Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ B ΚΛΑ ΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 4ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Μουρούζη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: FAX : Αριθ. Πρωτ.: Φ.Σ. 1240/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 7 Ιουνίου 2011 «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπάνης ,00 - Επέκταση της υπ αριθ. 1240/2010 Σύμβασης με την εταιρεία ERICKSON AIR-CRANE INCORPORATED, για μίσθωση τριών (3) Ε/Π βαρέως τύπου με ενσωματωμένες δεξαμενές χωρητικότητας λίτρων νερού τουλάχιστον, με το απαιτούμενο προσωπικό λειτουργίας και υποστήριξής τους, για παροχή υπηρεσιών στη δασοπυρόσβεση το έτος 2011» Έχοντας υπόψη : Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη 1. Τις ιατάξεις : 1.1. Του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19 τ.α/ ), «Προμήθειες του ημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των Ν. 2503/97 (Φ.Ε.Κ. 107 τ.α/ ), Ν. 2741/99 (Φ.Ε.Κ. 199 τ.α/ ), Ν. 3065/02 (Φ.Ε.Κ. 251 τ.α/ ) Του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247 τ.α/ ) «Περί ημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141 τ. Α./ ) «ημοσιονομική ιαχείριση και ευθύνη» Του Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173 τ.α/ ) «ικαστική προστασία κατά την σύναψη δημοσίων- Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76) όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης εκεμβρίου 2007 (L 335)» Του Ν. 2328/1995 (Φ.Ε.Κ. 159 τ.α/95), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2372/1996 (Φ.Ε.Κ. 29 τ.α./96) άρθρο 11 και το Ν. 2414/1996 (Φ.Ε.Κ. 135 τ.α./96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.. 82/96 (Φ.Ε.Κ. 66 τ. Α/96), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/ Του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112 τ.α/2010) σχετικά με «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις 1.6. Του Π.. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64 τ.α/ ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Του Π.. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150 τ.α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών ημοσίου» Του Π.. 184/2009 (Φ.Ε.Κ. 213 τ.α/ ) «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» Του Π..189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221 τ.α/ ) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργών» Του Π..113/2010 (Φ.Ε.Κ. 194 τ.α/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 2. Τις Αποφάσεις : 2.1. Υπ αριθ. 7004/3/52 από Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Υπ αριθ Φ από (Φ.Ε.Κ τ.β / ) Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με μεταβίβαση της άσκησης αρμοδιοτήτων έκδοσης διοικητικών πράξεων για θέματα του Π.Σ. από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη στο Γ. Γ. ημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και σε υπηρεσιακά όργανα του Π.Σ.

2 2.3. Υπ αριθ Φ.Π.Π από Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών του Π.Σ Υπ αριθ Φ.Π.Π από Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη σχετικά με συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης τεχνικών προσφορών των υπό προμήθεια ειδών και της παροχής υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος Υπ αριθ. 2/26324 από Υπουργού Οικονομικών σχετικά με το ποσοστό διάθεσης της εγγεγραμμένης πίστωσης του Ε.Φ υπό Κ.Α.Ε Υπ αριθ από Προϊσταμένου Β Κλάδου ιοικητικής Υποστήριξης (Α Α 4ΑΘΟΙ - ΡΚ) με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ,00 για την επέκταση της υπ αριθ. 1240/2010 Σύμβασης το έτος Την υπ αριθ. 1/2010 ιακήρυξη με την οποία προκηρύχθηκε ανοιχτός διαγωνισμός, για την μίσθωση τριών (3) Ε/Π βαρέως τύπου, με ενσωματωμένη δεξαμενή, χωρητικότητας λίτρων νερού τουλάχιστον, με το απαραίτητο προσωπικό λειτουργίας και υποστήριξής τους, για παροχή υπηρεσιών στη δασοπυρόσβεση το έτος 2010, για χρονικό διάστημα 120 ημερών, με 160 ώρες εγγυημένου χρόνου πτήσης κάθε Ε/Π, με δικαίωμα επέκτασης της σύμβασης, για το σύνολο ή μέρους των Ε/Π κάθε έτος, έως και το έτος Την υπ αριθ. 108/2010 Πράξη του Ζ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που απεφάνθη ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών (Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος) και της εταιρείας με την επωνυμία «ERICKSON AIR - CRANE INCORPORATED» για την παροχή υπηρεσιών δασοπυρόσβεσης και τις λοιπές επιχειρησιακές ανάγκες του Π.Σ. με τρία (3) Ε/Π βαρέως τύπου, με ενσωματωμένες δεξαμενές χωρητικότητας τουλάχιστον λίτρων νερού, με το απαιτούμενο προσωπικό τεχνικής και πτητικής υποστήριξής τους για το έτος Την υπ αριθ. 1240/ Σύμβαση, με την οποία η εταιρεία ERICKSON AIR - CRANE INCORPORATED ανέλαβε την υποχρέωση να παράσχει υπηρεσίες στη δασοπυρόσβεση, το έτος 2010, με τρία (3) Ε/Π βαρέως τύπου S-64 με αριθμούς νηολογίου N 154AC, N 218AC και N 189AC, με το απαιτούμενο προσωπικό λειτουργίας και υποστήριξής τους και συμβατικό τίμημα ,00 ανά Ε/Π (συνολικά ,00 ). Εντός αυτού του ποσού περιλαμβάνονταν : 5.1. σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της «ΑΝΑ ΟΧΟΥ» : Εκατόν εξήντα (160) ώρες εγγυημένου χρόνου πτήσης, για όλη τη διάρκεια της βασικής περιόδου μίσθωσης των εκατόν είκοσι (120) ημερών, στη τιμή των , Η συντήρηση του Ε/Π από έμπειρο τεχνικό προσωπικό υποστήριξης και ανταλλακτικά, στη τιμή των , Η μεταφορά του Ε/Π στη βάση στάθμευσης, στη τιμή των , Η χρήση των πληρωμάτων και του λοιπού προσωπικού της «ΑΝΑ ΟΧΟΥ», στη τιμή των , Οι δαπάνες διατροφής και στέγασης των πληρωμάτων και του προσωπικού τεχνικής υποστήριξης και λοιπού προσωπικού της «ΑΝΑ ΟΧΟΥ», στη τιμή των , Παντός είδους απαιτήσεις για δαπάνες ασφάλισης του Ε/Π, των πληρωμάτων του, επιβαίνοντες, Ι.Κ.Α. καθώς και απαιτήσεις έναντι τρίτων, στη τιμή των , απάνες τηλεφώνων, FAX κ.τ.λ. στη τιμή των , η παροχή Υπηρεσιών από την «ΑΝΑ ΟΧΟ» εταιρεία, εφόσον απαιτούνταν : για κάθε ώρα πτήσης, πλέον των ωρών του εγγυημένου χρόνου πτήσης, στην τιμή των 5.950, για κάθε ημέρα μεταστάθμευσης (διανυκτέρευσης), στην τιμή των 2.000, για κάθε επιπλέον δεκαπενθήμερο, με ανάλογο εγγυημένο χρόνο πτήσης, στην τιμή των , Την από Έγγραφη Εισήγηση της ιεύθυνσης ασοπυρόσβεσης/α.π.σ. προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με την οποία αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η επέκταση όλων των συμβάσεων μίσθωσης εναερίων μέσων του έτους 2010, μεταξύ αυτών και της 1240/2010 Σύμβασης για την μίσθωση τριών (3) Ε/Π βαρέως τύπου, με ενσωματωμένες δεξαμενές χωρητικότητας τουλάχιστον λίτρων νερού, με το απαιτούμενο προσωπικό τεχνικής και πτητικής υποστήριξής τους για την αντιπυρική περίοδο του έτους 2011, με την προϋπόθεση αποδοχής από την εκμισθώτρια εταιρεία την μη χρήση της δυνατότητας αύξησης του συμβατικού τιμήματος κατά το ποσοστό του μέσου δείκτη τιμών καταναλωτή.

3 7. Το άρθρο 5 της υπ αριθ. 1240/2010 Σύμβασης (ΣΥΜΒΑΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ) στο οποίο προβλέπεται ότι : «Η παρούσα σύμβαση μπορεί να επεκτείνεται για ένα έτος κάθε φορά μέχρι και το έτος 2013, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρ. VI ( Σύμβαση Επεκτάσεις ) του παρ/τος Β και της παρ. 1 του κεφ. Β του παρ/τος Ε ( Τεχνική Προδιαγραφή ) της υπ αριθ. 1/2010 ιακήρυξης». 8. Την από επιστολή της εταιρείας «ERICKSON AIR-CRANE INCORPORATED», με τη οποία αποδέχεται την μηδενική προσαύξηση στο συμβατικό τίμημα της υπ αριθ. 1240/2010 Σύμβασης για την αντιπυρική περίοδο Το υπ αριθ Φ.Σ. 1240/2011 από έγγραφο Α.Π.Σ./ ιεύθυνση Οικονομικών με το οποίο ενημερώνεται η εταιρεία ERICKSON AIR - CRANE INCORPORATED ότι η Υπηρεσία μας προτίθεται να επεκτείνει την υπ αριθ. 1240/2010 Σύμβαση το έτος 2011, για παροχή υπηρεσιών δασοπυρόσβεσης με Ε/Π βαρέως τύπου S-64 με το απαραίτητο προσωπικό πτητικής και τεχνικής υποστήριξής τους. 10. Το υπ αριθ. 2/Γ/6519/2271 από έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με άδεια εναερίων εργασιών από την Υ.Π.Α. 11. Το υπ αριθ από έγγραφο της ιεύθυνσης Τεχνικών/Α.Π.Σ. προς την Υ.Π.Α. σχετικά με αδειοδοτήσεις εργασιών για τα ελικόπτερα που μισθώνει το Π.Σ. 12. Τις από , και επιστολές της εταιρείας ERICKSON AIR - CRANE INCORPORATED. 13. Το από Πρακτικό της Μ.Ε.Π.Α.Π./Π.Σ. 14. Την υπ αριθ. 214/2011 από γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους /Τμήμα 15. Το από Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών θεμάτων εναερίων μέσων και το από όμοιο. Με το τελευταίο πρακτικό κρίνει ως τεχνικά αποδεκτά τα δικαιολογητικά για τα τρία (3) Ε/Π βαρέως τύπου S-64 με αριθμούς νηολογίου Ν 243 AC, Ν 159 AC και Ν 189 AC, της εταιρείας ERICKSON AIR CRANE INCORPORATED, καθώς και των πληρωμάτων πτητικής και τεχνικής υποστήριξης των Ε/Π, με την υποχρέωση συμμόρφωσης στις παρατηρήσεις των παραγρ. 5.6,5.7,5.8,5.9,5.10 και 5.12 του από Πρακτικού της ως άνω Επιτροπής. 16. Το από πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών θεμάτων εναερίων μέσων με το οποίο κρίνει αποδεκτά τα άτομα υποστηρικτικού προσωπικού που κατέθεσε η εταιρεία, τα οποία δεν υπόκεινται σε τεχνική αξιολόγηση. 17. Το υπ αριθ. 20 από Υπηρεσιακό σημείωμα της ιεύθυνσης Τεχνικών/ Α.Π.Σ. με το οποίο μας διαβιβάζει τα από και πρακτικά της Επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών θεμάτων εναερίων μέσων και μας γνωρίζει ότι συμφωνεί με τα αναγραφόμενα σε αυτά και με τις πρόσθετες παρατηρήσεις των παρ. 2 και 3 του ως άνω Υπηρεσιακού Σημειώματος. 18. Το υπ αριθ. 24 από Υπηρεσιακό σημείωμά της ιεύθυνσης Τεχνικών/ Α.Π.Σ. με το οποίο μας διαβιβάζει το από πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών θεμάτων εναερίων μέσων και μας γνωρίζει ότι συμφωνεί με τα αναγραφόμενα σε αυτό. 19. Την παράγραφο του Κεφαλαίου Β του Παραρτήματος Ε της υπ αριθ. 1/2010 /ξης, σχετικά με την μεταφορά υπολοίπου ωρών πτητικού έργου των ελικοπτέρων από το έτος 2010, στο έτος Την από εισήγηση της ιεύθυνσης Οικονομικών / Τμήμα 4ο Προμηθειών του Α.Π.Σ. προς την Μ.Ε.Π./Π.Σ., σχετικά με επέκταση της υπ αριθ. 1240/2010 Σύμβασης, με την εταιρεία ERICKSON AIR - CRANE INCORPORATED για μίσθωση τριών (3) Ε/Π βαρέως τύπου, με ενσωματωμένη δεξαμενή χωρητικότητας λίτρων νερού τουλάχιστον, με το απαιτούμενο προσωπικό λειτουργίας και υποστήριξής τους, για παροχή υπηρεσιών στη δασοπυρόσβεση το έτος Το υπ αριθ. 12 από πρακτικό της Μ.Ε.Π/Π.Σ. με το οποίο γνωμοδοτεί για την επέκταση της υπ αριθ. 1240/2010 Σύμβασης το έτος 2011, υπό τις παρακάτω αιρέσεις και επιφύλαξη παροχής εισήγησης από τη /νση Οικονομικών περί αποδοχής δικαιολογητικών : [(α.) ομόφωνα] της τήρησης των παρατηρήσεων-διαπιστώσεων της Επιτροπής Τεχνικής Αξιολόγησης Τεχνικών θεμάτων εναερίων μέσων [(β.) ομόφωνα] ότι διατηρείται η κατάλληλη επάρκεια της άδειας εναερίων εργασιών των Ε/Π της εταιρείας ERICKSON AIR - CRANE INCORPORATED (η οποία θα κριθεί από την Υ.Π.Α.) και δεν απαιτείται άλλη ή επιπλέον αδειοδότηση καθώς και να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων της προμηθεύτριας, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση, κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005, σύμφωνα με την 20977/ (Φ.Ε.Κ. 1673/Β/ ) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «ικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005. [(γ.) ομόφωνα]

4 ότι στο συνολικό εγγυημένο χρόνο πτήσης των 480 ωρών των τριών (3) Ε/Π, προστίθενται 49 ώρες και 41 πτήσης, από το έτος 2010 [(δ.) ομόφωνα] οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν και οι λοιποί όροι, που θα περιληφθούν στη Σύμβαση που θα συνομολογήσει η Υπηρεσία με την εταιρεία, θα πρέπει να συμφωνούν με τους όρους και τις απαιτήσεις της 1/2010 ιακήρυξης, σε συνδυασμό με την προσφορά της αναδόχου και την υπ αριθ. 1240/2010 Σύμβαση, [(ε) κατά πλειοψηφία με ψήφους 4 έναντι 1], της διερεύνησης του πραγματικά δεσμευτικού χαρακτήρα του χρόνου υποβολής δικαιολογητικών τεχνικής αξιολόγησης, με μειοψηφήσασα γνώμη την άποψη περί μη αναγκαιότητας στις περιπτώσεις επεκτάσεων. 22. Το γεγονός ότι από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Π.Σ. καθορίζονται συγκεκριμένες απαιτήσεις (αριθμός, τύπος, διασπορά στον Ελλαδικό χώρο κ.λπ.) για την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε εναέρια μέσα κατά την αντιπυρική περίοδο έτους Την επιτακτικού χαρακτήρα ανάγκη άμεσης ένταξης στον μηχανισμό δασοπυρόσβεσης, τριών (3) Ε/Π βαρέως τύπου με ενσωματωμένη δεξαμενή, χωρητικότητας λίτρων νερού τουλάχιστον, με το απαιτούμενο προσωπικό λειτουργίας και υποστήριξής τους, για την αντιπυρική περίοδο έτους Τις εγγραφείσες πιστώσεις του προϋπολογισμού μας οικονομικού έτους 2011, υπό ΚΑΕ 0819 του Ε.Φ Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 1. Την έγκριση δαπάνης εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ) σε βάρος της υπό Κ.Α.Ε 0819 πίστωσης του Ε.Φ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011, για την επέκταση της 1240/2010 σύμβασης το έτος 2011, με την εταιρεία ERICKSON AIR - CRANE INCORPORATED για παροχή υπηρεσιών στη δασοπυρόσβεση με τρία (3) Ε/Π βαρέως τύπου S-64 με αριθμούς νηολογίου Ν 243 AC, Ν 159 AC και Ν 189 AC και το απαιτούμενο προσωπικό λειτουργίας και υποστήριξης των. Η επέκταση της Σύμβασης, για το σύνολο ή μέρος της ποσότητας των Ε/Π προκύπτει από το άρθρο 5 της υπ αριθ. 1240/2010 Σύμβασης. 2. Την αποδοχή του συνόλου των δικαστικών - διοικητικών και τεχνικών δικαιολογητικών και την έγκριση του χρόνου υποβολής αυτών, με τις υπ αριθ , και επιστολές της εταιρείας ERICKSON AIR - CRANE INCORPORATED, στα πλαίσια της επέκτασης της υπ αριθ. 1240/2010 Σύμβασης το έτος Την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς για τα τρία (3) Ε/Π βαρέως τύπου S - 64 με αριθμούς νηολογίου Ν 243 AC, Ν 159 AC και Ν 189 AC καθώς και των πληρωμάτων πτητικής και τεχνικής υποστήριξης των Ε/Π, που φαίνονται στους παρακάτω πίνακες : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ Α.Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ATHANASIOU EVANGELOS Χειριστής GRC AH BALAFOUTIS EVANGELOS Χειριστής GRC AB BARLOGIANNI PARASKEVI Χειριστής GRC AB BARNETT DAVID CHARLES Χειριστής USA BAXTER JON GREGORY Χειριστής USA ΤΥΠΟ) ΛΗΓΜΕΝΟ MEDICAL 6 BRACMORT ALAIN FRED Χειριστής FRANCE 04FE72169 ΤΥΠΟ) ΛΗΓΜΕΝΟ MEDICAL 7 8 BRADLEY PATRICK TIMOTHY CHAPMAN KENNETH MELBERG Χειριστής USA ΤΥΠΟ) Χειριστής USA ΛΗΓΜΕΝΟ MEDICAL 9 CORRIN DENNIS ALLEN Χειριστής NEW ZEALAND AA DARSONVAL ERIC Χειριστής FRANCE 02D72291 ΛΗΓΜΕΝΟ MEDICAL

5 PIERRE 11 DEACON GREGG JAMES Χειριστής USA ERWIN RANDALL STEWART Χειριστής USA GILL KEITH WILLIAM Χειριστής CANADA WJ HAWTHORNE ROBERT CALVIN Χειριστής CANADA WK KEARMS PAUL THOMAS Χειριστής USA LACY MICHAEL SHERMAN Χειριστής USA LONG MICHAEL CHARLES Χειριστής CANADA WB MC GUIGAN ROSS COLIN Χειριστής NEW ZEALAND EA MC LEON DONALD MILES Χειριστής NEW ZEALAND EA MORRISON GORDON CHRISTOFER SCOTT Χειριστής CANADA WQ PAPAKOSTAS ALEXIOS Χειριστής GRC AB PATTERSON JOHN STEVEN PODJURSKY STEPHEN CHARLES PRINGLE CHRISTIAN CASPER MORTON RAGUPATTY KUMARAN MOHANA Χειριστής USA Χειριστής NEW ZEALAND AA Χειριστής DUTCH Χειριστής MALAYSIA SHELTON JEFFERY LYNN Χειριστής USA SISTEK DAVID FRANK Χειριστής USA SKROCH ROBERT MICHAEL Χειριστής USA STAVANG SHAWN MICHAEL Χειριστής USA STEVENS TREVOR JOHN Χειριστής NEW ZEALAND LA TIPLER JIMMY RAY Χειριστής USA VAN DE WALKER ERIC LEE Χειριστής USA VAN DYCK RYAN GREGORY Χειριστής USA WALKER JOHN CLAUDE Χειριστής USA WATTERS EARL EUGENE Χειριστής USA ΛΗΓΜΕΝΟ MEDICAL (ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 2000 FHRS ΣΕ Ε/Π) ΤΥΠΟ) ΤΥΠΟ) ΛΗΓΜΕΝΟ MEDICAL ΤΥΠΟ) ΤΥΠΟ) 36 WHITE GRAND CHARLES Χειριστής NEW ZEALAND LA WILD STUART ANTHONY Χειριστής UK ΛΗΓΜΕΝΟ MEDICAL 38 WINDSCHIGL TERRY ALLAN Χειριστής USA BATTEN TRAVIS RAY Μηχανικός USA CASE LARRY ANTHONY Μηχανικός USA CASSIDY EDWARD Μηχανικός GBR DENKE GEOFF RYAN Μηχανικός USA DIAZ JUAN GARLOS Μηχανικός MEX DRISCOLL BRIAN JAMES Μηχανικός USA DUDAS BRYAN JOHN Μηχανικός HUN BA FORSMAN JASON ACE Μηχανικός USA FOSSEN MICHAEL LIVINGSTON Μηχανικός USA GARRET SCOTT WILTON Μηχανικός USA GROOMS FRANK WAYNE Μηχανικός USA

6 50 GUSLER GIL CORNEL Μηχανικός USA HARMAN GARY GEORGE Μηχανικός GBR HILARIS NIKOLAOS Μηχανικός GRC AE JAGGARD ROSS MICHAEL Μηχανικός NZL EB JAMES DAVID GLENN Μηχανικός USA JANSSEN AARON CHRISTOFER Μηχανικός USA JOGHNSON BRANDON WADE Μηχανικός USA KANE JUSTIN MICHAEL Μηχανικός USA KERR ROBERT EUGENE Μηχανικός USA KRAFT RONALD STEPHEN Μηχανικός USA LAMPSIDIS EVGENIOS Μηχανικός GRC AA LIBOLT MICHAEL JAY Μηχανικός USA LINCOLN EDWIN RICHARD Μηχανικός USA MEEKS CORY ALLAN Μηχανικός USA MELVILLE JODY Μηχανικός NZL AA MORRITZ BRIAN STEPHEN Μηχανικός USA NORTHUP BARRY STEWART OPHEIKENS TROY LESTER PAULK ROBERT JOSEPH Τεχνικός- Βοηθός μηχανικού USA Μηχανικός USA Μηχανικός USA PENDZICK MATTHEW EDWARD Μηχανικός USA PLUMB JARED LEE Μηχανικός USA POWER STEPHEN HARRY Μηχανικός GBR ROBERTS THOMAS BRANNON Μηχανικός USA SELL JEFFREY ALLEN Τεχνικός- Βοηθός μηχανικού USA SHOPP DANIEL THOMAS Μηχανικός USA SMITH AARON DAVID Μηχανικός AUS E STAMOGLOU KONSTANTINOS Μηχανικός GRC AB VERY RICHARD LEON Μηχανικός CAN BA WALTERS DAVID WAYNE Μηχανικός USA Τεχνικός- WILKERSON JEFFERY Βοηθός ALLAN μηχανικού USA YANKE JASON ALLEN Μηχανικός USA ZUILL JEFFREY GRANT Project Manager NZL EB Μόνο ως Βοηθός μηχανικού Μόνο ως Βοηθός μηχανικού Μόνο ως Βοηθός μηχανικού ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΙΕΡΜΗΝΕΙΣ 1 ZUILL JEFFREY GRANT ιαχείριση Έργου NZL EB ΜΑΡΤΙΜΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Μεταφραστές Α Τ ΑΒ ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μεταφραστές Α Τ ΑΒ ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μεταφραστές Α Τ ΑΕ ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μεταφραστές Α Τ ΑΒ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μεταφραστές Α Τ ΑI ΡΑΒΑΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μεταφραστές Α Τ ΑΒ ΣΑΡΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μεταφραστές Α Τ ΑΒ ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Μεταφραστές Α Τ Π ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μεταφραστές Α Τ ΑΖ

7 ΛΟΙΠΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ A/A Ονοματεπώνυμο 1 Brown, Gage Leonidas 2 Corey, James Richard 3 Derry, Steven Joe 4 Erickson, Christopher Eugene 5 Gray, William Roy 6 Kourepis, Achilleas 7 Kourepis, Ioannis 8 McClaren, Harry Earl 9 Messer, Suzanne Patricia 10 Niemeyer, Troy Edward 11 Papayoti, Basil 12 Rieder, Udo 13 Ryan, Charles 14 Woods, Kris Bradley Εθνικότητα ιαβατήριο - Ημερομηνία Λήξης USA USA USA USA USA GRE AH GRE AB USA USA USA GRE AB USA USA USA Τίτλος ιευθυντής Συντήρησης Πεδίου Ελεγκτής Λειτουργιών Προτύπων Ασφαλείας Ελεγκτής Αεροσκαφών ιευθυντής Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Προϊστάμενος Πληρωμάτων Σύμβουλος ιαχείρισης Εσωτερικού ιευθυντής ιοίκησης Εσωτερικού Αντιπρόεδρος Παγκόσμιων Εναέριων Υπηρεσιών Συντονίστρια Υλικών ιαχειριστής Αεροσκαφών Εκτελεστικός ιευθυντής Περιοχής Ελλάδας Πρόεδρος & ιευθύνων Σύμβουλος Προϊστάμενος Οικονομικός ιευθυντής ιαχειριστής Αεροπορικής Ασφάλειας με την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις παρακάτω παρατηρήσεις προϋποθέσεις : Η εταιρεία οφείλει προ της 31/07/2011 ημερομηνία κατά την οποία λήγει το υπ αριθ. EAC-135Β- 28/02/2011 ασφαλιστήριο συμβόλαιο να προσκομίσει την ανανέωση αυτού με τους ίδιους όρους ασφάλισης. Οι DOUGLASS, ROGER DALE και GOVINDASAMY MANOHERAN, απορρίπτονται διότι δεν διαθέτουν τον τύπο του προσφερόμενου Ε/Π στο πτυχίο τους. Οι BAXTER JON GREGORY, BRACMORT ALAIN FRED, BRADLEY PATRICK TIMOTHY, PAPAKOSTAS ALEXIOS, PATTERSON JOHN STEVEN, PRINGLE CHRISTIAN CASPER MORTON, SHELTON JEFFERY LYNN, και WATTERS EARL EUGENE, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ως συγκυβερνήτες, διότι διαθέτουν λιγότερες από 500 FHRS στον τύπο. Οι BAXTER JON GREGORY, BRACMORT ALAIN FRED, CHAPMAN KENNETH MELBERG, DARSONVAL ERIC PIERRE, MC GUIGAN ROSS COLIN, PRINGLE CHRISTIAN CASPER MORTON και WILD STUART ANTHONY, για να χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό υγείας (medical certificate) σε ισχύ. Οι NORTHUP BARRY STEWART, SELL JEFFREY ALLEN και WILKERSON JEFFERY ALLAN μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σαν βοηθοί μηχανικού διότι δεν έχουν τον τύπο του προσφερόμενου Ε/Π στο πτυχίο τους. Ο ATHANASIOU EVANGELOS μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως συγκυβερνήτης διότι διαθέτει

8 λιγότερες από FHRS σε Ε/Π. Ο RAGUPATTY KUMARAN MOHANA μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως συγκυβερνήτης διότι αυτό προκύπτει από το rating της άδειάς του. Η εταιρία να ορίσει τον σύνδεσμο μέσω του οποίου θα πραγματοποιούνται οι απαραίτητες συνεννοήσεις με το Π.Σ Η εταιρεία Erickson Air - Crane έχει καταθέσει με τα δικαιολογητικά της πίνακα με 14 άτομα που φαίνονται στον τρίτο ανωτέρω πίνακα (λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό), συμμορφούμενη με την απαίτηση της παρ κεφ. Β της τεχνικής προδιαγραφής. Το προσωπικό αυτό δεν υπόκειται σε τεχνική αξιολόγηση. Ότι διατηρείται η κατάλληλη επάρκεια της άδειας εναερίων εργασιών των Ε/Π της εταιρείας ERICKSON AIR - CRANE INCORPORATED (η οποία θα κριθεί από την Υ.Π.Α.) και δεν απαιτείται άλλη ή επιπλέον αδειοδότηση. Η εταιρεία υποχρεούται να ανανεώσει εγκαίρως όσα πιστοποιητικά, άδειες και γενικά δικαιολογητικά, τα οποία λήγουν κατά την διάρκεια της σύμβασης, καθώς και την κατάθεσή τους στην Υπηρεσία. 4. Την επέκταση της υπ αριθ. 1240/2010 σύμβασης, για το έτος 2011, με την εταιρεία ERICKSON AIR - CRANE INCORPORATED για παροχή υπηρεσιών στη δασοπυρόσβεση με τρία (3) Ε/Π βαρέως τύπου S - 64 με αριθμούς νηολογίου Ν 243 AC, Ν 159 AC και Ν 189 AC και το απαιτούμενο προσωπικό λειτουργίας και υποστήριξης των, για χρονικό διάστημα 120 ημερών, με 160 ώρες εγγυημένο χρόνο πτήσης, με συμβατικό τίμημα ,00 για κάθε Ε/Π, 4.1. Εντός αυτού του ποσού περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της ΑΝΑ ΟΧΟΥ : Εκατόν εξήντα (160) ώρες εγγυημένου χρόνου πτήσης, για όλη τη διάρκεια της βασικής περιόδου μίσθωσης των εκατόν είκοσι (120) ημερών, στη τιμή των , Η συντήρηση του Ε/Π από έμπειρο τεχνικό προσωπικό υποστήριξης και ανταλλακτικά, στη τιμή των , Η μεταφορά του Ε/Π στη βάση στάθμευσης, στη τιμή των , Η χρήση των πληρωμάτων και του λοιπού προσωπικού της «ΑΝΑ ΟΧΟΥ», στη τιμή των , Οι δαπάνες διατροφής και στέγασης των πληρωμάτων και του προσωπικού τεχνικής υποστήριξης και λοιπού προσωπικού της «ΑΝΑ ΟΧΟΥ», στη τιμή των , Παντός είδους απαιτήσεις για δαπάνες ασφάλισης του Ε/Π, των πληρωμάτων του, επιβαίνοντες, Ι.Κ.Α. καθώς και απαιτήσεις έναντι τρίτων, στη τιμή των , απάνες τηλεφώνων, FAX κ.τ.λ. στη τιμή των , Η συνολική συμβατική τιμή για τα τρία (3) Ε/Π ανέρχεται στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ) Στο συνολικό εγγυημένο χρόνο πτήσης των 480 ωρών και των τριών (3) Ε/Π, προστίθενται 49 ώρες και 41 πτήσης, ως υπόλοιπο πτητικού έργου, οφειλόμενο από το έτος 2010, σύμφωνα με τη παράγραφο του κεφ. Β του παρ/τος Ε (τεχνική προδιαγραφή) της υπ αριθ. 1/2010 ιακήρυξης Σε περίπτωση που έως την καταληκτική ημερομηνία της κάποιο Ε/Π δεν συμπληρώσει τις εκατόν είκοσι (120) ημέρες μίσθωσης, θα μειωθούν αναλογικά οι ώρες εγγυημένου χρόνου πτήσης καθώς και το συμβατικό τίμημα μίσθωσης του Ε/Π Επίσης η «ΑΝΑ ΟΧΟΣ» αποδέχεται να παρέχει υπηρεσίες, εφόσον απαιτηθούν με τιμές : για κάθε ώρα πτήσης, πλέον των ωρών του εγγυημένου χρόνου πτήσης, στην τιμή των 5.950, για κάθε ημέρα μεταστάθμευσης (διανυκτέρευσης), στην τιμή των 2.000, για κάθε επιπλέον δεκαπενθήμερο, με ανάλογο εγγυημένο χρόνο πτήσης, στην τιμή των , Την μίσθωση τριών (3) Ε/Π βαρέως τύπου S - 64 με αριθμούς νηολογίου Ν 243 AC, Ν 159 AC και Ν 189 AC μαζί με τα απαιτούμενα πληρώματα πτητικής και τεχνικής υποστήριξης των Ε/Π, στα πλαίσια της επέκτασης της 1240/2010 Σύμβασης για το έτος 2011 με την εταιρεία ERICKSON AIR - CRANE INCORPORATED. Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν και οι λοιποί όροι, που θα περιληφθούν στη Σύμβαση που θα συνομολογήσει η Υπηρεσία με την εταιρεία, θα πρέπει να συμφωνούν με τους όρους και τις απαιτήσεις της 1/2010 ιακήρυξης, σε συνδυασμό με την προσφορά της αναδόχου και την υπ αριθ. 1240/2010 Σύμβαση.

9 6. Πριν την υπογραφή της υπ αριθ. 1240/2011 Σύμβασης η εταιρεία ERICKSON AIR - CRANE INCORPORATED υποχρεούται να προσκομίσει : 6.1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων της προμηθεύτριας, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση, κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005, σύμφωνα με την 20977/ (Φ.Ε.Κ. 1673/Β/ ) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «ικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» και 6.2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης ίση με το 10 % της συνολικής συμβατικής αξίας. Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνας ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ : AΠΟ ΕΚΤΕΣ : 1. Γραφείο κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. 2. ERICKSON AIR-CRANE INCORPORATED5550 MACADAM AVENUE, SUITE 200, PORTLAND, OR U.S.A. TEL OFFICE , TEL FAX ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΥΡΕΠΗΣ (Εκπρόσωπος της ERICKSON AIR-CRANE INCORPORATED στην Ελλάδα), ΝΕΜΕΣΕΩΣ 5- ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ , FAX : Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ./ Σ.ΚΕ. Ριζαρίου 1 και Μικράς Ασίας Τ.Κ ΧΑΛΑΝ ΡΙ, ΤΗΛ.: FAX: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ : 1. ιεύθυνση Οικονομικών - Τμήμα 4 ο (3) 2. Τεχνικών - Τμήμα 2 3. ασοπυρόσβεσης - Τμήμα 2o 4. Πυρόσβεσης - ιάσωσης

10

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2-120/19-02-2014 (CPV: 34144210-3) ΤΕΜ.: ΟΓ ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (85) ΠΡΟYΠΟΛ. ΑΠΑΝΗ (σε ) χωρίς Φ.Π.Α.: 9.837.979,00

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 2-120/19-02-2014 (CPV: 34144210-3) ΤΕΜ.: ΟΓ ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (85) ΠΡΟYΠΟΛ. ΑΠΑΝΗ (σε ) χωρίς Φ.Π.Α.: 9.837.979,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & Αθήνα, 19 / 02 / 2014 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. ιακήρυξης 03/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002556339 2015-02-03

15PROC002556339 2015-02-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

&,19/01/2015 11/ /1296/946 & : . 01/ 2015 2 0 1 5 &

&,19/01/2015 11/ /1296/946 & : . 01/ 2015          2 0 1 5 & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ,19/01/2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/1296/946 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5 / 2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5 / 2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 3-4-2015 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/ 9236 / 7538 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002947048 2015-07-31

15PROC002947048 2015-07-31 15PROC009708 015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31.07.015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 153 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Λ. Συγγρού 80-88 :ΤΚ 117 1,

Διαβάστε περισσότερα

-Ο- Προϊστάμενος Επιτελείου Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος

-Ο- Προϊστάμενος Επιτελείου Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Π.. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ Ι ΑΓΩΝΙ ΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΠΡΟΣ : Π.. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ Ι ΑΓΩΝΙ ΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΔΑ: ΩΨ1Τ465ΦΘΘ-4ΣΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 15PROC002750713 2015-05-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 38/2014 Το Γενικό Νοσοκοµείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 38/2014 Το Γενικό Νοσοκοµείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονοµική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος 25 / 6 / 2014 Αρ. Πρωτ. 13040 Ταχ. /νση: Πολυµέρη 134 ιεύθυνση: Τµήµα:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002595664 2015-02-25

15PROC002595664 2015-02-25 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5/2015 Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590975 2015-02-20

15PROC002590975 2015-02-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) Σ. Ανωγιάτη 2610 227872 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp.

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) Σ. Ανωγιάτη 2610 227872 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp. Π Α Τ Ρ Α 17-12-2012 Αρ. Πρωτ.: 43006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Ταχ. Διεύθυνση Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι,.... -.. Αρ. Πρωτ.: ΑΖ/Φ306/ Γενική /νση: Οικονοµικών Υποθέσεων /νση: Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Προµηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002664894 2015-03-26

15PROC002664894 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Α: Α ΑΜ: Πειραιάς, 23 Μαρτίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 4118/A2-2333 Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΧΟΡ1Π-270. Fax : 2132143256 www.ekab.gr 18/1/2013 22/1/2013 30/Α/14-12-2005) ΤΗΛ : 210.74.60.000 - Fax: 210 7460222

ΑΔΑ: ΒΕΦΧΟΡ1Π-270. Fax : 2132143256 www.ekab.gr 18/1/2013 22/1/2013 30/Α/14-12-2005) ΤΗΛ : 210.74.60.000 - Fax: 210 7460222 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠ.. ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αθήνα 10-1-2013 /νση ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών Γραφείο Προµηθειών Αριθµ. ιακήρυξης 1/2013 Τέρµα Οδού Υγείας & Μεσογείων,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002507356 2014-12-29

14PROC002507356 2014-12-29 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 24 Αυγούστου 2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ AΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002213204 2014-07-31

14PROC002213204 2014-07-31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία,Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 /F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Θεοφάνης, Τ. 2106988571, e-mail:th.papadopoulos@asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fax :210-7291808 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Fax :210-7291808 Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 02/06/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI Αρ. Πρωτ.11/07/497/1093F ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π... ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠ ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. Πρωτ.: 702 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος ιαγωνισµού Χρόνος ιενέργειας ιαγωνισµού Κριτήριο Κατακύρωσης. Χαµηλότερη Τιµή 4.400,00 Οικονοµικού

Τόπος ιαγωνισµού Χρόνος ιενέργειας ιαγωνισµού Κριτήριο Κατακύρωσης. Χαµηλότερη Τιµή 4.400,00 Οικονοµικού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 15PROC002826836 ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2015-06-05 Ρόδος, 5/6/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΡ / Ο/1731 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 2/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η - 1 -

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 2/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Βορείου Ηπείρου 20 454 45 Ιωάννινα Τηλεφ.

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Του Ν.1481/1984 (Α - 152) Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας», όπως ισχύουν.

1.1. Του Ν.1481/1984 (Α - 152) Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας», όπως ισχύουν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 5/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η - 1 -

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 5/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, 15 Σεπτεµβρίου 2015 Αριθµ.Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα