ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Ε2 Επαναφορά εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης στις θέσεις που κατείχαν πριν τεθούν σε δι αθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 17, 18 και 21 του Ν. 4325/. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 14, 17, 18 και 21 του Ν. 4325/ (Φ.Ε.Κ. 47τ.Α /11 5 ) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλ λες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167τ.Α / ) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και του Ν. 4250/ Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 35 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26 τ.α / ) Υπαλληλικού Κώδι κα, σχετικά με την κατοχή δεύτερης θέσης στο Δημόσιο. 4. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014(Φ.Ε.Κ. 181 τ. Α / ) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» 5. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/ «Σύσταση και μετονο μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Φ.Ε.Κ. 20 τ.α /27 01 ). 6. Το Π.δ. 25/ «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ πουργών» (Φ.Ε.Κ. 21τ. Α /27 01 ). 7. Την αριθμ. Υ100/20 02 απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη σκευμάτων Αναστάσιο Κουράκη». 8. Την αριθμ /Ε2/22 05 (Φ.Ε.Κ. 945 τ.β / ) Διαπιστωτική Πράξη του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την επανασύσταση από των οργανικών θέσε ων κατά κλάδο, κατηγορία και ειδικότητα του εκπαιδευ τικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 18 Ν. 4325/(Φ.Ε.Κ. 47 τ. Α /11 5 ). 9. Τους ηλεκτρονικούς πίνακες με τα στοιχεία των αιτήσεων επαναφοράς των ενδιαφερομένων εκπαιδευ τικών, όπως αυτές κατατέθηκαν στις Διευθύνσεις Δευ τεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 10. Τις Βεβαιώσεις επαναφοράς στο Μητρώο Μισθοδο τούμενων του Ελληνικού Δημοσίου (για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών που είχαν διαγραφεί). 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπο λογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, για το τρέχον έτος ποσού ύψους: Ευρώ και για το επόμενο έτος: Ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί από τις πιστώ σεις του Ειδικού Φορέα: του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (σχετ. το αριθμ.2/35113/26 05 έγγραφο του ΣΤ Τμήματος Δ/νσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γε νικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικο νομικών), διαπιστώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14, 17, 18 και 21 του Ν. 4325/(Φ.Ε.Κ. 47 τ. Α /11 5 ) επανέρχονται οι κάτωθι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους κλάδους, τις ειδικότητες και σε οργανικές θέσεις στις περιοχές μετά θεσης που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, με τον ίδιο βαθμό που κατείχαν και το μισθολογικό κλιμάκιο που υπάγονταν κατά το χρόνο θέσης τους σε διαθεσιμότητα βάσει του Ν /2013 (Φ.Ε.Κ. 167 τ. Α ), ως ακολούθως:

2 10990 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΑ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ) ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ / Δ/ΝΣΗ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΙΒΑΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ01.11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ - ΚΑΡΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΒΑΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΒΗΧΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΒΟΥΖΑΒΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΡΟΥΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01.16 ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΓΙΑΧΟΥΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΟΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ01.11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΔΕΝΔΡΑΜΗ ΦΙΛΟΜΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΖΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΖΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΘΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΒΑΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΪΤΣΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΝΑΒΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΠΡΑΝΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝHTΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ

4 10992 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΚΚΟΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΛΑΓΚΑ ΔΟΜΝΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΚΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΗ ΠΙΠΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΤΙΒΑ ΝΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΥΡΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΚΩΤΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΡΥΦΩΝ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ / Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΙΑΠΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΙΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΥΚΟΣΚΟΥΦΗ ΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΚΡΑ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΙΟΣ ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ.ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ- ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΑΘΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ / Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΑΥΡΙΚΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΛΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΗΤΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΑΖΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΙΣΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΟΜΠΟΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΟΝΤΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΟΥΜΠΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΙΜΩΝ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01.16 ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΝΤΑΛΕ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΕ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ01.11 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) Α ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

6 10994 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΗΛΙΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΤΣΙΛΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΡΑΦΤΗ ΕΛΕΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΑΒΕΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΑΚΑΡΕΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ01.11 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΑΜΠΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ / Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΙΑΤΕΡΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΙΜΩΝΗ - ΔΕΒΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΟΥΡΜΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΡΑΒΟΡΙΖΟΥ ΑΚΡΙΒΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΦΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΑΡΑΤΣΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕ01.29 ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ.ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΑΠΤΣΙΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΕΛΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΕΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΙΓΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΪΛΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΛΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΧΟΝΔΡΟΡΙΖΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Α ΑΘΗΝΑΣ ΨΑΡΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΒΑΡΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ ΠΕΤΡΟΒ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΒΛΑΧΟΥ ΧΡΥΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΚΕΚΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΓΚΟΥΡΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΑΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΡΕΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΖΩΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΙΔΩ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΓΚΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΜΠΟΣΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΡΔΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΤΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΥΒΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

8 10996 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΩΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ / ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΞΕΝΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΑΠΑΤΣΙΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01.01 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΡΑΠΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΡΑΠΤΗ-ΚΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΤΣΑΡΚΑΤΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΙΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΦΩΤΟΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΧΑΣΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΧΟΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΧΟΡΜΟΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΧΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΨΑΡΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΩΜΑΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ / ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΒΟΥΡΔΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΑΒΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗ-ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΑΦΕΡΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΖΗΚΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΖΩΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΥΜΕΩΝΙΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡΑΜΠΑΓΛΙΔΟΥ ΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡΥΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΑΚΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ / / ΚΑΤΣΙΡΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

10 10998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΕΣΕΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ ΑΡΕΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΡΔΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.20 ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΜΠΑΡΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΤΣΙΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΚΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ18.37 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ01.10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΝΤΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΜΕΡΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΙΜΙΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΜΙΧΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ ΜΠΑΝΑΓΟΥ (BANAGO) ΒΑΣΙΛΙΚΗ (VASILIKI) ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ18.37 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΠΟΥΖΑ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ / / ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΕΤΟΥΡΗ ΙΣΙΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΥΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΣΙΣΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΣΚΟΥΝΤΖΟΥ-ΠΟΡΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΠΗΛΙΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΓΝΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.37 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΡΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΣΦΕΤΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΤΣΑΠΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΦΟΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΡΑΝΤΖΗ ΖΩΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ / / ΦΡΙΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΦΩΤΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

12 11000 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΧΑΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΑΡΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΛΕΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΖΩΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΑΡΝΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ01.14 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΑΛΗΝΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΑΡΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΓΚΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕ01.10 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΔΙΒΑΝΗ ΑΝΝΑ ΗΛΙΑΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΟΥΛΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΟΥΜΠΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΖΑΓΟΡΑ-ΚΥΖΙΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΖΗΣΗ-ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΖΙΑΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΖΙΩΓΑ ΑΓΑΘΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΦΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ / ΚΑΟΥΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΣΗΦ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΚΑΠΑΚΤΣΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

14 11002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΤΡΑΝΤΣΙΩΤΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΖΩΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ01.12 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΚΕΜΑΝΕΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΗΔΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΑΘΗΝΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΚΙΟΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΟΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΟΛΑΝΗΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΒΑΛΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΠΑΔΩΡΟΘΕΟΥ ΓΙΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΥΡΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΚΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ / / ΛΗΜΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΛΙΟΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΚΛΗ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΗΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΜΟΥΤΣΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΜΠΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΠΙΡΔΑ ΕΛΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ.ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ- ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΜΠΟΥΝΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΝΕΡΑΝTZΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΟΥΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΝΤΕΜΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΤΩΝΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕ01.14 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ / ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

16 11004 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΠΑΠΑΔΕΛΗ ΧΡΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΧΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥΛΤΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΙΝΑΣΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΑΝΣΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΖΗΣΗΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΡΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΚΛΕΑΡΕΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΣΙΟΥΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΥΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΑΓΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΣΥΡΜΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΣΦΙΝΤΙΔΟΥ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΡΤΕΜΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΑΤΖΡΟΜΠΕΚΑΡ ΜΙΧΑΗΛ ΡΕΖΑ ΜΩΧΑΜΑΝΤ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΖΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΤΟΠΟΥΖΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΣΑΑΚ ΔΕ01.12 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΤΣΑΚΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΤΣΑΜΑΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ / / ΤΣΑΝΤΣΑΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΣΙΝΤΙΚΗ ΠΑΓΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

18 11006 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΤΣΙΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΤΣΙΡΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΣΟΥΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΦΩΤΣΙΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΧΑΡΙΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΧΟΝΔΡΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΡΟΥΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΨΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ / ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΖΟΥΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΒΟΥΡΔΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΖΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΣΧΙΖΑ - ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΣΗΜΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ / ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ / / ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΡΤΑΣ ΚΩΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΡΤΑΣ ΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΡΤΑΣ ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΡΤΑΣ ΜΠΟΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΝΙΚΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΡΤΑΣ ΣΠΕΝΤΖΑ ΟΛΓΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΡΤΑΣ ΤΖΑΛΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΡΤΑΣ ΤΑΣΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΤΣΙΛΙΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΒΡΑΝΤΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΒΑΓΕΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΣΜΑΣ ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ- ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΧΑΙΑΣ

20 11008 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΒΑΦΕΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΙΑΣ ΒΕΛΑΕΤΗ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΕΝΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ- ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΔΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΖΑΡΝΑΒΕΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΖΕΝΖΕΦΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΖΙΑΚΑ ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΝΔΙΟΓΛΟΥ- ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΧΑΙΑΣ ΖΗΝΟΒΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΝΤΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΡΜΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑ ΚΑΙΚΙΛΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΟΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΟΛΥΡΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΧΑΙΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΙΑΣ ΛΑΤΣΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗ-ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΘΕΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΑΡΟΥΔΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΜΑΤΖΑΚΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΜΗΤΡΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΜΙΣΙΑΚΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΙΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΜΠΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΜΠΙΘΕΛΗ ΡΟΥΣΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΜΠΟΥΛΑΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΧΑΙΑΣ ΠΑΝΙΤΣΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΠΑΤΣΙΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΠΕΦΑΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΠΟΔΑΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ- ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ / ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΓΛΑΪΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΡΜΕΛΑ ΙΩΣΗΦ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΧΑΙΑΣ ΣΑΛΑΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΣΕΙΡΗΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ01.30 ΒΟΗΘ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ- ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΘΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ ΑΧΑΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ

22 11010 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΣΥΡΙΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΧΑΙΑΣ ΣΩΚΑΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΤΑΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΑΧΑΙΑΣ ΦΡΟΥΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΨΗΝΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΒΟΥΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΥΚΑΣ ΤΕ01.30 ΒΟΗ. ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ- ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΧΟΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΖΗΣΗΣ ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΑΣΠΡΟΥΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΔΑΡΣΑΚΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΔΕΛΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΛΗΘΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΖΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΘΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΜΠΟΥΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΜΙΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ / Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΕΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΡΜΕΝΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΙΩΣΗΦ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ / Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΡΝΑΒΟΥ ΦΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΛΕΚΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΚΡΗ ΙΟΥΛΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ / Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΓΑΛΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΗΤΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΟΥΡΛΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ / Β ΑΘΗΝΑΣ ΝΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ / Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΛΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ / Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ

24 11012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΘΕΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΕΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΠΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΣΗΦ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Β ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΙΩΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ01.12 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΛΟΚΩΣΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΦΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ / Β ΑΘΗΝΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΚΟΡΙΝΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Β ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΟΥΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΪΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΗ ΙΣΜΗΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΟΒΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΚΑΡΑΚΗ ΖΑΜΠΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ17.09 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΛΙΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΦΕΛΕΚΗ ΕΥΑΣΤΑΘΙΑ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΑΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΤΟΥΝΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ18.24 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΡΓΥΡΩ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ / Γ ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΑΞΗ ΕΛΠΙΔΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΒΑΛΒΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.27 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΒΑΣΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΒΗΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01.11 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ) Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ / Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΚΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΛΗΓΟΡΗ ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ / Γ ΑΘΗΝΑΣ ΓΟΥΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΔΑΒΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΠΛΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ

26 11014 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΛΜΑΛΙΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΣΧΟΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΖΑΒΕΡΔΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑ - ΛΕΪΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΗΛΙΑΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ01.12 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΑΛΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΚΑΤΖΙΚΟΥ ΟΛΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ01.29 ΒΟΗΘ. ΙΑΤΡ.ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΜΠΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΟΥΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΕΡΑΤΖΑΚΗ-ΚΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΛΗΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ / Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΚΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΙΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΡΚΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΝΟΥΠΑ ΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ17.09 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΥΦΑΚΟΥ ΣΑΡΡΑ ΚΟΥΛΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ

27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΡΑΣΣΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΡΥΣΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΛΑΓΓΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΛΑΜΠΡΗ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΛΕΛΙΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΛΙΑΣΚΟΣ ΙΩΣΗΦ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ01.01 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΑΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.21 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΕΚΑ-ΝΤΑΦΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΕΛΙΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΙΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΙΣΤΟΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΛΕΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΜΠΟΥΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΕ18.07 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ / Γ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.01 ΙΑΤΡΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΝΤΑΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΝΤΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ

28 11016 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ-ΒΟΥΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΛΟΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΠΕ14.03 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ / Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.08 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ14.02 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.11 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΛΕΜΙΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΙΩΣΗΦ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ18.01 ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ18.25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ- ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΕ18.26 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΣΚΙΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01.16 ΤΕΧΝ. ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΤΑΡΣΑΝΑΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ01.04 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΤΖΙΑΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ14.06 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥΡΛΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ18.09 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ01.02 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ01.10 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΤΣΙΚΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΥΦΑΝΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΒΛΑΣΙΟΣ ΠΕ18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ ΦΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γ ΑΘΗΝΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Διεκπεραίωση: Μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Διεκπεραίωση: Μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Γ & Β Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Μαρούσι, 20/11/2015. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 188350/Ε2

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Μαρούσι, 20/11/2015. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 188350/Ε2 Διεκπεραίωση: Μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Μαρούσι, 04-04-2014 52598/ 2/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: Μαρούσι, 04-04-2014 52598/ 2/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι -----

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΛ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αβραμίδου Χριστίνα Νικόλαος Αδαμούδη Δήμητρα Νικόλαος Αναγνώστου Βασίλειος Κωνσταντίνος Αναστασιάδου Αλεξάνδρα Νικόλαος Αναστασιάδου Φωτεινή Διονύσιος Αποστολίδης Ανέστης Χαράλαμπος Αραμπατζή Μαρία Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 47 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ (ΠΕΠΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 49 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 344 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 123 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας

Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας Μητρώο Επιμορφωτών Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας Α/Α 1 1484 92,75 ΓΑΛΛΙΚΑ ΖΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΟΣ 2 1382 85,5 ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 3 1393 84,95 ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 3 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 4 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15630 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15630 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15630 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ B' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ- ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3 ΒΟΥΤΣΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 2 ΚΑΡΑΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΖΑΡΟΣ 19 17/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 3 ΤΣΕΝΙΚΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 2 ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 31,393 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,000 4 ΖΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29,491 5

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 10-06-2015 Αρ. Πρωτ. : Κ1/91541 Ταχ. Δ/νση : Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας»

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μακρυγιάννη 5 Τ.Κ. Πόλη : 50100 - Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΔΗ.Κ.Ι. Ι.Σ.Α ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 203 Πίνακας Β' - Α/Α Δνσεις & Προτίμησης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3/3/997 7,82 0Ε 8Μ 0Η 44Μ 9Η 2 3 7 5 5 9 3 4 8

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ΙV ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ σε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ που ΔΕΝ περιλαμβάνονται στους πίνακες του ΑΣΕΠ (Ανακοινώσεων 6/2013, 8/2013 και 10/2014)

Πίνακας ΙV ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ σε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ που ΔΕΝ περιλαμβάνονται στους πίνακες του ΑΣΕΠ (Ανακοινώσεων 6/2013, 8/2013 και 10/2014) 13/5/2014 1 2 3 4 5 6 α/α ΑΦΜ (συντετμημένο) Πίνακας ΙV ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ σε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ που ΔΕΝ περιλαμβάνονται στους πίνακες του ΑΣΕΠ (Ανακοινώσεων 6/2013, 8/2013 και 10/2014) ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 6.201/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 6.201/1/2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 137 ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 186 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝ. ΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./007 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 49/6/3/07 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 644/-9-00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΛΙΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν.ΛΕΥΚΑ ΑΣ..ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1 Αραβανή Νίκη 2 2645022971 2 Αρβανίτης Ζώης 3 2645025402 3 Ασπρογέρακα Βασιλική 1 2645024824 4 Βουκελάτος Θωµάς 3 2645023833 5 Βούλγαρη Άννα 2 2645021825 6 Γράψας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΜΕ κα ΒΑΣΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 09:00-11:00

ΟΜΑΔΑ ΜΕ κα ΒΑΣΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 09:00-11:00 ΟΜΑΔΑ ΜΕ κα ΒΑΣΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 09:00-11:00 Α/Α Α.Γ.Μ. Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο 1 0615106 ALBADDAWI ZAID HUSSEN 2 0615107 ALSHEHABAT HASSAN MOHAMMAD 3 0615071 ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 0615128 ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών που επανέρχονται στις Θέσεις που Κατείχαν πριν Τεθούν Σε Διαθεσιμότητα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών που επανέρχονται στις Θέσεις που Κατείχαν πριν Τεθούν Σε Διαθεσιμότητα EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πειραιάς, 17/6/2015 Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. Ψηφοδέλτιο ΚΥΣΠΕ Αβράμης Παναγιωτόπουλος Φώτιος του Παναγιώτη Αγιάννογλου Νικόλαος του Ευδόκιμου

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ τέκνων) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ τέκνων) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων) ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ Φορέας Υλοποίησης/ Επιμέρους Δικαιούχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ Υπηρεσία: Συμβουλευτικό Κέντρο Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ (Γ.Γ.Ι.Φ.) Έδρα Υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) Αθήνα, 11.06.2015 Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα υποψήφιων καθώς και οι ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. 1 Αβραμίδου Πετρούλα Αναστάσιος. 2 Αγαϊτση Παρασκευή Αναστάσιος. 3 Αγελαράκη Ευτυχία - Ραφαέλα Απόστολος

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. 1 Αβραμίδου Πετρούλα Αναστάσιος. 2 Αγαϊτση Παρασκευή Αναστάσιος. 3 Αγελαράκη Ευτυχία - Ραφαέλα Απόστολος Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΜΥΡΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ξ640252 ΟχιΝαι 1 1 0 0 0 0 0 19,00 5 0 0 0 0 0 0 380,00 35 Οχι 1 Ναι 415,00 1 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ877217 ΟχιΝαι Α 11 4 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Μιχαήλ Ζυμής του Γεωργίου Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι Φλωρεντία Καλδή του Παναγιώτου Ιωάννης Σαρμάς του Δημητρίου Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 50.702 /1/ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 50.702 /1/ 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ)

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 50 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 45 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 3 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :125 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ,07/03/2012 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανακοίνωσης εν ΣΟΧ ελλείψει: 2/2012ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο1. Σελίδα 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙ ΠΑΙΔ. ΣΤ. ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α 74,56

Φύλλο1. Σελίδα 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙ ΠΑΙΔ. ΣΤ. ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α 74,56 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ΠΑΙΔΙ ΠΑΙΔ. ΣΤ. ΜΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α 74,56 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΚΡΥΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΑΚΡΥΜΑΝΩΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΓΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ 1 CREEN ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΙΑΣΟΝΑΣ του Raymond 2 HAMΖAJ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Dhori 3 ΑΓΓΕΛΗ ΔΑΝΑΗ του Αποστόλου 4 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ - ΣΙΜΩΝΕΤΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ του Γεωργίου 5 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Ευθυμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2015 Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ 1 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 2 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 13078356 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΑΡΙΑ 14032298 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032559 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΠΟΨ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ ΥΠΟΨ.ΝΟΜΑΡΧΕΣ 1.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. Θεσσαλονίκη 28-2-2012. Αριθμ. Πρωτ. 9938. Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. Θεσσαλονίκη 28-2-2012. Αριθμ. Πρωτ. 9938. Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ. Οικονομίδη & Καθ.Ρουσίδου 11 540.08 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ 101

ΑΙΤΗΣΕΙΣ Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ 101 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Ταχ.Δ/νση:Μπαλτατζή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ο Μ Ε Ν Ο Ι

Ε Ι Σ Α Γ Ο Μ Ε Ν Ο Ι ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Οικονομολόγων 3 4 5 6 7 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 4, ΚΟΠΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 39,3 ΠΑΣΙΑΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 39,08 ΚΟΥΛΟΥΜΠΑ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 38,69 ΜΑΥΡΟΦΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 37,75 ΚΩΣΤΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 30-10-2013 162306/ 2/

Μαρούσι, 30-10-2013 162306/ 2/ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr Αριστεία Σχολικό Έτος2011-2012 Τάξη: Α - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Όνομα α/α Επώνυμο Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΣΑΒΒΑΤΟ 10/05/2014

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΣΑΒΒΑΤΟ 10/05/2014 ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ Β ΣΑΒΒΑΤΟ 10/05/2014 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.00 2 ΒΕΝΕΤΣΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 3 ΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.30 4 ΤΣΟΥΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 ΚΑΓΙΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΟΤΗΤΑΣ 8: "ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 50m 1 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΑΡΓΥΡ 00:56.52 4 2 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΜΣΠΚΟΖ 00:57.84 2 3 ΛΥΚΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 00:59.48 1 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡ-ΤΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα