Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ"

Transcript

1 Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ Σνθία Χαηδειενληηάδνπ 1, Δπγελία Γνπιάκε 2 1. Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Δθπαηδεπηηθφο B/ζκηαο Δθπ/ζεο, Γληξηα 1 νπ.δ.κ. Αιεμαλδξνχπνιεο, Μέινο ΔΠ, ΔΑΠ 2. Δθπαηδεπηηθφο B/ζκηαο Δθπ/ζεο, ΜA ζηελ Ιζηνξηθή Αλζξσπνινγία Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ΜA ζηελ Δθπαίδεπζε, Δ.Α.Π., Τπνςήθηα Γηδάθησξ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Τπδληξηα 1 νπ.δ.κ. Αιεμαλδξνχπνιεο ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεη ηελ πεξίπησζε ηνπ 1 νπ Σ.Δ.Κ. Αιεμαλδξνύπνιεο, ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ βξαβεύηεθε κε ην πξώην βξαβείν ηνπ δηαγσληζκνύ "Βξαβείν Αεηθόξνπ Σρνιείνπ", γηα ην ζρνιηθό έηνο , ζηελ θαηεγνξία Γπκλαζίσλ- Λπθείσλ. Γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθόηεξσλ δξάζεσλ πνπ πινπνηήζεθαλ θαη ηεθκεξηώλεηαη ε επηινγή ηνπο ζε κηα πξνζπάζεηα δηάρπζεο ηεο πξνζπάζεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδνο θαη ζηξνθήο ηεο πξνο ην αεηθόξν ζρνιείν. Η εξγαζία νινθιεξώλεηαη κε ηνλ αλαζηνραζκό ζρεηηθά κε ην έξγν ηεο ζρνιηθήο κνλάδνο, θαηά ην ππόςε έηνο θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Aεηθόξν ζρνιείν ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αεηθόξν ζρνιείν, Βξαβείν Αεηθόξνπ Σρνιείνπ, 1 ν Αιεμαλδξνύπνιεο, εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο Σ.Δ.Κ. ΔΙΑΓΩΓΗ ε δηεζλέο επίπεδν, ε παγθφζκηα επηηξνπή ηνπ ΟΗΔ γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε, φξηζε σο βηώζηκε ή απηνζπληεξνύκελε ή αεηθνξηθή αλάπηπμε (sustainable development) «ηελ αλάπηπμε πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ρσξίο φκσο λα δηαθπβεχεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο» (WCED 1, 1987: 43). Ο νξηζκφο απηφο αλαγλσξίδεη φρη κφλν ηε ζεκαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ηελ αλάγθε ηνπ θφζκνπ γηα αλάπηπμε θαη θαηά ζπλέπεηα επηδηψθεη λα θαζηεξψζεη κία ηζνξξνπία κεηαμχ πεξηβάιινληνο, θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο (UNECE, 2005), κε αιιαγέο ζηε ζεκεξηλή ζθέςε θαη πξαθηηθή πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο κειινληηθέο γεληέο λα έρνπλ πξφζβαζε ηνπιάρηζηνλ ζε κία πνηφηεηα δσήο αληίζηνηρε κε ηε ζεκεξηλή (McNichol et al., 2011). Δηδηθφηεξα, ηα ηειεπηαία ρξφληα ν ζεκαληηθφο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ πξνψζεζε θαη αλάδεημε ηεο αεηθνξίαο έρεη απνηειέζεη ζέκα ζπδήηεζεο θαη ζχκθσλα 1 World Commission on Environment and Development.

2 κε ηελ Agenda 21, ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο θαζψο (UNESCO, 1992): «ε εθπαίδεπζε, ηφζν ζηελ ηππηθή ηεο κνξθή, φζν θαη ζηελ άηππε, απνηειεί κηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα άηνκα θαη νη θνηλσλίεο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ην δπλακηθφ ηνπο. Η εθπαίδεπζε απνηειεί απνθαζηζηηθφ θαη θξίζηκν παξάγνληα ζηελ πξναγσγή ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ πνιηηψλ λα θαηαλννχλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ ηα δεηήκαηα ηεο αλάπηπμεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Σφζν ε ηππηθή, φζν θαη ε άηππε εθπαίδεπζε είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθηηκνχλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ δεηήκαηα αεηθνξίαο πνπ ηνπο αθνξνχλ» (εδάθην 36.3). Αθνινχζσο, κε ηε Γηαθήξπμε ηεο Θεζζαινλίθεο (1997) ζεζπίζηεθε ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία. ηα άξζξα 10, 12, 19 θαη 21 γηα ηε κειέηε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ ζηελ πξννπηηθή ηεο αεηθνξίαο, πξνηείλεηαη ε δηεπηζηεκνληθή θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπο, ζην πιαίζην ηφζν ηεο ηππηθήο φζν θαη ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο (UNESCO-EPD, 1997). Σν 2002, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (ΔΑΑ), ε UNESCO θεξχζζεη ηε δεθαεηία , «Γεθαεηία γηα ηελ ΔΑΑ». ην πιαίζην απηφ, ε εθπαίδεπζε θαζίζηαηαη πξψηηζηεο ζεκαζίαο ζηελ επίηεπμε πεξηβαιινληηθήο θαη εζηθήο αληίιεςεο, αμηψλ θαη ζηάζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ζχκθσλεο κε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δεκφζηα ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ (UNESCO, 2002: 4). χκθσλα κε ηελ UNESCO (2005:5), απψηεξνο ζθνπφο ηεο ππφςε δεθαεηίαο είλαη: «λα ελζσκαηψζεη ηηο αμίεο θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κάζεζεο. Απηή ε εθπαηδεπηηθή πξνζπάζεηα πξνηίζεηαη λα ελζαξξχλεη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά πξνο ηε δηακφξθσζε ελφο αεηθφξνπ κέιινληνο κε φξνπο πεξηβαιινληηθήο ηζφηεηαο, νηθνλνκηθήο αεηθνξίαο θαη δίθαηεο θνηλσλίαο γηα ηηο ησξηλέο θαη κειινληηθέο γελεέο». Δίλαη έλα φξακα πνπ αθελφο ππνζηεξίδεη ηελ αεηθφξν πξσηνβνπιία ζηα ζρνιεία, αθεηέξνπ ζηνρεχεη λα εκπιέμεη φιε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, φρη κφλν ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε, αιιά θαη ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. H UNESCO (2004) αθνινχζσο νξίδεη φηη ε εθαξκνγή ηεο ΔΑΑ ζηα ζρνιεία πεξηιακβάλεη πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε, πνπ ελζσκαηψλνπλ ζηφρνπο γηα ηε δηαηήξεζε, ηε θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκνθξαηία ζε έλα φξακα θαη κία απνζηνιή αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αιιαγψλ. Έηζη ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε δε κπνξεί λα εθιεθζεί σο κία απιή θαηλνηνκία θαη λα πξνζαξκνζηεί ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, αιιά σο ζπλερήο παηδαγσγηθή δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ, ε νπνία δεκηνπξγεί κηα θνπιηνχξα αιιαγήο, φπνπ ηφζν ε δηαδηθαζία, φζν θαη ην ηέινο ηεο αιιαγήο είλαη ζεκαληηθά (Fullan & Ballew, 2001). Ο ζρνιηθφο ρψξνο ινηπφλ κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ πνιχηηκν πφξν. Σν κέγεζφο ηνπ, ν ζρεδηαζκφο ηνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, αιιά θαη ν ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, δηεπζχλεηαη, ξπζκίδεηαη θαη γίλεηαη αληηιεπηφο απφ ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ, φια απηά αζθνχλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε δσή θαη ηελ εξγαζία ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ζηελ παξερφκελε πνηφηεηα εθπαίδεπζεο πξνο ηνπο καζεηέο. Η εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε απηά ηα δεδνκέλα, κπνξεί λα αλνίμεη ην δξφκν γηα λα θηηζηεί έλα θνηλφ κέιινλ κε φξνπο αεηθνξίαο, θαζψο ν ζθνπφο θαη νη επηδηψμεηο ηεο ΔΑΑ απνηεινχλ πξφθιεζε θαη έλα πιαίζην γηα ηελ θξηηηθή αλάιπζε θαηαζηάζεσλ θαη πξνβιεκάησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ, ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηεξεχλεζε θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο αλζξψπνπ-θνηλσλίαοπεξηβάιινληνο θαη αλάπηπμεο. Οη Smyth & Shacklock (1998) ηνλίδνπλ φηη ην αεηθφξν

3 ζρνιείν νδεγεί ζε έλα λέν εθπαηδεπηηθφ παξάδεηγκα, θαζψο ε ιεηηνπξγία ηνπ απαηηεί ηελ εμέιημε ησλ παξαδνζηαθψλ ξφισλ κεηαμχ ησλ βαζηθψλ παξαγφλησλ ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία. Όπσο κάιηζηα ηνλίδνπλ νη Huckle & Sterling (1996) θαη Orr (1996), ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία είλαη νπζηψδεο πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα εθηηκνχλ, λα θαηαλννχλ θαη λα ζθέθηνληαη θξηηηθά γχξσ απφ ηα πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Η εθπαίδεπζε ινηπφλ κπνξεί λα ελδπλακψζεη ηνπο καζεηέο εμνπιίδνληάο ηνπο κε ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα βνεζήζνπλ ην ζρνιείν θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία λα ηείλνπλ πεξηζζφηεξν πξνο ηελ αεηθνξία (Dfes, 2006), κέζα απφ κηα δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ρψξνπ γηα έξεπλα, αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, δηαιφγνπ, ζηνραζκνχ θαη δξάζεο γηα ηελ έλλνηα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ αεηθφξνπ βίνπ (Moore, 2005). ηελ παξνχζα εξγαζία, παξνπζηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ 1 νπ ρνιηθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Κέληξνπ (.Δ.Κ.) Αιεμαλδξνχπνιεο ην νπνίν αλέπηπμε κηα ζεηξά απφ δξάζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ αεηθφξνπ ζρνιείνπ. Η ηεθκεξίσζε ηεο επηινγήο ησλ δξάζεσλ απηψλ θαζψο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ 1ος.Δ.Κ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ Η απφθαζε κηαο ζρνιηθήο κνλάδνο λα επηρεηξήζεη ηε κεηάβαζε ζε κηα λέα εθδνρή ιεηηνπξγίαο ηεο κε φξνπο αεηθνξίαο, νδεγεί ζηε δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο ησλ παξαθάησ ζηαδίσλ: Αλαγλψξηζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο Γηαηχπσζε ηεο λέαο ζηνρνζεζίαο ε νπνία δπλεηηθά ζα νδεγήζεη πξνο κηα λέα πην αεηθφξν θαηάζηαζε ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε ηνπ ηξφπνπ κεηάβαζεο απφ ηελ πθηζηάκελε ζηε λέα επηζπκεηή θαηάζηαζε Αλαζηνραζκφο-αμηνιφγεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο πξνζπάζεηαο. Σα παξαπάλσ ζηάδηα αθνινπζήζεθαλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 1 νπ Αιεμαλδξνχπνιεο (ζην εμήο.δ.κ.), φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα..δ.κ. Αναγνώπιζη ηηρ ςθιζηάμενηρ καηάζηαζηρ Σν.Δ.Κ. ζπλεξγάδεηαη κε πέληε ζρνιηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ρσξνζεηεκέλεο ζε δπν δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο πφιεο, ζηνλ πξψην «πφιν» πνπ είλαη ην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα ηνπ 1 νπ ΔΠΑΛ - 3 νπ ΔΠΑΛ (εζπεξηλνχ) - ΔΠΑ - ΙΔΚ θαη ζηνλ δεχηεξν «πφιν» πνπ είλαη ην 2 ν ΔΠΑΛ. Οη ππνδνκέο ηνπ.δ.κ. απνηεινχληαη απφ 39 ιεηηνπξγηθά εξγαζηήξηα θαη δπν γξαθεία δηνίθεζεο, ηα νπνία είλαη νκνίσο θαηαλεκεκέλα ζηνπο δπν «πφινπο», κε ην θχξην κέξνο απηψλ ζηνλ πξψην «πφιν», ν νπνίνο νξίδεηαη σο έδξα ηνπ.δ.κ. Καηά ην έηνο ην.δ.κ. είρε 800 καζεηέο θαη χιινγν κε 74 εθπαηδεπηηθνχο. Η νξγάλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.δ.κ. πεξηιάκβαλε ηε Γηεπζχληξηα, ηελ Τπνδηεπζχληξηα, ηνπο πέληε Σνκεάξρεο, ηνπο Τπεχζπλνπο εξγαζηεξίσλ, ελψ ηα ππφινηπα κέιε ηνπ πιιφγνπ απνηεινχληαλ απφ εθπαηδεπηηθνχο κε κεξηθή δηάζεζε ζην.δ.κ. γηα ην ππφςε ζρνιηθφ έηνο. Με βάζε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.δ.κ., δηαπηζηψλεηαη εχθνια φηη ππάξρεη κηα ιεηηνπξγηθή δηαζπνξά: ζην ρψξν, ιφγσ ηεο δηαζπνξάο ησλ εγθαηαζηάζεσλ

4 ζην ρξφλν, ιφγσ ηεο εμππεξέηεζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηλήο θαη εζπεξηλήο ιεηηνπξγίαο ζηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ιφγσ ηεο εμππεξέηεζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε αλειίθνπο (ΔΠΑΛ) θαη ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ελειίθνπο εθπαηδεπφκελνπο (εζπεξηλφ ΔΠΑΛ, ΔΠΑ, ΙΔΚ). Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά αλαδεηθλχνπλ επνκέλσο ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο ζπλνρήο ηνπ.δ.κ. θαη αλάδεημεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ σο απηφλνκεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Γιαηύπωζη ζηοσοθεζίαρ ζηην καηεύθςνζη ηος αειθόπος ζσολείος Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ ην αεηθφξν ζρνιείν (φπσο ελδεηθηηθά θαη ζπλνπηηθά ζθηαγξαθήζεθε ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο) εηζήγαγε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ ππφςε ζρνιηθή κνλάδα, πξνθεηκέλνπ απηή λα δηαηππψζεη ηελ επηκέξνπο ζηνρνζεζία ηεο. Έηζη, νη παξαπάλσ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηε ζηνρνζεζία ηνπ.δ.κ., θαηά ην ζρνιηθφ έηνο αλαθνξάο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ αεηθφξνπ ζρνιείνπ, ε νπνία θηλήζεθε ζηνπο αθφινπζνπο άμνλεο: δξάζεηο κε ζηφρεπζε ην «έζσ» πεξηβάιινλ ηνπ.δ.κ., φπσο δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηελ νξηδφληηα πξναγσγή ηεο αεηθνξίαο κέζα ζην εξγαζηεξηαθφ έξγν θαη ζην ρψξν ηνπ.δ.κ. δξάζεηο κε ζηφρεπζε ηε ζχλδεζε ηνπ.δ.κ. κε ην «έμσ» πεξηβάιινλ, φπσο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο γηα απζεληηθέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο ζε φινπο ηνπο καζεηέο γεληθφηεξεο δξάζεηο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αεηθνξίαο, φπσο παξαθνινχζεζε ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα. σεδιαζμόρ και ςλοποίηζη Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηνπ ηξφπνπ κεηάβαζεο απφ ηελ πθηζηάκελε ζηε λέα επηζπκεηή θαηάζηαζε, κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε πνπ πξνεγήζεθε, απνθαζίζηεθε απφ ην χιινγν θαζεγεηψλ ηνπ.δ.κ., ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ "Βξαβείν Αεηθφξνπ ρνιείνπ". Δηδηθφηεξα, ν δηαγσληζκφο "Βξαβείν Αεηθφξνπ ρνιείνπ" πνπ έρεη ζεζκνζεηεζεί απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ (πκβνχιην Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο), είλαη έλαο δηαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ γηα ην ζπλνιηθφ «πξαζίληζκα» ηνπ ζρνιείνπ, ή θαιχηεξα, γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ φιεο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο πξνο ηελ πξννπηηθή ηεο αεηθνξίαο. Σα ζρνιεία ζην δηαγσληζκφ απηφ, ελζαξξχλνληαη γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ επηδφζεσλ ζε ηξεηο γεληθνχο ηνκείο: α) ηνλ παηδαγσγηθφ, β) ηνλ θνηλσληθφ θαη νξγαλσηηθφ, θαη γ) ηνλ πεξηβαιινληηθφ. Γηα θάζε έλα απφ ηνπο ηνκείο απηνχο ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο ή θξηηήξηα, κε ηα νπνία γίλεηαη ε απνηίκεζε θαη αθνινχζσο ε βξάβεπζε ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ. Σν πξφγξακκα απηφ ππνζηεξίδεηαη απφ Διιεληθά Τπνπξγεία θαη Παλεπηζηήκηα 2. ην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ απηνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα αλαθνξάο (.Δ.Κ.) : ππήξμε ελεκεξφηεηα ηνπ πιιφγνπ θαζεγεηψλ ηνπ.δ.κ. ζρεηηθά κε ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο δεηθηψλ: α) ηνπο παηδαγσγηθνχο δείθηεο (αλαιπηηθφ πξφγξακκα- 2 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην:

5 κεζνδνινγία), β) ηνπο θνηλσληθνχο θαη νξγαλσηηθνχο δείθηεο (δηνίθεζε, καζεηηθέο θνηλφηεηεο, γνλείο, θ.η.ι.) θαη γ) ηνπο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο ζπληάρζεθε ην ρέδην Αεηθφξνπ Γηαρείξηζεο (ΑΓ), ζχκθσλα κε ην νπνίν ιήθζεθε απφθαζε, αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο θαη ηε ζπκκεηνρή θαζεγεηψλ θαη καζεηψλ (εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηνπ.δ.κ. απνθαζίζηεθε λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη θαζεγεηέο θαη νη καζεηέο θαηά ηνκέα, ζχκθσλα κε ηε δνκή ηνπ.δ.κ.). Η απφθαζε απηή απνηέιεζε ξεαιηζηηθή ιχζε πνπ απαληνχζε ζην πξφβιεκα ηεο ρσξηθήο θαη ρξνληθήο δηαζπνξάο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.δ.κ. ζπληάρζεθε ην ρνιηθφ Πξφγξακκα Γξάζεο (ΠΓ). Σν πξφγξακκα απηφ ζπληάρζεθε αξρηθά ζε αδξέο γξακκέο πξνζδηνξίδνληαο πεξηζζφηεξν ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ δξάζεσλ κέζα ζε θάζε ηνκέα θαη αθήλνληαο ειεπζεξία γηα επφκελεο πξσηνβνπιίεο. Έηζη, ην ζρνιείν επηρείξεζε λα απνηειέζεη έλα κέζν γηα έλα ζρέδην δξάζεο, απνηειψληαο ηαπηφρξνλα κνληέιν αεηθνξηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ θνηλσλία, παξέρνληαο παξάιιεια επθαηξίεο κάζεζεο ζηνπο καζεηέο, νη νπνίεο ζα επηθέληξσλαλ ζηε δξάζε. Μηα δηαδηθαζία ε νπνία απαηηεί επίζεο απφ ηα ζρνιεία λα είλαη ζέζε λα βγνχλε απφ ηελ απνκφλσζε, λα ζπλδηαιέγνληαη κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη λα αλαπξνζαξκφδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο θαη ηελ παηδαγσγηθή ηνπο πξνζέγγηζε (UNECE, 2005). Σνλ παξαπάλσ αξρηθφ ζρεδηαζκφ αθνινχζεζε ε πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη ελδεηθηηθά κεξηθέο απφ απηέο, κε θξηηήξην επηινγήο γηα ηε παξνπζίαζή ηνπο ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζηνρνζεζία ηνπ.δ.κ. Οη πην ζεκαληηθέο δξάζεηο ήηαλ: Δλδπλάκσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ.δ.κ. κε ηε δεκηνπξγία ινγνηχπνπ θαη ελζσκάησζε ζε απηφλ, ζπκβφινπ πνπ απεηθνλίδεη ηελ αεηθνξία. Σν ινγφηππν απηφ πξνέθπςε απφ παξαγσγέο καζεηψλ ηνπ ηνκέα Δθαξκνζκέλσλ ηερλψλ, αθνχ εκβάζπλαλ ζηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε έγηλε θαη ε θαηαζθεπή καθέηαο απφ ηνλ ηνκέα ησλ Γνκηθψλ, ε νπνία θαη ζπλέβαιιε ζηελ αληίιεςε ηεο νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ θαη ησλ θπξίσο εγθαηαζηάζεσλ ηνπ.δ.κ.. Καηαζθεπή «εξγαιείνπ» επηζθφπεζεο φισλ ησλ εξγαζηεξίσλ, απφ ηελ άπνςε ηεο πγηεηλήο, αζθάιεηαο θαη εξγνλνκίαο. Μέζσ απηνχ ηνπ εξγαιείνπ δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε εθηεηακέλσλ παξεκβάζεσλ ζε φινπο ηνπ εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο ηνπ.δ.κ., νη νπνίεο πινπνηήζεθαλ ζε δηάζηεκα ελφο κελφο θαη θαηέιεμαλ ζηελ απνκάθξπλζε ηφλσλ πιηθνχ γηα αλαθχθισζε. Καηαζθεπή ηεο «εηηθέηαο» θάζε εξγαζηεξηαθνχ έξγνπ. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη ην δηδαθηηθφ έξγν ηνπ.δ.κ. είλαη θαη εμνρήλ εξγαζηεξηαθφ, ε δε απφθαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ.δ.κ. πξνβιέπεη ηελ θαηαζθεπή καζεηηθψλ έξγσλ θαη ηελ έθζεζή ηνπο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Έηζη, ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο έξγσλ είλαη νξηδφληηα κέζα ζην.δ.κ., αθνχ δηαηξέρεη φινπο ηνπο ηνκείο θαη εηδηθφηεηεο, έγηλε αξρηθά κηα θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ειαρηζηνπνίεζε, αλαθχθισζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ζπκβφισλ ζηηο ζπζθεπαζίεο πιηθψλ. Σα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά θαη έηζη έγηλε ε αλάπηπμε θαη ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ «εηηθέηαο» ηνπ έξγνπ. Σν εξγαιείν απηφ είρε σο ζηφρν λα: o νξγαλψζεη φια ηα κεηαδεδνκέλα πνπ αθνξνχζαλ ην έξγν (ηίηινο, ζπληειεζηέο, θσηνγξαθίεο ηνπ έξγνπ, πεξηερφκελν), ψζηε λα είλαη εχθνια επαλαρξεζηκνπνηήζηκν

6 o θαζνδεγήζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε βάζε ην πιαίζην ηνπ θχθινπ δσήο ελφο πξντφληνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ αλακελφηαλ νη καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο έλλνηεο ειαρηζηνπνίεζε, αλαθχθισζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε, θαζψο θαη κε ηα ζχκβνια ησλ ζπζθεπαζηψλ φισλ ησλ πιηθψλ πνπ δηαρεηξίδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ. Έθζεζε έξγσλ ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Η ηξηήκεξε έθζεζε ησλ καζεηηθψλ έξγσλ ηνπ.δ.κ. απνηέιεζε γεγνλφο πνπ αλαβίσζε κεηά απφ κηα ζεηξά εηψλ θαη ήηαλ πξσηφγλσξν γηα ηνπο θνηηνχληεο καζεηέο. Καηά ηελ έθζεζε απηή, καζεηέο απφ φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην.δ.κ. είραλ ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζνπλ ηα έξγα ηνπο, εμαζθψληαο παξάιιεια θαη ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηφηεηεο, ζε φινπο ηνπο επηζθέπηεο ηεο έθζεζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη καζεηέο φισλ ησλ Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ ηεο πφιεο. Παξάιιειεο εθδειψζεηο ηεο έθζεζεο πεξηιάκβαλαλ: o ελεκεξσηηθή εθδήισζε πνπ νξγάλσζε ν ηνκέαο Μεραλνιφγσλ κε ζέκα ηελ αζθαιή νδήγεζε δηθχθισλ. Πέξα απφ ηελ παξνπζίαζε δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα κειεηεζεί δίθπθιν, ην νπνίν είρε ηξνπνπνηεζεί απφ κεραλνινγηθή άπνςε, κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ηεο επηθίλδπλεο απηήο πξαθηηθήο, ε νπνία είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε ζηε λενιαία o επίδεημε κε ζέκα «Νχθε 2012» ηνπ ηνκέα Αηζζεηηθήο-Κνκκσηηθήο, ε νπνία επίζεο είρε απήρεζε ζην πινχζην αθξναηήξην πνπ πξνζήιζε απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία o πξναγσγή ηνπ εζεινληηζκνχ θαη εγγξαθή εζεινληψλ ζην αληίζηνηρν πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο. πκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο, φπσο ζην δηαγσληζκφ ηνπ ΚΑΠΔ κε ζέκα «Δζηηάζηε ζηελ ελέξγεηα», φπνπ απεζηάιε ζρεηηθή θσηνγξαθία, πνπ ηελ είρε «ηξαβήμεη» καζεηήο. Δπίζεο, ην.δ.κ. ζπκκεηείρε ζηνλ επξσπατθφ δηαγσληζκφ Ο δηαγσληζκφο απηφο πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Έηνπο 2012, πνπ ήηαλ αθηεξσκέλν ζηελ Δλεξγφ Γήξαλζε θαη Αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ Γελεψλ, κε ζηφρν ηελ πξναγσγή ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ αλζξψπσλ ηξίηεο ειηθίαο ζηελ ελεξγφ δσή, κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηηο λεφηεξεο γεληέο. ην πιαίζην απηνχ ηνπ δηαγσληζκνχ, ν ηνκέαο Αηζζεηηθήο-Κνκκσηηθήο έθεξε ζηα εξγαζηήξηα ζπληαμηνχρν θνπξέα γηα ηελ επίδεημε ηεο ηέρλεο ηνπ. Δπίζεο, καζεηέο ηνπ ηδίνπ ηνκέα, ζπζηεκαηηθά θνχξεπαλ θαη πεξηπνηνχληαλ ηνπο ειηθησκέλνπο ζην γεξνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. Δπηπιένλ, ν ηνκέαο Ηιεθηξνιφγσλ, ελζσκάησζε ππνζηεξηθηηθέο δηαηάμεηο ζε ζπξνηειέθσλν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ειηθησκέλσλ. Σέινο, ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο Leonardo da Vinci, εγθξίζεθε ε πξφηαζε ηνπ.δ.κ. γηα κεηαθίλεζε θαη επηκφξθσζε δεθαπέληε (15) εθπαηδεπηηθψλ ζηε Φηιαλδία (Tampere), θαηά ην έηνο Τπνδνρή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ.δ.κ. (θαη ζηνπο δχν «πφινπο»), επί κηα εβδνκάδα, ησλ καζεηψλ ηεο Γ Σάμεο ησλ πέληε (5) γπκλαζίσλ ηεο πφιεο, νη νπνίνη είραλ ηελ επθαηξία λα ελεκεξσζνχλ απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπ.δ.κ. γηα ηνπο ηνκείο θαη ηηο εηδηθφηεηεο πνπ απηφ ππνζηεξίδεη. Γηελέξγεηα 33 δηδαθηηθψλ επηζθέςεσλ πξνο δηάθνξνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε εηδηθφηεηαο. Δθδήισζε γηα ην Aids ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΔΛΠΝΟ. Μεηά απφ θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ φισλ ησλ καζεηψλ ηνπ.δ.κ. γηα ην AIDS, δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε ελεκέξσζήο ηνπο θαη απνζαθήληζεο ησλ ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ. Έηζη, ν ηνκέαο Τγείαο Πξφλνηαο ηνπ.δ.κ. ζπλεξγάζηεθε κε ην ΚΔΛΠΝΟ θαη

7 νξγάλσζε εθδήισζε γηα ηνπο καζεηέο ηνπ.δ.κ., κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ηνπο γηα ην ππφςε ζέκα. Δπίζεο, ν ίδηνο ηνκέαο νξγάλσζε ελεκεξσηηθέο παξνπζηάζεηο απφ εηδηθνχο ηνπ ΔΚΑΒ, γηα ηελ πιεξνθφξεζε θαη εθκάζεζε ησλ ρεηξηζκψλ ηεο ΚΑΡΠΑ ζε καζεηέο ηνπ.δ.κ.. Ο ίδηνο ηνκέαο επίζεο δηνξγάλσζε εζεινληηθή αηκνδνζία κε κεγάιε ζπκκεηνρή. Δμνπιηζκφο φισλ ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ.δ.κ. κε Η/Τ θαη βηληενπξνβνιείο, ελψ παξάιιεια, ν ηνκέαο Ηιεθηξνληθψλ θαηαζθεχαζε πηινηηθά έλαλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα κε πνιχ κηθξφ θφζηνο. Γεκηνπξγία ηεο λέαο ηζηνζειίδαο ηνπ.δ.κ. (http://1sek-alexandr.evr.sch.gr/) θαη ςεθηαθή επεμεξγαζία ηεο αθίζαο γηα ηελ έθζεζε έξγσλ ηνπ.δ.κ. απφ ηνλ Σνκέα Πιεξνθνξηθήο. Αλαβάζκηζε ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηνπ.δ.κ. κε ηελ ηνπνζέηεζε θνκπνζηνπνηεηψλ πηινηηθά ζην ρψξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ζηνλ αχιεην ρψξν ηνπ 2 νπ «πφινπ» ηνπ.δ.κ., θαζψο θαη πεξηπνίεζε ηνπ πξάζηλνπ ζηνλ αχιεην ρψξν θαη ησλ δπν «πφισλ» ηνπ.δ.κ., απφ ηνλ Γεσηερληθφ ηνκέα. Τινπνίεζε παξέκβαζεο ζηελ εγθαηάζηαζε ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο ηνπ θπξίσο θηηξίνπ ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ.δ.κ., απφ ηνλ Μεραλνινγηθφ Σνκέα, γεγνλφο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ επέιηθηε ρξήζε ηεο, θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζπεξηλνχ θχθινπ. Η παξέκβαζε απηή ζπλέβαιε ζηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο ηνπ.δ.κ., αλαθνξηθά κε ηηο εθπνκπέο CO 2. Σέινο, έγηλε πξνζπάζεηα δηαινγήο θαη κέηξεζεο ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ.δ.κ., θαηά ηελ νπνία ζπκκεηείραλ θαη νη θαζαξίζηξηεο, ε ζπκβνιή ησλ νπνίσλ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Αναζηοσαζμόρ Η παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα ηνπ.δ.κ., ε νπνία αλαιήθζεθε θαη πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ αεηθφξνπ ζρνιείνπ, αληαπνθξίζεθε πνιχ θαιά ζηηο αλάγθεο ηνπ, φπσο απηέο θαηαγξάθεθαλ παξαπάλσ, θαζψο δεκηνπξγήζεθαλ ζπλζήθεο θαη αλαιήθζεθαλ δξάζεηο ζην «έζσ» πεξηβάιινλ ηνπ.δ.κ. θαηά κήθνο φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Δπίζεο, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ πξνο ην «έμσ» πεξηβάιινλ δεκηνχξγεζαλ απζεληηθέο καζεζηαθέο επθαηξίεο. Οη εθδειψζεηο κε ζπλέξγηεο ηνπ «έζσ» θαη «έμσ» πεξηβάιινληνο (π.ρ., έθζεζε έξγσλ) επίζεο ζπλέβαιιαλ ζηε ζπλνρή θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ.δ.κ., θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο εμσζηξέθεηάο ηνπ θαη ζχλδεζήο ηνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Όπσο κάιηζηα ππνζηεξίδνπλ νη Uzzell et al. (1994), ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία ζηα ζρνιεία ζα πξέπεη λα αζρνιείηαη κε δξάζεηο πνπ απνξξένπλ απζεληηθά απφ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη θαηαζηάζεηο, θαζψο αλαγλσξίδεηαη φηη νη ηνπηθέο δξάζεηο αληαπνθξίλνληαη πάληνηε ζε κεγαιχηεξεο θνλσληθν-νηθνλνκηθέο θαη νηθνινγηθέο ζπλζήθεο. Μέζα απφ κηα ηέηνηα εζηίαζε ηα ζρνιεία γίλνληαη νξγαληζκνί κάζεζεο πνπ αλαγλσξίδνπλ θαη επηιχνπλ πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηά ηνπο, θαζψο επίζεο δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο γηα ηελ αλάιεςε ηνπηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηδηαηηέξσλ αλαγθψλ ηνπο (Shallcross et al., 2000). πλεπάγεηαη ινηπφλ άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηνλ «έμσ» θφζκν, αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ζρνιηθήο αλάπηπμεο σο κηαο θνπιηνχξαο επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο θαη ιήςεο απνθάζεσλ απφ θνηλνχ, φπσο επίζεο απνδνρή ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, σο κέξνο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ηνπ ζρνιείνπ σο πνιηηηζηηθφ θέληξν ηεο θνηλφηεηαο (Rauch, 2000). πλνιηθά ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ.δ.κ., θαηά ην πξνεγνχκελν ζρνιηθφ έηνο, είρε έλα «εθξεθηηθφ» ραξαθηήξα γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηε ιήςε ηνπ πξψηνπ βξαβείνπ ζηελ θαηεγνξία Γπκλαζίσλ-Λπθείσλ, ζην δηαγσληζκφ "Βξαβείν Αεηθφξνπ ρνιείνπ".

8 Η θηλεηήξηα θαηεχζπλζε φιεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ ε επίιπζε ησλ δνκηθψλ πξνβιεκάησλ, πνπ δηαπηζηψζεθαλ κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη φρη απηφ θαζαπηφ ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ. Ωζηφζν, κέζα απφ ην ΑΓ θαη ην ΠΓ, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζρεδηαζκνχ ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρνιηθήο κνλάδνο, ν δηαγσληζκφο απνηέιεζε έλα πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιεηηνχξγεζαλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.δ.κ.. Παξάιιεια, ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεηθηψλ έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζην.δ.κ. λα ζπζηεκαηνπνηήζεη ην ζρεδηαζκφ ησλ δξάζεψλ ηνπ κε ζηφρν ηε δηαζπνξά ηνπο θαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ησλ δεηθηψλ. Σα παξαπάλσ ζπληζηνχλ κηα πνηνηηθή απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ.δ.κ. ζηνλ ππφςε δηαγσληζκφ. Δπηπιένλ, ε πνζνηηθή απνηίκεζε κέζσ ησλ δεηθηψλ σο δηαδηθαζία (αλεμάξηεηα εάλ ζα κπνξνχζε λα δερηεί βειηηψζεηο), νδήγεζε ζηελ αλάγθε ηεθκεξίσζεο ησλ δξάζεσλ, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιιε ζηνλ αλαζηνραζκφ επάλσ ζε θαζεκία απφ απηέο. Η πνζνηηθνπνίεζε επίζεο ζπλέβαιιε ζηελ ζπγθξηηηθή ηνπνζέηεζε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ ζρνιείνπ ζε κηα θιίκαθα αλαθνξάο, γεγνλφο επίζεο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ην παξαρζέλ έξγν. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο απηήο παξνπζηάδεηαη έλα ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ αεηθφξνπ ζρνιείνπ. Έλα ηέηνην ζρνιείν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε βαζηθή ζέζε ηεο δπλαηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο λα απνηειέζεη ην φρεκα, πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα ζπλδέζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα «ηνπ θφζκνπ ηνπο» θαη λα επαλαζρεδηάζνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο θξίζηκεο πξνθιήζεηο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο (Macy & Brown, 1998). Σν 1 ν.δ.κ. Αιεμαλδξνχπνιεο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο επηρείξεζε λα αμηνπνηήζεη ζηνηρεία απηνχ ηνπ ππνβάζξνπ, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ "Βξαβείν Αεηθφξνπ ρνιείνπ". Σν απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εκπεηξία φιεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλαπηχρζεθε ζπληζηνχλ γεληθά κηα πνιχ ζεηηθή απνηίκεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ.δ.κ. ζηνλ ππφςε δηαγσληζκφ. Ωζηφζν, δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν απαηηνχλ ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο ζρνιηθνχ έηνπο γηα λα νδεγεζεί θαλείο ζε ζπκπεξαζκαηνινγία ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ γηα έλα αεηθφξν ζρνιείν. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα θξηηηθή απνηίκεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο λα επαλαιακβάλνληαη θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα επηιέγνληαη λέεο, νξίδνπλ κηα ζπλερή πξνζπάζεηα, ε νπνία κφλν εάλ αληέμεη ζηε δηάζηαζε πνπ νξίδεη ην [αεί]-θφξν ζρνιείν, δειαδή ζην ρξφλν, ζα κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη σο απνηειεζκαηηθή. Τπφ απηή ηελ νπηηθή, ε παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δηάρπζε ηεο εκπεηξίαο πνπ ππήξμε ζπνπδαία γηα ην.δ.κ., θαηά ην ζρνιηθφ έηνο , αιιά ε πξνζθνξά ηεο, σο πξνο ηε δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ (πξνο ην παξφλ) παξακέλεη ζεκεηαθή. ΕΥΦΑΡΙΣΤΙΕΣ Δπραξηζηίεο δηαηππψλνληαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο ηνπ «έζσ» θαη «έμσ» πεξηβάιινληνο ηνπ.δ.κ., πνπ εξγάζηεθαλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν γηα ηε βειηίσζή ηνπ, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο

9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Department of Education and Skills (DfES) (2006). Sustainable Schools for Pupils, Communities and the Environment; Delivering UK Sustainable Development Strategy. London: DfES. Fullan M. & Ballew A. (2001). Leading in a culture of change: Personal action guide and workbook. San Franscisco: Jossey-Bass. Huckle J. & Sterling S. (1996). Education for sustainability. London: EarthScan. Macy J. & Brown M. (1998). Coming Back to Life: Practices to Reconnect our Lives, Our World. Gabriola Island: New Society. McNichol Η., Margaret Davis J.M. & O Brien K.R. (2011). An ecological footprint for an early learning centre: identifying opportunities for early childhood sustainability education through interdisciplinary research. Environmental Education Research, Vol. 17. Moore J. (2005). Is higher education ready for transformative learning? A question explored in the study of sustainability. Journal of Transformative Education, Vol. 3. Orr D. W. (1996). Educating for the environment: higher education s challenge of the next century. The Journal of Environmental Education, Vol. 27. Rauch F. (2000). Schools: a place of ecological learning. Environmental Education Research, Vol. 6, No. 3. Shallcross T., O Loan K. & Hui. D. (2000). Developing a school focused approach to continuing professional development in sustainability education. Environmental Education Research, Vol. 6, No. 4. Smyth J. & Shacklock G. (1998). Re-making teaching: Ideology, policy and practice. London: Routledge. UNECE (2005). UNECE strategy for education for sustainable development, CEP/AC. 13/ 2005/3/ Rev. 1, High Level Meeting of Environmental Education and Ministries, Vilnius, March. UNESCO (1992). United Nations Conference on Environmental and Development: Agenda 21. Switzerland: Unesco. UNESCO (1997). Declaration of Thessaloniki. Unesco Publication No. EPD97/CONF.401/CLD.2. Paris: Unesco. UNESCO (2002). Education for Sustainability From Rio to Johannesburg: Lessons learnt from a decade of commitment. Paris: Unesco Education Sector. UNESCO (2004). United Nations Decade of Education for Sustainable Development Γηαζέζηκν ζηo: 03f375b07798a2a55dcdc39db7aa8211Final+IIS.pdf (12/12/2011). UNESCO (2005). UN Decade of Education for Sustainable Development International Implementation of the World Summit on Sustainable Development. New York: United Nations. Uzzell D. (1999). Education for environmental action in the community: new roles and relationships. Cambridge Journal of Education, Vol. 29, No. 3. World Commission on Environment and Development (WCED) (1987). Our common future. Oxford: Oxford University Press.

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ Δγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ)

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ. Μεθοδολογία και Εργαλεία Φάκελοσ Παραδειγμάτων Ερευνητικών Εργαλείων

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ. Μεθοδολογία και Εργαλεία Φάκελοσ Παραδειγμάτων Ερευνητικών Εργαλείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Tο Παρατηρητήριο τησ ΑΕΕ Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια.

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Γήκεηξα Μπία 1, Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο 2, Δηξήλε Βαιιηαλάηνπ 3 1. Νεπηαγσγφο Αλ. Τπεχζπλε ΚΠΔ Λαπξίνπ dimibi@sch.gr 2. Γεσπφλνο-Πιεξνθνξηθφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala»

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε: «Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ» «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΜΟΝΣΕΛΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.»

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.» i ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΙΣΤΗΜΔΣ ΤΗΣ ΑΓΨΓΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΠΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεκήηξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκνο, Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ΔΑΠ Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθψλ Μνλάδσλ vkaloforidis2004@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΘΔΝΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Δ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΜΑΘΗΗ

ΑΤΘΔΝΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Δ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΜΑΘΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ Καηεχζπλζε: Ζιεθηξνληθή Μάζεζε Γ ΚΤΚΛΟ ΑΤΘΔΝΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Δ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΜΑΘΗΗ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΑΘΗΟΠΟΤΛΟ Ζ εξγαζία ππνβάιιεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ

ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΗΜΙΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ με θέμα: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΙΔΡΤΜΑΣΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε.

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Γεψξγηνο Φεζάθεο & Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ Δξγαζηήξην Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο & Δθπαηδεπηηθήο Μεραληθήο ΣΔΠΑΔ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα