργία του Ιατροκοινωνικού Κέντρου για τους τσιγγάνους, που λειτουργεί πλήρως από το Φεβρουάριο του Προχωρούν οι εργασίας κατασκευής του ΚΗΦΗ και του Παιδικού Σταθµού. Ολοκληρώθηκε η οδοποιία στον προσφυγικό Συνοικισµό, η οποία επεκτάθηκε σε σχέση µε τον αρχικό σχεδιασµό, µετά την απένταξη έργων (αγορά µύλου Βυλλιώτη, κατασκευή κόµβου Θηβών Μουρικίου) και την ύπαρξη αδιάθετων κονδυλίων.

6 Ολοκληρώνεται σύντοµα η κατασκευή του ευρυζωνικού δικτύου, όπως και το έργο «Κοινωνία της Πληροφορίας», ιδιαίτερα σηµαντικό για τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση της ποιότητας λειτουργίας του ήµου και των υπηρεσιών που παρέχει στους πολίτες. Κρίσιµο ζήτηµα για το ήµο µας αποτελεί η ολοκλήρωση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου. Τηρήσαµε απόλυτα την επιλογή µας για τη µεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και συµµετοχή όλων των αρµόδιων υπηρεσιών και των κοινωνικών φορέων στην κατάρτιση του ΓΠΣ. Η πρόταση στην οποία κατέληξε µε µεγάλη πλειοψηφία το ηµοτικό Συµβούλιο, διαφοροποιείται σε αρκετά σηµεία από την πρόταση της µελετητικής οµάδας, εκφράζοντας τις απόψεις, τις ανάγκες και τις προτάσεις των κατοίκων και των φορέων της πόλης µας. Αναµένουµε την έγκριση της τελικής µορφής του Σχεδίου από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας. Σε σχέση µε την πορεία των ηµοτικών Επιχειρήσεων. Η παρέµβασή µας στο ζήτηµα των ηµοτικών Επιχειρήσεων, µε βάση τον ηµοτικό Κώδικα, ολοκληρώθηκε. Κινηθήκαµε µε δύο βασικά κριτήρια. Πρώτον, τη δηµιουργία µια πραγµατικά, ουσιαστικά, υγιούς κοινωφελούς επιχείρησης, µε ελαχιστοποίηση του κινδύνου να αντιµετωπίσει και στο µέλλον τα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετώπισαν οι δηµοτικές επιχειρήσεις µέχρι σήµερα. εύτερον, τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας όλων των εργαζοµένων στις δηµοτικές επιχειρήσεις. Πετύχαµε και στους δύο στόχους. Η λύση της ΕΠΠ και της ΕΚΚΑ-Ε και η µετατροπή της ΕΠΟΑΘ σε κοινωφελή επιχείρηση, µε την επωνυµία «ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΗΒΑΣ ( ΗΚΕΘ)» έγιναν µε βάση ρεαλιστικές οικονοµοτεχνικές µελέτες. Το σύνολο των εργαζοµένων απορροφήθηκε είτε από το ήµο, είτε από την νέα επιχείρηση, ενώ κατατάχθηκαν σε θέσεις εργασίας και οι 11 εργαζόµενοι που είχαν δικαιωθεί από το ΑΣΕΠ το 2004 και έκτοτε δεν είχαν κληθεί στις εργασίες τους. Τα προβλήµατα χρηµατοδότησης της ΗΚΕΘ, που ήταν αποτέλεσµα συγκεκριµένων συγκυριακών δυσχερειών τον Απρίλιο του 2008, ξεπεράστηκαν. Η επιχείρηση χρηµατοδοτείται οµαλά, και τηρουµένου του διετούς προγραµµατισµού της, οδεύει προς την πλήρη εξυγίανσή της. Ολοκληρώθηκαν επίσης οι διαδικασίες εκκαθάρισης των άλλων δύο δηµοτικών επιχειρήσεων, µε ανάληψη των οφειλών τους από το ήµο. Η εποχή των προβληµατικών και χρεωµένων δηµοτικών επιχειρήσεων της Θήβας, έλαβε τέλος οριστικά και αµετάκλητα. Κρίσιµο ζήτηµα για τη δηµοτική αρχή, όπως διακηρύξαµε από την πρώτη ηµέρα της θητείας µας, αποτελεί η δηµιουργία αθλητικών υποδοµών στον Καποδιστριακό ήµο. Ηδη είναι έτοιµο το γήπεδο στον Ελεώνα και στο Νεοχωράκι, ολοκληρώνεται η κατασκευή των γηπέδων Μουρικίου και Υπάτου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και η µελέτη για το γήπεδο Αµπελοχωρίου. Στο τέλος του 2009, ο ήµος Θηβαίων θα έχει έτοιµα τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές διεξαγωγής επίσηµων αγώνων. Ο ηµοτικός Αθλητικός Οργανισµός βρίσκει το βηµατισµό του. ιοργανώθηκαν φέτος τα «ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ ΕΙΑ» για δεύτερη χρονιά. Στον τοµέα της πρόληψης και της κοινωνικής πρόνοιας, συνεχίζει στο πλαίσιο της ΗΚΕΘ τη λειτουργία του το Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής. Υλοποιήθηκαν πολλά και ουσιαστικά προγράµµατα προληπτικής ιατρικής το

7 προηγούµενο διάστηµα, και υλοποιήθηκε πρόγραµµα που αφορούσε τους οικονοµικούς µετανάστες της πόλης µας, κυρίως στην περιοχή του Προσφυγικού Συνοικισµού. Για το νέο έτος, έχουν προγραµµατισθεί δράσεις για την προληπτική ιατρική σε κάθε ηλικία. Για το τεράστιο πρόβληµα της συνεχιζόµενης υποβάθµισης του Προσφυγικού Συνοικισµού, ολοκληρώθηκαν οι τυπικές διαδικασίες για την αγορά έντεκα παλαιών κατοικιών. Ηδη, οι δικαιούχοι καλούνται για την υπογραφή των συµβολαίων. Παράλληλα, κινούµαστε ήδη στην κατεύθυνση της ενεργοπίησης της Υγειονοµικής Υπηρεσίας της Ν.Α. Βοιωτίας, για να αντιµετωπιστούν τα φαινόµενα πρόκλησης κινδύνου για τη δηµόσια υγεία, από την έλλειψη υποδοµών (ύδρευση, αποχέτευση) σε παλιές κατοικίες που εκµισθώνονται ανεξέλεγκτα, καθώς και µε την Υπηρεσία Πολεοδοµίας του ήµου, ώστε να εντοπισθούν και να κατεδαφισθούν άµεσα αυθαίρετα κτίσµατα που δυσχεραίνουν ακόµα περισσότερο το πρόβληµα. Τέλος, σύντοµα, και µετά από δηµόσια διαβούλευση, θα κληθούµε να πάρουµε µια µεγάλη απόφαση για το µέλλον του Προσφυγικού Συνοικισµού: να προχωρήσουµε στην απαλλοτρίωση µεγάλου µέρους των υφιστάµενων προσφυγικών κατοικιών, και τη χρήση του χώρου αυτού για την ανάπτυξη ουσιαστικών δραστηριοτήτων, που θα αναγεννήσουν την παραµεληµένη αυτή συνοικία. Η ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Η ΕΥΑΘ µέχρι σήµερα απασχολήθηκε κυρίως µε δυο άµεσα καίρια ζητήµατα. Αυτά είναι: 1. Το ζήτηµα της περιβαλλοντικής υποβάθµισης µε κύριο χαρακτηριστικό, το θέµα του χρωµίου στο πόσιµο νερό και 2. Το ζήτηµα της εξασφάλισης της οικονοµικής επιβίωσης της ΕΥΑΘ και της εξυγίανσής της. Στα πλαίσια αυτά, στον Τεχνικό και στο ιοικητικό - Οικονοµικό Τοµέα, οι κινήσεις που έγιναν είναι οι εξής: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ - ΝΕΡΟ Με τη διαπίστωση της ύπαρξης διαφόρων µορφών χρωµίου στο πόσιµο νερό η ΕΥΑΘ κινητοποιήθηκε άµεσα. Άρχισε πυκνό πρόγραµµα µηνιαίων δειγµατοληψιών σε όλα τα σηµεία υδροληψίας και όλες τις δεξαµενές, ξεχωριστά από το τακτικό µηνιαίο πρόγραµµα ελέγχου του νερού. Ανέθεσε στο Εργαστήριο Υγειονοµικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του νερού των υδραγωγείων µας, βάσει του διατιθεµένου αρχείου αναλύσεων ιοργάνωσε στις 21 Μαρτίου 2008, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα για το Νερό, νέα Ηµερίδα µε θέµα το νερό, συµµετοχή επιστηµόνων οι οποίοι έθεσαν συγκεκριµένα τα ζητήµατα της ρύπανσης και του εξασθενούς χρωµίου στο περιβάλλον και στο νερό και παρουσίαση σχετικών µαθητικών εργασιών. Απευθύνθηκε επανειληµµένα στις αρµόδιες ηµόσιες Υπηρεσίες, έθεσε το πρόβληµα και ζήτησε οδηγίες. Η ανταπόκριση που υπήρξε δεν µπορούµε να πούµε ότι υπήρξε ενθουσιώδης. όθηκαν στοιχεία από το αρχείο µετρήσεων της ΕΥΑΘ, εντός και εκτός δικτύων, στην Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, προκειµένου να οδηγηθούν στον έλεγχο βιοµηχανιών της περιοχής µας. Τον Μάρτιο 2008 κατέθεσε µηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Θηβών κατά των πιθανών ενόχων για τη ρύπανση των υπογείων νερών της περιοχής µας. Όπως έχουµε την πληροφορία, έχουν διατυπωθεί κατηγορίες και η υπόθεση, οδηγείται στο

8 ακροατήριο. Όσον αφορά τέλος το ζήτηµα της Ύδρευσης, ήδη η πόλη µας υδροδοτείται πλήρως από το Υδραγωγείο Μόρνου. ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΥΑΘ 1. Άλλα έργα τα οποία κατασκευάστηκαν και ολοκληρώθηκαν µέχρι το 2008 είναι Αποπεράτωση Αγωγού πόλεως Θηβών, προϋπολογισµού , έργο ενταγµένο στο πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ - Κεντρικός Αγωγός Ύδρευσης από εξαµενή Στρατοπέδου ήµου Θηβαίων. Το έργο µε προϋπολογισµό µελέτης I75.697,58 δηµοπρατήθηκε το 2008, έχει αποπερατωθεί και λειτουργεί. Με το έργο αντικαταστάθηκε ο παλιός αγωγός ο οποίος ήταν προβληµατικός, µε συχνές και µεγάλες ζηµιές. 2. Υπό εκτέλεση και στο στάδιο της αποπεράτωσης είναι: ίκτυα Ύδρευσης Οµβρίων και Ακαθάρτων Υδάτων ήµου Θηβαίων. Το έργο αποτελείται από διάσπαρτους αγωγούς σε όλη την πόλη. Το έργο έχει δηµοπρατηθεί και ανατεθεί και είναι στη φάση της αποπεράτωσης. Έχει προϋπολογισµό µελέτης ,58, πρόγραµµα Θησέας. Κατασκευή ικτύων Ύδρευσης Ακαθάρτων και Οµβρίων Υδάτων Συνοικίας Πινδάρου. Το έργο είναι ενταγµένο µε στο πρόγραµµα Θησέας και είναι υπό εκτέλεση. 3. Έχουν προενταχθεί στο πρόγραµµα Θησέας τα εξής έργα ή µελέτες: Μελέτη εξαµενής Ύδρευσης ήµου Θηβαίων, µε προϋπολογισµό Μελέτη Κεντρικού Συλλεκτήρα Οµβρίων Υδάτων συνοικιών Πυρίου και Πινδάρου, ήµου Θηβαίων, προϋπολογισµού Και οι δυο µελέτες είναι στο στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης. Υδροδότηση Τοπικού ιαµερίσµατος Υπάτου. Αφορά διάνοιξη νέας γεώτρησης, έχει προϋπολογισµό και είναι στο στάδιο µελέτηςαδειοδοτήσεων. Υδροδότηση Τοπικού ιαµερίσµατος Μουρικίου µε προϋπολογισµό Αφορά υδροδότηση του Μουρικίου από Υλίκη µε τοποθέτηση διυλιστηρίου και είναι στο στάδιο των επαφών µε ΕΥ ΑΠ για έγκριση της υδροδότησης. Υδροδότηση Τοπικού ιαµερίσµατος Ελεώνα µε προϋπολογισµό Είναι στο στάδιο µελέτης- αδειοδοτήσεων. Αντιπληµµυρικά έργα Νεοχωρακίου µε προϋπολογισµό ,76. Έχει ολοκληρωθεί η µελέτη και το έργο είναι στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. ίκτυα Ύδρευσης, Οµβρίων και Ακαθάρτων περιοχής Συνοικισµού προϋπολογισµού Τις ηµέρες αυτές ολοκληρώνεται η µελέτη. 4. Η ΕΥΑΘ έχει ξεκινήσει και είναι σε εξέλιξη µε ως τώρα επιτυχία, εκστρατεία για την εξυγίανση της πόλης και την εξάλειψη των ανοικτών και παράνοµων αποχετεύσεων. Στα πλαίσια αυτά έγινε έλεγχος σε δρόµους και περιοχές µε πρόβληµα ακάθαρτων νερών στα ρείθρα, για παράνοµες συνδέσεις µε αγωγούς οµβρίων καθώς και σε περιπτώσεις άρνησης σύνδεσης µε το ίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων. Το αποτέλεσµα είναι ότι έχει αυξηθεί ο ρυθµός των συνδέσεων από 193 το 2007 σε 366 το 2008 και ακόµα περισσότερες το 2009 (έως το τέλος Μαιου αύξηση 20%). Επίσης έχουν γίνει τοπικές επεµβάσεις σε πολλά σηµεία, έχουν τοποθετηθεί 8 υδροστόµια οµβρίων και έχουν τοποθετηθεί από συνεργεία της ΕΥΑΘ σε µικροεπεκτάσεις περίπου 400 µέτρα αγωγοί αποχέτευσης διαφόρων διαµέτρων. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Έγινε προσπάθεια για αντιµετώπιση των οικονοµικών και διοικητικών

9 ζητηµάτων της ΕΥΑΘ, τα οποία απειλούσαν την επιβίωσή της. Εντός του 2007 έγινε αναθεώρηση του Οργανισµού και Εσωτερικού Κανονισµού της ΕΥΑΘ και αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών. Επίσης υπεγράφη νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας µε το Σωµατείο Εργαζοµένων και αντιµετωπίστηκαν ανοικτά εργασιακά ζητήµατα. Με την αναθεώρηση του Οργανισµού και Εσωτερικού Κανονισµού της ΕΥΑΘ, εγινε πιο ορθολογική η κατανοµή του προσωπικού στα τµήµατα της επιχείρησης και στον τοµέα των αρµοδιοτήτων, µε αποτέλεσµα αύξηση της παραγωγικότητας και µείωση του κόστους. Επίσης έγινε κατά το δυνατόν περικοπή των λειτουργικών δαπανών της επιχείρησης. Αποτέλεσµα των αναφεροµένων παραπάνω, είναι η µείωση της οικονοµικής ζηµίας των χρήσεων 2007 και 2008 σε σύγκριση µε τη χρήση 2006 κατά ,00 και ,00 αντίστοιχα. Εξοφλήθηκαν ληξιπρόθεσµες οφειλές: προς Ασφαλιστικά Ταµεία, Εργολάβους, κ.λ.π., ύψους Η εξόφληση έγινε µε δάνειο από το Ταµείο Παρακαταθηκών & ανείων, δεκαετούς περιόδου εξόφλησης. Έγινε τακτοποίηση - ρύθµιση των οφειλών της ΕΥΑΘ προς την ΕΥ ΑΠ άτοκα και σε µακροπρόθεσµο πρόγραµµα δόσεων. Οι σχετικές αποφάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΑΘ και από το ηµοτικό Συµβούλιο. Έγινε εκσυγχρονισµός και αντικατάσταση του µηχανογραφικού συστήµατος της ΕΥΑΘ, ώστε να µπορούµε να ανταποκριθoύµε στις σύγχρονες ανάγκες, τόσο για το σύστηµα καταµέτρησης της κατανάλωσης όσο και για το σύστηµα έκδοσης λογαριασµών Ύδρευσης. Εχει ξεκινήσει και κοντεύει να αποπερατωθεί η διαρρύθµιση του κτιρίου διοίκησης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων (Σταθµός Βιολογικού Καθαρισµού) για τη µεταφορά των γραφείων της ΕΥΑΘ. Η ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Το Πνευµατικό Κέντρο µέχρι σήµερα παρουσίασε εκδηλώσεις που είχαν να κάνουν εκτός από το θέατρο και την µουσική µε θέµατα όπως το περιβάλλον την Αρχαιολογία και τα εικαστικά. Συγκεκριµένα συνδιοργάνωσε : 1. Με την Οµοσπονδία Συλλόγων Γυναικών Νοµού Βοιωτίας εκδήλωση 19/3/2008 µε θέµα «ΓΥΝΑΙΚΑ - ΠΑΙ Ι - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» µε τον καθηγητή Στυλ Σαλαπατάρα. 2. Με τον Μορφωτικό Σύλλογο Ελαιώνα εκδήλωση µε θέµα «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ» στην περιοχή του Αρχαίου Ελαιώνα µε τον καθηγητή Dr. BRENDAN BURKE και τον Dr.ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟ ΒΑΣΙΛΗ. 3. Με την Ασηµίνα Πικάση έκθεση κεραµικής 19/12/2008, Επίσης οργάνωσε: 1. Την 15η Χορωδιακή Συνάντηση µε µουσικά σύνολα από πόλεις της Ελλάδας. 2. Τον ΒΛΑΧΙΚΟ ΓΑΜΟ 3. Τα ΠΙΝ ΑΡΕΙΑ µε θεατρικές παραστάσεις - συναυλίες - δηµοτικούς παραδοσιακούς χορούς από τους πολιτιστικούς συλλόγους της Θήβας και του εξωτερικού. 4. Συµµετείχε στην χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των Σχολείων Νηπιαγωγείου και Γενικού Σχολείου των παιδιών µε ειδικές ανάγκες προσφέροντας τα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια τους 5. Συνέχισε να διαθέτει το βιβλίο που έχει εκδώσει «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» και

10 6. Συνεργάστηκε σε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργάνωσαν ΕΠΟΑΘ και ΑΟΘ. Η ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ Στο Κ.ΑΠ.Η. απασχολούνται δύο κοινωνικοί λειτουργοί. ύο γιατροί παθολόγοι και ένας καρδιολόγος οι οποίοι ελέγχουν την κατάσταση υγείας των µελών µέσα και έξω από το κέντρο και έχουν δικαίωµα εγγραφής συνταγών του Ο. Γ. Α και του Ι.Κ.Α.. και λοιπών ταµείων. Μία οικογενειακή Βοηθός, η οποία φροντίζει τους µοναχικούς και ανήµπορους ηλικιωµένους του κέντρου και προσφέρει τις υπηρεσίες της στο κυλικείο του Κ.ΑΠ.Η. Ένας οδηγός λεωφορείου ο οποίος µεταφέρει τα µέλη του Κ.ΑΠ.Η. από και προς το Κ.ΑΠ.Η. αλλά και σε διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες Μία καθαρίστρια για τον χώρο στέγασης του Κ.ΑΠ.Η. και τέλος Μία διοικητική υπάλληλος - γραµµατειακή στήριξη του Ν.Π. από τον ήµο Θηβαίων Στο Κ.ΑΠ.Η. λειτουργούν επιτροπές και οµάδες αυτενέργειας από τα ίδια τα µέλη, οι οποίες απαρτίζονται από ηλικιωµένους όπως: α. Επιτροπή ψυχαγωγίας, της οποίας οι αρµοδιότητες της είναι ότι αφορά την ψυχαγωγία των µελών (εκδροµές, συνεστιάσεις, περίπατοι κ.λ.π.). β. Επιτροπή αλληλοβοήθειας, της οποίας οι αρµοδιότήτες είναι η βοήθεια στις ευπαθείς οµάδες κυρίως ηλικιωµένων, επισκέψεις σε ιδρύµατα και κυρίως είναι πηγή πληροφόρησης για την Κοινωνική Λειτουργό όσον αφορά τις ευπαθείς οµάδες που αναφέρθηκαν. γ. Οµάδα χορωδίας. δ. Οµάδα γυµναστικής. Το Κ.ΑΠ.Η. σε συνεργασία µε το γραφείο Κοινωνικής εργασίας σε συνεργασία µε όλο το προσωπικό του κέντρου εκτός των άλλων, προσφέρει σηµαντικές υπηρεσίες πρόνοιας στους ηλικιωµένους της πόλης µας και τις οικογένειες τους. Καθηµερινά εξυπηρετούνται ηλικιωµένοι και οι οικογένειες τους, αν χρειασθεί και για οποιοδήποτε πρόβληµα αντιµετωπίζουν. Επίσης έχουν βοηθηθεί κατά καιρούς άποροι και αυτό συνεχίζεται ανάλογα µε τις δυνατότητα του Κ.ΑΠ.Η. Συγκεκριµένα για το έτος 2008 πραγµατοποιήθηκαν σειρά εκδηλώσεων, εκδροµών σε Βέροια- Νάουσα- Εδεσσα, Κορινθία, Πρέβεζα, Ρουµανία Βουλγαρία, Πάρο, Τήνο, επισκέψεις σε γηροκοµεία, στο Ειδικό Σχολείο Θήβας, προγράµµατα χορωδιακών οµάδων και γυµναστικής, οµιλίες από γιατρούς και άλλους επιστήµονες σε µηνιαία βάση. Η ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Στους Παιδικούς Σταθµούς του ήµου µέχρι σήµερα 1. Λειτουργήσαµε ένα ακόµη τµήµα αυξάνοντας την δύναµη του Α' τµήµατος µε 28 νήπια εξυπηρετώντας συνολικά 140 νήπια. 2. Προσλήφθηκε µε σύµβαση ορισµένου χρόνου µια Βρεφονηπιοκόµος, προκηρύχθηκε διαγωνισµός για δύο θέσεις µονίµου προσωπικού µέσω ΑΣΕΠ δύο Βρεφονηπιοκόµων και µιας καθαρίστριας και ήρθαν µία Βρεφονηπιοκόµος και δύο βoηθoί βρεφοκόµων µετά από προηγούµενο διαγωνισµό µέσω ΑΣΕΠ. 3.Αγοράστηκε ότι χρειάζεται για την λειτουργία του όπως έπιπλα, σκεύη είδη ηλεκτρικός φούρνος κλπ. 4. Αντικαταστάθηκαν σώµατα καλοριφέρ, έγινε ξύλινη επένδυση σε αίθουσα του Β' τµήµατος και προσπαθούµε ώστε ο χώρος του σχολείου να είναι σε καλή και

11 ασφαλή κατάσταση για τα παιδιά. 5. Αγοράστηκαν είδη ψυχαγωγίας, εποπτικό υλικό, βιβλία και στους δύο παιδικούς σταθµούς. Ολες οι ενταλµατοποιηµένες δαπάνες µέχρι σήµερα είναι πληρωµένες. Η ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΑΘ- ΗΚΕΘ ΛΕIΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω ΕΙΟΥ ΘΗΒΑΣ Ως αντικείµενο της Επιχείρησης είναι και η λειτουργία του ηµοτικού Ωδείου Θήβας που λειτουργεί υπό τη διεύθυνσή της, παρέχοντας υπηρεσίες σε περίπου 230 παιδιά. ιδάσκονται πιάνο, κιθάρα, θεωρητικά, κρουστά, κλαρίνο, βιολί ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί και τµήµα µπαλέτου. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ Στα πλαίσια των κοινωνικών δραστηριοτήτων της, η Επιχείρηση υλοποιεί πρόγραµµα Μουσικοθεραπείας σε παιδιά του Ειδικού Σχολείου Θήβας. Το πρόγραµµα υλοποιείται δια Ειδικού Μουσικού Εκπαιδευτή, έχει ως στόχο την συναισθηµατική και επικοινωνιακή ανάπτυξη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες και αποσκοπεί στην καλύτερη προσαρµογή τους στο άµεσο και έµµεσο οικογενειακό περιβάλλον τους. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΗΒΑΣ ΛΕIΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ «ΣΟΝΙΑ» ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ Το έργο αρχικά είχε συνολικό προϋπολογισµό ,00 και χρηµατοδότηση έως την , από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. Στη συνέχεια παρατάθηκε η λειτουργία του έως την 30/11/2009 µε ταυτόχρονη αύξηση του προϋπολογισµού του ο οποίος ανέρχεται πλέον στο ποσό των Αναµένεται η συνέχιση της λειτουργίας του µε χρηµατοδότηση από το 4ο ΚΠΣ. Στη δοµή απασχολούνται δύο (2) άτοµα µε Σύµβαση Εργασίας Ιδιωτικού ικαίου ορισµένου Χρόνου ειδικοτήτων Κοινωνιολόγου και Επισκέπτη Υγείας, ενώ τρία (3) άτοµα ειδικοτήτων Ψυχολόγου, Ιατρού και διαµεσολαβητή απασχολούνται µε Σύµβαση Έργου. Φυσικό αντικείµενο αποτελεί η λειτουργία δοµής παροχής ιατροκοινωνικής φροντίδας για 395 Έλληνες Τσιγγάνους που κατοικούν στο ήµο Θηβαίων. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Συνεχίζεται από την Επιχείρηση η υλοποίηση των Κοινωνικών Προγραµµάτων Βοήθεια στο Σπίτι, Μονάδα Κοινωνικής Μέριµνας, στα πλαίσια των οποίων παρέχονται υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας µε κατ' οίκον νοσηλεία, ψυχολογική στήριξη και συµβουλευτική, οικιακή φροντίδα κλπ. σε ηλικιωµένα και ανήµπορα άτοµα. Κατ' επέκταση δε οι οικογένειές τους (κυρίως οι γυναίκες) που ήταν επιφορτισµένες µε τη φροντίδα τους, έχουν τη δυνατότητα να απεµπλακούν και να διευκολυνθούν στην ένταξη ή την επανένταξη στην αγορά εργασίας. ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

12 Το ηµοτικό Κέντρο Προληπτικής Ιατρικής & ηµόσιας Υγείας, το οποίο ως δραστηριότητα είχε αδρανήσει επαναλειτουργεί υπό τη διεύθυνση της ΗΚΕΘ και υλοποιεί προγράµµατα έρευνας, αγωγής υγείας, προληπτικής ιατρικής, µε στόχο την προαγωγή της υγείας του γενικού πληθυσµού της περιοχής. Συγκεκριµένα υλοποιείται πρόγραµµα δωρεάν µαστογραφίας σε γυναίκες του ήµου Θηβαίων και των δηµοτικών του διαµερισµάτων σε συνεργασία µε το Κέντρο Πρόληψης Καρκίνου του Στήθους. Ήδη έχουν πραγµατοποιηθεί περισσότερες από 400 εξετάσεις µαστογραφίας. Επίσης σε συνεργασία µε το ΚΕΛΠΝΟ κινητή µονάδα του επισκέφθηκε την πόλη και τα δηµοτικά διαµερίσµατα µε σκοπό τον έλεγχο της υγείας των οικονοµικών µεταναστών για την αποφυγή διασποράς µολυσµατικών ασθενειών. Σε συνεργασία µε τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Γιατροί του Κόσµου», από την κινητή µονάδα ΛΗΤΩ διενεργήθηκε οδοντιατρικός έλεγχος σε µαθητές των Ειδικών Σχολείων της Θήβας, των σχολείων των δηµοτικών διαµερισµάτων καθώς του σχολείου του συνοικισµού. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ Στα πλαίσια ανάπλασης της υποβαθµισµένης συνοικίας του Παλαιού Προσφυγικού Συνοικισµού Θήβας και µε στόχο τη µεγαλύτερη δυνατή ανάπτυξή της, ο ήµος Θηβαίων ως αρµόδιος για την κοινωνική και πολιτιστική αναβάθµισή της πρόκειται να υλοποιήσει παρεµβάσεις για: α) τη Βελτίωση των συνθηκών κατοικίας και ποιότητας ζωής στην περιοχή β) τη µείωση της οπτικής ρύπανσης που προκαλούν οι ερειπωµένες παλαιές κατοικίες γ) την ευκαιρία να αποκτήσουν οι κάτοικοι της περιοχής ελέγξιµο και ασφαλή χώρο µέσα στην κοινωνία, η οποία µπορεί να είναι η αφετηρία για την κοινωνική τους επανένταξη, Με δεδοµένο λοιπόν ότι η Ανάπλαση του Προσφυγικού Συνοικισµού συµπεριλαµβάνεται στους σκοπούς ίδρυσης ΕΠΟΑΘ, η οποία διέθετε τα στοιχεία (αρχεία), τα οποία η ίδια είχε συλλέξει, επεξεργαστεί και διατηρήσει και λαµβάνοντας υπόψη ότι µόνο η συγκεκριµένη Επιχείρηση είχε ασχοληθεί µε το αντικείµενο της Ανάπλασης, της ανατέθηκε η επικαιροποίnσn των στοιχείων που διέθετε και αφορούσαν στα ανωτέρω καθώς επίσης η άντληση εκείνων που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση της εργασίας που της ανατέθηκε. Βάσει της εργασίας αυτής της πρώην ΕΠΟΑΘ, ο ήµος, ολοκληρώνει σύντοµα τις ενέργειες απόκτησης των 11 κατοικιών στο Συνοικισµό. Τέλος κατά τη διάρκεια του έτους 2008, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες µετατροπής της ΕΠΟΑΘ σε Κοινωφελή Επιχείρηση του Ν. 3463/2006, µε την επωνυµία ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θήβας ( Η.Κ.Ε.Θ.), η οποία σύµφωνα µε τους καταστατικούς σκοπούς της δραστηριοποιείται πλέον στους παρακάτω τοµείς: Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Παιδείας - Πολιτισµού Αθλητισµού- Περιβάλλοντος, Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούµενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του ήµου Θηβαίων, εµπίπτουν στο πεδίο αρµοδιότητάς του, είχαν εξασφαλισµένους πόρους, και

13 ήταν στα όρια των υφισταµένων δυνατοτήτων του ήµου, συντάχθηκε και υλοποιήθηκε το Πρόγραµµα ράσης του ήµου για το έτος Το Πρόγραµµα δράσης του ήµου για το έτος 2008,ανά άξονα προτεραιότητας είχε ως ακολούθως: α. «Τοπική ανάπτυξη - Τεχνικές υποδοµές και προστασία φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος» Υλοποίηση της προµήθειας και δηµιουργία Ευρυζωνικού ικτύου στη πόλη της Θήβας (Μητροπολιτικό ίκτυο Οπτικών Ινών), καθώς και διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησής του. Παρακολούθηση της κατασκευής για τη δηµιουργία δικτύου φυσικού αερίου στη πόλη της Θήβας και παρεµβάσεις για την πληρέστερη εξυπηρέτηση της πόλης. Παρακολούθηση της εξέλιξης των µελετών και παρεµβάσεις για την άµεση υλοποίηση των έργων για Βελτίωση της Περιφερειακής οδού Θήβα-Λιβαδειά- Αράχωβα-Άµφισσα που τµήµα της αποτελεί o Βόρειος Περιφερειακός της Θήβας, και της υφιστάµενης ιαπεριφερειακής Ελευσίνα-Θήβα όσον αφορά τη κατασκευή του Ανατολικού Περιφερειακού της Θήβας. Παρακολούθηση της εξέλιξης των µελετών και παρεµβάσεις για τη Κατασκευή της νέας ιαπεριφερειακής οδού Κόρινθος-Ελευσίνα-Θήβα-Υλίκη. Εκπόνηση µελετών αστικής και αγροτικής οδοποιίας από τη Τεχνική Υπηρεσία Υλοποίηση έργων για τη βελτίωση και κατασκευή αστικής και αγροτικής οδοποιίας. Εκπόνηση µελετών για την οργάνωση υπαίθριας αναψυχής στο δάσος Μοσχοποδίου. Προετοιµασία για δηµοπράτηση σύµβασης µε εξωτερικό συνεργάτη-σύµβουλο για τη δηµιουργία Σ ΙΤ µε στόχο την αξιοποίηση της ηµοτικής περιουσίας στη περιοχή του κινηµατογράφου Σόνια, στο οικόπεδο της οδού Ηλέκτρας, στο χώρο του παλαιού Νοσοκοµείου και στην ιδιοκτησία του ήµου στο Τάχι. Σηµειώνεται ότι η χρηµατοδότηση για την παροχή υπηρεσιών του συµβούλου έχει ενταχθεί στο 20% των πόρων του Θησέα. Υπογραφή σύµβασης της κατασκευής του έργου του εκσυγχρονισµούσυµπλήρωσης της σφαγειοτεχνικής υποδοµής µε µετεγκατάσταση των δηµοτικών σφαγείων Θήβας. Εξασφάλιση ποσοτικά επαρκούς και ποιοτικά κατάλληλου υδρευτικού πόρου για την υδροδότηση της Θήβας και των Τοπικών ιαµερισµάτων, µε µέριµνα για την προστασία του υπόγειου υδροφορέα και τη στήριξη του αγροτικού εισοδήµατος. Για το έργο εξασφαλίσθηκε χρηµατοδότηση ,00 από το Πρόγραµµα «Θησέας» και υλοποιείται από τη ΕΥΑΘ. Βελτίωση και επέκταση των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων από τη ΕΥΑΘ. Σηµειώνεται ότι οι δύο παραπάνω δράσεις αναλύονται στο πρόγραµµα δράσης 2008 της ΕΥΑΘ. Επίσης σηµειώνεται ότι ο ήµος Θήβας διέθεσε το ποσό των ,00 από τους πόρους του 35% του προγράµµατος Θησέας για την επίλυση των οξυµένων προβληµάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Για τη βελτίωση της καθαριότητας και της αποκοµιδής των απορριµµάτων ο ήµος σύναψε προγραµµατικές συµβάσεις µε τη ΕΠΟ ΑΘ, για τις δράσεις ανακύκλωσης, το πλύσιµο των κάδων απορριµµάτων, και την αποκοµιδή ογκωδών αντικειµένων (στρώµατα, έπιπλα κλπ). Με την παραχώρηση δε της σκούπας από τη ΕΠΟ ΑΘ θα βελτιώσει την καθαριότητα των δρόµων της πόλης. Για την ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων υλοποιείται το έργο της κατασκευής του ΧΥΤΑ, µε εξασφαλισµένη τη λειτουργία του από τη ΕΠΟ ΑΘ και

14 αναµένεται να δροµολογηθεί από τη ΕΠΟ ΑΘ η κατασκευή Κέντρου ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών, και η διαχείριση των οργανικών και των µπάζων. Ολοκλήρωση της Β1 και Β2 φάσης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου µε στόχο την ολοκλήρωσή του και θεσµοθέτησή του κατά το τρέχον έτος. Με την ολοκλήρωση του ΓΠΣ, πέραν της οικιστικής οργάνωσης θα επιτευχθεί: ιαχωρισµός βιοµηχανικής βιοτεχνικής και γεωργικής δραστηριότητας. Χωροθέτηση ζωνών για οργάνωση των βιοµηχανικών βιοτεχνικών χρήσεων. Έλεγχος της διάχυσης και ιδίως των αποθηκών τύπου logistics και χωροθέτηση οργανωµένων υποδοχέων. Καθορισµός όρων ανάπτυξης της εντατικής κτηνοτροφίας και ζώνες παραδοσιακής κτηνοτροφίας. Η χωροθέτηση Επιχειρηµατικού Πάρκου για «ευγενείς» λειτουργίες. Αποπεράτωση των έργων της ολοκληρωµένης παρέµβασης στο Συνοικισµό Θήβας. Εκπόνηση της µελέτης για την ανάπλαση του πεζοδρόµου της οδού Επαµεινώνδα. Ξεκίνησε η διαδικασία απόκτησης γης, µε αγορά από τη ΕΥΑΘ και µε πράξεις αναλογισµού, των κοινοχρήστων χώρων παρά τα ρέµατα, προκειµένου να εκπονηθούν οι µελέτες για τη δηµιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής. Παρεµβάσεις για την προώθηση των απαραίτητων Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τη ζώνη NATURA Υλίκη-Παραλίµνη. Αποκατάσταση των Χώρων ιάθεσης Απορριµµάτων στο Ύπατο και στο Αµπελοχώρι. β. «Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός». o Απασχόληση Ολοκλήρωση του προγράµµατος της Συµβουλευτικής από τη ΗΚΕΘ και το ήµο Θηβαίων, για τους κατοίκους του Συνοικισµού Θήβας. Υλοποίηση 16 προγραµµάτων κατάρτισης για τους κατοίκους του Συνοικισµού Θήβας στα πλαίσια της ολοκληρωµένης παρέµβασης. Υλοποίηση προγράµµατος προώθησης στην απασχόληση κατοίκων του Συνοικισµού Θήβας, σε συνεργασία µε τον ΟΑΕ. Υλοποίηση προγράµµατος προώθησης στην απασχόληση, σε συνεργασία µε τον ΟΑΕ, για το σύνολο των κατοίκων του ήµου στα πλαίσια της Τοπικής Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση «Βοιωτικό δίκτυο για την απασχόληση». Συµβολή στην προώθηση στην απασχόληση, µε την απασχόληση πέντε ατόµων στο ήµο για απόκτηση εργασιακής εµπειρίας, και είκοσι ατόµων µε µερική απασχόληση. Συµµετοχή της ΗΚΕΘ σε δίκτυο φορέων που υλοποιούν ολοκληρωµένες αστικές παρεµβάσεις. Συµµετοχή του ήµου σε δίκτυο φορέων που υλοποιούν προγράµµατα Τοπικών Πρωτοβουλιών για την Απασχόληση. Λειτουργία του γραφείου Ενηµέρωσης για την Απασχόλησης που δηµιουργήθηκε στο ήµο και θα παρέχει ηλεκτρονική υποστήριξη για την προσφορά και ζήτηση θέσεων εργασίας και υποστήριξη για την επιχειρηµατικότητα. Κοινωνική Πολιτική Συνέχιση της λειτουργίας του 1ου ΚΑΠΗ Συνέχιση της λειτουργίας των δύο παιδικών σταθµών. Κατασκευή κτιρίου κοινωνικών υπηρεσιών δίπλα στο σταθµό Θήβας του ΟΣΕ. ηµιουργία ιατροκοινωνικού κέντρου για τους τσιγγάνους από τη ΗΚΕΘ.

15 Συνέχιση της λειτουργίας των δοµών «Βοήθεια στο σπίτι» και «Κοινωνική µέριµνα» από τη ΕΠΟΑΘ. ηµιουργία Τοπικού Συµβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας ήµου Θηβαίων. Πρωτοβουλίες για τη πρόληψη της παραβατικότητας στη περιφέρεια του ήµου. Παιδεία Παρεµβάσεις για εξασφάλιση χρηµατοδότησης για τη βελτίωση των υποδοµών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας παιδείας, και τη κατασκευή νέων κτιρίων µε προτεραιότητα στη στέγαση του 1ου ηµοτικού και του 1ου Νηπιαγωγείου. Παρεµβάσεις για δηµιουργία αυτόνοµου ΤΕΙ, µε τη δηµιουργία δεύτερης σχολής δύο τουλάχιστον τµηµάτων στη Θήβα. Παρεµβάσεις για τη συµπλήρωση των υποδοµών της τριτοβάθµιας παιδείας (παράρτηµα ΤΕΙ Χαλκίδας στη Θήβα). Παρεµβάσεις για δηµιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για Υλίκη- Παραλίµνη και Μοσχοπόδι. Η ολοκλήρωση του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής που κατασκευάσθηκε. Πολιτισµός Παρεµβάσεις για οριοθέτηση και κήρυξη όλων των αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων, νεώτερων και αρχαίων και ιστορικών τόπων και τοπίων και κήρυξη ως ιστορικού κέντρου του κέντρου της πόλης της Θήβας. Παρεµβάσεις στο ΥΠ.ΠΟ. για προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων. ιοργάνωση συνεδρίων για τον πολιτισµό, συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή συµµετοχή του σε αυτά µε αρµόδιο φορέα το Πνευµατικό Κέντρο. Αθλητισµός Οργάνωση και λειτουργία του ηµοτικού Αθλητικού Οργανισµού Θήβας. Κατασκευή των γηπέδων Ελεώνα και Νεοχωρακίου. Κατασκευή των γηπέδων Μουρικίου και Υπάτου, και µελέτη για το γήπεδο Αµπελοχωρίου. γ. «Ο ήµος Θηβαίων ως οργανισµός και οι σχέσεις του µε τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς» Επιµόρφωση του προσωπικού του ήµου. Σύνταξη του θεσµοθετηµένου Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Θηβαίων. Ολοκλήρωση της δηµοπρατηµένης προµήθειας προγραµµάτων για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών. Αναδιοργάνωση των ηµοτικών Επιχειρήσεων. Σύνταξη εγχειριδίου διαδικασιών του ήµου. Επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας του ήµου Θηβαίων για την υλοποίηση έργων συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ). Προετοιµασία για πιστοποίηση σύµφωνα µε το υπό σύνταξη από τον ΕΛΟΤ Πρότυπο διοίκησης και διαχείρισης έργων. Πρωτοβουλίες για επίλυση του οικονοµικού προβλήµατος του ήµου. Τέλος συνεχίστηκαν οι παρεµβάσεις µας για τη βελτίωση - συµπλήρωση του θεσµικού πλαισίου (συµβάσεις υπηρεσιών ΟΤΑ, πρότυπο Τελικού ικαιούχου ΚΠΣ, δηµοτικές επιχειρήσεις, Φορείς ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, κλπ), καθώς και για την αύξηση των πόρων της Αυτοδιοίκησης.

16 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2008 Για τις δράσεις του παραπάνω προγράµµατος, που αποτελούν έργα, τεχνικές µελέτες και υπηρεσίες του Ν. 3316/05, υλοποιούνται από το ήµο Θηβαίων, και έχουν εξασφαλισµένους πόρους, είχε συνταχθεί και υλοποιήθηκε το Τεχνικό Πρόγραµµα του έτους Αφορούσε την υλοποίηση έργων προϋπολογισµού ,68, µε υφιστάµενες συµβάσεις ,44, και πιστώσεις για το 2008, ,81. Στο τέλος του έτους ο προϋπολογισµός των έργων είχε ανέλθει σε ,03, οι συµβάσεις σε ,80, και οι πληρωµές σε ,75 Επίσης αφορά την υλοποίηση µελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/05, προϋπολογισµού ,03, µε υφιστάµενες συµβάσεις ,76, και πιστώσεις για το 2008, ,68. Στο τέλος του έτους ο προϋπολογισµός των µελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/05 είχε ανέλθει σε ,75, οι συµβάσεις σε ,23, και δεν έγιναν πληρωµές. Η πορεία των οικονοµικών πραγµάτων του ήµου το προηγούµενο έτος παρουσίασε µικρές διαφορές σε σχέση µε το Το 2007 τα εισπραχθέντα τακτικά έσοδα ανήλθαν σε ευρώ, και τα συνολικά σε ευρώ. Το 2008, τα εισπραχθέντα τακτικά έσοδα ανήλθαν σε ευρώ, και τα συνολικά σε ευρώ. Το 2007 τα έξοδα ανήλθαν σε ευρώ. Το 2008, τα έξοδα ανήλθαν σε ευρώ. Η όλη οικονοµική κατάσταση του ήµου είναι γνωστή. Οι κινήσεις στις οποίες αποφασίσαµε να προβούµε είναι δύο. Πρώτον, η σύναψη δανείου ευρώ περίπου, σύµφωνα µε τη µελέτη του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, που έχουµε αναπτύξει διεξοδικά στο ηµοτικό Συµβούλιο. Οι επαφές µας µε το ταµείο παρακαταθηκών και ανείων, εξ αιτίας της οικονοµικής κρίσης που επικαλέστηκε το ταµείο, ναυάγησαν. Αναζητήσαµε λοιπόν ιδιωτική τράπεζα για τη σύναψη του δανείου. Μετά και την ολοκλήρωση των εκκαθαρίσεων των δηµοτικών επιχειρήσεων, έχουµε συγκεντρώσει όλα τα απαιτούµενα οικονοµικά στοιχεία για τη σύναψη του δανείου το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα. εύτερον, η αναζήτηση τρόπων αύξησης των ίδιων πόρων του ήµου. Ετσι, κινούµαστε προς την κατεύθυνση της εκµετάλλευσης των δηµοτικών εκτάσεων µέσω της ανάπτυξης των ΑΠΕ, και συγκεκριµένα για την τοποθέτηση ανεµογεννητριών και φωτοβολταϊκών τόξων. Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επανεξέτασης των δηλώσεων των βιοµηχανιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή µας, σε σχέση µε τα δηλωθέντα και τα πραγµατικά καλυφθέντα τετραγωνικά µέτρα. Το µέτρο είναι όντως αποτελεσµατικό. Μέχρι σήµερα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις για τις οποίες ο ήµος έχει ήδη βεβαιώσει πρόστιµα ύψους ευρώ περίπου. Η ολοκλήρωση των ελέγχων και η αποκατάσταση της πραγµατικότητας, θα συµβάλει σε βάθος χρόνου στην αντιµετώπιση των πιεστικών οικονοµικών προβληµάτων του ήµου.

17 Είναι γνωστό σε όλους µας, ότι το πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξακολουθεί να είναι πιεστικό. Είναι πολλές οι σκέψεις, οι προτάσεις, τα οράµατα όλων µας, που διαπιστώνουµε στην πράξη ότι δεν µπορούν να υλοποιηθούν, λόγω της οικονοµικής στενότητας, λόγω της οικονοµικής εξάρτησης από το Κράτος, λόγω της γραφειοκρατίας, λόγω της ελλειπούς στελέχωσης των ΟΤΑ. Συνεχίζουµε την προσπάθεια προσφοράς του µέγιστου δυνατού στην πόλη µας και στους πολίτες µας.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Για τις απαιτούμενες δράσεις, που εξυπηρετούν και προωθούν τους ειδικούς στόχους για κάθε αναπτυξιακή προτεραιότητα του Δήμου Θηβαίων, εμπίπτουν στο πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού 4.1 4 ιάγνωση αναγκών σε επίπεδο διαµόρφωσης αξόνων στρατηγικής 4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 4.1.1 Εσωτερικό Περιβάλλον Οργάνωση και Λειτουργία Παρουσιάζεται πολυδιάσπαση ορισµένων υπηρεσιών, µε ετεροβαρή φόρτο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΚΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχεδιασμός των δράσεων και η διαμόρφωση των στόχων για την αειφορική ανάπτυξη του Δήμου Κέας που προτείνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και προώθησης της απασχόλησης Ο κυρίαρχος στόχος μας για το 2012 Συγκεκριμένη στόχευση για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΜΟΤΗ Αγαπητή ηµότισσα, Αγαπητέ ηµότη, Η εφαρµογή σχεδιασµένης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ολοκληρωµένη ανάπτυξη του τόπου. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 1. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σηµαντικό πρόβληµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ:4710 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Συγχώνευση νοµικών προσώπων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος.

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Η ταυτότητα µας γεννήθηκε µαζί µε τη διατύπωση του επιχειρηµατικού µας οράµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Προσαρμογή της αμιγούς δημοτικής επιχείρησης Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισμού Ιεράπετρας σε κοινωφελή επιχείρηση σύμφωνα με το ν.3463/2006. Βασικές Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 1. Ανέγερση Β ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης Σύµβαση έργου: 724.000,00 Το έργο ολοκληρώθηκε 2. Συντήρηση κτιρίου πρώην Δηµοτικού Σχολείου Αρίστηνου και Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 09 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8.444 Γραφείο Δημάρχου Προς Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλιάρτου Θεσπιέων Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

100.819,68 216.277,06 199.891,00 83.613,07 115.686,91 130.000,00 307.113,50 329.372,92 403.950,00

100.819,68 216.277,06 199.891,00 83.613,07 115.686,91 130.000,00 307.113,50 329.372,92 403.950,00 Κεφάλαιο 2.3 Οικονοµικός Προγραµµατισµός Κεφάλαιο 2.3.1 Εκτίµηση Εσόδων Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται ο οικονοµικός προγραµµατισµός των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Εµµ. Παππά. Όπως

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής:

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Την ορθολογική διαχείριση των χρημάτων των συμπολιτών μας. Την αποτελεσματική διεκδίκηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ, κ. Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ. 1. ΝΤΟΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό µέλος) 2. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό µέλος)

ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΡΑΝΗΣ. 1. ΝΤΟΥΡΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Τακτικό µέλος) 2. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Τακτικό µέλος) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο..Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµός Πρωτοκόλλου : 2334/19-03-2015 Αριθµός Συνεδρίασης : 6 η /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; 1 Οµιλία Νίκου Αδαµόπουλου προέδρου σωµατείου εργαζοµένων στην ηµερίδα για την ανακύκλωση στο ήµο Νέας Ιωνίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; Κύριε δήµαρχε, κτλ. Ευχαριστούµε που µας καλέσατε να

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015)

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015) Σκοπός: Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας σκοπό έχει τη σύνταξη,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 04 Α.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την αναµόρφωση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης 2013 και του Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2013».

Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την αναµόρφωση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης 2013 και του Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2013». ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14439/31-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 502 Από το πρακτικό 27 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την αναµόρφωση του

Διαβάστε περισσότερα

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία

Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου. Παραλία Στάδιο Στρατόπεδο Aσηµακοπούλου Παραλία Λιµανάκι Σφαγείων Καρνάγιο Το Περιγιάλι όπως είναι σήμερα. Η γραμμή περιγράφει τη περιοχή που διαμορφώνεται σε μια νέα, πρότυπη πόλη στα ανατολικά της Καβάλας. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΜΥΚΟΝΟΣ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΦΝΗ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχεδιασμός των δράσεων και η διαμόρφωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από το Καρπενήσι ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς την ένταξη στο ΕΣΠΑ : του

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Σκοπός : Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας σκοπό έχει τη σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΑ 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) Συστάθηκε µε την 70/2011 απόφαση του Δ.Σ. Προέκυψε από τη συγχώνευση : v Της ΔΕΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 4 ης / 1 3-5 - 2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (4/4/2012)

Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (4/4/2012) Συνεδρίαση Υπηρεσιακής Επιτροπής για το Ε.Σ.Π.Α. (4/4/2012) Ειδικότερα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής: 1. ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Εξελίσσεται η κατασκευή της «Ανάπλασης Ιστορικού Κέντρου (Γ Φάση)» και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο.5 Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο παρών Οδηγός ιαδικασιών Ωρίμανσης Εργων ή Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (Μ.Ε.Α.Λ.) δίνει μια συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Σχέδιο ιαγνωστικής Ανάλυσης και Ανάλυσης SWOT 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ 5.1 5.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΌΡΑΜΑ, ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 5.1.1 Αποστολή «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013)

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013) ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013) Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες η έγκυρη ενημέρωση για το

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙ, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες Λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών με δημοκρατικές και διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ IΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση : Β. Ηπείρου 20 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΚ45332 Πληροφορίες: Ν.Θεοδόσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: ΑΙΤΙΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Η κρίση στον χώρο των Μηχανικών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Μετά την κορύφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Πεπραγµένων 2011

Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 Καθαρισµός των γεωτρήσεων Αγυιάς Νέα αποχετευτικά έργα Βελτιστοποίηση επεξεργασίας Λυµάτων Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών.Ε.ΥΑ. ΧΑΝΙΩΝ Απολογισµός Πεπραγµένων 2011 Θεµατικοί Τοµείς: Επιχειρησιακοί στοίχοι Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας

Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αριθµός απόφασης:61/2011 Από το πρακτικό της αριθ.10/2011 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Αλεξάνδρειας ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε την έκλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012

ΝΙΚΑΙΑ 25 /03/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πετρίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δημήτρης Οικονόμου Μάρτιος 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΣΟΑΠ Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΣΟΑΠ Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Αρ. Πρωτ:3385 Aθήνα, 22.07.2014 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.(ΠΑΟΣΥΕΤ) Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ 6 1, Α Θ Η Ν Α - T. K. 1 0 5 5 1-3 ος ό ρ ο φ ο ς, γ ρ α φ ε ί ο 7 Τ Η Λ : 2 1 0. 3 2 1 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2010 ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Σήµερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 Ταχ. /νση : Πλ. Ελευθερίας 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ 37.000 στρ. 710 κάτοικοι ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγροτική και γεωργική παραγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα