Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/ /09/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015"

Transcript

1 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο /05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18 Σαθνη ησλ Βαζηιέσλ 300κ από MALL πξνο Coral Bay ηελ Πεξβόια έλαληη ρξπζνρνείνπ Μαξίαο Κάησ Πάθνο Πάθνο κ από ηα Νέα Κπβεξλεηηθά θηίξηα, πξνο Πάθνο /05/15 Γεπηέξα 433 Νηθνιατδνπ Κσλζηαληία Γξίβα Γηγελή 14 Έλαληη CYTA Πάθνο /05/15 Σξίηε 702 Γηνκήδνπο ηέθαλνο /05/ Ηξαθιένπο Υαξάιακπνο Διιάδνο 62 Γξόκνο Τπεξαγνξάο Carrefour Πάθνο Γεκεηξίνπ Κσλζηαληία Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 29 Κάησ από ηελ Κιηληθή Άγηνο Γεώξγηνο Πάθνο /05/15 Πέκπηε 869 Σαιηώηνπ Μαξία Αιεμάλδξνπ Παπάγνπ 57 08/05/15 Παξαζθεπή 690 Γεκεηξίνπ Γηώξγνο Κηλύξα 30 09/05/15 άββαην 975 Γθιάξα Κσλζηαληίλνπ 10/05/15 Κπξηαθή 531 Ηιηάδε Μάρε 11/05/15 Γεπηέξα 665 Φηιηππίδνπ - Γεσξγηάδνπ Ισάλλα Λεσθ. Διιάδνο 11 Κσλζηαληία Δπαγόξα Παιιεθαξίδε 93 Round about Σερληθήο ρνιήο πξνο RIO CINEMA Γξόκνο από Νέν Γηθαζηήξην πξνο Σερληθή ρνιή ην ύςνο εθθιεζίαο Απ. Πέηξνπ & Πάθνο Πάθνο Πάθνο Έλαληη θαηαζηήκαηνο ξνύρσλ ΝΟΤΜΔΡΟ Πάθνο /05/15 Σξίηε 780 Σζέιεπνπ Λέληα Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 91 Γξόκνο Λπθείνπ Κύθθνπ, πξηλ ηα θώηα round about Λεκεζνύ Πάθνο /05/ Θξαζπβνπιίδνπ Ραθαέια 422 Μαιεθθίδνπ - Καξανιίδνπ Λεσθ. Απνζηόινπ 60 Πίηζα Νηθνδήκνπ Μπισλά 1 200κ πξηλ ην MALL ελαληη COSMIC BOWLING ηελ Αγνξά, από θώηα ΒΑΣΑ ζηελ ιεσθ. Μαθαξίνπ πξνο Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Πάθνο Πάθνο

2 14/05/15 Πέκπηε 974 Ρνίδε νθία Αγίσλ Αλαξγύξσλ 21 Έλαληη εθθιεζίαο Αγίσλ Αλαξγύξσλ Κάησ Πάθνο /05/15 Παξαζθεπή 536 Υξηζηνθή Νίθε Πνζεηδώλνο 85 Έλαληη μελνδνρείνπ Alexander the Great Κάησ Πάθνο /05/15 άββαην 598 Γηαλληνύ ηαπξνύιια Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ θαη Υαληώλ 68 50m από Κέληξν Θενθάλε πξνο Κνληα Πάθνο /05/15 Κπξηαθή 310 αββίδεο Παλίθνο Δπαγόξα Παιιεθαξίδε 61 Γίπια από Μέγαξν Σξάπεδαο Κύπξνπ Πάθνο /05/15 Γεπηέξα 1035 Παηαηνύ Νηθνιέηα Αλεμαξηεζίαο 25 19/05/15 Σξίηε 467 Μαθαξίνπ Γεώξγηνο Νεαπόιεσο Βαξλαβίδνπ ηαπξνύιια Νηθνιάνπ Νηθνιατδε 62 20/05/ σθξάηνπο σηήξεο Αγαπήλσξνο 52 Γξνκνο Σερληθήο ρνιήο πξνο Debenhams KORIVOS Σέξκα δξόκνπ εθθιεζίαο Απνζηόινπ 100m από ην Λύθεην Κύθθνπ πξνο ηα Γηθαζήξηα Μεηαμύ μελνδνρείνπ MAYFAIR, Δθθιεζίαο Αγίσλ Αλαξγύξσλ Πάθνο Πάθνο Πάθνο Κάησ Πάθνο /05/15 Πέκπηε 749 Υξπζνζηόκνπ Διέλε Γαλάεο 31Β Έλαληη AMATHUS HOTEL Κάησ Πάθνο /05/15 Παξαζθεπή 869 Σαιηώηνπ Μαξία Αιεμάλδξνπ Παπάγνπ 57 Round about Σερληθήο ρνιήο πξνο RIO CINEMA Πάθνο /05/15 άββαην 750 Υαηδεραξαιάκπνπο Γώξα Διιάδνο 104 Έλαληη πάξθνπ Γαζνύδη Πάθνο /05/15 Κπξηαθή 901 Παπνύδαο Αξηζηνηέιεο Αιέμαληξνπ Τςειάληε 25 Πεξηνρή Γαζνύδη, 300m πην θάησ από ην Lidl Πάθνο /05/15 Γεπηέξα 677 Παπαδνπνύινπ Υξηζηηάλα Διιάδνο 83 Έλαληη ππεξαγνξάο Carrefour Πάθνο /05/15 Σξίηε 689 Ηξαθιένπο Μαίξε Αθακαληίδνο 31 Α 27/05/ Γηνκήδνπο ηέθαλνο Λντδίδνπ Αξγπξνύιια Θεξκνππιώλ 47 ηελ αγνξά θνληά ζηελ Πεξβόια Πάθνο

3 28/05/15 Πέκπηε 976 Μαλώιεο Δπάγγεινο Αξηζηνηέιε άββα 49 Γξόκνο Ννζνθνκείνπ πξνο Μεζόγε Αλαβαξγόο /05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 30/05/15 άββαην 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο Σαθνη ησλ Βαζηιέσλ 300κ από MALL πξνο Coral Bay ηελ Πεξβόια έλαληη ρξπζνρνείνπ Μαξίαο Κάησ Πάθνο Πάθνο /05/15 Κπξηαθή 01/06/15 Γεπηέξα 536 Υξηζηνθή Νίθε Πνζεηδώλνο 85 Έλαληη μελνδνρείνπ Alexander the Great Κάησ Πάθνο Γθιάξα Κσλζηαληίλνπ 531 Ηιηάδε Μάρε Ισάλλα Λεσθ. Διιάδνο Ηξαθιένπο Μαίξε Αθακαληίδνο 31 Α ην ύςνο εθθιεζίαο Απ. Πέηξνπ & Πάθνο /06/15 Σξίηε 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε κ από ηα Νέα Κπβεξλεηηθά θηίξηα, πξνο Πάθνο /06/ Γεκεηξίνπ Γηώξγνο Κηλύξα Γηαλληνύ ηαπξνύιια Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ θαη Υαληώλ 68 Γξόκνο από Νέν Γηθαζηήξην πξνο Σερληθή ρνιή Πάθνο m από Κέληξν Θενθάλε πξνο Κνληα Πάθνο /06/15 Πέκπηε 503 Ηξαθιένπο Υαξάιακπνο Διιάδνο 62 Γξόκνο Τπεξαγνξάο Carrefour Πάθνο /06/15 Παξαζθεπή 701 Γεκεηξίνπ Κσλζηαληία Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 29 Κάησ από ηελ Κιηληθή Άγηνο Γεώξγηνο Πάθνο /06/15 άββαην 749 Υξπζνζηόκνπ Διέλε Γαλάεο 31Β Έλαληη AMATHUS HOTEL Κάησ Πάθνο /06/15 Κπξηαθή 433 Νηθνιατδνπ Κσλζηαληία Γξίβα Γηγελή 14 Έλαληη CYTA Πάθνο /06/15 Γεπηέξα 780 Σζέιεπνπ Λέληα Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 91 Γξόκνο Λπθείνπ Κύθθνπ, πξηλ ηα θώηα round about Λεκεζνύ Πάθνο /06/15 Σξίηε 665 Φηιηππίδνπ - Γεσξγηάδνπ Κσλζηαληία Δπαγόξα Παιιεθαξίδε 93 Έλαληη θαηαζηήκαηνο ξνύρσλ ΝΟΤΜΔΡΟ Πάθνο

4 10/06/ Ρνίδε νθία Αγίσλ Αλαξγύξσλ 21 Έλαληη εθθιεζίαο Αγίσλ Αλαξγύξσλ Κάησ Πάθνο Παπαδνπνύινπ Υξηζηηάλα Διιάδνο 83 Έλαληη ππεξαγνξάο Carrefour Πάθνο /06/15 Πέκπηε 1024 Θξαζπβνπιίδνπ Ραθαέια Λεσθ. Απνζηόινπ κ πξηλ ην MALL ελαληη COSMIC BOWLING Πάθνο /06/15 Παξαζθεπή 422 Μαιεθθίδνπ - Καξανιίδνπ Πίηζα Νηθνδήκνπ Μπισλά 1 ηελ Αγνξά, από θώηα ΒΑΣΑ ζηελ ιεσθ. Μαθαξίνπ πξνο Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Πάθνο /06/15 άββαην 387 Λντδίδνπ Αξγπξνύιια Θεξκνππιώλ 47 ηελ αγνξά θνληά ζηελ Πεξβόια Πάθνο /06/15 Κπξηαθή 526 Βαξλαβίδνπ ηαπξνύιια Νηθνιάνπ Νηθνιατδε 62 15/06/15 Γεπηέξα 650 σθξάηνπο σηήξεο Αγαπήλσξνο m από ην Λύθεην Κύθθνπ πξνο ηα Γηθαζήξηα Μεηαμύ μελνδνρείνπ MAYFAIR, Δθθιεζίαο Αγίσλ Αλαξγύξσλ Πάθνο Κάησ Πάθνο /06/15 Σξίηε 310 αββίδεο Παλίθνο Δπαγόξα Παιιεθαξίδε 61 Γίπια από Μέγαξν Σξάπεδαο Κύπξνπ Πάθνο /06/ Σαιηώηνπ Μαξία Αιεμάλδξνπ Παπάγνπ 57 Round about Σερληθήο ρνιήο πξνο RIO CINEMA Πάθνο Υαηδεραξαιάκπνπο Γώξα Διιάδνο 104 Έλαληη πάξθνπ Γαζνύδη Πάθνο /06/15 Πέκπηε 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 19/06/15 Παξαζθεπή 1035 Παηαηνύ Νηθνιέηα Αλεμαξηεζίαο 25 20/06/15 άββαην 467 Μαθαξίνπ Γεώξγηνο Νεαπόιεσο 20 Σαθνη ησλ Βαζηιέσλ 300κ από MALL πξνο Coral Bay Γξνκνο Σερληθήο ρνιήο πξνο Debenhams KORIVOS Σέξκα δξόκνπ εθθιεζίαο Απνζηόινπ Κάησ Πάθνο Πάθνο Πάθνο /06/15 Κπξηαθή 387 Λντδίδνπ Αξγπξνύιια Θεξκνππιώλ 47 ηελ αγνξά θνληά ζηελ Πεξβόια Πάθνο /06/15 Γεπηέξα 702 Γηνκήδνπο ηέθαλνο /06/15 Σξίηε 901 Παπνύδαο Αξηζηνηέιεο Αιέμαληξνπ Τςειάληε 25 Πεξηνρή Γαζνύδη, 300m πην θάησ από ην Lidl Πάθνο

5 24/06/ Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε Ηιηάδε Μάρε 25/06/15 Πέκπηε 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο κ από ηα Νέα Κπβεξλεηηθά θηίξηα, πξνο Πάθνο ηελ Πεξβόια έλαληη ρξπζνρνείνπ Μαξίαο Πάθνο /06/15 Παξαζθεπή 976 Μαλώιεο Δπάγγεινο Αξηζηνηέιε άββα 49 Γξόκνο Ννζνθνκείνπ πξνο Μεζόγε Αλαβαξγόο /06/15 άββαην 536 Υξηζηνθή Νίθε Πνζεηδώλνο 85 Έλαληη μελνδνρείνπ Alexander the Great Κάησ Πάθνο /06/15 Κπξηαθή 975 Γθιάξα Κσλζηαληίλνπ Ισάλλα Λεσθ. Διιάδνο 11 ην ύςνο εθθιεζίαο Απ. Πέηξνπ & Πάθνο /06/15 Γεπηέξα 689 Ηξαθιένπο Μαίξε Αθακαληίδνο 31 Α 30/06/15 Σξίηε 598 Γηαλληνύ ηαπξνύιια Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ θαη Υαληώλ 68 50m από Κέληξν Θενθάλε πξνο Κνληα Πάθνο /07/ Σζέιεπνπ Λέληα Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 91 Γξόκνο Λπθείνπ Κύθθνπ, πξηλ ηα θώηα round about Λεκεζνύ Πάθνο Νηθνιατδνπ Κσλζηαληία Γξίβα Γηγελή 14 Έλαληη CYTA Πάθνο /07/15 Πέκπηε 665 Φηιηππίδνπ - Γεσξγηάδνπ Κσλζηαληία Δπαγόξα Παιιεθαξίδε 93 03/07/15 Παξαζθεπή 690 Γεκεηξίνπ Γηώξγνο Κηλύξα 30 Έλαληη θαηαζηήκαηνο ξνύρσλ ΝΟΤΜΔΡΟ Γξόκνο από Νέν Γηθαζηήξην πξνο Σερληθή ρνιή Πάθνο Πάθνο /07/15 άββαην 503 Ηξαθιένπο Υαξάιακπνο Διιάδνο 62 Γξόκνο Τπεξαγνξάο Carrefour Πάθνο /07/15 Κπξηαθή 702 Γηνκήδνπο ηέθαλνο /07/15 Γεπηέξα 976 Μαλώιεο Δπάγγεινο Αξηζηνηέιε άββα 49 Γξόκνο Ννζνθνκείνπ πξνο Μεζόγε Αλαβαξγόο /07/15 Σξίηε 310 αββίδεο Παλίθνο Δπαγόξα Παιιεθαξίδε 61 Γίπια από Μέγαξν Σξάπεδαο Κύπξνπ Πάθνο

6 08/07/ Παπνύδαο Αξηζηνηέιεο Αιέμαληξνπ Τςειάληε Θξαζπβνπιίδνπ Ραθαέια Λεσθ. Απνζηόινπ 60 Πεξηνρή Γαζνύδη, 300m πην θάησ από ην Lidl 200κ πξηλ ην MALL ελαληη COSMIC BOWLING Πάθνο Πάθνο /07/15 Πέκπηε 677 Παπαδνπνύινπ Υξηζηηάλα Διιάδνο 83 Έλαληη ππεξαγνξάο Carrefour Πάθνο /07/15 Παξαζθεπή 467 Μαθαξίνπ Γεώξγηνο Νεαπόιεσο 20 Σέξκα δξόκνπ εθθιεζίαο Απνζηόινπ Πάθνο /07/15 άββαην 422 Μαιεθθίδνπ - Καξανιίδνπ Πίηζα Νηθνδήκνπ Μπισλά 1 ηελ Αγνξά, από θώηα ΒΑΣΑ ζηελ ιεσθ. Μαθαξίνπ πξνο Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Πάθνο /07/15 Κπξηαθή 650 σθξάηνπο σηήξεο Αγαπήλσξνο 52 13/07/15 Γεπηέξα 526 Βαξλαβίδνπ ηαπξνύιια Νηθνιάνπ Νηθνιατδε 62 14/07/15 Σξίηε 1035 Παηαηνύ Νηθνιέηα Αλεμαξηεζίαο 25 15/07/ Σαιηώηνπ Μαξία Αιεμάλδξνπ Παπάγνπ 57 Μεηαμύ μελνδνρείνπ MAYFAIR, Δθθιεζίαο Αγίσλ Αλαξγύξσλ 100m από ην Λύθεην Κύθθνπ πξνο ηα Γηθαζήξηα Γξνκνο Σερληθήο ρνιήο πξνο Debenhams KORIVOS Round about Σερληθήο ρνιήο πξνο RIO CINEMA Κάησ Πάθνο Πάθνο Πάθνο Πάθνο Υαξαιάκπνπο Πελειόπε Αθακαληίδνο 4 Γίπια από πεξίπηεξν Time Out Πάθνο /07/15 Πέκπηε 974 Ρνίδε νθία Αγίσλ Αλαξγύξσλ 21 Έλαληη εθθιεζίαο Αγίσλ Αλαξγύξσλ Κάησ Πάθνο /07/15 Παξαζθεπή 749 Υξπζνζηόκνπ Διέλε Γαλάεο 31Β Έλαληη AMATHUS HOTEL Κάησ Πάθνο /07/15 άββαην 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 Σαθνη ησλ Βαζηιέσλ 300κ από MALL πξνο Coral Bay Κάησ Πάθνο /07/15 Κπξηαθή 701 Γεκεηξίνπ Κσλζηαληία Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 29 Κάησ από ηελ Κιηληθή Άγηνο Γεώξγηνο Πάθνο /07/15 Γεπηέξα 387 Λντδίδνπ Αξγπξνύιια Θεξκνππιώλ 47 ηελ αγνξά θνληά ζηελ Πεξβόια Πάθνο /07/15 Σξίηε 750 Υαηδεραξαιάκπνπο Γώξα Διιάδνο 104 Έλαληη πάξθνπ Γαζνύδη Πάθνο

7 22/07/ Ηιηάδε Μάρε 536 Υξηζηνθή Νίθε Πνζεηδώλνο 85 Έλαληη μελνδνρείνπ Alexander the Great Κάησ Πάθνο /07/15 Πέκπηε 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18 24/07/15 Παξαζθεπή 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο κ από ηα Νέα Κπβεξλεηηθά θηίξηα, πξνο ηελ Πεξβόια έλαληη ρξπζνρνείνπ Μαξίαο Πάθνο Πάθνο /07/15 άββαην 976 Μαλώιεο Δπάγγεινο Αξηζηνηέιε άββα 49 Γξόκνο Ννζνθνκείνπ πξνο Μεζόγε Αλαβαξγόο /07/15 Κπξηαθή 689 Ηξαθιένπο Μαίξε Αθακαληίδνο 31 Α 27/07/15 Γεπηέξα 975 Γθιάξα Κσλζηαληίλνπ Ισάλλα Λεσθ. Διιάδνο 11 ην ύςνο εθθιεζίαο Απ. Πέηξνπ & Πάθνο /07/15 Σξίηε 433 Νηθνιατδνπ Κσλζηαληία Γξίβα Γηγελή 14 Έλαληη CYTA Πάθνο /07/ Παηαηνύ Νηθνιέηα Αλεμαξηεζίαο 25 Γξνκνο Σερληθήο ρνιήο πξνο Debenhams KORIVOS Πάθνο Γεκεηξίνπ Κσλζηαληία Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 29 Κάησ από ηελ Κιηληθή Άγηνο Γεώξγηνο Πάθνο /07/15 Πέκπηε 780 Σζέιεπνπ Λέληα Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 91 31/07/15 Παξαζθεπή 665 Φηιηππίδνπ - Γεσξγηάδνπ Κσλζηαληία Δπαγόξα Παιιεθαξίδε 93 01/08/15 άββαην 690 Γεκεηξίνπ Γηώξγνο Κηλύξα 30 Γξόκνο Λπθείνπ Κύθθνπ, πξηλ ηα θώηα round about Λεκεζνύ Έλαληη θαηαζηήκαηνο ξνύρσλ ΝΟΤΜΔΡΟ Γξόκνο από Νέν Γηθαζηήξην πξνο Σερληθή ρνιή Πάθνο Πάθνο Πάθνο /08/15 Κπξηαθή 503 Ηξαθιένπο Υαξάιακπνο Διιάδνο 62 Γξόκνο Τπεξαγνξάο Carrefour Πάθνο /08/15 Γεπηέξα 974 Ρνίδε νθία Αγίσλ Αλαξγύξσλ 21 Έλαληη εθθιεζίαο Αγίσλ Αλαξγύξσλ Κάησ Πάθνο /08/15 Σξίηε 1046 Υαξαιάκπνπο Πελειόπε Αθακαληίδνο 4 Γίπια από πεξίπηεξν Time Out Πάθνο

8 05/08/ σθξάηνπο σηήξεο Αγαπήλσξνο Παπνύδαο Αξηζηνηέιεο Αιέμαληξνπ Τςειάληε 25 Μεηαμύ μελνδνρείνπ MAYFAIR, Δθθιεζίαο Αγίσλ Αλαξγύξσλ Πεξηνρή Γαζνύδη, 300m πην θάησ από ην Lidl Κάησ Πάθνο Πάθνο /08/15 Πέκπηε 750 Υαηδεραξαιάκπνπο Γώξα Διιάδνο 104 Έλαληη πάξθνπ Γαζνύδη Πάθνο /08/15 Παξαζθεπή 526 Βαξλαβίδνπ ηαπξνύιια Νηθνιάνπ Νηθνιατδε 62 08/08/15 άββαην 702 Γηνκήδνπο ηέθαλνο 09/08/15 Κπξηαθή 1024 Θξαζπβνπιίδνπ Ραθαέια Λεσθ. Απνζηόινπ 60 10/08/15 Γεπηέξα 467 Μαθαξίνπ Γεώξγηνο Νεαπόιεσο m από ην Λύθεην Κύθθνπ πξνο ηα Γηθαζήξηα 200κ πξηλ ην MALL ελαληη COSMIC BOWLING Σέξκα δξόκνπ εθθιεζίαο Απνζηόινπ Πάθνο Πάθνο Πάθνο /08/15 Σξίηε 422 Μαιεθθίδνπ - Καξανιίδνπ Πίηζα Νηθνδήκνπ Μπισλά 1 ηελ Αγνξά, από θώηα ΒΑΣΑ ζηελ ιεσθ. Μαθαξίνπ πξνο Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Πάθνο /08/ Παπαδνπνύινπ Υξηζηηάλα Διιάδνο 83 Έλαληη ππεξαγνξάο Carrefour Πάθνο αββίδεο Παλίθνο Δπαγόξα Παιιεθαξίδε 61 Γίπια από Μέγαξν Σξάπεδαο Κύπξνπ Πάθνο /08/15 Πέκπηε 531 Ηιηάδε Μάρε 14/08/15 Παξαζθεπή 387 Λντδίδνπ Αξγπξνύιια Θεξκνππιώλ 47 ηελ αγνξά θνληά ζηελ Πεξβόια Πάθνο /08/15 άββαην 16/08/15 Κπξηαθή 749 Υξπζνζηόκνπ Διέλε Γαλάεο 31Β Έλαληη AMATHUS HOTEL Κάησ Πάθνο Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε Παηαηνύ Νηθνιέηα Αλεμαξηεζίαο κ από ηα Νέα Κπβεξλεηηθά θηίξηα, πξνο Γξνκνο Σερληθήο ρνιήο πξνο Debenhams KORIVOS Πάθνο Πάθνο Υαξαιάκπνπο Πελειόπε Αθακαληίδνο 4 Γίπια από πεξίπηεξν Time Out Πάθνο

9 17/08/15 Γεπηέξα 869 Σαιηώηνπ Μαξία Αιεμάλδξνπ Παπάγνπ 57 18/08/15 Σξίηε 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 19/08/ Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο Round about Σερληθήο ρνιήο πξνο RIO CINEMA Σαθνη ησλ Βαζηιέσλ 300κ από MALL πξνο Coral Bay ηελ Πεξβόια έλαληη ρξπζνρνείνπ Μαξίαο Πάθνο Κάησ Πάθνο Πάθνο Ηξαθιένπο Υαξάιακπνο Διιάδνο 62 Γξόκνο Τπεξαγνξάο Carrefour Πάθνο /08/15 Πέκπηε 536 Υξηζηνθή Νίθε Πνζεηδώλνο 85 Έλαληη μελνδνρείνπ Alexander the Great Κάησ Πάθνο /08/15 Παξαζθεπή 689 Ηξαθιένπο Μαίξε Αθακαληίδνο 31 Α 22/08/15 άββαην 433 Νηθνιατδνπ Κσλζηαληία Γξίβα Γηγελή 14 Έλαληη CYTA Πάθνο /08/15 Κπξηαθή 976 Μαλώιεο Δπάγγεινο Αξηζηνηέιε άββα 49 Γξόκνο Ννζνθνκείνπ πξνο Μεζόγε Αλαβαξγόο /08/15 Γεπηέξα 598 Γηαλληνύ ηαπξνύιια 25/08/15 Σξίηε 975 Γθιάξα Κσλζηαληίλνπ 26/08/ Φηιηππίδνπ - Γεσξγηάδνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ θαη Υαληώλ 68 Ισάλλα Λεσθ. Διιάδνο 11 Κσλζηαληία Δπαγόξα Παιιεθαξίδε 93 50m από Κέληξν Θενθάλε πξνο Κνληα Πάθνο ην ύςνο εθθιεζίαο Απ. Πέηξνπ & Έλαληη θαηαζηήκαηνο ξνύρσλ ΝΟΤΜΔΡΟ Πάθνο Πάθνο Ρνίδε νθία Αγίσλ Αλαξγύξσλ 21 Έλαληη εθθιεζίαο Αγίσλ Αλαξγύξσλ Κάησ Πάθνο /08/15 Πέκπηε 650 σθξάηνπο σηήξεο Αγαπήλσξνο 52 Μεηαμύ μελνδνρείνπ MAYFAIR, Δθθιεζίαο Αγίσλ Αλαξγύξσλ Κάησ Πάθνο /08/15 Παξαζθεπή 1046 Υαξαιάκπνπο Πελειόπε Αθακαληίδνο 4 Γίπια από πεξίπηεξν Time Out Πάθνο /08/15 άββαην 780 Σζέιεπνπ Λέληα Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 91 30/08/15 Κπξηαθή 690 Γεκεηξίνπ Γηώξγνο Κηλύξα 30 Γξόκνο Λπθείνπ Κύθθνπ, πξηλ ηα θώηα round about Λεκεζνύ Γξόκνο από Νέν Γηθαζηήξην πξνο Σερληθή ρνιή Πάθνο Πάθνο

10 31/08/15 Γεπηέξα 701 Γεκεηξίνπ Κσλζηαληία Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 29 Κάησ από ηελ Κιηληθή Άγηνο Γεώξγηνο Πάθνο /09/15 Σξίηε 526 Βαξλαβίδνπ ηαπξνύιια Νηθνιάνπ Νηθνιατδε 62 02/09/ Μαιεθθίδνπ - Καξανιίδνπ Πίηζα Νηθνδήκνπ Μπισλά 1 100m από ην Λύθεην Κύθθνπ πξνο ηα Γηθαζήξηα ηελ Αγνξά, από θώηα ΒΑΣΑ ζηελ ιεσθ. Μαθαξίνπ πξνο Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Πάθνο Πάθνο Υαηδεραξαιάκπνπο Γώξα Διιάδνο 104 Έλαληη πάξθνπ Γαζνύδη Πάθνο /09/15 Πέκπηε 689 Ηξαθιένπο Μαίξε Αθακαληίδνο 31 Α 04/09/15 Παξαζθεπή 901 Παπνύδαο Αξηζηνηέιεο Αιέμαληξνπ Τςειάληε 25 05/09/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 06/09/15 Κπξηαθή 467 Μαθαξίνπ Γεώξγηνο Νεαπόιεσο 20 07/09/15 Γεπηέξα 1024 Θξαζπβνπιίδνπ Ραθαέια Λεσθ. Απνζηόινπ 60 Πεξηνρή Γαζνύδη, 300m πην θάησ από ην Lidl Πάθνο Σέξκα δξόκνπ εθθιεζίαο Απνζηόινπ 200κ πξηλ ην MALL ελαληη COSMIC BOWLING Πάθνο Πάθνο /09/15 Σξίηε 749 Υξπζνζηόκνπ Διέλε Γαλάεο 31Β Έλαληη AMATHUS HOTEL Κάησ Πάθνο /09/ Γηαλληνύ ηαπξνύιια 702 Γηνκήδνπο ηέθαλνο Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ θαη Υαληώλ 68 50m από Κέληξν Θενθάλε πξνο Κνληα Πάθνο /09/15 Πέκπηε 433 Νηθνιατδνπ Κσλζηαληία Γξίβα Γηγελή 14 Έλαληη CYTA Πάθνο /09/15 Παξαζθεπή 310 αββίδεο Παλίθνο Δπαγόξα Παιιεθαξίδε 61 Γίπια από Μέγαξν Σξάπεδαο Κύπξνπ Πάθνο /09/15 άββαην 974 Ρνίδε νθία Αγίσλ Αλαξγύξσλ 21 Έλαληη εθθιεζίαο Αγίσλ Αλαξγύξσλ Κάησ Πάθνο /09/15 Κπξηαθή 677 Παπαδνπνύινπ Υξηζηηάλα Διιάδνο 83 Έλαληη ππεξαγνξάο Carrefour Πάθνο

11 14/09/15 Γεπηέξα 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε κ από ηα Νέα Κπβεξλεηηθά θηίξηα, πξνο Πάθνο /09/15 Σξίηε 387 Λντδίδνπ Αξγπξνύιια Θεξκνππιώλ 47 ηελ αγνξά θνληά ζηελ Πεξβόια Πάθνο /09/ Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ Παηαηνύ Νηθνιέηα Αλεμαξηεζίαο 25 17/09/15 Πέκπηε 598 Γηαλληνύ ηαπξνύιια 18/09/15 Παξαζθεπή 975 Γθιάξα Κσλζηαληίλνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ θαη Υαληώλ 68 Ισάλλα Λεσθ. Διιάδνο 11 19/09/15 άββαην 650 σθξάηνπο σηήξεο Αγαπήλσξνο 52 20/09/15 Κπξηαθή 869 Σαιηώηνπ Μαξία Αιεμάλδξνπ Παπάγνπ 57 Σαθνη ησλ Βαζηιέσλ 300κ από MALL πξνο Coral Bay Γξνκνο Σερληθήο ρνιήο πξνο Debenhams KORIVOS Κάησ Πάθνο Πάθνο m από Κέληξν Θενθάλε πξνο Κνληα Πάθνο ην ύςνο εθθιεζίαο Απ. Πέηξνπ & Μεηαμύ μελνδνρείνπ MAYFAIR, Δθθιεζίαο Αγίσλ Αλαξγύξσλ Round about Σερληθήο ρνιήο πξνο RIO CINEMA Πάθνο Κάησ Πάθνο Πάθνο /09/15 Γεπηέξα 503 Ηξαθιένπο Υαξάιακπνο Διιάδνο 62 Γξόκνο Τπεξαγνξάο Carrefour Πάθνο /09/15 Σξίηε 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο ηελ Πεξβόια έλαληη ρξπζνρνείνπ Μαξίαο Πάθνο /09/ Μαλώιεο Δπάγγεινο Αξηζηνηέιε άββα 49 Γξόκνο Ννζνθνκείνπ πξνο Μεζόγε Αλαβαξγόο Βαξλαβίδνπ ηαπξνύιια Νηθνιάνπ Νηθνιατδε m από ην Λύθεην Κύθθνπ πξνο ηα Γηθαζήξηα Πάθνο /09/15 Πέκπηε 1046 Υαξαιάκπνπο Πελειόπε Αθακαληίδνο 4 Γίπια από πεξίπηεξν Time Out Πάθνο /09/15 Παξαζθεπή 702 Γηνκήδνπο ηέθαλνο /09/15 άββαην 901 Παπνύδαο Αξηζηνηέιεο Αιέμαληξνπ Τςειάληε 25 Πεξηνρή Γαζνύδη, 300m πην θάησ από ην Lidl Πάθνο /09/15 Κπξηαθή 536 Υξηζηνθή Νίθε Πνζεηδώλνο 85 Έλαληη μελνδνρείνπ Alexander the Great Κάησ Πάθνο

12 28/09/15 Γεπηέξα 422 Μαιεθθίδνπ - Καξανιίδνπ Πίηζα Νηθνδήκνπ Μπισλά 1 29/09/15 Σξίηε 690 Γεκεηξίνπ Γηώξγνο Κηλύξα 30 30/09/ Ηξαθιένπο Μαίξε Αθακαληίδνο 31 Α ηελ Αγνξά, από θώηα ΒΑΣΑ ζηελ ιεσθ. Μαθαξίνπ πξνο Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Γξόκνο από Νέν Γηθαζηήξην πξνο Σερληθή ρνιή Πάθνο Πάθνο Νηθνιατδνπ Κσλζηαληία Γξίβα Γηγελή 14 Έλαληη CYTA Πάθνο

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κπξηαθή, 10 Ηνύιηνο 2011 11:26 Mε «εξππέρ» διαδικαζίερ και μέζω ΔΟΑΤΑΠ, η αναγνώπιζη ηων πηςσίων ηων «Κολλεγίων»-ΝΟΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δθηύπσζε ρνιηάζηε πξώηνη! ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΟ ΡΔΠΟΡΣΑΕ: es os.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν

Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μ Δ Σ Α Σ Η Λ Δ Φ Ω Ν Α Κ Α Ι Φ Α Ξ Δ Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Τ Σ Ω Ν Κ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ Κ Α Σ Α Λ Ο Γ Ο Π Ρ Ο Ϊ Σ Α Μ Δ Ν Ω Ν ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. β) Σελ κε αξ. 10401/28-7-2014 επηζηνιή ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ Γπλαηθώλ κε Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ.

ΑΠΟΦΑΖ. β) Σελ κε αξ. 10401/28-7-2014 επηζηνιή ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ Γπλαηθώλ κε Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Λεηηνπξγηθνύ ρεδηαζκνύ ΣΜΖΜΑ : Eθαξκνγώλ Γηθηύνπ ΑΡΗΘ.ΠΡΩΣ. : 10401/ΓΔΓΔ/ΓΗΛ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Α. Θενδσξίδνπ ΣΖΛ./ΔΩΣ. : 210 8200914 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ : 25/9/2014 ΘΔΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 9 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΛΑΜΙΑ 20-21 επτεμβρίου 2014 ΕΙΔΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Σεηάξηε 03/09/2014 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 13/09/2014 - ώξα 21:00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 6ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΜΠΡΑΛΟΤ 15-16 Μαρτίου 2014 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 24/02/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 07/03/2014 ώξα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ

ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ Π Ρ Ο Κ Λ Ζ Ζ ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε. ΠΑΝΔΤΡΤΣΑΝΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΟ ΚΑΡΠΔΝΖΗΟΤ ΚΛΔΗΘΔΝΟΤ 17 10552 ΑΘΖΝΑ ΣΟΠΗΚΟΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΗ ΤΛΛΟΓΟΗ ΣΖΛ.: 2103240001 6977366813 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΠΡΟΤΟΤ ΔΠΑΗΝΟ ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΩΝ (ΠΡΟΤΟΤ, ΚΑΣΑΝΗΑ, ΣΟΡΝΟΤ)

Διαβάστε περισσότερα

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ.

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. 1 ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ άββαην 14 Ηνπλίνπ 2014 - Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην Αλαζηάζηνο Γ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε - Έληηκε Δθπξόζσπε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν.

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν. ANΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γλζε : Αξηζηνηέινπο 19, Αζήλα Σαρ. Κψδ. : 101 87 Σειέθσλν : 210 8251834 Fax : 210 82

Διαβάστε περισσότερα

Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη. 1286 1424)

Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη. 1286 1424) Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη. 1286 1424) πξόηαζε δηδαζθαιίαο Δεκήηρες Βιάτος Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγφλ Ροδόπες Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη. 1286 1424) Δηδαθηηθοί ζηότοη Η ιεηηνπξγία ηνπ Δπεηζνδίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 3 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΤΡΛΩΝ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 01 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 12/08/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety. 5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.org/bebs-2014gr Πξόζθιεζε αο πξνζθαινύκε λα ππνβάιεηε ηηο εξεπλεηηθέο ζαο εξγαζίεο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΟΤ Γ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε-α πλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΟΤΙΑ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο Ησάλλα Καξακπάζε, Πξόεδξν Πξσηνδηθώλ, Δπάγγειν Υξηζηηά, Πξσηνδίθε Δηζεγεηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ E E Κ Π ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION 5 ν Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην ΔΔΚΠ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ Αζήλα, 8-10 Μαΐνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ 13 & 14 6-2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 024/21.04.2015 ΟΡΓΑΝΩΖ: ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ (ΔΠ.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Tν πξφγξακκα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα κίνηζηρ ζςνεπγείων από 06/07/2015 έωρ 10/07/2015

Ππόγπαμμα κίνηζηρ ζςνεπγείων από 06/07/2015 έωρ 10/07/2015 Ππόγπαμμα κίνηζηρ ζςνεπγείων από /2015 έωρ /2015 ΤΝΔΡΓΔΗΟ 1 ΝΔΡ 9592, ΦΗΥ ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΦΗΔ ΚΑΗ ΦΔΚΑΜΟΗ ΔΛΟ ΜΗΚΡΑ ΘΔΡΜΖ ΣΑΓΑΡΑΓΔ ΔΛΟ ΜΗΚΡΑ ΘΔΡΜΖ ΝΔΟ ΡΤΗΟ ΠΤΛΑΗΑ - ΥΟΡΣΗΑΣΖ ΠΤΛΑΗΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΔΡΜΖ ΣΡΗΛΟΦΟ, ΠΛΑΓΗΑΡΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2014

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2014 Μάζεκα: ΗΣΟΡΗΑ ΛΤΔΗ Ζκεξνκελία θαη ώξα εμέηαζεο: Σεηάξηε, 4 Ηνπλίνπ 2014 08:00 11:00 1. Σν

Διαβάστε περισσότερα