εργασiαυγεία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΓΗΛΩΣΩΝ Δ ΥΗΜΙΚΔ ΟΤΙΔ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΑΣΑΓΓΔΛΔΙ Ο ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "εργασiαυγεία ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΓΗΛΩΣΩΝ Δ ΥΗΜΙΚΔ ΟΤΙΔ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΑΣΑΓΓΔΛΔΙ Ο ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ"

Transcript

1 . ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ εργασiαυγεία ΣΔΤΥΟ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΠΔΡΙΟΓΙΚΗ ΔΚΓΟΗ (ΔΝΣΤΠΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ) ΣΖ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (Δ.Δ.Η.Δ.Π.) εργασiα ΚΑΙ υγεία ΑΤΜΒΑΣΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ Απηή ε ζπδήηεζε έρεη μεθηλήζεη εδψ θαη ρξφληα ζε ιάζνο βάζε. Λνγηζηηθή απνηίκεζε ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία δελ απνηππψλεηαη νχηε κε ηηο πιένλ πξνεγκέλεο κεζφδνπο θφζηνπο - απνηειεζκαηηθφηεηαο. Με ηελ έλλνηα απηήλ, ζηελ πξφζθαηε επηζηνιή ηνπ Παλειιήληνπ σκαηείνπ Δηδηθεπκέλσλ Ηαηξψλ Δξγαζίαο, φπσο θαη ζε αληίζηνηρεο, πνπ έρνπλ απνζηαιεί θαηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία (ηνπιάρηζην) απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Πεξηβάιινληνο, επηζεκαίλεηαη φηη ε παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία δελ είλαη επαθξηβψο αγνξαίν πξντφλ. (Σν ίδην άιισζηε ηζρχεη θαη γηα ηελ παξνρή θξνληίδαο πγείαο ελ γέλεη, φπσο θαηαγξάθεηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία). Ο κφλνο αληαγσληζκφο πνπ κπνξεί λα ππάξμεη είλαη ζε επίπεδν πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη ζηελ πξνζέγγηζε απηήλ λννχληαη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο, φπσο νξηνζεηνχληαη απφ θνηλνχο ηφπνπο, νη νπνίνη πξνζδηνξίδνληαη κε δηαδηθαζίεο ζχλζεζεο θαη ζπλαίλεζεο απφ επηζηεκνληθέο ελψζεηο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ. Σν αλάινγν ζε επίπεδν νξγαληζκψλ πνπ αζρνινχληαη κε ππεξεζίεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία, φπσο είλαη ην ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ., δελ κπνξεί λα είλαη αληηθείκελν ηεο αγνξάο. Δίλαη φκσο ζέκα πνπ πξέπεη λα απαζρνιήζεη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, φπσο πξνβιέπεηαη άιισζηε θαη απφ ην θαηαζηαηηθφ πιαίζην ηνπ Ηλζηηηνχηνπ. Πξσηαξρηθφ δήηεκα είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Λ.Α.Δ.Κ., φπσο έρεη επηζεκαλζεί επαλεηιεκκέλα απφ ηφηε πνπ νξίζζεθε ε λέα Γηνίθεζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ. Γελ πξφθεηηαη γηα θξαηηθνδίαηηε δνκή, δεδνκέλνπ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο πφξνο αλήθεη ζηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη φρη ζην θξάηνο. Οη θνηλσληθνί εηαίξνη έρνπλ λα απνθαζίζνπλ αλ ζεσξνχλ φηη ε Τγεία θαη Αζθάιεηα ηεο Δξγαζίαο είλαη πξνηεξαηφηεηα ζε κηα θάζε πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε πιήηηεη ηφζν ηηο θξαηηθέο δνκέο, φζν θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Γεπηεξεπφλησο ηίζεηαη ην ζέκα ηεο κφληκεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. κε ην Η.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. θαη πάιη σο αλαγθαηφηεηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο. Θ.Κ. Κωνσταντινίδης ΑΠΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΣΟΤ ΘΡΙΑΙΟΤ Γ.Ν.Δ. ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ ΣΩΝ ΚΑΣΟΙΚΩΝ ΣΗ ΔΛΔΤΙΝΑ ΜΔ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μεηά απφ πξσηνβνπιία ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Θξηάζηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Διεπζίλαο, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Σνκέα Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ ίδηνπ Ννζνθνκείνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Γπηηθήο Αηηηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, Ζκεξίδα κε ζέκα: Πξφιεςε θαη Πξναγσγή Τγείαο ησλ Καηνίθσλ ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο. Ζ Ζκεξίδα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Ακθηζέαηξν Λαηζείνπ ηελ Σεηάξηε 07 Μαξηίνπ θαη ζα δηαξθέζεη απφ ηηο 09:00 ην πξσί κέρξη ηηο 02:30 ην κεζεκέξη. Πάλσ απφ 20 εηζεγήζεηο ζα παξνπζηαζζνχλ απφ αληίζηνηρνπο νκηιεηέο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε Γεκφζηα Τγεία θαη ηα ηξέρνληα δεκνλνζνινγηθά πξνβιήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο ηεο Διεπζίλαο θαη ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο γεληθφηεξα. Σν πιήξεο Πξφγξακκα ηεο Ζκεξίδαο πεξηιακβάλεηαη ζηε ζειίδα 7. ΑΠΔΡΓΙΑΚΔ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΔΙ ΣΟ ΔΛ.ΙΝ.Τ.Α.Δ. ηε Γεληθή πλέιεπζε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο απφ ηα κέιε ηνπ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. ειήθζε ε αθφινπζε Απφθαζε: «Ζ πνξεία ιεηηνπξγίαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαηαζηαηηθνχο ζηφρνπο ίδξπζήο ηνπ θαη ηα δηθαηψκαηά καο γίλνληαη φιν θαη πην επηζθαιή θαη δελ ππάξρεη πεξηζψξην ςεπδαηζζήζεσλ. Καηά ηνπο ηειεπηαίνπο δέθα κήλεο έρεη θαζπζηεξήζεη ε θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ήδε ηξεηο θνξέο. Μφιηο πξηλ ιίγεο κέξεο πιεξσζήθακε κφλν γηα ην κήλα Γεθέκβξην, ελψ δελ έρεη δνζεί ιχζε γηα ηελ θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ Ηαλνπαξίνπ θαη ησλ επφκελσλ κελψλ. Ζ εξκελεία πνπ έρεη δνζεί απφ ηε δηνίθεζε είλαη φηη νη ζπδεηήζεηο κε ην Η.Κ.Α., κε ζηφρν ηελ πξνγξακκαηηθή ζπλεξγαζία δελ έρνπλ νινθιεξσζεί, ελψ ηαπηφρξνλα νη πφξνη ηνπ Λ.Α.Δ.Κ. παχνπλ λα ζεσξνχληαη δεδνκέλνη. Σν θχξην δήηεκα είλαη φηη δελ έρεη δηαζθαιηζηεί απφ ηνπο ηδξπηηθνχο θνξείο ηνπ ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. ε ζηαζεξή ρξεκαηνδφηεζή ηνπ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ απαμίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γηα ηε δηαθχιαμε ηεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ησλ Δξγαδνκέλσλ (Τ.Α.Δ.). Ζ θαζπζηέξεζε εμεχξεζεο ιχζεο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ ζρεηίδεηαη κε ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη απφ ηελ πνιηηεία θαη ηνπο ηδξπηηθνχο θνξείο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο Τ.Α.Δ. Ζ θαηάζηαζε απηή δηακνξθψλεηαη κέζα ζην γεληθφηεξν Σελ παξέκβαζε αξκφδηνπ εηζαγγειέα, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζνχλ νη επηπηψζεηο ησλ ρεκηθψλ ηεο αζηπλνκίαο ζηε Γεκφζηα Τγεία, δήηεζε ν Ηαηξηθφο χιινγνο Αζήλαο (ΗΑ). Ο Πξφεδξνο ηνπ πιιφγνπ θ. Γηψξγνο Παηνχιεο αλέθεξε φηη ε ξίςε ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα δηαδήισζεο, έζεζε ζε θίλδπλν ηελ πγεία ρηιηάδσλ πνιηηψλ. χκθσλα κε ηνλ θ. Γηψξγν Παηνχιε, ε Οκάδα Άκεζεο Γξάζεο ησλ εζεινληψλ γηαηξψλ ηνπ ΗΑ έδσζε ηηο πξψηεο βνήζεηεο, ζε δεθάδεο πνιίηεο πνπ είραλ ππνζηεί επηθίλδπλα εγθαχκαηα θαη ζνβαξά αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα απφ ηελ εηζπλνή απηψλ ησλ θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην πνπ νδεγεί ζε πεξηνξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζε θιείζηκν θνξέσλ κε απαξαίηεην ξφιν γηα ηελ θνηλσλία (π.ρ. Η.Γ.Μ.Δ., Ο.Δ.Κ., Ο.Δ.Δ.). Γηα παξάδεηγκα, ζηα πιαίζηα ηεο κείσζεο ηνπ ιεγφκελνπ «κε κηζζνινγηθνχ θφζηνπο», ε κείσζε ή θαη ε θαηάξγεζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ 2% ηεο εξγνδνηηθήο εηζθνξάο (0,75% εξγνδνηηθή εηζθνξά θαη 1% εηζθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ) ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ θαηάξγεζε θνξέσλ πνπ εμαξηψληαη άκεζα απφ ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ απηνχ. Ζ δηαηήξεζε ηεο επηδφηεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (ΛΑΔΚ) είλαη αλαγθαία. Σα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα ε ζπλεηζθνξά ηνπ ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. ζηελ θνηλσλία, κε βάζε ηνπο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηνπ, είλαη ε νινθιεξσκέλε έξεπλα, πιεξνθφξεζε θαη θαηάξηηζε Τ.Α.Δ., ηφζν ζην θέληξν, φζν θαη ζηελ πεξηθέξεηα. Δίλαη απαξαίηεηε φρη κφλν ε αμηνπνίεζή ηνπ έξγνπ ηνπ, αιιά θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ, ηδηαίηεξα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο θαη ζπλεπψο απαηηείηαη ε νπζηαζηηθή νηθνλνκηθή ηνπ ελίζρπζε. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. ζα πξέπεη επηηέινπο λα επηιπζεί ζε καθξνπξφζεζκε βάζε, ψζηε λα αληαπνθξηζεί νπζηαζηηθά ζηνπο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηνπ. Σν ζεκεξηλφ αλζξψπηλν δπλακηθφ φρη κφλν είλαη απαξαίηεην, αιιά ρξεηάδεηαη ελίζρπζε, ψζηε λα αλαιεθζνχλ κε επηηπρία ηα παξαπάλσ θαζήθνληα. Όιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, νη εξγαδφκελνη νπζηψλ. «Τπήξμε πξσηνθαλήο επίζεζε, κε ρεκηθά φπια, ελάληηα ζε πνιίηεο πνπ δηαδήισλαλ εηξεληθά, κε απνηέιεζκα ε Αζήλα λα κεηαηξαπεί ζ έλαλ επηθίλδπλν ζάιακν αεξίσλ», αλέθεξε ν Πξφεδξνο ηνπ ΗΑ θαη δήηεζε απφ ηε δηθαηνζχλε λα δηεξεπλήζεη θαηαγγειίεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ρεκηθά, πνπ πεξηείραλ θαη ηελ νπζία CS (ε νπνία θαηαηάζζεηαη ζηα ρεκηθά φπια). «Ζ ππεξβνιηθή ρξήζε απηψλ ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ, πέξα απφ ηηο άκεζεο βιάβεο ζηελ πγεία, έρεη επηπηψζεηο, ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ πνπ παξακέλεη ζηελ πεξηνρή» αλέθεξε ν θ. Παηνχιεο, ζπλερίδνπλ ην έξγν ηνπο, πνπ πξνδηαγξάθεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, παξά ηελ εμαηξεηηθά δπζκελή νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ηφζν γηα ην Ηλζηηηνχην, φζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο. Τπφ ηηο παξνχζεο φκσο ζπλζήθεο δελ είλαη πιένλ δπλαηφ λα αληαπνθξίλνληαη ζε αηηήκαηα πξνο ην Ηλζηηηνχην πνπ πξνυπνζέηνπλ θφζηνο κεηαθηλήζεσλ ή ιεηηνπξγίαο ησλ ππνδνκψλ ηνπ. Οη εξγαδφκελνη δελ θέξνπλ θακία επζχλε γηα ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε. Οη ηδξπηηθνί θνξείο ηνπ ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. νθείινπλ λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο ηνπο γηα ηελ πνξεία ηνπ (δηαρείξηζε πφξσλ, δηεθδίθεζε ρξεκαηνδφηεζεο, πεξηερφκελν έξγνπ θ.ιπ.). Οθείινπλ λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο θαηαζηαηηθέο ηνπο δεζκεχζεηο, πξνθεηκέλνπ ην Ηλζηηηνχην λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί θαη λα παξάγεη θνηλσληθφ έξγν. Γηεθδηθνχκε: - Σελ άκεζε θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ καο θαη ηελ πιεξσκή ηνπ ζπλφινπ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζηα ηακεία. - Σε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ πιαίζην θαη ηε δηεθδίθεζε απφ ηνπο ηδξπηηθνχο θνξείο ηεο αχμεζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΛΑΔΚ. - Σνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ έξγνπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, ζχκθσλα κε ηνπο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηνπ, κε πξνηεξαηφηεηα ζε ρψξνπο θαη θιάδνπο φπνπ ππάξρεη επηδείλσζε ηεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. - Σελ αλαιπηηθή ελεκέξσζε ηνπ ζσκαηείνπ καο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλή ζπλεξγαζία ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. θαη Η.Κ.Α. (είδνο ζπλεξγαζίαο, πεξηερφκελν, ρξνλνδηάγξακκα, χςνο θαη δηάξθεηα ρξεκαηνδφηεζεο θ.ιπ.), θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ πεξηιακβάλνληαο θαη πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο. Σν σκαηείν ζα πξνρσξήζεη ην επφκελν δηάζηεκα ζε κηα ζεηξά αγσληζηηθέο ελέξγεηεο. ην πιαίζην απηφ: - Πξνρσξάκε ζε απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ΔΛ.ΗΝ.Τ.Α.Δ. θαη παξάζηαζε δηακαξηπξίαο ζηνπο ηδξπηηθνχο θνξείο (μεθηλψληαο απφ ηελ Γ..Δ.Δ. θαη ηνλ.δ.β.), - ην βαζκφ πνπ δελ επηιπζνχλ ηα δεηήκαηα πνπ έρνπκε ζέζεη ζα πξνρσξήζνπκε αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο: (α) ζε δεκνζηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ, αμηνπνηψληαο δηάθνξεο κνξθέο (π.ρ. ελεκέξσζε θνξέσλ, εξγαδνκέλσλ θ.ιπ. πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο Τ.Α.Δ., ζπλέληεπμε ηχπνπ θ.ιπ.), (β) ζε λνκηθέο ελέξγεηεο (π.ρ. θαηαγγειία ζηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο, επίζρεζε εξγαζίαο θ.ιπ.). - πκκεηέρνπκε ζηε γεληθή απεξγία πνπ ζα πξνθεξπρηεί ην επφκελν δηάζηεκα, ελψλνληαο ηε θσλή καο κε ηνπο ππφινηπνπο εξγαδφκελνπο, - Γηεξεπλνχκε ηξφπνπο ζπληνληζκνχ κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζε θνξείο πνπ βξίζθνληαη ζε αληίζηνηρε θαηάζηαζε». ΠΛΑΗΗΟ ΑΗΣΖΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΟ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΗΛΚΗ ε θηλεηνπνηήζεηο πξνρψξεζαλ νη γηαηξνί, θαζψο θαη φινη νη εξγαδφκελνη ηνπ Ννζνθνκείνπ Κηιθίο, κεηά απφ απφθαζε ηεο γεληθήο ηνπο ζπλέιεπζεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα. Οη κεηέρνληεο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε εξγαδφκελνη ηνπ Γεληθνχ Ννκαξρηαθνχ Ννζνθνκείνπ Κηιθίο, γηαηξνί, λνζειεπηηθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ, εμέδσζαλ αλαθνίλσζε ζηελ νπνία κεηαμχ άιισλ αλαθέξεηαη: «Οη εξγαδφκελνη ζην Γεληθφ Ννκαξρηαθφ Ννζνθνκείν Κηιθίο βξηζθφκαζηε γηα άιιε κηα θνξά ζε αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο γηα λα πεξηθξνπξήζνπκε θαη λα δηεπξχλνπκε ηα επαίζζεηα απηά θνηλσληθά αγαζά, κε αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνλ πνιίηε, ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ λνζειείαο αιιά θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Γηα λα αλαπηπρζεί ε Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο ζε Κέληξα Τγείαο Αζηηθνχ Σχπνπ, κε πξνζσπηθφ γηαηξφ γηα φινπο, κε Ηαηξνχο Δξγαζίαο ζε θάζε εξγαζηαθφ ρψξν, κε γηαηξνχο Γεκφζηαο Τγείαο, κε ζρνιίαηξνπο, κε πξφιεςε θαη θξνληίδα πγείαο γηα φια ηα παηδηά, ηνπο ειηθησκέλνπο, ζηνπο αλήκπνξνπο, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο». ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΓΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΣΗ Δ.Δ. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο απφ κέιε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο, ζηε δηάξθεηα ηεο πξφζθαηεο ζπλεδξίαζήο ηεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 23 Ηαλνπαξίνπ 2012 ζηηο Βξπμέιεο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξνπζίαζε Πξφηαζε Απφθαζεο Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο ζνβαξέο δηαζπλνξηαθέο απεηιέο θαηά ηεο πγείαο (18509/11). ηελ παξνπζίαζή ηεο, αλέθεξε φηη ε ζρεηηθή πξφηαζε απνβιέπεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο θαη ησλ δνκψλ ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο γηα απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε ζε ζνβαξέο απεηιέο θαηά ηεο πγείαο κε δηαζπλνξηαθή δηάζηαζε, κε δηεχξπλζε δπλαηνηήησλ πθηζηάκελσλ κεραληζκψλ, ζηε βάζε πξνβιέςεσλ ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο (άξζξν 168 ΛΔΔ). Ζ πξφηαζε θαιχπηεη φιεο ηηο ζνβαξέο δηαζπλνξηαθέο απεηιέο θαηά ηεο πγείαο πιήλ εθείλσλ πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ απφ ξαδηνβηνινγηθή ή ππξεληθή έθζεζε. Ο θ. John Ryan, εθπξφζσπνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, αλέθεξε φηη έγηλε πξνζπάζεηα ψζηε λα θαιπθζνχλ φιεο νη δπλαηέο απεηιέο θαη λα πξνβιεθζεί ν θαηάιιεινο κεραληζκφο αληηκεηψπηζήο ηνπο, ηνλίδνληαο σζηφζν φηη ην κέιινλ είλαη άγλσζην. Καηά ζπλέπεηα ην ζχζηεκα πξέπεη λα κπνξεί λα θαιχςεη ηηο κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο «ξνπηίλαο» θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε λένπο θηλδχλνπο. Λακβαλνκέλεο ππφςε ηεο ζπαληφηεηαο ησλ ελ ιφγσ απεηιψλ (φπσο π.ρ. έθξεμε εθαηζηείνπ), νη πξνηεηλφκελνη κεραληζκνί ζα ελεξγνπνηνχληαη κφλν φηαλ ρξεηάδεηαη (ad hoc) ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη κφληκεο δνκέο κε ζηφρν ηελ απνθπγή πξφζζεηνπ νηθνλνκηθνχ βάξνπο. Καηά ηελ παξνπζίαζε ησλ επηκέξνπο θεθαιαίσλ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εζηίαζε ζηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζρεδίσλ εηνηκφηεηαο θαη ζηε δηαζχλδεζε κε ηνλ Γηεζλή Τγεηνλνκηθφ Καλνληζκφ (ΓΤΚ), ελψ ηφληζε ηελ αλάγθε απνκάθξπλζεο απφ κνληέια δηκεξψλ πξνζεγγίζεσλ, ππέξ κηαο επξσπατθήο πξνζέγγηζεο εληφο ησλ νξίσλ ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο θαη ηε δεκηνπξγία θνηλνχ κεραληζκνχ γηα πξνκήζεηα ηαηξηθψλ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΓΗΛΩΣΩΝ Δ ΥΗΜΙΚΔ ΟΤΙΔ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΚΑΣΑΓΓΔΛΔΙ Ο ΙΑΣΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΑ αληηκέηξσλ (π.ρ. εκβνιίσλ). ην ζέκα ηεο επηηήξεζεο ν θ. John Ryan αλέθεξε φηη ην πθηζηάκελν θαζεζηψο ηεο ππνρξεσηηθήο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο κεηαδνηηθψλ λφζσλ (Απφθαζε 2919/98/ΔΚ) παξακέλεη σο έρεη θαη πξνηείλεηαη επέθηαζε ηνπ πζηήκαηνο Έγθαηξεο Πξνεηδνπνίεζεο θαη Αληίδξαζεο (EWRS) θαη δεκηνπξγία ad hoc δηθηχσλ (εκπεηξνγλσκφλσλ), πνπ ζα ελεξγνπνηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ έλα θξάηνο- κέινο ζεκάλεη ζπλαγεξκφ γηα ζνβαξή απεηιή πιελ ησλ κεηαδνηηθψλ λφζσλ (π.ρ. αέξην κνπζηάξδαο ζηε Ληβχε). ε επίπεδν ζπληνληζκνχ ζεζκνζεηείηαη ε Δπηηξνπή Αζθάιεηαο Τγείαο (Health Security Committee), ελψ πξνβιέπεηαη, ζηελ πεξίπησζε ζνβαξψλ δηαζπλνξηαθψλ απεηιψλ θαηά ηεο πγείαο πνπ ηα εζληθά κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα κπνξεί κε εμνπζηνδνηηθέο πξάμεηο ηεο λα πξνβαίλεη ζηε ιήςε πξνζσξηλψλ κέηξσλ (άξζξν 12). Σέινο, πξνβιέπεηαη ε θχξεμε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο θαη πξνπαλδεκίαο γξίπεο ζηελ Δπξσπατθή Δλσζε γηά ηηο θαηεπείγνπζεο θαηαζηάζεηο ζνβαξήο δηαζπλνξηαθήο απεηιήο αθφκα θαη άλ ν ΠΟΤ δελ έρεη αθφκα θεξχμεη παλδεκία γξίπεο. Οξηζκέλα θξάηε - κέιε θαηά ηηο αξρηθέο ηνπνζεηήζεηο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο θαισζφξηζαλ ηελ πξφηαζε, ελψ επηθπιάρζεθαλ γηα παξαηεξήζεηο ζηελ θαη άξζξν εμέηαζε. Δπηκέξνπο ζρφιηα θξαηψλ - κειψλ εζηίαζαλ ζηα αθφινπζα: Δθθξάζζεθε έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο θαη δεηήζεθαλ δηεπθξηλήζεηο γηα ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 12 ζρεηηθά κε ηηο θαη εμνπζηνδφηεζε αξκνδηφηεηεο θαη ηνπ άξζξνπ 11 γηα ζπληνληζκφ κέηξσλ, αιιά θαη πξνβιέςεηο γηα ζρέδηα εηνηκφηεηαο (Ζλσκέλν Βαζίιεην, Βέιγην, Ρνπκαλία, νπεδία, Πνισλία, Διιάδα). Δπίζεο δήηεζαλ δηεπθξηλήζεηο γηα ηε λνκηθή βάζε ηεο πξφηαζεο θαη δεηήζεθε ε γλψκε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο πκβνπιίνπ (Φηιαλδία, Ηηαιία, νπεδία), ε νπνία αλέθεξε ζε πξψηε πξνζέγγηζε φηη δελ πθίζηαηαη ζεκειηψδεο λνκηθφ πξφβιεκα, σζηφζν επηθπιάρζεθε γηα πεξαηηέξσ κειέηε θαη ελεκέξσζε φισλ ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο. Ακθηζβεηήζεθε ε αλαγθαηφηεηα ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ πξνβιέςεσλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θνηλήο πξνκήζεηαο εκβνιίσλ (Βέιγην, νπεδία, Οπγγαξία), ελψ ε Διιάδα έζεζε ην ζέκα ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ επί ησλ εκβνιίσλ, πνπ απνηέιεζε θαη κεγάιν δήηεκα θαηά ηελ παλδεκία Ζ1Ν1. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπκθψλεζε κε ηελ Διιάδα γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θπξίσο ζε ζρέζε κε κεηαθνξά εκβνιίσλ πξνο ηηο ελδηαθεξφκελεο ρψξεο θαη δεζκεχηεθε ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο Γεκφζηαο Τγείαο ζα θάλεη παξνπζίαζε ελ εμειίμεη ελεξγεηψλ γηα θνηλή πξνκήζεηα εκβνιίσλ. Εεηήζεθαλ δηεπθξηλήζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνηεηλφκελσλ δνκψλ, δειαδή ηεο Δπηηξνπήο Αζθάιεηαο Τγείαο θαη ησλ ad hoc δηθηχσλ (Δζζνλία, Ηηαιία, Λεηνλία, Οπγγαξία), αιιά θαη γηα ηε δηαδηθαζία θήξπμεο ζπλαγεξκνχ (Πνξηνγαιία, Ρνπκαλία), ελψ ηνλίζηεθε ε αλάγθε ζαθήλεηαο ησλ ζηφρσλ ηεο πξφηαζεο (Ζλσκέλν Βαζίιεην, νπεδία). Οξηζκέλα θξάηε - κέιε δελ ηθαλνπνηήζεθαλ κε ηα αλαθεξφκελα ζε πθηζηάκελεο ειιείςεηο θαη θελά ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ, ελψ ε Γεξκαλία αληέδξαζε εληφλσο ζε ζέκα E.coli/STEC θαη ηηο αλαθνξέο ζε αλεπαξθή εηνηκφηεηα θαη ιαλζαζκέλεο ζηξαηεγηθέο αληίδξαζεο θαη επηθνηλσλίαο ζε θξάηε - κέιε πνπ είραλ ζνβαξέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε άιινπο. Ζ νπεδία επίζεο ζεψξεζε ππεξβνιηθή ηε ζρεηηθή αλαθνξά. Σέινο, ε Διιάδα δήηεζε ηελ πξνζνρή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηνπο νξηζκνχο θαη ηε ζπλνρή ηεο νξνινγίαο κε ηνλ Γ.Τ.Κ., ζπκπεξίιεςε δηαζπλνξηαθήο κεηαθίλεζεο θαη επηζήκαλε ηε κε αλαθνξά ζε δσνλφζνπο, ελψ επηθπιάρζεθε λα επαλέιζεη αλαιπηηθά ζηελ θαη άξζξν εμέηαζε ηεο Πξφηαζεο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπκθψλεζε κε ηηο ειιεληθέο επηζεκάλζεηο φηη νη νξηζκνί πξέπεη λα είλαη ζαθείο θαη αλακέλεη πξνηάζεηο απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά.

2 ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ 24 εργασiαυγεία ANAΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΡΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΤΓΙΔΙΝΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΜΔ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΚΑΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΓΑΦΙΟ Α 1. Δπγαζίερ και ειδικόηηηερ καλςπηόμενερ από ηον ΚΒΑΔ Με ηελ παξ. 1 ηνπ Άξζξνπ 104 ηνπ ΚΒΔ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ10221/νηθ.26816/929/ , ΦΔΚ 2778 η. πνπ ηζρχεη απφ , θαζηεξψζεθε εμαηξεηηθφ δίθαην γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ ππάγνληαη ζηνλ θιάδν ΤΝΣΑΞΔΧ ηνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ θαη ζπλεπψο ε εξκελεία ηεο ελ ιφγσ παξαγξάθνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε απζηεξά θξηηήξηα, απνθιεηφκελεο θάζε άιιεο δηαζηαιηηθήο εξκελείαο ή αλάινγεο εθαξκνγήο ζε εξγαζίεο ή εηδηθφηεηεο πνπ πεξηνξηζηηθά απαξηζκνχληαη ζηα παξαθάησ ΚΔΦΑΛΑΗΑ Α θαη. Δξγαζίεο θαη εηδηθφηεηεο, πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ ΚΒΔ (πεπιπηώζειρ 1-61) ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ Τπνπξγηθή Απφθαζε, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή ηνπ εξγνδφηε (Γεκφζην, ΟΣΑ, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ) ή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ή αλ νη κηζζσηνί απαζρνινχληαη ζε ζηαζεξφ ή κε εξγνδφηε ή ηνπ ηξφπνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο αζθάιηζεο. Οη εξγαζίεο θαη εηδηθφηεηεο εληάζζνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: α. ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη νη εξγαζίεο θαη εηδηθφηεηεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ ΚΒΔ. β. ηε δεχηεξε θαηεγνξία νη εξγαζίεο θαη εηδηθφηεηεο, νη νπνίεο από δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ ΚΒΔ, εκηόρ αλ μέσπι ζπκπιεξψλνπλ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 17 παξ. 1 ηνπ Ν. 3863/10 (ΦΔΚ 115 η. Α ), ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο, εμαθνινπζνχλ λα ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ηνπ Πίλαθα ησλ ΒΑΔ. Χο ειάρηζηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκπιήξσζε δηθαηψκαηνο ζπληαμηνδφηεζεο βάζεη ηνπ Πίλαθα ΒΑΔ, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δηάηαμε, ζεσξείηαη ε ζπκπιήξσζε κέρξη Ζ.Δ. (παλαιοί αζθαλιζμένοι) ή (νέοι αζθαλιζμένοι) ζηα ΒΑΡΔΑ γηα θχξηα θαη επηθνπξηθή ζχληαμε. Αληηζέησο, θαηά ηελ άπνςε ηνπ ΤΔΚΑ πνπ εμέθξαζε κε ην Δγγ. Φ10221/νηθ / γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ Πίλαθα ησλ ΒΑΔ, νη κηζζσηνί πνπ απαζρνινχληαη κε εηδηθφηεηεο, νη νπνίεο απφ εμαηξνχληαη απφ ηνλ ΚΒΔ, ζα ζπλερίζνπλ λα θαιχπηνληαη απφ ηνλ ΚΒΑΔ, εθφζνλ μέσπι είραλ ζπκπιεξψζεη, νη κελ παλαιοί αζθαλιζμένοι Ζ.Δ., νη δε νέοι αζθαλιζμένοι Ζ.Δ. ζε ΒΑΡΔΑ θαη επηπιένλ ε δπλαηφηεηα ησλ αζθαιηζκέλσλ λα ζπκπιεξψλνπλ ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο αζθάιηζεο γηα ζπληαμηνδφηεζε κε ην θαζεζηψο ησλ ΒΑΔ, κε ρξφλν αζθάιηζήο ηνπ κέρξη ζε εξγαζίεο ή επαγγέικαηα (εηδηθφηεηεο) πνπ εμαηξνχληαη απφ ηνλ Πίλαθα ησλ ΒΑΔ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε εθθξάδεη άπνςε, ε νπνία ήδε ηζρχεη κε βάζε ην Άξζξν 17 παξ. 1 ηνπ Ν. 3863/10, θαη σο εθ ηνχηνπ δελ απαηηείηαη, θαηά ηελ άπνςή καο, λέα λνκνζεηηθή ξχζκηζε. Ζ αζθαιηζηηθή απεηθφληζε κέζσ ηεο ΑΠΓ γηα ηηο εηδηθφηεηεο πνπ δελ επήιζε θακία κεηαβνιή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ίδηνη ΚΠΚ, θαζψο θαη γηα ηηο εηδηθφηεηεο νη νπνίεο απφ εμαηξνχληαη κελ ηνπ ΚΒΔ, πιελ φκσο εάλ κέρξη ή κέρξη ζπκπιεξψλνπλ ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο κε ηνλ Πίλαθα ησλ ΒΑΔ, δειαδή Ζ.Δ. (παιαηνί αζθαιηζκέλνη) ή Ζ.Δ. (λένη αζθαιηζκέλνη), ζα ζπλερίζνπλ ηελ αζθάιηζή ηνπο ζηα ΒΑΡΔΑ, ρξεζηκνπνηψληαο, θαηά ηελ άπνςή καο, ηνπο ίδηνπο ΚΠΚ, νξίδνληαο ίζσο εηδηθή πεξίπησζε αζθάιηζεο πξνο δηάθξηζε. πλεπψο, πξηλ απφ ηελ εμαίξεζε κηαο εηδηθφηεηαο απφ ηνλ Πίλαθα ΒΑΔ, ζα πξέπεη λα εξεπλάηαη κήπσο πιεξνί ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο κέρξη ή ζα ζπκπιεξψζεη απηέο κέρξη Πεπίπηωζη Δπγαζίερ Διδικόηηηερ 1. Μεηαιιεία, Οη κε νπνηαδήπνηε εηδηθφηεηα ή ηδηφηεηα Ληγληησξπρεία, Οξπεία, εξγαδφκελνη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, κέζα Λαηνκεία πάζεο ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ηεο εμφξπμεο θχζεσο, Αζβεζηνπνηία κεηαιιεπηηθψλ πξντφλησλ, ηεο θακηλείαο θαη ηνπ εκπινπηηζκνχ ηνπ κεηαιιεχκαηνο, φπσο ν ρψξνο απηφο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, πιελ ησλ θπιάθσλ, ζπξσξψλ θαη ππαιιήισλ γξαθείνπ. θχιαθεο, ζπξσξνί, ππάιιεινη γξαθείνπ, εκηόρ εάλ πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 17 παξ. 1 ηνπ Ν. 3863/10. ΑΤΔ /63 (ΦΔΚ 567 η. ) - ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΔ 21/21/212/5 (ΦΔΚ 95 η. ) - Ν. 997/79 Άξζξν 20 (ΦΔΚ 287 η. Α ) - Ν. 2084/92 Άξζξν 45 (ΦΔΚ 165 η. Α ) - Ν. 2679/99 Άξζξν 90 (ΦΔΚ 1 η. Α ) - ΑΤΔΚΑ 1 Α Δπηρεηξζεηο θαηεξγαζίαο ηνπ Ξεξνχ Αζβέζηε Οη απαζρνινχκελνη ζηε θξχμε, θνληνπνίεζε ηνπ Ξεξνχ Αζβέζηε. απαζρνινχκελνη ζηε ζπζθεπαζία ζε ζάθνπο ηνπ μεξνχ αζβέζηε. Αληηζέησο νη απαζρνινχκελνη ζε θνξηνεθθνξησηηθέο εξγαζίεο θαιχπηνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 104 εδ. β πεξίπη. 7 ηνπ ΚΑ, εθηφο αλ πεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξ.17 παξ. 1 ηνπ Ν. 3863/10. ΑΤΔ Β1/21/21/2238/79 (ΦΔΚ 743 η. ) - ΑΤΔΚΑ 2 Οηθνδνκηθέο θαη Σερληθέο εξγαζίεο Όινη νη αζθαιηδφκελνη, βάζεη ησλ Άξζξσλ ηνπ Καλνληζκνχ Αθαιίζεσο ΗΑ εμαηξνπκέλσλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 35 παξ. 1 εδ. γ απηνχ. ΑΤΔ /63 (ΦΔΚ 567 η. ) - ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΔΚΑ 3 Σζηκεληνβηνκεραλίαη Όιν ην απαζρνινχκελν εληφο ηνπ εξγνζηαζαθνχ ρψξνππξνζσπηθφ. ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. ) 4 Καηεξγαζία καξκάξσλ Δξγαηνηερλίηεο θνπήο θαη θαηεξγαζίαο καξκάξσλ, θαζψο θαη νη απαζρνινχκελνη ζηελ παξαγσγή-παξαζθεπή καξκαξνςεθίδσλ θαη καξκαξφζθνλε. ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΚΑ Β1/21/21/2368/83 (ΦΔΚ 733 η. ) - ΑΤΔΚΑ 5 Δπεμεξγαζία ζηφθνπ - Σξηβείο-ςήζηεο-κπισλάδεο-ξνθνδφηεο. γχςνπ, θανιίλεο - ηαιθ - Θεξατθήο γεο ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΔΚΑ Φ10221νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. ) 6 Κεξακνπνηεία - Πιηλζνπνηεία Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ. - Αγγεηνπιαζηεία ΑΤΔ /63 (ΦΔΚ 567 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. ) 7 Φνξηνεθθνξηψζεηο μεξάο θαη ζαιάζζεο Οη απαζρνιχκελνηθαηά θχξην ιφγν κε ηελ άξζε βαξψλ, ρσξίο ηε ρξεζηκνπνίεζε κεραληθψλ κέζσλ γηα θφξησζε, εθθφξησζε, ζηνίβαγκα θαη ηαμηλφκεζε απηψλ. ΑΤΔ 7261/66 (ΦΔΚ 157 η. ) - ΑΤΤΠΚΑ 21/21/440/86 (ΦΔΚ 129 η. ) - ΑΤΔΚΑ 8 Βπξζνδεςία Δξγαηνηερλίηεο κεηαθνξάο, απνμεξάλζεσο, ζπληεξήζεσο, δεκαηνπνηήζεσο θαη θαηεξγαζίαο ησλ αθαηέξγαζησλ δεκάησλ. ΑΤΔ /63 (ΦΔΚ 567 η. ) - ΑΤΚΤ 21/21/971/77 (ΦΔΚ 430 η. ) - ΑΤΔΚΑ 9 θαγή θαη εθνξά δψσλθαη πηελψλ Δξγάηεο ζθαγήο, εθδνξάο, θαζαξηζκνχ εληέξσλ θαη άθξσλ δψσλ ή πηελψλ, εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ ζθαγείσλ, εξγάηεο θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ ζθαγήο. εξγάηεο θαζαξηζκνχ εληέξσλ θαη άθξσλ δψσλ ή πηελψλ εκηόρ ρψξσλ ζθαγείσλ, εκηόρ αλ πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 17 παξ. 1 ηνπ Ν. 3863/10. ΑΤΔ /63 (ΦΔΚ 567 η. ) - ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΔΚΑ 10 Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο παξαγσγήο θαη θαηεξγαζίαο ζηδήξνπ, ρπηνζηδήξνπ, ράιπβα θαη ινηπψλ κεηάιισλ 10Α 10Β Κακηλεπηέο - ιεβεηνπνηνί - παζαδφξνη - ππξσηέο - θνληαξαδφξνη - θαξθσηέοθαινθάηεο - νμπγνλνθνιιεηέο - ειεθηξνζπγθνιιεηέο - ζπγθνιιεηέο δη' αξγηινζεξκηθήο κεζφδνπ - πειεθεηέο - αλακεηαιισηέο - ακκνβνιεηέο - ρχηεο - ηήθηεο - επηκεηαιισηέο - γαιβαλνπιάζηεο - ρεηξηζηέο θακίλσλ αλαηήμεσο Εήκελο - Μαξηέλ - αλαγσγέσλ Μπεζεκέξ ή Σφκαο, ειεθηξηθψλ θακίλσλ αλαγσγήο - ρεηξηζηέο κεραληθήο ζθπξάο - βαθείο - ζθιεξπληέο κεηάιισλ δη' εκβαπηίζεσο, δη' ελαλζξαθψζεσο, δηα θπαληψζεσο, δη' αλαδσηψζεσο, δη' επηθαλεηαθήο ραιχβδηλεο επηζηξψζεσο - αλνπηεηέο κεηάιισλ - ρεηξηζηέο θιηβάλσλ αλνπηήζεσο - ρεηξηζηέο ειάζηξσλ - ζηδεξνπξγνί - ζθπξειάηεο - θαηαζθεπαζηέο κνιχβδηλσλ ζθαηξηδίσλ θαη ζσιελψλ - θαηαζθεπαζηέο ηππνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ - κνιπβδνπξγνί -εξγαηνηερλθφ πξνζσπηθφ εμππεξεηήζεσο πςηθακίλσλ (πιαηθφξκαο - ςχμεσο -κεηαιιάθηεο - ρχηεο ρειψλσλ ράιπβνο) - εξγάηεο θνληνπνηήζεσο ζκπξίδαο. ΑΤΔ /63 (ΦΔΚ 567 η. ) - ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η.) Βηνκεραλία παξαγσγήο ζηδήξνπ, ράιπβνο, ρπηνζηδήξνπ θ.ιπ. κεηάιισλ Όινη νη εξγαδφκελνη εληφο ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ πιελ ησλ ππαιιήισλ γξαθείνπ ΑΤΚΤ Β1/21/21/2313/77 (ΦΔΚ 821 η. ) - ΑΤΔΚΑ Βηνκεραλίεο παξαγσγήο Όινη νη εξγαδφκελνη εληφο ηνπ ράιβα ςπρξήο ειάζεσο ζε εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ πιελ ησλ ππαιιήισλ ειάζκαηα ή ζχξκαηα απφ γξαθείνπ. ράιπβα ζεξκήο ειάζεσο ΑΤΚΤ Β1/21/21/2882/79 (ΦΔΚ 679 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 278 η. ) 11 Ταινπξγία Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ εθηφο απφ δηαινγείο, δηαθνζκεηέο, εθαξκνζηέο θαη θαζαξηζηέο ζρεκαηνδνηηθψλ κεραλψλ. δηαινγείο, δηαθνζκεηέο, εθαξκνζηέο, θαζαξηζηέο, ζρεκαηνδνηηθψλ κεραλψλ, εκηόρ αλ πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άζξνπ 17 πα. 1 ηνπ Ν. 3863/10. ΑΤΔ /63 (ΦΔΚ 567 η. ) - ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΚΑ Β1/21/21/626/84 (ΦΔΚ 557 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. Β) 12 Βηνκεραλία Παξαγσγήο Απξξππαληηθψλ ΑΤΚΤ Β1/21/21/2271/79 (ΦΔΚ 734 η. ) - ΑΤΔΚΑ 13 Παξαγσγή δηζεηνχρνπ άλζξαθνο Δξγάηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ απνξξππαληθνχ κείγκαηο. Όια ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ θαη νη ρεκηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηελ παξαγσγή. επηζηάηεο δηζεηνχρνπ άλζξαθα, εκηόρ αλ πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξ. 17 παξ. 1 ηνπ Ν. 3863/10. ΑΤΔ /63 (ΦΔΚ 567 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. ) 14 Παξαγσγή αλφξγαλσλ νμέσλ Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ θαη νη ρεκηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηελ παξαγσγ. ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. ) 15 Υεκηθή βηνκεραλία θαη βηνηερλία παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο ρισξίνπ θαη ησλ παξαγψγσλ απηνχ Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ (πιελ εξγαηψλ απιήο) θαη νη ρεκηθνίπνπ εξγάδνλαη ζηελ παξαγσγή. ΑΤΔ /63 (ΦΔΚ 567 η. ) - ΑΤΚΑ Β1/21/21/1649/84 (ΦΔΚ 513 η. ) - ΑΤΔΚΑ 16 Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ Όιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιίηαη εληφο νπ εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ πιελ ησλ ππαιιήισλ γξαθείνπ. ΑΤΔ /63 (ΦΔΚ 567 η. ) - ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΚΑ 21/21/Ν.123/84 (ΦΔΚ 691 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. ) 17 Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο παξαγσγήο γεσξγηθψλ θακάθσλ. Όιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο, εθηφο ησλ ππαιιήισλ γξαθείνπ. ΑΤΔ /63 (ΦΔΚ 567 η. ) - ΑΤΚΑ 21/21/734/85 (ΦΔΚ 155 η. ) - ΑΤΔΚΑ 18 Βηνκεραλίεοθαη βηνερλίεο παξαγσγήο θαξκάθσλ θαη ζεηηθνχ αξγηιίνπ, θαιιπληηθψλ, αξσκάησλ θαη θηεληαηξηθψλ θαξκάθσλ. ΑΤΚΑ 21/21/734/85 (ΦΔΚ 155 η.β), ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11(ΦΔΚ 2778 η.β) Όιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο θαη ζπζθεπαζίαο, εθηφο ησλ ππαιιήισλ γξαθείνπ. ππάιιεινη γξαθείσλ, εκηόρ αλ πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 17 παξ. 1 ηνπ Ν. 3863/ Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο επεμεξγαζίαο νζηψλ. Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ παξαιαβήο, δηαινγήο θαη κηαθνξάο νζηψλ. ΑΤΔ /63 (ΦΔΚ 567 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. ) 20 Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο παξαγσγήο νξγαληθψλ ρξσκάησλ, βεξληθηψλ θαη κειαληψλ. Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ παξαγσγή θαη παξαζθεπή - εθηφο ησλ παθεηαξηζηψλ - ηερληθνί θαη ρεκηθνί. επηζηάηεο, εκηόρ αλ πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 17 παξ. 1 ηνπ Ν. 3863/10. ΑΤΔ /63 (ΦΔΚ 567 η. ) - ΑΤΚΑ Β1/21/21/3071/84 (ΦΔΚ 86 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 278 η. ) 21 Κισζηνυθαληνπξγία θαη ζπλαθείο εξγαζίεο. α) Δθθνθηζηήξηα βάκβαθνο Υεηξηζηέο εθθνθηζηηθψλ κεραλψλ θαη ιίληεξ. ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΔΚΑ β) Κισζηήξηα α) Δξγαηνηερλίηεο ζθνχηεξ, ραξηδίσλ,ζπξηψλ, θηεληζηξηψλ θαη πξνγλεζηξηψλ, θιψζηξηεο θαη κπνκπηλνχδεο. β) Όινη νη απαζρνινχκελνη ζηε λεκαηνπνίεζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπλζεηηθψλ ηλψλ. ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΚΑ Β1/21/21/2707/84 (ΦΔΚ 86 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.2816/929/11 (ΦΚ 2778 η. ) γ) Τθαληήξηα Τθαληέο-πθάληξηεο (βακβαθεξψλ, κάιιηλσλ ηαπήησλ θ.ιπ. αλεμάξηεηα ηεο πξψηεο χιεο). ΑΤΚΤ Β1/21/2706/84 (ΦΔΚ 86 η. ) - ΑΤΔΚΑ.. δ) Βαθεία Δξγαηνηερλίηεο απαζρνινχκελνη ζηε βαθή θαη απφπιπζε πθαζκάησλ θαη λεκάσλ ΑΤΔ /63 (ΦΔΚ 567 η. ) - ΑΤΚΑ Β1/21/21/2707/84 (ΦΔΚ 86 η. ) - ΑΤΔΚΑ ε) Φηληξηζηήξηα Οη απαζρνινχκελνη ζην θνιιάξηζκα, νη απαζρνινχκελνη ζηα κεραλήκαηα PAMMA (θνιιάξηζκα, ζηέγλσκα, ζηδέξσκα, πεξηηχιγκα ηνπ πθάζκηνο) ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΚΑ Β1/21/21/2707/84 (ΦΔΚ 86 η. ) - ΑΤΔΚΑ ζη) ρνηλνπνηία Οη απαζρνινχκελνη ζε αληίζηνηρεο εξγαζίεο ησλ θισζηεξίσλ θαη πθαληεξίσλ, θαζψο θαη νη απαζρνινχκελη, γεληθά, ζηλ πιχζε θαη ιεχθαλζε. ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΔΚΑ δ) Καλαβνπξγία Οη απαζρνινχκελνη ζε ζθνχηζεξ, ιαλάξηα, αιεβίηζα, πιχζε θαη ιεχθαλζε. ΑΤΚΑ Β1/21/21/2707/84 (ΦΔΚ 86 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ1021/νηθ.26816/29/11 (ΦΔΚ 2778 η. ) 22 Ζιεθηξνκεραληθά πιπληήξηα Δξγαηνηερλίηεο απαζρνινχκελνη ζε ρψξνπο (πιελ ησλ νηθηαθνχ ηχπνπ, πιχζεο θαη ιεχθαλζεο. ηδεψηξηεο θαη ρσξεηηθφηεηαο εθάζηνπ κέρξη δηινγείο ηκαηηζκνχ απαζρνινχκελνη 20 θηιψλ) πνπ ιεηηνπξγνχλ απηνηειψο ή σο ηκήκαηα θισζηνυθαληνπξγίσλ ππνρξεσηηθά θαη ζην πιχζηκν ηνπιάρηζηνλ θαηά ην 1/3 ηεο απαζρφιεζήο ηνπο θαηά ηε κηζζνινγηθή πεξίνδν. ΑΤΔ /63 (ΦΔΚ 567 η. ) - ΑΤΚΑ 21/21/Ν.124/84 (ΦΔΚ 691 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 778 η. ) 23 Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο παξαζθεπήο αλνξγάλσλ ρξσκάησλ Οη εξγαηνηερλίηεο πνπ απαζρνινχληαη απνθιεηζηηθά ζε ηξηβεία. εξγαηνηερλίηεο ηξηβείο πνπ απαζρνινχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ παξαζθεπή ηνπ ρξψκαηνο, εκηόρ αλ πιξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 17 παξ. 1 ηνπ Ν. 3863/10. ΑΤΔ /63 (ΦΔΚ 567 η. ) - ΑΤΚΑ Β1/21/21/3071/84 (ΦΔΚ 86 η. ) - ΑΤΔΚΑ 24 Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο Όιν ην εξγαηνηερληθφ ξνζσπηθφ. πγψλ ζπζζσξεπηψλ κνιχβδνπ ΑΤΔ /63 (ΦΔΚ 567 η. ) - ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΔΚΑ 25 Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο θαηαζθεπήο ππξίκαρσλ θαη νμχκαρσλ πιηθψλ Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ επηζθεπή βηνκεραληθψλ θιηβάλσλ θαη νη θηίζηεο. εξγαηνηερλίηεο πνπ απαζρνινχληαη κε ηελ θαηαζθεπή-παξαγσγή ππξίκαρσλ-νμχκαρσλ πιηθψλ, εκηόρ αλ πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 17 παξ. 1 ηνπ Ν. 3863/10. ΑΤΔ /63 (ΦΔΚ 567 η. ) -ΑΤΔ (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΔΚΑ 26 Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ - ρεκηθνί. εθξεθηηθψλ πιψλ θαη επηζηάηεο, ππξίηηδσλ εκηόρ αλ πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ξζξνπ 7 παξ. 1 ηνπ Ν. 3863/10. ΑΤΔ /63 (ΦΔΚ 567 η. ) - ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΔΚΑ 26 Α πγθξφηεκα εξγνζηαζίσλ Τκεηηνχ ηεο ΑΔΔ Ππξηηηδνπνηείνπ - Καιπθνπνηείνπ Δξγαηνηερλίηεο θαη ππάιιεινη απαζρνινχκελνη εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ ηκεκάησλ Οβηδνπξγείνπ, Μεραλνπξγείνπ, Καιπθνπνηίαο, Απηνκάησλ Μεραλεκάησλ, Πξηνλίσλ, ΠΔΦ (πίεζεο ελ ςπρξψ). απαζρνινχκελνη ζην..., εκηόρ αλ πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 17 παξ. 1 ηνπ. 386/10. ΑΤΚΑ Β1/21/21/1647//84 (ΦΔΚ 513 η. ) - ΑΤΔΚΑ

3 ANAΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΡΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΤΓΙΔΙΝΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ 27 Οηλνπλεπκαηνπνηία, Οηλνπνηία, Πνηνπνηία, Επζνπνηία Οη απαζρνινχκελνη ζηελ πιχζε δεμακελψλ θαη ζηελ παξαγσγή δηνμεηδίνπ ηνπάλζξαθα. ΑΤΔ /63(ΦΔΚ 567 η. ) - ΑΤΚΑ 21/21/Ν.305/84 (ΦΔΚ 782 η. ) - ΑΤΚΑ Β1/21/21/1885/84 (ΦΔΚ 587 η. ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. ) 28 Πξνζσπηθφ επηρεηξήζεσλ απαζρνινχκελν ζε αεξνιηκέλεο Δξγδφκελνη απνθιεηζηηθά ζηελ πίζηα αεξνιηκέλσλ. ΑΤΔ (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. ) 29 Αεξνπνξηθή Βηνκεραλία (θαηαζθεπαζηηθήεπηζθεπαζηηθή) Οη απαζρνινχκελνη εληφο ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ, εμαηξνχκελσλ ππαιιήισλ γξαθείνπ, ζπξσξψλ, θπιάθσλ, επηζηαηψλ. ΑΤΚΑ 21/21/Ν.306/84 (ΦΔΚ782 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. ) 30 Σειενπηηθνί θαη ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί Σερληθνί ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ πνπ απαζρνινχληαη ζηε ζπληήξεζε θεξαηψλ θαη εηθνλνιήπηεο εμσηεξηθνί κε θνξεηέο θάκεξεο. ηερληθνί ξαδηνθσληψλ πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζπληήξεζε θεξαηψλ, θαζψο θαη νη εθθσλεηέο, εκηόρ αλ πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 17 παξ. 1 ηνπ Ν. 3863/10. ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΤΠΚΑ Φ21/21/2341/86 (ΦΔΚ 664 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221νηθ26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. ) 31 Ννζειεπηηθά Ηδξχκαηα, Κιηληθέο, Μηθξνβηνινγηθά θαη Βηνκεραληθά Δξγαζηήξηα, Τγεηνλνκηθέο Μνλάδεο Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ Ννζνθφκνη-λνζειεπηέο, παξαζθεπαζηέο θαη βνεζνί απηψλ, ζαιακεπφινη Φπρηαηξηθψλ Ννζνθνκείσλ θαη Κιηληθψλ, πληεξεηέο Πεηξακαηφδσσλ, πζθεπαζηέο νξψλεκβνιίσλ, Παξαζθεπαζηέο ηξαπέδεο αίκαηνο, βηνιφγνη εξγαζηεξίσλ παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο, θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο εηδηθφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα Γεκφζηα Ννζνθνκεία, θαζαξίζηξηεο. ηξαπεδνθφκνη αζζελψλ, εξγάηεο απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη νη καίεο, εκηόρ αλ πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 17 παξ. 1 ηνπ Ν. 3863/10. ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΚΤ 21/21/971/77 (ΦΔΚ 430 η. ) - ΑΤΚΤ Β1/21/21/708/78 (ΦΔΚ 244 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ1021/ηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. ) 32 Αθηηλνινγηθά θαη αθηηλνζεξαπεπηηθά εξγαζηήξηα Οη απαζρνινχκελνη απνθιεηζηηθά ζε αθηηλνινγηθνχο ζαιάκνπο θαη εκθαλίζεηο. ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 ΦΔΚ 2778 η. ) 33 ηαζκί αλπαξαγσγήο δψσλ ηαπιίηεο, λνζνθφκνη θηελψλ, θαζαξίζηξηεο ζηαζκψλ αλαπαξαγσγήο δψσλ, παξαζθεπαζηέο, επηκειεηέο πεηξακάησλ απαζρνινχκελνη απνθιεηζηηθά ζηνπο ζηαζκνχο αλαπαξαγσγήο, απεληνκσηέο, ζπεξκαηνιήπηεο θαη ζπεξκαηεγρχηεο. ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. - ΤΚΤ Β1/21/21/708/78 (ΦΔΚ 244 η. ) - ΑΤΔΚΑ 34 Βηνκεραλίεο παξαγσγήο πιαζηηθψλ πιψλ θαη πιαζηηθψλ εηδψλ Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ παξαγσγή, πνιπκεξηζκφ πξψηεο χιεο, αλακίμεσο θαη κνξνπνήζεσο πιαζηηθψλ πιψλ πνιπηλπινρισξηδίνπ θαη πνιπνπξεζάλεο, ηαλπζκνχ πνιππξνππιελίνπ. ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΚΤ Β1/21/21/3379/78/79 (ΦΔΚ 743 η. ) - ΑΤΔΚΑ 35 Καπλαπνζήθεο Όιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνπο ρψξνπο επεμεξγαζίαο θχιισλ θαπλνχ εμαηξνπκέλσλ ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ θαπλνχ. εκπεηξνγλψκνλεο θαπλνχ θαη θαπλνηερλίηεο, εκηόρ αλ πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 17 παξ. 1 ηνπ Ν. 3863/0. ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. Β) -ΑΤΚΤ Β1/21/21/2882/79 (ΦΔΚ 679 η. ) - ΑΤΔΚΑ 36 Καπλνβηνκεραλίεο Οη απαζρνινχκελνη εληφο ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ εξγαηνηερλίηεο, εμαηξνπκέλσλ εκπεηξνγλσκφλσλ θαπλνχ, επηζηαηψλ θαη ππαιιήισλ γξαθείνπ. εκπεηξνγλψκνλεο θαπλνχ θαη νη επηζηάηεο, εκηόρ αλ πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 17 παξ. 1 ηνπ Ν. 3863/10. ΑΤΚΤ 21/21/Ν.300/84 (ΦΔΚ 782 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. ) 37 Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο επεμεξγαίαοζείνπ Οη εξγαηνηερλίηεο ηκήκαηνο παξαγσγήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθνο θαη νη ζαθηζηέο. ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. ) 38 Δηαηξείεο πεηξειαηνεηδψλ Οη απαζρνινχκελνη ζηνλ εξγνζηαζηαθφ ρψξν, εθηφο απφ ππαιιήνπογξαθείνπ, δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο θαπζίκσλ. ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΚΑ 21/21/Ν.129/84(ΦΔΚ 691 η. ) - ΑΤΔΚΑ 39 Δηαηξείεο εκθηάισζεο πγξαεξίνπ Όινη νη εξγαδφκελνη εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, εθηφο ππαιιήισλ γξαθείνπ, θπιάθσλ, ζπξσξψλ θαη επηζηαηψλ. ππάιιεινη γξαθείσλ, θχιαθεο, ζπξσξνί θαη επηζηάηεο, εκηόρ αλ πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 17 παξ. 1 ηνπ Ν. 3863/10. ΑΤΚΑ 21/21/Ν.127/84 (ΦΔΚ 69 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.2686/99/11 (ΦΔΚ 2778 η. ) 40 Γηπιηζηήξηα πεηξειαίνπ Όινη νη εξγαδφκελνη εληφο ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ, εθηφο ησλ ππαιιήισλ πνπ απαζρνινχληαη απνθιεηζηηθά ζηνπο ρψξνπο γξαθείσλ. απαζρνινχκελνη απνθιεηζηηθά ζηνπο ρψξνπο γξαθείσλ ησλ δηπιηζηεξίσλ, εκηόρ αλ πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 17 παξ. 1 ηνπ Ν. 3863/10. ΑΤΚΤ /69 (ΦΔΚ 658 η. ) - ΑΤΚΑ 21/21/Ν.128/84 (ΦΔΚ 691 η. ) - ΑΤΔΚΑ 41 Ληκεληθνί ρψξνη Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ εθηφο ππαιιήισλ γξαθείνπ, θπιάθσλ θαη επηζηαηψλ. ππάιιεινη γξαθείσλ, θχιαθεο θαη επηζηάηεο, εκηόρ αλ πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 17 παξ. 1 ηνπ Ν. 3863/10. ΑΤΚΤ Β1/21/2/1/2313/77 (ΦΔΚ 821 η. ) - ΑΤΚΤ 21/21/210/85 (ΦΔΚ 95 η ) - ΑΤΔΚΑ 42 Ναππεγεία Όινη νη απαζρνινχκελνη ζε λαππεγνχκελα ή επηζθεπαδφκελα θαη κεηαζθεπαδφκελα πινία θαη γεληθφηεξα εληφο ησλ ρψξσλ ησλ κνλίκσλ, πισηψλ δεμακελψλ θαη ησλ λαππεγηθψλ θιηλψλ. ΑΤΚΑ 1/2121/627/84 (ΦΔΚ 557 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. ) 43 ΚΠΔ Γεκφθξηηνο ηεο Δ.Δ.Α.Δ. Οη απαζρνινχκελνη ζηελ Α Εψλε ηνπ Κέληξνπ Ππξεληθήο Δλέξγεηαο «ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ». ΑΤΚΤ Β1/21/21/2882/79 (ΦΔΚ 679 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ2778 η. ) 44 Ηρζπφζθαιεο Όιν ην πξνζσπηθφ ην απαζρνινχκελν εληφο ηνπ ρψξνπ ηρζπφζθαιαο εθηφο Γηεπζπληψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ. ΑΤΚΤ Β1/21/21/3148/79 (ΦΔΚ 807 η. ) - ΑΤΔΚΑ 45 Ηρζπνθαιιηέξγεηεο - Ηρζνηξνεία Γχηεο θαη απαζρνινχκελνη ζηε ζπληήξεζε ηρζπνθισβψλ. ΑΤΔΚΑ 46 Δξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο γάιαθηνο Σν εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηνπο ρψξνπο ςχμεο πξντφλησλ. ΑΤΚΤ Β1/21/21/2274/79 (ΦΔΚ 743 η )- ΑΤΔΚΑ 47 Σπξνθνκεία Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζην ρψξν παξαγσγήο. ΑΤΚΑ Β1/21/21/161/84 (ΦΔΚ 88 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. ) 48 Αιιαληνπνηία Δξγαηνηερλίηεοαπαζρνινχκελνη ζηελ παξαζθεπή ζηνπο ζαιάκνπο ςήζεσο, βξαζκνχ θαη θαπλίζκαηνο, θαζψο θαη ζηα ςπγεία γηα ηε θνξηνεθθφξησζε ησλ πξντφλησλ αιιαληνπνηίαο. ΑΤΚΤ Β1/21/21/2276/79 (ΦΔΚ 738 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. ) 49 Παξαγσγή αιβάκβαθα Οη απαζρνινχκελνη ζηα ηκήκαηα κείγκαηνο βαθειίηε, θιηβάλσλ, κεραλήο ηλνπνίεζεο TEL παξαγσγήο. ΑΤΚΑ Β1/21/21/2706/84 (ΦΔΚ 86 η. ) - ΑΤΔΚΑ 50 Δπηρεηξήζεηο αθαίξεζεο ή θαηεδάθηζεο ακηαληνχρσλ πιηθψλ Οη παζρνινχκελνη ζε εξγαζίεο θαηεδάθηζεο θαη αθαίξεζεο ακίαληνπ θαη πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην. ΑΤΔΚΑ 51 Δπηβαηηθέο θαη εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο Οδεγνί βαξέσλ θνξηεγψλ κηθηνχ βάξνπο άλσ ησλ 3,5 ηφλσλ, ιεσθνξείσλ, πχικα, νρεκάησλ ζηαζεξήο ηξνρηάο, νδεγνί ΣΑΥΗ λνκνχ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο, νδεγνί θαη βνεζνί αζζελνθφξσλ - δηαζψζηεο, θαζαξηζηέο ιεσθνξείσλ. ΑΤΚΑ 21/21/Ν.126/84 (ΦΔΚ 691 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. ) 52 Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφεκπφην Οη εξγαδφκελνη ζηνπο ζαιάκνπο θαη ηξνθίκσλ θαη ζπλαθψλ πξνζαιάκνπο ςχμεο πξντφλησλ. εηδψλ ΑΤΚΑ 21/21/Ν.303/84 (ΦΔΚ 782 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. ) 53 Παξαγσγή ηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο Υεηξηζηέο αληιηψλ ζθπξνδέκαηνο θαη βεζνίαπηψλ, νδεγνί απηνθηλήησλ κε αλακηθηήξα κεηαθνξάο ζθπξνδέκαηνο, εξγάηεο πξέζζαο θαη εξγάηεο εξγνηαμίνπ παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο. ΑΤΚΑ 21/21/732/85 (ΦΔΚ 155 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. ) 54 Ακαμνπνηία Όινη νη απαζρνινχκελνη ην ρξν παξαγσγήο, εμαηξνπκέλσλ ησλ απαζρνινχκελσλ ζην ζέξβηο απηνθηλήησλ. ΑΤΚΑ 21/21/731/85 (ΦΔΚ 182 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. ) 55 ηξαηησηηθέο Τπεξεζίεο Ππξνηερλνπξγνί θαη λαξθαιηεπηέο. εηδηθφηεηεο ησλ πεξηπηψζεσλ Α θαη ηεο πξνεγνπκέλεο δηαηάμεσο, εκηόρ αλ πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 17 παξ. 1 ηνπ Ν. 3863/10. ΑΤΚΑ 21/21/1330/85(ΦΔΚ232 η.β), ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11(ΦΔΚ2778 η.β) 56 Παξαγσγή ρπηνπξεζζαξηζηψλ αληηθεηκέλσλ Ο απαζρινχκελνη ζην ηκήκα ησλ ζπαζηήξσλ. ΑΤΤΠΚΑ Φ21/21/2340/86 (ΦΔΚ 664 η. ) - ΑΤΔΚΑ 57 Βηνκεραλίεο θξέαηνο Οη απαζρνινχκελνη θαηά θχξην ιφγν εληφο ησλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ, θαζψο θαη εληφο ησλ ζαιάκσλ επεμεξγαζίαο θξέαηο (ηεκαρηζκνχθ.ιπ.). ΑΤΤΠΚΑ Φ21/21/2920/86 (ΦΔΚ 680 η. ) - ΑΤΔΚΑ 58 Υεκηθή βηνκεραλία Όινη νη εξγαδφκελνη ζηελ παξαγσγή εκηόρ ησλ απαζρνινχκελσλ ζηελ απνζήθεπζε πξψησλ πιψλ θαη δηαιπηψλ ησλ ρεκηθψλ βηνκεραληψλ. απαζρνινχκελνη ζηελ απνζήθεπζε πξψησλ πιψλ θαη δηαιπηψλ, εκηόρ αλ πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 17 παξ. 1 ηνπ Ν. 3863/10. ΑΤΤΠΚΑ Φ21/3550/89(ΦΔΚ58 η.β), ΑΤΔΚΑ Φ1221/νηθ.26816/929/11(ΦΔΚ2778 η.β) 59 Τπεξεζίεο Τγηεηλήο Δξγαηνηερλίηεο ππνλφκσλ (επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκφο θιεηζηψλ αγσγψλ αθαζάξησλ πδάησλ ζε ιεηηνπξγία θαζψο θαη αληιηνζηαζίσλ αθαζάξησλ πδάησλ), εξγάηεο απνθνκηδήο, δηαινγήο, επηζηαζίαο, κεηαθνξάο θαη θαηαζηξνθήο απνξξηκκάησλ, εθθέλσζεο βφζξσλ, νδνθαζαξηζηέο, ρεηξηζηέο κεραληθψλ ζαξψζξσλ εξγαδφκελνη απνθιεηζηηθά ζε ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη θαζαξηζκνχ απηνθηλήησλ θαη κέζσλ θαζαξηφηεηαο, εξγάηεο ςεθαζκνχ εζηηψλ κφιπλζεο, εξγάηεο εθνδεπηεξίσλ, λεθξνπνκπνί, ηαθείο θαη εθηαθείο λεθξψλ, θαζαξηζηέο νζηψλ, ζηαβιίηεο, εξγνδεγνί απνρέηεπζεο, πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο ησλ αληιηνζηαζίσλ απνρέηεπζεο, εξγαδφκελνη ζηε κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηεο Φπηηάιεηαο θαη ζηα ηκήκαηα εζράξσζεο θαη εμάκκσζεο Αθξνθέξακνπ Κεξαηζηλίνπ, νη απαζρνινχκελνη ζηα αληιηνζηάζηα ιπκάησλ βηινγηθψλ θαζαξηζκψλ. ΑΤΔ /63 (ΦΔΚ 567 η. ) - ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΤΠΚΑ 21/21/2343/86 (ΦΔΚ 66 η. ) - Ν. 1694/87 Άξζξν 36 (ΦΔΚ 35 η. Α ) - Ν. 1759/88 Άξζξν 2 (ΦΔΚ 50 η. Α ) - ΑΤΔΚΑ 60 Πξαζθεπ αιηπάζησλ Όιν ην απαζρνινχκελν ζηελ παξαζθεπή εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ. ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. ) 61 Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο ζπνξειαηνπξγίαο, ππξελειαηνπξγίαο, ειαηνπξγίαο θη ζαπνπλνπνηίαο Όιν ην ξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζην ηκήκα παξαγσγήο. ΑΤΔ /63 (ΦΔΚ 567 η. ) - ΑΤΚΑ Β1/21/21/34/84 (ΦΔΚ 86 η. ) - ΑΤΔ /66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. ) 2. Δπγαζίερ και ειδικόηηηερ εξαιπούμενερ ηος ΚΒΑΔ Δξγαζίεο θαη εηδηθφηεηεο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ ΚΒΔ, ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε απφ θαη κεηά (Άξζξν 104 παξ. 1 Δδάθην Α ηνπ ΚΒΑΔ), εκηόρ εάλ πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 17 παξ. 1 ηνπ Ν. 3863/10. ΠΔΡΙ- ΔΡΓΑΙΔ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΠΣΩΗ 27 Βηνκεραλία θαη βηνηερλία ειαζηηθνχ Επκσηαί (θαιαλδξείο), παξαζθεπαζηαί θφιιαο, ζπγθνιιεηαί, παξαζθεπαζηαί κεηγκάησλ, πξεζζαξηζηαί θνπήο θαη εςήζεσο, θιηβαλείο, βαθείο δη' εκβαπηίζεσο, αλαγνκσηαί. ΑΤΔ 10160/63 (ΦΔΚ 567 η. ) - ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) 27 Α Βηνκεραλία παξαγσγήο ειαζηηθψλ θαη αεξνζαιάκσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ΑΤΚΤ Β1/21/21/2313/77 (ΦΔΚ 821 η. ) 28 Βηνκεραλία παξαγσγήο ηερληθήο κεηάμεο Άπαλ ην εξγαηνηερληθφλ πξνζσπηθφλ, εμαηξέζεη ησλ ζπξσξψλ, ππαιιήισλ θαη πξνζσπηθνχ απνζήθεο. Δξγαηνηερλίηαη ηκεκάησλ βηζθφδεο, θισζηνπνηήζεσο θαη θιηβάλσλ ζεηψζεσο. ΑΤΔ /63 (ΦΔΚ 567 η. ) 32 Δπεμεξγαζία ζηαθίδνο Άπαλ ην απαζρνινχκελνλ εξγαηνηερληθφλ πξνζσπηφλ. ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) 34 Παξαζθεπή ακπινζαθράξνπ Άπαλ ην εξγαηνηερληθφλ πξνζσπηθφλ. θαη θξνπθηνιίλεο ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) 40 Πιπληήξηα - γθαξάδ - πξαηήξηα Πιχληαη. βελδίλεο ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) 41 Παξαγσγή θσηαεξίνπ Όιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ. ΑΔ 2273/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΚΤ Β1/21/21/2239/79 (ΦΔΚ 743 η. ) 48 Κπιηλδξφκπινη Άπαλ ην απαζρνινχκελνλ πξνζσπηθφλ. ΑΤΚΤ Φ55/21/13624/69 (ΦΔΚ 77 η. ) 49 Βηνηερλία παξαγσγήο δσηθήο θφιιαο Δξγαηνηερλίηαη απαζρνινχκελνη εηο ηελ πξσηνγελήλ παξαγσγήλ δσηθήο φιιαο εμ ππνιεηκκάηλ δνξψλ. ΑΤΚΤ 21/21/971/77 (ΦΔΚ 430 η. ) 51 Γεκφζηα θαη ηδησηηθά ινπηξά Οη απαζρνινχκελνη κφλν ζην ρψξν ησλ ρακάκ σο ηξίθηεο-ηξίθηξηεο θαη θακαξφηνη-θακαξηέξεο. ΚΤΚΤ Β1/21//1/708/78 (ΦΔΚ 244 η. ) 52 Ξπινπξγηθέο εξγαζίεο παξασγή κνξηναλίδσλ θαη ηλνζαλίδσλ Μεραλνμπινπξγνί, νη απαζρνινχκελνη ζηα ηκήκαηα ησλ δηαδνρηθψλ θάζεσλ παξαγσγήο κνξηνζαλίδσλ θαη ηλνζαλίδσλ, φιν ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ην απαζρνινχκελν απνθιεηζηηθά ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο κνξηνζαλίδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γσξγίαο ζηελ Καιακπάα. ΑΤΚΤ Β1/21/21/708/77 (ΦΔΚ 244 η. ) - ΑΤΚΑ Β1/21/21/112/84 (ΦΔΚ 86 η. ) 53 Δξγνζηάζην εκπνηηζκνχ ΟΔ Καηεξίλεο ΑΤΚΤ Β1/2/21/2882/79 (ΦΔΚ 679 η. ) 55 Α Ηρζπαγνξά Αζελψλ (νδνχ ζελάο) εργασiαυγεία 53 Οη κνλίκσο απαζρνινχκελνη ζην ρψξν εκπνηηζκνχ. Οη απαζρνινχκελνη απνθιεηζηηθά ζην ρψξν ηεο Ηρζπαγνξάο πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηηο νδνχο Αζελάο, νθνθιένπο, Αηφινπ θαη Δπξηπίδνπ γηα φζν ρξφλν εμαθνινπζνχλ λα ζπληξέρνπλ νη ζεκεξηλέο ζπλζήθεο εξγαζίαο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην πξαθηηθφ ηεο πλ. 12/ ηνπ πκβνπιίνπ Κξίζεο Βαξέσλ θαη Αλζπγηεηλψλ Δπαγγεικάησλ. ΑΤΤΠΚΑ 21/21/1374/86 (ΦΔΚ 356 η. ) 56 Γεκφζηα θαη Γεκνηηθά Γπκλαζηήξηα, Κνιπκβεηήξηα Καζαξίζηξηεο - Καζαξηζηέο απαζνινχκελνη κε πήξε απαζρφιεζε. θαη Γήπεδα θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ησλ αλαγλσξηδνκέλσλ Αζιεηηθψλ πιιφγσλ ΑΤΚΤ Β1/21/21/2237/79 (ΦΔΚ 743 η. ) 57 Ξελνδνρεηαθέο κνλάδεο Καζαξίζηξηεο - Κακαξηέξεο πνπ απαζρνινχληαη κε πιήξε απαζρφιεζε ζηα μελνδνρεία. ΑΤΚΤ Β1/21/21/3149/79 (ΦΔΚ 74 η. ) 58 Οξγαληζκφο Κεληξηθήο Πσιεηέο ρνλδξηθήο πσιήζεσο Λαραλαγνξάο Αελψλ Ο.Κ.Λ.Α. νπσξνιαραληθψλ θαη θξεάησλ, πνπ αλαιακβάλνπλ εξγαζία πξν ηεο 5.30 πξσηλήο, θαζαξίζηξηεο ππνγείσλ, W.C. ΑΤΚΤ Β1/21/21/3377/79 (ΦΔΚ 738 η. )

4 4 εργασiαυγεία 5 ANAΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΡΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΤΓΙΔΙΝΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ 59 Δπηρεηξήζεηο επεμεξγαζίαο βξσζίκσλ εηδψλ Σν πξνζσπηθφ ην απαζρνινχκελν απνθιεηζηηθά ζηνπο ρψξνπο ησλ ειαηναπνζεθψλ κε ηελ επεμεξγαζία ησλ βξψζηκσλ ειαίσλ. ΑΤΚΤ Β1/21/21/2272/79 (ΦΔΚ 743 η. ) 62 Κξενπσιεία Κεληξηθήο Κξεαηαγνξάο Αζελψλ (νδνχ Πσιεηέο ααζρνινχκελνη ζηε δηαθίλεζε θαη θνπή θξεάησλ Αζελάο) ΑΤΚ Β1/2/21/2273/79 (ΦΔΚ 699 η. ) 63 α) Εαραξνπιαζηεία θαη Δξγαηνηερλίηεο παξαζθεπήο ησλ εξγαζηήξηα παξαζθεπήο εηδψλ PATISSERIES (πάζηεο, ηνχξηεο, γιπθά Εαραξνπιαζηείσλ, β) Υαιβαδνπνηία (βηνκεραλία - βηνηερλία) ηαςηνχ). Δξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ εξγαζηεξίσλ παξασγήο ραιβά. ΑΤΚΤ Β1/21/21/2275/79 (ΦΔΚ 743 η. ) 65 Παξαγσγή ακηαληνηζηκεληνζσιήλσλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ πξντφλησλ απφ ακηαληνηζηκέλην Οη απαζρνινχκελνη εληφο ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ρψξνπ ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ακηαληνηζηκεληνζσιήλσλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ πξντφλσλ απφ ακηαληνζηκέλην. ΑΤΚΑ Β1/21/21/1648/84 (ΦΔΚ 513 η. ) 66 Ζ.Λ.Π.Α.Π. Οδεγνί, ειεγθηέο, εηζπξάθηνξεο, επηζεσξεηέο, ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ησλ ακαμνζηαζίσλ θαη εξγνζηαζίσλ ζπληήξεζεο νρεκάησλ θαη ην πξνζσπηθφ ελαέξησλ θαη ππνγείσλ γξακκψλ κεηανξάο ειεθηξηθή ελέξγεηαο. ΑΤΚΑ 21/21/Ν.125/84 (ΦΔΚ 690 η. ) 69 Βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο παξαγσγήο δσνηξνθψλ - πηελνηξνθψλ Όινη νη εξγαδφκελνη εληφο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο. ΑΤΚΑ 21/21/Ν.302/84 (ΦΔΚ 77 η. ) 70 Παξαγσγή δπκψλ (καγηάο) αξηνπνηίαο Οη απαζρνινχκελνη ζηελ παξαγσγή θαη ζπζθεπαζία δπκψλ αξηνπνηίαο. ΑΤΚΑ 21/21/Ν.301/84 (ΦΔΚ 732 η. ) 74 Δθθνιαπηήξηα Όινη νη απαζρνινχκελνη εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ εθθνιαπηεξίσλ (απφ ηελ πχιε εηζφδνπ ησλ απγψλ κέρξη ηελ έμνδν ησλ λενζζψλ). ΑΤΤΠΚΑ Φ21/21340/86 (ΦΔΚ 384 η. ) 76 Παξαγσγή ειεθηξηθψλ κεηξεηψλ Α. Βαθείνπ: Βαθείο (ληνπθαδφξνη) θαη βνεζνί εξγαδφκελνη ζηνλ ίδην ρψξν θαη κε ηηο ίδηεο ζπλζήθεο κε ηνπο βαθείο. Β. Σππσηήξην: Πξνζσπηθφ (ρεηξηζηήο, ηξνθνδφηεο, παξιήπηεο) ηππσηεξίνπ. ΑΤΤΠΚΑ Φ2/2/2342/86 (ΦΔΚ 664 η. ) 77 Σειεφξαζε (Δ.Σ. 1,2) Δκθαληζηέο-ηππσηέο θηλεκαηνγξαθηθψλ θηικο, εθφζνλ απαζρνινχληαη κε πιήξε απαζρφιεζε ζηνπο ζρεηηθνχο ζαιάκνπο (εκθάληζεο - εθηχπσζεο). ΑΤΤΠΚΑ Φ21/21/234/86 (ΦΔΚ 664 η. ) 78 Διιεληθή Βηνκεραλία Όπισλ Οη απαζρνινχκελνη: 1) ην ηκήκα βιεηηθνχ ζηαζκνχ. 2) ηνλ έιεγρν θάλεο κε ππεξηψδεηο αθηίλεο. 3) ην ηκήκα απαγξεδψκαηνο (ζθαηξνκχισλ). ΑΤΤΠΚΑ Φ21/21/2921/86 (ΦΔΚ 680 η. ) 80 ΑΥΔ ΔΘΤΛ ΔΛΛΑ Τπάιιεινη γξαθείσλ, απνζήθεο, θχιαθεο πχιεο, πξνζσπηθφ ηαηξείν. ΑΤΤΠΚΑ Φ21/3550/89 (ΦΔΚ 58 η. ) ΔΓΑΦΙΟ Δηδηθφηεηεο, πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒΑ, ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε, αλεμάξηεηα απφ επηρεηξήζεηο ή ρψξν εξγαζίαο φπνπ απαζρνινχληαη, εμαθνινπζνχλ λα θαιχπηνληαη απφ ηνλ ΚΒΑΔ (Άξζ. 104 παξ 1 εδ. β ηνπ ΚΒΑΔ): 1. Θεξκαζηέο ή αξρηζεξκαζηέο ζηεξεψλ θαπζήκσλ. [ΑΤΔ /63 (ΦΔΚ 567 η. ) - ΑΤΔ (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΔΚΑ ] 2. Μαηζαθνληζηέο. [ΑΤΔ /63 (ΦΔΚ 567 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. )] 3. Τθαινρξσκαηηζηέο. [ΑΤΔ /63 (ΦΔΚ 567 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. )] 4. πληεξεηέο θαπζηήξσλ πγξψλ θαπζίκσλ θαη ζπγθξνηήκαηνο ιεβεηνζηαζίσλ [ΑΤΤΠΚΑ Φ21/21/2617/86 (ΦΔΚ 720 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. )] 5. Δξγάηεο αιηείαο ζαιάζζεο. [ΑΤΔ /63 (ΦΔΚ 567 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. )] 6. Υεηξηζηέο εθζθαπηηθψλ, αλπςσηηθψλ, θαη ηζνπεδσηηθψλ κεραλεκάησλ [ΑΤΔ /63 (ΦΔΚ 567 η. ) - ΑΤΔΚΑ 7. Απαζρνινχκελνη ζε ςπθηηθνχο ζαιάκνπο ζεξκνθξαζίαο θαηψηεξεο ησλ 4 βαζκψλ Κειζίνπ. [ΑΤΔ /63 (ΦΔΚ 567 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. )] 8. Υεκηθνί (εθηφο ησλ ρεκηθψλ νηλνινγηθψλ εξγαζηεξίσλ), εξγνδεγνί ρεκηθνί θαη βηνρεκηθνί (από ) απαζρνινχκελνη ζε ρψξνπο παξαγσγήο θαη εξγαζηήξηα. [ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΚΑ Β1/21/1645/84 (ΦΔΚ 513 η. ) - ΑΤΔΚΑ ] 9. Νπθηνθχιαθεο. [ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΔΚΑ ] 10. Ληζνμφνη. [ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΔΚΑ ] 11. Γχηεο-ζπνγγαιηείο (από ). [ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΔΚΑ ] 12. Δξγάηεο θνξηεγίδσλ. [ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΔΚΑ ] 13. Καηαζθεπαζηέο ηζηκελνηνπιίλζσλ, ηζηκεληνζηχισλ, ηζηκεληνζσιήλσλ, πιαθψλ απφ ηζηκέλην. [ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΔΚΑ ] 14. Αλειθπζηέο, θαζειθπζηέο λεσξείσλ. [ΑΤΔ 22797/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΔΚΑ ] 15. Τπνδεκαηνπνηνί - Τπνδεκαηεξγάηεο. [ΑΤΔ /69 (ΦΔΚ 156 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. )] 16. Φήζηεο. [ΑΤΚΤ Β1/21/21/2313/77 (ΦΔΚ 821 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. )] 17. Λαηδέξεδεο. [ΑΤΚΤ Β1/21/21/2313/77 (ΦΔΚ 821 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. )] 18. εξβηηφξνη κε λπθηεξηλή απαζρφιεζε (απαζρνινχκελσλ ηνπιάρηζηνλ 3 ψξεο κεηαμχ ηεο 10 εο βξαδπλήο θαη ηεο 6 εο πξσηλήο ηεο επφκελεο εκέξαο. [ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΔΚΑ ] 19. Αδεηνχρνη, πηπρηνχρνη ή δηπισκαηνχρνη πξαθηηθνί κεραληθνί, ζπληεξεηέο βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εξγαζηψλ θαη βηνηερληθψλ επηρεηξήζεσλ, εθφζνλ νη βηνηερληθέο απηέο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ θηλεηήξεο κεραλέο κε ηππνδχλακε άλσ ησλ 40 ίππσλ. [ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΔ 63611/66 (ΦΔΚ 559 η. ) - ΑΤΚΑ Β1/21/21/2882/79 (ΦΔΚ 679 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. )] 20. Καζαξηζηέο ησλ δηππζκέλσλ θαη ησλ δεμακελψλ ησλ πινίσλ. [ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΔΚΑ ] 21. Απνθιεηζηηθψο απαζρνινχκελνη δηα κεραληθνχ αεξνεθηνμεπηήξνο βαθείο (ληνπθαδφξνη). [ΑΤΔ 22737/66 (ΦΔΚ 181 η. ) - ΑΤΔΚΑ ] 22. Αξηεξγάηεο - ηκηηεξγάηεο (δπκσηέο, πιάζηεο, θιηβαλείο, θπιηλδξηζηέο, δπγηζηέο, παζαδφξνη) - Μπισζξνί. [ΑΤΚΤ Φ55/21/13624/69 (ΦΔΚ 771 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. )] 23. Καζαξηζηέο-θαζαξίζηξηεο κε πιήξε απαζρφιεζε, πιελ εθείλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζε: α) Γξαθεία δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ΝΠΓΓ, ΟΣΑ Α θαη βαζκνχ θαη ηηο επηρεηξήζεηο απηψλ, ΝΠΗΓ πνπ αλήθνπλ ζην Κξάηνο, θαζψο θαη ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο θαη ΑΔ, πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ Κεθαιαίσλ Α θαη ηνπ Ν. 3429/05 φπσο ηζρχνπλ θαη έρνπλ εξγνδφηεο ηνπο σο άλσ αλαθεξφκελνπο θνξείο: β) Γξαθεία δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. [ΑΤΚΤ 21/21/971/77 (ΦΔΚ 430 η. ) - ΑΤΚΤ Β1/21/2313/77 (ΦΔΚ 821 η. ) - ΑΤΚΤ Β1/21/33781/79 (ΦΔΚ 699 η. ) - ΑΤΚΑ 21/21/211/85 (ΦΔΚ 95 η. ) - ΑΤΔΚΑ ] 24. Γαζεξγάηεο (απαζρνινχκελνη ζε εξγαζίεο πινηφκεζεο, κεηαηφπηζεο θαη θφξησζεο δαζηθψλ πξντφλησλ) - Ρεηηλνζπιιέθηεο. [ΑΤΚΤ Β1/21/21/2313/77 (ΦΔΚ 821 η. ) - ΑΤΚΤ Β1/21/21/2882/79 (ΦΔΚ 679 η. ) - ΑΤΔΚΑ ] 25. Δξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ απαζρνινχκελν απνθιεηζηηθά ζηα ζπλεξγεία επηζθεπήο ιεσθνξείσλ ΟΤ ΑΔ θαη ΟΑΘ. [ΑΤΚΤ Β1/21/21/2313/77 (ΦΔΚ 821 η. ) - ΑΤΚΤ Β1/21/21/2882/79 (ΦΔΚ 679 η. ) - ΑΤΔΚΑ ] 26. Τδξαπιηθνί θαη εγθαηαζηάηεο ζσιελψζεσλ, απαζρνινχκελσλ απνθιεηζηηθά κε ηελ εθηέιεζε εγθαηαζηάζεσλ πδξαπιηθψλ, πγηεηλήο θαη ζεξκάλζεσο ησλ νηθνδνκψλ, θαζψο θαη ησλ ππφγεησλ δηθηχσλ. [ΑΤΚΤ Β1/21/21/708/78 (ΦΔΚ 244 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. )] 27. Νεθξνπνκπνί. [ΑΤΚΤ Β1/21/21/νηθ.2290/79 (ΦΔΚ 743 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. )] 28. Γηακνξθσηέο ζσιήλσλ (ζσιελνπξγνί) πινίσλ, εξγνηαμίσλ θ.ιπ. [ΑΤΚΑ Β1/21/21/111/84 (ΦΔΚ 88 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. )] 29. Δξγαηνηερλίηεο ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ζσιελσηψλ ηθξησκάησλ. [ΑΤΚΑ Β1/21/21/1650/84 (ΦΔΚ 513 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. )] 30. Δξγάηεο αθαηέξγαζηνπ ζηδήξνπ (πσιεηέο). [ΑΤΚΑ Β1/21/21/1646/84 (ΦΔΚ 557 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. )] 31. Ζιεθηξνιφγνη πηπρηνχρνη θαη θάηνρνη άδεηαο πνπ απαζρνινχληαη ζε εξγνζηάζηα θαη κνλάδεο παξαγσγήο. [ΑΤΚΑ 21/21/213/85 (ΦΔΚ 95 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. )] 32. α. Οη απαζρνινχκελνη απνθιεηζηηθά ζε εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ ελαέξησλ θαη ππφγεησλ δηθηχσλ κεηαθνξάο ελέξγεηαο πςειήο ηάζεο (άλσ ησλ VOLT), γνκσηέο, ππξνδφηεο. [ΑΤΤΠΚΑ Φ21/21/2617/86 (ΦΔΚ 682 η. ) - ΑΤΔΚΑ...] β. Οη απαζρνινχκελνη ζηα δίθηπα δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ΓΔΖ (ελαεξίηεο θαη ππνγείηεο θαηεγνξίαο Σ.4Α από ). [ΑΤΔΚΑ ] γ. Δλαεξίηεο ηειεπηθνηλσληαθψλ εηαηξεηψλ, εξγαδφκελνη εληφο θξεαηίσλ (κνπθαδφξνη) ηειεπηθνηλσληαθψλ εηαηξεηψλ θαη ελαεξίηεο ειεθηξνιφγνη (από ). [ΑΤΔΚΑ ] δ. πληεξεηέο θεξαηψλ ηξαηησηηθψλ Μνλάδσλ πνπ απαζρνινχληαη ζην αληηθείκελν απηφ θαηά θχξην ιφγν. [ΑΤΤΠΚΑ 21/21/2339/86 (ΦΔΚ 664 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. ) 33. Οη εξγαδφκελνη θαηά θχξην επάγγεικα σο ςεθαζηέο θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ θαη νη εξγαδφκελνη θαηά θχξην επάγγεικα εληφο ησλ ζεξκνθεπίσλ (από ). [ΑΤΔΚΑ ] 34. Αζθαιηνηερλίηεο νδνπνηίαο ζηα έξγα θαηαζθεπήο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (Γ.Δ. Α22/333/ ) θαη ζηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο παξαγσγήο αζθάιηνπ. [ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 ΦΔΚ 2778 η. ] 35. Οδεγνί θαη βνεζνί απηνθηλήησλ αζθαιηνδηαλνκήο (από ). [ΑΤΔΚΑ ] 36. Μεραληθνί ζθαθψλ αεξνςεθαζκνχ. [ΑΤΤΠΚΑ 21/21/437/86 (ΦΔΚ 129 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. )] 37. Πξνζσπηθφ ζεξηδναισληζηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. [ΑΤΚΑ 21/21/11304/84 (ΦΔΚ 782 η. ) - ΑΤΔΚΑ Φ10221/νηθ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. )] 38. Μεραλνμπινπξγνί, ρεηξηζηέο μπινπξγηθψλ κεραλεκάησλ ζε επηρεηξήζεηο θαηαζθεπήο επίπισλ, θνπθσκάησλ, παξθεηψλ θαη ινηπψλ εηδψλ απφ μχιν. [ΑΤΔΚΑ ] ΔΓΑΦΙΟ Δηδηθφηεηεο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ ΚΒΔ, ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Φ10221/οικ.26816/929/11 (ΦΔΚ 2778 η. ) απφ θαη κεηά (Άξζξν 104 παξ. 1 εδ. β ηνπ ΚΒΑΔ), φπσο ηζρχεη, εκηόρ εάλ πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 17 παξ. 1 ηνπ Ν. 3863/10: Τπεδάθιο α 3 Λεβεηνθαζαξηζηαί. ΑΤΔ /63 ΦΔΚ 567 η. 6 Υεηξηζηαί αεξνζθχξαο (πηζηνιαδφξνη). ΑΤΔ /63 ΦΔΚ 567 η. Τπεδάθιο β 3 Θεξκνδφκνη. 6 Ραδηνηειεγξαθεηέο-Σπιεηππίζηεο-ρεηξηζηέο κεραλνγξαθηθψλ κεραλεκάησλ δηάηξεζεο θαη επαιήζεπζεο ζηνηρείσλ επί θαξηειψλ ή ΑΤΚΑ Β1/21/21/2369/84 ραξηνηαηληψλ. ΦΔΚ 513 η. 8 Ακαμνθαξξαγσγείο. 9 Μαθαξνηερλίηαη (πιελ πξνζσπηθνχ ζπζθεπαζίαο). 10 Μνπζηθνί πλεπζηψλ νξγάλσλ, κνπζηθνί θαη ηξαγνπδηζηέο λπθηεξηλψλ θέληξσλ. ΑΤΚΑ 21/21/207/85 ΦΔΚ 95 η. 12 Καηαζθεπή ακηαληνηζηκεληνζσιήλσλ ΑΤΔ 22737/ ΦΔΚ 181 η. 13 Δξγάηαη άξζεσο βαξψλ (καλνπβξαδφξνη). 14 Δξγάηαη θαηεξγαζίαο θξπζηάιισλ. 15 Δξγαηνηερλίηαη επηζθεπήο θαη ζπληεξήζεσο ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ 18 Αξβπιεξγάηαη. 19 Μάγεηξνη θαη πξνζσπηθφ θνπδίλαο. 21 πληεξεηαί-επηζθεπαζηαί αθηηλνινγηθψλ κεραλεκάησλ. 22 Κνπξείο-θνκκσηαί. 25 εκεησηαί θχηνπο πινίσλ. 26 Αδεηνχρνη πηπρηνχρνη ζεξκαζηαί ζηεξεψλ θαη πγξψλ θαπζίκσλ. 27 Απαζρνινχκελνη εηο κεραλνπξγείνλ, απνζήθαο, ηκήκαηα θνπήο πάινπ θαη ζπλεξγεία επηζθεπήο θαη ζπληεξήζεσο εηο ην ελ Γξαπεηζψλη εξγνζηάζηνλ ηεο ΑΔΔ Υεκηθψλ Πξντφλησλ θαη Ληπαζκάησλ. 28 Δξγαηνηερλίηαη πδξεχζεσο πινίσλ. ΑΤΔ /69 ΦΔΚ 156 η. Τπεδάθιο γ 1 Οδεγνί ιεσθνξείσλ ΟΑΘ (θαιχπηνληαη ΑΤΚΤ 21/21/971/77 ΦΔΚ απφ ηελ πεξίπησζε 51 Κεθ. Α «επηβαηηθέο 480 η. θαη εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο». 4 πληάθηαη εκεξεζίσλ Δπαξρηαθψλ Δθεκεξίδσλ ΑΤΚΤ Β1/21/21/2313/77 (ΦΔΚ 821 η. ) 7 Μηζζσηνί νδεγνί ησλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ δεκφζηαο ΑΤΚΤ Β1/21/21/832/ ΦΔΚ 323 η. ρξήζεο φιεο ηεο ρψξαο. Οη νδεγνί θαιχπηνληαη απφ ηελ πεξίπησζε 51 ηνπ Δδαθίνπ Α 9 Ξπινπξγνί νηθνδνκψλ (θαιχπηνληαη νη απαζρνινχκελνη ζε λεφδκεηεο νηθνδνκέο). ΑΤΚΤ Β1/21/21/708 ΦΔΚ 244 η. 10 Δξγαηνηερλίηεο ηνπνζέηεζεο παινπηλάθσλ, νη απνθιεηζηηθά απαζρνινχκελνη ζηηο νηθνδνκέο. 11 Βαξεινπνηνί, απαζρνινχκελνη ζηελ θαηαζθεπή θαη επηζθεπή βαξειηψλ. Τπεδάθιο δ ΑΤΚΤ 21/21/708/78 ΦΔΚ 244 η. ΑΤΚΤ Β1/21/21/2277/79 ΦΔΚ 699 η. 2 Μεηαθνξείο κε ρξήζε ρεηξάκαμαο (αζθαιηδφκελνη ζην ΗΚΑ δηακέζνπ ΑΤΚΤ Β1/21/21/2882/79 ΦΔΚ 679 η. Αζθαιηζηηθψλ πλεηαηξηζκψλ). 3 Οη απαζρνινχκελνη ζηελ θαηαζθεπή ΑΤΚΑ Β1/21/21/2445/83 εθκαγείσλ θαη αληηγξάθσλ αξραίσλ έξγσλ. ΦΔΚ 737 η. 4 Γηακνξθσηέο ζσιήλσλ (ζσιελνπξγνί) πινίσλ, εξγνηαμίσλ θ.ιπ. ΑΤΚΑ Β1/21/21/111/84 ΦΔΚ 88 η. 5 Δξγαηνηερλίηεο νξηδφληηαο θαη θαηαθφξπθεο ΑΤΚΑ Β1/21/21/201/84 ζήκαλζεο νδψλ. ΦΔΚ 86 η. 10 Υεηξηζηέο κεραλψλ πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ. ΑΤΚΑ 21/21/206/85 ΦΔΚ 95 η. 11 Θαιακεπφινη Δπαγψλ Ηδξπκάησλ. ΑΤΚΑ 21/21/769/85 ΦΔΚ 182 η. 12 Ράπηξηεο απαζρνινχκελεο εληφο ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ ΗΚΑ επί ησλ νδψλ Μαηδαγξησηάθε θαη Δζπεξίδσλ Καιιηζέα. Τπεδάθιο ε ΑΤΚΑ 21/21/783/85 ΦΔΚ 188 η. 1 Δξγάηεο απαζρνινχκελνη ζε θνξηνεθθνξηψζεηο μπιείαο, ζηδήξνπ, ΑΤΤΠΚΑ 21/21/443/86 ΦΔΚ 129 η. ηζηκέλησλ θαη ινηπψλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ ζηηο απνζήθεο μπιείαο θαη ζηηο κάλδξεο δνκηθψλ πιηθψλ. 3 πλνδνί (πεξηπνηεηέο) θιηλακαμψλ θαη ΑΤΤΠΚΑ 21/21/1858/86 θιηλνζεζηψλ ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ ζπξκψλ. ΦΔΚ 418 η. 7 Φχιαθεο-νδεγνί νξεηλψλ θαηαθπγίσλ επξηζθφκελσλ ζε πςφκεηξν άλσ ησλ κέηξσλ. ΑΤΤΠΚΑ 21/21/2919/86 ΦΔΚ 680 η. Αλαδεκνζίεπζε άξζξνπ ηνπ θ. πχξνπ Νηάξρνπ απφ ηελ πεξηνδηθή έθδνζε ΠΗΜ Δξγαζηαθή

5 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗΔΝ ΩΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟ ΣΟ ΚΔΠΔΚ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΝΟΜΟ ΤΓΙΑΣΙΙΑΣ ΡΙΚΔ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗΔΝΩΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔΟΓΗΓΙΔΠ ΡΟΣΑΙΑ ΣΗΤΓ ΔΙΑ Απφ ην Παλειιήλην σκαηείν Δηδηθεπκέλσλ θακία γξαπηή απάληεζε απφ ηε ιίζηα ησλ βαζηθή ηνπ ηαηξηθή εηδηθφηεηα ακείβεηε σο άλσ απφ εζάο θαη ηελ ππεξεζία ζαο θαζήθνληα Καξδηνιφγνπ γηαηί ζα είλαη Ηαηξψλ Δξγαζίαο ζηάιζεθε επηζηνιή πξνο ην ΚΔ.Π.Δ.Κ. Μαθεδνλίαο - 9 ηαηξψλ κε εηδηθφηεηα Ηαηξνχ Δξγαζίαο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ Ηαηξηθφ θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε, ελψ ηελ Ηαηξηθή ηεο Δξγαζίαο ηελ αληηκεησπίδεη σο ζεκαίλεη θαηάξγεζε ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ Ηαηξνχ Δξγαζίαο. θζελφηεξνο; Αλ ππνζηεί εξγαηηθφ αηχρεκα θάπνηνο απ Θξάθεο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθφ χιινγν Θεζζαινλίθεο». ππνδεέζηεξε εηδηθφηεηα θαη σο Να επηζεκάλνπκε επίζεο φηη θαη ζηηο δχν ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε επηρεηξήζεηο πνπ έγγξαθφ ηνπ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ Πψο απνδέρεζηε απηή ηελ ςεπδή «ζπκπιήξσκα» ζην εηζφδεκά ηνπ, αθνχ επηζηνιέο πνπ καο έρεηε απνζηείιεη σο απαζρνινχλ αζθνχληα Ηαηξφ Δξγαζίαο, ηί 5547/ , ην νπνίν αλαθέξεηαη Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ απνδέρεηαη ακνηβή κε ηελ ψξα. Γηεπζπληήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, δελ ζα ηνπ απαληήζεηε; Πσο ζπλαίλεζα ζηελ ζηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ Ηαηξνχ εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο, απφ ηε Δίρακε αθνχζεη ην «πίηζα κε ην κέηξν» ππάξρεη θακία αλαθνξά γηα ηελ πξφζιεςή ηνπ θαηφπηλ, ελδερνκέλσλ, Δξγαζίαο ζην Γήκν Κηιθίο. Σν θείκελν ηεο επηζηνιήο ηνπ Παλειιήληνπ σκαηείνπ ζηηγκή πνπ ππάξρεη ζηε δηάζεζή ζαο ε επηζηνιή ηνπ Δηδηθνχ Ηαηξνχ Δξγαζίαο αθνχζακε θαη ην «ηαηξφο κε ηελ ψξα», πηζαλψο λα αλακέλνπκε «ακνηβή κε ην πξαγκαηηθή παξνρή ππεξεζηψλ εξγαζίαο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη εξγνδφηεο, ςεπδψλ βεβαηψζεσλ ησλ ππεπζχλσλ ηεο επηρείξεζεο θαη επεηδή ε πξνζθνξά ηνπο Δηδηθεπκέλσλ Ηαηξψλ Δξγαζίαο, πνπ πξνο ην Γήκν Κηιθίο, κε πξνγελέζηεξε θηιφ»... ηνπλαληίνλ ππάξρεη «εξκελεία ησλ ήηαλ νηθνλνκηθφηεξε; Έρεηε αλαινγηζηεί ππνγξάθεηαη απφ ηελ Πξφεδξν ηνπ Γ.. θ. εκεξνκελία, φηη είλαη δηαηεζεηκέλνο γηα Δπίζεο, ζα ζέιακε λα καο ελεκεξψζεηε αλ λφκσλ» θαηά ην δνθνχλ. ηηο επζχλεο ζαο; Απηφ πξνβιέπνπλ νη ελ Δπγελία Π. Παληαδή θαη ηελ Γεληθή ζπλεξγαζία κε ην Γήκν; ν γαζηξεληεξνιφγνο πνπ θαηέιαβε ηε ζέζε ε θακία Ννκνζεζία δελ αλαθέξεηαη πσο: ιφγσ Νφκνη πνπ θαιείζηε, απαξέγθιηηα, Γξακκαηέα ηνπ Γ.. θ. Αιθηλφε Κξηθέιια, Οκνίσο, φζνλ αθνξά ηελ επηζηνιή ζαο ηνπ Δηδηθνχ Ηαηξνχ Δξγαζίαο είλαη «Καη εμαίξεζε πξνζιακβάλεηαη Ηαηξφο λα επηβάιιεηε; έρεη σο εμήο: αηηηνινγείηε ηελ επηινγή ηνπ ζπκβεβιεκέλνο κε άιινλ αζθαιηζηηθφ Δξγαζίαο ν θζελφηεξνο θαη κάιηζηα λα Μέιεκα ησλ Δηδηθψλ Ηαηξψλ Δξγαζίαο «ηελ επηζηνιή ζαο κε εκεξνκελία γαζηξεληεξνιφγνπ - αζθνχληα θαζήθνληα θνξέα θαη, αλ λαη, αλ πξνζθφκηζε άδεηα ζπγθξίλεηαη ν Δηδηθεπκέλνο επί 4 έηε ζηελ είλαη ε Τγεία θαη Αζθάιεηα ησλ Αξ. Πξση. 5547, πνπ αθνξά ΗΔ κε θξηηήξην επηινγήο ηελ ρακειφηεξε απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα πνπ ηνπ Ηαηξηθή ηεο Δξγαζίαο κε ηνλ αζθνχληα εξγαδνκέλσλ. Απηφ δηδάρζεθαλ επί 4 έηε ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ Ηαηξνχ ηηκή. Θα ζέιακε λα καο ελεκεξψζεηε ζε επηηξέπεη λα αζθεί θαζήθνληα Ηαηξνχ θαζήθνληα Ηαηξνχ Δξγαζίαο», πνπ δελ έρεη θαη κφλνλ απηήλ ηελ ηαηξηθή εηδηθφηεηα Δξγαζίαο ζην Γήκν Κηιθίο, καο πνηφλ Νφκν θαη άξζξν αλαθέξεηαη φηη Δξγαζίαο. νχηε κία ψξα εηδίθεπζεο ζηνλ ηνκέα απηφ, αζθνχλ. Μέιεκά καο είλαη ε νπζηαζηηθή επηζπλάπηεηαη επηζηνιή ηνπ Δηδηθνχ θξηηήξην επηινγήο ηνπ Ηαηξνχ Δξγαζίαο θαη επηπιένλ αζθεί δχν Ηαηξηθέο παξνρή ππεξεζηψλ Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο Ηαηξνχ Δξγαζίαο θ. Παληειεήκνλα είλαη ν θζελφηεξνο Ηαηξφο θαη κάιηζηα Δπίζεο, αθνχ σο αξκφδηα ππεξεζία εηδηθφηεηεο θάηη πνπ απαγνξεχεηαη απφ ην ζε εξγαδφκελνπο θαη εξγνδφηεο. Κάζε Εαθεηξφπνπινπ κε εκεξνκελία (θαη απνζηνιή ηεο ζηηο ζην ζπγθξίλνληαο Δηδηθεπκέλν Ηαηξφ Δξγαζίαο κε αλεηδίθεπην ζηελ Ηαηξηθή ηεο Δξγαζίαο απνδέρεζηε: 1. ηελ ζχγθξηζε ηνπ Δηδηθεπκέλνπ Ηαηξνχ Νφκν. Πξνθαλψο, ζεσξείηαη σο ν θαζ χιελ εμήγεζε Νφκσλ πέξαλ απηνχ ηνπ νξηζκνχ καο ππνηηκά σο επηζηήκνλεο θαη σο Γήκν Κηιθίο) ζηελ νπνία επηζηνιή θαη απιψο αζθνχληα θαζήθνληα ΗΔ; Δξγαζίαο κε ηνλ «αζθνχληα» θαζήθνληα αξκφδηνο θνξέαο ηήξεζεο ηεο εξγαηηθήο αλζξψπνπο. αλαθέξεη ν Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο φηη Οκνίσο ζα ζέιακε λα καο ελεκεξψζεηε αλ Ηαηξνχ Δξγαζίαο, λνκνζεζίαο, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά αο ελεκεξψλνπκε, δε, επεηδή δελ είλαη «απνζηέιιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζην Γήκν Κηιθίο γηα ππεξεζίεο Δηδηθνχ Ηαηξνχ ν Γαζηξεληεξνιφγνο πνπ θαηέιαβε ηε ζέζε σο αζθψλ θαζήθνληα Ηαηξνχ Δξγαζίαο, 2. ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο, ζηελ πξφζιεςε Δηδηθνχ Ηαηξνχ Δξγαζίαο απ ηηο επηρεηξήζεηο, φηη ην λα ζπγθξίλεηαη δπλαηφλ λα απφζρνπκε απφ ηε δηαθχιαμε ησλ ζπκθεξφλησλ καο, πσο ήδε είλαη Δξγαζίαο». ζηελ βαζηθή ηνπ εηδηθφηεηα ηελ 3. ηελ εξκελεία ησλ Νφκσλ θαηά πσο ν Δηδηθεπκέλνο Ηαηξφο Δξγαζίαο κε ηνλ ελήκεξνο ν Δηζαγγειέαο Πιεκκειεηνδηθψλ Δπίζεο, καο απνζηέιιεηε ηελ ππεχζπλε Γαζηξεληεξνινγία, φηαλ ππνβάιιεη ηνλ εζείο ζεσξείηε «παξηζηάλνληα» ηνλ Ηαηξφ Δξγαζίαο είλαη Αζελψλ γηα ηελ de facto θαηάξγεζε πνπ δήισζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ αζζελή ζε κία π.ρ. γαζηξνζθφπηζε νξζφ. Θα ζέιακε λα καο απαληήζεηε ζε επηρεηξείηαη απφ ηνπο θνξείο πνπ Κηιθίο κε εκεξνκελία ζηελ ακείβεηαη κε ηελ ψξα δειαδή ελεκεξψζηε καο πνπ ζα απαζρνιεζεί ν έλα απιφ εξψηεκα «αλ πάζεηε έλα ππάξρνπλ αθξηβψο γηα λα δηαζθαιίδνπλ νπνία ππεχζπλε δήισζε αλαθέξεη φηη «απεπζχλζεθε θαη αλαδήηεζε Δηδηθφ Ηαηξφ γαζηξνζθφπεζε = 20 επξψ ηελ ψξα!!! ε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκβαίλεη απηφ, Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο, φηαλ δελ κπνξεί λα αζθήζεη ηελ Ηαηξηθή εηδηθφηεηα πνπ έκθξαγκα, ζα πάηε ζηνλ Καξδηνιφγν θαη ζα ηνλ ξσηήζεηε ηελ ακνηβή ηνπ. Αλ ζαο ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Δξγαζίαο εγγεγξακκέλν ζηνλ Ηαηξηθφ επηβεβαηψλεηαη ην γεγνλφο φηη αζθεί ηελ θαηέρεη θαη κφλν απηή αζθεί; Δπηπιένλ, θαλεί «αθξηβφο», πξνθαλψο ζα Με ηελ ξεηή επηθχιαμε ησλ λνκίκσλ χιινγν Θεζζαινλίθεο θαη δελ έιαβε Ηαηξηθή ηεο Δξγαζίαο σο πάξεξγν θαη ζηε ελεκεξψζηε καο αλ ε απνδνρή φισλ ησλ απεπζπλζείηε ζε γπλαηθνιφγν - αζθνχληα δηθαησκάησλ καο». ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΙΑΣΡΙΚΔ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗΔΝ ΩΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔΟΓΗΓΙΔΠ ΡΟΣΑΙΑ ΣΗΤΓ ΔΙΑ Απφ ην Παλειιήλην σκαηείν Δηδηθεπκέλσλ Ηαηξψλ Δξγαζίαο, ζηάιζεθε επηζηνιή πξνο ην ΚΔΠΔΚ Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθφ έγγξαθν κε αξ. πξση. 5547/ πνπ αθνξά ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ Ηαηξνχ Δξγαζίαο ζην Γήκν Κηιθίο. Σν θείκελν ηεο επηζηνιήο ηνπ Παλειιήλην σκαηείν Δηδηθεπκέλσλ Ηαηξψλ Δξγαζίαο έρεη σο εμήο: «ηελ επηζηνιή ζαο κε εκεξνκελία Αξ. Πξση. 5547, πνπ αθνξά ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ Ηαηξνχ Δξγαζίαο ζην Γήκν Κηιθίο, καο επηζπλάπηεηε επηζηνιή ηνπ Δηδηθνχ Ηαηξνχ Δξγαζίαο θ. Παληειεήκνλα Εαθεηξφπνπινπ κε εκ/λία 21/09/2011 (θαη απνζηνιή ηεο ζηηο ζην Γήκν Κηιθίο) ζηελ νπνία επηζηνιή αλαθέξεη ν Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο φηη «απνζηέιιεη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζην Γήκν Κηιθίο γηα ππεξεζίεο Δηδηθνχ Ηαηξνχ Δξγαζίαο». Δπίζεο, καο απνζηέιιεηε ηελ ππεχζπλε δήισζε ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο κε εκεξνκελία ζηελ νπνία ππεχζπλε δήισζε αλαθέξεη φηη «απεπζχλζεθε θαη αλαδήηεζε Δηδηθφ Ηαηξφ Δξγαζίαο εγγεγξακκέλν ζηνλ Ηαηξηθφ χιινγν Θεζζαινλίθεο θαη δελ έιαβε θακία γξαπηή απάληεζε απφ ηε ιίζηα ησλ 9 ηαηξψλ κε εηδηθφηεηα Ηαηξνχ Δξγαζίαο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ Ηαηξηθφ χιινγν Θεζζαινλίθεο». Πψο απνδέρεζηε απηή ηελ ςεπδή Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ Κηιθίο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη ζηε δηάζεζή ζαο ε επηζηνιή ηνπ Δηδηθνχ Ηαηξνχ Δξγαζίαο πξνο ην Γήκν Κηιθίο, κε πξνγελέζηεξε εκεξνκελία, φηη είλαη δηαηεζεηκέλνο γηα ζπλεξγαζία κε ην Γήκν; Οκνίσο, φζνλ αθνξά ηελ επηζηνιή ζαο αηηηνινγείηε ηελ επηινγή ηνπ γαζηξεληεξνιφγνπ - αζθνχληα θαζήθνληα ΗΔ κε θξηηήξην επηινγήο ηελ ρακειφηεξε ηηκή. Θα ζέιακε λα καο ελεκεξψζεηε ζε πνηφλ Νφκν θαη άξζξν αλαθέξεηαη φηη θξηηήξην επηινγήο ηνπ Ηαηξνχ Δξγαζίαο είλαη ν θζελφηεξνο Ηαηξφο θαη, κάιηζηα, ζπγθξίλνληαο Δηδηθεπκέλν Ηαηξφ Δξγαζίαο κε αλεηδίθεπην ζηελ Ηαηξηθή ηεο Δξγαζίαο θαη απιψο αζθνχληα θαζήθνληα ΗΔ; Οκνίσο ζα ζέιακε λα καο ελεκεξψζεηε αλ ν Γαζηξεληεξνιφγνο πνπ θαηέιαβε ηε ζέζε σο αζθψλ θαζήθνληα Ηαηξνχ Δξγαζίαο, ζηελ βαζηθή ηνπ εηδηθφηεηα ηελ Γαζηξεληεξνινγία, φηαλ ππνβάιιεη ηνλ αζζελή ζε κία π.ρ γαζηξνζθφπηζε ακείβεηαη κε ηελ ψξα δειαδή γαζηξνζθφπεζε = 20 επξψ ηελ ψξα!!! ε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκβαίλεη απηφ, επηβεβαηψλεηαη ην γεγνλφο φηη αζθεί ηελ Ηαηξηθή ηεο Δξγαζίαο σο πάξεξγν θαη ζηε βαζηθή ηνπ ηαηξηθή εηδηθφηεηα ακείβεηε θαηά πξάμε θαη πεξίπησζε, ελψ ηελ Ηαηξηθή ηεο Δξγαζίαο ηελ αληηκεησπίδεη σο ππνδεέζηεξε εηδηθφηεηα θαη σο «ζπκπιήξσκα» ζην εηζφδεκά ηνπ, αθνχ απνδέρεηαη ακνηβή κε ηελ ψξα. Δίρακε αθνχζεη ην «πίηζα κε ην κέηξν» αθνχζακε θαη ην «ηαηξφο κε ηελ ψξα», πηζαλψο λα αλακέλνπκε «ακνηβή κε ην θηιφ»... Δπίζεο, ζα ζέιακε λα καο ελεκεξψζεηε αλ ν γαζηξεληεξνιφγνο πνπ θαηέιαβε ηε ζέζε ηνπ Δηδηθνχ Ηαηξνχ Δξγαζίαο είλαη ζπκβεβιεκέλνο κε άιινλ αζθαιηζηηθφ θνξέα θαη, αλ λαη, αλ πξνζθφκηζε άδεηα απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα πνπ ηνπ επηηξέπεη λα αζθεί θαζήθνληα Ηαηξνχ Δξγαζίαο. Δπίζεο, αθνχ σο αξκφδηα ππεξεζία απνδέρεζηε: 1. ηελ ζχγθξηζε ηνπ Δηδηθεπκέλνπ Ηαηξνχ Δξγαζίαο κε ηνλ «αζθνχληα» θαζήθνληα Ηαηξνχ Δξγαζίαο, 2. ηελ ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο, 3. ηελ εξκελεία ησλ Νφκσλ θαηά πσο εζείο ζεσξείηε ελεκεξψζηε καο πνπ ζα απαζρνιεζεί ν Δηδηθφο Ηαηξφο Δξγαζίαο, φηαλ δελ κπνξεί λα αζθήζεη ηελ Ηαηξηθή εηδηθφηεηα πνπ θαηέρεη θαη κφλν απηή αζθεί; Δπηπιένλ, ελεκεξψζηε καο αλ ε απνδνρή φισλ ησλ σο άλσ απφ εζάο θαη ηελ ππεξεζία ζαο ζεκαίλεη ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Να επηζεκάλνπκε επίζεο φηη θαη ζηηο δχν επηζηνιέο πνπ καο έρεηε απνζηείιεη σο Γηεπζπληήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά γηα ηελ πξαγκαηηθή παξνρή ππεξεζηψλ εξγαζίαο πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη εξγνδφηεο, ηνπλαληίνλ ππάξρεη «εξκελεία ησλ λφκσλ» θαηά ην δνθνχλ. ε θακία Ννκνζεζία δελ αλαθέξεηαη πσο: «Καη εμαίξεζε πξνζιακβάλεηαη Ηαηξφο Δξγαζίαο ν θζελφηεξνο θαη κάιηζηα λα ζπγθξίλεηαη ν Δηδηθεπκέλνο επί 4 έηε ζηελ Ηαηξηθή ηεο Δξγαζίαο κε ηνλ αζθνχληα θαζήθνληα Ηαηξνχ Δξγαζίαο», πνπ δελ έρεη νχηε κία ψξα εηδίθεπζεο ζηνλ ηνκέα απηφ, θαη επηπιένλ αζθεί δχν Ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θάηη πνπ απαγνξεχεηαη απφ ην Νφκν. Πξνθαλψο, ζεσξείηαη σο ν θαζ χιελ αξκφδηνο θνξέαο ηήξεζεο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ζηελ πξφζιεςε Δηδηθνχ Ηαηξνχ Δξγαζίαο απ ηηο επηρεηξήζεηο, φηη ην λα ζπγθξίλεηαη ν Δηδηθεπκέλνο Ηαηξφο Δξγαζίαο κε ηνλ «παξηζηάλνληα» ηνλ Ηαηξφ Δξγαζίαο είλαη νξζφ. Θα ζέιακε λα καο απαληήζεηε ζε έλα απιφ εξψηεκα «αλ πάζεηε έλα έκθξαγκα, ζα πάηε ζηνλ Καξδηνιφγν θαη ζα ηνλ ξσηήζεηε ηελ ακνηβή ηνπ. Αλ ζαο θαλεί «αθξηβφο», πξνθαλψο ζα απεπζπλζείηε ζε γπλαηθνιφγν - αζθνχληα θαζήθνληα Καξδηνιφγνπ γηαηί ζα είλαη θζελφηεξνο; Αλ ππνζηεί εξγαηηθφ αηχρεκα θάπνηνο απ ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ αζθνχληα Ηαηξφ Δξγαζίαο, ηί ζα ηνπ απαληήζεηε; Πσο ζπλαίλεζα ζηελ πξφζιεςή ηνπ θαηφπηλ, ελδερνκέλσλ, ςεπδψλ βεβαηψζεσλ ησλ ππεπζχλσλ ηεο επηρείξεζεο θαη επεηδή ε πξνζθνξά ηνπο ήηαλ νηθνλνκηθφηεξε; Έρεηε αλαινγηζηεί ηηο επζχλεο ζαο; Απηφ πξνβιέπνπλ νη ελ ιφγσ Νφκνη πνπ θαιείζηε, απαξέγθιηηα, λα επηβάιιεηε; Μέιεκα ησλ εηδηθψλ Ηαηξψλ εξγαζίαο είλαη ε Τγεία θαη εξγνδφηεο. Κάζε εμήγεζε Νφκσλ πέξαλ απηνχ ηνπ νξηζκνχ καο ππνηηκά σο επηζηήκνλεο θαη σο αλζξψπνπο. αο ελεκεξψλνπκε, δε, επεηδή δελ είλαη δπλαηφλ λα απφζρνπκε απφ ηε δηαθχιαμε ησλ ζπκθεξφλησλ καο, πσο ήδε είλαη ελήκεξνο ν Δηζαγγειέαο Πιεκκειεηνδηθψλ Αζελψλ γηα ηελ de facto θαηάξγεζε πνπ επηρεηξείηαη απφ ηνπο θνξείο πνπ ππάξρνπλ αθξηβψο γηα λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Με ηελ ξεηή επηθχιαμε ησλ λνκίκσλ δηθαησκάησλ καο. Με Δθηίκεζε Ζ Πξφεδξνο ηνπ Γ.. H Γεληθή Γξακκαηέαο ηνπ Γ. Αιθηλφε Κξηθέιια ΚΟΗΝ : ΤΠΟΤΡΓΌ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝ ΑΦΑΛΗΖ θ.. ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΔΠΔ θ. Μ. ΥΑΛΑΡΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟΤ ΗΑΣΡΗΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ θ. Μ. ΒΛΑΣΑΡΑΚΟ ΠΡΟΔΓΡΟ ΠΟΔ-ΟΣΑ θ. Θ. ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟ θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζην ΚΔ..Τ.. ην Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο αλαηίζεηαη θαη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ν έιεγρνο ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ, ε θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ. 2. Σν πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηε Γηεχζπλζε Γξακκαηείαο ηνπ ΚΔ..Τ., ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 ηνπ λφκνπ 1278/1982, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 13 ηνπ λ. 3309/2003 (304 Α), κεηαθέξεηαη ζην ΚΔ..Τ. κε ηελ ίδηα εξγαζηαθή ζρέζε, ηελ νξγαληθή ζέζε, βαζκφ, θιάδν θαη εηδηθφηεηα πνπ θαηέρεη. Ο Γηεπζπληήο θαη νη πξντζηάκελνη ησλ ηκεκάησλ εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο σο Γηεπζπληήο θαη πξντζηάκελνη ηεο Γηεχζπλζεο Γξακκαηείαο θαη ησλ ηκεκάησλ αληίζηνηρα. Γηαδηθαζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε γηα πιήξσζε ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ζπλερίδνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΚΔ..Τ. Σν πξνζιακβαλφκελν πξνζσπηθφ θαη νη αληίζηνηρεο νξγαληθέο ζέζεηο κεηαθέξνληαη ζην ΚΔ..Τ. Οη δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη εμέιημε, ηε κηζζνδνζία, ην αζθαιηζηηθφ θαη ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο ηνπ κεηαθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη κεηά ηελ έληαμή ηνπ ζην ΚΔ..Τ. Ζ κηζζνδνζία ηνπ κεηαθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ΚΔ..Τ. ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ. Άξζξν 6 Πξνζσπηθφ ΚΔ..Τ. Σν άξζξν 9 ηνπ λφκνπ 1278/1982, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «1. Με Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζπληζηψληαη ζέζεηο εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, πνπ απαζρνινχληαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ δηάξθεηαο πέληε εηψλ, πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη. Σα εηδηθφηεξα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔ..Τ. θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν Ζ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ απηψλ γίλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3812/2009 (Α' 234). 2. Με Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ζπληζηψληαη ζέζεηο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, πνπ απαζρνιείηαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη πξνζιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2190/ Γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 επηηξέπεηαη ε απφζπαζε ππαιιήισλ, κφληκσλ ή απαζρνινχκελσλ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ή ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ηνπ, ησλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ λνζνθνκείσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. Ζ απφζπαζε δηελεξγείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γ.. ηνπ ΚΔ..Τ. θαη ηνπ θνξέα πνπ αλήθεη νξγαληθά ν ππάιιεινο, έρεη δηάξθεηα έσο ηξία έηε θαη δχλαηαη λα αλαλεψλεηαη. 4. Γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ ζηηο ζέζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ πξνζφληα δηνξηζκνχ νξίδνληαη: α. γηα ηηο ζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, απηά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λφκνπ 1943/1991 (Α' 50), β. γηα ηηο ζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 απηά πνπ πξνβιέπνληαη γηα θάζε θιάδν ή εηδηθφηεηα απφ ην π.δ. 50/2001 (Α' 39). 5. Ζ ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3205/2003 (Α' 297) θαη ηνπ λφκνπ 3833/2010 (Α' 40)». Άξζξν 7 Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λφκνπ 1278/1982 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο εγθξίλεηαη Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔ..Τ., κε ηνλ νπνίν ξπζκίδνληαη ηδίσο: α) ε απαξηία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, ε ζχγθιεζε ησλ ηαθηηθψλ θαη έθηαθησλ ζπλεδξηάζεσλ, ε λφκηκε αλαπιήξσζε ηνπ Πξνέδξνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο, ε θαηάξηηζε ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ηεο κνξθήο ησλ εηζεγήζεσλ, β) ε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, γ) ν ηξφπνο δεκηνπξγίαο εηδηθψλ Δπηηξνπψλ απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, δ) νη ιεπηνκέξεηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, ε) ε ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη ν πεηζαξρηθφο έιεγρνο ηνπ πξνζσπηθνχ, ζη) ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεχζπλζεο Γξακκαηείαο, ηα θαζήθνληα ησλ πξντζηακέλσλ ησλ Σκεκάησλ, ηα θαζήθνληα ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ κφληκσλ Δπηηξνπψλ, δ) ν έιεγρνο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη θάζε άιιν ζέκα νξγάλσζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμππεξέηεζε ζθνπψλ ζπλδεφκελσλ κε ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ. ην ηέινο θάζε ρξφλνπ ην πνζφ ηνπ εηδηθνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔ..Τ.». Άξζξν 8 εργασiαυγεία 5 Πφξνη ηνπ ΚΔ..Τ. α) Πάγηα εηήζηα επηρνξήγεζε απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηελ θάιπςε κηζζνινγηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. β) Δίζπξαμε παξαβφινπ απφ ηνπο δηνξγαλσηέο επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ θάζε κνξθήο εθ φζνλ ηηο επηρνξεγνχλ, ην νπνίν θαηαηίζεηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ΚΔ..Τ. θαη ινγαξηαζκνχ αθαηξείηαη κε ηελ ηαθηηθή επηρνξήγεζε ηνπ επφκελνπ έηνπο. γ) Απφ θαηαβνιή δσξεψλ, θιεξνδνζηψλ, ρνξεγηψλ θαη επηρνξεγήζεσλ απφ ηξίηνπο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε αλάξηεζεο ησλ πξάμεσλ θαη ησλ πνζψλ ζην δηαδίθηπν. Άξζξν 9 Απνδεκίσζε κειψλ Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λφκνπ 1278/1982 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαζνξίδεηαη ε απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλά ζπλεδξίαζε, φπσο θαη ε απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ κειψλ ησλ κφληκσλ επηηξνπψλ αλά ζπλεδξίαζε. Ζ ζπκκεηνρή ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε δελ απνδεκηψλεηαη. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β Δπηζηεκνληθέο Ηαηξηθέο Κνηλφηεηεο Άξζξν 10 χζηαζε Δπηζηεκνληθψλ Ηαηξηθψλ Κνηλνηήησλ 1. Γηα θάζε ηαηξηθή εηδηθφηεηα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 3 ζπζηήλεηαη «Δπηζηεκνληθή Ηαηξηθή Κνηλφηεηα». Δάλ αλαγλσξηζηεί θάπνηα λέα ηαηξηθή εηδηθφηεηα ζπζηήλεηαη αληίζηνηρε Δπηζηεκνληθή Κνηλφηεηα. Δάλ δηαγξαθεί θάπνηα εηδηθφηεηα, ε ππάξρνπζα Δπηζηεκνληθή Κνηλφηεηα θαηαξγείηαη. Οη Δπηζηεκνληθέο Ηαηξηθέο Κνηλφηεηεο είλαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πνπ ππάγνληαη ζηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. ην Σκήκα Ηαηξηθνχ θαη ινηπνχ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικάησλ Τγείαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηεξείηαη κεηξψν ησλ Δπηζηεκνληθψλ Κνηλνηήησλ, νη νπνίεο εγγξάθνληαη πξνζσξηλά, θαηφπηλ αηηήζεσο δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ηαηξψλ ηεο θάζε εηδηθφηεηαο θαη νξηζηηθά κε ηελ θαηάζεζε νλνκαζηηθήο ιίζηαο φισλ ησλ κειψλ ηνπο θαη ηνπ εθιεγκέλνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ. Ζ νξηζηηθή ζπκπεξίιεςε ζην κεηξψν κηαο Δπηζηεκνληθήο Κνηλφηεηαο, κεηά απφ έιεγρν φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηζνδπλακεί κε αλαγλψξηζή ηεο.

6 6 εργασiαυγεία 5

7 εργασiαυγεία 57

8 ΤΡΩΠΑΪΚΔΟΓΗΓΙ ΔΠΡΟΣΑΙΑΣΗ ΤΓΔΙΑ εργασiαυγεία ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΔΚΓΟΖ ΣΖ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (Δ.Δ.Ι.Δ.Π.) jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Γηα επηθνηλσλία θαη απνζηνιή θεηκέλσλ νη ζπλάδειθνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη κε κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ.Η.Δ.Π. ΞΖΞΖ Δθδφηεο (Τπεχζπλνο ζχκθσλα κε ην Νφκν): Θ.Κ. Κσλζηαληηλίδεο, Ηαηξφο Δξγαζίαο ΗΑΓΗΚΔΤΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΠΡΟ Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΔΤΟΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΣΟΤ Η..Α. ΑΝΣΗΘΔΣΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΠΔΡΗ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ Ζ Δπηηξνπή Νέσλ Ηαηξψλ θαη Δηδηθεπφκελσλ ηνπ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ εθθξάδεη ηελ πιήξε αληίζεζή ηεο ζην ππφ θαηάζεζε ζηε Βνπιή ζρέδην λφκνπ γηα ηελ Ηαηξηθή εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ηελ πιήξε αληίζεζή ηεο ζηηο κεζφδνπο πνπ αθνινπζήζεθαλ, ηφζν γηα ηελ εθπφλεζε ηφζν θαη γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ λφκνπ. Παξαηίζεληαη νη ελζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη εθηηκήζεηο γηα ην γεληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν θηλείηαη ην λνκνζρέδην. ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΣΑ ΑΡΘΡΟ / ΕΝΣΑΕΙ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α / ΑΝΑΜΟΡΦΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΤΓΔΗΑ (ΚΔΤ) ΆΡΘΡΑ 1-9 ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ηξνπνπνηείηαη ε λνκηθή ππφζηαζε ηνπ ΚΔΤ ζε λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο, δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο. Καζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο θάζε κφληκεο Δπηηξνπήο ηνπ ΚΔΤ. πγθεθξηκέλα γηα ηελ Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο, ηεο νπνίαο ηα κέιε επίζεο νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο. Πξνηείλεη ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Κέληξσλ θαη ησλ Μνλάδσλ ηνπο, πνπ παξέρνπλ εηδίθεπζε ζε θχξηα εηδηθφηεηα. Πξνηείλεη πξνο ην Γ ηνπ ΚΔΤ, ηε ζχζηαζε, αμηνιφγεζε θαη θαηάξγεζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Κέληξσλ θαη ησλ Μνλάδσλ ηνπο. Πξνηείλεη εμεηαζηέο, αμηνινγεηέο, θξηηέο, ζεκαηνδφηεο θάζε εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ επηζηεκψλ πγείαο. Γέρεηαη παξάβνιν αμίαο ίζεο κε ην 2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ απφ ηηο δηνξγαλψηξηεο εηαηξίεο. Πξνηείλεη ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. Δθηηκά ηηο αλάγθεο θαη πξνηείλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηαηξψλ πνπ απαηηνχληαη αλά εηδηθφηεηα. Πξνηείλεη ηνλ θαζνξηζκφ, δηαρσξηζκφ, ζπγρψλεπζε θαη θαηάξγεζε ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ. Μπνξεί λα αλαζέηεη κειέηεο θαη θάζε άιιν έξγν ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Ζ Δπηηξνπή Ολνκαηνινγίαο, ηεο νπνίαο ηα κέιε νξίδνληαη επίζεο απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη ε νπνία έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα πξνηείλεη ηελ θνζηνιφγεζε θαη αλαζεψξεζε ηεο θνζηνιφγεζεο ησλ πξάμεσλ φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. Δπηπιένλ, φπσο θαη ε Δπηηξνπή Υξφλησλ παζήζεσλ, κπνξεί λα αλαζέηεη κειέηεο ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο θαη λα ηνπο νξίδεη εηζεγεηέο ζε εηδηθά αληηθείκελα. Χο πξνο ηνπο πφξνπο ηνπ ΚΔΤ αλαθέξνληαη: ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΤΤΚΚΑ είζπξαμε παξαβφινπ απφ ηηο εηαηξίεο δσξεέο, θιεξνδνζίεο, ρνξεγίεο θαη επηρνξεγήζεηο απφ ηξίηνπο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β / ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΗΑΣΡΗΚΔ ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ ΆΡΘΡΑ Αξ. 10) ΤΣΑΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ Μηα θνηλφηεηα γηα θάζε εηδηθφηεηα, ε νπνία θαηαξγείηαη αλ θαηαξγεζεί ε εηδηθφηεηα. Κνηλφηεηεο λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Αξ. 11) ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ Δηζήγεζε ζην ΚΔΤ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ θαη πξσηνθφιισλ γηα ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο. Δηζήγεζε ζην ΚΔΤ ηνπ ηδαληθνχ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ηαηξψλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, ηνπ ηδαληθνχ αξηζκνχ αλά εηδηθφηεηα, ηνπ ηδαληθνχ αξηζκνχ εηδηθεπφκελσλ αλά εηδηθφηεηα θαη ησλ ζέζεσλ εηδίθεπζεο παλειιαδηθά θαη ζε θάζε Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν. Δηζήγεζε ζην ΚΔΤ γηα ηε ζπγθξφηεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ απέληαμε Δθπαηδεπηηθψλ Κέληξσλ θαη Μνλάδσλ. Πξφηαζε ησλ κειψλ ησλ ζσκάησλ εμεηαζηψλ, εθιεθηφξσλ, θξηηψλ θαη αμηνινγεηψλ. Αξ. 12) ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΟΡΟΗ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ Σα Καηαζηαηηθά ησλ Δπηζηεκνληθψλ Κνηλνηήησλ θαηαξηίδνληαη κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα. Οη Κνηλφηεηεο κπνξνχλ λα εληζρχνληαη απφ θαηαβνιή δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ' / ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ / ΑΡΘΡΟ 13 Με Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ πγείαο θαη γλσκνδφηεζε ηνπ ΚΔΤ κπνξεί λα θαηαξγεζεί εηδηθφηεηα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο θαη λα ξπζκηζηεί ε νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε αλαγλψξηζε ηνπ ηίηινπ γηα ηνπο ηαηξνχο πνπ εθπαηδεχνληαη ηε ζηηγκή ηεο θαηάξγεζεο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ / ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΆΡΘΡΑ Άξ. 14) ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ Σα ΔΚ απνηεινχληαη απφ ΔΜ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα νξηζηνχλ λνζνθνκεία ηεο ίδηαο ή φκνξσλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ. Πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη ΔΜ: Ννζνθνκεία ΔΤ, ΑΔΗ θιπ. Καη λνζνθνκεία λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ θνηλσθεινχο θαη κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. Να δηαζέηνπλ Τιηθνηερληθή ππνδνκή αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Να ιεηηνπξγνχλ ζην λνζνθνκείν ηκήκαηα θαη άιισλ εηδηθνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ζθαηξηθήο αληίιεςεο πάλσ ζην αληηθείκελν. Να ζηειερψλνληαη ηνπιάρηζηνλ κε έλαλ πληνληζηή Γηεπζπληή ή Γηεπζπληή ΔΤ ή Καζεγεηή ή Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θαη έλαλ ηνπιάρηζηνλ αθφκα εηδηθεπκέλν ηαηξφ ζε νξγαληθή ζέζε. Σα ΔΚ θαζνξίδνληαη κε Τπνπξγηθή Απφθαζε, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ ΚΔΤ, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δπηζηεκνληθήο Κνηλφηεηαο θάζε εηδηθφηεηαο. Αξ. 15) ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΜ Σξηκειείο Δπηηξνπέο νη νπνίεο ζπληζηψληαη κεηά απφ εηζήγεζε ησλ Δπηζηεκνληθψλ Κνηλνηήησλ ζην ΚΔΤ θαη γλσκνδφηεζε απηνχ ζηνλ Τπνπξγφ Τγείαο. Απνηεινχληαη απφ έλα κέινο ΓΔΠ, έλαλ πληνληζηή Γηεπζπληή ηνπ ΔΤ ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο θαη ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο νηθίαο Δπηζηεκνληθήο Κνηλφηεηαο. Ζ αμηνιφγεζε ησλ ΔΜ γίλεηαη θάζε 5 ρξφληα. Δάλ θάπνηα ΔΜ θξίλεηαη αθαηάιιειε, αίξεηαη ν ραξαθηεξηζκφο ηεο σο εθπαηδεπηηθή, δελ δηνξίδνληαη λένη εηδηθεπφκελνη θαη νη ππάξρνληεο κεηαθέξνληαη ζε άιιεο ΔΜ. Αξ. 16) Ο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο θάζε ΔΚ εγθξίλεηαη κε Τπνπξγηθή Απφθαζε θαηφπηλ εηζήγεζεο ζην ΚΔΤ, ηεο Δπηζηεκνληθήο Κνηλφηεηαο. Αξ. 17) ΔΝΗΑΗΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Ζ εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηείηαη κε θπθιηθή ελαιιαγή ησλ εηδηθεπφκελσλ ζηηο ΔΜ. Οη θελέο ζέζεηο θάζε ΔΚ αλαθνηλψλνληαη δχν θνξέο εηεζίσο θαη νη λένη δηνξηζκνί εηδηθεπφκελσλ ζηα ΔΚ γίλνληαη δχν θνξέο εηεζίσο. Αξ. 18) ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΑΡΗΘΜΟΤ ΘΔΔΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ εηδίθεπζεο πνπ πξέπεη λα πθίζηαληαη ζηελ επηθξάηεηα, θαζνξίδεηαη κε ηα εμήο θξηηήξηα ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ, κε βάζε δηεζλή θξηηήξηα θαη ηνλ πγεηνλνκηθφ ράξηε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ΔΚ γηα επαξθή εθπαίδεπζε ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ ηαηξηθήο ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο ζε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο. Αξ. 19) ΤΝΣΟΝΗΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ, ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΤΝΣΟΝΗΣΖ, ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Με απφθαζε ηνπ Γ ηεο νηθείαο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο, νξίδεηαη ν πληνληζηήο Δθπαίδεπζεο θάζε ΔΚ. ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο Καζνξηζκφο πξνγξάκκαηνο ελαιιαγήο εηδηθεπφκελσλ ζηηο ΔΜ Σνπνζέηεζε ησλ εηδηθεπφκελσλ ζηηο ΔΜ Έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ πεξάησζεο εθπαίδεπζεο χζηαζε αιιαγήο εηδηθφηεηαο ζε εηδηθεπφκελν Αξ. 20) ΒΗΒΛΗΑΡΗΟ ΔΗΓΗΚΔΤΟΜΔΝΟΤ Καηαγξάθεηαη ε εθπαίδεπζε θαη ιακβάλεηαη ππφςηλ ζηηο εμεηάζεηο ιήςεο εηδηθφηεηαο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Έ / ΔΝΑΡΞΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖ ΛΖΦΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΑΡΘΡΑ Αξ. 21) Οη θάηνρνη άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο κπνξνχλ λα εηδηθεπηνχλ ζε κηα απφ ηηο αλαγλσξηζκέλεο εηδηθφηεηεο. Αξ. 23) Οη εμεηάζεηο πξνο ιήςε ηεο εηδηθφηεηαο είλαη πξνθνξηθέο, θαη' εμαίξεζε γξαπηέο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ηξεηο θνξέο αλά έηνο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ' / ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Βεβαίσζε ''επαξθνχο εθπαίδεπζεο'' ρνξεγείηαη ζηνπο εηδηθεπκέλνπο ηαηξνχο πνπ ζα έρνπλ ζπγθεληξψζεη ηνπιάρηζηνλ 250 κφξηα εληφο πέληε εηψλ απφ επηζηεκνληθέο εθδειψζεηο. Ζ βεβαίσζε ζπλεθηηκάηαη γηα ηελ θαηάιεςε ζέζεο ζε δεκφζην θνξέα ή γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ θαη απνηειεί απαξαίηεηα πξνυπφζεζε γηα ηε δηαηήξεζε ηέηνηαο ζέζεο ή ζχκβαζεο θαη γηα ηηο θξίζεηο αμηνιφγεζεο ζην ΔΤ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 18 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ εηδίθεπζεο παλειιελίσο, ιακβάλεηαη ππφςε ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ ησλ Διιεληθψλ Ηαηξηθψλ ρνιψλ πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλνη πέληε ρξφληα πξηλ, ζην δεχηεξν έηνο (δηάηαμε 4) Όζνη εηδηθεπφκελνη ππεξεηνχλ ζε ΔΜ πνπ ζα αμηνινγεζνχλ σο αλεπαξθείο, κεηαηίζεληαη κε ηζνθαηαλνκή ζε άιιεο ΔΜ ηνπ ίδηνπ ή άιισλ ΔΚ ηεο ίδηαο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο (δηάηαμε 7) Όηαλ εθδνζεί ε Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί θαζνξηζκνχ ησλ ΔΚ, νη πθηζηάκελνη πίλαθεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο κεηαθέξνληαη θαη' απφιπηε ρξνληθή πξνηεξαηφηεηα απφ ηηο πθηζηάκελεο ΔΜ ζηα αληίζηνηρα ΔΚ. ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΔΝΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 415/94 ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ κφλν γηα ηνπο ηαηξνχο πνπ εηδηθεχνληαη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. Δθηφο αλ νη ίδηνη επηζπκνχλ λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ λφκνπ, νπφηε εληφο εμακήλνπ απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ, ππνβάιινπλ αίηεζε ζην ΤΤΚΚΑ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙ Σν παξφλ ζρέδην λφκνπ ην νπνίν αθνξά έλα ηφζν θιέγνλ δήηεκα γηα ηνπο εηδηθεπφκελνπο, ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, εθηφο ηνπ φηη εθπνλήζεθε ρσξίο θαλ λα πξνεγεζεί δηάινγνο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κειψλ, ζα δεκηνπξγήζεη έληνλα πξνβιήκαηα, ηφζν ιφγσ ηεο βάζεο ζηελ νπνία ζα ζηεξηρζεί, φζν θαη ιφγσ ησλ εμαηξεηηθά αδηαθαλψλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηερφκελνχ ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα. 1) Γεκηνπξγείηαη έλα ζρέδην αμηνιφγεζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ ππαξρφλησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ, ρσξίο θαλ λα έρεη πξνεγεζεί ν ζρεδηαζκφο ελφο ζσζηνχ Τγεηνλνκηθνχ ράξηε, δηαδηθαζία ζηελ νπνία πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη ελδηαθεξφκελνη, ηαηξνί, επηδεκηνιφγνη, εηδηθνί επηζηήκνλεο, αθφκα θαη ηνπηθνί θνξείο. Δπίζεο, είλαη αδχλαηνο ν ζρεδηαζκφο ηνπ ράξηε απηνχ, ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςηλ νη γεσγξαθηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ρψξαο καο, ε ειηθηαθή θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ, ν επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ θαηνίθσλ ηεο θάζε πεξηνρήο, νη ζπρλφηεξα εκθαληδφκελεο αζζέλεηεο. Σα δηεζλή θξηηήξηα δελ απνηεινχλ θαλφλα γηα φιεο ηηο ρψξεο. 2) Οη Δπηηξνπέο αμηνιφγεζεο θαζψο θαη ην ζχκπιεγκα ΤΤΚΚΑ Δπηζηεκνληθέο Ηαηξηθέο Κνηλφηεηεο ΚΔΤ κέιε ΓΔΠ- Γηεπζπληέο ΔΤ, απνηεινχλ ήδε ην ζχλνιν ησλ ζεζκψλ νη νπνίνη αμηνινγνχζαλ έσο ζήκεξα ηα δεκφζηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαη θέξνπλ ηεξάζηηα επζχλε γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία απηά έρνπλ πεξηέιζεη, θαζψο θαη ηεξάζηηα επζχλε γηα ηελ ειιεηπή εθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπφκελσλ ηεο ρψξαο. Ζ πξνηεηλφκελε αμηνιφγεζε απφ ην ήδε ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην εγείξεη έληνλεο ακθηβνιίεο σο πξνο ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη νδεγεί ζηελ απφιπηε βεβαηφηεηα, φηη ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν θαηάξγεζεο κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ θιηλψλ θαη θιηληθψλ. 3) Αληίζηνηρε έλζηαζε ππάξρεη φζνλ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ εηδηθφηεηαο. Καη κφλν απφ ηε δηαηχπσζε ηνπ θεηκέλνπ, είλαη νινθάλεξν φηη κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ΔΜ θαη ησλ αλαγθψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο, έηζη φπσο απηέο θαζνξίδνληαη απφ ην ζρέδην λφκνπ, νη ήδε ππάξρνπζεο ζέζεηο εηδηθφηεηαο ζα κεησζνχλ θαηά πνιχ. Έρεη εμάιινπ δηαηππσζεί θαη επηζήκσο ε άπνςε πξφζεζε ηνπ θχξηνπ Γαηζέξε γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο κεηψζεηο ζέζεσλ. Δίλαη επίζεο γλσζηέο νη απφςεηο πιεηάδαο εθ ησλ ήδε ππαξρνπζψλ Δπηζηεκνληθψλ Δηαηξεηψλ, φηη είλαη απαγνξεπηηθή πιένλ ε ''παξαγσγή'' εηδηθψλ ηαηξψλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο. 4) Ζ κεηαθνξά ησλ ήδε ππαξρφλησλ ιηζηψλ αλακνλήο απφ ηηο ΔΜ ζηα ΔΚ θαη ν δηνξηζκφο εηδηθεπφκελσλ θάζε έμη κήλεο, κε ηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ εηψλ εθπαίδεπζεο ζε πνιιέο εηδηθφηεηεο, πξφθεηηαη λα δεκηνπξγήζεη ρανηηθή θαη αλεμέιεγθηε θαηάζηαζε ζην ήδε πξνβιεκαηηθφ ζέκα ησλ αλακνλψλ γηα ηελ έλαξμε ή ηε ζπλέρηζε ηεο εηδηθφηεηαο. Με δεδνκέλν επίζεο φηη έρεη ήδε θαηαξγεζεί ν δηνξηζκφο ζε πξνζσπνπαγή ζέζε,θαηά ηε δηάξθεηα άδεηαο θπήζεσο, ελψ θαηαξγνχληαη θαη νη ζέζεηο ππεξάξηζκσλ. Δθηφο απηνχ, πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία ιφγσ ησλ θελψλ πνπ ζα δεκηνπξγνχληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, απφ ηε κε θάιπςε ησλ ζέζεσλ ησλ εηδηθεπφκελσλ ησλ νπνίσλ ιήγεη ε ζεηεία. 5) Σεξάζηην δήηεκα απνηεινχλ επίζεο ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία νη εηδηθεπφκελνη ζα ηνπνζεηνχληαη ζηηο θαηά ηφπνπο ΔΜ. Απφ ην παξφλ ζρέδην λφκνπ, νπδεκία δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο εμαζθαιίδεηαη, ηφζν ιφγσ αλππαξμίαο ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ γηα ηελ θάζε ηνπνζέηεζε, φζν θαη ιφγσ ηεο κέρξη ζήκεξα ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο φζνλ αθνξά ηελ επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή πξνψζεζε ζπλαδέιθσλ κε φρη θαη ηφζν αμηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. 6) Ο ξφινο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ πληνληζηή Δθπαίδεπζεο, φζνλ αθνξά ηφζν ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ Βηβιηαξίνπ Δηδηθεπφκελνπ, φζν θαη ζηηο ελδερφκελεο ζπζηάζεηο γηα αιιαγή εηδηθφηεηαο. Δίλαη ήδε γλσζηή ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηηο ζρέζεηο Γηεπζπληψλ- Δηδηθεπφκελσλ, ηδηαίηεξα ζηα Παλεπηζηεκηαθά λνζνθνκεία θαη ηδηαίηεξα ζε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο. Τπάξρνπλ εχινγεο ακθηβνιίεο γηα ην θαηά πφζν ην Βηβιηάξην ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν θαηαγξαθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη φρη ζαλ βηβιίν γεληθφηεξεο θαηαγξαθήο ''αλάξκνζησλ'' ζπκπεξηθνξψλ. Σίζεηαη δειαδή επζέσο ζε ακθηζβήηεζε, ε δπλαηφηεηα πνπ ζα έρεη ν εηδηθεπφκελνο λα δηεθδηθεί ηα δηθαηψκαηά ηνπ, π.ρ. ηελ θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ εθεκεξηψλ, ή ε ελδερφκελε θηλεηνπνίεζεδηακαξηπξία ηνπ ζα θαηαγξάθεηαη σο κειαλφ ζεκείν ηεο επίδνζήο ηνπ. Ζ ίδηα επηθπιαθηηθή ζθέςε δεκηνπξγείηαη θαη φζνλ αθνξά ζηηο ζπζηάζεηο πξνο ηνλ εηδηθεπφκελν γηα αιιαγή εηδηθφηεηαο. Με ην φιν ζθεπηηθφ, θαηαξγείηαη ε ειεπζεξία έθθξαζεο θαη ράλεηαη ε ηφζν πνιχηηκε ζρέζε δαζθάινπ καζεηή, ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηε δηθή καο επηζηήκε. 7) Σίζεηαη επίζεο ζνβαξφ δήηεκα φζνλ αθνξά ζηε δπλαηφηεηα θαηάξγεζεο εηδηθνηήησλ κέζσ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο. Γεκηνπξγείηαη θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν έλα πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο θαη επηζηεκνληθήο εμέιημεο ησλ ηαηξψλ, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηε δηαξθή αζηάζεηα θαη αλεζπρία γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ εμαζθάιηζε. Αδπλαηνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηί είδνπο επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε πξνηείλεη ην λνκνζρέδην ζε έλαλ εηδηθεπφκελν νπνηαζδήπνηε εηδηθφηεηαο ε νπνία ζα θαηαξγεζεί ελψ ν ίδηνο εηδηθεχεηαη. 8) Όζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ ΔΜ, ππάξρνπλ θάπνηα ζεκεία έλζηαζεο. Σα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ θνηλσθεινχο θαη θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα έρνπλ κεγάιν βαζκφ αθεξεγγπφηεηαο φζνλ αθνξά ζηε κηζζνδνζία ησλ εξγαδνκέλσλ, ήδε ππάξρεη πξφβιεκα κε ην Δ. Νηπλάλ. Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ΔΜ ε νπνία θξίλεηαη αλαγθαία θαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ήδε αλεπαξθεί ζε ζνβαξφηαην βαζκφ ν νπνίνο ζε πνιιά λνζνθνκεία θάλεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απαγνξεπηηθή. Ζ ιεηηνπξγία θαη άιισλ ηκεκάησλ ζην λνζνθνκείν πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ζθαηξηθήο αληίιεςεο πάλσ ζηελ εηδηθφηεηα. Ζ ήδε κεγάιε αλεπάξθεηα ζε Μνλάδεο Δληαηηθήο Θεξαπείαο Δλειίθσλ, Παίδσλ θαη Νενγλψλ, ε παληειήο έιιεηςε νξγαλσκέλσλ ηκεκάησλ Σξαχκαηνο, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ ΣΔΠ, απηά θαη κφλν απηά αλ ιάβεη θαλείο ππφςηλ, ράλεηαη θάζε επθαηξία ζθαηξηθήο αληίιεςεο φρη κφλν ηεο εηδηθφηεηαο αιιά θαη ην φξνπ «αζθαιήο αληηκεηψπηζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ». Ζ ζηειέρσζε ηεο θάζε ΔΜ απφ πιεπξάο πξνζσπηθνχ. Ο αξηζκφο ησλ εηδηθψλ θαη ησλ εηδηθεπφκελσλ δελ δχλαηαη λα κελ είλαη ζε άκεζε ζρέζε. Πέξα απφ ην ζεζκηθφ ξφιν ηνπ θάζε ηαηξνχ ζε θάζε ΔΜ, νθείιεη λα δίλεηαη ζεκαζία θαη ζηνλ νπζηαζηηθά εθπαηδεπηηθφ ηνπ ξφιν. Ζ ζηειέρσζε ησλ ΔΜ είλαη έλα πάξα πνιχ θξίζηκν δήηεκα ην νπνίν είλαη ζε ζπλάξηεζε ηφζν κε ηνλ πγεηνλνκηθφ ράξηε, φζν θαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο ηεο θάζε ΔΜ. 9) ην ΚΔΦ. Δ', άξζξν 21, ηίζεηαη ζε ακθηβνιία ν ηξφπνο ιήςεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, νξίδνληαο ''νη θάηνρνη άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο κπνξνχλ λα εθπαηδεπηνχλ ζε κηα απφ ηηο αλαγλσξηζκέλεο εηδηθφηεηεο''. Με δεδνκέλν φηη κφλν πξναπαηηνχκελν γηα ηελ άδεηα άζθεζεο είλαη ην πηπρίν, ε δηαηχπσζε ζα έπξεπε λα είλαη δηαθνξεηηθή έηζη ψζηε λα απνθεχγνληαη παξεμεγήζεηο. 10) Με ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην λφκνπ επζέσο επηηπγράλεηαη ε είζνδνο ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπφκελσλ. Ζ απφδνζε παξαβφινπ ζην ΚΔΤ απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο αιιά θαη ε ρξεζηκνπνίεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ απφ πιεπξάο ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ ΚΔΤ, δεκηνπξγεί εχινγα αλεζπρία γηα ην φξην παξέκβαζεο ησλ θνξέσλ απηψλ ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ εθάζηνηε θξηηεξίσλ ηα νπνία ζα ιακβάλνληαη ππφςηλ θαηά ηε δηαδηθαζία «παξαγσγήο»' ηαηξηθνχ δπλακηθνχ. ΤΜΠΕΡΑΜΑ Θεσξνχκε φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην λφκνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα βειηηψζεη ηελ παξερφκελε πξνο ηνπο εηδηθεπφκελνπο εθπαίδεπζε. Αληίζεηα, ζα νδεγήζεη ζε επηδείλσζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Θεσξνχκε απαξάδεθην θαη θνηλσληθά αλεχζπλν λα ρξεζηκνπνηείηαη ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εηδηθεπφκελσλ σο άιινζη γηα ηελ κείσζε ησλ ήδε ιηγνζηψλ ρξεκάησλ πνπ δίλνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Οη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο εξγάδνληαη νη εηδηθεπφκελνη, ρσξίο θαλ λα αθνινπζνχληαη ηα λφκηκα σξάξηα εξγαζίαο, επηδεηλψλνληαη ζπλερψο θαζψο ζπλερψο απμάλεηαη ν θφξηνο εξγαζίαο ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία. Πέξα απφ απηφ σζηφζν, ππάξρεη ε επζχλε φισλ καο απέλαληη ζηνπο πνιίηεο, ηδηαίηεξα απηή ηε δχζθνιε επνρή. Σν ΔΤ θαηαξξέεη θαζεκεξηλά θαη νη εηδηθεπφκελνη δίλνπλ ην κέγηζην ησλ δπλάκεψλ ηνπο, κε απηνζπζία γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αζζελψλ. Απηφ είλαη ην επάγγεικά καο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ζα ζηακαηήζνπκε λα δηεθδηθνχκε λνζνθνκεία πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, εθπαίδεπζε εθφδην γηα ηελ επηζηεκνληθή καο εμέιημε, αμηνπξεπείο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη κηζζνχο αλάινγνπο ηεο επζχλεο θαη ηεο πξνζπάζεηάο καο. Οη δεκνζηνλνκηθέο δπζθνιίεο ππάξρνπλ, ν πνιηηηζκφο ηεο ρψξαο καο σζηφζν, ζα θαλεί ζην θαηά πφζν ζα ζσζεί θαη ζα βειηησζεί ην Γεκφζην ζχζηεκα πγείαο. Καη γηα απηφ ην ζθνπφ ζα παιέςνπκε κέρξη ηέινπο. Λφγσ ηδηφηεηαο θαη ιφγσ αηζζήκαηνο δηθαίνπ. Δπηηξνπή Νέσλ Ηαηξψλ θαη Δηδηθεπφκελσλ Ηαηξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ

ΑΞΝΦΑΠΖ Ν ΞΝΟΓΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ

ΑΞΝΦΑΠΖ Ν ΞΝΟΓΝΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΑΓΑ: ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, /11/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ.ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΘΟΗΑΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΚΗΠΘΥΡΥΛ Ρ.Γ/λζε: Πηαδίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08)

ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08) ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ (ΣΑΚΟΓ 08) Γνκή θαη Σίηινη (Βαζίδεηαη ζηε ηαηηζηηθή Σαμηλφκεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ NACE Rev. 2 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο)

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΗV ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΜΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΗ ΑΚΟΛΟΤΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ.

ΗV ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΜΔ ΣΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΗ ΑΚΟΛΟΤΘΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ. ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΣΩΝ ΚΑΗ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ, ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ, ΤΚΔΤΑΗΑ, ΔΠΗΚΔΤΖ Κ.Λ.Π ΜΔΣΑΛΛΟΤ ΑΛΛΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α

ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο Α/ Α Α/ Α 1 2 3 ηφρνο πξνγξάκκαηνο Γηθαηνχρνη πξνγξάκκαηνο Δπηιέμηκεο Δλέξγεηεο-Γαπάλεο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΔΣΡΟ 123 Α AΤΞΖΖ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΩΝ ΓΔΩΡΓΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ» ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ βειηίσζε ζηε κεηαπνίεζε θαη εκπνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε»

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: «ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δπηβιέπνπζα: Σζηνύινπ Βαζηιηθή πνπδάζηξηα: Κόθθαιε Καιιηόπε ΑΘΖΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΣ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΤΜΠΡΑΞΔΗ ΓΖΜΟΗΟΤ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

31994L0063 ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ, Έρνληαο ππφςε:

31994L0063 ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ, Έρνληαο ππφςε: 31994L0063 Οδεγία 94/63/ΕΚ ηοσ Εσρωπαϊθού Κοηλοβοσιίοσ θαη ηοσ Σσκβοσιίοσ ηες 20ής Δεθεκβρίοσ 1994 γηα ηολ έιεγτο ηωλ εθποκπώλ πηεηηθώλ οργαληθώλ οσζηώλ (VOC) ποσ προέρτοληαη από ηελ αποζήθεσζε βελδίλες

Διαβάστε περισσότερα

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ

Θεσξεηηθφ Πιαίζην 4 ΓΔΝΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Δηζαγσγή 1 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ πξαγκαηηθφηεηα ζην ρψξν ηεο πγείαο ζήκεξα, ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπάξηζκεο δπζρέξεηεο ζε φια ηα επίπεδα πεξίζαιςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πξνβιήκαηα ζηελ πξσηνβάζκηα πεξίζαιςε, θπξίσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1/1/2011 θαη

α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1/1/2011 θαη ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΝΙΑΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΧΣΧΝ Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΦΑΛΙΗ - ΔΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ Ταρ. Γηεχζπλζε : Αγ. Κσλ/λνπ 8 Πιεξνθνξίεο ΙΓΡΤΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ

ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΔΝΣΡΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΔΝΣΡΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜ.ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ( ΔΦΟΓΙΑΜΟ & ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αγγελιδάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ

Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ Κ 105-2 ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΕ ΕΠΟΠ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΔΕΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 1 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΔΗΓΗΚΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ : ΔΛΗΓΑ 14 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΣΔΘΧΡΑΚΗΜΔΝΧΝ : ΔΛΗΓΑ 31 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΠΤΡΟΒΟΛΗΚΟΤ : ΔΛΗΓΑ 42 ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ

Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Πποκήπςξη Δπάζηρ: Κοςπόνια Καινοηομίαρ για Μικπομεζαίερ Επισειπήζειρ Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο.

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 196 11521 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ: Θ.ΠΑΝΑΓΟΤΛΙΑ ΣΗΛ. 2132010130 ΑΠΟΦΑΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η εθαξκνγή ηνπ Κιεηζηνύ Καηά Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ ζηα Ννζνθνκεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία

Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:Οπγάνυζη και λειηοςπγία ημήμαηορ επειγόνηυν πεπιζηαηικών ζηα ελληνικά νοζοκομεία Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο Δζηηαζκέλα Καζεκεξηλά Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο Μπνξεί λα εθαξκφδνληαη: Γηαθνξεηηθφο ηξφπνο, Πξνβιήκαηα Γηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα