Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ"

Transcript

1 Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ Σνθία Χαηδειενληηάδνπ 1, Δπγελία Γνπιάκε 2 1. Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Δθπαηδεπηηθφο B/ζκηαο Δθπ/ζεο, Γληξηα 1 νπ.δ.κ. Αιεμαλδξνχπνιεο, Μέινο ΔΠ, ΔΑΠ 2. Δθπαηδεπηηθφο B/ζκηαο Δθπ/ζεο, ΜA ζηελ Ιζηνξηθή Αλζξσπνινγία Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ΜA ζηελ Δθπαίδεπζε, Δ.Α.Π., Τπνςήθηα Γηδάθησξ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Τπδληξηα 1 νπ.δ.κ. Αιεμαλδξνχπνιεο ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεη ηελ πεξίπησζε ηνπ 1 νπ Σ.Δ.Κ. Αιεμαλδξνύπνιεο, ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ βξαβεύηεθε κε ην πξώην βξαβείν ηνπ δηαγσληζκνύ "Βξαβείν Αεηθόξνπ Σρνιείνπ", γηα ην ζρνιηθό έηνο , ζηελ θαηεγνξία Γπκλαζίσλ- Λπθείσλ. Γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθόηεξσλ δξάζεσλ πνπ πινπνηήζεθαλ θαη ηεθκεξηώλεηαη ε επηινγή ηνπο ζε κηα πξνζπάζεηα δηάρπζεο ηεο πξνζπάζεηαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδνο θαη ζηξνθήο ηεο πξνο ην αεηθόξν ζρνιείν. Η εξγαζία νινθιεξώλεηαη κε ηνλ αλαζηνραζκό ζρεηηθά κε ην έξγν ηεο ζρνιηθήο κνλάδνο, θαηά ην ππόςε έηνο θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Aεηθόξν ζρνιείν ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αεηθόξν ζρνιείν, Βξαβείν Αεηθόξνπ Σρνιείνπ, 1 ν Αιεμαλδξνύπνιεο, εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο Σ.Δ.Κ. ΔΙΑΓΩΓΗ ε δηεζλέο επίπεδν, ε παγθφζκηα επηηξνπή ηνπ ΟΗΔ γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε, φξηζε σο βηώζηκε ή απηνζπληεξνύκελε ή αεηθνξηθή αλάπηπμε (sustainable development) «ηελ αλάπηπμε πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ρσξίο φκσο λα δηαθπβεχεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο» (WCED 1, 1987: 43). Ο νξηζκφο απηφο αλαγλσξίδεη φρη κφλν ηε ζεκαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ηελ αλάγθε ηνπ θφζκνπ γηα αλάπηπμε θαη θαηά ζπλέπεηα επηδηψθεη λα θαζηεξψζεη κία ηζνξξνπία κεηαμχ πεξηβάιινληνο, θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο (UNECE, 2005), κε αιιαγέο ζηε ζεκεξηλή ζθέςε θαη πξαθηηθή πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο κειινληηθέο γεληέο λα έρνπλ πξφζβαζε ηνπιάρηζηνλ ζε κία πνηφηεηα δσήο αληίζηνηρε κε ηε ζεκεξηλή (McNichol et al., 2011). Δηδηθφηεξα, ηα ηειεπηαία ρξφληα ν ζεκαληηθφο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ πξνψζεζε θαη αλάδεημε ηεο αεηθνξίαο έρεη απνηειέζεη ζέκα ζπδήηεζεο θαη ζχκθσλα 1 World Commission on Environment and Development.

2 κε ηελ Agenda 21, ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο θαζψο (UNESCO, 1992): «ε εθπαίδεπζε, ηφζν ζηελ ηππηθή ηεο κνξθή, φζν θαη ζηελ άηππε, απνηειεί κηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα άηνκα θαη νη θνηλσλίεο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ην δπλακηθφ ηνπο. Η εθπαίδεπζε απνηειεί απνθαζηζηηθφ θαη θξίζηκν παξάγνληα ζηελ πξναγσγή ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ πνιηηψλ λα θαηαλννχλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ ηα δεηήκαηα ηεο αλάπηπμεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Σφζν ε ηππηθή, φζν θαη ε άηππε εθπαίδεπζε είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθηηκνχλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ δεηήκαηα αεηθνξίαο πνπ ηνπο αθνξνχλ» (εδάθην 36.3). Αθνινχζσο, κε ηε Γηαθήξπμε ηεο Θεζζαινλίθεο (1997) ζεζπίζηεθε ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία. ηα άξζξα 10, 12, 19 θαη 21 γηα ηε κειέηε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ ζηελ πξννπηηθή ηεο αεηθνξίαο, πξνηείλεηαη ε δηεπηζηεκνληθή θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπο, ζην πιαίζην ηφζν ηεο ηππηθήο φζν θαη ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο (UNESCO-EPD, 1997). Σν 2002, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (ΔΑΑ), ε UNESCO θεξχζζεη ηε δεθαεηία , «Γεθαεηία γηα ηελ ΔΑΑ». ην πιαίζην απηφ, ε εθπαίδεπζε θαζίζηαηαη πξψηηζηεο ζεκαζίαο ζηελ επίηεπμε πεξηβαιινληηθήο θαη εζηθήο αληίιεςεο, αμηψλ θαη ζηάζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ζχκθσλεο κε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δεκφζηα ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ (UNESCO, 2002: 4). χκθσλα κε ηελ UNESCO (2005:5), απψηεξνο ζθνπφο ηεο ππφςε δεθαεηίαο είλαη: «λα ελζσκαηψζεη ηηο αμίεο θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κάζεζεο. Απηή ε εθπαηδεπηηθή πξνζπάζεηα πξνηίζεηαη λα ελζαξξχλεη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά πξνο ηε δηακφξθσζε ελφο αεηθφξνπ κέιινληνο κε φξνπο πεξηβαιινληηθήο ηζφηεηαο, νηθνλνκηθήο αεηθνξίαο θαη δίθαηεο θνηλσλίαο γηα ηηο ησξηλέο θαη κειινληηθέο γελεέο». Δίλαη έλα φξακα πνπ αθελφο ππνζηεξίδεη ηελ αεηθφξν πξσηνβνπιία ζηα ζρνιεία, αθεηέξνπ ζηνρεχεη λα εκπιέμεη φιε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, φρη κφλν ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε, αιιά θαη ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. H UNESCO (2004) αθνινχζσο νξίδεη φηη ε εθαξκνγή ηεο ΔΑΑ ζηα ζρνιεία πεξηιακβάλεη πξνζεγγίζεηο ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε, πνπ ελζσκαηψλνπλ ζηφρνπο γηα ηε δηαηήξεζε, ηε θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκνθξαηία ζε έλα φξακα θαη κία απνζηνιή αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αιιαγψλ. Έηζη ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε δε κπνξεί λα εθιεθζεί σο κία απιή θαηλνηνκία θαη λα πξνζαξκνζηεί ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, αιιά σο ζπλερήο παηδαγσγηθή δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ, ε νπνία δεκηνπξγεί κηα θνπιηνχξα αιιαγήο, φπνπ ηφζν ε δηαδηθαζία, φζν θαη ην ηέινο ηεο αιιαγήο είλαη ζεκαληηθά (Fullan & Ballew, 2001). Ο ζρνιηθφο ρψξνο ινηπφλ κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ πνιχηηκν πφξν. Σν κέγεζφο ηνπ, ν ζρεδηαζκφο ηνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, αιιά θαη ν ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, δηεπζχλεηαη, ξπζκίδεηαη θαη γίλεηαη αληηιεπηφο απφ ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ, φια απηά αζθνχλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε δσή θαη ηελ εξγαζία ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ζηελ παξερφκελε πνηφηεηα εθπαίδεπζεο πξνο ηνπο καζεηέο. Η εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε απηά ηα δεδνκέλα, κπνξεί λα αλνίμεη ην δξφκν γηα λα θηηζηεί έλα θνηλφ κέιινλ κε φξνπο αεηθνξίαο, θαζψο ν ζθνπφο θαη νη επηδηψμεηο ηεο ΔΑΑ απνηεινχλ πξφθιεζε θαη έλα πιαίζην γηα ηελ θξηηηθή αλάιπζε θαηαζηάζεσλ θαη πξνβιεκάησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ, ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηεξεχλεζε θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο αλζξψπνπ-θνηλσλίαοπεξηβάιινληνο θαη αλάπηπμεο. Οη Smyth & Shacklock (1998) ηνλίδνπλ φηη ην αεηθφξν

3 ζρνιείν νδεγεί ζε έλα λέν εθπαηδεπηηθφ παξάδεηγκα, θαζψο ε ιεηηνπξγία ηνπ απαηηεί ηελ εμέιημε ησλ παξαδνζηαθψλ ξφισλ κεηαμχ ησλ βαζηθψλ παξαγφλησλ ζηε ζρνιηθή δηαδηθαζία. Όπσο κάιηζηα ηνλίδνπλ νη Huckle & Sterling (1996) θαη Orr (1996), ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία είλαη νπζηψδεο πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα κπνξνχλ λα εθηηκνχλ, λα θαηαλννχλ θαη λα ζθέθηνληαη θξηηηθά γχξσ απφ ηα πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Η εθπαίδεπζε ινηπφλ κπνξεί λα ελδπλακψζεη ηνπο καζεηέο εμνπιίδνληάο ηνπο κε ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα βνεζήζνπλ ην ζρνιείν θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία λα ηείλνπλ πεξηζζφηεξν πξνο ηελ αεηθνξία (Dfes, 2006), κέζα απφ κηα δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ρψξνπ γηα έξεπλα, αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, δηαιφγνπ, ζηνραζκνχ θαη δξάζεο γηα ηελ έλλνηα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ αεηθφξνπ βίνπ (Moore, 2005). ηελ παξνχζα εξγαζία, παξνπζηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ 1 νπ ρνιηθνχ Δξγαζηεξηαθνχ Κέληξνπ (.Δ.Κ.) Αιεμαλδξνχπνιεο ην νπνίν αλέπηπμε κηα ζεηξά απφ δξάζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ αεηθφξνπ ζρνιείνπ. Η ηεθκεξίσζε ηεο επηινγήο ησλ δξάζεσλ απηψλ θαζψο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ 1ος.Δ.Κ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ Η απφθαζε κηαο ζρνιηθήο κνλάδνο λα επηρεηξήζεη ηε κεηάβαζε ζε κηα λέα εθδνρή ιεηηνπξγίαο ηεο κε φξνπο αεηθνξίαο, νδεγεί ζηε δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο ησλ παξαθάησ ζηαδίσλ: Αλαγλψξηζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο Γηαηχπσζε ηεο λέαο ζηνρνζεζίαο ε νπνία δπλεηηθά ζα νδεγήζεη πξνο κηα λέα πην αεηθφξν θαηάζηαζε ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε ηνπ ηξφπνπ κεηάβαζεο απφ ηελ πθηζηάκελε ζηε λέα επηζπκεηή θαηάζηαζε Αλαζηνραζκφο-αμηνιφγεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο πξνζπάζεηαο. Σα παξαπάλσ ζηάδηα αθνινπζήζεθαλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 1 νπ Αιεμαλδξνχπνιεο (ζην εμήο.δ.κ.), φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα..δ.κ. Αναγνώπιζη ηηρ ςθιζηάμενηρ καηάζηαζηρ Σν.Δ.Κ. ζπλεξγάδεηαη κε πέληε ζρνιηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ρσξνζεηεκέλεο ζε δπν δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο πφιεο, ζηνλ πξψην «πφιν» πνπ είλαη ην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα ηνπ 1 νπ ΔΠΑΛ - 3 νπ ΔΠΑΛ (εζπεξηλνχ) - ΔΠΑ - ΙΔΚ θαη ζηνλ δεχηεξν «πφιν» πνπ είλαη ην 2 ν ΔΠΑΛ. Οη ππνδνκέο ηνπ.δ.κ. απνηεινχληαη απφ 39 ιεηηνπξγηθά εξγαζηήξηα θαη δπν γξαθεία δηνίθεζεο, ηα νπνία είλαη νκνίσο θαηαλεκεκέλα ζηνπο δπν «πφινπο», κε ην θχξην κέξνο απηψλ ζηνλ πξψην «πφιν», ν νπνίνο νξίδεηαη σο έδξα ηνπ.δ.κ. Καηά ην έηνο ην.δ.κ. είρε 800 καζεηέο θαη χιινγν κε 74 εθπαηδεπηηθνχο. Η νξγάλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ.δ.κ. πεξηιάκβαλε ηε Γηεπζχληξηα, ηελ Τπνδηεπζχληξηα, ηνπο πέληε Σνκεάξρεο, ηνπο Τπεχζπλνπο εξγαζηεξίσλ, ελψ ηα ππφινηπα κέιε ηνπ πιιφγνπ απνηεινχληαλ απφ εθπαηδεπηηθνχο κε κεξηθή δηάζεζε ζην.δ.κ. γηα ην ππφςε ζρνιηθφ έηνο. Με βάζε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.δ.κ., δηαπηζηψλεηαη εχθνια φηη ππάξρεη κηα ιεηηνπξγηθή δηαζπνξά: ζην ρψξν, ιφγσ ηεο δηαζπνξάο ησλ εγθαηαζηάζεσλ

4 ζην ρξφλν, ιφγσ ηεο εμππεξέηεζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηλήο θαη εζπεξηλήο ιεηηνπξγίαο ζηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ιφγσ ηεο εμππεξέηεζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε αλειίθνπο (ΔΠΑΛ) θαη ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ελειίθνπο εθπαηδεπφκελνπο (εζπεξηλφ ΔΠΑΛ, ΔΠΑ, ΙΔΚ). Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά αλαδεηθλχνπλ επνκέλσο ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο ζπλνρήο ηνπ.δ.κ. θαη αλάδεημεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ σο απηφλνκεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Γιαηύπωζη ζηοσοθεζίαρ ζηην καηεύθςνζη ηος αειθόπος ζσολείος Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ ην αεηθφξν ζρνιείν (φπσο ελδεηθηηθά θαη ζπλνπηηθά ζθηαγξαθήζεθε ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο) εηζήγαγε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ ππφςε ζρνιηθή κνλάδα, πξνθεηκέλνπ απηή λα δηαηππψζεη ηελ επηκέξνπο ζηνρνζεζία ηεο. Έηζη, νη παξαπάλσ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, απνηέιεζαλ ηε βάζε γηα ηε ζηνρνζεζία ηνπ.δ.κ., θαηά ην ζρνιηθφ έηνο αλαθνξάο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ αεηθφξνπ ζρνιείνπ, ε νπνία θηλήζεθε ζηνπο αθφινπζνπο άμνλεο: δξάζεηο κε ζηφρεπζε ην «έζσ» πεξηβάιινλ ηνπ.δ.κ., φπσο δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηελ νξηδφληηα πξναγσγή ηεο αεηθνξίαο κέζα ζην εξγαζηεξηαθφ έξγν θαη ζην ρψξν ηνπ.δ.κ. δξάζεηο κε ζηφρεπζε ηε ζχλδεζε ηνπ.δ.κ. κε ην «έμσ» πεξηβάιινλ, φπσο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο γηα απζεληηθέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο ζε φινπο ηνπο καζεηέο γεληθφηεξεο δξάζεηο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αεηθνξίαο, φπσο παξαθνινχζεζε ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα. σεδιαζμόρ και ςλοποίηζη Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ηνπ ηξφπνπ κεηάβαζεο απφ ηελ πθηζηάκελε ζηε λέα επηζπκεηή θαηάζηαζε, κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε πνπ πξνεγήζεθε, απνθαζίζηεθε απφ ην χιινγν θαζεγεηψλ ηνπ.δ.κ., ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ "Βξαβείν Αεηθφξνπ ρνιείνπ". Δηδηθφηεξα, ν δηαγσληζκφο "Βξαβείν Αεηθφξνπ ρνιείνπ" πνπ έρεη ζεζκνζεηεζεί απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ (πκβνχιην Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο), είλαη έλαο δηαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ γηα ην ζπλνιηθφ «πξαζίληζκα» ηνπ ζρνιείνπ, ή θαιχηεξα, γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ φιεο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο πξνο ηελ πξννπηηθή ηεο αεηθνξίαο. Σα ζρνιεία ζην δηαγσληζκφ απηφ, ελζαξξχλνληαη γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξσλ επηδφζεσλ ζε ηξεηο γεληθνχο ηνκείο: α) ηνλ παηδαγσγηθφ, β) ηνλ θνηλσληθφ θαη νξγαλσηηθφ, θαη γ) ηνλ πεξηβαιινληηθφ. Γηα θάζε έλα απφ ηνπο ηνκείο απηνχο ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο ή θξηηήξηα, κε ηα νπνία γίλεηαη ε απνηίκεζε θαη αθνινχζσο ε βξάβεπζε ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ. Σν πξφγξακκα απηφ ππνζηεξίδεηαη απφ Διιεληθά Τπνπξγεία θαη Παλεπηζηήκηα 2. ην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ απηνχ ζηε ζρνιηθή κνλάδα αλαθνξάο (.Δ.Κ.) : ππήξμε ελεκεξφηεηα ηνπ πιιφγνπ θαζεγεηψλ ηνπ.δ.κ. ζρεηηθά κε ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο δεηθηψλ: α) ηνπο παηδαγσγηθνχο δείθηεο (αλαιπηηθφ πξφγξακκα- 2 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην:

5 κεζνδνινγία), β) ηνπο θνηλσληθνχο θαη νξγαλσηηθνχο δείθηεο (δηνίθεζε, καζεηηθέο θνηλφηεηεο, γνλείο, θ.η.ι.) θαη γ) ηνπο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο ζπληάρζεθε ην ρέδην Αεηθφξνπ Γηαρείξηζεο (ΑΓ), ζχκθσλα κε ην νπνίν ιήθζεθε απφθαζε, αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο θαη ηε ζπκκεηνρή θαζεγεηψλ θαη καζεηψλ (εηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηνπ.δ.κ. απνθαζίζηεθε λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη θαζεγεηέο θαη νη καζεηέο θαηά ηνκέα, ζχκθσλα κε ηε δνκή ηνπ.δ.κ.). Η απφθαζε απηή απνηέιεζε ξεαιηζηηθή ιχζε πνπ απαληνχζε ζην πξφβιεκα ηεο ρσξηθήο θαη ρξνληθήο δηαζπνξάο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.δ.κ. ζπληάρζεθε ην ρνιηθφ Πξφγξακκα Γξάζεο (ΠΓ). Σν πξφγξακκα απηφ ζπληάρζεθε αξρηθά ζε αδξέο γξακκέο πξνζδηνξίδνληαο πεξηζζφηεξν ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ δξάζεσλ κέζα ζε θάζε ηνκέα θαη αθήλνληαο ειεπζεξία γηα επφκελεο πξσηνβνπιίεο. Έηζη, ην ζρνιείν επηρείξεζε λα απνηειέζεη έλα κέζν γηα έλα ζρέδην δξάζεο, απνηειψληαο ηαπηφρξνλα κνληέιν αεηθνξηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ θνηλσλία, παξέρνληαο παξάιιεια επθαηξίεο κάζεζεο ζηνπο καζεηέο, νη νπνίεο ζα επηθέληξσλαλ ζηε δξάζε. Μηα δηαδηθαζία ε νπνία απαηηεί επίζεο απφ ηα ζρνιεία λα είλαη ζέζε λα βγνχλε απφ ηελ απνκφλσζε, λα ζπλδηαιέγνληαη κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη λα αλαπξνζαξκφδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο θαη ηελ παηδαγσγηθή ηνπο πξνζέγγηζε (UNECE, 2005). Σνλ παξαπάλσ αξρηθφ ζρεδηαζκφ αθνινχζεζε ε πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη ελδεηθηηθά κεξηθέο απφ απηέο, κε θξηηήξην επηινγήο γηα ηε παξνπζίαζή ηνπο ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζηνρνζεζία ηνπ.δ.κ. Οη πην ζεκαληηθέο δξάζεηο ήηαλ: Δλδπλάκσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ.δ.κ. κε ηε δεκηνπξγία ινγνηχπνπ θαη ελζσκάησζε ζε απηφλ, ζπκβφινπ πνπ απεηθνλίδεη ηελ αεηθνξία. Σν ινγφηππν απηφ πξνέθπςε απφ παξαγσγέο καζεηψλ ηνπ ηνκέα Δθαξκνζκέλσλ ηερλψλ, αθνχ εκβάζπλαλ ζηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε έγηλε θαη ε θαηαζθεπή καθέηαο απφ ηνλ ηνκέα ησλ Γνκηθψλ, ε νπνία θαη ζπλέβαιιε ζηελ αληίιεςε ηεο νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ θαη ησλ θπξίσο εγθαηαζηάζεσλ ηνπ.δ.κ.. Καηαζθεπή «εξγαιείνπ» επηζθφπεζεο φισλ ησλ εξγαζηεξίσλ, απφ ηελ άπνςε ηεο πγηεηλήο, αζθάιεηαο θαη εξγνλνκίαο. Μέζσ απηνχ ηνπ εξγαιείνπ δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε εθηεηακέλσλ παξεκβάζεσλ ζε φινπο ηνπ εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο ηνπ.δ.κ., νη νπνίεο πινπνηήζεθαλ ζε δηάζηεκα ελφο κελφο θαη θαηέιεμαλ ζηελ απνκάθξπλζε ηφλσλ πιηθνχ γηα αλαθχθισζε. Καηαζθεπή ηεο «εηηθέηαο» θάζε εξγαζηεξηαθνχ έξγνπ. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ηνληζηεί ην γεγνλφο φηη ην δηδαθηηθφ έξγν ηνπ.δ.κ. είλαη θαη εμνρήλ εξγαζηεξηαθφ, ε δε απφθαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ.δ.κ. πξνβιέπεη ηελ θαηαζθεπή καζεηηθψλ έξγσλ θαη ηελ έθζεζή ηνπο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Έηζη, ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο έξγσλ είλαη νξηδφληηα κέζα ζην.δ.κ., αθνχ δηαηξέρεη φινπο ηνπο ηνκείο θαη εηδηθφηεηεο, έγηλε αξρηθά κηα θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ειαρηζηνπνίεζε, αλαθχθισζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε ζπκβφισλ ζηηο ζπζθεπαζίεο πιηθψλ. Σα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά θαη έηζη έγηλε ε αλάπηπμε θαη ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ «εηηθέηαο» ηνπ έξγνπ. Σν εξγαιείν απηφ είρε σο ζηφρν λα: o νξγαλψζεη φια ηα κεηαδεδνκέλα πνπ αθνξνχζαλ ην έξγν (ηίηινο, ζπληειεζηέο, θσηνγξαθίεο ηνπ έξγνπ, πεξηερφκελν), ψζηε λα είλαη εχθνια επαλαρξεζηκνπνηήζηκν

6 o θαζνδεγήζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε βάζε ην πιαίζην ηνπ θχθινπ δσήο ελφο πξντφληνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ αλακελφηαλ νη καζεηέο λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο έλλνηεο ειαρηζηνπνίεζε, αλαθχθισζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε, θαζψο θαη κε ηα ζχκβνια ησλ ζπζθεπαζηψλ φισλ ησλ πιηθψλ πνπ δηαρεηξίδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ. Έθζεζε έξγσλ ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Η ηξηήκεξε έθζεζε ησλ καζεηηθψλ έξγσλ ηνπ.δ.κ. απνηέιεζε γεγνλφο πνπ αλαβίσζε κεηά απφ κηα ζεηξά εηψλ θαη ήηαλ πξσηφγλσξν γηα ηνπο θνηηνχληεο καζεηέο. Καηά ηελ έθζεζε απηή, καζεηέο απφ φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην.δ.κ. είραλ ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζνπλ ηα έξγα ηνπο, εμαζθψληαο παξάιιεια θαη ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηφηεηεο, ζε φινπο ηνπο επηζθέπηεο ηεο έθζεζεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη καζεηέο φισλ ησλ Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ ηεο πφιεο. Παξάιιειεο εθδειψζεηο ηεο έθζεζεο πεξηιάκβαλαλ: o ελεκεξσηηθή εθδήισζε πνπ νξγάλσζε ν ηνκέαο Μεραλνιφγσλ κε ζέκα ηελ αζθαιή νδήγεζε δηθχθισλ. Πέξα απφ ηελ παξνπζίαζε δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα κειεηεζεί δίθπθιν, ην νπνίν είρε ηξνπνπνηεζεί απφ κεραλνινγηθή άπνςε, κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ηεο επηθίλδπλεο απηήο πξαθηηθήο, ε νπνία είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε ζηε λενιαία o επίδεημε κε ζέκα «Νχθε 2012» ηνπ ηνκέα Αηζζεηηθήο-Κνκκσηηθήο, ε νπνία επίζεο είρε απήρεζε ζην πινχζην αθξναηήξην πνπ πξνζήιζε απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία o πξναγσγή ηνπ εζεινληηζκνχ θαη εγγξαθή εζεινληψλ ζην αληίζηνηρν πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο. πκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο, φπσο ζην δηαγσληζκφ ηνπ ΚΑΠΔ κε ζέκα «Δζηηάζηε ζηελ ελέξγεηα», φπνπ απεζηάιε ζρεηηθή θσηνγξαθία, πνπ ηελ είρε «ηξαβήμεη» καζεηήο. Δπίζεο, ην.δ.κ. ζπκκεηείρε ζηνλ επξσπατθφ δηαγσληζκφ Ο δηαγσληζκφο απηφο πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Έηνπο 2012, πνπ ήηαλ αθηεξσκέλν ζηελ Δλεξγφ Γήξαλζε θαη Αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ Γελεψλ, κε ζηφρν ηελ πξναγσγή ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ αλζξψπσλ ηξίηεο ειηθίαο ζηελ ελεξγφ δσή, κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηηο λεφηεξεο γεληέο. ην πιαίζην απηνχ ηνπ δηαγσληζκνχ, ν ηνκέαο Αηζζεηηθήο-Κνκκσηηθήο έθεξε ζηα εξγαζηήξηα ζπληαμηνχρν θνπξέα γηα ηελ επίδεημε ηεο ηέρλεο ηνπ. Δπίζεο, καζεηέο ηνπ ηδίνπ ηνκέα, ζπζηεκαηηθά θνχξεπαλ θαη πεξηπνηνχληαλ ηνπο ειηθησκέλνπο ζην γεξνθνκείν Αιεμαλδξνχπνιεο, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. Δπηπιένλ, ν ηνκέαο Ηιεθηξνιφγσλ, ελζσκάησζε ππνζηεξηθηηθέο δηαηάμεηο ζε ζπξνηειέθσλν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ειηθησκέλσλ. Σέινο, ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο Leonardo da Vinci, εγθξίζεθε ε πξφηαζε ηνπ.δ.κ. γηα κεηαθίλεζε θαη επηκφξθσζε δεθαπέληε (15) εθπαηδεπηηθψλ ζηε Φηιαλδία (Tampere), θαηά ην έηνο Τπνδνρή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ.δ.κ. (θαη ζηνπο δχν «πφινπο»), επί κηα εβδνκάδα, ησλ καζεηψλ ηεο Γ Σάμεο ησλ πέληε (5) γπκλαζίσλ ηεο πφιεο, νη νπνίνη είραλ ηελ επθαηξία λα ελεκεξσζνχλ απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπ.δ.κ. γηα ηνπο ηνκείο θαη ηηο εηδηθφηεηεο πνπ απηφ ππνζηεξίδεη. Γηελέξγεηα 33 δηδαθηηθψλ επηζθέςεσλ πξνο δηάθνξνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε εηδηθφηεηαο. Δθδήισζε γηα ην Aids ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΔΛΠΝΟ. Μεηά απφ θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ φισλ ησλ καζεηψλ ηνπ.δ.κ. γηα ην AIDS, δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε ελεκέξσζήο ηνπο θαη απνζαθήληζεο ησλ ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ. Έηζη, ν ηνκέαο Τγείαο Πξφλνηαο ηνπ.δ.κ. ζπλεξγάζηεθε κε ην ΚΔΛΠΝΟ θαη

7 νξγάλσζε εθδήισζε γηα ηνπο καζεηέο ηνπ.δ.κ., κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ηνπο γηα ην ππφςε ζέκα. Δπίζεο, ν ίδηνο ηνκέαο νξγάλσζε ελεκεξσηηθέο παξνπζηάζεηο απφ εηδηθνχο ηνπ ΔΚΑΒ, γηα ηελ πιεξνθφξεζε θαη εθκάζεζε ησλ ρεηξηζκψλ ηεο ΚΑΡΠΑ ζε καζεηέο ηνπ.δ.κ.. Ο ίδηνο ηνκέαο επίζεο δηνξγάλσζε εζεινληηθή αηκνδνζία κε κεγάιε ζπκκεηνρή. Δμνπιηζκφο φισλ ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ.δ.κ. κε Η/Τ θαη βηληενπξνβνιείο, ελψ παξάιιεια, ν ηνκέαο Ηιεθηξνληθψλ θαηαζθεχαζε πηινηηθά έλαλ δηαδξαζηηθφ πίλαθα κε πνιχ κηθξφ θφζηνο. Γεκηνπξγία ηεο λέαο ηζηνζειίδαο ηνπ.δ.κ. (http://1sek-alexandr.evr.sch.gr/) θαη ςεθηαθή επεμεξγαζία ηεο αθίζαο γηα ηελ έθζεζε έξγσλ ηνπ.δ.κ. απφ ηνλ Σνκέα Πιεξνθνξηθήο. Αλαβάζκηζε ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηνπ.δ.κ. κε ηελ ηνπνζέηεζε θνκπνζηνπνηεηψλ πηινηηθά ζην ρψξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ζηνλ αχιεην ρψξν ηνπ 2 νπ «πφινπ» ηνπ.δ.κ., θαζψο θαη πεξηπνίεζε ηνπ πξάζηλνπ ζηνλ αχιεην ρψξν θαη ησλ δπν «πφισλ» ηνπ.δ.κ., απφ ηνλ Γεσηερληθφ ηνκέα. Τινπνίεζε παξέκβαζεο ζηελ εγθαηάζηαζε ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο ηνπ θπξίσο θηηξίνπ ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ.δ.κ., απφ ηνλ Μεραλνινγηθφ Σνκέα, γεγνλφο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ επέιηθηε ρξήζε ηεο, θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζπεξηλνχ θχθινπ. Η παξέκβαζε απηή ζπλέβαιε ζηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο ηνπ.δ.κ., αλαθνξηθά κε ηηο εθπνκπέο CO 2. Σέινο, έγηλε πξνζπάζεηα δηαινγήο θαη κέηξεζεο ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ.δ.κ., θαηά ηελ νπνία ζπκκεηείραλ θαη νη θαζαξίζηξηεο, ε ζπκβνιή ησλ νπνίσλ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Αναζηοσαζμόρ Η παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα ηνπ.δ.κ., ε νπνία αλαιήθζεθε θαη πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ αεηθφξνπ ζρνιείνπ, αληαπνθξίζεθε πνιχ θαιά ζηηο αλάγθεο ηνπ, φπσο απηέο θαηαγξάθεθαλ παξαπάλσ, θαζψο δεκηνπξγήζεθαλ ζπλζήθεο θαη αλαιήθζεθαλ δξάζεηο ζην «έζσ» πεξηβάιινλ ηνπ.δ.κ. θαηά κήθνο φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Δπίζεο, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη πινπνηήζεθαλ πξνο ην «έμσ» πεξηβάιινλ δεκηνχξγεζαλ απζεληηθέο καζεζηαθέο επθαηξίεο. Οη εθδειψζεηο κε ζπλέξγηεο ηνπ «έζσ» θαη «έμσ» πεξηβάιινληνο (π.ρ., έθζεζε έξγσλ) επίζεο ζπλέβαιιαλ ζηε ζπλνρή θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ.δ.κ., θαζψο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνζπάζεηαο εμσζηξέθεηάο ηνπ θαη ζχλδεζήο ηνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Όπσο κάιηζηα ππνζηεξίδνπλ νη Uzzell et al. (1994), ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία ζηα ζρνιεία ζα πξέπεη λα αζρνιείηαη κε δξάζεηο πνπ απνξξένπλ απζεληηθά απφ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη θαηαζηάζεηο, θαζψο αλαγλσξίδεηαη φηη νη ηνπηθέο δξάζεηο αληαπνθξίλνληαη πάληνηε ζε κεγαιχηεξεο θνλσληθν-νηθνλνκηθέο θαη νηθνινγηθέο ζπλζήθεο. Μέζα απφ κηα ηέηνηα εζηίαζε ηα ζρνιεία γίλνληαη νξγαληζκνί κάζεζεο πνπ αλαγλσξίδνπλ θαη επηιχνπλ πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηά ηνπο, θαζψο επίζεο δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο γηα ηελ αλάιεςε ηνπηθψλ δξάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηδηαηηέξσλ αλαγθψλ ηνπο (Shallcross et al., 2000). πλεπάγεηαη ινηπφλ άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηνλ «έμσ» θφζκν, αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ζρνιηθήο αλάπηπμεο σο κηαο θνπιηνχξαο επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο θαη ιήςεο απνθάζεσλ απφ θνηλνχ, φπσο επίζεο απνδνρή ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, σο κέξνο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ηνπ ζρνιείνπ σο πνιηηηζηηθφ θέληξν ηεο θνηλφηεηαο (Rauch, 2000). πλνιηθά ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ.δ.κ., θαηά ην πξνεγνχκελν ζρνιηθφ έηνο, είρε έλα «εθξεθηηθφ» ραξαθηήξα γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηε ιήςε ηνπ πξψηνπ βξαβείνπ ζηελ θαηεγνξία Γπκλαζίσλ-Λπθείσλ, ζην δηαγσληζκφ "Βξαβείν Αεηθφξνπ ρνιείνπ".

8 Η θηλεηήξηα θαηεχζπλζε φιεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ ε επίιπζε ησλ δνκηθψλ πξνβιεκάησλ, πνπ δηαπηζηψζεθαλ κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη φρη απηφ θαζαπηφ ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ. Ωζηφζν, κέζα απφ ην ΑΓ θαη ην ΠΓ, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζρεδηαζκνχ ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρνιηθήο κνλάδνο, ν δηαγσληζκφο απνηέιεζε έλα πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιεηηνχξγεζαλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.δ.κ.. Παξάιιεια, ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεηθηψλ έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζην.δ.κ. λα ζπζηεκαηνπνηήζεη ην ζρεδηαζκφ ησλ δξάζεψλ ηνπ κε ζηφρν ηε δηαζπνξά ηνπο θαη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ησλ δεηθηψλ. Σα παξαπάλσ ζπληζηνχλ κηα πνηνηηθή απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ.δ.κ. ζηνλ ππφςε δηαγσληζκφ. Δπηπιένλ, ε πνζνηηθή απνηίκεζε κέζσ ησλ δεηθηψλ σο δηαδηθαζία (αλεμάξηεηα εάλ ζα κπνξνχζε λα δερηεί βειηηψζεηο), νδήγεζε ζηελ αλάγθε ηεθκεξίσζεο ησλ δξάζεσλ, γεγνλφο πνπ ζπλέβαιιε ζηνλ αλαζηνραζκφ επάλσ ζε θαζεκία απφ απηέο. Η πνζνηηθνπνίεζε επίζεο ζπλέβαιιε ζηελ ζπγθξηηηθή ηνπνζέηεζε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ ζρνιείνπ ζε κηα θιίκαθα αλαθνξάο, γεγνλφο επίζεο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ην παξαρζέλ έξγν. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο απηήο παξνπζηάδεηαη έλα ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ αεηθφξνπ ζρνιείνπ. Έλα ηέηνην ζρνιείν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε βαζηθή ζέζε ηεο δπλαηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο λα απνηειέζεη ην φρεκα, πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα ζπλδέζνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα «ηνπ θφζκνπ ηνπο» θαη λα επαλαζρεδηάζνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο θξίζηκεο πξνθιήζεηο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο (Macy & Brown, 1998). Σν 1 ν.δ.κ. Αιεμαλδξνχπνιεο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο επηρείξεζε λα αμηνπνηήζεη ζηνηρεία απηνχ ηνπ ππνβάζξνπ, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ "Βξαβείν Αεηθφξνπ ρνιείνπ". Σν απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε εκπεηξία φιεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλαπηχρζεθε ζπληζηνχλ γεληθά κηα πνιχ ζεηηθή απνηίκεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ.δ.κ. ζηνλ ππφςε δηαγσληζκφ. Ωζηφζν, δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν απαηηνχλ ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο ζρνιηθνχ έηνπο γηα λα νδεγεζεί θαλείο ζε ζπκπεξαζκαηνινγία ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ γηα έλα αεηθφξν ζρνιείν. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα θξηηηθή απνηίκεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο λα επαλαιακβάλνληαη θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα επηιέγνληαη λέεο, νξίδνπλ κηα ζπλερή πξνζπάζεηα, ε νπνία κφλν εάλ αληέμεη ζηε δηάζηαζε πνπ νξίδεη ην [αεί]-θφξν ζρνιείν, δειαδή ζην ρξφλν, ζα κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη σο απνηειεζκαηηθή. Τπφ απηή ηελ νπηηθή, ε παξνχζα εξγαζία επηρεηξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δηάρπζε ηεο εκπεηξίαο πνπ ππήξμε ζπνπδαία γηα ην.δ.κ., θαηά ην ζρνιηθφ έηνο , αιιά ε πξνζθνξά ηεο, σο πξνο ηε δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ (πξνο ην παξφλ) παξακέλεη ζεκεηαθή. ΕΥΦΑΡΙΣΤΙΕΣ Δπραξηζηίεο δηαηππψλνληαη ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο ηνπ «έζσ» θαη «έμσ» πεξηβάιινληνο ηνπ.δ.κ., πνπ εξγάζηεθαλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν γηα ηε βειηίσζή ηνπ, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο

9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Department of Education and Skills (DfES) (2006). Sustainable Schools for Pupils, Communities and the Environment; Delivering UK Sustainable Development Strategy. London: DfES. Fullan M. & Ballew A. (2001). Leading in a culture of change: Personal action guide and workbook. San Franscisco: Jossey-Bass. Huckle J. & Sterling S. (1996). Education for sustainability. London: EarthScan. Macy J. & Brown M. (1998). Coming Back to Life: Practices to Reconnect our Lives, Our World. Gabriola Island: New Society. McNichol Η., Margaret Davis J.M. & O Brien K.R. (2011). An ecological footprint for an early learning centre: identifying opportunities for early childhood sustainability education through interdisciplinary research. Environmental Education Research, Vol. 17. Moore J. (2005). Is higher education ready for transformative learning? A question explored in the study of sustainability. Journal of Transformative Education, Vol. 3. Orr D. W. (1996). Educating for the environment: higher education s challenge of the next century. The Journal of Environmental Education, Vol. 27. Rauch F. (2000). Schools: a place of ecological learning. Environmental Education Research, Vol. 6, No. 3. Shallcross T., O Loan K. & Hui. D. (2000). Developing a school focused approach to continuing professional development in sustainability education. Environmental Education Research, Vol. 6, No. 4. Smyth J. & Shacklock G. (1998). Re-making teaching: Ideology, policy and practice. London: Routledge. UNECE (2005). UNECE strategy for education for sustainable development, CEP/AC. 13/ 2005/3/ Rev. 1, High Level Meeting of Environmental Education and Ministries, Vilnius, March. UNESCO (1992). United Nations Conference on Environmental and Development: Agenda 21. Switzerland: Unesco. UNESCO (1997). Declaration of Thessaloniki. Unesco Publication No. EPD97/CONF.401/CLD.2. Paris: Unesco. UNESCO (2002). Education for Sustainability From Rio to Johannesburg: Lessons learnt from a decade of commitment. Paris: Unesco Education Sector. UNESCO (2004). United Nations Decade of Education for Sustainable Development Γηαζέζηκν ζηo: 03f375b07798a2a55dcdc39db7aa8211Final+IIS.pdf (12/12/2011). UNESCO (2005). UN Decade of Education for Sustainable Development International Implementation of the World Summit on Sustainable Development. New York: United Nations. Uzzell D. (1999). Education for environmental action in the community: new roles and relationships. Cambridge Journal of Education, Vol. 29, No. 3. World Commission on Environment and Development (WCED) (1987). Our common future. Oxford: Oxford University Press.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Πρόηαζη επιμόρθωζης. Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε Πρόηαζη επιμόρθωζης Μαίξε Κνπηζειίλε Τκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο Παλεπηζηήκην Κχπξνπ 1. Ο ρόλος και η έννοια ηης επιμόρθωζης Τα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζεκειηψλνπλ ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ «ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ πνπ εθπνλήζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών

Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Διαδικαςία Διδακτικού Μεταςχηματιςμού του Προγράμματοσ Σπουδών με την αξιοποίηςη των νέων Μέςων και των Τεχνολογιών Ηλεκτρονικέσ ςημειώςεισ για φοιτητέσ Δπηθ. Καζεγεηήο Αιηβίδνο νθφο Παηδαγσγηθφ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Δηδίθεπζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθέςεηο καζεηώλ ζε ρώξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο: αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο

Δπηζθέςεηο καζεηώλ ζε ρώξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο: αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΦΤΥΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΣΖ ΔΝΣΑΞΖ: ΔΝΑ ΥΟΛΔΗΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ :

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

HEPS Δξγαιείo γηα ρνιεία Έλαο νδεγόο γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθήο ζην ζρνιείν γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή άζθεζε

HEPS Δξγαιείo γηα ρνιεία Έλαο νδεγόο γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθήο ζην ζρνιείν γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή άζθεζε HEPS Δξγαιείo γηα ρνιεία Έλαο νδεγόο γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθήο ζην ζρνιείν γηα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ηελ θπζηθή άζθεζε Σίηινο HEPS Δξγαιείo γηα ρνιεία Έλαο νδεγφο γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθήο ζην ζρνιείν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν

Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΔΤΗ Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη ρνιείν ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΜΑΡΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΣΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

SEA GRANT COLLEGE PROGRAM

SEA GRANT COLLEGE PROGRAM ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΑΓΩΓΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Πεπιγπαθή και απόδοζε ζηεν Δλλενική Γλώζζα εκπαιδεςηικού πακέηος ηος Δπεςνεηικού και Δκπαιδεςηικού Ππογπάμμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.»

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.» i ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΙΣΤΗΜΔΣ ΤΗΣ ΑΓΨΓΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα «Επίδοση & Πρόοδος των Μαθητών»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Δθπαηδεπηηθή Σερλνινγία Δθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ εθπαίδεπζε Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα