ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β' ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β' ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ"

Transcript

1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β' ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΤΟΜΟΣ Β' ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ - ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑ 2005

2

3 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΣΙΦΝΟΣ Ή ιστοριογραφία για τα νησιά του Αιγαίου κατά τον 19ο και 20ο αιώνα έχει ακολουθήσει διαδρομές ανάλογες με εκείνες άπο τις όποιες διήλθε γενικά ή ελληνική τοπική ιστορία. Χαρακτηριστικό της αίγαιακής ιστοριογραφίας είναι ότι το νησί, ανεξάρτητα από το μέγεθος του, αποτελεί τον άξονα κα ν ι τη μονάδα αναφοράς της. Πράγματι, ενώ σπανίζουν οι μελέτες πού εξετάζουν συνολικά τον αίγαιακό χώρο -ή επιμέρους διοικητικές του ενότητες- αντίθετα είναι πολυάριθμες οι μελέτες εκείνες, όπου ο γεωγραφικά προσδιορισμένος τόπος αποτελεί μεν το πεδίο αναφοράς, περιορίζεται όμως στην εξέταση ενός μόνο νησιού. Έτσι άπό τά τέλη του 19ου αιώνα, πυκνώνουν οι μελέτες τοπικής ιστορίας, πού ουσιαστικά αποτελούν μονογραφίες γιά την ιστορία νησιών. Ό συνήθης τύπος τών μελετών αυτών, πού ανθούν μέχρι το πρώτο μισό τοΰ 20ού αιώνα, είναι ή εξέταση τής ιστορικής διαδρομής τοΰ κάθε νησιού άπό τήν αρχαιότητα έως τήν εποχή συγγραφής τοΰ έργου, σε επάλληλα χρονικά επίπεδα: "άπό αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ' ημάς", όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στον υπότιτλο πολλών άπό αυτές. Στόχος εδώ τοΰ συγγραφέα είναι νά φωτισθεί όχι μόνο ή ιστορία τοΰ νησιού, άλλα κυρίως νά αναδειχθεί ή ιδιαιτερότητα του και ή "ξεχωριστή προσφορά του" στους αγώνες ή στην ανάπτυξη τοΰ ελληνικού έθνους. Κατά κανόνα ή διάρθρωση τών "ιστοριών" τοΰ τύπου αυτού είναι ή ακόλουθη: εκτενής αναφορά στην αρχαιότητα', περιορισμένη εξέταση τής βυζαντινής περιόδου, αναλυτικότερη καταγραφή τής περιόδου τής λατινικής και οθωμανικής κυριαρχίας και τέλος περιγραφή τής μετά τήν απελευθέρωση κατάστασης, με παράλληλη μνεία πληροφοριών πού α φορούν τή σύγχρονη με το συγγραφέα εποχή. Ακολουθείται δηλαδή σε γενικές γραμμές, προσαρμοσμένο στις τοπικές ανάγκες, το τρίσημο σχήμα τής ελληνικής ιστορίας πού είχαν εισαγάγει ο Σπ. Ζαμπέλιος και κυρίακ ô Κων. Παπαρρηγόπουλος, το όποιο αποτέλεσε οδηγό γραφής άλλα και ανοικτό πεδίο συμπληρώσεων κα\ τοπικών προσαρμογών 3. Παράλληλα οι μελέτες αυτές κατά κανόνα πλουτίζονται μέ γεωγραφικές πληροφορίες, ποικίλο υλικό λαογραφικού χαρακτήρα (παραδόσεις, παροιμίες, τραγούδια κ.λπ.), τοπωνυμικό, ονοματολογικό και γλωσσικό υλικό, καθώς καϊ αναφορές στους σύγχρονους "επιφανείς άνδρες" 4.

4 496 Δημήτρης Δημητρόπονλος Μέχρι τα μέσα λοιπόν του 20οϋ αιώνα, όλα σχεδόν τα νησιά είχαν αποκτήσει μία η περισσότερες ιστορίες τοϋ τΰπου που περιγράψαμε παραπάνω. Στα νησιά εκείνα που δεν εντάχθηκαν στο ελληνικό κράτος αμέσως μετά την ίδρυση του, ή τοπική ιστοριογραφία σε γενικές γραμμές ακολουθεί τά πρότυπα που εΐχαν διαμορφωθεί στον απελευθερωμένο ελληνικό χώρο. Ιδιαίτερα όμως οι μελέτες εκείνες, που γράφτηκαν πριν τήν ενσωμάτωση των νησιών τοϋ Βορειοανατολικού Αιγαίου ή τών Δωδεκανήσων στο ελληνικό κράτος, άπο τοπικούς λόγιους που ζούσαν στην οθωμανική αυτοκρατορία, χαρακτηρίζονται σε γενικές γραμμές άπο αναμενόμενες προσαρμογές στο ισχύον τότε καθεστώς και άπο ορισμένες εύγλωττες σιωπές, όπως συνοπτική αναφορά στή νεότερη περίοδο, απαλοιφή διατυπώσεων εχθρικών προς τήν οθωμανική διοίκηση, επιγραμματική αναφορά ή αποσιώπηση της συμμετοχής τοϋ νησιοϋ στην επανάσταση τοϋ Άπο το σύνολο της ιστοριογραφίας γιά το Αιγαίο θά ήθελα εδώ νά σταθώ λίγο πιο διεξοδικά στις διαδρομές τής ιστοριογραφίας τών νησιών τών Κυκλάδων, στις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στο πέρασμα τοϋ χρόνου και σε ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιόδου 7. Το παράδειγμα τους είναι αντιπροσωπευτικό, διότι οι Κυκλάδες ενσωματώθηκαν στο ελληνικό κράτος με τήν ίδρυση του, με αποτέλεσμα ή τοπική ιστοριογραφική παραγωγή νά δεχθεί εντονότερα τις επιδράσεις τών κυρίαρχων στον ελληνικό χώρο τάσεων, επιρροών και κατευθύνσεων. Στον Πίνακα Ι επιχειρήθηκε μία καταγραφή εκδόσεων τοπικής ιστορίας τής μορφής που περιγράψαμε παραπάνω, οι όποιες τυπώθηκαν μέχρι το 1940 και άφοροϋν νησιά τών Κυκλάδων. Στον πίνακα σημειώνονται ή χρονολογία και ο τόπος τής πρώτης έκδοσης κάθε έργου, ό τίτλος καχ ο συγγραφέας. Πίνακας Ι Μονογραφίες γιά νησιά τών Κυκλάδων (έως το 1940) Νησϊ "Ετος έκδοσης Τόπος έκδοσης Τίτλος Συγγραφέας Αμοργός Αμοργός. 'Υπομνήματα περιγραφικά τών Κυκλάδων νήσων κατά μέρος Ή Αμοργός υπό γεωγραφικών καί ίστορικήν εποψιν Αμοργός. Ιστορικοί ερευναι περί τής νήσου Μηλιαράκης Άντ. Γάσπαρης Ν. Βογιατζίδης Ί. Κ. συνεχίζεται

5 Διαδρομές της ιστοριογραφίας στα νησιά τον Αιγαίον 497 'Άνδρος , 1927 Ερμούπολη Υπομνήματα Περιγραφικά των Κυκλάδων νήσων. Άνδρος, Κέως Περιγραφή τής νήσου Άνδρου Ή Άνδρος ήτοι 'ιστορία τής νήσου, από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς (2 τόμοι) Μηλιαράκης Άντ. Πίστης Δίον. Πασχάλης Δ. Ίος 1938 Ή νήσος Ίος(Ιστορία, γενικά) λαογραφία, Όθωναΐος Θ. Κέα Υπομνήματα Περιγραφικά των Κυκλάδων νήσων. Άνδρος, Κέως Ιστορία τής νήσου Κέας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς Μηλιαράκης Άντ. Ψύλλας Ί. Κίμωλος π. Αθηνά, τ. 35 Κίμωλος. Υπομνήματα περιγραφικά των Κυκλάδων νήσων "Κίμωλος. Ιστορικά! Ιρευναι περί τής νήσου" Μηλιαράκης Άντ. Βογιατζίδης Ί. Κ. Κύθνος Ερμούπολη Κυθνιακά ήτοι τής νήσου Κύθνου χωρογραφία καί ιστορία μετά τοϋ βίου των συγχρόνων Κυθνίων ενώ ήθη και έθη καί γλώσσα και γένη κλπ. Ιστορία τής νήσου Κύθνου άπα τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ' ημάς, σχετιζόμενη προς τήν τών όμοταγών νήσων τοϋ Αιγαίου Ή Κύθνος διά μέσου τών αιώνων Ή Κύθνος. Γεωγραφία, ήθη καί έθιμα Βάλληνδας Άντ. Βάλληνδας Άντ. Μαζαράκης Π. Γούναρης Ά. Μήλος 1927 Ή Ιστορία τής νήσου Μήλου Χατζιδάκης Ίωσ. Μύκονος 1912 (1914) Ή Μύκονος ήτοι Ιστορία τής νήσου από τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ' ημάς Εΰαγγελίδης Τρ. Πάρος 1937 Ή Πάρος από τήν αρχαιότητα τη σύγχρονη εποχή εως Ψυχογιός Κ. - Ποπολάνος Στ. Σαντορίνη 1938 Πειραιάς Ή νήσος Θήρα = Σαντορίνη Παπαμανώλης Ί. Σέριφος 1909 Ερμούπολη καί αϊ περί αυ Ή νήσος Σέριφος τήν νησίδες Εύαγγελίδης Τρ. συνεχίζεται

6 498 Δημήτρης Αημητρόπονλος Σίκινος Περί τής νήσου Σίκινου, πραγματεία ύπο άρχαιολογικήν Ίστορικήν κα\ στατιστικήν εποψιν Ή νήσος Σίκινος Γαβαλάς Ζ. Γαβαλάς Ζ. Σίφνος 1876 Σύρος Ιστορία τής νήσου Σίφνου από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των κα& ήμας Γκιών Κ. Σύρος 1874 Ερμούπολη 'Ιστορία τής νήσου Σύρου Άμπελος Τιμ. Τήνος 1889 Τηνιακά, ήτοι αρχαία καί νεωτέρα γεωγραφία καί Ιστορία τής νήσου Τήνου Γεωργαντόπουλος Έπ. Φολέγανδρος 1888 Ή νήσος Φολέγανδρος Χαρίλαος Άλκ. Όπως παρατηρούμε, μέχρι τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όλα σχεδόν τα κατοικημένα νησιά των Κυκλάδων -με εξαίρεση τη Νάξο- είχαν αποκτήσει την "ιστορία" τους. Εντοπίζονται δυο πυκνώσεις στις περιόδους κα\ , κατά τις όποιες εκδίδεται ή πλειονότητα των σχετικών μελετών που ανήκουν στο ίδιο ιστοριογραφικό κλίμα. Ανοίγοντας μία παρένθεση, να σημειώσουμε δυο πρόσωπα, στο έργο των οποίων, νομίζω, αποτυπώνονται τάσεις κα\ αντιλήψεις τής εποχής. Ό ένας είναι ό Αντώνιος Μηλιαράκης ( ), ô όποιος, ακολουθώντας την οδό τής γεωγραφίας 1 σε συνδυασμό με την ιστορική προσέγγιση, συμπεριέλαβε στο πλούσιο έργο του εργασίες για τα νησιά Αμοργό, Άνδρο, Κέα κα\ Κίμωλο, καθώς καί. μια γενική μελέτη για τις Κυκλάδες, τήν οποία όμως δεν ολοκλήρωσε, συμφωνά τουλάχιστον με τό σχέδιο που είχε προαναγγείλει στο εκδοθέν πρώτο μέρος της 12. Ό Ιδιος είναι ο πρώτος πού επιχείρησε μια συγκεντρωτική προσέγγιση τών Κυκλάδων 13. Ό δεύτερος είναι ό Περικλής Ζερλέντης ( ), Συριανός, χιακής καταγωγής, αυτοδίδακτος ιστοριοδίφης, ό όποιος εντρύφησε στην αρχειακή έρευνα καί, εκμεταλλευόμενος τό νησιωτικό αρχειακό υλικό, όπως καί. ορισμένα δυτικοευρωπαϊκά αρχεία, συνέγραψε πολυάριθμες αυτοτελείς μελέτες κα\ άρθρα για επιμέρους θέματα τής περιόδου τής λατινικής κα\ οθωμανικής κυριαρχίας. Παράλληλα αποπειράθηκε να δώσει μια γενική εικόνα τής κατάστασης τής 'Ορθόδοξης εκκλησίας στο χώρο τοϋ Αιγαίου κατά τήν Τουρκοκρατία, παρεμβαίνοντας ταυτόχρονα στην έντονη τήν εποχή εκείνη συζήτηση, για τον Καθολικισμό στα νησιά τοϋ Αιγαίου. Στο πνεύμα τής συγκέντρωσης τεκμηριωτικοϋ υλικού για τήν

7 Διαδρομές της Ιστοριογραφίας στα νησιά τοϋ Αιγαίον 499 ιστορία των νησιών εντάσσεται και ή προσπάθεια δημιουργίας, το 1918, στην Ερμούπολη, από κοινοί) με τον Φλώρο Κατσουρό, μιας περιοδικής έκδοσης ιστορικής ύλης, με τίτλο Νησιωτική Έπετηρίς, ή οποία όμως υπήρξε βραχύβια. Ή ιστοριογραφική παραγωγή τής περιόδου από το 1940 και μέχρι τα πρώτα χρόνια τής δεκαετίας τοϋ 1980, σχετικά με τά νησιά των Κυκλάδων, κατά τή γνώμη μου, συγκεντρώνει διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Ό τΰπος τών μονογραφιών, στις όποιες αναπτυσσόταν ή ιστορία ενός νησιού από τήν αρχαιότητα μέχρι τή σύγχρονη εποχή, ατονεί. Αντίθετα έχουμε πληθώρα μελετών, ακαδημαϊκής συχνά προέλευσης, όπου και πάλι σημείο αναφοράς αποτελεί το νησί, το θέμα μελέτης όμως είναι με σαφήνεια όριοθετημένο και ό χρόνος με ακρίβεια προσδιορισμένος. Ή θεματολογία στρέφεται κυρίως σε ζητήματα εκκλησιαστικής ιστορίας και τέχνης, ιστορίας τοϋ εθιμικού δικαίου, τών κοινοτικών θεσμών κάί τής εκπαίδευσης, ενώ ή χρονική περίοδος στην οποία επικεντρώνεται τό ενδιαφέρον είναι αυτή τής οθωμανικής κυριαρχίας. Νά επισημανθεί εδώ ή προσφορά τών γειτονικών με τήν ιστορία επιστημών. Γιά παράδειγμα οι νομικοί, ιστορικοί τοϋ δικαίου, με τις μελέτες τους όχι μόνο εξέτασαν διεξοδικά ζητήματα που σχετίζονται με τους κοινοτικούς θεσμούς, το εθιμικό -ιδίως το οικογενειακό και κληρονομικό- δίκαιο, άλλα καχ εξέδωσαν πολυάριθμα έγγραφα τής εποχής, προσφέροντας ένα χρήσιμο εργαλείο στην ιστορική έρευνα. Τήν ίδια εποχή, στά μέσα τής δεκαετίας τοϋ 1970, εκδίδεται στη Γαλλία το τρίτομο έργο τοϋ Emile Kolodny γιά τή νησιωτική Ελλάδα, όπου γιά πρώτη φορά έχουμε μιά συνολική προσέγγιση τοϋ νησιώτικου χώρου, εξεταζόμενου άπό τή σκοπιά τής ιστορικής δημογραφίας κάί γεωγραφίας, κάί μία απόπειρα ερμηνείας τοϋ φαινομένου τής "νησιωτικότητας". Το σημαντικό αυτό έργο τοϋ Ε. Kolodny εισήγαγε μιά νέα οπτική γιά τή μελέτη τοϋ νησιώτικου κόσμου. Στο επίπεδο όμως τής τοπικής παραδοσιακής ιστοριογραφικής παραγωγής, παρέμεινε σχεδόν ανεκμετάλλευτο και δεν εμβολίασε τήν προβληματική τών τοπικών λογίων που καταγίνονταν με τήν ιστορία τοϋ τόπου τους. Σημειώνουμε επίσης τήν έκδοση τής Έπετηρίδος της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, ή οποία, άπό τό 1961 μέχρι σήμερα, έχει εκδώσει 19 ογκώδεις τόμους, στους οποίους φιλοξενήθηκαν μελέτες ποικίλης θεματολογίας γιά τό σύνολο σχεδόν τών νησιών τών Κυκλάδων. Τά δημοσιεύματα τής Έπετηρίδος περιέχουν σημαντικές μεμονωμένες συμβολές στην τοπική ιστορία. Έάν εξετασθούν όμως ώς σύνολο, νομίζω ότι παρουσιάζουν εικόνα ανάλογη με τό περιεχόμενο κα\ τό πνεϋμα τών άνά νησί "ιστοριών", πού εκδόθηκαν στην περίοδο μέχρι τή δεκαετία τοϋ 1970, κα-

8 500 Δημήτρης Δημητρόπονλος θώς τόσο ή θεματολογία των 19 τόμων, όσο και ή πύκνωση του ενδιαφέροντος εντοπίζονται σε θέματα παρόμοια με αυτά που κέρδισαν την προσοχή των συγγραφέων των παραπάνω έργων. Επίσης ô τρόπος προσέγγισης των ζητημάτων κάί ό προβληματισμός πού αναπτύσσεται δεν διαφέρει -με εξαίρεση ορισμένες μελέτες των τεσσάρων τελευταίων τόμων- άπο τον αντίστοιχο των αυτοτελών έργων. Χαρακτηριστική είναι, για παράδειγμα, ή απουσία μελετών σχετικών με ζητήματα οικονομικής ή κοινωνικής ιστορίας. Σε γενικές γραμμές, στην ίδια λογική άλλα με σημαντικές αποκλίσεις στην ποιότητα τών δημοσιευόμενων εργασιών κινούνται και μεταγενέστερες επετηρίδες ή άλλες περιοδικές εκδόσεις, πού καλύπτουν ύλη ενός νησιού και εκδίδονται άπο τοπικούς φορείς ή συλλόγους {Κιμωλιακά, Μηλιακά, Συριανά Γράμματα, Ναξιακά, Παριανά, Πεταλον τής Άνδρου, Τηνιακά Ανάλεκτα, Σιφνιακα του Σίμου Συμεωνίδη γιά τή Σίφνο). Άς επιστρέψουμε όμως στή γενικότερη ιστοριογραφική παραγωγή για τις Κυκλάδες. Ή περίοδος μετά το 1980 χαρακτηρίζεται, νομίζω, άπο μιά στροφή σέ μελέτες πού εστιάζουν το φακό τους κυρίως σέ θέματα οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας. Συχνά πρόκειται γιά διδακτορικές διατριβές πού εκπονήθηκαν σέ πανεπιστήμια ελληνικά ή τοΰ εξωτερικού και επικεντρώνονται σέ κάποιο άπο τά νησιά τών Κυκλάδων, αξιοποιώντας το σχετικά πλούσιο αρχειακό υλικό τής περιοχής, κυρίως τά κοινοτικά φορολογικά κατάστιχα και τά νοταριακά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Πύκνωση τών σχετικών ιστοριογραφικών προσεγγίσεων εντοπίζεται στην περίοδο τής Τουρκοκρατίας, ενώ αντίθετα, ή μετά τήν ελληνική επανάσταση εποχή μάλλον ύποεκπροσωπεΐταγ'. 'Εξαίρεση βέβαια αποτελεί ή Σύρος μέ τήν Ερμούπολη, ή οποία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον τών ιστορικών. Ή ειδική θέση της όμως στή βιομηχανία και τό εμπόριο τού 19ου αιώνα, προσδίδει στο νησί αυτό χαρακτηριστικά διαφορετικά από αυτά τής υπόλοιπης τοπικής ιστοριογραφίας τών Κυκλάδων. 'Άς σημειωθεί ότι στά χρόνια αυτά έχουμε και μιά συνθετική μελέτη γιά τις Κυκλάδες, προερχόμενη και πάλι άπο ξένο ιστορικό, τον Β. J. Slot, ή οποία άφορα τήν περίοδο και αξιοποιεί δυτικοευρωπαϊκές αλλά και οθωμανικές πηγές. Παράλληλα πυκνώνουν και οι μελέτες πού προέρχονται άπο γειτονικά μέ τήν ιστορία γνωστικά αντικείμενα, όπως ή αρχιτεκτονική, ή εθνολογία και ή ανθρωπολογία \ Οι μελέτες αυτές, ακολουθώντας διαφορετική μεθοδολογία άπο αυτή τών ιστορικών, πλούτισαν τήν προβληματική γιά τό νησιωτικό χώρο, φέρνοντας στην επιφάνεια ζητήματα όπως ή πολεοδομική συγκρότηση και ή εξέλιξη τών νησιωτικών οικισμών, ή τυπολογία και το μέγεθος τής κατοικίας, ή δομή τής νησιωτικής οικογένειας, τά συστήματα κληρονομικής διαδοχής κ.ά.

9 Διαδρομές της ιστοριογραφίας στα νησιά τον Αιγαίον 501 Επισημαίνεται ότι πρόσφατα παρατηρείται επίσης μια κάποια αναβίωση του παλαιοί) μοντέλου, των μονογραφιών που εξετάζουν την ιστορία ενός νησιού άπο την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Πρόκειται είτε για ο ρισμένες νέες μελέτες που ακολουθούν το παλαιό σχήμα και πνεύμα προσέγγισης της τοπικής ιστορίας" 7, είτε, κυρίως, για ανατυπώσεις τών 'έργων του τέλους του 19ου και τών άρχων τοϋ 20οΰ αιώνα"". Όπωσδήποτε το φαινόμενο δεν σηματοδοτεί επιστροφή της σύγχρονης ιστοριογραφίας στά σχήματα και στις αγκυλώσεις τοϋ περασμένου αιώνα. Ή πληθώρα όμως ανατυπώσεων, καθώς μάλιστα δεν γίνεται στο πλαίσιο κάποιου ευρύτερου προγράμματος φωτομηχανικής αναπαραγωγής δυσεύρετων παλαιών βιβλίων, άλλα πραγματοποιείται κυρίως άπο τοπικούς φορείς και κατά τόπους ενώσεις αποδήμων νησιωτών, αναδεικνύει νομίζω δυο στοιχεία. Το πρώτο είναι ή σημασία και ή ίσχϋς τής τοπικής ταυτότητας στις αντιλήψεις τών κατοίκων. Μιας ταυτότητας που -για τά μικρότερα τουλάχιστον νησιά- συγκροτείται με βάση ακριβώς το νησί και αποτυπώνεται στο διά μέσου τών αιώνων συνεχές τής ιστορίας του. Το δεύτερο είναι ή ζήτηση εύληπτων και αξιόπιστων μελετών πού θά εξετάζουν διαχρονικά την ιστορία ενός νησιού. Ή ζήτηση αυτή, έκτος άπο το ενδιαφέρον τών ανθρώπων γιά την ιστορία τοϋ τόπου τους, τροφοδοτείται άπο τις ανάγκες πού γεννά ή αλματώδης τουριστική ανάπτυξη τών Κυκλάδων και επιτείνεται άπο την -με ελάχιστες εξαιρέσεις- απουσία αξιόπιστων ιστορικών οδηγών ή και άπο την έλλειψη συλλογικών μελετών, καρπών συνεργασίας επιστημόνων συγγενών ειδικοτήτων". Οι διαδρομές αυτές τής σχετικής με τις Κυκλάδες ιστοριογραφίας, νομίζω, ακολούθησαν σε γενικές γραμμές τά χνάρια τής ιστοριογραφίας πού αφορά καχ τις υπόλοιπες περιοχές τοϋ Αιγαίου άλλα και γενικότερα τήν ελληνική τοπική ιστορία. "Εχω τή γνώμη ότι καχ εκεί μπορεί νά παρατηρηθεί μιά αντίστοιχη τομή στχς αρχές τής δεκαετίας τοϋ 1980, εποχή από τήν οποία πυκνώνουν οι μελέτες, πού, αν καχ θεματικά μπορούν νά υπαχθούν στην τοπική ιστορία, δεν έχουν στόχο όμως νά αναδείξουν τήν τοπική ιδιαιτερότητα. Αντίθετα προσπαθούν νά χρησιμοποιήσουν το μερικό -προσδιορισμένο μέ σαφήνεια στον τόπο καχ στο χρόνο- προκειμένου νά εντάξουν τό τοπικό παράδειγμα στή γενική ιστορία, νά το μεταχειριστούν δηλαδή ώς εργαλείο πού θά βοηθήσει στην κατανόηση τής κοινωνίας στην οποία εντάσσεται". Ή περχ Σίφνου ιστοριογραφία εντάσσεται, νομίζω, καλά στή χονδρική, σχηματική περιοδολόγηση πού επιχειρήθηκε παραπάνω. "Ηδη στά 1876 ή Σίφνος αποκτά τήν πρώτη άπο αρχαιοτάτων χρόνων ιστορία της, γραμμένη άπο τον σχολάρχη Κάρολο Γκιών καχ έκδεδομένη στην

10 502 Αϊψ,ίχχρτις Αημητρόπονλος Ερμούπολη', μιά πόλη που στα χρόνια αυτά αποτέλεσε κέντρο παραγωγής βιβλίων, σχετικών με τα νησιά τοΰ Αιγαίου. Το γεγονός ότι δεν είχαμε την τΰχη να διασωθούν μεγάλες ενότητες σιφναϊκοϋ αρχειακού υλικοί) της περιόδου της οθωμανικής κυριαρχίας -τουλάχιστον στην έκταση που αυτό συνέβη σε άλλα νησιά των Κυκλάδων- έπαιξε καθοριστικό, νομίζω, ρόλο στην ασθενική τροφοδότηση της σιφνιακής ιστοριογραφίας με μελέτες σε όλο το α' μισό τοΰ 20οΰ αιώνα. Ή δημοσίευση άπο τή δεκαετία του 1960 όμως δικαιοπρακτικών κυρίως εγγράφων, προερχόμενων άπο ιδιωτικές συλλογές, έφερε στην επιφάνεια αποσπασματικές άλλα σημαντικές μαρτυρίες γιά τήν κοινωνία τής τουρκοκρατούμενης Σίφνου. Στά επόμενα χρόνια οι μελέτες γιά τήν ιστορία τής Σίφνου ακολούθησαν σε γενικές γραμμές τή διαδρομή τής ιστοριογραφίας τών άλλων νησιών τοΰ Αιγαίου. Καταρχήν τροφοδοτήθηκαν μέ πιο παραδοσιακές, θά λέγαμε, ίστοριογραφικοΰ ή ίστοριοδιφικοΰ χαρακτήρα συνεισφορές: τήν έκδοση άπο τον Σίμο Συμεωνίδη ενός βιβλίου που καταπιάνεται μέ τήν ιστορία τής Σίφνου άπο τήν αρχαιότητα ως τις μέρες μας, τή δημοσίευση αρχειακού ύλικοΰ προερχόμενου κυρίως άπο τά αρχεία τής Καθολικής εκκλησίας στο Βατικανό ή τις μονές τοΰ νησιοΰ"\ άλλα και άλλες συμβολές σιφνιών λογίων που μέ αγάπη γιά τον τόπο τους προσέγγισαν πλευρές τής σιφνιακής ιστορίας, ιδιαίτερα τις σχετικές μέ τήν εκκλησιαστική και γενικότερα θρησκευτική ιστορία, τήν ιστορία τής εκπαίδευσης άλλα και το γλωσσολογικό πλοΰτο τοΰ νησιοΰ (όπως το τοπικό ιδίωμα, τά τοπωνυμια, τα λαικα τραγούδια). Παράλληλα τά τελευταία χρόνια οι τοπικές σπουδές πλουτίστηκαν μέ νέες μελέτες, οι όποιες είχαν συχνά τή μορφή διδακτορικών διατριβών. Ή αρχιτεκτονική παράδοση τής Σίφνου, ή συγκρότηση τοΰ οίκιστικοΰ της πλέγματος, ή ιδιαιτερότητα και ή κοινωνική διάρθρωση τής επαγγελματικής ομάδας τών αγγειοπλαστών, οι γαμήλιες στρατηγικές και οι τρόποι μεταβίβασης τής γονικής περιουσίας, είναι μερικά άπο τά θέματα που αποτέλεσαν αφορμές όχι μόνο ιστορικών άλλα καί αρχιτεκτονικών, λαογραφικών ή ανθρωπολογικών προσεγγίσεων. Χρήση πηγών που είχαν παραμεληθεί και διεύρυνση τής θεματολογίας χαρακτηρίζουν επίσης αρκετές άπο τις πρόσφατες δημοσιεύσεις που αναφέρονται στή Σίφνο 38. Ή έκδοση, το , τών τριών τόμων μέ τά Πρακτικά τοΰ Α' Διεθνοΰς Σιφναϊκοϋ Συμποσίου, που είχε διεξαχθεί το 1998, αποτελεί άλλωστε έναν εξαίρετο καθρέφτη τών κατευθύνσεων τής σύγχρονης έρευνας γιά το νησί.

11 Διαδρομές τΐ\ς Ιστοριογραφίας στο, νησιά τοϋ Αιγαίον 503 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Δυσανάλογα εκτενείς είναι οι πληροφορίες για την αρχαιότητα που περιλαμβάνονται και στα εγχειρίδια γεωγραφίας που εκδόθηκαν μετά την Ίδρυση τοϋ ελληνικού κράτους, κυρίως για σχολική χρήση. Βλ. για παράδειγμα Ί. Βαλέττας, Γεωγραφία τής Ελλάδος αρχαίας καί νεωτέρας, 2η έκδ., Ερμούπολη 1841, για τα νησιά σ , Αναλυτική βιβλιογραφία των σχετικών έργων βλ. Χριστίνα Κουλούρη, Ιστορία καί γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία ( ). Γνωστικό αντικείμενο καί Ιδεολογικές προεκτάσεις, 1988, σ Βλ. σχετικά Κ. Θ. Δημαράς, Κωνσταντίνος Παπαρρϊΐγόπονλος. Ή εποχή του - Ή ζωή τον - Το έργο τον, 1986, κυρίως σ , και τοϋ ίδιου, Ελληνικός Ρωμαντισμός, 1982, κυρίως σ Βλ. επίσης Γ. Βελουδής, Ό Jakob Philipp Fallmerayer καί ή γένεση τοϋ ελληνικού ίστορισμοϋ, 1982, σ , καί Έ λ λ η Σκοπετέα,Το "πρότνπο Βασίλειο" καί ή Μεγάλη Ιδέα. Όψεις τον έθνικοϋ προβλήματος στην Ελλάδα ( ), 1988, ιδίως σ Βλ. σχετικά όσα σημειώνει, με αφορμή ένα ανάλογο παράδειγμα τοπικής ιστοριογραφίας, ή Ευτυχία Διάτα, "Μιχαήλ Λαμπρυνίδης. Ή ανέκδοτη β' γραφή της 'Ναυπλίας' και ή ετοιμασία συναγωγής των μελετών του", Πρακτικά Β~ Διεθνούς Σννεδρίον Πελοποννησιακών Σπονδών, τ. 3, , σ Στά τέλη τοϋ 19ου αίώνα και στις αρχές τοϋ 20οϋ γίνονται προσπάθειες συγκρότησης, κατ' αναλογία με τά ευρωπαϊκά πρότυπα, γεωγραφικής εταιρείας, προκειμένου νά οργανωθεί ή συγκέντρωση τέτοιου τΰπου γεωγραφικοϋ ύλικοϋ, στην οπτική τής καλλιέργειας τής εθνικής αυτογνωσίας (βλ. Κ. Παπαμιχαλόπουλος, "Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία. Ιστορικόν σημείωμα - Διασάφησις - Έπίκλησις", στο φυλλάδιο 'Ελληνική Γεωγραφική 'Εταιρεία. Καταστατικόν, 1919, σ. 3-14, όπου παρουσιάζονται οι σχετικές απόπειρες). Οι συγκεκριμένες προσπάθειες παρέμειναν μάλλον αναιμικές, ή διοχέτευση όμως των γεωγραφικών γνώσεων εξακολούθησε νά βρίσκει διεξόδους άπο άλλες οδούς, κυρίως αυτές τής ιστορίας καί τής λαογραφίας. 5. "Οψεις τών χαρακτηριστικών τής τοπικής ιστοριογραφίας στον ελληνικό χώρο βλ. Γ. Γιαννόπουλος, "Ή τοπική ιστορία", Τοπική ιστορία καί Αρχεία. Πρακτικά διημέρον, Σάμος 1992, σ " Π. Μιχαηλάρης, "Ή πρόσληψη τής τοπικής ιστοριογραφίας", Επιστημονική σννάντηση στή μνήμη τοϋ Κ. Θ. Δημαρά, 1994, σ Σπ. Άσδραχάς, "Ή τοπική ιστορία", Ιστορικά άπεικάσματα, 1995, σ ' Β. Παναγιωτόπουλος, "Γενικό καί μερικό, οί διαφορετικές ιστορικές τύχες", Πρακτικά Δ' Σννεδρίον 'Επτανησιακού Πολιτισμού. Άπο τήν τοπική ιστορία στή σννολική: το παράδειγμα τής Λευκάδας,

12 504 Δημήτρης Δημητρόπονλος 15ος-19ος al, 1996, σ Για ενα παράδειγμα άπο το βορειοελλαδικό χώρο βλ. Μαρία Χριστίνα Χατζή ιωάννου, "Οι τοπικές συνιστώσες μιας εθνικής ιστοριογραφίας: σχόλια για την κοζανίτικη ιστοριογραφία", π. Τα Ιστορικά, (1998) Σχετικά με το θέμα βλ. όσα αναφέρουν, με αφορμή το παράδειγμα τοϋ Στ. Τάξη, οι Β. Άναστασιάδης,Σπ. Καράβας, "Ό Σ. Γ. Τάξης και ή συνοπτική ιστορία τής Λέσβου ", εισαγωγικό κείμενο στο Στ. Τάξης, Συνοπτική ιστορία της Λέσβου καί τοπογραφία αυτής, φωτ. ανατύπωση τής έκδοσης τοϋ 1874, Μυτιλήνη 1996, σ. VII-XXV. 7. Μια συνοπτική επιλογή κυκλαδικής βιβλιογραφίας βλ. Λ. Μενδώνη, Δ. Δημητρόπουλος,Ί. Έξαρχουλέα,Χ. Τζαβαλή,Φ. Μυρίλου,Γ. Ζάχος, Ιστορία τοϋ τοπίου καί τοπικές ιστορίες. Άπο το φυσικό περιβάλλον στο ιστορικό τοπίο. Πιλοτική εφαρμογή στίς Κυκλάδες. 'Επιλεκτική βιβλιογραφία, Στον Πίνακα Ι περιλαμβάνονται μόνο μελέτες με τα χαρακτηριστικά που σκιαγραφήσαμε παραπάνω. Έτσι δεν συμπεριλήφθησαν μελέτες όπως αυτή τοϋ Π. Ζωντανοϋ, Ιστορική περίλή-ψις τής νήσου Σύρου καί τής εν αυτή Έρμουπόλεως, Ερμούπολη 1842, ή οποία παρά τον τίτλο της δεν αναφέρεται στην ιστορία τοϋ νησιοΰ, άλλα εξαντλείται σε άτακτα δοσμένες πληροφορίες, γιά τους μύθους σχετικά με τήν καταγωγή των αρχαίων κατοίκων τοϋ νησιοΰ, τον Φερεκύδη και τις αρχαίες επιγραφές που βρέθηκαν στο νησί, ανάμεικτες με ελάχιστες μαρτυρίες γιά τή Σΰρο των χρόνων τοϋ συγγραφέα. 9. Ή ναξιακή βιβλιογραφία είναι πλουσιότατη σε επιμέρους μελέτες που εξετάζουν ζητήματα τής ναξιακής ιστορίας, ιδίως τής περιόδου τής λατινικής και τής οθωμανικής κυριαρχίας. Καθοριστικό στοιχείο υπήρξε το σημαντικότατο αρχειακό υλικό τοϋ νησιοΰ. Παρόλα αυτά δεν εντοπίσαμε στην ελληνική τοπική ιστοριογραφία μονογραφία, τοϋ τύπου που εξετάζουμε έδω, γιά τήν ιστορία τής Νάξου. Αντίθετα, ήδη στά μέσα τοϋ 19ου αιώνα, γράφτηκαν δύο σύντομες μελέτες γιά τή Νάξο άπο ξένους ιστορικούς, πού επικεντρώνουν όμως το ενδιαφέρον τους στην περίοδο τοϋ Δουκάτου τοϋ Αιγαίου - βλ. E. Curtius, Νάξος, ομιλία άπαγγελθεΐσα μεν εν τω εν Βερολίνφ Επιστημονικά) Συλλόγω τή 21 Φεβρουαρίου 1846 υπό Έρνεστου Κουρτίου, μεταφρασθείσα δε εκ τοϋ γερμανικού υπό Θεοδώρου Ααμαλα, τή προσθήκη άνασκευαστικον επιλόγου, 1889" E. D ugit, De insula Naxos, Παρίσι Πρόσφατα επίσης εκδόθηκαν δύο βιβλία τοϋ Θ. Κ ω τ σ ά κ η, Οί 'Ενετοί στή Νάξο , 2000, και Ή Νάξος κατά τήν 'Ενετοκρατία, 2001, που επιδιώκουν νά συγκεντρώσουν τα μέχρι σήμερα πορίσματα της έρευνας γιά τήν ναξιακή ιστορία των περιόδων που αναγράφονται στους τίτλους τους. Παράλληλα εκδόθηκαν καί βιβλία γιά το νησί με χαρακτήρα περισσότερο τουριστικού όδηγοϋ, όπως αυτό τοϋ Γ. Μελισσηνοϋ (Ή Νάξος σε απλή γεωγραφική, ιστορική καί γεωλογική επισκόπηση, β' έκδ., 1958), πού γνώρισε αρκετές εκδόσεις. 10. Τις απόψεις του γιά τήν ανάγκη ανάπτυξης τής γεωγραφίας στην Ελλάδα,

13 Διαδρομές τής ιστοριογραφίας στα νησιά τον Αιγαίου 505 αναπτύσσει ô Ά. Μηλιαράκης, στο άρθρο του "Περί της ωφελείας των γεωγραφικών επιστημών", π. Εστία, 4 (1877) Χαρακτηριστικό των αντιλήψεων του είναι το γεγονός ότι ô Ά. Μηλιαράκης, στη γεωγραφική βιβλιογραφία που συνέταξε, περιλαμβάνει από τις Ιστορικές μελέτες που σημειώνονται στον Πίνακα Ι, όσες είχαν εκδοθεί μέχρι τή δημοσίευση της βιβλιογραφίας του' βλ. Ά. Μηλιαράκης, Νεοελληνική γεωγραφική φιλολογία ήτοι κατάλογος των από τον γεωγραφηθέντων νπο Ελλήνων, 1889, (φωτ. επανέκδοση 1981), σ Οι επιλογές μάλιστα του Ά. Μηλιαράκη δέχθηκαν κριτική από συγχρόνους του - βλ. Β. Μυστακίδης, Νεοελληνική Γεωγραφική φιλολογία. Κρίσεις, διορθώσεις, προσθήκαι, Κωνσταντινούπολη 1890 (φωτομηχ. ανατύπωση χ.χ.,), ιδίως σ , και G. Η irssefeld, "Zur Geschichte der Geographie bei den Neugriechen" (1890), φωτ. ανατύπωση στον τόμο Β. Μ υ σ τ α κ ί δ η ς, δ.π., σ. 5. Γενικότερα γιά τις αλληλεπιδράσεις ιστορίας και γεωγραφίας τήν εποχή αυτή βλ. Χριστίνα Κουλοΰρη, Ιστορία καί γεωγραφία..., απ., κυρίως σ Ό Άντ. Μηλιαράκης, στή μελέτη του Κυκλαδικά ήτοι γεωγραφία καί ιστορία των Κυκλάδων νήσων από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τής καταλήψεως αύτων υπό των Φράγκων, 1874 (φιοτ. ανατύπωση 1981), σ. ε', σημείωνε ότι: "το β' μέρος θα περιλαμβάνη τήν μεσαιωνικήν ίστορίαν εν συνόλω ή κατά μέρος, το γ' δε τήν λεπτομερή γεωγραφικήν και άρχαιολογικήν αυτών περιγραφήν". Τα προαναγγελθέντα αυτά μέρη τών Κυκλαδικών δεν εκδόθηκαν, αντί αυτών όμως εκδόθηκαν οι επιμέρους μελέτες γιά τά τέσσερα νησιά, Αμοργό, Άνδρο, Κέα, Κίμωλο, που σημειώνονται στον Πίνακα Ι. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Ά. Μηλιαράκη βλ. Δ. Πασχάλης, "Μηλιαράκης Αντώνιος", Μεγάλιχ Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια, τ. 17, 2η έκδ., χ.χ., σ. 132, και Δ. Μουστάκας, "Αντώνιος Μηλιαράκης - Σπυρίδων Μηλιαράκης", Άνδριακον Ημερολόγιο ν τον έτους 1925, σ Όπως παρατηρεί ό ίδιος στον πρόλογο τοΰ έργου του Κυκλαδικά: "Ίστορίαν τών Κυκλάδων νήσων εν συνόλω ουδείς τών ημετέρων έγραψε, καθ' ά γιγνώσκω ουδέ τών ξένων. Αι ύπάρχουσαι νησιογραφίαι αναφέρονται εις ώρισμένας νήσους", βλ. Ά. Μ η λ ι α ρ ά κ η ς, Κυκλαδικά..., O.K., σ. στ'. 14. Έργογραφία του Π. Ζερλέντη, βλ. Ευ. Φωτιάδης, "Περικλής Γεωργίου Ζερλέντης", Γενική Ελληνική Βιβλιογραφία, τχ. 4(24), Ίοΰλιος-Αύγουστος 1936, σ Βιογραφικά στοιχεία γιά τον Π. Ζερλέντη βλ. Ά. Δρακάκης, "Δΰο Συριανοί λόγιοι (Κλών Στέφανος - Περικλής Ζερλέντης)", Έπετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών (Ε.Ε.Κ.Μ.), 9 ( ) Πολύτιμη γιά τήν ιστορία τών νησιών είναι ή αρχειακή του συλλογή, που σήμερα βρίσκεται στά Γ.Α.Κ." βλ. το σχετικό κατάλογο: Δ. Ζακυθηνός, "Κατάλογος τής συλλογής Περικλέους Ζερλέντου", Έπετηρίς τής 'Εταιρείας Βνζαντινών Σπονδών (Ε.Ε.Β.Σ.), 13 (1937) Τά ενδιαφέροντα του δεν περιορίστηκαν στο νησιωτικό χώρο, αυτόν όμως διαπραγματεύεται στο κΰριο μέρος τών ερευνών του. 'Ορισμένες άπό τις

14 506 Αημήτρτις Δημητρόπονλος σημαντικότερες μελέτες τοϋ Π. Ζερλέντη αναφέρονται στη Νάξο (Ιστορικά σημειώματα εκ τοϋ βιβλίου τών εν Νάξω Καπουκίνων, Ερμούπολη 1922, Φεουδαλική πολιτεία εν τη νήσω Νάξφ, Ερμούπολη 1925), στη Μύκονο (Σνστασις τοϋ κοινού των Μυκονίων, Ερμούπολη 1924) η γενικότερα στην ιστορία των νησιών των Κυκλάδων κατά τον 15ο-16ο αιώνα (Γράμματα των τελευταίων Φράγκων Δουκών τοϋ Αιγαίου Πελάγους , Ιωσήφ Νάκης Ιουδαίος Λουξ τοϋ Αιγαίου Πελάγους , Το Σαντζάκ των νήσων Νάξου, Άνδρου, Πάρου, Σαντορήνης, Μήλον, Σύρας , Ερμούπολη 1924). 16. Π. Ζερλέντη ς, Ίστορικαί ερευναι περί τας εκκλησίας των νήσων τής Ανατολικής Μεσογείου Θαλάσσης, τχ. 1, Ερμούπολη 1913 και τχ. 2, Ερμούπολη 1922 (φωτ. ανατύπωση 1998). 17. Ό σκοπός αυτός εκφράζεται και στο εισαγωγικό σημείωμα των έκδοτων βλ. Νησιωτική Έπετηρίς, τ. 1, Ερμούπολη 1918, σ. γ'. Ή ανάγκη κάλυψης τοϋ συνόλου των νησιών σε θέματα γεωγραφίας, ιστορίας και γλώσσας, εκφράζεται και στη μελέτη με τίτλο "Έκ των νησιωτικών, γεωγραφικά, ιστορικά, γλωσσικά", ο.π., σ , με την οποία ό Π. Ζερλέντης ανοίγει την ΰλη τής επετηρίδας. 18. 'Άς σταθούμε ιδιαίτερα στις εργασίες τοϋ Ί. Βισβίζη, (ενδεικτικά: "Αϊ βολαι τής νήσου Κέας", Ε.Ε.Β.Σ., 19 [1949] 26-74, "Ναξιακα νοταριακά έγγραφα των τελευταίων χρόνων του Δουκάτου τοϋ Αιγαίου [ ]", Έπετηρίς τοϋ Αρχείου τής Ιστορίας τοϋ Ελληνικού Δικαίου [Ε.Α.Ι.Ε.Δ.], 4 [1951] 1-165, "Τα έγγραφα δικαιοπραξιών τής Μυκόνου τοϋ 17ου και 18ου αιώνος", ΕΑ.Ι.ΕΔ., 5 [1954] , "Δικαστικά! αποφάσεις τοϋ Που αιώνος έκ τής νήσου Μυκόνου", ΕΑ.Ι.ΕΔ., 7 [1957] , "Το κληρονομικον δικαίωμα τών συζυγών επί, άτέκνου γάμου εις την Πάρον κατά τον 18ον αιώνα", Ε.Α.Ι.Ε.Δ., 8 [1958] ), τοϋ Γ. Πετρόπουλου, (Νομικά έγγραφα Σίφνου τής συλλογής Γ. Μαριδάκη [ ], Μνημεία τής Ελληνικής Ιστορίας, τ. 3, τχ. 1, 1956, Νοταριακαί πράξεις Μυκόνου τών ετών , Μνημεία τοϋ Μεταβυζαντινού Δικαίου, τ. 3, 1960), και τοϋ Άνδρ. Δρακάκη (ΉΣϋροςεπί Τουρκοκρατίας, τ. 1, Ερμούπολη 1948, "Ή Σΰρος έπι Τουρκοκρατίας - Ή δικαιοσύνη και το δίκαιον, Β"', Ε.Ε.Κ.Μ., 6 [1967] ). 19. Βλ. Ε. Υ. Kolodny, La population des îles de la Grèce. Essai de géographie insulaire en Méditerranée Orientale, 3 τ., Aix-en-Provence Νομίζω ότι τήν περίοδο αυτή, ανάλογη ήταν ή τύχη και μιας ειδικότερης μελέτης τοϋ Ε. Kolodny, γιά τήν Ερμούπολη, παρότι αυτή δημοσιεύτηκε μεταφρασμένη στην Επετηρίδα τής Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών ("Έρμούπολις - Σΰρος. Γέννησις και έξέλιξις μιας ελληνικής νησιωτικής πόλεως", μετάφρ. Ν. Τσάγκας, Ε.Ε.Κ.Μ. 8 [ ] ), σχεδόν ταυτόχρονα με τή γαλλική έκδοση της στο περιοδικό Méditerranée, 2 (1969). 21. Σημειώνουμε τή συμβολή τοϋ Σπ. Άσδραχα στην ανανέωση τής σχετικής με τις Κυκλάδες θεματογραφίας, τόσο μέσω δικών του μελετών (όπως: "Φορολογικοί, μηχανισμοί καί, οικονομία στο πλαίσιο των Ελληνικών κοινοτήτων [ιζ'-ιθ' αιώνας]", Ζητήματα 'Ιστορίας, 1983, σ , "Φορολογικές και περιο-

15 Διαδρομές xf\c ιστοριογραφίας στα vr\oià του Αιγαίου 507 ριστικές λειτουργίες των κοινοτήτων στην Τουρκοκρατία", Γα Ιστορικά, 5 [1986] 45-62, "Νησιωτικές κοινότητες: οι φορολογικές λειτουργίες", Τα Ιστορικά, 8 [1988] 3-36, και 9 [1988] ), όσο και μέσω διδακτορικών διατριβών πού εκπονήθηκαν υπό την επίβλεψη του. 22. Βλ., για παράδειγμα, τις διδακτορικές διατριβές: Ευτυχία Λιάτα, Ή Σέριφος κατά την Τουρκοκρατία (17Ός- 19ος αι.), 1987'Seva s ti Lazari, Économies et sociétés des îles de la mer Egée pendant l'occupation ottomane. Le cas de Mykonos, δακτ., Παρίσι 1989' Δ. Δημητρόπουλος, Ή Μύκονος τον 17ο αιώνα. Γαιοκτητικες σχέσεις καϊ οικονομικές συναλλαγές, 1997' Ι. Karachristos, Familie, Verwandtschaft, Heirat und Eigentumsübertragungen: das Beispiel der griechischen Insel Syros , δακτ., Βιέννη 1998' Αγλαΐα Κάσδαγλη, Land and marriage settlements in the Aegean. A case study of seventeenth-century Naxos, Βενετία 1999' Λυδία Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη, Ή νομική προστασία της γονικής περιουσίας στη Μύκονο ( 17ος-18ος ai), 1999' Eleftheria Ζ ei, Faros dans l'archipel grec XVIIe-XVIIIe siècles: multiples visages de l'insularité, δακτ., Παρίσι Σημαντικός είναι, αντίθετα, ό αριθμός μελετών ανθρωπολογικού προσανατολισμού, πού γίνονται την περίοδο αύτη για νησιά ή οικισμούς τών Κυκλάδων, με βάση την επιτόπια παρατήρηση ή και με χρήση αρχειακού υλικού άπό τα νησιά. Για παράδειγμα βλ. τις διδακτορικές διατριβές: Maria Yiannissop ο u 1 ο u, Société et religion en Grèce insulaire. Un exemple, Potamie - Tinos, Παρίσι 1992' Nikolitsa Matha-Dematha, Habitat et Rapports Socio-économiques à Sifnos, deuxième moitié du XIXe - debut du XXe siècle, δακτ., Παρίσι 1992' Irene Toundassakis, Parenté, mariage et succession dans le village de Vourkoti [Andros], δακτ. Παρίσι 1995' Εύα Καλπουρτζή, Συγγενικές σχέσεις καϊ στρατηγικές ανταλλαγών. Το παράδειγμα της Νάξου τον 17ο αιώνα, ΆΟήνα Σημειώνουμε ενδεικτικά: Χριστίνα Άγριαντώνη, "ΟΙ μετασχηματισμοί της βιομηχανικής δομής τής Ερμούπολης τον 19ο αιώνα", Νεοελληνική πόλη. 'Οθωμανικές κληρονομιές καϊ ελληνικό κράτος, τ. 2, 1985, σ ' τής ίδιας, Οί απαρχές της εκβιομηχάνισης στηνέλλάδα τον 19ο αιώνα, 1986, κυρίως σ ' Β. Καρδάσης, Σύρος, Σταυροδρόμι της Ανατολικής Μεσογείου ( ), 1987' Χρ. Λοΰκος - Δήμητρα Σαμίου, Οικονομικές συμπεριφορές, ψυχολογία καί βιοτικό επίπεδο ενός συριανού τοκιστή;. Στέφανος Α. Ρήγας, 1991* Χρ. Λούκος, "Τα έκθετα τής Ερμούπολης", Αφιέρωμα στον πανεπιστημιακό δάσκαλο Βασ. Βλ. Σφυρόερα, 1992, σ ' τοΰ ίδιου, "La petite ville face à la grande: le cas d'ano Syra au XIXe siècle", π. Αριάδνη, 7 (1994) ' τοΰ ίδιου, Πεθαίνοντας στη Σύρο τον 19ο αιώνα, Ηράκλειο Παράλληλα την ίδια περίοδο ή τοπική ιστοριογραφική παραγωγή συνεισέφερε μελέτες, όπως τό δίτομο έργο τοΰ Ά. Δρακάκη, 'Ιστορία τοϋ οικισμού της Ερμούπολης (Σύρας), 1979, Επίσης μελετήθηκε ή αρχιτεκτονική καί, πολεοδομική συγκρότηση τής Ερμούπολης (βλ. Ί. Τραυλός - Αγγελική Κόκκου, Ερμούπολη, 1980). Ή άνθηση αυτή "τών περί τήν Έρμούπο-

16 508 Αημήτρίχς Αημϊίτρόπουλος λη σπουδών" διευκολύνθηκε άπο την ύπαρξη σημαντικού αρχειακού ύλικοϋ, το όποιο από τα μέσα της δεκαετίας τοϋ 1970 συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ιστορικών που συνεργάζονταν με την "Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού"' βλ. σχετικά Χρ. Λοϋκος-Πόπη Ι\ο\έ\ΐΎ\,ΌδηγόςΑημοτικοϋΆρχείουΈρμούπολης , Βλ. Β. J. Slot, Archipelagus Turbatus. Les Cyclades entre colonisation latine et occupation ottomane, c , x. 1-2, Leiden/Istanbul Άπο τις σχετικές μελέτες σημειώνουμε τη σειρά 'Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, τοΰ εκδοτικού οίκου "Μέλισσα", όπου έχουν συμπεριληφθεί αξιόλογες εργασίες για αρκετά άπό τα νησιά των Κυκλάδων (Κέα, Πάρο, Νάξο, Σίφνο, Μύκονο, Τήνο, Σαντορίνη, Σΰρο κ.ά.) και επίσης την πρόσφατη έκδοση των Κ. Παπαϊωάννου, Αικατερίνης Δημητσάντου-Κρεμέζη, Μαρίας Φινέ, Το παραδοσιακό σπίτι στο Αίγαϊο. Ή γενική αρχιτεκτονική διάρθρωση τον καί ή τυπολογία της μέσα άπο αντιπροσωπευτικά σχέδια, Γιά τις ανθρωπολογικές μελέτες βλ. πρόχειρα τις διδακτορικές διατριβές που σημειώσαμε παραπάνω, όπου και παραπομπές σε ειδικότερη βιβλιογραφία. 27. Βλ. γιά παράδειγμα το τετράτομο έργο τοϋ Δ. Δώρ ιζα, Ή αρχαία Τήνος, 197Φ Ή μεσαιωνική Τήνος, 1976' Ή Τήνος επί Τουρκοκρατίας καί κατά τον αγώνα τον 1821, 1978Ήνεα Τήνος, 198ΓΔ. Πολέμης, Ιστορία τής Άνδρου, Άνδρος 198Γ Σ. Συμεωνίδης, Ιστορία τής Σίφνου από τήν προϊστορική εποχή μέχρι τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, 1990' Χ. Μπαμποΰνης,Ή Μήλος άπο τήν αρχαιότητα, έκδοση Φίλων Αδάμαντος, 1993' Χρ. Γεωργό υ σης, Πάρος, Αντίπαρος, Βλ. ανατυπώσεις όπως: Ά. Βάλληνδας, 'Ιστορία τής νήσου Κύθνου άπο των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, 1990' ό ίδιος, Κυθνιακά ήτοι τής νήσου Κύθνου χωρογραφία καί Ιστορία..., 1990' Ί. Χατζιδάκ η ς, Ή Ιστορία τής νήσου Μήλου, 1994' Δ. Πασχάλης, Ή Άνδρος ήτοι ιστορία τής νήσου άπο των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ'ήμας, 1995'Τρ. Εύαγγελίδης, Ή Μύκονος ήτοι Ιστορία τής νήσου άπο των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, 1996' Δρ. Δρόσος, 'Ιστορία τής νήσου Τήνου άπο τής πέμπτης σταυροφορίας μέχρι τής ενετικής κυριαρχίας καί εκείθεν μέχρι τον 1821, 1996' Μ.-Φ. Ζαλλώνης, 'Ιστορία τής Τήνου, μετάφρ. Δημ. Μαυρομαρά, 1997' Τιμ. Άμπελος, 'Ιστορία τής νήσου Σύρου άπο των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, [Ερμούπολη] 1998' Ζ. Γαβαλάς, "Ή νήσος Φολέγανδρος", και Άλκ. Χαρίλαος, "Ή νήσος Φολέγανδρος", σέ ένα τόμο μέ ενιαίο τίτλο Ή νήσος Φολέγανδρος, 2000 κλπ. 29. Στις εξαιρέσεις συγκαταλέγεται το πρόσφατο βιβλίο τής Χριστίνας Άγ ρ ι α ν τ ώ ν η και τής Άγ γελικής Φενερλή, 'Ερμούπολη - Σύρος, 'Ιστορικό οδοιπορικό, Ή Θήρα είναι το μόνο νησί των Κυκλάδων που διαθέτει τρεις σχετικές εκδόσεις: μέ επιμέλεια τοϋ Μ. Δανέζη, Σαντορίνη, , Σαντορίνη, 1971, και μέ επιμέλεια τοΰ Ίω. Μ. Δανέζη, Σαντορίνη Θήρα, Θηρασία, Άσπρονήσι, 'Ηφαίστεια, 2001.

17 Διαδρομές της ιστοριογραφίας στα νησιά τον Αιγαίον Για τη σχετική με το θέμα προβληματική βλ. Β. Παναγιωτόπουλος, "Γενικό και μερικό...", ο.π., σ Βλ. Κ. Γκιών, Ιστορία της νήσου Σίφνου άπο των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, μετά περιγραφής των αρχαίων αυτής μεταλλείων χρυσού καί αργύρου, Σύρος Μια αναλυτική παρουσίαση της νεώτερης περί Σίφνου ιστοριογραφίας βλ. Βασ. Σφυρόερας, "Ή σιφναϊκή ιστοριογραφία άπο τις αρχές τοΰ δεκάτου ενάτου αιώνα μέχρι σήμερα", Πρακτικά. Α' Διεθνούς Σιφναϊκού Συμποσίου, τόμος Β', Βυζάντιο - Φραγκοκρατία - Τουρκοκρατία - Νεότεροι Χρόνοι, 2001, σ Βλ. Γ. Πετρόπουλος, Νομικά έγγραφα Σίφνου..., ο.π., καί Β. Σφυρόερας, "Έγγραφα τής νήσου Σίφνου ( ) εκ τής συλλογής Γ. Μαριδάκη", Έπετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου, 17(1967) Βλ. ενδεικτικά τις μελέτες τοϋ Σ. Συμεωνίδη: Ιστορία τής Σίφνου..., "ο.π: Ή Κυρία Βρυσιανή ήγουν συμβολή εις τήν ίστορίαν τής εν Σίφνω Ιεράς Μονής τοϋ Γενεθλίου τής Θεοτόκου, 1966' Ή Κυρία Βρυσιανή (Τά νεώτερα ιστορικά στοιχεία), 198Γ Ιστορικά Αγίου Κωνσταντίνου Άρτεμώνος Σίφνου, 1991, και πλήθος άλλων δημοσιεύσεων στην επετηρίδα Σιφνιακά και σε άλλα περιοδικά καί, εφημερίδες (βλ. καί, κατάλογο των εργασιών του: Έργογραφία [ ], 1989). 36. Βλ. ενδεικτικά: Θ. Σπεράντσας, Ή Παναγία ή Χρυσοπηγή τής Σίφνου, 1949' Άντ. Τροϋλλος, Ιστορικά καί λαογραφικά σημειώματα Σίφνου, 1956' Ά. Κανακάρης, Σιφναϊκον Αεξιλόγιον, 1958' Θ. Άλιπράντης, Θησαυροί τής Σίφνου. Εικόνες των ναών καί των μονών, 1979' Ν. Καλαμάρης, Παιδευτήριο τοϋ Αρχιπελάγους. Ιστορία τής Σχολής τοϋ Παναγίου Τάφου τής Σίφνου, 1982' Γ. Πρόκος, Συνοπτική ιστορία τοϋ Δημοτικού Σχολείου Άρτεμώνος Σίφνου, 1985' Φιλ. Βιτάλης, Ό ίερος ναός τής Παναγίας Κόγχης Άρτεμώνος Σίφνου, 1985' Μ. Φιλιππάκης, Τοπωνύμια τής Σίφνου, 1989' Ν. Ανδριώτης - Ρ. Οίχαλιώτης, Βιβλιοθήκες τής Σίφνου. Κατάλογος έντυπων. Οί βιβλιοθήκες τής Ί. Μ. Βρύσης καί τοϋ Γυμνασίου, 1994' Ν. Στα φύλο π άτη ς, Τά λαϊκά τραγούδια καί τά κάλαντα τής Σίφνου ( ). Λαογραφική μελέτη με μιά μεγάλη συλλογή στιχουργημάτων, Σημειώνονται γιά παράδειγμα οί διδακτορικές διατριβές: Αναστασία Τζάκου, Κεντρικοί οικισμοί τής Σίφνου. Μορφή καί εξέλιξη σε ένα παραδοσιακό σύστημα, 1976' F. Chr. Wagner, Οί οικισμοί αγγειοπλαστών τής Σίφνου. 'Ένα παράδειγμα ανώνυμης αρχιτεκτονικής ώς έκφραση τοϋ περιβάλλοντος, τοϋ τρόπου ζωής, τής οικονομίας κα^ τής οικιστικής μορφής, μετάφρ. Ν. Βαφειάδης-Χασαπόπουλος, 200Γ Nikolitsa Matha-Dematha, ο.π: Ελένη Σ π α θ ά ρ η - Μ π ε γ λ ί τ η, Οί αγγειοπλάστες τής Σίφνου, Κοινωνική συγκρότηση - Παραγωγή - Μετακινήσεις, Στοιχεία επίσης γιά τήν εκπαίδευση στή Σίφνο περιλαμβάνονται στις πρόσφατες διδακτορικές διατριβές:

18 510 Δημήτρης Δημητρόπονλος Δ. Σακκής, Ή εκπαίδευση στίς Νοτιοδυτικές Κυκλάδες κατά την Λ' 'Οθωνική περίοδο ( ), Άννίτα Πρασσα, Ή εκπαίδευση στίς Κυκλάδες κατά την καποδιστριακη περίοδο ( ), δακτ., Βλ. για παράδειγμα τη μελέτη τοϋ Κ. Κόμη, "Δημογραφικές όψεις της Σίφνου: από την οθωμανική περίοδο στην εποχή του Καποδίστρια", στον τόμο: Ίστορικοδημογραφικά. Μελέτες ιστορίας και ιστορικής δημογραφίας τον ελληνικού χώρου, 1999, σ , και τις μελέτες τοϋ συλλογικού τόμου Σίφνος, που εξέδωσε το 1998 το Υπουργείο Αιγαίου.

19

20

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ3: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ3: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΥ 12Κ5 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας 12Κ3 Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία 12Κ4 Εισαγωγή στην Βυζαντινή Ιστορία (Α Εξάμηνο-Μάθημα Κορμού) 12Κ17 Ιστορία της Τέχνης: Μεσαίωνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ . Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν 1 Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν Έλενα Κωνσταντινίδου, Επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ Σας καλοσωρίζουμε στο μάθημα της «Αρχιτεκτονικής ανάλυσης παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

300 Βιβλιοκρισίες ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

300 Βιβλιοκρισίες ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 300 Βιβλιοκρισίες Σταύρος Τάξης, Συνοπτική ιστορία και τοπογραφία της Λέσβου, φωτομηχανική ανατύπωση της έκδοσης του 1909, επιμέλεια και σύνταξη ευρετηρίων Β. Αναστασιάδης, Σπ. Καράβας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμων. Τομ. 12, 1989 ΣΕΛΙΔΑ ΤΙΤΛΟΥ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Mnimon Mnimon To cite this article:

Μνήμων. Τομ. 12, 1989 ΣΕΛΙΔΑ ΤΙΤΛΟΥ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Mnimon Mnimon  To cite this article: Μνήμων Τομ. 12, 1989 ΣΕΛΙΔΑ ΤΙΤΛΟΥ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Mnimon Mnimon http://dx.doi.org/10.12681/mnimon.377 Copyright 1989 To cite this article: Mnimon (1989). ΣΕΛΙΔΑ ΤΙΤΛΟΥ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Μνήμων,

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

Εμμανουήλ Βαρβούνης, 5 Καθηγητής 3. Θεωρία και Μεθοδολογία. Αντώνιος Μπαρτσιώκας, τη Φυσική Ανθρωπολογία* Γεώργιος Αγελαρίδης, ΕΕΔΙΠ.

Εμμανουήλ Βαρβούνης, 5 Καθηγητής 3. Θεωρία και Μεθοδολογία. Αντώνιος Μπαρτσιώκας, τη Φυσική Ανθρωπολογία* Γεώργιος Αγελαρίδης, ΕΕΔΙΠ. Συνοπτικός κατάλογος διδασκόμενων μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2013 2014 Α. Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) Α εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο 2013 2014) Α/Α Αριθμός Διδάσκων πιστωτικών μονάδων / 1. Εισαγωγή στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 Κυριακή 29 Μαΐου Εξόρμηση εθελοντικών καθαρισμών των ακτών της Σίφνου Τόπος Συγκέντρωσης: πλατεία Αρτεμώνα Ώρα: 11:00 Οργάνωση: ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ AΛΤΟΥΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ AΛΤΟΥΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ AΛΤΟΥΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι ΚΟ Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΑΛΤΟΥΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Προσωπικές πληροφορίες Οικογενειακή κατάσταση: Eγγαμος Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΜΑΡΑ Καθηγητή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ΟΜΙΛΙΑ Κυρίες και Κύριοι, Είναι μοιραίο, όταν ακολουθείς ως ομιλητής τους συγκεκριμένους σπουδαίους προλαλήσαντες να πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας

Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας Ιστορία της πόλης και της πολεοδομίας Ενότητα 1: Aντικείμενο και εννοιολογικοί προσδιορισμοί Δώρα Μονιούδη-Γαβαλά Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 15 ος -20ός αι. Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Aπό το Nαύπλιο στην Tριπολιτσά: H σημασία της μεταφοράς μιας περιφερειακής πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Αθήνα, 22/7/2013 To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Η Σύρος είναι νησί των Κυκλάδων. Πρωτεύουσά της είναι η Ερμούπολη, η οποία είναι πρωτεύουσα της Περιφέριας Νότιου Αιγαίου αλλά και του πρώην Νομού Κυκλάδων. Η Σύρος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ιστοριογραφίας

Ιστορία της Ιστοριογραφίας Ιστορία της Ιστοριογραφίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1) Τα Annales. Μια «μικρή διανοητική επανάσταση» στο πεδίο της Ιστοριογραφίας Ρίκα Μπενβενίστε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία Ενότητα 1η: Εισαγωγή Ελευθερία Μαντά, Λέκτορας Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας.

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες μας. ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΟΡΑΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Λεμεσός, πόλη μας αγαπημένη. Η πόλη που γεννηθήκαμε, η πόλη που μεγαλώνουμε. Πόλη που γέννησες και ανάθρεψες τους γονείς και τους παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2015-2016 09:00-12:00 Μεσαία ΔΕΥΤΕΡΑ, 18-01-2016 ΤΡΙΤΗ, 19-01-2016 ΤΕΤΑΡΤΗ, 20-01-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού 2012-13

Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού 2012-13 Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού 2012-13 Β εξάμηνο Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιταλικά Β Εισαγωγή στη Δημογραφία ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Εισαγωγή στην Οθωμανική Ιστορία ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΜΕΛΈΤΗΣ ΝΈΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΎ ΜΝΗΜΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΜΕΛΈΤΗΣ ΝΈΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΎ ΜΝΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΜΕΛΈΤΗΣ ΝΈΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΎ ΜΝΗΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΚΡΙΔΗΣ, Ό 'Αλέξανδρος Έλλάδιος και ή Ρωσία ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, Ή θέσπιση της 'Ιστορίας τών Ε πιστημών στη Φυσικομαθηματική Σχολή ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ / 1η ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ / 2η ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / 1η ΧΑΤΖΗΙΕΡΕΜΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ / 1η. ΛΕΣΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ / 1η

ΔΡΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ / 1η ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ / 2η ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / 1η ΧΑΤΖΗΙΕΡΕΜΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ / 1η. ΛΕΣΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ / 1η /ΜΗ 1 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / 1η 2 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / 1η 3 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΑΓΑΘΟΥΛΑ / 1η 4 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΛ ΣΥΡΟΥ ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / 1η 5 6 7 ΣΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

12 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ στην εκπαιδευση

12 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ στην εκπαιδευση προλογοσ Το βιβλίο αυτό αποτελεί καρπό πολύχρονης ενασχόλησης με τη θεωρητική μελέτη και την πρακτική εφαρμογή του παραδοσιακού χορού και γράφτηκε με την προσδοκία να καλύψει ένα κενό όσον αφορά το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η δόµηση στις Κυκλάδες τις τελευταίες δεκαετίες : µια απόπειρα καταγραφής και αξιολόγησης

Η δόµηση στις Κυκλάδες τις τελευταίες δεκαετίες : µια απόπειρα καταγραφής και αξιολόγησης Η δόµηση στις Κυκλάδες τις τελευταίες δεκαετίες : µια απόπειρα καταγραφής και αξιολόγησης 1. Το σύγχρονο πλαίσιο της οικοδοµικής δραστηριότητας στις Κυκλάδες: Τουρισµός και ανεπάρκεια οικιστικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Καπετάν Βασίλη 1ου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2016-2017 ΔΕΥΤΕΡΑ, 23-01-2017 ΤΡΙΤΗ, 24-01-2017 ΤΕΤΑΡΤΗ, 25-01-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Το πρόγραμμα «Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι για μύστες της αειφορίας»

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Το πρόγραμμα «Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι για μύστες της αειφορίας» ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Το πρόγραμμα «Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι για μύστες της αειφορίας» Δημιουργία: Ιωάννα Παπαλεξίου, ΠΕ06, MEd, Νάντια Γαλανοπούλου, ΠΕ12, MSc Παρουσίαση: Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεύθυνση Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων, ανακοινώνει τις κάτωθι κενές θέσεις. 515 Τοπική Κοινότητα Πάγου. 960 Τοπική Κοινότητα Χρούσων

Η Διεύθυνση Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων, ανακοινώνει τις κάτωθι κενές θέσεις. 515 Τοπική Κοινότητα Πάγου. 960 Τοπική Κοινότητα Χρούσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ EΡΜΟΥΠΟΛΗ 9-06-205 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ. 28 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τμ. Φαρμάκων και Φαρμακείων Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Προβλήµατα Γεωγραφίας και ηµογραφίας στη νεώτερη Eλλάδα», Tετράδια Eργασίας ΚΝΕ/ΕΙΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση και η αλληλεπίδραση της ΚΔΒΚ με τους επιστημονικούς φορείς της περιοχής

Η σχέση και η αλληλεπίδραση της ΚΔΒΚ με τους επιστημονικούς φορείς της περιοχής Η σχέση και η αλληλεπίδραση της ΚΔΒΚ με τους επιστημονικούς φορείς της περιοχής ημήτριος Μαυροματίδης, Πρόεδρος ιοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/Τ Μ Παρασκευή Χριστοπούλου, Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/Τ Μ Forum

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δευτέρα 27 Μαΐου 2013 Βασικές έννοιες και αρχές της τουριστικής βιομηχανίας/ Η ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Σχ. Έτος ΟΜΑΔΑ: Κατερίνα Αραπίτσα Κατερίνα Βίτση Ειρήνη Γκραμόζι Σοφία Ντασιώτη

ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Σχ. Έτος ΟΜΑΔΑ: Κατερίνα Αραπίτσα Κατερίνα Βίτση Ειρήνη Γκραμόζι Σοφία Ντασιώτη ΓΕΛ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Σχ. Έτος 2015-2016 ΟΜΑΔΑ: Κατερίνα Αραπίτσα Κατερίνα Βίτση Ειρήνη Γκραμόζι Σοφία Ντασιώτη Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΒΑΦΗ Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΒΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 28 10 62 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

τετράδια εργασίας 18

τετράδια εργασίας 18 ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ τετράδια εργασίας 18 Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Δημήτρης Δημητρόπουλος, Μιχάλης Κοκολάκης, Ευδοκία Ολυμπίτου ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων. για 728 θέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού

Παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων. για 728 θέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 27-04-2016 Παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων για 728 θέσεις του Υπουργείου Πολιτισμού Η Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (Δημόσιες και Ιδιωτικές)

ΠΡΟΣ: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (Δημόσιες και Ιδιωτικές) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ---- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ιστοριογραφίας

Ιστορία της Ιστοριογραφίας Ιστορία της Ιστοριογραφίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2) Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Πολυμέρης Βόγλης Παραδοσιακή ιστοριογραφία Εδραιώνεται τον 19 ο αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία]

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ειδικές μορφωτικές εκδηλώσεις 2014 2015 www.eie.gr Νέες προσεγγίσεις στην Ιστορία του Νότου της Ρωσικής Aυτοκρατορίας, 1784-1914 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. /νση : Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Τηλέφωνο : 2104291074 Fax : 210-4291073 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΗνήσοςΚέασταπλαίσιατηςαειφόρου ανάπτυξης.

ΗνήσοςΚέασταπλαίσιατηςαειφόρου ανάπτυξης. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΗνήσοςΚέασταπλαίσιατηςαειφόρου ανάπτυξης. Μαρία ΔΕΜΕΝΕΓΑ Αρχιτέκτων μηχανικός Ε.Μ.Π. Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Κοινωνιολογία

Αγροτική Κοινωνιολογία Αγροτική Κοινωνιολογία Θεματική ενότητα 2: Η μελέτη του αγροτικού χώρου στην Ελλάδα Όνομα καθηγητή: Χαράλαμπος Κασίμης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικοί στόχοι Στόχος αυτής της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

S. Berstein & P. Milza, Ιστορία της Ευρώπης, τόμοι 3, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997.

S. Berstein & P. Milza, Ιστορία της Ευρώπης, τόμοι 3, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997. Βιβλιογραφία Για την εικονογράφηση χρησιμοποιήθηκαν Ελένη Γαρδίκα-Κατσιαδάκη & Γιώργος Μαργαρίτης, Το Αιγαίο των Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913, Υπουργείο Αιγαίου & Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 03.05.2017 Α.Π: 402 Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ Πατησίων 42, 10682 Αθήνα τηλ. 30(1) 772 3818

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014 Βασικές έννοιες και αρχές της τουριστικής βιομηχανίας/ Η

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο;

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Ένας σύντομος οδηγός για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση του αρχείου σας σε αποθετήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στις έννοιες και τα εγχειρίδια της βυζαντινής φιλολογίας. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Mια πρώτη επαφή με τη Βυζαντινή Φιλολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ. ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ και ΤΑΞΙΘΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ. ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ και ΤΑΞΙΘΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ και ΤΑΞΙΘΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Dewey Decimal Classification (DDC) Οι βιβλιοθήκες σπουδαστήρια της Φιλοσοφικής Σχολής χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 18.05.2016 Α.Π: 548 Το Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Εξάμηνο. Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων. Τζώρτζια Πλατυπόδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Διαχείριση Μνημείων Ε.Κ.Π.Α.

1 ο Εξάμηνο. Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων. Τζώρτζια Πλατυπόδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Διαχείριση Μνημείων Ε.Κ.Π.Α. 1 ο Εξάμηνο 2015-2016 Αποτυπώσεις και τεκμηρίωση αντικειμένων Τζώρτζια Πλατυπόδη Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Διαχείριση Μνημείων Ε.Κ.Π.Α. ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ναύπλιο, Βουλευτικό Παρασκευή 9 - Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015 Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, απόγευμα Εναρκτήρια Συνεδρία 6.00-6.30: Υποδοχή Συνέδρων και Κοινού 6.30-6.40: Προσφώνηση

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΠΡΟΣΟΧΗ! ΛΟΓΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΚ Ή ΕΚ, Π.Ε. Ή Α.Υ. Ή ΠΟΛΙΤ.Θ., ΚΕ.ΣΥ.Π., ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΕΚ Ή ΑΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΠΕ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΡΑΣΕΠ, Ε.Κ.Φ.Ε., ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

ΕΚ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΚ Ή ΕΚ, Π.Ε. Ή Α.Υ. Ή ΠΟΛΙΤ.Θ., ΚΕ.ΣΥ.Π., ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΕΚ Ή ΑΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΠΕ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΡΑΣΕΠ, Ε.Κ.Φ.Ε., ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ 1 ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9,75 0,38 1,00 11,13 0,50 0,50 11,63 1η 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ 1 ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11,00 0,00 1,00 12,00 1,00 1,00 13,00 1η 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ 1 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΑΓΑΘΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ Κατάλογος Έκθεσης: Πεντακόσια χρόνια έντυπης παράδοσης του Νέου Ελληνισμού (1499-1999) Επιμέλεια Κ.Σπ. Στάικος, Τ.Ε. Σκλαβενίτης Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2000, 4ο, ιστ'+503

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερολόγιο 2017 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του, για το έτος 2017. Η φετινή έκδοση με τοπία, όλα επιλεγμένα από την ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΕΡΜΟΥΠΟ- ΛΗ, δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη Το παρόν ηλεκτρονικό εγχειρίδιο έχει ως στόχο του να παρακολουθήσει τις πολύπλοκες σχέσεις που συνδέουν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ νέου προγράμματος Α 1 Υ101 Υ Αρχαία Ιστορία Ι Αρχαία Ιστορία Ι (Β Α 2 Υ102 Υ Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ/ Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ((Α+Β)+Γ) ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) ΣΥΝΟΛΟ (Α)

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ/ Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ((Α+Β)+Γ) ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) ΣΥΝΟΛΟ (Α) Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ/ Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΜΟΡΙΩΝ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ (Α) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Μυτιλήνη, 28 Σεπτεμβρίου 2010 Στην υπ αρ. 2/22.09.2010 Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΠΥΣ Ε ΚΥΚΛΑ ΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΠΥΣ Ε ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΡΑ ΙΟ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ -ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ- ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ--.05.10 Α 2904010 - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΛΟΥ 2904010-1 -1 2950082 - ΕΠΑ.Λ. ΜΗΛΟΥ 2950082-1 -1-1 -1 +1-1 -1-1 +1 2954010 - ΓΕ.Λ. ΜΗΛΟΥ 2954010-1

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 8: ΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 8: ΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 8: ΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΜΟΙ ΕΤΟΣ 1 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΧΗ ΔΙΦΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 8 1957-1965 2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 1971-1977 3 ΚΡΙΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΘΗΝΑ 3 1971-1976 4 ΕΚΛΟΓΗ 6 1953-1955 5 ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΜΠ 5o Εξάμηνο, 2009 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η «Αρχιτεκτονική Ανάλυση Παραδοσιακού Οικισμού», σύμφωνα με το σημερινό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ Χρ. ΜΑΚΡΗ M.Sc. Γεωλόγος Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Βιβλιογραφία Για τις θεματικές σεμιναρίων στο ΠΜΣ Ανδρομάχη Οικονόμου

Ενδεικτική Βιβλιογραφία Για τις θεματικές σεμιναρίων στο ΠΜΣ Ανδρομάχη Οικονόμου Ενδεικτική Βιβλιογραφία Για τις θεματικές σεμιναρίων στο ΠΜΣ Ανδρομάχη Οικονόμου 1. Τοπική Ιστορία-Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον Arjun Appadurai, 2014, Νεωτερικότητα χωρίς σύνορα. Πολιτισμικές διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Περιφερειακός ιευθυντής Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Περιφερειακός ιευθυντής Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 17-8-2011 Αρ. Πρωτ.: 4507 ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση : Οµήρου 15 & Εστίας 2 Ταχ.Κώδικας : 84100 Σύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 3: Βυζαντινή Επιστολογραφία: είδη - χαρακτηριστικά. Συνέσιος ο Κυρηναίος: Βίος και Έργο Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα έρθουν

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσκυνήματα του Δεκαπενταύγουστου από την Τήνο μέχρι την Αμοργό

Τα προσκυνήματα του Δεκαπενταύγουστου από την Τήνο μέχρι την Αμοργό Τα προσκυνήματα του Δεκαπενταύγουστου από την Τήνο μέχρι την Αμοργό Όπου και να βρεθεί κανείς τον Δεκαπενταύγουστο μοσχοβολά η χάρη Της. Αυτή θα σε οδηγήσει να ανάψεις ένα κερί και να γιορτάσεις μαζί Της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ / /

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ / / ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. / Περιοχή Διεύθυνση: Τηλέφωνο :.. Θεωρήθηκε ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Διευθυντής Περιοχής ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ / / ΦΩΤΟ- ΓΡΑΦΙΑ Ο εικονιζόμενος (Επώνυμο, Όνομα) του (Πατρώνυμο) και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟ (04 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟ (04 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016-2017 Α ΕΞΑΜΗΝΟ (04 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ 04/09/2017 ΔΕΥΤΕΡΑ - Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Ι, (Υ), Αμφ. 1, Αίθ.

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA IΣΤΟΡΙΑΣ Β εξαμήνου ακαδ. έτους ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ 9-10 Γερμανικά ΙΙ

TMHMA IΣΤΟΡΙΑΣ Β εξαμήνου ακαδ. έτους ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ 9-10 Γερμανικά ΙΙ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TMHMA IΣΤΟΡΙΑΣ Β εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ 9-10 Γερμανικά ΙΙ 10-11 Γερμανικά ΙΙ 11-12 Γερμανικά ΙΙ 12-13 Γαλλικά ΙΙ Μπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων Ενότητα 1 : Εισαγωγή Τοκμακίδης Κωνσταντίνος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ιστορία Κατασκευών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ιστορία Κατασκευών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ιστορία Κατασκευών Ενότητα 4.2a: Η αρχιτεκτονική των κτιρίων στα αστικά κέντρα του 19 ου αιώνα στην Ελλάδα πλαίσιο και κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Η λέξη 'κως' προέρχεται από την λέξη 'κοίον = πρόβατό πληθυσμός 34.280 κατοίκους, τρίτο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ερμούπολη 06-02 - 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ.Πρωτ.:Οικ.19721/1355 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA IΣΤΟΡΙΑΣ Β εξαμήνου ακαδ. έτους ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ 9-10 Γερμανικά ΙΙ

TMHMA IΣΤΟΡΙΑΣ Β εξαμήνου ακαδ. έτους ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ 9-10 Γερμανικά ΙΙ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TMHMA IΣΤΟΡΙΑΣ Β εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017 ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΩΡΕΣ 9-10 Γερμανικά ΙΙ 10-11 Γερμανικά ΙΙ 11-12 Γερμανικά ΙΙ 12-13 Γαλλικά ΙΙ Μπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων

Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων Το λήμμα αποτελείται από τα εξής μέρη: Οδηγίες για Λήμματα Τοπωνυμίων Τίτλος λήμματος Δελτίο λήμματος Κυρίως λήμμα Χρονολόγιο Προτεινόμενη βιβλιογραφία (βλ. Γενικές Οδηγίες Σύνταξης Λημμάτων) Γλωσσάρι

Διαβάστε περισσότερα

Κύθνος (Θερμιά) Κυκλάδων

Κύθνος (Θερμιά) Κυκλάδων ΚΕΠΕΜ Σεμινάρια χορού 2012-2013 1 ο Σεμινάριο: Κύθνος (Θερμιά) Κυκλάδων Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 18.00-21.30 Εισηγητής: Μάκης Πιρπινιάς ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΛΦ ΑΡΧΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερες πόλεις ήταν η Κνωσός, η Φαιστός, η Ζάκρος και η Γόρτυνα

Κυριότερες πόλεις ήταν η Κνωσός, η Φαιστός, η Ζάκρος και η Γόρτυνα Ηφαίστειο της Θήρας Η Μινωική Κρήτη λόγω της εμπορικής αλλά και στρατηγικής θέσης της έγινε γρήγορα μεγάλη ναυτική και εμπορική δύναμη. Οι Μινωίτες πωλούσαν τα προϊόντα τους σε όλη τη Μεσόγειο με αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Ελένη Δ. Γράψα Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Αρχείων Ν. Λευκάδας e-mail: mail@gak. lef.sch. g Ιστορικά στοιχεία Τον Ιούλιο του 1684 ο Βενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα