Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»"

Transcript

1 ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ , Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ /79344 Fax: Wside: Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» Η ΣΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. ςτο πλαίςιο του Διατοπικοφ Σχεδίου «Σο βιολογικό τραπζηι τθσ νοτιοδυτικισ Ελλάδασ» που υλοποιεί ςτο Μ.421 του Τοπικοφ Ρρογράμματοσ LEADER , προβαίνει ςιμερα, 17/9/2015 θμζρα Πζμπτθ, ςε πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου: «Δθμιουργία παιδικοφ παραμυκιοφ». 1. Γενικό Πλαίςιο Αναφοράσ Στο Διατοπικό Σχζδιο «Το βιολογικό τραπζηι τθσ νοτιοδυτικισ Ελλάδασ», ςυμμετζχουν επτά (7) Αναπτυξιακζσ Εταιρείεσ - Ομάδεσ Τοπικισ Δράςθσ τθσ Νοτιοδυτικισ Ελλάδασ, οι οποίεσ υλοποιοφν δράςεισ ςτο πλαίςιο των Τοπικϊν Ρρογραμμάτων LEADER Εταιρικό χιμα: Νο 1 ΕΤΑΙΟΣ (ΟΤΔ) ΑΙΤΩΛΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ Ο.Τ.Α. 2 ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΟΛΥΜΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΘ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ Ο.Τ.Α. 3 ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ Ο.Τ.Α. 4 ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ Ν. ΘΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΜΒΑΚΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ Ο.Τ.Α. 5 ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ Ο.Τ.Α. 6 ΤΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ Ο.Τ.Α. 7 ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΦΩΚΙΚΘ Α.Ε. ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ Ο.Τ.Α. Το Διατοπικό Σχζδιο «Το βιολογικό τραπζηι τθσ νοτιοδυτικισ Ελλάδασ» αφορά τθν ανάδειξθ και προβολι των βιολογικϊν προϊόντων ςτον γεωγραφικό χϊρο τθσ Νοτιοδυτικισ Ελλάδασ, δθμιουργϊντασ το βιολογικό τραπζηι, προβάλλοντασ τθν πολιτιςμικι προςζγγιςθ και τθν θκικι διάςταςθ, ενθμερϊνοντασ τουσ καταναλωτζσ και δθμιουργϊντασ δικτυϊςεισ του τουριςτικοφ με τον αγροτικό τομζα και ιδιαίτερα με τον κλάδο τθσ βιολογικισ παραγωγισ. 1

2 Γενικοί τόχοι: Αναγνϊριςθ βιολογικισ παραγωγισ ωσ πολιτιςμικό ςτοιχείο Ανάδειξθ ταυτότθτασ τθσ περιοχισ Σφνδεςθ βιολογικοφ με τουριςτικό τομζα Το ςχζδιο περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ δράςεισ: Α1. Εκπόνθςθ 7 επιμζρουσ μελετϊν για τθν: α) καταγραφι των βιολογικϊν προϊόντων των ςυμμετεχουςϊν περιοχϊν β) ανάδειξθ των πλεονεκτθμάτων κατά τθ χριςθ βιολογικϊν προϊόντων γ) ςφνδεςθ βιολογικϊν προϊόντων με πολιτιςμικό & τουριςτικό τομζα δ) διαμόρφωςθ "οδικοφ χάρτθ βιολογικϊν προϊόντων Νοτιοδυτικισ Ελλάδασ ε) marketing βιολογικϊν προϊόντων". Δθμιουργία 1 κοινοφ Οδθγοφ Marketing για τθν ανάδειξθ των βιολογικϊν προϊόντων Α2. Ζκδοςθ και εκτφπωςθ εντφπου γαςτρονομικισ παράδοςθσ / χάρτθσ Β1. Σχεδιαςμόσ & ανάπτυξθ ιςτοςελίδασ Β2. Δικτφωςθ αγροτικοφ - τουριςτικοφ τομζα Β3. Φεςτιβάλ εκδθλϊςεων: Τοπικζσ Εκδθλϊςεισ και Τελικι Εκδιλωςθ Β4. Δθμιουργία παιδικοφ παραμυκιοφ Γ. Δράςεισ διοίκθςθσ του ςχεδίου 2. Αντικείμενο εργαςίασ - παραδοτζα Αντικείμενο του ζργου ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ Β4 είναι θ δθμιουργία παιδικοφ παραμυκιοφ, θ ενζργεια ςτοχεφει να ευαιςκθτοποιιςει και να ενθμερϊςει το παιδικό κοινό για τθν διατροφικι αξία των βιολογικϊν προϊόντων και για τθν ςθμαντικότθτα τθσ κατανάλωςισ τουσ, μζςα από τον κόςμο του παραμυκιοφ κακϊσ τα παραμφκια εμπεριζχουν ςτοιχεία και χαρακτιρεσ με τα οποία το παιδί ταυτίηεται και μζςα από τα οποία εκφράηει και διαχειρίηεται αςυνείδθτα κομμάτια του ψυχιςμοφ του. Για τθν καλφτερθ απόδοςθ του παραμυκιοφ κακϊσ και για τθν διευκόλυνςθ τθσ ςυγγραφισ των κειμζνων κεωρικθκε ςκόπιμο τα κείμενα να απευκφνονται ςε ςυγκεκριμζνθ θλικιακι ομάδα και ςυγκεκριμζνα ςτισ θλικίεσ 5 ζωσ 9 ετϊν. Η εν λόγω δράςθ του ςχεδίου (Β.4 Δημιουργία παιδικού παραμυθιού) είναι κοινι και όλοι οι εταίροι ςυμμετζχουςεσ ΟΣΔ ζχουν ςυμμετοχι ςε αυτι. Ο ανάδοχοσ του ζργου κα αναλάβει τα κάτωκι: Α.) ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΠΑΡΑΜΤΘΙΟΤ Σφνταξθ επιμζλεια καλλιτεχνικι επιμζλεια, όλων των κειμζνων του παιδικοφ παραμυκιοφ. Σχεδιαςμόσ καλλιτεχνικι επιμζλεια γραφικϊν (εςϊφυλλων, εξϊφυλλων) για τθ δθμιουργία του παιδικοφ παραμυκιοφ. Εκτυπωτικά Βιβλιοδεςία - Διανομι εντφπων. 2

3 Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Εντφπου: Σελίδεσ: 16 Διαςτάςεισ: 22εκ τ 33εκ Χαρτί: 100γρ Εξϊφυλλο : 160γρ Εκτφπωςθ: 4χρωμία Βιβλιοδεςία: καρφίτςα Αντίτυπα: τμχ. Σο ςχεδιαςτικό μζροσ όλων των ανωτζρω ενεργειϊν κα εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα αρχι, ενϊ το παραδοτζο κα φζρει τα ςιματα και λογότυπα που αφοροφν το πρόγραμμα και τθ χρθματοδότθςθ αυτοφ. Όλο το περιεχόμενο του εντφπου, θ ςυγγραφι των κειμζνων, θ φιλολογικι επιμζλεια των κειμζνων αποτελοφν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα του Αναδόχου. Παραδοτζα: 1. Παιδικό παραμφκι για όλεσ τισ περιοχζσ, ςε τιράη αντιτφπων (Ελλθνικά) 3.Προχπολογιςμόσ Κόςτοσ παραδοτζων: Α.) Δθμιουργία παιδικοφ παραμυκιοφ 6.900, πλζον Φ.Π.Α. (ςφμφωνα με τα περιγραφόμενα ςτο άρκρο 2) Η οικονομικι προςφορά των υποψθφίων αναδόχων δεν κα πρζπει να υπερβαίνει το ανωτζρω ποςό των 6.900,00, πλζον Φ.Π.Α. τθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να αναφζρεται χωριςτά το κόςτοσ του δθμιουργικοφςχεδιαςτικοφ μζρουσ (ςυγγραφι παραμυκιοφ γραφικά καλλιτεχνικι επιμζλεια) και το κόςτοσ εκτυπωτικϊν βιβλιοδεςίασ. Στο ανωτζρω ποςό περιλαμβάνονται κάκε είδουσ ζξοδα και δαπάνεσ που κα προκφψουν κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου. 4.Χρονοδιάγραμμα Θ ςφμβαςθ με τον ανάδοχο κα ζχει διάρκεια από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ζωσ και τθν λιξθ του προγράμματοσ. Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να αναπροςαρμόςει / διαπραγματευτεί με τον ανάδοχο το χρονοδιάγραμμα και τισ προδιαγραφζσ των ανωτζρω ενεργειϊν πριν τθν οριςτικοποίθςι τουσ και τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, αλλά και κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ (τροποποίθςθ ςφμβαςθσ), χωρίσ τροποποίθςθ του τιμιματοσ αυτισ. 5.Ενθμζρωςθ παραλαβι πρόςκλθςθσ Θ πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, διατίκεται ςτα γραφεία τθσ ΤΙΧΩΝΙΔΑ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ Α.Ε. ςτθν Ζδρα ςτο Καινοφριο Αγρινίου: Ρλατεία Δθμαρχείου πρϊθν Δθμοτικό Κατάςτθμα Καινουρίου, Τ.Κ , κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ 3

4 6. Περιεχόμενο Προςφοράσ Σόποσ & Χρόνοσ Τποβολισ Θ προςφορά υποβάλλεται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ πρζπει απαραίτθτα να φζρει τθν επωνυμία και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, φαξ, θλεκτρονικι διεφκυνςθ) του προςφζροντα κακϊσ και τισ παρακάτω ενδείξεισ : «ΕΡΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΟΥ» ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ για το ζργο: «Δθμιουργία παιδικοφ παραμυκιοφ» ςτο πλαίςιο του Διατοπικοφ χεδίου «Σο βιολογικό τραπζηι τθσ νοτιοδυτικισ Ελλάδασ» του Μ421 του Σοπικοφ Προγράμματοσ LEADER ΡΟΣ: ΤΙΧΩΝΙΔΑ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ Α.Ε. (Ρλατεία Δθμαρχείου Δθμοτικό Κατάςτθμα Καινουρίου, Καινοφριο Αγρινίου) «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη γραμματεία» Ο κφριοσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ κάκε προςφοράσ περιλαμβάνει τουσ ακόλουκουσ τρεισ (3) ςφραγιςμζνουσ επιμζρουσ φακζλουσ («Υποφακζλουσ»). I) Φάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» που περιζχει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογθτικά που υποβάλλει υποχρεωτικά και επί ποινι αποκλειςμοφ ο προςφζροντασ. Τα δικαιολογθτικά αυτά είναι : 1. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ του προςφζροντα ότι: Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, των οποίων ζλαβε πλιρθ και ανεπιφφλακτο γνϊςθ. Θ υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο του προκθρυςςόμενου παραδοτζου. Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι. Σε περίπτωςθ απαςχόλθςθσ προςωπικοφ για τθν υλοποίθςθ του ζργου, φζρει αποκλειςτικά τθν ευκφνθ αμοιβϊν, αςφάλιςθσ κλπ. Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του, ςχετικό με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ του διαγωνιςμοφ. 2. Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), με κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ του προςφζροντα ότι: Δεν ζχει αποκλειςκεί από άλλουσ διαγωνιςμοφσ. Δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ και επίςθσ δεν ζχει κινθκεί εναντίον του διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ εκκακάριςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ. 4

5 Είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Δεν ζχει καταδικαςτεί ςε αδίκθμα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ. Αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν τα παραπάνω. 3. Δικαιολογθτικά απόδειξθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ του προςφζροντα : Ρίνακασ ςυναφϊν ζργων Σφντομα βιογραφικά ςθμειϊματα ςτελεχϊν προτεινόμενθσ Ομάδασ Ζργου, τα οποία κα πρζπει να διακζτουν εξειδικευμζνθ γνϊςθ και εμπειρία για τθν εκτζλεςθ παρόμοιων ζργων/ υπθρεςιϊν, όπωσ αυτά αναφζρονται ςτθν παροφςα. Σε περίπτωςθ που ςτθν Ομάδα Ζργου περιλαμβάνονται ςτελζχθ που δεν είναι μόνιμοι εργοδοτοφμενοι του προςφζροντα, είναι αναγκαία θ προςκόμιςθ υπεφκυνων δθλϊςεων των προςϊπων αυτϊν, ςτισ οποίεσ κα δθλϊνεται ότι υπάρχει ςχετικι ςυμφωνία ςυνεργαςίασ με τον προςφζροντα, ότι δεν ςυμμετζχουν με οποιοδιποτε τρόπο ςε οποιαδιποτε άλλθ προςφορά για τον ίδιο διαγωνιςμό και ότι αποδζχονται τουσ όρουσ του διαγωνιςμοφ. 4. Ζγγραφο εκπροςϊπθςθσ εφόςον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό με εκπρόςωπό του. Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ / Σφμπραξθσ / Κοινοπραξίασ που υποβάλλουν κοινι προςφορά, τα ανωτζρω δικαιολογθτικά πρζπει να προςκομίηονται για κάκε μζλοσ. Τα εν λόγω δικαιολογθτικά υποβάλλονται, εφόςον ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν εξαιρείται με διάταξθ νόμου από τθν προςκόμιςι τουσ. Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων εξαιρείται από τθν προςκόμιςι τουσ, κα πρζπει να υποβάλει Υπεφκυνθ Διλωςθ, ςτθν οποία να αναφζρονται οι διατάξεισ του νόμου που τεκμθριϊνουν τθν εξαίρεςθ αυτι. Πλα τα δικαιολογθτικά κα πρζπει να είναι ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα πρωτότυπα ι επικυρωμζνα. II) Φάκελοσ «ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» που περιζχει με ποινι αποκλειςμοφ τθν πρόταςθ προςζγγιςθσ τθσ εργαςίασ, θ οποία κα αναφζρει ςυνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςκοπεφει να προςεγγίςει τθν εργαςία και των μεκόδων ι / και εργαλείων που κα χρθςιμοποιιςει ςχετικά. Θ παροφςα ενότθτα να μθν υπερβαίνει τισ 20 ςελίδεσ Α4. Θ πρόταςθ πρζπει να αναφζρει ςυνοπτικά : Τθ μεκοδολογία βάςει τθσ οποίασ κα υλοποιθκεί θ εργαςία. Τα παραδοτζα και τθ μεκοδολογία παραγωγισ τουσ. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ εργαςίασ. Τισ προτεινόμενεσ διαδικαςίεσ διοίκθςθσ, προγραμματιςμοφ, διαχείριςθσ, ελζγχου και διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ εργαςίασ. III) Φάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» περιλαμβάνει με ποινι αποκλειςμοφ τθν υπογεγραμμζνθ οικονομικι προςφορά του υποψιφιου Αναδόχου, θ οποία κα πρζπει να τεκμθριϊνεται και να βαςίηεται ςτα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ του προςφοράσ. Ειδικότερα, κα πρζπει να παρουςιάηει με τθ μορφι πίνακα τα ακόλουκα ςτοιχεία: Το εκτιμϊμενο τίμθμα τθσ εργαςίασ ςυνολικά και ανά δράςθ, Το ποςοςτό επί τθσ εκατό (%) τθσ οικονομικισ ζκπτωςθσ ςυνολικά και ανά δράςθ Θ προςφορά του αναδόχου πρζπει να είναι ςε ΕΥΩ και να αναγράφεται ξεχωριςτά θ τιμι προ ΦΡΑ 5

6 κακϊσ και θ ςυνολικι τιμι κόςτοσ τθσ προςφοράσ ανά δράςθ. Θ ςυνολικι τιμι προςφοράσ πρζπει να αναγράφεται αρικμθτικά και ολογράφωσ. Σε περίπτωςθ που υπάρχει διαφορά μεταξφ των δφο αναγραφϊν, υπεριςχφει θ τιμι που ζχει αναγραφεί ολογράφωσ. Προςφορζσ ςτισ οποίεσ δεν προκφπτουν με ςαφινεια οι προςφερόμενεσ τιμζσ απορρίπτονται. Οι ςχετικζσ προςφορζσ υποβάλλονται εγγράφωσ το αργότερο μζχρι τθν 1/10/2015 θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 16:00 μ.μ., ςτα κεντρικά γραφεία τθσ ΤΙΧΩΝΙΔΑ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ Α.Ε. ςτο Καινοφριο Αγρινίου, δθμοτικό κατάςτθμα Καινουρίου, Τ.Κ Επιςθμαίνεται ότι θ θμερομθνία ταχυδρομικισ αποςτολισ δεν λαμβάνεται υπόψθ. 7.Κριτιρια αξιολόγθςθσ και Διαδικαςία Βακμολόγθςθσ O διαγωνιςμόσ κα ανατεκεί με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από τεχνοοικονομικι άποψθ προςφορά, με τα ακόλουκα κριτιρια: 1. Σεχνικι Προςφορά Θ τεχνικι αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει με βακμολόγθςθ των κριτθρίων ςυμφϊνωσ προσ τον κατωτζρω πίνακα: Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ 1 Θεματολογία παραδοτζων (περιγραφι τεκμθρίωςθ παρουςίαςθ) - Ρλθρότθτα και Αρτιότθτα τθσ Εκτίμθςθσ του Γενικοφ και Ειδικοφ Αντικειμζνου του Ζργου ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 2 Μεκοδολογία υλοποίθςθσ & Χρονοδιάγραμμα 30 3 Σχιμα Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ - Αποτελεςματικότθτα Ομάδασ Ζργου - Οργανόγραμμα και προςδιοριςμόσ κακθκόντων. Τεκμθρίωςθ του οργανογράμματοσ ςε ςχζςθ με τισ τεχνικζσ απαιτιςεισ του Ζργου υνολικι Βακμολογία ΣΑ Οικονομικι Προςφορά α. Ζκαςτοσ διαγωνιηόμενοσ βακμολογείται για τθν οικονομικι του προςφορά με τον τφπο: ΟΑ = ΧΟΡ/ΟΡΔ x 100 Ππου: ΟΑ = Βακμολογία οικονομικισ προςφοράσ διαγωνιηομζνου ΧΟΡ = Χαμθλότερθ οικονομικι προςφορά μεταξφ όλων των διαγωνιηομζνων ΟΡΔ = Οικονομικι προςφορά διαγωνιηομζνου β. Θ βακμολογία ΟΑ ςτρογγυλεφεται ςτον πλθςιζςτερο ακζραιο. 3. υνολικι Αξιολόγθςθ α. Ο τελικόσ βακμόσ αξιολόγθςθσ κάκε διαγωνιηομζνου υπολογίηεται με τον τφπο: Β = 0,80 (ΤΑ) + 0,20 (ΟΑ) 6

7 Ππου: Β = Ο τελικόσ βακμόσ αξιολόγθςθσ του διαγωνιηομζνου ΤΑ = Θ βακμολογία τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ του διαγωνιηομζνου (Βλζπε ανωτζρω παρ. 1) ΟΑ = Θ βακμολογία τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ του διαγωνιηομζνου (Βλζπε ανωτζρω παρ. 2) β. Ο τελικόσ βακμόσ αξιολόγθςθσ Β υπολογίηεται από τον παραπάνω τφπο με ακρίβεια ενόσ δεκάτου τθσ μονάδασ. γ. Ανάδοχοσ αναδεικνφεται ο διαγωνιηόμενοσ που κα λάβει το μεγαλφτερο τελικό βακμό αξιολόγθςθσ Β. 8. Ανάδειξθ Αναδόχου Τπογραφι φμβαςθσ Α. Θ κατακφρωςθ του ζργου ςτον Ανάδοχο γίνεται με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από τεχνικι οικονομικι άποψθ προςφορά, μετά από ειςιγθςθ τθσ επιτροπισ ανάκεςθσ. Β. Ωσ Ανακζτουςα Αρχι ορίηεται το ςφνολο των ςυμμετεχουςϊν ΟΤΔ εταίρων του ςχεδίου, με τισ οποίεσ ο Ανάδοχοσ κα ςυνάψει κοινι ςφμβαςθ, επιμερίηοντασ αναλογικά το κόςτοσ ςε κάκε μία από αυτζσ, ςφμφωνα με τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του ςχεδίου. Γ. Ο υποψιφιοσ καλείται, το αργότερο ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ του αποτελζςματοσ, να προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ προςκομίηοντασ όποιο ςχετικό νομιμοποιθτικό ζγγραφο του ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. Δ. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να μθν προχωριςει ςε ςυμβατοποίθςθ του εν λόγω ζργου, ςε περίπτωςθ που προκφψει οποιοδιποτε κϊλυμα ςτθν πορεία υλοποίθςθσ του Διατοπικοφ Σχεδίου «Το βιολογικό τραπζηι τθσ νοτιοδυτικισ Ελλάδασ». Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτον κ. Αυγζρθ Απόςτολο (τθλ ). Ο ΠΡΟΕΔΡΟ τηρ ΕΔΠ LEADER και τος Δ.. τηρ «Σπισωνίδα Α.Ε.» ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 7

8 8

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 Επιλογή Εξωτερικοφ Συνεργάτη με ςκοπό τη ςυμμετοχή του ςτην υλοποίηςη δράςεων του πακζτου εργαςίασ 7 (Δράςεισ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 250 01 Καλάβρυτα, Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 Πάτρα Α.Φ.Μ. 094018365 ΑΜΑΕ : 39487/22/Β/97/4

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 20.000,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά 24.600,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 3/9/2015

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 20.000,00 ςυν ΦΡΑ 4.600,00, ςυνολικά 24.600,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 3/9/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΩΚΣΦΗ-ΒΧΧ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002942044 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 28-7-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/4530 ΓΕΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : 2510232211 Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : 2510232217 E-mail: info@pnoi-kavala.com Http: www.pnoikavala.gr Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ»

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Ανακζτουςα Αρχι: Υπουργείο Οικονομικϊν Ρροχπολογιςμόσ: 98.032,52ευρϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ.

ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΠΑ) Α.Δ. ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΔΠΑ Νν 001 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΘΔΗ «ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ελίδα 1 από 60 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΧΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το ζργο «Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 του κφριου ζργου «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 250 01 Καλάβρυτα, Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 Πάτρα Α.Φ.Μ. 094018365 ΑΜΑΕ : 39487/22/Β/97/4

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 1. Διοργάνωςθ. 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards. 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 1. Διοργάνωςθ. 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards. 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards EΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Διοργάνωςθ 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards 4. Αναλυτικι Περιγραφι κατθγοριϊν 5. τάδια Αξιολόγθςθσ 6. Κριτιρια

Διαβάστε περισσότερα