ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Αρ.Μητρώου 980/ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΕΑΠΕΚ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Αρ.Μητρώου 980/ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΕΑΠΕΚ)"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Αρ.Μητρώου 980/ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΕΑΠΕΚ) 1

2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΥΕΑΠΕΚ) ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Η επωνυµία του Συνδέσµου θα είναι Σύνδεσµος Εταιρειών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΥΕΑΠΕΚ) και πιο κάτω θα αναφέρεται ως ο «Σύνδεσµος». Ε ΡΑ 2. Η έδρα του Συνδέσµου θα είναι στα Ακίνητα Χαραλαµπίδη, Λεωφόρος Γρίβα ιγενή 30, Λευκωσία, στο γραφείο της οποίας θα γίνονται όλες οι συνελεύσεις για τις εργασίες του Συνδέσµου και θα απευθύνονται όλες οι ειδοποιήσεις και ανακοινώσεις. ΣΚΟΠΟΙ 3. Οι σκοποί του Συνδέσµου θα είναι:- (α) Η ρύθµιση των σχέσεων και διαφορών µεταξύ µελών εργοδοτών, άλλων εργοδοτών και εργοδοτουµένων. (β) Η οργάνωση των µελών του Συνδέσµου για συντονισµό των ενεργειών τους και λήψη συλλογικών µέτρων για προώθηση και διασφάλιση των επαγγελµατικών και οικονοµικών τους συµφερόντων. (γ) Η προάσπιση και προβολή των συµφερόντων των µελών του Συνδέσµου έναντι της Κυβέρνησης, των Ηµικρατικών ή άλλων Οργανισµών όπως και των τοπικών αρχών. (δ) Η ανάπτυξη, προαγωγή και βελτίωση του επαγγελµατικού επιπέδου των µελών, η σύσφιξη των σχέσεων και η ανάπτυξη του πνεύµατος της αλληλεγγύης και της στενής συνεργασίας µεταξύ τους για εξάλειψη του αθέµιτου συναγωνισµού και προστριβής µεταξύ των µελών, η προάσπιση των κοινών συµφερόντων και η αλληλοβοήθεια, η αλληλοϋποστήριξη και η εκπροσώπηση του Συνδέσµου σαν ενιαία οργάνωση. (ε) Η συλλογή και παροχή πληροφοριών προς τα µέλη. (στ) Η παροχή προς τα µέλη συµβουλευτικών, νοµικών ή άλλης φύσης υπηρεσιών τις οποίες το ιοικητικό Συµβούλιο θα θεωρεί χρήσιµες για την προαγωγή των συµφερόντων του επαγγέλµατος. 2

3 (ζ) Η συνεργασία ή συµµετοχή οικονοµικά ή όχι, άµεσα ή έµµεσα στις εργασίες ή τους σκοπούς οποιουδήποτε νόµιµου Συνδέσµου ή Οµοσπονδίας Εργοδοτών που έχει σαν σκοπό την προαγωγή των συµφερόντων των εργοδοτών. (η) Η προαγωγή των επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών και η καλυτέρευση των συνθηκών του επαγγέλµατος τους. (θ) Η µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο προστασία των νοµίµων συµφερόντων των µελών. (ι) Η δηµιουργία Ταµείου για τη λειτουργία του Συνδέσµου και την επίτευξη των σκοπών του. (ια) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: Για την καλύτερη προώθηση των σκοπών του Συνδέσµου, το ιοικητικό Συµβούλιο θα µπορεί να διορίζει συµβουλευτικές ή άλλες ειδικές Υπεπιτροπές προς τις οποίες θα µπορεί να αναθέτει ειδικά καθήκοντα. Οι συστάσεις και αποφάσεις των υπεπιτροπών αυτών θα υποβάλλονται προς το ιοικητικό Συµβούλιο για περαιτέρω χειρισµό. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ 4. Οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισµός που ασχολείται µε τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας που εργοδοτεί υπαλλήλους µπορεί να γίνει µέλος αφού υποβάλει αίτηση (εξαιρούνται τα ιδρυτικά µέλη) στο ιοικητικό Συµβούλιο. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 5. Κάθε µέλος του Συνδέσµου έχει υποχρέωση να πληρώνει τακτικά τη συνδροµή του και όλες τις οικονοµικές υποχρεώσεις του προς το Σύνδεσµο. 6. Κάθε µέλος πρέπει να συµµορφώνεται µε τις πρόνοιες του Κατασταστικού και των κανονισµών του Συνδέσµου και να υποστηρίζει τις αποφάσεις του.σ. 7. Το κάθε µέλος που έχει ξοφλήσει όλες τις οικονοµικές του υποχρεώσεις προς το Σύνδεσµο έχει δικαίωµα µιας ψήφου κατά τις Γενικές Συνελεύσεις. 8. Κάθε µέλος θα δίνει στο Σύνδεσµο λεπτοµέρειες για τα σοβαρά αιτήµατα που υποβάλλονται από εργοδοτούµενους του, ο δε Σύνδεσµος θα φροντίζει για τον διακανονισµό τους µε τη συµπαράσταση του.σ. 3

4 9. Κανένα µέλος δεν θα προσφέρει χωρίς τη συγκατάθεση του.σ. εργασία σε οποιοδήποτε πρόσωπο που απεργεί από την εργασία άλλου µέλους ή το οποίο αργεί λόγω κήρυξης «λοκ-άουτ». 10. Κανένα µέλος δεν θα κηρύξει «λοκ-άουτ» χωρίς προηγουµένως να έχει την έγκριση του.σ. του Συνδέσµου. 11. Κανένα µέλος δεν θα προσλαµβάνει στην υπηρεσία του οποιοδήποτε πρόσωπο που προέρχεται από τις εργασίες άλλου µέλους του Συνδέσµου χωρίς προηγούµενη συνεννόηση µε τον πρώην εργοδότη του. 12. Όλα τα µέλη είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για τα χρέη και τις υποχρεώσεις του Συνδέσµου. 13. Οποιοδήποτε µέλος το οποίο αρνείται να συµµορφωθεί προς το Καταστατικό αυτό ή τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ή ενεργεί κατά τρόπον προσβλητικό για τον Σύνδεσµο ή εχθρικό προς τα συµφέροντα του Συνδέσµου, θα υπόκειται σε µία από τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές τις οποίες το.σ. θα δικαιούται να επιβάλει σε αυτό αφού προηγουµένων δώσει σ αυτό την ευκαιρία να απολογηθεί. (α) Επίπληξη. (β) Προσωρινή αποβολή µη υπερβαίνουσα τα 2 χρόνια, ή (γ) Οριστική αποβολή. Νοείται όµως ότι το µέλος που τιµωρείται θα δικαιούται να υποβάλει έφεση κατά της απόφασης του.σ. στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου µε την κατάθεση έγγραφης αίτησης προς το Γραµµατέα του Συνδέσµου µέσα σε 7 µέρες από της έκδοσης της εφεσιβαλλοµένης απόφασης. Σε τέτοια περίπτωση ο Γραµµατέας έχει υποχρέωση να συγκαλέσει µέσα σε (7) µέρες, από την ηµέρα λήψης της αίτησης, Έκτακτη Συνέλευση για εξέταση της έφεσης αυτής, η δε απόφαση της γενικής συνέλευσης θα είναι τελεσίδικη και τελειωτική. 14. Οποιοδήποτε µέλος του Συνδέσµου που αισθάνεται ότι αδικήθηκε από οποιαδήποτε απόφαση του.σ. µπορεί να κάµει έφεση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία η απόφαση θα είναι τελεσίδικη και τελειωτική. Αυτή η Γενική Συνέλευση θα συγκαλείται από τον Γραµµατέα µόνο σε περίπτωση που η αίτηση του εφεσιβάλλοντος µέλους υποστηρίζεται από τις υπογραφές των 2/3 των ψήφων µελών του Συνδέσµου τα οποία κατά την µέρα της υπογραφής της αίτησης είχαν δικαίωµα ψήφου. 15. (α) Οποιοδήποτε µέλος του Συνδέσµου µπορεί να υποβάλει γραπτώς οποιοδήποτε παράπονο προς το.σ. σε σχέση µε τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνδέσµου από το.σ. και να ζητήσει σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Νοείται ότι η γραπτή αίτηση αφ ενός να προσυπογράφεται από πέντε µέλη που την υποστηρίζουν και αφ ετέρου θα καθορίζει τη φύση και τις βάσεις του παραπόνου εναντίον του.σ. 4

5 (β) Ο Γραµµατέας του Συνδέσµου έχει υποχρέωση να καλέσει τη ζητούµενη Συνέλευση µέσα σε 15 µέρες από την ηµέρα που λαµβάνει την αίτηση. (γ) Η Συνέλευση θα εξετάσει το παράπονο και ή θα απαλλάξει κάθε µοµφής ή θα ερευνήσει ή θα παύσει το.σ. Σε περίπτωση παύσης του.σ. τα µέλη του Συµβουλίου θα αφήσουν τις θέσεις τους και η ίδια έκτακτη Γενική Συνέλευση θα προχωρήσει στην εκλογή νέου.σ. 16. (α) Οποιοδήποτε µέλος του Συνδέσµου µπορεί να υποβάλει γραπτώς οποιοδήποτε παράπονο προς το.σ. σε σχέση µε την µη συµµόρφωση άλλου µέλους ή καταστρατήγηση κανονισµών και/ή αποφάσεων του.σ. (β) Το.Σ. µέσα σε 7 µέρες από την ηµέρα που λαµβάνει το γραπτό παράπονο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του.σ. µε τα ενδιαφερόµενα µέλη για διερεύνηση της υπόθεσης και λήψη σχετικής απόφασης. 17. Μέλος το οποίο καθυστερεί τις συνδροµές προς το Σύνδεσµο δεν θα δικαιούται να ψηφίζει ή να εκλέγεται σε οποιοδήποτε αξίωµα του Συνδέσµου. 18. Εάν οποιοδήποτε µέλος επιθυµεί να παραιτηθεί θα υποβάλει την παραίτηση του γραπτώς προς το.σ. χωρίς όµως να απαλλάσσεται και των οικονοµικών του υποχρεώσεων, πριν τη σχετική απόφαση της Επιτροπής. ΠΟΡΟΙ, ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ 19. (α) Το ικαίωµα εγγραφής καθορίζεται στις 20. (β) Η Ετήσια Συνδροµή των Μελών καθορίζεται στις 100 και καθίσταται πληρωµή το Α τρίµηνο του έτους. (γ) (δ) Εάν οποιοδήποτε µέλος καθυστερεί τις συνδροµές του πέραν των τεσσάρων µηνών θα ειδοποιείται γραπτώς από το Γραµµατέα για να τις πληρώσει, εάν παραλείψει να συµµορφωθεί µέσα σε ένα µήνα, το.σ. µπορεί να το διαγράψει. Νοείται ότι το.σ. µπορεί να απαλλάξει οποιοδήποτε µέλος από την καταβολή συνδροµών λόγω ειδικών συνθηκών. Έκτακτες εισφορές, δωρεές και οποιοδήποτε άλλο εισόδηµα που προέρχεται νόµιµα στον Σύνδεσµο. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΕΣ 20. (Ι) Όλη η ακίνητη και κινητή περιουσία του Συνδέσµου θα είναι εγγεγραµµένη στο όνοµα του Συνδέσµου για τη χρήση και όφελος των µελών και θα είναι υπό τον έλεγχο του.σ. 5

6 (ΙΙ) Η περιουσία του Συνδέσµου θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για: (α) Την πληρωµή µισθών, επιδοµάτων και εξόδων των αξιωµατούχων ή εµµίσθων υπαλλήλων του Συνδέσµου. (β) Την πληρωµή εξόδων διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων ελέγχου των λογαριασµών. (γ) Την αγωγή ή υπεράσπιση οποιασδήποτε νοµικής διαδικασίας η οποία αφορά τον Σύνδεσµο ή οποιοδήποτε µέλος του, όταν η αγωγή αυτή ή υπεράσπιση γίνεται για εξασφάλιση ή προστασία των δικαιωµάτων του ή οποιωνδήποτε δικαιωµάτων τα οποία πιθανόν να προκύψουν από τις σχέσεις οποιουδήποτε µέλους µε τους εργατοϋποαλλήλους του. (δ) Τη διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων για θέµατα επαγγελµατικών διαφορών εκ µέρους του Συνδέσµου ή των µελών του. (ε) Την αγορά ή ενοικίαση οποιουδήποτε κτιρίου ή γης που απαιτείται για τους σκοπούς του Συνδέσµου. (στ) Συνδροµές ή άλλες εισφορές σε οποιαδήποτε νόµιµη Οµοσπονδία από δύο ή περισσότερους Συνδέσµους ή σε οποιοδήποτε Σώµα προσώπων το οποίο ιδρύθηκε για συντονισµό των ενεργειών οποιουδήποτε Συνδέσµου ή παραρτήµατος του, όπως καθορίζεται στο Καταστατικό τους. (ζ) Συνδροµές ή άλλες εισφορές σε φιλανθρωπικά, εκπαιδευτικά ή µορφωτικά ιδρύµατα ή οργανισµούς. (η) Νοµική Συµβουλή για εξασφάλιση ή προστασία των δικαιωµάτων του ή των σχέσεων οποιουδήποτε µέλους µε τους υπαλλήλους του ή των δικαιωµάτων του ή των εξαρτωµένων του τα οποία πιθανόν να προκύψουν από πολιτική αγωγή ή αιτία. (θ) Έκδοση, εκτύπωση, δηµοσίευση και κυκλοφορία οποιουδήποτε βιβλίου, εφηµερίδας ή άλλου περιοδικού, δελτίου ή φυλλαδίου ή άλλης έντυπης φιλολογίας για την προώθηση των σκοπών του όπως καθορίζεται από τον περί Συντεχνιών Νόµο, για την προαγωγή των συµφερόντων των µελών. (ι) Τόκους σε δάνεια και νόµιµους φόρους. (ια) Για οποιοδήποτε άλλο νόµιµο σκοπό προβλεπόµενο από το παρόν Καταστατικό. (ΙΙΙ) Το.Σ. µπορεί να συνάψει δάνειο µέχρι ολικού ποσού ευρώ. Αλλά σε περίπτωση σύναψης δανείου πέραν των ευρώ απαιτείται η έγκριση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. (IV) Τα κεφάλαια του Συνδέσµου µπορούν να επενδύονται µετά από απόφαση το.σ. υπό τον Πρόεδρο, σε οποιαδήποτε Κυβερνητικά χρεώγραφα ή να καταθέτονται σε µία εγκεκριµένη Τράπεζα. 6

7 Το Σύνδεσµο δεσµεύουν για οικονοµικά ζητήµατα, εκτός αν προνοείται ειδικά από τον παρόν Καταστατικό, οι υπογραφές του Προέδρου ή του Γραµµατέα µαζί µε τον Ταµία και ο Περί Συντεχνιών Νόµος. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21. Ο Σύνδεσµος θα διοικείται από ιοικητικό Συµβούλιο που θα εκλέγεται από τα µέλη και θα αποτελείται από επτά (7) µέλη. Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου θα πρέπει να έχουν συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να µην κατέχουν οποιοδήποτε αξίωµα σε οποιαδήποτε άλλη «Συντεχνία» εκτός Οµοσπονδιών. 22. Τα µέλη του.σ. θα εκλέξουν από αυτούς, στην πρώτη συνεδρία τους, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραµµατέα και Ταµία του Συνδέσµου. 23. Το.Σ. θα συνεδριάζει τακτικά µία φορά κάθε µήνα ή έκτακτα όταν προσκληθεί από το Γραµµατέα ή όταν το ζητήσουν τέσσερα µέλη. 24. Το.Σ. του Συνδέσµου ευθύνεται για τα πιο κάτω: (α) Εκτέλεση των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων. (β) Προώθηση των σκοπών του Συνδέσµου. (γ) Εφαρµογή των προνοιών του Καταστατικού. (δ) Καλή διαχείριση των αναφυοµένων προβληµάτων και των οικονοµικών του Συνδέσµου. (ε) Υποβολή προς την Τακτική Συνέλευση έκθεσης για τα πεπραγµένα, ελεγµένη έκθεση λογαριασµών καθώς επίσης και προϋπολογισµό των εσόδων και εξόδων. (στ) Πλήρωση κενών θέσεων του Συµβουλίου από τον κατάλογο των επιλαχόντων, εάν υπάρχουν, είτε από οποιωνδήποτε άλλων µελών του Συνδέσµου. 25. Θα διαχειρίζεται, θα διευθύνει τις εργασίες του Συνδέσµου γενικά και θα ενεργεί για και εκ µέρους του Συνδέσµου. Το κύριο καθήκον του θα είναι ο αγώνας και η προσπάθεια για επίτευξη των σκοπών του Συνδέσµου. 26. Θα επιβλέπει τη διαχείριση του Συνδέσµου γενικά. Θα τηρεί λογαριασµούς και θα ελέγχει κατά διάφορα διαστήµατα τα µετρητά που έχει ο Ταµίας και οι αξιωµατούχοι του Συνδέσµου. 27. Θα φροντίζει να εφαρµόζονται οι πρόνοιες του Καταστατικού και θα αποφασίζει για οποιοδήποτε µη διευκρινισµένο σηµείο του Καταστατικού αλλά σε καµία περίπτωση θα αλλάζει το υφιστάµενο Καταστατικό του Συνδέσµου. 7

8 28. Θα κηρύσσει κενή τη θέση οποιουδήποτε µέλους του.σ. το οποίο παραιτείται ή απουσιάζει χωρίς άδεια ή δικαιολογηµένη αιτία κατά τρεις συνεχόµενες συνεδριάσεις, από τις οποίες η µία θα είναι τακτική και θα αντικαθιστά αυτό µε τον πρώτο επιλαχόντα ή εάν δεν υπάρχει αυτό µπορεί να το αντικαθιστά µε οποιοδήποτε µέλος του Συνδέσµου. 29. Θα υποβάλλει την παραίτηση του, εάν 4 ή περισσότερα µέλη του παραιτηθούν ή για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση τους είτε ταυτόχρονα είτε κατά διαστήµατα, νοουµένου ότι πριν από αυτή την παραίτηση του θα καλέσει για αυτό έκτακτη Γενική Συνέλευση για να εκλεγεί νέο.σ. σύµφωνα µε το άρθρο Οι αποφάσεις του.σ. θα καταχωρούνται από τον Γραµµατέα στο Βιβλίο των Πρακτικών και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα. 31. Θα υπάρχει απαρτία στις συνεδριάσεις του.σ. εάν παραστούν σε αυτές πέραν των µισών µελών του. Εάν δεν υπάρχει απαρτία η συνεδρίαση θα αναβάλλεται για άλλη µέρα και ώρα µέσα σε 15 µέρες όπως αποφασίσουν τα παρόντα µέλη και ο Γραµµατέας θα στείλει αµέσως νέες ειδοποιήσεις. Αποφάσεις λαµβάνονται από την πλειοψηφία των ψήφων µελών που βρίσκονται στη συνεδρία. 32. Οι συνεδριάσεις του.σ. θα προεδρεύονται από τον Πρόεδρο ή στην απουσία του από τον Αντιπρόεδρο. Ανάλογα µε την περίπτωση, ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων θα κανονίζει τη διαδικασία των συνεδριάσεων και σε περίπτωση ισοψηφίας θα έχει τη νικώσα ψήφο. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 33. Θα γίνεται µία τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση µέσα στο πρώτο εξάµηνο κάθε έτους, σε ηµεροµηνία που θα ορίζεται από το.σ. και άλλες έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που θα καλούνται από το.σ. ή γραπτά από τα 2/3 των µελών τα οποία θα έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους προς τον Σύνδεσµο. Σε αυτές τις Γενικές Συνελεύσεις θα προεδρεύει ο Πρόεδρος του Συνδέσµου, ή στην απουσία του ο Αντιπρόεδρος στην απουσία και αυτού θα εκλέγεται προσωρινός Πρόεδρος από τα παρευρισκόµενα µέλη. 34. Πρέπει να δίνεται από το.σ. του Συνδέσµου προς τα µέλη τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν γραπτή ειδοποίηση για την σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή 7 ηµέρες πριν για έκτακτη Γενική Συνέλευση, αλλά η µη λήψη προειδοποίησης από οποιοδήποτε µέλος δεν ακυρώνει οποιεσδήποτε ενέργειες σε οποιαδήποτε Συνέλευση. 35. Απαρτία στις Γενικές Συνελεύσεις θα αποτελεί η πλειοψηφία των ψήφων των παρόντων µελών τα οποία θα έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις τους προς το Σύνδεσµο και αποφάσεις θα λαµβάνονται, εκτός όπως 8

9 προνοείται από το Καταστατικό, µε πλειοψηφία των παρευρισκοµένων µελών. 36. Εάν µέσα σε µισή ώρα από την ορισθείσα δεν σχηµατιστεί απαρτία τότε τα παρόντα µέλη που έχουν τακτοποιηµένα τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς το Σύνδεσµο θ αποτελούν απαρτία. 37. Ζητήµατα εκλογής.σ. ή αντιπροσώπων, αλλαγής επωνυµίας, συγχωνεύσεως µε άλλο Σύνδεσµο, ίδρυσης ή προσχώρησης σε Οµοσπονδία ή Συνοµοσπονδία, επιβολής αναγκαστικών εισφορών, τροποποιήσεων του καταστατικού, ανταπεργίας (λοκ-άουτ), διάλυσης του Συνδέσµου και προσωπικής φύσης ζητήµατα θα αποφασίζονται µε µυστική ψηφοφορία. Άλλα εκτός των πιο πάνω θα αποφασίζονται µε ανύψωση των χεριών, εκτός εάν ζητηθεί από (7) τουλάχιστον µέλη να γίνει µυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση µυστικής ψηφοφορίας η συνέλευση θα διορίζει τρία µέλη από τα παρευρισκόµενα τα οποία θα συλλέγουν τους ψήφους, θα επιβλέπουν τη ψηφοφορία και θα καταµετρούν τους ψήφους. 38. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Προεδρεύων θα έχει τη νικώσα ψήφο. 39. Στην αρµοδιότητα της τακτικής ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα υπάγεται η ψήφιση του προϋπολογισµού του τρέχοντος οικονοµικού έτους, η υποβολή και έγκριση των ελεγµένων λογαριασµών του οικονοµικού έτους που έληξε µαζί µε την έκθεση των ελεγκτών καθώς και της ετήσιας έκθεσης του.σ. για τα πεπραγµένα του έτους που έληξε, η υποβολή της απογραφής της περιουσίας του Συνδέσµου καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέµα σχετικό µε τους σκοπούς του Συνδέσµου στην ηµερήσια διάταξη. 40. Η Γενική Συνέλευση θα εγκρίνει τον προϋπολογισµό του Συνδέσµου για το επόµενο έτος και θα εκλέξει τα µέλη του.σ. µε µυστική ψηφοφορία. ΕΚΛΟΓΕΣ 41. Η εκλογή του.σ. θα γίνεται κάθε διετία κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση και σε περίπτωση περισσότερων βάσει του άρθρου 21 του Καταστατικού προβλεπόµενων υποψηφίων, µε µυστική ψηφοφορία ως εξής: (α) Κατ αρχήν υποβάλλονται υποψηφιότητες, εάν ο αριθµός των υποψηφιοτήτων είναι πέραν των επτά (7) τότε θα διορίζονται δύο πρόσωπα για έλεγχο των ψηφοφόρων και καταµέτρηση των ψήφων. (β) Σε κάθε παρευρισκόµενο µέλος, το οποίο έχει δικαίωµα ψήφου, θα δίδεται ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα φέρει τη σφραγίδα του Συνδέσµου και την υπογραφή του Γραµµατέα. (γ) Κάθε µέλος θα γράψει στο ψηφοδέλτιο τα ονόµατα επτά (7) µελών, τα οποία θεωρεί κατάλληλα για µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. 9

10 (δ) Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα εξασφαλίσουν το µεγαλύτερο αριθµό ψήφων θα κηρυχθούν µέλη του.σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας η εκλογή θα γίνεται µε κλήρο. Αφού τα πρώτα 7 (επτά) µέλη εκλεγούν αφού συγκεντρώσουν τους περισσότερους ψήφους, οι δύο επόµενοι θεωρούνται επιλαχόντες µέλη. ΠΡΟΕ ΡΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ 42. (ι) Ο Πρόεδρος θα προεδρεύει και θα κανονίζει τη διαδικασία των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του.σ. και σε περίπτωση ισοψηφίας θα έχει τη νικώσα ψήφο. Θα υπογράφει αυτός µαζί µε τον Γραµµατέα τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του.σ. (ιι) Ο Αντιπρόεδρος βοηθά και αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 43. Τα καθήκοντα του Γραµµατέα είναι τα ακόλουθα: (1) Να τηρεί Μητρώο των µελών. (2) Να τηρεί στο βιβλίο των πρακτικών τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του.σ. και των Γενικών Συνελεύσεων του Συνδέσµου, όπως και πρακτικά, τα οποία θα δεικνύουν πλήρως και µε ακρίβεια όλες τις αποφάσεις σε σχέση µε το διορισµό αξιωµατούχων, την είσπραξη, εξεύρεση ή πληρωµή χρηµάτων, τη διάθεση περιουσίας, τη σύνταξη κανονισµών, τα ονόµατα των προτεινόµενων υποψηφίων και το αποτέλεσµα οποιασδήποτε εκλογής, τα οποία θα υπογράφει ο ίδιος µαζί µε τον Πρόεδρο κατά την επόµενη συνεδρίαση του.σ. ή την επόµενη Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου ανάλογα µε την κάθε περίπτωση. (3) Θα διεξάγει την αλληλογραφία του Συνδέσµου, σφραγίζει και υπογράφει όλα τα έγγραφα και επιστολές του Συνδέσµου. (4) Θα εξουσιοδοτεί τον ταµία για πληρωµές που θα βασίζονται πάνω σε αποδείξεις οι οποίες θα φυλάγονται σε ιδιαίτερο φάκελλο. (5) Θα αποστέλλει στον Έφορο Συντεχνιών πριν τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους γενική ελεγµένη κατάσταση των εισπράξεων, πληρωµών, εσόδων και εξόδων, η οποία θα δεικνύει πλήρως το ενεργητικό και παθητικό κατά την προηγούµενη 31ην εκεµβρίιου. Θα δεικνύη καταχωρηµένα τα έξοδα όσον αφορά τους διάφορους σκοπούς του Συνδέσµου κατά τέτοιον τρόπο και θα περιλαµβάνει λεπτοµέρειες όπως τις απαιτεί ο Έφορος Συντεχνιών. (6) Θα κρατεί Βιβλίο της Περιουσίας του Συνδέσµου. 10

11 (7) Θα κοινοποιεί προς όλα τα µέλη τις αποφάσεις του.σ. και των Γενικών Συνελεύσεων καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία και θα φροντίζει για την εφαρµογή των αποφάσεων τους και προώθηση των σκοπών του Συνδέσµου. ΤΑΜΙΑΣ 44. Τα καθήκοντα του Ταµία έχουν ως ακολούθως: (1) Θα φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωµάτων εγγραφής και των συνδροµών των µελών και θα εκδίδει την πιο κάτω απόδειξη για και εκ µέρους του Συνδέσµου η οποία θα φέρει τη σφραγίδα του Συνδέσµου και την υπογραφή του. Αρ.... Ελήφθη από... το ποσόν των... γιά... Ηµεροµηνία... Υπογραφή Ταµία... (2) Θα τηρεί Βιβλίο Ταµείου και άλλα λογιστικά βιβλία όπως αριθµηµένα διπλότυπα αποδείξεων και πληρωµών στα οποία θα δεικνύονται πλήρεις και ακριβείς λογαριασµοί για όλες τις εισπράξεις και δαπάνες από µέρους του Συνδέσµου και βιβλίου περιουσιών. (3) Θα εκτελεί όλες τις πληρωµές που έγκρινε το.σ. και θα φυλάσσει όλες τις σχετικές αποδείξεις σε ειδικό φάκελλο. (4) Θα είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήµατα του Συνδέσµου τα οποία θα βρίσκονται υπό την κατοχή ή υπό τον έλεγχο του. (5) Θα εφοδιάζει το.σ. οποτεδήποτε του ζητηθεί να το πράξει αυτό, µε την οικονοµική κατάσταση του Συνδέσµου ή κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση ή οποτεδήποτε το ζητήσει αυτό η Γενική Συνέλευση. Θα δίδει ακριβή και αληθή λογαριασµό για όλες τις εισπράξεις και πληρωµές που έγιναν από αυτόν, καθώς και για το υπόλοιπο των χρηµάτων που έχει στην κατοχή του ή οποιαδήποτε άλλη περιουσία, η οποία του εµπιστεύθηκε από την ηµέρα που ανέλαβε καθήκοντα ή την ηµεροµηνία των τελευταίων λογαριασµών, οποιαδήποτε εκ των δύο τυγχάνει να είναι η πιο πρόσφατη. (6) Θα καταθέτει κάθε ποσό πέραν των 50 στο όνοµα του Συνδέσµου σε µία Τράπεζα την οποία εγκρίνει το.σ. 11

12 (7) Θα παραδίδει αµέσως, εάν του ζητηθεί µετά τον έλεγχο των λογαριασµών που υπέβαλε σύµφωνα µε το άρθρο 44(5) στο.σ. του Συνδέσµου κάθε υπόλοιπο που οφείλει προς το Σύνδεσµο και όλα τα γραµµάτια, βιβλία και έγγραφα καθώς και την άλλη περιουσία του Συνδέσµου η οποία είναι στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο του. (8) Θα είναι προσωπικά υπεύθυνος για την περιουσία του Συνδέσµου και θα συµµορφώνεται και εκτελεί γενικά όλες τις πρόνοιες του Νόµου σχετικά µε τα καθήκοντα του. ΕΛΕΓΚΤΕΣ 45. Το.Σ. θα διορίζει κάθε έτος ένα εγκεκριµένο Ελεγκτή για έλεγχο των λογαριασµών και βιβλίων του Συνδέσµου. Ο Ελεγκτής πρέπει να εγκρίνεται από τον Έφορο Συντεχνιών. Οι ελεγµένοι αυτοί λογαριασµοί θα υποβάλλονται από τον Γραµµατεά του Συνδέσµου στον Έφορο των Συντεχνιών. Ο ελεγκτής θα έχει απόλυτη ελευθερία να ελέγχει οποιαδήποτε βιβλία ή έγγραφα του Συνδέσµου και ο έλεγχος θα γίνεται αυστηρά σύµφωνα µε τον παρόν Καταστατικό και του Νόµους περί Συντεχνιών. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ 46. (1) Οποιοσδήποτε αξιωµατούχος ή και άλλο µέλος θα υπόκειται µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σε καθαίρεση ή αποβολή από τον Σύνδεσµο εάν δεν συµµορφώνεται µε το Καταστατικό ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του.σ. (2) Όλοι οι αξιωµατούχοι προτού αποσυρθούν από τη θέση τους οφείλουν να παραδώσουν στο.σ. όλη την περιουσία του Συνδέσµου που βρίσκεται στην κατοχή τους. (3) Μέλη που αποβλήθηκαν από τον Σύνδεσµο θα χάνουν όλα τα δικαιώµατα τους πάνω στην περιουσία του Συνδέσµου και τα άλλα ωφελήµατα. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 47. Οποιοδήποτε µέλος ή πρόσωπο το οποίο έχει νόµιµο συµφέρον στα Κεφάλαια του Συνδέσµου µπορεί, µετά από αίτηση προς τον Γραµµατέα, να εξετάσει τα βιβλία και τους λογαριασµούς του Συνδέσµου οποιαδήποτε µέρα και κατά τη διάρκεια εργάσιµων ωρών. 48. Ο Σύνδεσµος θα διατηρεί και φυλάσσει Μητρώο των Μελών το οποίο οποιοδήποτε µέλος θα µπορεί να επιθεωρήσει κατά καιρούς, µετά που θα υποβάλει αίτηση προς τον Γραµµατέα, κατά τις πιο πάνω ηµέρες και ώρες. 12

13 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 49. (1)Το Καταστατικό αυτό µπορεί να τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί µε απόφαση που θα ληφθεί από Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου, µε µυστική ψηφοφορία και µε πλειοψηφία όλων των ψήφων των µελών του Συνδέσµου που έχουν δικαίωµα να ψηφίσουν σύµφωνα µε το άρθρο 7. (2) Ζητήµατα ερµηνείας του Καταστατικού αυτού θα αποφασίζονται από το.σ. ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ 50. Ο Σύνδεσµος παρέχει στα µέλη του: (α) Επαγγελµατικά ωφελήµατα όπως επίδοµα επαγγελµατικών διαφορών, νοµική συµβουλή και βοήθεια, οποτεδήποτε αυτή είναι αναγκαία, σε σχέση µε το επάγγελµα τους. Το ποσό του επιδόµατος επαγγελµατικών διαφορών καθορίζεται από το.σ. ανάλογα της ζηµιάς η οποία προέκυψε στο µέλος λόγω κήρυξης ανταπεργίας (λοκ-άουτ) ή υπέστη απεργία από τους εργάτες του. Μέλος το οποίο κηρύσσει ανταπεργία χωρίς την έγκριση του.σ. δεν δικαιούται σε τέτοιο επίδοµα. (β) Νοµική συµβουλή και βοήθεια παρέχεται από το.σ. σε οποιοδήποτε µέλος µετά από υποβολή γραπτής αίτησης προς αυτό. (γ) Ωφελήµατα προνοίας όπως επίδοµα ασθενείας, ατυχήµατος, ανεργίας, πτώχευσης και γήρατος, καθώς και ιατρική περίθαλψη και φάρµακα, παρέχονται σε αυτό από το.σ., ανάλογα των συνθηκών και της 7οικονοµικής κατάστασης του Συνδέσµου, µετά από γραπτή αίτηση προς αυτή. (δ) Έξοδα κηδείας και χορήγηση οικογενειακού χρηµατικού ποσού λόγω θανάτου, παρέχονται στους εξαρτωµένους του µέλους, κατόπιν απόφασης του.σ. ΙΑΛΥΣΗ 51. (1) Ο Σύνδεσµος θα διαλύεται εάν ο αριθµός των Μελών του είναι κάτω από τους 20. (2) Ο Σύνδεσµος µπορεί να διαλυθεί µε απόφαση που λαµβάνεται από Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό, µε µυστική ψηφοφορία από πλειοψηφία τουλάχιστον των 4/5 (τεσσάρων πέµπτων) των µελών του Συνδέσµου που έχουν δικαίωµα ψήφου, νοουµένου ότι ο αριθµός των µελών που διαφωνούν είναι λιγότερος από

14 (3) Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσµου η περιουσία του, αφού πληρωθούν όλες οι οικονοµικές υποχρεώσεις, θα πηγαίνει στο φιλανθρωπικό ίδρυµα «Κάνε µια Ευχή». (4) Μέσα σε 14 µέρες από της διάλυσης θα αποστέλλεται στον Έφορο Συντεχνιών Γνωστοποίηση υπογραµµένη από τον Ταµία και τον Γραµµατέα του Συνδέσµου. ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ 52. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ή υποβολής αιτηµάτων σε οποιοδήποτε µέλος θα ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία. (1) Να ειδοποιείται αµέσως ο Σύνδεσµος και να αποστέλλεται αντίγραφο των αιτηµάτων στο.σ. (2) Ανάλογα µε τη φύση της διαφοράς ή των αιτηµάτων και µε βάση τη συµβουλή του.σ., το µέλος είτε θα αναλαµβάνει από µόνο του την επίλυση του προβλήµατος είτε θα αναθέτει αυτό στο Σύνδεσµο. (3) Εάν ο Σύνδεσµος είναι µέλος της Οµοσπονδίας Εργοδοτών & Βιοµηχάνων (ΟΕΒ), θα ζητά τη συµβουλή της τελευταίας για επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς συλλογικής φύσης. (4) Ανταπεργία (λοκ-άουτ) δεν θα κηρύττεται από οποιοδήποτε µέλος χωρίς την έγκριση του.σ. Σε περίπτωση δε ανταπεργίας από όλα τα µέλη του Συνδέσµου µπορεί να ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση µε µυστική ψηφοφορία. ΙΑΦΟΡΑ 53. Ο Σύνδεσµος θα έχει σφραγίδα η οποία θα φέρει το όνοµα του Συνδέσµου και το έτος ίδρυσης, µπορεί επίσης να έχει και σχετικό έµβληµα. 54. Κάθε µέλος του Συνδέσµου θα δικαιούται δωρεάν ένα αντίγραφο του Καταστατικού αυτού. Πρόσωπα που δεν είναι µέλη µπορεί να πάρουν αντίγραφο µε πληρωµή 0, Ο Σύνδεσµος µπορεί να συγχωνευθεί µε οποιοδήποτε άλλο Σύνδεσµο, µετά από απόφαση που θα ληφθεί σε Γενική Συνέλευση κατά την οποία τα 2/3 των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου, ψηφίσουν υπέρ αυτής της συγχώνευσης µε µυστική ψηφοφορία. Νοείται ότι η συγχώνευση πρέπει να εγκριθεί από τον Έφορο των Συντεχνιών. Ο Σύνδεσµος µπορεί να αλλάξει επωνυµία εάν τα 2/3 των µελών το αποφασίσουν στην Γενική Συνέλευση, µε µυστική ψηφοφορία. 14

15 56. Ο Σύνδεσµος µπορεί να αλλάξει την επωνυµία του µετά από απόφαση που θα ληφθεί σε Γενική Συνέλευση κατά την οποία τα 2/3 των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου, ψηφίσουν υπέρ αυτής της αλλαγής. 57. Το οικονοµικό έτος του Συνδέσµου καθορίζεται από την 1η Ιανουαρίου µέχρι την 31 εκεµβρίου κάθε έτους. 58. Ο Σύνδεσµος, αν τα συµφέροντα του απαιτούν, θα πληρώνει µισθούς σε έµµισθους γραµµατείς ή υπαλλήλους, είτε µόνος του είτε σε συνδυασµό µε άλλους Συνδέσµους της πόλης του ή του νησιού νοουµένου ότι αυτό θα εγκριθεί από το.σ. 59. Ο Σύνδεσµος δεν έχει παραρτήµατα. 60. Ο Σύνδεσµος ιδρύθηκε την ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΙΤΗΤΩΝ KA GEN 15

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (Cyprus Association of Security Companies) 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ: 1.1 Το όνομα του Συνδέσμου είναι Κυπριακός Σύνδεσμος Eπιχειρήσεων Ασφάλειας/Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΦΕ ΡΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1998 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ : ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ιδρύεται Σύνδεσμος με την ονομασία Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου (ΣΕΣΕΛΚ) ο οποίος στη συνέχεια θα αναφέρεται ως "Σύνδεσμος".

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ εκέµβριος 2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Τ Ο Υ Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ 1. ΟΝΟΜΑ Ε ΡΑ 1.1. Το όνοµα του Συνδέσµου είναι «Φίλοι της Λευκωσίας» και στη συνέχεια του παρόντος καταστατικού θα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Υ ΚΥΠΡΟΥ (αναθεωρήθηκε στις 13.1.1993) 1. Όνομα - Έδρ α - Έμβλημα 1.1 Ο Σύνδεσμος ονομάζεται "Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου"

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Έκδοση Σεπτέμβριος 2016 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ 2. ΕΔΡΑ 3. ΣΚΟΠΟΙ Το όνομα του Συνδέσμου είναι : ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται από τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2011 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΕΜΒΛΗΜΑ και ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 1. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: (1) Ιδρύεται από τους γονείς των μαθητών του Γυμνασίου Μακεδονίτισσας Σύνδεσμος Γονέων με την επωνυμία Σύνδεσμος Γονέων και κηδεμόνων Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 1. Ιδρύεται από τους γονείς των μαθητών του Λυκείου Αγίας Φυλάξεως

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ε ΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Άρθρο 1 Επωνυµία Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ε ΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Άρθρο 1 Επωνυµία Συλλόγου Σφραγίδα: Καταχωρήθηκε στις 9/8/2001 υπ αριθ.πρωτ.: VS/1-1/47718/01-R IČO (Αριθ.εµπ.µητρ.) 265 38 458 Στρογγυλή σφραγίδα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΣΔΥΚ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΣΔΥΚ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΣΔΥΚ) 2014 Σελίδα 1/24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΑΡΘΡΟ 1: ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 2: ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ... 4 ΑΡΘΡΟ 3: ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Γενική συνέλευση ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ Άρθρο 25(του καταστατικού) 1. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται από τα τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ GRAMMAR SCHOOL

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ GRAMMAR SCHOOL ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ GRAMMAR SCHOOL ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σύνδεσμος Γονέων των μαθητών του GRAMMAR SCHOOL Λευκωσίας με την επωνυμία «Σύνδεσμος Γονέων THE GRAMMAR SCHOOL που στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φ.Ι.Π.Α. ΚΥΠΡΟΥ (Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου Άρθρο 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με το όνομα «ΦΙΠΑ Κύπρου»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 Σύλλογος φέρει το όνοµα «ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 : ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Birth Forward» στην Κύπρο, που στη συνέχεια θα αναφέρεται σαν ο «Σύνδεσμος». Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΘΑΚΗ»

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΘΑΚΗ» Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΘΑΚΗ» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΘΑΚΗ» Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα και με βάση τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο του

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ε.Α.ΓΕ.Κ.) Ιδρύθηκε την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. προσώπου που διέπεται από το σχετικό Νόµο και Κανονισµούς, και ο οποίος έχει

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. προσώπου που διέπεται από το σχετικό Νόµο και Κανονισµούς, και ο οποίος έχει ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στις 22.10.2007 από τους κατοίκους της κοινότητας Αργακίου πολιτιστικός, αθλητικός, φιλολογικός και µουσικός Όµιλος µε την επωνυµία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΓΑΚΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ (Ζ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ (Ζ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ (Ζ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται ο Σύνδεσμος Γονέων των μαθητών και μαθητριών του Δημοτικού Σχολείου Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ---------------------------- 3 Άρθρο 2 Ε ΡΑ ---------------------------------------------------- 3 Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΙ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (Ο.Ν.Ε.) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Εσωτερικού Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΝΕ: 1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1.1. Το Πολιτικό γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.)

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) APΘPO 1 - EΠΩNYMIA 1.1 Ο Σύνδεσμος φέρει την επωνυμία Σύνδεσμος Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) ονομαζόμενος πιο κάτω Σ.Ο.ΚΑ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ V23-9-09 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όνομα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 Σο όνομα του συλλόγου των Κυπρίων διπλωματούχων Υυσικών Επιστημών είναι «Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Περιεχόμενα Άρθρο 1: Όνομα Συνδέσμου... 3 ΑΡΘΡΟ 2: ΕΔΡΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3: ΣΚΟΠΟΙ... 4 ΑΡΘΡΟ 4: ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 5: ΜΕΛΗ... 4 ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.ΔΙΙ. 36/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2482 της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 36 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

SAIL FIRST SAILING CLUB

SAIL FIRST SAILING CLUB ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ SAIL FIRST SAILING CLUB ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΒΛΗΜΑ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρον 1. Ιδρύεται το Σωματείο με την επωνυμία SAIL FIRST SAILING CLUB το οποίο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συντεχνία Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας Της Ελλάδος (Κύπρου) Σ.ΥΠ.Ε.Τ.Ε ΑΡΘΡΑ 1. Ι ΡΥΣΗ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ 2. ΣΚΟΠΟΙ 3. Ε ΡΑ & ΓΡΑΦΕΙΑ 4. ΜΕΛΗ 5. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 82 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 82 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 82 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 3. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Όμιλος με την ονομασία «ΟΜΙΛΟΣ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ TEY-ATHK», με έδρα τη Λευκωσία, ο οποίος θα καλείται στο εξής για συντομία «Όμιλος». Ο Όμιλος υπάγεται στο «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΥ-ΑΤΗΚ»,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΚΟΠΟΙ ΜΕΛΗ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα και με βάση τις διατάξεις της Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων νομοθεσίας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 1. Η επωνυμία της Συντεχνίας είναι "Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ" και στο εξής για συντομία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - 1 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ A. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο Στην παρ. 1 συµπληρώνονται οι λέξεις : Επαγγελµατική Οργάνωση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Κατασκευής Τεχνικών Έργων

ΑΡΘΡΟ 1 ο Στην παρ. 1 συµπληρώνονται οι λέξεις : Επαγγελµατική Οργάνωση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Κατασκευής Τεχνικών Έργων ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στο κείµενο του καταστατικού της 19 ης Οκτωβρίου 2009 επέρχονται οι παρακάτω συµπληρώσεις και διορθώσεις, όπως προέκυψαν από τις συζητήσεις που πραγµατοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π.Ο.Π.) Ιδρύεται Οργάνωση με το όνομα ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π.Ο.Π.) με έδρα την Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π.Ο.Π.) Ιδρύεται Οργάνωση με το όνομα ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π.Ο.Π.) με έδρα την Λευκωσία. ΑΡΘΡΟ 1: ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π.Ο.Π.) Ιδρύεται Οργάνωση με το όνομα ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (Π.Ο.Π.) με έδρα την Λευκωσία. ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΙ Οι σκοποί της Οργάνωσης είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.Π.Α.Κ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.Π.Α.Κ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Συντεχνία Ακαδημαϊκού Προσωπικού ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.Π.Α.Κ) Αρ. Μητρώου: 991 (Αναθεώρηση 2014) ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό Σωµατείο σαν συλλογικό όργανο των ανά την Ελληνική Επικράτεια κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση.

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωµατείου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µε τίτλο «Ένωση Αγροτουρισµού Θεσσαλίας» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.Ιδρύεται στις 19 Μαρτίου 2015, Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυµία - Έδρα Σκοπός Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 156(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Κύπρο με Έδρα την Λεμεσό Αθλητικός Σύνδεσμος Σωματείων Καράτε FUDOΚAN με την επωνυμία «ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ FUDOΚAN» που στο πιο κάτω θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα