Ο Λόγος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πνύκα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Λόγος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πνύκα"

Transcript

1 I PYMA TH BOY H TøN E HNøN IA TON KOINOBOY EYTI MO KAI TH HMOKPATIA Ο Λόγος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πνύκα «ΕΦΙΠΠOΣ ΧΩΡΕΙ ΓΕΝΝΑΙΕ ΣΤΡΑΤΗΓΕ ΑΝΑ ΤOΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤOΥΣ ΛΑOΥΣ ΠΩΣ OΙ ΔOΥΛOΙ ΓΙΝOΝΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡOΙ» Aναγράφεται στη βάση του Aνδριάντα του Θ. Kολοκοτρώνη. Tο άγαλμα αυτό ευρίσκεται στην οδό Σταδίου και είναι έργο του Λ. Σώχου I PYMA TH BOY H TøN E HNøN IA TON KOINOBOY EYTI MO KAI TH HMOKPATIA

2

3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στους Εφήβους Βουλευτές μας, αλλά και στους μαθητές που επισκέπτονται τη Βουλή προσφέρουμε το κείμενο που ακολουθεί, τον Λόγο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πνύκα (τον Νοέμβριο του 1838), ως πολύτιμη εθνική παρακαταθήκη στους νέους της πατρίδας μας. Το πρώτο δίδαγμα του μεγάλου αγωνιστή στους νέους, μέσα από την πικρή εμπειρία τού Αγώνα, είναι ν' αποφεύγουμε τη διχόνοια που δίχασε τον τόπο και έβλαψε την Επανάσταση: «εξ αιτίας της διχονοίας, μάς έπεσε η Τουρκιά επάνω μας και κοντέψαμε να χαθούμε και εις τους στερνούς επτά χρόνους δεν κατορθώσαμε μεγάλα πράγματα». Η δεύτερη πνευματική παρακαταθήκη του Γέρου του Μοριά είναι η διαφύλαξη της Oρθόδοξης Πίστης μας: «Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να την στερεώσετε, διότι όταν επιάσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπέρ Πίστεως και έπειτα υπέρ Πατρίδος». Τέλος, η τρίτη προτροπή του στρατηγού Κολοκοτρώνη, το «χρυσό παράγγελμα» στους νέους του σοφού- αγράμματου, κατά την ταπεινόφρονα ομολογία του, είναι η απόκτηση παιδείας, η μόρφωση: «Να σκλαβωθήτε εις τα γράμματά σας», τους παραγγέλλει. Και το σπουδαιότερο: «Η προκοπή σας και η μάθησή σας να μη γίνει σκεπάρνι μόνο διά το άτομό σας, αλλά να κοιτάζει το καλό της Κοινότητος, και μέσα εις το καλό αυτό ευρίσκεται και το δικό σας». Δεν έχω τίποτε να προσθέσω στις διαχρονικές παρακαταθήκες του μεγάλου Αγωνιστή της Ελληνικής Επανάστασης. Σας δίδουμε την Oμιλία του και σας προτρέπουμε να τη διαβάσετε. Θα μάθετε και θα καταλάβετε μόνοι σας πολλά. Oκτώβριος 2008 Δημήτριος Γ. Σιούφας Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Πρόεδρος του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία 3

4 ANTI ΠΡΟΛΟΓΟY Tο κείμενο της ιστορικής Oμιλίας στην Πνύκα του Γέρου του Μοριά είναι πηγή σκέψεων και διδαγμάτων. Τα αναλύει εύστοχα στον Πρόλογό του ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ο οποίος είχε και την ιδέα να δοθεί αυτή η Oμιλία στους Έφηβους Βουλευτές και τους μαθητές που επισκέπτονται τη Βουλή. Επειδή συμβαίνει να εξαίρω σε κείμενά μου τη συμβολή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού στην πνευματική αφύπνιση του Γένους μέσω του κινήματος Παιδείας που σημειώθηκε προεπαναστατικά από τον Αδαμάντιο Κοραή και τους άλλους Διδασκάλους του Γένους, τα λόγια του Κολοκοτρώνη που ακολουθούν αποτελούν την πλέον αυθεντική μαρτυρία γι' αυτό το υψίστης πνευματικής σημασίας γεγονός: «Εις αυτήν την δυστυχισμένη κατάσταση μερικοί από τους φυγάδες γραμματισμένους εμετάφραζαν και έστελναν εις την Ελλάδα βιβλία και εις αυτούς πρέπει να χρωστούμε ευγνωμοσύνη, διότι ευθύς οπού κανένας άνθρωπος από το λαό δεν εμάνθανεν τα κοινά γράμματα, εδιάβαζεν αυτά τα βιβλία και έβλεπε ποιους είχαμε προγόνους, τι έκαμεν ο Θεμιστοκλής, ο Αριστείδης και άλλοι πολλοί παλαιοί μας και εβλέπαμε και εις ποίαν κατάστασιν ευρισκόμεθα τότε. Όθεν μάς ήλθεν εις τον νου να τους μιμηθούμε και να γίνομε ευτυχέστεροι. Και έτσι έγινεν και προχώρησε η Εταιρεία». Για μια ακόμη φορά, από το στόμα του αγράμματου πρωταγωνιστή της Επανάστασης, ακούγεται η παραίνεση στους νέους για Παιδεία: «Να δοθήτε εις τας σπουδάς σας» και «Να σκλαβωθήτε εις τα γράμματά σας». Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των νέων προσδιορίζεται με τα τελευταία λόγια της Oμιλίας του αγωνιστή: «Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο, οπού ημείς ελευθερώσαμε και για να γίνει τούτο, πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας την ομόνοια, την θρησκεία [...] και την φρόνιμον ελευθερία». Oκτώβριος 2008 Καθηγητής Γεώργιος Μπαμπινιώτης Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμιού, Πρόεδρος της Επιτροπής του προγράμματος της Βουλής των Εφήβων 5

5 H AΠOΦAΣH TOY ΘΕΟΔΩΡΟΥ KOΛOKOTPΩNH NA MIΛHΣEI ΣTOYΣ NEOYΣ (13 Nοεµβρ ου 1838) «Πανταχο ξεφρ ζετο ποδοκιµασ α το κυβερνητικο συστ µα- δυµ%νος τ! ρυθρο ν φ ρεµ τουj τ! πλ0θος διεχωρ - τος, κα π θος πρ!ς τ! Σ#νταγµα σηµ%ραι γ νετο ζωηρ τερος. (ν )το σθη α3τοµ τως κα σεβαστ!ς Γ%ρων διελθ=ν ν%βη πλ%ον ν%α γενε, ο+ σπουδαστα το Γυµνασ ου κα το Πανεπιστηµ - πρ!ς το;ς καθηγητ ς. Mετ Lλ γον Γυµνασι ρχης ποτειν µενος πρ!ς ου τ0ς πρωτευο#σης, ο+ συνεχ1ς πιδεικν#οντες τ2 τοια τα ε3γεν0 τ! πλ0θος κ το θαλ µου, εnπενj «PAκολουθε7τε, δε ξοµεν Cµ7ν περ ερ- α4σθ µατα, 5σαν κα διδ σκαλοι κα καθηγητα κα προ6χοντες πολιτι- γ ν τι». Kατ%βησαν τ2ς κλ µακας κα ν τb1 µ%σbω Fχοντες τ!ν Γ%ροντα κο κα στρατιωτικο, κα +ερε7ς κα ρχιερε7ς. 8O γ%ρων Kολοκοτρ9νης, ξ0λθον διευθυν µενοι πρ!ς τ!ν λεγ µενον να!ν το A4 λου, κα ο:τω πολ; περιποιο#µενος παρ2 το Mον ρχου <Oθωνος, λθ=ν µ αν κε7θεν διευθ#νθησαν ε4ς τ>ν Πν#κα πρ!ς ο3δ%να γνωστο Rντος πο δι- τ1ν µερ1ν ε4ς τ! Γυµν σιον, κα κροασθε ς τ>ν διδασκαλ αν το Γυ- ευθ#νοντοj τ! Fκτακτον φαιν µενον το το φε λκυσε τ! περ εργον µνασι ρχου Γενναδ ου, ναπτ#σσοντος τεµ χι ν τι δηµηγορ ας κ τ0ς πλ0θος. +στορ ας το Θουκυδ δου, π τοσο τον νθουσι κα οaτος µιλ σbη ε4ς τ>ν ν%αν γενε2ν Cπ(ρ Πατρ δος, Dστε παρεκ λεσε τ!ν Γυµνασι ρχην ν2 συναθρο σbη το;ς µαθητ2ς π ντας κτ!ς τ0ς π λεως ε4ς τ>ν Πν#κα, Eνα κφων σbη κα µακ ριος Γ%ρων Kολοκοτρ9νης λ γον πρ!ς τ>ν νεολα αν. 8O Fνθους ληθο ς πατριωτισµο ε µνηστος Γενν διος ξετ%λεσε τ>ν πιθυµ αν το σεβαστο Γ%ροντος κα τ>ν παραµον>ν τ0ς Gορτ0ς τ1ν Tαξιαρχ1ν, ε4δοποι θησαν π ντες ο+ µαθητα το Γυµνασ ου ν2 συναθροισθ1σιν ε4ς τ! κατ στηµα α3το π τb1 λ θ%λει το7ς δειχθb0 τι περ εργον.»8h ναπτυχθε7σα περι%ργεια τ>ν πιο σαν φε λκυσε π ντας ε4ς τ!»o:τως φιχθ%ντες, ε4ς Πν#κα, µετ2 µικρ2ν ν παυλαν ν σταται Γ%ρων, πατ1ν π το β µατος τ0ς Πνυκ ς, κα Sρξατο κφων1ν λ γον, ποτειν µενος πρ!ς τ>ν νεολα αν. PAφ οa ξιστ ρησε τ2 τ0ς τουρκικ0ς δουλε ας, τ2ς 4δ%ας κα τ2 περ α3τονοµ ας α4σθ µατα τ1ν νδρ1ν τ0ς ποχ0ς κε νης, ξιστ ρησε τ2 το +ερο γ1νος κα τ! αuσθηµα τ1ν 8Eλλ νων πρ!ς τ>ν 4σονοµ αν κα τ2 περ τ0ς τ τε πολιτικ0ς καταστ σεως κ.λπ. AUφνης ναφα νεται σµ0νος χωροφυλακ0ς, Fρχεται κα διαλ#ει τ>ν συν θροισιν. 8O δ( Kολοκοτρ9νης διαβληθε ς τb1 Bασιλε7, µικρο δ%οντος ν2 CποστB0 δειν, 2ν φιλ πατρις Γυµνασι ρχης Γενν διος κα Iλλοι καθηγητα δ(ν παρ στανον τb1 Bασιλε7 τ! θ1ον τ0ς πρ ξεως». Γυµν σιον, κα σ;ν α3το7ς κα πλ0θος Iλλων περι%ργωνj πληρ9θη τ! κατ στηµα π ντες ο+ καθηγητα κα διδ σκαλοι (Bλ. PIω ννου Π. Π#ρλα, «Περ το ν Eλλδι ρµοδ ου πολιτε µατος συν0λθον, κα µετ Lλ γου 4δο; Fρχεται κα Γ%ρων Kολοκοτρ9νης νδε- π φυσικ ν ποψιν», PEν Aθ ναις: T#ποις το Φωτ ς, 1867, σσ ) 6 7

6 H AΠOΦAΣH TOY ΘΕΟΔΩΡΟΥ KOΛOKOTPΩNH NA MIΛHΣEI ΣTOYΣ NEOYΣ (Aπ δοση στη νεοελληνικ" γλ$σσα) ι χυτη ταν η αποδοκιµασ α του συστ µατος διακυβ%ρνησης, και και ο Γ%ρος Κολοκοτρ9νης, φορ9ντας την κ κκινη ο π θος για σ#νταγµα γιν ταν κ θε µ%ρα και πιο %ντονος. εν ταν µ - στολ του. Το πλ θος νοιξε για να περ σει ο σεβ - νο οι ν%οι, οι µαθητ%ς του Γυµνασ ου και οι φοιτητ%ς του Πανεπιστηµ - σµιος Γ%ρος που αν%βηκε στους καθηγητ%ς. eστερα απ λ γο, ο γυµνα- ου της πρωτε#ουσας, που εξ%φραζαν τ%τοια διακα αισθ µαταj ταν και σι ρχης απευθ#νθηκε απ την α θουσα στο πλ θος, λ%γοντας: «Ακολου- οι δ σκαλοι και οι καθηγητ%ς, οι πολιτικο και στρατιωτικο αξιωµατο#- θ στε µας για να σας δε ξουµε κ τι περ εργο». Κατ%βηκαν τις σκ λες και χοι, καθ9ς και οι ιερε ς και οι αρχιερε ς. Ο Γ%ροντας Κολοκοτρ9νης, τον %χοντας στη µ%ση το Γ%ρο βγ καν µε κατε#θυνση προς το λεγ µενο να οπο ο ο βασιλι ς oθωνας εκτιµο#σε ιδιαιτ%ρως, µ α µ%ρα επισκ%φθηκε του Αι λου [τους Α%ρηδες] και απ εκε προς την Πν#κα, χωρ ς κανε ς το Γυµν σιο και παρακολο#θησε το µ θηµα του γυµνασι ρχη Γενν δι- να γνωρ ζει που π γαινανj το πρωτ γνωρο αυτ θ%αµα προσε λκυσε και ου, ο οπο ος αν%λυε %να απ σπασµα δηµηγορ ας απ την ιστορ α του το πλ θος των περ εργων. Θουκυδ δη. Τ σο πολ# ενθουσι στηκε που θ%λησε να µιλ σει και ο διος στους ν%ους για την Πατρ δα. iτσι, παρακ λεσε το γυµνασι ρχη να συγκεντρ9σει λους τους µαθητ%ς %ξω απ την π λη στην Πν#κα, προκειµ%νου να εκφων σει και ο Γ%ρος Κολοκοτρ9νης λ γο προς τους ν%ους. Ο αε µνηστος Γενν διος, γεµ τος απ αγν πατριωτισµ, πραγµατοπο ησε την επιθυµ α του σεβ σµιου Γ%ροντα και την παραµον της εορτ ς των Ταξιαρχ9ν ειδοπο ησε λους τους µαθητ%ς του Γυµνασ ου να συγκεντρωθο#ν στο σχολε ο του, επειδ θελε να τους δε ξει κ τι περ εργο. Η περι%ργεια που προκλ θηκε προσε λκυσε την εποµ%νη στο Γυµν σιο λους τους µαθητ%ς, και µαζ τους πλ θος περι%ργων. Το σχολε ο iφτασαν λοιπ ν στην Πν#κα, κι αφο# ξαπ στασαν λ γο, σηκ9θηκε ο Γ%ρος, αν%βηκε στο β µα της Πν#κας και ρχισε να µιλ στη νεολα α. Αναφ%ρθηκε στη δουλε α των Το#ρκων, στις σκ%ψεις και στον π θο για αυτονοµ α των ανδρ9ν της εποχ ς, εξιστ ρησε γεγον τα του ιερο# αγ9να και µ λησε για την επιθυµ α των Ελλ νων να ε ναι σοι απ%ναντι στο ν µο και για την τρ%χουσα πολιτικ κατ σταση κ.λπ. Ξαφνικ εµφαν ζεται µια οµ δα χωροφυλ κων, πλησι ζει και διαλ#ει τη συγκ%ντρωση. Μ λιστα, ο Θ. Κολοκοτρ9νης, αφο# τον δι%βαλαν στο βασιλι, λ γο %λειψε να µπει σε περιπ%τειες. Γλ τωσε µως απ τη δυσµ%νεια, γιατ ο φιλ πατρις γυµνασι ρχης Γενν διος και οι λλοι καθηγητ%ς απ%δειξαν τι λα ε χαν γ νει µε καλ πρ θεση. γ%µισε απ κ σµο, συγκεντρ9θηκαν οι καθηγητ%ς και λ γο µετ %φτασε 8 9

7 O ΛΟΓΟΣ È È ÌÔ! Ε4ς τ!ν τ πο το το, πο; γ= πατ1 σ µερα, πατο σαν κα δηµηγορο σαν τ!ν παλαι! καιρ! Iνδρες σοφο, κα Iνδρες µ( το;ς πο ους δ(ν εnµαι Iξιος ν2 συγκριθ1 κα ο6τε ν2 φθ σω τ2 Uχνη των. PEγ= πιθυµο σα ν2 σrς 4δ1, παιδι µου, ε4ς τ>ν µεγ λη δ ξα τ1ν προπατ ρων µας, κα Fρχοµαι ν2 σrς ε4ς τ!ν καιρ! το γ1νος κα πρ! α3το κα :στερα π α3τ!ν Uδιος παρατ ρησα, κα π α3τ2 ν2 κ µωµε συµπερασµο;ς κα δι2 τ>ν µ%λλουσαν ε3τυχ αν σας, µολον τι Θε!ς µ νος sξε#ρει τ2 µ%λλοντα. Kα δι2 το;ς παλαιο;ς teλληνας, πο ας γν9σεις εnχαν κα πο α δ ξα κα τιµ>ν Fχαιραν κοντ2 ε4ς τ2 Iλλα Fθνη το καιρο των, πο ους uρωας, στρατηγο#ς, πολιτικο;ς εnχαν, δι2 τα τα σας λ%γουν καθ µ%ραν ο+ διδ σκαλο σας κα ο+ πεπαιδευµ%νοι µας. PEγ= δ(ν εnµαι ρκετ ς. Σrς λ%γω µ νον π=ς 5ταν σοφο, κα π! δ1 π0ραν κα δανε σθησαν τ2 Iλλα Fθνη τ>ν σοφ αν των. E4ς τ!ν τ πον, τ!ν πο7ον κατοικο µε, κατοικο σαν ο+ παλαιο teλληνες, π! το;ς πο ους κα µε7ς καταγ µεθα κα λ βαµε τ! Rνοµα το το. A3το δι%φεραν π! µrς ε4ς τ>ν θρησκε αν, δι τι προσκυνο σαν τ(ς π%τρες κα τ2 ξ#λα. PAφο :στερα 5λθε στ!ν κ σµο Xριστ ς, ο+ π στευσαν ε4ς τ! E3αγγ%λι του, κα Fπαυσαν ν2 λατρε#ουν τ2 εuδωλα. (ν π0ρε µαζ του ο6τε σοφο;ς ο6τε προκοµµ%νους, λλ wπλο;ς νθρ9πους, χωρικο;ς και ψαρ δες, κα µ( τ> βο θεια το 8Aγ ου Πνε#µατος τ(ς γλ1σσες το κ σµου, ο+ πο7οι, µολον κα xν Fβρισκαν ναντι τητες κα ο+ βασιλε7ς κα ο+ τ#ραννοι το;ς κατ%τρεχαν, δ(ν sµπ ρεσε καν%νας ν2 το;ς κ µbη τ ποτα. A3το στερ%ωσαν τ>ν π στιν. 11

8 ÏfiÁÔ ÙÔ ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ÛÙËÓ Ó Î O+ παλαιο teλληνες, ο+ πρ γονο µας, Fπεσαν ε4ς τ>ν διχ νοια κα τρ9γονταν µεταξ# τους, κα Fτσι Fλαβαν καιρ! πρ1τα ο+ Pωµα7οι, Fπειτα Iλλοι β ρβαροι κα το;ς Cπ ταξαν. tyστερα 5λθαν ο+ Mουσουλµ νοι κα sµπορο σαν, δι2 ν2 λλ ξη λα!ς τ>ν π στιν του. <Eκοψαν γλ1σσες ε4ς πολλο;ς νθρ9πους, λλ στ θη δ#νατο ν2 τ! κατορθ9σουν. T!ν {να Fκοπταν, Iλλος τ! σταυρ του Fκαµε. Σ2ν εnδε το το σουλτ νος, δι ρισε {να βιτσερ( [ ντιβασιλ%α], {ναν πατρι ρχη, κα το Fδωσε τ>ν ξουσ α τ0ς κκλησ ας. A3τ!ς κα λοιπ!ς κλ0ρος το;ς Fλεγε σουλτ νος. tyστερον Fγιναν ο+ κοτζαµπ σηδες [προεστο ] τ2 µ%ρη. 8H τρ τη τ ξη, ο+ Fµποροι κα ο+ προκοµµ%νοι, τ! καλ#τερο µ%ρος τ1ν πολιτ1ν, µ>ν Cποφ%ρνοντες τ!ν ζυγ!ν Fφευγαν, κα ο+ γραµµατισµ%νοι π0ραν κα Fφευγαν π! τ>ν 8Eλλ δα, τ>ν πατρ δα των, κα Fτσι λα στερηµ%νος π! τ2 µ%σα τ0ς προκοπ0ς, κατ ντησεν ε4ς θλ αν κατ σταση, κα α3τ> α6ξαινε κ θε µ%ρα χειρ τεραj δι τι, xν ε3ρ σκετο µεταξ; το λαο κανε ς µ( Lλ γην µ θηση, τ!ν λ µβανε Fχαιρε προν µια, σ#ρετο π! τ!ν Fµπορο τ0ς E3ρ9πης }ς βοηθ ς του γ νετο γραµµατικ!ς το προεστο. Kα µερικο µ>ν Cποφ%ροντες τ>ν τυρανν αν το Tο#ρκου κα βλ%ποντας τ(ς δ ξες κα τ(ς δον(ς πο; πελ µβαναν α3το, Iφηναν τ>ν π στη τους και γ νοντο Mουσουλµ νοι. Kα τοιουτοτρ πως κ θε µ%ρα λα!ς λ γνευε κα πτ9χαινε. E4ς α3τ>ν τ>ν δυστυχισµ%νη κατ σταση µερικο π! το;ς φυγ δες γραµµατισµ%νους µετ φραζαν κα Fστελναν ε4ς τ>ν 8Eλλ δα βιβλ α, κα ε4ς α3το;ς πρ%πει ν2 χρωστο µε ε3γνωµοσ#νη, δι τι ε3θ;ς πο; καν%νας Iνθρωπος π! τ! λα! µ νθανε τ2 κοιν2 γρ µµατα, δι βαζεν α3τ2 τ2 βιβλ α κα Fβλεπε πο ους εuχαµε προγ νους, τ Fκαµεν Θεµιστοκλ0ς, PAριστε δης κα Iλλοι πολλο παλαιο µας, 12 κα βλ%παµε κα ε4ς πο αν κατ σταση ε3ρισκ µεθα τ τε. toθεν µrς 5λθεν ε4ς τ! νο ν2 το;ς µιµηθο µε κα ν2 γ νουµε ε3τυχ%στεροι. Kα Fτσι Fγινε κα προ δευσεν 8Eταιρε α. toταν ποφασ σαµε ν2 κ µωµε τ>ν PEπαν σταση, δ(ν συλλογισθ καµε ο6τε π σοι εuµεθα ο6τε π=ς δ(ν Fχοµε ~ρµατα ο+ Tο ρκοι βαστο σαν τ2 κ στρα κα τ2ς π λεις ο6τε καν%νας φρ νιµος µrς εnπε «πο; πrτε δ1 ν2 πολεµ σετε µ( σιταροκ ραβα βατσ%λα», λλ2 }ς µ α βροχ> Fπεσε µας πιθυµ α τ0ς λευθερ ας µας, κα κλ0ρος µας κα ο+ προεστο κα ο+ καπετανα7οι κα ο+ πεπαιδευµ%νοι κα ο+ Fµποροι, µικρο κα µεγ συµφων σαµε ε4ς α3τ! τ! σκοπ! κα κ µαµε τ>ν PEπαν σταση. E4ς τ!ν πρ1το χρ νο τ0ς PEπαναστ σεως εuχαµε µεγ λη µ νοια τρ%χαµε σ#µφωνοι. 8O {νας π0γεν ε4ς τ!ν π λεµο, δελφ ς του Fφερνε ξ#λα, γυνα7κα του ζ#µωνε, τ! παιδ του κουβαλο σε ψωµ κα µπαρουτ βολα ε4ς τ! στρατ πεδον κα 2ν α3τ> µ νοια βαστο σε κ µη δυ! χρ νους, sθ%λαµε κυριε#σει κα τ>ν Θεσσαλ α κα τ>ν Mακεδον α, κα Uσως φθ ναµε κα {ως τ>ν Kωνσταντινο#πολη. T σον τροµ ξαµε το;ς Tο#ρκους, πο; Iκουγαν teλληνα κα Fφευγαν χ λια µ λια µακρ. 8Eκατ!ν teλληνες Fβαζαν π%ντε χιλι δες µπρ ς, κα {να καρ βι µ αν wρµ δα. PAλλ2 δ(ν β σταξεν. Hλθαν µερικο κα sθ%λησαν ν2 γ%νουν µπαρµπ%ρηδες ε4ς το κασ δη τ! κεφ λι. Mrς πονο σε τ! µπαρµπ%ρισµ τους. M2 τ ν2 κ µοµε; EUχαµε κα α3τουν1ν τ>ν ν γκη. PAπ! τ τε Sρχισεν διχ νοια, κα χ θη πρ9τη προθυµ α κα µ νοια. Fλεγες τ!ν K9στα ν2 δ9σει χρ µατα δι2 τ2ς ν γκας το Fθνους, ν2 Cπ γει ε4ς τ!ν π λεµο, το τος πρ βαλλε τ!ν Γι ννη. Kα µ α3τ!ν τ!ν τρ πο κανε ς δ(ν Sθελε ο:τε ν2 συνδρ µει ο:τε ν2 πολεµ σει. Kα το το γ νετο, πειδ> δ(ν εuχαµε {να ρχηγ! κα µ αν κεφαλ. PAλλ2 13

9 ÏfiÁÔ ÙÔ ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ÛÙËÓ Ó Î {νας Fµπαινε πρ εδρος {ξη µ0νες, σηκ9νετο Iλλος κα τ!ν Fριχνε, κα κ θετο α3τ!ς Iλλους τ σους, κα Fτσι {νας Sθελε το το, κα Iλλος τ! Iλλο. sθ%λαµε τ! καλ, πλ>ν καθ%νας κατ2 τ>ν γν9µη του. toταν προστ ζουνε πολλο, ποτ( τ! σπ τι δ(ν χτ ζεται ο:τε τελει9νει. 8O {νας π ρτα πρ%πει ν2 βλ%πει ε4ς τ! ανατολικ! µ%ρος, Iλλος ε4ς τ! ντικρυν, κα Iλλος ε4ς τ!ν Bορ%α, σ2ν ν2 5ταν τ! σπ τι ε4ς τ!ν ραµπ, κα ν2 γυρ ζει, καθ=ς λ%γει καθ%νας. M( το το τ!ν τρ πο δ(ν κτ ζεται ποτ( τ! σπ τι, λλ2 πρ%πει ν2 εnναι {νας ν2 προστ ζει π1ς θ2 γενε7. Παροµο ως κα µε7ς χρειαζ µεθα {ναν ρχηγ! κα {ναν ν2 προστ ζει κα ο+ Iλλοι ν2 Cπακο#ουν κα ν2 κολουθο ν. PAλλ πειδ> εuµεθα ε4ς τ%τοια κατ σταση, ξ α4τ ας τ0ς διχ νοιας, µrς Fπεσε Tουρκι2 π νω µας κα κοντ%ψαµε ν2 χαθο µε, κα ε4ς το;ς στερνο;ς Gπτ2 χρ νους δ(ν κατορθ9σαµε µεγ λα πρ γµατα. E4ς α3τ> τ>ν κατ σταση Fρχεται βασιλε#ς, τ2 πρ γµατα συχ ζουν, κα τ! µπ ριο κα γεωργ α, κα ο+ τ%χνες ρχ ζουν ν2 προοδε#ουν, κα µ λιστα παιδε α. Aυτ> µ θησις θ2 µrς α3ξ σει κα θ2 µrς ε3τυχ σει. PAλλ2 δι2 ν2 α3ξ σοµεν, χρει ζεται κα στερ%ωσις τ0ς πολιτε ας µας, πο α γ νεται µ( τ>ν καλλι%ργεια κα µ( τ>ν Cποστ ριξη το Θρ νου. 8O βασιλε#ς µας εnναι ν%ος κα συµµορφ9νεται µ( τ!ν τ πο µαςj δ(ν εnναι προσωριν ς, λλ βασιλε α του εnναι διαδοχικ, κα θ2 περ σει ε4ς τ2 παιδι2 τ1ν παιδι1ν του, κα µ( α3τ!ν κι σε7ς κα τ2 παιδι σας θ2 ζ σετε. Πρ%πει ν2 φυλ ξετε τ>ν π στη σας, κα ν2 τ>ν στερε9σετε, δι πι σαµε τ2 Iρµατα, εuπαµε πρ1τα Cπ(ρ Π στεως κα Fπειτα Cπ(ρ Πατρ δος. toλα τ2 Fθνη το κ σµου Fχουν κα φυλ ττουν µι2 Θρησκε α. Kα α3το, ο+ 8Eβρα7οι, ο+ πο7οι κατατρ%χοντο κα µισο ντο κα τ2 Fθνη, µ%νουν σταθερο ε4ς τ>ν π στη τους. 14 N2 µ>ν Fχετε πολυτ%λεια, ν2 µ>ν πηγα νετε ε4ς το;ς καφεν%δες κα ε4ς τ2 µπιλι ρδα. N2 δοθ0τε ε4ς τ2ς σπουδ ς σας, κα καλλ τερα ν2 κοπι σετε λ γον δ#ο κα τρε7ς χρ νους, κα ν2 ζ σετε λε#θεροι ε4ς τ! π λοιπο τ0ς ζω0ς σας, παρ2 ν2 περ σετε τεσσ ρους-π%ντε χρ νους τ> νε τητ σας, κα ν2 µε νετε γρ µµατοι. N2 σκλαβωθ0τε ε4ς τ2 γρ µµατ σας. N2 κο#ετε τ2ς συµβουλ2ς τ1ν διδασκ λων κα γεροντοτ%ρων, κα, κατ2 τ>ν παροιµ α, «µ#ρια Sξευρε κα χ λια µ θαινε». 8H προκοπ σας κα µ θησ σας ν2 µ>ν γ νει σκεπ ρνι µ νο δι2 τ! Iτοµ σας, λλ2 ν2 κοιτ ζει τ! καλ! τ0ς Kοιν τητος, κα µ%σα ε4ς τ! καλ! α3τ! εcρ σκεται κα τ! δικ σας. PEγ9, παιδι µου, κατ2 κακ µου τ#χη, ξ α4τ ας τ1ν περιστ σεων, Fµεινα γρ µµατος κα δι2 το το σrς ζητ1 συγχ9ρηση, δι τι δ(ν µιλ1 καθ=ς ο+ δ σκαλο σας. Σrς Uδιος εnδα, Sκουσα κα γν9ρισα, δι2 ν2 φεληθ0τε π! τ2 περασµ%να κα π! τ2 κακ2 ποτελ%σµατα τ0ς διχονο ας, τ>ν πο αν ν2 ποστρ%φεσθε, κα ν2 Fχετε µ νοια. PEµrς µ> µrς τηρrτε πλ%ον. T! Fργο µας κα καιρ ς µας π%ρασε. Kα α+ µ%ραι τ0ς γενεrς, πο α σrς Iνοιξε τ! δρ µο, θ%λουν µετ Lλ γον περ σει. T>ν µ%ρα τ0ς ζω0ς µας θ%λει διαδεχθ0 ν#κτα το θαν του µας, καθ=ς τ>ν µ%ραν τ1ν 8Aγ ων PAσωµ των θ%λει διαδεχθ0 ν#κτα κα α3ριαν> µ%ρα. E4ς σrς µ%νει ν2 4σ σετε κα ν2 στολ σετε τ!ν τ πο, πο; µε7ς λευθερ9σαµεj κα, δι2 ν2 γ νbη το το, πρ%πει ν2 Fχετε }ς θεµ%λια τ0ς πολιτε ας τ>ν µ νοια, τ>ν θρησκε α, τ>ν καλλι%ργεια το θρ νου κα τ>ν φρ νιµον λευθερ α. Tελει9νω τ! λ γο µου. Z τω βασιλε#ς µας <Oθων! Z τω ο+ σοφο διδ σκαλοι! Z τω 8Eλληνικ> Nεολα α! H οµιλ α του Θ. Kολοκοτρ$νη πραγµατοποι"θηκε στην Πν κα στις 7/10/1838 και δηµοσιε θηκε στην εφηµερ δα «AIΩN» στις 13/11/

10

παλαιό καιρό άντρες σοφοί, και άντρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να

παλαιό καιρό άντρες σοφοί, και άντρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να Παιδιά μου! Εις τον τόπον τούτον, οπού εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημηγορούσαν τον παλαιό καιρό άντρες σοφοί, και άντρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απηύθυνε στην Πνύκα, τον πιο κάτω λόγο προς τους νέους του Α Γυμνασίου της Αθήνας, στις 7 Οκτωβρίου 1838:

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απηύθυνε στην Πνύκα, τον πιο κάτω λόγο προς τους νέους του Α Γυμνασίου της Αθήνας, στις 7 Οκτωβρίου 1838: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απηύθυνε στην Πνύκα, τον πιο κάτω λόγο προς τους νέους του Α Γυμνασίου της Αθήνας, στις 7 Οκτωβρίου 1838: Παιδιά μου! Εις τον τόπο τούτο, οπού εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημηγορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΣ ΟΥΚΑΣ, στορ α ν α χµαλ του (απόσπασµα)

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Κινδ νη: Το ργο της περι δου 1945-1965. Εικαστικ ς και ιδεολογικ ς συγγ νειες

Άννα Κινδ νη: Το ργο της περι δου 1945-1965. Εικαστικ ς και ιδεολογικ ς συγγ νειες Άννα Κινδ νη: Το ργο της περι δου 1945-1965. Εικαστικ ς και ιδεολογικ ς συγγ νειες ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓEΣ ΛΟΓEΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕIΟΥ Μπεν κη βρ σκονται σ μερα 311 ργα της ζωγρ φου Άννας Κινδ νη που καλ πτουν λο το αν πτυγμα

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Κείµενα Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου 2001

Αρχαία Ελληνικά Κείµενα Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου 2001 Αρχαία Ελληνικά Κείµενα Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο σοκρ τους Περ ε ρ νης, 14-15 14 γ δ' ο δα µ ν τι πρ σαντ ς στιν ναντιο σθαι τα ς µετ ραις διανο

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #5 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Παιγνιογραφ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2013. Το μαθητικο περιοδικο του Γ/Λ «Αριστοτε λης» Το μαθητικό περιοδικό του Γυμνασίου/Λυκείου «Αριστοτέλης» ALORS, C EST LA GUERRE!

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2013. Το μαθητικο περιοδικο του Γ/Λ «Αριστοτε λης» Το μαθητικό περιοδικό του Γυμνασίου/Λυκείου «Αριστοτέλης» ALORS, C EST LA GUERRE! ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2013 Το μαθητικο περιοδικο του Γ/Λ «Αριστοτε λης» Το μαθητικό περιοδικό του Γυμνασίου/Λυκείου «Αριστοτέλης» ALORS, C EST LA GUERRE! τα νέα από τη διεύθυνση Διόρθωση/ επιμέλεια κειμένων Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! GREEK Kids Magazine - Tishrei 5769 15/9/08 16:33 Page 1 ΤΙΣΣΡΙ 5769 Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! GREEK

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I.

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία

Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ΑΥΛΩΝΑ 01-2360 ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 326 Μάρτιος 2013 Τά πέντε µηδενικά πού δέν γραψαν στορία ρχιεπίσκοπος ερώνυµος κατά µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

www.stipsi.gr/efimerida/ ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1992 * ΦΥΛΛΟ 64* ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΨΗΣ

www.stipsi.gr/efimerida/ ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1992 * ΦΥΛΛΟ 64* ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΨΗΣ Η ΣΤΥΨΗ www.stipsi.gr/efimerida/ ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1992 * ΦΥΛΛΟ 64* ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΨΗΣ Το προηγούμενο φύλλο Όπως γνωρίζουν καλα οί τακτίκοί αναγνωστες της «Στυψης», ίδίαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Πλ τωνος Πρωταγ ρας (323 Α - Ε) ν γ ρ τα ς λλαις ρετα ς, σπερ σ λ γεις, ν τις φ γαθ ς α λητ ς ε ναι, λλην

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται

www.prooptikh.com φ σει ἡμῖν ἐγγ νεται ΕΝΟΤΗΤΑ 1 KΕΙ ΕΝΟ Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ θικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ἔχει καὶ τὴν γ νεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλ ας δι περ ἐμπειρ ας δεῖται καὶ χρ νου, ἡ δ θικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390

http://www.epil.gr Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθµού - Καλαµάτα τηλ.: 27210-95352 & 96390 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. τι πρ πει να ορ σουµε ν µου για την παιδε α και τι

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχολή μας. Περιεχό μενα Ενό τητας

Η Σχολή μας. Περιεχό μενα Ενό τητας Η Σχολή μας Περιεχό μενα Ενό τητας Ιστορικό σημείωμα Καθηγητικός Σύλλογος Διευθυντική Ομάδα Γραμματειακό και Εργατικό Προσωπικό Λαβαροφόρος- Σημαιοφόροι- Παραστάτες Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα