OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College"

Transcript

1 OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδικήθην ἄδικος, ἄδικος, ἄδικον ἀεί Ἀθηναῖοι, Ἀθηναίων, οἱ αἱρέω, αἱρήσω, εἷλον, ᾑρέθην αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν αἰτέω, αἰτήσω, ᾔτησα αἴτιος, αἰτία, αἴτιον αἰχμάλωτος, αἰχμαλώτου, ὁ ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἠκούσθην ἀληθής, ἀληθής, ἀληθές ἀλλά ἄλλος, ἄλλη, ἄλλο ἀνά ἀναγκάζω, ἀναγκάσω, ἠνάγκασα, ἠναγκάσθην ἀναχωρέω, ἀναχωρήσω, ἀνεχώρησα ἀνδρεῖος, ἀνδρεία, ἀνδρεῖον ἄνεμος, ἀνέμου, ὁ ἄνευ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ ἄνθρωπος, ἀνθρώπου, ὁ ἄξιος, ἀξία, ἄξιον ἀπό good I announce messenger market place field, countryside I lead, bring I do wrong, injure unjust, wrong always Athenians I take I notice, perceive shameful, ugly, disgraceful I ask, ask for, beg for, demand responsible for, guilty of (+gen.) prisoner of war I hear, listen (+gen.) true but other, another up (+acc.) I force, compel I retreat, withdraw brave wind without, except (+gen.) man, husband man, person worthy (of +gen.), deserving from (+gen.) Eton College

2 ἀποθνῄσκω, ἀποθανοῦμαι, ἀπέθανον ἀποκρίνομαι, ἀποκρινοῦμαι, ἀπεκρινάμην ἀποκτείνω, ἀποκτενῶ, ἀπέκτεινα ἆρα ἀρχή, ἀρχῆς, ἡ ἄρχομαι, ἄρξομαι, ἠρξάμην ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα, ἤρχθην ἀσθενής, ἀσθενής, ἀσθενές ἀσπίς, ἀσπίδος, ἡ ἀσφαλής, ἀσφαλής, ἀσφαλές αὖθις αὐτόν, αὐτήν, αὐτό (no nom) αὐτός, αὐτή, αὐτό ἀφικνέομαι, ἀφίξομαι, ἀφικόμην βαίνω, βήσομαι, ἔβην βάλλω, βαλῶ, ἔβαλον, ἐβλήθην βάρβαροι, βάρβαρων, οἱ βασιλεύς, βασιλέως, ὁ βία, βίας, ἡ βλάπτω, βλάѱω, ἔβλαѱα, ἐβλάφθην βοάω, βοήσομαι, ἐβόησα βοή, βοῆς, ἡ βοηθέω, βοηθήσω, ἐβοήθησα, ἐβοήθην βουλή, βουλῆς, ἡ βούλομαι, βουλήσομαι, ἐβουλήθην βραδύς, βραδεῖα, βραδύ γάρ γε γελάω, γελάσομαι, ἐγέλασα, ἐγελάσθην γέρων, γέροντος, ὁ I die, am killed I reply, answer I kill interrogative particle (introduces a question) beginning; power, empire, rule I begin (+gen.) I rule (+gen.) weak shield safe again him, her, it, them himself, herself, itself (emphatic); (with article) the same I arrive I go I throw; I fire at, pelt, hit (with missile) foreigners, barbarians king force, strength I harm I shout shout, cry I help (+dat.) plan, counsel; a council I wish, am willing slow for at any rate, even I laugh old man Eton College

3 γῆ, γῆς, ἡ γίγνομαι, γενήσομαι, ἐγενόμην γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἐγνώσθην γλῶσσα, γλώσσης, ἡ γράφω, γράѱω, ἔγραѱα, ἐγράφην γυνή, γυναικός, ἡ δακρύω, δακρύσω, ἐδάκρυσα δέ δεῖ, δεήσει, ἐδέησε δεινός, δεινή, δεινόν δέκα δένδρον, δένδρου, τό δεσπότης, δεσπότου, ὁ δεύτερος, δευτέρα, δεύτερον δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην δή διά διὰ τί διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα, διεφθάρην δίδωμι, δώσω, ἔδωκα, ἐδόθην δίκαιος, δικαία, δίκαιον δι' ὀλίγου διότι διώκω, διώξω, ἐδίωξα, ἐδιώχθην δοκεῖ (μοι), δόξει, ἔδοξε δοῦλος, δούλου, ὁ δύο, δύο, δύο δυστυχής, δυστυχής, δυστυχές δῶρον, δώρου, τό ἐάν ἑαυτόν, ἑαυτήν, ἑαυτό (no nom) ἐγώ, ἐμοῦ land, earth I become, happen, occur I know, realise, understand tongue, language I write, draw woman, wife I cry, weep but, and (conjunctive particle) it is necessary for (+acc.) to (+inf.) terrible; strange; clever ten tree master second I receive, accept, welcome indeed (emphatic particle) because of, on account of (+acc.); through (+gen.) why? I destroy, corrupt I give just, fair, upright, moral soon because I chase, pursue it seems good (to me), (I) decide slave two unlucky, unfortunate present, gift if himself, herself, itself, themselves I, me Eton College

4 ἐθέλω, ἐθελήσω, ἠθέλησα εἰ εἶμι εἰμί, ἔσομαι, ἦν εἰρήνη, εἰρήνης, ἡ εἰς εἷς, μία, ἕν εἰσβάλλω, εἰσβαλῶ, εἰσέβαλον, εἰσεβλήθην ἐκ, ἐξ ἕκαστος, ἑκάστη, ἕκαστον ἐκεῖ ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο ἐκκλησία, ἐκκλησίας, ἡ ἐλεύθερος, ἐλευθέρα, ἐλεύθερον Ἕλλην, Ἕλληνος, ὁ ἐλπίζω, ἐλπιῶ, ἤλπισα, ἠλπίσθην ἐμός, ἐμή, ἐμόν ἐν ἐνθάδε ἐννέα ἔνοικος, ἐνοίκου, ὁ ἕξ ἔξεστι ἐπεί ἔπειτα ἐπί ἐπιστολή, ἐπιστολῆς, ἡ ἕπομαι, ἕѱομαι, ἑσπόμην ἕπτα ἔργον, ἔργου, τό ἔρχομαι, εἶμι, ἦλθον ἐρωτάω, ἐρωτήσω, ἠρόμην / ἠρώτησα I wish, am willing if I go, I shall go I am peace to, into (+acc.) one I throw into; I invade out of, from (+gen.) each there that, those assembly, meeting free a Greek I hope, expect my; (with article) mine in, on, among (+dat.) here, to here nine inhabitant six it is allowed for (+dat.) to (+inf.) since, when then, next, afterwards against (+acc.); on (+gen. or dat.); on condition of (+dat.) letter I follow (+dat.) seven work, task, deed, action I go, come I ask Eton College

5 ἐσθίω, ἔδομαι, ἔφαγον ἑσπέρα, ἑσπέρας, ἡ ἔτι ἔτος, ἔτους, τό εὖ εὐθύς εὑρίσκω, εὑρήσω, ηὗρον, ηὑρέθην εὐρύς, εὐρεῖα, εὐρύ εὐτυχής, εὐτυχής, εὐτυχές ἐχθρός, ἐχθρά, ἐχθρόν ἔχω, ἕξω / σχήσω, εἶχον (impf), ἔσχον ἕως Ζεύς, Διός, ὁ ἤ ἤ...ἤ... ἡγεμών, ἡγεμόνος, ὁ ἤδη ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ ἡμεῖς, ἡμῶν ἡμέρα, ἡμέρας, ἡ ἡμέτερος, ἡμετέρα, ἡμέτερον θάλασσα, θαλάσσης, ἡ θάνατος, θανάτου, ὁ θάπτω, θάѱω, ἔθαѱα, ἐτάφην θαυμάζω, θαυμάσομαι, ἐθαύμασα, ἐθαυμάσθην θεά, θεᾶς, ἡ θεός, θεοῦ, ὁ, ἡ θυγάτηρ, θυγατρός, ἡ θύρα, θύρας, ἡ θύω, θύσω, ἔθυσα, ἐτύθην ἰατρός, ἰατροῦ, ὁ ἱερος, ἱερά, ἱερόν I eat evening still, yet year well at once, immediately I find broad, wide lucky, fortunate hostile I have, hold; am (+adverb); can (+inf.) while, until Zeus or; than either...or... guide, leader already, by now pleasant, sweet we day our; (with article) ours sea death I bury I am amazed at, admire goddess god; goddess daughter door I sacrifice doctor sacred Eton College

6 ἵνα so that, in order that, in order to (+subj. or opt.); where (with indic.) ἱππεύς, ἱππέως, ὁ cavalryman, (plural) cavalry ἵππος, ἵππου, ὁ horse ἰσχυρός, ἰσχυρά, ἰσχυρόν strong καθεύδω, καθευδήσω, ἐκάθευδον (impf) I sleep καθίζω, καθιῶ, ἐκάθισα I sit καί and; also, even, too; actually καίπερ although καίω, καύσω, ἔκαυσα, ἐκαύθην I burn, set on fire κακός, κακή, κακόν bad, wicked, cowardly καλέω, καλῶ, ἐκάλεσα, ἐκλήθην I call καλός, καλή, καλόν beautiful, handsome, fine κατά down from (+gen.); by, down, along, according to (+acc.) κατα γῆν by land κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, ἐκελεύσθην I bid, ask, order κεφαλή, κεφαλῆς, ἡ head κίνδυνος, κινδύνου, ὁ danger κλέπτω, κλέѱω, ἔκλεѱα, ἐκλάπην I steal κολάζω, κολάσω, ἐκόλασα, ἐκολάσθην I punish, correct κόπτω, κόѱω, ἔκοѱα, ἐκόπην I cut (down), hit κρύπτω, κρύѱω, ἔκρυѱα, ἐκρύφθην I hide (something) κτάομαι, κτήσομαι, ἐκτησάμην, ἐκτήθην I obtain, get κωλύω, κωλύσω, ἐκώλυσα, ἐκωλύθην I hinder, prevent (someone from doing) + inf. λάθρᾳ in secret, secretly Λακεδαιμόνιοι, Λακεδαιμονίων, οἱ the Spartans λαμβάνω, λήѱομαι, ἔλαβον, ἐλήφθην I take, capture λέγω, ἐρῶ / λέξω, εἶπον / ἔλεξα, I say, speak, tell ἐρρήθην / ἐλέχθην λείπω, λείѱω, ἔλιπον, ἐλείφθην I leave λιμήν, λιμένος, ὁ harbour λόγος, λόγου, ὁ word, speech, argument; story, Eton College

7 account λύω, λύσω, ἔλυσα, ἐλύθην I untie, loose, set free μάλιστα most; very much, especially μᾶλλον more μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον I learn μάχη, μάχης, ἡ battle, fight μάχομαι, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην I fight μέγας, μεγάλη, μέγα big, great μέλλω, μελλήσω, ἐμέλλησα I intend, am going to (+inf.); hesitate... μέν... δέ on the one hand...on the other μέντοι however μένω, μενῶ, ἔμεινα I wait, remain μετά with (+gen.); after (+acc.) μή not μηδείς, μηδεμία, μηδέν no one, nothing, no μηδέποτε never μήτε... μήτε... neither...nor μήτηρ, μητρός, ἡ mother μικρός, μικρά, μικρόν small, little μισέω, μισήσω, εμίσησα, ἐμισήθην I hate μόνον only μόνος, μόνη, μόνον alone, only μῶρος, μώρα, μῶρον stupid, foolish ναῦς, νεώς (irreg), ἡ ship ναύτης, ναύτου, ὁ sailor ναυτικόν, ναυτικοῦ, τό fleet νεανίας, νεανίου, ὁ young man νεκρός, νεκροῦ, ὁ corpse νέος, νέα, νέον new, young, recent νῆσος, νήσου, ἡ island νικάω, νικήσω, ἐνίκησα, ἐνικήθην I win, conquer νίκη, νίκης, ἡ victory νομίζω, νομιῶ, ἐνόμισα I think, consider Eton College

8 νόμος, νόμου, ὁ law, custom νόσος, νόσου, ἡ disease, illness νῦν now νύξ, νυκτός, ἡ night ξένος, ξένου, ὁ stranger, foreigner; guest, host; friend ξίφος, ξίφους, τό sword ὁ, ἡ, τό the ὅδε, ἥδε, τόδε this ὁδός, ὁδοῦ, ἡ road, path, way; journey οἶδα I know οἰκία, οἰκίας, ἡ house, home οἷός τ' εἰμί I am able, I can ὀκτώ eight ὀλίγοι, ὀλίγαι, ὀλίγα few ὀλίγος, ὀλίγη, ὀλίγον small, little ὄνομα, ὀνόματος, τό name ὅπλα, ὅπλων, τά weapons, arms, armour; gear, tackle ὁράω, ὄѱομαι, εἶδον, ὤφθην I see ὀργίζομαι, ὀργιοῦμαι, ὠργίσθην I grow angry (with +dat.) ὄρος, ὄρους, τό hill, mountain ὅς, ἥ, ὅ who, which ὅτι that, because οὐ, οὐκ, οὐχ, οὐχι not οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν no one, nothing, no οὐδέποτε never οὖν therefore, and so οὔτε... οὔτε neither...nor οὗτος, αὕτη, τοῦτο this οὕτω(ς) thus, so, in this way παῖς, παιδός, ὁ, ἡ child, son, daughter, boy, girl παρά from (+gen.); with (+dat.); to (motion), contrary to (+acc.) Eton College

9 παρασκευάζω, παρασκευάσω, παρεσκεύασα, παρεσκευάσθην παρέχω, παρέξω / παρασχήσω, παρέσχον πᾶς, πᾶσα, πᾶν πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον πατήρ, πατρός, ὁ παύομαι, παύσομαι, ἐπαυσάμην παύω, παύσω, ἔπαυσα, ἐπαύσθην πείθω, πείσω, ἔπεισα, / ἔπιθον πειράομαι, πειράσομαι, ἐπειράθην πέμπτος, πέμπτη, πέμπτον πέμπω, πέμѱω, ἔπεμѱα, ἐπέμφθην πέντε περί πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα πιστός, πιστή, πιστόν πλέω, πλεύσομαι, ἔπλευσα πλήν πλούσιος, πλουσία, πλούσιον πόθεν ποῖ ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, εποιήθην ποῖος, ποία, ποῖον πολέμιοι, πολεμίων, οἱ πόλεμος, πολέμου, ὁ πόλις, πόλεως, ἡ πολίτης, πολίτου, ὁ πολλάκις πολλοί, πολλαί, πολλά πολύς, πολλή, πολύ πορεύομαι, πορεύσομαι, ἐπορεύθην I prepare I provide, cause, produce all, every I suffer, experience father I cease from (doing sth) (+gen.) I stop I persuade I try fifth I send, escort, fire (an arrow) five around (+acc.); about, concerning (+gen.) I fall I believe, trust (+dat.) faithful, reliable I sail except (+gen.) rich from where? whence? to where? I do, make what sort of? the enemy war city, state citizen often many much I travel, march Eton College

10 πόσοι, πόσαι, πόσα πόσος, πόση, πόσον ποταμός, ποταμοῦ, ὁ πότε ποῦ πούς, ποδός, ὁ πράσσω, πράξω, ἔπραξα, ἐπράχθην πρό πρός προσβάλλω, προσβαλῶ, προσέβαλον, προσεβλήθην πρότερον πρῶτον πρῶτος, πρῶτη, πρῶτον πύλη, πύλης, ἡ πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην πῦρ, πυρός, τό πῶς ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον σιγή, σιγῆς, ἡ σῖτος, σίτου, ὁ σός, σή, σόν σοφός, σοφή, σοφόν στρατηγός, στρατηγοῦ, ὁ στρατιά, στρατιᾶς, ἡ στρατιώτης, στρατιώτου, ὁ σύ, σοῦ συλλέγω, συλλέξω, συνέλεξα, συνελέχθην / συνελέγην σύμμαχοι, συμμάχων, οἱ συμφορά, συμφορᾶς, ἡ σῴζω, σώσω, ἐσώσα, ἐσώθην σῶμα, σώματος, τό how many? how big, how much? river when? where? foot I do, fare; manage before (time and place), in front of (+gen.) to, against (+acc.) I attack (+dat.) before, formerly at first, first first gate I learn, ascertain; ask fire how? easy silence food, corn, bread your (singular); (with article) yours wise, clever general, commander army, expedition soldier you (singular) I collect, assemble allies misfortune, disaster, event I save body Eton College

11 ταχύς, ταχεῖα, ταχύ τεῖχος, τείχους, τό τέλος τέσσαρες, τέσσαρες, τέσσαρα τέταρτος, τετάρτη, τέταρτον τιμάω, τιμήσω, ἐτίμησα, ἐτιμήθην τίς, τί τις, τι τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο τοσοῦτοι, τοσαῦται, τοσαῦτα τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο τότε τρεῖς, τρεῖς, τρία τρέχω, δραμοῦμαι, ἔδραμον τρίτος, τρίτη, τρίτον τύχη, τύχης, ἡ ὕδωρ, ὕδατος, τό υἱός, υἱοῦ, ὁ ὕλη, ὕλης, ἡ ὑμεῖς, ὑμῶν ὑμέτερος, ὑμετέρα, ὑμέτερον ὑπέρ ὑπισχνέομαι, ὑποσχήσομαι, ὑπεσχόμην ὕπνος, ὕπνου, ὁ ὑπό ὕστερον ὑѱηλός, ὑѱηλή, ὑѱηλόν φαίνομαι, φανοῦμαι, ἐφάνην φέρω, οἴσω, ἤνεγκα, ἠνέχθην φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον φημί, φήσω, ἔφην (impf) φιλέω, φιλήσω, ἐφίλησα, ἐφιλήθην φίλος, φίλου, ὁ fast, quick wall in the end, at last four fourth I honour, respect who?, what?, which? a certain; someone, something such so many so great, so much then three I run third chance, luck, fortune (good or bad) water son wood, forest you (plural) your; (with article) yours on behalf of (+gen.) I promise sleep by (with agent of passive verbs) (+gen.) later high I seem, appear I carry, bear, endure I run away, flee I say I love, like, am accustomed to (male) friend Eton College

12 φοβέομαι, φοβήσομαι, ἐφοβήθην I am afraid, fear φόβος, φόβου, ὁ fear φονεύω, φονεύσω, ἐφονεύσα, I murder, kill ἐφονεύθην φύλαξ, φύλακος, ὁ guard φυλάσσω, φυλάξω, ἐφύλαξα, ἐφυλάχθην I guard φωνή, φωνῆς, ἡ voice χαλεπός, χαλεπή, χαλεπόν difficult χειμών, χειμῶνος, ὁ storm; winter χείρ, χειρός, ἡ hand χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην I use (+dat.) χρή it is necessary for (+acc.) to (+inf.) χρήματα, χρημάτων, τά money, goods, property χρόνος, χρόνου, ὁ time χρυσός, χρυσοῦ, ὁ gold χώρα, χώρας, ἡ country, land ὦ o... (addressing someone) ὡς when, as, because ὡς τάχιστα (or other superlative) as quickly (etc) as possible ὥστε that, so that, with the result that Eton College

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU About this Vocabulary List The goal behind compiling this list of words is to provide a set of words which are likely to be a core vocabulary

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012)

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep

δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep Principal Parts of Common Verbs arranged by Type Stems in υ- and αυλύω λύσω ἔλυσα λέλυκα λέλυμαι ἐλύθην: to loosen, loose δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep παύω

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. Gr eek. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. Gr eek. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 2 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

On the Syrian Goddess

On the Syrian Goddess Lucian s On the Syrian Goddess An Intermediate Greek Reader Greek text with running vocabulary and commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s On the Syrian Goddess: An Intermediate Greek Reader Greek

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-10

English to Greek vocabulary in lessons 1-10 English to Greek vocabulary in lessons 1-10 E to Greek vocabulary, lessons 1-10, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Nouns Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) = Αἰνείας, ου,

Διαβάστε περισσότερα

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Patristic Readers, Volume 1b Greek Text with Vocabulary and Commentary Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Greek Text with Vocabulary and Commentary

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone A pre-institute workshop at American Classical League 61 st Annual Institute, Durham, NH Holloway Commons: Cocheco Room Thursday June 26,

Διαβάστε περισσότερα

Crito vocabulary (by part of speech)

Crito vocabulary (by part of speech) Crito vocabulary (by part of speech) Greek word part of speech frequency English meaning πολύς adj. 38 much or many δίκαιος adj. 28 just καλός adj. 18 beautiful πρότερος adj. 11 earlier ἀγαθός adj. 8 good

Διαβάστε περισσότερα

INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA *

INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA * Histos Working Papers 2011.03 INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA * Author s Note: I have included my paper from the APA Seminar here, although most of the material covered here can now be found in my The Rhetoric

Διαβάστε περισσότερα

PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY STEMS ENDING in VOWELS

PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY STEMS ENDING in VOWELS Paradigm for principal parts of Greek verbs: PRINCIPAL PARTS OF GREEK VERBS in CORE VOCABULARY STEMS ENDING in VOWELS augment reduplication reduplication augment stem + ω stem + σω + stem + σα + stem +

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 32. The Second Aorist

Chapter 32. The Second Aorist Chapter 32 The Second Aorist 32.1 In chapter 31 we met the Second Aorist - the form of the simple past tense used when the verb has different stems for the Present and the Aorist aspects. The "Weirdos"

Διαβάστε περισσότερα

a wordlist for Odyssey 20 (Jan. 09) meet in assembly; speak in the assembly; speak ἀγορεύω ἀγορητής ἀγρέω ἀθεμίστιος αἰδέομαι αἰετός

a wordlist for Odyssey 20 (Jan. 09) meet in assembly; speak in the assembly; speak ἀγορεύω ἀγορητής ἀγρέω ἀθεμίστιος αἰδέομαι αἰετός a wordlist for Odyssey 20 (Jan. 09) ἆ ἀγαίομαι ἄγε ἀγείρω ἀγελαῖος Ἀγέλαος ἀγήνωρ ἀγινέω ἀγνοέω ἁγνός ἀγοράομαι ἀγορεύω ἀγορή ἀγορητής ἀγρέω ἄγχι ἀγχίμολος ἄγω ἀδέψητος ἀεί ἀεικέλιος ἀεικής ἀεικία ἀέκων

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 34. Nouns of the Third Declension Part 1 - Nominative, Vocative, and Genitive

Chapter 34. Nouns of the Third Declension Part 1 - Nominative, Vocative, and Genitive Chapter 34 Nouns of the Third Declension Part 1 - Nominative, Vocative, and Genitive 34.1 In earlier chapters we met the nouns and adjectives of the First and Second Declensions, which comprise the majority

Διαβάστε περισσότερα

GREEK GRAMMAR HANDOUT 2012

GREEK GRAMMAR HANDOUT 2012 GREEK GRAMMAR HANDOUT 2012 1 Karl Maurer, (office) 215 Carpenter, (972) 252-5289, (email) filokalos@aol.com p. 3 I. Greek Accenting: Basic Rules 8 II. ALL NOUN DECLENSIONS. (How to form the Dual p. 12)

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 17. Prepositions - Part 1

Chapter 17. Prepositions - Part 1 Chapter 17 Prepositions - Part 1 17.1 Prepositions Prepositions tell us the relation between two words - they generally tell us where something is or takes place. e.g. "The dog is in the street.", "John

Διαβάστε περισσότερα

GCE. Classics: Classical Greek. Mark Scheme for June 2013. Advanced Subsidiary GCE Unit F371: Classical Greek Language

GCE. Classics: Classical Greek. Mark Scheme for June 2013. Advanced Subsidiary GCE Unit F371: Classical Greek Language GCE Classics: Classical Greek Advanced Subsidiary GCE Unit F371: Classical Greek Language Mark Scheme for June 2013 Oxford Cambridge and RSA Examinations OCR (Oxford Cambridge and RSA) is a leading UK

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL QUALIFICATIONS. Higher Classical Greek Paper I Interpretation Verse Specimen Question Paper [C015/SQP007] Time: 1 hour

NATIONAL QUALIFICATIONS. Higher Classical Greek Paper I Interpretation Verse Specimen Question Paper [C015/SQP007] Time: 1 hour [C015/SQP007] Higher Classical Greek Paper I Interpretation Verse Specimen Question Paper Time: 1 hour NATIONAL QUALIFICATIONS Answer either Section A or Section B. 50 marks are allocated to this paper.

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 18. The Present Imperative

Chapter 18. The Present Imperative Chapter 18 The Present Imperative 18.1 We have learned how to use a verb to make a statement (the Indicative). Now we will learn how to use a verb to give a command - the Imperative (Latin - "imperator"

Διαβάστε περισσότερα

A LIKELY STORY: RHETORIC AND THE DETERMINATION OF TRUTH IN POLYBIUS HISTORIES *

A LIKELY STORY: RHETORIC AND THE DETERMINATION OF TRUTH IN POLYBIUS HISTORIES * Histos 9 (2015) 29 66 A LIKELY STORY: RHETORIC AND THE DETERMINATION OF TRUTH IN POLYBIUS HISTORIES * Abstract: I argue that Polybius demands that a central duty of the historian should be to employ rhetoric

Διαβάστε περισσότερα

Guide to Principal Parts of Regular Verbs

Guide to Principal Parts of Regular Verbs Guide to Principal Parts of Regular Verbs 1. Preliminary Remarks. (a) (b) Irregular Patterns. For a great many verbs in ancient Greek it is necessary to memorize all available principal parts, as they

Διαβάστε περισσότερα

Delectus Indelectatus

Delectus Indelectatus Delectus Indelectatus William S. Annis Aoidoi.org * March 2012 (v. 4) The poems in this collection portray the Greeks in less noble and uplifting moods. I suspect few people will have previously encountered

Διαβάστε περισσότερα

Basic Hellenistic Greek Morphology

Basic Hellenistic Greek Morphology Basic Hellenistic Greek Morphology Rodney A. Whitacre Copyright 2011 This review is a handout I have used with students for a number of years. I have also prepared parsing practice exercises with an answer

Διαβάστε περισσότερα

The Hymn to Demeter. Nicholas Swift Aoidoi.org. June 2007 (v.2)

The Hymn to Demeter. Nicholas Swift Aoidoi.org. June 2007 (v.2) The Hymn to Demeter Nicholas Swift Aoidoi.org June 2007 (v.2) This Hymn to Demeter is usually found second in a collection of thirty-three works commonly known as the Homeric Hymns. The first mention of

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH

HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH TODAY S ECCLESIASTICAL CALENDAR March 15, 2015 THIRD SUNDAY OF GREAT LENT VENERATION OF THE HOLY CROSS ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) The Holy Martryr Agapios and those martyred with him.

Διαβάστε περισσότερα

WORK IN PROGRESS ON XENOPHON S LANGUAGE. Vivienne Gray (University of Auckland)

WORK IN PROGRESS ON XENOPHON S LANGUAGE. Vivienne Gray (University of Auckland) WORK IN PROGRESS ON XENOPHON S LANGUAGE Vivienne Gray (University of Auckland) The standard work on Xenophon s language, written by Gautier in 1911, built on a strong tradition of interest in Xenophon

Διαβάστε περισσότερα