Ευςτάκιοσ Λιάηοσ Eye Day Clinic

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευςτάκιοσ Λιάηοσ Eye Day Clinic"

Transcript

1 Ο ρόλοσ τθσ υαλοειδεκτομισ ςτισ πακιςεισ τθσ υαλοωχρικισ επιφάνειασ Ευςτάκιοσ Λιάηοσ Eye Day Clinic

2 Αναςκόπθςθ Ανατομία Πακιςεισ υαλοωχρικισ επιφάνειασ Ρόλοσ αποτελεςματικότθτα υαλοειδεκτομισ

3 Ανατομία υαλοειδοφσ Ινίδια κολλαγόνου ςε διάλυμμα υαλουρονικοφ οξζωσ Οπίςκιο υαλοειδζσ: Μεγαλφτερθ πυκνότθτα κολλαγόνου και μικρότερθ πυκνότθτα υαλουρονικοφ οξζωσ Ιςχυρότερθ πρόςφυςθ ςε περιοχζσ με λεπτι ILM: οπτικό νεφρο, μεγάλα αγγεία, κεντρικό βοκρίο, βάςθ υαλοειδοφσ

4 Ανατομία υαλοειδοφσ Προοδευτικι ρευςτοποίθςθ υαλοειδοφσ χθματιςμόσ κοιλοτιτων (lacunae) Οπίςκια αποκόλλθςθ υαλοειδοφσ (PVD): Πλιρθσ Μερικι Παραμονι υαλοωχρικισ ζλξθσ (ανϊμαλο PVD)

5 Ταλοωχρικι επιφάνεια (OCT imaging) Πρόςφυςθ: Ευρείασ βάςθσ επαφι (>1500μm) Ζλξθ: Μικρι επιφάνεια επαφισ Οξεία γωνία πρόςφυςθσ Διαταραχι αρχιτεκτονικισ κεντρικοφ βοκρίου

6 Πακολογία υαλοωχρικισ επιφάνειασ φνδρομο υαλοωχρικισ ζλξθσ Οπι ωχράσ κθλίδασ (πλιρουσ μερικοφ πάχουσ)

7 Ταλοωχρικι ζλξθ Περιωχρικι αποκόλλθςθ υαλοειδοφσ με εμμζνουςα πρόςφυςθ ςε μία ακτίνα 3mm από το κεντρικό βοκρίο + ανώμαλη ανατομία αμφιβλθςτροειδοφσ Ανϊμαλο PVD International Vitreomacular Traction Study (IVTS) Group Classification System (2012)

8 Ανϊμαλθ ανατομία αμφιβλθςτροειδοφσ Ρυτίδωςθ ILM Επιπζδωςθ εντυπϊματοσ κεντρικοφ βοκρίου Ψευδοκφςτεισ Ελκτικό κυςτεοειδζσ οίδθμα ωχράσ κθλίδασ Τποαμφιβλθςτροειδικό υγρό Ανατομικζσ ανωμαλίεσ φωτοχποδοχζων περιοχισ ωχράσ (απϊλεια IS/OS) (OCT) Οπι ωχράσ

9 υμπτϊματα Mείωςθ οπτικισ οξφτθτασ Μεταμορφοψία Κεντρικό ζλλειμμα ΟΠ

10 Φυςικι πορεία VMT: Αυτόματθ λφςθ: 11% (5ετία) Προοδευτικι αφξθςθ ςυμπτωμάτων Μείωςθ όραςθσ Μικροψία, ανιςοεικονία Κεντρικά ςκοτϊματα υςχζτιςθ με CMO, ERM, taunt posterior hyaloid

11 Θεραπευτικζσ επιλογζσ Ταλοειδεκτομι Φαρμακευτικι βιτρεόλυςθ Ενδοχαλοειδικι ζγχυςθ εκτατοφ αερίου

12 Ταλοειδεκτομι Θεραπεία εκλογισ για ςυμπτωματικοφσ αςκενείσ Μικρισ τομισ (23g ι 25g) +/- αφαίρεςθ ERM / ILM 100% λφςθ τθσ υαλοωχρικισ ζλξθσ Αποδεκτά ποςοςτά επιπλοκϊν 173 δθμοςιεφςεισ ςτο pubmed

13 Ταλοειδεκτομι PARS PLANA VITRECTOMY FOR VITREOMACULAR TRACTION SYNDROME: A Systematic Review and Metaanalysis of Safety and Efficacy. Table 1 Change in Mean Visual Acuity Jackson, Timothy; PhD, FRCOphth; Nicod, Elena; Angelis, Aris; Grimaccia, Federico; Prevost, Andrew; Simpson, Andrew; MBBS, MRCOphth; Kanavos, Panos Retina. 33(10): , November/December DOI: /IAE.0b013e3182a6b3e by Ophthalmic Communications Society, Inc. Published by Lippincott Williams & Wilkins, Inc. 2

14 Αναςκόπθςθ βιβλιογραφίασ από Pubmed, EMBASE και Cochraine Database 460 abstracts 144 papers αναλφκθκαν Κριτιρια: ςαφισ οριςμόσ VMT υαλοειδεκτομι ωσ χειρουργικι τεχνικι προςδιοριςμόσ αρχικισ και τελικισ οπτικισ οξφτθτασ Περιπτϊςεισ με ERM ςυμπεριελιφκθςαν

15 Αποτελζςματα: 259 οφκαλμοί (255 αςκενείσ) Μζςθ θλικία: 70.5 ζτθ Preop VA: / logmar Postop VA: / logmar Βελτίωςθ όραςθσ κατά 0.25 logmar (2 γραμμζσ Snellen Λφςθ τθσ ζλξθσ/πρόςφυςθσ: 100%

16

17 PARS PLANA VITRECTOMY FOR VITREOMACULAR TRACTION SYNDROME: A Systematic Review and Metaanalysis of Safety and Efficacy. Jackson, Timothy; PhD, FRCOphth; Nicod, Elena; Angelis, Aris; Grimaccia, Federico; Prevost, Andrew; Simpson, Andrew; MBBS, MRCOphth; Kanavos, Panos Retina. 33(10): , November/December DOI: /IAE.0b013e3182a6b3e2 Fig. 1. The mean (+/-standard deviation) logmar visual acuity of eyes before and after PPV, undertaken for the treatment of VMT, is shown. The mean visual acuities were weighted for the size of each study. The columns left (total) show all eligible studies combined. The other two sets of columns show the total group divided into those eyes that did, or did not, undergo peeling of the internal limiting membrane (ILM) at the time of surgery by Ophthalmic Communications Society, Inc. Published by Lippincott Williams & Wilkins, Inc. 2

18 Table 2 PARS PLANA VITRECTOMY FOR VITREOMACULAR TRACTION SYNDROME: A Systematic Review and Metaanalysis of Safety and Efficacy. Jackson, Timothy; PhD, FRCOphth; Nicod, Elena; Angelis, Aris; Grimaccia, Federico; Prevost, Andrew; Simpson, Andrew; MBBS, MRCOphth; Kanavos, Panos Retina. 33(10): , November/December DOI: /IAE.0b013e3182a6b3e by Ophthalmic Communications Society, Inc. Published by Lippincott Williams & Wilkins, Inc. 2

19 Επιπλοκζσ: Πετεχειϊδεισ αμφιβλθςτροειδικζσ αιμορραγίεσ Ιατρογενείσ ρωγμζσ: 1.6% Αποκόλλθςθ αμφιβλθςτροειδοφσ: 4.6% Καταρράκτθσ ςτα 2/3 των ζμφακων αςκενϊν

20 PARS PLANA VITRECTOMY FOR VITREOMACULAR TRACTION SYNDROME: A Systematic Review and Metaanalysis of Safety and Efficacy. Jackson, Timothy; PhD, FRCOphth; Nicod, Elena; Angelis, Aris; Grimaccia, Federico; Prevost, Andrew; Simpson, Andrew; MBBS, MRCOphth; Kanavos, Panos Retina. 33(10): , November/December DOI: /IAE.0b013e3182a6b3e2 Table 3 Intraoperative and Postoperative 2013 by Ophthalmic Communications Society, Inc. Published Complications21-23,25,26,28,29,31,33-39 by Lippincott Williams & Wilkins, Inc. 2

21 υγκριτικά Ocriplasmin Vitrectomy Λφςθ πρόςφυςθσ 26.5% 100% Κλείςιμο οπισ < 400μm 40.6% >90% Βελτίωςθ BCVA 12.3% 64.3% Ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ 68.4% οβαρζσ ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ 7.7% 4.6% (αποκόλλθςθ) 66% ζμφακων καταρράκτθσ Ρωγμι αμφ/δοφσ ι ΑΑ 1.9% 1.6% (4.6%) Κόςτοσ 3200 euros

22 Ταλοειδεκτομι ςε VMT: Τψθλά ποςοςτά επιτυχίασ Χαμθλά ποςοςτά επιπλοκϊν Μικρότερο κόςτοσ? (+/-καταρράκτθσ) ςυγκριτικά με τθ φαρμακευτικι βιτρεόλυςθ

23 Οπι ωχράσ κθλίδασ Ταλοειδεκτομι θ κεραπεία εκλογισ +/- αφαίρεςθ ILM +/- gas tamponade Τψθλά ποςοςτά ανατομικισ αποκατάςταςθσ

24 Θετικοί προγνωςτικοί παράγοντεσ χειρουργικισ παρζμβαςθσ(1): Προεγχειρθτικι ΟΟ > 20/100 Smiddy WE. Pharmacologic adjuncts and macular hole surgery. In: Madreperla SA, McCuen II BW, eds. Macular hole: pathogenesis, diagnosis and treatment. Boston: Butterworth-Heinemann;1999: Διάρκεια ςυμτωμάτων < 1 ετοσ Ανατομικι αποκατάςταςθ <=6m: 80% 6-24m: 74% >24m: 62% Kelly NE, Wendel RT. Vitreous surgery for idiopathic macular hole. Arch Ophthalmol 1991;109: Μζγεκοσ < 450μ Smiddy WE. Pharmacologic adjuncts and macular hole surgery. In: Madreperla SA, McCuen II BW, eds. Macular hole: pathogenesis, diagnosis and treatment. Boston: Butterworth-Heinemann;1999:

25 Θετικοί προγνωςτικοί παράγοντεσ χειρουργικισ παρζμβαςθσ(2): τάδιο 2 & 3 Ανατομικι αποκατάςταςθ 95% ςτισ οπζσ ςταδίου 2 60% ςε ςταδιο 3 & 4 Ryan EH, Gilbert HD. Results of surgical treatment of recent-onset full-thickness idiopathic macular holes. Arch Ophthalmol 1994;112: Μζγεκοσ ςτο OCT <400μ ςχετίηεται με καλφτερα ανατομικά και λειτουργικά αποτελζςματα Ip MS, et al. Anatomical outcomes of surgery for idiopathic macular hole as determined by optical coherence tomography. Arch Ophthalmol Jan;120(1):29-35.

26 Αφαίρεςθ ILM : πλεονεκτιματα No RCT Case-control studies 160 οφκαλμοί 100% hole closure ( ILM peeling group), 82% closure with 25% re-openings ςτο non- ILM peeled group. Brooks HLJr. Macular hole surgery with and without internal limiting membrane peeling. Ophthalmology. 2000;107(10): ; dis-cussion οφκαλμοί: ILM peeling group: 90% hole closure και βελτίωςθ ΟΟ κατά 2 γραμμζσ Snellen και πάνω ςτο 62%, Non peeling group: 50% closure and 44% βελτίωςθ ΟΟ Foulquier S, Glacet-Bernard A, Sterkers M, SoubraneG, CoscasG. [Studyof internal limit- ingmembrane peelinginstage-3and-4idio- pathic macular hole surgery]. J Fr Ophtalmol. 2002;25(10): οφκαλμοί ILM peeling group: ανατομικι αποκατάςταςθ ςτο 97.7% (44 οφκαλμοί) vs 77.3% (97 οφκαλμοί) χωρίσ ILM peeling. SheidowTG, Blinder KJ, HolekampN, Joseph D, ShahG, GrandMG, et al. Outcome results inmacular hole surgery: an evaluation of internal limiting membrane peeling with and without indocyanine green. Ophthalmology. 2003;110(9):

27 Αφαίρεςθ ILM χωρίσ πλεονεκτιματα Μθ τυχαιοποιθμζνθ ςειρά αςκενϊν 107 οφκαλμοί υνολικι ανατομικι αποκατάςταςθ: 89% Βελτίωςθ τθσ 00 κατά 2 γραμμζσ Snellen ςτο 85% Η αφαίρεςθ τθσ ILM δεν ζδειξε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ςτθν ανατομικι και λειτουργικι αποκατάςταςθ τθσ ωχράσ Margherio RR et al. Effect of perifoveal tissue dissection in the management of acute idiopathic full-thickness macular holes. Arch Ophthalmol. 2000;118(4):

28 Αφαίρεςθ ILM παρενζργειεσ Ανατομικι αποκατάςταςθ: - 100% ( ILM peeling group) % (non-peeling group) Βελτίωςθ Ο.Ο. κατά 3 γραμμζσ Snellen και πάνω: % (ILM peeling group) % (non peeling group) Al-Abdulla NA,Thompson JT, Sjaarda RN. Results of macular hole surgery with and without epiretinal dissection or internal limiting membrane removal. Ophthalmology. 2004;111(1):

29 Αφαίρεςθ ILM παρενζργειεσ: Eπαναλαμβανόμενεσ προςπάκειεσ αφαίρεςθσ τθσ ILM ςχετίηονται με χειρότερθ μετεγχειρθτικι Ο.Ο., πικανόν λόγω βλάβθσ των ζςω ςτοιβάδων του αμφ/δοφσ Smiddy WE, Feuer W, Cordahi G. Internal limiting membrane peeling in macular hole surgery. Ophthalmology. 2001;108(8): ; discus- sion Μικρά παρακεντρικά ςκοτϊματα ςτθ μικροπεριμετρία, ςυνικωσ αςυμτωματικά (>50% των αςκενϊν με peeled ILM) Haritoglou C, Gass CA, Schaumberger M, Gandorfer A, Ulbig MW, Kampik A. Long-term follow-up after macular hole surgery with internal limiting membrane peeling. AmJ Ophthalmol. 2002;134(5):

30 Ρόλοσ του επιπωματιςμοφ Ρυκμιςτισ τθσ επιφανειακισ τάςθσ ςτθν περιοχι τθσ ωχράσ Εμποδίηει τθ διζλευςθ υγροφ από τα χείλθ τθσ οπισ Με τθ βοικεια του μελαγχρόου επικθλίου «ςτεγνϊνει» τθν ωχρά διεγείρει το μθχανιςμό τθσ φλεγμονισ και τον πολ/ςμό αςτροκυττάρων

31 Ευεργετικόσ ρόλοσ επιπωματιςμοφ: No RCT Original surgery: vitrectomy, gas Prospective, non-controlled, intervention study 52 patients: stage III, IV (Gass) 30/52 eyes (58%) MH closed, 22/30 (73%) VA improved > 2 Snellen lines Kelly NE, Wendel RT. Vitreous surgery for idiopathic macular hole. Arch Ophthalmol 1991;109: C3F8 (16%) is better than air Case-control study Anatomic success: 97% vs. 53% Visual success: 62% vs. 20% Thompson JT et al. Effects of intraocular bubble duration in the treatment of macular holes by vitrectomy and transforming growth factor-β2. Ophthalmology 1994;101: % C3F8 is more effective than 5% & 10% 94% vs. 65% Thompson JT et al. Intraocular tamponade duration and success of macular hole surgery. Retina 1996;16: C3F8 is better than SF6 Charles, S; Calzada, J; Wood, B. Macular hole. In Vitreous Microsurgery, 4th Edition, 2007 Lippincott Williams & Wilkins

32 Outcomes of sulfur hexafluoride (SF6) versus perfluoropropane (C3F8) gas tamponade for macular hole surgery. Kim SS et al. Retina Nov-Dec;28(10): Aναδρομικι ςυγκριτικι μελζτθ 79 οφκαλμοί SF6 group (38) C3F8 group (41). Αποτελζςματα: Ανατομικι αποκατάςταςθ: 90% ( SF6) vs 91% (C3F8) Βελτίωςθ BCVA : 0.32 logmar (SF6) και 0.52 logmar (C3F8) Καμία διαφορά ςτθν ανάπτυξθ καταρράκτθ Μεγαλφτερο μυωπικό shift ςτο C3F8 group (P = 0.016).

33 Macular hole surgery with ILM peeling and intravitreal AIR. Park DW, et al. Ophthalmology 1999;106: ; discussion Ανδρομικι ςυγκριτικι μελζτθ 58 οφκαλμοί : 48 stage III ILM peel ςε όλουσ (100%) Αποτελζςματα: Ανατομικι αποκατάςταςθ : 91% 53% είχαν BCVA 20/50 Διάρκεια ςυμπτωμάτων < 6 μινεσ Hole closed in 98%

34 Outcomes of macular hole surgery and shortened face down positioning. Wickens JC et al. Retina Oct;26(8): οφκαλμοί Επιπωματιςμόσ: 16% C3F8 ι 25% SF6. Πρθνισ κζςθ για 3 θμζρεσ (8 ϊρεσ/θμζρα) Αποτελζςματα: Ανατομικι αποκατάςταςθ ςτο 95% των αςκενϊν (21/22). Βελτίωςθ Ο.Ο. > 2 γραμμζσ Snellen ςτο 76% (16/21) των αςκενϊν. 1 οπι ζκλειςε με 2 θ επζμβαςθ

35 Sustained postoperative face-down positioning is unnecessary for successful macular hole surgery. Mittra RA et al Br J Ophthalmol May;93(5): Πολυκεντρικι μελζτθ 56 οφκαλμοί Οπζσ ςταδίου 3 και 4 1 μόνο μζρα ςε πρθνι κζςθ ILM peeling ςε όλουσ Επιπωματιςμόσ με SF6 ι C3F8 Αποτελζςματα: Μζςο follow-up: 5.2 μινεσ. Ανατομικι αποκατάςταςθ ςτο 93% με μία επζμβαςθ

36 Additional intravitreal gas injection for the treatment of unclosed and late reopened macular holes, initially treated with vitrectomy and ILM peel. Stratos Gotzaridis, Efstathios Liazos, Ilias Georgalas 106 οφκαλμοί 25g υαλοειδεκτομι + ILM peel + SF6 + posturing Αποτελζςματα: Ανατομικι αποκατάςταςθ: 102/106 (96%) Bελτίωςθ Ο.Ο από 0.63logMAR preop ςε 0.39logMAR postop Ζνκεςθ SF6 (office based procedure) ςτισ 4 οπζσ που δεν ζκλειςαν και ΑΤΣΗΡΑ ΠΡΗΝΗ ΘΕΗ 4/4 ανατομικι αποκατάςταςθ

37 υμπεραςματικά: Yαλοειδεκτομι: μζκοδοσ εκλογισ για τθν αντιμετϊπιςθ πακιςεων τθσ υαλοωχρικισ επιφάνειασ 23/25g PPV ιδιαίτερα καλά ανεκτι από τον αςκενι: - ατραυματικι - μικρότεροσ χρόνοσ ανάρρωςθσ - λιγότερεσ διεγχειρθτικζσ επιπλοκζσ

38 ασ ευχαριςτϊ πολφ...

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ»

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ» ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ» Παρακολοφθηςη τησ ανταπόκριςησ ςτη θεραπεία με anti-vegf αςθενών με αποκόλληςη του μελαγχρόου επιθηλίου και ηλικιακή εκφφλιςη

Διαβάστε περισσότερα

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ

13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ 13 ο ΕΣΗΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ, ΗΠΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ: «Νεότερα Δεδομζνα για την Βελτίωςη τησ Πρόγνωςησ των Παθήςεων» ΑΘΗΝΑ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Πέµπτη Thursday 15 Ιανουαρίου January 2015

Πέµπτη Thursday 15 Ιανουαρίου January 2015 Πέµπτη Thursday 5 Ιανουαρίου January 05.00 Έ ν α ρ ξ η ε γ γ ρ α φ ώ ν R e g i s t r a t i o n o p e n i n g.00-.00 WETLAB Ενδοβολβικών ενέσεων.00-.5 Έναρξη εργασιών Χαιρετισμός Opening Welcome Σ. Γκοτζαρίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΟΕΙΔΗ ΑΛΩΠΕΚΙΑ. Φιόρθ Κοφςτα Επιμελιτρια Β Δερματολογικι Κλινικι ΕΤ, Νοςοκομείο Α. υγγρόσ

ΓΤΡΟΕΙΔΗ ΑΛΩΠΕΚΙΑ. Φιόρθ Κοφςτα Επιμελιτρια Β Δερματολογικι Κλινικι ΕΤ, Νοςοκομείο Α. υγγρόσ ΓΤΡΟΕΙΔΗ ΑΛΩΠΕΚΙΑ Φιόρθ Κοφςτα Επιμελιτρια Β Δερματολογικι Κλινικι ΕΤ, Νοςοκομείο Α. υγγρόσ ΒΑΙΚΑ ΗΜΕΙΑ Οριςμόσ: Καλοικθσ, υποτροπιάηουςα, αυτοάνοςθ, μθ ουλωτικι αλωπεκία χαρακτθριηόμενθ από εντοπιςμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ E-POSTERS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ E-POSTERS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS E-POSTERS 01 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΘΕΣΗ ΒΑΛΒΙΔΟΣ EX-PRESS. Η DS-XPRESS ΑΝΤΙΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Κοζομπόλης Β., Κωνσταντινίδης Ά., Αρβανίτης Μ., Λαμπίρης Γ. Παν/κή Οφθαλμολογική Κλινική Π.Ν. Έβρου

Διαβάστε περισσότερα

7 th Pan-Hellenic Vitreo-Retinal Meeting

7 th Pan-Hellenic Vitreo-Retinal Meeting 7º Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς 13-15 Ιανουαρίου 2012, Ξενοδοχείο Athens Hilton 7 th Pan-Hellenic Vitreo-Retinal Meeting Tελικό Πρόγραμμα Final Program Yπό την Αιγίδα της: Under the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓ.ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΑΘΗΝΩΝ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓιαΕκλογή στηβαθμίδατουκαθηγητή

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓ.ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΑΘΗΝΩΝ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓιαΕκλογή στηβαθμίδατουκαθηγητή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓ.ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓιαΕκλογή στηβαθμίδατουκαθηγητή Ημερομηνίαυποβολής: 18 Μαϊου2012 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρ γ ά ν ω σ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ. Ορμινίου 5, 115 28 Αθήνα Tηλ.-Fax: 210 7257823 e-mail: info@gvrs.gr www.gvrs.

Ο ρ γ ά ν ω σ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ. Ορμινίου 5, 115 28 Αθήνα Tηλ.-Fax: 210 7257823 e-mail: info@gvrs.gr www.gvrs. CMYK Ο ρ γ ά ν ω σ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ Ορμινίου 5, 5 8 Αθήνα Tηλ.-Fax: 0 75783 e-mail: info@gvrs.gr www.gvrs.gr Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤ Ε Ι Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ ERA ΕΠΕ Ασκληπιού 7 06

Διαβάστε περισσότερα

42 ο. Πανελλήνιο. Oφθαλμολογικό. Συνέδριο. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ Εργασιών

42 ο. Πανελλήνιο. Oφθαλμολογικό. Συνέδριο. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ Εργασιών 42 ο Πανελλήνιο Oφθαλμολογικό Συνέδριο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ Εργασιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 3 E-POSTERS 133 VIDEO 265 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 3 42 ο Πανελλήνιο Oφθαλμολογικό Συνέδριο A1 ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2 ΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς

5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς Yπό την Αιγίδα της: Tελικό Πρόγραμμα 5-6 Ιανουαρίου 00, Ξενοδοχείο Athens Hilton Σε συνεργασία με την: European Vitreo Retinal Society 5-6 Ιανουαρίου 00, Ξενοδοχείο Athens Hilton Περιεχόμενα Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων

Όροι Χρήςησ. 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Αναρρόφηση Βρογχικών Εκκρίσεων 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Αναρρόφθςθ Βρογχικϊν Εκκρίςεων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Η θόλωση του οπισθίου περιφακίου μετά την επέμβαση καταρράκτη. Παθογένεση, πρόληψη και αντιμετώπισή της.

Η θόλωση του οπισθίου περιφακίου μετά την επέμβαση καταρράκτη. Παθογένεση, πρόληψη και αντιμετώπισή της. Η θόλωση του οπισθίου περιφακίου μετά την επέμβαση καταρράκτη. Παθογένεση, πρόληψη και αντιμετώπισή της. Δ. Καπάνταης, Κ. Σταμουλάς, Γ. Μπαλανίκας Εισαγωγή Η θόλωση του οπισθίου περιφακίου (δευτερογενής

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

CDI: νζεσ προςεγγίςεισ. Πάνοσ Γαργαλιάνοσ-Κακολφρθσ Πακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ ΑϋΠακολογικό Σμιμα & Μονάδα Λοιμϊξεων

CDI: νζεσ προςεγγίςεισ. Πάνοσ Γαργαλιάνοσ-Κακολφρθσ Πακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ ΑϋΠακολογικό Σμιμα & Μονάδα Λοιμϊξεων CDI: νζεσ προςεγγίςεισ Πάνοσ Γαργαλιάνοσ-Κακολφρθσ Πακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ ΑϋΠακολογικό Σμιμα & Μονάδα Λοιμϊξεων Δήιφζε οηθολοκηθώλ ζσκθερόληφλ Εχω λάβει χρθματοδότθςθ για πραγματοποίθςθ ζρευνασ ι εκπαίδευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ Μετάγγιςη αίματοσ και παραγώγων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ η Ευρωπαϊκθ Εταιρεία Καταρράκτη και Διαιλαςτικθσ Χειρουργικθσ γιορτάζει το Ευρωπαϊκό Ζτοσ LASIK οι πρωτοπόροι κοιτοφν μπροςτά, ςτο μέλλον.

Ενώ η Ευρωπαϊκθ Εταιρεία Καταρράκτη και Διαιλαςτικθσ Χειρουργικθσ γιορτάζει το Ευρωπαϊκό Ζτοσ LASIK οι πρωτοπόροι κοιτοφν μπροςτά, ςτο μέλλον. Ενώ η Ευρωπαϊκθ Εταιρεία Καταρράκτη και Διαιλαςτικθσ Χειρουργικθσ γιορτάζει το Ευρωπαϊκό Ζτοσ LASIK οι πρωτοπόροι κοιτοφν μπροςτά, ςτο μέλλον. Σου Χάουαρντ Λάρκιν Είκοςι χρόνια μετά τθν πρϊτθ επζμβαςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT)

Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ» Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier ΤΝΔΡΟΜΟ ΤΠΟΚΡΩΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΡΙΒΗ/ΠΑΘΗΕΙ ΣΡΟΦΙΚΟΤ ΠΕΣΑΛΟΤ (RTC) Επιςκόπηςη Σο ςυνδρομο υποκρωμιακισ προςτριβισ

Διαβάστε περισσότερα

33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΣΟ- ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ

33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΣΟ- ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ 33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΣΟ- ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΕΜΜ. M.ΒΑΡΔΑ ΕΠΙΜEΛΘΣΘ ΓΑΣΡ/ΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ Γ.Ν.Θ «ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ΚΛΙΝΙΚΘ ΠΕΡΙΠΣΩΘ 6 Άνδρασ 51 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Στοματικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, Σερβία

Κλινική Στοματικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, Σερβία Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 2, 57-68 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 2, 57-68 57 Invited Author Ενδοσκοπική χειρουργική των γναθιαίων κόλπων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΥΜΙΩΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΥΜΙΩΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΥΜΙΩΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.3 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ...3 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ..3 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ...3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ...4

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του τενοντίου πετάλου. του ώµου: µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα

Αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του τενοντίου πετάλου. του ώµου: µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα Αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του τενοντίου πετάλου 1 του ώµου: µεσοπρόθεσµα αποτελέσµατα 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα της αρθροσκοπικής αποκατάστασης ρήξεων τενοντίου πετάλου του ώµου,

Διαβάστε περισσότερα

Lampros Zouloumis, Nikolaos Lazaridis, Ioannis Aetopoulos

Lampros Zouloumis, Nikolaos Lazaridis, Ioannis Aetopoulos Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 2, 69-81 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 2, 69-81 69 Η συμβολή της μεθόδου Cupar στην αποκατάσταση του εκτεταμένου

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ουροδόχου κύστης: συνδυασμένη πολυπαραγοντική θεραπεία διατήρησης της κύστης

Καρκίνος ουροδόχου κύστης: συνδυασμένη πολυπαραγοντική θεραπεία διατήρησης της κύστης Καρκίνος ουροδόχου κύστης: συνδυασμένη πολυπαραγοντική θεραπεία διατήρησης της κύστης Μπόσκος Χρήστος Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος Επιμελητής Ογκολογικής κλινικής 251 ΓΝΑεροπορίας διήθηση μυϊκής στοιβάδας

Διαβάστε περισσότερα