Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Ενός Τεστ Παρακίνησης σε Κυπριακό Πληθυσμό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Ενός Τεστ Παρακίνησης σε Κυπριακό Πληθυσμό"

Transcript

1 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (1), Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (1), Released: April 30, ISSN Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Ενός Τεστ Παρακίνησης σε Κυπριακό Πληθυσμό Γαρύφαλλος Αναγνώστου 1 & Αστέριος Πατσιαούρας 2 1 Dep. of Education, Frederick University, Λεμεσός, Κύπρος 2 ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 42100, Καρυές, Τρίκαλα, Ελλάδα Περίληψη Το ΑΜPET είναι ένα τεστ που εξετάζει τη μαθησιακή παρακίνηση, έτσι ώστε να δοθεί περαιτέρω προώθηση σε πρακτικές έρευνες στον τομέα αυτό. Οι παράγοντες που αξιολογούνται από αυτό το τεστ είναι: α) στρατηγική μεθόδευση εκμάθησης (LS), β) παράκαμψη εμποδίων (OO), γ) εργατικότητα ζήλος και σοβαρότητα (DS), δ) κινητική ικανότητα (CMA), ε) αξία χρησιμότητα της μάθησης (VL), στ) άγχος για καταστάσεις που προκαλούν στρες (ASCS), ζ) άγχος αποτυχίας (TA) και η) κλίμακα ψεύδους (LIE). Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να διερευνήσει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της ελληνικής μετάφρασης του AMPET τεστ στην Κυπριακή πραγματικότητα χρησιμοποιώντας την επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση. Στην έρευνα συμμετείχαν 155 παιδιά, ηλικίας χρονών, τα οποία ήταν μαθητές δημόσιων σχολείων. Χρησιμοποιήθηκαν και οι οκτώ υποκλίμακες του AMPET τεστ. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων και το στατιστικό πρόγραμμα EQS. Tα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την εγκυρότητα του ΑΜΡΕΤ τεστ (χ²/β.ε =1.65, CFI=.954, RMSEA=.048). Μετά από επισκόπηση των φορτίσεων κάθε μεταβλητής στους παράγοντες και των ποσοστών διασποράς κάθε μεταβλητής το οποίο οφείλεται σε κάποιο από τους οκτώ παράγοντες της θεωρίας του Nishida (1988), διαπιστώθηκε, ότι ένα μοντέλο με τους ιδίους παράγοντες που να χαρακτηρίζονται όμως από μικρότερο αριθμό μεταβλητών θα αντιπροσώπευε ακόμα καλύτερα την ελληνική πραγματικότητα και θα οδηγούσε σε ένα πιο «οικονομικό» εργαλείο μέτρησης. Λέξεις κλειδιά: παρακίνηση, επιβεβαιωτική ανάλυση, ΑΜΡΕΤ τεστ Reliability and Validity of Achievement Motivation in Physical Education in Elementary School at Cyprus Garyfallos Anagnostou 1 & Asterios Patsiaouras 2 1 Dep. of Education, Frederick University, Limassol, Cyprus 2 Dep. of Physical Education & Sport Science, University of Thessaly, Trikala, Hellas Abstract AMPET is a test which measures learning motivation in Physical Education, to emphasize even more its importance in educational practice. The AMPET consists of eight subscales: a) learning strategy (LS), b) overcoming obstacles (OO), c) diligence and seriousness (DS), d) competence of motor ability (CMA), e) value of learning (VL), f) tension anxiety (TA), g) failure anxiety (FA), and h) Lie scale (LIE). The main purpose was to confirm the validity and reliability of the AMPET Greek Version, when applied to the Greek Cypriot educational system using confirmatory factor analyses. The participants were 155 fifth and sixth grade elementary school children. Their ages ranged from 10 to 12 years old. The above mentioned eight AMPET subscales have been used and as for the data analyses was used the CFA (Confirmatory Factor Analyses) and the EQS statistics program. Our data confirm Please address all correspondence to: Garyfallos Anagnostou, Ph.D. Frederick University, Department of Education St. Georgios Havouzas 3080, Limassol, Cyprus

2 Γ. Αναγνώστου & Α. Πατσιαούρας /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), the validity of AMPET χ²/d.f =1.65, CFI=.954, RMSEA=.048. After reexamining the loadings of every factor variables and of the rates of dispersal of every variable, which are the result of the eight factors of Nishida's theory (1988), concerning that one model with the same factors but with a smaller number of variables, could apply better to Greek Cypriot reality and lead to an even more efficient and concise version of the above mentioned measurement tool. Key words: motivation, confirmatory analysis, AMPET test Εισαγωγή Ο ρόλος της παρακίνησης στην εκπαιδευτική διαδικασία έγινε δημοφιλές αντικείμενο μελέτης τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα και ερευνήθηκε διεξοδικά από τη σκοπιά της ψυχολογίας, της παιδαγωγικής και της επικοινωνίας της αγωγής (Vallerand & Bissonnette, 1992). Η παρακίνηση αναφέρεται κυρίως στους λόγους-κίνητρα που έχει ένα άτομο, όταν επιδεικνύει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Σύμφωνα με τον Vallerant (1997), πρόκειται για την έννοια εκείνη που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ενεργοποίηση, κατεύθυνση, ένταση και επιμονή της συμπεριφοράς, ενώ οι Weinberg και Gould (1995), αντιλαμβάνονται την παρακίνηση ως την κατεύθυνση και την ένταση της προσπάθειας των ατόμων (σ. 65). Η κατεύθυνση σχετίζεται με την προσέγγιση, εγκατάλειψη ή παραμονή σε μια δραστηριότητα ή κατάσταση-συνέχιση της συμπεριφοράς, ενώ η ένταση σχετίζεται με το μέγεθος της καταβαλλόμενης προσπάθειας (Καπρίνης, 2009; Σαλβαρά, 2001). Η παρακίνηση αναφέρεται στις δυνάμεις που κατευθύνουν και στηρίζουν τη συμπεριφορά ενός ατόμου και έχει γίνει αντικείμενο μελέτης κυρίως από συμπεριφοριστικές και γνωστικές προσεγγίσεις. Η συμπεριφοριστική προσέγγιση εστιάζει στο ρόλο των εξωτερικών γεγονότων, στον καθορισμό της κατεύθυνσης και έντασης της συμπεριφοράς. Επί παραδείγματι ο Skinner (1953) που είναι ένας από τους κύριους εκπροσώπους του συμπεριφορισμού εστιάζει στους περιβαλλοντικούς παράγοντες και στους τρόπου που αυτοί επηρεάζουν την συμπεριφορά. Γενικώς, μια προσέγγιση που έχει αποδειχθεί χρήσιμη κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριάντα χρόνων, αποδίδει τη συμπεριφορά σε εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα (Deci, 1971; 1975), ενώ η γνωστική δίνει έμφαση στη σπουδαιότητα των εσωτερικών εκδηλώσεων (Gagne, Yekovich, & Yekovich, 1993). Από γνωστικής πλευράς (Pintrich & Schunk 1996), η παρακίνηση έχει οριστεί σαν μια διαδικασία κατά την οποία μια δραστηριότητα έχει κατεύθυνση, ένα στόχο, είναι υποκινημένη και συνεχής. Η έρευνα που σχετίζεται με την παρακίνηση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, ασχολείται κυρίως με το πώς οι προσωπικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες εμπλέκονται στις εκπαιδευτικές και μαθησιακές διαδικασίες, ενεργοποιούν και κατευθύνουν τη μάθηση και την προσπάθεια των μαθητών (Wallhead & Ntoumanis, 2004). Όσον αφορά τη Φυσική Αγωγή (ΦΑ) η παρακίνηση βρίσκεται στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος, τόσο σε επίπεδο μαθησιακής διαδικασίας, όσο και σε σχέση με τον αθλητισμό. (Διγγελίδης & Κρομμύδας, 2008). Ως γνωστόν, ένα από τα ερωτήματα που απασχολούν τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ), είναι το γιατί κάποια παιδιά συμμετέχουν με τόσο μεγάλη διάθεση στις ασκήσεις και στα παιχνίδια του μαθήματος ΦΑ, ενώ κάποια άλλα προσπαθούν ακόμα και να τις αποφύγουν. Το πρόβλημα αυτό συνήθως αναφέρεται ως διαφορά στην παρακίνηση (Παπαϊωάννου, Θεοδωράκης, & Γούδας, 2003; Ryan & Deci, 2000). Οι πρώτοι ερευνητές στον τομέα της παρακίνησης θεωρούσαν ότι η παρακίνηση είναι μια μονοδιάστατη έννοια, αλλά πρόσφατες μελέτες διαχωρίζουν την παρακίνηση σε τρεις μορφές: εσωτερική παρακίνηση, εξωτερική παρακίνηση και έλλειψη παρακίνησης (Deci & Ryan, 1985; Pelletier et al., 1995). Η εσωτερική παρακίνηση (intrinsic motivation) αναφέρεται στη συμπεριφορά που παρακινείται εσωτερικά και που οφείλεται στην έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου να αισθάνεται ικανός και αυτόνομος στο περιβάλλον. Όταν το άτομο αισθάνεται περισσότερο αυτόνομο και ικανό στο χειρισμό του περιβάλλοντός του, η παρακίνηση αυξάνεται (Whaley, 1988). Η εσωτερική παρακίνηση επηρεάζεται από το πόσο ελκυστική είναι μια δραστηριότητα (Deci & Ryan, 1985) και εκλείπει εντελώς, αν το άτομο νιώθει κάποια μορφή πίεσης ή εξαναγκασμού (Deci & Ryan, 2000). Εξάλλου, άτομα που είναι εσωτερικά παρακινημένα, έχουν περισσότερες πιθανότητες να συνεχίσουν τη συμμετοχή τους σε αθλητικές δραστηριότητες εφόρου ζωής. Ο Vallerand (1997) διακρίνει τρία είδη εσωτερικής παρακίνησης: α) εσωτερική παρακίνηση για μάθηση, όταν κάποιος ασχολείται με μια δραστηριότητα, επειδή μαθαίνοντας ή ανακαλύπτοντας κάτι καινούριο, νοιώθει μεγάλη ευχαρίστηση και ικανοποίηση, β) εσωτερική παρακί-

3 Γ. Αναγνώστου & Α. Πατσιαούρας /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), νηση για επίτευξη, όταν κατά την προσπάθεια του να ολοκληρώσει κάτι, να ξεπεράσει τον ίδιο τον εαυτό του ή να δημιουργήσει κάτι, νοιώθει ευχαρίστηση, και γ) εσωτερική παρακίνηση για διέγερση, όταν κάποιος αισθάνεται χαρά και έντονες συγκινήσεις από την αισθητική εμπειρία τού να εκτελεί μια δραστηριότητα Αντίθετα από την εσωτερική παρακίνηση, αίτια της ενασχόλησης, ενός εξωτερικά παρακινημένου (extrinsic motivation) είναι αποτελέσματα όπως οι νίκες, τα βραβεία, οι έπαινοι. Τα άτομα που παρακινούνται εξωτερικά νοιώθουν ένταση, πίεση και άγχος. Σύμφωνα με τους Deci και Ryan (1985), η ε- ξωτερική παρακίνηση μπορεί να εμφανιστεί με τέσσερις διαφορετικές μορφές, μερικές εκ των οποίων είναι αυτό-καθοριζόμενες και έτσι ελαχιστοποιούν τις εμπειρίες έντασης και πίεσης: α) εξωτερική ρύθμιση: είναι μια μορφή συμπεριφοράς η οποία κατευθύνεται από εξωτερικούς παράγοντες όπως υλικά βραβεία, βαθμολογία ή εξαναγκασμοί από άλλα πρόσωπα. Ένας μαθητής, π.χ., συμμετέχει στο μάθημα για να βγει πρώτος και να κερδίσει το βραβείο ή για να αποφύγει την αρνητική κριτική του καθηγητή του, β) εσωτερική πίεση, όπου η εξωτερική πηγή πίεσης έχει μετατοπιστεί μέσα στο ίδιο το άτομο. Η συμπεριφορά ενισχύεται από εσωτερικές πιέσεις όπως ενοχή ή άγχος, γ) αναγνωρίσιμη ρύθμιση, όπου το άτομο συμμετέχει σε κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα, επειδή αναγνωρίζει τα οφέλη από τη συμμετοχή του σ αυτή. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι λόγοι συμμετοχής είναι εξωτερικοί, η συμπεριφορά ρυθμίζεται εσωτερικά, διότι το άτομο έχει την επιλογή της συμπεριφοράς, χωρίς να του επιβάλλεται εξωτερικά. Στην αναγνωρίσιμη ρύθμιση, η συμπεριφορά θεωρείται υψηλής αξίας και κρίνεται ως πολύ σημαντική για το άτομο, δ) ολοκληρωμένη ρύθμιση: σχετίζεται με μια συμπεριφορά που έχει ενσωματωθεί αρμονικά στο άτομο. Ως έλλειψη παρακίνησης χαρακτηρίζεται η συμπεριφορά κατά την οποία το άτομο αισθάνεται ότι δεν υπάρχει λόγος συνέχισης της. Η έλλειψη στόχων, η απουσία κινήτρων, οδηγούν σε αδιαφορία, ίσως και σε αποστροφή για τη δραστηριότητα, με τελική συνέπεια τη διακοπή της. Συχνά δε, υπάρχει η αίσθηση ότι οι ενέργειες του δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα, ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα και γι αυτό και αισθάνεται καταδικασμένο να αποτύχει. Ο Vallerand (1997) αναφέρει ότι τα άτομα αυτά συμμετέχουν στα σπορ χωρίς σκοπό και κυρίως βιώνουν αρνητικά συναισθήματα (απάθεια, αδυναμία, καταπίεση) και δεν θέτουν συναισθηματικούς, κοινωνικούς ή υλικούς στόχους. Τονίζει, επίσης, ότι και στη μη παρακίνηση υπάρχει μια πολυδιάστατη προοπτική και διακρίνει τέσσερις τύπους μη παρακίνησης: α) εξαιτίας της αντίληψης έλλειψης δυνατότητας ικανότητας, β) λόγω της πεποίθησης ότι η προτεινόμενη στρατηγική δεν θα αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, γ) λόγω της πεποίθησης ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά είναι πολύ απαιτητική και το άτομο δεν θέλει να καταβάλει την απαιτούμενη προσπάθεια για να εμπλακεί σ αυτή, και δ) λόγω του ότι το άτομο είναι πεπεισμένο ότι δεν μπορεί και θεωρεί ότι η προσπάθεια του είναι ασυνεπής σε σχέση με το μέγεθος του έργου που πρέπει να ολοκληρωθεί. Έρευνες έχουν δείξει ότι η συμμετοχή στη σχολική Φ.Α ίσως επηρεάζει την παρακίνηση των μαθητών στο να συνεχίσουν τη φυσική δραστηριότητα, επειδή παρέχει τόσο θετικές όσο και αρνητικές εμπειρίες στον μαθητικό πληθυσμό. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι αποφάσεις σχετικά με τη συμμετοχή σε σπορ, επηρεάζονται σημαντικά από παλαιότερες εμπειρίες στην ΦΑ, που μερικές φορές ήταν θετικές αλλά τις περισσότερες φορές ήταν αρνητικές και καλλιεργούσαν μικρή παρακίνηση για συμμετοχή σε σπορ. Μερικές από αυτές τις αρνητικές εμπειρίες ορίζονταν σαν βαρεμάρα, ατυχία, έλλειψη συμμετοχής και αρνητική αξιολόγηση από τους γύρω (Ntoumanis, 2002). Στην σχολική εκπαίδευση, η ερώτηση του πώς θα εμπλέξουμε θετικά τα παιδιά σε μαθησιακές διαδικασίες, ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα βασικό και κρίσιμο θέμα έρευνας για πολλά χρόνια και συνδέεται με την προσδοκία ότι η αποτελεσματικότητα της μάθησης, οι θετικές σχέσεις με τους φίλους και τους καθηγητές, και η υγιή ανάπτυξη της κοινωνικότητας και της συνεργασίας διευκολύνονται από την θετική αλληλεπίδραση των παιδιών μέσω μαθησιακών δραστηριοτήτων (Nishida, 2007). Η παρακίνηση και οι ανησυχίες σχετικά με την ανάπτυξη του κάθε παιδιού, είναι υψίστης σημασίας και αναπόσπαστα κομμάτια της διδασκαλίας σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι καθηγητές πρέπει να δημιουργούν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για μάθηση και προσωπική ανάπτυξη το οποίο συμπεριλαμβάνει όλους τους μαθητές παρά τις διαφορές τους. (Rink, 1998). Οι Xiang κ.α. (2001) διαπίστωσαν ότι υπάρχουν σημαντικές αναπτυξιακές διαφορές στον ορισμό της προσπάθειας και της ικανότητας. Οι ίδιοι οι συγγραφείς παρατήρησαν ότι ακόμη και στο Λύκειο αρκετά παιδιά συνεχίζουν να πιστεύουν ότι η ικανότητα αναπτύσσεται μέσα από την προσπάθεια. Αυτό δείχνει ότι οι αντιλήψεις που αναπτύσσουν οι μαθητές για το τι είναι ικανότητα και πώς αυτή αναπτύσσεται, εξαρτώνται από το περιβάλλον τους. Η συναισθηματική ασφάλεια και το θετικό κλίμα μάθησης πρέπει να εξασφαλίζονται μέσα από τις

4 Γ. Αναγνώστου & Α. Πατσιαούρας /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), διδακτικές προσεγγίσεις και ενέργειες. Σύμφωνα με τους Deci και Ryan (1985) η δασκαλοκεντρική διδασκαλία, οι περιορισμοί, οι επιβαλλόμενοι στόχοι και η επίβλεψη λειτουργούν ως ανασταλτικοί παράγοντες για τον αυτοκαθορισμό των μαθητών μειώνοντας έτσι την εσωτερική παρακίνηση. Η συμπεριφορά του καθηγητή φυσικής αγωγής επηρεάζει θετικά ή αρνητικά το κλίμα μάθησης ως προς τις αθλητικές δραστηριότητες. Ο καθηγητής δίνοντας έμφαση στη μάθηση, στη δουλειά και στη βελτίωση δημιουργεί κλίμα θετικής παρακίνησης στην τάξη, αυξάνει το ενδιαφέρον για προσπάθεια στο μάθημα και ενισχύει θετικές στάσεις και συμπεριφορές (Papaioannou, Marsh, & Theodorakis, 2004). Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που βοηθά στην ανάπτυξη του αυτοκαθορισμού των μαθητών, είναι η επίγνωση ότι πολλές από τις γνώσεις που θα αποκτήσουν στο μάθημα της φυσικής αγωγής, θα τους είναι χρήσιμες και μετά τη πέρας των σπουδών τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε έρευνα μεταξύ Ελλήνων μαθητών (Papaioannou & Theodorakis, 1996) διαπιστώθηκε ότι η εσωτερική παρακίνηση των μαθητών στο μάθημα της φυσικής αγωγής σχετιζόταν θετικά με την αξία την οποία απέδιδαν στο μάθημα σχετικά με τα εφόδια που τους παρέχει για τη ζωή τους. Υποστηρίζεται ότι οι μαθητές από την ηλικία των 10 ετών έχουν διαμορφώσει στόχους επίτευξης, με βάση το «τι» είναι σημαντικό / επιθυμητό γι αυτούς. Οι στόχοι αυτοί είναι μεταβαλλόμενοι κάτω από ένα λίγο ή πολύ σταθερό προσανατολισμό (Piaget, 1972). Από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στον ευρωπαϊκό χώρο παρατηρήθηκε, ότι το επίπεδο της παρακίνησης για επίτευξη των μαθητών δημοτικών σχολείων και μαθητών γυμνασίου είναι μεγαλύτερο από αυτό των μαθητών λυκείων, όπως επίσης, το επίπεδο της παρακίνησης γα επίτευξη είναι μεγαλύτερο σε άτομα που αθλούνται σε σχέση με άτομα που δεν αθλούνται (Lazarevic, Bacanac, Milojevic, & Ahmetovic, 2001; Papaioannou & Digelidis, 1996). Στη σχετική βιβλιογραφία έχουν εμφανιστεί διάφορα εργαλεία μέτρησης της παρακίνησης στον τομέα του αθλητισμού, σχετικά με αυτοκαθοριζόμενους τύπους παρακίνησης (Pelletier et al., 1995), στόχους επίτευξης (Duda, 1989) και το κλίμα παρακίνησης (Newton, Duda, & Yin, 2000; Seifriz, Duda, & Chi, 1992; Walling, Duda, & Chi, 1993). Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τη σχολική φυσική αγωγή έχουν αναπτυχθεί εργαλεία για τη μέτρηση της παρακίνησης (Biddle & Brooke, 1992; Hein, Muur, & Koka, 2004), τον προσανατολισμό επίτευξης (Papaioannou, 1994), την επίτευξη στόχου (Wang, Chatzisarantis, Spray, & Biddle, 2002) και το αντιλαμβανόμενο μαθησιακό περιβάλλον (Mitchell, 1996). Η σημασία όλων των προαναφερόμενων εργαλείων έγκειται στο ότι συμβάλλουν στην κατανόηση της παρακίνησης σε όλο το αθλητικό φάσμα τόσο του αγωνιστικού αθλητισμού όσο και της σχολικής φυσικής αγωγής. Ο Nishida (1988, 1989) αναφερόμενος στην μαθησιακή παρακίνηση στον τομέα της ΦΑ, επικέντρωσε το ενδιαφέρον και τον προβληματισμό του στο γεγονός της αναγκαιότητας της δημιουργίας ενός τεστ το οποίο θα μετρούσε αντικειμενικά την μαθησιακή παρακίνηση έτσι ώστε να δοθεί περαιτέρω προώθηση σε πρακτικές έρευνες στον τομέα αυτό. Για το μοντέλο ανάπτυξης ενός εργαλείου μέτρησης βασίζεται σε προηγούμενες μελέτες των McClelland, Atkinson, Clark και Lowell (1953), Atkinson (1964) και Weiner (1972). Σύμφωνα με τη θεωρία του Atkinson (1964), η οποία συνάδει κυρίως με τις συμπεριφοριστικές θεωρίες της μάθησης, η παρώθηση για επίδοση εξαρτάται από τη δύναμη της "ελπίδας για επιτυχία" που δημιουργείται στο άτομο και από τα συνακόλουθα (θετικά) συναισθήματα, όπως επίσης και από τη δύναμη του "φόβου για την αποτυχία" και από τα συνακόλουθα (αρνητικά) συναισθήματα. Έτσι, τα κίνητρα που "λειτουργούν" σε κάθε άτομο εξαρτώνται από αν αυτό το άτομο είναι "προσανατολισμένο στην επιτυχία" ή "προσανατολισμένο στην αποτυχία" και από εξωτερικούς κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ. επιβράβευση ή τιμωρία). Συμπληρωματική με τα παραπάνω είναι η θεωρία του Weiner (1972), σύμφωνα με την οποία το άτομο έχει τόσο μεγαλύτερο κίνητρο όσο περισσότερο έχει την τάση να αποδίδει σε εσωτερικούς παράγοντες και τις επιτυχίες του (τις ικανότητες και τις προσπάθειές του) και τις αποτυχίες του (στην έλλειψη επαρκούς προσπάθειας από μέρους του). Αντίθετα, μικρότερο κίνητρο για επίδοση έχουν τα άτομα, που είναι "προσανατολισμένα στην αποτυχία" και αποδίδουν τις αποτυχίες τους σε εσωτερικούς παράγοντες (έλλειψη ικανοτήτων) και τις επιτυχίες σε εξωτερικούς, μη ελεγχόμενους από αυτά παράγοντες (π.χ. τύχη). Με βάση αυτό το θεωρητικό πλαίσιο και βασιζόμενος σε προηγούμενη μελέτη των Nishida και Inomata (1981), ο Nishida (1988, 1989) διατύπωσε ένα πολυδιάστατο μοντέλο για τα κίνητρα επίτευξης για μάθηση στη φυσική αγωγή και με βάση αυτό ανέπτυξε μια σταθερή μέτρηση την οποία ονόμασε Achievement Motivation in Physical Education Test (AMPET), την οποία και τυποποίησε σε ιαπωνικό μαθητικό πληθυσμό όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Οι αναλύσεις εσωτερικής συνοχής για τον έλεγχο αξιοπιστίας (Cronbach s a) έδειξαν υψηλά ποσοστά που κυμαίνονταν από 0,797 έως 0,950, και στο τεστ επαναμέτρησης μετά από 5 εβδομάδες ήταν 0,651 έως 0,883. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το AMPET σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης έχει επαρκή αξιοπιστία ως προς το Cronbach's a και το τεστ

5 Γ. Αναγνώστου & Α. Πατσιαούρας /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), επαναμέτρησης. Τα κορίτσια έδειξαν σημαντικά υψηλότερα αποτελέσματα όσον αφορά τις αρνητικές πλευρές του AMPET και οι μαθητές του Δημοτικού σε σύγκριση με τους μαθητές του Γυμνασίου ή του Λυκείου σημαντικά υψηλότερα μέσα αποτελέσματα όσον αφορά τις θετικές πλευρές. Το ΑΜΡΕΤ τεστ αποτελείται από οκτώ παράγοντες: α) στρατηγική μεθόδευση εκμάθησης (LS): αναφέρεται σε γνωστικές διαδικασίες, στους τρόπους που χρησιμοποιεί ένας συμμετέχοντας κατά την εκμάθηση κάνοντας μια άσκηση στη φυσική αγωγή, β) παράκαμψη εμποδίων (OO): αναφέρεται στην υπομονή και την επιμονή που δείχνει κάποιος συμμετέχοντας ώστε να ξεπεράσει τα εμπόδια που εμφανίζονται στην αγωνιστική του απόδοση, γ) εργατικότητα ζήλος και σοβαρότητα (DS): αναφέρεται στην εργατικότητα του συμμετέχοντα και το ζήλο που δείχνει στο μάθημα της φυσικής αγωγής, δ) κινητική ικανότητα (CMA): αναφέρεται στην αντίληψη που έχει ο συμμετέχοντας για τις κινητικές του ικανότητες σε σύγκριση με τους άλλους, ε) αξία χρησιμότητα της μάθησης (VL): αναφέρεται στην αξία που αποδίδει προσωπικά ο κάθε συμμετέχοντας για το μάθημα της φυσικής αγωγής, στ) άγχος για καταστάσεις που προκαλούν στρες (ASCS): αναφέρεται σε καταστάσεις που προκαλούν στους συμμετέχοντες άγχος και επηρεάζουν την απόδοση τους, και ζ) άγχος αποτυχίας (FA): αναφέρεται σε καταστάσεις που προκαλούν άγχος και αποτελούν για το συμμετέχοντα ανασταλτικό παράγοντα. Επίσης, υπάρχει μια κλίμακα ψεύδους (Lie scale) που σκοπό έχει να ελέγξει την ακρίβεια των ισχυρισμών των εξεταζόμενων. Αυτή η κλίμακα ψεύδους σχετίζεται με την πρόθεση των εξεταζομένων να δίνουν κοινωνικά αποδεκτές απαντήσεις. Ο Nishida (1991) συνέκρινε τα αποτελέσματα με την εφαρμογή του AMPET τεστ στα παιδιά σχολικής ηλικίας σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Αγγλία, ο Καναδάς και οι Η- ΠΑ, και διαπίστωσε ότι οι μαθητές σε αυτές τις χώρες δεν παρακινούνται με τον ίδιο τρόπο. Οι Ιάπωνες μαθητές έδειξαν αποτελέσματα χαμηλότερα στις θετικές πτυχές των κινήτρων για επίτευξη (η επιθυμία να πετύχει), και υψηλότερες βαθμολογίες στις αρνητικές πτυχές (τάση να αποφευχθεί η αποτυχία), που φάνηκαν να αναδεικνύουν τις πολιτιστικές διαφορές ως προς το είδος των σχέσεων, τη συμμετοχή και το μαθησιακό κλίμα στο μάθημα της φυσικής αγωγής σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Με βάση τα επιχειρήματα του Doi (1982) και Miyamoto και Κato (1975) o Nishida αναφέρει ότι έτσι εξηγούνται αυτές οι διαφορές στο πολιτιστικό επίπεδο, δεδομένου ότι για τους συγγραφείς, οι Ιάπωνες φοιτητές είναι προσανατολισμένοι στην ένταξη και στη συμμετοχή στην ομάδα και όχι στην ατομική προσπάθεια. Tο ΑΜΡΕΤ τεστ μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στην ελληνική γλώσσα από τους Patsiaouras κ.ά. (2004), που διεξήγαγαν έρευνα σε δύο φάσεις στην Ελλάδα στην οποία συμμετείχαν συνολικά άτομα. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους με τη χρήση της διερευνητικής παραγοντικής ανάλυσης (Exploratory Factor Αnalysis) αποκάλυψαν οκτώ παράγοντες. Από την παραγοντική ανάλυση και την εξέταση των κυρίων παραγόντων διαπιστώθηκαν ομοιότητες με αρκετούς από τους αρχικούς παράγοντες. Οι υψηλοί συντελεστές των φορτίσεων των 64 ερωτημάτων του ερωτηματολογίου στους οκτώ παράγοντες στήριξαν την δομική εγκυρότητα του ερωτηματολογίου. Από την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της πρώτης και δεύτερης φάσης παρατηρήθηκαν υψηλοί δείκτες αξιοπιστίας για τον κάθε παράγοντα του AMPET test ξεχωριστά, αποτελέσματα τα οποία συμφωνούν και με τα αποτελέσματα που δίνει η αρχική έκδοση του τεστ του Nishida. Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου έδωσε στους ερευνητές τη δυνατότητα να μετρούν την ένταση της μαθησιακής παρακίνησης στη ΦΑ τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, προωθώντας ταυτόχρονα την δυνατότητα να ερευνηθούν αναπτυξιακές διαφορές και καθοριστικοί παράγοντες της παρακίνησης. Έτσι, με το συγκεκριμένο διαγνωστικό εργαλείο δίνεται η δυνατότητα για έρευνες σχετικά με τη διέγερση της μαθησιακής παρακίνησης και για διαπολιτισμικές συγκρίσεις στα πλαίσια της ΦΑ. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνηθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της ελληνικής μετάφρασης του AMPET τεστ στην κυπριακή πραγματικότητα χρησιμοποιώντας την επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση. Μεθοδολογία Συμμετέχοντες Στην έρευνα συμμετείχαν 155 παιδιά που φοιτούσαν στην Ε και Στ τάξη αστικών δημόσιων σχολείων της Κύπρου. Από αυτά το 49.7% ήταν αγόρια και το 50.3% ήταν κορίτσια. Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν (ΤΑ=.686) έτη. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας, με τη χρήση τυχαίων αριθμών στα σχολεία των παιδιών κατόπιν έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν από βοηθούς ερευνητές σε κάθε μαθητή ξε-

6 Γ. Αναγνώστου & Α. Πατσιαούρας /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), χωριστά. Συμπληρώθηκαν μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας πριν την έναρξη της δραστηριότητάς τους, αφού πρώτα είχαν δοθεί οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσής τους. Πριν τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε γνωστό στους συμμετέχοντες, ο σκοπός της έρευνας και ότι η συμμετοχή τους ήταν ανώνυμη και εθελοντική. Για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτούνταν 10 έως 15 λεπτά. Όργανο μέτρησης Για τη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και την παρακίνηση για επίτευξη, χρησιμοποιήθηκε η ελληνική έκδοση του AMPEΤ τεστ (Patsiaouras et al., 2004). Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 64 ερωτήσεις οι οποίες σχετίζονται / αντιπροσωπεύουν 8 παράγοντες παρακίνησης (8 ερωτήσεις ανά παράγοντα). Οι απαντήσεις για το βαθμό παρακίνησης σε μαθήματα φυσικής αγωγής και των παραγόντων, που επηρεάζουν και κινητοποιούν τους μαθητές, τους δίδονταν σε μία 5-βάθμια κλίμακα από το 1(διαφωνώ απόλυτα) ως το 5 (συμφωνώ απόλυτα). Στατιστική ανάλυση Για την επεξεργασία των δεδομένων της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκε η επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων (Confirmatory factor analysis) με τη βοήθεια του προγράμματος EQS. Η μέθοδος υπολογισμού των στατιστικών μοντέλων της ανάλυσης ήταν η μέθοδος ML (Maximum Likelihood). Η συγκεκριμένη αυτή μέθοδος υπολογισμού επιβεβαιωτικής ανάλυσης παραγόντων είναι ανθεκτική σε μικρές αποκλίσεις των δεδομένων από την κανονική κατανομή (τιμές λοξότητας και κύρτωσης των ερωτημάτων της κλίμακας) και έτσι χρησιμοποιήθηκε στις παρούσες αναλύσεις χωρίς να υπάρχει ανάγκη για χρήση κάποιας άλλης μεθόδου. Αποτελέσματα Η παραγοντική δομή εξετάστηκε μέσω της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης. Αρχικά εξετάστηκαν οι τιμές λοξότητας και κύρτωσης των ερωτημάτων της κλίμακας. Οι μεταβλητές του ερωτηματολογίου έχουν τιμές λοξότητας (skewness) που κυμαίνονται απo ως και τιμές κύρτωσης (kurtosis) από ως (απόλυτες τιμές). Οι τιμές αυτές καταδεικνύουν ότι τα δεδομένα δεν απέχουν δραματικά από την κανονική κατανομή και έτσι επιβεβαιώνεται η ορθότητα της απόφασης για χρήση της μεθόδου ML, η οποία και έχει ως προϋπόθεση την κανονική κατανομή των δεδομένων ή στην έσχατη περίπτωση τη μικρή απόκλιση των δεδομένων από την κανονική κατανομή. Η ανάλυση διενεργήθηκε σε δυο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, έγινε επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση στο μοντέλο του Νishida (1988; 1991) όπου έχουμε οκτώ παράγοντες και 64 μεταβλητές. Στο δεύτερο στάδιο της ανάλυσης διατηρήθηκαν και οι οχτώ παράγοντες της θεωρίας επικεντρώνοντας την προσοχή στις μεταβλητές εκείνες που είχαν συντελεστή φόρτισης μεγαλύτερο από 0.30 σε κάθε παράγοντα. Ως αποτέλεσμα, το δεύτερο αυτό μοντέλο περιλαμβάνει 8 παράγοντες αλλά μόνο 42 από τις 64 αρχικές μεταβλητές. Στη συνέχεια έγινε σύγκριση της καταλληλότητας και των δυο μοντέλων με τη χρήση συγκεκριμένων δεικτών. Αξιολόγηση καταλληλότητας μοντέλου Αρχικά εξετάστηκε η συνολική καταλληλότητα του μοντέλου Nishida με το δείκτη χ². Μη στατιστικά σημαντική τιμή του χ² είναι θετική ένδειξη για την καταλληλότητα του μοντέλου (Bollen, 1989). Ο δείκτης χ² είναι ευαίσθητος στις εξής παραμέτρους: μέγεθος δείγματος ( 200 ατόμων) και απόκλιση δεδομένων από την κανονική κατανομή. Επειδή όμως τα αποτελέσματα της έρευνας μας δεν παρουσιάζουν σοβαρές αποκλίσεις από την κανονική κατανομή, η χρήση του χ² ενδείκνυται. Οι Hoyle και Panter (1995) προτείνουν τη χρήση ενός απόλυτου (Αbsolute Fit Index) δείκτη όπως το χ 2 και ενός τουλάχιστον δείκτη σχετικής βελτίωσης (Incremental Fit Index). Όμως, για ενίσχυση της εξέτασης της συνολικής καταλληλότητας του μοντέλου έχουμε χρησιμοποιήσει και εναλλακτικούς δείκτες. Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, για να γίνει αποδεκτό ένα μοντέλο, πρέπει να ικανοποιεί συγκεκριμένες στατιστικές προϋποθέσεις, μερικές από τις οποίες είναι η διαίρεση του δείκτη χ 2 με τους βαθμούς ελευθερίας να έχει τιμή μικρότερη του 2, ο δείκτης RMSEA να έχει τιμή μικρότερη του 0.08 και ο δείκτης σχετικής βελτίωσης CFI, να έχει τιμή μεγαλύτερη του 0.90 (Hu & Bentler, 1995). Οι παραπάνω δείκτες είναι λιγότερο ευαίσθητοι στο μέγεθος του δείγματος και στη μέθοδο υπολογισμού (Fan, Thompson, & Wang, 1999). Μοντέλο 1. Στο μοντέλο 1 παρουσιάζεται ο δείκτης χ²=3138 (p<.01) και οι β.ε = Σύμφωνα με το

7 Γ. Αναγνώστου & Α. Πατσιαούρας /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), δείκτη το μοντέλο μπορεί να απορριφθεί με την έννοια ότι τα δεδομένα δεν υποστηρίζουν τη δομημένη θεωρία που προτείνεται. Όμως είναι γνωστό ότι το χ² έχει συγκεκριμένες αδυναμίες οι οποίες αναφέρονται πιο πάνω γι αυτό συνιστάται και η χρήση εναλλακτικών δεικτών για την αξιολόγηση τέτοιων μοντέλων. Oι εναλλακτικοί δείκτες προσαρμογής του μοντέλου έδειξαν ικανοποιητική προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα: χ2/β.ε= 1.65, CFI =.954, GFI =.948 SRMR =.006, RMSEA =0.48< και ανταποκρίνονται στις ενδεικνυόμενες τιμές της σχετικής βιβλιογραφίας. Βασιζόμενοι λοιπόν στα παραπάνω αποτέλεσμα μπορούμε να διατυπώσουμε την άποψη ότι το μοντέλο δεν μπορεί να α- πορριφθεί και είναι αποδεκτό. Οι φορτίσεις των μεταβλητών παρουσιάζουν μια θετική σχέση αρκετά σημαντική για όλους τους παράγοντες όπου το εύρος σε κάποιες μεταβλητές φτάνει.642 (Πίνακας 1). Πίνακας 1. Εύρος φόρτισης μεταβλητών κατά παράγοντα στο μοντέλο 1. Παράγοντες Μοντέλο 1 Εύρος φορτίσεων Εύρος R² στρατηγική μεθόδευση εκμάθησης (LS) παράκαμψη εμποδίων (OO) εργατικότητα ζήλος και σοβαρότητα (DS) κινητική ικανότητα (CMA) αξία χρησιμότητα της μάθησης (VL) άγχος για καταστάσεις που προκαλούν στρες (ASCS) άγχος αποτυχίας (FA) κλίμακα ψεύδους (LIE) Μοντέλο 2. Το δεύτερο μοντέλο αποτελείται από 42 μεταβλητές, 22 μεταβλητές λιγότερες από το μοντέλο1 και οκτώ παράγοντες. Κάθε παράγοντας αποτελούνταν από διαφορετικό αριθμό μεταβλητών. Στο μοντέλο2 ο δείκτης ήταν χ²=1048 (p<.01) και οι β.ε = 768. Όμως είναι γνωστό ότι το χ² έχει συγκεκριμένες αδυναμίες γι αυτό συνιστάται και η χρήση εναλλακτικών δεικτών για την αξιολόγηση τέτοιων μοντέλων. Oι εναλλακτικοί δείκτες προσαρμογής του μοντέλου έδειξαν ικανοποιητική προσαρμογή του μοντέλου στα δεδομένα: χ²/β.ε= 1.36, CFI =.965, GFI =.953 SRMR =.0058, RMSEA =0.49<.05. Πίνακας 2. Εύρος φόρτισης μεταβλητών κατά παράγοντα στο μοντέλο 2. Παράγοντες Μοντέλο 2. Εύρος φορτίσεων Εύρος R² στρατηγική μεθόδευση εκμάθησης (LS) παράκαμψη εμποδίων (OO) εργατικότητα ζήλος και σοβαρότητα (DS) κινητική ικανότητα (CMA) αξία χρησιμότητα της μάθησης (VL) άγχος για καταστάσεις που προκαλούν στρες (ASCS) άγχος αποτυχίας (FA) κλίμακα ψεύδους (LIE) Σύγκριση μοντέλων. Συγκρίνοντας και τα δυο μοντέλα με βάση τους δείκτες καταλληλότητας (Πίνακας 3) παρατηρούμε ότι και τα δυο μοντέλα έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα και δεν απορρίπτονται από τη δομή των δεδομένων.

8 Γ. Αναγνώστου & Α. Πατσιαούρας /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), Πίνακας 3. Δείκτες Καταλληλότητας των δύο μοντέλων Δείκτες Καταλληλότητας Απόλυτοι δείκτες Εναλλακτικοί δείκτες χ² χ2/d.f SRMR CFI GFI RMSEA Μοντέλο Μοντέλο Διαπιστώνεται επίσης ότι το μοντέλο 2 έχει ελαφρώς πιο βελτιωμένη καταλληλότητα. Το νέο αναθεωρημένο μοντέλο αποδείχτηκε ισοδύναμο με το αρχικό όσον αφορά στη δομή του και είναι πιο οικονομικό, αφού λαμβάνουμε τις ίδιες πληροφορίες με τα 2/3 του ερωτηματολογίου. Σε περιπτώσεις ισοδυναμίας μοντέλων, συνίσταται η αποδοχή του λιγότερου πολύπλοκου μοντέλου, αφού το πολυπλοκότερο μοντέλο δεν προσφέρει ουσιαστικά στην επεξήγηση των σχέσεων που υπάρχουν στα ερευνητικά δεδομένα (Hu & Bentler, 1995). Οι φορτίσεις των μεταβλητών στο μοντέλο 2 σε κάθε παράγοντα παρουσιάζουν ικανοποιητικά μεγέθη (Πίνακας 2) κοντά στο 0.4 έως 0.5 και είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας.05. Για παράδειγμα τον τέταρτο παράγοντα (Σχήμα 1.) κινητική ικανότητα (CMA) τον αντιπροσωπεύουν έξη μεταβλητές (ερ.4,12,20,28,36,52) και οι φορτίσεις κυμάνθηκαν από έως η οποία είναι η μεγαλύτερη φόρτιση και δείχνει την ερώτηση (Μου έχουν πει κάποιοι άλλοι ότι είμαι πολυτάλαντος παίκτης και είμαι ικανός να τα πηγαίνω καλά σε οτιδήποτε) που καλύτερα αντιπροσωπεύει την έννοια του παράγοντα. Νομίζω ότι αποδίδω καλύτερα από άλλους, σε όλα τα αθλήματα. Έχω επαινεθεί συχνά, γιατί αποδίδω καλύτερα στα αθλήματα από άλλους μαθητές. Νομίζω, ότι έχω περισσότερη ικανότητα στα αθλήματα από άλλους Κινητική ικανότητα (CMA) Έως τώρα τα έχω καταφέρει καλά σε πολλά αθλήματα, χωρίς να προσπαθήσω πάρα πολύ Μου έχουν πει κάποιοι άλλοι ότι είμαι πολυτάλαντος παίκτης και είμαι ικανός να τα πηγαίνω καλά σε οτιδήποτε.487 Στα αθλήματα έχω πάντα μια αίσθηση ανωτερότητας, ότι είμαι καλύτερος παίκτης από τους άλλους Σχήμα 1. Υποθετικό μοντέλο ενός παράγοντα Οι φορτίσεις των παραγόντων είχαν ικανοποιητικές τιμές και ήταν όλες στατιστικά σημαντικές (Σχήμα 2.). Από την στιγμή που και οι οκτώ παράγοντες είναι στατιστικά σημαντικοί σημάνει ότι είναι έγκυροι δείκτες και για να έχουμε πλήρη εικόνα ως προς την παρακίνηση και τη συμμετοχή στο μάθημα της φυσικής αγωγής δεν πρέπει να παραγνωριστεί κανένας τους.

9 Γ. Αναγνώστου & Α. Πατσιαούρας /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), Στρατηγική μεθοδική εκμάθησης (LS).746 Παράκαμψη εμποδίων (OO) Εργατικότητα ζήλος (DS) Παρακίνηση και συμμέτοχη στο μάθημα της Φ.Α Κινητική ικανότητα (CMA) Αξία χρησιμότητα της μάθησης (VL) Άγχος για καταστάσεις που προκαλούν στρες (ASCS).846 Άγχος αποτυχίας (FA) (Lie scale) Σχήμα 2. Φορτίσεις παραγόντων «οικονομικότερου» μοντέλου 2 Συζήτηση Η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση βασιζόμενη σε ένα ήδη συγκεκριμένο θεωρητικό υπόβαθρο έχει ως στόχο την επιβεβαίωση της δομής του παραγοντικού μοντέλου (Stevens, 2002). Πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλες τις δημοσιευμένες εργασίες αναφέρονται αποτελέσματα που προκύπτουν από τη διερευνητική παραγοντική ανάλυση. Σε αρκετές μελέτες παρατηρήθηκε μια διαφορετική δομή του παραγοντικού μοντέλου (Miyahara et al., 1996; Ruiz Perez et al., 2004). Όμως, η διερευνητική παραγοντική ανάλυση χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις εκείνες που ο σκοπός της έρευνας είναι η ανάπτυξη του θεωρητικού μοντέλου, που στην περίπτωση μας ήδη υφίσταται. Η παραπάνω ανάλυση εφαρμόστηκε, επειδή, αν και το συγκεκριμένο μοντέλο μέτρησης έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στην βιβλιογραφία, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την παραγοντική δομή του. Στην παρούσα μελέτη τα αποτελέσματα της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης υποστήριξαν την παραγοντική δομή του μοντέλου των οκτώ παραγόντων όπως αυτοί παρουσιάστηκαν από τους Nishida (1998) και Patsiaouras et al. (2004). Οι παράγοντες αυτοί ανταποκρίνονται στην αρχική ταξινόμηση, όμως η έρευνα έδειξε, επιπλέον, ότι με ένα οικονομικότερο μοντέλο δεν επηρεάζεται αυτή η ταξινόμηση ή δομή. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω και από τη νεώτερη βιβλιογραφία, αφού ο Nishida (2007) προτείνει μια συντομευμένη μορφή του ερωτηματολογίου με 28 ερωτήματα. Στην παρούσα έρευνα εμφανίζονται τέσσερις παράγοντες ως πιο ισχυροί οι οποίοι είναι: στρατηγική μεθοδική εκμάθησης, κινητική ικανότητα, άγχος για καταστάσεις που προκαλούν στρες και άγχος αποτυχίας αντίστοιχα. Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας των μαθητών μειώνονται διαρκώς. Η μείωση αυτή ξεκινάει από τα τελευταία χρόνια του δημοτικού και γίνεται εμφανέστερη στο Γυμνάσιο (Parish & Treasure, 2003; Pratt, Macera, & Blanton, 1999;

10 Γ. Αναγνώστου & Α. Πατσιαούρας /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), Troiano & Flegal, 1998; Vincent & Pangrazi, 2002). Στην Ελλάδα σχετικές έρευνες αναφέρουν ότι στο Λύκειο η προσπάθεια των μαθητών καθώς και η ικανοποίηση στο μάθημα της φυσικής αγωγής μειώνεται βαθμιαία (Digelidis & Papaioannou, 1999; Papaioannou, 1997), κάτι που μπορεί να οφείλεται σε προηγούμενες εμπειρίες των μαθητών στο συγκεκριμένο μάθημα. Δεδομένου ότι η απότομη μείωση της σωματικής δραστηριότητας εμφανίζεται από την ηλικία των 12 έως 17 ετών από ένα ήδη χαμηλό ποσοστό 40% σε 24% για τα αγόρια και 30% σε 20% για τα κορίτσια (Caspersen, Pereira, & Curran, 2000), φαίνεται ότι το περιεχόμενο της φυσικής αγωγής στο Δημοτικό θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν κρίσιμο ρόλο όσον αφορά τη σωματική δραστηριότητα στη ζωή των μαθητών. Έρευνες έδειξαν ότι το ενδιαφέρον των μαθητών αυξάνεται, όταν ο καθηγητής δίνει ιδιαίτερη σημασία στη μάθηση και την ατομική βελτίωση, λαμβάνοντας υπόψη και τους διαφορετικούς στόχους που υιοθετούν τα παιδιά Επομένως η σταδιακή μείωση του ενδιαφέροντος για τη φυσική αγωγή κατά το πέρασμα από το Δημοτικό στο Λύκειο οφείλεται στη μείωση της έμφασης που δίνει ο καθηγητής (Corbin & Pangrazi, 1992, Papaioannou et al., 2004). Οι Τομπούλογλου και Παπαϊωάννου (2007) υπογραμμίζουν ότι το γενικότερο περιβάλλον (γονείς, εκπαιδευτικοί και προπονητές) πρέπει να ενδιαφέρεται για την ενίσχυση του στόχου προσέγγισης της μάθησης, χωρίς, μάλιστα, να προβάλλουν υπερβολικές απαιτήσεις, επειδή αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην υιοθέτηση στόχων αποφυγής, με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία και τη συμπεριφορά των παιδιών. Σύμφωνα με το Nicholls (1989, 1984) στα πλαίσια του προσανατολισμού στη δουλειά η ικανότητα εκλαμβάνεται ως μάθηση, βελτίωση και προσπάθεια, ενώ στα πλαίσια προσανατολισμού στο εγώ βασικό κριτήριο είναι ικανότητας είναι η σύγκριση με τους άλλους (Williams & Gill, 1995). Η εστίαση στη σύγκριση με τους άλλους λειτουργεί ως ένας εξωτερικός παράγοντας ελέγχου που μπορεί να οδηγήσει σε αίσθημα ανικανοποίητου, άγχος και έλλειψη εσωτερικής παρακίνησης (Deci & Ryan, 1985). Σύμφωνα με τους McKenzie, Marsha, Sallis, και Conway (2000) η συμμετοχή στη φυσική αγωγή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη φυσική δραστηριότητα και ο, φυσικά, χώρος του σχολείου προσφέρεται ιδιαίτερα γι αυτό. Δυστυχώς πολλές φορές το σχολικό περιβάλλον μπορεί να είναι μια βασική πηγή για διάφορες καθημερινές στρεσογόνες εμπειρίες (Phelan, Yu, & Davidson, 1994; Simmons & Blyth, 1987). Η επιτυχία στα σχολεία σχετίζεται με τις σωστές απαντήσεις και την υψηλή ή χαμηλή βαθμολογία σε διάφορες γραπτές δοκιμασίες. Σε σχέση με του μαθητές του Γυμνασίου ή του Λυκείου στο μάθημα της φυσικής αγωγής στη δημοτική εκπαίδευση οι μαθητές βιώνουν περισσότερο στρες για θέματα όπως η μη επιλογή στη σχολική ομάδα, το μη νικηφόρο αποτέλεσμα, η μη επίτευξη καλής επίδοσης σε κάποια αθλητική δεξιότητα και ο χαμηλός βαθμός στο μάθημα της φυσικής αγωγής (Κάμτσιος & Διγγελίδης, 2008). Εμφανής επίσης είναι και ο ανταγωνισμός που καλλιεργείται από το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα σχετικά με το ποιος είναι ο καλύτερος μαθητής (της τάξης ή του σχολείου) (Elias, 1989). To στρες είναι η διαδικασία με την οποία ένα γεγονός οδηγεί σε μια εκτίμηση από το ά- τομο για το πώς θα αντιμετωπίσει την κατάσταση και στη συνέχεια αυτή η εκτίμηση επηρεάζει τη συμπεριφορά του (Παπαϊωάννου, Θεοδωράκης, & Γούδας, 2003). Εμφανίζεται δε, όταν οι απαιτήσεις που τίθενται από το περιβάλλον, όπως τις αντιλαμβάνεται το άτομο, υπερβαίνουν τις δυνατότητες αντιμετώπισής τους από αυτό (Lazarus & Folkman, 1984). Επειδή όλοι οι μαθητές δεν μπορούν να ι- σορροπούν το ίδιο καλά μεταξύ του στρες που σχετίζεται με την πρόκληση και την παρακίνηση και του στρες που σχετίζεται με την πίεση για την επίτευξη του σκοπού, την επιτυχία και την αποφυγή της αποτυχίας, συχνά καταλήγουμε στο ότι λίγοι μαθητές αποκτούν την ιδιότητα του καλύτερου και οι υπόλοιποι απλώς βιώνουν την αίσθηση της αποτυχίας και της αποξένωσης (Lightfoot, 1987). Ο φόβος της αποτυχίας συχνά αναφέρεται ως σημαντικός παράγοντας, που εμποδίζει τους ανθρώπους να προσπαθήσουν για να φθάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους (Elliot & Thrash, 2001 Conroy et al., 2003). Για την αποφυγή καταστάσεων που προκαλούν άγχος πρέπει να αναπτύσσεται μέσα από τις διαφορές μεθόδους διδασκαλίας η αίσθηση της επάρκειας ικανότητας, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να θεωρούν την προσπάθεια ως ένα παράγοντα για την επιτυχία τους (Duda, 1992), χωρίς, ταυτόχρονα, να τους προκαλείται το οποιοδήποτε άγχος (αξιολόγησης) όσον α- φορά τα τυχόν λάθη κατά την πρακτική άσκηση, που αποτελεί απαραίτητο συστατικό της διαδικασίας για την βελτίωση τους. Ο φόβος αποτυχίας εμφανίζεται σε όλες τις περιπτώσεις υιοθέτησης στόχου, όπου το κριτήριο αναφοράς για την επίτευξή του είναι η άποψη των άλλων. Οι συνέπειες του φόβου αυτού μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το αν σχετίζεται με προβλήματα επίτευξης, πνευματικής και σωματικής υγείας ή και ηθικής ανάπτυξης. Μεταξύ των αρνητικών επιπτώσεων της αποτυχίας είναι η εμπειρία της αμηχανίας και της ντροπής, η υποτίμηση και μείωση του αυτοσυναισθήματος και η α- νασφάλεια λόγω ενός αβέβαιου μέλλοντος (Conroy et al., 2002).

11 Γ. Αναγνώστου & Α. Πατσιαούρας /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), Σημασία για τη Φυσική Αγωγή Σε κάποιες τάξεις συνυπάρχουν χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν τόσο το κλίμα μάθησης όσο και το κλίμα που δίνει έμφαση στο εγώ, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα το κλίμα παρακίνησης να είναι ασαφές (Patrick, Anderman, Ryan, Edelin, & Midgley, 2001). Ο εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής αποτελεί βασικότατο παράγοντα κλίματος παρακίνησης στη σχολική τάξη (Ames, 1992; Nicholls, 1989). Αξιολογώντας καλύτερα και ευκολότερα την παρακίνηση των παιδιών στο μάθημα της φυσικής α- γωγής και δίνοντας έμφαση σε στόχους για επίτευξη, είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε ένα θετικό κλίμα παρακίνησης στη σχολική τάξη επηρεάζοντας και τους προσωπικούς προσανατολισμούς των παιδιών. Έτσι, θα δίνεται ξεκάθαρα η εικόνα του τι ακριβώς καλείται να πετύχει και με ταυτόχρονη αποφυγή του κλίματος ανταγωνισμού θα αυξάνεται η ελκυστικότητα του μαθήματος οδηγώντας τα παιδιά στο στόχο της προσωπικής βελτίωσης. Σημασία για την Ποιότητα Ζωής Μέσα από τις σωστές διδακτικές προσεγγίσεις ο καθηγητής φυσικής αγωγής επιδιώκει συνειδητά την συμμετοχή όλων των μαθητών, δημιουργεί θετικές στάσεις απέναντι στην άσκηση και τη φυσική δραστηριότητα. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η δια βίου άσκηση, αφού οι μαθητές θα συνεχίσουν να αθλούνται και ως ενήλικες, προάγοντας έτσι την ψυχική και σωματική υγεία. Για να μπορέσει να βοηθηθεί ο καθηγητής στο έργο του απαιτείται η ύπαρξη έγκυρων και αξιόπιστων εργαλείων αξιολόγησης της παρακίνησης, όπως είναι η ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου ΑΜΡΕΤ, ώστε να μπορέσει ο ΚΦΑ να αξιολογεί καλύτερα και ευκολότερα την παρακίνηση των παιδιών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Βιβλιογραφία Ames, C. (1992). Achievement goals, motivational climate and motivational processes. In G. C. Roberts (Ed.), Motivation in sport and exercise (pp ). Champaign, IL: Human Kinetics. Ames, C. (1992). Classrooms: goals, structures and student motivation. Journal of Educational Psychology, 84(3), Atkinson, J. W. (1964). An introduction to motivation. Princenton, NJ, Van Nostrand. Biddle, S. and Brooke, R. (1992). Intrinsic versus extrinsic motivational orientation in physical education and sport. British Journal of Educational Psychology, 62, Bollen, K. (1989). Structural equations with latent variables. New York: Wiley. Caspersen, C. J., Pereira, M. A., & Curran, K. M. (2000). Changes in physical activity patterns in the United States, by sex and cross-sectional age. Medicine & Science in Sport & Exercise, 32, Conroy, E. D., Elliot, J. A., & Hoffer, M. S. (2003). A 2X2 Achievement Goals Questionnaire for Sport: Evidence for Factorial Invariance, Temporal Stability and External Validity. Journal of Sport & Exercise Psychology, 25, Conroy, D., Willow, J., & Metzler, J. (2002). Multidimensional fear of failure measurement: The performance failure appraisal inventory. Journal of Applied Sport Psychology, 14, Corbin, C. B., & Pangrazi, R. P. (1992). Are American children and youth fit. Research. Quarterly for Exercise and Sport, 63, Deci, E. L. (1975). Intrinsic motivation. New York: Plenum. Deci, E. L. (1971). Effects of externally mediated rewards on intrinsic motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 18, Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The what and why of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self determination in human behaviour. New York: Plenum. Διγγελίδης, Ν. & Κρομμύδας, Χ. (2008). Διαφορές μαθητών και μαθητριών Γυμνασίου ως προς την ηθική συμπεριφορά και η σχέση της με το κλίμα παρακίνησης, τους στόχους επίτευξης και την ευχαρίστηση στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και στον Αθλητισμό, 6, Digelidis, N., & Papaioannou, A. (1999). Agegroup differences in intrinsic motivation,

12 Γ. Αναγνώστου & Α. Πατσιαούρας /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), goal orientations and perceptions of athletic competence, physical appearance and motivational climate in Greek physical education. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 9, Doi, K. (1982). A two dimensional theory of achievement motivation: Affiliative and nonaffiliative. The Japanese Journal of Psychology, 52, Duda, J. (1992). Μeasurement of Individual Differences in Goal Perspective. In G. Roberts (Ed), Motivation in Sport and Exercise (pp.60-64). Champaign, IL: Human Kinetics. Duda, J. L. (1989). Relationship between task and ego orientation and the purpose of sports among high school athletes. Journal of Sports & Exercise Psychology, 11, Elias, M. (1989). Schools as a source of stress to children: An analysis of causal and ameliorative influences. Journal of School Psychology, 22, Elliot, A. J., & Thrash, T. M. (2001). Approach- Avoidance motivation in personality. Approach and avoidance temperaments and goals. Journal of personality and social psychology, 82 (5), Fan, X., Thompson, B. & Wang, L. (1999), Effects of sample size, estimation methods, and model specification on structural equation modeling fit indexes, Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal 6, Freud. S., (1962 [1923]): The Ego and the Id. New York: W. W. Norton. Gagne, E. D., Yekovich, C. W., & Yekovich, F. R. (1993). The cognitive psychology of school learning. (2nd ed.), New York: Harper- Collins. Hein, V., Muur, M., & Koka, A. (2004). Intention to be physically active after school graduation and its relationship to three types of intrinsic motivation. European Physical Education Review, 10, Hoyle, R. H., & Panter, A. T. (1995). Writing about structural equation models. In R. H. Hoyle (Ed.), Structural equation modelling: Concepts, issues, and applications (pp ). Thousand Oaks CA: Sage. Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1995). Evaluating model fit. In R. H. Hoyle (Ed.), Structural Equation Modeling: Concepts, Issues and Applications. Thousand Oaks, CA: Sage. Κάμτσιος, Σ., & Διγγελίδης, Ν., (2008). Αιτίες πρόκλησης καθημερινών ερεθισμάτων άγχους, συμπτώματα στρες και στάδια αλλαγής για το στρες σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό 6(3), Καπρίνης. Σ. (2009). Η επίδραση ενός διαθεματικού προγράμματος φυσικής αγωγής στην ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων και στο κλίμα παρακίνησης μαθητών δημοτικού σχολείου. Retrieved from Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer Lazarevic, L., Bacanac, L., Milojevic, A. & Ahmetovic, Z. (2001). The relations between achievement motivation in physical education, self-efficacy, academic success and success in physical education. In Papaioannou, A., Goudas, M., Thoedorakis Y. (eds.), Programe & proceedings of the 10 th world Congress of Sport Psychology: in the dawn of the new millennium, vol 5 (pp ). Xristodoulidis: Thessaloniki. Lightfoot, S. L. (1987). On excellence and goodness. Harvard Educational Review 57, McClelland, D. C.; Atkinson, J. W.; Clark, R. A., & Lowell, E. L. (1953). The achievement motive. New York: Appleton-Century Crofts. McKenzie, T, Marsha, S., Sallis, J., & Conway, T. (2000). Leisure-time physical activity in school environments: An observation study using SOPLAY. Preventive Medicine, 30, Mitchell, S. (1996). Relationships between perceived learning environment and intrinsic motivation in middle school physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 15, Miyahara, M., Hoff, J., Espenes, G., & Nishida, T. (1996). Achievement motivation in physical education. Japan versus Norwαy: A lesson on semantic differences. 10 th International Conference of the International Society for Comparative Physical Education and Sport. Tokyo: Japan. Miyamoto, M., & Kato, T. (1975). The relation between achievement motive and affiliation motive. Journal of Japan Women s University, 22, Nishida, T. (2007). Diagnosis of learning motivation in physical education test (DLMPET) and its applicability to educational practice. International Journal of Sport and Health Science, 5,

13 Γ. Αναγνώστου & Α. Πατσιαούρας /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), Nishida, T. (1991). Achievement motivation for learning in physical education class: A cross cultural study in four countries. Perceptual and Motor Skills, 72, Nishida, T. (1989). A study on standardization of the Achievement Motivation in Physical Education Test. Japan Journal of Physical Education, 34, Nishida, T. (1988). Reliability and factor structure of the Achievement Motivation in Physical Education Test. Journal of Sport & Exercise Psychology, 10, Nishida, T. & Inomata, K. (1981) A factor analytical study on achievement motives in sport. Japanese Journal of Physical Education, 26, Nicholls, J. G. (1989). The competitive ethos and democratic education. Cambridge, MA: Harvard University Press. Nicholls, J. G. (1984). Conceptions of ability and achievement motivation. In R. Ames & C. Ames (Eds.), Research on motivation in education: Student motivation (Vol. 1, pp ). New York: Academic Press. Ntoumanis, N. (2002). Motivational clusters in a sample of British physical education classes. Psychology of Sport and Exercise, 3, Newton, M., Duda, J. L., & Yin, Z. (2000). Examination of the psychometric properties of the Perceived Motivational Climate Questionnaire-2 in a sample of female athletes. Journal of Sport Sciences, 18, Papaioannou, A. (1997). Perceptions of motivational climate, perceived competence, and motivation of students of varying ages and sport experiences. Perceptual and Motor Skills, 85, Papaioannou, A. (1994): The development of a questionnaire to measure achievement orientations in Physical Education. Research Quarterly for Exercise & Sport, 65, Papaioannou, A., Marsh, H., & Theodorakis, Y. (2004). A multilevel approach to motivational climate in physical education and sport settings: An individual or group level constructs. Journal of Sport & Exercise Psychology, 26, Papaioannou, A., & Digelidis, N. (1996). Developmental differences in students motivation, goal orientations, perceived motivational climate and perceptions of self in Greek Physical Education. Journal of Applied Sport Psychology, 8, Supplement, S15. Papaioannou, A., & Theodorakis, Y. (1996). A test of three models for the prediction of intention for participation in Physical education lessons. Journal of Sports Psychology, 27, Παπαϊωάννου, Α., Θεοδωράκης, Ι., & Γούδας, Μ. (2003). Για μια καλύτερη διδασκαλία φυσικής αγωγής. Θεσσαλονίκη: Salto. Parish, L. E. & Treasure, D. C. (2003). Physical activity and situational motivation in physical education: Influence of the motivational climate and perceived ability. Research Quarterly for Exercise and Sport, 74, Patrick, H., Anderman, L. H., Ryan, A. M., Edelin, K., & Midgley, C. (2001). Teachers communication of goal orientations in four fifth-grade classrooms. Elementary School Journal, 102, Patsiaouras, A, Papanikolaou, Z, Xaritonidi, M., & Nishida, T. (2004). The adaptation of the Achievement Motivation in Physical Education Test in the Greek language. Preolympic Congress, Proceedings, Vol. 1, August 2004, Thessaloniki. Pelletier, L.G., Fortier, M.S., Vallerand, R.J., Tuson, K.M., Briere, N.M., & Blais, M.R. (1995). Toward a new measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation, and amotivation in sports: The sport motivation scale (SMS). Journal of Sport &Exercise Psychology, 17, Phelan, P., Yu, H.C., & Davidson, A.L. (1994). Navigating the psychosocial pressures of adolescence: the voices and experiences of high school youth. American Research Journal, 31, Piaget, J. (1972). Επιστημολογία των Επιστημών του ανθρώπου (μτφ. Φ. Χατζηδάκη). Αθήνα: Ράπα. Pintrich, P. R., & Schunk, D. H. (1996). Motivation in education: Theory, research, and applications. Englewood Cliffs, NJ: Merrill/Prentice Hall. Pratt, M., Macera, C., & Blanton, C. (1999). Levels of physical activity and inactivity in children and adults in the United States: Current evidence and research issues. Medicine and Science in Sports and Exercise, 31, Rink, J. (1998). Teaching physical education for learning. (3rd ed.). St.Louis: McGraW-Hill. Ruiz Perez, L. M., Graupera, J., Gutiérrez, L., & Nishida, T. (2004). El test AMPET de motivation de logro para el aprendizaje en educacion fisica: desarrolo y analisis factorial de la version Espanola. Revista de Educación, 335,

14 Γ. Αναγνώστου & Α. Πατσιαούρας /Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), Ryan, R. & Decci, E. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well being. American Psychologist, 25, Σαλβαρά, Μ. (2001). Το Προφίλ Διαχείρισης της Παρακίνησης των Μαθητών στο Μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Retrieved from epitheorisi/teyxos4/ Seifriz, J. L., Duda, J. L., & Chi, L. (1992). The relationship of perceived motivational climate to intrinsic motivation and beliefs about success in basketball. Journal of Sport & Exercise Psychology, 14, Simmons, R. G., & Blyth, D. A. (1987). Moving into adolescence: The impact of pubertal change and school context. Hawthorn, NY: Aldine de Gruylter. Stevens, J.P. (2002). Applied multivariate statistics for the social sciences (4 th edition). New Jersey: Lawerence Erlbaum Associates. Skinner, B. F. (1953). Science and human behavior. New York: Macmillan. Τομπούλογλου Ι., & Παπαϊωάννου, Α. (2007). Οι προσανατολισμοί των στόχων επίτευξης στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων. Retrieved from eorisi/teyxos11/f10.pdf Εκδ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Troiano, R. P., & Flegal, K. M. (1998). Overweight children and adolescents: descriptions, epidemiology, and demographics. Pediatrics, 101, Vallerand, R.J. (1997). Toward a hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation. Advances in Experimental Social Psychology, 29, Vallerand, R. J., & Bissonnette, R. (1992). Intrinsic, extrinsic, and amotivational styles as predictors of behavior: A prospective study. Journal of Personality, 60, Vincent, S. D. & Pangrazi, P. (2002). An examination of the activity pattern of elementary school children. Pediatric Exercise Science, 14(4), Wallhead, T. L., & Ntoumanis, N. (2004). Effects of a sport education intervention on students' motivational responses in physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 23, Walling, M. D., Duda, J. L., & Chi, L. (1993). The perceived motivational climate in sport questionnaire: Construct and predictive validity. Journal of Sport and Exercise Psychology, 15, Wang, C. K. J., Chatzisarantis, N. L. D., Spray, C. M., & Biddle, S. J. H. (2002). Achievement goal profiles in school physical education: Differences in self-determination, sport ability beliefs, and physical activity. British Journal of Educational Psychology, 72, Weinberg, R., & Gould, D. (1995). Foundations of sport and exercise psychology. Champaingn, IL: Human Kinetics. Weiner, B. (1972). Theories of motivation: From mechanism to cognition. Chicago: Rand- MacNally. Whaley, O. (1988). Developing the inner motivation for the strength and conditioning program: A three-step model. National Strength & Conditioning Association Journal, 1(4), Williams, T. M., & Gill, D. L. (1995). The role of perceived competence in the motivation of physical activity. Journal of Sport and Exercise Psychology, 17, Xiang, P., Lee, A., & Williamson, L. (2001). Conceptions of ability in physical education: children and adolescents. Journal of Teaching in Physical Education, 20, Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Γιάννης Θεοδωράκης, Συντάκτες: Αγγελούσης Νίκος, Γεροδήμος Βασίλης, Ζήση Βασιλική, Κουρτέσης Θωμάς, Τζιαμούρτας Θανάσης. Μέλη της συντακτικής επιτροπής: Αλμπανίδης Ευάγγελος, Βλαχόπουλος Συμεών, Γούδας Μάριος, Δέρρη Βασιλική, Διγγελίδης Νίκος, Ζαχοπούλου Έρη, Κιουμουρτζόγλου Ευθύμης, Μουντάκης Κώστας, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Τζέτζης Γιώργος, Τσαγγαρίδου Νίκη, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης, Χρόνη Στυλιανή. Διαχείριση και επιμέλεια έκδοσης: Ζήση Βασιλική, Υπεύθυνη αλληλογραφίας: Δημητρίου Ελένη, Τεχνικός έλεγχος και στοιχειοθεσία: Πέρκος Στέφανος, Γρηγορίου Στεφανία.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους»

Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 26-34 Διοίκησης Αθλητισμού Περίληψη Αξιολόγηση της Ικανοποίησης Πελατών: Εφαρμογή σε Δημοτικά Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Μαγδαληνή Ρουσσέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος

Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος Σπυρίδων Κάμτσιος, 2 ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών Ηγουμενίτσας Νικόλαος Διγγελίδης, Τ.Ε.Φ.Α.A.

Διαβάστε περισσότερα

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς

της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Συμπεριφοράς Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Έχει μεταπτυχιακούς ONOMA: Kιοσέογλου Γρηγόριος, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Καθηγητής στη Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς Καθηγητής. Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύντομο Βιογραφικό:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D.

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ 2007-2008 Ορισμοί Υπερπροπόνηση: (overtraining) Μη φυσιολογική επιβάρυνση (σε διάρκεια ή ένταση) του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987)

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987) Θέµατα διάλεξης Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι οι στόχοι; Σηµαντικότητα στόχων Αρχές καθορισµού στόχων Πρακτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα συμμετοχής αθλητών/ τριων με και χωρίς κινητικές αναπηρίες στην ξιφασκία

Κίνητρα συμμετοχής αθλητών/ τριων με και χωρίς κινητικές αναπηρίες στην ξιφασκία ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 21, 14-27 2010 Ε.Α.Ψ. Κίνητρα συμμετοχής αθλητών/ τριων με και χωρίς κινητικές αναπηρίες στην ξιφασκία Χαρίλαος Τσολάκης, Ευτέρπη Ζάχου, Νίκη Καραγεώργη, Φωτεινή Σκαφίδα, Φεβρωνία Καρκαλέτση,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα αναπτυχθούν Άσκηση και κατάθλιψη Άσκηση και σχιζοφρένεια Άσκηση και αλκοόλ Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 149 161 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 149 161 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (2), 149 161 Δημοσιεύτηκε: 30 Νοεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (2), 149-161 Released: November 30 th, 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Προσωπικές πληροφορίες Όνομα πατέρα Όνομα μητέρας Ημερ. Γεννήσεως Οικογ. Κατάσταση Δ/νση μόνιμης κατοικίας e-mail URL : Βασίλειος : Ευαγγελία : 16-2-1972

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής. Άγχος, Στρες, Διέγερση

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής. Άγχος, Στρες, Διέγερση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 6η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Π. Γαλανάκη Βαθμίδα: Καθηγήτρια Γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική Ψυχολογία Διεύθυνση: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολή Επιστημών Αγωγής Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ Negative feelings management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διαχείριση Αρνητικών Συναισθημάτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 30 40 Released: July, 2014

τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2014 Volume 11 (1), 30 40 Released: July, 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (1), 30-40 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (1), 30 40 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό!

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Επιμέλεια-μετάφραση: Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Ph.D. Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Πόσο ψυχολογικά προετοιμασμένος μπορεί να είστε πριν από έναν

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής γής Τρέξτε τώρα που μπορείτε για να μην. «τρέχετε» όταν δεν μπορείτε Ποια είναι η κατάσταση στη χώρα μας; Αριθμός σταδίων (μέση τιμή)

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Οργανωσιακή Ψυχολογία Οργανωσιακή Ψυχολογία Ιωάννης Νικολάου Επίκουρος Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας www.inikolaou.gr inikol@aueb.gr Ιωάννης Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης. «Οι κορυφαίες στιγµές των αθλητών απαιτούν κατάσταση χαλάρωσης»

Θέµατα διάλεξης. Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης. «Οι κορυφαίες στιγµές των αθλητών απαιτούν κατάσταση χαλάρωσης» Θέµατα διάλεξης Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα 1. Ηδιέγερση στον αγωνιστικό αθλητισµό 2. Τι είναι η διέγερση 3. Ποια η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ια Βίου Φυσική Κατάσταση ΚΩ. Μ/ΤΟΣ-ΜΑΜ ΑΘΛ.012-11325 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ (ECTS) 3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα Επιλογής ΤΡΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ιαλέξεις/εργαστηριακά Μαθήµατα/Πρακτική Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos PATHWAY D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching A short review for the Greek teachers Author: Christos Ragiadakos [It will be distributed to the Greek teachers during the Training

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108)

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 6 Ηγεσία στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ορισµοί ο ρόλος του προπονητή - πετυχηµένος αποτελεσµατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία. Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί. Διάλεξη 3 Ψυχομετρία - Ερευνητικές Εφαρμογές. Ερευνητικές Εφαρμογές

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία. Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί. Διάλεξη 3 Ψυχομετρία - Ερευνητικές Εφαρμογές. Ερευνητικές Εφαρμογές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί Ερευνητικές Εφαρμογές είδη - μέθοδοι αξιολόγησης - παραδείγματα είδη - μέθοδοι αξιολόγησης Εφαρμογές ερωτηματολογίων Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Ευάγγελος Χ. Καραδήµας & Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι Τοµέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ένα οµαδικό παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Παρουσίαση στη ιηµερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 Λύκειο Λατσιών Αλέξανδρος Ταμπάκης Εκπαιδευτής Ε.Κ. Εισαγωγή 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση του εαυτού μας

Γνώση του εαυτού μας Γνώση του εαυτού μας Self awareness Η αυτογνωσία αναφέρεται σε: Συναισθήματα Σκέψεις Ενδιαφέροντα Ισχυρά & αδύνατα σημεία Αξίες Ικανότητες Στόχους Δεξιότητες Προτιμητέο στιλ επικοινωνίας 1 Γνώση του εαυτού

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας αριθµός εναλλακτικών µοντέλων για τον πόνο πέραν του ιατρικού ενσωµατώνουν ψυχολογικούς(αντίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1990-2007: Πρόγραμμα Ανίχνευσης Ταλέντων Συμμετείχε το σύνολο των μαθητών των Β (1990-2002) και Γ τάξεων Δημοτικού της χώρας (70-80.000 ετησίως),

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Προγράµµατα άσκησης και υγείας Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Ποια είναι τα θεωρητικά σηµεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για θέµατα παρεµβάσεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση διαφορετικών στυλ διδασκαλίας στην αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση μαθητών δημοτικού σχολείου στο μάθημα της φυσικής αγωγής.

Η επίδραση διαφορετικών στυλ διδασκαλίας στην αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση μαθητών δημοτικού σχολείου στο μάθημα της φυσικής αγωγής. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 20, 3-15 2009 Ε.Α.Ψ. Η επίδραση διαφορετικών στυλ διδασκαλίας στην αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση μαθητών δημοτικού σχολείου στο μάθημα της φυσικής αγωγής Αναστάσιος Μίχης 1, Ηλίας Μπεζεβέγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόψεις των μελλοντικών δασκάλων δημοτικής εκπαίδευσης για το μοντέλο Sport Education. Κωνσταντινίδης Πάνος Πανεπιστήμιο Frederick

Οι απόψεις των μελλοντικών δασκάλων δημοτικής εκπαίδευσης για το μοντέλο Sport Education. Κωνσταντινίδης Πάνος Πανεπιστήμιο Frederick Οι απόψεις των μελλοντικών δασκάλων δημοτικής εκπαίδευσης για το μοντέλο Sport Education Κωνσταντινίδης Πάνος Πανεπιστήμιο Frederick Περίληψη Η μαθητοκεντρική μέθοδος διδασκαλίας φαίνεται ότι κερδίζει

Διαβάστε περισσότερα

1o ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ

1o ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ Συντάκτης: Eπιστημονική ομάδα εισηγητών 1o ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 1. Μάθηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία: Α) Η συμπεριφορά του ατόμου δεν μεταβάλλεται Β) Η συμπεριφορά του ατόμου τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Αξιολόγηση της αποδιδόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση. Ελένη Παπαϊωάννου

Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση. Ελένη Παπαϊωάννου Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση Ελένη Παπαϊωάννου ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Ποιους χαρακτηρίζουμε «ευάλωτους» εκπαιδευόμενους; (Δραστηριότητα 1) Εκπαίδευση Άξονες ευπάθειας Πρόωρη εγκατάλειψη εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Μαργαρίτα Μανσόλα Dip.Ed. M.A. Psychology of Education, CPsychol (BPS)

Μαργαρίτα Μανσόλα Dip.Ed. M.A. Psychology of Education, CPsychol (BPS) Μαργαρίτα Μανσόλα Dip.Ed. M.A. Psychology of Education, CPsychol (BPS) «Κάθε συνηθισμένο παιδί είναι ικανό για ασυνήθιστα κατορθώματα» (Τζ. Ρόουλινγκ) «Όλοι οι μαθητές πρέπει να βιώνουν μια εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009. 1. Ταυτότητα της Έρευνας

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009. 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009 1. Ταυτότητα της Έρευνας Διοργανωτές: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕΑ) και Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

TZIOUMAKIS S. YANNIS

TZIOUMAKIS S. YANNIS TZIOUMAKIS S. YANNIS Personal Information University of Thessaly, Department of Physical Education and Sport Science Karies, 42100, Trikala. Telephone\Mobile: +306973747911 E-mail: j_jioumak@pe.uth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογικό-πολιτισμικό πλαίσιο, συνιστώσες επιπολιτισμοποίησης και προσαρμογή:

Οικολογικό-πολιτισμικό πλαίσιο, συνιστώσες επιπολιτισμοποίησης και προσαρμογή: Οικολογικό-πολιτισμικό πλαίσιο, συνιστώσες επιπολιτισμοποίησης και προσαρμογή: Μελέτη περίπτωσης οικισμού Δροσερού Ξάνθης Διδώ Παπαθεοδώρου, Βασίλης Παυλόπουλος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών

Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αξιολόγηση και επανασχεδίαση προγραμμάτων σπουδών με στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων των φοιτητών Ματσατσίνης Ν., Καθηγητής Κρασαδάκη Ε., Υποψ.

Διαβάστε περισσότερα