Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Ενός Τεστ Παρακίνησης σε Κυπριακό Πληθυσμό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Ενός Τεστ Παρακίνησης σε Κυπριακό Πληθυσμό"

Transcript

1 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (1), Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (1), Released: April 30, ISSN Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Ενός Τεστ Παρακίνησης σε Κυπριακό Πληθυσμό Γαρύφαλλος Αναγνώστου 1 & Αστέριος Πατσιαούρας 2 1 Dep. of Education, Frederick University, Λεμεσός, Κύπρος 2 ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 42100, Καρυές, Τρίκαλα, Ελλάδα Περίληψη Το ΑΜPET είναι ένα τεστ που εξετάζει τη μαθησιακή παρακίνηση, έτσι ώστε να δοθεί περαιτέρω προώθηση σε πρακτικές έρευνες στον τομέα αυτό. Οι παράγοντες που αξιολογούνται από αυτό το τεστ είναι: α) στρατηγική μεθόδευση εκμάθησης (LS), β) παράκαμψη εμποδίων (OO), γ) εργατικότητα ζήλος και σοβαρότητα (DS), δ) κινητική ικανότητα (CMA), ε) αξία χρησιμότητα της μάθησης (VL), στ) άγχος για καταστάσεις που προκαλούν στρες (ASCS), ζ) άγχος αποτυχίας (TA) και η) κλίμακα ψεύδους (LIE). Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να διερευνήσει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της ελληνικής μετάφρασης του AMPET τεστ στην Κυπριακή πραγματικότητα χρησιμοποιώντας την επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση. Στην έρευνα συμμετείχαν 155 παιδιά, ηλικίας χρονών, τα οποία ήταν μαθητές δημόσιων σχολείων. Χρησιμοποιήθηκαν και οι οκτώ υποκλίμακες του AMPET τεστ. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων και το στατιστικό πρόγραμμα EQS. Tα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την εγκυρότητα του ΑΜΡΕΤ τεστ (χ²/β.ε =1.65, CFI=.954, RMSEA=.048). Μετά από επισκόπηση των φορτίσεων κάθε μεταβλητής στους παράγοντες και των ποσοστών διασποράς κάθε μεταβλητής το οποίο οφείλεται σε κάποιο από τους οκτώ παράγοντες της θεωρίας του Nishida (1988), διαπιστώθηκε, ότι ένα μοντέλο με τους ιδίους παράγοντες που να χαρακτηρίζονται όμως από μικρότερο αριθμό μεταβλητών θα αντιπροσώπευε ακόμα καλύτερα την ελληνική πραγματικότητα και θα οδηγούσε σε ένα πιο «οικονομικό» εργαλείο μέτρησης. Λέξεις κλειδιά: παρακίνηση, επιβεβαιωτική ανάλυση, ΑΜΡΕΤ τεστ Reliability and Validity of Achievement Motivation in Physical Education in Elementary School at Cyprus Garyfallos Anagnostou 1 & Asterios Patsiaouras 2 1 Dep. of Education, Frederick University, Limassol, Cyprus 2 Dep. of Physical Education & Sport Science, University of Thessaly, Trikala, Hellas Abstract AMPET is a test which measures learning motivation in Physical Education, to emphasize even more its importance in educational practice. The AMPET consists of eight subscales: a) learning strategy (LS), b) overcoming obstacles (OO), c) diligence and seriousness (DS), d) competence of motor ability (CMA), e) value of learning (VL), f) tension anxiety (TA), g) failure anxiety (FA), and h) Lie scale (LIE). The main purpose was to confirm the validity and reliability of the AMPET Greek Version, when applied to the Greek Cypriot educational system using confirmatory factor analyses. The participants were 155 fifth and sixth grade elementary school children. Their ages ranged from 10 to 12 years old. The above mentioned eight AMPET subscales have been used and as for the data analyses was used the CFA (Confirmatory Factor Analyses) and the EQS statistics program. Our data confirm Please address all correspondence to: Garyfallos Anagnostou, Ph.D. Frederick University, Department of Education St. Georgios Havouzas 3080, Limassol, Cyprus

2 Γ. Αναγνώστου & Α. Πατσιαούρας /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), the validity of AMPET χ²/d.f =1.65, CFI=.954, RMSEA=.048. After reexamining the loadings of every factor variables and of the rates of dispersal of every variable, which are the result of the eight factors of Nishida's theory (1988), concerning that one model with the same factors but with a smaller number of variables, could apply better to Greek Cypriot reality and lead to an even more efficient and concise version of the above mentioned measurement tool. Key words: motivation, confirmatory analysis, AMPET test Εισαγωγή Ο ρόλος της παρακίνησης στην εκπαιδευτική διαδικασία έγινε δημοφιλές αντικείμενο μελέτης τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα και ερευνήθηκε διεξοδικά από τη σκοπιά της ψυχολογίας, της παιδαγωγικής και της επικοινωνίας της αγωγής (Vallerand & Bissonnette, 1992). Η παρακίνηση αναφέρεται κυρίως στους λόγους-κίνητρα που έχει ένα άτομο, όταν επιδεικνύει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Σύμφωνα με τον Vallerant (1997), πρόκειται για την έννοια εκείνη που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ενεργοποίηση, κατεύθυνση, ένταση και επιμονή της συμπεριφοράς, ενώ οι Weinberg και Gould (1995), αντιλαμβάνονται την παρακίνηση ως την κατεύθυνση και την ένταση της προσπάθειας των ατόμων (σ. 65). Η κατεύθυνση σχετίζεται με την προσέγγιση, εγκατάλειψη ή παραμονή σε μια δραστηριότητα ή κατάσταση-συνέχιση της συμπεριφοράς, ενώ η ένταση σχετίζεται με το μέγεθος της καταβαλλόμενης προσπάθειας (Καπρίνης, 2009; Σαλβαρά, 2001). Η παρακίνηση αναφέρεται στις δυνάμεις που κατευθύνουν και στηρίζουν τη συμπεριφορά ενός ατόμου και έχει γίνει αντικείμενο μελέτης κυρίως από συμπεριφοριστικές και γνωστικές προσεγγίσεις. Η συμπεριφοριστική προσέγγιση εστιάζει στο ρόλο των εξωτερικών γεγονότων, στον καθορισμό της κατεύθυνσης και έντασης της συμπεριφοράς. Επί παραδείγματι ο Skinner (1953) που είναι ένας από τους κύριους εκπροσώπους του συμπεριφορισμού εστιάζει στους περιβαλλοντικούς παράγοντες και στους τρόπου που αυτοί επηρεάζουν την συμπεριφορά. Γενικώς, μια προσέγγιση που έχει αποδειχθεί χρήσιμη κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριάντα χρόνων, αποδίδει τη συμπεριφορά σε εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα (Deci, 1971; 1975), ενώ η γνωστική δίνει έμφαση στη σπουδαιότητα των εσωτερικών εκδηλώσεων (Gagne, Yekovich, & Yekovich, 1993). Από γνωστικής πλευράς (Pintrich & Schunk 1996), η παρακίνηση έχει οριστεί σαν μια διαδικασία κατά την οποία μια δραστηριότητα έχει κατεύθυνση, ένα στόχο, είναι υποκινημένη και συνεχής. Η έρευνα που σχετίζεται με την παρακίνηση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, ασχολείται κυρίως με το πώς οι προσωπικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες εμπλέκονται στις εκπαιδευτικές και μαθησιακές διαδικασίες, ενεργοποιούν και κατευθύνουν τη μάθηση και την προσπάθεια των μαθητών (Wallhead & Ntoumanis, 2004). Όσον αφορά τη Φυσική Αγωγή (ΦΑ) η παρακίνηση βρίσκεται στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος, τόσο σε επίπεδο μαθησιακής διαδικασίας, όσο και σε σχέση με τον αθλητισμό. (Διγγελίδης & Κρομμύδας, 2008). Ως γνωστόν, ένα από τα ερωτήματα που απασχολούν τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ), είναι το γιατί κάποια παιδιά συμμετέχουν με τόσο μεγάλη διάθεση στις ασκήσεις και στα παιχνίδια του μαθήματος ΦΑ, ενώ κάποια άλλα προσπαθούν ακόμα και να τις αποφύγουν. Το πρόβλημα αυτό συνήθως αναφέρεται ως διαφορά στην παρακίνηση (Παπαϊωάννου, Θεοδωράκης, & Γούδας, 2003; Ryan & Deci, 2000). Οι πρώτοι ερευνητές στον τομέα της παρακίνησης θεωρούσαν ότι η παρακίνηση είναι μια μονοδιάστατη έννοια, αλλά πρόσφατες μελέτες διαχωρίζουν την παρακίνηση σε τρεις μορφές: εσωτερική παρακίνηση, εξωτερική παρακίνηση και έλλειψη παρακίνησης (Deci & Ryan, 1985; Pelletier et al., 1995). Η εσωτερική παρακίνηση (intrinsic motivation) αναφέρεται στη συμπεριφορά που παρακινείται εσωτερικά και που οφείλεται στην έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου να αισθάνεται ικανός και αυτόνομος στο περιβάλλον. Όταν το άτομο αισθάνεται περισσότερο αυτόνομο και ικανό στο χειρισμό του περιβάλλοντός του, η παρακίνηση αυξάνεται (Whaley, 1988). Η εσωτερική παρακίνηση επηρεάζεται από το πόσο ελκυστική είναι μια δραστηριότητα (Deci & Ryan, 1985) και εκλείπει εντελώς, αν το άτομο νιώθει κάποια μορφή πίεσης ή εξαναγκασμού (Deci & Ryan, 2000). Εξάλλου, άτομα που είναι εσωτερικά παρακινημένα, έχουν περισσότερες πιθανότητες να συνεχίσουν τη συμμετοχή τους σε αθλητικές δραστηριότητες εφόρου ζωής. Ο Vallerand (1997) διακρίνει τρία είδη εσωτερικής παρακίνησης: α) εσωτερική παρακίνηση για μάθηση, όταν κάποιος ασχολείται με μια δραστηριότητα, επειδή μαθαίνοντας ή ανακαλύπτοντας κάτι καινούριο, νοιώθει μεγάλη ευχαρίστηση και ικανοποίηση, β) εσωτερική παρακί-

3 Γ. Αναγνώστου & Α. Πατσιαούρας /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), νηση για επίτευξη, όταν κατά την προσπάθεια του να ολοκληρώσει κάτι, να ξεπεράσει τον ίδιο τον εαυτό του ή να δημιουργήσει κάτι, νοιώθει ευχαρίστηση, και γ) εσωτερική παρακίνηση για διέγερση, όταν κάποιος αισθάνεται χαρά και έντονες συγκινήσεις από την αισθητική εμπειρία τού να εκτελεί μια δραστηριότητα Αντίθετα από την εσωτερική παρακίνηση, αίτια της ενασχόλησης, ενός εξωτερικά παρακινημένου (extrinsic motivation) είναι αποτελέσματα όπως οι νίκες, τα βραβεία, οι έπαινοι. Τα άτομα που παρακινούνται εξωτερικά νοιώθουν ένταση, πίεση και άγχος. Σύμφωνα με τους Deci και Ryan (1985), η ε- ξωτερική παρακίνηση μπορεί να εμφανιστεί με τέσσερις διαφορετικές μορφές, μερικές εκ των οποίων είναι αυτό-καθοριζόμενες και έτσι ελαχιστοποιούν τις εμπειρίες έντασης και πίεσης: α) εξωτερική ρύθμιση: είναι μια μορφή συμπεριφοράς η οποία κατευθύνεται από εξωτερικούς παράγοντες όπως υλικά βραβεία, βαθμολογία ή εξαναγκασμοί από άλλα πρόσωπα. Ένας μαθητής, π.χ., συμμετέχει στο μάθημα για να βγει πρώτος και να κερδίσει το βραβείο ή για να αποφύγει την αρνητική κριτική του καθηγητή του, β) εσωτερική πίεση, όπου η εξωτερική πηγή πίεσης έχει μετατοπιστεί μέσα στο ίδιο το άτομο. Η συμπεριφορά ενισχύεται από εσωτερικές πιέσεις όπως ενοχή ή άγχος, γ) αναγνωρίσιμη ρύθμιση, όπου το άτομο συμμετέχει σε κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα, επειδή αναγνωρίζει τα οφέλη από τη συμμετοχή του σ αυτή. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι λόγοι συμμετοχής είναι εξωτερικοί, η συμπεριφορά ρυθμίζεται εσωτερικά, διότι το άτομο έχει την επιλογή της συμπεριφοράς, χωρίς να του επιβάλλεται εξωτερικά. Στην αναγνωρίσιμη ρύθμιση, η συμπεριφορά θεωρείται υψηλής αξίας και κρίνεται ως πολύ σημαντική για το άτομο, δ) ολοκληρωμένη ρύθμιση: σχετίζεται με μια συμπεριφορά που έχει ενσωματωθεί αρμονικά στο άτομο. Ως έλλειψη παρακίνησης χαρακτηρίζεται η συμπεριφορά κατά την οποία το άτομο αισθάνεται ότι δεν υπάρχει λόγος συνέχισης της. Η έλλειψη στόχων, η απουσία κινήτρων, οδηγούν σε αδιαφορία, ίσως και σε αποστροφή για τη δραστηριότητα, με τελική συνέπεια τη διακοπή της. Συχνά δε, υπάρχει η αίσθηση ότι οι ενέργειες του δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα, ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα και γι αυτό και αισθάνεται καταδικασμένο να αποτύχει. Ο Vallerand (1997) αναφέρει ότι τα άτομα αυτά συμμετέχουν στα σπορ χωρίς σκοπό και κυρίως βιώνουν αρνητικά συναισθήματα (απάθεια, αδυναμία, καταπίεση) και δεν θέτουν συναισθηματικούς, κοινωνικούς ή υλικούς στόχους. Τονίζει, επίσης, ότι και στη μη παρακίνηση υπάρχει μια πολυδιάστατη προοπτική και διακρίνει τέσσερις τύπους μη παρακίνησης: α) εξαιτίας της αντίληψης έλλειψης δυνατότητας ικανότητας, β) λόγω της πεποίθησης ότι η προτεινόμενη στρατηγική δεν θα αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, γ) λόγω της πεποίθησης ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά είναι πολύ απαιτητική και το άτομο δεν θέλει να καταβάλει την απαιτούμενη προσπάθεια για να εμπλακεί σ αυτή, και δ) λόγω του ότι το άτομο είναι πεπεισμένο ότι δεν μπορεί και θεωρεί ότι η προσπάθεια του είναι ασυνεπής σε σχέση με το μέγεθος του έργου που πρέπει να ολοκληρωθεί. Έρευνες έχουν δείξει ότι η συμμετοχή στη σχολική Φ.Α ίσως επηρεάζει την παρακίνηση των μαθητών στο να συνεχίσουν τη φυσική δραστηριότητα, επειδή παρέχει τόσο θετικές όσο και αρνητικές εμπειρίες στον μαθητικό πληθυσμό. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι αποφάσεις σχετικά με τη συμμετοχή σε σπορ, επηρεάζονται σημαντικά από παλαιότερες εμπειρίες στην ΦΑ, που μερικές φορές ήταν θετικές αλλά τις περισσότερες φορές ήταν αρνητικές και καλλιεργούσαν μικρή παρακίνηση για συμμετοχή σε σπορ. Μερικές από αυτές τις αρνητικές εμπειρίες ορίζονταν σαν βαρεμάρα, ατυχία, έλλειψη συμμετοχής και αρνητική αξιολόγηση από τους γύρω (Ntoumanis, 2002). Στην σχολική εκπαίδευση, η ερώτηση του πώς θα εμπλέξουμε θετικά τα παιδιά σε μαθησιακές διαδικασίες, ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα βασικό και κρίσιμο θέμα έρευνας για πολλά χρόνια και συνδέεται με την προσδοκία ότι η αποτελεσματικότητα της μάθησης, οι θετικές σχέσεις με τους φίλους και τους καθηγητές, και η υγιή ανάπτυξη της κοινωνικότητας και της συνεργασίας διευκολύνονται από την θετική αλληλεπίδραση των παιδιών μέσω μαθησιακών δραστηριοτήτων (Nishida, 2007). Η παρακίνηση και οι ανησυχίες σχετικά με την ανάπτυξη του κάθε παιδιού, είναι υψίστης σημασίας και αναπόσπαστα κομμάτια της διδασκαλίας σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι καθηγητές πρέπει να δημιουργούν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για μάθηση και προσωπική ανάπτυξη το οποίο συμπεριλαμβάνει όλους τους μαθητές παρά τις διαφορές τους. (Rink, 1998). Οι Xiang κ.α. (2001) διαπίστωσαν ότι υπάρχουν σημαντικές αναπτυξιακές διαφορές στον ορισμό της προσπάθειας και της ικανότητας. Οι ίδιοι οι συγγραφείς παρατήρησαν ότι ακόμη και στο Λύκειο αρκετά παιδιά συνεχίζουν να πιστεύουν ότι η ικανότητα αναπτύσσεται μέσα από την προσπάθεια. Αυτό δείχνει ότι οι αντιλήψεις που αναπτύσσουν οι μαθητές για το τι είναι ικανότητα και πώς αυτή αναπτύσσεται, εξαρτώνται από το περιβάλλον τους. Η συναισθηματική ασφάλεια και το θετικό κλίμα μάθησης πρέπει να εξασφαλίζονται μέσα από τις

4 Γ. Αναγνώστου & Α. Πατσιαούρας /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), διδακτικές προσεγγίσεις και ενέργειες. Σύμφωνα με τους Deci και Ryan (1985) η δασκαλοκεντρική διδασκαλία, οι περιορισμοί, οι επιβαλλόμενοι στόχοι και η επίβλεψη λειτουργούν ως ανασταλτικοί παράγοντες για τον αυτοκαθορισμό των μαθητών μειώνοντας έτσι την εσωτερική παρακίνηση. Η συμπεριφορά του καθηγητή φυσικής αγωγής επηρεάζει θετικά ή αρνητικά το κλίμα μάθησης ως προς τις αθλητικές δραστηριότητες. Ο καθηγητής δίνοντας έμφαση στη μάθηση, στη δουλειά και στη βελτίωση δημιουργεί κλίμα θετικής παρακίνησης στην τάξη, αυξάνει το ενδιαφέρον για προσπάθεια στο μάθημα και ενισχύει θετικές στάσεις και συμπεριφορές (Papaioannou, Marsh, & Theodorakis, 2004). Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που βοηθά στην ανάπτυξη του αυτοκαθορισμού των μαθητών, είναι η επίγνωση ότι πολλές από τις γνώσεις που θα αποκτήσουν στο μάθημα της φυσικής αγωγής, θα τους είναι χρήσιμες και μετά τη πέρας των σπουδών τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε έρευνα μεταξύ Ελλήνων μαθητών (Papaioannou & Theodorakis, 1996) διαπιστώθηκε ότι η εσωτερική παρακίνηση των μαθητών στο μάθημα της φυσικής αγωγής σχετιζόταν θετικά με την αξία την οποία απέδιδαν στο μάθημα σχετικά με τα εφόδια που τους παρέχει για τη ζωή τους. Υποστηρίζεται ότι οι μαθητές από την ηλικία των 10 ετών έχουν διαμορφώσει στόχους επίτευξης, με βάση το «τι» είναι σημαντικό / επιθυμητό γι αυτούς. Οι στόχοι αυτοί είναι μεταβαλλόμενοι κάτω από ένα λίγο ή πολύ σταθερό προσανατολισμό (Piaget, 1972). Από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στον ευρωπαϊκό χώρο παρατηρήθηκε, ότι το επίπεδο της παρακίνησης για επίτευξη των μαθητών δημοτικών σχολείων και μαθητών γυμνασίου είναι μεγαλύτερο από αυτό των μαθητών λυκείων, όπως επίσης, το επίπεδο της παρακίνησης γα επίτευξη είναι μεγαλύτερο σε άτομα που αθλούνται σε σχέση με άτομα που δεν αθλούνται (Lazarevic, Bacanac, Milojevic, & Ahmetovic, 2001; Papaioannou & Digelidis, 1996). Στη σχετική βιβλιογραφία έχουν εμφανιστεί διάφορα εργαλεία μέτρησης της παρακίνησης στον τομέα του αθλητισμού, σχετικά με αυτοκαθοριζόμενους τύπους παρακίνησης (Pelletier et al., 1995), στόχους επίτευξης (Duda, 1989) και το κλίμα παρακίνησης (Newton, Duda, & Yin, 2000; Seifriz, Duda, & Chi, 1992; Walling, Duda, & Chi, 1993). Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τη σχολική φυσική αγωγή έχουν αναπτυχθεί εργαλεία για τη μέτρηση της παρακίνησης (Biddle & Brooke, 1992; Hein, Muur, & Koka, 2004), τον προσανατολισμό επίτευξης (Papaioannou, 1994), την επίτευξη στόχου (Wang, Chatzisarantis, Spray, & Biddle, 2002) και το αντιλαμβανόμενο μαθησιακό περιβάλλον (Mitchell, 1996). Η σημασία όλων των προαναφερόμενων εργαλείων έγκειται στο ότι συμβάλλουν στην κατανόηση της παρακίνησης σε όλο το αθλητικό φάσμα τόσο του αγωνιστικού αθλητισμού όσο και της σχολικής φυσικής αγωγής. Ο Nishida (1988, 1989) αναφερόμενος στην μαθησιακή παρακίνηση στον τομέα της ΦΑ, επικέντρωσε το ενδιαφέρον και τον προβληματισμό του στο γεγονός της αναγκαιότητας της δημιουργίας ενός τεστ το οποίο θα μετρούσε αντικειμενικά την μαθησιακή παρακίνηση έτσι ώστε να δοθεί περαιτέρω προώθηση σε πρακτικές έρευνες στον τομέα αυτό. Για το μοντέλο ανάπτυξης ενός εργαλείου μέτρησης βασίζεται σε προηγούμενες μελέτες των McClelland, Atkinson, Clark και Lowell (1953), Atkinson (1964) και Weiner (1972). Σύμφωνα με τη θεωρία του Atkinson (1964), η οποία συνάδει κυρίως με τις συμπεριφοριστικές θεωρίες της μάθησης, η παρώθηση για επίδοση εξαρτάται από τη δύναμη της "ελπίδας για επιτυχία" που δημιουργείται στο άτομο και από τα συνακόλουθα (θετικά) συναισθήματα, όπως επίσης και από τη δύναμη του "φόβου για την αποτυχία" και από τα συνακόλουθα (αρνητικά) συναισθήματα. Έτσι, τα κίνητρα που "λειτουργούν" σε κάθε άτομο εξαρτώνται από αν αυτό το άτομο είναι "προσανατολισμένο στην επιτυχία" ή "προσανατολισμένο στην αποτυχία" και από εξωτερικούς κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ. επιβράβευση ή τιμωρία). Συμπληρωματική με τα παραπάνω είναι η θεωρία του Weiner (1972), σύμφωνα με την οποία το άτομο έχει τόσο μεγαλύτερο κίνητρο όσο περισσότερο έχει την τάση να αποδίδει σε εσωτερικούς παράγοντες και τις επιτυχίες του (τις ικανότητες και τις προσπάθειές του) και τις αποτυχίες του (στην έλλειψη επαρκούς προσπάθειας από μέρους του). Αντίθετα, μικρότερο κίνητρο για επίδοση έχουν τα άτομα, που είναι "προσανατολισμένα στην αποτυχία" και αποδίδουν τις αποτυχίες τους σε εσωτερικούς παράγοντες (έλλειψη ικανοτήτων) και τις επιτυχίες σε εξωτερικούς, μη ελεγχόμενους από αυτά παράγοντες (π.χ. τύχη). Με βάση αυτό το θεωρητικό πλαίσιο και βασιζόμενος σε προηγούμενη μελέτη των Nishida και Inomata (1981), ο Nishida (1988, 1989) διατύπωσε ένα πολυδιάστατο μοντέλο για τα κίνητρα επίτευξης για μάθηση στη φυσική αγωγή και με βάση αυτό ανέπτυξε μια σταθερή μέτρηση την οποία ονόμασε Achievement Motivation in Physical Education Test (AMPET), την οποία και τυποποίησε σε ιαπωνικό μαθητικό πληθυσμό όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Οι αναλύσεις εσωτερικής συνοχής για τον έλεγχο αξιοπιστίας (Cronbach s a) έδειξαν υψηλά ποσοστά που κυμαίνονταν από 0,797 έως 0,950, και στο τεστ επαναμέτρησης μετά από 5 εβδομάδες ήταν 0,651 έως 0,883. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το AMPET σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης έχει επαρκή αξιοπιστία ως προς το Cronbach's a και το τεστ

5 Γ. Αναγνώστου & Α. Πατσιαούρας /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), επαναμέτρησης. Τα κορίτσια έδειξαν σημαντικά υψηλότερα αποτελέσματα όσον αφορά τις αρνητικές πλευρές του AMPET και οι μαθητές του Δημοτικού σε σύγκριση με τους μαθητές του Γυμνασίου ή του Λυκείου σημαντικά υψηλότερα μέσα αποτελέσματα όσον αφορά τις θετικές πλευρές. Το ΑΜΡΕΤ τεστ αποτελείται από οκτώ παράγοντες: α) στρατηγική μεθόδευση εκμάθησης (LS): αναφέρεται σε γνωστικές διαδικασίες, στους τρόπους που χρησιμοποιεί ένας συμμετέχοντας κατά την εκμάθηση κάνοντας μια άσκηση στη φυσική αγωγή, β) παράκαμψη εμποδίων (OO): αναφέρεται στην υπομονή και την επιμονή που δείχνει κάποιος συμμετέχοντας ώστε να ξεπεράσει τα εμπόδια που εμφανίζονται στην αγωνιστική του απόδοση, γ) εργατικότητα ζήλος και σοβαρότητα (DS): αναφέρεται στην εργατικότητα του συμμετέχοντα και το ζήλο που δείχνει στο μάθημα της φυσικής αγωγής, δ) κινητική ικανότητα (CMA): αναφέρεται στην αντίληψη που έχει ο συμμετέχοντας για τις κινητικές του ικανότητες σε σύγκριση με τους άλλους, ε) αξία χρησιμότητα της μάθησης (VL): αναφέρεται στην αξία που αποδίδει προσωπικά ο κάθε συμμετέχοντας για το μάθημα της φυσικής αγωγής, στ) άγχος για καταστάσεις που προκαλούν στρες (ASCS): αναφέρεται σε καταστάσεις που προκαλούν στους συμμετέχοντες άγχος και επηρεάζουν την απόδοση τους, και ζ) άγχος αποτυχίας (FA): αναφέρεται σε καταστάσεις που προκαλούν άγχος και αποτελούν για το συμμετέχοντα ανασταλτικό παράγοντα. Επίσης, υπάρχει μια κλίμακα ψεύδους (Lie scale) που σκοπό έχει να ελέγξει την ακρίβεια των ισχυρισμών των εξεταζόμενων. Αυτή η κλίμακα ψεύδους σχετίζεται με την πρόθεση των εξεταζομένων να δίνουν κοινωνικά αποδεκτές απαντήσεις. Ο Nishida (1991) συνέκρινε τα αποτελέσματα με την εφαρμογή του AMPET τεστ στα παιδιά σχολικής ηλικίας σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Αγγλία, ο Καναδάς και οι Η- ΠΑ, και διαπίστωσε ότι οι μαθητές σε αυτές τις χώρες δεν παρακινούνται με τον ίδιο τρόπο. Οι Ιάπωνες μαθητές έδειξαν αποτελέσματα χαμηλότερα στις θετικές πτυχές των κινήτρων για επίτευξη (η επιθυμία να πετύχει), και υψηλότερες βαθμολογίες στις αρνητικές πτυχές (τάση να αποφευχθεί η αποτυχία), που φάνηκαν να αναδεικνύουν τις πολιτιστικές διαφορές ως προς το είδος των σχέσεων, τη συμμετοχή και το μαθησιακό κλίμα στο μάθημα της φυσικής αγωγής σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Με βάση τα επιχειρήματα του Doi (1982) και Miyamoto και Κato (1975) o Nishida αναφέρει ότι έτσι εξηγούνται αυτές οι διαφορές στο πολιτιστικό επίπεδο, δεδομένου ότι για τους συγγραφείς, οι Ιάπωνες φοιτητές είναι προσανατολισμένοι στην ένταξη και στη συμμετοχή στην ομάδα και όχι στην ατομική προσπάθεια. Tο ΑΜΡΕΤ τεστ μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στην ελληνική γλώσσα από τους Patsiaouras κ.ά. (2004), που διεξήγαγαν έρευνα σε δύο φάσεις στην Ελλάδα στην οποία συμμετείχαν συνολικά άτομα. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους με τη χρήση της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης (Exploratory Factor Αnalysis) αποκάλυψαν οκτώ παράγοντες. Από την παραγοντική ανάλυση και την εξέταση των κυρίων παραγόντων διαπιστώθηκαν ομοιότητες με αρκετούς από τους αρχικούς παράγοντες. Οι υψηλοί συντελεστές των φορτίσεων των 64 ερωτημάτων του ερωτηματολογίου στους οκτώ παράγοντες στήριξαν την δομική εγκυρότητα του ερωτηματολογίου. Από την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της πρώτης και δεύτερης φάσης παρατηρήθηκαν υψηλοί δείκτες αξιοπιστίας για τον κάθε παράγοντα του AMPET test ξεχωριστά, αποτελέσματα τα οποία συμφωνούν και με τα αποτελέσματα που δίνει η αρχική έκδοση του τεστ του Nishida. Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου έδωσε στους ερευνητές τη δυνατότητα να μετρούν την ένταση της μαθησιακής παρακίνησης στη ΦΑ τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, προωθώντας ταυτόχρονα την δυνατότητα να ερευνηθούν αναπτυξιακές διαφορές και καθοριστικοί παράγοντες της παρακίνησης. Έτσι, με το συγκεκριμένο διαγνωστικό εργαλείο δίνεται η δυνατότητα για έρευνες σχετικά με τη διέγερση της μαθησιακής παρακίνησης και για διαπολιτισμικές συγκρίσεις στα πλαίσια της ΦΑ. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνηθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της ελληνικής μετάφρασης του AMPET τεστ στην κυπριακή πραγματικότητα χρησιμοποιώντας την επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση. Μεθοδολογία Συμμετέχοντες Στην έρευνα συμμετείχαν 155 παιδιά που φοιτούσαν στην Ε και Στ τάξη αστικών δημόσιων σχολείων της Κύπρου. Από αυτά το 49.7% ήταν αγόρια και το 50.3% ήταν κορίτσια. Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν (ΤΑ=.686) έτη. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας, με τη χρήση τυχαίων αριθμών στα σχολεία των παιδιών κατόπιν έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν από βοηθούς ερευνητές σε κάθε μαθητή ξε-

6 Γ. Αναγνώστου & Α. Πατσιαούρας /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), χωριστά. Συμπληρώθηκαν μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας πριν την έναρξη της δραστηριότητάς τους, αφού πρώτα είχαν δοθεί οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσής τους. Πριν τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε γνωστό στους συμμετέχοντες, ο σκοπός της έρευνας και ότι η συμμετοχή τους ήταν ανώνυμη και εθελοντική. Για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτούνταν 10 έως 15 λεπτά. Όργανο μέτρησης Για τη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και την παρακίνηση για επίτευξη, χρησιμοποιήθηκε η ελληνική έκδοση του AMPEΤ τεστ (Patsiaouras et al., 2004). Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 64 ερωτήσεις οι οποίες σχετίζονται / αντιπροσωπεύουν 8 παράγοντες παρακίνησης (8 ερωτήσεις ανά παράγοντα). Οι απαντήσεις για το βαθμό παρακίνησης σε μαθήματα φυσικής αγωγής και των παραγόντων, που επηρεάζουν και κινητοποιούν τους μαθητές, τους δίδονταν σε μία 5-βάθμια κλίμακα από το 1(διαφωνώ απόλυτα) ως το 5 (συμφωνώ απόλυτα). Στατιστική ανάλυση Για την επεξεργασία των δεδομένων της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκε η επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων (Confirmatory factor analysis) με τη βοήθεια του προγράμματος EQS. Η μέθοδος υπολογισμού των στατιστικών μοντέλων της ανάλυσης ήταν η μέθοδος ML (Maximum Likelihood). Η συγκεκριμένη αυτή μέθοδος υπολογισμού επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων είναι ανθεκτική σε μικρές αποκλίσεις των δεδομένων από την κανονική κατανομή (τιμές λοξότητας και κύρτωσης των ερωτημάτων της κλίμακας) και έτσι χρησιμοποιήθηκε στις παρούσες αναλύσεις χωρίς να υπάρχει ανάγκη για χρήση κάποιας άλλης μεθόδου. Αποτελέσματα Η παραγοντική δομή εξετάστηκε μέσω της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης. Αρχικά εξετάστηκαν οι τιμές λοξότητας και κύρτωσης των ερωτημάτων της κλίμακας. Οι μεταβλητές του ερωτηματολογίου έχουν τιμές λοξότητας (skewness) που κυμαίνονται απo ως και τιμές κύρτωσης (kurtosis) από ως (απόλυτες τιμές). Οι τιμές αυτές καταδεικνύουν ότι τα δεδομένα δεν απέχουν δραματικά από την κανονική κατανομή και έτσι επιβεβαιώνεται η ορθότητα της απόφασης για χρήση της μεθόδου ML, η οποία και έχει ως προϋπόθεση την κανονική κατανομή των δεδομένων ή στην έσχατη περίπτωση τη μικρή απόκλιση των δεδομένων από την κανονική κατανομή. Η ανάλυση διενεργήθηκε σε δυο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, έγινε επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση στο μοντέλο του Νishida (1988; 1991) όπου έχουμε οκτώ παράγοντες και 64 μεταβλητές. Στο δεύτερο στάδιο της ανάλυσης διατηρήθηκαν και οι οχτώ παράγοντες της θεωρίας επικεντρώνοντας την προσοχή στις μεταβλητές εκείνες που είχαν συντελεστή φόρτισης μεγαλύτερο από 0.30 σε κάθε παράγοντα. Ως αποτέλεσμα, το δεύτερο αυτό μοντέλο περιλαμβάνει 8 παράγοντες αλλά μόνο 42 από τις 64 αρχικές μεταβλητές. Στη συνέχεια έγινε σύγκριση της καταλληλότητας και των δυο μοντέλων με τη χρήση συγκεκριμένων δεικτών. Αξιολόγηση καταλληλότητας μοντέλου Αρχικά εξετάστηκε η συνολική καταλληλότητα του μοντέλου Nishida με το δείκτη χ². Μη στατιστικά σημαντική τιμή του χ² είναι θετική ένδειξη για την καταλληλότητα του μοντέλου (Bollen, 1989). Ο δείκτης χ² είναι ευαίσθητος στις εξής παραμέτρους: μέγεθος δείγματος ( 200 ατόμων) και απόκλιση δεδομένων από την κανονική κατανομή. Επειδή όμως τα αποτελέσματα της έρευνας μας δεν παρουσιάζουν σοβαρές αποκλίσεις από την κανονική κατανομή, η χρήση του χ² ενδείκνυται. Οι Hoyle και Panter (1995) προτείνουν τη χρήση ενός απόλυτου (Αbsolute Fit Index) δείκτη όπως το χ 2 και ενός τουλάχιστον δείκτη σχετικής βελτίωσης (Incremental Fit Index). Όμως, για ενίσχυση της εξέτασης της συνολικής καταλληλότητας του μοντέλου έχουμε χρησιμοποιήσει και εναλλακτικούς δείκτες. Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, για να γίνει αποδεκτό ένα μοντέλο, πρέπει να ικανοποιεί συγκεκριμένες στατιστικές προϋποθέσεις, μερικές από τις οποίες είναι η διαίρεση του δείκτη χ 2 με τους βαθμούς ελευθερίας να έχει τιμή μικρότερη του 2, ο δείκτης RMSEA να έχει τιμή μικρότερη του 0.08 και ο δείκτης σχετικής βελτίωσης CFI, να έχει τιμή μεγαλύτερη του 0.90 (Hu & Bentler, 1995). Οι παραπάνω δείκτες είναι λιγότερο ευαίσθητοι στο μέγεθος του δείγματος και στη μέθοδο υπολογισμού (Fan, Thompson, & Wang, 1999). Μοντέλο 1. Στο μοντέλο 1 παρουσιάζεται ο δείκτης χ²=3138 (p<.01) και οι β.ε = Σύμφωνα με το

7 Γ. Αναγνώστου & Α. Πατσιαούρας /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), δείκτη το μοντέλο μπορεί να απορριφθεί με την έννοια ότι τα δεδομένα δεν υποστηρίζουν τη δομημένη θεωρία που προτείνεται. Όμως είναι γνωστό ότι το χ² έχει συγκεκριμένες αδυναμίες οι οποίες αναφέρονται πιο πάνω γι αυτό συνιστάται και η χρήση εναλλακτικών δεικτών για την αξιολόγηση τέτοιων μοντέλων. Oι εναλλακτικοί δείκτες προσαρμογής του μοντέλου έδειξαν ικανοποιητική προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα: χ2/β.ε= 1.65, CFI =.954, GFI =.948 SRMR =.006, RMSEA =0.48< και ανταποκρίνονται στις ενδεικνυόμενες τιμές της σχετικής βιβλιογραφίας. Βασιζόμενοι λοιπόν στα παραπάνω αποτέλεσμα μπορούμε να διατυπώσουμε την άποψη ότι το μοντέλο δεν μπορεί να α- πορριφθεί και είναι αποδεκτό. Οι φορτίσεις των μεταβλητών παρουσιάζουν μια θετική σχέση αρκετά σημαντική για όλους τους παράγοντες όπου το εύρος σε κάποιες μεταβλητές φτάνει.642 (Πίνακας 1). Πίνακας 1. Εύρος φόρτισης μεταβλητών κατά παράγοντα στο μοντέλο 1. Παράγοντες Μοντέλο 1 Εύρος φορτίσεων Εύρος R² στρατηγική μεθόδευση εκμάθησης (LS) παράκαμψη εμποδίων (OO) εργατικότητα ζήλος και σοβαρότητα (DS) κινητική ικανότητα (CMA) αξία χρησιμότητα της μάθησης (VL) άγχος για καταστάσεις που προκαλούν στρες (ASCS) άγχος αποτυχίας (FA) κλίμακα ψεύδους (LIE) Μοντέλο 2. Το δεύτερο μοντέλο αποτελείται από 42 μεταβλητές, 22 μεταβλητές λιγότερες από το μοντέλο1 και οκτώ παράγοντες. Κάθε παράγοντας αποτελούνταν από διαφορετικό αριθμό μεταβλητών. Στο μοντέλο2 ο δείκτης ήταν χ²=1048 (p<.01) και οι β.ε = 768. Όμως είναι γνωστό ότι το χ² έχει συγκεκριμένες αδυναμίες γι αυτό συνιστάται και η χρήση εναλλακτικών δεικτών για την αξιολόγηση τέτοιων μοντέλων. Oι εναλλακτικοί δείκτες προσαρμογής του μοντέλου έδειξαν ικανοποιητική προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα: χ²/β.ε= 1.36, CFI =.965, GFI =.953 SRMR =.0058, RMSEA =0.49<.05. Πίνακας 2. Εύρος φόρτισης μεταβλητών κατά παράγοντα στο μοντέλο 2. Παράγοντες Μοντέλο 2. Εύρος φορτίσεων Εύρος R² στρατηγική μεθόδευση εκμάθησης (LS) παράκαμψη εμποδίων (OO) εργατικότητα ζήλος και σοβαρότητα (DS) κινητική ικανότητα (CMA) αξία χρησιμότητα της μάθησης (VL) άγχος για καταστάσεις που προκαλούν στρες (ASCS) άγχος αποτυχίας (FA) κλίμακα ψεύδους (LIE) Σύγκριση μοντέλων. Συγκρίνοντας και τα δυο μοντέλα με βάση τους δείκτες καταλληλότητας (Πίνακας 3) παρατηρούμε ότι και τα δυο μοντέλα έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα και δεν απορρίπτονται από τη δομή των δεδομένων.

8 Γ. Αναγνώστου & Α. Πατσιαούρας /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), Πίνακας 3. Δείκτες Καταλληλότητας των δύο μοντέλων Δείκτες Καταλληλότητας Απόλυτοι δείκτες Εναλλακτικοί δείκτες χ² χ2/d.f SRMR CFI GFI RMSEA Μοντέλο Μοντέλο Διαπιστώνεται επίσης ότι το μοντέλο 2 έχει ελαφρώς πιο βελτιωμένη καταλληλότητα. Το νέο αναθεωρημένο μοντέλο αποδείχτηκε ισοδύναμο με το αρχικό όσον αφορά στη δομή του και είναι πιο οικονομικό, αφού λαμβάνουμε τις ίδιες πληροφορίες με τα 2/3 του ερωτηματολογίου. Σε περιπτώσεις ισοδυναμίας μοντέλων, συνίσταται η αποδοχή του λιγότερου πολύπλοκου μοντέλου, αφού το πολυπλοκότερο μοντέλο δεν προσφέρει ουσιαστικά στην επεξήγηση των σχέσεων που υπάρχουν στα ερευνητικά δεδομένα (Hu & Bentler, 1995). Οι φορτίσεις των μεταβλητών στο μοντέλο 2 σε κάθε παράγοντα παρουσιάζουν ικανοποιητικά μεγέθη (Πίνακας 2) κοντά στο 0.4 έως 0.5 και είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας.05. Για παράδειγμα τον τέταρτο παράγοντα (Σχήμα 1.) κινητική ικανότητα (CMA) τον αντιπροσωπεύουν έξη μεταβλητές (ερ.4,12,20,28,36,52) και οι φορτίσεις κυμάνθηκαν από έως η οποία είναι η μεγαλύτερη φόρτιση και δείχνει την ερώτηση (Μου έχουν πει κάποιοι άλλοι ότι είμαι πολυτάλαντος παίκτης και είμαι ικανός να τα πηγαίνω καλά σε οτιδήποτε) που καλύτερα αντιπροσωπεύει την έννοια του παράγοντα. Νομίζω ότι αποδίδω καλύτερα από άλλους, σε όλα τα αθλήματα. Έχω επαινεθεί συχνά, γιατί αποδίδω καλύτερα στα αθλήματα από άλλους μαθητές. Νομίζω, ότι έχω περισσότερη ικανότητα στα αθλήματα από άλλους Κινητική ικανότητα (CMA) Έως τώρα τα έχω καταφέρει καλά σε πολλά αθλήματα, χωρίς να προσπαθήσω πάρα πολύ Μου έχουν πει κάποιοι άλλοι ότι είμαι πολυτάλαντος παίκτης και είμαι ικανός να τα πηγαίνω καλά σε οτιδήποτε.487 Στα αθλήματα έχω πάντα μια αίσθηση ανωτερότητας, ότι είμαι καλύτερος παίκτης από τους άλλους Σχήμα 1. Υποθετικό μοντέλο ενός παράγοντα Οι φορτίσεις των παραγόντων είχαν ικανοποιητικές τιμές και ήταν όλες στατιστικά σημαντικές (Σχήμα 2.). Από την στιγμή που και οι οκτώ παράγοντες είναι στατιστικά σημαντικοί σημάνει ότι είναι έγκυροι δείκτες και για να έχουμε πλήρη εικόνα ως προς την παρακίνηση και τη συμμετοχή στο μάθημα της φυσικής αγωγής δεν πρέπει να παραγνωριστεί κανένας τους.

9 Γ. Αναγνώστου & Α. Πατσιαούρας /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), Στρατηγική μεθοδική εκμάθησης (LS).746 Παράκαμψη εμποδίων (OO) Εργατικότητα ζήλος (DS) Παρακίνηση και συμμέτοχη στο μάθημα της Φ.Α Κινητική ικανότητα (CMA) Αξία χρησιμότητα της μάθησης (VL) Άγχος για καταστάσεις που προκαλούν στρες (ASCS).846 Άγχος αποτυχίας (FA) (Lie scale) Σχήμα 2. Φορτίσεις παραγόντων «οικονομικότερου» μοντέλου 2 Συζήτηση Η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση βασιζόμενη σε ένα ήδη συγκεκριμένο θεωρητικό υπόβαθρο έχει ως στόχο την επιβεβαίωση της δομής του παραγοντικού μοντέλου (Stevens, 2002). Πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλες τις δημοσιευμένες εργασίες αναφέρονται αποτελέσματα που προκύπτουν από τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση. Σε αρκετές μελέτες παρατηρήθηκε μια διαφορετική δομή του παραγοντικού μοντέλου (Miyahara et al., 1996; Ruiz Perez et al., 2004). Όμως, η διερευνητική παραγοντική ανάλυση χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις εκείνες που ο σκοπός της έρευνας είναι η ανάπτυξη του θεωρητικού μοντέλου, που στην περίπτωση μας ήδη υφίσταται. Η παραπάνω ανάλυση εφαρμόστηκε, επειδή, αν και το συγκεκριμένο μοντέλο μέτρησης έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στην βιβλιογραφία, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την παραγοντική δομή του. Στην παρούσα μελέτη τα αποτελέσματα της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης υποστήριξαν την παραγοντική δομή του μοντέλου των οκτώ παραγόντων όπως αυτοί παρουσιάστηκαν από τους Nishida (1998) και Patsiaouras et al. (2004). Οι παράγοντες αυτοί ανταποκρίνονται στην αρχική ταξινόμηση, όμως η έρευνα έδειξε, επιπλέον, ότι με ένα οικονομικότερο μοντέλο δεν επηρεάζεται αυτή η ταξινόμηση ή δομή. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω και από τη νεώτερη βιβλιογραφία, αφού ο Nishida (2007) προτείνει μια συντομευμένη μορφή του ερωτηματολογίου με 28 ερωτήματα. Στην παρούσα έρευνα εμφανίζονται τέσσερις παράγοντες ως πιο ισχυροί οι οποίοι είναι: στρατηγική μεθοδική εκμάθησης, κινητική ικανότητα, άγχος για καταστάσεις που προκαλούν στρες και άγχος αποτυχίας αντίστοιχα. Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας των μαθητών μειώνονται διαρκώς. Η μείωση αυτή ξεκινάει από τα τελευταία χρόνια του δημοτικού και γίνεται εμφανέστερη στο Γυμνάσιο (Parish & Treasure, 2003; Pratt, Macera, & Blanton, 1999;

10 Γ. Αναγνώστου & Α. Πατσιαούρας /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), Troiano & Flegal, 1998; Vincent & Pangrazi, 2002). Στην Ελλάδα σχετικές έρευνες αναφέρουν ότι στο Λύκειο η προσπάθεια των μαθητών καθώς και η ικανοποίηση στο μάθημα της φυσικής αγωγής μειώνεται βαθμιαία (Digelidis & Papaioannou, 1999; Papaioannou, 1997), κάτι που μπορεί να οφείλεται σε προηγούμενες εμπειρίες των μαθητών στο συγκεκριμένο μάθημα. Δεδομένου ότι η απότομη μείωση της σωματικής δραστηριότητας εμφανίζεται από την ηλικία των 12 έως 17 ετών από ένα ήδη χαμηλό ποσοστό 40% σε 24% για τα αγόρια και 30% σε 20% για τα κορίτσια (Caspersen, Pereira, & Curran, 2000), φαίνεται ότι το περιεχόμενο της φυσικής αγωγής στο Δημοτικό θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν κρίσιμο ρόλο όσον αφορά τη σωματική δραστηριότητα στη ζωή των μαθητών. Έρευνες έδειξαν ότι το ενδιαφέρον των μαθητών αυξάνεται, όταν ο καθηγητής δίνει ιδιαίτερη σημασία στη μάθηση και την ατομική βελτίωση, λαμβάνοντας υπόψη και τους διαφορετικούς στόχους που υιοθετούν τα παιδιά Επομένως η σταδιακή μείωση του ενδιαφέροντος για τη φυσική αγωγή κατά το πέρασμα από το Δημοτικό στο Λύκειο οφείλεται στη μείωση της έμφασης που δίνει ο καθηγητής (Corbin & Pangrazi, 1992, Papaioannou et al., 2004). Οι Τομπούλογλου και Παπαϊωάννου (2007) υπογραμμίζουν ότι το γενικότερο περιβάλλον (γονείς, εκπαιδευτικοί και προπονητές) πρέπει να ενδιαφέρεται για την ενίσχυση του στόχου προσέγγισης της μάθησης, χωρίς, μάλιστα, να προβάλλουν υπερβολικές απαιτήσεις, επειδή αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην υιοθέτηση στόχων αποφυγής, με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία και τη συμπεριφορά των παιδιών. Σύμφωνα με το Nicholls (1989, 1984) στα πλαίσια του προσανατολισμού στη δουλειά η ικανότητα εκλαμβάνεται ως μάθηση, βελτίωση και προσπάθεια, ενώ στα πλαίσια προσανατολισμού στο εγώ βασικό κριτήριο είναι ικανότητας είναι η σύγκριση με τους άλλους (Williams & Gill, 1995). Η εστίαση στη σύγκριση με τους άλλους λειτουργεί ως ένας εξωτερικός παράγοντας ελέγχου που μπορεί να οδηγήσει σε αίσθημα ανικανοποίητου, άγχος και έλλειψη εσωτερικής παρακίνησης (Deci & Ryan, 1985). Σύμφωνα με τους McKenzie, Marsha, Sallis, και Conway (2000) η συμμετοχή στη φυσική αγωγή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη φυσική δραστηριότητα και ο, φυσικά, χώρος του σχολείου προσφέρεται ιδιαίτερα γι αυτό. Δυστυχώς πολλές φορές το σχολικό περιβάλλον μπορεί να είναι μια βασική πηγή για διάφορες καθημερινές στρεσογόνες εμπειρίες (Phelan, Yu, & Davidson, 1994; Simmons & Blyth, 1987). Η επιτυχία στα σχολεία σχετίζεται με τις σωστές απαντήσεις και την υψηλή ή χαμηλή βαθμολογία σε διάφορες γραπτές δοκιμασίες. Σε σχέση με του μαθητές του Γυμνασίου ή του Λυκείου στο μάθημα της φυσικής αγωγής στη δημοτική εκπαίδευση οι μαθητές βιώνουν περισσότερο στρες για θέματα όπως η μη επιλογή στη σχολική ομάδα, το μη νικηφόρο αποτέλεσμα, η μη επίτευξη καλής επίδοσης σε κάποια αθλητική δεξιότητα και ο χαμηλός βαθμός στο μάθημα της φυσικής αγωγής (Κάμτσιος & Διγγελίδης, 2008). Εμφανής επίσης είναι και ο ανταγωνισμός που καλλιεργείται από το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα σχετικά με το ποιος είναι ο καλύτερος μαθητής (της τάξης ή του σχολείου) (Elias, 1989). To στρες είναι η διαδικασία με την οποία ένα γεγονός οδηγεί σε μια εκτίμηση από το ά- τομο για το πώς θα αντιμετωπίσει την κατάσταση και στη συνέχεια αυτή η εκτίμηση επηρεάζει τη συμπεριφορά του (Παπαϊωάννου, Θεοδωράκης, & Γούδας, 2003). Εμφανίζεται δε, όταν οι απαιτήσεις που τίθενται από το περιβάλλον, όπως τις αντιλαμβάνεται το άτομο, υπερβαίνουν τις δυνατότητες αντιμετώπισής τους από αυτό (Lazarus & Folkman, 1984). Επειδή όλοι οι μαθητές δεν μπορούν να ι- σορροπούν το ίδιο καλά μεταξύ του στρες που σχετίζεται με την πρόκληση και την παρακίνηση και του στρες που σχετίζεται με την πίεση για την επίτευξη του σκοπού, την επιτυχία και την αποφυγή της αποτυχίας, συχνά καταλήγουμε στο ότι λίγοι μαθητές αποκτούν την ιδιότητα του καλύτερου και οι υπόλοιποι απλώς βιώνουν την αίσθηση της αποτυχίας και της αποξένωσης (Lightfoot, 1987). Ο φόβος της αποτυχίας συχνά αναφέρεται ως σημαντικός παράγοντας, που εμποδίζει τους ανθρώπους να προσπαθήσουν για να φθάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους (Elliot & Thrash, 2001 Conroy et al., 2003). Για την αποφυγή καταστάσεων που προκαλούν άγχος πρέπει να αναπτύσσεται μέσα από τις διαφορές μεθόδους διδασκαλίας η αίσθηση της επάρκειας ικανότητας, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να θεωρούν την προσπάθεια ως ένα παράγοντα για την επιτυχία τους (Duda, 1992), χωρίς, ταυτόχρονα, να τους προκαλείται το οποιοδήποτε άγχος (αξιολόγησης) όσον α- φορά τα τυχόν λάθη κατά την πρακτική άσκηση, που αποτελεί απαραίτητο συστατικό της διαδικασίας για την βελτίωση τους. Ο φόβος αποτυχίας εμφανίζεται σε όλες τις περιπτώσεις υιοθέτησης στόχου, όπου το κριτήριο αναφοράς για την επίτευξή του είναι η άποψη των άλλων. Οι συνέπειες του φόβου αυτού μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το αν σχετίζεται με προβλήματα επίτευξης, πνευματικής και σωματικής υγείας ή και ηθικής ανάπτυξης. Μεταξύ των αρνητικών επιπτώσεων της αποτυχίας είναι η εμπειρία της αμηχανίας και της ντροπής, η υποτίμηση και μείωση του αυτοσυναισθήματος και η α- νασφάλεια λόγω ενός αβέβαιου μέλλοντος (Conroy et al., 2002).

11 Γ. Αναγνώστου & Α. Πατσιαούρας /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), Σημασία για τη Φυσική Αγωγή Σε κάποιες τάξεις συνυπάρχουν χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν τόσο το κλίμα μάθησης όσο και το κλίμα που δίνει έμφαση στο εγώ, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα το κλίμα παρακίνησης να είναι ασαφές (Patrick, Anderman, Ryan, Edelin, & Midgley, 2001). Ο εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής αποτελεί βασικότατο παράγοντα κλίματος παρακίνησης στη σχολική τάξη (Ames, 1992; Nicholls, 1989). Αξιολογώντας καλύτερα και ευκολότερα την παρακίνηση των παιδιών στο μάθημα της φυσικής α- γωγής και δίνοντας έμφαση σε στόχους για επίτευξη, είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε ένα θετικό κλίμα παρακίνησης στη σχολική τάξη επηρεάζοντας και τους προσωπικούς προσανατολισμούς των παιδιών. Έτσι, θα δίνεται ξεκάθαρα η εικόνα του τι ακριβώς καλείται να πετύχει και με ταυτόχρονη αποφυγή του κλίματος ανταγωνισμού θα αυξάνεται η ελκυστικότητα του μαθήματος οδηγώντας τα παιδιά στο στόχο της προσωπικής βελτίωσης. Σημασία για την Ποιότητα Ζωής Μέσα από τις σωστές διδακτικές προσεγγίσεις ο καθηγητής φυσικής αγωγής επιδιώκει συνειδητά την συμμετοχή όλων των μαθητών, δημιουργεί θετικές στάσεις απέναντι στην άσκηση και τη φυσική δραστηριότητα. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η δια βίου άσκηση, αφού οι μαθητές θα συνεχίσουν να αθλούνται και ως ενήλικες, προάγοντας έτσι την ψυχική και σωματική υγεία. Για να μπορέσει να βοηθηθεί ο καθηγητής στο έργο του απαιτείται η ύπαρξη έγκυρων και αξιόπιστων εργαλείων αξιολόγησης της παρακίνησης, όπως είναι η ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου ΑΜΡΕΤ, ώστε να μπορέσει ο ΚΦΑ να αξιολογεί καλύτερα και ευκολότερα την παρακίνηση των παιδιών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Βιβλιογραφία Ames, C. (1992). Achievement goals, motivational climate and motivational processes. In G. C. Roberts (Ed.), Motivation in sport and exercise (pp ). Champaign, IL: Human Kinetics. Ames, C. (1992). Classrooms: goals, structures and student motivation. Journal of Educational Psychology, 84(3), Atkinson, J. W. (1964). An introduction to motivation. Princenton, NJ, Van Nostrand. Biddle, S. and Brooke, R. (1992). Intrinsic versus extrinsic motivational orientation in physical education and sport. British Journal of Educational Psychology, 62, Bollen, K. (1989). Structural equations with latent variables. New York: Wiley. Caspersen, C. J., Pereira, M. A., & Curran, K. M. (2000). Changes in physical activity patterns in the United States, by sex and cross-sectional age. Medicine & Science in Sport & Exercise, 32, Conroy, E. D., Elliot, J. A., & Hoffer, M. S. (2003). A 2X2 Achievement Goals Questionnaire for Sport: Evidence for Factorial Invariance, Temporal Stability and External Validity. Journal of Sport & Exercise Psychology, 25, Conroy, D., Willow, J., & Metzler, J. (2002). Multidimensional fear of failure measurement: The performance failure appraisal inventory. Journal of Applied Sport Psychology, 14, Corbin, C. B., & Pangrazi, R. P. (1992). Are American children and youth fit. Research. Quarterly for Exercise and Sport, 63, Deci, E. L. (1975). Intrinsic motivation. New York: Plenum. Deci, E. L. (1971). Effects of externally mediated rewards on intrinsic motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 18, Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The what and why of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self determination in human behaviour. New York: Plenum. Διγγελίδης, Ν. & Κρομμύδας, Χ. (2008). Διαφορές μαθητών και μαθητριών Γυμνασίου ως προς την ηθική συμπεριφορά και η σχέση της με το κλίμα παρακίνησης, τους στόχους επίτευξης και την ευχαρίστηση στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και στον Αθλητισμό, 6, Digelidis, N., & Papaioannou, A. (1999). Agegroup differences in intrinsic motivation,

12 Γ. Αναγνώστου & Α. Πατσιαούρας /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), goal orientations and perceptions of athletic competence, physical appearance and motivational climate in Greek physical education. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 9, Doi, K. (1982). A two dimensional theory of achievement motivation: Affiliative and nonaffiliative. The Japanese Journal of Psychology, 52, Duda, J. (1992). Μeasurement of Individual Differences in Goal Perspective. In G. Roberts (Ed), Motivation in Sport and Exercise (pp.60-64). Champaign, IL: Human Kinetics. Duda, J. L. (1989). Relationship between task and ego orientation and the purpose of sports among high school athletes. Journal of Sports & Exercise Psychology, 11, Elias, M. (1989). Schools as a source of stress to children: An analysis of causal and ameliorative influences. Journal of School Psychology, 22, Elliot, A. J., & Thrash, T. M. (2001). Approach- Avoidance motivation in personality. Approach and avoidance temperaments and goals. Journal of personality and social psychology, 82 (5), Fan, X., Thompson, B. & Wang, L. (1999), Effects of sample size, estimation methods, and model specification on structural equation modeling fit indexes, Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal 6, Freud. S., (1962 [1923]): The Ego and the Id. New York: W. W. Norton. Gagne, E. D., Yekovich, C. W., & Yekovich, F. R. (1993). The cognitive psychology of school learning. (2nd ed.), New York: Harper- Collins. Hein, V., Muur, M., & Koka, A. (2004). Intention to be physically active after school graduation and its relationship to three types of intrinsic motivation. European Physical Education Review, 10, Hoyle, R. H., & Panter, A. T. (1995). Writing about structural equation models. In R. H. Hoyle (Ed.), Structural equation modelling: Concepts, issues, and applications (pp ). Thousand Oaks CA: Sage. Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1995). Evaluating model fit. In R. H. Hoyle (Ed.), Structural Equation Modeling: Concepts, Issues and Applications. Thousand Oaks, CA: Sage. Κάμτσιος, Σ., & Διγγελίδης, Ν., (2008). Αιτίες πρόκλησης καθημερινών ερεθισμάτων άγχους, συμπτώματα στρες και στάδια αλλαγής για το στρες σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό 6(3), Καπρίνης. Σ. (2009). Η επίδραση ενός διαθεματικού προγράμματος φυσικής αγωγής στην ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων και στο κλίμα παρακίνησης μαθητών δημοτικού σχολείου. Retrieved from Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer Lazarevic, L., Bacanac, L., Milojevic, A. & Ahmetovic, Z. (2001). The relations between achievement motivation in physical education, self-efficacy, academic success and success in physical education. In Papaioannou, A., Goudas, M., Thoedorakis Y. (eds.), Programe & proceedings of the 10 th world Congress of Sport Psychology: in the dawn of the new millennium, vol 5 (pp ). Xristodoulidis: Thessaloniki. Lightfoot, S. L. (1987). On excellence and goodness. Harvard Educational Review 57, McClelland, D. C.; Atkinson, J. W.; Clark, R. A., & Lowell, E. L. (1953). The achievement motive. New York: Appleton-Century Crofts. McKenzie, T, Marsha, S., Sallis, J., & Conway, T. (2000). Leisure-time physical activity in school environments: An observation study using SOPLAY. Preventive Medicine, 30, Mitchell, S. (1996). Relationships between perceived learning environment and intrinsic motivation in middle school physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 15, Miyahara, M., Hoff, J., Espenes, G., & Nishida, T. (1996). Achievement motivation in physical education. Japan versus Norwαy: A lesson on semantic differences. 10 th International Conference of the International Society for Comparative Physical Education and Sport. Tokyo: Japan. Miyamoto, M., & Kato, T. (1975). The relation between achievement motive and affiliation motive. Journal of Japan Women s University, 22, Nishida, T. (2007). Diagnosis of learning motivation in physical education test (DLMPET) and its applicability to educational practice. International Journal of Sport and Health Science, 5,

13 Γ. Αναγνώστου & Α. Πατσιαούρας /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), Nishida, T. (1991). Achievement motivation for learning in physical education class: A cross cultural study in four countries. Perceptual and Motor Skills, 72, Nishida, T. (1989). A study on standardization of the Achievement Motivation in Physical Education Test. Japan Journal of Physical Education, 34, Nishida, T. (1988). Reliability and factor structure of the Achievement Motivation in Physical Education Test. Journal of Sport & Exercise Psychology, 10, Nishida, T. & Inomata, K. (1981) A factor analytical study on achievement motives in sport. Japanese Journal of Physical Education, 26, Nicholls, J. G. (1989). The competitive ethos and democratic education. Cambridge, MA: Harvard University Press. Nicholls, J. G. (1984). Conceptions of ability and achievement motivation. In R. Ames & C. Ames (Eds.), Research on motivation in education: Student motivation (Vol. 1, pp ). New York: Academic Press. Ntoumanis, N. (2002). Motivational clusters in a sample of British physical education classes. Psychology of Sport and Exercise, 3, Newton, M., Duda, J. L., & Yin, Z. (2000). Examination of the psychometric properties of the Perceived Motivational Climate Questionnaire-2 in a sample of female athletes. Journal of Sport Sciences, 18, Papaioannou, A. (1997). Perceptions of motivational climate, perceived competence, and motivation of students of varying ages and sport experiences. Perceptual and Motor Skills, 85, Papaioannou, A. (1994): The development of a questionnaire to measure achievement orientations in Physical Education. Research Quarterly for Exercise & Sport, 65, Papaioannou, A., Marsh, H., & Theodorakis, Y. (2004). A multilevel approach to motivational climate in physical education and sport settings: An individual or group level constructs. Journal of Sport & Exercise Psychology, 26, Papaioannou, A., & Digelidis, N. (1996). Developmental differences in students motivation, goal orientations, perceived motivational climate and perceptions of self in Greek Physical Education. Journal of Applied Sport Psychology, 8, Supplement, S15. Papaioannou, A., & Theodorakis, Y. (1996). A test of three models for the prediction of intention for participation in Physical education lessons. Journal of Sports Psychology, 27, Παπαϊωάννου, Α., Θεοδωράκης, Ι., & Γούδας, Μ. (2003). Για μια καλύτερη διδασκαλία φυσικής αγωγής. Θεσσαλονίκη: Salto. Parish, L. E. & Treasure, D. C. (2003). Physical activity and situational motivation in physical education: Influence of the motivational climate and perceived ability. Research Quarterly for Exercise and Sport, 74, Patrick, H., Anderman, L. H., Ryan, A. M., Edelin, K., & Midgley, C. (2001). Teachers communication of goal orientations in four fifth-grade classrooms. Elementary School Journal, 102, Patsiaouras, A, Papanikolaou, Z, Xaritonidi, M., & Nishida, T. (2004). The adaptation of the Achievement Motivation in Physical Education Test in the Greek language. Preolympic Congress, Proceedings, Vol. 1, August 2004, Thessaloniki. Pelletier, L.G., Fortier, M.S., Vallerand, R.J., Tuson, K.M., Briere, N.M., & Blais, M.R. (1995). Toward a new measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation, and amotivation in sports: The sport motivation scale (SMS). Journal of Sport &Exercise Psychology, 17, Phelan, P., Yu, H.C., & Davidson, A.L. (1994). Navigating the psychosocial pressures of adolescence: the voices and experiences of high school youth. American Research Journal, 31, Piaget, J. (1972). Επιστημολογία των Επιστημών του ανθρώπου (μτφ. Φ. Χατζηδάκη). Αθήνα: Ράπα. Pintrich, P. R., & Schunk, D. H. (1996). Motivation in education: Theory, research, and applications. Englewood Cliffs, NJ: Merrill/Prentice Hall. Pratt, M., Macera, C., & Blanton, C. (1999). Levels of physical activity and inactivity in children and adults in the United States: Current evidence and research issues. Medicine and Science in Sports and Exercise, 31, Rink, J. (1998). Teaching physical education for learning. (3rd ed.). St.Louis: McGraW-Hill. Ruiz Perez, L. M., Graupera, J., Gutiérrez, L., & Nishida, T. (2004). El test AMPET de motivation de logro para el aprendizaje en educacion fisica: desarrolo y analisis factorial de la version Espanola. Revista de Educación, 335,

14 Γ. Αναγνώστου & Α. Πατσιαούρας /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), Ryan, R. & Decci, E. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well being. American Psychologist, 25, Σαλβαρά, Μ. (2001). Το Προφίλ Διαχείρισης της Παρακίνησης των Μαθητών στο Μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Retrieved from epitheorisi/teyxos4/ Seifriz, J. L., Duda, J. L., & Chi, L. (1992). The relationship of perceived motivational climate to intrinsic motivation and beliefs about success in basketball. Journal of Sport & Exercise Psychology, 14, Simmons, R. G., & Blyth, D. A. (1987). Moving into adolescence: The impact of pubertal change and school context. Hawthorn, NY: Aldine de Gruylter. Stevens, J.P. (2002). Applied multivariate statistics for the social sciences (4 th edition). New Jersey: Lawerence Erlbaum Associates. Skinner, B. F. (1953). Science and human behavior. New York: Macmillan. Τομπούλογλου Ι., & Παπαϊωάννου, Α. (2007). Οι προσανατολισμοί των στόχων επίτευξης στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων. Retrieved from eorisi/teyxos11/f10.pdf Εκδ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Troiano, R. P., & Flegal, K. M. (1998). Overweight children and adolescents: descriptions, epidemiology, and demographics. Pediatrics, 101, Vallerand, R.J. (1997). Toward a hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation. Advances in Experimental Social Psychology, 29, Vallerand, R. J., & Bissonnette, R. (1992). Intrinsic, extrinsic, and amotivational styles as predictors of behavior: A prospective study. Journal of Personality, 60, Vincent, S. D. & Pangrazi, P. (2002). An examination of the activity pattern of elementary school children. Pediatric Exercise Science, 14(4), Wallhead, T. L., & Ntoumanis, N. (2004). Effects of a sport education intervention on students' motivational responses in physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 23, Walling, M. D., Duda, J. L., & Chi, L. (1993). The perceived motivational climate in sport questionnaire: Construct and predictive validity. Journal of Sport and Exercise Psychology, 15, Wang, C. K. J., Chatzisarantis, N. L. D., Spray, C. M., & Biddle, S. J. H. (2002). Achievement goal profiles in school physical education: Differences in self-determination, sport ability beliefs, and physical activity. British Journal of Educational Psychology, 72, Weinberg, R., & Gould, D. (1995). Foundations of sport and exercise psychology. Champaingn, IL: Human Kinetics. Weiner, B. (1972). Theories of motivation: From mechanism to cognition. Chicago: Rand- MacNally. Whaley, O. (1988). Developing the inner motivation for the strength and conditioning program: A three-step model. National Strength & Conditioning Association Journal, 1(4), Williams, T. M., & Gill, D. L. (1995). The role of perceived competence in the motivation of physical activity. Journal of Sport and Exercise Psychology, 17, Xiang, P., Lee, A., & Williamson, L. (2001). Conceptions of ability in physical education: children and adolescents. Journal of Teaching in Physical Education, 20, Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Γιάννης Θεοδωράκης, Συντάκτες: Αγγελούσης Νίκος, Γεροδήμος Βασίλης, Ζήση Βασιλική, Κουρτέσης Θωμάς, Τζιαμούρτας Θανάσης. Μέλη της συντακτικής επιτροπής: Αλμπανίδης Ευάγγελος, Βλαχόπουλος Συμεών, Γούδας Μάριος, Δέρρη Βασιλική, Διγγελίδης Νίκος, Ζαχοπούλου Έρη, Κιουμουρτζόγλου Ευθύμης, Μουντάκης Κώστας, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Τζέτζης Γιώργος, Τσαγγαρίδου Νίκη, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης, Χρόνη Στυλιανή. Διαχείριση και επιμέλεια έκδοσης: Ζήση Βασιλική, Υπεύθυνη αλληλογραφίας: Δημητρίου Ελένη, Τεχνικός έλεγχος και στοιχειοθεσία: Πέρκος Στέφανος, Γρηγορίου Στεφανία.

ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσανατολισµοί των στόχων επίτευξης στο µάθηµα της φυσικής αγωγής

Οι προσανατολισµοί των στόχων επίτευξης στο µάθηµα της φυσικής αγωγής Οι προσανατολισµοί των στόχων επίτευξης στο µάθηµα της φυσικής αγωγής Ιωάννης Τοµπούλογλου, 24 ο ηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Αθανάσιος Παπαϊωάννου, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Περίληψη Οι προσανατολισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογική υποστήριξη παιδικού αθλητισμού

Ψυχολογική υποστήριξη παιδικού αθλητισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ 208, Διάλεξη 12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

αθλητισµό Παρακίνηση για επίτευξη Περιβάλλον επίτευξης Θεωρία ανάγκης για επίτευξη Παρακίνηση για επίτευξη στον αθλητισµό και στη φυσική αγωγή

αθλητισµό Παρακίνηση για επίτευξη Περιβάλλον επίτευξης Θεωρία ανάγκης για επίτευξη Παρακίνηση για επίτευξη στον αθλητισµό και στη φυσική αγωγή ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 3 Παρακίνηση για επίτευξη στον αθλητισµό και στη φυσική αγωγή Μάριος Γούδας Τι µας παρακινεί

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του προσανατολισμού στόχων επίτευξης στην αυτο-ρύθμιση της μάθησης κινητικής δεξιότητας στη φυσική αγωγή.

Η επίδραση του προσανατολισμού στόχων επίτευξης στην αυτο-ρύθμιση της μάθησης κινητικής δεξιότητας στη φυσική αγωγή. The effects of goal orientations in self-regulated learning of a sport skill in physical education Η επίδραση του προσανατολισμού στόχων επίτευξης στην αυτο-ρύθμιση της μάθησης κινητικής δεξιότητας στη

Διαβάστε περισσότερα

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν Τι είναι το κλίµα παρακίνησης Ποιο είναι το θεωρητικό σχήµα µέσα από το

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Τι είναι παρακίνηση; Στοιχεία της παρακίνησης. Λειτουργίες της παρακίνησης. Η παρακίνηση επηρεάζει κυρίως τέσσερις λειτουργίες

Θέµατα της παρουσίασης. Τι είναι παρακίνηση; Στοιχεία της παρακίνησης. Λειτουργίες της παρακίνησης. Η παρακίνηση επηρεάζει κυρίως τέσσερις λειτουργίες ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θέµατα της παρουσίασης Παρακίνηση για επίτευξη στη φυσική αγωγή Σακελλαρίου Κίµων Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για συµµετοχή στα σπορ. Θέµα διάλεξης Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108)

Κίνητρα για συµµετοχή στα σπορ. Θέµα διάλεξης Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας ΙΑΛΕΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

F. Cano and A.B.G. Berben, Departement of Educational Psycology, University of Granada, Granada, Spain

F. Cano and A.B.G. Berben, Departement of Educational Psycology, University of Granada, Granada, Spain University students achievement goals and approaches to learning in mathematics F. Cano and A.B.G. Berben, Departement of Educational Psycology, University of Granada, Granada, Spain Μ.Μιχαλοδημητράκη

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Γούδας. Ηθική ανάπτυξη και εκπαίδευση. Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό. αναφορά σχετικών παραδειγµάτων αθλητών, µαθητών

Μάριος Γούδας. Ηθική ανάπτυξη και εκπαίδευση. Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό. αναφορά σχετικών παραδειγµάτων αθλητών, µαθητών ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Ηθική ανάπτυξη - ορισµοί - ηθική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη θετικών στάσεων προς τη Φυσική Αγωγή

Ανάπτυξη θετικών στάσεων προς τη Φυσική Αγωγή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 10η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη θετικής αυτό-εικόνας Εισαγωγή Ορισμοί Αυτό-αντίληψη Αυτό-εκτίμηση Μηχανισμοί ενίσχυσης και προστασίας της αυτό-εκτίμησης

Η ανάπτυξη θετικής αυτό-εικόνας Εισαγωγή Ορισμοί Αυτό-αντίληψη Αυτό-εκτίμηση Μηχανισμοί ενίσχυσης και προστασίας της αυτό-εκτίμησης Η ανάπτυξη θετικής αυτό-εικόνας Εισαγωγή Ο εαυτός ως αντικείμενο συνειδητής σκέψης αποτελεί κεντρικό θέμα διερεύνησης από διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Η άποψη που έχουμε για τον εαυτό μας και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990 Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στην ψυχολογία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990 Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στην ψυχολογία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαρία Ψυχουντάκη Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-727-6053 Fax : 210-727-6054 E-mail : mpsychou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκινητική: θεωρητικό πλαίσιο και μεθοδολογικές αρχές. Αντώνης Καμπάς Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ

Ψυχοκινητική: θεωρητικό πλαίσιο και μεθοδολογικές αρχές. Αντώνης Καμπάς Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ Ψυχοκινητική: θεωρητικό πλαίσιο και μεθοδολογικές αρχές Αντώνης Καμπάς Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ Περιεχόμενα Θεωρητικό πλαίσιο Εφαρμογή Αξιολόγηση Σχετικές αναφορές Θεωρητικό πλαίσιο Ολιστική οπτική:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διάλεξης. Καθορισμός στόχων στον Αθλητισμό. Ζουρμπάνος Νίκος PhD

Θέμα διάλεξης. Καθορισμός στόχων στον Αθλητισμό. Ζουρμπάνος Νίκος PhD Θέμα διάλεξης Καθορισμός στόχων στον Αθλητισμό Ζουρμπάνος Νίκος PhD Θεωρία των στόχων Σημασία της στον αθλητισμό η θεωρία των στόχων είναι μια σύγχρονη και δημοφιλής θεωρία κινήτρων σε χώρους επίτευξης

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός στόχων στη φυσική αγωγή

Καθορισμός στόχων στη φυσική αγωγή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 8η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Σκοποί και στόχοι της Φυσικής Αγωγής

Σκοποί και στόχοι της Φυσικής Αγωγής Σκοποί και στόχοι της Φυσικής Αγωγής Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου της Φυσικής Αγωγής πρέπει να στηρίζεται: Στα πορίσματα της επιστημονικής έρευνας για τη φυσική κατάσταση και την υγεία των Ελλήνων. Στις

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. Θεματική Ενότητα 9: Εφαρμογές των θεωριών αιτιακών αποδόσεων στη εκπαίδευση

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ. Θεματική Ενότητα 9: Εφαρμογές των θεωριών αιτιακών αποδόσεων στη εκπαίδευση ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ Θεματική Ενότητα 9: Εφαρμογές των θεωριών αιτιακών αποδόσεων στη εκπαίδευση Θεματική Ενότητα 9 Στόχοι: Η εισαγωγή των φοιτητών στις διαστάσεις των αιτιακών αποδόσεων, καθώς και η εξοικείωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαιδευτικά Περιβαλλοντικά Προγράμματα, Θεωρία του Αυτοκαθορισμού, Είδη Κινήτρων, Φιλοπεριβαλλοντικές Συμπεριφορές & Δράσεις.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαιδευτικά Περιβαλλοντικά Προγράμματα, Θεωρία του Αυτοκαθορισμού, Είδη Κινήτρων, Φιλοπεριβαλλοντικές Συμπεριφορές & Δράσεις. Η Ανάπτυξη Φιλο-Περιβαλλοντικών Κινήτρων σε Μαθητές Δημοτικού μετά την Συμμετοχή τους στο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Δράσης: «Σχολικοί Λαχανόκηποι: Σκέφτομαι, Συνεργάζομαι, Δρω» Άνθη Χριστοδούλου 1, Στέλλα

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ þÿ ż½±Ã Å. ÀÌȵ¹Â ¼± Äν º Likaki, Ioannis

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα που θα αναπτυχθούν ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Που εστιάζονται οι έρευνες; Επιδηµιολογία - Συµπεριφορά

Θέµατα που θα αναπτυχθούν ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Που εστιάζονται οι έρευνες; Επιδηµιολογία - Συµπεριφορά Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Θέµατα που θα αναπτυχθούν Οι λόγοι για τους οποίους ανέκυψε η ανάγκη χρησιµοποίησης των κοινωνικο-γνωστικών µοντέλων για την ερµηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 77 89 ηµοσιεύτηκε: 23 Μαΐου 2005

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 77 89 ηµοσιεύτηκε: 23 Μαΐου 2005 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 77 89 ηµοσιεύτηκε: 23 Μαΐου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 77-89 Released: May 23, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία Ειδικής Αγωγής

Φιλοσοφία Ειδικής Αγωγής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος Φεβρουάριος 2012 Φιλοσοφία Ειδικής Αγωγής Ένα παιδί μπορεί να έχει πρόβλημα αλλά δεν είναι προβληματικό. Έχει ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD. Ποιότητα ζωής. Είναι ένα συναίσθημα που σχεδόν όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε (Spirduso, 1995)

17/12/2007. Βασιλική Ζήση, PhD. Ποιότητα ζωής. Είναι ένα συναίσθημα που σχεδόν όλοι καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ορίσουμε (Spirduso, 1995) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Μάθημα: Ψυχολογική Υποστήριξη σε Κλινικούς Πληθυσμούς Γνωστικοί & συναισθηματικοί παράγοντες Γνωστική Ψυχική ευεξία λειτουργία Υγεία & fittness

Διαβάστε περισσότερα

Επιθετικότητα. Βία και επιθετικότητα στον αθλητισµό. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ έννοια. Θεωρίες για την επιθετικότητα. Ψυχολογικές θεωρίες για την

Επιθετικότητα. Βία και επιθετικότητα στον αθλητισµό. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ έννοια. Θεωρίες για την επιθετικότητα. Ψυχολογικές θεωρίες για την ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης9 Βία και στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Επιθετικότητα - έννοια - διαφορά βίας - ς Θεωρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό περιοδικό 1 (2000) Ο Ρόλος της Εσωτερικής Παρακίνησης στο Μάθημα της Σχολικής Φυσικής Αγωγής

Ηλεκτρονικό περιοδικό 1 (2000) Ο Ρόλος της Εσωτερικής Παρακίνησης στο Μάθημα της Σχολικής Φυσικής Αγωγής Φυσική δραστηριότητα & ποιότητα ζωής Ηλεκτρονικό περιοδικό Physical activity & quality of life Electronic journal Φυσική δραστηριότητα & ποιότητα ζωής- Ηλεκτρονικό περιοδικό 1 (2000) 1-18 Ο Ρόλος της Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. του. Ιωάννου Γ. Τομπούλογλου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. του. Ιωάννου Γ. Τομπούλογλου ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ του Ιωάννου Γ. Τομπούλογλου Μεταπτυχιακή Διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα για τη μερική εκπλήρωση των υποχρεώσεων απόκτησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΒΟΛΕΪ Η μάθηση μιας κίνησης είναι το σύνολο των εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 6: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Doctorate student, Université Paul Valéry - Montpellier III Master in Teaching and Psychological Methodologies in Education, University of L Aquila (Italy) Μ.A in Education (Education

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Ψυχοκοινωνικές Διαστάσεις των Κινητικών Παιχνιδιών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ενός ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ Σκοποί της παρουσίασης Παρουσίαση των Ψυχοκινητικών, γνωστικών και συναισθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

«STORI» Stages of Recovery Instrument. Andresen, R., Caputi, P., & Oades, L., 2006 (μτφ. Ζήνδρος Ι., Μήλιου Α. & Παπανικολοπούλου Π.

«STORI» Stages of Recovery Instrument. Andresen, R., Caputi, P., & Oades, L., 2006 (μτφ. Ζήνδρος Ι., Μήλιου Α. & Παπανικολοπούλου Π. «STORI» Stages of Recovery Instrument Andresen, R., Caputi, P., & Oades, L., 2006 (μτφ. Ζήνδρος Ι., Μήλιου Α. & Παπανικολοπούλου Π., 2012) Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί διερευνά το πώς αισθάνεστε για

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος

Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος Σπυρίδων Κάμτσιος, 2 ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών Ηγουμενίτσας Νικόλαος Διγγελίδης, Τ.Ε.Φ.Α.A.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία των στόχων. θεωρία στόχων - Καθορισµός. Αρχές της θεωρίας των στόχων. Θέµα διάλεξης4. Θεωρία στόχων. Επιδράσεις στην απόδοση

Θεωρία των στόχων. θεωρία στόχων - Καθορισµός. Αρχές της θεωρίας των στόχων. Θέµα διάλεξης4. Θεωρία στόχων. Επιδράσεις στην απόδοση ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης4 Καθορισµός στόχων στον Αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ Θεωρία στόχων -

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987)

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987) Θέµατα διάλεξης Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι οι στόχοι; Σηµαντικότητα στόχων Αρχές καθορισµού στόχων Πρακτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς ONOMA: Kιοσέογλου Γρηγόριος, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγητής στη Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύντομο Βιογραφικό:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους»

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 26-34 Διοίκησης Αθλητισμού Περίληψη Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Μαγδαληνή Ρουσσέτη,

Διαβάστε περισσότερα

της Αυγερινού Ειρήνης Α.Ε.Μ.: 15/06

της Αυγερινού Ειρήνης Α.Ε.Μ.: 15/06 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Επιδράσεις διαφορετικών διαστάσεων του κλίµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Ψυχολογία Κινήτρων. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ Διδάσκουσα: Επίκ. Καθ. Γεωργία Α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Ψυχολογία Κινήτρων. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ Διδάσκουσα: Επίκ. Καθ. Γεωργία Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ψυχολογία Κινήτρων Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ Διδάσκουσα: Επίκ. Καθ. Γεωργία Α. Παπαντωνίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν: Ποια είναι τα ερευνητικά δεδοµένα που δείχνουν ότι η προαγωγή της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Μαθήµατος. Άσκηση και Αγωγή Υγείας. Σκοπός Μαθήµατος Οι φοιτητές: Τι είναι Υγεία; Προαγωγή της Υγείας & Αγωγή Υγείας

Περιγραφή Μαθήµατος. Άσκηση και Αγωγή Υγείας. Σκοπός Μαθήµατος Οι φοιτητές: Τι είναι Υγεία; Προαγωγή της Υγείας & Αγωγή Υγείας Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κατεύθυνση Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής Ζ Εξάµηνο Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιγραφή Μαθήµατος 1) Μελέτη του ρόλου της Φυσικής Αγωγής στην κατεύθυνση: Της βιωµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι δεξιότητες πέρα από τη χαρισματικότητα

Οι δεξιότητες πέρα από τη χαρισματικότητα Οι δεξιότητες πέρα από τη χαρισματικότητα Βίκη Παυλίδη Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, ΜΑ,MSc Τμήμα Συμβουλευτικής & Ψυχολογίας Εκπαιδευτήρια Γείτονα Χαρακτηριστικά της χαρισματικότητας Γνωστικές Δεξιότητες Τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι και η αξία του στη φυσική αγωγή. Διγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ

Το παιχνίδι και η αξία του στη φυσική αγωγή. Διγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ Το παιχνίδι και η αξία του στη φυσική αγωγή Διγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ Σκοποί της παρουσίασης Η καλύτερη κατανόηση του παιχνιδιού Η κατανόηση της αξίας του παιχνιδιού στη φυσική αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σκοποί και στόχοι της Φυσικής Αγωγής

Σκοποί και στόχοι της Φυσικής Αγωγής Σκοποί και στόχοι της Φυσικής Αγωγής Σκοποί ελληνικού αναλυτικού προγράμματος σπουδών «Nα συμβάλει κατά προτεραιότητα στη σωματική ανάπτυξη των μαθητών και παράλληλα να βοηθήσει στην ψυχική και πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Στο εξωτερικό είναι µια καλά οργανωµένη πρακτική µε θετικά, αλλά και αρνητικά αποτελέσµατα

Στο εξωτερικό είναι µια καλά οργανωµένη πρακτική µε θετικά, αλλά και αρνητικά αποτελέσµατα Ε.Κολέζα Συµφωνούµε ή διαφωνούµε η αξιολόγηση των δασκάλων και των µαθητών έχει ήδη αρχίσει να εφαρµόζεται στη χώρα µας (π.χ. πειραµατικά σχολεία, πανεπιστήµια). Στο εξωτερικό είναι µια καλά οργανωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Θέµατα που θα αναπτυχθούν Οι λόγοι για τους οποίους ανέκυψε η ανάγκη χρησιµοποίησης των κοινωνικο-γνωστικών µοντέλων για την ερµηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 11/07/ :42:30 EEST

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 11/07/ :42:30 EEST ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ, ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΣ, ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Μπαρκούκης ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ

Β. Μπαρκούκης ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ Β. Μπαρκούκης ΤΕΦΑΑ - ΑΠΘ Θεωρητικές προσεγγίσεις για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μαθήματος Στοιχεία πρακτικής εφαρμογής που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μαθήματος 3 Εσωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΤΙΛ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ

ΤΑ ΣΤΙΛ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΑ ΣΤΙΛ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΦΥΣΙΚΗΑΓΩΓΗ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Το «στιλ των εντολών».

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης Πρακτικών Εφαρμογών Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 12 (1), 26-39 Δημοσιεύτηκε: Φεβρουάριος 2014 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 12 (1), 26-39 Released: February 2014

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις στους Στόχους Επίτευξης και Εσωτερικής Παρακίνησης ανάλογα με τη Συμμετοχή στο μάθημα Φυσικής Αγωγής.

Επιδράσεις στους Στόχους Επίτευξης και Εσωτερικής Παρακίνησης ανάλογα με τη Συμμετοχή στο μάθημα Φυσικής Αγωγής. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΙΤΗΤΡΙΑΣ ΤΣΑΜΠΥΡΗ ΛΓΑ Α.Μ.0708001 Επιδράσεις στους Στόχους Επίτευξης και Εσωτερικής Παρακίνησης ανάλογα με τη Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακά μαθήματα για τον ελληνικό χορό στο Ε.Α.Π. και το Δ.Π.Θ. Ο ρόλος της παρακίνησης.

Προπτυχιακά μαθήματα για τον ελληνικό χορό στο Ε.Α.Π. και το Δ.Π.Θ. Ο ρόλος της παρακίνησης. Προπτυχιακά μαθήματα για τον ελληνικό χορό στο Ε.Α.Π. και το Δ.Π.Θ. Ο ρόλος της παρακίνησης. Undergraduate courses on Greek dance at H.O.U. and D.U.Th. The role of motivation. Δημήτριος Γουλιμάρης Σ.Ε.Φ.Α.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής. Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής. Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής Εισαγωγή Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα μελετηθούν Ορισμοί σχετικοί με την ψυχολογία άσκησης, την ψυχική υγεία, κλπ. Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.»

«Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.» «Φυσική Αγωγή στο δημοτικό σχολείο. Πως βλέπουν το μάθημα οι μαθητές του σχολείου.» «Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα;» Μία κλασσική ερώτηση για κάθε παιδί οποιασδήποτε βαθμίδας της εκπαίδευσης. Ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (1), Δημοσιεύτηκε: 15 Ιουλίου 2008

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (1), Δημοσιεύτηκε: 15 Ιουλίου 2008 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (1), 14 24 Δημοσιεύτηκε: 15 Ιουλίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (1), 14-24 Released: July 15, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Εισηγήσεων

Περίγραμμα Εισηγήσεων Περίγραμμα Εισηγήσεων Τίτλος Μαθήματος: Αναπτυξιακή ψυχολογία Κωδικός Μαθήματος: 724 Διάλεξη 1 Εισαγωγή στην αναπτυξιακή ψυχολογία πρέπει να γνωρίζουν: τους στόχους και το αντικείμενο της Εξελικτικής Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραµµα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραµµα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραµµα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μάθηση και Απόδοση 2. ΚΩ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 710 3. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013.

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013. ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013. Πρακτικές και καινοτομίες στην εκπαίδευση και την έρευνα. Άγγελος Μπέλλος Καθηγητής Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Η μετάβαση από το Πρόγραμμα Σπουδών του 1990 στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών του 2015 Σύνταξη του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα αναλυτικών. προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Θέµατα της παρουσίασης. Μοντέλα ΑΠΦΑ. Μοντέλο της ανάπτυξης των σπορ

Μοντέλα αναλυτικών. προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Θέµατα της παρουσίασης. Μοντέλα ΑΠΦΑ. Μοντέλο της ανάπτυξης των σπορ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Μοντέλα αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής Θέµατα της παρουσίασης Τα βασικότερα µοντέλα φυσικής αγωγής. Τα χαρακτηριστικά του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση 390 παιδιά Το πλαίσιο εφαρμογής 18 τμήματα Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7(1), Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2009

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7(1), Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2009 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7(1), 10 21 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2009 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 7(1), 10-21 Released: April 30, 2009 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Γ Αθήνας Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ

Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Γ Αθήνας Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥΣ Σπύρος Φερεντίνος, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Γ Αθήνας Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1999-2003 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» http://www.phed.auth.gr Τομέας Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές

Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Εκπαίδευση και Web 2.0: Προκλήσεις και Προοπτικές Charalambos Vrasidas www.cardet.org pambos@cardet.org Web 2.0 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας (καινοτομίας) στη διδασκαλία Έχει εισβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και διατήρηση των Νέων αθλητών

Αξιοποίηση και διατήρηση των Νέων αθλητών Αξιοποίηση και διατήρηση των Νέων αθλητών ΞΕΝΙΑ ΑΡΓΕΙΤΑΚΗ, PhD Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, Παν. Αθηνών Αναπλ. Ταμίας του ΣΕΓΑΣ Σύγχρονη προσέγγιση Οι νέοι στον αθλητισμό ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ 35% ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ 65% Σύγχρονη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Γούδας Θέματα Διάλεξης. Ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για τον όρο Θετική Ανάπτυξη είναι ο παρακάτω:

Μάριος Γούδας Θέματα Διάλεξης. Ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για τον όρο Θετική Ανάπτυξη είναι ο παρακάτω: Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής Διάλεξη 1 Θετική Ανάπτυξη μέσω της Φυσικής Αγωγής και του Παιδικού Αθλητισμού Μάριος Γούδας Θέματα Διάλεξης Τι εννοούμε με τον όρο Θετική Ανάπτυξη Φυσική Αγωγή, Παιδικός Αθλητισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης

Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης 1 } Ορισµός: Απόδοση αξίας Απόδοση προσήµου σε κάτι που αξιολογείται Σύγκρισης δύο πραγµάτων } Αξιολόγηση Αποτίµηση στόχου (σύγκριση του στόχου µε το αποτέλεσµα) Σηµασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τίτλος Ονοματεπώνυμο συγγραφέα Πανεπιστήμιο Ονοματεπώνυμο δεύτερου (τρίτου κ.ο.κ.) συγγραφέα Πανεπιστήμιο Η κεφαλίδα (μπαίνει πάνω δεξιά σε κάθε σελίδα): περιγράφει το θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή

Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή Αντιλήψεις-Στάσεις των μαθητών του γυμνασίου και των Λ.Τ. τάξεων σχετικά με την σχολική ζωή 2016-2017 Βαβαρούτα Κατερίνα Σπυρόπουλος Βασίλης Ψηλοπαναγιώτη Άννα Ψυχομάνη Γεωργία Ριόλος 2016-17 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PROFILES ανακοινώνει τη δυνατότητα δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο βιωματικών εργαστηρίων (2012-2013) με θέμα το σχεδιασμό και

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα