ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΟΙ «ΚΥΑΝΙΔΕΣ ΝΉΣΟΙ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΟΥ ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΟΙ «ΚΥΑΝΙΔΕΣ ΝΉΣΟΙ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΟΥ ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ"

Transcript

1 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΟΙ «ΚΥΑΝΙΔΕΣ ΝΉΣΟΙ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΟΥ ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ Στο τέταρτο κεφάλαιο του δευτέρου βιβλίου τών Ιστοριών του 6 Κριτόβουλος' αναφέρει οτι μετά από την άλωση της Κωνσταντινούπολης ό Μωάμεθ ό Β ' έστειλε τον στόλο, υπό τον ναύαρχο Τωνούζη, εναντίον τών περί Ρόδο ν νησιών και της Νάξου 2. Πρώτος σταθμός ανεφοδιασμού, κατά τον βυζαντινό Ιστοριογράφο, ήταν ή Τένεδος. Κατόπιν ό στόλος εττλει τον Αιγαίον εν δεξιά μέν έχων τάς Κνανίδας νήσους κατά πρύμναν, έν αριστερά δέ την Αέσβον κατά πρφραν 3. 'Από τήν φράση του Κριτοβουλου φαίνεται οτι οι «Κυανίδες» είναι νησιά κοντά στην Τένεδο. "Η ονομασία όμως δέν μαρτυρεΐται σέ άλλη πηγή, και δέν είναι σαφές ποια νησιά αποκαλεί με το όνομα αυτό ό "ιστορικός. Το θέμα απασχόλησε -περιορισμένα- τους εκδότες του Κριτοβουλου, πού διετύπωσαν ορισμένες εικασίες. Στις σελίδες πού ακολουθούν, συζητούνται οί γνώμες πού διατυπώθηκαν ως τώρα για το χωρίο καί επιχειρείται νά προσδιορισθεί ακριβέστερα ποιες μπορεί να είναι αυτές οί Κυανίδες νήσοι. Ό πρώτος εκδότης του κειμένου, ό C. Müller 4, σχολιάζοντας το χωρίο έγραφε: A Tenedo naviganti ad dextram et a puppi erat Lemnus insula, adeo 1. Για τα βιογραφικά τοϋ Κριτοβουλου καί όλα τά συναφη βλ. τήν εκτενέστατη εισαγωγή τοϋ D. R. REINSCH στην τελευταία έκδοση του έργου, Critobuli Imbriotae Historiae (CFHB XXII), Βερολίνο- Νέα Υόρκη 1983, 1*- 114". 2. Για το 'ιστορικό πλαίσιο βλ. το κλασικό βιβλίο του F. BABINGER, Mehmed der Eroberer und seine Zeit, Μόναχο 1953,162 κ.έ.. Εΐχε προηγηθεί καί αποστολή τοϋ ναυάρχου Hamza Bey, τήν οποία όμως δέν αναφέρει ό Κριτόβουλος. 3. ΚΡΙΤΌΒΟΥΛΟΣ, 2.4.2; REINSCH, 92, στ C. MÜLLER, Critobuli Imbriotae libri quinque de rebus gestii, Mechemetis, FHG, τόμ. V/l, Παρίσι 1870.

2 190 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΑΚΙ1Σ ut hanc insulam Vulcani igne adustam (ΑίΟάλειαν Polybius dixit) et adjacentes scopulos Κνανίδας dicere videatur. Ne de Caìydnis cogitemus, situs harum insularum obstare videtur s. Στην έκδοση του ô Vasile Grecu πολύ σύντομα αρκέσθηκε νά σχολιάσει: de Cyaneis insulis hariolari videtur Critobulus nostei*. Καί ô τελευταίος έκδοτης, ô Ü. R. Reinsch στά σχόλια της γερμανικής του μετάφρασης (πού εκδόθηκε αυτοτελώς) 7, γράφει ότι προς τήν κατεύθυνση πού αναφέρει ό Κριτόβουλος βρίσκονται τά νησιά Λήμνος καί "Άγιος Ευστράτιος. Δέν είναι προφανές γιατί ô Grecu έσπευσε νά χαρακτηρίσει ώς «φλυαρίες» τά γραφόμενα τού Κριτοβουλου. "Αλλά καί ή άποψη τών Müller και Reinsch, ότι «Κυανίδες» είναι ή Λήμνος, ή ή Λήμνος καί ό "Άγιος Ευστράτιος, είναι συζητήσιμη. Τά νησιά αυτά βρίσκονται δυτικά της Τενέδου. Όσο κι αν ή περιγραφή τού Κριτοβουλου εΐναι ασαφής, προκύπτει ότι ό στύλος τού Μωάμεθ κατευθύνθηκε νότια προς τήν Λέσβο (πού βρισκόταν στην πλώρη καί αριστερά τών πλούον), άρα τά πλοία άφηναν στην πρύμνη τους νησιά πού πρέπει νά αναζητηθούν βορείιυς τής Τενέδου (καί όχι δυτικά). Πράγματι βορεάος τής Τενέδου υπάρχει συστάδα νησιών, γνωστά ώς «Μαυριαί», καί κατά τήν αρχαιότητα «Λαγοϋσαι» ή «Καλύδναι» 8. Εΐναι ακριβώς οί «Καλύδναι» πού είχε αναφέρει ό Müller στον σχολιασμό του. πλησιάζοντας προς τήν λύση τού προβλήματος τής ταύτισης τών Κυανίδων. Όμως τελικά δέν δέχθηκε τό ενδεχόμενο αυτό, επειδή ή θέση τών νησιών δέν αντιστοιχεί, όπιος έγραφε 9, στά τοπογραφικά στοιχεία πού παρέχει ό Κριτόβουλος. Προφανώς ό Müller βασιζόταν στο χωρίο τού Στράβωνα: περίκειται δ' αύτη (sc. τη Τενέόω) νησία πλείιυ, καί δη καί δύο, α καλοϋσι 5. MüLLhR, ("LT., Crìtobuli Imbriotae de rebus perannos a Mechemete 11 gestis edidit Basilius Grecu, Scriptores Byzantini IV, Βουκουρέστι 1963, 177 σημ Mehrnet II. erobert Konstammopel. Die ersten Regierungsjahre des Sultans Mehmet Fatili, des Eroberers von Konstantinopel Das Geschichtswerk des Kritobulos von Imbros, übersetzt, eingeleitet und erklärt \on D. R. Reinsch, By/antinische Geschichtsschreiber XVII, Γκράτς- Βιέννη- Κολ<ονία Βλ. RE, Χ. 2, Στουτγάρδη 1919, στ ΜΠχικ,ό.π

3 ΟΙ «ΚΥΑΝΙΔΕΣ ΝΗΣΟΙ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ 191 Καλύδνας, κειμένας κατά τον επί Αεκτον πλονν Η). Τοποθετούσε, δηλαδή, ό αρχαίος γεωγράφος τά νησιά νοτίως τής Τενέδου, καί αυτό προφανώς παρέσυρε τον Müller. 'Αλλά, όπως είχε παρατηρήσει ô γειογράφος P. h J. Gosselin" στά σχόλια τής γαλλικής μετάφρασης τού Στράβωνα, στην οποία είχε συνεργασθεί καί ό Κοραής: on ne connoit point d'îles au midi de Tenedos, c'est à dire, entre cette île et le cap Lectum, aujourd'hui Cap-Baba. Le désordre du texte permcttroit de croire qu'au lieu de Lectum Strabon avoit écrit Sigeum. Alors les îles Calydnae pourroient répondre aux îles M avrò ou à celles des Lapins 12. 'Αλλά οί «Μαυριαί» καί τά «νησιά τών λαγών» (οί αρχαίες «Λαγούσαι»), διαφορετικά κατά τον Gosselin, είναι τό Ιδιο συγκρότημα νησιών 13, τά καλούμενα στά τουρκικά «Taouchan Adasi» (= νησιά τών λαγών) 14. Πιθανότατα, λοιπόν, τά νησιά αυτά χαρακτήρισε ώς «Κυανίδες» ό Κριτόβουλος. Μπορεί βέβαια νά αντιτείνει κανείς, γιατί νά χρησιμοποιήσει ώς σημείο αναφοράς τά μικρά αυτά καί άσημα νησιά. "Αλλά γιά τον καταγόμενο άπό τήν γειτονική "Ιμβρο Κριτόβουλο (ό όποιος σημειωτέον συχνά στο έργο του δείχνει τό ενδιαφέρον του γιά τά άλλα κοντινά νησιά Σαμοθράκη, Τένεδο, Λήμνο, άλλα καί γιά τήν Λέσβο), οπωσδήποτε τά νησιά αυτά είχαν κάποια σημασία. Έζ άλλου, ή ομάδα αυτή τών νησιών δέν έμεινε απαρατήρητη καί άπό άλλους πού έτυχε νά ταξιδέψουν στην περιοχή. Όταν τό 1354 ό Ίιυάννης ς ' Καντακουζηνός έπλευσε προς τήν Τένεδο γιά νά συναντήσει τόν "Ιωάννη Ε ' Παλαιολόγο, όπως αναφέρει ό "ίδιος ατό ιστορικό του έργο, où προσέσχεν επί Τένεδον αντίκα, αλλ" επί τι νησίδιον άοίκητον εγγύς Τενέδου, Μαυρία προααγορενόμενον... εις τήν ύστεραίαν δτ 10. ΣΤΡΆΒΩΝ, Γεωγραφικά (έκδ. Η. L. JONES, The Geography oi Strabo, Loeb, 91-92). 11. Τον όποιο ô Κοραής αναφέρει ώς «Γοσσελΐνον» (Στράβωνος Γεωγραφικών... Μέρος πρώτον), βλ. τώρα Α. ΚΟΡΑΉΣ, Προλεγόμενα στους αρχαίους 'Έλληνες σνγγριχφεϊς, τόμ. Β', 'Αθήνα 1988, 245 καί σημ Géographie de Strabon, traduite du grec en trancais. τόμ. IV, αέρος II, Παρίσι 1816, Βλ. σχετικά L. LACROIX, Iles de la Grèce, Παρίσι 1853, Βλ. Σ. Ε. Λ(ΥΚΟΥΔΗΣ), λήμματα «Καλύδναι» καί «Μαυρειά» στην Μεγάλη 'Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 13, 608 καί τόμ. 16, 781 αντίστοιχα.

4 192 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ αράς εκείθεν, έφ' έτερον ώρμίζετο νησίδων, Άγων Άνδρέαν προσα^ γορενόμενον 15. Οί πορτολάνοι πάλι προειδοποιούν εκείνον πού πλέει στην περιοχή οτι τά Μανρία έναι νησία δύο καί έχουν μίαν ξέρα εις τήν τρεμονντάνα καί τά νησόπονλα εις τήν όστρια... καί αν θέλης νά ύπας δέ λόγκου, άλαργάρισε τά Μανρία μίλλια δύο καί τήν ξέρα äq-ησε ζερβά σου 16. Μία άλλη μαρτυρία ευρίσκεται σέ περιγραφή ταξιδιού πού πραγματοποιήθηκε τριακόσια περίπου χρόνια μετά άπό τά γεγονότα πού εξιστορεί ό Κριτόβουλος. Τό 1742, ό κερκυραίος λόγιος Μάρκος "Αντώνιος Κατσαΐτης 17, ταξιδεύοντας άπό τήν Σμύρνη προς τήν Κιονσταντινούπολη, παρέμεινε σύντομα στην Τένεδο πλέοντας κατόπιν προς τον "Ελλήσποντο σημείωνε στό ημερολόγιο του (γραμμένο στά ιταλικά): Alle ore 21 sciolsimo coltembati ossia vento ch'entra nell'ellesponto, del Tenedo, e passiammo gli scogli di Mavrià ο Μαυρονίσια (oìim Caìidne) poco distanti dal Tenedo verso M a i s t r ο ÌH. Δέν λείπουν οί αναφορές λοιπόν στά νησιά τών Μαυριών σέ κείμενα τόσο προγενέστερα, όσο καί μεταγενέστερα τού Κριτοβουλου, καί δέν θά ήταν περίεργο νά τά χρησιμοποιήσει καί ό Κριτόβουλος ώς σημείο προσανατολισμού γιά νά διευκρινίσει στον αναγνώστη του ποια κατεύθυνση ακολούθησε ô τουρκικός στόλος. «Κυανίδες», λοιπόν, πρέπει νά είναι αυτή ή ομάδα νησιών. Προκύπτει, βέβαια, τό ερώτημα, γιατί νά μήν τά αποκαλέσει «Καλύδναι» ή «Μαυριαί». Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι τό αρχαίο «Καλύδναι» δέν τοϋ ήταν γνωστό 19. Στον Κριτόβουλο, όπως καί 15. Ioannis Cantacuzeni eximperatoris historiarum libri IV, έκδ. L. SCHOPEN, τόμ. Ili, Βόννη 1832,282, στ Βλ. Α. DFLATTE, Les portulans Grec*, Λιέγη-Παρίσι 1947,228, στ Για τό πλούσιο χαρτογραφικό υλικό βλ. C. ZACHARAKIS, A catalogue of printed maps of Greece , Αθήναι 1992, Ευρετήριο: λήμμα «Tenedos», καθώς καί τον πίν Για τά βιογραφικά του καί για τις περιηγήσεις του βλ. Φ. Κ. ΦΛΛΜΠΟΣ. Μάρκου Αντωνίου Κατσαϊτη, ούο τα=ίοια ατή Σμύρνη, 1740 καί Εισαγωγή. Κείμενο. Μετάφραση. Σχόλια. Πίνακες, "Αθήνα 1972, Βλ. Λ.Κ. ΦΛΛΜΠΟΣ, Μάρκου Αντωνίου Κατσαϊτη, ταξίδια τοϋ Βορειοοντικη παραλία Μικρός Ασίας, Προποντίοα, Κωνσταντινούπολη. Εισαγωγή. Κείμενο. Μετάφραση, Σχόλια, Πίνακες, "Αθήνα 1974, "Εξ άλλου ό Κριτόβουλος δέν φαίνεται νά γνώριζε τόν Στράβωνα. Στό κεφάλαιο «Mimesis» της Εισαγωγής τοϋ REINSCH (Ö.X, 48 Χ ~67~) δεν αναφέρεται

5 ΟΙ «ΚΥΑΝΙΔΕΣ ΝΗΣΟΙ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΥ 193 στους κατοίκους τών γειτονικών νησιών, φαίνεται οτι ήταν γνωστό μόνο τό νεώτερο καί δημωδέστερο τοπωνύμιο «Μαυριαί» 20. Δέν θέλησε όμως νά τό χρησιμοποιήσει, γιά νά μήν παρεμβάλει έναν δημώδη τύπο ανάμεσα στά λόγια τοπωνύμια πού παραθέτει περιγράφοντας τήν πορεία τοϋ τουρκικού στόλου, αλλά καί υπακούοντας στις γενικώτερες προσωπικές του προτιμήσεις γιά χρήση λογίων ή αρχαιοπρεπών τύπων αντί τών αντιστοίχων κοινότερων 21. Επέλεξε, λοιπόν, ώς λύση νά δημιουργήσει ένα παράγωγο τής λέξης κυανούς (μέ τήν σημασία τού σκοτεινός, μαύρος) 22 καί, ίσως έχοντας κατά νουν καί τις «Κυανέους» Συμπληγάδες, κατέληξε στον σχηματισμό του τύπου «Κυανίδες», τον όποιο θεώρησε κατάλληλο προς απόδοση τού δημώδους «Μαυριαί». Προσωπική έμπνευση καί δημιουργία τοϋ Κριτοβουλου, λοιπόν, πρέπει νά είναι ό τύπος αυτός. Καταλήγοντας, σημειώνουμε ότι καί ό Müller, άν καί δέν τό είχε τονίσει σαφώς, όπως φαίνεται άπό τό σχόλιο του πού παρατέθηκε ήδη, υπονοούσε προφανώς οτι ό "ίδιος ό Κριτόβουλος δημιούργησε τον τύπο «Κυανίδες» καί τον συνέδεσε μέ τήν «Αίθάλεια» Λήμνο, εργαστήρι, κατά τήν μυθολογία, τού "Ηφαίστου. Τά σχόλια τού Müller, δηλαδή, πολύτιμα στό σύνολο τους ακόμα καί σήμερα (όσο κι άν άπό τήν έκδοση τους μας χωρίζουν ήδη 125 χρόνια) καί ή διαίσθηση του στό συγκεκριμένο χωρίο, προς ποια κατεύθυνση πρέπει νά αναζητηθεί ή λύση του προβλήματος τού προσδιορισμού τών «Κυανίδων», μας έδωσαν τήν αφετηρία τής συζήτησης πού προηγήθηκε, μέ σκοπό τήν διαλεύκανση ενός τοπογραφικού προβλήματος στό ιστορικό έργο τού Κριτοβουλου. τίποτε σχετικό και ό index locorum δέν έχει σχετική παραπομπή. Σημειωτέον οτι στά σχόλια του στην "Ιλιάδα Β. 677 ό ΕΥΣΤΆΘΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ συγχέει τις «Καλύδνες» της Τενέδου μέ τήν ομώνυμη συστάδα νήσων στά Δωδεκάνησα, τήν οποία προσδιορίζει βασιζόμενος στο χωρίο τοϋ Στράβωνα: κατά τον επί Λεκτόν πλουν κείνται (Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis Commentarli ad Homeri Iliadem pertinentes, έκδ. M. VAN DER VALK, τόμ. Ι, Λάιντεν 1971, 496). Ούτε ό Ευστάθιος φαίνεται, επομένως, νά γνωρίζει τό τοπωνύμιο σέ σχέση μέ τήν Τένεδο. 20. Όπως εξ άλλου καί στον ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΌ, βλ. σημ Βλ. τήν εισαγωγή τής έκδοσης REINSCH, 39*- 43*. 22. Η. Ε. LIDDELL - R. SCOTT, A Greek- English Lexicon, 'Οξφόρδη 1940, λήμμα «κυάνεος».

6

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΙΝΔΙΚΟΠΛΕΥΣΤΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΙΝΔΙΚΟΠΛΕΥΣΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΙΝΔΙΚΟΠΛΕΥΣΤΗ Ακριβή Δεκάζου Ιωάννινα 1996-1997 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Συντομογραφίες Βιβλιογραφία 1-3 Εισαγωγή 4-7 Κεφάλαιο 1 : Η προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ μία εικόνα ένθρονης Παναγίας,

ΟΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ μία εικόνα ένθρονης Παναγίας, ΣΤΗΝ ΠΑΤΜΟ ΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΑΙΩΝΑ Ὁ καραβοκύρης κι ἐπιχειρηματίας Διάκος τῆς Κρητικῆς ΟΜΑΝΟΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ μία εικόνα ένθρονης Παναγίας, που πρέπει να έχει ζωγραφιστεί στην Πάτμο και φέρει χρονολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Προλογικό σημείωμα Η ιδέα για τη διερεύνηση των οθωμανικών πηγών για τη νεώτερη ιστορία της Λευκάδας ανήκει στον Σπύρο Ασδραχά, τον μεγάλο Έλληνα ιστορικό που, με αγάπη για τον τόπο του, μας έμαθε να γονιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΗΣ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΠΟΝΤΟ

ΣΥΝΕΧΗΣ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΠΟΝΤΟ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΛΑΜΨΙΔΗΣ ΣΥΝΕΧΗΣ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΠΟΝΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ* Βιβλιογραφία ** Για γενική βιβλιογραφία σχετικά μέ τον Πόντο ώς το 1940, βλ. Χρ. Μυρίδη,

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΕΙΚΟΝΟΚΛΑΣΤΙΚΗ» ΝΟΤΙΤΙΑ 3 ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ

Η «ΕΙΚΟΝΟΚΛΑΣΤΙΚΗ» ΝΟΤΙΤΙΑ 3 ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΟΝΟΡΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ Η «ΕΙΚΟΝΟΚΛΑΣΤΙΚΗ» ΝΟΤΙΤΙΑ 3 ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ Σε ενα γνωστό χωρίο πού αναφέρεται στο έτος 724/725, ή Χρονογραφία του Θεοφάνη μνημονεύει τή σθεναρή αντίδραση του πάπα

Διαβάστε περισσότερα

1. 'Ανύπαρκτες μεταφράσεις του Κοραή

1. 'Ανύπαρκτες μεταφράσεις του Κοραή 306 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 23 (2001) ποιείται άπο τα μέχρι τώρα γνωστά για το θέμα του μεταφραστικού ιστορικού της ΧρηστοήΟειας σε δύο σημεία, πρώτο, δτι ή ελληνική μετάφραση έγινε Οχι άπο το ιταλικό πρωτότυπο

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 19 (2009) 299-304

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 19 (2009) 299-304 Σ. Ν. Τρ ω ϊ ά ν ο ς, Οι Νεαρές Λέοντος Ϛ του Σοφού. Προλεγόμενα, κείμενο, απόδοση στη νεοελληνική, ευρετήρια και επίμετρο, εκδόσεις Ηρόδοτος, Αθήνα 2007, 594 σ. (ISBN 978-960-8256-54-5). Ο αυτοκράτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΝΑΞΟΥ «ΑΡΣόΣ» ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ Î È ÔÏÈÙÈÎ Î ÔÛË ÙÔ πûùôúèîô Ì ÏÔ ÍÔ ƒ fi Τεύχος 19, Ιούλης - Σεπτέμβρης 2008 ƒ π Ã ª Αντώνης Φλ. Κατσουρός, Άλλη μια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ JOHN LOCKE SOME THOUGHTS CONCERNING EDUCATION ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΛΛΟΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ JOHN LOCKE SOME THOUGHTS CONCERNING EDUCATION ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΛΛΟΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2012 14 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΦΗΚΑ Α.Μ. 349 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ JOHN LOCKE SOME THOUGHTS CONCERNING

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΤ αναπτύσσετε!, δυναμικά ανάμεσα στον Ελληνισμό

ΗΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΤ αναπτύσσετε!, δυναμικά ανάμεσα στον Ελληνισμό ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ ΗΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΤ αναπτύσσετε!, δυναμικά ανάμεσα στον Ελληνισμό και. την Ευρώπη άπο το τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα και έξης, ή βαθμιαία έξοδος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ:

Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ: Ευδοκία Ολυμττίτου Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ: Η ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ Η Πάτμος -ένα από τα μικρότερα νησιά των Δωδεκανήσων-βρίσκεται στο νοτιοανατολικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΟΣ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΓΡΑΝΑΖΙ ΑΙΟΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 1994 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ελληνιστική παράδοση στους μηχανισμούς με γρανάζια 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ή προσοχή των ερευνητών. Ιστορικών καί αρχαιολόγων, έχει στραφεί ώς σήμερα κυρίως στήν ανεύρεση νέων στοιχείων πού αφορούν βυζαντινά μνημεία τής Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

376 Βιβλιοκρισίαι (Β. Δημητριάδης, Τοπογραφία τής Θεσσαλονίκης)

376 Βιβλιοκρισίαι (Β. Δημητριάδης, Τοπογραφία τής Θεσσαλονίκης) Β1ΒΛΙΟΚΡΙΣΙ AI Βασίλη Δημητριάδη, Τοπογραφία τής Θεσσαλονίκης κατά τήν έποχή τής τουρκοκρατίας, 1430-1912. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, άρ. 61. Θεσσαλονίκη 1983, σελ. α'-κδ' + 1-566. Χάρτες έκτός κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Το ΝΑΎΠΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣχΕΣΕίς ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΉ ΑΡΓΟΎΣ

Το ΝΑΎΠΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣχΕΣΕίς ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΉ ΑΡΓΟΎΣ ΒΟΥΛΑ ΚΟΝΤΗ Το ΝΑΎΠΛΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣχΕΣΕίς ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΉ ΑΡΓΟΎΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΜΈΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΉ ΠΕΡΊΟΔΟ Τα προβλήματα της ύπαρξης ή μη επισκοπής Ναυπλίου κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο, της υπαγωγής της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΤΟΥ 1797.

ΤΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΤΟΥ 1797. ΟΛΓΑ ΓΚΡΑΤΖΙΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΤΟΥ 1797. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ι. Στα 1797 ό Ρήγας τύπωσε στη Βιέννη ένα μονόφυλλο με εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και

Διαβάστε περισσότερα

Βυζάντιο και ευρωπαϊκή Αναγέννηση

Βυζάντιο και ευρωπαϊκή Αναγέννηση Βυζάντιο και ευρωπαϊκή Αναγέννηση Κύριος Ερευνητής Στέλιος Λαμπάκης στο ΙΒΕ/ΕΙΕ ο θέμα της συμβολής των Βυζαντινών λογίων στην ιταλική και κατ' επέκτασιν στην ευρωπαϊκή αναγέννηση, γεγονός αναμφισβήτητο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ 1430-1930 Εξώφυλλο: «Επταπύργιο, το κάστρο που δεσπόζει στην πόλη». Λεπτομέρεια χαρακτικού από το βιβλίο των G. Muir Mackenzie & A. P. Irby, Travels in the Slavonic provinces

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις στο μοναστήρι του Αγίου Λαυρεντίου Πηλίου (πίν. 91-98)

Παρατηρήσεις στο μοναστήρι του Αγίου Λαυρεντίου Πηλίου (πίν. 91-98) Παρατηρήσεις στο μοναστήρι του Αγίου Λαυρεντίου Πηλίου (πίν. 91-98) Ρέα ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δελτίον XAE 9 (1977-1979), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη της Μαρίας Γεωργίου Σωτηρίου (1888-1979) Σελ. 223-248 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Χαραλαμπάκης. (Αλουστου, Παρθενιται)*

Παντελής Χαραλαμπάκης. (Αλουστου, Παρθενιται)* Παντελής Χαραλαμπάκης Σκέψεισ για δυο Μεσαιωνικα Τοπωνυμια τησ Κριμαιασ (Αλουστου, Παρθενιται)* Η έρευνα για την ιστορία και την αρχαιολογία της χερσονήσου της Κριμαίας κατά την Αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΆΝΗΣΟΣ, Η ΓΈΝΕΣΗ ΕΝΌΣ ΟΝΌΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΤΑΑΟΥΣ

ΔΩΔΕΚΆΝΗΣΟΣ, Η ΓΈΝΕΣΗ ΕΝΌΣ ΟΝΌΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΤΑΑΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 6 (2004-2006) ΔΩΔΕΚΆΝΗΣΟΣ, Η ΓΈΝΕΣΗ ΕΝΌΣ ΟΝΌΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΤΑΑΟΥΣ Δωδεκάνησος ή Δωδεκάνησα ονομάζονται τα νησιά του ΝΑ Αιγαίου Πελάγους, που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ αρκετές μελέτες για τις

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ αρκετές μελέτες για τις ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΡΑΤΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ Μεθοδολογία, χρήσεις και λειτουργίες του χάρτη της Ελλάδας του Νικόλαου Σοφιανού Καθώς αλλάζουν δλα, άλλαξε κι ή πολυμήχανη Ελλάδα την όψη της οποίας, Σοφιανέ, εσύ ανασταίνεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΛΟΓΟΙ ΤΡΕΙΣ : ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ c. 1495 Η ΡΏΜΗ c. 1517; ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΝ LEGRAND

ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΛΟΓΟΙ ΤΡΕΙΣ : ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ c. 1495 Η ΡΏΜΗ c. 1517; ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΝ LEGRAND 314 Σημειώματα και μαρτυρίες Αυτούς τους δύο προύχοντες της Τσαρίτσανης θεωρήσαμε πιθανότερους στην προσπάθεια ταύτισης με τον «λογιώτατο» «Διογένη» τού Urquhart, χωρίς να μπορούμε να σταθούμε σε έναν

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 22 (2012) 375-381

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 22 (2012) 375-381 A. Gi a n n o u l i Ε. Sc h i f f e r (εκδ.), From Manuscripts to Books. Proceedings of the International Workshop on Textual Criticism and Editorial Practice for Byzantine Texts (Vienna, 10-11 December

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΝΟΣ Γ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ Η Βυζαντινή Φιλοσοφία στην σύγχρονη έρευνα Η οµιλία αυτή προγραµµατίσθηκε να είναι η πρώτη ως γενικότερη και εισαγωγική στην σπουδαία θεµατική του Συµποσίου «Η Βυζαντινή Φιλοσοφία και

Διαβάστε περισσότερα

434 Βιβλιοκρισίαι (Κωνστ. Βακαλόπουλου, Οικονομική λειτουργία κ.λ.)

434 Βιβλιοκρισίαι (Κωνστ. Βακαλόπουλου, Οικονομική λειτουργία κ.λ.) 434 Βιβλιοκρισίαι (Κωνστ. Βακαλόπουλου, Οικονομική λειτουργία κ.λ.) Οί έπιφυλάξεις πού θά ήταν δυνατό νά διατυπωθούν συνέχονται κυρίως μέ τήν έπισήμανση άβλεψιών, συχνά τυπογραφικών (αδυναμία περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΗ ΤΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ

Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΗ ΤΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ ΤΑΚΗΣ A. ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΗ ΤΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ ("Ενας διάλογος Ορθοδοξίας - Ίσλάμ στον 13ο αιώνα) Περιγραφή τής μονής Σέ απόσταση μισής ώρας ανατολικά της Σύλλης παλαιότατης ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

κρίμα και την ωραία βιβλιοθήκη.

κρίμα και την ωραία βιβλιοθήκη. 298 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ να το έχει γράψει κάποιος κύριος Μ. Έγγελς (σελ. 69 για τους δύσπιστους. Προφανώς το «Μαρξ» θεωρήθηκε το μικρό, και συντομογραφήθηκε). Νομίζω πως αυτά αρκούν. Φυσικά ούτε λόγος για κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ιωάννης Πανάρετος Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οδηγίες και Υποδείξεις για την Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οθωμανικές πηγές για τη νεώτερη ιστορία της Λευκάδας

Οθωμανικές πηγές για τη νεώτερη ιστορία της Λευκάδας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ι.Τ.Ε. Οθωμανικές πηγές για τη νεώτερη ιστορία της Λευκάδας Επιμέλεια - Εισαγωγή Ηλίας Κολοβός Μεταφράσεις Ηλίας Κολοβός Μαρίνος

Διαβάστε περισσότερα