Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σύμφωνα με την απόφαση της 303/ συνεδρίασης της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο υιοθέτησε ένα «σχέδιο δράσης» για την εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Χάρτας και του Κώδικα Δεοντολογίας του Ερευνητή. Με βάσει αυτό το σχέδιο, η Ε.Ε. χορήγησε στο Π.Κ. το δικαίωμα χρήσης του λογότυπου HR Excellence in Research. Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, το Π.Κ. οφείλει μετά από 2 χρόνια να κάνει μια εκτίμηση της προόδου της υλοποίησης των δράσεων που είχε αναλάβει και να καταθέσει ένα νέο για την επόμενη 2 ετία. Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχοντας υπόψη: 1. την υποχρέωσή του να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας που έχει υιοθετήσει ( αποφ. Συγκλήτου 271/ ) 2. την ανάγκη για ενημέρωση των ερευνητών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους 3. την ανάγκη για συστηματική καθοδήγηση και υποστήριξη των ερευνητών για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας 4. την ανάγκη για την ανάπτυξη πολιτικών και υπηρεσιών κατάλληλων για την δημιουργία σαφούς και ελκυστικού ερευνητικού περιβάλλοντος, με στόχο την αριστεία 5. τη παραδοχή ότι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ερευνητών αποτελεί έναν από τους βασικούς εκπαιδευτικούς στόχους του πανεπιστημίου και ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί αναλόγως και, σε συνέχεια του πρώτου σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Χάρτας και του Κώδικα Δεοντολογίας των Ερευνητών που υιοθετήθηκε από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης στη 303 η / συνεδρίαση της, υιοθετεί το ακόλουθο σχέδιο δράσης για την διετία προσαρμόζοντας τις σχετικές δράσεις στα νέα δεδομένα, μετά τις σοβαρές περικοπές στους πόρους του ιδρύματος, ιδιαίτερα τα 2 τελευταία χρόνια. Ο συντονισμός και η παρακολούθηση υλοποίησης του σχεδίου δράσης αναλαμβάνεται από την Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους και τις αρμόδιες υπηρεσίες. 1

2 Δράσεις Πως Ποιός 1 Θέματα ηθικής και επαγγελματικής Δεοντολογίας 1.1 Επαγγελματική δεοντολογία: Σχετικές προβλέψεις στον νέο Οργανισμό του Π.Κ. και σε επιμέρους κανονιστικά κείμενα. Παρακολούθηση της εφαρμογής των σχετικών προβλέψεων από τα μέλη & τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Έμφαση στις υπηρεσίες του «συνηγόρου» και της επιτροπής δεοντολογίας τα με τους Κοσμήτορες, τον συνήγορο του φοιτητή και την επιτροπή δεοντολογίας Πότε (ο χρονικός προγραμματισμός αναφέρεται σε 3 μηνα) Α τρίμηνο 2015 & μετά από 1 χρόνο 1.2 Ηθική στη έρευνα : προώθηση και ανάπτυξη των υπηρεσιών της Επιτροπής Δεοντολογίας της Έρευνας του Π.Κ. 1.3 Ασφάλεια & Υγεία: Παρακολούθηση της εφαρμογής σχετικών δράσεων πληροφόρηση/έλεγχος τήρησης σχετικών κανόνων, εκπαίδευση). Επισκόπηση/αξιολόγηση των μέχρι σήμερα προσφερόμενων υπηρεσιών. Προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη των προσφερόμενων υπηρεσιών όπως π.χ. διαδικτυακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης Επισκόπηση δράσεωνα) γενικού περιεχομένου ( δράσεις για πρόληψη& αντιμετώπιση σε περίπτωση φωτιάς/σεισμού) β) ειδικού περιεχομένου (κανόνες ασφάλειας & υγείας στα εργαστήρια, διαχείριση αποβλήτων κ.α. ) Επιτροπή Δεοντολογίας της Έρευνας Κεντρική Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Επιτροπές των επιμέρους ακαδημαϊκών τμημάτων. Συντονισμός από τα τμήματα διοικητικής μέριμνας σε συνεργασία με τις υπηρεσίες. Δ τρίμηνο 2015: αναφορά και στη συνέχεια, περιοδική παρακολούθηση. Δ τρίμηνο 2014: αναφορά και στη συνέχεια, περιοδική παρακολούθηση. 2 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Ερευνητών 2.1 Προετοιμασία ενός «οδηγού» με αναφορά στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ερευνητών βάσει του νέου οργανισμού και των επιμέρους κανονιστικών κειμένων του Π.Κ. Σχετικά: Οδηγίες για λογοκλοπή Οδηγίες για την λογοκλοπή σε ηλεκτρονική μορφή 2 Πως Ποιός Πότε τα την Επιτροπή Δεοντολογίας & τους Κοσμήτορες. τα την Επιτροπή Δεοντολογίας.. Γ τρίμηνο 2015: Βασικές οδηγίες διαδικτυακά. Παρακολούθηση- επέκταση σχετικών ενεργειών.. Β τρίμηνο 2015: Βασικές οδηγίες διαδικτυακά. Παρακολούθηση- επέκταση σχετικών ενεργειών

3 2.1.3 Εξέταση σκοπιμότητας για την εισαγωγή σχετικού εισαγωγικού μαθήματος Συγκέντρωση & επεξεργασία σχετικού υλικού για την διαμόρφωση βασικών ενοτήτων. τα τις Επιτροπές Δεοντολογίας, Βιοηθικής και τους Κοσμήτορες Δ τρίμηνο του Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Πως Ποιός Πότε 3.1 Δημιουργία σαφούς πλαισίου συνεργασία με «τρίτους» σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. «δήλωση πολιτικής» του Π.Κ. σχετικά με αυτά τα θέματα. Πρύτανης σε συνεργασία με την Επιτροπή Ερευνών του Π.Κ., την εταιρεία αξιοποίησης της περιουσίας του Π.Κ. και την Νομική υπηρεσία... Δ τρίμηνο του 2015.Αναφορά. 3.2 Άμεση ενημέρωση των ερευνητών για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα σύμφωνα με τον οργανισμό του Πανεπιστήμιου και τις επιμέρους αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων. 3.3 Διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων: έκδοση «οδηγού» και ανάπτυξη υποστηρικτικών υπηρεσιών Παρακολούθηση της εφαρμογής και της διάδοσης των σχετικών προβλέψεων σε κάθε ενδιαφερόμενο Σε συνάρτηση με το 3.2., το 4.4. & το 4.5. συντονισμός και παρακολούθηση υπαρχουσών υπηρεσιών & δημοσιότητα. Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών σε συνεργασία με την Νομική υπηρεσία Πρυτανεία σε συνεργασία με την Επιτροπή Ερευνών & την Γραμματεία της, την Εταιρία διαχείρισης της περιουσίας του Πανεπιστημίου, την ΔΑΣΤΑ και την Νομική υπηρεσία Β τρίμηνο 2015: αναφορά. Παρακολούθηση σε τακτά χρονικά διαστήματα. Γ τρίμηνο 2015: αναφορά. 4 Η θέση του Ερευνητή και το περιβάλλον εργασίας του. Δράσεις Πως Ποιός Πότε 4.1 «Δήλωση πολιτικής» για την έρευνα και τους στρατηγικούς στόχους Προσχέδιο βασισμένο στο ερευνητικό προφίλ του Π.Κ. όπως σήμερα αποτυπώνεται μέσα από την ερευνητική δραστηριότητα των μελών του. Πρύτανης σε συνεργασία με την Επιτροπή Ερευνών. ( σε συνάφεια με το 3.1.) Νέος στόχος: Α τρίμηνο του Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού ευρετηρίου 4.3 Έμφαση στην προσπάθεια για σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου με απλοποιημένες διαδικασίες κατά τα πρότυπα που θέτει η Ε.Ε. για τις Ανάπτυξη μιας κεντρικής βάσης (ήδη αναπτύσσεται μια, από τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης). Διαθέσιμη μέσω διαδικτύου. Σε συνάρτηση με το 5.3. Πρυτανεία σε συνεργασία με την Βιβλιοθήκη, την Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών, και τις υπηρεσίες του Κέντρου επεξεργασίας δεδομένων. Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών και το τμήμα Α προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δ τρίμηνο 2015 : αναφορά Συνεχιζόμενη. Στόχος: Δ τρίμηνο του

4 εργασιακές συνθήκες των ερευνητών 4.4 Παροχή συστηματικής& στοχευμένης πληροφόρησης για χρηματοδοτήσεις και προγράμματα, υποτροφίες κ.ά κυρίως σε νέους ερευνητές. Εντοπισμός, ανάδειξη και χρήση υπαρχουσών υπηρεσιών εντός και εκτός Πανεπιστημίου ( ΔΑΣΤΑ, RSS feeds EC, EKT,) Νέα υπηρεσία εντός της Γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών, συνέργια με τις υπηρεσίες ΔΑΣΤΑ Αναβάλλεται: εξαρτάται από τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους. 4.5 Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για την βοήθεια στην υποβολή προτάσεων και την διαχείριση των χρηματοδοτούμενων έργων 4.6 Δημιουργία συγκεκριμένης υπηρεσίας για την υποβοήθηση των μετακινούμενων ερευνητών (EURAXESS Help-Desk) Από τις υπηρεσίες υποστήριξης σχετικών δράσεων, βλ Αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Συνεργασία Δ/νσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού, ΕΛΚΕ & Τμήμα Διεθνών Σχέσεων. Ανάληψη υπηρεσιών από Διεθνείς Σχέσεις ή Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών. Αναβάλλεται: εξαρτάται από τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους. Γ τρίμηνο Ανάδειξη του θεσμού της «βραβείου του νέου Ερευνητή» ( αποφ. Συγκλήτου 312/ ) 4.8 Ανάδειξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών επιτευγμάτων των μελών του Π.Κ. 4.9 Ανασκόπηση της κείμενης νομοθεσίας για τα δικαιώματα μεταφοράς της κοινωνικής ασφάλισης και ασφαλιστικών δικαιωμάτων σε χώρες που υπάρχουν σχετικές προβλέψεις. Βελτίωση της «δημοσιότητας» του βραβείου μέσω της ιστοσελίδας & τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων/μέσων. Ανάδειξη μέσω της ιστοσελίδας του Π.Κ. όλων των βραβείων & των επιτευγμάτων των ερευνητών του Π.Κ. και ανάπτυξη εσωτερικού μηχανισμού αναγνώρισης τους( στο μέτρο του δυνατού). Παρακολούθηση των σχετικών προβλέψεων για την ενσωμάτωση ευνοϊκότερων ρυθμίσεων στις συμβάσεις που συνάπτει το Π.Κ. με ερευνητές και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Χάρτα και το Κώδικα. με την Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, τις Δημόσιες Σχάσεις και την υπηρεσία υποστήριξης και ανάπτυξης της ιστοσελίδας του Π.Κ. με τις Δημόσιες Σχάσεις και την υπηρεσία υποστήριξης και ανάπτυξης της ιστοσελίδας του Π.Κ. Νομικές υπηρεσίες Β τρίμηνο 2015 Γ τρίμηνο 2015: αναφορά. Αναβάλλεται: εξαρτάται από τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους Έκδοση οδηγού Βλ Νομικές υπηρεσίες Όπως προηγούμενο 4

5 Ερευνητική κατάρτιση και επαγγελματική επιμόρφωση 5.1 Προώθηση της εκπαίδευσης υποψήφιων διδακτόρων σε θέματα ποιότητας έρευνας. 5.2 Καταγραφή της υφισταμένης κατάστασης για τη ανάδειξη των αδυναμιών αλλά και των καλών σημείων στην εκπαίδευση διδακτόρων. Ανάδειξη πρακτικών στα επιμέρους ακαδημαϊκά τμήματα. Πως Ποιός Πότε Κείμενο προς διαβούλευση με «δήλωση πολιτικής» και προτάσεις για την εκπαίδευση των υ διδακτόρων για τις αρχές δεοντολογίας της έρευνας ( βλ ) Ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας καταγραφής (σε συνάφεια του 5.1.) με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. ΟΜΕΑ με την συμβολη της Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού. Γ τρίμηνο 2015: κείμενο διαβούλευσης Α τρίμηνο 2015, αναφορά και παρακολούθηση σε ετήσια βάση 5.3 Επισκόπηση και ανάδειξη των εσωτερικών διαδικασιών του ιδρύματος για την σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, 5.4 Προώθηση ίσων ευκαιριών στις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών. 5.5 Περιοδική αξιολόγηση της ερευνητικής δράσης των έμπειρων ερευνητών του Π.Κ. Παρακολούθηση νομοθεσίας και ενσωμάτωση ευνοϊκότερων ρυθμίσεων στις ακολουθούμενες πρακτικές Παρακολούθηση /καταγραφή υφιστάμενων πρακτικών, ανάδειξη καλών πρακτικών που απευθύνονται κυρίως, σε νέους ερευνητές Παρακολούθηση νέων προβλέψεων μέσω της νομοθεσίας και του οργανισμου του Π.Κ.& της εφαρμογής τους Επιτροπή Ερευνών, Δ.νση Προσωπικού και Νομικές υπηρεσίες. ΜΟΔΙΠ σε συνεργασία με ΔΑΣΤΑ και τμήματα προσωπικού με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος Β τρίμηνο 2015, αναφορά και παρακολούθηση σε ετήσια βάση Δ τρίμηνο 2014, αναφορά και παρακολούθηση σε ετήσια βάση Δ τρίμηνο 2016: αναφορά. Αξιολόγηση Πως Ποιος Πότε Ενσωμάτωση διαδικασιών στο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του Π.Κ. Μέσω των δεικτών που έχουν υιοθετηθεί στις διαδικασίες αξιολόγησης και συμμετοχής του Π.Κ. σε οργανισμούς κατάταξης ( ΑΔΙΠ, THE κ.ά.) ΜΟΔΙΠ Εξωτερική αξιολόγηση /4 χρόνια Συμβατική υποχρέωση στο πλαίσιο της υιοθέτησης της Ευρωπαϊκής Χάρτας και του Κώδικα δεοντολογίας του Ερευνητή. Ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση Γ τρίμηνο

6 Συνοπτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσεων Γ τρίμηνο Δ τρίμηνο Α τρίμηνο Β τρίμηνο Γ τρίμηνο Δ τρίμηνο Α τρίμηνο Β τρίμηνο Γ τρίμηνο Δ τρίμηνο (τέλη Σεπτ.14 ) Υιοθέτηση του 2 σχεδίου δράσης HRS4R εξωτερική αξιολόγηση )

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

Οδικός Χάρτης Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ομάδα Εργασίας Οδικού Χάρτη Πανεπιστήμιο Κρήτης

Οδικός Χάρτης Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ομάδα Εργασίας Οδικού Χάρτη Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστημίου Κρήτης Ομάδα Εργασίας Οδικού Χάρτη Πανεπιστήμιο Κρήτης 2 Σύνοψη Ο Οδικός Χάρτης Διοικητικής Μεταρρύθμισης Πανεπιστημίου Κρήτης ξεκινά από τη λεπτομερή περιγραφή της παρούσας κατάστασης των

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 9. Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY IN HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικός Χάρτης Αναβάθμισης της Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Οδικός Χάρτης Αναβάθμισης της Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Οδικός Χάρτης Αναβάθμισης της Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πράξη: Υποέργο: Ημερομηνία: 27/12/2012 Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για

Διαβάστε περισσότερα

στο βάθος των πραγμάτων» (Δημόκριτος)

στο βάθος των πραγμάτων» (Δημόκριτος) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αύγουστος 2010 «..Στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε τίποτα γιατί η αλήθεια είναι στο βάθος των πραγμάτων» (Δημόκριτος)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΠ)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY IN HIGHER EDUCATION ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ/ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Προϋπολογισμός: 180.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ. με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ. με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΕΙ με τα σημεία ενιαίας αντιμετώπισης από τα ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 1. Εισαγωγή... 5 2. Δομή και αντικείμενο τυπικού Οργανισμού ΑΕΙ... 5 2.1 Δομή τυπικού

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Στρατηγική Επικοινωνίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Στρατηγική Επικοινωνίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Στρατηγική Επικοινωνίας Ιούνιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 1. Το ΕΠ Κρήτη 2014-2020 4 2. Στόχοι Επικοινωνίας 6 3. Στοχοθετούμενο Κοινό 7 4. Μέθοδος Επικοινωνίας 10 4.1. Ενδεικτικές Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Μο.Δι.Π. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Μο.Δι.Π. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Μο.Δι.Π. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Πειραιά 3 Ι Εκπαιδευτικό Προσωπικό 4 Ι. 1 Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 4 Ι. 1.1. Ερευνητικό έργο του Τ.Ε.Ι. Πειραιά 6 Ι. 2 Ειδικό Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Ακαδημαϊκών ετών 2009-13. Οκτώβριος 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Ακαδημαϊκών ετών 2009-13. Οκτώβριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ακαδημαϊκών ετών 2009-13 Οκτώβριος 2014 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Έκθεση Αυτο-Αξιολόγησης 2009-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 5 Α. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.1 «Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη: Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες και πιλοτικά έργα» ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: "Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.) εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3852/2010, Άρθρο 282 και του Π.Δ. 75 /2011, Άρθρο 21. Στον παρόντα Ο.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σεπτέµβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΆ...5 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΣΧΈΔΙΟ...6 2.1 Στόχοι...6 Η ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΗΣ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α

Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας. aπολογισμός. ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ) του ΤΕΙ Αθήνας aπολογισμός 2009-2012 ΕΕΕ ΤΕΙ Αθήνας του ΕΛΚΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΙ-Α aπολογισμός 2009-2012 Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών (ΕΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής Παραδοτέο 1: Σχεδιασμός «Γραφείου Απασχόλησης» Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής Απρίλιος 2008, Κομοτηνή Το παρόν παραδοτέο συντάχθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university Λειτουργικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Λαμίας» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκλήρωση υφιστάμενου συστήματος e-university

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2013-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2013-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2013-2015 ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 6 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής Ελληνική ΑΔΑ: 45ΒΝΝ-8Ρ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 44403 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ομάδα Εργασίας Πρόταση για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (δομών, εκπαιδευτικού υλικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2007-1013 CCI 2007 CB 163 PO 058 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Περίληψη Προγράμματος 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα