Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ"

Transcript

1 Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ Σνθία Χαηδειενληηάδνπ 1, Δπγελία Γνπιάκε 2 1. Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Δθπαηδεπηηθφο B/ζκηαο Δθπ/ζεο, Γληξηα 1 νπ.δ.κ. Αιεμαλδξνχπνιεο, Μέινο ΔΠ, ΔΑΠ 2. Δθπαηδεπηηθφο B/ζκηαο Δθπ/ζεο, ΜA ζηελ Ιζηνξηθή Αλζξσπνινγία Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ΜA ζηελ Δθπαίδεπζε, Δ.Α.Π., Τπνςήθηα Γηδάθησξ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Τπδληξηα 1 νπ.δ.κ. Αιεμαλδξνχπνιεο ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεη ηελ πεξίπησζε ηνπ 1 νπ Σ.Δ.Κ. Αιεμαλδξνύπνιεο, ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ βξαβεύηεθε κε ην πξώην βξαβείν ηνπ δηαγσληζκνύ "Βξαβείν Αεηθόξνπ Σρνιείνπ", γηα ην ζρνιηθό έηνο , ζηελ θαηεγνξία Γπκλαζίσλ- Λπθείσλ. Γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθόηεξσλ δξάζεσλ πνπ πινπνηήζεθαλ θαη ηεθκεξηώλεηαη ε επηινγή ηνπο ζε κηα πξνζπάζεηα δηάρπζεο ηεο πξνζπάζεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδνο θαη ζηξνθήο ηεο πξνο ην αεηθόξν ζρνιείν. Η εξγαζία νινθιεξώλεηαη κε ηνλ αλαζηνραζκό ζρεηηθά κε ην έξγν ηεο ζρνιηθήο κνλάδνο, θαηά ην ππόςε έηνο θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Aεηθόξν ζρνιείν ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αεηθόξν ζρνιείν, Βξαβείν Αεηθόξνπ Σρνιείνπ, 1 ν Αιεμαλδξνύπνιεο, εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο Σ.Δ.Κ. ΔΙΑΓΩΓΗ ε δηεζλέο επίπεδν, ε παγθφζκηα επηηξνπή ηνπ ΟΗΔ γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε, φξηζε σο βηώζηκε ή απηνζπληεξνύκελε ή αεηθνξηθή αλάπηπμε (sustainable development) «ηελ αλάπηπμε πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ρσξίο φκσο λα δηαθπβεχεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο» (WCED 1, 1987: 43). Ο νξηζκφο απηφο αλαγλσξίδεη φρη κφλν ηε ζεκαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ηελ αλάγθε ηνπ θφζκνπ γηα αλάπηπμε θαη θαηά ζπλέπεηα επηδηψθεη λα θαζηεξψζεη κία ηζνξξνπία κεηαμχ πεξηβάιινληνο, θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο (UNECE, 2005), κε αιιαγέο ζηε ζεκεξηλή ζθέςε θαη πξαθηηθή πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο κειινληηθέο γεληέο λα έρνπλ πξφζβαζε ηνπιάρηζηνλ ζε κία πνηφηεηα δσήο αληίζηνηρε κε ηε ζεκεξηλή (McNichol et al., 2011). Δηδηθφηεξα, ηα ηειεπηαία ρξφληα ν ζεκαληηθφο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ πξνψζεζε θαη αλάδεημε ηεο αεηθνξίαο έρεη απνηειέζεη ζέκα ζπδήηεζεο θαη ζχκθσλα 1 World Commission on Environment and Development.

2 κε ηελ Agenda 21, ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο θαζψο (UNESCO, 1992): «ε εθπαίδεπζε, ηφζν ζηελ ηππηθή ηεο κνξθή, φζν θαη ζηελ άηππε, απνηειεί κηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα άηνκα θαη νη θνηλσλίεο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ην δπλακηθφ ηνπο. Η εθπαίδεπζε απνηειεί απνθαζηζηηθφ θαη θξίζηκν παξάγνληα ζηελ πξναγσγή ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ πνιηηψλ λα θαηαλννχλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ ηα δεηήκαηα ηεο αλάπηπμεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Σφζν ε ηππηθή, φζν θαη ε άηππε εθπαίδεπζε είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθηηκνχλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ δεηήκαηα αεηθνξίαο πνπ ηνπο αθνξνχλ» (εδάθην 36.3). Αθνινχζσο, κε ηε Γηαθήξπμε ηεο Θεζζαινλίθεο (1997) ζεζπίζηεθε ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία. ηα άξζξα 10, 12, 19 θαη 21 γηα ηε κειέηε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ ζηελ πξννπηηθή ηεο αεηθνξίαο, πξνηείλεηαη ε δηεπηζηεκνληθή θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπο, ζην πιαίζην ηφζν ηεο ηππηθήο φζν θαη ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο (UNESCO-EPD, 1997). Σν 2002, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (ΔΑΑ), ε UNESCO θεξχζζεη ηε δεθαεηία , «Γεθαεηία γηα ηελ ΔΑΑ». ην πιαίζην απηφ, ε εθπαίδεπζε θαζίζηαηαη πξψηηζηεο ζεκαζίαο ζηελ επίηεπμε πεξηβαιινληηθήο θαη εζηθήο αληίιεςεο, αμηψλ θαη ζηάζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ζχκθσλεο κε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δεκφζηα ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ (UNESCO, 2002: 4). χκθσλα κε ηελ UNESCO (2005:5), απψηεξνο ζθνπφο ηεο ππφςε δεθαεηίαο είλαη: «λα ελζσκαηψζεη ηηο αμίεο θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κάζεζεο. Απηή ε εθπαηδεπηηθή πξνζπάζεηα πξνηίζεηαη λα ελζαξξχλεη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά πξνο ηε δηακφξθσζε ελφο αεηθφξνπ κέιινληνο κε φξνπο πεξηβαιινληηθήο ηζφηεηαο, νηθνλνκηθήο αεηθνξίαο θαη δίθαηεο θνηλσλίαο γηα ηηο ησξηλέο θαη κειινληηθέο γελεέο». Δίλαη έλα φξακα πνπ αθελφο ππνζηεξίδεη ηελ αεηθφξν πξσηνβνπιία ζηα ζρνιεία, αθεηέξνπ ζηνρεχεη λα εκπιέμεη φιε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, φρη κφλν ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε, αιιά θαη ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. H UNESCO (2004) αθνινχζσο νξίδεη φηη ε εθαξκνγή ηεο ΔΑΑ ζηα ζρνιεία πεξηιακβάλεη πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε, πνπ ελζσκαηψλνπλ ζηφρνπο γηα ηε δηαηήξεζε, ηε θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκνθξαηία ζε έλα φξακα θαη κία απνζηνιή αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αιιαγψλ. Έηζη ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε δε κπνξεί λα εθιεθζεί σο κία απιή θαηλνηνκία θαη λα πξνζαξκνζηεί ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, αιιά σο ζπλερήο παηδαγσγηθή δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ, ε νπνία δεκηνπξγεί κηα θνπιηνχξα αιιαγήο, φπνπ ηφζν ε δηαδηθαζία, φζν θαη ην ηέινο ηεο αιιαγήο είλαη ζεκαληηθά (Fullan & Ballew, 2001). Ο ζρνιηθφο ρψξνο ινηπφλ κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ πνιχηηκν πφξν. Σν κέγεζφο ηνπ, ν ζρεδηαζκφο ηνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, αιιά θαη ν ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, δηεπζχλεηαη, ξπζκίδεηαη θαη γίλεηαη αληηιεπηφο απφ ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ, φια απηά αζθνχλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε δσή θαη ηελ εξγαζία ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ζηελ παξερφκελε πνηφηεηα εθπαίδεπζεο πξνο ηνπο καζεηέο. Η εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε απηά ηα δεδνκέλα, κπνξεί λα αλνίμεη ην δξφκν γηα λα θηηζηεί έλα θνηλφ κέιινλ κε φξνπο αεηθνξίαο, θαζψο ν ζθνπφο θαη νη επηδηψμεηο ηεο ΔΑΑ απνηεινχλ πξφθιεζε θαη έλα πιαίζην γηα ηελ θξηηηθή αλάιπζε θαηαζηάζεσλ θαη πξνβιεκάησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ, ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηεξεχλεζε θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο αλζξψπνπ-θνηλσλίαοπεξηβάιινληνο θαη αλάπηπμεο. Οη Smyth & Shacklock (1998) ηνλίδνπλ φηη ην αεηθφξν

3 ζρνιείν νδεγεί ζε έλα λέν εθπαηδεπηηθφ παξάδεηγκα, θαζψο ε ιεηηνπξγία ηνπ απαηηεί ηελ εμέιημε ησλ παξαδνζηαθψλ ξφισλ κεηαμχ ησλ βαζηθψλ παξαγφλησλ ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία. Όπσο κάιηζηα ηνλίδνπλ νη Huckle & Sterling (1996) θαη Orr (1996), ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία είλαη νπζηψδεο πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα εθηηκνχλ, λα θαηαλννχλ θαη λα ζθέθηνληαη θξηηηθά γχξσ απφ ηα πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Η εθπαίδεπζε ινηπφλ κπνξεί λα ελδπλακψζεη ηνπο καζεηέο εμνπιίδνληάο ηνπο κε ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα βνεζήζνπλ ην ζρνιείν θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία λα ηείλνπλ πεξηζζφηεξν πξνο ηελ αεηθνξία (Dfes, 2006), κέζα απφ κηα δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ρψξνπ γηα έξεπλα, αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, δηαιφγνπ, ζηνραζκνχ θαη δξάζεο γηα ηελ έλλνηα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ αεηθφξνπ βίνπ (Moore, 2005). ηελ παξνχζα εξγαζία, παξνπζηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ 1 νπ ρνιηθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Κέληξνπ (.Δ.Κ.) Αιεμαλδξνχπνιεο ην νπνίν αλέπηπμε κηα ζεηξά απφ δξάζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ αεηθφξνπ ζρνιείνπ. Η ηεθκεξίσζε ηεο επηινγήο ησλ δξάζεσλ απηψλ θαζψο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ 1ος.Δ.Κ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ Η απφθαζε κηαο ζρνιηθήο κνλάδνο λα επηρεηξήζεη ηε κεηάβαζε ζε κηα λέα εθδνρή ιεηηνπξγίαο ηεο κε φξνπο αεηθνξίαο, νδεγεί ζηε δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο ησλ παξαθάησ ζηαδίσλ: Αλαγλψξηζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο Γηαηχπσζε ηεο λέαο ζηνρνζεζίαο ε νπνία δπλεηηθά ζα νδεγήζεη πξνο κηα λέα πην αεηθφξν θαηάζηαζε ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε ηνπ ηξφπνπ κεηάβαζεο απφ ηελ πθηζηάκελε ζηε λέα επηζπκεηή θαηάζηαζε Αλαζηνραζκφο-αμηνιφγεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο πξνζπάζεηαο. Σα παξαπάλσ ζηάδηα αθνινπζήζεθαλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 1 νπ Αιεμαλδξνχπνιεο (ζην εμήο.δ.κ.), φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα..δ.κ. Αναγνώπιζη ηηρ ςθιζηάμενηρ καηάζηαζηρ Σν.Δ.Κ. ζπλεξγάδεηαη κε πέληε ζρνιηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ρσξνζεηεκέλεο ζε δπν δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο πφιεο, ζηνλ πξψην «πφιν» πνπ είλαη ην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα ηνπ 1 νπ ΔΠΑΛ - 3 νπ ΔΠΑΛ (εζπεξηλνχ) - ΔΠΑ - ΙΔΚ θαη ζηνλ δεχηεξν «πφιν» πνπ είλαη ην 2 ν ΔΠΑΛ. Οη ππνδνκέο ηνπ.δ.κ. απνηεινχληαη απφ 39 ιεηηνπξγηθά εξγαζηήξηα θαη δπν γξαθεία δηνίθεζεο, ηα νπνία είλαη νκνίσο θαηαλεκεκέλα ζηνπο δπν «πφινπο», κε ην θχξην κέξνο απηψλ ζηνλ πξψην «πφιν», ν νπνίνο νξίδεηαη σο έδξα ηνπ.δ.κ. Καηά ην έηνο ην.δ.κ. είρε 800 καζεηέο θαη χιινγν κε 74 εθπαηδεπηηθνχο. Η νξγάλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.δ.κ. πεξηιάκβαλε ηε Γηεπζχληξηα, ηελ Τπνδηεπζχληξηα, ηνπο πέληε Σνκεάξρεο, ηνπο Τπεχζπλνπο εξγαζηεξίσλ, ελψ ηα ππφινηπα κέιε ηνπ πιιφγνπ απνηεινχληαλ απφ εθπαηδεπηηθνχο κε κεξηθή δηάζεζε ζην.δ.κ. γηα ην ππφςε ζρνιηθφ έηνο. Με βάζε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.δ.κ., δηαπηζηψλεηαη εχθνια φηη ππάξρεη κηα ιεηηνπξγηθή δηαζπνξά: ζην ρψξν, ιφγσ ηεο δηαζπνξάο ησλ εγθαηαζηάζεσλ

4 ζην ρξφλν, ιφγσ ηεο εμππεξέηεζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηλήο θαη εζπεξηλήο ιεηηνπξγίαο ζηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ιφγσ ηεο εμππεξέηεζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε αλειίθνπο (ΔΠΑΛ) θαη ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ελειίθνπο εθπαηδεπφκελνπο (εζπεξηλφ ΔΠΑΛ, ΔΠΑ, ΙΔΚ). Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά αλαδεηθλχνπλ επνκέλσο ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο ζπλνρήο ηνπ.δ.κ. θαη αλάδεημεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ σο απηφλνκεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Γιαηύπωζη ζηοσοθεζίαρ ζηην καηεύθςνζη ηος αειθόπος ζσολείος Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ ην αεηθφξν ζρνιείν (φπσο ελδεηθηηθά θαη ζπλνπηηθά ζθηαγξαθήζεθε ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο) εηζήγαγε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ ππφςε ζρνιηθή κνλάδα, πξνθεηκέλνπ απηή λα δηαηππψζεη ηελ επηκέξνπο ζηνρνζεζία ηεο. Έηζη, νη παξαπάλσ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηε ζηνρνζεζία ηνπ.δ.κ., θαηά ην ζρνιηθφ έηνο αλαθνξάο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ αεηθφξνπ ζρνιείνπ, ε νπνία θηλήζεθε ζηνπο αθφινπζνπο άμνλεο: δξάζεηο κε ζηφρεπζε ην «έζσ» πεξηβάιινλ ηνπ.δ.κ., φπσο δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηελ νξηδφληηα πξναγσγή ηεο αεηθνξίαο κέζα ζην εξγαζηεξηαθφ έξγν θαη ζην ρψξν ηνπ.δ.κ. δξάζεηο κε ζηφρεπζε ηε ζχλδεζε ηνπ.δ.κ. κε ην «έμσ» πεξηβάιινλ, φπσο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο γηα απζεληηθέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο ζε φινπο ηνπο καζεηέο γεληθφηεξεο δξάζεηο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αεηθνξίαο, φπσο παξαθνινχζεζε ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα. σεδιαζμόρ και ςλοποίηζη Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηνπ ηξφπνπ κεηάβαζεο απφ ηελ πθηζηάκελε ζηε λέα επηζπκεηή θαηάζηαζε, κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε πνπ πξνεγήζεθε, απνθαζίζηεθε απφ ην χιινγν θαζεγεηψλ ηνπ.δ.κ., ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ "Βξαβείν Αεηθφξνπ ρνιείνπ". Δηδηθφηεξα, ν δηαγσληζκφο "Βξαβείν Αεηθφξνπ ρνιείνπ" πνπ έρεη ζεζκνζεηεζεί απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ (πκβνχιην Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο), είλαη έλαο δηαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ γηα ην ζπλνιηθφ «πξαζίληζκα» ηνπ ζρνιείνπ, ή θαιχηεξα, γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ φιεο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο πξνο ηελ πξννπηηθή ηεο αεηθνξίαο. Σα ζρνιεία ζην δηαγσληζκφ απηφ, ελζαξξχλνληαη γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ επηδφζεσλ ζε ηξεηο γεληθνχο ηνκείο: α) ηνλ παηδαγσγηθφ, β) ηνλ θνηλσληθφ θαη νξγαλσηηθφ, θαη γ) ηνλ πεξηβαιινληηθφ. Γηα θάζε έλα απφ ηνπο ηνκείο απηνχο ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο ή θξηηήξηα, κε ηα νπνία γίλεηαη ε απνηίκεζε θαη αθνινχζσο ε βξάβεπζε ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ. Σν πξφγξακκα απηφ ππνζηεξίδεηαη απφ Διιεληθά Τπνπξγεία θαη Παλεπηζηήκηα 2. ην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ απηνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα αλαθνξάο (.Δ.Κ.) : ππήξμε ελεκεξφηεηα ηνπ πιιφγνπ θαζεγεηψλ ηνπ.δ.κ. ζρεηηθά κε ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο δεηθηψλ: α) ηνπο παηδαγσγηθνχο δείθηεο (αλαιπηηθφ πξφγξακκα- 2 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην:

5 κεζνδνινγία), β) ηνπο θνηλσληθνχο θαη νξγαλσηηθνχο δείθηεο (δηνίθεζε, καζεηηθέο θνηλφηεηεο, γνλείο, θ.η.ι.) θαη γ) ηνπο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο ζπληάρζεθε ην ρέδην Αεηθφξνπ Γηαρείξηζεο (ΑΓ), ζχκθσλα κε ην νπνίν ιήθζεθε απφθαζε, αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο θαη ηε ζπκκεηνρή θαζεγεηψλ θαη καζεηψλ (εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηνπ.δ.κ. απνθαζίζηεθε λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη θαζεγεηέο θαη νη καζεηέο θαηά ηνκέα, ζχκθσλα κε ηε δνκή ηνπ.δ.κ.). Η απφθαζε απηή απνηέιεζε ξεαιηζηηθή ιχζε πνπ απαληνχζε ζην πξφβιεκα ηεο ρσξηθήο θαη ρξνληθήο δηαζπνξάο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.δ.κ. ζπληάρζεθε ην ρνιηθφ Πξφγξακκα Γξάζεο (ΠΓ). Σν πξφγξακκα απηφ ζπληάρζεθε αξρηθά ζε αδξέο γξακκέο πξνζδηνξίδνληαο πεξηζζφηεξν ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ δξάζεσλ κέζα ζε θάζε ηνκέα θαη αθήλνληαο ειεπζεξία γηα επφκελεο πξσηνβνπιίεο. Έηζη, ην ζρνιείν επηρείξεζε λα απνηειέζεη έλα κέζν γηα έλα ζρέδην δξάζεο, απνηειψληαο ηαπηφρξνλα κνληέιν αεηθνξηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ θνηλσλία, παξέρνληαο παξάιιεια επθαηξίεο κάζεζεο ζηνπο καζεηέο, νη νπνίεο ζα επηθέληξσλαλ ζηε δξάζε. Μηα δηαδηθαζία ε νπνία απαηηεί επίζεο απφ ηα ζρνιεία λα είλαη ζέζε λα βγνχλε απφ ηελ απνκφλσζε, λα ζπλδηαιέγνληαη κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη λα αλαπξνζαξκφδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο θαη ηελ παηδαγσγηθή ηνπο πξνζέγγηζε (UNECE, 2005). Σνλ παξαπάλσ αξρηθφ ζρεδηαζκφ αθνινχζεζε ε πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη ελδεηθηηθά κεξηθέο απφ απηέο, κε θξηηήξην επηινγήο γηα ηε παξνπζίαζή ηνπο ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζηνρνζεζία ηνπ.δ.κ. Οη πην ζεκαληηθέο δξάζεηο ήηαλ: Δλδπλάκσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ.δ.κ. κε ηε δεκηνπξγία ινγνηχπνπ θαη ελζσκάησζε ζε απηφλ, ζπκβφινπ πνπ απεηθνλίδεη ηελ αεηθνξία. Σν ινγφηππν απηφ πξνέθπςε απφ παξαγσγέο καζεηψλ ηνπ ηνκέα Δθαξκνζκέλσλ ηερλψλ, αθνχ εκβάζπλαλ ζηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε έγηλε θαη ε θαηαζθεπή καθέηαο απφ ηνλ ηνκέα ησλ Γνκηθψλ, ε νπνία θαη ζπλέβαιιε ζηελ αληίιεςε ηεο νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ θαη ησλ θπξίσο εγθαηαζηάζεσλ ηνπ.δ.κ.. Καηαζθεπή «εξγαιείνπ» επηζθφπεζεο φισλ ησλ εξγαζηεξίσλ, απφ ηελ άπνςε ηεο πγηεηλήο, αζθάιεηαο θαη εξγνλνκίαο. Μέζσ απηνχ ηνπ εξγαιείνπ δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε εθηεηακέλσλ παξεκβάζεσλ ζε φινπο ηνπ εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο ηνπ.δ.κ., νη νπνίεο πινπνηήζεθαλ ζε δηάζηεκα ελφο κελφο θαη θαηέιεμαλ ζηελ απνκάθξπλζε ηφλσλ πιηθνχ γηα αλαθχθισζε. Καηαζθεπή ηεο «εηηθέηαο» θάζε εξγαζηεξηαθνχ έξγνπ. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη ην δηδαθηηθφ έξγν ηνπ.δ.κ. είλαη θαη εμνρήλ εξγαζηεξηαθφ, ε δε απφθαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ.δ.κ. πξνβιέπεη ηελ θαηαζθεπή καζεηηθψλ έξγσλ θαη ηελ έθζεζή ηνπο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Έηζη, ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο έξγσλ είλαη νξηδφληηα κέζα ζην.δ.κ., αθνχ δηαηξέρεη φινπο ηνπο ηνκείο θαη εηδηθφηεηεο, έγηλε αξρηθά κηα θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ειαρηζηνπνίεζε, αλαθχθισζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ζπκβφισλ ζηηο ζπζθεπαζίεο πιηθψλ. Σα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά θαη έηζη έγηλε ε αλάπηπμε θαη ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ «εηηθέηαο» ηνπ έξγνπ. Σν εξγαιείν απηφ είρε σο ζηφρν λα: o νξγαλψζεη φια ηα κεηαδεδνκέλα πνπ αθνξνχζαλ ην έξγν (ηίηινο, ζπληειεζηέο, θσηνγξαθίεο ηνπ έξγνπ, πεξηερφκελν), ψζηε λα είλαη εχθνια επαλαρξεζηκνπνηήζηκν

6 o θαζνδεγήζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε βάζε ην πιαίζην ηνπ θχθινπ δσήο ελφο πξντφληνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ αλακελφηαλ νη καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο έλλνηεο ειαρηζηνπνίεζε, αλαθχθισζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε, θαζψο θαη κε ηα ζχκβνια ησλ ζπζθεπαζηψλ φισλ ησλ πιηθψλ πνπ δηαρεηξίδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ. Έθζεζε έξγσλ ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Η ηξηήκεξε έθζεζε ησλ καζεηηθψλ έξγσλ ηνπ.δ.κ. απνηέιεζε γεγνλφο πνπ αλαβίσζε κεηά απφ κηα ζεηξά εηψλ θαη ήηαλ πξσηφγλσξν γηα ηνπο θνηηνχληεο καζεηέο. Καηά ηελ έθζεζε απηή, καζεηέο απφ φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην.δ.κ. είραλ ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζνπλ ηα έξγα ηνπο, εμαζθψληαο παξάιιεια θαη ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηφηεηεο, ζε φινπο ηνπο επηζθέπηεο ηεο έθζεζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη καζεηέο φισλ ησλ Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ ηεο πφιεο. Παξάιιειεο εθδειψζεηο ηεο έθζεζεο πεξηιάκβαλαλ: o ελεκεξσηηθή εθδήισζε πνπ νξγάλσζε ν ηνκέαο Μεραλνιφγσλ κε ζέκα ηελ αζθαιή νδήγεζε δηθχθισλ. Πέξα απφ ηελ παξνπζίαζε δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα κειεηεζεί δίθπθιν, ην νπνίν είρε ηξνπνπνηεζεί απφ κεραλνινγηθή άπνςε, κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ηεο επηθίλδπλεο απηήο πξαθηηθήο, ε νπνία είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε ζηε λενιαία o επίδεημε κε ζέκα «Νχθε 2012» ηνπ ηνκέα Αηζζεηηθήο-Κνκκσηηθήο, ε νπνία επίζεο είρε απήρεζε ζην πινχζην αθξναηήξην πνπ πξνζήιζε απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία o πξναγσγή ηνπ εζεινληηζκνχ θαη εγγξαθή εζεινληψλ ζην αληίζηνηρν πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο. πκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο, φπσο ζην δηαγσληζκφ ηνπ ΚΑΠΔ κε ζέκα «Δζηηάζηε ζηελ ελέξγεηα», φπνπ απεζηάιε ζρεηηθή θσηνγξαθία, πνπ ηελ είρε «ηξαβήμεη» καζεηήο. Δπίζεο, ην.δ.κ. ζπκκεηείρε ζηνλ επξσπατθφ δηαγσληζκφ Ο δηαγσληζκφο απηφο πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Έηνπο 2012, πνπ ήηαλ αθηεξσκέλν ζηελ Δλεξγφ Γήξαλζε θαη Αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ Γελεψλ, κε ζηφρν ηελ πξναγσγή ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ αλζξψπσλ ηξίηεο ειηθίαο ζηελ ελεξγφ δσή, κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηηο λεφηεξεο γεληέο. ην πιαίζην απηνχ ηνπ δηαγσληζκνχ, ν ηνκέαο Αηζζεηηθήο-Κνκκσηηθήο έθεξε ζηα εξγαζηήξηα ζπληαμηνχρν θνπξέα γηα ηελ επίδεημε ηεο ηέρλεο ηνπ. Δπίζεο, καζεηέο ηνπ ηδίνπ ηνκέα, ζπζηεκαηηθά θνχξεπαλ θαη πεξηπνηνχληαλ ηνπο ειηθησκέλνπο ζην γεξνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. Δπηπιένλ, ν ηνκέαο Ηιεθηξνιφγσλ, ελζσκάησζε ππνζηεξηθηηθέο δηαηάμεηο ζε ζπξνηειέθσλν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ειηθησκέλσλ. Σέινο, ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο Leonardo da Vinci, εγθξίζεθε ε πξφηαζε ηνπ.δ.κ. γηα κεηαθίλεζε θαη επηκφξθσζε δεθαπέληε (15) εθπαηδεπηηθψλ ζηε Φηιαλδία (Tampere), θαηά ην έηνο Τπνδνρή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ.δ.κ. (θαη ζηνπο δχν «πφινπο»), επί κηα εβδνκάδα, ησλ καζεηψλ ηεο Γ Σάμεο ησλ πέληε (5) γπκλαζίσλ ηεο πφιεο, νη νπνίνη είραλ ηελ επθαηξία λα ελεκεξσζνχλ απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπ.δ.κ. γηα ηνπο ηνκείο θαη ηηο εηδηθφηεηεο πνπ απηφ ππνζηεξίδεη. Γηελέξγεηα 33 δηδαθηηθψλ επηζθέςεσλ πξνο δηάθνξνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε εηδηθφηεηαο. Δθδήισζε γηα ην Aids ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΔΛΠΝΟ. Μεηά απφ θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ φισλ ησλ καζεηψλ ηνπ.δ.κ. γηα ην AIDS, δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε ελεκέξσζήο ηνπο θαη απνζαθήληζεο ησλ ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ. Έηζη, ν ηνκέαο Τγείαο Πξφλνηαο ηνπ.δ.κ. ζπλεξγάζηεθε κε ην ΚΔΛΠΝΟ θαη

7 νξγάλσζε εθδήισζε γηα ηνπο καζεηέο ηνπ.δ.κ., κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ηνπο γηα ην ππφςε ζέκα. Δπίζεο, ν ίδηνο ηνκέαο νξγάλσζε ελεκεξσηηθέο παξνπζηάζεηο απφ εηδηθνχο ηνπ ΔΚΑΒ, γηα ηελ πιεξνθφξεζε θαη εθκάζεζε ησλ ρεηξηζκψλ ηεο ΚΑΡΠΑ ζε καζεηέο ηνπ.δ.κ.. Ο ίδηνο ηνκέαο επίζεο δηνξγάλσζε εζεινληηθή αηκνδνζία κε κεγάιε ζπκκεηνρή. Δμνπιηζκφο φισλ ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ.δ.κ. κε Η/Τ θαη βηληενπξνβνιείο, ελψ παξάιιεια, ν ηνκέαο Ηιεθηξνληθψλ θαηαζθεχαζε πηινηηθά έλαλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα κε πνιχ κηθξφ θφζηνο. Γεκηνπξγία ηεο λέαο ηζηνζειίδαο ηνπ.δ.κ. (http://1sek-alexandr.evr.sch.gr/) θαη ςεθηαθή επεμεξγαζία ηεο αθίζαο γηα ηελ έθζεζε έξγσλ ηνπ.δ.κ. απφ ηνλ Σνκέα Πιεξνθνξηθήο. Αλαβάζκηζε ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηνπ.δ.κ. κε ηελ ηνπνζέηεζε θνκπνζηνπνηεηψλ πηινηηθά ζην ρψξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ζηνλ αχιεην ρψξν ηνπ 2 νπ «πφινπ» ηνπ.δ.κ., θαζψο θαη πεξηπνίεζε ηνπ πξάζηλνπ ζηνλ αχιεην ρψξν θαη ησλ δπν «πφισλ» ηνπ.δ.κ., απφ ηνλ Γεσηερληθφ ηνκέα. Τινπνίεζε παξέκβαζεο ζηελ εγθαηάζηαζε ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο ηνπ θπξίσο θηηξίνπ ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ.δ.κ., απφ ηνλ Μεραλνινγηθφ Σνκέα, γεγνλφο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ επέιηθηε ρξήζε ηεο, θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζπεξηλνχ θχθινπ. Η παξέκβαζε απηή ζπλέβαιε ζηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο ηνπ.δ.κ., αλαθνξηθά κε ηηο εθπνκπέο CO 2. Σέινο, έγηλε πξνζπάζεηα δηαινγήο θαη κέηξεζεο ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ.δ.κ., θαηά ηελ νπνία ζπκκεηείραλ θαη νη θαζαξίζηξηεο, ε ζπκβνιή ησλ νπνίσλ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Αναζηοσαζμόρ Η παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα ηνπ.δ.κ., ε νπνία αλαιήθζεθε θαη πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ αεηθφξνπ ζρνιείνπ, αληαπνθξίζεθε πνιχ θαιά ζηηο αλάγθεο ηνπ, φπσο απηέο θαηαγξάθεθαλ παξαπάλσ, θαζψο δεκηνπξγήζεθαλ ζπλζήθεο θαη αλαιήθζεθαλ δξάζεηο ζην «έζσ» πεξηβάιινλ ηνπ.δ.κ. θαηά κήθνο φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Δπίζεο, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ πξνο ην «έμσ» πεξηβάιινλ δεκηνχξγεζαλ απζεληηθέο καζεζηαθέο επθαηξίεο. Οη εθδειψζεηο κε ζπλέξγηεο ηνπ «έζσ» θαη «έμσ» πεξηβάιινληνο (π.ρ., έθζεζε έξγσλ) επίζεο ζπλέβαιιαλ ζηε ζπλνρή θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ.δ.κ., θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο εμσζηξέθεηάο ηνπ θαη ζχλδεζήο ηνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Όπσο κάιηζηα ππνζηεξίδνπλ νη Uzzell et al. (1994), ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία ζηα ζρνιεία ζα πξέπεη λα αζρνιείηαη κε δξάζεηο πνπ απνξξένπλ απζεληηθά απφ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη θαηαζηάζεηο, θαζψο αλαγλσξίδεηαη φηη νη ηνπηθέο δξάζεηο αληαπνθξίλνληαη πάληνηε ζε κεγαιχηεξεο θνλσληθν-νηθνλνκηθέο θαη νηθνινγηθέο ζπλζήθεο. Μέζα απφ κηα ηέηνηα εζηίαζε ηα ζρνιεία γίλνληαη νξγαληζκνί κάζεζεο πνπ αλαγλσξίδνπλ θαη επηιχνπλ πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηά ηνπο, θαζψο επίζεο δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο γηα ηελ αλάιεςε ηνπηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηδηαηηέξσλ αλαγθψλ ηνπο (Shallcross et al., 2000). πλεπάγεηαη ινηπφλ άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηνλ «έμσ» θφζκν, αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ζρνιηθήο αλάπηπμεο σο κηαο θνπιηνχξαο επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο θαη ιήςεο απνθάζεσλ απφ θνηλνχ, φπσο επίζεο απνδνρή ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, σο κέξνο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ηνπ ζρνιείνπ σο πνιηηηζηηθφ θέληξν ηεο θνηλφηεηαο (Rauch, 2000). πλνιηθά ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ.δ.κ., θαηά ην πξνεγνχκελν ζρνιηθφ έηνο, είρε έλα «εθξεθηηθφ» ραξαθηήξα γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηε ιήςε ηνπ πξψηνπ βξαβείνπ ζηελ θαηεγνξία Γπκλαζίσλ-Λπθείσλ, ζην δηαγσληζκφ "Βξαβείν Αεηθφξνπ ρνιείνπ".

8 Η θηλεηήξηα θαηεχζπλζε φιεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ ε επίιπζε ησλ δνκηθψλ πξνβιεκάησλ, πνπ δηαπηζηψζεθαλ κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη φρη απηφ θαζαπηφ ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ. Ωζηφζν, κέζα απφ ην ΑΓ θαη ην ΠΓ, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζρεδηαζκνχ ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρνιηθήο κνλάδνο, ν δηαγσληζκφο απνηέιεζε έλα πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιεηηνχξγεζαλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.δ.κ.. Παξάιιεια, ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεηθηψλ έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζην.δ.κ. λα ζπζηεκαηνπνηήζεη ην ζρεδηαζκφ ησλ δξάζεψλ ηνπ κε ζηφρν ηε δηαζπνξά ηνπο θαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ησλ δεηθηψλ. Σα παξαπάλσ ζπληζηνχλ κηα πνηνηηθή απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ.δ.κ. ζηνλ ππφςε δηαγσληζκφ. Δπηπιένλ, ε πνζνηηθή απνηίκεζε κέζσ ησλ δεηθηψλ σο δηαδηθαζία (αλεμάξηεηα εάλ ζα κπνξνχζε λα δερηεί βειηηψζεηο), νδήγεζε ζηελ αλάγθε ηεθκεξίσζεο ησλ δξάζεσλ, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιιε ζηνλ αλαζηνραζκφ επάλσ ζε θαζεκία απφ απηέο. Η πνζνηηθνπνίεζε επίζεο ζπλέβαιιε ζηελ ζπγθξηηηθή ηνπνζέηεζε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ ζρνιείνπ ζε κηα θιίκαθα αλαθνξάο, γεγνλφο επίζεο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ην παξαρζέλ έξγν. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο απηήο παξνπζηάδεηαη έλα ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ αεηθφξνπ ζρνιείνπ. Έλα ηέηνην ζρνιείν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε βαζηθή ζέζε ηεο δπλαηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο λα απνηειέζεη ην φρεκα, πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα ζπλδέζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα «ηνπ θφζκνπ ηνπο» θαη λα επαλαζρεδηάζνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο θξίζηκεο πξνθιήζεηο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο (Macy & Brown, 1998). Σν 1 ν.δ.κ. Αιεμαλδξνχπνιεο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο επηρείξεζε λα αμηνπνηήζεη ζηνηρεία απηνχ ηνπ ππνβάζξνπ, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ "Βξαβείν Αεηθφξνπ ρνιείνπ". Σν απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εκπεηξία φιεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλαπηχρζεθε ζπληζηνχλ γεληθά κηα πνιχ ζεηηθή απνηίκεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ.δ.κ. ζηνλ ππφςε δηαγσληζκφ. Ωζηφζν, δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν απαηηνχλ ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο ζρνιηθνχ έηνπο γηα λα νδεγεζεί θαλείο ζε ζπκπεξαζκαηνινγία ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ γηα έλα αεηθφξν ζρνιείν. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα θξηηηθή απνηίκεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο λα επαλαιακβάλνληαη θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα επηιέγνληαη λέεο, νξίδνπλ κηα ζπλερή πξνζπάζεηα, ε νπνία κφλν εάλ αληέμεη ζηε δηάζηαζε πνπ νξίδεη ην [αεί]-θφξν ζρνιείν, δειαδή ζην ρξφλν, ζα κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη σο απνηειεζκαηηθή. Τπφ απηή ηελ νπηηθή, ε παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δηάρπζε ηεο εκπεηξίαο πνπ ππήξμε ζπνπδαία γηα ην.δ.κ., θαηά ην ζρνιηθφ έηνο , αιιά ε πξνζθνξά ηεο, σο πξνο ηε δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ (πξνο ην παξφλ) παξακέλεη ζεκεηαθή. ΕΥΦΑΡΙΣΤΙΕΣ Δπραξηζηίεο δηαηππψλνληαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο ηνπ «έζσ» θαη «έμσ» πεξηβάιινληνο ηνπ.δ.κ., πνπ εξγάζηεθαλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν γηα ηε βειηίσζή ηνπ, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο

9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Department of Education and Skills (DfES) (2006). Sustainable Schools for Pupils, Communities and the Environment; Delivering UK Sustainable Development Strategy. London: DfES. Fullan M. & Ballew A. (2001). Leading in a culture of change: Personal action guide and workbook. San Franscisco: Jossey-Bass. Huckle J. & Sterling S. (1996). Education for sustainability. London: EarthScan. Macy J. & Brown M. (1998). Coming Back to Life: Practices to Reconnect our Lives, Our World. Gabriola Island: New Society. McNichol Η., Margaret Davis J.M. & O Brien K.R. (2011). An ecological footprint for an early learning centre: identifying opportunities for early childhood sustainability education through interdisciplinary research. Environmental Education Research, Vol. 17. Moore J. (2005). Is higher education ready for transformative learning? A question explored in the study of sustainability. Journal of Transformative Education, Vol. 3. Orr D. W. (1996). Educating for the environment: higher education s challenge of the next century. The Journal of Environmental Education, Vol. 27. Rauch F. (2000). Schools: a place of ecological learning. Environmental Education Research, Vol. 6, No. 3. Shallcross T., O Loan K. & Hui. D. (2000). Developing a school focused approach to continuing professional development in sustainability education. Environmental Education Research, Vol. 6, No. 4. Smyth J. & Shacklock G. (1998). Re-making teaching: Ideology, policy and practice. London: Routledge. UNECE (2005). UNECE strategy for education for sustainable development, CEP/AC. 13/ 2005/3/ Rev. 1, High Level Meeting of Environmental Education and Ministries, Vilnius, March. UNESCO (1992). United Nations Conference on Environmental and Development: Agenda 21. Switzerland: Unesco. UNESCO (1997). Declaration of Thessaloniki. Unesco Publication No. EPD97/CONF.401/CLD.2. Paris: Unesco. UNESCO (2002). Education for Sustainability From Rio to Johannesburg: Lessons learnt from a decade of commitment. Paris: Unesco Education Sector. UNESCO (2004). United Nations Decade of Education for Sustainable Development Γηαζέζηκν ζηo: 03f375b07798a2a55dcdc39db7aa8211Final+IIS.pdf (12/12/2011). UNESCO (2005). UN Decade of Education for Sustainable Development International Implementation of the World Summit on Sustainable Development. New York: United Nations. Uzzell D. (1999). Education for environmental action in the community: new roles and relationships. Cambridge Journal of Education, Vol. 29, No. 3. World Commission on Environment and Development (WCED) (1987). Our common future. Oxford: Oxford University Press.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.»

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.» i ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΙΣΤΗΜΔΣ ΤΗΣ ΑΓΨΓΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή μελέτη της φοιτήτριας : Παρθενίου αικατερίνης

Μεταπτυχιακή μελέτη της φοιτήτριας : Παρθενίου αικατερίνης αξιολόγηση πρασίνου και σχεδιαστικές προτάσεις ανάπλασης σχολικών προαυλίων χώρων στη βιομηχανική περιοχή της Μάνδρας Αττικής, με στόχο την εκπαίδευση και τη καλλιέργεια της επαφής των μαθητών με τη φύση.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια.

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Γήκεηξα Μπία 1, Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο 2, Δηξήλε Βαιιηαλάηνπ 3 1. Νεπηαγσγφο Αλ. Τπεχζπλε ΚΠΔ Λαπξίνπ dimibi@sch.gr 2. Γεσπφλνο-Πιεξνθνξηθφο,

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής NEWSLETTER ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σεύσορ 1 Μάπηιορ 2013 Πεπιεσόμενα Θεμαηικέρ πεπιοσέρ Γηεζλείο Δθπαηδεπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ)

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΚΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998

υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 υπουργική απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ "Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος και ηων εκπαιδεςηικών"

Διαβάστε περισσότερα

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ν λένο

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΠΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεκήηξηνο

Διαβάστε περισσότερα

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε.

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Γεψξγηνο Φεζάθεο & Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ Δξγαζηήξην Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο & Δθπαηδεπηηθήο Μεραληθήο ΣΔΠΑΔ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ

Σεύσορ 1: Γενικό Μέπορ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Παλαγηψηνπ Λεπθή Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ννέκβξηνο 2010 Η παξνύζα εξγαζία αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ, Σάββα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ Διέλε Κ. Καιιέξγε Δπηβιέπσλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα.

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα