ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2002

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2002"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. III(I) 2409 Κ.Δ.Π. 262/2002 Αρ. 3608, Αριθμός 262 Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων (Γενικοί) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29 των περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμων του 1996 έως 2002, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990). ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2002 Κανονισμοί συνάμα του άρθρου 29 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2000 για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση το)ν τροφίμανν» (ΕΕ L 109 της , σ. 29), (β) «Οδηγία 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 1999 η οποία διέπει τις παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του άρθρου 7 της οδηγίας 79/112/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση των ειδών διατροφής» (ΕΕ L 69 της , σ, 22), (γ) «Οδηγία 94/54/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 1994 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπομένου από την Οδηγία 79/112/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (ΕΕ L 300 της , σ. 14), (δ) «Οδηγία 96/21/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Μαρτίου 1996 περί τροποποιήσεως της οδηγίας 94/54/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με την αναγραφή στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν το>ν προβλεπομένων από την οδηγία 79/112/ΕΟΚ» (ΕΕ L 88 της , σ. 5), (ε) «Οδηγία 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους*κανόνες επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες» (ΕΕ L 276 της , σ. 40), (στ) «Οδηγία 89/396/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1989 σχετικά με τις ενδείξεις ή τα σήματα που επιτρέπουν την αναγνο')ριση της παρτίδας στην οποία ανήκει ένα τρόφιμο» (ΕΕ L 186 της , σ. 21), (ζ) «Οδηγία 91/238/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 1991 για την τροποποίηση της οδηγίας 89/396/ΕΟΚ σχετικά με τις ενδείξεις ή τα σήματα που επιτρέπουν την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει ένα τρόφιμο» (ΕΕ L 107 της σ. 50), (η) «Οδηγία 92/11/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1992 που τροποποιεί την οδηγία 89/396/ΕΟΚ σχετικά με τις ενδείξεις ή τα σήματα που επιτρέπουν την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει ένα τρόφιμο» (ΕΕ L 65 της , σ. 32), (0) «Οδηγία 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 1987 σχετικά με την αναγραφή του ογκομετρικού αλκοολικού τίτλου κατά την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή» (ΕΕ L 113 της , σ. 57),

2 Κ.Δ.Π. 262/ (ι) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1139/98 του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1998 για.την υποχρεωτική αναγραφή στοιχείων, επιπλέον των προβλεπομένων στην οδηγία 79/112/ΕΟΚ, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς» (EEL 159 της , σ. 4), (ια) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 49/2000 της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2000 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1139/98 του Συμβουλίου για την υποχρεωτική αναγραφή στοιχείων, επιπλέον των προβλεπομένων στην οδηγία 79/112/ΕΟΚ, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς» (EE.L.6 της 11.1,2000, σ. 13), (ιβ) «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 50/2000 της Επιτροπής της 10ης Ιανουαρίου 2000 για την επισήμανση των τροφίμων και των συστατικών τους που περιέχουν πρόσθετες και αρτυματικές ύλες οι οποίες έχουν τροποποιηθεί γενετικώς ή έχουν παραχθεί από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς» (ΕΕ L 6 της , σ. 15), το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτό 54 του 1996 από το άρθρο 29 των περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμων του 1996 ΐ22(ί) του 2000 ^ωζ 2^2, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς. 40(1) του (1) του (Ι) του (1) του Συνοπτικός ι. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Σήμανσης, Παρου TLX ος ' σίασης και Διαφήμισης Τροφίμων (Γενικοί) Κανονισμοί του Ερμηνεία. 2. (1) Στους παρόντες Κανονισμούς «μονάδα ομαδικής αίτησης» περιλαμβάνει εστιατόριο, νοσοκομείο, κυλικείο και άλλες παρόμοιες μονάδες 54 του 1996 «Νόμος» σημαίνει τους περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμους ΐ22(ΐ) του 2000 του 1996 ^ωζ 2002, και οποιουσδήποτε άλλους νόμους τους τροποποιούν ή 40(ΐ) του 2001 αντικαθιστούν 151(1) του (Ι) του (1) του «περιέχω», αναφορικά με τρόφιμο που περιέχει συστατικό, σημαίνει συστατικό που περιέχεται εντός ή επί του τροφίμου «προσυσκευασμένο τρόφιμο» σημαίνει μονάδα πώλησης η οποία (α) είναι έτοιμη προς πώληση σε τελικό καταναλωτή ή σε μονάδα ομαδικής αίτησης και (β) αποτελείται από τρόφιμο και τη συσκευασία, μέσα στην οποία το τρόφιμο έχει τοποθετηθεί πριν από την προσφορά του προς πώληση, η οποία συσκευασία καλύπτει το τρόφιμο ολικά ή μερικά, αλλά κατά τρόπο που να μην είναι δυνατό να τροποποιηθεί το περιεχόμενο, χωρίς να ανοιχτεί ή να τροποποιηθεί η συσκευασία οι όροι «προσυσκευάζω» και «προσυσκευασία» τυγχάνουν ανάλογης ερ μηνείας «πώληση» περιλαμβάνει την κατοχή προς πώληση, την προσφορά προς πώληση και την έκθεση προς πώληση ο όρος «πωλώ» τυγχάνει ανάλογης ερμηνείας «σήμανση» σημαίνει μνεία, ένδειξη, εμπορικό ή βιομηχανικό σήμα, εικόνα ή σύμβολο, που αναφέρεται σε τρόφιμο και φέρεται σε συσκευασία, έγγραφο, πινακίδα, ετικέτα, δακτύλιο ή περιλαίμιο, που συνοδεύει ή αναφέρεται στο τρόφιμο αυτό

3 2411 Κ.Δ.Π. 262/2002 «τελικός καταναλωτής» σημαίνει πρόσωπο που αγοράζει ή άλλως πως αποκτά τρόφιμο για σκοπό που δεν εμπίπτει στον τομέα της επαγγελματικής, εμπορικής ή βιομηχανικής του δραστηριότητας. (2) Οποιοσδήποτε άλλος όρος, που περιέχεται στους παρόντες Κανονισμούς και ερμηνεύεται σε Παράρτημα αυτών, έχει στους παρόντες Κανονισμούς την έννοια που του αποδίδει το εν λόγω Παράρτημα, εκτός εάν προκύπτει από το κείμενο διαφορετική έννοια. (3) Οποιοιδήποτε όροι, που περιέχονται στους παρόντες Κανονισμούς και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά από αυτούς, έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Νόμος. 3. (1) Με την επιφύλαξη των παραγράφων (2), (3) και (4), οι παρόντες Πεδίο Κανονισμοί εφαρμόζονται στα τρόφιμα τα οποία προορίζονται να διατεθούν ε Φ α 0Ηογης. ως έχουν σε τελικό καταναλωτή ή σε μονάδα ομαδικής αίτησης. (2) Οι παρόντες Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται σε τρόφιμο που προορίζεται για εξαγωγή σε χώρα που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. (3) Ο Κανονισμός 4(1) δεν επηρεάζει τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικότερες ή ευρύτερες διατάξεις περί μέτρων και σταθμών (μετρολογία). (4) Ο Κανονισμός 4(3) (α) Δεν εφαρμόζεται στο υπό πώληση νερό (περιλαμβανομένου του φυσικού μεταλλικού νερού) που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και (β) δεν εφαρμόζεται στους ρυθμιστές διαίτης και στα συμπληρώματα διατροφής και (γ) εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των περί Τροφίμων που Προορίζονται Επίσημη για Ειδική Διατροφή Κανονισμών του 2001, όπως δυνατό να τρόπο παράρτημα ποιηθούν ή αντικατασταθούν, και των Κανονισμών που αναφέρονται Τρίτο(ΐ): στο Πρώτο Παράρτημα των περί Τροφίμων που Προορίζονται για Ει δική Διατροφή Κανονισμών του 2001, όπως δυνατό να τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν. 4. (1) Με την επιφύλαξη των παραγράφων (2) και (4) και των διαλαμβα Πώληση, νομένων στα Παραρτήματα, απαγορεύεται η πώληση τροφίμου, εκτός εάν η σήμανση του τροφίμου περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενδείξεις, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον Κανονισμό 5: (α) Την ονομασία υπό την οποία το τρόφιμο πωλείται, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Πρώτο Παράρτημα πρώτο, c Λ Παράρτημα. (β) τον κατάλογο των συστατικών του τροφίμου, συμφωνά με τα διαλαμβανόμενα στο Δεύτερο Παράρτημα Δεύτερο Παράρτημα. (γ) την ποσότητα ορισμένων συστατικών ή κατηγοριών συστατικών εντός ή επί του τροφίμου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Τρίτο Πα Τρίτο Παράρτημα. ραρτημα «««* (δ) σε περίπτωση που το τρόφιμο είναι προσυσκευασμένο, την καθαρή ποσότητα του τροφίμου και, κατά περίπτωση, το καθαρό στραγγισμένο βάρος, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Τέταρτο Παράρτημα αλλά τέταρτο (ε) με την επιφύλαξη της παραγράφου (3) του παρόντος Κανονισμού (i) σε περίπτωση που το τρόφιμο είναι μικροβιολογικώς εξαιρετικά αλλοιώσιμο και, κατά συνέπεια, ενδέχεται μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, νά αποτελεί άμεσο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, την τελική ημερομηνία ανάλωσης ίου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Μέρος Ι του Πέμπτου Παραρτήματος παράρτημα, Πέμπτο Παβάρτήμα, Μέρος!.

4 Κ.Δ.Π. 262/ Πέμπτο Παράρτημα, Μέρος II. Έκτο Παράρτημα. Έβδομο Παράρτημα. Όγδοο Παράρτημα. Ένατο Παράρτημα. Δέκατο Παράρτημα, Μέρη 1 και 2. Δέκατο Παράρτημα, Μέρη 1 και 3. (ϋ) σε κάθε άλλη περίπτωση, την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του τροφίμου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Μέρος II του Πέμπτου Παραρτήματος (στ) οποιεσδήποτε ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης και χρήσης του τροφίμου (ζ) οδηγίες χρήσης του τροφίμου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Έκτο Παράρτημα, σε περίπτωση που παράλειψη της ένδειξης αυτής δε θα επέτρεπε την ορθή χρήση του τροφίμου (η) (i) σε περίπτωση που το τρόφιμο παράγεται ή παρασκευάζεται στην επικράτεια της Δημοκρατίας, το όνομα ή την εμπορική επωνυμία, και τη διεύθυνση του παρασκευαστή ή συσκευαστή του τροφίμου (ii) σε κάθε άλλη περίπτωση, το όνομα ή την εμπορική επωνυμία, και τη διεύθυνση (Α) του παρασκευαστή του τροφίμου ή (Β) του συσκευαστή του τροφίμου ή (Γ) ενός πωλητή του τροφίμου, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (θ) τον τόπο καταγωγής ή προέλευσης του τροφίμου, σε περίπτωση που παράλειψη της ένδειξης αυτής δυνατό να δημιουργήσει στον καταναλωτή εσφαλμένη εντύπωση σχετικά με τον πραγματικό τόπο καταγωγής ή προέλευσης του τροφίμου (ι) σε περίπτωση που το τρόφιμο είναι ποτό με περιεκτικτότητα σε οινόπνευμα, τον κτηθέντα κατ' όγκον αλκοολικό τίτλο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Έβδομο Παράρτημα (ια) σε περίπτωση που το τρόφιμο εμπίπτει σε κατηγορία τροφίμων η οποία καθορίζεται στη Στήλη 1 του Όγδοου Παραρτήματος, την ένδειξη που καθορίζεται, αναφορικά με την εν λόγω κατηγορία τροφίμων, στη Στήλη 2 του Όγδοου Παραρτήματος, και σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις του Όγδοου Παραρτήματος (ιβ) ένδειξη που επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει το τρόφιμο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Ένατο Παράρτημα (ιγ) (ί) σε περίπτωση που το τρόφιμο εμπίπτει στην κατηγορία τροφίμων η οποία καθορίζεται στην παράγραφο 1 του Μέρους 2 του Δέκατου Παραρτήματος, τις ενδείξεις που καθορίζονται στο Μέρος 2 του Δέκατου Παραρτήματος και σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις του εν λόγω Μέρους 2 (ii) σε περίπτωση που το τρόφιμο εμπίπτει στην κατηγορία τροφίμων η οποία καθορίζεται στην παράγραφο 2 του Μέρους 1 του Δέκατου Παραρτήματος, τις ενδείξεις που καθορίζονται στο Μέρος 3 του Δέκατου Παραρτήματος και σύμφωνα με τις λοιπές διατάξεις του εν λόγω Μέρους 3. (2) Προσυσκευασμένο τρόφιμο (α) Το οποίο περιέχεται σε γυάλινη φιάλη η οποία προορίζεται να ξαναχρησιμοποιηθεί, φέρει ανεξίτηλες ενδείξεις και δε φέρει ετικέτα, δακτύλιο ή ετικέτα λαιμού, ή (β) του οποίου η μέγιστη πλευρά της προσυσκευασίας έχει επιφάνεια μικρότερη από 10cm 2,

5 2413 Κ.Δ.Π. 262/2002 δύναται να πωλείται χωρίς η σήμανση του να περιλαμβάνει οποιαδήποτε των ενδείξεων που αναφέρονται στην παράγραφο (1)(β), (γ), (στ), (ζ), (η), (θ), (ι) και (ια) και (ιβ). (3)(α) Απαγορεύεται η πώληση τροφίμου (i) Στου οποίου τη σήμανση περιλαμβάνεται τροφικός ισχυρισμός, ή (ii) του οποίου η παρουσίαση προς πώληση ή η διαφήμιση προς πώληση περιλαμβάνει τροφικό ισχυρισμό, εκτός εάν ο εν λόγω τροφικός ισχυρισμός αφορά είτε στην ενέργεια του εν λόγω τροφίμου είτε τροφική ουσία που αναφέρεται ονομαστικά στον ορισμό του όρου «ένδειξη σχετικά με τις τροφικές ιδιότητες» στην παράγραφο 1 του Ενδέκατου Παραρτήματος είτε ουσία που εμπίπτει σε κατηγορία των εν λόγω Ενδέκατο τροφικών ουσιών είτε ουσία που αποτελεί συστατικό οποιασδήποτε από τις Παοάοττ ιμ α εν λόγω τροφικές ουσίες, (β) Σε περίπτωση που (i) Στη σήμανση τροφίμου υπάρχει τροφικός ισχυρισμός, ή (ii) η παρουσίαση προς πώληση τροφίμου ή η διαφήμιση προς πώληση τροφίμου, εξαιρουμένων των συλλογικών διαφημιστικών εκστρατειών, περιλαμβάνει τροφικό ισχυρισμό, απαγορεύεται η πώληση του εν λόγω τροφίμου, η εν λόγω παρουσίαση ή, κατά περίπτωση, η εν λόγω διαφήμιση, εκτός εάν η σήμανση του εν λόγω τροφίμου περιλαμβάνει ένδειξη σχετικά με τις τροφικές ιδιότητες του εν λόγω τροφίμου σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υποπαράγραφο (γ). (γ) Απαγορεύεται η πώληση τροφίμου, στου οποίου τη σήμανση περιλαμβάνεται ένδειξη σχετικά με τις τροφικές ιδιότητες, εκτός εάν η εν λόγω ένδειξη πληροί τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο Ενδέκατο Παράρτημα. (4) Ανεξάρτητα από τις παραγράφους (1) και (3), έκαστο από τα ακόλουθα τρόφιμα δύναται να πωλείται χωρίς η σήμανση τους να περιλαμβάνει οποιαδήποτε των ενδείξεων που αναφέρονται στις παραγράφους (1) και (3), υπό την προϋπόθεση ότι ο πωλητής συμμορφώνεται με τον Κανονισμό 5(3): (α) Τρόφιμο που πωλείται χωρίς να είναι προσυσκευασμένο (β) τρόφιμο που συσκευάζεται στο χώρο πώλησης κατ" απαίτηση του αγοραστή (γ) τρόφιμο το οποίο προσυσκευάζεται στο χώρο λιανικής πώλησης του (δ) τρόφιμο το οποίο ο παραγωγός ή παρασκευαστής του προσυσκευάζει με σκοπό να το πωλήσει στο χώρο παραγωγής ή παρασκευής ή σε άλλο χώρο στον οποίο διεξάγει επιχείρηση ή εργασία (ε) τρόφιμο που πωλείται είτε εντός αναμνηστικής συσκευασίας είτε εντός συσκευασίας υπό μορφή ανθρώπου, ζώου ή αυγού είτε εντός άλλης διακοσμητικής συσκευασίας, υπό την προϋπόθεση ότι (i) αυτή η συσκευασία δεν περιέχεται σε άλλη συσκευασία κατά την πώληση του τροφίμου, και (ii) το τρόφιμο αποτελεί αυτοτελή μονάδα πώλησης. (5) Απαγορεύεται η πώληση τροφίμου, εκτός εάν η σήμανση του και οι τρόποι υπό τους οποίους αυτή πραγματοποιείται πληρούν τους ακόλουθους όρους: (α) Είναι τέτοιας φύσεως ώστε να μην οδηγούν σε πλάνη τον αγοραστή, ιδίως (i) Ως προς τα χαρακτηριστικά του τροφίμου και ιδιαίτερα τη φύση, την ταυτότητα, τις ιδιότητες, τη σύνθεση, την ποσότητα, τη διατη Ενδέκατο Παράρτημα.

6 Κ.Δ.Π. 262/ ρησιμότητα, την καταγωγή ή την προέλευση, τον τρόπο παρασκευής ή παραγωγής (ii) με την απόδοση στο τρόφιμο αποτελεσμάτων ή ιδιοτήτων που δεν έχει (iii) με τον υπαινιγμό ότι το τρόφιμο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενώ στην πραγματικότητα όλα τα παρόμοια τρόφιμα έχουν αυτά τα ίδια χαρακτηριστικά, (β) με την επιφύλαξη των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων που εφαρμόζονται σε τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή ή σε φυσικά μεταλλικά νερά, δεν πρέπει να αποδίδουν σε τρόφιμο ιδιότητες μέσου πρόληψης, θεραπευτικής αγωγής ή ίασης ανθρώπινης νόσου ούτε να επικαλούνται τέτοιες ιδιότητες. (6) Απαγορεύεται η πώληση τροφίμου, εκτός εάν η παρουσίαση του, περιλαμβανομένης της μορφής, της όψης, της συσκευασίας, του υλικού από το οποίο η συσκευασία αποτελείται, της διευθέτησης του τροφίμου κατά την έκθεση του προς πώληση και του χώρου στον οποίο εκτίθεται προς πώληση, πληροί, με τις αναγκαίες προσαρμογές, τους όρους που καθορίζονται στις υποπαραγράφους (α) και (β) της παραγράφου (5). 5. (1) Με την επιφύλαξη των παραγράφων (2) και (5), σε περίπτωση προσυσκευασμένου τροφίμου οι ακόλουθες ενδείξεις φέρονται είτε επί της προσυσκευασίας είτε επί ετικέτας η οποία είναι προσαρτημένη στην προσυσκευασία: (α) Οι ενδείξεις οι οποίες, κατά περίπτωση, πρέπει ή δύνανται να περιλαμβάνονται στη σήμανση του τροφίμου βάσει του Κανονισμού 4(1) και (3) (β) άλλες ενδείξεις οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται στη σήμανση του τροφίμου (i) βάσει πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η οποία είναι δεσμευτική επί της Δημοκρατίας και έχει άμεση ισχύ στην έννομη τάξη της βάσει σύμβασης που έχει κυρωθεί από τη Δημοκρατία, όπως ενδεχόμενη σύμβαση για προσχώρηση της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή (ii) βάσει εκάστοτε ισχύουσας πρωτογενούς ή δευτερογενούς νομοθεσίας ή προτύπου, που υιοθετεί πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. (2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (3)(β), σε περίπτωση προσυσκευασμένου τροφίμου το οποίο (α) Προορίζεται να διατεθεί ως έχει στον τελικό καταναλωτή αλλά πωλείται σε στάδιο που προηγείται της πώλησης στον τελικό καταναλωτή, όχι όμως σε μονάδα ομαδικής σίτησης, ή (β) πωλείται σε μονάδα ομαδικής σίτησης, οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες στην παράγραφο (1) ενδείξεις δύναται, αντί να φέρεται όπως απαιτεί η παράγραφος (1), να φέρεται επί σχετικού με το τρόφιμο εμπορικού εγγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι (αα) στο εν λόγω έγγραφο αναγράφονται όλες οι προαναφερόμενες ενδείξεις και (ββ) το εν λόγω έγγραφο συνοδεύει το τρόφιμο ή αποστέλλεται πριν ή ταυ Α τόχρονα με την παράδοση του τροφίμου στον αγοραστή και (γγ) οι ενδείξεις που απαιτούνται από τον Κανονισμό 4(1)(α), (ε) και (η) αναγράφονται επίσης στην εξωτερική συσκευασία εντός της οποίας το τρόφιμο πωλείται.

7 2415 Κ.Δ.Π. 262/2002 (3) Σε περίπτιοση που καθοριζόμενο στον Κανονισμό 4(4) τρύφιμο πωλείται χωρίς η σήμανση του να περιλαμβάνει οποιαδήποτε από τις ενδείξεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 4(1) και (3), αυτή η ένδειξη φέρεται, LIE την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του 'Πνατο Ενατου Παραρτήματος (α) Σε πινακίδα που αναρτάται σε εμφανές σημείο κοντά στο σημείο όπου. το τρόφιμο προσφέρεται προς πώληση ή (β) επί σχετικού με το τρόφιμο εμπορικό έγγραφο υπό την προϋπόθεση ότι (i) το εν λόγω έγγραφο συνοδεύει το τρόφιμο ή αποστέλλεται πριν ή ταυτόχρονα με την παράδοση του στον αγοραστή, και (ii) ο εν λόγιο αγοραστής δεν είναι τελικός καταναλωτής. (4)(α) Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο (1) πρέπει να είναι εύκολα κατανοητές και (ΐ) Να αναγράφονται με ευδιάκριτους, ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες και (ii) να αναγράφονται στην Ελληνική (η παρούσα διάταξη δεν απαγορεύει την αναγραφή τιον ενδείξεων και σε άλλες γλώσσες) και (iii) να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και (iv) να μη σκεπάζονται, κρύβονται ή διαχωρίζονται από άλλες ενδείξεις ή εικόνες, (β) Η υποχρέωση που επιβάλλει η υποπαράγραφος (α) ισχύει για κάθε ένδειξη που αναφέρεται στην παράγραφο (1), όπου και εάν αυτή φέρεται βάσει του παρόντος Κανονισμού. (5)(α) Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (β), σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενδείξεις πρέπει να περιλαμβάνονται στη σήμανση τροφίμου δυνάμει του Κανονισμού 4(1), τέτοιες ενδείξεις φέρονται στο ίδιο οπτικό πεδίο, όπου και εάν φέρονται βάσει του παρόντος Κανονισμού: (i) Η ένδειξη που αναφέρεται στον Κανονισμό 4(1) (α) (ii) η ένδειξη που αναφέρεται στον Κανονισμό 4(1 )(δ) (iii) η ένδειξη που αναφέρεται στον Κανονισμό 4(1 )(ε) (iv) η ένδειξη που αναφέρεται στον Κανονισμό 4(1 )(ι). (β) Σε περίπτωση προσυσκευασμένου τροφίμου που αναφέρεται στον Κανονισμό 4(2), οι ενδείξεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 4(1) (α), (δ) και (ε) δύνανται να μη φέρονται στο ίδιο οπτικό πεδίο. 6. Απαγορεύεται η διαφήμιση προς πώληση τροφίμου, εκτός εάν η διαφή Διαφήμιση, μίση πληροί, με τις αναγκαίες προσαρμογές, τους όρους που καθορίζονται στις υποπαραγράφους (α) και (β) της παραγράφου (5) του Κανονισμού (1) Κάθε πρόσωπο, στο οποίο το Ένατο Παράρτημα επιβάλλει υποχρε Επιβολή,,, lctoyoe(i>(jf(dv. ωσεις, έχει τις εν λόγω υποχρεώσεις. Ένατο Παυύοτημϋ. (2) Κάθε πρόσωπο, στο οποίο το Δέκατο Παράρτημα επιβάλλει υποχρεώσεις, Δέκατο έχει τις εν λόγιο υποχρειόσεις. παοαιπημα. 8. (1) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα κατά παράβαση των Υπερασπίσεις, παρόντων Κανονισμών, αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι το τρόφιμο που σχετίζεται με την ισχυριζόμενη διάπραξη του αδικήματος προοριζόταν για εξαγωγή και πληρούσε τις διατάξεις της σχετικής

8 Έναρξη και παύση ισχύος των παρόντων Κανονισμών. Δέκατο Παράρτημα. Κ.Δ.Π. 262/ (2) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα κατά παράβαση των παρόντων Κανονισμών σε σχέση προς τη δημοσίευση οποιασδήποτε διαφήμισης, αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο, εάν αποδείξει ότι είναι πρόσωπο που κατ' επάγγελμα δημοσιεύει διαφημίσεις ή διευθετεί τη δημοσίευση διαφημίσεων, και ότι παρέλαβε τη διαφήμιση για δημοσίευση κατά τη συνηθισμένη άσκηση του επαγγέλματος του. 9. (1) Με την επιφύλαξη των παραγράφων (2) και (3), οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ την 30ή Ιουνίου του έτους (2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (3), σε περίπτωση δημοσίευσης των παρόντων Κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 30ής Ιουνίου του έτους 2002, οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης. (3) Ο Κανονισμός 4(1)(ιγ) και το Δέκατο Παράρτημα και ο Κανονισμός 7(2) τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του έτους 2003 και παύουν να ισχύουν κατά τα διαλαμβανόμενα στο Μέρος 4 του Δέκατου Παραρτήματος.

9 2417 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Κανονισμός 4 (1)(α) και Δεύτερο Παράρτημα) ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ! ΥΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΡΟΦΙΜΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 1. Η ονομασία υπό την οποία τρόφιμο πωλείται είναι η καθοριζόμενη ονομασία για το τρόφιμο αυτό- (α) σε πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η οποία είναι δεσμευτική επί της Δημοκρατίας και έχει άμεση ισχύ στην έννομη τάξη της βάσει σύμβασης που έχει κυρωθεί από τη Δημοκρατία, όπως ενδεχόμενη σύμβαση για προσχώρηση της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή (β) σε εκάστοτε ισχύουσα πρωτογενή ή δευτερογενή νομοθεσία ή πρότυπο, που υιοθετεί πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. (ί) Εάν η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 περίπτωση δεν ισχύει η ονομασία υπό την οποία το τρόφιμο πωλείται είναι η καθοριζόμενη ονομασία για το τρόφιμο στο Νόμο ή σε εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς δυνάμει του Νόμου ή σε άλλη πρωτογενή ή δευτερογενή νομοθεσία ή σε πρότυπο. 3. Εάν δεν υπάρχει καθοριζόμενη ονομασία για τρόφιμο σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή 2, η ονομασία υπό την οποία το τρόφιμο πωλείται - (α) είναι η καθιερωμένη ονομασία η οποία χρησιμοποιείται στην επικράτεια της Δημοκρατίας ή (β) συνίσταται από μία περιγραφή του τροφίμου και, εφ'όσον είναι αναγκαίο, της χρήσης του, διατυπωμένης με επαρκή ακρίβεια ώστε να μπορεί ο αγοραστής να αντιλαμβάνεται την πραγματική φύση του τροφίμου και να.το διακρίνει από άλλα με τα οποία θα μπορούσε να το συγχέει.

10 Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1, 5 και 6 αλλά ανεξάρτητα από τις παραγράφους 2 και 3, η ονομασία πώλησης υπό την οποία τρόφιμο πωλείται δύναται να είναι η ονομασία υπό την οποία το τρόφιμο νομίμως παρασκευάζεται και διατίθεται στο εμπόριο στη χώρα παραγωγής του, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω χώρα είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 5. Σε περίπτωση που ως ονομασία πώλησης υπό την οποία τρόφιμο πωλείται χρησιμοποιείται η αναφερόμενη στην παράγραφο 4 ονομασία, αλλά η εφαρμογή των άλλων διατάξεων των παρόντων Κανονισμών δεν είναι επαρκής για να επιτρέπει στους καταναλωτές να γνωρίζουν την πραγματική φύση του τροφίμου και να το διακρίνουν από τα τρόφιμα με τα οποία θα μπορούσαν να το συγχέουν, η εν λόγω ονομασία συνοδεύεται από άλλες περιγραφικές πληροφορίες οι οποίες αναγράφονται δίπλα σε αυτήν. 6. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται, ως ονομασία υπό την οποία τρόφιμο πωλείται, η αναφερόμενη στην παράγραφο 4 ονομασία, εάν το τρόφιμο που φέρει την αναφερόμενη στην παράγραφο 4 ονομασία απέχει ως προς τη σύνθεση ή την παρασκευή του από το τρόφιμο που είναι γνωστό με την ονομασία αυτή στην επικράτεια της Δημοκρατίας και η εφαρμογή της παραγράφου 5 δεν είναι επαρκής για να εξασφαλίζει την ορθή ενημέρωση των καταναλωτών. 7. Ως ονομασία υπό την οποία τρόφιμο πωλείται, δεν δύναται να χρησιμοποιείται εμπορικό ή βιομηχανικό σήμα ή εμπορική ονομασία. 8. Η ονομασία υπό την οποία τρόφιμο πωλείται περιλαμβάνει ή συνοδεύεται από ένδειξη - (α) περί της φυσικής κατάστασης του τροφίμου, ή

11 2419 (β) περί της κατεργασίας στην οποία το τρόφιμο τυχόν υποβλήθηκε, περιλαμβανομένης της υποβολής σε κονιορτοποίηση, λυοφίλιωμα (freeze drying), βαθεία κατάψυξη, συμπύκνωση ή κάπνισμα, σε περίπτωση που η παράλειψη οποιασδήποτε τέτοιας ένδειξης δυνατό να προκαλέσει εσφαλμένη εντύπωση στον αγοραστή. 9. Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα της παραγράφου 8, σε περίπτωση που τρόφιμο έχει υποστεί κατεργασία με ιονίζουσα ακτινοβολία, η ονομασία υπό την οποία το τρόφιμο πωλείται περιλαμβάνει ή συνοδεύεται, σε κάθε περίπτωση, από την ένδειξη «ακτινοβολημένο» ή «επεξεργασμένο με ιονίζουσα ακτινοβολία».

12 2420 ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Κανονισμός 4 (1) (β) και Τρίτο και Δέκατο Παράρτημα) ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ Μέρος 1 Γενικές Διατάξεις (ΐ) Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος «βοηθητικό μέσο τεχνικής κατεργασίας» σημαίνει οποιαδήποτε ουσία (α) που δεν καταναλώνεται αυτή καθαυτή ως συστατικό τροφίμων '» και (β) που σκόπιμα χρησιμοποιείται κατά τη μεταποίηση πρώτων υλών, τροφίμων ή συστατικών τροφίμων, για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου τεχνολογικού σκοπού κατά την κατεργασία ή μεταποίηση τους σε τελικό προϊόν «και (γ) που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη ηθελημένη αλλά τεχνικά αναπόφευκτη παρουσία καταλοίπων αυτής της ουσίας ή των παραγώγων της στο τελικό προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω κατάλοιπα ή παράγωγα δεν αποτελούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και δεν έχουν οποιαδήποτε τεχνολογική επίπτωση επί του τελικού προϊόντος* «πρόσθετο τροφίμων» σημαίνει οποιαδήποτε ουσία, με ή χωρίς θρεπτική αξία, που δεν καταναλώνεται συνήθως μόνη της ως τρόφιμο ούτε χρησιμοποιείται συνήθως ως χαρακτηριστικό συστατικό τροφίμων, και της οποίας η σκόπιμη προσθήκη σε τρόφιμο, γία τεχνολογικούς σκοπούς, κατά τη μεταποίηση, παρασκευή, συσκευασία, μεταφορά ή αποθήκευση του εν

13 2421 λόγω τροφίμου, έχει ως αποτέλεσμα ή αναμένεται λογικά να έχει ως αποτέλεσμα το να αποτελούν η ίδια ή τα παράγωγα της συστατικό στοιχείο του τροφίμου αυτού, άμεσα ή έμμεσα^ «σύνθετο συστατικό» σημαίνει συστατικό που αποτελείται από δύο ή περισσότερα συστατικά^ «συστατικό» σημαίνει ουσία η οποία χρησιμοποιείται στην παρασκευή ή στη μεταποίηση τροφίμου και η οποία εξακολουθεί να υπάρχει στο τελικό προϊόν έστω και με αλλαγμένη μορφή, και περιλαμβάνει πρόσθετο τροφίμων και σύνθετο συστατικό. 2. Ο κατάλογος των συστατικών του τροφίμου προηγείται από κατάλληλη ένδειξη η οποία συνίσταται από ή περιλαμβάνει τη λέξη «συστατικά». 3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, ο κατάλογος των συστατικών του τροφίμου συνίσταται από την παράθεση κάθε συστατικού του τροφίμου, κατά σειρά φθίνουσας τάξης βάρους του συστατικού κατά τη στιγμή της χρησιμοποιήσεως του στην παρασκευή του τροφίμου. 4.(α) (ί) (ϋ) Με την επιφύλαξη της υπο υποπαραγράφου (ϋ), το νερό και τα πτητικά συστατικά, που προστίθενται ως συστατικά σε τρόφιμο, παρατίθενται στον κατάλογο των συστατικών του τροφίμου κατά σειρά βάρους τους στο τελικό προϊόν, το δε βάρος του νερού στο τελικό προϊόν προσδιορίζεται, δια της αφαίρεσης, από το ολικό βάρος του τελικού προϊόντος, του ολικού βάρους των άλλων συστατικών που έχουν χρησιμοποιηθεί, Το νερό, που προστίθεται ως συστατικό σε τρόφιμο, δύναται να μην παρατίθεται στον κατάλογο των συστατικών του τροφίμου σε οποιαδήποτε των ακόλουθων περιπτώσεων: (Α) σε περίπτωση που δεν υπερβαίνει κατά βάρος το 5% του τελικού προϊόντος'»

14 2422 (Β) σε περίπτωση που το νερό χρησιμοποιείται κατά την παρασκευή του τροφίμου με αποκλειστικό σκοπό την μερική ή ολική ανασύσταση συστατικού που χρησιμοποιήθηκε σε συμπυκνωμένη ή αφυδατωμένη μορφήΐ (Γ) σε περίπτωση που το νερό χρησιμοποιείται ως υγρό κάλυψης ή ως μέρος υγρού κάλυψης, που κανονικά δεν καταναλώνεται. (β) Σε περίπτωση συστατικού που χρησιμοποιείται εντός ή επί τροφίμου σε συμπυκνωμένη ή αφυδατωμένη μορφή και ανασυνιστάται κατά την παρασκευή του τροφίμου, το συστατικό δύναται να παρατίθεται στον κατάλογο των συστατικών του τροφίμου κατά σειρά βάρους του συστατικού πριν τη συμπύκνωση ή αφυδάτωση του. (γ) Σε περίπτωση συμπυκνωμένου ή αφυδατωμένου τροφίμου το οποίο προορίζεται να ανασυσταθεί δια της προσθήκης νερού, τα συστατικά του τροφίμου δύνανται να παρατίθενται στον κατάλογο των συστατικών του τροφίμου κατά σειρά φθίνουσας τάξης βάρους στο ανασυνιστάμενο τρόφιμο, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω κατάλογος των συστατικών συνοδεύεται από τις λέξεις «συστατικά ανασυσταθέντος προϊόντος» ή «συστατικά προϊόντος ετοίμου για κατανάλωση» ή άλλη παρόμοια ένδειξη. (δ) Σε περίπτωση που τρόφιμο συνίσταται από ή περιέχει μείγμα φρούτων ή μείγμα λαχανικών ή μείγμα μπαχαρικών ή μείγμα αρωματικών φυτών, και κανένα φρούτο, λαχανικό, μπαχαρικό ή, κατά περίπτωση, αρωματικό φυτό δεν υπερτερεί σημαντικά κατά βάρος έναντι των άλλων συστατικών του μείγματος, τα συστατικά που συνθέτουν το μείγμα δύνανται να παρατίθενται με οποιαδήποτε σειρά υπό την προϋπόθεση ότι

15 2423 (i) (ϋ) σε περίπτωση που το τρόφιμο συνίσταται αποκλειστικά από τέτοιο μείγμα, ο κατάλογος των συστατικών του προηγείται, από την καθοριζομένη στην παράγραφο 2 ένδειξη καθώς και από τις λέξεις «σε ποικίλη αναλογία» ή άλλη αρμόζουσα ένδειξη που δεικνύει τον τύπο της σειράς παράθεσης των συστατικών» σε περίπτωση που το τρόφιμο περιέχει τέτοιο δείγμα, το σημείο, του. καταλόγου των συστατικών του, όπου παρατίθενται τα συστατικά του μείγματος, συνοδεύεται από τις λέξεις «σε ποικίλη αναλογία» ή άλλη αρμόζουσα ένδειξη που δεικνύει τον τύπο της σειράς παράθεσης των συστατικών του μείγματος. (ε) Τα ακόλουθα συστατικά τροφίμου δύνανται να μην παρατίθενται στον κατάλογο των συστατικών του τροφίμου: (ί) στοιχεία συστατικού τα οποία προσωρινά αφαιρέθηκαν κατά τη διαδικασία παρασκευής και μετά προστέθηκαν και πάλι σε ποσότητα που δεν υπερβαίνει την αρχική περιεκτικότητα» (ϋ) πρόσθετο του οποίου η παρουσία σε τρόφιμο οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι περιεχόταν σε ένα ή περισσότερα συστατικά του τροφίμου και υπό την επιφύλαξη ότι δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα τεχνολογικό σκοπό στο τελικό προϊόν» (iii) πρόσθετο που χρησιμοποιείται ως βοηθητικό μέσο τεχνικής κατεργασίας* (ϊν) ουσία που χρησιμοποιείται στις αυστηρά αναγκαίες ποσότητες ως διαλύτης ή φορέας για πρόσθετο ή άρτυμα»

16 2424 (ν) αέρια συσκευασίας τα οποία χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιμα Κανονισμούς του 2002, όπως δυνατό να τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν, για την παράταση της διάρκειας διατήρησης τροφίμων. Ανεξάρτητα από τον Κανονισμό 4(1) και τις λοιπές παραγράφους του παρόντος Παραρτήματος, τα ακόλουθα τρόφιμα δύνανται να πωλούνται χωρίς η σήμανση τους να περιλαμβάνει κατάλογο των συστατικών τους: (ί) (Η) (iii) (Ίν) (ν) νωπά φρούτα και λαχανικά, περιλαμβανομένων των πατατών, τα οποία δεν έχουν αποφλοιωθεί, κοπεί ή υποστεί παρόμοια κατεργασία^ αεριούχα νερά, των οποίων η ονομασία υπό την οποία πωλούνται δηλώνει το χαρακτηριστικό τους αυτό'» ξύδια ζυμώσεως, τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από ένα μόνο βασικό προϊόν και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει προστεθεί άλλο συστατικό^ γάλατα και αφρογάλατα, που έχουν υποστεί ζύμωση, τυριά και βούτυρα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προστεθεί σε αυτά άλλα συστατικά εκτός από γαλακτικά προϊόντα, ένζυμα και καλλιέργειες μικροοργανισμών, που είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή, στην περίπτωση τυριών άλλων από τα νωπά ή ανακατεργασμένα, το αναγκαίο αλάτι για την παρασκευή τους* προϊόντα που αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό, υπό την προϋπόθεση ότι- (Α) η ονομασία υπό την οποία το τρόφιμο πωλείται ταυτίζεται με.το όνομα του συστατικού, ή

17 (Β) η ονομασία υπό την οποία το τρόφιμο πωλείται επιτρέπει τον καθορισμό της φύσης του συστατικού χωρίς να υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης. Πρώτο Παράρτημα. 5. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 6, 7 και 8, κάθε συστατικό, που πρέπει να παρατίθεται στον κατάλογο συστατικών τροφίμου, παρατίθεται με την ονομασία η οποία, εάν το συστατικό πωληθεί, το ίδιο ως τρόφιμο, είναι η ονομασία υπό την οποία το συστατικό πωλείται, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Πρώτο Παράρτημα. Μέρος Συστατικό, το οποίο εμπίπτει σε καθοριζόμενη στην Στήλη 1 του Μέρους 2 κατηγορία συστατικών και το οποίο περιέχεται σε τρόφιμο, δύναται να παρατίθεται στον κατάλογο των συστατικών του τροφίμου με την ονομασία η οποία καθορίζεται, αναφορικά με την κατηγορία συστατικών, στη Στήλη 2 του Μέρους 2, και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τυχόν καθοριζόμενοι στη Στήλη 3 του Μέρους 2 όροι αναφορικά με την κατηγορία συστατικών και την ονομασία, καθώς και οι λοιπές διατάξεις του Μέρους (α) Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (β), συστατικό το οποίο προστίθεται ή χρησιμοποιείται σε τρόφιμο, για να λειτουργήσει ως συστατικό που εμπίπτει σε κατηγορία προσθέτων τροφίμων η οποία καθορίζεται στο Μέρος 3. Μέρος 3, πρέπει να παρατίθεται στον κατάλογο των συστατικών του τροφίμου (ί) με την επιφύλαξη της Σημείωσης 2 του Μέρους 3, με την ονομασία της κατηγορίας πρόσθετων τροφίμων στην οποία το συστατικό εμπίπτει *και (ϋ) με την επιφύλαξη της Σημείωσης 1 του Μέρους 3, με την ονομασία και, εάν υπάρχει, τον αριθμό Ε.Κ. του συστατικού «και

18 2426 (iii) συνοδευόμενο από τυχόν άλλη ένδειξη, σύμφωνα με τη Σημείωση 1 του Μέρους 3. (β) (ί) με την επιφύλαξη της Σημείωσης 2 του Μέρους 3, με την ονομασία εκείνης εκ των κατηγοριών προσθέτων τροφίμων στις οποίες το συστατικό εμπίπτει, η οποία αντιστοιχεί στην κύρια λειτουργία του συστατικού στο τρόφιμο '«και (ϋ) με την επιφύλαξη της Σημείωσης 1 του Μέρους 3, με την ονομασία και, εάν υπάρχει, τον αριθμό Ε.Κ. του συστατικού ^και (iii) συνοδευόμενο από τυχόν άλλη ένδειξη σύμφωνα με τη Σημείωση 1 του Μέρους 3. (γ) Στην παρούσα παράγραφο και στο Μέρος 3, ο όρος «αριθμός Ε.Κ.» σημαίνει τον αριθμό ο οποίος τυχόν καθορίζεται αναφορικά με πρόσθετο τροφίμων σε εκάστοτε ισχύοντες Κανονισμούς δυνάμει του Νόμου. (α) Άρτυμα, που προστίθεται ή χρησιμοποιείται σε τρόφιμο, παρατίθεται στον κατάλογο των συστατικών του Συστατικό που προτίθεται ή χρησιμοποιείται σε τρόφιμο, για να λειτουργήσει ως συστατικό που εμπίπτει σε δύο ή περισσότερες κατηγορίες πρόσθετων τροφίμων οι οποίες καθορίζονται στο Μέρος 3, πρέπει να παρατίθεται στον κατάλογο των συστατικών του τροφίμου τροφίμου (i) με τον όρο «αρωματική ύλη» ή σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα αρτύματα προστίθενται ή χρησιμοποιούνται στο τρόφιμο, με τον όρο «αρωματικές ύλες», ή

19 2427 (ϋ) με ειδικότερη ονομασία ή περιγραφή του αρτύματος (ή αρτυμάτων). (β) Ούτε ο όρος «φυσική» ούτε οποιοσδήποτε άλλος όρος με την ίδια ουσιαστικά έννοια δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως ένδειξη αναφορικά με άρτυμα σε κατάλογο συστατικών, εκτός εάν το αρωματικό συστατικό του αρτύματος, συνίσταται μόνο από αρτυματικές ουσίες ή αρτυματικά παρασκευάσματα ή μείγμα οποιωνδήποτε εξ' αυτών. (γ) Σε περίπτωση που η ονομασία αρτύματος αναφέρεται στη φυτική ή ζωϊκή φύση ή προέλευση των ουσιών που το συνιστούν, ούτε ο όρος «φυσική» ούτε οποιοσδήποτε άλλος όρος με την ίδια ουσιαστικά έννοια δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως ένδειξη αναφορικά με το άρτυμα σε κατάλογο συστατικών, εκτός εάν το αρωματικό συστατικό του αρτύματος (ί) πληροί τις καθοριζόμενες προδιαγραφές αναφορικά με αυτό στην υποπαράγραφο (β) '«και (ϋ) έχει απομονωθεί, με κατάλληλη φυσική μέθοδο ή με ενζυματική μέθοδο ή με μικροβιολογική μέθοδο ή με παραδοσιακή μέθοδο παρασκευής τροφίμων, αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά από το αντίστοιχο τρόφιμο ή από την προέλευση των ουσιών οι οποίες συνιστούν το άρτυμα. (δ) Στην παρούσα παράγραφο «αρτυματική ουσία» σημαίνει χημική ουσία η οποία διαθέτει αρτυματικές ιδιότητες και λαμβάνεται

20 2428 (Ί) με εκχύλιση με διαλύτη ή απόσταξη ή άλλη κατάλληλη φυσική μέθοδο ή με ενζυματική μέθοδο ή με μικροβιολογική μέθοδο, από ύλη φυτικής ή ζωϊκής προέλευσης, η οποία ύλη χρησιμοποιείται είτε ως έχει είτε αφού υποβληθεί σε ξήρανση, φρυγμό (καβούρδισμα), ζύμωση ή άλλη κατεργασία που παραδοσιακά χρησιμοποιείται για την παρασκευή τροφίμου για ανθρώπινη κατανάλωση, ή. (ϋ) με χημική σύνθεση ή δια απομόνωσης με χημικές μεθόδους, και η οποία είναι χημικώς όμοια με ουσία που περιέχεται από τη φύση της σε ύλη φυτικής ή ζωϊκής προέλευσης, η οποία ύλη περιγράφεται στην υπο υποπαράγραφο (ί), ή (iii) με χημική σύνθεση, και η οποία δεν είναι χημικώς όμοια με ουσία που περιέχεται από τη φύση της σε ύλη φυτικής ή ζωϊκής προέλευσης, η οποία ύλη περιγράφεται στην υπο υποπαράγραφο (ί). «αρτυματικό παρασκεύασμα» σημαίνει προϊόν (άλλο από αρτυματική ουσία), συμπυκνωμένο ή όχι, το οποίο διαθέτει αρτυματικές ιδιότητες και το οποίο λαμβάνεται με εκχύλιση με διαλύτη ή απόσταξη ή άλλη κατάλληλη φυσική μέθοδο ή με ενζυματική μέθοδο ή με μικροβιολογική μέθοδο, από ύλη φυτικής ή ζωικής προέλευσης, η οποία ύλη χρησιμοποιείται είτε ως έχει είτε αφού υποβληθεί σε ξήρανση, φρυγμό (καβούρδισμα), ζύμωση ή άλλη κατεργασία που παραδοσιακά χρησιμοποιείται για την παρασκευή τροφίμου για ανθρώπινη κατανάλωση. (α) Σε περίπτωση που σύνθετο συστατικό περιέχεται σε τρόφιμο, στον κατάλογο των συστατικών του τροφίμου παρατίθενται

21 (i) (ϋ) 2429 κατά τα διαλαμβανόμενα στην υποπαράγραφο (β), τα συστατικά του σύνθετου συστατικού και η ονομασία του σύνθετου συστατικού, υπό την προϋπόθεση ότι η ονομασία του σύνθετου συστατικού καθορίζεται από τη νομοθεσία ή την εθιμική χρήση»ή τα συστατικά του σύνθετου συστατικού, χωρίς την ονομασία του σύνθετου συστατικού. Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (γ), σε περίπτωση που σύνθετο συστατικό περιέχεται σε τρόφιμο και στον κατάλογο των συστατικών του τροφίμου παρατίθεται η ονομασία του σύνθετου συστατικού, αμέσως μετά την εν λόγω ονομασία παρατίθενται τα συστατικά του σύνθετου συστατικού με τρόπο που να καθιστά σαφές ότι πρόκειται περί συστατικών του σύνθετου συστατικού. Σε περίπτωση που σύνθετο συστατικό περιέχεται σε τρόφιμο και στον κατάλογο των συστατικών του τροφίμου παρατίθεται η ονομασία του σύνθετου συστατικού, τα συστατικά του σύνθετου συστατικού δύνανται να μην παρατεθούν στον εν λόγω κατάλογο σε οποιαδήποτε των ακόλουθων περιπτώσεων: (ί) σε περίπτωση που το σύνθετο συστατικό δύναται (Α) δυνάμει πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η οποία καθίσταται δεσμευτική επί της Δημοκρατίας και αποκτά άμεση ισχύ στην έννομη τάξη της βάσει σύμβασης η οποία κυρώθηκε από τη Δημοκρατία, όπως ενδεχόμενη σύμβαση για προσχώρηση της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή

22 2430 (Β) δυνάμει εκάστοτε ισχύουσας πρωτογενούς ή δευτερογενούς νομοθεσίας ή πρότυπου, που υιοθετεί πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, να πωληθεί ως τρόφιμο, χωρίς η σήμανση του να περιλαμβάνει κατάλογο των συστατικών του'» (ϋ) σε περίπτωση που το σύνθετο συστατικό απαρτίζει λιγότερο από το 25% του τελικού προϊόντος και κανένα από τα συστατικά του σύνθετου συστατικού δεν είναι πρόσθετο τροφίμων άλλο από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4(ε)(ϋ) και (iii).

23 2431 Μέρος 2 Κατηγορίες συστατικών τα οποία δύνανται να παρατίθενται στον κατάλογο των συστατικών τροφίμου με την καθοριζόμενη ονομασία αναφορικά με την κατηγορία τους Στήλη 1 Κατηγορία συστατικών Στήλη 2 Ονομασία Στήλη 3 Όροι χρήσης της ονομασίας Έλαια εξευγενισμένα, εκτός από ελαιόλαδο «Έλαιο» Η ονομασία πρέπει να συνοδεύεται: (α) με την ένδειξη «φυτικό» ή «ζωϊκό», κατά περίπτωση, ή (β) με την ένδειξη της ειδικής ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης του ελαίου. Λίπη εξευγενισμένα «Λίπος» ή «λιπαρή ύλη» Σε περίπτωση υδρογονωμένου ελαίου, η ονομασία πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη «υδρογωνομένο». Η ονομασία πρέπει να συνοδεύεται (σ) με την ένδειξη «φυτικό» ή «ζωϊκό», κατά περίπτωση, ή (β) με την ένδειξη της ειδικής ζωικής ή φυτικής προέλευσης του λίπους.

24 2432 Στήλη 1 Κατηγορία συστατικών Στήλη 2 Ονομασία Στήλη 3 Όροι χρήσης της ονομασίας Λίπη εξευγενισμένα (συνέχεια) Μείγματα αλεύρων από δύο ή περισσότερα είδη δημητριακών Μη τροποποιημένο άμυλο ^άμυλο τροποποιημένο με φυσική μέθοδο ή με ένζυμα Είδη ψαριού Έιδη τυριού «Άλευρο» «Άμυλο» «Ψάρι(α)» «Τυρί(ά)» Σε περίπτωση υδρογονωμένου λίπους, η ονομασία πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη «υδρογονωμένο». Η ονομασία πρέπει να ακολουθείται από παράθεση των ειδών δημητριακών από τα οποία προέρχεται το μείγμα αλεύρου, κατά σειρά φθίνουσας τάξης βάρους. Σε περίπτωση που το άμυλο δυνατό να περιέχει γλουτένιο, η ονομασία πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της ειδικής φυτικής προέλευσης του αμύλου. Η ονομασία και παρουσίαση του τροφίμου, που περιέχει είδος ψαριού ως συστατικό, δεν πρέπει να αναφέρονται σε συγκεκριμένο είδος ψαριού. Η ονομασία και παρουσίαση του τροφίμου, που περιέχει είδος τυριού ως συστατικό, δεν πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένο είδος τυριού. 4

25 2433 Στήλη 1 Κατηγορία συστατικών Στήλη 2 Ονομασία Στήλη 3 Όροι χρήσης της ονομασίας Είδη αρτυμάτων (περιλαμβανομένων μειγμάτων αρτυμάτων) Αρωματικά φυτά ή μέρη τους (περιλαμ βανομ ένων μειγμάτων αρωματικών φυτών ή μερών αυτών) Παρασκευάσματα κόμμεων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή κόμμεως βάσεως για τσίχλες Τριμμένη (αλεσμένη) φρυγανιά οποιασδήποτε προέλευσης Κατηγορίες σακχαρόζης Άνυδρη δεξτρόζη μονοϋδρίτης δεξτρόζης Σιρόπι γλυκόζης αφυδατωμένο σιρόπι γλυκόζης «Αρτύματα» ή «Μείγμα αρτυμάτων» «Αρωματικό(ά) φυτό(ά)» ή «μείγμα(τα) αρωματικών φυτών» «Κόμμι βάσεως» «Τριμμένη φρυγανιά» «Ζάχαρη» «Δεξτρόζη» «Σιρόπι γλυκόζης» Η αναλογία του αρτύματος ή του μείγματος αρτυμάτων, στο τρόφιμο που το περιέχει ως συστατικό, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% του βάρους του τροφίμου. Η αναλογία του αρωματικού φυτού ή μέρους αυτού ή μείγματος αρωματικού φυτού ή μέρους αυτών, στο τρόφιμο που το περιέχει ως συστατικό, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% του βάρους του τροφίμου.

26 2434 Στήλη 1 Κατηγορία συστατικών Στήλη 2 Ονομασία Στήλη 3 Όροι χρήσης της ονομασίας Πρωτεΐνες του γάλακτος (καζεΐνες, καζεϊνικά άλατα, και πρωτεΐνες του τυραγάλακτος και του αφρού γάλακτος) καθώς και τα μείγματα τους Βούτυρο κακάου πιέσεως, με εξώθηση (expeller) ή εξευγενισμένο Ζαχαρωμένα φρούτα Μείγματα λαχανικών Τύποι κρασιού 1 «Πρωτεΐνες γάλακτος» «Βούτυρο κακάο» «Ζαχαρωμένα φρούτα» «Λαχανικά» «Κρασί» Η αναλογία του ζαχαρωμένου φρούτου, στο τρόφιμο που το περιέχει ως συστατικό, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% του βάρους του τροφίμου. Η αναλογία του μείγματος λαχανικών, στο τρόφιμο που το περιέχει ως συστατικό, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% του βάρους του τροφίμου 1 Σε περίπτωση που η πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 17 ης Μαίου 1999, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, όπως ο Κανονισμός αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καταστεί δεσμευτικός επί της Δημοκρατίας βάσει σύμβασης η οποία έχει κυρωθεί από τη Δημοκρατία, όπως ενδεχόμενη σύμβαση για προσχώρηση της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τύποι κρασιών, στους οποίους αναφέρεται η παρούσα σημείωση, είναι οι οριζόμενοι στην προαναφερόμενη πράξη.

27 2435 Μέρος 3 Κατηγορίες συστατικών τα οποία πρέπει να παρατίθενται στον κατάλογο των συστατικών τροφίμου με την ονομασία της κατηγορίας τους, καθώς και με τη δική τους ονομασία και, εάν υπάρχει, τον αριθμό Ε.Κ. Χρωστικές ουσίες Συντηρητικά Αντιοξειδωτικά Γαλακτωματοποιητές Πυκνωτικά μέσα Πηκτωματογόνοι παράγοντες Σταθεροποιητές Ενισχυτικά γεύσης Οξέα Ρυθμιστές οξύτητας Αντισυσωματοποιητικοί παράγοντες Τροποποιημένα άμυλα 1 Γλυκαντικές ουσίες Διογκωτικά αρτοποιίας Αντιαφριοτικοί παράγοντες Υλικά επικάλυψης Γαλακτωματοποιητικά άλατα 2 Βελτιωτικά αλεύρων Σκληρυντικοί παράγοντες Υγροσκοπικά μέσα Διογκωτικοί παράγοντες Προωστικοί παράγοντες Δεν είναι υποχρεωτική η ένδειξη, σε κατάλογο των συστατικών τροφίμου, της ονομασίας και του αριθμού Ε.Κ. συστατικού, ττου εμπίπτει στην κατηγορία προσθέτων τροφίμων στην οποία αναφέρεται η παρούσα σημείωση. Σε περίπτωση που το τροποποιημένο άμυλο δυνατό να περιέχει γλουτένιο, η ονομασία της εν λόγω κατηγορίας προσθέτων τροφίμων πρέπει να συνοδεύεται, σε κατάλογο των συστατικών τροφίμου, από ένδειξη της ειδικής φυτικής προέλευσης του αμύλου. 2 Μόνο για τετηγμένα τυριά και προϊόντα με βάση το τετηγμένο τυρί.

28 2436 ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Κανονισμός 4 (1) (γ)) ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΕΝΤΟΣ Η ΕΠΙ ΤΡΟΦΙΜΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, ένδειξη της ποσότητας συστατικού ή κατηγορίας συστατικών, που χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγή ή παρασκευή ενός τροφίμου, πρέπει να περιλαμβάνεται. στη σήμανση του τροφίμου σε οποιαδήποτε των ακόλουθων περιπτώσεων: (α) σε περίπτωση που το συστατικό ή, κατά περίπτωση, η κατηγορία συστατικών εμφανίζεται στην ονομασία υπό την οποία το τρόφιμο πωλείται ή ο καταναλωτής γενικά συνδέει το εν λόγω συστατικό ή κατηγορία συστατικών με την ονομασία υπό την οποία το τρόφιμο πωλείται» (β) σε περίπτωση που το συστατικό ή, κατά περίπτωση, η κατηγορία συστατικών διακρίνεται σαφώς στη σήμανση, με λέξεις, εικόνες ή γραφική απεικόνιση» (γ) σε περίπτωση που το συστατικό ή, κατά περίπτωση, η κατηγορία συστατικών έχει ουσιαστική σημασία για το χαρακτηρισμό του τροφίμου και για τη διάκριση του από άλλα προϊόντα με τα οποία είναι δυνατό να συγχέεται λόγω της ονομασίας ή της εμφάνισης του. 2. Οι υποπαράγραφοι (α) και (β) της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται σε έκαστη των ακόλουθων περιπτώσεων: (α) σε περίπτωση συστατικού ή κατηγορίας συστατικών, στην οποία αναφέρεται η ένδειξη «με γλυκαντικά» ή «με

29 2437 Όγδοο Παράρτημα. σάκχαρα και γλυκαντικά» η οποία πρέπει να περιλαμβάνεται στη σήμανση τροφίμου βάσει του Κανονισμού 4(1 )(ια) και του Όγδοου Παραρτήματος^ (β) σε περίπτωση πρόσθετης βιταμίνης ή πρόσθετου ανόργανου άλατος, που αποτελεί αντικείμενο ένδειξης σχετικά με τις τροφικές ιδιότητες σύμφωνα με τον Ενδέκατο Κανονισμό 4 (3) και το Ενδέκατο Παράρτημα. Παράρτημα. 3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε των ακόλουθων περιπτώσεων. (α) σε περίπτωση που το συστατικό ή, κατά περίπτωση, η κατηγορία συστατικών περιέχεται σε στερεό τρόφιμο το οποίο πωλείται εντός υγρού καλύψεως, και ένδειξη του καθαρού στραγγισμένου βάρους του τροφίμου περιλαμβάνεται στη σήμανση του τροφίμου^ (β) σε περίπτωση που η συμπερίληψη της ένδειξης της ποσότητας του συστατικού ή, κατά περίπτωση, της κατηγορίας συστατικών, στη σήμανση του τροφίμου που την περιέχει, είναι υποχρεωτική (ί) (ϋ) βάσει πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η οποία είναι δεσμευτική επί της Δημοκρατίας και έχει άμεση ισχύ στην έννομη τάξη της βάσει σύμβασης που έχει κυρωθεί από τη Δημοκρατία, όπως ενδεχόμενη σύμβαση για προσχώρηση της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή βάσει εκάστοτε ισχύουσας πρωτογενούς ή δευτερογενούς νομοθεσίας ή προτύπου, που υιοθετεί πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

30 2438 σε περίπτωση που το συστατικό ή, κατά περίπτωση, η κατηγορία συστατικών χρησιμοποιείται σε μικρές ποσότητες για αρωματισμό» σε περίπτωση που ενώ ένδειξη του συστατικού ή, κατά περίπτωση, της κατηγορίας συστατικών περιλαμβάνεται στην ονομασία υπό την οποία το τρόφιμο που την περιέχει πωλείται, το συστατικό ή η κατηγορία αυτή δεν είναι καθοριστική για την επιλογή του καταναλωτή, υπό την προϋπόθεση ότι η διακύμανση της ποσότητας αυτού του συστατικού ή κατηγορίας δεν είναι ουσιώδης για το χαρακτηρισμό του τροφίμου ή τέτοιας φύσεως ώστε να το διακρίνει από άλλα παρόμοια προϊόντα» σε περίπτωση που (ί) (ϋ) πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η οποία είναι δεσμευτική επί της Δημοκρατίας και έχει άμεση ισχύ στην έννομη τάξη της βάσει σύμβασης που έχει κυρωθεί από τη Δημοκρατία, όπως ενδεχόμενη σύμβαση για προσχώρηση της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή εκάστοτε ισχύουσα πρωτογενής ή δευτερογενής νομοθεσία ή πρότυπο, που υιοθετεί πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, καθορίζει επακριβώς την ποσότητα συστατικού ή κατηγορίας συστατικών, εντός ή επί τροφίμου, χωρίς να καθιστά υποχρεωτική την συμπερίληψη της ένδειξης της εν λόγω ποσότητας στη σήμανση του τροφίμου '* στη περίπτωση που καθορίζεται στην παράγραφο 4(δ) του Δεύτερου Παραρτήματος.

31 Η ένδειξη της ποσότητας του συστατικού ή, κατά περίπτωση, της κατηγορίας συστατικών, η οποία απαιτείται από την παράγραφο 1 (α) εκφράζεται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, ως ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί στην ποσότητα του συστατικού ή της κατηγορίας συστατικών κατά τη στιγμή της χρήσης της στην παραγωγή ή παρασκευή του τροφίμου «και (β) είτε περιλαμβάνεται στην ονομασία υπό την οποία το τρόφιμο πωλείται είτε παρατίθεται ακριβώς δίπλα από την εν λόγω ονομασία είτε παρατίθεται στον κατάλογο των συστατικών του τροφίμου σε συνδυασμό με το σχετικό συστατικό ή τη σχετική κατηγορία συστατικών. 5. Ανεξάρτητα από την υποπαράγραφο (α) της παραγράφου 4 (α) σε περίπτωση τροφίμου το οποίο έχει απωλέσει υγρασία μετά από την υποβολή του σε θερμική ή άλλη κατεργασία (ί) η ποσότητα του συστατικού ή, κατά περίπτωση, της κατηγορίας συστατικών εκφράζεται ως το βάρος του συστατικού ή, κατά περίπτωση, της κατηγορίας συστατικών, που χρησιμοποιείται για την παρασκευή 100g τελικού προϊόντος, σε περίπτωση που η εν λόγω ποσότητα ή η συνολική ποσότητα όλων των συστατικών, για τα οποία πρέπει να παρατίθεται ένδειξη της ποσότητας δυνάμει της παραγράφου 1, υπερβαίνει το 100% ίκαι

32 2440 (ϋ) σε κάθε άλλη περίπτωση, η εν λόγω ποσότητα εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία η οποία αντιστοιχεί στις ποσότητες των χρησιμοποιηθέντων συστατικών στο τελικό προϊόν» (β) η ποσότητα πτητικού συστατικού ή, κατά περίπτωση, κατηγορίας πτητικών συστατικών εκφράζεται βάσει της κατά βάρος αναλογίας της στο τελικό προϊόν* (γ) η ποσότητα συστατικού ή, κατά περίπτωση, κατηγορίας συστατικών, που χρησιμοποιείται σε συμπυκνωμένη ή αφυδατωμένη μορφή και που ανασυνιστάται κατά την παρασκευή του τροφίμου, δύναται να εκφράζεται βάσει της κατά βάρους αναλογίας της πριν από τη συμπύκνωση ή αφυδάτωση» (δ) σε περίπτωση τροφίμου το οποίο είναι συμπυκνωμένο ή αφυδατωμένο και το οποίο προορίζεται να επανασυνισταθεί με την προσθήκη νερού, η ποσότητα του συστατικού ή, κατά περίπτωση, της κατηγορίας συστατικών δύναται να εκφράζεται βάσει της κατά βάρους αναλογίας τους στο ανασυνεστημένο τρόφιμο.

33 2441 ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Κανονισμός 4 (1) (δ)) ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ ΚΑΙ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΕΝΟΥ ΒΑΡΟΥΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 1. Η καθαρή ποσότητα προσυσκευασμένου τροφίμου εκφράζεται (α) σε περίπτωση που το τρόφιμο είναι υγρό, στην κατά περίπτωση περισσότερο αρμόζουσα από τις ακόλουθες μονάδες όγκου: (ί) λίτρο «(ϋ) εκατοστόλιτρο'» (ϋί) χιλιοστόλιτρο» (β) σε κάθε άλλη περίπτωση, στην κατά περίπτωση περισσότερο αρμόζουσα από τις ακόλουθες μονάδες μάζας: (ί) (Π) χιλιόγραμμο'» γραμμάριο» 2. (α) Σε περίπτωση που προσυσκευασία αποτελείται από δύο ή περισσότερες αυτοτελείς προσυσκευασίες που περιέχουν την ίδια ποσότητα του ίδιου προϊόντος, η ένδειξη της καθαρής ποσότητας εκφράζεται με αναγραφή της καθαρής ποσότητας που περιέχεται σε κάθε αυτοτελή προσυσκευασία και του ολικού αριθμού των προσυσκευασιών αυτών. (β) Η προαναφερόμενη στην υποπαράγραφο (α) ένδειξη

Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί

Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί Χρίστος Χρίστου Λενής Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Υγειονομικές Υπηρεσίες 1 ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 Εισαγωγή Προσδοκώμενοι

Διαβάστε περισσότερα

1888 Κ.Δ.Π. 226/2005. Τία σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της ΕυρώπαϊκιΊς

1888 Κ.Δ.Π. 226/2005. Τία σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της ΕυρώπαϊκιΊς Ε.Ε. Παρ. ΗΙ(Ι) Αρ. 3988, 6.5.2005 1888 Κ.Δ.Π. 226/2005 226 Οι περί Γλυκαντικών Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1989L0107 EL 10.09.1994 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ Αθήνα, 17.04.2013 Το νέο νομοθετικό πλαίσιο Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές Καν 1169/2011 & Καν 1924/2006 Επισήμανση, παρουσίαση & διαφήμιση τροφίμων Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισχυρισμοί διατροφής «ισχυρισμός» αναφερόμενος σε τρόφιμο: Κάθε μήνυμα ή απεικόνιση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1988L0388 EL 07.02.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Επιδιωκόμενοι στόχοι της Νομοθεσίας Οι πολύτιμες ουσίες και κατά συνέπεια οι

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011

Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΦΕΤ/ ΚΥ Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές τροφίμων Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015. Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών,

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015. Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Για σκοπούς προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 6.5.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 109/29 Ο ΗΓΙΑ 2000/13/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 2000 για προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου.

Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. Άρθρο 59 (1) Προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. 1. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στα προϊόντα κακάο και σοκολάτας τα οποία προορίζονται για τη διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1)

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1) Άρθρο 11α Διαθρεπτική Επισήμανση (1) 1. α) Το παρόν άρθρο αφορά στην διαθρεπτική επισήμανση των τροφίμων που προορίζονται να διατεθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή. Εφαρμόζεται, επίσης, σε τρόφιμα που

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

«Άρθρο 137» Παγωτά ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 137 ΚΤΠ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ «Άρθρο 137» Παγωτά 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία οικολογική Συσκευασία. «Αναγραφή Πληροφοριών για το προϊόν επί της Συσκευασίας» Μαντζιούρα Βασιλική ΣΕΑ 10109. Εισαγωγή

Συσκευασία οικολογική Συσκευασία. «Αναγραφή Πληροφοριών για το προϊόν επί της Συσκευασίας» Μαντζιούρα Βασιλική ΣΕΑ 10109. Εισαγωγή Συσκευασία οικολογική Συσκευασία «Αναγραφή Πληροφοριών για το προϊόν επί της Συσκευασίας» Στυλ κύριου υπότιτλου Μωραΐτη Στέλλα ΣΕΑ 10001 Μαντζιούρα Βασιλική ΣΕΑ 10109 Εισαγωγή Η αναγραφή διατροφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρo 137. Παγωτά ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 137-1

Άρθρo 137. Παγωτά ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 137-1 Άρθρo 137 Παγωτά 1. α) «Παγωτά», νοούνται προϊόντα που παρασκευάζονται με ανάμιξη είτε γάλακτος από τα είδη και κατηγορίες που αναφέρονται στα άρθρα 79 και 80 του Κώδικα Τροφίμων και σε συνδυασμό μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δρ. Μπόσκου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δρ. Μπόσκου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δρ. Μπόσκου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής Η επισήμανση είναι ένας ιδιαίτερος τομέας στο χώρο της συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 817/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ελαιόλαδο Νοµοθεσία - Ελαιόλαδο - Καν. (ΕΚ) αριθ. 1019/2002, για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου. (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο θεσμικό πλαισιο Επισήμανση Τροφίμων. Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013

Το νέο θεσμικό πλαισιο Επισήμανση Τροφίμων. Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013 Το νέο θεσμικό πλαισιο Επισήμανση Τροφίμων Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013 Κανονισμός 1169/2011 Βασικά σημεία Πληροφόρηση σχετικά με ένα τρόφιμο που είναι διαθέσιμη στον καταναλωτή μέσω, Επισήμανσης (ετικέτας)

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205

12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 EL 12.11.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/205 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1131/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ----

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 2. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 3. ΝΕΡΑ ΠΗΓΗΣ Α.1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΕΡΑ Ορισµός χαρακτηριστικά: Είναι πόσιµο νερό,

Διαβάστε περισσότερα

ξπlbλιjiί 151(1) του 2001 153(1) τόυ 2002 132(1) του 2003 67(1) του 2004 20.4.2004,

ξπlbλιjiί 151(1) του 2001 153(1) τόυ 2002 132(1) του 2003 67(1) του 2004 20.4.2004, Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 3197 Κ.Δ.Π. 353/2005 Αρ. 4019,29.7.2005 Αριθμός 353 Οι περί Χρωστικών Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γενικές διατάξεις Η βασική νομοθετική πράξη που ρυθμίζει θέματα επισήμανσης των τροφίμων είναι η Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜO

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜO ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜO Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 82 23.03.2007, σ. 27. (α) «Οδηγία 2007/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0096(COD) 12.1.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμός Όνομα 0. Όλες οι κατηγορίες τροφίμων 01. Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων 2008R1333 EL 20.07.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων 1. «Γλυκαντικά» χαρακτηρίζονται πρόσθετα τροφίμων, τα οποία χρησιμοποιούνται: για να προσδώσουν γλυκεία γεύση στα τρόφιμα, ή ως επιτραπέζια γλυκαντικά. 2. α) «Μόνον τα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 17.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 78/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 232/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12.2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 129(Ι) του 2002. Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

160(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014

160(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4468, 31.10.2014 Ν. 160(Ι)/2014 160(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα

Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα για βρέφη και β βρεφικής ηλικίας, μεταποιημένες τροφές

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικό µητρώο των πρόσθετων υλών ζωοτροφών σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003

Κοινοτικό µητρώο των πρόσθετων υλών ζωοτροφών σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 Κοινοτικό µητρώο των πρόσθετων υλών ζωοτροφών σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 Επεξηγηµατικές σηµειώσεις (Καθεστώς : ηµοσιεύθηκε το Νοέµβριο του 2006.) [Αναθ. 6 ] ιεύθυνση D Υγεία και ευζωία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την κατανόηση των ενδείξεων

Οδηγίες για την κατανόηση των ενδείξεων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Οδηγίες για την κατανόηση των ενδείξεων στις Συσκευασίες των Τροφίμων ΑΘΗΝΑ 2009 C h o k o fan Κέικ σοκολάτας Eμπορική ονομασία (σελ. 4) Ονομασία πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των ακόλουθων πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 179, 14.7.1999,

Διαβάστε περισσότερα

Ηρόδοτος Ηροδότου Υγειονομικός Λειτουργός Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείο Υγείας

Ηρόδοτος Ηροδότου Υγειονομικός Λειτουργός Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείο Υγείας Ηρόδοτος Ηροδότου Υγειονομικός Λειτουργός Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείο Υγείας Σκοπός Ενημέρωση και εφαρμογή με σκοπό την αποφυγή της παραπλάνηση του καταναλωτή σχετικά με τη φύση και τις ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πώς διαβάζεται. 500g. Πλούσιο σε ίνες. Ποσότητα. Ονομασία του προϊόντος. Κατάλογος συστατικών. Διατήρηση. Παραγωγός / Εισαγωγέας. τον Ιούνιο του 2008

Πώς διαβάζεται. 500g. Πλούσιο σε ίνες. Ποσότητα. Ονομασία του προϊόντος. Κατάλογος συστατικών. Διατήρηση. Παραγωγός / Εισαγωγέας. τον Ιούνιο του 2008 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πώς διαβάζεται Νιφάδες ρυζιού και σιτάρι ολικής αλέσεως, εμπλουτισμένα με βιταμίνες (B1, B2, B3, B6, φολικό οξύ, B12, C) και σίδηρο Καθαρό βάρος: ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ τον

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 47, 18.02.2004, σ.26.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Q-CERT ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Q-CERT 16/03/2011 1. Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1.1 Ο παρών κανονισμός περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

L 215/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2011

L 215/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2011 L 215/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 835/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Αυγούστου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ RO-RO ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές απαιτήσεις για την ποσότητα περιεχομένου και την επισήμανση ως προς την ποσότητα, προσυσκευασμένων προϊόντων.

Γενικές απαιτήσεις για την ποσότητα περιεχομένου και την επισήμανση ως προς την ποσότητα, προσυσκευασμένων προϊόντων. Γενικές απαιτήσεις για την ποσότητα περιεχομένου και την επισήμανση ως προς την ποσότητα, προσυσκευασμένων προϊόντων. 1. Προσυσκευασμένα προϊόντα (βλ. άρθρο 3, ΦΕΚ 2090/Β/2014) 2. Προϊόν ορίζεται ένα συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου.

Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. Άρθρο 132 (1) Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου. 1. α) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. β) Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 31.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 286/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2012 για τροποποίηση με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή

Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή 1989L0398 EL 20.11.2003 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

1994L0035 EL 15.08.2006 004.001 1

1994L0035 EL 15.08.2006 004.001 1 1994L0035 EL 15.08.2006 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών ΘΕΜΑ «Προμήθεια τυριών με ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών» Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΖΑΝΕΙΟ Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά θα προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών. α/α Κωδικός Είδος Ποσότητα 1 ΤΓ058 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 14.6.2002 L 155/27 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2002 για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής. Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2004/45/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 3186 Κ.Λ.Π. 352/2005 Αρ. 4019, 29.7.2005 Αριθμός 352 Οι περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιμα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7

1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 1.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 276/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Μαρτίου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί 2005. 3499 Κ.Δ.Π. 419/2005 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ)

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί 2005. 3499 Κ.Δ.Π. 419/2005 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4027, 2.9.2005 3499 Κ.Δ.Π. 419/2005 Αριθμός 419 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 28 περί Τροποποίησης Παραρτήματος των περί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. 1(1) 1384 Ν. 131(Ι)/2006 Αρ. 4092, 20.10.2006 Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα Το έγγραôο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα Ο ΗΓΙΑ 94/35/ΕΚΤΟΥΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥΚΑΙΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1994 γιαταγλυκαντικάπουπροορίζονταιναχρησιμοποιηθούνστατρόôιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ»

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ» ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΥΖΟ» Το όνομα «ούζο» επέχει θέσιν επωνυμίας πώλησης αλκοολούχου ποτού που α- νήκει στην κατηγορία των «αποσταγμένων anis» και είναι καταχωρισμένο στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (7) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων αξιολόγησε EL 31.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 739/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΥΣΙΩΝ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΥΣΑΝΕΞΙΕΣ ΣΕ ΜΗ ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΥΣΙΩΝ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΥΣΑΝΕΞΙΕΣ ΣΕ ΜΗ ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΥΣΙΩΝ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΥΣΑΝΕΞΙΕΣ ΣΕ ΜΗ ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ.1169/2011

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές Αλεξάνδρα Νικολακοπούλου Μονάδα E.4, Διατροφή, σύστασης τροφών και πληροφόρησης Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 5Η. Όνομα Μονάδας Μέτρησης. τεμάχιο. Παστεριωμένο γάλα λίτρα ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ(ΔΟΧΕΙΟ 10 LT)

ΟΜΑΔΑ 5Η. Όνομα Μονάδας Μέτρησης. τεμάχιο. Παστεριωμένο γάλα λίτρα ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ(ΔΟΧΕΙΟ 10 LT) ΟΜΑΔΑ 5Η ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ Α/Α 1 Κατηγορία Ειδών (CPV) Γιαούρτι (15551300-8) SAP 40001012 Όνομα Μονάδας Μέτρησης τεμάχιο Σχόλια ΓΙΑΟΥΡΤΙ 200 ΓΡ. 2 Παστεριωμένο γάλα (15511100-4) 40000991 τεμάχιο ΓΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελαιόλαδο και Καταναλωτής

Ελαιόλαδο και Καταναλωτής Ελαιόλαδο και Καταναλωτής ΕΘΙΑΓΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ INTERNATIONAL OLIVE COUNCIL ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ PREFECTURE OF CHANIA Το ελαιόλαδο είναι ένας φυσικός χυμός που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Μ1Η-2ΑΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 18-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ. Αριθμ.Πρωτ.

ΑΔΑ: Β4Μ1Η-2ΑΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 18-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ. Αριθμ.Πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TMHMA A Αθήνα, 18-12-2012 Αριθμ.Πρωτ.: οικ 30/003/1311 Π

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 129(I) του 2002... (Ι) του 2005. Για σκοπούς συμπλήρωσης των εφαρμοστικών διατάξεων των περί Επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΘ. ΚΑΡΑΟΥΛΗ Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος Μηχ. EPFL, Lausanne ΜSc Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας RWTH- Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Υπ. Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία.

Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία. Άρθρο 30 (1) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων που υποβάλλονται σε επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία. 1. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται στην παρασκευή, την εμπορία και την εισαγωγή τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Τυριών στο Νοσοκομείο μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ===================== Πειραιάς: 12-10-15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όσον αφορά τις πρώτες ύλες και τα τελικά προϊόντα του Προγράμματος, θα πρέπει να τηρούνται αυστηροί όροι και προϋποθέσεις για ζητήματα υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

DANONE RESEARCH Centre Daniel Carasso Route départementale 128 91767 PALAISEAU Cedex. Υπόψη κυρίας Isabelle Subi. Kυρία,

DANONE RESEARCH Centre Daniel Carasso Route départementale 128 91767 PALAISEAU Cedex. Υπόψη κυρίας Isabelle Subi. Kυρία, ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ (DGCCRF) 59, BD VINCENT AURIOL TELEDOC 75703 PARIS CEDEX 13 C2SG2010-07-29G:\ARGENE\NEOALIM\Dossiers Français\Gomme Guar\L-Danone-info

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών

Διαβάστε περισσότερα

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Τα υποδεικνυόμενα ανώτατα

Διαβάστε περισσότερα