ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ"

Transcript

1 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 6 Ιοσνίοσ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ: Β Σατ.Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 ΠΟΛ: 1070 Σατ.Κωδ.: Αζήλα ΠΡΟ: Χο Π.Γ. Σηλέθωνο: ΦΑΞ: Πληροθορίες: Μ. Υαπίδεο, Μ. Ζιηνθαχηνπ 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΟΥΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σατ. Γ/νζη: Υαλδξή 1 & Θεζ/λίθεο Σατ. Κωδ.: Μνζράην Πληροθορίες: Α. Ληαπάθε,. Φαξξάο ΘΔΜΑ: «Οδηγίες για ηη ζσμπλήρωζη και ηην εκκαθάριζη ηης δήλωζης θορολογίας ειζοδήμαηος νομικών προζώπων και νομικών ονηοηήηων θορολογικού έηοσς 2015». Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα θαη ζε ζπλέρεηα ηεο ΠΟΛ 1049/2016 απφθαζεο (ΦΔΚ 1238 Β ), κε ηελ νπνία νξίζζεθε ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ θνξνινγηθνχ έηνπο 2015, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: Ι. ΓΔΝΙΚΑ Σν έληππν θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2015 είλαη εληαίν γηα φια ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ (απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά) ή ηνλ ηξφπν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ (κε βάζε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ή Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα). Παξφια απηά, θαηά ηελ ππνβνιή κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζφδνπ ηεο δήισζεο δελ επηηξέπεηαη ε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ θσδηθψλ θαη πηλάθσλ, αιιά ζα ζπκπιεξψλνληαη κφλν 1

2 απηνί πνπ αθνξνχλ ζηα ζπγθεθξηκέλα λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο κε βάζε ηελ εμήο θαηεγνξηνπνίεζε: α) Ννκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο κε απινγξαθηθά βηβιία β) Ννκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο κε δηπινγξαθηθά βηβιία γ) Ννκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα δ) Ννκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. ή κε βάζε ηα Δ.Λ.Π. ΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ - ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΠΙΝΑΚΩΝ 1. Οη θσδηθνί 116, 117, 118 και 119 ζα ζπκπιεξψλνληαη απφ φια ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο, πνπ ζπληάζζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο είηε κε βάζε ηα Γ.Λ.Π. είηε κε ηα Δ.Λ.Π. Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη θσδηθνί 118 θαη 119 ζα ζπκπιεξψλνληαη κφλν απφ απηνχο πνπ εκθαλίδνπλ δηαθνξέο θνξνινγηθήο θαη ινγηζηηθήο βάζεο, θαζφζνλ δηαθνξεηηθά ζα ζπκπιεξψλνληαη κφλν νη θσδηθνί 116 θαη 117, αληίζηνηρα. Δπηζεκαίλεηαη, φηη φζνλ αθνξά ζηνλ θσδηθφ 650 «Δθαξκνγή Γ.Λ.Π/ Δ.Λ.Π», απηφο ζα παξακείλεη αλελεξγφο, αθνχ ζε θάζε πεξίπησζε ε ζπκπιήξσζε ηεο δήισζεο ζα μεθηλά απφ ηνπο θσδηθνχο 116 θαη ηνλ θσδηθφ 455 ζα κεηαθέξεηαη ην ζχλνιν ησλ κε εθπηπηφκελσλ δαπαλψλ απφ ηελ θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο, θαζφζνλ ε αλάιπζε, ζε επηκέξνπο θσδηθνχο, ησλ αληίζηνηρσλ δαπαλψλ θαηαρσξείηαη πιένλ κφλν ζηελ θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο απφ φπνπ κεηαθέξεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ απηψλ ζηε δήισζε. Ζ κεηαθνξά ζα γίλεηαη κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ θσδηθψλ ηνπ εληχπνπ Δ3. Δπηζεκαίλεηαη, φηη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα κε απινγξαθηθά βηβιία δεν ζα γίλεηαη ε αλακφξθσζε ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ζηνλ πίλαθα Ε ηνπ εληχπνπ Δ3 θαη ζπλεπψο δελ ζα ζπκπιεξψλνληαη νη αληίζηνηρνη θσδηθνί ηνπ πίλαθα απηνχ. Σα παξαπάλσ λνκηθά πξφζσπα κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ θσδηθψλ 551, 555, 559 θαη 563 ηνπ ππνπίλαθα δ ηνπ εληχπνπ Δ3, κεηαθέξνπλ ην απνηέιεζκα γηα ηπρφλ θνξνινγηθή αλακφξθσζε (π.ρ. δαπάλεο κε εθπηπηφκελεο, απαιιαζζφκελα κεξίζκαηα, αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, θ.ιπ.) θαη θνξνιφγεζε ζην έληππν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. 3. ηνλ θσδηθφ 453 αλαγξάθεηαη ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ «Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο» πνπ ζρεκαηίζζεθε κε βάζε ηηο πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο ηνπ λ.2238/1994 φπσο απηφ εκθαλίδεηαη ζηηο θαη αθνξά ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ζηηο , ζηηο , θαη κεησκέλν θαηά ηηο ηπρφλ δηαγξαθέο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ρξήζεηο πξηλ ηελ θαη έιαβαλ ρψξα έσο θαη εληφο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2014 θαη ην νπνίν κεηαθέξεηαη απηνχζην ζηα θνξνινγεηέα έζνδα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο

3 ζπλαζξνηδφκελν κε ηα ινηπά θνξνινγνχκελα έζνδα ηνπ έηνπο απηνχ. ε πεξίπησζε πνπ κία επηρείξεζε θιείλεη ηζνινγηζκφ κε εκεξνκελία δηαθνξεηηθή ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ π.ρ , ην ππφινηπν ηνπ ππφςε ινγαξηαζκνχ, φπσο απηφ εκθαλίδεηαη ζηηο θαη αθνξά ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ζηηο , , θαη , ζα κεηαθεξζεί απηνχζην ζηα θνξνινγεηέα έζνδα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο πνπ ιήγεη ζηηο πνπ αθνινπζεί ηελ πεληαεηία κεησκέλν θαηά ηηο ηπρφλ δηαγξαθέο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα έσο θαη ην πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ έηνο (ΓΔΑΦΒ ΔΞ2015/ έγγξαθφ καο). 4. ηνπο θσδηθνχο 456 θαη 464 αλαγξάθνληαη ηα πηζησηηθά θαη ρξεσζηηθά ππφινηπα αληίζηνηρα, ησλ απνζεκαηηθψλ ηα νπνία κεηαθέξνληαη ζηα θνξνινγεηέα απνηειέζκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2015 θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 12 θαη 13 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013 θαη γηα ηα νπνία δελ επηιέρζεθε ε απηνηειήο θνξνιφγεζε κε ζπληειεζηή 19% (ΠΟΛ.1143/2014 εγθχθιηνο). Σα πνζά ησλ απνζεκαηηθψλ απηψλ εθφζνλ έρνπλ επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρξήζε ζρεκαηηζκνχ ηνπο, ζα θαηαρσξεζνχλ ζηε δήισζε ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2015 εμσινγηζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα ζπκςεθηζζνχλ κε ηα θνξνινγηθά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) ηνπ έηνπο απηνχ. 5. Ο θσδηθφο 457 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ρξεσζηηθή δηαθνξά ιφγσ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαηά ην πξψην θνξνινγηθφ έηνο απφ ηε δηαγξαθή ρξεψλ νθεηιεηψλ ηνπο, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4172/2013. ηνλ ζρεηηθφ θσδηθφ ζα δεισζνχλ ην ηξέρνλ θνξνινγηθφ έηνο ηα 14/15 ηεο πξνθχπηνπζαο δηαθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα εθπεζζεί ην 1/15. Γηα ηα επφκελα θνξνινγηθά έηε, ην ζρεηηθφ πνζφ ζα αλαγξάθεηαη κφλν ζηνλ θσδηθφ 473 πξνθεηκέλνπ λα εθπίπηεη θαη έηνο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο ην 1/15 ηεο πξνθχπηνπζαο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο. Δπίζεο, απφ ηηο ίδηεο επηρεηξήζεηο θαη κφλν θαηά ην πξψην θνξνινγηθφ έηνο εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο, ζπκπιεξψλνληαη πξψηα νη θσδηθνί αξηζκνί 811, 812 και 813 πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο, ην πνζφ απφζβεζεο ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο θαη ην ππνιεηπφκελν πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο πξνο απφζβεζε, αληίζηνηρα. 6. ηνλ θσδηθφ 452 αλαγξάθεηαη ην κε δηαλεκεζέλ εηζφδεκα ειεγρφκελεο αιινδαπήο εηαηξείαο, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4172/2013 θαη κε βάζε ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ ΠΟΛ.1076/2014 εγθχθιην. 7. ηνπο θσδηθνχο 495, 474, 458, 465, 466, 470, 463, 467, 459, 468, 471, 472, 469, 559, 752, 473, 550 και 462, αλαγξάθνληαη ηα έζνδα πνπ κε βάζε ηηο αλαθεξφκελεο ζηνπο νηθείνπο θσδηθνχο δηαηάμεηο ηνπ λ.4172/2013 απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. 3

4 Δηδηθφηεξα: α) ηνλ θσδηθφ 495 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ησλ εηζπξαηηφκελσλ κεξηζκάησλ πνπ απαιιάζζεηαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ.4172/2013. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο πιήξσζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ην λνκηθφ πξφζσπν ζα ζπκπιεξψλεη ππνρξεσηηθά ηνλ πίλαθα 4. Ο θσδηθφο απηφο ζπκπιεξψλεηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεγνξία ησλ βηβιίσλ (απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά) πνπ ηεξνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θνξνινγεηέσλ απνηειεζκάησλ ηνπο, ρσξίο λα ειέγρεηαη ε επάξθεηα θεξδψλ κε βάζε ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 016. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ν ιήπηεο λνκηθφ πξφζσπν δεηήζεη πξνζσξηλά απαιιαγή απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο κε θαηάζεζε αληίζηνηρεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 48, ζα πξέπεη λα αλαγξάςεη ζηνλ ίδην πίλαθα ηα ζηνηρεία ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο (ΠΟΛ.1039/2015 εγθχθιηνο). β) ηνλ θσδηθφ 474 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ησλ εζφδσλ ιφγσ ζπκκεηνρήο πνπ έρεη απνθηήζεη λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα απφ αθνξνιφγεηα έζνδα ηνπ λ. 2238/1994, ηα νπνία θνξνινγήζεθαλ θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 12 θαη 13 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013, πξνθεηκέλνπ θαηά ηελ πεξαηηέξσ δηαλνκή ηνπο λα κελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4172/2013 (θνξνιφγεζε κε ζπληειεζηή 29%) θαζφζνλ κε ηελ επηβνιή ηεο απηνηεινχο θνξνιφγεζεο (15% ή 19%), εμαληιήζεθε θάζε θνξνινγηθή ππνρξέσζε θαη ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ πνπ ηα απφθηεζαλ. Δπηπιένλ, ζηνλ θσδηθφ απηφ αλαγξάθνληαη ηα πνζά ησλ πιενλαζκάησλ ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ηνπ λ.4015/2011, δηαλεκεζέλησλ θαη κε, πξνθεηκέλνπ νη ππφςε ζπλεηαηξηζκνί λα ηχρνπλ απαιιαγήο απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαζφζνλ ηα πνζά απηά δελ θνξνινγνχληαη ζην φλνκα ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ αιιά ησλ κειψλ απηψλ (αξ. πξση: ΓΔΑΦ Β ΔΞ2016/ έγγξαθφ καο) γ) ηνλ θσδηθφ 458 αλαγξάθεηαη ε ππεξηίκεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηπρφλ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε αθηλήηνπ ε νπνία δελ ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο, φπσο δηεπθξηλίζζεθε ζηελ ΠΟΛ. 1059/2015 εγθχθιηφ καο. δ) ηνλ θσδηθφ 465 αλαγξάθεηαη ε ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ κεηαβίβαζε εηαηξηθψλ νκνιφγσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη εθαξκνγή ηνπ λ.3156/2003, θαζψο θαη εηαηξηθψλ νκνιφγσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ εηαηξείεο κε έδξα ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ θαη ηνπ ΔΟΥ/ΔΕΔ, φπσο έρεη δηεπθξηληζζεί κε ηελ ΠΟΛ.1032/2015 εγθχθιηφ καο. ε) ηνλ θσδηθφ 466 αλαγξάθεηαη ε ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ εθπνίεζε κεξηδίσλ ΟΔΚΑ (εκεδαπψλ, Δ.Δ., ΔΟΥ/ΔΕΔ), φπσο έρεη δηεπθξηληζζεί κε ηελ ΠΟΛ.1032/2015 εγθχθιηφ καο, θαζψο θαη ηα δηαλεκφκελα θέξδε απφ κεξίδηα ΟΔΚΑ (εκεδαπψλ, Δ.Δ., ΔΟΥ/ΔΕΔ) κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΠΟΛ.1042/2015 εγθχθιηφ καο. 4

5 Γηα ηα σο άλσ πνζά, ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, δελ νθείιεηαη θφξνο λνκηθνχ πξνζψπνπ, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4172/2013, θαζφζνλ θαηηζρχνπλ νη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ.4099/2012, απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη φηη νη κεξηδηνχρνη ή κέηνρνη, θαηά πεξίπησζε, ησλ ΟΔΚΑ απαιιάζζνληαη απφ θάζε θφξν, δεδνκέλνπ φηη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ ζην επίπεδν ηνπ ΟΔΚΑ (εηδηθφο θφξνο επί ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ), εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ ΟΔΚΑ θαη ησλ κεξηδηνχρσλ ή κεηφρσλ ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ε ηπρφλ δεκία απφ εθπνίεζε κεξηδίσλ ΟΔΚΑ, ζα πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο σο κε εθπηπηφκελε δαπάλε. ζη) ηνλ θσδηθφ 470 αλαγξάθεηαη ε ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαβίβαζε ηεο άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ηνπ νρήκαηνο απηνθηλήησλ δεκνζίαο ρξήζεο θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.2579/1998, θαζφζνλ νη ππφςε δηαηάμεηο σο εηδηθφηεξεο θαηηζρχνπλ ηνπ λ.4172/2013. ηνλ ίδην θσδηθφ αλαγξάθεηαη θαη ε ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κεηαβίβαζε κεηνρψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ΚΣΔΛ, φηαλ ε κεηνρηθή ηδηφηεηα κεηαβηβάδεηαη ηαπηφρξνλα κε ηε κεηαβίβαζε ηνπ ιεσθνξείνπ Γ.Υ, θπξηφηεηαο ηνπ κεηαβηβάδνληαο κεηφρνπ (ΠΟΛ.1128/2015 εγθχθιηνο). δ) ηνλ θσδηθφ 463 αλαγξάθεηαη ε ππεξαμία πνπ πξνέθπςε απφ ηελ απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ κεηαζρεκαηηδφκελσλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηνπ λ. 4172/2013 θαη ε νπνία γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο δελ αλαγλσξίδεηαη. ε) ηνλ θσδηθφ 467 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ησλ ηφθσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ νκφινγα πνπ εθδφζεθαλ απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηαζεξφηεηαο (ΔΣΥ), θαη εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, νη νπνίνη απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013. ζ) Ο θσδηθφο 459 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απνθηνχλ θέξδε απφ ηε δηάζεζε παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.4172/2013. η) ηνλ θσδηθφ 468 αλαγξάθνληαη ηα απαιιαζζφκελα έζνδα ησλ θνξέσλ γεληθήο θπβέξλεζεο πνπ είλαη θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο θαη ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην θξάηνο ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε πνζνζηφ 100%, πξνθεηκέλνπ ηα ππφςε λνκηθά πξφζσπα λα θνξνινγεζνχλ γηα ην εηζφδεκά ηνπο απφ θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. α ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4172/2013. Σαπηφρξνλα, φκσο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπκπιεξσζεί θαη ν θσδηθφο 2017 ηεο «Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο» κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηα απαιιαζζφκελα έζνδα, πξνθεηκέλνπ λα ππαρζεί ηειηθά ζε θνξνιφγεζε, θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο δήισζεο, ην νξηδφκελν απφ ην λφκν αληίζηνηρν εηζφδεκα (θεθάιαην θαη ππεξαμία θεθαιαίνπ). 5

6 ηα) ηνλ θσδηθφ 471 αλαγξάθνληαη ηα έζνδα ησλ αζηηθψλ κε θεξδνζθνπηθψλ εηαηξεηψλ πνπ απνηεινχλ εηζξνέο θεθαιαηνπρηθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. ζπλδξνκέο θαη εγγξαθέο ησλ κειψλ, ρνξεγίεο ή δσξεέο πξνο ηηο εηαηξείεο, θ.ιπ.) θαη ηα νπνία φπσο έρεη γίλεη δεθηφ κε ηελ ΠΟΛ.1059/2015 εγθχθιηφ καο δελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαη ζπλεπψο δελ θνξνινγνχληαη. Σαπηφρξνλα, φκσο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ν θσδηθφο 2021 ηεο «Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο» κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηα πην πάλσ πνζά, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε εθθαζάξηζε ησλ ππφςε λνκηθψλ νληνηήησλ ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. ηβ) ηνλ θσδηθφ 472 αλαγξάθνληαη νη εηζθνξέο ησλ κειψλ ησλ Σνπηθψλ Οξγαληζκψλ Δγγείσλ Βειηηψζεσλ (ζπλδξνκέο - δηθαηψκαηα εγγξαθήο), νη νπνίεο δελ θνξνινγνχληαη θαζφζνλ δελ απνηεινχλ έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο (ΓΔΑΦΒ ΔΞ2015/ έγγξαθφ καο). Σαπηφρξνλα, φκσο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ν θσδηθφο 2022 ηεο «Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο» κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηα πην πάλσ πνζά, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε εθθαζάξηζε ησλ ππφςε λνκηθψλ νληνηήησλ ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. ηγ) ηνλ θσδηθφ 469 αλαγξάθνληαη ηα έζνδα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4172/2013 (π.ρ. Σξάπεδα Διιάδνο) ή εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ (π.ρ απαιιαζζφκελα έζνδα ηερληθψλ εηαηξεηψλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.4171/1961, απαιιαζζφκελα έζνδα αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ θαη εθαξκνγή.α.γ.φ, απαιιαζζφκελα έζνδα αλσλχκσλ εηαηξηψλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ λ. 2778/1999). Σαπηφρξνλα, φκσο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπκπιεξσζεί θαη ν θσδηθφο 2019 ηεο «Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο» κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο ησλ ππφςε πξνζψπσλ θαη νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε εθθαζάξηζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. ηδ) ηνλ θσδηθφ 559 αλαγξάθνληαη ηα έζνδα ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ ε θνξνιφγεζε ησλ νπνίσλ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.27/1975, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ.14 θαη 15 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013. Σαπηφρξνλα, φκσο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπκπιεξσζεί θαη ν θσδηθφο 2018 ηεο «Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο» κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηα απαιιαζζφκελα έζνδα γηα ιφγνπο εθθαζάξηζεο ηεο δήισζεο. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ηα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη σο άλσ επηρεηξήζεηο έρνπλ εηζφδεκα θαη απφ άιιεο πεγέο (θιάδνπο δξαζηεξηφηεηαο), θαζφζνλ φπσο έρεη γίλεη δεθηφ απφ ηε Γηνίθεζε, δελ ππνρξενχληαη ζε ππνβνιή δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηα γξαθεία ή ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ Διιάδα κε 6

7 βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.27/1975, γηα ην απαιιαζζφκελν θαηά ηηο δηαηάμεηο απηέο εηζφδεκα (ΠΟΛ. 1060/2015 εγθχθιηνο). ηε) Ο θσδηθφο 752 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο (λνκηθά πξφζσπα ησλ πεξ. α θαη δ ηνπ άξζξνπ 45, ήηνη θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο, ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο απηψλ) γηα ηηο νπνίεο ε ρξεσζηηθή δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη ζε βάξνο ηνπο απφ ηελ αληαιιαγή νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή εηαηξηθψλ νκνιφγσλ κε εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, θαη εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, εθπίπηεη ηζφπνζα ζε ηξηάληα (30) ηζφπνζεο εηήζηεο δφζεηο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηε ρξήζε κέζα ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε αληαιιαγή ησλ ηίηισλ θαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν δηαθξάηεζεο ησλ νκνιφγσλ. Δπίζεο, απφ ηηο ίδηεο επηρεηξήζεηο ζπκπιεξψλνληαη νη θσδηθνί 746, 747, 753 θαη 748, πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο πνπ απνζβέζζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, ην πνζφ απφζβεζεο ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο θαη ην ππνιεηπφκελν πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο πξνο απφζβεζε, αληίζηνηρα. ηζη) ηνλ θσδηθφ 550 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ησλ απνζβέζεσλ ησλ αδεηψλ Φ.Γ.Υ πνπ εθπίπηεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3888/2010 θαη κε βάζε ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ ΠΟΛ. 1106/2011 εγθχθιηφ καο. ηδ) ηνλ θσδηθφ 462 αλαγξάθεηαη ην αρξεζηκνπνίεην πνζφ ησλ πξνβιέςεσλ ην νπνίν επηβαξχλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο ην νπνίν φκσο έρεη ήδε θνξνινγεζεί ηα πξνεγνχκελα έηε (ιφγσ αλακφξθσζεο). Δπίζεο, ζηνλ θσδηθφ απηφ αλαγξάθνληαη πνζά δαπαλψλ πνπ έρνπλ βαξχλεη ην ινγηζηηθφ απνηέιεζκα πξνεγνχκελσλ θνξνινγηθψλ εηψλ ηα νπνία είραλ αλακνξθσζεί θαη πξέπεη λα βαξχλνπλ ην θνξνινγηθφ απνηέιεζκα ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο (π.ρ θαηαβιεζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, θφξνη, θιπ. κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΠΟΛ.1113/2015 εγθχθιην). Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη σο άλσ θσδηθνί ζπκπιεξψλνληαη ρσξίο λα ειέγρεηαη ε επάξθεηα θεξδψλ κε βάζε ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 016. ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ σο άλσ θσδηθψλ απφ ηνλ θσδηθφ 024 πξνθχςεη δεκία, ε δεκία απηή αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνζαπμάλνληαη νη δεκίεο ηνπ θσδηθνχ 224 ιφγσ ηεο αθαίξεζεο ησλ πην πάλσ θσδηθψλ. 8. ηνπο θσδηθνχο 379, 380 θαη 381 θαηαρσξνχληαη ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο. Δηδηθφηεξα: α) ηνλ θσδηθφ 379 αλαγξάθνληαη ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο 7

8 νληφηεηαο, δειαδή θέξδε πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ αληίζηνηρα έζνδα πνπ ππάγνληαη ζε θνξνιφγεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4172/2013. β) ηνλ θσδηθφ 380 αλαγξάθνληαη ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ έζνδα γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο, δειαδή θέξδε πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ αληίζηνηρα έζνδα πνπ δελ ππάγνληαη ζε θνξνιφγεζε κε βάζε δηαηάμεηο ηνπ λ. 4172/2013 (π.ρ. ηφθνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ νκφινγα πνπ εθδίδνληαη απφ Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηαζεξφηεηαο θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ.4172/2013) ή εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο λφκσλ (π.ρ. ππεξαμία απφ κεηαβίβαζε εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3156/2003, ππεξαμία απφ εθπνίεζε κεξηδίσλ ΟΔΚΑ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4099/2012), δηαλεκφκελα θέξδε λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ πξνθχπηνπλ βάζεη Γ.Λ.Π. ή Δ.Λ.Π., θαηά ην κέξνο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα θνξνινγεηέα θέξδε, θαζψο επίζεο θαη δηαλεκφκελα θέξδε λνκηθψλ πξνζψπσλ ιφγσ χπαξμεο θνξνινγηθψλ δεκηψλ. γ) ηνλ θσδηθφ 381 αλαγξάθνληαη ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο ησλ Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο, δειαδή ηα θέξδε πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ έζνδα πέξαλ απηψλ πνπ αθνξνχλ ζηα έζνδα απφ θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ. Δπηζεκαίλεηαη, φηη θαη νη ηξεηο θσδηθνί δελ επεξεάδνπλ ηελ εθθαζάξηζε θφξνπ, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ε ζπκπιήξσζή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηνπο ππφρξενπο εθφζνλ πθίζηαληαη αληίζηνηρα πνζά. 9. ηνλ θσδηθφ 382 θαηαρσξείηαη ην πνζφ ησλ δηαλεκεζέλησλ θεξδψλ ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο, δειαδή ηα πνζά πνπ έρνπλ αλαγξαθεί ζηνπο θσδηθνχο 380 θαη 381 θαη πεξαηηέξσ, ζηνλ θσδηθφ 383 ην ίδην πνζφ αλάγεηαη ζε κηθηφ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο. 10. ηνλ θσδηθφ 384 θαηαρσξείηαη ην πνζφ ησλ δηαλεκεζέλησλ θεξδψλ ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο πνπ έιεμε γηα ηα νπνία δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013, ήηνη εηζπξαηηφκελα κεξίζκαηα πνπ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ.4172/2013 (θσδηθφο 495), ππεξαμία απφ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε αθηλήηνπ (θσδηθφο 458), ππεξαμία απφ εθπνίεζε κεξηδίσλ ΟΔΚΑ (θσδηθφο 466) θαη έζνδα πνπ θνξνινγήζεθαλ θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 12 θαη 13 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013 (θσδηθφο 474). Σα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ θσδηθφ απηφ δελ πξνζηίζεληαη ζηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο ζπλαζξνηδφκελα κε ηα ινηπά θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζφζνλ δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4172/

9 11. ηνλ θσδηθφ 385 θαηαρσξείηαη ην πνζφ ησλ δηαλεκεζέλησλ ή θεθαιαηνπνηεζέλησλ απνζεκαηηθψλ πνπ δελ έρνπλ ππαρζεί ζηελ απηνηειή θνξνιφγεζε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013, θαζψο επίζεο θαη ην πνζφ ησλ δηαλεκεζέλησλ ή θεθαιαηνπνηεζέλησλ απνζεκαηηθψλ πνπ ζρεκαηίδνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4172/2013 θαη απαιιάζζνληαη απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηα νπνία θνξνινγνχληαη θαηά ην έηνο δηαλνκήο ηνπο, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαη πεξαηηέξσ, ζηνλ θσδηθφ 386 ην ίδην πνζφ αλάγεηαη ζε κηθηφ πνζφ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο. Σα σο άλσ πνζά δηαλεκεζέλησλ ή θεθαιαηνπνηεζέλησλ θεξδψλ (πιελ ηνπ θσδηθνχ 384), ζεσξνχληαη θνξνινγηθά θέξδε ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε δηαλνκή ή θεθαιαηνπνίεζε θαη θνξνινγνχληαη, ζπλαζξνηδφκελα κε ηα ινηπά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπηζεκαίλεηαη, φηη αλαθνξηθά κε ηε θχζε ησλ πνζψλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζηνπο αλσηέξσ θσδηθνχο έρνπλ δνζεί αλαιπηηθέο νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζηελ ΠΟΛ.1059/2015 εγθχθιηφ καο. 12. ηνπο θσδηθνχο 046, 044, 045, 041 θαη 099 θαηαρσξνχληαη πνζά θηλήηξσλ, είηε βάζεη αλαπηπμηαθψλ λφκσλ, είηε βάζεη εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ πξνθεηκέλνπ ηα λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο λα ηχρνπλ ησλ επεξγεηεκάησλ ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ. Πξνυπφζεζε θαηαρψξεζεο πνζψλ ζηνπο σο άλσ θσδηθνχο είλαη λα εκθαλίδνληαη αληίζηνηρα πνζά ζηνλ θσδηθφ 016 «Φνξνινγηθά θέξδε ρξήζεο». ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ σο άλσ θσδηθψλ απφ ηνλ θσδηθφ 040 πξνθχςεη δεκία, ε δεκία απηή δελ αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνζαπμάλνληαη νη δεκίεο ηνπ θσδηθνχ 400 ιφγσ ηεο αθαίξεζεο ησλ πην πάλσ θσδηθψλ. Δπηζεκαίλεηαη, φηη αλαθνξηθά κε ηε θχζε ησλ πνζψλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζηνπο αλσηέξσ θσδηθνχο έρνπλ δνζεί αλαιπηηθέο νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζηελ ΠΟΛ.1059/2015 εγθχθιηφ καο. 13. Ο θσδηθφο 060 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο πξνθεηκέλνπ, πέξαλ ηεο έθπησζεο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο, λα αθαηξνχλ (εμσινγηζηηθά) θαη πνζνζηφ ησλ δαπαλψλ απηψλ απφ ηα θαζαξά θέξδε ηνπο. 14. Ο θσδηθφο 076 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ επέλδπζε ζηελ παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ πξνθεηκέλνπ λα αθαηξείηαη (εμσινγηζηηθά) απφ ηα θαζαξά ηνπο θέξδε ην πνζφ πνπ επέλδπζαλ, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.3842/ Ο θσδηθφο 071 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα αθαηξείηαη (εμσινγηζηηθά) απφ ηα θαζαξά ηνπο θέξδε ην πνζφ ησλ επξψ, γηα θάζε άηνκν πνπ απαζρνινχλ κέζα ζην θνξνινγηθφ έηνο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ. 9

10 Απφ ηα πνζά πνπ θαηαρσξνχληαη ζηνπο θσδηθνχο 060, 076 θαη 071 κφλν ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 060, ζπλαζξνηδφκελν κε ηα απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ίδηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο δεκηνπξγεί αλαγλσξίζηκε θνξνινγηθά δεκία. 16. ηνλ θσδηθφ 900 θαηαρσξνχληαη ηα θνξνινγεηέα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθείηαη ζε λεζηά κε πιεζπζκφ θάησ απφ θαηνίθνπο, πξνθεηκέλνπ λα θνξνινγεζνχλ κε κεησκέλν ζπληειεζηή θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ.4172/ Ο θσδηθφο 100 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζνχλ ηα θέξδε ηνπο ηεθκαξηά, γηα ηα αθίλεηα ησλ νπνίσλ ε άδεηα θαηαζθεπήο έρεη εθδνζεί πξηλ απφ ηελ θαη ηα νπνία πσιήζεθαλ πξηλ ηελ απνπεξάησζή ηνπο (απφ πξψελ λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ.2238/1994) ή πσιήζεθαλ αλεμάξηεηα ηεο απνπεξάησζεο ή κε (απφ πξψελ λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2238/1994) κέζα ζην θνξνινγηθφ έηνο 2014, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013 (ζρεη. ΠΟΛ. 1060/2015 εγθχθιηνο). Σν πνζφ ηνπ θσδηθνχ απηνχ ζπλαζξνίδεηαη κφλν κε αληίζηνηρα θέξδε ηνπ θσδηθνχ 048 θαη φρη κε ηπρφλ δεκίεο ηνπ θσδηθνχ 448, γηα ηηο νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ θαη άιια θέξδε πιελ απηψλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ηεθκαξηά, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ παξάγξαθν 12 ηνπ Κεθαιαίνπ III ηεο παξνχζαο «Δθθαζάξηζε Φφξνπ». Δηδηθά γηα ηηο νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο, γηα ηηο νπνίεο κέρξη ίζρπαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2238/1994, έρνπλ δνζεί αλαιπηηθέο νδεγίεο κε ηελ ΠΟΛ. 1042/2016 εγθχθιηφ καο αλαθνξηθά κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληχπνπ Δ3 ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ηνπο θσδηθνχο 049, 050 θαη 051 ππνινγίδεηαη ε πξνθαηαβνιή ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο. 19. Ο θσδηθφο 610 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απνθηνχλ εηζφδεκα γηα ην νπνίν θαηαβιήζεθε θφξνο ζηελ αιινδαπή, ν νπνίνο δειψλεηαη ζηνλ θσδηθφ Οη θσδηθνί 576, 577 θαη 578 ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ ηε ζπλνιηθή δηθαηνχκελε απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο βάζεη ηεο εθδνζείζαο απφθαζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ λνκνχ λ.3908/2011, ην πνζφ απαιιαγήο απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο θαη ην ππνιεηπφκελν πνζφ ηεο απαιιαγήο θαηαβνιήο θφξνπ, αληίζηνηρα. 21. Ο πίνακας 1 εκθαλίδεηαη πξνζπκπιεξσκέλνο κε ηα κέιε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ πεξ. β (πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ), ε (θνηλσληψλ, αζηηθψλ εηαηξηψλ, ζπκκεηνρηθψλ θαη αθαλψλ) θαη ζη (θνηλνπξαμηψλ) ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013 κε απινγξαθηθά βηβιία, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηά θαηά ηε ιήμε ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο. Ζ θαηαλνκή ησλ θεξδψλ ζα γίλεηαη κε βάζε ηα ινγηζηηθά θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα βηβιία ηεο εηαηξίαο (θσδηθνί 016 θαη 100), αθαηξνπκέλνπ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ αλαινγεί 10

11 (θσδηθνί 004 θαη 523), θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ζηελ ππφςε εηαηξεία. Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ηα ελ ιφγσ λνκηθά πξφζσπα εκθαλίδνπλ ζηα βηβιία ηνπο δεκία (ινγηζηηθή) απφ πξνεγνχκελα έηε, απηή ζα πξέπεη λα αθαηξείηαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ε θαηαλνκή θεξδψλ ζηνπο εηαίξνπο/κέιε ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ θαη δεδνκέλνπ φηη ε ζρεηηθή πιεξνθνξία δελ απεηθνλίδεηαη ζην έληππν Ν, ην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ Πίλαθα 1 φπνπ αλαγξάθνληαη ηα θέξδε, παξακέλεη αλνηρηφ γηα ηξνπνπνίεζε απφ ην εθάζηνηε λνκηθφ πξφζσπν (ΓΔΑΦΒ ΔΞ2015/ έγγξαθφ καο). Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα φια ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4172/2013. Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη φηη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ σο άλσ πίλαθα είλαη απηά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην ππνζχζηεκα Μεηξψνπ, σο πνζνζηά επί ηνπ θεθαιαίνπ, κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζην θαηαζηαηηθφ. 22. Ο πίνακας 2 ζπκπιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηα λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηεο πεξ. γ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4172/2013, θαζψο θαη απφ ηνπο Φνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ απνηεινχλ ηέηνηα πξφζσπα. Δηδηθφηεξα, ζηνλ πίνακα 2Α αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία φπσο κεηαθέξεηαη απφ ηνλ θσδηθφ 198 ηνπ πίλαθα 3Α4, απφ ην νπνίν εθπίπηνπλ νη αληίζηνηρεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηα αθίλεηα (75% ή 100%) θαηά πεξίπησζε, κε βάζε ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ έρνπλ δνζεί ζηελ ΠΟΛ. 1069/2015 εγθχθιηφ καο, θαζψο θαη ε αληίζηνηρε ηεθκαξηή δαπάλε ηδηνρξεζηκνπνίεζεο ζην ζχλνιφ ηεο. Σν πνζφ ηνπ θσδηθνχ 198 ζηνλ πίλαθα 3Α4 ζα ζπγθξίλεηαη κε ην ζχλνιν ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην έληππν Δ2. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζε πεξίπησζε πνπ ηα ππφςε λνκηθά πξφζσπα έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δαπάλεο γηα αθίλεηα απφ ηα νπνία δελ απνθηνχλ εηζφδεκα (π.ρ. θελά) θαη δεδνκέλνπ φηη φια ηα έζνδα πνπ απνθηνχλ ζεσξνχληαη, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4172/2013, σο έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, νη δαπάλεο απηέο εθπίπηνπλ απφ ην κεδεληθφ εηζφδεκα απφ αθίλεηε πεξηνπζία κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 39. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα. Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη φηη θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ζηελ έλλνηα ησλ δαπαλψλ πνπ εθπίπηνπλ πεξηιακβάλνληαη κφλν απηέο γηα ηηο νπνίεο βαξχλεηαη ν εθκηζζσηήο ή ν παξαρσξψλ θαη φρη ηπρφλ δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ κηζζσηή ή ηνλ παξαρσξεζηνχρν, αληίζηνηρα (π.ρ. δαπάλε γηα ειεθηξηζκφ ή γηα λεξφ, θ.ιπ.) (ΓΔΑΦΒ ΔΞ2015/ έγγξαθφ καο). ηον πίνακα 2Β αλαγξάθνληαη ηα ινηπά έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν θφξνπ (πιελ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία), φπσο θαη νη 11

12 ζπλνιηθέο αληίζηνηρεο δαπάλεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην θαζαξφ εηζφδεκα ηνπ ζρεηηθνχ πίλαθα. Σν εηζφδεκα απηφ ζπλαζξνηδφκελν κε ην αληίζηνηρν εηζφδεκα ηνπ πίλαθα 2Α θαζψο θαη κε ηελ ηπρφλ δεκία απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα παξειζνπζψλ ρξήζεσλ, ζα δηακνξθψζεη ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ζηνλ πίλαθα 2Γ. Σν πεδίν «Εεκία απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα παξειζνπζψλ ρξήζεσλ» ζα παξακέλεη αλελεξγφ γηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ θαη κεηά, θαζφζνλ ην αληίζηνηρν πνζφ ζα κεηαθεξζεί απφ ηνλ θσδηθφ 039. Δηδηθά, νη Φνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ είλαη είηε Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, είηε Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ δελ ζα ζπκπιεξψλνπλ ην πεδίν πνπ αθνξά ζην εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο, θαζφζνλ ηα ππφςε λνκηθά πξφζσπα θνξνινγνχληαη κφλν γηα εηζφδεκα απφ θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ. Δπίζεο, ζηνλ πίλαθα 2Β αλαγξάθεηαη ζε εηδηθφ πεδίν θαη ε ρξεσζηηθή δηαθνξά (1/30) πνπ έρεη πξνθχςεη ζε βάξνο ησλ ππφςε λνκηθψλ πξνζψπσλ απφ ηελ αληαιιαγή νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή εηαηξηθψλ νκνιφγσλ κε εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, θαη εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε απηή ζα ζπκπιεξψλνληαη νη θσδηθνί 746, 747, 753 θαη 748, πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο πνπ απνζβέζζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, ην πνζφ απφζβεζεο ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο θαη ην ππνιεηπφκελν πνζφ ηεο ρξεσζηηθήο δηαθνξάο πξνο απφζβεζε, αληίζηνηρα. Σέινο, ζηνλ πίνακα 2Γ έρεη ελζσκαησζεί ε θαηάζηαζε Δζφδσλ-Δμφδσλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαγξάθνληαη ηα ζπλνιηθά έζνδα θαη έμνδα ησλ ππφςε λνκηθψλ πξνζψπσλ. 23. ηνπο πίνακες 3Α και 3Β αλαγξάθνληαη ην εηζφδεκα απφ θεθάιαην (Μεξίζκαηα, Σφθνη, Γηθαηψκαηα, Αθίλεηε Πεξηνπζία) θαη απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ αληίζηνηρα, κε βάζε ηελ επηκέξνπο αλάιπζε ησλ αληίζηνηρσλ ππνπηλάθσλ. Δηδηθφηεξα, επηζεκαίλεηαη, φηη γηα ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ ηα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ (πεξ. γ άξζξνπ 45 λ.4172/2013) δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ.4172/2013, θαζφζνλ ζε θακία πεξίπησζε ηα ππφςε λνκηθά πξφζσπα δελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο εηαηξείαο θαη σο εθ ηνχηνπ, ηα εηζνδήκαηα απηά θνξνινγνχληαη σο εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013, ζπκςεθηδνκέλνπ κφλν ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ ίδηνπ σο άλσ λφκνπ. Δπνκέλσο, ηα ππφςε λνκηθά πξφζσπα φηαλ ζα ζπκπιεξψλνπλ ηνπο πίλαθεο 3 Α1α, 3 Α1β, 3 Α1γ, 3 Α1δ θαη 3 Α1ε, θαηά πεξίπησζε, σο αθαζάξηζην πνζφ ζα θαηαρσξνχλ ην κηθηφ πνζφ κε ηελ πξνζζήθε κφλν ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ, ζπκπιεξψλνληαο παξάιιεια ην 12

13 αληίζηνηρν πεδίν ηνπ παξαθξαηεζέληνο θφξνπ (ΓΔΑΦΒ ΔΞ2015/ έγγξαθφ καο). Σέινο, ζηνλ πίνακα 3Α1γ «Μεξίζκαηα αιινδαπήο ηξίησλ ρσξψλ» πξνζηέζεθε ζηήιε πξνθεηκέλνπ λα αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε σο θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα εηζπξαηηφκελα κεξίζκαηα απνθηψληαη απφ αιινδαπή ζπγαηξηθή εηαηξεία κε έδξα ζε ηξίηε ρψξα κε ηελ νπνία πθίζηαηαη χκβαζε Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο (.Α.Γ.Φ.), κε βάζε ηελ νπνία επηηξέπεηαη ν ζπκςεθηζκφο ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε σο θφξνο εηζνδήκαηνο (ΠΟΛ.1232/2015 εγθχθιηνο). ΙΙΙ. ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΦΟΡΟΤ 1. ηνπο θσδηθνχο 004 θαη 523 ππνινγίδεηαη ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηα θνξνινγεηέα θέξδε, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θσδηθφ 001. ηνλ θσδηθφ 004, ππνινγίδεηαη ν θφξνο γηα ην πνζφ ησλ θεξδψλ πνπ θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 29% (γηα ηνπο ηεξνχληεο δηπινγξαθηθά βηβιία, θαζψο θαη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο πεξ. γ ηνπ άξζξνπ 45 αλεμάξηεηα ηεο θαηεγνξίαο βηβιίσλ), κε ζπληειεζηή 26% (γηα θέξδε γηα ηνπο ππφρξενπο ησλ πεξηπηψζεσλ β, δ, ε ζη θαη δ ηνπ άξζξνπ 45 πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία) θαζψο επίζεο θαη ην πνζφ ησλ θεξδψλ πνπ απνθηνχλ νη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη νη νκάδεο παξαγσγψλ ην νπνίν θνξνινγείηαη κε ζπληειεζηή 13% (ζρεη. ΠΟΛ.1059/2015 εγθχθιηνο). Δπηζεκαίλεηαη, φηη γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ν κεησκέλνο ζπληειεζηήο θνξνιφγεζεο 13% ζα πξέπεη λα έρεη ελεξγνπνηεζεί ην αληίζηνηρν πεδίν φηη ν ππφρξενο είλαη εγγεγξακκέλνο ζην κεηξψν ΠΑΔΓΔ. ηνλ θσδηθφ 523 ππνινγίδεηαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ γηα θέξδε > ηα νπνία θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 33% (ππφρξενη ησλ πεξηπηψζεσλ β, δ, ε, ζη θαη δ ηνπ άξζξνπ 45 πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία). 2. Οη θσδηθνί 579 θαη 575 ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ θάλεη ρξήζε ησλ ελ ιφγσ θηλήηξσλ πξνθεηκέλνπ λα αθαηξεζεί ην πνζφ ηεο απαιιαγήο απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ θαηά ην ηξέρνλ θνξνινγηθφ έηνο ιφγσ πξαγκαηνπνίεζεο παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ, ζηα πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3908/2011 (θνξνινγηθή απαιιαγή λ.3908/2011), θαζψο θαη ην δηπιάζην πνζφ ηνπ κηζζψκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηε ρξήζε αθηλήηνπ ζηελ πεξηνρή Γεξάλη Μεηαμνπξγείν, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. Β2 ησλ άξζξσλ 43 θαη 44 ηνπ λ. 4030/2011 (θνξνινγηθά θίλεηξα απνθαηάζηαζεο θηηξίσλ ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο), αληίζηνηρα. 3. ηνλ θσδηθφ 009 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε ή θαηαβιήζεθε θαη δελ ππάξρεη ειεθηξνληθή πιεξνθφξεζε, ηφζν γηα εηζνδήκαηα ηνπ ηξέρνληνο θνξνινγηθνχ έηνπο, φζν θαη γηα εηζνδήκαηα πξνεγνχκελσλ θνξνινγηθψλ εηψλ (απνζεκαηηθά) ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή 13

14 θεθαιαηνπνίεζήο ηνπο. Δπίζεο, ζηνλ θσδηθφ απηφ αλαγξάθεηαη θαη ην πνζφ πνπ θαηαβιήζεθε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.2579/1998 (κεηαβίβαζε άδεηαο θπθινθνξίαο θαη νρήκαηνο Γ.Υ.) ζε πεξίπησζε πνπ ε ππεξαμία απφ ηελ σο άλσ κεηαβίβαζε δηαλεκεζεί ή θεθαιαηνπνηεζεί θαη ππαρζεί ζε θνξνινγία κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4172/2013, θαζψο θαη ν πξνθαηαβιεηένο θφξνο κεραληθψλ θαη αξρηηεθηφλσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ λ. 4172/ ηνλ θσδηθφ 090 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε ή θαηαβιήζεθε θαη ππάξρεη ειεθηξνληθή πιεξνθφξεζε. Ο θσδηθφο είλαη πξνζπκπιεξσκέλνο κφλν γηα λνκηθά πξφζσπα κε θνξνινγηθφ έηνο 1/1 έσο 31/ ηνλ θσδηθφ 008 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθαηαβιήζεθε απφ ην λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα ην πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ έηνο, ην νπνίν άιισζηε εκθαλίδεηαη ζηνλ αληίζηνηρν θσδηθφ απφ ην ζχζηεκα TAXIS. 6. ηνλ θσδηθφ 052 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε γηα ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηεη εκεδαπή κεηξηθή εηαηξεία απφ εκεδαπή ζπγαηξηθή ηεο, φηαλ δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4172/2013, δειαδή ηα πνζά ησλ θφξσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο πίλαθεο 3Α1α θαη 3Α1δ. ε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ ηνπ ΚΑ 004 ή ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ΚΑ 004 θαη 523, θαηά πεξίπησζε, ε επηπιένλ δηαθνξά δελ επηζηξέθεηαη, θαζφζνλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 4172/2013 επηζηξέθεηαη κφλν ην επηπιένλ πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θφξν πνπ πξνθαηαβιήζεθε ή παξαθξαηήζεθε. 7. ηνλ θσδηθφ 111 αλαγξάθεηαη ν θφξνο πνπ έρεη ήδε θαηαβιεζεί κε βάζε ηηο πξνεγνχκελεο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο απφ ηα πξψελ λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ. 2238/1994 θαη ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζηα ηεθκαξηά θέξδε ηεο νηθνδνκήο ηεο νπνίαο νινθιεξψζεθε ε αλέγεξζε, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε νηθνδνκηθή άδεηα εθδφζεθε πξηλ ή κεηά ηελ Δηδηθά, ηα πξψελ λνκηθά πξφζσπα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.2238/1994, ζπκςεθίδνπλ θφξν πνπ πξνέξρεηαη κφλν απφ πσιήζεηο εκηηειψλ νηθνδνκψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέρξη , ε θαηαζθεπή ησλ νηθνδνκψλ απηψλ νινθιεξψζεθε ην θνξνινγηθφ έηνο 2015 θαη ησλ νπνίσλ ε νηθνδνκηθή άδεηα εθδφζεθε κεηά ηελ ηνλ θσδηθφ 600 αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή. Δπηζεκαίλεηαη, φηη αλαιπηηθέο νδεγίεο - δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ θσδηθψλ 009, 008, 052, 111 θαη 600 έρνπλ δνζεί ζηελ ΠΟΛ.1060/2015 εγθχθιηφ καο. 9. Ο θσδηθφο 751 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο ηξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο θαη αλαγξάθεηαη ην κέξνο ηνπ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ (νηθνλνκηθψλ εηψλ 2011, 2012, 2013,

15 θαη θνξνινγηθνχ έηνπο 2014) πνπ ζπκςεθίδεηαη κε ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2015, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4046/2012. Πεξαηηέξσ, ζηνλ θσδηθφ 749 αλαγξάθεηαη ην κέξνο ηνπ πηζησηηθνχ ππνινίπνπ πνπ πξνθχπηεη ζην θνξνινγηθφ έηνο 2015 θαη κεηαθέξεηαη γηα ζπκςεθηζκφ κε ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο ησλ πέληε (5) επφκελσλ θνξνινγηθψλ εηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαρσξηζηεί απφ ην πηζησηηθφ ππφινηπν πξνο επηζηξνθή (θσδηθφο 750). 10. Ο θσδηθφο 911 αθνξά ηνπο ππφρξενπο θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο επηηεδεχκαηνο ηνπ λ.3986/2011, ππνινγίδεηαη απφ ην ζχζηεκα θαη είλαη πξνεθηππσκέλνο ζηε θφξκα ηεο δήισζεο, θαζφζνλ ζπκβεβαηψλεηαη κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 11. Ο θσδηθφο 649 ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δειψλνπλ αλ ππφθεηληαη ζε έιεγρν ππνρξεσηηθφ απφ λφκηκν ειεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν. 12. ηνλ θσδηθφ 003 κεηαθέξεηαη ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 448 θαη ζηνλ θσδηθφ 001 κεηαθέξεηαη ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 048 θαη ηπρφλ πνζφ πνπ πθίζηαηαη ζηνλ θσδηθφ 100. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη κεηαθεξφκελε δεκία ζηνλ θσδηθφ 448 θαη ηαπηφρξνλα είλαη ζπκπιεξσκέλν πνζφ ζηνλ θσδηθφ 100, ηφηε ζηνλ 001 κεηαθέξεηαη ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 100 θαη ζηνλ θσδηθφ 003 ην πνζφ ηνπ θσδηθνχ 448. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 15

16 ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Β (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ 3. Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 4. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλσλ (e-ππεξεζίεο) (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 5. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ Οκάδα Δηζνδήκαηνο γηα ηε κειέηε θαη αλάιπζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ απαηηήζεσλ ησλ εθαξκνγψλ Taxis Taxisnet Ζιεθηξνληθήο Γ.Ο.Τ. & Τπνζηήξημεο ησλ Γ.Ο.Τ. ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α, Σ (εθηφο ησλ αξηζκ.1 θαη 2 απηνχ), Ε (εθηφο ησλ αξηζκψλ 3, 4 θαη 7), Ζ, Θ, Η, ΗΑ, ΗΒ, ΗΓ, ΗΓ, ΗΔ, ΗΣ, ΗΕ, ΗΖ, ΗΘ, Κ, ΚΑ, ΚΒ θαη ΚΓ 2. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηψλ & Γ.Δ.ΜΖ. - Σκήκα Γ, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ , Αζήλα 3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), Βνπιήο 7, Σ.Κ , Αζήλα 4. Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο «Σν λεζί», 1 Ο ρικ Ηεξάπεηξαο-Γξα Λπγηάο, Ηεξάπεηξα-Παπαιάθθνη, Σ.Κ Λαζίζη Κξήηεο ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 3. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ 4. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο Σκήκαηα Α (2), Β' (10), Γ (2) 7. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο Γ.Γ.Γ.Δ. 16

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 1 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ Β 1084349 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τποβολή δηλώζεων θορολογίας ειζοδήμαηος ανώνσμης εηαιρείας ποσ ηέθηκε ζε εκκαθάριζη και ζηη ζσνέτεια αναβίωζε.

ΘΔΜΑ: Τποβολή δηλώζεων θορολογίας ειζοδήμαηος ανώνσμης εηαιρείας ποσ ηέθηκε ζε εκκαθάριζη και ζηη ζσνέτεια αναβίωζε. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 22 Ινπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση.:ΓΔΑΦ Β 1095069 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2011 Αξηζ. Πξση. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα) θαη Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο θορολογικού έηοσς 2014.

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα) θαη Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο θορολογικού έηοσς 2014. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ:7ΦΒΚΖ - ΥΝΩ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 28 Απξηιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 3 Φεβξνπαξίνπ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ B 541/1.03.2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1113/2015 εγθπθιίνπ καο, ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηόκελεο θαη κε δαπάλεο.

ΘΔΜΑ: πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1113/2015 εγθπθιίνπ καο, ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηόκελεο θαη κε δαπάλεο. ΑΓΑ: 6ΖΚΤΖ-ΤΜΛ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (Χο πξνο ηελ παξ. 3 ηεο ελόηεηαο Α) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 12 Ηνπιίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:6312Ζ - 2ΛΛ Αζήλα, 22 Γεθεκβξίνπ 2016 ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Ταρ. Γ/λζε : Κ. επβίαρ 10 Ταρ. Κψδηθαο Πιεξνθνξίεο

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:6312Ζ - 2ΛΛ Αζήλα, 22 Γεθεκβξίνπ 2016 ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Ταρ. Γ/λζε : Κ. επβίαρ 10 Ταρ. Κψδηθαο Πιεξνθνξίεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ6312Ζ - 2ΛΛ Αζήλα, 22 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 17 Ηοςνίος 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ.ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1113/2015 εγθπθιίνπ καο, ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηόκελεο θαη κε δαπάλεο.

ΘΔΜΑ: πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1113/2015 εγθπθιίνπ καο, ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηόκελεο θαη κε δαπάλεο. ΑΓΑ: 6ΖΚΤΖ-ΤΜΛ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (Χο πξνο ηελ παξ. 3 ηεο ελόηεηαο Α) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 12 Ηνπιίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 49 και ηηρ παπ. 9 ηος άπθπος 72 ηος ν.4172/2013, αναθοπικά με ηην ςποκεθαλαιοδόηηζη.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 49 και ηηρ παπ. 9 ηος άπθπος 72 ηος ν.4172/2013, αναθοπικά με ηην ςποκεθαλαιοδόηηζη. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 2 Φεβποςαπίος 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπηπηφκελεο δαπάλεο επηρεηξήζεσλ βάζεη ηνπ Ν.2238/94 θαη ηνπ Ν.4172/13 Γηαθνξέο απηψλ Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Γεσξγαιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 4, 5, 6 και 7 ηου άπθπου 1 ηου ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α 80/16-07-2015)».

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 4, 5, 6 και 7 ηου άπθπου 1 ηου ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α 80/16-07-2015)». ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ:Ω1Ρ2Η-Λ6Ι ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 17 Ινπιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1.ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:

Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 101 84 ΑΘΖΝΑ Πιεξνθνξίεο :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Αξ. Πξση.: Γ2Γ 1140263 ΔΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 )

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) (Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) ΑΓΑ: ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Ιαλνπαξίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων πκβνπιίσλ, ε ζθξαγίδα ηνπ πλδέζκνπ, ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, ν νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σχπνο θαη πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ. ππνθεηκέλσλ ζε θφξν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ λ.2238/1994,

ΘΕΜΑ: Σχπνο θαη πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ. ππνθεηκέλσλ ζε θφξν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ λ.2238/1994, ΦΕΚ : B 1311/30.5.2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΘΡΕΣΘΚΑ ΕΠΕΘΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1.ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ Αζήλα, 29 Μαΐνπ 2013 ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓ/ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑΣΑ Α & Β ΗΗ. ΓΔΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001 ΕΞΑΘΡΕΣΘΚΑ ΕΠΕΘΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Απξηιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛ.: 1126 Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ : Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΦΔΚ 1940/Β/2015 ΑΓΑ: 75ΩΠΖ-ΟΞ7 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Σ - ΜΖΣΡΩΟΤ & ΔΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΔΑ: Β49ΥΗ-Λ98 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 3 Μαΐνπ 2012 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Ση πξέπεηλα πξνζέμνπκεζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο. Βήκα - βήκα θαη θσδηθό θσδηθό ηα έληππα Δ1, E2, Δ3, κε παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο. Ση ηζρύεη γηα θάζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α

ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΑΔΑ: ΒΕΤ4Η-1ΦΤ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ θαη ΔΞΗΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΠΚΞΙΖΟΩΠΖ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ. Γηα ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη ν θνξνινγνχκελνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής:

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής: Αθήνα, 16 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ', Α' Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ παξ. 1 4 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.4172/2013 πεξί κεηαθνξάο δεκηώλ.

ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ παξ. 1 4 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.4172/2013 πεξί κεηαθνξάο δεκηώλ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 24 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β Α ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ` ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ζηιρ εξοςζιοδοηικέρ διαηάξειρ -Διόπθωζη ηηρ πεπ.ιγ, -Διαγπαθή ηηρ πεπ ιε και -Αναπίθμηζη ηηρ πεπ.ιζη ζε πεπ ιε ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4ΑΘΒΗ-85 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 17 Φεβξνπαξίνπ 2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1027291 ΔΞ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ζ Φοπολογική Παπακολούθηζη Δπισειπήζεων με Βιβλία Β Καηηγοπίαρ ςποβληθείζα ζηον: Καθηγηηή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 18 θαη 22 ηνπ λ.4321/2015.

Θέκα: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 18 θαη 22 ηνπ λ.4321/2015. ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ Αζήλα, 10.7.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΜΕΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Σαρ. Γ/λζε : ίλα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΗ-ΕΗ ΠΟΛ: 1106 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΛ 1097/09-04-2014 Καζνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ζην Βαζηθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ηνλ Διιεληθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο θαη ην πλνπηηθφ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα