ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Υπηρεσίες υλοποίησης Ενεργειών Δημοσιότητας, πληροφοριακού υλικού και διάδοσης των δράσεων του Έργου ACCOLAGOONS» «Δράσεις για τη διατήρηση παράκτιων οικοτόπων και σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας των περιοχών του δικτύου Natura 2000 λιμνοθάλασσα Επανωμής, λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου» με το ακρωνύμιο: ACCOLAGOONS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...1 Α ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...2 Α.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 Α.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ACCOLAGOONS...4 Α.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ D.1 «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ»...10 Α.4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ...21 Α.5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ...22 Α.6 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ...23 Β ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...24 Β.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...25 Β.2 ΟΡΙΣΜΟΙ...25 Β.3 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...26 Β.4 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...28 Β.5 ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...30 Β.6 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...38 Β.7 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ...38 Β.8 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...41 Β.9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ...45 Β.10 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ...48 Β.11 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...56 ΜΕΡΟΣ Γ : ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...58 Γ.1 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ...59 Γ.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ...59 Γ.3 ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ...61 Γ.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ...62

3 Γ.5 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ...62 Γ.6 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ...63 Γ.7 ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΟΥΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...64 Γ.8 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...65 Γ.9 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ...65 Γ.10 ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ...65 Γ.11 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ...67 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...

4 Συνοπτικά Στοιχεία Διαγωνισμού ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ ΔΡΑΣΗ D1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡ- ΓΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙ- ΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑ- ΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ Α- ΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟ- ΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕΕΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑ- ΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΡΘΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑ- ΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΡΘΕ) «Δράσεις για τη διατήρηση παράκτιων οικοτόπων και σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας των περιοχών του δικτύου Natura 2000 λιμνοθάλασσα Επανωμής, λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου» «Υπηρεσίες υλοποίησης Ενεργειών Δημοσιότητας, πληροφοριακού υλικού και διάδοσης των δράσεων του έργου ACCOLAGOONS» Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά. Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των , μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ( 91,400, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) Το έργο συγχρηματοδοτείται από το μηχανισμό LIFE της ΕΕ κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25% με την με αρ. 5/1/ απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΘΕ ΟΡΘΕ, Βασ. Όλγας 105 Τ.Κ , Θεσσαλονίκη, ώρες /02/2012, ώρα /03/2012, ώρα Γραφείο γραμματείας ΟΡΘΕ, Βασ. Όλγας 105 Τ.Κ Θεσσαλονίκη 20/01/ /01/ /01/2012 κ. Χαντζαρίδου Αναστασία, Τηλ κ. Χρυσόστομος Ψωμάς, Τηλ Σελίδα 1 από 77

5 Α ΜΕΡΟΣ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σελίδα 2 από 77

6 Α.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πράξη υλοποιείται στα πλαίσια του χρηματοδοτικού μηχανισμού LIFE Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ) συμμετέχει στην υλοποίηση του Έργου «Δράσεις για τη διατήρηση παράκτιων οικοτόπων και σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας των περιοχών του δικτύου Natura 2000 λιμνοθάλασσα Επανωμής, λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου» (Actions for the conservation of coastal habitats and significant avifauna species in natura 2000 network sites of Epanomi and Aggelochori lagoons). Το Έργο, γνωστό με το ακρωνύμιο Accolagoons, περιλαμβάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες, καθώς και ενέργειες προμήθειας εξοπλισμού και κατασκευής υποδομών, ενώ τέλος συμπληρώνεται με ενέργειες δημόσιας ενημέρωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ) εκπονεί τις ενέργειες δημοσιότητας (Action D1 Δημόσια ενημέρωση και διάδοση των αποτελεσμάτων) και προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, άρθρα 1 παράγραφος 11 εδάφιο α και 53 παράγραφος 1 εδάφιο α α- ντίστοιχα) για τη Δράση «Υπηρεσίες υλοποίησης των Ενεργειών Δημοσιότητας, πληροφοριακού υλικού και διάδοσης των δράσεων του Έργου ACCOLAGOONS» Το Έργο «Δράσεις για τη Διατήρηση Παράκτιων Οικοτόπων και Σημαντικών Ειδών Ορνιθοπανίδας των Περιοχών του Δικτύου Natura 2000, λιμνοθάλασσα Επανομής, λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου» με ακρωνύμιο «ACCOLAGOONS» συνολικού προϋπολογισμού ,00 έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση στα πλαίσια του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ NATURE AND BIODIVERSITY. Στο παραπάνω Έργο με κωδικό LIFE09 NAT/GR/000343, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση σύμφωνα με το έγγραφο δέσμευσης με αριθμό πρωτοκόλλου ENV/E-3 Ares (2010) / της Επιτροπής LIFE+ συμμετέχουν οι φορείς: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, Συντονιστής Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ Η σύμβαση χορήγησης χρηματοδότησης με κωδικό LIFE09 NAT/GR/ υπογράφηκε στις από τον συντονιστή εταίρο (ΝΑΘ) και την Επιτροπή LIFE+. Ως ημερομηνία έναρξης του Έργου «ACCOLAGOONS» ορίστηκε η και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις (προδιαγεγραμμένη διάρκεια 36 μηνών). Σελίδα 3 από 77

7 Α.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ACCOLAGOONS Α.2.1 Περιοχή εφαρμογής Περιοχή εφαρμογής του Έργου είναι η παράκτια περιοχή ανατολικά της πόλης της Θεσσαλονίκης στην οποία εντάσσονται οι Λιμνοθάλασσες Επανομής και Αγγελοχωρίου, περιοχές ιδιαίτερα σημαντικές καθώς διακρίνονται από τύπους οικοτόπων που εντάσσονται στο Δίκτυο NATURA 2000 (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Η μία περιοχή που αποτελεί το αντικείμενο του έργου Life είναι η Λιμνοθάλασσα Επανομής και η θαλάσσια παράκτια ζώνη της. Η περιοχή, συνολικής έκτασης 830,38 εκταρίων, εντοπίζεται στην ανατολική ακτή του Θερμαϊκού Κόλπου, στο ακρωτήριο Μύτικας, 5 χλμ. νοτιοδυτικά από το Δήμο Επανομής. Πρόκειται για μια περιοχή υψηλής οικολογικής αξίας καθώς προστατεύεται από την ε- θνική, την Ευρωπαϊκή και τη διεθνή νομοθεσία. Επίσης σημαντική είναι και η κοινωνικο-οικονομική της αξία καθώς στην ευρύτερη περιοχή αναπτύσσονται οικιστικές και τουριστικές δραστηριότητες οι οποίες ωστόσο συχνά ασκούν έντονες πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον και υποβαθμίζουν το υγροτοπικό οικοσύστημα. Η δεύτερη περιοχή της λιμνοθάλασσας Αγγελοχωρίου, συνολικής έκτασης 377,2 εκταρίων, αποτελείται από μια παράκτια λιμνοθάλασσα, μια αλυκή, αλμυρόβαλτους, και θαλάσσια ζώνη. Μια στενή λωρίδα αμμώδους παραλίας χωρίζει την αλμυρή λιμνοθάλασσα και τους συνδεδεμένους με αυτήν αλμυρόβαλτους από τη θάλασσα, ενώ υπάρχει και ένα κεντρικό τεχνητό φράγμα. Στο βόρειο μέρος της λιμνοθάλασσας υπάρχουν εργοτάξια παραγωγής αλατιού, καθώς αυτή αποτελεί μία από τις κύριες ανθρώπινες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην περιοχή. Αναγνωρίζοντας την υψηλή οικολογική και κοινωνικο-οικονομική αξία των λιμνοθαλασσών και της θαλάσσιας παράκτιας ζώνης της περιοχής αυτής, το Έργου LIFE «Δράσεις για τη διατήρηση παράκτιων οικοτόπων και σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 λιμνοθάλασσα Επανομής, λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου» θέτει ως βασικό σκοπό την αειφορική διατήρηση και προστασία τους μέσα από έναν σύγχρονο και καινοτόμο σχεδιασμό ολοκληρωμένης διαχείρισης. Α.2.2 Το αντικείμενο του Έργου ACCOLAGOONS Το Έργο «Δράσεις για τη Διατήρηση Παράκτιων Οικοτόπων και Σημαντικών Ειδών Ορνιθοπανίδας των Περιοχών του Δικτύου Natura 2000, λιμνοθάλασσα Επανομής, λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου» με ακρωνύμιο «ACCOLAGOONS» περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις: Σελίδα 4 από 77

8 Α. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙ- ΡΙΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ A.1 Υπογραφή «Πρωτοκόλλου Συνεργασίας» με τους ιδιοκτήτες γης της περιοχής του προγράμματος Η δράση αφορά στην υπογραφή ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας των ιδιοκτητών γης στην περιοχή εφαρμογής του προγράμματος. Οι ιδιοκτήτες ενημερώνονται συμμετέχουν στη διαβούλευση καθώς επίσης αναμένεται να συμμετέχουν στην διατήρηση των περιοχών στη συντήρηση των υποδομών που θα κατασκευαστούν και του εξοπλισμού που θα αποκτηθεί, μετά από το τέλος του προγράμματος. ΔΡΑΣΗ A.2 Σχέδιο διαχείρισης του οικότοπου προτεραιότητας 1120* "Posidonia beds" και άλλων θαλάσσιων τύπων οικοτόπων Το σχέδιο διαχείρισης αφορά στον εντοπισμό και στη χαρτογράφηση του οικότοπου προτεραιότητας 1120* "Posidonia beds" και άλλων θαλάσσιων τύπων οικοτόπων (π.χ. 1110, 1140), στην αξιολόγηση της κατανομής, της αφθονίας και του βαθμού διατήρησης του οικοτόπου 1120* "Posidonia beds" και στην εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης για τον προσδιορισμό των λιβαδιών που υφίστανται την υψηλότερη πίεση από τις βάρκες, την καταγραφή του αριθμού και των μεγεθών των βαρκών αυτών και επίσης τη μελέτη της τοπικής υδροδυναμικής. ΔΡΑΣΗ A.3 Σχέδιο αποκατάστασης των λειτουργιών της λιμνοθάλασσας Επανομή (οικότοπος προτεραιότητας *1150) Το σχέδιο θα περιλαμβάνει τους στόχους της αποκατάστασης, τη λειτουργική αξιολόγηση κάθε υγροτοπικού βιοτόπου, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργικής αξιολόγησης των τάφρων και των κολπίσκων, την περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων αποκατάστασης των υποβαθμισμένων λειτουργιών της λιμνοθάλασσας και τις τεχνικές προδιαγραφές τους. ΔΡΑΣΗ A.4 Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διάχυση των δεδομένων ρύπανσης Περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός δικτύου τεσσάρων σταθμών τηλεμετρίας στοχεύοντας στην κατάλληλη και έγκυρη συλλογή και επεξεργασία περιβαλλοντικών στοιχείων σχετικά με την ποιότητα νερού, στην περιοχή εφαρμογής του προγράμματος. ΔΡΑΣΗ A.5 Σχέδιο διαχείρισης των οικοτόπων αναπαραγωγής και φωλεοποίησης των πτηνών προτεραιότητας Το σχέδιο θα περιλαμβάνει τους στόχους, τη λογική, τις μεθόδους και το πρόγραμμα δράσης για την αποκατάσταση των οικοτόπων αναπαραγωγής και φωλεοποίησης των πτηνών προτεραιότητας. Σελίδα 5 από 77

9 ΔΡΑΣΗ A.6: Σχέδιο διαχείρισης επισκεπτών Η δράση περιλαμβάνει την καταγραφή, την ανάλυση, και την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής και την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας με πρόταση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των επισκεπτών (προσδιορισμός των εισόδων, των μονοπατιών και των ομάδων-στόχων επισκεπτών, πρόταση υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, σχέδιο ενεργειών / επεμβάσεων πληροφόρησης, εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων οικοτουρισμού, ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης). ΔΡΑΣΗ A.7: Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση Η οδηγία 2001/42/EK απαιτεί εκπόνηση στρατηγικής εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δράσεων A.3, A.5 και A.6 σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία να προσδιοριστούν και να αξιολογηθούν οι πιθανές σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον - πριν από τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων. C. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗ C.1 Εγκατάσταση φιλικών προς το περιβάλλον αγκυροβολιών Η δράση αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση οκτώ (8) αγκυροβολιών, φιλικών προς το περιβάλλον, στα οποία θα προσδένουν οι βάρκες στην περιοχή προκειμένου να αποφευχθεί η καταστροφή των λιβαδιών της Posidonia oceanica από τις άγκυρες των βαρκών. ΔΡΑΣΗ C.2 Αποκατάσταση των λειτουργιών της λιμνοθάλασσας Επανομή Το σχέδιο αποκατάστασης θα περιλαμβάνει, ενδεικτικά: 1)εγκατάσταση υδατοφραχτών στα στραγγιστικά κανάλια, προκειμένου να ελεγχθεί η στάθμη ύδατος και να εξασφαλιστεί η κατάλληλη υδροπερίοδος, 2) σταθεροποίηση των κλίσεων του υγροτόπου, 3) δημιουργία μικρών υδατοσυλλογών, 4) κατασκευή μικρών περιοχών φωλεοποίησης και 5) α- ποκατάσταση τάφρων για τη βελτίωση της ποιότητας νερού. ΔΡΑΣΗ C.3 Απομάκρυνση απορριμμάτων από την περιοχή της λιμνοθάλασσας Επανομή Η δράση περιλαμβάνει την απομάκρυνση των απορριμμάτων που βρίσκονται σε όλες τις τάφρους και τα κανάλια που περιβάλουν τη λιμνοθάλασσα και τη κατάλληλη διάθεση αυτών. ΔΡΑΣΗ C.4 Τεχνικά έργα ερμηνείας περιβάλλοντος Θα παραλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 1) έλεγχος της κίνησης των οχημάτων πάνω στους αμμόλοφους ή σε έλη και αποκαλυφθέντα τμήματα της λιμνοθάλασσας με περίφραξη ή τοποθέτηση μπαριέρας και πινακίδων 2) κατάργηση της πρόσβασης των αυτοκινήτων στη παραλία μέσω του υγροτόπου. Σελίδα 6 από 77

10 3) κατασκευή εκπαιδευτικής διαδρομής - μονοπάτια γύρω από τον υγρότοπο και ψυχαγωγικών υποδομών θέσεις παρατήρησης της φύσης. 4) κατασκευή των ξύλινων περίπτερων πληροφόρησης. 5) κατασκευή πινακίδων πληροφόρησης και επίγειων παρατηρητήριων για τα πουλιά, σε κάθε περιοχή. D. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗ D.1 Δημοσιότητα, πληροφοριακό υλικό και ενέργειες διάδοσης Η δράση περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που αφορούν στην πληροφόρηση και στη δημοσιότητα του προγράμματος και ειδικότερα: Α. σχεδιασμός και παραγωγή του υλικού πληροφόρησης προώθησης (υλικά μέσα: σημειωματάρια, αυτοκόλλητα, φάκελοι, οδηγός των παράκτιων βιότοπων και των σημαντικών ειδών πουλιών, οδηγός καλών πρακτικών για τη διαχείριση των παράκτιων προστατευόμενων περιοχών, φυλλάδια που θα αφορούν στο πρόγραμμα, στην περιοχή του έργου και στα αποτελέσματά του, αφίσα/χάρτης, φωτογραφικό αρχείο, αναμνηστικά όπως μπλουζάκια, καπελάκια, κάρτες, παραγωγή spot για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, σελίδα διαφήμισης, φιλικό προς το περιβάλλον σταχτοδοχείο παραλιών). Β. σχεδιασμός, εφαρμογή και οργάνωση ενεργειών δημοσιότητας, προώθησης και πληροφόρησης (μη υλικά μέσα: δημιουργία ιστοχώρου για το πρόγραμμα, διενέργεια δημόσιας δειγματοληπτικής έρευνας, 2 ημερήσιες διασκέψεις, εκστρατείες πληροφόρησης, δημοσιεύσεις σε μέσα μαζικής επικοινωνίας, συμμετοχή στις συνεδριάσεις του προγράμματος και τις διασκέψεις και τα συνέδρια σχετικές με το έργο, διανομές). ΔΡΑΣΗ D.2 Καθιέρωση του ηλεκτρονικού εργαλείου διαβούλευσης των συμμετόχων Η προτεινόμενη δράση αφορά στη δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία ενός ηλεκτρονικού εργαλείου διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτών ή/και σχετικών οργανωμένων ομάδων. Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΡΑΣΗ E.1 Οργάνωση και διαχείριση του προγράμματος Η δράση περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων : την εγκατάσταση όλων των οργάνων που προβλέπεται στο σύστημα διαχείρισης του προγράμματος, τη συνεχή παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής προόδου του προγράμματος σύμφωνα με τις διαδικασίες του LIFE+ και του συστήματος διαχείρισης του προγράμματος, την ανίχνευση των πιθανών προβλημάτων και την επίλυσή τους Σελίδα 7 από 77

11 ΔΡΑΣΗ E.2 Παρακολούθηση των θαλάσσιων τύπων οικοτόπων Η παρακολούθηση, σε ετήσια βάση, των θαλασσίων τύπων οικοτόπων μέσω των παραμέτρων 1) έκτασης του οικότοπου, 2) σύνθεσης και δομής των μονάδων βλάστησης και 3) κατάστασης της διατήρησης του οικοτόπου. ΔΡΑΣΗ E.3 Παρακολούθηση της ποιότητας νερού Η παρακολούθηση της ποιότητας του νερού αφορά στη συλλογή και ανάλυση περιβαλλοντικών στοιχείων (βιολογικών, χημικών, ή/και φυσικών) κατά τη διάρκεια μιας ικανοποιητικής χρονικής περιόδου και συχνότητας για να καθορίσει την κατάσταση ή/και την τάση μίας ή περισσότερων περιβαλλοντικών παραμέτρων ή χαρακτηριστικών, για την επίτευξη ενός διαχειριστικού στόχου. ΔΡΑΣΗ E.4 Παρακολούθηση των ειδών και των τύπων οικοτόπων των πτηνών και των αμφίβιων Η παρακολούθηση των πουλιών αφορά στα είδη που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι 79/409/EOK και έμφαση θα δοθεί στους πληθυσμούς των ειδών προτεραιότητας. ΔΡΑΣΗ E.5 Δικτύωση με άλλα προγράμματα Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη ενός ενεργού δικτύου για την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσης μεταξύ των προγραμμάτων LIFE που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και στις μεσογειακές χώρες της Ευρώπης (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, κ.λπ.). ΔΡΑΣΗ E.6 Σχέδιο διατήρησης μετά το LIFE+ Το σχέδιο θα καθορίσει τον σχεδιασμό της συνέχισης και της ανάπτυξης των δράσεων του προγράμματος, στα έτη μετά την ολοκλήρωση αυτού, και την διασφάλιση της μακροπρόθεσμης διαχείρισης των οικοτόπων και των ειδών στα οποία επικεντρώνεται το πρόγραμμα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ACCOLAGOONS «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Α. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΗ A.1 Υπογραφή «Πρωτοκόλλου Συνεργασίας» με τους ιδιοκτήτες γης της περιοχής του προγράμματος ΔΡΑΣΗ A.2 Σχέδιο διαχείρισης του οικότοπου προτεραιότητας 1120 * "Posidonia beds" και άλλων θαλάσσιων τύπων οικοτόπων ΔΡΑΣΗ A.3 Σχέδιο αποκατάστασης των λειτουργιών της λιμνοθάλασσας Επανομή (οικότοπος προτεραιότητας *1150) Ν.Α.Θ. ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ Δ.Κ.Π. Σελίδα 8 από 77

12 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗ A.4 Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών για τη συλλογή, την ε- πεξεργασία και τη διάχυση των δεδομένων ρύπανσης ΔΡΑΣΗ A.5 Σχέδιο διαχείρισης των οικοτόπων αναπαραγωγής και φωλεοποίησης των πτηνών προτεραιότητας ΔΡΑΣΗ A.6: Σχέδιο διαχείρισης επισκεπτών ΔΡΑΣΗ A.7: Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Ν.Α.Θ. ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ C. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗ C.1 Εγκατάσταση φιλικών προς το περιβάλλον αγκυροβολιών ΔΡΑΣΗ C.2 Αποκατάσταση των λειτουργιών της λιμνοθάλασσας Επανομή ΔΡΑΣΗ C.3 Απομάκρυνση απορριμμάτων από την περιοχή της λιμνοθάλασσας Επανομή ΔΡΑΣΗ C.4 Τεχνικά έργα ερμηνείας περιβάλλοντος Ν.Α.Θ. Ν.Α.Θ. Ν.Α.Θ. Ν.Α.Θ. D. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗ D.1 Δημοσιότητα, πληροφοριακό υλικό και ενέργειες διάδοσης ΔΡΑΣΗ D.2 Καθιέρωση του εργαλείου διαβούλευσης των συμμετόχων ΟΡΘΕ Δ.Κ.Π. E. ΓΕΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΡΑΣΗ E.1 Οργάνωση και διαχείριση του προγράμματος ΔΡΑΣΗ E.2 Παρακολούθηση των θαλάσσιων τύπων οικοτόπων ΔΡΑΣΗ E.3 Παρακολούθηση της ποιότητας νερού ΔΡΑΣΗ E.4 Παρακολούθηση των ειδών και των τύπων οικοτόπων των πτηνών και των αμφίβιων ΔΡΑΣΗ E.5 Δικτύωση με άλλα προγράμματα ΔΡΑΣΗ E.6 Σχέδιο διατήρησης μετά το LIFE+ Ν.Α.Θ. Δ.Κ.Π. Δ.Κ.Π. Ν.Α.Θ. Δ.Κ.Π. ΟΡΘΕ A.2.3 H μέχρι σήμερα πορεία του Έργου ACCOLAGOONS Το Έργο βρίσκεται σε εξέλιξη από και από τις 19 δράσεις έχουν ενεργοποιηθεί 11. Αναλυτικότερα 8 δράσεις (A1, A2, A3, A4, D1, D2, E1, E5) ενεργοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2010, ενώ 2 δράσεις (A5, A6) τον Ιανουάριο του 2011 και 1 δράση (E3) τον Απρίλιο του Σελίδα 9 από 77

13 Ειδικότερα σχετικά με τη δράση D1 «Υπηρεσίες υλοποίησης των Ενεργειών Δημοσιότητας, πληροφοριακού υλικού και διάδοσης των δράσεων του έργου ACCOLAGOONS» (που αφορά τον παρόντα διαγωνισμό) έχει υλοποιηθεί ένα τμήμα που αφορά στην κατασκευή της ιστοσελίδας του Έργου και ο σχετικός ιστότοπος βρίσκεται σε λειτουργία από τις Α.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ D.1 «ΔΗΜΟ- ΣΙΟΤΗΤΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ» Α.3.1 Γενικά Η πληροφόρηση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των χρηστών της περιοχής του Έργου σε θέματα που αφορούν στην οικολογική, κοινωνικοικονομική και πολιτιστική αξία της περιοχής και στη συνεπαγόμενη ανάγκη προστασίας και σεβασμού για αυτό το σημαντικό υγροτοπικό οικοσύστημα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα για την επιτυχή προστασία και διαχείρισή της. Η Δράση στοχεύει κυρίως: στην παροχή έγκυρης και πλήρους ενημέρωσης των χρηστών της περιοχής, των φορέων και του ευρύτερου κοινού για το Έργο ACCOLAGOONS στη διαμόρφωση θετικού κλίματος για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης στην ευαισθητοποίηση και την αλλαγή της συμπεριφοράς του κοινού στην άσκηση δραστηριοτήτων στην περιοχή αλλά και σε περιβαλλοντικά θέματα γενικότερα και στη διάδοση και προβολή των ολοκληρωμένων δράσεων και υποδομών του Έργου, των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν και της ωφελιμότητάς τους προς τους πολίτες. Μέσα από τις προτεινόμενες δράσεις οι χρήστες αναμένεται να αλλάξουν στάσεις, απόψεις και συμπεριφορές στον τρόπο άσκησης των δραστηριοτήτων τους συμβάλλοντας στην ουσιαστική προστασία της περιοχής. Με τις ενέργειες διάδοσης των αποτελεσμάτων θα δοθεί η δυνατότητα εφαρμογής σε αντίστοιχες περιοχές του Δικτύου Natura Α.3.2 Το αντικείμενο υπηρεσιών της Δράσης D1 Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και αντικείμενο του Αναδόχου είναι η, προς την Αναθέτουσα Αρχή, παροχή υπηρεσιών που αφορά στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των ενεργειών Δημοσιότητας, πληροφοριακού υλικού και διάδοσης των δράσεων του Έργου ACCOLAGOONS. Οι δράσεις δημοσιότητας για το έργο που πρόκειται να πραγματοποιηθεί για την προστασία των λιμνοθαλασσών Επανομής, Αγγελοχωρίου και της θαλάσσιας παράκτιας ζώνης αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της προβολής του έργου, στην ανάδειξη των ωφελειών που θα προκύψουν από την υλοποίηση των ενταγμένων δράσεων καθώς επίσης και στην αφύπνιση και όξυνση της περιβαλλοντικής συνείδησης των κατοίκων, των επισκεπτών και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα. Σελίδα 10 από 77

14 Η υλοποίηση των υπηρεσιών της δράσης D1 αναλύεται σε τρία στάδια: Στάδιο 1 ο : Κατάρτιση Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας, Στάδιο 2 ο : Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας και Στάδιο 3 ο : Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής. Αναλυτικότερα ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του Έργου αναλαμβάνει : Α Την κατάρτιση του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας, με χρονική και κοστολογική κατανομή και με τεκμηριωμένη την αποτελεσματικότητα των προτάσεων σε σχέση με τις ομάδες κοινού - στόχου (target groups) του έργου, εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Το Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας θα περιλαμβάνει, για κάθε ενέργεια, περιγραφή, προδιαγραφές, ποσότητες, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, αναμενόμενα αποτελέσματα. Μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας θα γίνεται αποτίμηση των αποτελεσμάτων και θα συγκρίνονται με τους στόχους που έχουν τεθεί. Το Σχέδιο Δράσης συνοδεύεται από συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υπηρεσιών. Κατά την κατάρτιση, εξειδίκευση και υλοποίηση του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας θα πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: Η καθαρότητα των στόχων και η σαφήνεια του επικοινωνιακού πλαισίου που θα εφαρμοσθεί Η ομοιογένεια και η συνέργεια των προτεινόμενων ενεργειών Η εμπλοκή-συμμετοχή του κοινού στις προτεινόμενες ενέργειες και όχι η παθητική προσέγγισή του Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφόρησης Η αξιοποίηση καλών πρακτικών υλοποίησης παρόμοιων έργων ( life ή άλλων προγραμμάτων) από Φορείς στην Ελλάδα ή/και σε άλλες χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η εκπόνηση του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας αποτελεί μέρος του αντικειμένου του Αναδόχου που δεν αμείβεται ξεχωριστά και καλύπτεται από την αμοιβή του. Ειδικότερα το Σχέδιο Δράσης το οποίο θα καταρτισθεί θα προβλέπει την υλοποίηση δράσεων σε φάσεις. Η πρώτη φάση έχει ως στόχο την: Δημιουργία διακριτής επικοινωνιακής ταυτότητας του έργου, με τη χρήση λογότυπου και σλόγκαν. Σελίδα 11 από 77

15 Παραγωγή και διάχυση ενημερωτικού και υποστηρικτικού υλικού. Πραγματοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων. Οργάνωση δικτύου πληροφόρησης. Γνωστοποίηση των στόχων του έργου με τη χρήση των ΜΜΕ και μέσω του διαδικτύου Η δεύτερη φάση επικοινωνίας αποσκοπεί, αφενός μεν τη γνωστοποίηση των στόχων και των δράσεων του έργου, αφετέρου δε στην ευαισθητοποίηση του κοινού με την ανάπτυξη ανάλογων προωθητικών ενεργειών. Κατά τη φάση αυτή σχεδιάζονται και υλοποιούνται: Δημοσιοποίηση του έργου στο κοινό, με τη χρήση των ΜΜΕ. Παραγωγή και διάχυση ενημερωτικού υλικού σε έντυπη, ηλεκτρονική και οπτικοακουστική μορφή. Πραγματοποίηση ενημερωτικών και άλλων εκδηλώσεων. Προώθηση ενεργειών περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης του εθελοντισμού. Η τρίτη φάση επικοινωνίας έχει ως στόχο την αναγνώριση και αποδοχή της χρησιμότητας και των ωφελημάτων του έργου, με τη συστηματική προβολή των αποτελεσμάτων. Κατά τη φάση αυτή σχεδιάζονται και υλοποιούνται: Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, στο κοινό. Ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου συμβάλουν στην προστασία των περιοχών και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Α Την Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας η οποία πραγματοποιείται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των ενεργειών που θα περιλαμβάνονται σε αυτό. Το Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας, εφαρμόζεται σταδιακά και σύμφωνα με το ε- γκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με την υποβολή προτάσεων εξειδίκευσής του από τον Ανάδοχο και έγκριση σε οριστικό και τελικό στάδιο από την Αναθέτουσα Αρχή. Για την εξασφάλιση των στόχων δημοσιότητας και της πληροφόρησης του χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες επικοινωνιακών ενεργειών, Α: Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού ενημέρωσης-προβολής (Υλικά μέσα). Β: Σχεδιασμός, υλοποίηση και οργάνωση ενεργειών προβολής, προώθησης, δημοσιότητας και ενημέρωσης (Μη υλικά μέσα). Σελίδα 12 από 77

16 Ειδικότερα: Α: Υλικά μέσα Είδος Ποσότητες 1 Λογότυπο 1 2 Σλόγκαν 1 3 Μπλοκ σημειώσεων Αυτοκόλλητα με κεντρικό μήνυμα Folder Οδηγός αναγνώρισης παράκτιων οικοτόπων και σημαντικών ειδών 7 Οδηγός καλών πρακτικών διαχείρισης παράκτιων προστατευόμενων περιοχών 8 Αναδιπλούμενα τρίπτυχα φυλλάδια (α) προγράμματος, (β) περιοχής, (γ) αποτελεσμάτων του έργου, (δ) οδηγός καλής συμπεριφοράς 500 (48+4σελ.) ελληνικά 300 (200 ελληνικά, 100 αγγλικά) Α) 1000 (2-γλωσσο) Β) 5000 (2-γλωσσο) Γ) 1000 (2-γλωσσο) Δ) (2-γλωσσο) 9 Αφίσα/χάρτη Φωτογραφικό αρχείο 1 11 Αναμνηστικό υλικό - Μπλουζάκια - Καπέλα - Κάρτες (Πακέτα με 5-8 κάρτες) (πακέτα) 12 Παραγωγή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σπότ 2 13 Σχεδιασμός μακέτας καταχώρησης 1 14 eco- friendly beach ashtray με το κεντρικό μήνυμα προστασίας Αναλυτικότερα 1000 Δημιουργία λογότυπου και σλόγκαν Σχεδιασμός λογοτύπου και σλόγκαν για το Έργο (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα). Το λογότυπο μαζί με το κύριο επικοινωνιακό μήνυμα (σλόγκαν) αποτελούν δυναμικά επικοινωνιακά εργαλεία καθορίζουν και αναδεικνύουν την ταυτότητα και τους σκοπούς του έργου με έμφαση στο κριτήριο συμβατότητας με τη φύση Τα παραπάνω θα παραδοθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (σε μορφή εικόνας και διανυσματική), σε μικρή, μεσαία και μεγάλη διάσταση, μονόχρωμο, έγχρωμο και αρνητικό πάνω σε φόντο με χρώμα ή φωτογραφία. Σελίδα 13 από 77

17 Μπλοκ σημειώσεων Σχεδιασμός και παραγωγή μπλοκ σημειώσεων (Ελληνική, Αγγλική) με εφαρμογή του λογότυπου και του επικοινωνιακού μηνύματος, καθώς και αναγραφή στοιχείων επικοινωνίας που θα δοθούν από τον ΟΡ.ΘΕ Προδιαγραφές (Διάσταση Α4, χαρτί: 80 γρ γραφής εκτύπωση 4ΧΡ, με εξώφυλλο (εμπροσθόφυλλο, ράχη, οπισθόφυλλο κολλητό 250 γρ μίας όψης), 30 φύλλων (2000 τεμάχια). Αυτοκόλλητα με κεντρικό μήνυμα Σχεδιασμός και παραγωγή αυτοκόλλητων σημάτων, με εφαρμογή του λογότυπου και α- ναγραφή του κεντρικού μηνύματος (σλόγκαν) στην Ελληνική και Αγγλική μορφή (4ΧΡ, 3000 τεμάχια). Folder Σχεδιασμός και παραγωγή εύχρηστων folder με τσέπη και ράχη για διάθεση αποστολή πληροφοριακού υλικού με ειδικό εικαστικό λογότυπου και του επικοινωνιακού μηνύματος, καθώς και αναγραφή των στοιχείων επικοινωνίας και λογότυπων του χρηματοδοτικού μέσου (2000 τεμάχια, διάσταση 23x.31 εκ. κλειστό, χαρτί 350gr τριπλής επίχρισης, εκτύπωση 4ΧΡ, με βερνίκι Α και Β όψη και με πλαστικοποίηση μιας όψης. Οδηγός αναγνώρισης παράκτιων οικοτόπων και σημαντικών ειδών Σχεδιασμός και παραγωγή οδηγού αναγνώρισης των παράκτιων οικοτόπων και σημαντικών ειδών που συναντάμε στις περιοχές ενδιαφέροντος του έργου Accolagoons (περιοχές των λιμνοθαλασσών και της παράκτιας ζώνης) και ιδιαίτερα θα επισημανθούν οι θαλάσσιοι τύποι οικοτόπων (λειμώνες Ποσιδωνείας) και στα είδη που διαβιούν σε αυτούς. Το έντυπο θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τους αρμόδιους εμπλεκόμενους στη διαχείριση της περιοχής φορείς καθώς και σε ειδικές ομάδες χρηστών της προστατευόμενης περιοχής παρέχοντας μια πιο εξειδικευμένη ενημέρωση. Το έντυπο που θα παραχθεί θα είναι εύχρηστο σε μέγεθος και δομή (προτεινόμενο μέχρι μέγιστο 48+4 σελίδες [εξώφυλλα] και θα εκτυπωθεί τετραχρωμία, διάστασης 22Χ22cm, το εξώφυλλό του θα είναι χαρτί 300gr velvet με βερνίκι και το σώμα 170gr velvet. Το δέσιμό του θα είναι καρφίτσα ή κολλητό και παραχθεί σε 500 τεμάχια συνολικά (στα ελληνικά). Στο έντυπο θα παρουσιάζεται ο λογότυπος του έργου, καθώς επίσης, στο οπισθόφυλλο θα εμφανίζεται ο λογότυπος του LIFE και θα γίνεται αναφορά στο χρηματοδοτικό μέσο και στους συμμετέχοντες φορείς. Τα κείμενα του εντύπου θα παραχθούν με ευθύνη του αναδόχου (κατόπιν πρότασης της αναθέτουσας αρχής) στην ελληνική γλώσσα από εξειδικευμένο συνεργάτη. Ευθύνη του Αναδόχου αποτελεί επίσης η περίληψη της δράσης και η μετάφραση αυτής στην αγγλική. Οδηγός καλών πρακτικών διαχείρισης παράκτιων προστατευόμενων περιοχών Σχεδιασμός και παραγωγή οδηγού καλών πρακτικών διαχείρισης σε προστατευόμενες παράκτιες περιοχές. Σελίδα 14 από 77

18 Τα ειδικά προβλήματα, οι δραστηριότητες και γενικότερα η χρήση των φυσικών πόρων στην περιοχή εφαρμογής του έργου (περιοχές των λιμνοθαλασσών και της παράκτιας ζώνης), καθώς και ο σχεδιασμός διαχείρισης με συμμετοχή- αποδοχή της τοπικής κοινωνίας και των χρηστών μπορούν να αποτελέσουν οδηγό ρύθμισης δραστηριοτήτων με στόχο περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Το έντυπο που θα παραχθεί θα είναι εύχρηστο σε μέγεθος και δομή (προτεινόμενο μέγεθος 24 σελίδες και θα εκτυπωθεί τετραχρωμία, διάστασης 22Χ22cm, το εξώφυλλό του θα είναι χαρτί 300gr velvet με βερνίκι και το σώμα 170gr velvet. Το δέσιμό του θα είναι καρφίτσα και παραχθεί σε 300 τεμάχια συνολικά (200 ελληνικά, 100 αγγλικά). Στο έντυπο θα παρουσιάζεται ο λογότυπος του έργου, καθώς επίσης, στο οπισθόφυλλο θα εμφανίζεται ο λογότυπος του LIFE και θα γίνεται αναφορά στο χρηματοδοτικό μέσο και στους συμμετέχοντες φορείς. Τα κείμενα του εντύπου θα παραχθούν με ευθύνη του αναδόχου (κατόπιν πρότασης της αναθέτουσας αρχής) στην ελληνική και αγγλική γλώσσα από εξειδικευμένο συνεργάτη. Αναδιπλούμενα τρίπτυχα φυλλάδια Σχεδιασμός των παρακάτω τεσσάρων φυλλαδίων 1. Ενημερωτικό τρίπτυχο προβολής του έργου και των δράσεών του. Το έντυπο θα παραχθεί σε αντίτυπα (ελληνικό αγγλικό). Σε αυτό θα παρουσιάζονται μέσα από εύληπτα κείμενα και εικονογραφικό υλικό ο γενικός σκοπός του έργου και οι ειδικοί σκοποί, θα αναλύονται οι επιμέρους δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 2. Ενημερωτικό τρίπτυχο προβολής των αποτελεσμάτων του Έργου σε 5000 αντίτυπα (ελληνικό αγγλικό) Σε αυτό θα παρουσιάζονται μέσα από κείμενα και εικονογραφικό υλικό αναλυτικά τα αποτελέσματα των δράσεων του έργου.. 3. Ενημερωτικά τρίπτυχα ανάδειξης της περιοχής του Έργου (ελληνικό αγγλικό) σε 1000 αντίτυπα. Θα περιλαμβάνει τα απαραίτητα πληροφορικά στοιχεία (κείμενα και φωτογραφίες) για την ταυτότητα και φυσιογνωμία της περιοχής του έργου, για τον φυσικό πλούτο και τα οικοσυστήματα που φιλοξενεί, για τις ιδιαιτερότητες της χλωρίδας και της πανίδας της και τις αξίες αυτών 4. Ενημερωτικό τρίπτυχο με οδηγίες ορθής συμπεριφοράς (ελληνικό-αγγλικό για τους επισκέπτες (έμφαση στους καλοκαιρινούς επισκέπτες- κολυμβητές). Στόχος είναι με την ενημέρωση να ενισχυθεί η περιβαλλοντική συνείδηση και να μειωθούν τα προβλήματα από την τουριστική δραστηριότητα (ανεξέλεγκτη πρόσβαση στις προστατευόμενες περιοχές, ρίψη σκουπιδιών, καταστροφή φυτών και όχληση) Τα παραπάνω έντυπα θα παραχθούν σε διάσταση εντύπου 48Χ29cm ανοικτό, εκτύπωση τετραχρωμία με βερνίκι, σε χαρτί velvet 250gr, πίκμανση και δίπλωμα. Στα οπισθόφυλλα των εντύπων θα παρουσιάζεται ο λογότυπος του έργου, ο λογότυπος του LIFE και θα γίνεται αναφορά στο χρηματοδοτικό μέσο και στους συμμετέχοντες φορείς Σελίδα 15 από 77

19 Τα κείμενα θα παραχθούν με ευθύνη του αναδόχου (κατόπιν πρότασης της αναθέτουσας αρχής) στην ελληνική και αγγλική γλώσσα από εξειδικευμένο συνεργάτη. Αφίσα/Χάρτης περιοχής Έργου Σχεδιασμός και παραγωγή αφίσα/χάρτη της περιοχής εφαρμογής του έργου δύο όψεων. Θα παραχθεί σε τεμάχια με προτεινόμενη διάσταση 50Χ70 cm (ή άλλη για την καλύτερα οργανωμένη παρουσίαση των περιοχών και των προσβάσεων), εκτύπωση τετραχρωμία με βερνίκι, σε χαρτί velvet 200 gr, και δίπλωμα. Στην Α όψη προβάλετε χάρτης των δύο περιοχών ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να κατευθυνθεί και να κινηθεί στην περιοχή για την άσκηση των δραστηριοτήτων (κολύμβηση, παρατήρηση φύσης κλπ) και στη Β όψη συνοπτικά εύληπτα πληροφοριακά κείμενα, φωτογραφίες, στοιχεία επικοινωνίας,στοιχεία για τις υποδομές διαμονής και εστίασης, για τις δυνατότητες αναψυχής, τις υποδομές ενημέρωσης. Επίσης θα παρουσιάζεται ο λογότυπος του έργου, ο λογότυπος του LIFE και θα γίνεται αναφορά στο χρηματοδοτικό μέσο και στους συμμετέχοντες φορείς. Στόχος είναι ο επισκέπτης να κινείται περιβαλλοντικά σωστά να γνωρίσει τον πλούτο και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, χωρίς να ασκεί πιέσεις στα ευαίσθητα τμήματα και είδη. Φωτογραφικό αρχείο ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη φωτογράφηση, από φωτογράφο φύσης, των ειδών χλωρίδας και πανίδας (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων), μονάδων βλάστησης και χαρακτηριστικών τοπίων, των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που ασκούνται στην περιοχή καθώς και των πολιτιστικών στοιχείων (αξιοθέατα μνημεία κλπ). Μέριμνα θα δοθεί για την κάλυψη όλων κατά το δυνατόν εποχών.. Το φωτογραφικό υλικό θα παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή, σε υψηλή ανάλυση, κατ ελάχιστον 300 dpi, σε μορφή tiff, καθώς και σε χαμηλή ανάλυση, 72 dpi, σε μορφή jpeg. Ο ΟΡΘΕ θα μπορεί να διαχειρίζεται το φωτογραφικό υλικό κατά τη βούλησή του, κάνοντας σε κάθε περίπτωση αναφορά στον δημιουργό. Αναμνηστικό υλικό Παραγωγή T-Shirt με εκτύπωση του λογότυπου και του κεντρικού επικοινωνιακού μηνύματος του έργου. Θα παραχθούν 1000 τεμάχια. Παραγωγή 2000 τεμαχίων καπέλων με εκτύπωση του λογότυπου και του κεντρικού επικοινωνιακού μηνύματος του έργου. Σχεδιασμός και παραγωγή πακέτου 5-8 καρτών και της συσκευασίας αυτού. Θα παραχθούν 500 πακέτα με κάρτες δύο όψεων, διάστασης 12Χ15cm εκτύπωση τετραχρωμία με βερνίκι, σε χαρτί velvet 300 g Το θεματικό περιεχόμενο θα αφορά τις ιδιαιτερότητες σχετικά με την ταυτότητα και φυσιογνωμία της περιοχής, τα οικοσυστήματα που φιλοξενούνται και τα είδη της χλωρίδας και της πανίδας Σελίδα 16 από 77

20 Στο οπισθόφυλλο της συσκευασίας θα παρουσιάζεται ο λογότυπος του έργου, του LIFE και θα γίνεται αναφορά στο χρηματοδοτικό μέσο και στους συμμετέχοντες φορείς. Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού Η ενέργεια περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εκπόνηση του περιεχομένου και την παραγωγή οπτικοακουστικού και ηλεκτρονικού υλικού ενημέρωσης και προβολής. Παραγωγή ραδιοφωνικού, Τηλεοπτικού σπότ ταινίας παρουσίασης) Δημιουργία ενός ραδιοφωνικού spot, στην ελληνική γλώσσα για την προβολή του έργου..ραδιοφωνική μετάδοση κατ ελάχιστο 300 φορές με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου στα ΜΜΕ ο οποίος θα πρέπει να υποβάλει στον ΟΡΘΕ, το πρόγραμμα μεταδόσεων. Δημιουργία ταινίας παρουσίασης διάρκειας περίπου 5-10, λόγου 16:9, σε εικόνα υψηλής ευκρίνειας high definition, για την παρουσίαση της περιοχής, του έργου των αποτελεσμάτων και των ωφελειών στον άνθρωπο και τη φύση οπτικοποημένα με πληρέστερο τεχνικά καλλιτεχνικά και αισθητικά τρόπο. Από το παραπάνω υλικό το κεντρικό σύνθημα και η ουσία του έργου και των κύριων επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων θα αποτελέσουν ένα τηλεοπτικού spot διάρκειας περίπου στην ελληνική γλώσσα για την προβολή του έργου με τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές ώστε να διασφαλίζεται η προβολή του σε τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας. Η ταινία θα παραχθεί σε τρία (3) ανάτυπα master blu-ray disc και σε εκατό (100) ανάτυπα σε μορφή DVD. Για τη δημιουργία της ταινίας θα πρέπει ο Ανάδοχος να πραγματοποιήσει γυρίσματα στο πεδίο ώστε να καλυφθούν με τον καλύτερο τρόπο τα χαρακτηριστικά της περιοχής και το έργο. Η ταινία θα έχει μουσική απαλλαγμένη δικαιωμάτων, το σπικάζ θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Ευθύνη του Αναδόχου αποτελεί η πρόταση της κεντρικής ιδέας και του σεναρίου της ταινίας του τηλεοπτικού spot (τα οποία θα τύχουν έγκρισης από τον ΟΡΘΕ) καθώς και η συγγραφή των τελικών κειμένων και της μετάφρασης των υπότιτλων στην αγγλική γλώσσα. Ενα (1) master και δύο (2) ανάτυπα σε μορφή DVD της ταινίας θα φέρει αγγλικούς υπότιτλους. Για όλα τα παραπάνω θα προβλεφθεί γραφιστικός σχεδιασμός και η παραγωγή των συσκευασιών τους. Σχεδιασμός μακέτας καταχώρησης Δημιουργία μακέτας καταχώρησης με το μήνυμα της επικοινωνιακής στρατηγικής, για την προβολή του έργου και των δράσεών του. Προβλέπεται η υλοποίηση 16 καταχωρήσεων. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει πρόγραμμα δημοσιοποίησης προς έγκριση στον ΟΡΘΕ. eco- friendly beach ashtray με το κεντρικό μήνυμα προστασίας Παραγωγή 1000 διαφημιστικών ατομικών σταχτοδοχείων παραλίας με τυπωμένα το λογότυπο του Έργου και το μήνυμα-σλόγκαν προστασίας της περιοχής για διάθεση στους λουόμενους κατά την καλοκαιρινή περίοδο στις καμπάνιες ενημέρωσης. Σελίδα 17 από 77

21 Β: Μη υλικά μέσα Συντήρηση - ενημέρωση του διαδικτυακού τόπου του έργου accolagoons Αφορά εργασίες: συντήρησης, διαρκούς ενημέρωσης, εμπλουτισμού των πληροφοριών, και τροφοδότηση των σχετικών ενοτήτων του διαδικτυακού τόπου (εξέλιξη της πορείας των δράσεων, ενημέρωση για τις προκηρύξεις, ηλεκτρονική αποδελτίωση και άλλα σχετικά με έργο και το περιβάλλον θέματα κλπ) ώστε ο δικτυακός τόπος να αποτελεί μία συνεχώς ενημερωμένη πηγή πληροφόρησης για τo κοινό. Χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής για μαζικές αποστολές (κατάρτιση καταλόγου διευθύνσεων με βάση τις κατηγορίες κοινού, περιοδικές αποστολές πληροφοριακού ενημερωτικού υλικού, ανακοινώσεων, News Letter, δελτίων τύπου, υποδοχή και χειρισμός αιτημάτων του κοινού, για παροχή πληροφοριών και ενημερωτικού υλικού) Επέκταση του διαδικτυακού τόπου με ενσωμάτωση τεχνολογιών κοινωνικής δικτύωσης. Διεξαγωγή έρευνας κοινού Πραγματοποίηση ποσοτικής έρευνας γενικού κοινού, που θα αφορά στη διερεύνηση των απόψεων των κατοίκων σχετικά με την αποδοχή περιβαλλοντολογικής προστασίας των περιοχών του έργου ως περιοχών ενταγμένων στο δίκτυο natura. Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί σε δείγμα τουλάχιστον 400 κατοίκων, διαστρωματοποιημένο κατά φύλο, ηλικία και περιοχή κατοικίας. Η έρευνα θα διεξαχθεί με προσωπικές συνεντεύξεις, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Ενημερωτικές συναντήσεις Προβλέπεται η διοργάνωση δύο ενημερωτικών ημερίδων σε τοπικό επίπεδο που θα έχουν ως στόχο την ενημέρωση τοπικής κοινωνίας και των τοπικών παραγωγικών κοινωνικών ομάδων για το έργο και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής καθώς και τις δυνατότητες ανάπτυξης των δραστηριοτήτων στην κατεύθυνση της ισόρροπης ανάπτυξης, της ορθολογικής χρήσης των πόρων αλλά και τη σημαντικότητα της συνεργασίας για την ανάπτυξη του τόπου και την αειφορία. Ειδικότερα προτείνονται: 1 ημερίδα ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας Η πρώτη, συνάντηση, θα πραγματοποιηθεί με το ξεκίνημα της σύμβασης και σκοπό θα έχει την παρουσίαση του έργου, των σκοπών του και των επιμέρους δράσεων που θα υλοποιηθούν καθώς και των αποτελεσμάτων και ωφελειών στον άνθρωπο και τη φύση 1 Ημερίδα για την ήπια τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και την πράσινη επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο της ημερίδας θα γίνει παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης, Σελίδα 18 από 77

22 των προοπτικών ανάπτυξης της περιοχής σε σχέση με τον οικοτουρισμό, αγροτουρισμό, καταδυτικό τουρισμό και άλλες ήπιες μορφές τουρισμού, της βελτίωσης της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των παρεχόμενων τουριστικών προϊόντων-υπηρεσιών, τις δυνατότητες χρηματοδότησης, κ.ά. Και στις δύο ημερίδες θα κληθούν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της τοπικής και αυτοδιοίκησης α και β βαθμού, στελέχη περιφερειακών και κεντρικών υπηρεσιών που έχουν ως κύρια αρμοδιότητα θέματα φυσικού περιβάλλοντος, εκπρόσωποι ΜΚΟ, η τοπική κοινωνία και εν γένει όλες οι εμπλεκόμενες κοινωνικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής του έργου. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να καλύψει τα έξοδα γραφιστικού σχεδιασμού, δημιουργίας και αποστολής της πρόσκλησης και του προγράμματος της συνάντησης (τουλάχιστον σε 150 ανάτυπα ανά συνάντηση), αφίσας, γραφιστικού σχεδιασμού πρότυπης οθόνης για τις παρουσιάσεις των ομιλητών, σχεδιασμού και παραγωγής φακέλου της συνάντησης (περί τα 150 ανάτυπα ανά συνάντηση), προμήθειας αναλωσίμων (π.χ. σημειωματάρια, μολύβια) για τους φακέλους της συνάντησης, διοργάνωσης catering (τουλάχιστον καφές και γεύμα για 60 άτομα ανά συνάντηση), προβολής της συνάντησης στα τοπική ΜΜΕ. Για τα κείμενα που θα παραχθούν για να χρησιμοποιηθούν ισχύουν οι σχετικές με τα έντυπα προαναφερόμενες προδιαγραφές. Εκστρατείες ενημέρωσης. Οι εκστρατείες θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της τουριστικής θερινής περιόδου όπου θα διανέμεται ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό ευαισθητοποίησης (οδηγός καλού ε- πισκέπτη, καπέλα, μπλουζάκια με το κεντρικό μήνυμα προστασίας, eco- friendly beach ashtray, κ.ά). Θα πραγματοποιηθούν τρείς (3) καμπάνιες ενημέρωσης κατανεμημένες χρονικά με στόχο να ευαισθητοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι επισκέπτες για να αλλάξουν τον τρόπο της συμπεριφορές σε μια πιο φιλοπεριβαλλοντική κατεύθυνση κατά την κολυμβητική περίοδο. Δημοσιότητα και προβολή στα ΜΜΕ (ραδιόφωνο, εφημερίδες, περιοδικά σχετικά με τη φύση) Η ενέργεια περιλαμβάνει πρόγραμμα μεταδόσεων του ραδιοφωνικών spots και καταχωρήσεις στον έντυπο τύπο. Προβλέπεται Ραδιοφωνική μετάδοση κατ ελάχιστο 300 φορές και 16 καταχωρήσεις σε ε- φημερίδες και εξειδικευμένα περιοδικά. Επίσης καταχώριση κειμένων (περίπου 1-2 σελίδων έκαστο) που θα συντάξει η Αναθέτουσα Αρχή σε εθνικά (κατ ελάχιστον 3), περιφερειακά και τοπικά ΜΜΕ (κατ ελάχιστο 3), με δαπάνη του Αναδόχου. Ευθύνη του αναδόχου είναι για όλες τις ενέργειες διαφήμισης (πρόγραμμα ραδιοφωνικών μεταδόσεων- καταχωρήσεις στο τύπο) η εκπόνηση σχετικού προγράμματος δημοσιοποίησης προς έγκριση (ΟΡΘΕ) σύμφωνο με τη σχετική νομοθεσία περί κρατικής διαφήμισης συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών για την κάλυψη των υποχρεώσεων προγραμματισμού και απολογισμού προς το Υπ. Τύπου. Σελίδα 19 από 77

23 Συμμετοχή στις συναντήσεις του έργου και σε συνέδρια σχετικά με το πρόγραμμα. Συνδρομή της αναθέτουσα αρχή με σχετικές υποστηρικτικές δράσεις Εντυποδιανομή Προώθηση του παραγόμενου έντυπου και λοιπού πληροφοριακού υλικού (ενδεικτικά: Info-stand, Press Kit, διανομή κλπ) Direct Mail (ενδεικτικά: συμβατικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax) για τις κατηγορίες κοινού θα καταρτισθούν σχετικοί κατάλογοι διευθύνσεων σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. Οι δράσεις θα υλοποιούνται καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος Α Την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας, των προτεινομένων ενεργειών και συγκεκριμένα: Αξιολόγηση, τεκμηρίωση, απολογισμός ενεργειών (ενδιάμεση έκθεση και απολογιστική τελική έκθεση του έργου δημοσιότητας), σύνταξη αναφορών οικονομικής εξέλιξης, σύνταξη προγραμματισμού και απολογισμού των δράσεων διαφήμισης. Συμμετοχή σε συναντήσεις σχετικές με το αντικείμενο του έργου σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο όπου κρίνεται απαραίτητο από την Αναθέτουσα Αρχή και υποστηρικτικές δράσεις προς την αναθέτουσα αρχή (φορητός υπολογιστής) Α.3.3 Αναμενόμενα αποτελέσματα - Στοχοθετούμενο κοινό Οι υπηρεσίες δημοσιότητας, πληροφοριακού υλικού και εναργειών διάδοσης αναμένεται να συμβάλλουν: στη δημοσιοποίηση του προγράμματος. ανάδειξη της οικολογικής αξίας της περιοχής για τον άνθρωπo και τους οργανισμούς που ζουν σε αυτήν στην ενημέρωση για τα προβλήματα και τις παρελθούσες, παρούσες και μελλοντικές αξίες της περιοχής. στην ενημέρωση για τα υψηλής προτεραιότητας στην προστασία των ευαίσθητων οικοτόπων, των σημαντικών ειδών ορνιθοπανίδας και γενικότερα των λειτουργιών και υπηρεσιών που προσφέρουν στον άνθρωπο και τα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που απορρέουν από την προστασία και την αειφορική χρήση των φυσικών πόρων στην ενημέρωσης της κοινής γνώμης. Σελίδα 20 από 77

24 Η ενημέρωση για τις παρεμβάσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν για την προστασία της λιμνοθάλασσας Επανομής Αγγελοχωρίου και της θαλάσσιας παράκτια ζώνης,. Η ευαισθητοποίηση ομάδων πολιτών και φορέων, ώστε να αλλάξουν ορισμένες από τις δραστηριότητες και τις συμπεριφορές τους, που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα οικοσύστηματα της περιοχής και να συμβάλλουν θετικά στην περιβαλλοντική προστασία. την ήπια τουριστική ανάπτυξη την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και την επιστημονικής έρευνας Για την επίτευξη των γενικών και των ειδικών στόχων, που τίθενται ανωτέρω, οι δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης του εθελοντισμού απευθύνονται στις ακόλουθες κατηγορίες κοινού: ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ με σχετικές αρμοδιότητες ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ομάδες πολιτών που «επηρεάζονται» ή «επωφελούνται» από την εφαρμογή του έργου, Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Διαμορφωτές της κοινής γνώμης ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Ομάδες ενηλίκων, «χρήστες» και εν δυνάμει «χρήστες» της περιοχής Α.4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η διάρκεια του έργου του Αναδόχου αρχίζει με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και ολοκληρώνεται με το πέρας του συνόλου του Έργου ACCOLAGOONS ( ). Ημερομηνία έναρξης του Έργου ACCOLAGOONS ορίστηκε η , συνολικής διάρκειας 36 μηνών και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις , η οποία με βάση την α- πόφαση της Επιτροπής, είναι η καταληκτική ημερομηνία του Έργου ACCOLAGOONS. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δοθεί παράταση εκτέλεσης των εργασιών Έργου ACCOLAGOONS, παρατείνεται ανάλογα και η διάρκεια των υπηρεσιών της σύμβασης του αναδόχου. Ο προϋπολογισμός του έργου του αναδόχου ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στο ποσό των , μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ( 91,400, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Σελίδα 21 από 77

25 Για την κατανομή του προϋπολογισμού μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών μέσων ενημέρωσης, καθώς και τη συμμετοχή περιφερειακών μέσων, θα τηρηθούν τα όρια των ποσοστών και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Π.Δ. 261/97, όπως τροποποιήθηκε και ι- σχύει. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, ανά πάσα στιγμή την εκτέλεση της Σύμβασης. Δύναται επίσης να μην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου εφ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιμο. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού ποσού, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ανεκτέλεστο ποσό. Σε περίπτωση τυχόν κάλυψης του συνολικού προϋπολογισμού του έργου πριν τη λήξη της συμβατικής διάρκειας, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή, διατηρούσα κάθε νόμιμο δικαίωμά της. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το μηχανισμό LIFE της ΕΕ κατά 75% και από Ε- θνικούς πόρους κατά 25%. Α.5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Α.5.1 Προσόντα Το προσωπικό του Αναδόχου για το παρόν έργο πρέπει να διαθέτει γνώση και εμπειρία στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την οργάνωση και την υλοποίηση: ολοκληρωμένων επικοινωνιακών προγραμμάτων, επικοινωνιακών γεγονότων για το ευρύ κοινό ή κατηγορίες κοινού καθώς και εκδηλώσεων οργανωμένου επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου, όπως συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια, κλπ., εφαρμογών πληροφορικής, σχεδιασμού δικτυακών τόπων και άλλων εφαρμογών των νέων τεχνολογιών στην πληροφόρηση και επικοινωνία καθώς επίσης στην παραγωγή και διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, δράσεων δημοσιότητας και προβολής στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, πρωτότυπων δράσεων δημοσιότητας, με έμφαση σε εξειδικευμένα θέματα τεχνικού ενδιαφέροντος. Α.5.2 Υποδομή Ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει το κατάλληλα εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και Σελίδα 22 από 77

26 τα προβλεπόμενα διαχειριστικά μέσα, για τη διασφάλιση της έγκαιρης και άρτιας υλοποίησης των υπηρεσιών. Α.6 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την προκήρυξη, μπορούν να απευθύνονται στον ΟΡΘΕ, στη διεύθυνση Βασ. Όλγας 105, Θεσσαλονίκη, τηλ: , , ,, fax: και όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Για την παραλαβή της προκήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Οι παραλαμβάνοντες την προκήρυξη θα πρέπει να δηλώσουν τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (όνομα εταιρίας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπικής συσκευής, ). Επίσης τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες (α) και (β) Σε κάθε περίπτωση όμως, η οικονομική προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, με τη συμπλήρωση του σφραγισμένου Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς που παρέχεται από την υπηρεσία και με βάση όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο Β.5.7 της παρούσης. Περίληψη της διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση στη Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στον Ελληνικό τύπο και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ). Σελίδα 23 από 77

27 Β ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σελίδα 24 από 77

28 Β.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣ- ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΡ.ΘΕ.), προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης , μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (91,400, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και με αντικείμενο την ανάθεση της Δράσης D1 «Υπηρεσίες υλοποίησης των Ενεργειών Δημοσιότητας, πληροφοριακού υλικού και διάδοσης των δράσεων του έργου ACCOLAGOONS» Αναλυτικά, το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο Μέρος Α «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» της Προκήρυξης αυτής. Β.2 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: Αναθέτουσα αρχή : Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ- ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΡ.ΘΕ.) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Βασ. Όλγας 105, Τ.Κ Προϊσταμένη Αρχή : η Εκτελεστική Επιτροπή του ΟΡ.ΘΕ. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου (ΕΠΠΕ) : η αρμοδίως συσταθείσα Επιτροπή για την παρακολούθηση και παραλαβή των υπηρεσιών του Αναδόχου Αρμόδιοι για την Παροχή πληροφοριών : Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την κ. Αν. Χαντζαρίδου στο , Χρ. Ψωμάς στο τηλέφωνο Έργο : «Δράσεις για τη Διατήρηση Παράκτιων Οικοτόπων και Σημαντικών Ειδών Ορνιθοπανίδας των Περιοχών του Δικτύου Natura 2000, λιμνοθάλασσα Επανομής, λιμνοθάλασσα Αγγελοχωρίου» με ακρωνύμιο «ACCOLAGOONS» Δράση ή έργο : «Υπηρεσίες υλοποίησης των Ενεργειών Δημοσιότητας, πληροφοριακού υλικού και διάδοσης των δράσεων του Έργου ACCOLAGOONS» και αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. ΕΔΔ (Ε.Δ.Δ.) : Η αρμοδίως συσταθείσα Επιτροπή για τη Διενέργεια και Αξιολόγηση του Διαγωνισμού Επιτροπή Ενστάσεων: Η αρμοδίως συσταθείσα Επιτροπή για την αξιολόγηση των τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν Σελίδα 25 από 77

Ι. Γενικές αρχές και στόχοι

Ι. Γενικές αρχές και στόχοι ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΜΜΕ (MEDIA PLANNING ΚΑΙ MEDIA BUYING) ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ Ι. Γενικές αρχές και στόχοι Οι ενέργειες Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

2. Την με αριθμ. πρωτ. 2.25432/οικ.4.2867/22-10-2012 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης

2. Την με αριθμ. πρωτ. 2.25432/οικ.4.2867/22-10-2012 1η Τροποποίηση Απόφαση Ένταξης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Οργάνωση και διεξαγωγή τοπικής ημερίδας ολοκλήρωσης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της δράσης στο Δήμο Καλαμαριάς». στο πλαίσιο της Δράσης Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Θεσσαλονίκη, 26/4/2013 Αρ. πρωτ. : 341 5/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ «Ι. Ηµερίδα Παρουσίασης των αποτελεσµάτων και ΙΙ. ηµιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηµατικής Αριστείας σε Θέµατα Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Περαία 17/02/2015. Πληροφορίες: Σοφία Αγγέλου. Τηλ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Περαία 17/02/2015. Πληροφορίες: Σοφία Αγγέλου. Τηλ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Περαία 17/02/2015 Πληροφορίες: Σοφία Αγγέλου Τηλ.: 2392330067 FAX: 2392076316 e-mail: develop2@thermaikos.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24/04/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φορέας Ανάθεσης: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Έτος ανάληψης έργου: 2014 Διάρκεια έργου: Προϋπολογισμός: Ρόλος του Προσφέροντος: Ποσοστό συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - ΑΘΗΝΑ - 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr www.kpolykentro.gr Αθήνα 24 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 714 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα. Ελευθερία Βότσαρη Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Τεχνικής Βοήθειας Κοινή Τεχνική Γραμματεία

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα. Ελευθερία Βότσαρη Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Τεχνικής Βοήθειας Κοινή Τεχνική Γραμματεία Πληροφόρηση και Δημοσιότητα Ελευθερία Βότσαρη Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Τεχνικής Βοήθειας Κοινή Τεχνική Γραμματεία 1 Κανόνες Δημοσιότητας Νομική βάση Γενικές αρχές Oδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2013

ΕΡΓΟ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2013 «ΦΑΡΙΣ» ΜΕΛΕΤΗ α.α. 2/2013 ΕΡΓΟ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2013 Κ.Α. 64.07.02.01, 64.07.02.02, 64.07.02.04, 65.00.64.07,65.02.64.07, 65.03.64.07, 65.04.64.07, 66.03.64.07, 66.04.64.07, 66.05.64.07, 66.07.64.07, 66.09.64.07,

Διαβάστε περισσότερα

Περαία, 20/02/2015 Αριθµ. Πρωτ.:3633

Περαία, 20/02/2015 Αριθµ. Πρωτ.:3633 Περαία, 20/02/2015 Αριθµ. Πρωτ.:3633 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση της υπηρεσίας: Πρόγραµµα Ενεργειών Ευαισθητοποίησης Τοπικής Κοινωνίας ήµου Θερµαϊκού στο πλαίσιο της ράσης Ενηµέρωση-Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 6: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 327) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000- ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Πάτμος, 19 Μαρτίου 2015 Αριθ. Πρωτ. 1682 Δ/νση : Χώρα, Πάτμος 85500 Πληροφορίες: Ελένη Μαυρογάλου Τηλέφωνο: +30 6977 236030

Διαβάστε περισσότερα

23717/11-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23717/11-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 23717/11-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 681 Από το πρακτικό 40 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 3: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α.Σ. ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: 30) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ-ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών προς πολίτες και φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1) Ερώτηση: Στο ΑΡΘΡΟ 1, παράγραφος 1.1. Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου, στους Ειδικούς Στόχους του ΕΣΠΑ, στον αριθμό 10 αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη: 09/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 300258/ ΥΔ 900 ΑΔΑ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ &

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς το εδάφιο Β της παραγράφου «Αντικείμενο και ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ προδιαγραφές του έργου»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµος Θερµαϊκού Έχοντας υπόψη:

Ο ήµος Θερµαϊκού Έχοντας υπόψη: 1 Περαία, 20/02/2015 Αρ. Πρωτ.:3634 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την ανάθεση υπηρεσιών: «Πρόγραµµα Ευαισθητοποίησης Τοπικής Κοινωνίας ήµου Θερµαϊκού» στο πλαίσιο της ράσης Ενηµέρωση-Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.- Κ.Ε.Κ.Α.Π.Ε.Λ. Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» 1. Σε κάθε έντυπο υλικό, ηλεκτρονικό υλικό, φυλλάδιο, αφίσα, ιστοσελίδα τοποθετείται στην πρώτη σελίδα, το λογότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ιωάννινα, 04 Μαΐου 2015 Αριθμ.Πρωτ.: 343 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

17.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

17.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ.2291/739501 σφραγισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου Κόνιτσα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αντιδήμαρχος Ραπακούσιος Απόστολος Τηλέφωνο: 2655360330 Φαξ: 26550203000 Κόνιτσα, 09 Οκτωβρίου 2013 Aρ. Πρωτ.: 12074

Διαβάστε περισσότερα

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου Λάρισα, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ. 943 Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: A path to equality»

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί σε τυπωμένη (χειρόγραφες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καβάλα, 03/09/2012 Αρ. πρωτ. : 3337 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παραγωγής, επιμέλειας και εκτύπωσης έντυπου τουριστικού οδηγού της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή οικονομικό - τεχνικής προσφοράς για τη δράση: Προϋπολογισμού: 1486,00 σε ΕΥΡΩ

Υποβολή οικονομικό - τεχνικής προσφοράς για τη δράση: Προϋπολογισμού: 1486,00 σε ΕΥΡΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΓ ΡΡΑΦΕ ΙΙΟ Π ΡΡΑΚΤ ΙΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Υποβολή οικονομικό - τεχνικής προσφοράς για τη δράση: " Υπηρεσίες για Απολογιστικές Ημερίδες του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 2, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 05 53 Τηλέφωνο: 20.32.3.50 Fax 20-32.3.850 Ηλ/νική Διεύθυνση: www.mdmgreece.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: 210 3253123 Φαξ: 210 3216653 E

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 250 01 Καλάβρυτα, Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 Πάτρα Α.Φ.Μ. 094018365 ΑΜΑΕ : 39487/22/Β/97/4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 31.07.2015 Αρ. πρωτ. 7196 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 18/02/2015. ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/13644. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 18/02/2015. ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/13644. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/13644 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.Δ 28/1980)

ΜΕΛΕΤΗ (Π.Δ 28/1980) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ (Π.Δ 28/1980) Μ Ε Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Κ Α Τ Ο Π Ι Ν Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Σ Υ Λ Λ Ο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001932451 2014-03-19

14SYMV001932451 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV001932451 2014-03-19 ΣΥΜΒΑΣΗ 5.788,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 22/5/2014 Αρ. Πρωτ. 223

MIS: 277809. Αργυρούπολη, 22/5/2014 Αρ. Πρωτ. 223 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΦΩΤΕΙΝΗ - ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αρφανάκου Αναστασία Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομική βάση / Legal basis Νόμος 4042/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΑΔΕΠ) ΟΤΑ Α.Ε ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451-450 FAX : 2610 369176

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451-450 FAX : 2610 369176 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 8098 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 29-4-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός : ΚΕ Έκδοση : 1 Ημερομηνία : 26/11/2007 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΠΙΕΡΙΚΗ\Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΙΣΧΥ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας

Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας Οδηγός για τη διενέργεια δράσεων Πληροφόρησης και ηµοσιότητας στα πλαίσια των Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής την περίοδο 2007 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: info@dadia-np.gr Πληροφορίες: Χ. Παπαλεξανδρής Δαδιά, 29 Ιουλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

στήριξη ατόμων Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων (ΕΚΟ) στην Π.Ε. Λάρισας www.syn-ergasia.net

στήριξη ατόμων Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων (ΕΚΟ) στην Π.Ε. Λάρισας www.syn-ergasia.net ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ εργασια ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ στήριξη ατόμων Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων (ΕΚΟ) στην Π.Ε. Λάρισας www.syn-ergasia.net

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΘΕΜΑ: 24 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr

Combining abilities, creating synergies, enhancing performances. URL: www.pnai.gov.gr Email: a.dikaiou@rho.pnai.gov.gr Combining abilities, creating synergies, enhancing performances ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ: 6181 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Λογότυπος για ιστοσελίδα Σ.Π.Ο.Α.Κ. με τίτλο : Κορινθιακός : ο κόλπος - κληρονομιά φυσικού και πολιτισμικού πλούτου

ΘΕΜΑ: Λογότυπος για ιστοσελίδα Σ.Π.Ο.Α.Κ. με τίτλο : Κορινθιακός : ο κόλπος - κληρονομιά φυσικού και πολιτισμικού πλούτου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ Σ.Π.Ο.Α.Κ. ΘΕΜΑ: Λογότυπος για ιστοσελίδα Σ.Π.Ο.Α.Κ. με τίτλο : Κορινθιακός : ο κόλπος - κληρονομιά φυσικού και πολιτισμικού πλούτου Σύμφωνα με τα ΦΕΚ.164/Β/17-3-1993 & ΦΕΚ.1947/Β/3-10-2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την. «Παραγωγή αναμνηστικών προϊόντων με το Brand της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την. «Παραγωγή αναμνηστικών προϊόντων με το Brand της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Διεύθυνση Τουρισμού Ρόδος, 17-3-2014 Αριθ. Πρωτ.: 214 Ταχ.Δ/νση : Πλατεία Ελευθερίας 1, Διοικητήριο Ταχ. Κωδ. : 85100 - Ρόδος Τηλέφωνο : 2241360566 Hλ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΌΓΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΌΓΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Β Κ.Π.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΜΕΤΡΟ 1.2: «ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΣΤΟΧΟΙ... 5 3.1.1. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 6

3.1. ΣΤΟΧΟΙ... 5 3.1.1. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 6 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 3 3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 5 3.1. ΣΤΟΧΟΙ... 5 3.1.1. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 6 4. ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ... 9 5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Αρ. Πρωτ.: 10573 Αθήνα, 9-05-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Τηλ: 23520 83000 Fax: 23520 83974 e-mail : fedolymp@otenet.gr www.olympusfd.gr Λιτόχωρο 13-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

1. Χώρος: Ο τόπος διεξαγωγής της Διημερίδας θα είναι στον Δήμο Διονύσου.

1. Χώρος: Ο τόπος διεξαγωγής της Διημερίδας θα είναι στον Δήμο Διονύσου. Άλιμος, 08/09/2015 Αρ. Πρωτ. 442 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΖΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Βασ. Κων/νου 1 τηλ. 25410-28243 67100 ΞΑΝΘΗ ΗΛ.ΤΑΧ. empriks.syllgs.xanthis@gmail.cm ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11 Απριλίου 2014 Α.Π.336 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Καν. 1303/2013 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 14/3/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Αριθμ. Πρωτ.: 78 Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Υποκατάστημα: 4 o χλμ. Πτολεμαΐδας-Μποδοσακείου Νοσοκομείου (περιοχή Κουρί) 502 00 Πτολεμαΐδα Τηλ.: 24630-55300

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΜΕΤΡΟ 41 ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΤΑ ΟΣΗ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «+ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «+ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός δημοσιότητας για την προμήθεια

Πρόχειρος διαγωνισμός δημοσιότητας για την προμήθεια Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 18/07/2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα