Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei uur

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei 9.00 12.00 uur"

Transcript

1 Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 16 mei uur Tekstboekje A Begin

2 Tekst 1 Tijdens een koorzang zijn dienaren opgekomen met de gevangen genomen Vreemdeling. Een van de dienaren brengt aan Pentheus verslag uit van de arrestatie ΘΕΡΑΠΩΝ Πεν ε, πάρεσµεν τήνδ γραν γρευκ τες φ ν πεµψας, ο δ κραν ρµήσαµεν. ρ δ δ µ ν πρ ος ο δ πέσπασεν φυγ π δ, λλ δωκεν ο κ κων χέρας ο δ χρ ς, ο δ λλαξεν ο νωπ ν γένυν, γελ ν δ κα δε ν κ πάγειν φίετο µενέ τε, το µ ν ε τρεπ ς ποιο µενος. κ γ δι α δο ς ε πον Ω ξέν, ο χ κ ν γω σε, Πεν έως δ ς µ πεµψ πιστολα ς. ς δ α σ βάκχας ε ρξας, ς συνήρπασας κ δησας ν δεσµο σι πανδήµου στέγης, φρο δαί γ κε ναι λελυµέναι πρ ς ργάδας σκιρτ σι Βρ µιον νακαλο µεναι ε ν α τ µατα δ α τα ς δεσµ διελ η ποδ ν κλ δές τ ν καν ρετρ νευ νητ ς χερ ς. πολλ ν δ δ ν ρ αυµάτων κει πλέως ς τάσδε Θήβας. σο δ τ λλα χρ µέλειν. µέ εσ ε χειρ ν το δ ν ρκυσιν γ ρ ν ο κ στιν ο τως κ ς στε µ κφυγε ν. τ ρ τ µ ν σ µ ο κ µορφος ε, ξένε, ς ς γυνα κας, φ περ ς Θήβας πάρει πλ καµ ς τε γάρ σου τανα ς, ο πάλης πο, γένυν παρ α τ ν κεχυµένος, π ου πλέως λευκ ν δ χροι ν κ παρασκευ ς χεις, ο χ λίου βολα σιν, λλ π σκι ς, τ ν Αφροδίτην καλλον ηρώµενος. πρ τον µ ν ο ν µοι λέξον στις ε γένος. ο κ µπος ο δείς άδιον δ ε πε ν τ δε. τ ν ν εµώδη Τµ λον ο σ ά που κλ ων. ο δ, ς τ Σάρδεων στυ περιβάλλει κ κλ ω. ντε έν ε µι, Λυδία δέ µοι πατρίς. π εν δ τελετ ς τάσδ γεις ς Ελλάδα; ι νυσος µ ς ε σέβησ, το ι ς. Ζε ς δ στ κε τις, ς νέους τίκτει εο ς; ο κ, λλ Σεµέλην ν άδε ζε ξας γάµοις. π τερα δ ν κτωρ σ κατ µµ νάγκασεν; ρ ν ρ ντα, κα δίδωσιν ργια A 2 Lees verder

3 τ δ ργι στ τίν δέαν χοντά σοι; ρρητ βακχε τοισιν ε δέναι βροτ ν. χει δ νησιν το σι ουσιν τίνα; ο έµις κο σαί σ, στι δ ξι ε δέναι. ε το τ κιβδήλευσας, ν κο σαι έλω. σέβειαν σκο ντ ργι χ αίρει εο. τ ν ε ν ρ ν γ ρ φ ς σαφ ς, πο ς τις ν; πο ος ελ ο κ γ τασσον τ δε. το τ α παρωχέτευσας ε κο δ ν λέγων. δ ξει τις µα ε σοφ λέγων ο κ ε φρονε ν. λ ες δ πρ τα δε ρ γων τ ν δαίµονα; π ς ναχορε ει βαρβάρων τάδ ργια. φρονο σι γ ρ κάκιον Ελλήνων πολ. τάδ ε γε µ λλον ο ν µοι δ διάφοροι. τ δ ερ ν κτωρ µε µέραν τελε ς; ν κτωρ τ πολλά σεµν τητ χει σκ τος. το τ ς γυνα κας δ λι ν στι κα σα ρ ν. κ ν µέρ α τ γ α σχρ ν ξε ροι τις ν. δίκην σε δο ναι δε σοφισµάτων κακ ν. σ δ µα ίας γε κ σεβο ντ ς τ ν ε ν. Euripides, Bakchai, Tekst 2 Een bode brengt verslag uit van wat hij heeft gezien op de Kithairoon Πρώτη δ µήτηρ ρξεν ερέα φ νου κα προσπίτνει νιν δ µίτραν κ µης πο ρριψεν, ς νιν γνωρίσασα µ κτάνοι τλήµων Αγα η, κα λέγει, παρηίδος ψα ων Εγώ τοι, µ τερ, ε µί, πα ς σέ εν Πεν ε ς, ν τεκες ν δ µοις Εχίονος ο κτιρε δ µ τέρ µε, µηδ τα ς µα ς µαρτίαισι πα δα σ ν κατακτάν ης. δ φρ ν ξιε σα κα διαστρ φους κ ρας λίσσουσ, ο φρονο σ χρ φρονε ν, κ Βακχίου κατε χετ, ο δ πει ε νιν. λαβο σα δ λένης ριστερ ν χέρα, πλευρα σιν ντιβ σα το δυσδαίµονος πεσπάραξεν µον, ο χ π σ ένους, A 3 Lees verder

4 λλ ε ς ε µάρειαν πεδίδου χερο ν Ιν δ τ π άτερ ξειργάζετο, ηγν σα σάρκας, Α τον η τ χλος τε π ς πε χε βακχ ν ν δ π σ µο βοή, µ ν στενάζων σον τ γχαν µπνέων, α δ λάλαζον. φερε δ µ ν λένην, δ χνος α τα ς ρβ λαις γυµνο ντο δ πλευρα σπαραγµο ς π σα δ µατωµένη χε ρας διεσφαίριζε σάρκα Πεν έως. κε ται δ χωρ ς σ µα, τ µ ν π στ φλοις πέτραις, τ δ λης ν βα υξ λ ω φ β η, ο άδιον ζήτηµα κρ τα δ λιον, περ λαβο σα τυγχάνει µήτηρ χερο ν, πήξασ π κρον ρσον ς ρεστέρου φέρει λέοντος δι Κι αιρ νος µέσου, λιπο σ δελφ ς ν χορο σι µαινάδων. χωρε δ ήρ α δυσπ τµ ω γαυρουµένη τειχέων σω τ νδ, νακαλο σα Βάκχιον τ ν ξυγκ ναγον, τ ν ξυνεργάτην γρας τ ν καλλίνικον, δάκρυα νικηφορε. γ µ ν ο ν <τ δ > κποδ ν τ ξυµφορ πειµ, Αγα ην πρ ν µολε ν πρ ς δώµατα. Euripides, Bakchai, Tekst 3 In Theokritos beschrijving van de gebeurtenissen op de Kithairon komen de volgende regels voor Pentheus bespiedde dit alles vanaf een steile rots, verborgen in een oude mastixboom die daar altijd al stond. Autonoe zag hem als eerste en uitte een vreselijke kreet. Zij was in vervoering en weldra ook de anderen. Pentheus vluchtte in paniek, maar zij gingen achter hem aan, hun kleren onder hun gordel door opgetrokken tot hun knieën. Pentheus riep Wat willen jullie, vrouwen? Autonoe zei Dat zul je snel weten, nog vóór het te horen. Zijn moeder greep het hoofd van haar zoon en brulde zoals een leeuwin brult die welpen heeft gebaard. Theokritos (ca. 300 v. Chr.), Idylle A 4 Lees verder

5 Tekst 4 In de roman van Donna Tartt, De verborgen geschiedenis, komt het volgende fragment voor: Ik dacht aan het toneelstuk de Bacchae met zijn geweld en beestachtigheid waar ik bang van werd, net als van het sadisme van hun moordzuchtige god. Vergeleken met de andere tragedies waarin, hoe meedogenloos ze ook waren, een herkenbaar rechtvaardigheidsprincipe heerste, was het een overwinning van het barbarisme op de rede: duister, chaotisch en onbegrijpelijk. Tekst 5 In een voorbeschouwing op de uitvoering van de Bakchanten door toneelgroep Amsterdam schrijft Anneriek de Jong: De wraak van Dionysos is groot. Hij zendt de koning in vrouwenkleren naar de bergen om de allang bekeerde Thebaanse vrouwen bij hun orgieën te betrappen. En in zijn recensie van het stuk schrijft Kester Freriks: In de Bakchanten wordt koning Pentheus wreed verscheurd door de razende, in de roes van drank en begeerte verkerende vrouwen omdat hij hen tijdens hun rituele orgie wilde gadeslaan. Afbeelding A 5 Lees verder

6 Tekst 6 De Thessalische koning Admetos moest op jeugdige leeftijd sterven, tenzij iemand anders in zijn plaats naar de Hades wilde gaan. Admetos vrienden en ook zijn ouders weigerden zich voor hem op te offeren. Uiteindelijk bleek alleen zijn allerliefste, zijn vrouw Alkestis, bereid voor hem te sterven. Bij het begin van de onderstaande tekst is Alkestis gestorven en ligt al op de baar, klaar om begraven te worden. Admetos staat verslagen naast de baar. Dan kondigt het koor de komst van de vader van Admetos, Pheres, aan, die zich bij de lijkstoet wil aansluiten: KOOR: Κα µ ν ρ σ ν πατέρα γηραι ποδ στείχοντ, παδο ς τ ν χερο ν δάµαρτι σ κ σµον φέροντας, νερτέρων γάλµατα. PHERES: Ηκω κακο σι σο σι συγκάµνων, τέκνον σ λ ς γάρ ο δε ς ντερε κα σώφρονος γυναικ ς µάρτηκας. Αλλ τα τα µ ν φέρειν νάγκη, καίπερ ντα δ σφορα. έχου δ κ σµον τ νδε, κα κατ χ ον ς τω τ τα της σ µα τιµ σ αι χρεών, τις γε τ ς σ ς προ ανε ψυχ ς, τέκνον Καί µ ο κ παιδ ηκεν ο δ ε ασε σο στερέντα γήρ α πεν ίµ ω καταφ ίνειν πάσαις δ ηκεν ε κλεέστερον βίον γυναιξίν, ργον τλ σα γεννα ον τ δε. Ω τ νδε µ ν σώσασ, ναστήσασα δ µ ς πίτνοντας, χα ρε, κ ν Αιδου δ µοις ε σοι γένοιτο. Φηµ τοιο τους γάµους λ ειν βροτο σιν, γαµε ν ο κ ξιον. ADMETOS: Ο τ λ ες ς τ νδ ξ µο κλη ε ς τάφον, ο τ ν φίλοισι σ ν παρουσίαν λέγω. Κ σµον δ τ ν σ ν ο πο δ νδ σεται. Euripides, Alkestis, A 6 Lees verder

7 regel 611 κα µ ν maar kijk regel 612 στείχω komen παδ ς dienaar χερο ν = χέρσι Dativus meervoud van χείρ. δάµαρ δάµαρτος echtgenote regel 613, 618 en 631 κ σµος sieraden regel 613 ο νέρτεροι overledenen τ γαλµα kostbaar geschenk regel 614 συγκάµνω + dativus mee lijden met regel 615 ντιλέγω tegenspreken regel 616 µάρτηκας Perfectum van µαρτάνω + genitivus verliezen regel 617 νάγκη Vul aan στι. regel 619 τω moeten meegaan; subject κ σµος de sieraden χρεών = χρή regel 620 προ ανε Aoristus van προ ν ήσκω + genitivus sterven voor regel 621 παις Admetos is Pheres enige kind. ε ασε Aoristus van άω toelaten. regel 622 στερείς + genitivus beroofd van πέν ιµος ongelukkig καταφ ίνειν Vul aan als subjectsaccusativus µέ. καταφ ίνω wegkwijnen regel 624 τλ σα Participium aoristus van τολµάω. regel Deze regels zijn gericht tot Alkestis. regel 625 Ω + participium o jij die τ νδε Hiermee wordt Admetos bedoeld. regel 626 πίτνω vallen χα ρε vaarwel κ ν = κα ν regel 627 ε σοι γίγνεται het gaat jou goed regel 628 λ ειν voordelig zijn t/m ξιον anders heeft trouwen geen zin regel 629 κλη είς ξ uitgenodigd door regel 630 ο τ ν φιλο σι = ο τε φιλήν παρουσία aanwezigheid regel 631 νδ οµαι dragen Einde A 7

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 27 mei 9.00 12.00 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 27 mei 9.00 12.00 uur Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak Donderdag mei.00.00 uur Tekstboekje 0000 Begin Tekst Odysseus bevindt zich in de tent van Achilles om hem over te halen weer aan de strijd

Διαβάστε περισσότερα

ANTHOLOGIA. ad graecam linguam exercendam. a magistris. M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde.

ANTHOLOGIA. ad graecam linguam exercendam. a magistris. M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde. EURIPIDIS MEDEAE ANTHOLOGIA ad graecam linguam exercendam a magistris M.Cantero, M. Haro, J. Hernández, C. Morales, J. Urrea, M. Valverde collecta M. Valviridis edidit Murciae anno MMVI PRÓLOGO (1-130)

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur.

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 18 juni 9.00 12.00 uur 20 03 Tekstboekje 300035 6A Begin Tekst 1 De Laestrygonen 77 78 79 80 81

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders

Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands Grieks 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam LES 1-1 1 hoe πώς 2 heet λέγεσαι, ονομάζεσαι 3 je εσύ 4 ik εγώ 5 mijn δικός-ή-ό μου 6 naam όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 15 mei 9.00 12.00 uur.

Examen VWO. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 15 mei 9.00 12.00 uur. Grieks (nieuwe stijl en oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 1 mei 9.00 12.00 uur 20 03 Tekstboekje 3000 6A Begin Tekst 1 Aeolus 1 2 3 4 6 7 8 9 11 12 13

Διαβάστε περισσότερα

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Grieks. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur. Tekstboekje. Begin. Grieks Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 2 juni 9.00 12.00 uur 20 0 Tekstboekje 00018-1-4t Begin Tekst 1 Alexander op bezoek in Athene 10 Op Mardonios verzoek ging

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk

De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders. Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk De Delftse methode Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Grieks Vertaald door Marietje Wennekendonk Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft 1 hallo γεια σας 2 ik εγώ 3 ben είµαι 4 van από 5 mijn µου 6

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen.

LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA. 1. Verbuiging van de liquidastammen. LES 6 LIQUIDASTAMMEN ΑΥΤΟΣ ΟΥΤΟΣ & ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΙΣ / ΤΙ ΕΙΣ & ΟΥΔΕΙΣ PRAESENS EN IMPERFECTUM MEDII A. GRAMMATICA 1. Verbuiging van de liquidastammen. In de voorafgaande lessen hebben we de verbuiging behandeld

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924-1994) Ὁ Ἀσυρµατιστής τοῦ Στρατοῦ καί τοῦ Θεοῦ Ôïõ Ó ç (ÔÈ) ÊáñáÀ óêïõ Äçìçôñßïõ EPIMELEIA SPA/TEP ÅðéëåãìÝíá êåöüëáéá áðü ôü ìüëéò åêäïèýí âéâëßï ôïõ ÉåñïìïíÜ ïõ ÉóáÜê

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 65 διάλογος ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Θά θέ λα με νά σᾶς ἐ νη με ρώ σου με ὅ τι τό πε ρι ο δι κό μας, «Δι ά λο γος», κυ κλοφο ρεῖ σέ 6.000 ἀν τί

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18

3-maandelijkse nieuwsbrief van de Nederlands-Griekse Vereniging Noord-Griekenland. april 2010 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 ΒΕΕΛΟΛ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 18 Ιδιοκτήτης Εκδότης Ολλανδό-Ελληνικός Σύλλογος Βορείου Ελλάδος Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη NGVNG - Γραµµατοκιβώτιο 10078 - GR 54110 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει

τλ τε ν οι, π δα θ ντες ναντ α δυσµεν εσσιν τ µ Μο σαις, ξε νε, τετιµ νον νθ δε κρ πτει Greek Literary Epigram: From the Hellenistic to the early Byzantine Era - International conference UCL, 11-13 September 2013. Silvia Barbantani (silvia.barbantani@unicatt.it) - Hellenistic military epitaphs

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα