Τα επαγγελµατικά πρότυπα των µαθητών της Στ τάξης του δηµοτικού σχολείου ως κίνητρα των µελλοντικών επαγγελµατικών τους στοχοθετήσεων 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα επαγγελµατικά πρότυπα των µαθητών της Στ τάξης του δηµοτικού σχολείου ως κίνητρα των µελλοντικών επαγγελµατικών τους στοχοθετήσεων 1"

Transcript

1 Τα επαγγελµατικά πρότυπα των µαθητών της Στ τάξης του δηµοτικού σχολείου ως κίνητρα των µελλοντικών επαγγελµατικών τους στοχοθετήσεων 1 Στέλιος Κ. Κρασσάς Σχολικός Σύµβουλος Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μ Ε Συµβουλευτικής & Επαγγελµατικού Προσανατολισµού Υποψήφιος ιδάκτωρ Τµήµατος ΦΠΨ, Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών Εισαγωγή Η εργασία επηρεάζει καθοριστικά το επίπεδο ζωής του ανθρώπου και σχετίζεται άµεσα µε την προσωπική του καταξίωση. Η κατάλληλη παρέµβαση στην αγωγή του παιδιού ώστε να βοηθηθεί, για να συνειδητοποιήσει έγκαιρα τη σηµασία της εργασίας, αποτελεί πλέον µια υποχρέωση του εκπαιδευτικού συστήµατος. Η διαδικασία της επαγγελµατικής ανάπτυξης, ως µέρος της όλης ανάπτυξης, του ατόµου αρχίζει µέσα στο πλαίσιο της οικογενειακής προσχολικής ζωής, µε την κατάλληλη καθοδήγηση των παιδιών για τους διάφορους κοινωνικούς και εργασιακούς ρόλους, από τους γονείς (Seligman, Herr & Cramer, 1996). Επειδή όµως όλες οι περιπτώσεις στην οικογένεια δεν είναι ιδανικές παρατηρούνται συχνά παραλείψεις ή και λανθασµένοι χειρισµοί στη γονική αγωγή µε συνέπεια το παιδί να µην εισάγεται οµαλά στην έννοια και τη σηµασία της εργασίας (Super & Sverko, Σιδηροπούλου, 1996). Γι αυτό το λόγο θεωρείται αναγκαία η συστηµατική εκπαιδευτική παρέµβαση για το θέµα αυτό. Στο δηµοτικό σχολείο υπάρχουν στα βιβλία των µαθητών στοιχεία προϊδεασµού χωρίς ό- µως αυτά να συστηµατοποιούνται στην κατεύθυνση της επαγγελµατικής ανάπτυξης των µαθητών ( ηµητρόπουλος & Μπακατσή, Κρασσάς, 2001). Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας έχουν κάνει τη γενική διαπίστωση για την ανάγκη επέκτασης του Σ.Ε.Π. 2 στο δηµοτικό σχολείο (αλλά και το νηπιαγωγείο) και επισηµαίνουν την ανάγκη δικής τους εξειδίκευσης επιµόρφωσης για τη συστηµατική του εφαρµογή 3 (Κρασσάς, 2001). 1 Εισήγηση παρουσίαση πιλοτικής έρευνας στο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας: Η ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΗ- ΜΕΡΑ: ΓΕΦΥΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΝΟΗΣΗΣ, Αλεξανδρούπολη, 4 7 Νοεµβρίου ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης. 2 Σ.Ε.Π. = Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός 3 Ι ΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ (1993): Έγγραφο ΟΕ στο Π.Ι. προς τον Υπεύθυνο του Τοµέα Σ.Ε.Π. (κ. Στ. Τζέπογλου), ΑΠ: 24-14/7/1993 για τον Σ.Ε.Π. στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 1

2 ηµοτικό σχολείο: έτη προσδιορισµού και διαφοροποίησης Τα χρόνια της πρώτης σχολικής του ηλικίας (νηπιαγωγείο και δηµοτικό) είναι για το παιδί µια περίοδος σηµαντικής ανάπτυξης και αλλαγών. Αυτά είναι τα έτη στα οποία µπαίνουν οι βάσεις για τα µελλοντικά ακαδηµαϊκά και κοινωνικά επιτεύγµατα και εδραιώνονται οι στάσεις και οι ικανότητες που θα έχουν µια µόνιµη επίδραση και στην επαγγελµατική ανάπτυξη του παιδιού και στο σχεδιασµό της εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής του σταδιοδροµίας (Isaacson & Brown, Drummond & Ryan, Herr & Cramer, Gysbers, κ.ά., 1998). Παρακάτω παρουσιάζονται στοιχεία από τα κύρια χαρακτηριστικά του παιδιού, στα τελευταία χρόνια του δηµοτικού σχολείου, τα οποία σχετίζονται µε τη διαδικασία της επαγγελµατικής του ανάπτυξης. Αυτοεικόνα και αυτοεκτίµηση Τα περισσότερα παιδιά στην ηλικία του δηµοτικού σχολείου, ενδιαφέρονται πολύ για αναγνώριση και αποδοχή, ειδικά από τους γονείς και τους δασκάλους. Τα παιδιά που έχουν βιώσει στα σπίτια τους θετικά συναισθήµατα, αποδοχή, ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας και θετική ενίσχυση των προσπαθειών τους είναι πολύ πιθανό να αναπτύξουν θετική αυτοεικόνα. Παιδιά µε υψηλή αυτοεκτίµηση αναπτύσσουν θετική αυτοεικόνα αλλά και έχουν µια αίσθηση πως ανήκουν κάπου (Seligman, Pervin & John, 1997). Τα πρότυπα και η αποδοχή της οµάδας των συνοµηλίκων γίνονται σηµαντικά κατά τη διάρκεια των ετών του δηµοτικού σχολείου και συµβάλλουν επίσης στην ανάπτυξη της αυτοεικόνας του παιδιού. Παράλληλα, επειδή τα παιδιά δεν έχουν αναπτύξει ακόµα τα σαφή δικά τους πρότυπα, τείνουν να δεχτούν τα πρότυπα εκείνα που υιοθετούν οι µεγαλύτεροι γύρω τους. Κυρίως όµως, τα γονικά πρότυπα είναι τα σηµαντικότερα (Bandura, Golombok & Fivush, 1996). Κοινωνική ανάπτυξη Ο Erikson (1975) περιγράφοντας τη συνεχή διαµόρφωση της προσωπικότητας ανέπτυξε τη θεωρία του για τις οκτώ βασικές αναπτυξιακές κρίσεις του Εγώ που καλύπτουν όλη την πορεία ζωής του ανθρώπου (από τη γέννηση ως τα γεράµατα). Ονόµασε την αναπτυξιακή κρίση των σχολικών ετών του δηµοτικού σχολείου (ηλικίες 6 έως 12 ετών) µε το δίπολο φιλοπονία εναντίον κατωτερότητας. Η επιτυχής έκβαση αυτής της κρίσης φαίνεται να περιλαµβάνει όχι µόνο την ανάπτυξη αυτοεικόνας αλλά και την κοινωνική ανάπτυξη του ατόµου (Παρασκευόπουλος, 1985α). Τα παιδιά µαθαίνουν νέες δεξιότητες και αποκτούν εφόδια που τα κάνουν να αισθάνονται πως µπορούν να στηρίζονται στις δικές τους ικανότητες. Μαθαίνουν να υπερηφανεύονται για την εργασία τους, να επιµένουν, να είναι δηµιουργικά, να χρησιµοποιούν την ανατροφοδότηση για να λύσουν τα προβλήµατα και για να καθιερώσουν µια ισορροπία ανάµεσα στην εργασία και το παιχνίδι στη ζωή τους. Στο θέµα της επαγγελµατικής α- νάπτυξης, η ηλικία αυτή, είναι ένα κρίσιµο στάδιο επειδή είναι ο χρόνος κατά τον οποίο το παιδί συνειδητοποιεί το ρόλο και τη χρησιµότητα της εκπαίδευσης αλλά και βλέπει ή φαντάζεται τον εαυτό του σε ρόλους αυριανού εργαζόµενου (Παρασκευόπουλος, 1985α. Super & Sverko, 1995). Ανάπτυξη σκέψης και κρίσης Τα περισσότερα παιδιά εισάγονται στο κατά τον Piaget (1990) στο τρίτο στάδιο ανάπτυξης της σκέψης, το «στάδιο της συγκεκριµένης σκέψης» (Παρασκευόπουλος, 1985β), µεταξύ των 10 και 12 ετών. Αν και µερικά παιδιά σε αυτήν την ηλικία επηρεάζονται ακόµα από το προσυλλογιστικό στάδιο, τα περισσότερα παρουσιάζουν τη δυνατότητα να υποθέσουν, να εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις και να αντλήσουν, όποτε απαιτείται, περισσότερες πληροφορίες. Χαρακτηριστικά, η σκέψη κατά τη διάρκεια αυτών των ετών είναι λιγότερο άκαµπτη και στερεοτυπική από τα µικρότερα (νήπια) και µεγαλύτερα (προέφηβοι έφηβοι) παιδιά. Έτσι τα παιδιά του δηµο- 2

3 τικού τείνουν να είναι πολύ δεκτικά στις νέες ιδέες (Piaget & Inhelder, 1990). Από την ηλικία των 11 ή 12 ετών, τα περισσότερα παιδιά έχουν αναπτύξει ικανοποιητικά την ενσυναίσθηση και την κατανόηση των σχέσεων αιτίας και αποτελέσµατος που να τους επιτρέπουν την εκτίµηση του κινήτρου και της περίστασης στις ηθικές κρίσεις τους (Piaget Inhelder, Pervin & John, 1997). Ανάπτυξη κινήτρων επίτευξη σκοπού «Κίνητρο είναι οτιδήποτε κινεί, ωθεί ή παρασύρει σε δράση ένα άτοµο» (Κωσταρίδου Ευκλείδη, 1997, σ. 17). Τα κίνητρα µπορεί να είναι εσωτερικά (από τις επιθυµίες ή τις φιλοδοξίες κ.ά. του ατόµου) ή εξωτερικά (επιδράσεις από άτοµα, φορείς, ΜΜΕ κ.ά.). Τα κίνητρα συνδέονται και µε την επιλογή επαγγέλµατος αφού το επάγγελµα που ασκεί ένα πρόσωπο πέρα από τις οικονοµικές απολαβές που του εξασφαλίζουν την επιβίωση σχετίζεται, ανάµεσα σε άλλα, και µε τις ανάγκες κοινωνικής συνεργασίας, αυτοεκτίµησης, απόκτησης και διεύρυνσης γνώσεων και εµπειριών. Στα χρόνια του δηµοτικού σχολείου φαίνεται πως µπαίνουν τα θεµέλια για τα µελλοντικά επιτεύγµατα του ατόµου. Η διαδικασία ανάπτυξης των κινήτρων κατά τη διάρκεια των ετών του δηµοτικού σχολείου σχετίζεται µε (α) το πόσο καλά τα παιδιά µπορούν να επεκτείνουν τις υπάρχουσες δεξιότητες και τη γνώση τους, (β) πόσο καλά αποκτούν νέες δεξιότητες και νέα γνώση και (γ) πόσο καλά µεταφέρουν αυτές τις νέες δεξιότητες και τη γνώση σε νέες καταστάσεις (Seligman, 1994, σ. 174). Η ανάπτυξη της προσωπικότητας όσον αφορά την κατεύθυνση για επίτευξη ενός σκοπού στόχου µπορεί να εµφανιστεί από τις ηλικίες των 5 έως και 9 ετών (Παρασκευόπουλος, 1985β και 1985γ) και από την πέµπτη τάξη (στην ηλικία >10 ετών) είναι για τους εκπαιδευτικούς αρκετά συνηθισµένο να διακρίνουν στους µαθητές τις µελλοντικές τους «επιτυχίες» ή «αποτυχίες». Συχνά ακούς από τους δασκάλους της Ε και της Στ δηµοτικού να εκφράζονται για τους µαθητές τους λέγοντας: Αυτός θα τα καταφέρει στο γυµνάσιο ή Πολύ φοβάµαι πως θα δυσκολευτεί στο γυ- µνάσιο Αυτό το κίνητρο για επιτυχία (κίνητρο επίτευξης) γίνεται πια ιδιαιτέρα εµφανές στις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού σχολείου και, για τους περισσότερους ανθρώπους, έχει µια ισχυρή επίδραση στην εκπαιδευτική και την επαγγελµατική τους επιτυχία. «Αφορά τόσο τους στόχους που έχει ένα άτοµο στη ζωή του στόχους που αφορούν την επιτυχία σε συνθήκες όπου απαιτείται ποιότητα στην επίδοση αλλά και χαρακτηριστικά προσωπικότητας, µια και η υπόθεση είναι ότι το κίνητρο αυτό χαρακτηρίζει το άτοµο στη δράση του γενικά» (Κωσταρίδου Ευκλείδη, ό.π., σ. 131). Η ανάπτυξη θετικής στάσης των παιδιών του δηµοτικού σχολείου απέναντι στο κίνητρο για επιτυχία είναι µια σηµαντική εκπαιδευτική παιδαγωγική διαδικασία που θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής από το εκπαιδευτικό σύστηµα και από τους εκπαιδευτικούς (Κωσταρίδου Ευκλείδη, Bandura, 1997). Ανάπτυξη της ταυτότητας και του ρόλου του φύλου Μετά τα 11 χρόνια τα παιδιά φαίνονται να απελευθερώνονται από τη συγκεκριµένη σκέψη, να χαλαρώνουν και να ξεφεύγουν από την οµάδα συνοµηλίκων του ίδιου φύλου, να ενδιαφέρονται περισσότερο για το άλλο φύλο, να διευρύνουν και µε το άλλο φίλο τις συντροφιές τους κ.ά. Στα χρόνια αυτά ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας στη διεύρυνση των ενδιαφερόντων και των ευκαιριών συνεργασίας παιδιών και των δύο φύλων είναι σηµαντικός (Golombok & Fivush, 1996). Φύλο και σταδιοδροµία Το φύλο φαίνεται να ασκεί µια ισχυρή επιρροή στις επιλογές και τις επαγγελµατικές αντιλήψεις των παιδιών, ίσως επειδή τα παιδιά στην ηλικία του δηµοτικού σχολείου αναπτύσσουν την ταυτότητα ρόλου του φύλου. Τα παιδιά χωρίζουν τον κόσµο της εργασίας στα επαγγέλµατα των ανδρών και τα επαγγέλµατα των γυναικών και απορρίπτουν τα επαγγέλµατα που δεν θεωρούν κατάλληλα για το φύλο τους (Super & Sverko, Σιδηροπούλου ηµα- 3

4 κάκου, Golombok & Fivush, 1996). Επαγγελµατική ανάπτυξη Ως επαγγελµατική ανάπτυξη εννοούµε την πλευρά εκείνη της κοινωνικοποίησης του ατό- µου, η οποία σχετίζεται µε τον προσανατολισµό του στο χώρο της εργασίας και τις αποφάσεις του για το επάγγελµα που επιδιώκει να ακολουθήσει. Για την καλλιέργεια της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου χρειάζονται διαδικασίες µάθησης ανάλογες µε τους άλλους τοµείς της προσωπικότητας ώστε να αντιµετωπίζεται πλέον ως µια πορεία του ατόµου που δεν σχετίζεται αποκλειστικά µε την εργασία αλλά και µε τη δια βίου µάθηση (Σιδηροπούλου ηµακάκου, 2000, σ. 54). Η επαγγελµατική ανάπτυξη είναι µια εξελικτική διαδικασία που αρχίζει στην παιδική ηλικία και διαρκεί σε όλη τη ζωή του ατόµου. Για το λόγο αυτό ο σχεδιασµός προγραµµάτων επαγγελµατικού προσανατολισµού γίνεται, από τη δεκαετία του 70, µε στοιχεία δια βίου εκπαίδευσης. Σήµερα οι περισσότεροι ειδικοί φαίνονται να αναγνωρίζουν τουλάχιστον την ανάγκη για τον επαγγελ- µατικό προσανατολισµό στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ενώ κυρίως στις ΗΠΑ αλλά και στη χώρα µας γίνεται λόγος για συµβουλευτική µε σκοπό την καλλιέργεια της επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου από τα δηµοτικά σχολεία (Κασσωτάκης, Μάνος, Isaacson & Brown, Drummond & Ryan, Μπρούζος, Herr & Cramer, ηµητρόπουλος & Μπακατσή, Gyspers κ.ά., ηµητρόπουλος, Τζέπογλου, 1998). Για τη µελέτη των διαφόρων παραµέτρων της επαγγελµατικής ανάπτυξης που ενδιαφέρουν τους επιστήµονες αναπτύχθηκαν διάφορες θεωρίες οι οποίες αναφέρονται στη βιβλιογραφία µε τον όρο θεωρίες επαγγελµατικής ανάπτυξης. Οι θεωρίες αυτές είναι πολλές και για το λόγο αυτό έχουν προταθεί και διάφορες ταξινοµήσεις τους. Είναι βέβαια άσκοπο και ανέφικτο να παρουσιαστούν εδώ οι θεωρίες επαγγελµατικής ανάπτυξης. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα έχουν γίνει σοβαρές προσπάθειες να αξιοποιηθούν οι Θεωρίες Μάθησης και η µεθοδολογία τους στη Συµβουλευτική, τα αποτελέσµατα κρίνονται από πολλούς ως ικανοποιητικά ( ηµητρόπουλος, 1998 και Σιδηροπούλου ηµακάκου, 2000). Θεωρίες Συµβουλευτικής µε βάση τη Συµπεριφοριστική Ψυχολογία έχουν διατυπωθεί από τους Dollard & Miller (1950), Rotter (1954), Pepinskys (1954), Salter (1961), Krumboltz και Thoresen (1969), Wolpe (1969), Eysenck (1970) κ.ά. (Κάντας & Χαντζή, Μαλικιώση Λοΐζου, ηµητρόπουλος, Σιδηροπούλου ηµακάκου, 2000). Απόρροια των γενικών θεωριών µάθησης είναι και η θεωρία της κοινωνικής (ή κοινωνικογνωστικής) µάθησης (A. Bandura) η οποία θεωρεί ότι οι προσωπικότητες των ατόµων και οι διαφορές συµπεριφοράς που εκδηλώνουν δηµιουργούνται µάλλον από τις εµπειρίες µάθησης του κάθε ατόµου παρά από έµφυτες ψυχικές ή αναπτυξιακές διαδικασίες (Σιδηροπούλου ηµακάκου, 2000). Καθοριστικό ρόλο στη θεωρία του Bandura παίζει η έννοια της αυτεπάρκειας δηλαδή της κρίσης του κάθε ατόµου ως προς την ικανότητά του να επιτύχει ένα συγκεκριµένο επίπεδο συµπεριφοράς (Bandura, 1995). Η κοινωνικογνωστική θεωρία του Bandura έχει ήδη µία ευρεία αποδοχή. Ο άξονας της εφαρµογής της είναι η αξιοποίηση της µίµησης προτύπου (modeling). Οι χρήσεις της στη Συµβουλευτική γενικά και ειδικότερα στην Επαγγελµατική Συµβουλευτική είναι πολλές: από τη θεραπεία µέχρι την προσωπική ανάπτυξη µε βελτίωση της αντίληψης της αυτεπάρκειας, το προγραµ- µατισµό και την κατάστρωση σχεδίων ζωής, την αξιοποίηση των πηγών πληροφοριών κ.ά. Οι συνέπειες της συµπεριφοράς που προβάλλει το πρότυπο λειτουργούν για τον παρατηρητή ως κίνητρα, έχουν χαρακτήρα πληροφοριακό, παρωθητικό, θυµικο συναισθηµατικό και αξιολογικό (Bandura, Κολιάδης, Bandura, 1997). Στις θεωρίες µάθησης υποστηρίζεται γενικά ότι η διαδικασία επαγγελµατικής ανάπτυξης έχει να κάνει µε τη γενική ανάπτυξη της προσωπικότητας και ότι το 4

5 σχολείο, µε έµµεσο ή άµεσο τρόπο, επηρεάζει αποτελεσµατικά αυτήν την ανάπτυξη µέσω της διεργασίας της µάθησης. Ειδικότερα η θεωρία του Krumboltz στηριζόµενη στη θεωρία κοινωνικής µάθησης του Bandura υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη εξέλιξη της προσωπικότητας του ατόµου (και άρα η επαγγελµατική του ανάπτυξη) είναι κυρίως διαδικασία και αποτέλεσµα κοινωνικής µάθησης (Κάντας & Χαντζή, 1991 και ηµητρόπουλος, 1998). Οι σύµβουλοι οι οποίοι στηρίζουν την πρακτική τους σε θεωρίες κοινωνικογνωστικής µάθησης, πάντως, πιστεύουν ότι τα πρότυπα, γενικά, έχουν επιρροή στους συµβουλευόµενους γιατί σ αυτά αναγνωρίζουν τον «ιδανικό εαυτό τους». Το πρότυπο, µ άλλα λόγια, αντιπροσωπεύει τον επιθυµητό σκοπό που ο συµβουλευόµενος επιδιώκει όπως: α) την επιβολή στο περιβάλλον, β) δυνατότητες, γ) αυτονοµία, δ) αγάπη, στοργή και αποδοχή κ.ά. (Hoppock, Herr& Cramer, 1996). Τα πρότυπα που θα µιµηθεί ο µαθητής µπορεί να είναι άτοµα του άµεσου περιβάλλοντός του ή και συµβολικά πρότυπα (π.χ. χαρακτήρες µιας ταινίας). Τα κοινωνικά µοντέλα πρέπει να έχουν αίγλη ή κύρος για το άτοµο, να είναι ελκυστικά και αποδεκτά, να διαθέτουν δύναµη και, ενδεχοµένως, να έχουν µερικά χαρακτηριστικά σαν αυτά που έχει το ίδιο το άτοµο (π.χ. ηλικία, κοινωνική θέση, φύλο κ.ά.), ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία της ταύτισης. Τα πρότυπα µίµησης µεταξύ των συνοµηλίκων έχουν µεγαλύτερη σηµασία για τη συµπεριφορά των παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι ηγέτες µιας κοινωνίας, οι ήρωες του κινηµατογράφου και της τηλεόρασης µπορούν να α- ποτελέσουν θετικά ή αρνητικά πρότυπα µίµησης (Κολιάδης, 1990). Άτοµα µε υψηλή κοινωνική θέση ή εξουσία (π.χ. υψηλόµισθοι, µε ανώτερη µόρφωση κ.λπ.) σε σχέση µε το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο του παρατηρητή, γίνονται αντικείµενα µίµησης συχνότερα παρά άτοµα από την ίδια κοινωνικοοικονοµική τάξη. Επίσης αναφέρεται (Κολιάδης, 1995) ότι άτοµα µε υψηλό κοινωνικό γόητρο ασκούν µια ιδιαίτερη ελκυστική δύναµη στους άλλους και επιλέγεται η συµπεριφορά τους (Bandura, 1997). Τα κοινά σηµεία που διαπιστώνει ότι έχει ο παρατηρητής µε το πρότυπο διευκολύνουν τη διαδικασία ταύτισης. Όσο µεγαλύτερη είναι η οµοιότητα (ως προς τη συµπεριφορά, τη φυλή, τις δεξιότητες, το φύλο, τις στάσεις, την ηλικία κ.ά.) τόσο πιο δυνατή και σταθερή είναι και η µίµηση του προτύπου. Η θεωρία της κοινωνικής µάθησης έχει βρει πολλές εφαρµογές ιδιαίτερα στο επίπεδο της Παιδαγωγικής αλλά και της Επαγγελµατικής Συµβουλευτικής. Αποτελεί, ωστόσο, σήµερα γενική παραδοχή ότι τόσο η αντίληψη της συµπεριφοράς των άλλων, όσο και η αντίληψη των συνεπειών µιας συµπεριφοράς, ευνοϊκών ή δυσµενών, είναι µεταβλητές που εµφανίζουν σηµαντική διακύµανση (Γκότοβος, 1990). Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει και να ενσωµατώνει τη θεωρία, την έρευνα και την πράξη από όλες τις ψυχολογικές ανθρωπιστικές προσεγγίσεις. Οι εκπαιδευτικοί, δίνοντας στο µαθητή ευκαιρίες επιλογής προτύπων, µπορούν να τους βοηθήσουν σε επιτυχη- µένες επιλογές. Για το λόγο αυτό η διερεύνηση των προτύπων που επηρεάζουν τους µαθητές στις επαγγελµατικές τους προτιµήσεις θα είναι χρήσιµη για την εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα όσον αφορά την επαγγελµατική ανάπτυξη των παιδιών. Στάδια επαγγελµατικής ανάπτυξης Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της Γνωστικής Ψυχολογίας, στο γνωστικό επίπεδο, υπάρχει η δυνατότητα το παιδί των µεγαλύτερων τάξεων του δηµοτικού σχολείου να κατακτήσει περισσότερες και ευρύτερες έννοιες, όπως π.χ. κατηγορίες επαγγελµάτων και περισσότερο αφηρηµένες έννοιες, όπως η δεξιότητα, η ικανότητα, η αµοιβή, η ανεργία κ.λπ. Καθώς επίσης και να βοηθηθεί στη διαµόρφωση στάσεων όσον αφορά την εργασία και το επάγγελµα (Piaget Inhelder, 1990). Στάδιο φαντασίας Τα παιδιά αρχίζουν να διαµορφώνουν αντιλήψεις του κόσµου της εργασίας πολύ πριν να µπουν στο σχολείο. Παρατηρούν τις δραστηριότητες των γονιών τους στο σπίτι και ακούνε τις συζητήσεις τους για επιτυχίες ή απογοητεύσεις στη δουλειά τους. Τα παιδιά µπορούν να παρατηρήσουν τις διαφορετικές συνθήκες εργασίας κάθε γονέα, κάποιος µπορεί να είναι µακριά από το 5

6 σπίτι κάθε µέρα, ενώ άλλος µπορεί να είναι µακριά για µόνο µέρος του χρόνου ή µπορεί να α- σχολείται αποκλειστικά µε το σπίτι και το νοικοκυριό. Τα παιδιά παρατηρούν την εργασία άλλων ανθρώπων στη γειτονία ή προσέχουν τους εργαζοµένους στα καταστήµατα όταν ψωνίζουν µε τους γονείς τους. Όταν πια τα παιδιά πάνε στο σχολείο, γνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη εργασίας και ότι οι άνθρωποι έχουν κάποια επιλογή ως προς ποιο είδος εργασίας κάνουν. Η επαγγελµατική ανάπτυξη στα πιο πολλά χρόνια που το παιδί βρίσκεται στο δηµοτικό σχολείο προσδιορίζεται από το στάδιο φαντασίας το οποίο ο Super (Hoppock, Herr& Cramer, 1996) θεωρεί ότι εκτείνεται από την ηλικία των 4 έως την ηλικία των 10 ετών. Το στάδιο φαντασίας είναι πολύτιµο δεδοµένου ότι προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να δοκιµάσουν ποικίλους ρόλους ενηλίκων χωρίς κίνδυνο. Οι ενήλικοι πρέπει να ενθαρρύνουν αυτά τα φανταστικά σχέδια των παιδιών και να µη βιάζονται να τα προσγειώσουν στην πραγµατικότητα, χωρίς να ανησυχούν από αυτό που µπορεί να επιλέγουν τα παιδιά, επειδή οι προτιµήσεις που εκφράζονται κατά τη διάρκεια αυτών των ετών είναι γενικά βραχύβιες. Στάδιο ενδιαφέροντος Μετά τα 10 έως τα 12 έτη, οι επαγγελµατικές επιλογές βασισµένες στη φαντασία λιγοστεύουν και, γενικά, αντικαθίστανται από τις προτιµήσεις που συνδέονται πιο άµεσα µε τα ενδιαφέροντα. Τα παιδιά συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο τι προτιµούν (ενδιαφέροντα) και τι απορρίπτουν και σιγά σιγά αυτό µεταφράζεται σε εκπαιδευτικούς και επαγγελµατικούς στόχους. Αν και ένας δωδεκάχρονος όσο και ένας επτάχρονος µπορεί να αναφέρει ότι θέλει να γίνει µπασκετµπολίστας, οι λόγοι του καθενός για την επιλογή αυτή πιθανώς διαφέρουν. Ο επτάχρονος µπορεί να δει τους µπασκετµπολίστες ως ήρωες και εποµένως η επιλογή του είναι ανεξάρτητη από το ενδιαφέρον του για να παίξει το µπάσκετ. Ο δωδεκάχρονος πάλι, είναι στο στάδιο ενδιαφέροντος της επαγγελµατικής του ανάπτυξης και πιθανώς επιδιώκει µια σταδιοδροµία ως παίκτης του µπάσκετ επειδή το παιχνίδι αυτό είναι µια αγαπηµένη του δραστηριότητα (Taylor, Herr& Cramer, 1996). Η έρευνα Η µελέτη θεµάτων Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Συµβουλευτικής στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήµατος προϋποθέτει καλή γνώση της διαδικασίας επαγγελµατικής ανάπτυξης του ατόµου. Θέµατα της διαδικασίας αυτής, όσον αφορά τη βαθµίδα δηµοτικού σχολείου, παρουσιάστηκαν στο πρώτο µέρος. Γενικός σκοπός αυτής της έρευνας είναι η διαπίστωση του ρόλου των προτύπων στην έκφραση των επαγγελµατικών προτιµήσεων των µαθητών του δηµοτικού σχολείου και η αξιοποίησή τους από τους εκπαιδευτικούς. Σε αυτό το αρχικό πιλοτικό στάδιο σκοπός ήταν η ανίχνευση των επαγγελµατικών προτύπων των µαθητών της Στ τάξης του δηµοτικού σχολείου και το κατά πόσο τα, ενδεχόµενα, επαγγελµατικά πρότυπα των παιδιών λειτουργούν και ως κίνητρα των µελλοντικών επαγγελµατικών τους στοχοθετήσεων. Επιπλέον σκοπός αυτής της πιλοτικής έρευνας είναι η δηµιουργία σωστού εργαλείου το οποίο θα χρησιµοποιηθεί στην κύρια έρευνα. Σηµασία του ερευνώµενου θέµατος Η προσπάθεια αυτή κατατάσσεται στις διερευνητικές περιγραφικές έρευνες 4. Η επιλογή του χώρου του δηµοτικού σχολείου και της συγκεκριµένης ηλικίας των παιδιών γίνεται γιατί: 4 Παρασκευόπουλος, Ι. Ν. (1993α), σ

7 1) Ο ρόλος του δηµοτικού σχολείου εµπίπτει στα άµεσα ενδιαφέροντα µου και θεωρώ πως είναι το αρχικό και ιδιαίτερα σηµαντικό στάδιο στην επαγγελµατική διαπαιδαγώγηση και ανάπτυξη του ατόµου. 2) Στα θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης των παιδιών του δηµοτικού σχολείου ή σε θέµατα εισαγωγής του θεσµού του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού στο επίπεδο του δηµοτικού σχολείου δεν υπάρχουν (στη χώρα µας) έρευνες που να µας δίνουν αξιόπιστα στοιχεία. 3) Η διερεύνηση των προτύπων που επηρεάζουν τους µαθητές και λειτουργούν ως κίνητρα για τις µελλοντικές επαγγελµατικές τους προτιµήσεις είναι χρήσιµη για την εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα όσον αφορά την επαγγελµατική ανάπτυξη των παιδιών. Θεωρώ πως η προσπάθεια αυτή είναι πρωτότυπη χωρίς όµως να προσφέρει (αυτή τη στιγ- µή, αφού είναι σε εξέλιξη) ασφαλή συµπεράσµατα για γενικεύσεις. Αρχική ερευνητική υπόθεση Υπάρχουν πρότυπα που επηρεάζουν τους µαθητές στην ηλικία της Στ τάξης του δηµοτικού σχολείου στις επαγγελµατικές τους προτιµήσεις και λειτουργούν ως κίνητρα για τις µελλοντικές επαγγελµατικές τους επιδιώξεις. Πεδίο πιλοτικής έρευνας Η αρχική αυτή διερεύνηση του θέµατος έγινε σε µαθητές Στ τάξης του δηµοτικού, δηµόσιων και ιδιωτικών σχολείων της περιοχής του Αιγάλεω, όπου υπηρετώ ως Σχολικός Σύµβουλος. Μεθοδολογία πιλοτικής έρευνας Η διερεύνηση έγινε µε αυτοσχέδιο ανώνυµο ερωτηµατολόγιο (αντίγραφό του παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), µε προσωπική επαφή και ενηµέρωση των εκπαιδευτικών και των µαθητών για το σκοπό της έρευνας, το οποίο περιείχε: εισαγωγική επιστολή, τις κύριες ερωτήσεις της έρευνας, τα δηµογραφικά στοιχεία. Τα διερευνητικά ερωτήµατα που αφορούσαν την καταγραφή των απόψεων των παιδιών ο- µαδοποιήθηκαν στους εξής άξονες: I. Στον πρώτο άξονα οµαδοποιήθηκαν τα ερωτήµατα που αφορούν την καταγραφή των απόψεων των παιδιών σε θέµατα που σχετίζονται µε αξίες εργασίας (εργασιακές ε- παγγελµατικές) αξίες. II. Στο δεύτερο άξονα οµαδοποιήθηκαν τα ερωτήµατα που αφορούν την καταγραφή των απόψεων των παιδιών για τις επιθυµίες µελλοντικής επαγγελµατικής σταδιοδροµίας και τις στερεοτυπικές τους αντιλήψεις σε θέµατα εργασίας και εκπαίδευσης. III. Στον τρίτο άξονα οµαδοποιήθηκαν τα ερωτήµατα µε τα οποία συλλέγονται στοιχεία για τα κοινωνικά και επαγγελµατικά πρότυπα των παιδιών και το ρόλο της οικογένειας και του σχολείου στην επαγγελµατική τους ανάπτυξη. IV. Ένας τέταρτος άξονας σχετίζεται µε τη συλλογή δηµογραφικών στοιχείων (φύλο, σπουδές και επάγγελµα γονέων). Οι άξονες αυτοί και τα επιµέρους ερωτήµατα συνθέτουν τη βασική υπόθεση της έρευνας. Η σχηµατική παράσταση της δοµής του ερωτηµατολογίου παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα. 7

8 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ Ι 1, 6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ ΙΙ 2, 3, 10, 16 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ ΙΙΙ 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΟΝΑ IV 17, 18, 19, 20 ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Σχηµατική παράσταση δοµής ερωτηµατολογίου Ως ανεξάρτητη µεταβλητή χρησιµοποιήθηκε το φύλο των υποκειµένων. Ο έλεγχος της ση- µαντικότητας των διαφορών έγινε µε το στατιστικό κριτήριο Χ 2 σε επίπεδο 0,05. Στατιστικά κριτήρια Στην ανάλυση των υποθέσεων χρησιµοποιήθηκε τόσο περιγραφική όσο και επαγωγική στατιστική. Ως προς το µέρος της έρευνας που χρησιµοποιήθηκε περιγραφική στατιστική λήφθηκε υ- πόψη ο µέσος όρο, η τυπική απόκλιση και το τυπικό λάθος (σφάλµα) των κατανοµών 5. Ο έλεγχος της σηµαντικότητας των διαφορών, στο µέρος της έρευνας που χρησιµοποιήθηκε επαγωγική στατιστική, έγινε µε το στατιστικό κριτήριο Χ 2. Η στατιστική επεξεργασία έγινε µε το πρόγραµµα SPSS 12.0 for Windows. Χαρακτηριστικά του δείγµατος Στο ερωτηµατολόγιο απάντησαν 153 µαθητές. Η δειγµατοληψία ήταν τυχαία µεταξύ του γενικού πληθυσµού. Όλα τα ερωτηµατολόγια χορηγήθηκαν από 20 Σεπτεµβρίου έως 5 Οκτωβρίου Ευρήµατα σχολιασµός ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατανοµή των 153 συµµετεχόντων ως προς το φύλο Συχνότητα Ν Ποσοστό % Σχετικό Αθροιστικό αγόρι 77 50,3 50,3 50,3 κορίτσι 76 49,7 49,7 100,0 Σύνολο ,0 100,0 Η διερεύνηση αυτή εστιάστηκε στους µαθητές που φοιτούν στα σχολεία τα οποία ανήκουν στα όρια ευθύνης της 31ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Σχολικού Συµβούλου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής ιεύθυνσης Π.Ε. &.Ε. Αττικής. Αναλυτικά τα σχολεία αυτά βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Γ ιεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών (2ο, 11ο, 20ο δηµόσια ηµοτικά Σχολεία) και του 1ου Γραφείου Π.Ε. της Γ Αθηνών (3ο, 9ο, 10ο, 12ο, 14ο δηµόσια ηµοτικά Σχολεία και το ιδιωτικό ηµοτικό Σχολείο Ι. ιαµαντοπούλου), στο ήµο του Αιγάλεω. Όπως παρουσιάζεται 5 Παρασκευόπουλος, 1990, σ. 57, σ. 73 και Παρασκευόπουλος, 1993γ, σ. 69, σ. 45, 253 8

9 στον Πίνακα 1 το δείγµα αυτής της διερεύνησης αποτέλεσαν συνολικά 153 µαθητές (Ν = 153) της Στ τάξης των σχολείων: 2ο, 10ο, 12ο (και στα δύο τµήµατα), 14ο (στο ένα τµήµα) δηµόσια ηµοτικά Σχολεία και στο ένα τµήµα του ιδιωτικού ηµοτικού Σχολείου ιαµαντοπούλου. Από αυτούς 77 (50,3%) ήταν αγόρια και 76 (49,7%) ήταν κορίτσια. Καθίσταται εµφανές ότι το δείγµα ήταν ισάριθµο ως προς το φύλο. Για την επεξεργασία των επιµέρους δεδοµένων της έρευνας χρησιµοποιήθηκε η στατιστική ταξινόµηση των επαγγελµάτων (ΣΤΕΠ 92 6 ) από την οποία προέκυψε η παρακάτω ένδεκαβαθµη κωδικοποίηση των επαγγελµάτων: ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κατηγορίες επαγγελµάτων κατηγορία Α κατηγορία Β κατηγορία Γ κατηγορία κατηγορία Ε κατηγορία Στ κατηγορία Ζ κατηγορία Η κατηγορία Θ κατηγορία Ι κατηγορία ΙΑ = Επιστηµονικά και ελεύθερα επαγγέλµατα Ανώτατα διοικητικά στελέχη = Εκπαιδευτικοί = Μεσαία διοικητικά στελέχη Τεχνολόγοι βοηθοί επιστηµονικών επαγγελµάτων = Έµποροι, βιοτέχνες, µικροεπιχειρηµατίες, πωλητές = Κατώτεροι δηµόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι = Τεχνίτες και ειδικευµένοι εργάτες = Παροχή υπηρεσιών = Γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς = Ανειδίκευτοι εργάτες = Οικιακά = Λοιποί (Συνταξιούχοι, Άνεργοι και αναζητούντες εργασία Μη κατατασσόµενοι) Το επίπεδο σπουδών των γονέων περιγράφεται στους Πίνακες 3 και 4 παρακάτω: ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Επίπεδο σπουδών πατέρα Συχνότητα Ν Ποσοστό % Σχετικό Αθροιστικό ηµοτικό 19 12,4 12,4 12,4 Γυµνάσιο/ Τεχνική Σχολή 38 24,8 24,8 37,3 Λύκειο 50 32,7 32,7 69,9 ΤΕΙ 10 6,5 6,5 76,5 Πανεπιστήµιο 36 23,5 23,5 100,0 Σύνολο ,0 100,0 ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Επίπεδο σπουδών µητέρας Συχνότητα Ν Ποσοστό % Σχετικό Αθροιστικό ηµοτικό 17 11,1 11,1 11,1 Γυµνάσιο/ Τεχνική Σχολή 36 23,5 23,5 34,6 Λύκειο 55 35,9 35,9 70,6 ΤΕΙ 9 5,9 5,9 76,5 Πανεπιστήµιο 36 23,5 23,5 100,0 Σύνολο ,0 100,0 Οι επαγγελµατικές δραστηριότητες των γονέων, µε βάση την κατηγοριοποίηση του Πίνακα 6 Για το προσδιορισµό της επαγγελµατικής δραστηριότητας βασική πηγή πληροφοριών απετέλεσε το βιβλίο ΣΤΕΠ - 92 το οποίο καλύπτει σε µεγάλο βαθµό το πλήθος των επαγγελµατικών ειδικοτήτων. Το βιβλίο αυτό είναι έκδοση της Ε- θνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 9

10 2, περιγράφονται στους Πίνακες 5 και 6 και στις Γραφικές Παραστάσεις 1 και 2 παρακάτω, απ ό- που διαπιστώνεται πως η πλειοψηφία (65,3%) για τους πατέρες είναι τεχνίτες ειδικευµένοι εργάτες (40,5%) ή υπάλληλοι (24,8%) και για τις µητέρες (65,4%) οικιακά (42,5%) και υπάλληλοι (22,9%): ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Επάγγελµα πατέρα Συχνότητα Ποσοστό Ν % Σχετικό Αθροιστικό Α 11 7,2 7,2 7,2 Β 6 3,9 3,9 11,1 Γ 7 4,6 4,6 15, ,8 11,8 27,5 Ε 38 24,8 24,8 52,3 Στ 62 40,5 40,5 92,8 Ζ 6 3,9 3,9 96,7 Θ 2 1,3 1,3 98,0 ΙΑ 3 2,0 2,0 100,0 Σύνολο ,0 100,0 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 1: Επάγγελµα πατέρα 50 40, , ,2 3,9 4,6 11,8 3,9 1,3 2 0 Α Β Γ Ε Στ Ζ Θ ΙΑ Α = Επιστηµονικά και ελεύθερα επαγγέλµατα - Ανώτατα διοικητικά στελέχη Β = Εκπαιδευτικοί Γ = Μεσαία διοικητικά στελέχη -Τεχνολόγοι βοηθοί επιστηµονικών επαγγελµάτων = Έµποροι, βιοτέχνες, µικροεπιχειρηµατίες, πωλητές Ε = Κατώτεροι ηµόσιοι και Ιδιωτικοί υπάλληλοι Στ = Τεχνίτες και ειδικευµένοι εργάτες Ζ = Παροχή υπηρεσιών Θ = Ανειδίκευτοι εργάτες ΙΑ = Λοιποί (Συνταξιούχοι, Άνεργοι και αναζητούντες εργασία - Μη κατατασσόµενοι) 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Επάγγελµα µητέρας Συχνότητα Ν Ποσοστό % Σχετικό Αθροιστικό Α 7 4,6 4,6 4,6 Β 7 4,6 4,6 9,2 Γ 7 4,6 4,6 13,7 9 5,9 5,9 19,6 Ε 35 22,9 22,9 42,5 Στ 6 3,9 3,9 46,4 Ζ 8 5,2 5,2 51,6 Θ 4 2,6 2,6 54,2 Ι 65 42,5 42,5 96,7 ΙΑ 5 3,3 3,3 100,0 Σύνολο ,0 100,0 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 2: Επάγγελµα µητέρας 50 42, , ,6 4,6 4,6 5,9 3,9 5,2 2,6 3,3 0 Α Β Γ Ε Στ Ζ Θ Ι ΙΑ Α = Επιστηµονικά και ελεύθερα επαγγέλµατα - Ανώτατα διοικητικά στελέχη Β = Εκπαιδευτικοί Γ = Μεσαία διοικητικά στελέχη -Τεχνολόγοι βοηθοί επιστηµονικών επαγγελµάτων = Έµποροι, βιοτέχνες, µικροεπιχειρηµατίες, πωλητές. Ε = Κατώτεροι ηµόσιοι και Ιδιωτικοί υπάλληλοι Στ = Τεχνίτες και ειδικευµένοι εργάτες Ζ = Παροχή υπηρεσιών Θ = Ανειδίκευτοι εργάτες Ι = Οικιακά ΙΑ = Λοιποί (Συνταξιούχοι, Άνεργοι και αναζητούντες εργασία - Μη κατατασσόµενοι) 11

12 Όσον αφορά τα ερωτήµατα του άξονα Ι για τις εργασιακές αξίες που εκφράζουν τα παιδιά έχουµε να διαπιστώσουµε τα παρακάτω: Τα παιδιά διατύπωσαν και σκιαγράφησαν τις εργασιακές αξίες που διαµορφώνουν απαντώντας αρχικά στην Ερώτηση 1: Όταν µεγαλώσω θα κάνω µια δουλειά (ένα επάγγελµα) που Τα δεδοµένα των απαντήσεων παρουσιάζονται αρχικά στον Πίνακα 7 και ιεραρχηµένα µε βάση την απάντηση ΝΑΙ στον Πίνακα 8 παρακάτω. ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Όταν µεγαλώσω θα κάνω µια δουλειά (ένα επάγγελµα) που Ναι Όχι N % N % 1.1. θα έχω πολλά χρήµατα , , θα γίνω χρήσιµος (ή χρήσιµη) στην κοινωνία , , θα µου αρέσει ,7 5 3, θα συνεχίζει τη δουλειά των γονιών µου 25 16, , θα γίνω διάσηµος (ή διάσηµη) 71 46, , νοµίζω πως θα τα καταφέρω καλά ,2 12 7, θα µου πουν οι γονείς µου 18 11, , θα έχω πολύ ελεύθερο χρόνο 58 37, , θα είναι δική µου (θα είµαι το αφεντικό) 69 45, , θα έχει τη σιγουριά να µη µε απολύσουν ποτέ 98 64, , θα µπορώ να γίνω γρήγορα προϊστάµενος (ή προϊσταµένη) 59 38, , θα µου επιτρέπει να ταξιδεύω συχνά 90 58, , θα δουλεύω λίγο 21 13, ,3 ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Όταν µεγαλώσω θα κάνω µια δουλειά (ένα επάγγελµα) που Ιεράρχηση µε βάση το ΝΑΙ Ναι Όχι N % N % 1.3. θα µου αρέσει ,7 5 3, νοµίζω πως θα τα καταφέρω καλά ,2 12 7, θα γίνω χρήσιµος (ή χρήσιµη) στην κοινωνία , , θα έχω πολλά χρήµατα , , θα έχει τη σιγουριά να µη µε απολύσουν ποτέ 98 64, , θα µου επιτρέπει να ταξιδεύω συχνά 90 58, , θα γίνω διάσηµος (ή διάσηµη) 71 46, , θα είναι δική µου (θα είµαι το αφεντικό) 69 45, , θα µπορώ να γίνω γρήγορα προϊστάµενος (ή προϊσταµένη) 59 38, , θα έχω πολύ ελεύθερο χρόνο 58 37, , θα συνεχίζει τη δουλειά των γονιών µου 25 16, , θα δουλεύω λίγο 21 13, , θα µου πουν οι γονείς µου 18 11, ,2 12

13 Σε επίπεδο σύγκρισης τα δεδοµένα των παραπάνω πινάκων παρουσιάζονται στη Γραφική Παράσταση 3 παρακάτω, όπου παρατηρούµε πως τα παιδιά θα επέλεγαν ένα επάγγελµα κυρίως µε βάση τα ενδιαφέροντά τους, µε βάση τις ικανότητές τους, µε βάση την κοινωνική χρησιµότητα αυτού του επαγγέλµατος και µε βάση τις οικονοµικές του απολαβές. Σε µεγάλο επίσης θα τους ενδιέφερε να έχουν µια µόνιµη δουλειά ή να έχουν µια δουλειά µε την οποία θα ταξιδεύουν συχνά ή θα τους καταστήσει διάσηµους. ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 3: Όταν µεγαλώσω θα κάνω µια δουλειά (ένα επάγγελµα) που ,7 92,2 86,3 83,7 86,3 88, ,2 64,1 58,8 53,6 54,9 61,4 62, ,3 7,8 13,7 28,8 35,9 46,4 41,2 45,1 38,6 37,9 16,3 13,7 11,8 0 Α Β Γ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ναι Όχι Α = θα µου αρέσει Β = νοµίζω πως θα τα καταφέρω καλά Γ = θα γίνω χρήσιµος (ή χρήσιµη) στην κοινωνία = θα έχω πολλά χρήµατα Ε = θα έχει τη σιγουριά να µη µε απολύσουν ποτέ Ζ = θα µου επιτρέπει να ταξιδεύω συχνά Η = θα γίνω διάσηµος (ή διάσηµη) Θ = θα είναι δική µου (θα είµαι το αφεντικό) Ι = θα µπορώ να γίνω γρήγορα προϊστάµενος (ή προϊσταµένη) Κ = θα έχω πολύ ελεύθερο χρόνο Λ = θα συνεχίζει τη δουλειά των γονιών µου Μ = θα δουλεύω λίγο Ν = θα µου πουν οι γονείς µου 13

14 Παράλληλα τα παιδιά πήραν θέση στα δεδοµένα της Ερώτησης 6: Σηµείωσε αν συµφωνείς ή διαφωνείς µε τις παρακάτω γνώµες, διατυπώνοντας επίσης απόψεις οι οποίες σχετίζονται µε εργασιακές αξίες. Τα δεδοµένα παρουσιάζονται στην παρακάτω Γραφική Παράσταση 4 απ όπου φαίνεται πως, σε σχέση και µε το προηγούµενο ερώτηµα, τα παιδιά έχουν µια σταθερή γνώµη για την κοινωνική χρησιµότητα των επαγγελµάτων (77,1% Συµφωνώ: Πιο σηµαντικό από τα χρήµατα είναι η δουλειά σου να σε κάνει χρήσιµο (ή χρήσιµη) στην κοινωνία). Επίσης παρουσιάζεται (αν και περισσότερο ως αναγκαιότητα εξ αιτίας της διατύπωσης του ερωτήµατος (άποψης) η αξία των σπουδών και της εκπαίδευσης (69,3%) ή η κοινωνική αίγλη της εκπαίδευσης και των σπουδών (43,8%). ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 4: Σηµείωσε αν συµφωνείς ή διαφωνείς µε τις παρακάτω γνώµες Ιεράρχηση µε βάση το «συµφωνώ» Κλίµακα: Συµφωνώ Μπορεί (=ίσως) εν έχω γνώµη ιαφωνώ ,9 77,1 32,7 43,8 7,8 69,3 9,2 Α Β Γ Ε Ζ Η Α = Επιτυχηµένος επαγγελµατίας είναι όποιος βγάζει πολλά χρήµατα. Β = Πιο σηµαντικό από τα χρήµατα είναι η δουλειά σου να σε κάνει χρήσιµο (ή χρήσιµη) στην κοινωνία. Γ = Η δουλειά του εργάτη είναι κατώτερη από τη δουλειά του επιστήµονα. = Το να είσαι µορφωµένος είναι πολύ πιο σηµαντικό από το να ξέρεις να φτιάχνεις το αυτοκίνητό σου ή τα ηλεκτρικά ή τα υδραυλικά του σπιτιού σου. Ε = Ένας αγρότης είναι πιο χρήσιµος στην κοινωνία από έναν δάσκαλο. Ζ = Αν δεν έχεις σήµερα ένα πτυχίο Πανεπιστηµίου δύσκολα θα µπορέσεις να βρεις δουλειά. Η = Για να βρεις µια καλή δουλειά πρέπει να έχεις ωραία εµφάνιση και να φοράς ωραία ρούχα. Στα ερωτήµατα του άξονα ΙΙ που σχετίζονται µε τις επιθυµίες µελλοντικής επαγγελµατικής σταδιοδροµίας των παιδιών και τις στερεοτυπικές τους αντιλήψεις σε θέµατα εργασίας και εκπαίδευσης παρατηρούνται τα παρακάτω: 14

15 Τα παιδιά στην ερώτηση: Τι θα ήθελες να γίνεις δηλώνουν τις προτιµήσεις τους οι οποίες έχουν ταξινοµηθεί µε βάση τις κατηγορίες του Πίνακα 2. Στον Πίνακα 9 παρακάτω και τη σχετική Γραφική Παράσταση 5 παρουσιάζονται τα δεδοµένα: ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Γράψε ποια δουλειά (επάγγελµα) θα ήθελες (θα σου άρεσε) να κάνεις Θα µου άρεσε να γίνω (µε βάση τις κατηγορίες του Πίνακα 2): Συχνότητα Ν Ποσοστό % Σχετικό Αθροιστικό Α 64 41,8 41,8 41,8 Β 20 13,1 13,1 54,9 Γ 40 26,1 26,1 81,0 5 3,3 3,3 84,3 Ε 1,7,7 85,0 Στ 8 5,2 5,2 90,2 Ζ 15 9,8 9,8 100,0 Σύνολο ,0 100,0 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 5: Γράψε ποια δουλειά (επάγγελµα) θα ήθελες (θα σου άρεσε) να κάνεις Ιεραρχικά 50 41, , ,1 5,2 9,8 10 3,3 0,7 0 Α Β Γ Ε Στ Ζ Α = Επιστηµονικά και ελεύθερα επαγγέλµατα - Α- νώτατα διοικητικά στελέχη Β = Εκπαιδευτικοί Γ = Μεσαία διοικητικά στελέχη - Τεχνολόγοι βοηθοί επιστηµονικών επαγγελµάτων = Έµποροι, βιοτέχνες, µικροεπιχειρηµατίες, πωλητές Ε = Κατώτεροι ηµόσιοι και Ιδιωτικοί υπάλληλοι Στ = Τεχνίτες και ειδικευµένοι εργάτες Ζ = Παροχή υπηρεσιών Σύµφωνα µε τα παραπάνω σε ένα 41,8% τα παιδιά ενδιαφέρονται και δηλώνουν πως θα προτιµούσαν να ασχοληθούν µε επιστηµονικά και ελεύθερα επαγγέλµατα (κατηγορία Α). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται, µε βάση τη ΣΤΕΠ 92, δηλωθέντα επαγγέλµατα όπως: γιατρός (γενικά), φαρµακοποιός, ζωγράφος, µηχανολόγος ΗΥ, πολιτικός µηχανικός, δικηγόρος δικαστικός, διπλωµάτης, αστροφυσικός, ψυχολόγος. Ποσοστό 13,1% επιθυµεί σταδιοδροµία στο χώρο της 15

16 εκπαίδευσης (έχουν ενταχθεί όλα τα εκπαιδευτικά επαγγέλµατα). Το 26,1% θέλει σταδιοδροµία στην κατηγορία Γ στην οποία µε βάση τη ΣΤΕΠ 92 κατατάσσονται και οι αµειβόµενοι αθλητές (ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές κ.ά.) που απετέλεσαν και την πλειοψηφία των δηλούµενων επιθυµιών σε αυτήν την κατηγορία, οι τραγουδιστές κ.ά. Παράλληλα ζητήθηκε από τα παιδιά να επιλέξουν από έναν συγκεκριµένο κατάλογο επαγγελµάτων πόσο θα επιθυµούσαν να εξασκήσουν κάθε επάγγελµα µε την ερώτηση: Ας υποθέσουµε ότι «πατώντας ένα κουµπί» κάνεις όποιο επάγγελµα θέλεις αυτή τη στιγµή. Σηµείωσε σε καθένα από τα επαγγέλµατα που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα πόσο θα ήθελες να το κάνεις. Τα δεδοµένα παρουσιάζονται αρχικά στον Πίνακα 10 ως προς τη δήλωση επιθυµίας «πάρα πολύ» ιεραρχούνται ως προς αυτή τη δήλωση στον Πίνακα 11. ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Θα ήθελα πάρα πολύ να γίνω πάρα πολύ Μηχανικός αεροπλάνων 2, Γραµµατέας 1, Μηχανικός αυτοκινήτων 4, Ψυχολόγος 2, ηµοσιογράφος 8, Εκπαιδευτικός 15, ικηγόρος 16, Λογιστής /στρια 5, Τραγουδιστής /στρια 21, Αστυνοµικός 15, Γιατρός 24, ιευθυντής /τρια πωλήσεων 7, Παρουσιαστής /στρια στην τηλεόραση 13, Πολιτικός µηχανικός 3, Επιστήµονας Ερευνητής /τρια 21, Πωλητής /τρια 5, Οδηγός λεωφορείου 3, Κοµµωτής /τρια 11, Πυροσβέστης 7, Ηθοποιός 16, Πιλότος 10, Σερβιτόρος /α σε µπαρ 7, Στρατιωτικός 9, Ναυτικός 9,8 16

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Θα ήθελα πάρα πολύ να γίνω Ιεράρχηση µε βάση την επιθυµία «πάρα πολύ» Κατηγορία µε βάση τον Πίνακα 2 Πάρα πολύ % Γιατρός Α 24, Τραγουδιστής /στρια Γ 21, Επιστήµονας Ερευνητής /τρια Α 21, ικηγόρος Α 16, Ηθοποιός Α 16, Αστυνοµικός Ζ 15, Εκπαιδευτικός Β Παρουσιαστής /στρια στην τηλεόραση Γ 13, Κοµµωτής /τρια Ζ 11, Πιλότος Γ 10, Ναυτικός Γ 9, Στρατιωτικός Α 9, ηµοσιογράφος Α 8, Πυροσβέστης Ζ 7, ιευθυντής /τρια πωλήσεων Α 7, Σερβιτόρος /α σε µπαρ Ζ 7, Λογιστής /στρια Γ 5, Πωλητής /τρια Ε 5, Μηχανικός αυτοκινήτων Στ 4, Πολιτικός µηχανικός Α 3, Οδηγός λεωφορείου Ζ 3, Μηχανικός αεροπλάνων Γ & Στ 2, Ψυχολόγος Α Γραµµατέας Ε 1,3 Όσον αφορά τις στερεοτυπικές αντιλήψεις των παιδιών σχετικά µε τις «ανδρικές» και «γυναικείες» επαγγελµατικές δραστηριότητες τα παιδιά κλήθηκαν να απαντήσουν αν συµφωνούν ή διαφωνούν, όχι σε διαβαθµισµένη κλίµακα όπως στην ερώτηση 6 (συµφωνώ ίσως δεν έχω γνώ- µη διαφωνώ) αλλά µε επιλογή ΝΑΙ ΟΧΙ, σε µια σειρά από γνώµες. Τα δεδοµένα παρουσιάζονται παρακάτω στον Πίνακα 12 και τη Γραφική Παράσταση 6. Παρατηρούµε πως οι στερεοτυπικές αντιλήψεις για το φύλο στα παιδιά δεν έχουν γενικά αρνητική φόρτιση εκτός από κάποιες εξαιρέσεις (βλ. Γραφική Παράσταση 6:, Ε-οριακά, Λ-οριακά). 17

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Απάντησε (Ναι) αν συµφωνείς ή (Όχι) αν διαφωνείς µε τις παρακάτω γνώµες: Ναι Όχι Α. Τα κορίτσια πρέπει να πηγαίνουν σε διαφορετικά σχολεία από τα αγόρια. 7,8 92,2 Β. Το να γίνεις µάστορας (π.χ. µηχανικός, ηλεκτρολόγος κ.ά.) δεν ταιριάζει σε µια γυναίκα. 42,5 57,5 Γ. Υπάρχουν επαγγέλµατα µόνο για άνδρες και µόνο για γυναίκες. 45,8 54,2. Η γυναίκα πρέπει να είναι έτοιµη, κάθε στιγµή, να σταµατήσει να δουλεύει για χάρη της οικογένειάς της. 71,2 28,8 Ε. Τα παιδιά που η µητέρα τους εργάζεται έχουν πιο πολλές δυσκολίες στο σχολείο από τα παιδιά που η 54,2 45,8 µητέρα τους µένει στο σπίτι. Ζ. Τα αγόρια γεννιούνται πιο έξυπνα από τα κορίτσια. 23,5 76,5 Η. Τα κορίτσια γεννιούνται πιο έξυπνα από τα αγόρια. 28,8 71,2 Θ. Οι σπουδές στο Πανεπιστήµιο είναι χρήσιµες το ίδιο για άνδρες και γυναίκες. 90,2 9,8 Ι. Οι γυναίκες µπορούν να κάνουν οποιοδήποτε επάγγελµα κάνουν οι άνδρες. 45,8 54,2 Κ. Το κορίτσι δεν είναι απαραίτητο να µορφώνεται αφού προορισµός του είναι να κάνει οικογένεια. 15,7 84,3 Λ. Ένας άνδρας πρέπει να µαγειρεύει και να φροντίζει το σπίτι. 45,1 54,9 18

19 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 6: Απάντησε (Ναι) αν συµφωνείς ή (Όχι) αν διαφωνείς µε τις παρακάτω γνώµες: Λ 45,1 54,9 Κ Ι Θ 9,8 15,7 45,8 54,2 84,3 90,2 Η Ζ Ε Γ Β Α 7,8 23,5 28,8 28,8 45,8 45,8 42,5 54,2 54,2 57,5 71,2 71,2 76,5 92, Ναι Όχι Α Β Γ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ = Τα κορίτσια πρέπει να πηγαίνουν σε διαφορετικά σχολεία από τα αγόρια. = Το να γίνεις µάστορας (π.χ. µηχανικός, ηλεκτρολόγος κ.ά.) δεν ταιριάζει σε µια γυναίκα. = Υπάρχουν επαγγέλµατα µόνο για άνδρες και µόνο για γυναίκες. = Η γυναίκα πρέπει να είναι έτοιµη, κάθε στιγµή, να σταµατήσει να δουλεύει για χάρη της οικογένειάς της. = Τα παιδιά που η µητέρα τους εργάζεται έχουν πιο πολλές δυσκολίες στο σχολείο από τα παιδιά που η µητέρα τους µένει στο σπίτι. = Τα αγόρια γεννιούνται πιο έξυπνα από τα κορίτσια. = Τα κορίτσια γεννιούνται πιο έξυπνα από τα αγόρια. = Οι σπουδές στο Πανεπιστήµιο είναι χρήσιµες το ίδιο για άνδρες και γυναίκες. = Οι γυναίκες µπορούν να κάνουν οποιοδήποτε επάγγελµα κάνουν οι άνδρες. = Το κορίτσι δεν είναι απαραίτητο να µορφώνεται αφού προορισµός του είναι να κάνει οικογένεια. = Ένας άνδρας πρέπει να µαγειρεύει και να φροντίζει το σπίτι. 19

20 Στον τρίτο άξονα οµαδοποιήθηκαν τα ερωτήµατα µε τα οποία συλλέγονται στοιχεία για τα πρότυπα των παιδιών, το ρόλο της οικογένειας και του σχολείου στην επαγγελµατική τους ανάπτυξη. Αρχικά στην ερώτηση: Από πού άκουσες, είδες, έµαθες όσα ξέρεις για τη δουλειά (επάγγελµα) που θα σου άρεσε να κάνεις, κωδικοποιήθηκαν οι απαντήσεις των παιδιών ως εξής: Πίνακας 13: Ανάλυση περιεχοµένου της ερώτησης Α_4 Από πού άκουσες, είδες, έµαθες όσα ξέρεις για τη δουλειά (επάγγελµα) που θα σου άρεσε να κάνεις; Από 1 τα ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφηµερίδες περιοδικά) βιβλία 2 κάποιον α που ασκεί το συγκεκριµένο επάγγελµα 3 την οικογένεια (γονείς συγγενείς) φίλους 4 τους δασκάλους (σχολείου µουσικής χορού αθλητισµού) 5 δεν απάντησαν ΚΩ ΙΚΟΣ Με βάση αυτήν την κωδικοποίηση προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία από την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω στον Πίνακα 14. Από τα δεδοµένα αυτά τα παιδιά φαίνεται να µαθαίνουν για τα επαγγέλµατα που τα ενδιαφέρουν από τα ΜΜΕ (33,3%) και το οικογενειακό τους περιβάλλον (32,7%), από κάποιον που κάνει (ασκεί) το επάγγελµα που τα ενδιαφέρει (ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον) σε 18,3% και τέλος σε µόλις 10,5% τα παιδιά δηλώνουν πως πληροφορούνται για τα επαγγέλµατα που τους κινούν ενδιαφέρον από το σχολείο και τους δασκάλους τους (ευρύτερα). Πίνακας 14: Από πού άκουσες, είδες, έµαθες όσα ξέρεις για τη δουλειά (επάγγελµα) που θα σου άρεσε να κάνεις; Συχνότητα Ν Ποσοστό % Σχετικό Αθροιστικό ,3 33,3 33, ,3 18,3 51, ,7 32,7 84, ,5 10,5 94, ,2 5,2 100,0 Σύνολο ,0 100,0 Ίσως για το λόγο αυτό (την έλλειψη [;] ενηµέρωσης από το σχολείο) εµφανίζεται ενισχυµένος ο ρόλος της οικογένειας αφού σε 77,8% τα παιδιά δηλώνουν πως συζητούν µε τους γονείς τους για το επάγγελµα που θα κάνουν στο µέλλον (Πίνακας 15) και σε 79,1% δηλώνουν πως οι γονείς θέλουν να διαλέξουν µόνα τους τα παιδιά (άραγε µε ποια πληροφόρηση;) το επάγγελµα που θα ακολουθήσουν (Πίνακας 16). 20

21 Πίνακας 15: Συζητάς µε τους γονείς σου για το επάγγελµα που θέλεις να κάνεις στο µέλλον; Συχνότητα Ν Ποσοστό % Σχετικό Αθροιστικό Ναι ,8 77,8 77,8 Όχι 34 22,2 22,2 100,0 Σύνολο ,0 100,0 Πίνακας 16: Οι γονείς σου θέλουν να διαλέξεις εσύ το επάγγελµα που θα ήθελες να κάνεις στο µέλλον; Συχνότητα Ν Ποσοστό % Σχετικό Αθροιστικό Ναι ,1 79,1 79,1 Όχι 32 20,9 20,9 100,0 Σύνολο ,0 100,0 Τέλος ζητήθηκε από τα παιδιά να δηλώσουν (ΝΑΙ ΟΧΙ) αν έχουν κάποιο είδωλο πρότυπο, κάποιο πρόσωπο που θαυµάζουν και θα ήθελαν όταν µεγαλώσουν να του µοιάσουν. Τα δεδοµένα καταγράφονται στον Πίνακα 17, όπου φαίνεται πως η πλειοψηφία των παιδιών (65,4%) έχουν κάποιο είδωλο πρότυπο. Στον Πίνακα 18 έχει γίνει κατάταξη των επαγγελµάτων που ασκούν τα είδωλα πρότυπα των παιδιών, µε βάση την κατηγοριοποίηση του Πίνακα 2 από τη ΣΤΕΠ 92. Από αυτόν τον πίνακα καθίσταται εµφανές πως τα περισσότερα παιδιά θαυµάζουν και έχουν ως πρότυπα πρόσωπα του καλλιτεχνικού και αθλητικού χώρου (Κατηγορία Γ, 64 επιλογές = 41,8%. Από τις 64 επιλογές σε αυτήν την κατηγορία και οι 64 αφορούν ποδοσφαιριστές και τραγουδιστές). Παρατηρώντας τον Πίνακα 19 φαίνεται πως τα είδωλα πρότυπα των παιδιών µετουσιώνονται και σε επαγγελµατικά πρότυπα αφού το 51,6% των παιδιών δηλώνει πως θέλει, στο µέλλον, να κάνει την ίδια δουλειά µε το είδωλο πρότυπο µε το οποίο ταυτίζεται. Πίνακας 17: Έχεις κάποιο είδωλο που θαυµάζεις και θέλεις, όταν µεγαλώσεις,να του µοιάσεις; Συχνότητα Ν Ποσοστό % Σχετικό Αθροιστικό Ναι ,4 65,4 65,4 Όχι 53 34,6 34,6 100,0 Σύνολο ,0 100,0 Πίνακας 18: Τι δουλειά (επάγγελµα) κάνει το είδωλό σου; Κατηγορία επαγγελµάτων µε βάση τον Πίνακα 2 Συχνότητα Ν Ποσοστό % Σχετικό Αθροιστικό Α 20 13,1 20,2 20,2 Β 5 3,3 5,1 25,3 Γ 64 41,8 64,6 89,9 Στ 3 2,0 3,0 92,9 Ζ 7 4,6 7,1 100,0 Σύνολο απαντήσεων 99 64,7 100,0 εν απάντησαν 54 35,3 Σύνολο ,0 21

22 Πίνακας 18: Θα ήθελες να κάνεις, όταν µεγαλώσεις, την ίδια δουλειά µε το είδωλο που θαυµάζεις; Συχνότητα Ν Ποσοστό % Σχετικό Αθροιστικό Ναι 79 51,6 78,2 78,2 Όχι 22 14,4 21,8 100,0 Σύνολο ,0 100, , ,0 Συζήτηση Συµπεράσµατα Η διερεύνηση αυτή έδωσε αρκετά στοιχεία για σχολιασµό και επεξεργασία. Παράλληλα ε- ντοπίστηκαν τα σηµεία τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και τα σηµεία εµπλουτισµού και βελτίωσης του εργαλείου για µια δεύτερη πιλοτική και µετά την τελική εφαρµογή. Βασική υπόθεση εδώ ήταν πως υπάρχουν πρότυπα που επηρεάζουν τους µαθητές στην ηλικία της Στ τάξης του δηµοτικού σχολείου στις επαγγελµατικές τους προτιµήσεις και λειτουργούν ως κίνητρα για τις µελλοντικές επαγγελµατικές τους επιδιώξεις. Από τη διερεύνηση καθίσταται εµφανές πως τα πρότυπα του κοινωνικού περιβάλλοντος αναλαµβάνουν πολλές φορές το ρόλο του καθοδηγητή και τα παιδιά µπορούν να µιµηθούν το γονέα, έναν δάσκαλο, έναν αθλητή ή ένα τηλεοπτικό αστέρα. Η διαδικασία της µίµησης του προτύπου φαίνεται να είναι πιο αποτελεσµατική και πιο σταθερή όταν το πρότυπο µοιάζει µε τον παρατηρητή, διαθέτει κοινωνικό γόητρο και ανώτερη κοινωνική δύναµη ή κατέχει ειδικές γνώσεις (Bandura, 1997). Οι επαγγελµατικές προτιµήσεις που εκφράζουν τα παιδιά απεικονίζουν την εµπειρία και τη γνώση τους. Έχουν µικρή γνώση των εµποδίων ή των απαιτήσεων για είσοδο στην αγορά εργασίας και κυρίως προσανατολίζονται προς τις κυρίαρχες και συνήθεις επαγγελµατικές δραστηριότητες (Super & Sverko, Golombok & Fivush, 1996). Στο στάδιο αυτό φαίνεται πως οι επιλογές των παιδιών είναι πρόωρες και µοιάζουν περισσότερο µε ένα παιχνίδι φαντασίας. Προέρχονται αρχικά από τα επαγγελµατικά πρότυπα που παρέχουν οι γονείς ή συγγενείς γνωστοί και φίλοι ενώ καθώς τα παιδιά µεγαλώνουν οι επιλογές φαίνεται πως τείνουν να βασιστούν στα επαγγέλµατα των ηρώων ή ειδώλων τους. Οι κοινές επαγγελµατικές επιλογές περιλαµβάνουν τον ποδοσφαιριστή, τον τηλεοπτικό αστέρα, το δάσκαλο και το γιατρό. Τα περισσότερα αγόρια επιλέγουν επαγγέλµατα δράσης ή επαγγέλµατα που απαιτούν φυσική δύναµη και τα περισσότερα κορίτσια εκφράζουν µια προτίµηση για τα ανθρωπιστικά επαγγέλµατα (βλ. και Seligman, 1994). Οι εργαζόµενοι που φαίνονται ισχυροί, επιδέξιοι, γενναίοι και προσανατολισµένοι στη δράση είναι ιδιαίτερα ελκυστικοί στα παιδιά αυτής της ηλικίας. Αυτές οι επιλογές έχουν ελάχιστη ή καµία σχέση µε τις ικανότητες ή τις δραστηριότητες των παιδιών αλλά, µάλλον, απεικονίζουν την τάση τους να προσανατολιστούν σε κάτι που θεωρούν συναρπαστικό και ευχάριστο (Super & Sverko, 1995). Βέβαια η αναπτυξιακή ετοιµότητα και η συγκρότηση γνωστικών δοµών έχουν σηµασία στην απόκτηση των πληροφοριών σταδιοδροµίας. Η γνώση των παιδιών αυξάνει όσο µεγαλώνουν και συνειδητοποιούν τη µεγάλη ποικιλία των επαγγελµάτων. Αυτή η γνώση µπορεί να προέλθει από βιβλία, ταινίες, την τηλεόραση καθώς επίσης και µέσω της άµεσης παρατήρησης των εργαζοµένων. Όµως κυρίως στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, αλλά και στον έντυπο τύπο ή τα σχολικά εγχειρίδια, ακόµα και σήµερα, παρουσιάζεται µια στρεβλή εικόνα του κόσµου της εργασίας στον ο- ποίο ως επαγγελµατικά επιτυχηµένοι παρουσιάζονται τα διευθυντικά στελέχη σε επαγγέλµατα υ- 22

23 πηρεσιών ή τα ειδικευµένα στελέχη σε εµπόρια και τα στελέχη γραφείου ή ΜΜΕ τα οποία κυρίως είναι άνδρες ενώ οι γυναίκες παρουσιάζονται στους παραδοσιακούς ρόλους (Σιδηροπούλου, Golombok & Fivush, 1996). Τα τελευταία χρόνια, συνειδητές προσπάθειες και φωνές έχουν οδηγήσει στην απεικόνιση ενός ευρύτερου φάσµατος επαγγελµάτων των λιγότερο παραδοσιακών ρόλων για τους άνδρες και τις γυναίκες στην τηλεόραση και στον τύπο. Σήµερα, οι γυναίκες απεικονίζονται ως δικηγόροι, παθολόγοι και δηµοσιογράφοι και οι άνδρες απεικονίζονται στους ρόλους του δασκάλου και του εργάτη καθώς επίσης και στους παραδοσιακότερους ρόλους, όχι όµως εύκολα και συχνά σε «κόντρα» ρόλους π.χ. να φροντίζουν το σπίτι (Σιδηροπούλου, 1996). Παρ όλα αυτά στη συγκεκριµένη έρευνα δεν διακρίνονται ακραίες στερεοτυπικές αντιλήψεις παρ ότι οι απόψεις των παιδιών για το φύλο είναι πιθανό να είναι άκαµπτες σ αυτήν την ηλικία (βλ. και Seligman, 1994), ανεξάρτητα από το οικογενειακό υπόβαθρο. Αυτή η ακαµψία φαίνεται να είναι µια άλλη αντανάκλαση της ανάγκης των παιδιών για καθοδήγηση και συγκεκρι- µενοποίηση. Σε αυτήν την προσπάθεια ανίχνευσης του ρόλου του φύλου και της ακόλουθης προσκόλλησης σε στερεοτυπικές αντιλήψεις οι δάσκαλοι βλέπουµε συχνά τα αγόρια να τείνουν να υπογραµµίσουν τις επιθετικές και αθλητικές πλευρές τους, ενώ τα κορίτσια να εµφανίζουν αισθητικά και λεκτικά ενδιαφέροντα. Οι αξίες, καθώς επίσης και τα ενδιαφέροντα, φαίνεται πως είναι ένας σηµαντικός καθοριστικός παράγοντας της επαγγελµατικής προτίµησης επιλογής των παιδιών. Στο στάδιο αυτό της επαγγελµατικής τους ανάπτυξης φαίνεται πως τα παιδιά προσανατολίζονται προς τις κοινωνικές α- ξίες καθώς µπορούν πια να κατανοήσουν αφηρηµένες έννοιες. Οι επαγγελµατικές αξίες των παιδιών φαίνεται να αφορούν την επαγγελµατική θέση και το γόητρο, τις συνθήκες εργασίας και τις ευκαιρίες για την ανεξαρτησία. Τα παιδιά φαίνεται να αναπτύσσουν κάποια άποψη για το κοινωνικό γόητρο των επαγγελ- µάτων. Μάλλον τα παιδιά σε αυτό το στάδιο προσδιορίζουν τις µελλοντικές επαγγελµατικές τους επιλογές αποκλείοντας επαγγέλµατα που θεωρούν ότι έχουν χαµηλό γόητρο ή και εισόδηµα ή φαίνεται να είναι ασυµβίβαστο µε την αντίληψη που έχουν για την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκουν ή θέλουν να περάσουν. Από τη διερεύνηση αυτή φαίνεται πως τα περισσότερα παιδιά αποδίδουν την υψηλότερη θέση στα επαγγέλµατα όπως ο γιατρός, ο δικηγόρος κ.ά. που θεωρούν πως έχουν εξέχουσα θέση στην κοινωνία. Αντιλαµβάνονται τα επαγγέλµατα που περιλαµβάνουν τη χειρωνακτική εργασία ή έναν σκληρό τρόπο ζωής (π.χ., εργάτης, αγρότης) µε χαµηλό γόητρο. Τα παιδιά φαίνεται να έχουν σαφή ιδέα των µισθών που συνδέονται µε πολλά επαγγέλµατα και το θέµα αυτό µάλλον είναι σηµαντικός παράγοντας στον καθορισµό των επαγγελµατικών ονειροπολήσεών τους. Περαιτέρω έρευνα απαιτείται για να εντοπίσει: αν οι διατυπωθείσες απόψεις ενδείξεις είναι πραγµατικά αντιπροσωπευτικές, αν υπάρχουν πραγµατικά στατιστικές διαφορές µέσω σειράς ανεξάρτητων µεταβλητών, όπως το φύλο των παιδιών, η εθνική καταγωγή και η κοινωνικοοικονοµική θέση στις επαγγελµατικές ταξινοµήσεις και επιλογές λόγω γοήτρου που κάνουν τα παιδιά. Από την ολοκληρωµένη έρευνα θα έχουµε αρκετά ασφαλή συµπεράσµατα για την εφαρµογή του Σ.Ε.Π. στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση (στο δηµοτικό σχολείο) λαµβάνοντας υπόψη τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των παιδιών του δηµοτικού σχολείου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. USA: W. H. Freeman and Company. Bandura, A. (1995). Self-Efficacy in Changing Societies. USA: Cambridge University Press. Γκότοβος, Α.Ε. (1990). Κοινωνικής Μάθησης Θεωρία. Λήµµα στο: Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια - Λεξικό. Τόµος 5, σελ Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. ηµητρόπουλος, Ε. Γ. και οµάδα εργασίας (2000). Επέκταση λειτουργιών του θεσµού «Συµβουλευτική - Προσανατολισµός» στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Έργο 3: Παραγωγή παιδαγωγικού υλικού για την εφαρµογή της συµβουλευτικής και του προσανατολισµού στην εκπαίδευση. Ενέργεια 1.1.ε: «Επαγγελµατικός Προσανατολισµός». Αθήνα: ΕΠΕΑΕΚ/ Παιδα- 23

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «Αντιλήψεις των βρεφονηπιαγωγών που απασχολούνται σε Ιδιωτικούς Παιδικούς σταθµούς του ήµου Θεσσαλονίκης σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Τομέας Ψυχολογίας Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική (ΚΕΑΕΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΡΑΣΗ 5/320Γ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΡΑΣΗ 5/320Γ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΔΗΓΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΔΡΑΣΗ 5/320Γ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ποιο επάγγελμα μου αρέσει; Τι επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 6 ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή

Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή Υπεύθυνη καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY

Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY Y OYP EIO E NIKH AI EIA KAI PH KEYMATøN AI A ø IKO IN TITOYTO TOMEA XO IKOY E A E MATIKOY PO ANATO I MOY A HNA ñ 2000 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Το υλικό αυτό έχει παραχθεί στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ

Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ Μάιος 2010 Σηµείωµα της οµάδας Αγωγής Σταδιοδροµίας Ο οδηγός αυτός δηµιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος Αγωγής Σταδιοδροµίας, µε θέµα «Συµµετέχω ενεργά στο σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Απρίλιος 2007 Αρχές Συμβουλευτικής 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΦΥΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ/ΤΟΥΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διπλωματική εργασία Σχολική ένταξη και εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστηµών Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Αξιολόγηση Αναγκών των Διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ». ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαστάσεις της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης στον ορισμό του «καλού δασκάλου», μέσα από τις αντιλήψεις των μαθητών.

Διαστάσεις της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης στον ορισμό του «καλού δασκάλου», μέσα από τις αντιλήψεις των μαθητών. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία: Διαστάσεις της συναισθηματικής και κοινωνικής νοημοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Η έρευνα 189

ΜΕΡΟΣ Β Η έρευνα 189 ΜΕΡΟΣ Β Η έρευνα 189 Κεφάλαιο 5 ο : Μέθοδος της έρευνας 5.1. Οι στόχοι και οι υποθέσεις της έρευνας Η κύρια επιδίωξη που αποτελεί και το γενικό στόχο της έρευνας όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΞΕ1370

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3.1 Η έννοια του ηµοτικού Σχολείου Το ηµοτικό Σχολείο αποτελεί το σχολείο από το οποίο αρχίζει η κύρια σχολική αγωγή. Φέρει διάφορες ονοµασίες, όπως : στοιχειώδες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΕΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Φορέας Υλοποίησης Έργου: Ινστιτούτο Don Milani (IT) Περίοδος Αναφοράς: 1 Νοεµβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Εισηγητής: Γεωργία Κατωτικίδη. Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Στιβακτάκης

ΘΕΜΑ. Εισηγητής: Γεωργία Κατωτικίδη. Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Στιβακτάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ιστορική Εξέλιξη του Management & Προοπτικές στο Σύγχρονο Περιβάλλον. Η ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Διπλωματική εργασία: Κίνητρα συμμετοχής καταρτιζόμενων στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα