«Ιατροφαρµακευτική & Ψυχοκοινωνική Φροντίδα νεοαφιχθέντων ασυνόδευτων ανηλίκων στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου Καλές ρακτικές υ οδοχής»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ιατροφαρµακευτική & Ψυχοκοινωνική Φροντίδα νεοαφιχθέντων ασυνόδευτων ανηλίκων στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου Καλές ρακτικές υ οδοχής»"

Transcript

1 «Ιατροφαρµακευτική & Ψυχοκοινωνική Φροντίδα νεοαφιχθέντων ασυνόδευτων ανηλίκων στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου Καλές ρακτικές υ οδοχής» Eισηγήτρια: Νάνσυ Ρετινιώτη, Κοινωνική Λειτουργός, Συντονίστρια Κοινωνικής Υ ηρεσίας Γιατροί του Κόσµου Ελληνική Αντι ροσω εία

2 Γιατροί του Κόσµου Ελληνικό Τµήµα Οι Γιατροί του Κόσµου (Médecins du Monde) είναι µία διεθνής, ανθρω ιστική, Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Στόχος της είναι η αροχή ιατρικής βοήθειας σε ευάλωτες ληθυσµιακές οµάδες, ροωθώντας την ισότητα στην ρόσβαση υ ηρεσιών υγείας. ηµιουργήθηκαν το 1990 και α οτελούν µία γνήσια Ελληνική Οργάνωση, βασιζόµενη στις ιδιαιτερότητες της χώρας. Ταυτόχρονα, αραµένουν µέρος του ιεθνούς ικτύου των ΓτΚ, το ο οίο α οτελείται α ό 15 συνολικά τµήµατα.

3 Οι ράσεις µας Ανοιχτά Πολυϊατρεία Κινητές Μονάδες Υ νωτήρια & Ξενώνες ιεθνείς Α οστολές Λειτουργία των ανοιχτών ολυϊατρείων σε Αθήνα, Πέραµα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Χανιά και Καβάλα. Λειτουργία εξο λισµένων κινητών ιατρικών µονάδων για ρόσβαση σε άτοµα α οµακρυσµένων εριοχών. Λειτουργία του 1 ου Υ νωτηρίου Αστέγων στην Αθήνα καθώς και ξενώνα φιλοξενίας ευάλωτων αιτούντων άσυλο. Παροχή έκτακτης ανθρω ιστικής και ιατροφαρµακευτικής βοήθειας σε ευάλωτους ληθυσµούς µέσω διεθνών α οστολών.

4 Οι ράσεις µας Υ οστήριξη Ροµά Στήριξη Αστέγων Ρατσιστική Βία ιαχείριση Κρίσεων Υ οστήριξη της ευ αθούς κοινωνικής οµάδας των Ροµά σε µέρη της ελληνικής ε ικράτειας. Παροχή ρακτικής και ολύ λευρης βοήθειας του άστεγου και ε α ειλούµενης στέγης ληθυσµού. Συνεχής καταγραφή, αρακολούθηση, και αντιµετώ ιση των κρουσµάτων ξενοφοβίας και ρατσισµού. Παροχή έκτακτης ανθρω ιστικής και φαρµακευτικής βοήθειας σε ληγέντες φυσικών καταστροφών.

5 Πύλες Εισόδου Η Ελλάδα, εξαιτίας της ιδιαίτερης γεωγραφικής της θέσης, α οτελεί ύλη εισόδου για χιλιάδες ρόσφυγες και µετανάστες. Πιο συγκεκριµένα, εριοχές ό ως η Μυτιλήνη, η Χίος, η Σάµος, η Λέρος, ο Έβρος, αλλά και ολλά άλλα θαλάσσια και χερσαία σύνορα, α οτελούν τα συχνότερα σηµεία εισόδου µεικτών µεταναστευτικών ροών στη χώρα µας. Οι Γιατροί του Κόσµου Ελλάδος αρεµβαίνουν µε ρογράµµατα ιατροφαρµακευτικής ερίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υ οστήριξης στα Κέντρα Ταυτο οίησης Λέσβου και Χίου

6 Παρεχόµενες Υ ηρεσίες Πρωτοβάθµια ιατρική φροντίδα Παροχή ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας στα άτοµα ου διαµένουν στα κέντρα ρώτης υ οδοχής. Ψυχοκοινωνική υ οστήριξη & α οκατάσταση Παροχή ψυχολογικής και κοινωνικής υ οστήριξης µε υ ηρεσίες διερµηνείας ου αρέχονται α ό δια ολιτισµικούς µεσολαβητές Φαρµακευτική κάλυψη & είδη ρώτης ανάγκης Παροχή φαρµακευτικής κάλυψης καθώς και αγαθών ρώτης ανάγκης και ατοµικής υγιεινής, τρόφιµα, κλινοσκε άσµατα, ιµατισµός, κλ. Στα λαίσια της δράσης τους, οι Γιατροί του Κόσµου συνεργάζονται µε ένα ευρύ δίκτυο φορέων και υ ηρεσιών για την ικανο οίηση των αιτηµάτων ου ροκύ τουν α ό τις αυξηµένες µεταναστευτικές ροές.

7 Ιατρικό Προσω ικό Ψυχο-κοινωνική Υ οστήριξη ηµήτρης Μεσσάρης Γενικός Ιατρός Ειρήνη Κούµπα - Ειδική Παθολόγος Άννα Πάνου - Ψυχολόγος Συντονιστής Πεδίου Νοσηλευτικό Προσω ικό ιερµηνεία Γιώργος Μ άκας Γιάννης Αδαλής Κοινωνικός Νοσηλευτής Λειτουργός Χρήστος ουλγκέρης - Νοσηλευτής Khatibi Golam Nabi ιερµηνέας / Μεταφραστής Η οµάδα έργου των ΓτΚ: Η οµάδα της Κινητής Μονάδας Β στη Μόρια α οτελείται α ό: Συντονιστή εδίου Κοινωνικό λειτουργό ψυχολόγο δύο νοσηλευτές, δύο ιατρούς, έναν διερµηνέα / µεταφραστή και διοικητικό ροσω ικό. Στην έδρα της οργάνωσης α ασχολείται o υ εύθυνος έργου και ένας διοικητικός.

8 Ασυνόδευτοι Ανήλικοι ηµιουργική α ασχόληση ανηλίκων στη Μόρια, Λέσβου

9 Ορισµός Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ως ασυνόδευτος ανήλικος, στην ροσφυγική ορολογία, νοείται ένα ρόσω ο κάτω α ό την ηλικία των 18 ετών(ή της ηλικίας ενηλικίωσης κατά το δίκαιο της χώρας υ οδοχής), υ ήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής, ο ο οίος εισέρχεται χωρίς τις νόµιµες διατυ ώσεις σε µια άλλη χώρα και δεν συνοδεύεται α ό τους γονείς του, α ό ε ίτρο ο ή άλλο ενήλικο ου σύµφωνα µε το νόµο ή το έθιµο είναι υ εύθυνος για την ε ιµέλεια του και µ ορεί να αιτηθεί να υ αχθεί στο καθεστώς του ρόσφυγα στη χώρα ασύλου.

10 ιαδικασία καταγραφής - ταυτο οίησης στοιχείων Ε ίσηµη Καταγραφή των ροσω ικών στοιχείων α ό το κλιµάκιο της Υ.Π.Υ( νοµική ενηµέρωση α ό το ροσω ικό της Υ.Α. του Ο.Η.Ε για τους Πρόσφυγες σχετικά µε τα δικαιώµατα τους) Εκτίµηση (ιατρικό-ψυχοκοινωνικό screening) α ό το κλιµάκιο των Γιατρών του Κόσµου για τη δια ίστωση της ανηλικότητας Ενηµέρωση του ε ικεφαλούς της Υ.Π.Υ α ό το κλιµάκιο των ΓτΚ µέσω γρα τής εισήγησης για την κατάσταση του ασυνόδευτου ανήλικου

11 ιαδικασία καταγραφής - ταυτο οίησης στοιχείων Σε ερί τωση ταυτο οίησης ασυνόδευτου ανηλίκου α ό το ιατρικό-ψυχοκοινωνικό κλιµάκιο των ΓτΚ, η Υ.Π.Υ και οι ΓτΚ ακολουθούν τις α αραίτητες ενέργειες αρα οµ ής των αιδιών σε δοµές φιλοξενίας σε συνεργασία µε το ΕΚΚΑ Ταυτόχρονα γίνεται γρα τή ενηµέρωση ρος τον Εισαγγελέα Μυτιλήνης για την ύ αρξη ασυνόδευτου ανηλίκου και το διορισµό ε ιτρό ου

12 ιαπίστωση ανηλικότητας Κλινική εξέταση για να δια ιστωθούν τα µορφολογικά χαρακτηριστικά τους Εφόσον δεν υ άρχει σαφής εικόνα α ό τα κλινικά χαρακτηριστικά η ερί τωση αρα έµ εται σε δηµόσιο νοσοκοµείο για εξετάσεις θώρακος και άκρας χειρός Το ψυχοκοινωνικό κλιµάκιο καλείται να εκτιµήσει την ύ αρξη οικογενειακών δεσµών (εάν υ άρχουν) και να ενηµερώσει τους ανηλίκους για τις διαδικασίες ου θα ακολουθήσουν

13 Βασικά ροβλήµατα στην υ οστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων Κακές και ε ισφαλείς συνθήκες διαβίωσης λόγω εκτεταµένων ζηµιών στους χώρους διαµονής- υγιεινής και κοινής αρουσίας ενήλικων ανδρών( Τους τελευταίους 4 µήνες υ άρχει ειδικός χώρος διαµονής για τους ασυνόδευτους ανήλικους) Έλλειψη χώρων- µέσων δηµιουργικής α ασχόλησης των ασυνόδευτων ανηλίκων(τον τελευταίο 1,5 µήνα µε αρέµβαση του κλιµακίου των ΓτΚ διατέθηκε µια αίθουσα για ροβολή ταινιών για τους ασυνόδευτους ανήλικους) Μεγάλο χρονικό διάστηµα αραµονής τους στο Κέντρο λόγω έλλειψης διαθέσιµων θέσεων σε δοµές φιλοξενίας(κατά µέσο όρο ξε ερνά τον 1.5 µήνα ενώ το τελευταίο διάστηµα ξε ερνά ακόµα και τους 3 µήνες)

14 Βασικά ροβλήµατα στην υ οστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων Η µεταφορά- συνοδεία των ασυνόδευτων ανηλίκων στις δοµές φιλοξενίας Σε κά οιες ερι τώσεις αναληθής δήλωση της ραγµατικής ηλικίας τους Αυξηµένος αριθµός ασυνόδευτων ανηλίκων κυρίως κατά τους θερινούς µήνες (έως και 90 ανήλικοι)

15 Στατιστικά Στοιχεία Χώρα καταγωγής Ασυνόδευτοι Ανήλικοι Αφγανιστάν 417 Συρία 31 Ιράν 2 Αίγυπτος 1 Σοµαλία 6 Μαρόκο 2 Αγόρια Κορίτσια 450 9

16 Στατιστικά Στοιχεία 6-10 ετών ετών ετών 439

17 Συνήθη ιατρικά & ψυχολογικά ροβλήµατα Οδονταλγίες Λοιµώξεις ανα νευστικού Κοινό κρυολόγηµα Ρινική συµφόρηση Κεφαλαλγίες Αυτοκαταστροφική συµ εριφορά Αγχώδεις διαταραχές Συναισθηµατικές διαταραχές Κρίσεις ανικού ιαταραχή µετατραυµατικού στρές

18 Καλές ρακτικές υ οδοχής Ασυνόδευτων Ανηλίκων Άφιξη, υ οδοχή, εντο ισµός / ταυτο οίηση ιορισµός ε ιτρό ου- συµβούλου Καθορισµός ηλικίας Εξαίρεση α ό το µέτρο της κράτησης Αναζήτηση της οικογένειας & ε ικοινωνία Πρόσβαση στη στέγαση (µεταβατική φροντίδα ) Πρόσβαση στην υγεία Πρόσβαση στην εκ αίδευση / γλωσσικές ανάγκες & κατάρτιση Κοινωνική ρόνοια Νοµική εκ ροσώ ηση/ συνδροµή

19 Καλές ρακτικές υ οδοχής Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε ίσ ευση διαδικασιών οικογενειακής συνένωσης Σε ερί τωση µόνιµης εγκατάστασης του ασυνόδευτου ανήλικου στη χώρα, δηµιουργία ολοκληρωµένου λάνου φροντίδας και υ οστήριξης του

20 Σας ευχαριστώ για την ροσοχή σας!

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 1 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 12 /2014 Σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-7ΛΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Κοινωνικών Ξενώνων Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37401/3462 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37400/3461 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ITS ACTION PLAN Το Σχέδιο ράσης για τις Ευφυείς Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ... 4 1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Απογραφή Προσωπικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Επιµέλεια Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 3 Α ογραφή Προσω ικού Ελληνικών Ακαδηµαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 10 /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 56010 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΔΑ: ΒΛ1Λ4691Ω2-91Α. Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηµερ. 12/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 95037 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Φ. Τσαλίκογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 2013

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 2013 ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 2013 Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας 2013 1 ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 2012 Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας 2012 1 Προγράμματα Εσωτερικού 1. Ανοιχτά Πολυιατρεία

Διαβάστε περισσότερα

Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας

Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας 19 Ιουνίου 2014 (Α) Περίληψη Ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου, έχει σημειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΜΠΑΜΠΛΗ ΧΡΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 70 ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 70 ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΑΪΟΣ 2014 01_Eνημερωτικό Δελτίο ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 70 ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Το προτεινόμενο από τους «Γιατρούς του Κόσμου» (ΓτΚ) και το «Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013

Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013 Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013 Θεσπρωτίας 8, 104 44 Αθήνα Τηλ: 210 5201792/794, Φαξ: 210 51 26442 e-mail: metadrasi@gmail.com 1 Πίνακας Περιεχομένων α/α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 Δράσεις και στόχοι που επιτεύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και στάθµιση ερωτηµατολογίου για την εκτίµηση των δεξιοτήτων των γενικών ιατρών στη διάγνωση και αντιµετώπιση της άνοιας.

Μετάφραση και στάθµιση ερωτηµατολογίου για την εκτίµηση των δεξιοτήτων των γενικών ιατρών στη διάγνωση και αντιµετώπιση της άνοιας. tim ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΦΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μετάφραση και στάθµιση ερωτηµατολογίου για την εκτίµηση των δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014. Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού Σε τέµβριος 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚ0 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Υ.Π.Υ.) 1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα. Υπουργικές Αποφάσεις. 2. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1171 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

«Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες «Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 06 Απριλίου 2015 Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες επιθυμεί να θέσει υπόψη της νέας ελληνικής Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. Δεύτερη Εστιασµένη Μελέτη 2013. Η οργάνωση των δοµών υποδοχής των αιτούντων άσυλο στα διάφορα κράτη µέλη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. Δεύτερη Εστιασµένη Μελέτη 2013. Η οργάνωση των δοµών υποδοχής των αιτούντων άσυλο στα διάφορα κράτη µέλη ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Δεύτερη Εστιασµένη Μελέτη 2013 Η οργάνωση των δοµών υποδοχής των αιτούντων άσυλο στα διάφορα κράτη µέλη Κοινό Πρότυπο Η Δεύτερη Εστιασµένη Έρευνα 2013 συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :5282 Ηµεροµηνία :18.03.2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :214-4141339

Αριθ. Πρωτ. :5282 Ηµεροµηνία :18.03.2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214-4141369 & 214-4141138 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 105 53 Τηλέφωνο: 210.32.13.150 Fax: 210.32.13.850 Ιστοσελίδα: http://mdmgreece.gr/ Αθήνα, 10/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 102

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικοί και εξελικτικοί αράγοντες στην HIV λοίµωξη

Ψυχοκοινωνικοί και εξελικτικοί αράγοντες στην HIV λοίµωξη Ψυχοκοινωνικοί και εξελικτικοί αράγοντες στην HIV λοίµωξη Αθήνα, 28-11-2014 26 ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS Χαντζαρά Βασιλική Παιδοψυχίατρος - /ντρια Ε.Σ.Υ Παν/κή Παιδοψυχιατρική Κλινική Νοσ/µειο Παίδων

Διαβάστε περισσότερα

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM

36 η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. Γενικό Μέρος Το ροτεινόµενο σχέδιο νόµου εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία

Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία 1 ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας (ΓτΚ Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990, είναι μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση και είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του

Διαβάστε περισσότερα