ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Ε2 Επαναφορά εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης στις θέσεις που κατείχαν πριν τεθούν σε δι αθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 17, 18 και 21 του Ν. 4325/. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 14, 17, 18 και 21 του Ν. 4325/ (Φ.Ε.Κ. 47τ.Α /11 5 ) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλ λες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167τ.Α / ) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και του Ν. 4250/ Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 35 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26 τ.α / ) Υπαλληλικού Κώδι κα, σχετικά με την κατοχή δεύτερης θέσης στο Δημόσιο. 4. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014(Φ.Ε.Κ. 181 τ. Α / ) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» 5. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/ «Σύσταση και μετονο μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Φ.Ε.Κ. 20 τ.α /27 01 ). 6. Το Π.δ. 25/ «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (Φ.Ε.Κ. 21τ. Α /27 01 ). 7. Την αριθμ. Υ100/20 02 απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη σκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη». 8. Την αριθμ /Ε2/22 05 (Φ.Ε.Κ. 945 τ.β / ) Διαπιστωτική Πράξη του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την επανασύσταση από των οργανικών θέσε ων κατά κλάδο, κατηγορία και ειδικότητα του εκπαιδευ τικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 18 Ν. 4325/(Φ.Ε.Κ. 47 τ. Α /11 5 ). 9. Τους ηλεκτρονικούς πίνακες με τα στοιχεία των αιτήσεων επαναφοράς των ενδιαφερομένων εκπαιδευ τικών, όπως αυτές κατατέθηκαν στις Διευθύνσεις Δευ τεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 10. Τις Βεβαιώσεις επαναφοράς στο Μητρώο Μισθοδο τούμενων του Ελληνικού Δημοσίου (για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών που είχαν διαγραφεί). 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπο λογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, για το τρέχον έτος ποσού ύψους: Ευρώ και για το επόμενο έτος: Ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί από τις πιστώ σεις του Ειδικού Φορέα: του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (σχετ. το αριθμ.2/35113/26 05 έγγραφο του ΣΤ Τμήματος Δ/νσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γε νικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικο νομικών), διαπιστώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 17, 18 και 21 του Ν. 4325/(Φ.Ε.Κ. 47 τ. Α /11 5 ) επανέρχονται οι κάτωθι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους κλάδους, τις ειδικότητες και σε οργανικές θέσεις στις περιοχές μετά θεσης που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, με τον ίδιο βαθμό που κατείχαν και το μισθολογικό κλιμάκιο που υπάγονταν κατά το χρόνο θέσης τους σε διαθεσιμότητα βάσει του Ν /2013 (Φ.Ε.Κ. 167 τ. Α ), ως ακολούθως:

2 10990 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΑ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ) ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ / Δ/ΝΣΗ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΙΒΑΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ01.11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ - ΚΑΡΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΒΑΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΒΗΧΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΒΟΥΖΑΒΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΡΟΥΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01.16 ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΓΙΑΧΟΥΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΟΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ01.11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΔΕΝΔΡΑΜΗ ΦΙΛΟΜΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΖΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΖΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΘΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΒΑΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΪΤΣΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΝΑΒΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΠΡΑΝΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝHTΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ

4 10992 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΚΚΟΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΛΑΓΚΑ ΔΟΜΝΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΚΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΗ ΠΙΠΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΤΙΒΑ ΝΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΥΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΩΤΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΡΥΦΩΝ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ / Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΙΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΥΚΟΣΚΟΥΦΗ ΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΚΡΑ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΙΟΣ ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ.ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ- ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΑΘΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ / Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΑΥΡΙΚΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΛΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΗΤΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΑΖΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΙΣΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΟΜΠΟΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΟΝΤΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΟΥΜΠΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΙΜΩΝ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01.16 ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΝΤΑΛΕ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ01.11 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) Α ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

6 10994 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΗΛΙΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΤΣΙΛΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΡΑΦΤΗ ΕΛΕΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΑΒΕΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ01.11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΑΜΠΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ / Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΙΑΤΕΡΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΙΜΩΝΗ - ΔΕΒΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΟΥΡΜΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΡΑΒΟΡΙΖΟΥ ΑΚΡΙΒΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΦΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΑΡΑΤΣΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕ01.29 ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ.ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΑΠΤΣΙΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΕΛΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΕΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΪΛΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΛΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΧΟΝΔΡΟΡΙΖΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΒΑΡΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ ΠΕΤΡΟΒ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΥΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΚΕΚΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΚΟΥΡΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΑΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΡΕΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΖΩΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΙΔΩ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΓΚΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΡΔΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΤΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΥΒΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

8 10996 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΩΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ / ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΞΕΝΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΑΠΑΤΣΙΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01.01 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΡΑΠΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΡΑΠΤΗ-ΚΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΤΣΑΡΚΑΤΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΙΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΦΩΤΟΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΧΑΣΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΧΟΡΜΟΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΧΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΨΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΩΜΑΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ / ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΒΟΥΡΔΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΑΒΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗ-ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΦΕΡΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΖΗΚΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΖΩΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΥΜΕΩΝΙΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡΑΜΠΑΓΛΙΔΟΥ ΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΑΚΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ / / ΚΑΤΣΙΡΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

10 10998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΕΣΕΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΑΡΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΡΔΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΜΠΑΡΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΤΣΙΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΚΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ18.37 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ01.10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΝΤΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΜΕΡΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΙΜΙΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΜΙΧΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ ΜΠΑΝΑΓΟΥ (BANAGO) ΒΑΣΙΛΙΚΗ (VASILIKI) ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ18.37 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΠΟΥΖΑ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ / / ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΕΤΟΥΡΗ ΙΣΙΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΥΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΣΚΟΥΝΤΖΟΥ-ΠΟΡΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΠΗΛΙΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΓΝΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.37 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΡΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΣΦΕΤΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΤΣΑΠΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΦΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΡΑΝΤΖΗ ΖΩΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ / / ΦΡΙΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΦΩΤΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

12 11000 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΧΑΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΑΡΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΛΕΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΑΡΝΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ01.14 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΑΛΗΝΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΑΡΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕ01.10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΔΙΒΑΝΗ ΑΝΝΑ ΗΛΙΑΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΟΥΛΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΟΥΜΠΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΖΑΓΟΡΑ-ΚΥΖΙΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΖΗΣΗ-ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΖΙΑΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΖΙΩΓΑ ΑΓΑΘΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΦΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ / ΚΑΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΣΗΦ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΚΑΠΑΚΤΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

14 11002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΤΡΑΝΤΣΙΩΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΖΩΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ01.12 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΚΕΜΑΝΕΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΗΔΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΘΗΝΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΟΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΟΛΑΝΗΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΒΑΛΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΠΑΔΩΡΟΘΕΟΥ ΓΙΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΚΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ / / ΛΗΜΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΛΙΟΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΚΛΗ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΜΟΥΤΣΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΜΠΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΠΙΡΔΑ ΕΛΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ.ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ- ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΜΠΟΥΝΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΝΕΡΑΝTZΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΟΥΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΝΤΕΜΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΤΩΝΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕ01.14 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ / ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

16 11004 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΠΑΠΑΔΕΛΗ ΧΡΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΧΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥΛΤΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΙΝΑΣΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΑΝΣΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΖΗΣΗΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΡΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΚΛΕΑΡΕΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΣΙΟΥΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΥΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΑΓΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΣΥΡΜΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΣΦΙΝΤΙΔΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΡΤΕΜΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΑΤΖΡΟΜΠΕΚΑΡ ΜΙΧΑΗΛ ΡΕΖΑ ΜΩΧΑΜΑΝΤ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΖΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΤΟΠΟΥΖΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΣΑΑΚ ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΤΣΑΚΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΤΣΑΜΑΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ / / ΤΣΑΝΤΣΑΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΣΙΝΤΙΚΗ ΠΑΓΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

18 11006 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΤΣΙΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΤΣΙΡΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΣΟΥΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΦΩΤΣΙΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΟΥΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΨΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ / ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΖΟΥΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΒΟΥΡΔΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΖΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΣΧΙΖΑ - ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ / ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ / / ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΡΤΑΣ ΚΩΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΡΤΑΣ ΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΡΤΑΣ ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΡΤΑΣ ΜΠΟΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΝΙΚΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΡΤΑΣ ΣΠΕΝΤΖΑ ΟΛΓΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΡΤΑΣ ΤΖΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΡΤΑΣ ΤΑΣΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΤΣΙΛΙΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΒΡΑΝΤΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΒΑΓΕΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΣΜΑΣ ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ- ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΧΑΙΑΣ

20 11008 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΒΑΦΕΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΙΑΣ ΒΕΛΑΕΤΗ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΕΝΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ- ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΔΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΖΑΡΝΑΒΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΖΕΝΖΕΦΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΖΙΑΚΑ ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΝΔΙΟΓΛΟΥ- ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΧΑΙΑΣ ΖΗΝΟΒΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΝΤΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΡΜΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑ ΚΑΙΚΙΛΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΟΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΟΛΥΡΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΧΑΙΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΙΑΣ ΛΑΤΣΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗ-ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΘΕΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΑΡΟΥΔΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΤΖΑΚΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΜΗΤΡΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΜΙΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΙΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΜΠΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΜΠΙΘΕΛΗ ΡΟΥΣΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΜΠΟΥΛΑΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΧΑΙΑΣ ΠΑΝΙΤΣΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΠΑΤΣΙΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΠΕΦΑΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΠΟΔΑΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ- ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ / ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΓΛΑΪΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΡΜΕΛΑ ΙΩΣΗΦ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΧΑΙΑΣ ΣΑΛΑΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΣΕΙΡΗΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ- ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΘΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΑΧΑΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ

22 11010 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΣΥΡΙΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΧΑΙΑΣ ΣΩΚΑΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΤΑΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΙΑΣ ΦΡΟΥΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΨΗΝΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΒΟΥΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΥΚΑΣ ΤΕ01.30 ΒΟΗ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ- ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΧΟΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΖΗΣΗΣ ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΑΣΠΡΟΥΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΔΑΡΣΑΚΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΔΕΛΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΛΗΘΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΖΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΘΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΜΠΟΥΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΜΙΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ / Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΕΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΡΜΕΝΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΣΗΦ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ / Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΡΝΑΒΟΥ ΦΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΛΕΚΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΚΡΗ ΙΟΥΛΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ / Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΓΑΛΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΗΤΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΟΥΡΛΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ / Β ΑΘΗΝΑΣ ΝΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ / Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΛΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ / Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ

24 11012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΘΕΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΕΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΠΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΣΗΦ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΙΩΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ01.12 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ / Β ΑΘΗΝΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΚΟΡΙΝΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΪΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΟΒΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΚΑΡΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ17.09 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΛΙΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΦΕΛΕΚΗ ΕΥΑΣΤΑΘΙΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΑΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΤΟΥΝΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ18.24 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΡΓΥΡΩ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ / Γ ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΑΞΗ ΕΛΠΙΔΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΒΑΛΒΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΒΑΣΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΒΗΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΛΗΓΟΡΗ ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ / Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΟΥΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΔΑΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΠΛΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ

26 11014 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΛΜΑΛΙΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΣΧΟΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΖΑΒΕΡΔΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑ - ΛΕΪΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΙΑΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ01.12 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΑΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΚΑΤΖΙΚΟΥ ΟΛΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ01.29 ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ.ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΜΠΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΟΥΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΕΡΑΤΖΑΚΗ-ΚΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΛΗΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ / Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΚΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΙΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΡΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΝΟΥΠΑ ΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17.09 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΦΑΚΟΥ ΣΑΡΡΑ ΚΟΥΛΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ

27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΡΑΣΣΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΡΥΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΛΑΓΓΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΛΑΜΠΡΗ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΛΕΛΙΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΛΙΑΣΚΟΣ ΙΩΣΗΦ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΑΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΕΚΑ-ΝΤΑΦΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΕΛΙΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΙΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΙΣΤΟΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΛΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΟΥΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ / Γ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΝΤΑΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΝΤΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ

28 11016 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ-ΒΟΥΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΛΟΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ / Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΛΕΜΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΙΩΣΗΦ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ- ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΣΚΙΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01.16 ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΤΑΡΣΑΝΑΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΤΖΙΑΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥΡΛΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΙΚΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΥΦΑΝΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΦΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Γ & Β Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Μαρούσι, 04-04-2014 52598/ 2/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: Μαρούσι, 04-04-2014 52598/ 2/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι -----

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 30-10-2013 162306/ 2/

Μαρούσι, 30-10-2013 162306/ 2/ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Μαρούσι, 31-7-2013 106520/ 2

ΑΔΑ: Μαρούσι, 31-7-2013 106520/ 2 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :ΠΕ ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΒΑΘΜΟ ΛΟΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝ Α.Δ.Τ. Α.Μ.Κ.Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :ΠΕ ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΒΑΘΜΟ ΛΟΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝ Α.Δ.Τ. Α.Μ.Κ.Α ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΣ ΥΠΑΛΛΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ ΜΜ. 8/2013 - ΦΕΚ 3318/B'/27.12.2013, ΦΕΚ 3363/B'/ 31.12.2013 & ΦΕΚ 117/24.01.2014 ) ΜΕΓΙΣΤ 102,5 ΚΑΤΓΟΡΙΑ :ΠΕ ΘΕΣΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι 14/7/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8589

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α899-Ε75. Βαθμός ασφαλείας:

ΑΔΑ: 4Α899-Ε75. Βαθμός ασφαλείας: Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 16-09- 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΔΒΜ ΝΟΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

ΔΔΒΜ ΝΟΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΔΔΒΜ ΝΟΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΔΕ01.01 - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 51.000 Α' ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΔΕ01.01 - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΦΟΓ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΦΟΓ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 2011

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 2011 ΑΑΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 109 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 105,34 Γ Κυκλάδων (Δ.Ε.) ΑΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ ΟΛΓΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 025 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 16,66 Β Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) ΑΓΑ ΑΡΙΣΤΕΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 006 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 85,08 Α Αχαιας (Δ.Ε.) ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 2011

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 2011 ΑΑΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 109 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 105,34 Γ Κυκλάδων (Δ.Ε.) ΑΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ ΟΛΓΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 025 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 16,66 Β Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) ΑΓΑ ΑΡΙΣΤΕΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 006 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 85,08 Α Αχαιας (Δ.Ε.) ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AM ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

AM ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 702469 PETKOVA NONKA IVAN (025) ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Όχι 25,44 (1903) Γ Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.) 211666 ΑΒΕΛΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ Όχι 101,1 (2301) Α Καστοριάς (Δ.Ε.) 180997 ΑΒΡΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70 ΚΑΙ ΠΕ60 ΜΑΡΟΥΣΙ, 07.09.2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 06 Σεπτεμβρίου 2013 ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 13-05 - 2011 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.821 / 1036Δ / 54399 / Ζ1

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 13-05 - 2011 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.821 / 1036Δ / 54399 / Ζ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : «Ανάκληση πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης, σχολικού έτους 2011-2012»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : «Ανάκληση πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης, σχολικού έτους 2011-2012» E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276978/41129/36207/18187 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276978/41129/36207/18187 Ηµ/νία: 27/10/2014 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.27 23:42:13 EET Reason: Location: Athens INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΔΑ: 9ΓΝ4Γ-ΟΞ5 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276978/41129/36207/18187

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Κατηγορία Σειρά Επιτυχίας Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο ---------------------------------------------------------------------- ---------

Πρόγραμμα Σπουδών Κατηγορία Σειρά Επιτυχίας Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο ---------------------------------------------------------------------- --------- Πρόγραμμα Σπουδών Κατηγορία Σειρά Επιτυχίας Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο ---------------------------------------------------------------------- --------- --------------- -------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 130

ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 130 ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 130 Α/Α ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ AMKA 1 ΑΒΔΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 30076501987 3507

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2015

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ------- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΜ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓ. ΜΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 130

ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 130 ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ 130 Α/Α ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ AMKA 1 ΑΒΔΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 30076501987 3507 2 3 4 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ»

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ» Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 130

ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 130 ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ 130 Α/Α ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ AMKA 1 ΑΒΔΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 30076501987 3507 2 3 4 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη για την Πρόσληψη Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα Ι.Ε.Κ.-Ο.Α.Ε.Δ.

Προκήρυξη για την Πρόσληψη Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα Ι.Ε.Κ.-Ο.Α.Ε.Δ. Προκήρυξη για την Πρόσληψη Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα Ι.Ε.Κ.-Ο.Α.Ε.Δ. Απόφαση: Β130339/30-08-2012 ΦΕΚ: 696/Β'/21.05.2010 Σχολικό Έτος: 2012-2013 Πίνακας: ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ Ι.Ε.Κ. Αίτησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 130 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 130 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΜ/3/2013 ΜΕΓΙΣΤΗ 130 Α/Α ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ AMKA 1 ΑΒΔΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 30076501987 3507 ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα