ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β' ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β' ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ"

Transcript

1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β' ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΤΟΜΟΣ Β' ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ - ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑ 2005

2

3 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ Η ΣΙΦΝΟΣ Ή ιστοριογραφία για τα νησιά του Αιγαίου κατά τον 19ο και 20ο αιώνα έχει ακολουθήσει διαδρομές ανάλογες με εκείνες άπο τις όποιες διήλθε γενικά ή ελληνική τοπική ιστορία. Χαρακτηριστικό της αίγαιακής ιστοριογραφίας είναι ότι το νησί, ανεξάρτητα από το μέγεθος του, αποτελεί τον άξονα κα ν ι τη μονάδα αναφοράς της. Πράγματι, ενώ σπανίζουν οι μελέτες πού εξετάζουν συνολικά τον αίγαιακό χώρο -ή επιμέρους διοικητικές του ενότητες- αντίθετα είναι πολυάριθμες οι μελέτες εκείνες, όπου ο γεωγραφικά προσδιορισμένος τόπος αποτελεί μεν το πεδίο αναφοράς, περιορίζεται όμως στην εξέταση ενός μόνο νησιού. Έτσι άπό τά τέλη του 19ου αιώνα, πυκνώνουν οι μελέτες τοπικής ιστορίας, πού ουσιαστικά αποτελούν μονογραφίες γιά την ιστορία νησιών. Ό συνήθης τύπος τών μελετών αυτών, πού ανθούν μέχρι το πρώτο μισό τοΰ 20ού αιώνα, είναι ή εξέταση τής ιστορικής διαδρομής τοΰ κάθε νησιού άπό τήν αρχαιότητα έως τήν εποχή συγγραφής τοΰ έργου, σε επάλληλα χρονικά επίπεδα: "άπό αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ' ημάς", όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται στον υπότιτλο πολλών άπό αυτές. Στόχος εδώ τοΰ συγγραφέα είναι νά φωτισθεί όχι μόνο ή ιστορία τοΰ νησιού, άλλα κυρίως νά αναδειχθεί ή ιδιαιτερότητα του και ή "ξεχωριστή προσφορά του" στους αγώνες ή στην ανάπτυξη τοΰ ελληνικού έθνους. Κατά κανόνα ή διάρθρωση τών "ιστοριών" τοΰ τύπου αυτού είναι ή ακόλουθη: εκτενής αναφορά στην αρχαιότητα', περιορισμένη εξέταση τής βυζαντινής περιόδου, αναλυτικότερη καταγραφή τής περιόδου τής λατινικής και οθωμανικής κυριαρχίας και τέλος περιγραφή τής μετά τήν απελευθέρωση κατάστασης, με παράλληλη μνεία πληροφοριών πού α φορούν τή σύγχρονη με το συγγραφέα εποχή. Ακολουθείται δηλαδή σε γενικές γραμμές, προσαρμοσμένο στις τοπικές ανάγκες, το τρίσημο σχήμα τής ελληνικής ιστορίας πού είχαν εισαγάγει ο Σπ. Ζαμπέλιος και κυρίακ ô Κων. Παπαρρηγόπουλος, το όποιο αποτέλεσε οδηγό γραφής άλλα και ανοικτό πεδίο συμπληρώσεων κα\ τοπικών προσαρμογών 3. Παράλληλα οι μελέτες αυτές κατά κανόνα πλουτίζονται μέ γεωγραφικές πληροφορίες, ποικίλο υλικό λαογραφικού χαρακτήρα (παραδόσεις, παροιμίες, τραγούδια κ.λπ.), τοπωνυμικό, ονοματολογικό και γλωσσικό υλικό, καθώς καϊ αναφορές στους σύγχρονους "επιφανείς άνδρες" 4.

4 496 Δημήτρης Δημητρόπονλος Μέχρι τα μέσα λοιπόν του 20οϋ αιώνα, όλα σχεδόν τα νησιά είχαν αποκτήσει μία η περισσότερες ιστορίες τοϋ τΰπου που περιγράψαμε παραπάνω. Στα νησιά εκείνα που δεν εντάχθηκαν στο ελληνικό κράτος αμέσως μετά την ίδρυση του, ή τοπική ιστοριογραφία σε γενικές γραμμές ακολουθεί τά πρότυπα που εΐχαν διαμορφωθεί στον απελευθερωμένο ελληνικό χώρο. Ιδιαίτερα όμως οι μελέτες εκείνες, που γράφτηκαν πριν τήν ενσωμάτωση των νησιών τοϋ Βορειοανατολικού Αιγαίου ή τών Δωδεκανήσων στο ελληνικό κράτος, άπο τοπικούς λόγιους που ζούσαν στην οθωμανική αυτοκρατορία, χαρακτηρίζονται σε γενικές γραμμές άπο αναμενόμενες προσαρμογές στο ισχύον τότε καθεστώς και άπο ορισμένες εύγλωττες σιωπές, όπως συνοπτική αναφορά στή νεότερη περίοδο, απαλοιφή διατυπώσεων εχθρικών προς τήν οθωμανική διοίκηση, επιγραμματική αναφορά ή αποσιώπηση της συμμετοχής τοϋ νησιοϋ στην επανάσταση τοϋ Άπο το σύνολο της ιστοριογραφίας γιά το Αιγαίο θά ήθελα εδώ νά σταθώ λίγο πιο διεξοδικά στις διαδρομές τής ιστοριογραφίας τών νησιών τών Κυκλάδων, στις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται στο πέρασμα τοϋ χρόνου και σε ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιόδου 7. Το παράδειγμα τους είναι αντιπροσωπευτικό, διότι οι Κυκλάδες ενσωματώθηκαν στο ελληνικό κράτος με τήν ίδρυση του, με αποτέλεσμα ή τοπική ιστοριογραφική παραγωγή νά δεχθεί εντονότερα τις επιδράσεις τών κυρίαρχων στον ελληνικό χώρο τάσεων, επιρροών και κατευθύνσεων. Στον Πίνακα Ι επιχειρήθηκε μία καταγραφή εκδόσεων τοπικής ιστορίας τής μορφής που περιγράψαμε παραπάνω, οι όποιες τυπώθηκαν μέχρι το 1940 και άφοροϋν νησιά τών Κυκλάδων. Στον πίνακα σημειώνονται ή χρονολογία και ο τόπος τής πρώτης έκδοσης κάθε έργου, ό τίτλος καχ ο συγγραφέας. Πίνακας Ι Μονογραφίες γιά νησιά τών Κυκλάδων (έως το 1940) Νησϊ "Ετος έκδοσης Τόπος έκδοσης Τίτλος Συγγραφέας Αμοργός Αμοργός. 'Υπομνήματα περιγραφικά τών Κυκλάδων νήσων κατά μέρος Ή Αμοργός υπό γεωγραφικών καί ίστορικήν εποψιν Αμοργός. Ιστορικοί ερευναι περί τής νήσου Μηλιαράκης Άντ. Γάσπαρης Ν. Βογιατζίδης Ί. Κ. συνεχίζεται

5 Διαδρομές της ιστοριογραφίας στα νησιά τον Αιγαίον 497 'Άνδρος , 1927 Ερμούπολη Υπομνήματα Περιγραφικά των Κυκλάδων νήσων. Άνδρος, Κέως Περιγραφή τής νήσου Άνδρου Ή Άνδρος ήτοι 'ιστορία τής νήσου, από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς (2 τόμοι) Μηλιαράκης Άντ. Πίστης Δίον. Πασχάλης Δ. Ίος 1938 Ή νήσος Ίος(Ιστορία, γενικά) λαογραφία, Όθωναΐος Θ. Κέα Υπομνήματα Περιγραφικά των Κυκλάδων νήσων. Άνδρος, Κέως Ιστορία τής νήσου Κέας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς Μηλιαράκης Άντ. Ψύλλας Ί. Κίμωλος π. Αθηνά, τ. 35 Κίμωλος. Υπομνήματα περιγραφικά των Κυκλάδων νήσων "Κίμωλος. Ιστορικά! Ιρευναι περί τής νήσου" Μηλιαράκης Άντ. Βογιατζίδης Ί. Κ. Κύθνος Ερμούπολη Κυθνιακά ήτοι τής νήσου Κύθνου χωρογραφία καί ιστορία μετά τοϋ βίου των συγχρόνων Κυθνίων ενώ ήθη και έθη καί γλώσσα και γένη κλπ. Ιστορία τής νήσου Κύθνου άπα τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ' ημάς, σχετιζόμενη προς τήν τών όμοταγών νήσων τοϋ Αιγαίου Ή Κύθνος διά μέσου τών αιώνων Ή Κύθνος. Γεωγραφία, ήθη καί έθιμα Βάλληνδας Άντ. Βάλληνδας Άντ. Μαζαράκης Π. Γούναρης Ά. Μήλος 1927 Ή Ιστορία τής νήσου Μήλου Χατζιδάκης Ίωσ. Μύκονος 1912 (1914) Ή Μύκονος ήτοι Ιστορία τής νήσου από τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ' ημάς Εΰαγγελίδης Τρ. Πάρος 1937 Ή Πάρος από τήν αρχαιότητα τη σύγχρονη εποχή εως Ψυχογιός Κ. - Ποπολάνος Στ. Σαντορίνη 1938 Πειραιάς Ή νήσος Θήρα = Σαντορίνη Παπαμανώλης Ί. Σέριφος 1909 Ερμούπολη καί αϊ περί αυ Ή νήσος Σέριφος τήν νησίδες Εύαγγελίδης Τρ. συνεχίζεται

6 498 Δημήτρης Αημητρόπονλος Σίκινος Περί τής νήσου Σίκινου, πραγματεία ύπο άρχαιολογικήν Ίστορικήν κα\ στατιστικήν εποψιν Ή νήσος Σίκινος Γαβαλάς Ζ. Γαβαλάς Ζ. Σίφνος 1876 Σύρος Ιστορία τής νήσου Σίφνου από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των κα& ήμας Γκιών Κ. Σύρος 1874 Ερμούπολη 'Ιστορία τής νήσου Σύρου Άμπελος Τιμ. Τήνος 1889 Τηνιακά, ήτοι αρχαία καί νεωτέρα γεωγραφία καί Ιστορία τής νήσου Τήνου Γεωργαντόπουλος Έπ. Φολέγανδρος 1888 Ή νήσος Φολέγανδρος Χαρίλαος Άλκ. Όπως παρατηρούμε, μέχρι τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όλα σχεδόν τα κατοικημένα νησιά των Κυκλάδων -με εξαίρεση τη Νάξο- είχαν αποκτήσει την "ιστορία" τους. Εντοπίζονται δυο πυκνώσεις στις περιόδους κα\ , κατά τις όποιες εκδίδεται ή πλειονότητα των σχετικών μελετών που ανήκουν στο ίδιο ιστοριογραφικό κλίμα. Ανοίγοντας μία παρένθεση, να σημειώσουμε δυο πρόσωπα, στο έργο των οποίων, νομίζω, αποτυπώνονται τάσεις κα\ αντιλήψεις τής εποχής. Ό ένας είναι ό Αντώνιος Μηλιαράκης ( ), ô όποιος, ακολουθώντας την οδό τής γεωγραφίας 1 σε συνδυασμό με την ιστορική προσέγγιση, συμπεριέλαβε στο πλούσιο έργο του εργασίες για τα νησιά Αμοργό, Άνδρο, Κέα κα\ Κίμωλο, καθώς καί. μια γενική μελέτη για τις Κυκλάδες, τήν οποία όμως δεν ολοκλήρωσε, συμφωνά τουλάχιστον με τό σχέδιο που είχε προαναγγείλει στο εκδοθέν πρώτο μέρος της 12. Ό Ιδιος είναι ο πρώτος πού επιχείρησε μια συγκεντρωτική προσέγγιση τών Κυκλάδων 13. Ό δεύτερος είναι ό Περικλής Ζερλέντης ( ), Συριανός, χιακής καταγωγής, αυτοδίδακτος ιστοριοδίφης, ό όποιος εντρύφησε στην αρχειακή έρευνα καί, εκμεταλλευόμενος τό νησιωτικό αρχειακό υλικό, όπως καί. ορισμένα δυτικοευρωπαϊκά αρχεία, συνέγραψε πολυάριθμες αυτοτελείς μελέτες κα\ άρθρα για επιμέρους θέματα τής περιόδου τής λατινικής κα\ οθωμανικής κυριαρχίας. Παράλληλα αποπειράθηκε να δώσει μια γενική εικόνα τής κατάστασης τής 'Ορθόδοξης εκκλησίας στο χώρο τοϋ Αιγαίου κατά τήν Τουρκοκρατία, παρεμβαίνοντας ταυτόχρονα στην έντονη τήν εποχή εκείνη συζήτηση, για τον Καθολικισμό στα νησιά τοϋ Αιγαίου. Στο πνεύμα τής συγκέντρωσης τεκμηριωτικοϋ υλικού για τήν

7 Διαδρομές της Ιστοριογραφίας στα νησιά τοϋ Αιγαίον 499 ιστορία των νησιών εντάσσεται και ή προσπάθεια δημιουργίας, το 1918, στην Ερμούπολη, από κοινοί) με τον Φλώρο Κατσουρό, μιας περιοδικής έκδοσης ιστορικής ύλης, με τίτλο Νησιωτική Έπετηρίς, ή οποία όμως υπήρξε βραχύβια. Ή ιστοριογραφική παραγωγή τής περιόδου από το 1940 και μέχρι τα πρώτα χρόνια τής δεκαετίας τοϋ 1980, σχετικά με τά νησιά των Κυκλάδων, κατά τή γνώμη μου, συγκεντρώνει διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Ό τΰπος τών μονογραφιών, στις όποιες αναπτυσσόταν ή ιστορία ενός νησιού από τήν αρχαιότητα μέχρι τή σύγχρονη εποχή, ατονεί. Αντίθετα έχουμε πληθώρα μελετών, ακαδημαϊκής συχνά προέλευσης, όπου και πάλι σημείο αναφοράς αποτελεί το νησί, το θέμα μελέτης όμως είναι με σαφήνεια όριοθετημένο και ό χρόνος με ακρίβεια προσδιορισμένος. Ή θεματολογία στρέφεται κυρίως σε ζητήματα εκκλησιαστικής ιστορίας και τέχνης, ιστορίας τοϋ εθιμικού δικαίου, τών κοινοτικών θεσμών κάί τής εκπαίδευσης, ενώ ή χρονική περίοδος στην οποία επικεντρώνεται τό ενδιαφέρον είναι αυτή τής οθωμανικής κυριαρχίας. Νά επισημανθεί εδώ ή προσφορά τών γειτονικών με τήν ιστορία επιστημών. Γιά παράδειγμα οι νομικοί, ιστορικοί τοϋ δικαίου, με τις μελέτες τους όχι μόνο εξέτασαν διεξοδικά ζητήματα που σχετίζονται με τους κοινοτικούς θεσμούς, το εθιμικό -ιδίως το οικογενειακό και κληρονομικό- δίκαιο, άλλα καχ εξέδωσαν πολυάριθμα έγγραφα τής εποχής, προσφέροντας ένα χρήσιμο εργαλείο στην ιστορική έρευνα. Τήν ίδια εποχή, στά μέσα τής δεκαετίας τοϋ 1970, εκδίδεται στη Γαλλία το τρίτομο έργο τοϋ Emile Kolodny γιά τή νησιωτική Ελλάδα, όπου γιά πρώτη φορά έχουμε μιά συνολική προσέγγιση τοϋ νησιώτικου χώρου, εξεταζόμενου άπό τή σκοπιά τής ιστορικής δημογραφίας κάί γεωγραφίας, κάί μία απόπειρα ερμηνείας τοϋ φαινομένου τής "νησιωτικότητας". Το σημαντικό αυτό έργο τοϋ Ε. Kolodny εισήγαγε μιά νέα οπτική γιά τή μελέτη τοϋ νησιώτικου κόσμου. Στο επίπεδο όμως τής τοπικής παραδοσιακής ιστοριογραφικής παραγωγής, παρέμεινε σχεδόν ανεκμετάλλευτο και δεν εμβολίασε τήν προβληματική τών τοπικών λογίων που καταγίνονταν με τήν ιστορία τοϋ τόπου τους. Σημειώνουμε επίσης τήν έκδοση τής Έπετηρίδος της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, ή οποία, άπό τό 1961 μέχρι σήμερα, έχει εκδώσει 19 ογκώδεις τόμους, στους οποίους φιλοξενήθηκαν μελέτες ποικίλης θεματολογίας γιά τό σύνολο σχεδόν τών νησιών τών Κυκλάδων. Τά δημοσιεύματα τής Έπετηρίδος περιέχουν σημαντικές μεμονωμένες συμβολές στην τοπική ιστορία. Έάν εξετασθούν όμως ώς σύνολο, νομίζω ότι παρουσιάζουν εικόνα ανάλογη με τό περιεχόμενο κα\ τό πνεϋμα τών άνά νησί "ιστοριών", πού εκδόθηκαν στην περίοδο μέχρι τή δεκαετία τοϋ 1970, κα-

8 500 Δημήτρης Δημητρόπονλος θώς τόσο ή θεματολογία των 19 τόμων, όσο και ή πύκνωση του ενδιαφέροντος εντοπίζονται σε θέματα παρόμοια με αυτά που κέρδισαν την προσοχή των συγγραφέων των παραπάνω έργων. Επίσης ô τρόπος προσέγγισης των ζητημάτων κάί ό προβληματισμός πού αναπτύσσεται δεν διαφέρει -με εξαίρεση ορισμένες μελέτες των τεσσάρων τελευταίων τόμων- άπο τον αντίστοιχο των αυτοτελών έργων. Χαρακτηριστική είναι, για παράδειγμα, ή απουσία μελετών σχετικών με ζητήματα οικονομικής ή κοινωνικής ιστορίας. Σε γενικές γραμμές, στην ίδια λογική άλλα με σημαντικές αποκλίσεις στην ποιότητα τών δημοσιευόμενων εργασιών κινούνται και μεταγενέστερες επετηρίδες ή άλλες περιοδικές εκδόσεις, πού καλύπτουν ύλη ενός νησιού και εκδίδονται άπο τοπικούς φορείς ή συλλόγους {Κιμωλιακά, Μηλιακά, Συριανά Γράμματα, Ναξιακά, Παριανά, Πεταλον τής Άνδρου, Τηνιακά Ανάλεκτα, Σιφνιακα του Σίμου Συμεωνίδη γιά τή Σίφνο). Άς επιστρέψουμε όμως στή γενικότερη ιστοριογραφική παραγωγή για τις Κυκλάδες. Ή περίοδος μετά το 1980 χαρακτηρίζεται, νομίζω, άπο μιά στροφή σέ μελέτες πού εστιάζουν το φακό τους κυρίως σέ θέματα οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας. Συχνά πρόκειται γιά διδακτορικές διατριβές πού εκπονήθηκαν σέ πανεπιστήμια ελληνικά ή τοΰ εξωτερικού και επικεντρώνονται σέ κάποιο άπο τά νησιά τών Κυκλάδων, αξιοποιώντας το σχετικά πλούσιο αρχειακό υλικό τής περιοχής, κυρίως τά κοινοτικά φορολογικά κατάστιχα και τά νοταριακά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Πύκνωση τών σχετικών ιστοριογραφικών προσεγγίσεων εντοπίζεται στην περίοδο τής Τουρκοκρατίας, ενώ αντίθετα, ή μετά τήν ελληνική επανάσταση εποχή μάλλον ύποεκπροσωπεΐταγ'. 'Εξαίρεση βέβαια αποτελεί ή Σύρος μέ τήν Ερμούπολη, ή οποία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον τών ιστορικών. Ή ειδική θέση της όμως στή βιομηχανία και τό εμπόριο τού 19ου αιώνα, προσδίδει στο νησί αυτό χαρακτηριστικά διαφορετικά από αυτά τής υπόλοιπης τοπικής ιστοριογραφίας τών Κυκλάδων. 'Άς σημειωθεί ότι στά χρόνια αυτά έχουμε και μιά συνθετική μελέτη γιά τις Κυκλάδες, προερχόμενη και πάλι άπο ξένο ιστορικό, τον Β. J. Slot, ή οποία άφορα τήν περίοδο και αξιοποιεί δυτικοευρωπαϊκές αλλά και οθωμανικές πηγές. Παράλληλα πυκνώνουν και οι μελέτες πού προέρχονται άπο γειτονικά μέ τήν ιστορία γνωστικά αντικείμενα, όπως ή αρχιτεκτονική, ή εθνολογία και ή ανθρωπολογία \ Οι μελέτες αυτές, ακολουθώντας διαφορετική μεθοδολογία άπο αυτή τών ιστορικών, πλούτισαν τήν προβληματική γιά τό νησιωτικό χώρο, φέρνοντας στην επιφάνεια ζητήματα όπως ή πολεοδομική συγκρότηση και ή εξέλιξη τών νησιωτικών οικισμών, ή τυπολογία και το μέγεθος τής κατοικίας, ή δομή τής νησιωτικής οικογένειας, τά συστήματα κληρονομικής διαδοχής κ.ά.

9 Διαδρομές της ιστοριογραφίας στα νησιά τον Αιγαίον 501 Επισημαίνεται ότι πρόσφατα παρατηρείται επίσης μια κάποια αναβίωση του παλαιοί) μοντέλου, των μονογραφιών που εξετάζουν την ιστορία ενός νησιού άπο την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Πρόκειται είτε για ο ρισμένες νέες μελέτες που ακολουθούν το παλαιό σχήμα και πνεύμα προσέγγισης της τοπικής ιστορίας" 7, είτε, κυρίως, για ανατυπώσεις τών 'έργων του τέλους του 19ου και τών άρχων τοϋ 20οΰ αιώνα"". Όπωσδήποτε το φαινόμενο δεν σηματοδοτεί επιστροφή της σύγχρονης ιστοριογραφίας στά σχήματα και στις αγκυλώσεις τοϋ περασμένου αιώνα. Ή πληθώρα όμως ανατυπώσεων, καθώς μάλιστα δεν γίνεται στο πλαίσιο κάποιου ευρύτερου προγράμματος φωτομηχανικής αναπαραγωγής δυσεύρετων παλαιών βιβλίων, άλλα πραγματοποιείται κυρίως άπο τοπικούς φορείς και κατά τόπους ενώσεις αποδήμων νησιωτών, αναδεικνύει νομίζω δυο στοιχεία. Το πρώτο είναι ή σημασία και ή ίσχϋς τής τοπικής ταυτότητας στις αντιλήψεις τών κατοίκων. Μιας ταυτότητας που -για τά μικρότερα τουλάχιστον νησιά- συγκροτείται με βάση ακριβώς το νησί και αποτυπώνεται στο διά μέσου τών αιώνων συνεχές τής ιστορίας του. Το δεύτερο είναι ή ζήτηση εύληπτων και αξιόπιστων μελετών πού θά εξετάζουν διαχρονικά την ιστορία ενός νησιού. Ή ζήτηση αυτή, έκτος άπο το ενδιαφέρον τών ανθρώπων γιά την ιστορία τοϋ τόπου τους, τροφοδοτείται άπο τις ανάγκες πού γεννά ή αλματώδης τουριστική ανάπτυξη τών Κυκλάδων και επιτείνεται άπο την -με ελάχιστες εξαιρέσεις- απουσία αξιόπιστων ιστορικών οδηγών ή και άπο την έλλειψη συλλογικών μελετών, καρπών συνεργασίας επιστημόνων συγγενών ειδικοτήτων". Οι διαδρομές αυτές τής σχετικής με τις Κυκλάδες ιστοριογραφίας, νομίζω, ακολούθησαν σε γενικές γραμμές τά χνάρια τής ιστοριογραφίας πού αφορά καχ τις υπόλοιπες περιοχές τοϋ Αιγαίου άλλα και γενικότερα τήν ελληνική τοπική ιστορία. "Εχω τή γνώμη ότι καχ εκεί μπορεί νά παρατηρηθεί μιά αντίστοιχη τομή στχς αρχές τής δεκαετίας τοϋ 1980, εποχή από τήν οποία πυκνώνουν οι μελέτες, πού, αν καχ θεματικά μπορούν νά υπαχθούν στην τοπική ιστορία, δεν έχουν στόχο όμως νά αναδείξουν τήν τοπική ιδιαιτερότητα. Αντίθετα προσπαθούν νά χρησιμοποιήσουν το μερικό -προσδιορισμένο μέ σαφήνεια στον τόπο καχ στο χρόνο- προκειμένου νά εντάξουν τό τοπικό παράδειγμα στή γενική ιστορία, νά το μεταχειριστούν δηλαδή ώς εργαλείο πού θά βοηθήσει στην κατανόηση τής κοινωνίας στην οποία εντάσσεται". Ή περχ Σίφνου ιστοριογραφία εντάσσεται, νομίζω, καλά στή χονδρική, σχηματική περιοδολόγηση πού επιχειρήθηκε παραπάνω. "Ηδη στά 1876 ή Σίφνος αποκτά τήν πρώτη άπο αρχαιοτάτων χρόνων ιστορία της, γραμμένη άπο τον σχολάρχη Κάρολο Γκιών καχ έκδεδομένη στην

10 502 Αϊψ,ίχχρτις Αημητρόπονλος Ερμούπολη', μιά πόλη που στα χρόνια αυτά αποτέλεσε κέντρο παραγωγής βιβλίων, σχετικών με τα νησιά τοΰ Αιγαίου. Το γεγονός ότι δεν είχαμε την τΰχη να διασωθούν μεγάλες ενότητες σιφναϊκοϋ αρχειακού υλικοί) της περιόδου της οθωμανικής κυριαρχίας -τουλάχιστον στην έκταση που αυτό συνέβη σε άλλα νησιά των Κυκλάδων- έπαιξε καθοριστικό, νομίζω, ρόλο στην ασθενική τροφοδότηση της σιφνιακής ιστοριογραφίας με μελέτες σε όλο το α' μισό τοΰ 20οΰ αιώνα. Ή δημοσίευση άπο τή δεκαετία του 1960 όμως δικαιοπρακτικών κυρίως εγγράφων, προερχόμενων άπο ιδιωτικές συλλογές, έφερε στην επιφάνεια αποσπασματικές άλλα σημαντικές μαρτυρίες γιά τήν κοινωνία τής τουρκοκρατούμενης Σίφνου. Στά επόμενα χρόνια οι μελέτες γιά τήν ιστορία τής Σίφνου ακολούθησαν σε γενικές γραμμές τή διαδρομή τής ιστοριογραφίας τών άλλων νησιών τοΰ Αιγαίου. Καταρχήν τροφοδοτήθηκαν μέ πιο παραδοσιακές, θά λέγαμε, ίστοριογραφικοΰ ή ίστοριοδιφικοΰ χαρακτήρα συνεισφορές: τήν έκδοση άπο τον Σίμο Συμεωνίδη ενός βιβλίου που καταπιάνεται μέ τήν ιστορία τής Σίφνου άπο τήν αρχαιότητα ως τις μέρες μας, τή δημοσίευση αρχειακού ύλικοΰ προερχόμενου κυρίως άπο τά αρχεία τής Καθολικής εκκλησίας στο Βατικανό ή τις μονές τοΰ νησιοΰ"\ άλλα και άλλες συμβολές σιφνιών λογίων που μέ αγάπη γιά τον τόπο τους προσέγγισαν πλευρές τής σιφνιακής ιστορίας, ιδιαίτερα τις σχετικές μέ τήν εκκλησιαστική και γενικότερα θρησκευτική ιστορία, τήν ιστορία τής εκπαίδευσης άλλα και το γλωσσολογικό πλοΰτο τοΰ νησιοΰ (όπως το τοπικό ιδίωμα, τά τοπωνυμια, τα λαικα τραγούδια). Παράλληλα τά τελευταία χρόνια οι τοπικές σπουδές πλουτίστηκαν μέ νέες μελέτες, οι όποιες είχαν συχνά τή μορφή διδακτορικών διατριβών. Ή αρχιτεκτονική παράδοση τής Σίφνου, ή συγκρότηση τοΰ οίκιστικοΰ της πλέγματος, ή ιδιαιτερότητα και ή κοινωνική διάρθρωση τής επαγγελματικής ομάδας τών αγγειοπλαστών, οι γαμήλιες στρατηγικές και οι τρόποι μεταβίβασης τής γονικής περιουσίας, είναι μερικά άπο τά θέματα που αποτέλεσαν αφορμές όχι μόνο ιστορικών άλλα καί αρχιτεκτονικών, λαογραφικών ή ανθρωπολογικών προσεγγίσεων. Χρήση πηγών που είχαν παραμεληθεί και διεύρυνση τής θεματολογίας χαρακτηρίζουν επίσης αρκετές άπο τις πρόσφατες δημοσιεύσεις που αναφέρονται στή Σίφνο 38. Ή έκδοση, το , τών τριών τόμων μέ τά Πρακτικά τοΰ Α' Διεθνοΰς Σιφναϊκοϋ Συμποσίου, που είχε διεξαχθεί το 1998, αποτελεί άλλωστε έναν εξαίρετο καθρέφτη τών κατευθύνσεων τής σύγχρονης έρευνας γιά το νησί.

11 Διαδρομές τΐ\ς Ιστοριογραφίας στο, νησιά τοϋ Αιγαίον 503 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Δυσανάλογα εκτενείς είναι οι πληροφορίες για την αρχαιότητα που περιλαμβάνονται και στα εγχειρίδια γεωγραφίας που εκδόθηκαν μετά την Ίδρυση τοϋ ελληνικού κράτους, κυρίως για σχολική χρήση. Βλ. για παράδειγμα Ί. Βαλέττας, Γεωγραφία τής Ελλάδος αρχαίας καί νεωτέρας, 2η έκδ., Ερμούπολη 1841, για τα νησιά σ , Αναλυτική βιβλιογραφία των σχετικών έργων βλ. Χριστίνα Κουλούρη, Ιστορία καί γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία ( ). Γνωστικό αντικείμενο καί Ιδεολογικές προεκτάσεις, 1988, σ Βλ. σχετικά Κ. Θ. Δημαράς, Κωνσταντίνος Παπαρρϊΐγόπονλος. Ή εποχή του - Ή ζωή τον - Το έργο τον, 1986, κυρίως σ , και τοϋ ίδιου, Ελληνικός Ρωμαντισμός, 1982, κυρίως σ Βλ. επίσης Γ. Βελουδής, Ό Jakob Philipp Fallmerayer καί ή γένεση τοϋ ελληνικού ίστορισμοϋ, 1982, σ , καί Έ λ λ η Σκοπετέα,Το "πρότνπο Βασίλειο" καί ή Μεγάλη Ιδέα. Όψεις τον έθνικοϋ προβλήματος στην Ελλάδα ( ), 1988, ιδίως σ Βλ. σχετικά όσα σημειώνει, με αφορμή ένα ανάλογο παράδειγμα τοπικής ιστοριογραφίας, ή Ευτυχία Διάτα, "Μιχαήλ Λαμπρυνίδης. Ή ανέκδοτη β' γραφή της 'Ναυπλίας' και ή ετοιμασία συναγωγής των μελετών του", Πρακτικά Β~ Διεθνούς Σννεδρίον Πελοποννησιακών Σπονδών, τ. 3, , σ Στά τέλη τοϋ 19ου αίώνα και στις αρχές τοϋ 20οϋ γίνονται προσπάθειες συγκρότησης, κατ' αναλογία με τά ευρωπαϊκά πρότυπα, γεωγραφικής εταιρείας, προκειμένου νά οργανωθεί ή συγκέντρωση τέτοιου τΰπου γεωγραφικοϋ ύλικοϋ, στην οπτική τής καλλιέργειας τής εθνικής αυτογνωσίας (βλ. Κ. Παπαμιχαλόπουλος, "Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία. Ιστορικόν σημείωμα - Διασάφησις - Έπίκλησις", στο φυλλάδιο 'Ελληνική Γεωγραφική 'Εταιρεία. Καταστατικόν, 1919, σ. 3-14, όπου παρουσιάζονται οι σχετικές απόπειρες). Οι συγκεκριμένες προσπάθειες παρέμειναν μάλλον αναιμικές, ή διοχέτευση όμως των γεωγραφικών γνώσεων εξακολούθησε νά βρίσκει διεξόδους άπο άλλες οδούς, κυρίως αυτές τής ιστορίας καί τής λαογραφίας. 5. "Οψεις τών χαρακτηριστικών τής τοπικής ιστοριογραφίας στον ελληνικό χώρο βλ. Γ. Γιαννόπουλος, "Ή τοπική ιστορία", Τοπική ιστορία καί Αρχεία. Πρακτικά διημέρον, Σάμος 1992, σ " Π. Μιχαηλάρης, "Ή πρόσληψη τής τοπικής ιστοριογραφίας", Επιστημονική σννάντηση στή μνήμη τοϋ Κ. Θ. Δημαρά, 1994, σ Σπ. Άσδραχάς, "Ή τοπική ιστορία", Ιστορικά άπεικάσματα, 1995, σ ' Β. Παναγιωτόπουλος, "Γενικό καί μερικό, οί διαφορετικές ιστορικές τύχες", Πρακτικά Δ' Σννεδρίον 'Επτανησιακού Πολιτισμού. Άπο τήν τοπική ιστορία στή σννολική: το παράδειγμα τής Λευκάδας,

12 504 Δημήτρης Δημητρόπονλος 15ος-19ος al, 1996, σ Για ενα παράδειγμα άπο το βορειοελλαδικό χώρο βλ. Μαρία Χριστίνα Χατζή ιωάννου, "Οι τοπικές συνιστώσες μιας εθνικής ιστοριογραφίας: σχόλια για την κοζανίτικη ιστοριογραφία", π. Τα Ιστορικά, (1998) Σχετικά με το θέμα βλ. όσα αναφέρουν, με αφορμή το παράδειγμα τοϋ Στ. Τάξη, οι Β. Άναστασιάδης,Σπ. Καράβας, "Ό Σ. Γ. Τάξης και ή συνοπτική ιστορία τής Λέσβου ", εισαγωγικό κείμενο στο Στ. Τάξης, Συνοπτική ιστορία της Λέσβου καί τοπογραφία αυτής, φωτ. ανατύπωση τής έκδοσης τοϋ 1874, Μυτιλήνη 1996, σ. VII-XXV. 7. Μια συνοπτική επιλογή κυκλαδικής βιβλιογραφίας βλ. Λ. Μενδώνη, Δ. Δημητρόπουλος,Ί. Έξαρχουλέα,Χ. Τζαβαλή,Φ. Μυρίλου,Γ. Ζάχος, Ιστορία τοϋ τοπίου καί τοπικές ιστορίες. Άπο το φυσικό περιβάλλον στο ιστορικό τοπίο. Πιλοτική εφαρμογή στίς Κυκλάδες. 'Επιλεκτική βιβλιογραφία, Στον Πίνακα Ι περιλαμβάνονται μόνο μελέτες με τα χαρακτηριστικά που σκιαγραφήσαμε παραπάνω. Έτσι δεν συμπεριλήφθησαν μελέτες όπως αυτή τοϋ Π. Ζωντανοϋ, Ιστορική περίλή-ψις τής νήσου Σύρου καί τής εν αυτή Έρμουπόλεως, Ερμούπολη 1842, ή οποία παρά τον τίτλο της δεν αναφέρεται στην ιστορία τοϋ νησιοΰ, άλλα εξαντλείται σε άτακτα δοσμένες πληροφορίες, γιά τους μύθους σχετικά με τήν καταγωγή των αρχαίων κατοίκων τοϋ νησιοΰ, τον Φερεκύδη και τις αρχαίες επιγραφές που βρέθηκαν στο νησί, ανάμεικτες με ελάχιστες μαρτυρίες γιά τή Σΰρο των χρόνων τοϋ συγγραφέα. 9. Ή ναξιακή βιβλιογραφία είναι πλουσιότατη σε επιμέρους μελέτες που εξετάζουν ζητήματα τής ναξιακής ιστορίας, ιδίως τής περιόδου τής λατινικής και τής οθωμανικής κυριαρχίας. Καθοριστικό στοιχείο υπήρξε το σημαντικότατο αρχειακό υλικό τοϋ νησιοΰ. Παρόλα αυτά δεν εντοπίσαμε στην ελληνική τοπική ιστοριογραφία μονογραφία, τοϋ τύπου που εξετάζουμε έδω, γιά τήν ιστορία τής Νάξου. Αντίθετα, ήδη στά μέσα τοϋ 19ου αιώνα, γράφτηκαν δύο σύντομες μελέτες γιά τή Νάξο άπο ξένους ιστορικούς, πού επικεντρώνουν όμως το ενδιαφέρον τους στην περίοδο τοϋ Δουκάτου τοϋ Αιγαίου - βλ. E. Curtius, Νάξος, ομιλία άπαγγελθεΐσα μεν εν τω εν Βερολίνφ Επιστημονικά) Συλλόγω τή 21 Φεβρουαρίου 1846 υπό Έρνεστου Κουρτίου, μεταφρασθείσα δε εκ τοϋ γερμανικού υπό Θεοδώρου Ααμαλα, τή προσθήκη άνασκευαστικον επιλόγου, 1889" E. D ugit, De insula Naxos, Παρίσι Πρόσφατα επίσης εκδόθηκαν δύο βιβλία τοϋ Θ. Κ ω τ σ ά κ η, Οί 'Ενετοί στή Νάξο , 2000, και Ή Νάξος κατά τήν 'Ενετοκρατία, 2001, που επιδιώκουν νά συγκεντρώσουν τα μέχρι σήμερα πορίσματα της έρευνας γιά τήν ναξιακή ιστορία των περιόδων που αναγράφονται στους τίτλους τους. Παράλληλα εκδόθηκαν καί βιβλία γιά το νησί με χαρακτήρα περισσότερο τουριστικού όδηγοϋ, όπως αυτό τοϋ Γ. Μελισσηνοϋ (Ή Νάξος σε απλή γεωγραφική, ιστορική καί γεωλογική επισκόπηση, β' έκδ., 1958), πού γνώρισε αρκετές εκδόσεις. 10. Τις απόψεις του γιά τήν ανάγκη ανάπτυξης τής γεωγραφίας στην Ελλάδα,

13 Διαδρομές τής ιστοριογραφίας στα νησιά τον Αιγαίου 505 αναπτύσσει ô Ά. Μηλιαράκης, στο άρθρο του "Περί της ωφελείας των γεωγραφικών επιστημών", π. Εστία, 4 (1877) Χαρακτηριστικό των αντιλήψεων του είναι το γεγονός ότι ô Ά. Μηλιαράκης, στη γεωγραφική βιβλιογραφία που συνέταξε, περιλαμβάνει από τις Ιστορικές μελέτες που σημειώνονται στον Πίνακα Ι, όσες είχαν εκδοθεί μέχρι τή δημοσίευση της βιβλιογραφίας του' βλ. Ά. Μηλιαράκης, Νεοελληνική γεωγραφική φιλολογία ήτοι κατάλογος των από τον γεωγραφηθέντων νπο Ελλήνων, 1889, (φωτ. επανέκδοση 1981), σ Οι επιλογές μάλιστα του Ά. Μηλιαράκη δέχθηκαν κριτική από συγχρόνους του - βλ. Β. Μυστακίδης, Νεοελληνική Γεωγραφική φιλολογία. Κρίσεις, διορθώσεις, προσθήκαι, Κωνσταντινούπολη 1890 (φωτομηχ. ανατύπωση χ.χ.,), ιδίως σ , και G. Η irssefeld, "Zur Geschichte der Geographie bei den Neugriechen" (1890), φωτ. ανατύπωση στον τόμο Β. Μ υ σ τ α κ ί δ η ς, δ.π., σ. 5. Γενικότερα γιά τις αλληλεπιδράσεις ιστορίας και γεωγραφίας τήν εποχή αυτή βλ. Χριστίνα Κουλοΰρη, Ιστορία καί γεωγραφία..., απ., κυρίως σ Ό Άντ. Μηλιαράκης, στή μελέτη του Κυκλαδικά ήτοι γεωγραφία καί ιστορία των Κυκλάδων νήσων από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τής καταλήψεως αύτων υπό των Φράγκων, 1874 (φιοτ. ανατύπωση 1981), σ. ε', σημείωνε ότι: "το β' μέρος θα περιλαμβάνη τήν μεσαιωνικήν ίστορίαν εν συνόλω ή κατά μέρος, το γ' δε τήν λεπτομερή γεωγραφικήν και άρχαιολογικήν αυτών περιγραφήν". Τα προαναγγελθέντα αυτά μέρη τών Κυκλαδικών δεν εκδόθηκαν, αντί αυτών όμως εκδόθηκαν οι επιμέρους μελέτες γιά τά τέσσερα νησιά, Αμοργό, Άνδρο, Κέα, Κίμωλο, που σημειώνονται στον Πίνακα Ι. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Ά. Μηλιαράκη βλ. Δ. Πασχάλης, "Μηλιαράκης Αντώνιος", Μεγάλιχ Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια, τ. 17, 2η έκδ., χ.χ., σ. 132, και Δ. Μουστάκας, "Αντώνιος Μηλιαράκης - Σπυρίδων Μηλιαράκης", Άνδριακον Ημερολόγιο ν τον έτους 1925, σ Όπως παρατηρεί ό ίδιος στον πρόλογο τοΰ έργου του Κυκλαδικά: "Ίστορίαν τών Κυκλάδων νήσων εν συνόλω ουδείς τών ημετέρων έγραψε, καθ' ά γιγνώσκω ουδέ τών ξένων. Αι ύπάρχουσαι νησιογραφίαι αναφέρονται εις ώρισμένας νήσους", βλ. Ά. Μ η λ ι α ρ ά κ η ς, Κυκλαδικά..., O.K., σ. στ'. 14. Έργογραφία του Π. Ζερλέντη, βλ. Ευ. Φωτιάδης, "Περικλής Γεωργίου Ζερλέντης", Γενική Ελληνική Βιβλιογραφία, τχ. 4(24), Ίοΰλιος-Αύγουστος 1936, σ Βιογραφικά στοιχεία γιά τον Π. Ζερλέντη βλ. Ά. Δρακάκης, "Δΰο Συριανοί λόγιοι (Κλών Στέφανος - Περικλής Ζερλέντης)", Έπετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών (Ε.Ε.Κ.Μ.), 9 ( ) Πολύτιμη γιά τήν ιστορία τών νησιών είναι ή αρχειακή του συλλογή, που σήμερα βρίσκεται στά Γ.Α.Κ." βλ. το σχετικό κατάλογο: Δ. Ζακυθηνός, "Κατάλογος τής συλλογής Περικλέους Ζερλέντου", Έπετηρίς τής 'Εταιρείας Βνζαντινών Σπονδών (Ε.Ε.Β.Σ.), 13 (1937) Τά ενδιαφέροντα του δεν περιορίστηκαν στο νησιωτικό χώρο, αυτόν όμως διαπραγματεύεται στο κΰριο μέρος τών ερευνών του. 'Ορισμένες άπό τις

14 506 Αημήτρτις Δημητρόπονλος σημαντικότερες μελέτες τοϋ Π. Ζερλέντη αναφέρονται στη Νάξο (Ιστορικά σημειώματα εκ τοϋ βιβλίου τών εν Νάξω Καπουκίνων, Ερμούπολη 1922, Φεουδαλική πολιτεία εν τη νήσω Νάξφ, Ερμούπολη 1925), στη Μύκονο (Σνστασις τοϋ κοινού των Μυκονίων, Ερμούπολη 1924) η γενικότερα στην ιστορία των νησιών των Κυκλάδων κατά τον 15ο-16ο αιώνα (Γράμματα των τελευταίων Φράγκων Δουκών τοϋ Αιγαίου Πελάγους , Ιωσήφ Νάκης Ιουδαίος Λουξ τοϋ Αιγαίου Πελάγους , Το Σαντζάκ των νήσων Νάξου, Άνδρου, Πάρου, Σαντορήνης, Μήλον, Σύρας , Ερμούπολη 1924). 16. Π. Ζερλέντη ς, Ίστορικαί ερευναι περί τας εκκλησίας των νήσων τής Ανατολικής Μεσογείου Θαλάσσης, τχ. 1, Ερμούπολη 1913 και τχ. 2, Ερμούπολη 1922 (φωτ. ανατύπωση 1998). 17. Ό σκοπός αυτός εκφράζεται και στο εισαγωγικό σημείωμα των έκδοτων βλ. Νησιωτική Έπετηρίς, τ. 1, Ερμούπολη 1918, σ. γ'. Ή ανάγκη κάλυψης τοϋ συνόλου των νησιών σε θέματα γεωγραφίας, ιστορίας και γλώσσας, εκφράζεται και στη μελέτη με τίτλο "Έκ των νησιωτικών, γεωγραφικά, ιστορικά, γλωσσικά", ο.π., σ , με την οποία ό Π. Ζερλέντης ανοίγει την ΰλη τής επετηρίδας. 18. 'Άς σταθούμε ιδιαίτερα στις εργασίες τοϋ Ί. Βισβίζη, (ενδεικτικά: "Αϊ βολαι τής νήσου Κέας", Ε.Ε.Β.Σ., 19 [1949] 26-74, "Ναξιακα νοταριακά έγγραφα των τελευταίων χρόνων του Δουκάτου τοϋ Αιγαίου [ ]", Έπετηρίς τοϋ Αρχείου τής Ιστορίας τοϋ Ελληνικού Δικαίου [Ε.Α.Ι.Ε.Δ.], 4 [1951] 1-165, "Τα έγγραφα δικαιοπραξιών τής Μυκόνου τοϋ 17ου και 18ου αιώνος", ΕΑ.Ι.ΕΔ., 5 [1954] , "Δικαστικά! αποφάσεις τοϋ Που αιώνος έκ τής νήσου Μυκόνου", ΕΑ.Ι.ΕΔ., 7 [1957] , "Το κληρονομικον δικαίωμα τών συζυγών επί, άτέκνου γάμου εις την Πάρον κατά τον 18ον αιώνα", Ε.Α.Ι.Ε.Δ., 8 [1958] ), τοϋ Γ. Πετρόπουλου, (Νομικά έγγραφα Σίφνου τής συλλογής Γ. Μαριδάκη [ ], Μνημεία τής Ελληνικής Ιστορίας, τ. 3, τχ. 1, 1956, Νοταριακαί πράξεις Μυκόνου τών ετών , Μνημεία τοϋ Μεταβυζαντινού Δικαίου, τ. 3, 1960), και τοϋ Άνδρ. Δρακάκη (ΉΣϋροςεπί Τουρκοκρατίας, τ. 1, Ερμούπολη 1948, "Ή Σΰρος έπι Τουρκοκρατίας - Ή δικαιοσύνη και το δίκαιον, Β"', Ε.Ε.Κ.Μ., 6 [1967] ). 19. Βλ. Ε. Υ. Kolodny, La population des îles de la Grèce. Essai de géographie insulaire en Méditerranée Orientale, 3 τ., Aix-en-Provence Νομίζω ότι τήν περίοδο αυτή, ανάλογη ήταν ή τύχη και μιας ειδικότερης μελέτης τοϋ Ε. Kolodny, γιά τήν Ερμούπολη, παρότι αυτή δημοσιεύτηκε μεταφρασμένη στην Επετηρίδα τής Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών ("Έρμούπολις - Σΰρος. Γέννησις και έξέλιξις μιας ελληνικής νησιωτικής πόλεως", μετάφρ. Ν. Τσάγκας, Ε.Ε.Κ.Μ. 8 [ ] ), σχεδόν ταυτόχρονα με τή γαλλική έκδοση της στο περιοδικό Méditerranée, 2 (1969). 21. Σημειώνουμε τή συμβολή τοϋ Σπ. Άσδραχα στην ανανέωση τής σχετικής με τις Κυκλάδες θεματογραφίας, τόσο μέσω δικών του μελετών (όπως: "Φορολογικοί, μηχανισμοί καί, οικονομία στο πλαίσιο των Ελληνικών κοινοτήτων [ιζ'-ιθ' αιώνας]", Ζητήματα 'Ιστορίας, 1983, σ , "Φορολογικές και περιο-

15 Διαδρομές xf\c ιστοριογραφίας στα vr\oià του Αιγαίου 507 ριστικές λειτουργίες των κοινοτήτων στην Τουρκοκρατία", Γα Ιστορικά, 5 [1986] 45-62, "Νησιωτικές κοινότητες: οι φορολογικές λειτουργίες", Τα Ιστορικά, 8 [1988] 3-36, και 9 [1988] ), όσο και μέσω διδακτορικών διατριβών πού εκπονήθηκαν υπό την επίβλεψη του. 22. Βλ., για παράδειγμα, τις διδακτορικές διατριβές: Ευτυχία Λιάτα, Ή Σέριφος κατά την Τουρκοκρατία (17Ός- 19ος αι.), 1987'Seva s ti Lazari, Économies et sociétés des îles de la mer Egée pendant l'occupation ottomane. Le cas de Mykonos, δακτ., Παρίσι 1989' Δ. Δημητρόπουλος, Ή Μύκονος τον 17ο αιώνα. Γαιοκτητικες σχέσεις καϊ οικονομικές συναλλαγές, 1997' Ι. Karachristos, Familie, Verwandtschaft, Heirat und Eigentumsübertragungen: das Beispiel der griechischen Insel Syros , δακτ., Βιέννη 1998' Αγλαΐα Κάσδαγλη, Land and marriage settlements in the Aegean. A case study of seventeenth-century Naxos, Βενετία 1999' Λυδία Παπαρρήγα-Άρτεμιάδη, Ή νομική προστασία της γονικής περιουσίας στη Μύκονο ( 17ος-18ος ai), 1999' Eleftheria Ζ ei, Faros dans l'archipel grec XVIIe-XVIIIe siècles: multiples visages de l'insularité, δακτ., Παρίσι Σημαντικός είναι, αντίθετα, ό αριθμός μελετών ανθρωπολογικού προσανατολισμού, πού γίνονται την περίοδο αύτη για νησιά ή οικισμούς τών Κυκλάδων, με βάση την επιτόπια παρατήρηση ή και με χρήση αρχειακού υλικού άπό τα νησιά. Για παράδειγμα βλ. τις διδακτορικές διατριβές: Maria Yiannissop ο u 1 ο u, Société et religion en Grèce insulaire. Un exemple, Potamie - Tinos, Παρίσι 1992' Nikolitsa Matha-Dematha, Habitat et Rapports Socio-économiques à Sifnos, deuxième moitié du XIXe - debut du XXe siècle, δακτ., Παρίσι 1992' Irene Toundassakis, Parenté, mariage et succession dans le village de Vourkoti [Andros], δακτ. Παρίσι 1995' Εύα Καλπουρτζή, Συγγενικές σχέσεις καϊ στρατηγικές ανταλλαγών. Το παράδειγμα της Νάξου τον 17ο αιώνα, ΆΟήνα Σημειώνουμε ενδεικτικά: Χριστίνα Άγριαντώνη, "ΟΙ μετασχηματισμοί της βιομηχανικής δομής τής Ερμούπολης τον 19ο αιώνα", Νεοελληνική πόλη. 'Οθωμανικές κληρονομιές καϊ ελληνικό κράτος, τ. 2, 1985, σ ' τής ίδιας, Οί απαρχές της εκβιομηχάνισης στηνέλλάδα τον 19ο αιώνα, 1986, κυρίως σ ' Β. Καρδάσης, Σύρος, Σταυροδρόμι της Ανατολικής Μεσογείου ( ), 1987' Χρ. Λοΰκος - Δήμητρα Σαμίου, Οικονομικές συμπεριφορές, ψυχολογία καί βιοτικό επίπεδο ενός συριανού τοκιστή;. Στέφανος Α. Ρήγας, 1991* Χρ. Λούκος, "Τα έκθετα τής Ερμούπολης", Αφιέρωμα στον πανεπιστημιακό δάσκαλο Βασ. Βλ. Σφυρόερα, 1992, σ ' τοΰ ίδιου, "La petite ville face à la grande: le cas d'ano Syra au XIXe siècle", π. Αριάδνη, 7 (1994) ' τοΰ ίδιου, Πεθαίνοντας στη Σύρο τον 19ο αιώνα, Ηράκλειο Παράλληλα την ίδια περίοδο ή τοπική ιστοριογραφική παραγωγή συνεισέφερε μελέτες, όπως τό δίτομο έργο τοΰ Ά. Δρακάκη, 'Ιστορία τοϋ οικισμού της Ερμούπολης (Σύρας), 1979, Επίσης μελετήθηκε ή αρχιτεκτονική καί, πολεοδομική συγκρότηση τής Ερμούπολης (βλ. Ί. Τραυλός - Αγγελική Κόκκου, Ερμούπολη, 1980). Ή άνθηση αυτή "τών περί τήν Έρμούπο-

16 508 Αημήτρίχς Αημϊίτρόπουλος λη σπουδών" διευκολύνθηκε άπο την ύπαρξη σημαντικού αρχειακού ύλικοϋ, το όποιο από τα μέσα της δεκαετίας τοϋ 1970 συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ιστορικών που συνεργάζονταν με την "Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού"' βλ. σχετικά Χρ. Λοϋκος-Πόπη Ι\ο\έ\ΐΎ\,ΌδηγόςΑημοτικοϋΆρχείουΈρμούπολης , Βλ. Β. J. Slot, Archipelagus Turbatus. Les Cyclades entre colonisation latine et occupation ottomane, c , x. 1-2, Leiden/Istanbul Άπο τις σχετικές μελέτες σημειώνουμε τη σειρά 'Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, τοΰ εκδοτικού οίκου "Μέλισσα", όπου έχουν συμπεριληφθεί αξιόλογες εργασίες για αρκετά άπό τα νησιά των Κυκλάδων (Κέα, Πάρο, Νάξο, Σίφνο, Μύκονο, Τήνο, Σαντορίνη, Σΰρο κ.ά.) και επίσης την πρόσφατη έκδοση των Κ. Παπαϊωάννου, Αικατερίνης Δημητσάντου-Κρεμέζη, Μαρίας Φινέ, Το παραδοσιακό σπίτι στο Αίγαϊο. Ή γενική αρχιτεκτονική διάρθρωση τον καί ή τυπολογία της μέσα άπο αντιπροσωπευτικά σχέδια, Γιά τις ανθρωπολογικές μελέτες βλ. πρόχειρα τις διδακτορικές διατριβές που σημειώσαμε παραπάνω, όπου και παραπομπές σε ειδικότερη βιβλιογραφία. 27. Βλ. γιά παράδειγμα το τετράτομο έργο τοϋ Δ. Δώρ ιζα, Ή αρχαία Τήνος, 197Φ Ή μεσαιωνική Τήνος, 1976' Ή Τήνος επί Τουρκοκρατίας καί κατά τον αγώνα τον 1821, 1978Ήνεα Τήνος, 198ΓΔ. Πολέμης, Ιστορία τής Άνδρου, Άνδρος 198Γ Σ. Συμεωνίδης, Ιστορία τής Σίφνου από τήν προϊστορική εποχή μέχρι τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, 1990' Χ. Μπαμποΰνης,Ή Μήλος άπο τήν αρχαιότητα, έκδοση Φίλων Αδάμαντος, 1993' Χρ. Γεωργό υ σης, Πάρος, Αντίπαρος, Βλ. ανατυπώσεις όπως: Ά. Βάλληνδας, 'Ιστορία τής νήσου Κύθνου άπο των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, 1990' ό ίδιος, Κυθνιακά ήτοι τής νήσου Κύθνου χωρογραφία καί Ιστορία..., 1990' Ί. Χατζιδάκ η ς, Ή Ιστορία τής νήσου Μήλου, 1994' Δ. Πασχάλης, Ή Άνδρος ήτοι ιστορία τής νήσου άπο των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ'ήμας, 1995'Τρ. Εύαγγελίδης, Ή Μύκονος ήτοι Ιστορία τής νήσου άπο των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, 1996' Δρ. Δρόσος, 'Ιστορία τής νήσου Τήνου άπο τής πέμπτης σταυροφορίας μέχρι τής ενετικής κυριαρχίας καί εκείθεν μέχρι τον 1821, 1996' Μ.-Φ. Ζαλλώνης, 'Ιστορία τής Τήνου, μετάφρ. Δημ. Μαυρομαρά, 1997' Τιμ. Άμπελος, 'Ιστορία τής νήσου Σύρου άπο των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, [Ερμούπολη] 1998' Ζ. Γαβαλάς, "Ή νήσος Φολέγανδρος", και Άλκ. Χαρίλαος, "Ή νήσος Φολέγανδρος", σέ ένα τόμο μέ ενιαίο τίτλο Ή νήσος Φολέγανδρος, 2000 κλπ. 29. Στις εξαιρέσεις συγκαταλέγεται το πρόσφατο βιβλίο τής Χριστίνας Άγ ρ ι α ν τ ώ ν η και τής Άγ γελικής Φενερλή, 'Ερμούπολη - Σύρος, 'Ιστορικό οδοιπορικό, Ή Θήρα είναι το μόνο νησί των Κυκλάδων που διαθέτει τρεις σχετικές εκδόσεις: μέ επιμέλεια τοϋ Μ. Δανέζη, Σαντορίνη, , Σαντορίνη, 1971, και μέ επιμέλεια τοΰ Ίω. Μ. Δανέζη, Σαντορίνη Θήρα, Θηρασία, Άσπρονήσι, 'Ηφαίστεια, 2001.

17 Διαδρομές της ιστοριογραφίας στα νησιά τον Αιγαίον Για τη σχετική με το θέμα προβληματική βλ. Β. Παναγιωτόπουλος, "Γενικό και μερικό...", ο.π., σ Βλ. Κ. Γκιών, Ιστορία της νήσου Σίφνου άπο των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, μετά περιγραφής των αρχαίων αυτής μεταλλείων χρυσού καί αργύρου, Σύρος Μια αναλυτική παρουσίαση της νεώτερης περί Σίφνου ιστοριογραφίας βλ. Βασ. Σφυρόερας, "Ή σιφναϊκή ιστοριογραφία άπο τις αρχές τοΰ δεκάτου ενάτου αιώνα μέχρι σήμερα", Πρακτικά. Α' Διεθνούς Σιφναϊκού Συμποσίου, τόμος Β', Βυζάντιο - Φραγκοκρατία - Τουρκοκρατία - Νεότεροι Χρόνοι, 2001, σ Βλ. Γ. Πετρόπουλος, Νομικά έγγραφα Σίφνου..., ο.π., καί Β. Σφυρόερας, "Έγγραφα τής νήσου Σίφνου ( ) εκ τής συλλογής Γ. Μαριδάκη", Έπετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου, 17(1967) Βλ. ενδεικτικά τις μελέτες τοϋ Σ. Συμεωνίδη: Ιστορία τής Σίφνου..., "ο.π: Ή Κυρία Βρυσιανή ήγουν συμβολή εις τήν ίστορίαν τής εν Σίφνω Ιεράς Μονής τοϋ Γενεθλίου τής Θεοτόκου, 1966' Ή Κυρία Βρυσιανή (Τά νεώτερα ιστορικά στοιχεία), 198Γ Ιστορικά Αγίου Κωνσταντίνου Άρτεμώνος Σίφνου, 1991, και πλήθος άλλων δημοσιεύσεων στην επετηρίδα Σιφνιακά και σε άλλα περιοδικά καί, εφημερίδες (βλ. καί, κατάλογο των εργασιών του: Έργογραφία [ ], 1989). 36. Βλ. ενδεικτικά: Θ. Σπεράντσας, Ή Παναγία ή Χρυσοπηγή τής Σίφνου, 1949' Άντ. Τροϋλλος, Ιστορικά καί λαογραφικά σημειώματα Σίφνου, 1956' Ά. Κανακάρης, Σιφναϊκον Αεξιλόγιον, 1958' Θ. Άλιπράντης, Θησαυροί τής Σίφνου. Εικόνες των ναών καί των μονών, 1979' Ν. Καλαμάρης, Παιδευτήριο τοϋ Αρχιπελάγους. Ιστορία τής Σχολής τοϋ Παναγίου Τάφου τής Σίφνου, 1982' Γ. Πρόκος, Συνοπτική ιστορία τοϋ Δημοτικού Σχολείου Άρτεμώνος Σίφνου, 1985' Φιλ. Βιτάλης, Ό ίερος ναός τής Παναγίας Κόγχης Άρτεμώνος Σίφνου, 1985' Μ. Φιλιππάκης, Τοπωνύμια τής Σίφνου, 1989' Ν. Ανδριώτης - Ρ. Οίχαλιώτης, Βιβλιοθήκες τής Σίφνου. Κατάλογος έντυπων. Οί βιβλιοθήκες τής Ί. Μ. Βρύσης καί τοϋ Γυμνασίου, 1994' Ν. Στα φύλο π άτη ς, Τά λαϊκά τραγούδια καί τά κάλαντα τής Σίφνου ( ). Λαογραφική μελέτη με μιά μεγάλη συλλογή στιχουργημάτων, Σημειώνονται γιά παράδειγμα οί διδακτορικές διατριβές: Αναστασία Τζάκου, Κεντρικοί οικισμοί τής Σίφνου. Μορφή καί εξέλιξη σε ένα παραδοσιακό σύστημα, 1976' F. Chr. Wagner, Οί οικισμοί αγγειοπλαστών τής Σίφνου. 'Ένα παράδειγμα ανώνυμης αρχιτεκτονικής ώς έκφραση τοϋ περιβάλλοντος, τοϋ τρόπου ζωής, τής οικονομίας κα^ τής οικιστικής μορφής, μετάφρ. Ν. Βαφειάδης-Χασαπόπουλος, 200Γ Nikolitsa Matha-Dematha, ο.π: Ελένη Σ π α θ ά ρ η - Μ π ε γ λ ί τ η, Οί αγγειοπλάστες τής Σίφνου, Κοινωνική συγκρότηση - Παραγωγή - Μετακινήσεις, Στοιχεία επίσης γιά τήν εκπαίδευση στή Σίφνο περιλαμβάνονται στις πρόσφατες διδακτορικές διατριβές:

18 510 Δημήτρης Δημητρόπονλος Δ. Σακκής, Ή εκπαίδευση στίς Νοτιοδυτικές Κυκλάδες κατά την Λ' 'Οθωνική περίοδο ( ), Άννίτα Πρασσα, Ή εκπαίδευση στίς Κυκλάδες κατά την καποδιστριακη περίοδο ( ), δακτ., Βλ. για παράδειγμα τη μελέτη τοϋ Κ. Κόμη, "Δημογραφικές όψεις της Σίφνου: από την οθωμανική περίοδο στην εποχή του Καποδίστρια", στον τόμο: Ίστορικοδημογραφικά. Μελέτες ιστορίας και ιστορικής δημογραφίας τον ελληνικού χώρου, 1999, σ , και τις μελέτες τοϋ συλλογικού τόμου Σίφνος, που εξέδωσε το 1998 το Υπουργείο Αιγαίου.

19

20

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 15 ος -20ός αι. Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Aπό το Nαύπλιο στην Tριπολιτσά: H σημασία της μεταφοράς μιας περιφερειακής πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Προβλήµατα Γεωγραφίας και ηµογραφίας στη νεώτερη Eλλάδα», Tετράδια Eργασίας ΚΝΕ/ΕΙΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η δόµηση στις Κυκλάδες τις τελευταίες δεκαετίες : µια απόπειρα καταγραφής και αξιολόγησης

Η δόµηση στις Κυκλάδες τις τελευταίες δεκαετίες : µια απόπειρα καταγραφής και αξιολόγησης Η δόµηση στις Κυκλάδες τις τελευταίες δεκαετίες : µια απόπειρα καταγραφής και αξιολόγησης 1. Το σύγχρονο πλαίσιο της οικοδοµικής δραστηριότητας στις Κυκλάδες: Τουρισµός και ανεπάρκεια οικιστικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ Κατάλογος Έκθεσης: Πεντακόσια χρόνια έντυπης παράδοσης του Νέου Ελληνισμού (1499-1999) Επιμέλεια Κ.Σπ. Στάικος, Τ.Ε. Σκλαβενίτης Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2000, 4ο, ιστ'+503

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ / 1η ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ / 2η ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / 1η ΧΑΤΖΗΙΕΡΕΜΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ / 1η. ΛΕΣΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ / 1η

ΔΡΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ / 1η ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ / 2η ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / 1η ΧΑΤΖΗΙΕΡΕΜΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ / 1η. ΛΕΣΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ / 1η /ΜΗ 1 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / 1η 2 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / 1η 3 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΑΓΑΘΟΥΛΑ / 1η 4 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΛ ΣΥΡΟΥ ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / 1η 5 6 7 ΣΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. /νση : Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Τηλέφωνο : 2104291074 Fax : 210-4291073 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ερμούπολη 06-02 - 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ.Πρωτ.:Οικ.19721/1355 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ - ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2011 Κυριακή 29 Μαΐου Εξόρμηση εθελοντικών καθαρισμών των ακτών της Σίφνου Τόπος Συγκέντρωσης: πλατεία Αρτεμώνα Ώρα: 11:00 Οργάνωση: ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Πέμπτη 21 Ιουνίου έως Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2012, στο Veranda café bar, στην Απολλωνία Sifnos, October: Έκθεση με ασπρόμαυρες φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώματα και μαρτυρίες

Σημειώματα και μαρτυρίες Σημειώματα και μαρτυρίες ΜΑΡΙΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΤΛΟΤ «ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΡΚΟΥ ΣΚΛΑΒΟΥ» ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ (17ΟΣ ΑΙ.) Η ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ Στα έγγραφα του Αρχείου της Καθολικής Επισκοπής της Σαντορίνης (ΑΚΕ) συναντάται

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Αποστολή με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Αποστολή με Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ( ΔΙ.Α.Π. ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά Μέτρο 002: Προώθηση, Αναπαλαίωση και Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ-ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 21-4-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 36848/3465 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΚ Ή ΕΚ, Π.Ε. Ή Α.Υ. Ή ΠΟΛΙΤ.Θ., ΚΕ.ΣΥ.Π., ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΕΚ Ή ΑΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΠΕ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΡΑΣΕΠ, Ε.Κ.Φ.Ε., ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

ΕΚ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΚ Ή ΕΚ, Π.Ε. Ή Α.Υ. Ή ΠΟΛΙΤ.Θ., ΚΕ.ΣΥ.Π., ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΕΚ Ή ΑΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΠΕ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΡΑΣΕΠ, Ε.Κ.Φ.Ε., ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ 1 ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9,75 0,38 1,00 11,13 0,50 0,50 11,63 1η 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ 1 ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11,00 0,00 1,00 12,00 1,00 1,00 13,00 1η 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ 1 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΑΓΑΘΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουρνιάτης Νίκος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. Σπυρίδωνος Τρικούπη 69, Αθήνα 6937 14 56 38 perspect.geo@gmail.com www.perspect.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1.1. Προπτυχιακές σπουδές Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρ.: 1750 2013-14 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2015-2016)

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2015-2016) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Οίκος Ανδρέου & Μαρίας Καλοκαιρινού Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7 71202 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ.: (2810) 283219-288708 Fax: 283754 e-mail: info@historical-museum.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Συμπόσιο. «Τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18 ος -19 ος αι.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Συμπόσιο. «Τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18 ος -19 ος αι. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Μνήμη Εύης Ολυμπίτου Συμπόσιο «Τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18 ος -19 ος αι.» Κέρκυρα 24-26 Μαΐου 2012 ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210. 212.56.93 e-mail: ve46u046@minagric.gr

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210. 212.56.93 e-mail: ve46u046@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ: 187057 Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ ΤΜΗΜΑ Ε : Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. 05 / 21 10 2014 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τροποποίηση δρομολογίων για το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νίκος Τζιμόπουλος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τους εφαρμοστέους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά και στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων από 1 η Οκτωβρίου 2015

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τους εφαρμοστέους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά και στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων από 1 η Οκτωβρίου 2015 Αθήνα, 12/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ ΠΟΛ.: 1224 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ 2000 Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

f ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΟΠΟΥΑΟΥ (1917-2012)

f ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΟΠΟΥΑΟΥ (1917-2012) f ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΟΠΟΥΑΟΥ (1917-2012) Η Αικατερίνη Χριστοφιλοποΰλου γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29 Νοεμβρίου 1917 και έζησε στο Παλαιό Φάληρο, όπου ολοκλήρωσε τον ενδεκαετή, τότε, κΰκλο των εγκυκλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΜΟΙ ΕΤΟΣ 1 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΧΗ ΔΙΦΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 8 1957-1965 2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 1971-1977 3 ΚΡΙΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΘΗΝΑ 3 1971-1976 4 ΕΚΛΟΓΗ 6 1953-1955 5 ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Η λέξη 'κως' προέρχεται από την λέξη 'κοίον = πρόβατό πληθυσμός 34.280 κατοίκους, τρίτο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ "8 ΝΗΣΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ 8 ΝΗΣΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "8 ΝΗΣΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ "8" ΝΗΣΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΑΥΡΙΟ ΑΝΔΡΟΥ ΑΕΦ 8020 ΦΑΣΣΑ ΑΝΔΡΟΥ ΑΕΦ 8040 ΓΡΗΑ ΑΝΔΡΟΥ ΑΕΦ 8050 ΤΟΥΡΛΙΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ ΑΕΦ 8060 ΔΥΣΒΑΤΟ ΤΗΝΟΥ ΑΕΦ 8110 ΛΙΒΑΔΑ ΤΗΝΟΥ ΑΕΦ 8140 ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Θ.Σ. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1962, όπου και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Σ υ ν έ δ ρ ι ο Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò 16 &17 Ìáñôßïõ 2006 Συνδιοργάνωση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας Σύλλογος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1. Ιδρύματα και ΝΠΔΔ των δήμων (άρθρα 102 και 103) Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ «Ο ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ» & «ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ 5.000 ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ «Ο ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ» & «ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ 5.000 ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ «Ο ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ» & «ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ 5.000 ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ» Παπαδογιαννάκη Κωνσταντίνα 1, Ποντικάκης Φώτης 2, Μιχελάκης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας κυριότερων εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Κυκλάδων από 26/03/2003

Πίνακας κυριότερων εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Κυκλάδων από 26/03/2003 Πίνακας κυριότερων εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Κυκλάδων από 26/03/2003 Ημερομηνία Τίτλος Εκδήλωσης 25/5/03 Ημερίδα HACCP 07/7/03 Συνάντηση εργασίας με τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης για την

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 9 η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νάξος 01/08/2011 Θέμα: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κόσµος µας σαν Σήµερα!

Ο Κόσµος µας σαν Σήµερα! Πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης Ο Κόσµος µας σαν Σήµερα! Τάξη: Ε Δημοτικού Διδακτικό έτος: 2012-2013 Εισαγωγή Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας προκύπτουν ερωτήματα και προβληματισμοί των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Φορέας Πρότασης και Λειτουργίας : Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Φορέας Υλοποίησης : Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Συμπράττοντες φορείς: Ε.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Ν. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου : Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ

ΣΥΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ ΣΥΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ-ΙΟΣ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΣΙΚΙΝΟΣ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ Από ΣΥΡΟ προς: ΝΑΞΟ ΙΟ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΙΚΙΝΟ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΚΙΜΩΛΟ ΜΗΛΟ DTS Οικονομική Θέση 9 15 18 12 12 12 12 DK1 Δίκυκλα έως 250 κ.ε. 6 11 11 12 12

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πληρότητα φακέλων υποβολής αιτημάτων στα Σ.Α. χωρικής αρμοδιότητας Α.Δ.Α. Λειτουργία Συμβουλίων.

ΘΕΜΑ: Πληρότητα φακέλων υποβολής αιτημάτων στα Σ.Α. χωρικής αρμοδιότητας Α.Δ.Α. Λειτουργία Συμβουλίων. ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2013 Πειραιάς, 6 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 6684/897 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

θέµα: ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

θέµα: ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ . ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) θέµα: ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Είναι γεγονός ότι η µηχανή απελευθέρωσε τον άνθρωπο από πολλούς πιεστικούς καταναγκασµούς και δεσµεύσεις όµως ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Αδαμαντίου Κοραή De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura Κωνσταντίνος Ηροδότου (Συντονιστής, Δρ. Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Paris VIII) Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προς ένα μητρώο της ελληνικής βιομηχανικής κληρονομιάς Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Α. Προς ένα μητρώο της ελληνικής βιομηχανικής κληρονομιάς Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012 Α. Προς ένα μητρώο της ελληνικής βιομηχανικής κληρονομιάς Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012 Νίκος Μπελαβίλας, επίκουρος καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Καταγραφή και αποτύπωση. Το πρώτο βήμα στις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ. Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012

Έναρξη λειτουργίας ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ. Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ Έναρξη λειτουργίας Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012 Η ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ Το κτήριο της οδού Κριεζώτου 3, όπου έζησε και εργάστηκε για σαράντα χρόνια ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ηλεκτροδότηση των νησιών και την. Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ηλεκτροδότηση των νησιών και την. Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ΡΑΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στρατηγικές επιλογές για την ηλεκτροδότηση των νησιών και την αξιοποίηση των ΑΠΕ που διαθέτουν Νίκος Μπουλαξής, Δρ. Ηλ. Μηχανικός Συντονιστής μονάδας Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 8.30-9.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ 9.00-9.30 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ρ Μενδώνη Λίνα, Γενική Γραµµατέας ΥΠ.ΠΟΤ. Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 9.30-9.45

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό Ο νέος εθνικός τομεακός χωροταξικός σχεδιασμός για τον κλάδο του τουρισμού έχει διττή στρατηγική κατεύθυνση:

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό Ο νέος εθνικός τομεακός χωροταξικός σχεδιασμός για τον κλάδο του τουρισμού έχει διττή στρατηγική κατεύθυνση: Το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138 Β/11.6.2009) αποτέλεσε μέρος μιας σημαντικής προσπάθειας που έγινε για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού για τη χώρα. Σκοπός του υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εισαγωγή στην Αρχειονομία 1 ο Μάθημα Μια πρώτη ματιά... Κοινωνία της Πληροφορίας Η Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται ως η εποχή της πληροφορίας.

Διαβάστε περισσότερα

Κύθνος (Θερμιά) Κυκλάδων

Κύθνος (Θερμιά) Κυκλάδων ΚΕΠΕΜ Σεμινάρια χορού 2012-2013 1 ο Σεμινάριο: Κύθνος (Θερμιά) Κυκλάδων Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012 18.00-21.30 Εισηγητής: Μάκης Πιρπινιάς ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΛΦ ΑΡΧΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική νησιώτικη μουσική

Ελληνική νησιώτικη μουσική Ελληνική νησιώτικη μουσική Περιεχόμενα : Γενικά Ρυθμός Χοροί Σποράδες Κυκλάδες Δωδεκάνησα Ρόδος, Κάσος, Κάρπαθος Επτάνησα Μουσικά Όργανα Λύρα Λαούτο Βιολί Μπουζούκι Ασκομαντούρα Γενικά : Νησιώτικα, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη 1 Για το βιβλίο Λιμνών Αποξηράνσεις Το βιβλίο βασίστηκε στα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου «Αποξηράνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ από Π. Σαμπατακάκη Dr. Υδρογεωλόγο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν θα ταν άστοχο εάν αναφέραμε ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο :2103332267/2103332399

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

περιοχή Ζουαρά της Τυνησίας (Société d Etudes, de Développement et d Aménagement de la Zone de Zouaraa).

περιοχή Ζουαρά της Τυνησίας (Société d Etudes, de Développement et d Aménagement de la Zone de Zouaraa). Το έργο με τίτλο Μεσογειακή Ταυτότητα: Νέα τουριστικά προϊόντα και βιώσιμος τουρισμός, το οποίο χρηματοδοτείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III B MEDOCC 2000 2006. Το έργο είναι διακρατικό και

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκαταρκτική έρευνα Διερευνήστε πριν απ όλα την περιοχή μέσα στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων

Ο ρόλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων Ο ρόλος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων Γιώργος Παγανέλης Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Κυκλάδων Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Π.Δ. 130/2010 ΦΕΚ 223

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικές Επισηµάνσεις

Μεθοδολογικές Επισηµάνσεις Εικόνες του Δυτικοευρωπαίου µέσα από την Ιστορία 9 Μεθοδολογικές Επισηµάνσεις Ο ι προσεγγίσεις των σχέσεων του Υστεροβυζαντινού και του Νεότερου Ελληνισµού µε τη Δύση συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι κατά

Διαβάστε περισσότερα