ΑΚΑΤΕΙΑ ΟΥΩΝ ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΓΝΩΙΗΕΙ ΚΑΘΕ ΑΝΔΑΣ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΞΕΕΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΚΑΤΕΙΑ ΟΥΩΝ ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΓΝΩΙΗΕΙ ΚΑΘΕ ΑΝΔΑΣ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΞΕΕΙ"

Transcript

1 ΑΚΑΤΕΙΑ ΟΥΩΝ ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΓΝΩΙΗΕΙ ΚΑΘΕ ΑΝΔΑΣ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΞΕΕΙ Τι είναι η ακπάηεια ούπων; Η αθξάηεηα νύξσλ είλαη έλαο γεληθόο όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρεη αθνύζηα (άζεια) απώιεηα νύξσλ. Όηαλ ππάξρεη έιεγρνο ηεο θύζηεο, ηόηε απηό ζεκαίλεη όηη ε νύξεζε γίλεηαη κε ηελ ζέιεζε ηνπ αηόκνπ. Αληίζεηα, όηαλ θάπνηνο δελ κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη ηα νύξα ηνπ κέρξη λα βξεζεί ζηελ ηνπαιέηα, ηόηε αληηκεησπίδεη αθξάηεηα νύξσλ ή αιιηώο, απώιεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο. Δελ πξόθεηηαη γηα κηα λόζν, αιιά γηα έλα ζύκπησκα πνπ πξνθύπηεη από κία ή πεξηζζόηεξεο δηαηαξαρέο ζην νπξνπνηεηηθό ζύζηεκα. Επνκέλσο, ε αθξάηεηα είλαη ην απνηέιεζκα θάπνηνπ άιινπ ηαηξηθνύ πξνβιήκαηνο πνπ ππάξρεη. Σε «κοινυνικό θάναηο», ρσξίο λα είλαη ζαλαηεθόξνο λόζνο, κπνξεί λα νδεγήζεη άλδξεο θαη γπλαίθεο ε αθξάηεηα (ε κε ειεγρόκελε απώιεηα) νύξσλ! Κη απηό γηαηί ε αθξάηεηα είλαη κηα ελνριεηηθή πάζεζε πνπ επεξεάδεη ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ παζρόλησλ, κεηαβάιεη ηελ θνηλσληθή θαη ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά (θπξίσο ησλ γπλαηθώλ), κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνκόλσζε θαη λα δεκηνπξγήζεη ζνβαξά ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα. Ποιοι ηύποι ακπάηειαρ ςπάπσοςν; Τν πξόβιεκα ρσξίδεηαη ζε δύν επξείεο θαηεγνξίεο, ε θάζε κία από ηηο νπνίεο ρσξίδεηαη ζε ππνθαηεγνξίεο. Οη δύν επξείεο θαηεγνξίεο είλαη ε οξεία θαη ε σπόνια αθξάηεηα νύξσλ. Η νμεία αθξάηεηα αλαθέξεηαη ζε ζύληνκεο ρξνληθέο πεξηόδνπο αθξάηεηαο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε θάπνηεο παζήζεηο όπσο κηα κόιπλζε ζην νπξνπνηεηηθό ζύζηεκα, ε ύπαξμε πέηξαο ζηελ θύζηε, ή ζαλ παξελέξγεηα ηεο ρξήζεο θάπνησλ θαξκάθσλ. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο, όηαλ αληηκεησπηζηεί ε αηηία ηεο αθξάηεηαο, ηόηε ζα ππνρσξήζεη θαη ην πξόβιεκα. Η ρξόληα αθξάηεηα νύξσλ ζρεηίδεηαη κε αιιαγέο ζηελ αλαηνκία ηνπ νπξνπνηεηηθνύ, ζηνπο κύεο ή ηα λεύξα πνπ ειέγρνπλ ηνπο κύεο απηνύο.

2 Ανδρική Ακράτεια Η αθξάηεηα ζηνπο άλδξεο οθείλεηαι ζε διαθοπεηικά αίηια από όηι ζηιρ γςναίκερ θαη απαληάηαη ζπρλά σο απνηέιεζκα επέκβαζεο ζηνλ πξνζηάηε. Η πξνζηαηεθηνκή, ε ρεηξνπξγηθή δει. αθαίξεζε ηνπ πξνζηάηε, είλαη ε θύξηα αηηία ηεο αθξάηεηαο ησλ νύξσλ ζηνπο άλδξεο, θπξίσο δε ηα ξηδηθά ρεηξνπξγεία πνπ επηβάιινληαη ζηηο πεξηπηώζεηο θαθνήζεηαο ηνπ νξγάλνπ. 40% ησλ αλδξώλ αλαθέξνπλ αθξάηεηα κεξηθέο εβδνκάδεο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πξνζηάηε. Οη πεξηζζόηεξνη από απηνύο κπνξεί λα επαλαθηήζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο νύξεζεο ηνπο, αξθεηνί σζηόζν, δελ ζα ην θαηαθέξνπλ. Επίςθσ μπορεί να παρατθρθκεί ςε νευρολογικζσ πακιςεισ, ςτον ςακχαρϊδθ διαβιτθ,ςε ουρολοιμϊξεισ κακϊσ επίςθσ και ςε πακιςεισ που αφοροφν τον προςτάτθ όπωσ είναι θ υπερπλαςία κ.α. Ο ζλεγχοσ μπορεί να περιλαμβάνει τθν κυςτεοςκόπθςθ, τον υπερθχοτομογραφικό ζλεγχο κακϊσ και τθν ουροδυναμικι εκτίμθςθ. Ταξινόμηζη ηηρ ανδπικήρ ακπάηειαρ Σπγγελήο (π.ρ. εθζηξνθή ηεο θύζηεσο, κπεινδπζπιαζία) Νεπξνγελήο (π.ρ. Σθιήξπλζε θαηά πιάθαο, Νόζνο Parkinson) Ππειηθή θάθσζε Μεηά από ξηδηθή πξνζηαηεθηνκή Μεηά από Δηνπξεζξηθή ή δηαθπζηηθή πξνζηαηεθηνκή γηα Καινήζε Υπεξπιαζία Πξνζηάηε Θεπαπεία Η ζεξαπεία γηα ηελ αλδξηθή αθξάηεηα εμαξηάηαη από ηελ ππνθείκελε αηηία, ηελ ειηθία θαη ηελ γεληθή πγεία ηνπ αζζελνύο, θαζώο θαη ηε ζνβαξόηεηα ηεο πάζεζεο. Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο ε άξζε ηνπ αηηίνπ πνπ πξνθαιεί ηελ αθξάηεηα απνηειεί θαη ηελ ιύζε. Χειποςπγικά κπνξεί λα ηνπνζεηεζνύλ πιηθά όπσο είλαη ν ηερλεηόο ζθηγθηήξαο ή πξνζθάησο ζε ήπηεο κνξθέο αθξάηεηαο ηνπνζέηεζε εηδηθήο ηαηλίαο κε θαιά απνηειέζκαηα. Σύκθσλα κε δεκνζηεπκέλεο κειέηεο, ην πνζνζηό ηθαλνπνίεζεο ησλ παζρόλησλ κεηά από ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζηήξημεο ηεο νπξήζξαο πξνζεγγίδεη ην 90%. Γςναικεία Ακπάηεια Ο πόλορ ηηρ εγκςμοζύνηρ, ηος ηοκεηού και ηηρ εμμηνόπαςζηρ Καηά ηελ δηάξθεηα εγθπκνζύλεο, ην απμεκέλν βάξνο θαη ε πίεζε πνπ αζθείηαη από ην κσξό, κπνξνύλ λα αδπλαηίζνπλ ηνπο κύεο ηνπ ππειηθνύ εδάθνπο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ ηθαλόηεηα ειέγρνπ ηεο θύζηεο. Κάπνηεο θνξέο, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί πξόβιεκα αλ ε ζέζε ηεο θύζηεο θαη ηεο νπξήζξαο αιιάμεη εμαηηίαο ηεο ζέζεο ηνπ κσξνύ. Επηπιένλ, ε εγθπκνζύλε θαη ν ηνθεηόο κπνξνύλ έσο θαη λα βιάςνπλ ηα λεύξα πνπ ειέγρνπλ ηελ θύζηε. Μεηά ηνλ ηνθεηό, ε αθξάηεηα νύξσλ ζπρλά ππνρσξεί από κόλε ηεο. Ωζηόζν, αλ κεηά ην πέξαο 6 εβδνκάδσλ από ηνλ ηνθεηό ζπλερίδεηαη ε αθξάηεηα, ζα πξέπεη ν ηαηξόο λα εμεηάζεη ηελ θαηάζηαζε. Τα πξνβιήκαηα αθξάηεηαο σζηόζν, δελ εκθαλίδνληαη πάληα ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηό θαη ζε θάπνηεο γπλαίθεο εκθαλίδνληαη όηαλ θηάζνπλ ηελ ειηθία ησλ 40.

3 Η εκκελόπαπζε (όηαλ ζηακαηήζεη ε έκκελνο ξύζε) κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ειέγρνπ ηεο θύζηεο. Τα νηζηξνγόλα ειέγρνπλ ηελ σξίκαλζε ηνπ ζώκαηνο, ηελ έκκελν ξύζε, ηηο αιιαγέο ζην ζώκα θαηά ηελ πεξίνδν θαη ηνλ ζειαζκό. Επίζεο, βνεζνύλ ώζηε ηα ηνηρώκαηα ηεο θύζηεο θαη ηεο νπξήζξαο λα δηαηεξνύληαη πγηή. Καηά ηελ εκκελόπαπζε όκσο, κεηώλνληαη νη πνζόηεηεο νηζηξνγόλσλ ζην ζώκα θαη ε κείσζε απηή ησλ νηζηξνγόλσλ κπνξεί λα θάλεη ηνπο κύεο πνπ ειέγρνπλ ηελ θύζηε ζηγά-ζηγά λα αηξνθήζνπλ. Πποδιαθεζιακοί παπάγονηερ Οη θπξηόηεξνη παξάγνληεο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηελ αθξάηεηα ησλ νύξσλ είλαη: -Η ηλικία και το φύλο, θαζώο ν επηπνιαζκόο ηεο λόζνπ είλαη κεγαιύηεξνο ζηηο γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο, ελώ δηαθέξνπλ θαη νη κνξθέο ηεο αθξάηεηαο, -Γςναικολογικοί - μαιεςηικοί παπάγονηερ, ε γέλλεζε πεξηζζόηεξσλ από ηέζζεξα παηδηά κε θπζηνινγηθό ηνθεηό ή ν ηξαπκαηηζκόο ηνπ πεξηλένπ απνηεινύλ πξνδηαζεζηαθό παξάγνληα γηα ηελ εκθάληζε ηεο αθξάηεηαο ζηηο κεγάιεο ειηθίεο, -Οη γπλαίθεο ζηηο νπνίεο ν θαηακήληνο θύθινο δηαθόπεθε ρεηξνπξγηθά, εκθαλίδνπλ ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό αθξάηεηα ζε ζρέζε κε εθείλεο νη νπνίεο εηζήιζαλ θπζηνινγηθά ζην θιηκαθηεξηαθό ζύλδξνκν, -Η κςζηεοκήλη και η κςζηεοοςπηθποκήλη ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε αθξάηεηαο, -Η πασςζαπκία θαη ηδηαίηεξα όηαλ ν δείθηεο ζσκαηηθήο κάδαο είλαη πςειόο πξνδηαζέηεη ζηελ εκθάληζε ηεο αθξάηεηαο, -Το οικογενειακό ιζηοπικό, ππνζηεξίδεηαη από νξηζκέλνπο όηη ην νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό αθξάηεηαο απνηειεί ηζρπξό πξνδηαζεζηαθό παξάγνληα ζηηο γπλαίθεο, -Παθολογικέρ ή ηπαςμαηικέρ καηαζηάζειρ, όπσο νη θαθώζεηο ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ, ε ζηεζάγρε, ηα παξνδηθά ηζραηκηθά επεηζόδηα, ν ζαθραξώδεο δηαβήηεο, ε λόζνο ηνπ Parkinson, ε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, νη κπνπάζεηεο, ν ρξόληνο βήραο, -Οι σειποςπγικέρ επεμβάζειρ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εκθάληζε αθξάηεηαο είλαη ε ξηδηθή πξνζηαηεθηνκή ζηνπο άλδξεο θαη ε πζηεξεθηνκή ζηηο γπλαίθεο, -Η λήτη θαπμάκυν, επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηώηεξνπ νπξνπνηεηηθνύ, -Ο ιδπςμαηιζμόρ (εγθιεηζκόο ζε νίθνπο επγεξίαο) θαη ζνβαξή έθπησζε ησλ λνεηηθώλ θαη ζσκαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ, όπσο θαη πεξηβαιινληηθνί ιόγνη ζπληεινύλ ζηε εκθάληζε ηεο αθξάηεηαο. Πώρ γίνεηαι η διάγνωζη ηηρ γςναικείαρ ακπάηειαρ; Αλ αληηκεησπίδεηε πξόβιεκα αθξάηεηαο, ην πξώην βήκα είλαη λα επηζθεθηείηε θάπνην οςπολογικό ιαηπείο. Η δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζα μεθηλήζεη από ηελ ιήςε ηνπ ηζηνξηθνύ ζαο. Ο ηαηξόο ζα ζαο ξσηήζεη γηα ηελ γεληθόηεξε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζαο, γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ πηζαλόλ λα αληηκεησπίδεηε, ηα θάξκαθα πνπ ιακβάλεηε, αλ παιαηόηεξα είραηε ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξίνδν ηεο εγθπκνζύλεο θαη ηνλ ηνθεηό, θαζώο θαη πξνεγνύκελεο παζήζεηο. Επίζεο, ζα ζαο δεηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλήζεηεο νύξεζεο: πόζν ζπρλά νπξείηε, πώο θαη πόηε έρεηε απώιεηα νύξσλ θ.ι.π. Σηελ ζπλέρεηα ζα ρξεηαζηεί λα γίλεη έιεγρνο γηα ηπρόλ ηαηξηθά πξνβιήκαηα πνπ ίζσο επεξεάδνπλ ηελ αθξάηεηα. Επίζεο είλαη πηζαλό λα ζαο δεηεζεί λα θάλεηε θάπνηεο εμεηάζεηο.

4 Πώρ ανηιμεηωπίζεηαι η ακπάηεια ούπων; Επεηδή ε αθξάηεηα κπνξεί λα νθείιεηαη ζε έλα ή πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα, ε ζεξαπεία πνηθίιιεη θαη ζα πξέπεη λα πξνζαξκόδεηαη ηόζν ζην πξόβιεκα θαη ζηελ θιηληθή εηθόλα ηνπ θάζε αηόκνπ θαζώο θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ: -Αζθήζεηο ππειηθνύ εδάθνπο -Ρύζκηζε ηεο νύξεζεο ή εμάζθεζε ηεο θύζηεο -Απώιεηα βάξνπο -Δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο -Φαξκαθεπηηθή αγσγή -Χεηξνπξγηθή επέκβαζε. Επιπλοκέρ ηηρ νόζος Οη επηπινθέο πνπ παξαηεξνύληαη εληνπίδνληαη ζηελ θύζηε, είηε ζην αλώηεξν νπξνπνηεηηθό. Οη επηπινθέο πνπ παξαηεξνύληαη ζηελ θύζηε εθθξάδνληαη κε ππνηξνπηάδνπζεο νπξνινηκώμεηο θαη ιηζίαζε ζηελ θύζηε, ελώ ζην αλώηεξν νπξνπνηεηηθό παξαηεξείηαη λεθξνιηζίαζε, ππεινλεθξίηηδα θαη θπζηεννπξεηεξηθή παιηλδξόκεζε. Ο απώηεξνο ζηόρνο ησλ ζεξαπεπηηθώλ παξεκβάζεσλ απνβιέπεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ αλώηεξνπ νπξνπνηεηηθνύ, έηζη ώζηε λα απνηξαπεί ν θίλδπλνο εγθαηάζηαζεο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο. Άιιεο επηπινθέο-πξνβιήκαηα, ην εξύζεκα ζην πεξίλεν θαη ηηο κεξνβνπβσληθέο πηπρέο, νη θαηαθιίζεηο, ηα θαηάγκαηα, ε θαθνζκία ηνπ ζώκαηνο, ε θαηάζιηςε, ε θνηλσληθή απνκόλσζε, ε δπζαξκνλία ζηηο ζρέζεηο κε ην νηθνγελεηαθό θαη θηιηθό πεξηβάιινλ, ε αξλεηηθή επίπησζε ζηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ν πξώηκνο ηδξπκαηηζκόο.

5 Συνοψίηοντασ, κα ικελα να επιςτιςω τθν προςοχι ςε 10 ανησυχητικά σημεία, που αν εμφανιςκεί ζςτω και ζνα από αυτά, κα πρζπει ο αςκενισ να επιςκεφκεί τον ΟΥΡΟΛΟΓΟ: 1. Απϊλεια οφρων που τον εμποδίηει ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ 2. Απϊλεια οφρων που προκαλεί αμθχανία 3. Απϊλεια οφρων μετά από μία επζμβαςθ όπωσ υςτερεκτομι, καιςαρικι, προςτατεκτομι κ.λ.π. 4. Αδυναμία ι δυςκολία ςτθν οφρθςθ 5. Πταν ουροφμε πιο ςυχνά από πριν χωρίσ να ζχουμε κάποια εμφανι ουρολοίμωξθ 6. Πταν αιςκανόμαςτε να τρζξουμε ςτθν τουαλζτα και δεν μποροφμε να το αναβάλλουμε και μάλιςτα μζχρι να φκάςουμε ζωσ εκεί να ζχουμε κάποιεσ απϊλειεσ οφρων. 7. Ρόνο ςτθ περιοχι τθσ κφςτθσ ι πόνο κατά τθν οφρθςθ 8. Συχνζσ ουρολοιμϊξεισ 9. Ρροοδευτικι μείωςθ τθσ ακτίνασ των οφρων με ι χωρίσ αίςκθμα ότι δεν αδειάηει εντελϊσ θ κφςτθ μασ μετά από κάκε οφρθςθ 10. Ανωμαλίεσ ςτθν οφρθςθ μετά από μία νευρολογικι πάκθςθ όπωσ ζνα εγκεφαλικό επειςόδιο ι ςκλιρυνςθ κατά πλάκασ. ΣΗΜ. Με αφορμι το ςυγκεκριμζνο άρκρο ( το οποίο επί το πλείςτον αναφζρεται ςτθ γυναίκα ), κα ικελα να "κλείςω " με μια επιςιμανςθ-ενθμζρωςθ: Ρολλζσ γυναίκεσ (και άνδρεσ), αναρωτιοφνται αν ο ουρολόγοσ ωσ ειδικότθτα μπορεί να βοθκιςει και το γυναικείο φφλο : - Οι γυναίκεσ δεν εμφανίηουν επειςόδια ουρολοιμϊξεων ; - Οι γυναίκεσ δεν ταλαιπωροφνται από λικίαςθ του ουροποιθτικοφ ςυςτιματοσ ; - Οι γυναίκεσ δεν εμφανίηουν ακράτεια οφρων ; - Οι γυναίκεσ δεν εμφανίηουν καλοικεισ ι κακοικεισ όγκουσ του ουροποιθτικοφ ςυςτιματοσ ; Ζχει τελικά ο Ουρολόγοσ κζςθ και ςτο " ωραίο " φφλο ; ΚΑΑΓΚΟΥΝΘΣ ΘΕΟΔΩΟΣ ΧΕΙ/ΓΟΣ ΟΥΟΛΟΓΟΣ - ΑΝΔΟΛΟΓΟΣ

6

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 1. ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ PSA? ΤΠΑΡΥΕΙ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΙΜΗ? ΌΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΒΑΜΕΝΟ ΗΜΑΙΝΕΙ ΟΣΙ ΤΠΑΡΥΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ? Σν PSA είλαη κηα πξσηεΐλε πνπ πεξηέρεηαη ζην ζπέξκα, παξάγεηαη ζρεδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο»

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο Τκήκα Ηαηξηθήο Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Καηεπηηθή - Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Γηεπζπληήο: Θαζεγεηήο Γεώξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Ζαραξνύια Μαλσιίδνπ RN, MSc Τπάξρεη απμαλόκελε αλεζπρία γηα ηελ απόηνκε αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ ηνπ ηύπνπ 1 δηαβήηε ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ ηεθκεξηώζεη απηή

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ

Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ 04-01-2011 Πεπιζηαηικό ηος μήνα - Ιανοςάπιορ Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ Ketul V. Patel BSc MBBS

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο Παζήζεηο σκηθήο δώλεο ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ξεθηλάκε πάληνηε από ην ηζηνξηθό. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πόλνο, δπζθακςία, παξακόξθσζε, απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο πόλνο: ε πεξηνρή ηνπ ώκνπ απνηειεί εζηία πόλνπ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: a. - Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη ην ιηπώδε ηζηό, ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξόιεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS)

Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS) 12 Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS) Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε. Ιαλνπάξηνο 2009 Τξνπνπνηήζεθε από θπιιάδηα πνπ εθδόζεθαλ από ηα λνζνθνκεία Guy s θαη St Thomas ζην Λνλδίλν,

Διαβάστε περισσότερα

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων

Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Κακώζειρ πεπιθεπικών νεύπων Τα πεπιθεπικά νεύπα είλαη είηε ακηγώο θηλεηηθά είηε ακηγώο αηζζεηηθά. Τα κεγαιύηεξα λεύξα είλαη κηθηά κε θηλεηηθνύο θαη αηζζεηηθνύο άμνλεο λα πνξεύνληαη ζε δηαθνξεηηθέο δεζκίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο

ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ. Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο ΡΕΤΜΑΣΟΠΑΘΕΙΕς ΚΑΙ ΚΤΗςΗ Γξ Αθξνδίηε Διηζζαίνπ Ξελνθώληνο Γπλαηθνιόγνο - Μαηεπηήξαο Θέκαηα Ρεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα πνλδπιαξζξνπάζεηεο Αγθπινπνηεηηθή πνλδπιίηηδα Ψσξηαζηθή Αξζξίηηδα Αληηδξαζηηθή αξζξίηηδα

Διαβάστε περισσότερα

Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη

Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη Οκάδα: 4Μ Μαξθνπνπιηώηε Λπδία Μνπιίλνπ Ειέλε Μπαιακπέθνο Γηάλλεο Μπειή Ξέλε Σκήκα : Α 2 Τπεύζπλνο θαζεγεηήο: θ. Κηηζαληάο Ειεπζέξηνο Γομή και πόλορ απηηπιών Μπαλαμπέκορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΤΣΑΔΗ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΪΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα