Η χρήση των λογοτύπων για την εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης από παιδιά προσχολικής ηλικίας. ιευκολύνσεις και περιορισµοί 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η χρήση των λογοτύπων για την εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης από παιδιά προσχολικής ηλικίας. ιευκολύνσεις και περιορισµοί 1"

Transcript

1 Η χρήση των λογοτύπων για την εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης από παιδιά προσχολικής ηλικίας. ιευκολύνσεις και περιορισµοί 1 Οπτικός γραµµατισµός Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας εκτίθενται συνεχώς στη γραφή και µέσω αυτής της επαφής είναι σε θέση να κατανοούν γραπτές πληροφορίες και να δρουν ανάλογα. Αυτή η διαπίστωση προκύπτει από την καθηµερινή πρακτική αλλά και από ειδικές έρευνες και πειράµατα µε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η κατανόηση της γραπτής πληροφορίας δεν προκύπτει από την ικανότητα χρήσης των γραφοφωνηµατικών αντιστοιχίσεων ενός αλφαβητικού συστήµατος -όπως το ελληνικόαλλά αφορά κυρίως την αναγνώριση γραπτών µηνυµάτων βάση των συλλειτουργούντων µε τη γραφή σηµειωτικών συστηµάτων 2. Αυτή η αρχική ολική αναγνώριση λέξεων και φράσεων συγκροτεί έναν πρώιµο γραµµατισµό που ανταποκρίνεται σε µεγάλο βαθµό στην ολοένα και αυξανόµενη εικονοποίηση του γραπτού µηνύµατος η οποία χαρακτηρίζει την εποχή µας. Η εξάπλωση της εικόνας µέσα στο γραπτό µήνυµα ορίζει την ανάγκη ενός νέου γραµµατισµού, ενός οπτικού γραµµατισµού, που θα περιλαµβάνει, παράλληλα µε την κατάκτηση των γραφο-φωνηµατικών αντιστοιχίσεων ενός γραφικού συστήµατος, και την ικανότητα κατανόησης και διαχείρισης εικόνων, σχεδίων, διαγραµµάτων, πινάκων κλπ 3. Ο οπτικός γραµµατισµός δηµιουργεί το πλαίσιο για µια νέα αντιµετώπιση της γραπτής πληροφορίας ως συνισταµένης της κοινής δράσης ποικίλων σηµειωτικών συστηµάτων: του γλωσσικού, του εικονικού, του τυπογραφικού και του χρωµατικού. Οι πληροφορίες που µεταφέρει το γραπτό µήνυµα δεν ανάγονται µόνο στο γλωσσικό περιεχόµενό του αλλά προκύπτουν από τη συµβολή και άλλων εξω-γλωσσικών συστηµάτων οπτικής επικοινωνίας. Με αυτήν την έννοια το γραπτό µήνυµα είναι πολυτροπικό, δηλαδή χρησιµοποιούνται ποικίλα αναπαραστατικά µέσα για τη µετάδοσή του και άρα για την κατανόηση και 1 Στοιχεία δηµοσίευσης (Ν. 9) Παπαδοπούλου, Μ. (2002). Η χρήση των λογότυπων για την εκµάθηση της ανάγνωσης και της γραφής από παιδιά προσχολικής ηλικίας: ιευκολύνσεις και περιορισµοί, στο Α. Παπάς κ.α. (επιµ.). Πρακτικά του 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. Αθήνα: Ατραπός. Τόµος Α Ως συλλειτουργούντα µε τη γραφή σηµειωτικά συστήµατα οπτικής επικοινωνίας εννοούνται το τυπογραφικό, το χρωµατικό και το εικονικό. 3 Kress G. & van Leeuwen (1996), σελ. 3

2 2 παραγωγή γραπτών µηνυµάτων δεν είναι αρκετή η γνώση της ανάγνωσης και της γραφής, δηλαδή της διαχείρισης των γραφο-φωνηµατικών αντιστοιχίσεων. Ένα παράδειγµα που εικονογραφεί µε παραστατικό τρόπο αυτήν την άποψη είναι ο τίτλος ενός άρθρου µε θέµα τη σοκολάτα στο περιοδικό Ερευνητές της εφηµερίδας Καθηµερινή (Παράρτηµα Ι), το οποίο αποτελεί ένα δείγµα πολυτροπικού κειµένου. Η γλωσσική πληροφορία που δίνεται είναι: Σοκολάτα, η τροφή των θεών, για τη µετάδοση όµως του γραπτού µηνύµατος ο συντάκτης του κειµένου δεν αρκείται στη γλωσσική πληροφορία. Η επιλογή του καφέ χρώµατος θυµίζει στον αναγνώστη -στην προκειµένη περίπτωση µικρό παιδί- το χρώµα της σοκολάτας ενώ ταυτόχρονα οι σταγόνες χρώµατος που ρέουν κατά τη διεύθυνση της βαρύτητας κάτω από κάποια γράµµατα της λέξης ανακαλούν την ιδιότητα της σοκολάτας να λιώνει προσφέροντας µε αυτόν τον τρόπο στον αναγνώστη µια γευστική αίσθηση. Οι τρεις εικόνες στον υπότιτλο του άρθρου αφηγούνται µε εικονικό τρόπο το περιεχόµενο του και περιγράφουν την ιστορική και φυτική προέλευση της σοκολάτας. Στην περίπτωση του τίτλου η σοκολάτα αποκτά σηµασία που υπερβαίνει το συµβατικό χαρακτήρα µιας λέξης και επιδιώκει την ανάπτυξη σχέσεων οµοιότητας µε τις ιδιότητες του ίδιου του αντικειµένου. Το συγκεκριµένο παράδειγµα δείχνει τους τρόπους µε τους οποίους διάφορα αναπαραστατικά µέσα συντίθενται για την κατασκευή της σηµασίας του γραπτού µηνύµατος. Η συνεχής αύξηση της εικονικότητας του οδηγεί στην ανάγκη διαχείρισης όλων των κειµένων ως πολυτροπικών, αν και µπορεί µια τροπικότητα να είναι ενίοτε κυρίαρχη 4. Ο λογότυπος Ο λογότυπος είναι ένα κατεξοχήν πολυτροπικό κείµενο 5. Όπως ορίζεται στο λεξικό των Τεγόπουλου - Φυτράκη ο λογότυπος συνιστά ειδικά σχεδιασµένη µε γράµµατα ή και παραστάσεις επωνυµία εταιρείας ή προϊόντος. Ποικίλα σηµειωτικά συστήµατα οπτικής επικοινωνίας συνυπάρχουν µε το γλωσσικό σε ένα λογότυπο ενώ κατά τη διάδοση του είναι πιθανόν το οπτικό να συνδυάζεται µε ακουστικά µέσα. Η ανακοίνωση διερευνά την αναγνωρισιµότητα των λογοτύπων από παιδιά προσχολικής ηλικίας, τις διευκολύνσεις και τους περιορισµούς που εµφανίζονται κατά τη χρήση τους. Η προσέγγιση των λογοτύπων γίνεται στο πλαίσιο της διαχείρισης πολυτροπικών κειµένων και εγγράφεται στο πεδίο του οπτικού γραµµατισµού. 4 The New London Group (1998), σελ

3 3 Η έρευνα Η διερεύνηση των σχέσεων των ποικίλων σηµειωτικών συστηµάτων οπτικής επικοινωνίας που συλλειτουργούν µε το καθαρά γλωσσικό σύστηµα για την κατασκευή της σηµασίας του γραπτού µηνύµατος και η ικανότητα των παιδιών προσχολικής ηλικίας να αντλούν πληροφορίες από αυτά ώστε να κατανοούν και να συγκρατούν τη γραπτή πληροφορία αποτέλεσε το ερώτηµα πειράµατος που πραγµατοποιήθηκε την Άνοιξη του 2000 σε νηπιαγωγεία της Θεσσαλονίκης 6. Στο πλαίσιο αυτού του πειράµατος παρατηρήθηκε ότι η αναγνωρισιµότητα των λογοτύπων παρουσιάζει µεγάλες διαβαθµίσεις ανάλογα µε τη µορφή που εµφανίζονται. Οι πιο κοινοί και ευρέως κυκλοφορούντες στον κόσµο των παιδιών λογότυποι είναι αναγνωρίσιµοι σε πολύ υψηλά ποσοστά όταν εµφανίζονται στην αυθεντική τους µορφή, η δραστική αλλαγή της µορφής τους µε σταδιακές αφαιρέσεις των συλλειτουργούντων συστηµάτων οπτικής επικοινωνίας οδηγεί σε κατακόρυφη πτώση της αναγνωρισιµότητάς τους. Αυτό θα ήταν σε µεγάλο βαθµό αναµενόµενο δεδοµένου ότι οι λογότυποι λειτουργούν ως εικόνες, αυτό όµως που µας εκπλήσσει είναι το γεγονός ότι ενώ η αναγνωρισιµότητα άλλων πινακίδων και γραπτών αυξάνει µε τις συνεχείς επεξεργασίες η αντίστοιχη των λογοτύπων ακολουθεί µια δραστικά ανάστροφη πορεία. Αυτό το συµπέρασµα µας οδηγεί να αναζητήσουµε τους λόγους αυτής της αλλαγής ώστε να διαµορφώσουµε µια άποψη για το εάν θα πρέπει τελικά να χρησιµοποιηθούν στις τάξεις προσχολικής αγωγής και σε περίπτωση θετικής απάντησης να αναζητήσουµε τις διαδικασίες µε τις οποίες θα γίνει η επεξεργασία τους. Σηµειολογικά χαρακτηριστικά των λογοτύπων Κάθε λογότυπος µαρκάρεται µε ποικίλους τρόπους για να δηλωθεί η µοναδικότητά του. Στην περίπτωση του δείγµατος των 8 λογότυπων (Παράρτηµα ΙΙ) που αποτέλεσαν το αντικείµενο της έρευνας µπορούµε να παρατηρήσουµε µια ποικιλία µέσων τα οποία χρησιµοποιήθηκαν σε µια ποικιλία συνδυασµών ώστε να παραγάγουν στον καθένα ένα πρωτότυπο αποτέλεσµα. Αυτά τα µέσα παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω: 1. Ιδιαίτερη τυπογραφική µορφή που µαρκάρει αποκλειστικά έναν λογότυπο µε τη δηµιουργία γραµµατοσειράς για τις νέες ανάγκες σηµείωσης ή µέσω της χρήσης µιας κλασικής γραµµατοσειράς σε νέο περιβάλλον. µίµηση ιδιόχειρης γραφής (GOODY S, KOY-KOY) 5 Με τον όρο κείµενο εννοείται όχι µόνο το γραπτό αλλά και το προφορικό κείµενο. Ενώ ο όρος επικράτησε να χρησιµοποιείται για κάθε αυτοτελές γραπτό ανεξάρτητα του µεγέθους του. 6 Τα αποτελέσµατα αυτού του πειράµατος ανακοινώθηκαν στην 21η Συνάντηση του Τοµέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

4 4 εικαστικός σχηµατισµός γραµµάτων (JUMBO) χρήση µιας κλασικής γραµµατοσειράς σε ορθή ή πλάγια µορφή µε επεµβάσεις ενοποίησης γραµµών (COCA-COLA,) χρήση µιας κλασικής γραµµατοσειράς σε κανονική ή παχιά µορφή (ΝΟΥΝΟΥ, ΦΛΩΡΙΝΑ) εγγραφή σε κύκλο και παραµόρφωση των οριζόντιων γραµµάτων (ΑΓΝΟ) συνδυασµός των παραπάνω κλπ 2. Παρουσία χρώµατος. Οι λογότυποι δεν είναι σχεδόν ποτέ ασπρόµαυροι (ειδικά όταν το προϊόν ή η εταιρεία απευθύνονται σε παιδιά). Η χρήση του άσπρου-µαύρου µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για τη δήλωση ρήξης σε άλλες κατηγορίες προϊόντων ή για λόγους οικονοµίας. Η παρουσία του χρώµατος µπορεί να αφορά: το κάθε γράµµα χωριστά (όπως στο JUMBO) το σύνολο των γραµµάτων (όπως στο ΑΓΝΟ) τον περίγυρο (όπως το κόκκινο χρώµα της coco-cola) τη σκίαση των γραµµάτων (όπως στη ΦΛΩΡΙΝΑ) ή το συνδυασµό κάποιων από τα παραπάνω Σε πολλές περιπτώσεις το χρώµα καθιστά τον λογότυπο αναγνωρίσιµο επειδή ανακαλεί στη µνήµη το σηµασιολογικό περιεχόµενο του λογοτύπου, όπως για παράδειγµα η επιλογή του πορτοκαλί χρώµατος στη λέξη ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ Α. 3. Πιθανή παρουσία σχεδίων, σκίτσων, ειδικών πλαισίων, γραµµών κλπ που συνοδεύουν τον λογότυπο καθιστώντας τον µοναδικό ή προσθέτοντας µη-γλωσσική πληροφορία όπως: τα πορτοκάλια στο κουτί της πορτοκαλάδας, η αγελάδα στο ΑΓΝΟ, το παιδάκι που κρύβεται πίσω από τα γράµµατα στο ΚΟΥ-ΚΟΥ, η µικρή Ολλανδέζα και οι αγελάδες στο χωράφι στο ΝΟΥΝΟΥ κλπ Γλωσσικά χαρακτηριστικά των λογοτύπων Όσον αφορά τα γλωσσικά χαρακτηριστικά των λογοτύπων που παρουσιάσθηκαν στους µαθητές διαπιστώνουµε ότι δηµιουργούνται από: µια λέξη που δηλώνει το περιεχόµενο του προϊόντος π.χ. playmobil (κινητό παιχνίδι) ένα κύριο όνοµα π.χ. JUMBO, ΝΟΥΝΟΥ δύο λέξεις που δηλώνουν ένα όνοµα π.χ. coca-cola δύο λέξεις που η µία αποτελεί χαρακτηρισµό της άλλης, π.χ. ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑ Α συλλαβές που συνδυάζονται µεταξύ τους και ανακαλούν µεγαλύτερα φραστικά σύνολα π.χ. ΚΟΥ-ΚΟΥ

5 5 µια λέξη (ουσιαστικό ή επίθετο) και µια φράση που επεξηγεί ή προσθέτει χαρακτηριστικά στο αρχικό όνοµα, π.χ. ΑΓΝΟ, ΓΆΛΑ ΦΡΕΣΚΟ κλπ Πραγµατολογικά χαρακτηριστικά των λογοτύπων Η διαχείριση των λογοτύπων διευκολύνει τα παιδιά να κατανοήσουν ότι το γραπτό µήνυµα καθορίζεται από µια σειρά παραµέτρους κοινωνικής τάξης όπως: τους στόχους και τις επιλογές του συντάκτη του, το προφίλ του εν δυνάµει αναγνώστη, τον χώρο εγγραφής, το κανάλι διάδοσης, κ.α. Οι επιλογές που διαµορφώνουν τη δοµή και τη µορφή του λογοτύπου δεν είναι τυχαίες ούτε υπακούουν αποκλειστικά σε αισθητικές αναζητήσεις. Αποτελούν τη συνισταµένη της αλληλόδρασης ποικίλων παραµέτρων που θα πρέπει να κατανοηθούν από το παιδί στην κατεύθυνση της ουσιαστικής αναγνώρισης αλλά και κατασκευής από το παιδί σηµασίας µέσω των γραπτών µηνυµάτων σε ένα περιβάλλον όπου η οπτική πληροφορία είναι ολοένα και περισσότερο κυρίαρχη. Λόγοι αξιοποίησης των λογοτύπων Οι λογότυποι είναι σύντοµα, αυτοδύναµα κείµενα της καθηµερινής ζωής. Όπως προαναφέρθηκε, η γλωσσική πληροφορία είναι µικρή και συνίσταται σε ένα όνοµα ή µια µικρή φράση. Το γεγονός αυτό διευκολύνει το παιδί να την κατανοήσει και να την θυµάται. Υπάρχουν σε µεγάλη ποσότητα και ποικιλία στον άµεσο περίγυρο του παιδιού και ανήκουν στη σφαίρα των ενδιαφερόντων του ή των καθηµερινών του αντικειµένων. Η παρουσία αυθεντικών επιγραφών µε λογοτύπους είναι συχνή στη σχολική τάξη. Λογότυποι, γνωστοί στα παιδιά, υπάρχουν στα προϊόντα που φέρουν µαζί τους στο σχολείο, στα παιχνίδια που υπάρχουν στη σχολική τάξη, σε αφίσες, προσπέκτους κλπ. Ως γραπτό είδος οι λογότυποι έχουν µεγάλη διάδοση και µέσω ποικίλων διαύλων επικοινωνίας. Αυτό το γεγονός αυξάνει την αναγνωρισιµότητα τους -σε σχέση µε άλλα είδη γραπτού λόγου- και διευκολύνει την επεξεργασία τους στη σχολική τάξη. Η µεγάλη ποικιλία υλικών γραφής στα οποία εµφανίζονται λογότυποι επιτρέπει στα παιδιά να κατανοήσουν ότι γραφή µπορεί να υπάρχει παντού ( σε χαρτί απλό, ή ιλλουστρέ, σε συσκευασίες προϊόντων, σε σακούλες, πάνω σε αντικείµενα, στον χώρο κλπ) και η ίδια πληροφορία µπορεί να παρουσιάζεται σε διάφορα υλικά και µέσα χωρίς να αλλάζει η δοµή της. Το ίδιο ισχύει και για το σχεδιασµό των γραµµάτων. Τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι η γλωσσική πληροφορία δεν συνδυάζεται αποκλειστικά µε µια τυπογραφική µορφή που εµφανίζεται στα παιδικά αναγνώσµατα και αργότερα

6 6 στα σχολικά βιβλία, αλλά µπορεί να υπάρχει µια τεράστια ποικιλία γραφικών µέσων 7 (γράµµατα πεζά και κεφαλαία, πλάγια ή σε ορθή µορφή, χαρακτήρες σχεδιασµένοι στο επίπεδο ή στον χώρο, σε χειρόγραφη ή τυπογραφική µορφή κλπ) Οι λογότυποι συνιστούν κατεξοχήν δείγµα γραπτού λόγου ως προς τη δοµή και την εµφάνισή τους, παρά το γεγονός ότι η διάδοσή τους ενδεχοµένως ξεπερνά τα όρια της οπτικής επικοινωνίας. Η παρουσία και αξιοποίησή τους στους χώρους προσχολικής αγωγής µπορεί να διευκολύνει τα νήπια να κατανοήσουν τη σχέση γραπτού - προφορικού λόγου, να καταλάβουν δηλαδή ότι αυτό που λέγεται προφορικά µε κάποιον τρόπο, αποτυπώνεται γραπτά µε συγκεκριµένα γλωσσικά και γραφικά µέσα. Με αυτήν την έννοια συνιστούν µια είσοδο για τον γραπτό λόγο και τη γραφή. Οι λογότυποι εµφανίζονται πάνω σε µικρές επιγραφές, µε αυτήν την έννοια για τα παιδιά συνιστούν ένα αντικείµενο που µπορούν να το αγγίξουν και να το περιεργαστούν. Η γραφή αποκτά υλικότητα. Τέλος, η επεξεργασία των λογοτύπων στη σχολική τάξη επιτρέπει στα παιδιά να παρατηρήσουν τον τρόπο οργάνωσης ενός πολυτροπικού κειµένου και άρα να ενταχθούν ευθέως στην νέα εποχή του οπτικού γραµµατισµού τόσο στο επίπεδο της κατανόησης όσο και της παραγωγής ανάλογων κειµένων. Περιορισµοί στη χρήση των λογοτύπων Το σηµαντικότερο πρόβληµα που προκύπτει κατά την επεξεργασία λογοτύπων από τα νήπια είναι ότι η αυξηµένη αναγνωρισιµότητά τους έχει ως δευτερογενή συνέπεια τη δυσκολία αναγνώρισής τους όταν απεκδυθούν των άλλων σηµειωτικών συστηµάτων και η γλωσσική πληροφορία εµφανιστεί σε µια οµοιόµορφη, στερεότυπη µορφή. Αυτή η εξέλιξη επιβάλλει να υλοποιηθούν διαδοχικές επεξεργασίες ώστε το παιδί να καταλάβει ότι η αφαίρεση ενός σηµειολογικού συστήµατος δεν οδηγεί και σε αλλαγή του γλωσσικού περιεχοµένου του γραπτού µηνύµατος. Για αυτό το σκοπό το παιδί πρέπει να οδηγηθεί να αναπτύξει στρατηγικές που θα του επιτρέπουν να αναζητεί τα χαρακτηριστικά του γλωσσικού µηνύµατος που είναι διατηρήσιµα ακόµα και µετά τις συνεχείς αφαιρέσεις. 7 Η ποικιλία των γραφικών µέσων δεν είναι πάντα προφανής για τα παιδιά ακόµα και αν υπάρχει στον περίγυρό τους. Σε πείραµα που πραγµατοποίησα σε νηπιαγωγεία την Άνοιξη του 2000 διαπίστωσα ότι συχνά τα παιδιά έχουν πολύ περιοριστικές απόψεις για το τι µπορεί να διαβαστεί ανάλογα µε τη µορφή των γραµµάτων και τον χώρο εγγραφής της γραπτής πληροφορίας. Μεγάλος αριθµός νηπίων θεωρούσε πως είναι αναγνώσιµο µόνο ότι παρουσιάζεται µε την τυπική µορφή των παιδικών βιβλίων. Το πείραµα και τα αποτελέσµατά του παρουσιάζονται αναλυτικά στα πρακτικά του 6ου Πανελληνίου συνεδρίου του Τοµέα Γλωσσολογίας και Πολιτισµού του Π.Τ..Ε. της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ µε τίτλο: «Γραφή και Ανάγνωση στο Νηπιαγωγείο»

7 7 Επιπλέον, η εύκολη αναγνώριση των λογότυπων χάρη στα συλλειτουργούντα σηµειωτικά συστήµατα δεν επιβάλλει λεπτοµερή παρατήρηση και ανακάλυψη των ιδιαίτερων στοιχείων του καθενός από αυτούς ούτε επιτρέπει το παιδί να αναπτύξει στρατηγικές για τη διακρίβωση της σηµασιολογικής πληροφορίας. Μια τρίτη δυσκολία προκύπτει από το γεγονός ότι µεγάλο µέρος των λογοτύπων είναι σε λατινική γραφή και για αυτό το λόγο δεν είναι αξιοποιήσιµοι για όλους τους στόχους της διδακτικής διαδικασίας. Παραπλήσιο είναι το πρόβληµα της προώθησης µιας κουλτούρας καθαρά δυτικο-ευρωπαϊκής ή αµερικάνικης όσον αφορά το γλωσσικό περιεχόµενο, τους τρόπους µαρκαρίσµατος των λογοτύπων όπως και την αναζήτηση των πραγµατολογικών χαρακτηριστικών τους. Τέλος, οι λογότυποι αποτελούν σύνολα λέξεων ή φράσεων τα οποία είναι δύσκολο να τεµαχιστούν ώστε τα στοιχεία τους να χρησιµοποιηθούν στην ανασύσταση του ίδιου µηνύµατος ή σε κατασκευή καινούριων µηνυµάτων. Για αυτό το σκοπό θα πρέπει να υπάρξουν ειδικές δραστηριότητες και παιχνίδια. Συµπεράσµατα Ολοκληρώνοντας, θα πρέπει να τονιστεί ότι η επεξεργασία των λογοτύπων από τα νήπια θα µπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιµη εάν είναι ανάλογη µε αυτήν των πολυτροπικών κειµένων και εφόσον συνάδει µε τους στόχους που θέτουµε για τη διδακτική διαδικασία. Εάν η διδακτική προσέγγιση εγγράφεται στο πλαίσιο ενός νέου οπτικού γραµµατισµού και οι διδακτικές δραστηριότητες που θα επιλεγούν από τον/την νηπιαγωγό εξυπηρετούν αυτόν το στόχο, τότε οι λογότυποι µπορεί να αποδειχθούν ένα ιδιαίτερα χρήσιµο µέσο για να βοηθήσουν το παιδί: να κατανοήσει τη σχέση γραπτού-προφορικού λόγου να καταλάβει ότι το γραπτό είναι κοινωνικό προϊόν και αποτελεί τη συνισταµένη της δράσης πολλών παραµέτρων να συγκρατήσει και να κατανοήσει την συνεχώς αυξανόµενη πολυτροπικά γραπτή πληροφορία να κατανοήσει τις σχέσεις των συλλειτουργούντων σηµειωτικών συστηµάτων µε το καθαρά γλωσσικό σύστηµα να ερµηνεύσει το γλωσσικό µήνυµα µε τη βοήθειά τους να κατασκευάσει πολυτροπικά κείµενα (στην περίπτωσή µας λογοτύπους για ένα φανταστικό προϊόν) εντασσόµενο από τα πρώτα του κιόλας βήµατα στο νέο γραπτό περιβάλλον.

8 8 Βιβλιογραφία Kress G. & van Leeuwen T. (1996): Reading images: The grammar of visual design, Routledge, London Παπαδοπούλου Μαρία (2000): Γραφή και ανάγνωση στο Νηπιαγωγείο, Πρακτικά του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου του Τοµέα Γλωσσολογίας και Πολιτισµού του Π.Τ..Ε. της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ The New London Group (1998): Multiliteracies: Literacy learning and the design of social futures, London

9 Παράρτηµα Ι 9

10 Παράρτηµα ΙI 10

Επιλογή και ανάλυση κειµένων για τη διδασκαλία της γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση : οι πινακίδες µε ονόµατα οδών 1

Επιλογή και ανάλυση κειµένων για τη διδασκαλία της γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση : οι πινακίδες µε ονόµατα οδών 1 Επιλογή και ανάλυση κειµένων για τη διδασκαλία της γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση : οι πινακίδες µε ονόµατα οδών 1 Εισαγωγή Ο γραµµατισµός αποτελεί ένα από τα κεντρικά ζητούµενα της εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

4-7 1 Abstract . 43),

4-7 1 Abstract . 43), Προσεγγίζοντας το νόηµα σε εξώφυλλα παιδικών βιβλίων: µία έρευνα µε παιδιά 4-7 ετών 1 Περίληψη Στη σύγχρονη εποχή όπου η νοηµατοδότηση των κειµένων προκύπτει από την διαπλοκή ποικίλων σηµειωτικών τρόπων,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ γραφής και εικόνας: παιχνίδια γραφής στους δρόµους της πόλης 1

Μεταξύ γραφής και εικόνας: παιχνίδια γραφής στους δρόµους της πόλης 1 Μεταξύ γραφής και εικόνας: παιχνίδια γραφής στους δρόµους της πόλης 1 Abstract A walk around the streets of any modern city reveals various forms and functions of writing. In modern highly alphabetized

Διαβάστε περισσότερα

Σηµεία και εικόνες της γραφής στην έντυπη καταναλωτική διαφήµιση: µια 50χρονη περιδιάβαση στη «Γυναίκα» 1

Σηµεία και εικόνες της γραφής στην έντυπη καταναλωτική διαφήµιση: µια 50χρονη περιδιάβαση στη «Γυναίκα» 1 Σηµεία και εικόνες της γραφής στην έντυπη καταναλωτική διαφήµιση: µια 50χρονη περιδιάβαση στη «Γυναίκα» 1 Εισαγωγή Η εικόνα των γραπτών κειµένων αλλάζει συνεχώς ως συνάρτηση ποικίλων και διακεκριµένων

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης.

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Μαρίας Δημάση: Επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466)

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466) Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: η περίπτωση των χαρτών 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αύξηση των µέσων επικοινωνίας και η πολιτισµική και γλωσσική ποικιλοµορφία στις σύγχρονες κοινωνίες οδηγούν σε διαφοροποιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική

Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική απασχόληση των

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3. Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3. Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 135 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ Αλιφεροπούλου Μαρία Φιλόλογος, αποσπασμένη στο Τμήμα ΤΕΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου mkoun

Διαβάστε περισσότερα

Το νηπιαγωγείο ως προνοµιακός χώρος εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας από παιδιά που δεν έχουν την ελληνική ως µητρική 1

Το νηπιαγωγείο ως προνοµιακός χώρος εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας από παιδιά που δεν έχουν την ελληνική ως µητρική 1 Το νηπιαγωγείο ως προνοµιακός χώρος εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας από παιδιά που δεν έχουν την ελληνική ως µητρική 1 Το κοινωνικό πλαίσιο Από τη δεκαετία του 80 σηµαντικές κοινωνικο-οικονοµικές και πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Περιγραφή, η τέχνη του χώρου: αναπαράσταση μέσα από το λόγο ενός ιστορικού μνημείου και παρουσίασή του με πολυτροπικό κείμενο (από τη Νεοελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Π ΤΥΧ ΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για τις ανάγκες του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό)

Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικό) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η επικοινωνιακή προσέγγιση στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε µαθητές προερχόµενους από την πρώην Σοβιετική Ένωση 1

Η επικοινωνιακή προσέγγιση στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε µαθητές προερχόµενους από την πρώην Σοβιετική Ένωση 1 Η επικοινωνιακή προσέγγιση στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε µαθητές προερχόµενους από την πρώην Σοβιετική Ένωση 1 Στόχος αυτού του άρθρου είναι µια αρχική σκιαγράφηση της κατάστασης που προέκυψε

Διαβάστε περισσότερα

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε σε Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής:

Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε σε Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Το παρακάτω κείμενο δημοσιεύτηκε σε Έκδοση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) το 2002. Η πλήρης αναφορά είναι η εξής: Χ. Λεμονίδης (2002). Αριθμητισμός ή Μαθηματικός Γραμματισμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 72 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Εισαγωγή Το προτεινόµενο ΠΣ για το µάθηµα της λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΥ. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΑ 3 η έκδοση [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΥ. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΑ 3 η έκδοση [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] w Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΑ 3 η έκδοση [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ROWPVT & EOWPVT

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στα ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κουτσογιάννης Δ., Ακριτίδου Μ. & Αντωνοπούλου Σ. Σεπτέμβριος 2010 «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα