9 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Σηεξενηππηθή Απεηιή (Stereotype Threat) Πεγέο:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Σηεξενηππηθή Απεηιή (Stereotype Threat) Πεγέο:"

Transcript

1 96 9 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Σηεξενηππηθή Απεηιή (Stereotype Threat) Πεγέο: Aronson, J., Jannone, S., McGlone, M., & Johnson-Cambell, T. (2009). The Obama effect: An experimental test. Journal of Experimental Social Psychology, 45, Cadinu, M., Maass, A., Frigerio, S., Impagliazzo, L., & Latinotti, S. (2003). Stereotype threat: The effect of expectancy on performance. European Journal of Social Psychology, 33, Cheryan, S., & Bodenhausen, G. (2000). When positive stereotypes threaten intellectual performance: The psychological hazards of model minority status. Psychological Science, 11, Marx, D.M., Ko, S.J., & Friedman, R.A. (2009). The Obama Effect : How a salient role model reduces race-based performance differences. Journal of Experimental Social Psychology, 45, Nguyen, H.D., & Ryan, A.M. (2008). Does stereotype threat affect test performance of minorities and women? A meta-analysis of experimental evidence. Journal of Applied Psychology, 93, Rosenthal, H.E.S., & Crisp, R.J. (2007). Choking under pressure: When an additional positive stereotype affects performance for domain identified male mathematics students. European Journal of Psychology of Education, Vol. XXII, Spencer, S.J., Steele, C.M., & Quinn, D.M. (1999). Stereotype threat and women s math performance. Journal of Experimental Social Psychology, 35, Steele, C.M., & Aronson, J. (1995). Stereotype threat and the intellectual performance of African Americans. Journal of Personality and Social Psychology, 69, Steele, C.M. (1997). A threat in the air: How stereotypes shape intellectual identity and performance. American Psychologist, 52, Walton, G. M., & Cohen, G. L. (2003). Stereotype lift. Journal of Experimental Social Psychology, 39, χκθσλα κε ηνπο Steele & Aronson (1995) πνπ πξψηνη εηζήγαγαλ ηνλ φξν, «ηεξενηππηθή απεηιή είλαη ην λα δηαηξέρεη θαλείο ηνλ θίλδπλν λα επηβεβαηώζεη, σο πξνζσπηθό ραξαθηεξηζηηθό, έλα αξλεηηθό ζηεξεόηππν (πνπ ππάξρεη) γηα ηελ νκάδα ηνπ» (ζει. 797). Ζ χπαξμε αξλεηηθψλ ζηεξενηχπσλ γηα κηα νκάδα ζεκαίλεη φηη νηηδήπνηε θάλεη έλα κέινο ηεο ή νπνηνδήπνηε ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη ζπκβαηφ κε ην ζηεξεφηππν, θάλεη ην ζηεξενηππηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πην πηζηεπηφ θαη αιεζνθαλέο σο πξνζσπηθφ ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ ζηα κάηηα ησλ άιισλ αιιά ίζσο θαη ζηνλ ίδην. Οη Steele & Aronson (1995) εμέηαζαλ ην ξφιν ηεο ζηεξενηππηθήο απεηιήο ζηελ απφδνζε ησλ Αθξνακεξηθαλψλ ζε ζρνιηθά θαη λνεηηθά ηεζη. Δπεηδή ην ππάξρνλ θνηλσληθφ ζηεξεφηππν ακθηζβεηεί ηελ λνεηηθή ηθαλφηεηα ησλ Αθξνακεξηθαλψλ, φηαλ θάλνπλ

2 97 έλα ηέηνην ηεζη αληηκεησπίδνπλ ηελ απεηιή φηη ζα επηβεβαηψζνπλ ή φηη ζα θξηζνχλ κε βάζε απηφ ην αξλεηηθφ ζηεξεφηππν θαη απηή ε απεηιή κπνξεί λα παξέκβεη ζηε λνεηηθή ηνπο ιεηηνπξγία θαη ηελ απφδνζή ηνπο. Αλ απηή ε απεηιή δηαησλίδεηαη, κπνξεί νη Αθξνακεξηθαλνί καζεηέο λα απνζηαζηνπνηεζνχλ απφ ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο σο ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο απηναληίιεςήο ηνπο (δει. λα ζεσξήζνπλ φηη νη ζρνιηθέο επηδφζεηο δελ απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο απηναληίιεςήο ηνπο), ψζηε λα πξνζηαηέςνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, αιιά θάηη ηέηνην ζα κεηψζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο, ηα θίλεηξα θαη ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηα ζρνιηθά ηεζη. Ζ ζηεξενηππηθή απεηιή κπνξεί λα επέιζεη ζε νπνηνλδήπνηε αλήθεη ζε κηα νκάδα γηα ηελ νπνία ππάξρεη αξλεηηθφ ζηεξεφηππν αθφκα θη αλ ν ίδηνο δελ πηζηεχεη ην ζηεξεφηππν, δει. δελ ην έρεη εζσηεξηθεχζεη. Οη Steele & Aronson (1995) εζηίαζαλ ζηε ζηεξενηππηθή απεηιή πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Αθξνακεξηθαλνί ζηηο ζρνιηθέο θαη λνεηηθέο επηδφζεηο, παξνπζηάδνληαο κηα ζεηξά απφ 4 θιαζηθέο (πιένλ) κειέηεο. Αθξνακεξηθαλνί θαη ζρνιηθέο επηδόζεηο ηηο 2 πξψηεο κειέηεο, νη Steele & Aronson (1995) έδσζαλ ζε Ακεξηθαλνχο Μαχξνπο θαη Λεπθνχο θνηηεηέο ηηο πην δχζθνιεο εξσηήζεηο ελφο ηεζη ιεθηηθψλ ηθαλνηήησλ (είλαη ην γλσζηφ GRE, Graduate Record Examination πνπ δεηείηε θαη απφ π.ρ. Έιιελεο θνηηεηέο πνπ ζέινπλ λα θάλνπλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Ακεξηθή). ηε ζπλζήθε ζηεξενηππηθήο απεηιήο, είπαλ ζηνπο θνηηεηέο φηη απηφ ην ηεζη είλαη δηαγλσζηηθφ ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ (ελεξγνπνηψληαο ηε ζηεξενηππηθή απεηιή ζρεηηθά κε ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ Μαχξσλ), ελψ ζηε ζπλζήθε κε απεηιήο, είπαλ ζηνπο θνηηεηέο φηη πξφθεηηαη έλα ηεζη γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο. Ζ εμαξηεκέλε κέηξεζε ήηαλ νη επηδφζεηο ησλ θνηηεηψλ ζην ηεζη (δει. πφζεο ζσζηέο απαληήζεηο έδσζαλ). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ζηε ζπλζήθε ζηεξενηππηθήο απεηιήο νη Μαχξνη θνηηεηέο πήγαλ πην άζρεκα απφ ηνπο Λεπθνχο (δει. έδσζαλ ζεκαληηθά ιηγφηεξεο ζσζηέο απαληήζεηο), ελψ ζηε ζπλζήθε κε απεηιήο νη Μαχξνη πήγαλ θαιχηεξα ζε ζρέζε κε ηε ζπλζήθε ζηεξενηππηθήο απεηιήο θαη νη επηδφζεηο ηνπο δε δηέθεξαλ απφ απηέο ησλ Λεπθψλ θνηηεηψλ. ηελ 4 ε κειέηε ηνπο, νη Steele & Aronson (1995) ζέιεζαλ λα εμεηάζνπλ αλ αθφκε θαη έλαο πνιχ πην έκκεζνο ρεηξηζκφο ηεο ζηεξενηππηθήο απεηιήο, δει. ρσξίο αλαθνξά ζην φηη ην ηεζη είλαη δηαγλσζηηθφ ησλ λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ, κπνξεί λα επηθέξεη κείσζε ηεο απφδνζεο ησλ Μαχξσλ θνηηεηψλ. Εεηήζεθε απφ Μαχξνπο θαη

3 98 Λεπθνχο θνηηεηέο, πξηλ απαληήζνπλ ζην ηεζη πνπ παξνπζηάζηεθε σο ηεζη γηα επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ δελ έρεη ζρέζε κε ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, λα δψζνπλ θάπνηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (ειηθία, έηνο ζπνπδψλ, θαηεχζπλζε ζπνπδψλ) λα δειώζνπλ θαη ηε θπιή ηνπο ζηε κηα ζπλζήθε, ελψ ζηελ άιιε ζπλζήθε δε δεηήζεθε ε θπιή. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ αλάινγα κε ηα πξνεγνχκελα θαη έδεημαλ φηη ζηε ζπλζήθε ελεξγνπνίεζεο ηεο θπιήο, νη Μαχξνη θνηηεηέο πήγαλ πην άζρεκα απφ ηνπο Λεπθνχο, ελψ ζηε ζπλζήθε κε ελεξγνπνίεζεο ηεο θπιήο νη Μαχξνη πήγαλ θαιχηεξα ζε ζρέζε κε ηε ζπλζήθε ελεξγνπνίεζεο ηεο θπιήο θαη νη επηδφζεηο ηνπο δε δηέθεξαλ απφ απηέο ησλ Λεπθψλ θνηηεηψλ. Σέινο, ζηελ 3 ε κειέηε ηνπο, νη Steele & Aronson (1995) εμέηαζαλ αλ ν ρεηξηζκφο ηεο ζηεξενηππηθήο απεηιήο (α) πξάγκαηη ελεξγνπνηεί ηα θπιεηηθά ζηεξεφηππα ζηνπο Μαχξνπο, αλ (β) ηνπο δεκηνπξγεί ακθηβνιίεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη αλ (γ) ηνπο θάλεη λα απνθεχγνπλ λα ζεσξεζνχλ ζηεξενηππηθά. Μαχξνη θαη Λεπθνί ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ φηη ε έξεπλα αθνξνχζε ηε ζρέζε κεηαμχ δχν ιεθηηθψλ ηεζη θαη ηνπο εηπψζεθε είηε φηη αμηνινγείηε ε ηθαλφηεηά ηνπο (ζπλζήθε ζηεξενηππηθήο απεηιήο) είηε φηη δελ αμηνινγείηαη ε ηθαλφηεηά ηνπο (ζπλζήθε έιιεηςεο ζηεξενηππηθήο απεηιήο), είηε ηίπνηα (ζπλζήθε ειέγρνπ). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ ηνπο δφζεθαλ πνηέ ηα ζρεηηθά ηεζη παξά κφλν δείγκαηα γηα λα θαηαιάβνπλ πφζν δχζθνια ήηαλ. Ακέζσο κεηά, ηνπο δεηήζεθε λα ζπκπιεξψζνπλ 80 εκηηειείο ιέμεηο, εθ ησλ νπνίσλ θάπνηεο ήηαλ ζρεηηθέο κε ην ζηεξεφηππν γηα ηνπο Αθξνακεξηθαλνχο [π.ρ. c e (race θπιή), l a (lazy - ηεκπέιεο), o r (poor - θησρφο)], θάπνηεο ήηαλ ζρεηηθέο κε ακθηβνιίεο γηα ηνλ εαπηφ [(π.ρ. l o _ (looser άρξεζηνο), d u (dumb ραδφο), s h a (shame ληξνπή)] θαη επίζεο λα δειψζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο γηα κηα ζεηξά απφ ζέκαηα φπσο κνπζηθή, δξαζηεξηφηεηεο, ζπνξ, θαη ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο, θάπνηα εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ζηεξενηππηθά ησλ Αθξνακεξηθαλψλ (π.ρ. κνπζηθή ρηπ-ρνπ θαη κπάζθεη). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ζηε ζπλζήθε ζηεξενηππηθήο απεηιήο νη Μαχξνη θνηηεηέο ζπκπιήξσζαλ πεξηζζφηεξεο ιέμεηο ζρεηηθέο κε ην ζηεξεφηππν γηα ηνπο Αθξνακεξηθαλνχο, πεξηζζφηεξεο ιέμεηο ζρεηηθέο κε ακθηβνιίεο γηα ηνλ εαπηφ, θαη έδεημαλ ιηγφηεξε πξνηίκεζε γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ ζηεξενηππηθά κε ηνπο Αθξνακεξηθαλνχο, ζε ζρέζε κε ηνπο Λεπθνχο θνηηεηέο ζηελ ίδηα ζπλζήθε, αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηνπο Μαχξνπο θνηηεηέο ηηο άιιεο δχν ζπλζήθεο (έιιεηςεο ζηεξενηππηθήο απεηιήο θαη ειέγρνπ), ελψ γηα ηνπο Λεπθνχο θνηηεηέο δελ παξαηεξήζεθαλ αληίζηνηρεο δηαθνξέο.

4 99 Πώο ιεηηνπξγεί ε ζηεξενηππηθή απεηιή, Steele (1997) Ο Steele (1997) παξέζεζε ην ζεσξεηηθφ ζθεπηηθφ γηα ην πψο ιεηηνπξγεί ε ζηεξενηππηθή απεηιή. Ζ ζεσξία μεθηλά κε ηελ ππφζεζε φηη γηα λα έρεη θαλείο επηηπρεκέλεο ζρνιηθέο επηδφζεηο πξέπεη λα ηαπηίδεηαη κε ηελ αμία ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο, δει. λα ηελ ζεσξεί σο κέξνο ηεο πξνζσπηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. Γηα λα επηηεπρζεί απηή ε ηαχηηζε, ην άηνκν πξέπεη λα ζεσξεί φηη έρεη θαιέο πξννπηηθέο, δει. λα ζεσξεί φηη έρεη ελδηαθέξνλ, δεμηφηεηεο θαη επθαηξίεο λα πάεη θαιά, θαη φηη γίλεηαη απνδεθηφ θαη αμηνινγείηαη ζεηηθά ζην ρψξν. Δπνκέλσο, ηίζεηαη ην εξψηεκα, πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα καηαηψζνπλ ηελ ηαχηηζε θάπνησλ νκάδσλ κε ηε ζρνιηθή επίδνζε. Κάπνηα ζηνηρεία ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ κπνξεί λα κεηψλνπλ ηηο πξννπηηθέο ζρνιηθήο επηηπρίαο γηα θάπνηεο νκάδεο (π.ρ. ειιηπείο πφξνη, ειάρηζηα κνληέια πξνο κίκεζε, κεηνλεθηήκαηα ζηελ πξνεηνηκαζία) θαη λα κεηψζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο ηαχηηζεο κε ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο. Αιιά έλα άιιν ζεκαληηθφ εκπφδην είλαη ε ζηεξενηππηθή απεηιή, πνπ επεξεάδεη εθείλνπο πνπ ήδε έρνπλ ππεξπεδήζεη ηα θνηλσληθνδνκηθά εκπφδηα θαη έρνπλ ήδε ηαπηηζηεί κε ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο, δει. ε απεηιή ηνπ λα θξηζεί θαλείο ζηεξενηππηθά πνπ κπνξεί λα παξέκβεη ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο. Χο απνηέιεζκα ηεο απεηιήο, δεκηνπξγείηαη ζε απηά ηα άηνκα εζσηεξηθή πίεζε λα πάςνπλ λα ηαπηίδνληαη κε ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο, ψζηε λα κελ απνηεινχλ θξηηήξην αμηνιφγεζεο θαη ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. Έηζη, εκθαλίδεηαη ην εμήο εηξσληθφ θαηλφκελν: Πην επάισηνη ζηε ζηεξενηππηθή απεηιή είλαη απηνί πνπ βξίζθνληαη ζηελ πξσηνπνξία, δει. απηνί πνπ έρνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηαπηίδνληαη κε ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο. Έηζη, απηνί πνπ βξίζθνληαη ζηελ πξσηνπνξία ηείλνπλ λα ππναπνδίδνπλ ζε ζρνιηθά ηεζη φηαλ ληψζνπλ ηε ζηεξενηππηθή απεηιή, ελψ απηνί πνπ δελ ηαπηίδνληαη κε ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο (δει. είλαη ήδε «ζχκαηα» θνηλσληνπνιηηηζκηθψλ κεηνλεμηψλ ή έρνπλ ήδε εζσηεξηθεχζεη ην αξλεηηθφ ζηεξεφηππν) δελ θηλδπλεχνπλ κε ππνεπίδνζε, γηαηί απιά δελ αζρνινχληαη. Ο Steele (1997) επίζεο παξέζεζε αληηθεηκεληθά ζηνηρεία γηα ηνπο Αθξνακεξηθαλνχο: Δλψ νη Αθξνακεξηθαλνί μεθηλνχλ ην ζρνιείν κε επηδφζεηο (ζε ζηαζκηζκέλα ηεζη) αλάινγεο κε απηέο ησλ Λεπθψλ Ακεξηθαλψλ, ζηαδηαθά αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη δηαθνξέο, δει. ελψ ην 77% ησλ Αθξνακεξηθαλψλ θαη ην 83% ησλ Λεπθψλ Ακεξηθαλψλ ηειεηψλνπλ ην Λχθεην, απφ απηνχο πνπ ζπλερίδνπλ γηα ην παλεπηζηήκην,

5 100 ην πνζνζηφ πνπ εγθαηαιείπνπλ πξηλ ηειεηψζνπλ είλαη 62% γηα ηνπο Αθξνακεξηθαλνχο ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθφ κέζν φξν πνπ είλαη 41%. Γπλαίθεο θαη επηδόζεηο ζηα καζεκαηηθά Ση ζπκβαίλεη φκσο κε ηηο γπλαίθεο θαη ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηα καζεκαηηθά; Ο Steele (1997) επίζεο παξέζεζε αληηθεηκεληθά ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη ελψ ζην δεκνηηθφ θαη ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ Γπκλαζίνπ δελ ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, ππάξρεη κηα ηάζε, πνπ απμάλεη πξννδεπηηθά απφ ην Λχθεην κέρξη ην παλεπηζηήκην, νη άλδξεο λα ηα πάλε θαιχηεξα απφ ηηο γπλαίθεο, κε απνηέιεζκα νη γπλαίθεο λα εγθαηαιείπνπλ ηα πεδία ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ησλ καζεκαηηθψλ, κε ξπζκνχο 2.5 θνξέο παξαπάλσ απφ ηνπο άλδξεο. Γει. νη γπλαίθεο πνπ απνηεινχζαλ ην 43% ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ Ακεξηθή ηε δεθαεηία ηνπ 90 έπαηξλαλ κφλν ην 22% ησλ πηπρίσλ ζ απηέο ηηο επηζηήκεο, ην 13% ησλ δηδαθηνξηθψλ, θαη κφλν ην 10% ησλ επαγγεικαηηθψλ ζέζεσλ ζε απηνχο ηνπο θιάδνπο. Οη Spencer, Steele & Quinn (1999) παξνπζίαζαλ ηξεηο κειέηεο εμεηάδνληαο ηε ζηεξενηππηθή απεηιή ζε ζρέζε ηελ απφδνζε ησλ γπλαηθψλ ζηα καζεκαηηθά. Οη Spencer et al. (1999) πξνηείλνπλ φηη φηαλ ην ζηεξεφηππν γηα ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη θάπνηνο ακθηζβεηεί κηα ζεκαληηθή ηνπ ηθαλφηεηα, ε απφδνζή ηνπ ζε θαηαζηάζεηο φπνπ θξίλεηαη απηή ε ηθαλφηεηα ζπκπηέδεηαη ιφγσ ηεο πηζαλφηεηαο ε απφδνζή ηνπ λα επηβεβαηψζεη ην ζηεξεφηππν θαη απηφ παξεκπνδίδεη ηελ απφδνζή ηνπ. Σν ζηεξεφηππν πνπ ππάξρεη γηα ηηο γπλαίθεο ακθηζβεηεί ηελ ηθαλφηεηά ηνπο (δει. ζεσξνχληαη ιηγφηεξν ηθαλέο) ζηα καζεκαηηθά θαη ζε ζρεηηθέο επηζηήκεο. Έηζη κπνξεί λα ληψζνπλ φηη δελ «αλήθνπλ» ζην ρψξν, θαη λα απνζηαζηνπνηεζνχλ απφ ηα καζεκαηηθά σο ζηνηρείνπ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο γηα λα απνθχγνπλ λα θξηζνχλ κε βάζε απηφ ην θξηηήξην, θάηη πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο επηδφζεηο ηνπο θαη ηηο κειινληηθέο ηνπο θαξηέξεο. Ζ αιήζεηα είλαη φηη νη γπλαίθεο ηα πάλε ρεηξφηεξα απφ ηνπο άλδξεο ζηα πην δχζθνια, «πξνρσξεκέλα» καζεκαηηθά. Κάπνηεο εξκελείεο ππνζηεξίδνπλ γελεηηθέο δηαθνξέο ησλ δχν θχισλ θαη άιιεο δηαθνξέο θνηλσληθνπνίεζεο, αιιά ε ηξίηε εξκελεία έρεη λα θάλεη κε ηε ζηεξενηππηθή απεηιή. ηελ 1 ε ηνπο κειέηε, νη Spencer et al. (1999) εμέηαζαλ αλ πξάγκαηη νη γπλαίθεο πάλε ρεηξφηεξα απφ ηνπο άλδξεο ζε δχζθνια ηεζη καζεκαηηθψλ θαη αλ απνδίδνπλ εμίζνπ

6 101 θαιά κε ηνπο άλδξεο ζε εχθνια ηεζη. Δπέιεμαλ δείγκα θνηηεηψλ, αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, πνπ είραλ ήδε ηζρπξφ ππφβαζξν ζηα καζεκαηηθά θαη απφ απηνχο επέιεμαλ φζνπο πίζηεπαλ φηη ήηαλ θαινί ζηα καζεκαηηθά θαη επίζεο ζεσξνχζαλ ζεκαληηθφ ην λα είλαη θαινί ζηα καζεκαηηθά. Σνπο έδσζαλ έλα δχζθνιν θαη έλα εχθνιν ηεζη θαη δηαπίζησζαλ φηη ζην εχθνιν ηεζη νη γπλαίθεο πήγαλ εμίζνπ θαιά κε ηνπο άλδξεο, αιιά ζην δχζθνιν ρεηξφηεξα απφ ηνπο άλδξεο. ηε 2 ε ηνπο κειέηε, νη Spencer et al. (1999) εμέηαζαλ αλ νη δηαθνξέο επίδνζεο ζην δχζθνιν ηεζη νθείινληαλ ζηε ζηεξενηππηθή απεηιή. Έδσζαλ ζε γπλαίθεο θαη άλδξεο θνηηεηέο έλα δχζθνιν ηεζη καζεκαηηθψλ ζε δχν ηζνδχλακα κέξε: γηα ην έλα κέξνο (ζπλζήθε ζηεξενηππηθήο απεηιήο) ηνπο είπαλ φηη ην ηεζη απηφ έρεη ζην παξειζφλ δείμεη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, ελψ γηα ην άιιν κέξνο (ζπλζήθε έιιεηςεο ζηεξενηππηθήο απεηιήο) ηνπο είπαλ φηη ην ηεζη απηφ δελ έρεη πνηέ ζην παξειζφλ δείμεη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. Μνινλφηη ην ηεζη ήηαλ εμίζνπ δχζθνιν θαη ζηηο δχν ζπλζήθεο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ζηε ζπλζήθε ζηεξενηππηθήο απεηιήο νη γπλαίθεο πήγαλ πνιχ ρεηξφηεξα απφ ηνπο άλδξεο, ελψ ζηε ζπλζήθε έιιεηςεο ζηεξενηππηθήο απεηιήο νη γπλαίθεο πήγαλ εμίζνπ θαιά κε ηνπο άλδξεο. ηελ 3 ε ηνπο κειέηε, νη Spencer et al. (1999) έδσζαλ ζε θνηηεηέο, άλδξεο θαη γπλαίθεο, έλα θάπσο επθνιφηεξν ηεζη καζεκαηηθψλ (αλ θαη αξθεηά δχζθνιν γηα ην επίπεδφ ηνπο) θαη ζηνπο κηζνχο είπαλ φηη ην ηεζη απηφ δελ έρεη πνηέ ζην παξειζφλ δείμεη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ (ζπλζήθε έιιεηςεο ζηεξενηππηθήο απεηιήο) θαη ζηνπο άιινπο κηζνχο δελ είπαλ ηίπνηα (ζπλζήθε ειέγρνπ). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ζηε ζπλζήθε έιιεηςεο ζηεξενηππηθήο απεηιήο νη γπλαίθεο ηα πήγαλ εμίζνπ θαιά κε ηνπο άλδξεο, ελψ ζηε ζπλζήθε ειέγρνπ νη γπλαίθεο ηα πήγαλ ρεηξφηεξα απφ ηνπο άλδξεο. Με άιια ιφγηα, αθφκα θαη ε ξεηή έιιεηςε ζηεξενηππηθήο απεηιήο εμηζψλεη ηηο επηδφζεηο ησλ γπλαηθψλ κε απηέο ησλ αλδξψλ, ελψ αθφκα θαη ζηε ζπλζήθε ειέγρνπ πνπ πξνζνκνηάδεη ηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία ησλ γπλαηθψλ ε ζηεξενηππηθή απεηιή ιεηηνπξγεί ελαληίνλ ηνπο, αλ θαη δελ ελεξγνπνηείηαη ξεηά.

7 102 ηεξενηππηθή απεηιή θαη επηδόζεηο: Βαζηθνί Ρπζκηζηηθνί Παξάγνληεο Σαύηηζε κε ην αληηθείκελν πσο έρεη ήδε εηπσζεί ν βαζκφο ηαχηηζεο κε ην αληηθείκελν (δει. ην θαηά πφζν ην άηνκν ζεσξεί πξνζσπηθά ζεκαληηθή ηελ επίδνζή ηνπο ζε έλα ηνκέα) απνηειεί ζεκαληηθφ ξπζκηζηηθφ παξάγνληα, δει. ηα άηνκα κε πςειφ βαζκφ ηαχηηζεο κε ην αληηθείκελν είλαη πην επάισηα ζηε ζηεξενηππηθή απεηιή απφ ηα άηνκα κε ρακειφ βαζκφ ηαχηηζεο. Σαύηηζε κε ηελ ελδννκάδα Σα άηνκα κε κεγαιχηεξν βαζκφ ηαχηηζεο κε ηελ ελδννκάδα (π.ρ. γπλαίθεο πνπ ηαπηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ην θχιν ηνπο, Αθξνακεξηθαλνί κε ηζρπξή θπιεηηθή ηαχηηζε) είλαη πην επάισηα ζηε ζηεξενηππηθή απεηιή απφ ηα άηνκα κε ρακειφ βαζκφ ηαχηηζεο κε ηελ νκάδα ηνπο. Δζσηεξηθή Δμσηεξηθή Έδξα Διέγρνπ Οη άλζξσπνη δηαθέξνπλ σο πξνο ην βαζκφ πνπ απνδίδνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο ζε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά αίηηα. Έρεη βξεζεί φηη ηα άηνκα κε εζσηεξηθή έδξα ειέγρνπ είλαη πην επάισηα ζηε ζηεξενηππηθή απεηιή. Γηα παξάδεηγκα, ε Cadinu θαη νη ζπλεξγάηηδέο ηεο (2006) δηαπίζησζαλ φηη ηα άηνκα κε εζσηεξηθή έδξα ειέγρνπ, αλ θαη γεληθά είραλ θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ ηα άηνκα κε εμσηεξηθή έδξα ειέγρνπ, ζηηο ζπλζήθεο ζηεξενηππηθήο απεηιήο παξνπζίαδαλ κεγαιχηεξε κείσζε ηεο απφδνζήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα κε εμσηεξηθή έδξα ειέγρνπ. Μεηα-αλάιπζε (Nguyen & Ryan, 2008) ε πξφζθαηε κεηα-αλάιπζε 76 δεκνζηεπκέλσλ θαη αδεκνζίεπησλ άξζξσλ πνπ πεξηείραλ 116 κειέηεο, νη Nguyen & Ryan (2008) εμέηαζαλ θαη άιινπο ξπζκηζηηθνχο παξάγνληεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζηεξενηππηθήο απεηιήο: Σν είδνο ηνπ ζηεξενηχπνπ (αλ αθνξά ηε θπιή ή ην θύιν), ηελ έληαζε ηεο ζηεξενηππηθήο απεηιήο (σκή, π.ρ. νη Λεπθνί/άλδξεο έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ ηνπο Μαχξνπο/γπλαίθεο, κέηξηα, π.ρ. νη Λεπθνί/άλδξεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο επηδφζεηο απφ ηνπο Μαχξνπο/γπλαίθεο, έκκεζε, π.ρ. λα δειψζνπλ ηε θπιή ή ην θχιν πξηλ ην ηεζη), ή φηη ην ηεζη είλαη δηαγλσζηηθφ ησλ ηθαλνηήησλ, θαη ηελ ηαχηηζε κε ην αληηθείκελν.

8 103 Δίδνο ηνπ ζηεξενηχπνπ: Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη γπλαίθεο ήηαλ ιηγφηεξν επάισηεο ζηε ζηεξενηππηθή απεηιή ζε ζχγθξηζε κε ηνπο Μαχξνπο, πηζαλφλ ιφγσ ηνπ φηη νη πξννπηηθέο θαξηέξαο ησλ γπλαηθψλ δελ πεξηνξίδνληαη απαξαίηεηα απφ ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηα καζεκαηηθά, ελψ νη πξννπηηθέο ησλ Μαχξσλ επεξεάδνληαη απφ ηηο γεληθέο ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη επνκέλσο κπνξεί λα έρνπλ ηζρπξφηεξεο αληηδξάζεηο ζηε ζηεξενηππηθή απεηιή. Έληαζε ηεο ζηεξενηππηθήο απεηιήο: Αλαθνξηθά κε ηελ έληαζε ηεο ζηεξενηππηθήο απεηιήο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη γηα ηηο γπλαίθεο ε έκκεζε ζηεξενηππηθή απεηιή είρε ηηο κεγαιχηεξεο επηπηψζεηο ζηηο επηδφζεηο ηνπο ζηα καζεκαηηθά, θαη αθνινπζνχζαλ ε σκή θαη ε κέηξηα ζηεξενηππηθή απεηιή. Γηα ηνπο Μαχξνπο, ε κέηξηα ζηεξενηππηθή απεηιή είρε ηηο κεγαιχηεξεο επηπηψζεηο ζηηο ζρνιηθέο ηνπο επηδφζεηο θαη αθνινπζνχζαλ ε σκή θαη ε έκκεζε ζηεξενηππηθή απεηιή. Πηζαλφλ, ε σκή ζηεξενηππηθή απεηιή πνπ έξρεηαη δεχηεξε ζε «ηνμηθφηεηα» ηφζν ζηηο γπλαίθεο φζν θαη ζηνπο Μαχξνπο λα δεκηνπξγεί θίλεηξα ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα απνδείμνπλ ην αληίζεην, δει. λα ζεσξνχλ φηη ην ζηεξεφηππν πεξηνξίδεη ηελ ειεπζεξία ηνπο θαη λα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ε ςπρνινγηθή αλαδξαζηηθφηεηα. Γηαηί φκσο ε έκκεζε ζηεξενηππηθή απεηιή έρεη κεγαιχηεξεο επηπηψζεηο ζηηο γπλαίθεο, ελψ ε κέηξηα ζηνπο Μαχξνπο; Πηζαλφλ απηφ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη Μαχξνη έρνπλ κεγαιχηεξε εκπεηξία θαηαζηάζεσλ δηάθξηζεο θαη αθφκα θαη ε απιή αλαθνξά ζε δηαθνξεηηθέο επηδφζεηο απφ ηνπο Λεπθνχο (κέηξηα ζηεξενηππηθή απεηιή) λα ιεηηνπξγεί σο κεγαιχηεξε ζηεξενηππηθή απεηιή ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ησλ γπλαηθψλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη γπλαίθεο, πνπ δελ έρνπλ ηφζν κεγάιε εκπεηξία δηαθξίζεσλ, κπνξεί λα απεηινχληαη πεξηζζφηεξν απφ έκκεζεο λχμεηο (π.ρ. λα δειψζνπλ ην θχιν ηνπο ή φηη ην ηεζη είλαη δηαγλσζηηθφ ησλ ηθαλνηήησλ ζηα καζεκαηηθά) πνπ παξαθάκπηνπλ ηνπο ζπλεηδεηνχο ςπρνινγηθνχο κεραληζκνχο θαη επεξεάδνπλ άκεζα ηηο επηδφζεηο ζην έξγν. Σαχηηζε κε ην αληηθείκελν; Λφγσ έιιεηςεο εξεπλψλ γηα δηαθνξέο θπιεηηθήο ηαχηηζεο κε ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο, ε κεηα-αλάιπζε πεξηνξίζηεθε ζηηο γπλαίθεο θαη ηελ ηαχηηζε κε ηηο επηδφζεηο ζηα καζεκαηηθά. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη γπλαίθεο κε κέηξηα ηαχηηζε κε ηηο επηδφζεηο ζηα καζεκαηηθά ήηαλ πην επάισηεο ζηε ζηεξενηππηθή απεηιή ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο κε πςειή ηαχηηζε, εχξεκα πνπ ίζσο

9 104 ππνδειψλεη ςπρνινγηθή αλαδξαζηηθφηεηα γηα ηηο γπλαίθεο κε πνιχ πςειή ηαχηηζε κε ην αληηθείκελν. ηεξενηππηθή απεηιή θαη επηδόζεηο: Βαζηθνί Γηακεζνιαβεηηθνί Παξάγνληεο Άγρνο Έρεη ππνζηεξηρηεί φηη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ε ζηεξενηππηθή απεηιή επεξεάδεη ηηο επηδφζεηο είλαη ην άγρνο πνπ βηψλνπλ ηα κέιε ηεο ζηεξενηππνπνηεκέλεο νκάδαο, δει. ν θφβνο κήπσο επηβεβαηψζνπλ ην ζηεξεφηππν, θάηη πνπ κεηψλεη ηηο επηδφζεηο ηνπο εηδηθά φηαλ ην έξγν είλαη δχζθνιν. Οη Spencer et al. (1999), ζηελ 3 ε ηνπο κειέηε βξήθαλ φηη ε ζηεξενηππηθή απεηιή είρε επίδξαζε ζην άγρνο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ είρε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ επίδνζε. Δπίζεο, νη Blascovich et al. (2001) βξήθαλ φηη νη Αθξνακεξηθαλνί είραλ κεγαιχηεξε αξηεξηαθή πίεζε θάησ απφ ζπλζήθεο ζηεξενηππηθήο απεηιήο ζε ζρέζε κε ηνπο Λεπθνχο Ακεξηθαλνχο. Δπηβεβαίσζε πξνζδνθηώλ Έλαο άιινο δηακεζνιαβεηηθφο παξάγνληαο είλαη ην επίπεδν πξνζδνθηψλ ησλ αηφκσλ γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο, δει. ε ζηεξενηππηθή απεηιή κπνξεί λα κεηψλεη ηηο πξνζδνθίεο επίδνζεο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζε κεησκέλεο επηδφζεηο. Ζ Cadinu θαη νη ζπλεξγάηηδέο ηεο (2003) εμέηαζαλ κεηαμχ άιισλ ην δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ησλ πξνζδνθηψλ επίδνζεο. Γχν κήλεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο, νη ζπκκεηέρνπζεο (Ηηαιίδεο θνηηήηξηεο) είραλ ζπκπιεξψζεη δηάθνξεο εξσηήζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη πφζε ζεκαζία είραλ γη απηέο πξνζσπηθά νη ινγηθν-καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο (ηαχηηζε κε ην αληηθείκελν). ην πείξακα ππήξραλ ηξεηο ζπλζήθεο: Αξλεηηθέο πιεξνθνξίεο (νη γπλαίθεο έρνπλ ρακειφηεξεο ινγηθν-καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο απφ ηνπο άλδξεο), Θεηηθέο πιεξνθνξίεο (νη γπλαίθεο έρνπλ πςειφηεξεο ινγηθν-καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο απφ ηνπο άλδξεο), θαη ζπλζήθε ειέγρνπ (νη γπλαίθεο έρνπλ ίδηεο ινγηθν-καζεκαηηθέο ηθαλφηεηεο κε ηνπο άλδξεο). Πξηλ ηνπο δψζνπλ ην ηεζη (δχζθνια καζεκαηηθά πξνβιήκαηα), ηνπο δήηεζαλ λα εθηηκήζνπλ πφζν θαιά πεξίκελαλ λα πάλε ζην ηεζη (πξνζδνθίεο). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνπζεο κε πςειό βαζκό ηαύηηζεο κε ην αληηθείκελν είραλ κεησκέλεο πξνζδνθίεο θαη επηδφζεηο ζηε ζπλζήθε αξλεηηθψλ πιεξνθνξηψλ (ζηεξενηππηθή απεηιή) ζε ζρέζε κε ηε ζπλζήθε ζεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ελψ νη πξνζδνθίεο θαη νη

10 105 επηδφζεηο ζηε ζπλζήθε ειέγρνπ ήηαλ ελδηάκεζεο. Οη ζπκκεηέρνπζεο κε ρακειό βαζκό ηαύηηζεο κε ην αληηθείκελν δελ παξνπζίαζαλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζπλζεθψλ νχηε σο πξνο ηηο πξνζδνθίεο νχηε σο πξνο ηηο επηδφζεηο. Δπηπιένλ, νη Cadinu et al. (2003) δηαπίζησζαλ φηη νη πξνζδνθίεο δηακεζνιαβνχζαλ ηε ζρέζε κεηαμχ είδνπο πιεξνθνξηψλ θαη επίδνζεο, δει. ε ζηεξενηππηθή απεηιή κείσλε ηηο πξνζδνθίεο θαιήο επίδνζεο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο κείσλαλ ηηο επηδφζεηο. Δπνκέλσο, απηή ε έξεπλα έδεημε ηφζν ηνλ ξπζκηζηηθφ ξφιν ηεο ηαχηηζεο κε ην αληηθείκελν φζν θαη ηνλ δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ησλ πξνζδνθηψλ. ηεξενηππηθή εμύςσζε (Stereotype Lift) Οη Walton & Cohen (2003) ηζρπξίδνληαη φηη ηα αξλεηηθά ζηεξεφηππα γηα ηνπο Μαχξνπο θαη ηηο γπλαίθεο ζρεηίδνληαη κε επηδφζεηο θαη ζην κπαιφ ησλ κεζηεξενηππνηεκέλσλ νκάδσλ (δει. ησλ Λεπθψλ θαη ησλ αλδξψλ), κφλν πνπ ζ απηέο ηηο νκάδεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ εμχςσζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο. Πξνηείλνπλ φηη ηα αξλεηηθά ζηεξεφηππα γηα ηηο ζηεξενηππνηεκέλεο νκάδεο ελζαξξχλνπλ ηηο κεζηεξενηππνηεκέλεο νκάδεο λα πξνβνχλ ζε θαζνδηθή ζχγθξηζε κε ηηο ρακειφηεξεο ζέζεο νκάδεο, πξάγκα πνπ ηνπο θάλεη λα ληψζνπλ εμχςσζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, θαη ηεο αμίαο ηνπο θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα βειηηψλεη ηηο επηδφζεηο ηνπο. Έηζη, εηζήγαγαλ ην φξν ζηεξενηππηθή εμύςσζε, πνπ είλαη ε ηφλσζε ηεο επίδνζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε εμσνκάδα είλαη αξλεηηθά ζηεξενηππνηεκέλε. Αθφκα θη αλ δε γίλεη αλαθνξά ζηελ εμσνκάδα, αλ θάπνην αληηθείκελν είλαη ζπλδεδεκέλν κε έλα αξλεηηθφ ζηεξεφηππν γηα θάπνηα νκάδα, κπνξεί λα επέιζεη βειηίσζε ηεο επίδνζεο. Δηδηθά φζνη ηαπηίδνληαη πνιχ κε ηηο επηδφζεηο ηνπο ζε έλα αληηθείκελν, θαη ε απνηπρία ζε έλα ηεζη κπνξεί λα απεηιεί ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο, κπνξεί λα ζεσξνχλ κεγάιε επθαηξία ηε ζχγθξηζε κε κηα θαηψηεξε ζηεξενηππνηεκέλε νκάδα, σο κέζν πξνζηαζίαο ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπο. Δπίζεο, φζνη είλαη ηδηαίηεξα πξνθαηεηιεκκέλνη ελάληηα ζηελ εμσνκάδα, κπνξεί λα βηψζνπλ ζηεξενηππηθή εμχςσζε, γηαηί βιέπνπλ ηελ εμσνκάδα πην αξλεηηθά απφ απηνχο πνπ είλαη ιηγφηεξν πξνθαηεηιεκκέλνη. Σα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη Walton & Cohen (2003) γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ άπνςή ηνπο πξνέξρνληαη απφ κεηα-αλάιπζε 43 εξεπλψλ πνπ κειεηνχζαλ ηε ζηεξενηππηθή απεηιή, αιιά ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ

11 106 απηέο ηηο έξεπλεο ιεηηνπξγνχζαλ σο «νκάδα ειέγρνπ», δει. ηνπο Λεπθνχο θαη ηνπο άλδξεο. Δμέηαζαλ θαηά πφζνλ ε επηδφζεηο απηψλ ησλ κε-ζηεξενηππνπνηεκέλσλ νκάδσλ ήηαλ θαιχηεξε ζηηο ζπλζήθεο ζηεξενηππηθήο απεηιήο (φπνπ ην ηεζη παξνπζηαδφηαλ σο δηαγλσζηηθφ ησλ ηθαλνηήησλ) ζε ζρέζε κε ηε ζπλζήθε έιιεηςεο ζηεξενηππηθήο απεηιήο (φπνπ ην ηεζη παξνπζηαδφηαλ σο κε-δηαγλσζηηθφ ησλ ηθαλνηήησλ). Γει. ζπκπεξηέιαβαλ θπξίσο κειέηεο φπνπ ε ζηεξενηππηθή απεηιή ήηαλ έκκεζε, γηαηί ζεψξεζαλ φηη ε σκή απεηιή (π.ρ. φηη ε εμσνκάδα έρεη θαηψηεξεο επηδφζεηο) δελ ζα παξνπζίαδε κεγαιχηεξε ζηεξενηππηθή εμχςσζε απφ ηελ έκκεζε απεηιή, γηαηί ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ηεζη θαη ηνπ αξλεηηθνχ ζηεξενηχπνπ γηα ηελ εμσνκάδα είλαη ππάξρεη ήδε ζην κπαιφ ησλ ζπκκεηερφλησλ εκκέζσο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κεηα-αλάιπζεο έδεημαλ απηφ αθξηβψο: Γει. ζηηο ζπλζήθεο ζηεξενηππηθήο απεηιήο (γηα ηελ εμσνκάδα) ε ελδνκάδα παξνπζίαδε ζηεξενηππηθή εμχςσζε (θαιχηεξεο επηδφζεηο) ζε ζρέζε κε ηε ζπλζήθε έιιεηςεο ζηεξενηππηθήο απεηιήο, θαη ε έληαζε ηεο ζηεξενηππηθήο απεηιήο δε δηαθνξνπνηνχζε ηε ζηεξενηππηθή εμχςσζε, δει. ε ζηεξενηππηθή εμχςσζε ήηαλ ζηα ίδηα επίπεδα είηε ζε ζπλζήθεο σκήο είηε έκκεζεο απεηιήο. Aζθπμία θάησ από Πίεζε (Choking under pressure) Οη Cheryan & Bodenhausen (2000) πξφηεηλαλ φηη νη ζεηηθέο πξνζδνθίεο δελ νδεγνχλ πάληα ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Οη κελ πξνζσπηθέο πξνζδνθίεο επηηπρίαο ζπκβάιινπλ ζε επηηπρείο επηδφζεηο, αιιά φηαλ έλα θνηλφ έρεη πξνζδνθίεο επηηπρίαο απφ θάπνηνλ, ην άηνκν κπνξεί λα αλεζπρεί γηα ην αλ ζα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο ησλ άιισλ θαη απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεησκέλεο επηδφζεηο, έλα θαηλφκελν πνπ νλνκάζηεθε αζθπμία θάησ από πίεζε. ηελ ακεξηθαληθή θνηλσλία, ππάξρνπλ γηα ηνπο Αζηάηεο ζεηηθέο πξνζδνθίεο γηα πςειέο επηδφζεηο ζηα καζεκαηηθά. Έηζη, νη Cheryan & Bodenhausen (2000) ρξεζηκνπνίεζαλ ζηελ έξεπλά ηνπο θνηηήηξηεο αζηαηηθήο θαηαγσγήο γηα ηηο νπνίεο φπσο είρε δείμεη ε πξν-κέηξεζε νη επηδφζεηο ζηα καζεκαηηθά ήηαλ ζεκαληηθέο (πςειή ηαχηηζε κε ην αληηθείκελν). Σνπο είπαλ φηη ζπκκεηέρνπλ ζε έξεπλα πνπ εμεηάδεη πνηνη παξάγνληεο πξνβιέπνπλ ηε καζεκαηηθή ηθαλφηεηα. ηελ 1 ε ζπλζήθε έθαλαλ επθξηλή ηελ εζλνηηθή ηνπο ηαπηφηεηα (ηνπο έδσζαλ λα ζπκπιεξψζνπλ θιίκαθα ζπιινγηθήο απηνεθηίκεζεο αλαθνξηθά κε ηελ εζλνηηθή ηνπο νκάδα), ζηε 2 ε ζπλζήθε έθαλαλ επθξηλή ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ ηνπο (ηνπο έδσζαλ λα ζπκπιεξψζνπλ θιίκαθα ζπιινγηθήο

12 107 απηνεθηίκεζεο αλαθνξηθά κε ηηο γπλαίθεο) θαη ζηελ 3 ε ζπλζήθε (ειέγρνπ) έθαλαλ επθξηλή ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηαπηφηεηα (θιίκαθα πξνζσπηθήο απηνεθηίκεζεο). Μεηά ηνπο έδσζαλ έλα δχζθνιν ηεζη καζεκαηηθψλ θαη ηέινο ηνπο έθαλαλ δηάθνξεο εξσηήζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη θάπνηεο πνπ αθνξνχζαλ ηελ ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνπζεο πήγαλ ρεηξφηεξα ζηε ζπλζήθε επθξηλνχο εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο απ φηη ζηηο άιιεο δχν ζπλζήθεο πνπ δε δηέθεξαλ κεηαμχ ηνπο. Γει. ζηε ζπλζήθε φπνπ ελεξγνπνηήζεθαλ νη ζεηηθέο πξνζδνθίεο ησλ άιισλ, νη ζπκκεηέρνπζεο έπαζαλ αζθπμία ιφγσ πίεζεο. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε επθξίλεηα ηεο εζλνηηθήο ηαπηφηεηαο νδεγνχζε ζε κεησκέλε ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο πνπ κε ηε ζεηξά ηεο νδεγνχζε ζε κεησκέλε απφδνζε ζην ηεζη, δει. ε ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο απνηεινχζε ην δηακεζνιαβεηηθφ παξάγνληα. Πην πξφζθαηα, νη Rosenthal & Crisp (2007) έδεημαλ φηη ε ελεξγνπνίεζε δχν ζεηηθψλ ζηεξενηχπσλ δεκηνπξγεί κεγαιχηεξε αζθπμία ιφγσ πίεζεο απφ ηελ ελεξγνπνίεζε κηαο ζεηηθήο ηαπηφηεηαο. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ καζεηέο (αγφξηα) πνπ είηε είραλ ηα καζεκαηηθά σο θχξην κάζεκα (ηαχηηζε κε ην αληηθείκελν) είηε φρη. Έθαλαλ έλα αξηζκεηηθφ ηεζη θάησ απφ ηξεηο ζπλζήθεο: Φχιν (ηνπο είπαλ φηη ην ηεζη εμεηάδεη δηαθνξέο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ηνπο είπαλ λα δειψζνπλ ην θχιν ηνπο), ρνιείν (ηνπο είπαλ φηη ην ηεζη εμεηάδεη δηαθνξέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηνπο είπαλ λα δειψζνπλ ην ζρνιείν ηνπο έλαληη ηνπ αληίπαινπ ζρνιείνπ), Καη ηα δχν (ηνπο είπαλ φηη ην ηεζη εμεηάδεη δηαθνξέο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ηνπο είπαλ λα δειψζνπλ ην θχιν ηνπο, θαη φηη ην ηεζη εμεηάδεη θαη δηαθνξέο ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηνπο είπαλ λα δειψζνπλ ην ζρνιείν ηνπο). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη καζεηέο κε πςειή ηαχηηζε κε ην αληηθείκελν ηα πήγαλ ρεηξφηεξα ζηε ζπλζήθε δηπινχ ζεηηθνχ ζηεξενηχπνπ απ φηη ζηηο ζπλζήθεο ελφο ζεηηθνχ ζηεξενηχπνπ, ελψ γηα ηνπο καζεηέο κε ρακειή ηαχηηζε κε ην αληηθείκελν δελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζπλζεθψλ. Σν θαηλόκελν Obama Ο Barack Obama είλαη ν πξψηνο Μαχξνο Πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ. Μεηά ηελ εθινγή ηνπ, έγηλε πνιχο ιφγνο γηα ην πψο ν Obama ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο ζεηηθφ πξφηππν γηα ηνπο Αθξνακεξηθαλνχο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεηηθψλ πξνηχπσλ

13 108 ζηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο είλαη εθηθηή θάησ απφ ηξεηο πξνυπνζέζεηο: 1) ην πξφηππν πξέπεη λα ζεσξείηαη ηθαλφ άηνκν, 2) λα αλήθεη ζηελ ελδννκάδα, γηαηί ηφηε εκπλέεη ηελ πεπνίζεζε φηη ηα κέιε ηεο κπνξνχλ λα ππεξληθήζνπλ ηα αξλεηηθά ζηεξεφηππα πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ νκάδα, θαη 3) λα είλαη επηηπρεκέλν ζε έλα αληηθείκελν γηα ην νπνίν ππάξρεη αξλεηηθφ ζηεξεφηππν γηα ηελ νκάδα, π.ρ. έρεη βξεζεί φηη νη γπλαίθεο ηα πάλε θαιχηεξα ζηα καζεκαηηθά αλ ην ηεζη ηνπο δνζεί απφ γπλαίθα καζεκαηηθφ, παξά αλ ηνπο δνζεί απφ άλδξα. Οη Marx, Ko, & Friedman (2009) έθαλαλ ηηο εμήο πξνβιέςεηο: ηαλ ην ζεηηθφ πξφηππν ηνπ Obama είλαη επθξηλέο, ζα απμήζεη ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ησλ Μαχξσλ ψζηε λα εμηζσζνχλ κε ησλ Λεπθψλ, αθφκα θαη θάησ απφ ζπλζήθεο ζηεξενηππηθήο απεηιήο. Χζηφζν απηφ δε ζεκαίλεη φηη νη Μαχξνη δελ ζα αλεζπρνχλ κήπσο επηβεβαηψζνπλ ην αξλεηηθφ ζηεξεφηππν, αιιά ην ζεηηθφ πξφηππν ζα ηνπο πξνθπιάζζεη απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο επηδφζεηο ηνπο. Ζ έξεπλα πνπ έθαλαλ ήηαλ δηαδηθηπαθή θαη ζπκκεηείραλ 84 Μαχξνη θαη 388 Λεπθνί Ακεξηθαλνί ίδηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ. Σα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ ζε 4 θάζεηο: Πξηλ παγησζεί ε επηηπρία ηνπ Obama (θάζε 1 θαη 2) φπνπ ην ζεηηθφ πξφηππν ήηαλ ιηγφηεξν επθξηλέο θαη κεηά ηελ επηηπρία ηνπ Obama (θάζε 3 θαη 4) φπνπ ην ζεηηθφ πξφηππν ήηαλ πεξηζζφηεξν επθξηλέο. Κάζε ζπκκεηέρσλ ζπκκεηείρε κφλν ζε κία θάζε. ε θάζε θάζε ελεξγνπνηήζεθε ε ζηεξενηππηθή απεηιή, δει. ηνπο είπαλ φηη ζα θάλνπλ έλα ηεζη πνπ είλαη δηαγλσζηηθφ ηεο ηθαλφηεηαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη επίζεο ηνπο δεηήζεθε λα δειψζνπλ ηε θπιή ηνπο. Μεηά ηνπο δφζεθε έλα γισζζηθφ ηεζη θαη ηέινο αμηνινγήζεθε αλ είραλ αλεζπρίεο γηα επηβεβαίσζε ζηεξενηχπνπ (π.ρ. αλεζπρψ φηη αλ δελ ηα πάσ θαιά ζην ηεζη, νη άιινη ζα απνδψζνπλ ηελ απνηπρία κνπ ζηε θπιή κνπ). Σα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο θάζεο έδεημαλ ην θιαζζηθφ εχξεκα: Οη Μαχξνη ηα πήγαλ ρεηξφηεξα απφ ηνπο Λεπθνχο. ηε δεχηεξε θάζε πξνζηέζεθε θαη ε κεηαβιεηή αλ είραλ παξαθνινπζήζεη ην ιφγν ηνπ Obama ζην ζπλέδξην ησλ Γεκνθξαηηθψλ. Μεηαμχ απηψλ πνπ δελ είραλ παξαθνινπζήζεη ην ιφγν ηνπ Obama, νη Μαχξνη ηα πήγαλ ρεηξφηεξα απφ ηνπο Λεπθνχο, αιιά κεηαμχ απηψλ πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη ην ιφγν ηνπ Obama, νη Μαχξνη ηα πήγαλ εμίζνπ θαιά κε ηνπο Λεπθνχο. Δπηπιένλ, νη Μαχξνη πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη ην ιφγν ηνπ Obama ηα πήγαλ θαιχηεξα απφ απηνχο πνπ δελ είραλ παξαθαθνινπζήζεη ην ιφγν. Σα απνηειέζκαηα ηεο ηξίηεο θάζεο ήηαλ ίδηα κε ηεο πξψηεο, ελψ ηα απνηειέζκαηα ηεο ηέηαξηεο θάζεο φπνπ ν Obama είρε πηα εθιεγεί δελ έδεημαλ δηαθνξά ζηηο επηδφζεηο κεηαμχ Μαχξσλ θαη Λεπθψλ.

14 109 Χζηφζν, νη Aronson et al. (2009) δελ βξήθαλ αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν Obama. ην πείξακά ηνπο ζπκκεηείραλ θνηηεηέο (άλδξεο θαη γπλαίθεο, Λεπθνί θαη Μαχξνη) πνπ ηνπο δφζεθε έλα δχζθνιν γισζζηθφ ηεζη ακέζσο κεηά ηελ ρξίζε ηνπ Obama σο ππνςεθίνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνθξαηηθνχ θφκκαηνο. Τπήξραλ ηξεηο ζπλζήθεο, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο κε ηελ πξφθαζε κηαο έξεπλαο πνιηηηθνχ πεξηέρνκέλνπ έβιεπαλ θσηνγξαθίεο θαη απνζπάζκαηα νκηιηψλ είηε ηνπ Obama, είηε ηνπ McCain (ηνπ Λεπθνχ Ρεπνπκπιηθάλνπ ππνςεθίνπ), είηε ελφο Ακεξηθαλνχ πνιηηηθνχ (ζπλζήθε ειέγρνπ). Μεηά νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα πνπλ αλ ζπκθσλνχζαλ κε ηα ιεγφκελα ηνπ θάζε πνιηηηθνχ θαη λα πνπλ δπν ζεηηθά πξάγκαηα γηα ηελ πξννπηηθή εθινγήο ηνπ ππνςεθίνπ. Ζ ππφζεζε ήηαλ φηη νη Αθξνακεξηθαλνί ζα είραλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηε ζπλζήθε Obama ζε ζρέζε κε ηε ζπλζήθε McCain ή ηε ζπλζήθε ειέγρνπ, ελψ νη επηδφζεηο ησλ Λεπθψλ ζα ήηαλ νη ίδηεο αλεμάξηεηα απφ ζπλζήθε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ απιψο φηη νη Λεπθνί ηα πήγαλ θαιχηεξα απφ ηνπο Μαχξνπο θαη φηη νη Λεπθνί άλδξεο ηα πήγαλ θαιχηεξα απφ ηηο Λεπθέο γπλαίθεο, ελψ νη Μαχξεο γπλαίθεο θαιχηεξα απφ ηνπο Μαχξνπο άλδξεο. Καη ηίζεηαη ην εξψηεκα, κήπσο ηα επξήκαηα ησλ Marx et al. (2009) νθείινληαη ζε ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ δείγκαηφο ηνπο: Μπνξεί απηνί πνπ ζπκκεηείραλ ζε αλνηρηή δηαδηθηπαθή πξφζθιεζε λα θάλνπλ έλα δχζθνιν ηεζη λα κελ είραλ θφβν αμηνιφγεζεο θαη ίζσο θάπνηνη λα ήηαλ άηνκα πνπ αληαπνθξίλνληαλ ζην πξφηππν Obama, γηαηί κφλνη ηνπο απνθάζηδαλ αλ ζα δνπλ ην ιφγν ηνπ Obama, δει. ήδε θάπνηνη έιθνληαλ απφ ην πξφηππν. Φπζηθά, θακία απφ απηέο ηηο ελζηάζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο ησλ Marx et al. (2009) δελ απνθιείεη ηελ χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ Obama, αιιά απηφ ζα θαλεί αλ ην ράζκα κεηαμχ επηδφζεσλ Μαχξσλ θαη Λεπθψλ ζα ζπλερίζεη λα κεηψλεηαη, ηνπιάρηζηνλ γηα ην δηάζηεκα πνπ ν Obama είλαη Πξφεδξνο, αλ θαη Aronson et al. (2009) έρνπλ ακθηβνιίεο.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

8 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Μεηαζηεξεόηππα. Πεγέο:

8 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Μεηαζηεξεόηππα. Πεγέο: 81 8 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Μεηαζηεξεόηππα Πεγέο: Finchilescu, G. (2010). Intergroup anxiety in interracial interaction: The role of prejudice and metastereotypes. Journal of Social Issues, 66, 334-351. Laher, H.,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Κίλεηξα γηα κε-πξνθαηάιεςε θαη ε «ξύζκηζε» ηεο πξνθαηάιεςεο. Πεγέο:

6 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Κίλεηξα γηα κε-πξνθαηάιεςε θαη ε «ξύζκηζε» ηεο πξνθαηάιεςεο. Πεγέο: 55 6 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Κίλεηξα γηα κε-πξνθαηάιεςε θαη ε «ξύζκηζε» ηεο πξνθαηάιεςεο Πεγέο: Allen, T.J., Sherman, J.W., & Klauer, K.C. (2010). Social context and the selfregulation of implicit bias. Group Processes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

3 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Αιιαγή Σηεξενηύπσλ

3 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Αιιαγή Σηεξενηύπσλ 17 3 ε ΔΝΟΤΗΤ: ιιαγή Σηεξενηύπσλ Πεγέο: Hamilton, D.L. & Sherman, J.W. (1994). Stereotypes. In R.S. Wyer, Jr., & T.K. Srull (Eds), Handbook of Social Cognition (2nd edn), Vol. 2: Applications (pp. 1-68).

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

2 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Σηεξεόηππα: Μεηξήζεηο

2 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Σηεξεόηππα: Μεηξήζεηο 8 2 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Σηεξεόηππα: Μεηξήζεηο Πεγέο: Leyens, J-P., Yzerbyt, V., & Schadron, G. (1994). Stereotypes and social cognition. London: Sage. (ζηε Βηβιηνζήθε ζε γαιιηθή κεηάθξαζε, ζει. 18-26). Ζ κέηξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηστηαθή εργαζία. Γηερεύλεζε ηες επίδραζες δσο παραγόληφλ ηες προζφπηθόηεηας. ηφλ εθπαηδεσηηθώλ ηες Γεθηηθόηεηας ζηελ Δκπεηρία θαη ηες

Μεηαπηστηαθή εργαζία. Γηερεύλεζε ηες επίδραζες δσο παραγόληφλ ηες προζφπηθόηεηας. ηφλ εθπαηδεσηηθώλ ηες Γεθηηθόηεηας ζηελ Δκπεηρία θαη ηες ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ Μεηαπηστηαθή εργαζία Γηερεύλεζε ηες επίδραζες δσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΨΝ: ΕΠΙΣΡΟΠΗ : Λέκτορας κος Πολυχρονίου Παναγιώτης Καθηγητής κος Πεχλιβανίδης Παντελής Επίκουρος καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα