Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς."

Transcript

1 Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Οἱ ψαλμοί εἶναι ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἕνας ἁγιορείτης Γέροντας κρατώντας τό ψαλτήρι ἔλεγε:"ὁ Θεός ἔσκυψε καί εἶπε στό παιδί του τόν Δαβίδ αὐτά πού θέλει ν' ἀκούη"! "Τά νοήματα τῶν ψαλμῶν ἀθόρυβα χάρις τοῦ Θεοῦ τά ἀπο τυπώνει στά πιό βαθειά ἱερά βάθη τῆς καρδιᾶς. Ἔτσι καρδιά φωτίζεται καί μέ τή σειρά της θερμαίνει πνευματικά τό συναί-σθημα, τή λογική καί τή θέληση, ἐνῶ παράλληλα ἐπηρεάζει θετι-κά τίς σχέσεις μέ τόν Θεό καί μέ τόν ἔξω κόσμο, γι' αὐτό Ἐκ-κλησία μας, φιλάνθρωπα σκεπτόμενη περιέλαβε τούς ψαλμούς στίς καθημερινές προσευχές. Στίς Ἱ. Μονές μέσα στή ροή τῶν ἀ-κολουθιῶν 1 σ' ὅλη τήν διάρκεια τοῦ μερονυκτίου, διαβάζονται περίπου ἑξήντα ψαλμοί. Ἀνάλογα μέ τή θεολογική τους σύσταση καί τή θεολογική τους ἰδιομορφία διακρίνονται γενικά σέ δοξολογικούς, εὐχαρι-στίας, πένθους, μετανοίας, διδακτικούς, μεσσιακούς καί ἐσχατο-λικούς. Κέντρο τους εἶναι ὁ Ἅγιος Θεός, ἐνῶ στό φωτεινό ὁρίζον-τα τῆς περιφερείας τους "ὁ ἄνθρωπος εἶναι κατενώπιον τοῦ Θε-οῦ". 2 Σάν γλυκύς συνοδοιπόρος, γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσ-σης, τοῦ ἀνθρωπίνου βίου ὁ προφήτης Δαβίδ βρίσκεται σέ ὅλους τούς δρόμους τῆς ζωῆς καί ἀναστρέφεται πρόσφορα μέ ὅλες τίς πνευματικές λικίες καί εἶναι κοντά σέ κάθε παράταξη πού προ-κόβει. Παίζει μέ ὅσους νηπιάζουν, ὅπως θέλει ὁ Θεός, μέ τούς ἄν-δρες συναγωνίζεται, παιδαγωγεῖ τή νεότητα, ὑποστηρίζει τά γηρατειά, γίνεται στούς πάντες τά πάντα. Γίνεται τό ὅπλο τῶν στ-ρατιωτῶν, ὁ προπονητής τῶν ἀθλητῶν, παλαίστρα ὅσων γυ-μνάζονται, τό στεφάνι τῶν νικητῶν, χαρά τοῦ τραπεζιοῦ, παρηγοριά στίς κηδεῖες. Δέν ὑπάρχει τίποτε ἀπό τή ζωή μας πού νά εἶναι ἀμέτοχο ἀπό αὐτή τή χάρη". 3 Ὁ Μ. Βασίλειος λέγει ὅτι:" Ὁ ψαλμός ἀποκοιμίζει τήν ἀγριό-τητα τῆς ψυχῆς...εἶναι γαλήνη τῶν ψυχῶν μας μᾶς δίδει ὡσάν ἕ-να βραβεῖον τήν εἰρήνην, μέ τό νά καθησυχάζη τήν ταραχήν καί τά κύματα τῶν λογισμῶν μας. Διότι καταπραΰνη τόν θυμόν τῆς ψυχῆς καί χαλιναγωγεῖ τήν πρός τήν ἀσωτίαν καί ἀκολασίαν κλίσιν τοῦ ἀνθρώπου...ὁ Ψαλμός εἶναι συμβοηθός τῆς φιλίας, ἕ-νωσις τῶν χωρισμένων, μέσον πρός συμφιλίωσιν τῶν ἐχθρευομέ-νων. Μᾶς δίδει καί τό μέγιστον ἀπό ὅλα τά ἀγαθά, μᾶς δίδει τήν ἀγάπην. Διώκει τούς δαίμονας καί προσκαλεῖ τήν βοήθειαν τῶν Ἀγγέλων. Εἶναι ὅπλον ἐναντίον τῶν νυκτερινῶν φόβων μας καί ἀνάπαυσις ἀπό τούς μερινούς κόπους". 4 Σέ αὐτό τό πόνημα καταχωροῦνται οἱ περιπτώσεις πού βα-σανίζουν τόν σύγχρονο ἄνθρωπο καί οἱ ψαλμοί πού εἶναι καρδιά ὅλης τῆς ἁγίας Γραφῆς καί ὁ ἀναγνώστης θά βρῆ ἀνά-παυση καί λύτρωση ἀνάλογα μέ τήν πίστη του. Τά θέματα τά ὁποῖα διαπραγμνατεύονται εἶναι ἀπό κείμενα ἁ-γίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως καταγράφονται σέ διά-φορα ἔντυπα, τοῦ Πατριαρχείου Ἱερουσολήμων, Ἱερῶν Μη-τρο-πόλεων καί μεμονωμένα θρησκευτικά περιοδικά. 1 "...τῶν ἀκολουθιῶν, ἑσπερινοῦ, μεσονυκτικοῦ, ὄρθρου,ὠρῶν, θεία Λει-τουργίας. 2 Πληροφόρηση, Πειροδικό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος, Ἰάνουά-ριος Γρηγορίου Νύσης ἅπαντα τά ἔργα, τόμ. 11, Ε.Π.Ε. Θεσ/κη 1991, σελ.39 4 Ψαλτήριον, ἔκδ. Βίκτωρος Μοναχοῦ & Ματθαίου Λάγγη,Ἀθῆναι,2001

2 Ὁ κάθε ψαλμός διαπραγματεύεται πολλά θέματα καί ἐκτός αὐτοῦ μέσα του "κρύβει" καί τήν πνευματική ἑρμηνεία ἀναγω-γική (ἀπό τά ὁρατά σέ ἀνεβάζει στά πνευματικά). Ὁ στάρετς τῆς Ὅπτινα Ὅσιος Νεκτάριος, ἑρμήνευε π.χ τά λόγια τοῦ πρώτου ψαλμοῦ "Μακάριος ἀνήρ..." ὡς ἑξῆς:"αὐτός ὁ ψαλ-μός κατά γράμμα σημαίνει πώς ἕνας ἄνθρωπος εἶναι μακάριος καί εὐλογημένος, ὅταν ἀποφεύγη τίς ἀσεβεῖς καί ἁμαρτωλές συ-ναθροίσεις καί δέν λαμβάνει μέρος σέ αἱρετικές ἤ ἀντιεκκλησια-στικές διδασκαλίες. Σύμφωνα μέ ἄλλη πνευματική ἑρμηνεία ὁ μακάριος ἄνθρωπος εἶ-ναι ὁ νοῦς, πού δέν δέχεται τούς ἐμπαθεῖς λογισμούς (σκέψεις μέ εἰκόνες). Βέβαια εἶναι ἀδύνατον νά ἐμποδίση κανείς τήν ἐπίθεση αὐτῶν τῶν λογισμῶν εἶναι ὅμως δυνατόν νά μήν ἀσχολεῖται καί νά μή συζητῆ μαζί τους, ἀλλά νά λέη συνεχῶς: "Κύριε ἐλέησον". Καί τότε κάθε ὑλικό καί γήϊνο ἐξαφανίζεται. Αὐτός ἀκριβῶς πού ἐνεργεῖ ἔτσι ἀποκαλεῖται μακάριος ἄνθρωπος". 5 Ὁ μακαρισμός γέροντας Παΐσιος ἔλεγε γιά τούς ψαλμούς: "Εὐλογημένη ψυχή, τίποτε δέν εἶναι ἀδύνατο στό Θεό. Ζήτα του μέ εὐγένεια αὐτό πού θέλεις. Ἐάν δυσκολεύεσαι, διάβασε τούς ψαλμούς τοῦ Δαβίδ. Θά δῆς ἐκεῖνος μέ τί τρόπο ζητοῦσε ἀπό τό Θεό καί ἐλάμβανε αὐτό πού ποθοῦσε". "Ὅσοι ἀπομακρύνονται ἀπό τό Χριστό, στεροῦνται τόν θεῖο φωτισμό, γιατί ἄφησαν τό προσήλιο σάν τούς ἀνοήτους καί πηγαίνουν στό ἀνήλιο...βλέπετε τό Ψαλτήρι πού εἶναι γραμμένο μέ θεῖο φωτισμό, τί βαθειά νοήματα ἔχει! Μάζεψε, ἄν θέλης ὅλους τούς θεολόγους, ὅλους τούς φιλολόγους, καί θά δῆς ὅτι ἕναν ψαλμό μέ τέτοι βάθος δέν μποροῦν νά φτιάξουν! Ἐνῶ ὁ Δαβίδ ἦ-ταν ἀγράμματος, 5 Ἐπιστολές - διδαχές καί ἀποφθέγματα τοῦ ὁσίου Νεκταρίου, ἐκδ. Ὀρ-θόδοξος Κυψέλη, σελ. 21. ἀλλά βλέπεις καθαρά πῶς τόν ὁδηγοῦσε τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ". "Πῆγε κάποιος οἰκογενειάρχης στόν Γέροντα καί τοῦ εἶπε γιά τίς κτηματικές ἀδικίες πού ἔγιναν εἰς βάρος του.:" Ἐγώ δέν στενοχωριέμαι γιά τήν ἀδικία γιατί δαβάζω τό Ψαλτήρι. Ἕνα Κάθισμα τό ἀπόγευμα καί δυό Καθίσματα πρίν ξημερώση. Σχεδόν τό ἔμαθα ἀπ' ἔξω. Κανένας Ψαλμός δέν λέει ὅτι οἱ ἄδικοι ἔκαναν προκοπή. Ἐνῶ τούς δικαίους τούς σκέφτεται ὁ Θεός. Ἐ-γώ Πάτερ μου δέν λυπᾶμαι τά κτήματα πού ἔχασα, ἀλλά λυπᾶ-μαι τά ἀδέλφια μου πού χάνουν τήν ψυχή τους". 6 Ὁ δέ Γέροντας Πορφύριος σέ ἐρώτηση ἑνός συνομιλητή του τί κάνει τίς νύκτες, ἀπάντησε:"διαβάζω τούς ψαλμούς τοῦ Δαβίδ, ἀλλά μέ πίστη στό νόημα τῶν λέξεων πού διαβάζω. Πῶς νά στό πῶ, ἔχουν δύναμη οἱ ψαλμοί, πολύ μεγάλη δύναμη, γιατί γρά-φτηκαν μέ πολλά δάκρυα καί πολλή ταπείνωση. Τέτοια ταπεί-νωση, πού ὁ ἴδιος ὁ Θεός εἶπε: "βρῆκα ἀνάπαυση μόνο στήν καρ-διά τοῦ Δαβίδ". Γιά τήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν ἔλεγε ὁ Γέροντας: "Ἡ μητέρα πρέπει νά προσεύχεται πολύ κατά τήν περίοδο τῆς κυήσεως καί ν' ἀγαπάη τό ἔμβρυο, νά χαϊδεύη τήν κοιλιά της, νά διαβάζη ψαλμούς, νά ψάλλη τροπάρια νά ζῆ ζωή ἁγία". 7 Γιά τήν μεγάλη πνευματική ἀξία τῶν ψαλμῶν ὁ ἀναγνώ-στης θά τό διαπιστώση ὅταν τούς μελετᾶ, μέ ταπείνωση. Γιά τήν καλύτερη κατανόησή των σχολιάζουμε ψαλμούς σύμφωνα μέ τή γνώμη τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας. 6 Γέροντος Παϊσίου Λόγοι, Α τόμος, Μέ πόνο καί ἀγάπη, Ἱερόν Ἡσυ-χαστήριον "Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, Σουρωτἠ Θεσσαλο-νίκης, 1998, σελ Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Βίος καί λόγοι, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς, Χανιά, 4, 2003, σελ. 415

3 Στό τέλος καταχωροῦνται ἀλφαβητικά τά θέματα τά ὁποῖα ἀναφέρονται σέ ψαλμούς, ὥστε ὁ ἀναγνώστης εὔκολα νά βρῆ τή λύση τοῦ θέματος τό ὁποῖο τόν ἀπασχολεῖ. α1. Ἐξήγηση ψαλμῶν, σύμφωνα μέ τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύ - μων. 8 α2. Χρήση τῶν ψαλμῶν σύμφωνα μέ τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύ - μων. β. Μ. Ἀθανασίου ἔργα, Ἑρμηνευτικά Α, ψαλμοί,πρός Μάρκελ- λῖνον εἰς τήν ἑρμηνεία τῶν ψαλμῶν. Ε.Π.Ε. τόμος 5ος, Θεσ/κη γ. Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης. Ἱερομ. Χρυσοστόμου "ὁ Γέρων Παΐσιος, Ἅγιον Ὄρος 1994, σελ. 227 δ. Περιοδικό " Ὁσία Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου ", Ἱ. Μ. Ὁσίας Εἰρήνης τῆς Χρυσοβαλάντου, Λυκόβρυση Ἀττικῆς, τεῦχος 323, 1988 ε. Μον. Εὐθ. Ζυγαβηνοῦ, ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου "Ἑρμηνεία εἰς τούς ΡΝ (150) ψαλμούς τοῦ προφητάνακτος Δαβίδ. ἔκδ. "Ὀρθόδοξος Κυψέλη", Θεσ/κη 1972 στ. Χ. Τσολακίδη, Οἱ ψαλμοί γιά κάθε περίσταση, β, ἔκδ. Τσολακίδη, 2, Ἀθῆναι 2003 ζ. Ιεροῦ Χρυσοστόμου, ὁμιλίαι εἰς τούς ψαλμούς, ἔκδ. Ὠφελίμου βιβλίου, Ἀθῆναι 1973, τόμοι η. Ἀρχιμ. Αἰμιλιανοῦ, καθηγουμένου Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας, Κα- τήχήσεις καί λόγοι "Ἀγαλιασώμεθα τῶ Κυρίῳ", τόμ. 3, Ὁρμύλια Χαλκιδικῆς, θ. Ἁγίου Νεκταρίου, "Ψαλτἠριον τοῦ Παντάνακτος Δαυΐδ", ἔκ- δ. β, ἔκδ. Νεκτ. Παναγόπουλος, Ἀθῆναι 2003 Συντομογραφίες: 8 Διαδίκτυο, ἱστοσελίδα Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων: www. holylight.gr/psalm.html

4 Ψαλμός: 1ος α1 Ἡ εὐλογία πού ἔρχεται ὡς ἀποτέλεσμα τῆς μελέτης καί α2 γιά β γ ε εὐσεβῶν καί ἀσεβῶν καί θ κακῶν τῆς τήρησης τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ. Γιά ἀποφυγή κακοῦ ἀπό τούς συναθρώπους μας, τήν ἀποφυγή τοῦ μίσους. Γιά τόν μακαρισμό, ὅσοι ἐλπίζουν στόν Χριστό Γιά τήν καρποφορία δένδρων καί τῶν ἀμπέλων. "Περιέχει μακαρισμόν μέν καί ἔπαινον τῶν δικαίων,ταλανισμόν,δέ καί κατηγορίαν τῶν ἁμαρτωλῶν". 9 "Χαρακτῆρες καί ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καί τῶν ἀνθρώπων καί περί τῆς εὐτυχίας καί δυστυχίας 2ος α1 Ὁ ἐπαναστάτης ἄνθρωπος - Ὁ κυρίαρχος Θεός. α2 Διαβάζεται πρίν ἀπό κάθε ἐργασία. β Γιά νά κατακρίνῃς τήν κατά τοῦ Χριστοῦ ἐπιβουλή. γ Γιά νά φωτίσει ὁ Θεός αὐτούς πού πηγαίνουν σέ συνέδ- ρια. 10 θ Ἐν καταστάσει στενοχωρίας καί ἀδημονίας. "Προφητικοί, ἐν οἷς προλέγονται καί προδιαγράφονται ἀκριβῶς μέλλοντα γενέσθαι γεγονότα ἀφορῶντα ἰδίως εἰς τό πρόσωπον τοῦ προσδοκωμένου Μεσσίου". 9 "Μᾶς δείχνει τόν δρόμο τῆς εὐτυχίας. Τονίζεται ἀνάγκη τῆς ὑπακοῆς στόν νόμο τοῦ Κυρίου,γιά νά γίνουμε ἀρεστοί στό Θεό. "Ἡ Δρᾶσις μας" Φεβρουάριος, 2004, τεῦχος 416, σελ Μᾶς παρουσιάζει τόν Σωτῆρα Χριστό ὁ ὁποῖος μᾶς ἐξασφαλίζει τήν μακαριότητα. "Ἡ Δρᾶσις μας" Φεβρουάριος, 2004, τεῦχος 416, σελ α1 Μιά φωνή πρός τόν Θεό σέ ὥρα κινδύνου. α2 Γιά νά λυθοῦν, φιλικῶς, οἰκογενειακές διαφορές. β Περί θλίψεων καί ὅταν καταδιώκεσαι γ Γιά νά φύγη κακία ἀπό τούς ἀνθρώπους, γιά νά μή βασανίζουν καί θίβουν ἄδικα τούς συνανθρώπους τους. ε "Ἁρμόζει καί εἰς κάθε χριστιανόν ὁπού πολεμεῖται ἀπό ἐχθρούς ὁρατούς καί ἀοράτους, ἤτοι ἀπό ἀνθρώπους καί δαίμονες". στ Ὅταν ὁ διάβολος καί τά ὄργανά του μᾶς στενοχωροῦν, μᾶς ἀπελπίζουν καί φέρουν ἐμπόδια στή ζωή μας. ζ Ἑωθινή προσευχή. θ Ἔκφρασις ἐλπίδος πρός τόν Θεό ἐν περιπτώσει δει- νῶν περιπετειῶν καί θλίψεων α1 Μιά προσευχή γιά τήν νύχτα. α2 Πρίν ἀπό τόν ὕπνο. Γιά μιά δύσκολη βραδιά. Γιά τήν ψυχική ρεμία. β Γιά τήν εὐχαριστία ἐπειδή σέ βοήθησε ὁ Θεός ὅταν σέ καταδίωκαν. γ Γιά νά θεραπεύσῃ ὁ Θεός τούς εὐαίσθητους ἀνθρώπους, πού ἀρρώστησαν ἀπό μελαγχολία ἀπό τή συμπεριφορά τῶν σκληροκάρδιων ἀνθρώπων. ε "Ἁρμόζει εἰς κάθε Χριστιανόν, ὁπού ἐλευθερωθῇ ἀπό κινδύνους". 11 "Εκεῖνος πού ἀσχολεῖται μέ τίς ἁμαρτίες τῶν ἄλλων ἤ καί ἀπό ὑπο-ψίες μόνοι κρίνει τόν ἀδελφό, δέν ἔκαμε ἀκόμη ἀρχή στή μετάνοια, οὔ-τε ἐξετάζει νά βρεῖ τίς δικές του ἁμαρτίες, πούν εἶναι πράγματι πιό βα-ριές κι από τ' ἀσήκωτο μολύβι. Οὔτε κατάλαβε ἀκόμη πῶς ὁ ἄνθρωπος γίνεται ἀναίσθητος, ἀγαπᾶ τά μάταια καί ἐπιδιώκει τό ψεῦδος". (Ψ.4, στίχ. 3).(Ἅγ. Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, φιλοκαλία ἔκδ. Περιβόλι τῆς Πα-ναγίας,τβ, παρ.55, σελ. 83

5 τοῦ ἐπι- ζ Ἑσπερινή προσευχή. Προσεχή ἀπευθυνθεῖσα μετά ἀπό τήν ἀπομάκρυση κινδύνου. Φαίνεται έλπίδα καί περιποίηση στό Θεό. Ἡ ὑψίστη χαρά προέρχεται ἀπό τήν μετά τοῦ Θεοῦ κοινωνία α1 Μιά πρωϊνή προσευχή. α2 Ὅταν σέ πολεμοῦν μέ ψέμματα. Ὅταν προσπαθοῦν νά σοῦ καταστρέψουν τήν ἐργασία σου. β Ὅταν θέλης νά προσευχηθῆς καί νά εἰσακουσθῆ προ σευχή σου. Ὅταν θέλης νά δεηθῆς καί νά προσευχηθῆς. γ Γιά νά θεραπεύσῃ ὁ Θεός τά πληγωμένα, χτυπημένα, μά- τια ἀπό τόν κακό ἄνθρωπο. στ Πρωϊνή παρακλητική προσευχή νά μᾶς φυλάη παντο- δυναμία τοῦ Θεοῦ ἀπό τίς παγίδες τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώ- πων καί νά μᾶς ὁδηγῆ μέ ἀσφάλεια στόν δρόμο τοῦ Εὐ- αγγελίου. ζ Γιά κάθε θεοφιλή ψυχή, πού καλεῖται νά κληρονομήση, ὡς νύμφη τοῦ Χριστοῦ, τά οὐράνια ἀγαθά. θ Ἐν καταστἀσει μετανοίας περί πραχθεισῶν ἁμαρτιῶν. Ἐν καταστάσει στενοχωρίας καί ἀδημονίας. "Χαρακτῆρες καί ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καί τῶν 12 "Ἀπόφευγε νά ἐξαπατᾶς τόν πλησίον σου μέ δόλια γλώσσα, γιά νά μήν ἐξαπατηθεῖς ἀπό τόν ἐξολοθρευτή. Γιατί ἄκουσα ἀπό τόν προφήτη ὅτι "τόν αἱμοχαρή καί δόλιο ἄνθρωπο ὁ Κύριος τόν ἀποστρέφεται (ψ. 5,7).Ἐπίσης ἀπόφευγε νά ἐπιπλήξεις τό παράπτωμα τοῦ ἀδελφοῦ σου, γιά νά μήν ξεπέσεις ἀπό τήν καλωσύνη καί τήν ἀγάπη". (Ἅγιος Θεόδω-ρος Ἐδέσσης, Φιλοκαλία, τ. β, παρ.81 σελ α1 Μιά κραυγή ἀγωνίας. α2 Γιά τήν ἀντιμετώπιση δύσκολων ἀσθενειῶν. β Ἐάν αἰσθάνεσαι τήν ἀπειλή τοῦ Κυρίου λόγῳ τῶν ἁ- μαρτιῶν. γ Γιά νά ἐλευθερώσῃ ὁ Θεός τόν μαγεμένο ἄνθρωπο. δ Ἄν εἶσαι ἄρρωστος ἤ πονᾶς. στ Παρακλητική προσευχή νά μή μᾶς τιμωρήση ὁ Θεός γιά τίς ἠθικές παρεκτροπές μας καί νά ἐπισπεύση τή λύ- τρωσή μας ἀπό τά πάθη πού μᾶς βασανίζουν. ζ Παρουσιάζει ἁμαρτωλό βαρειά ἔνοχο καί αὐστηρά τι- μωρημένο, συντετριμμένο ψυχικά καί σωματικά, πού ζη- τεῖ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. θ Αἴτηση παρά τοῦ Θεοῦ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν. 7 α1 Μιά προσευχή γιά τήν προστασία καί γιά τήν δίκαιη κρίση τοῦ Θεοῦ. α2 Γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν μοχθηρῶν καί τῶν κακῶν ἀνθρώπων. Ἀντιμετώπιση τῆς πονηριᾶς των. Κατά τῆς μαγείας. β Ὅταν πληροφορηθῇς τήν ἐπιβουλή ἐναντίον σου, νά ἔ- χῃς ἐμπιστοσύνη στό Θεό. γ Γι' αὐτούς πού ἔπαθαν φοβία ἀπό τίς φοβέρες καί τίς ἀπειλές τῶν κακῶν ἀνθρώπων. ε Εἶναι ἱλαστήριος ψ., μέ τόν ὁποῖον ἐξιλεώνει τόν Θεόν καί παρακαλεῖ αὐτόν εἰς βοήθειαν". στ Διά νά μᾶς σώσει ὁ Θεός ἀπό τόν διάβολο καί τίς πα- γίδες του. θ "Αἴτησις βοηθείας παρά τοῦ Θεοῦ ἐν περιστάσεσι". "Χαρακτῆρες καί ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καί τῶν 8 α1 Θεός - καί ἄνθρωπος. α2 Εὐχαριστία πρός τόν Θεό. Γιά τό ξεκίνημα κάποιας ἐρ- γασίας.

6 β Νά εὐχαριστήσῃς τόν Κύριο, βλέποντας τή Χάρη Του γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. γ Γι' αὐτούς πού ἔπαθαν κακό ἀπό δαίμονα ἤ κακούς ἀνθρώπους. στ Προσευχή Ὑμνολογίας καί Δοξολογίας γιά τό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ Δημιουργοῦ. Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. Ἡ δύναμις, μεγαλειότης, δόξα καί ἄλλαι ἰδιότητές Του". 9 α1 Ἕνα τραγούδι δοξολογίας. α2 Ὅταν πᾶνε στραβά οἱ διάφορες ὑποθέσεις μας β Γιά τήν κατάργηση τοῦ ἐχθροῦ (διαβόλου) καί τή σωτη- ρία τοῦ ἔργου τοῦ Χριστοῦ Ὅταν ἔχης ἀνάγκη νά ἐξομολογηθῆς. γ Γιά νά πάψουν νά σέ φοβερίζουν οἱ δαίμονες στόν ὕπνο ἤ μέ φαντασίες τήν μέρα. ε "...ἐξυπνᾶ τήν ἀμέλειαν τῶν ραθύμων, ἀναπαύει καί ξε- κουράζει τούς κεκοπιακότα". στ Ὅταν μᾶς ἀδικοῦν καί μᾶς στενοχωροῦν οἱ ἄνθρωποι τοῦ κακοῦ. 13 θ "Πρός εὐχαριστίαν ἕνεκα ἐλέους καί χάριτος". "Χαρακτῆρες καί ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καί τῶν 10 α1 Μιά προσευχή γιά νά ὑπερασπιστῆ ὁ Θεός τόν ἀδύνα- το. α2 Γιά αὐτούς πού ὁδηγοῦνται ἄδικα στά δικαστήρια. Γιά αὐτούς πού ἔχουν μεγάλη πίκρα. β Ὅταν σέ συνταράσσουν, νά ἔχης ἐμπιστοσύνη στόν Κύ- ριο. γ Γιά σκληρόκαρδα ἀνδρόγυνα, πού μαλώνουν καί χωρί- ζουν. 13 (στίχ ) Ὅταν βασανίζη ἄδικα ὁ σκληρός ἤ σκληρή τόν εὐαί- σθητο. θ "Ἐν καταστάσει στενοχωρίας καί ἀδημονίας". "Χαρακτῆρες καί ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καί τῶν 11 α1 Μιά διάκριση πίστης. α2 Σέ περιπτώσεις πανικοῦ. Γιά νά φεύγουν οἱ δαίμονες. β Ἀντιμετώπιση τῆς ὑπερηφάνειας καί κακίας πολλῶν ἀνθρώπων γιά νά μήν ὑπάρχη εὐσέβεια. γ Γιά τρελλούς πού ἔχουν καί κακότητα καί κάνουν κακό στούς ἀνθρώπους. ζ Γιά τήν Κυριακή θ "Χαρακτῆρες καί ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καί τῶν 12 α1 Μιά προσευχή γιά βοήθεια ἀπό τόν Θεό. α2 Κατά τῆς ἐγκατάλειψης. β Ὅταν διαρκῆ ἐπιβουλή ἐναντίον σου, μή λιποψυχεῖς, δέν σέ λησμόνησε ὁ Θεός. γ Γι' αὐτούς πού πάσχουν ἀπό τό συκώτι. στ Ὅταν ψυχή διακατέχεται ἀπό τήν ἀπελπισία. θ "Ἐν καταστάσει βαθυμίας, θλίψεως, κατηφείας, μελαγ- χολίας. 13 α1 Ἀπό τήν ἀπόγνωση στήν ἐλπίδα. α2 Γιά αὐτούς πού πάσχουν ἀπό μελαγχολία. β Ὅταν βλασφημεῖται θεία Πρόνοια. γ Γιά φοβερό δαιμόνιο,νά διαβάζεται τρεῖς φορές τήν μέ- ρα ἐπί τρεῖς μέρες. θ "Χαρακτῆρες καί ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καί τῶν αὐτῶν".

7 14 α1 Ἡ ἀνοησία τοῦ ἄθεου. α2 Γιά τούς τυφλούς ψυχικά ἀνθρώπους μας. Γιά νά μαλακώσουν οἱ πεισματάρηδες καί οἱ ἐγωϊστές β Ποιός ὁ πολίτης τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. γ Γιά νά ἀλλάξουν γνώμη οἱ ληστές καί νά ἐπιστρέψουν ἄπρακτοι καί μετανοημένοι. ε "Ποῖος πρέπει νά εἶναι ὁ κατά τήν ἀρετήν τέλειος". θ "Χαρακτῆρες καί ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καί τῶν α1 Ἰδιότητες τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ. α2 Γιά τήν ἀποκατάσταση διαλυμένων σχέσεων. Ὑπέρ τῶν πτωχῶν συνανθρώπων μας. γ Γιά νά βρεθῆ τό κλειδί ὅταν χαθῆ. ε "Ἁρμόζει καί εἰς κάθε ἐνάρετον,ὁπού ἐπιβουλεύεται ἀπό ὁρατούς καί ἀορτους ἐχθρούς". στ Διά τήν Πρόνοια τοῦ Κυρίου καί τήν ἐλπίδα μας πρός Αὐτόν. Δέηση πρός τόν Κύριο νά μᾶς προστατεύη καί νά μᾶς γλυτώνη: α) ἀπό τόν κόσμο τῆς ἀσεβείας καί β) ἀπό ἀνθρώπους πονηρούς καί ἄδικους. 14 "Ὅταν τυραννιούμαστε καί αἰμαλωτιζόμαστε ἀπό τά πάθη, ἔχομε συχνά τήν ἀπορία, γιατί τά ὑποφέρουμε αὐτά; 'Επειδή ἀπομακρυνόμα-στε ἀπό τήν θεωρία τοῦ Θεοῦ, μᾶς συμβαίνουν τέτοιες αἰχμαλωσίες. Ἄν ὅμως προσηλώσει κανείς τό νοῦ του χωρίς περισπασμούς στόν Κύριο καί Θεό μας, εἶναι ἀξιόπιστος αὐτός ὁ Σωτήρας τῶν ὅλων, νά λυτρώσει τήν ψυχή ἀπό κάθε ἐμπαθή αἰχμαλωσία, ὅπως λέει ὁ προφήτης:" Ἔ-βλεπα τόν Κύριο πάντοτε μπροστά μας, ὅτι ἦταν στά δεξιά μου γιά νά μήν κλονιστῶ".(ἅγιος Θεόδωρος Ἐδέσσης,Φιλοκαλ., τ.β, παρ.90 σελ. 30. θ Ἔκφρασις ἐλπίδος πρός τόν Θεό ἐν περιπτώσει δει- νῶν περιπετειῶν καί θλίψεων. "Προφητικοί, ἐν οἷς προλέγονται καί προδιαγράφονται ἀκριβῶς μέλλοντα γενέσθαι γεγονότα ἀφορῶντα ἰδίως εἰς τό πρόσωπον τοῦ προσδοκωμένου Μεσσίου". 16 α1 Ὁ δρόμος τῆς πίστης. α2 Κατά τῶν σατανικῶν πομπῶν. Γιά τή σωτηρία τῶν δαιμονισμένων. Κατά τῶν πονοκεφάλων. β Ὅταν ἐχθροί κυκλώνουν τήν ψυχή σου. γ Γιά μεγάλη συκοφαντία, νά διαβάζεται τρεῖς φορές τήν μέρα ἐπί τρεῖς μέρες. η "Ὁ Ψαλμωδός εὑρισκόμενον εἰς κίνδυνον φοβερόν ζητεῖ τήν ἐξ ὕψους βοήθειαν διά τήν ἀπαλλαγήν ἐκ τῶν ἐχθ- ρῶν. Ὁ πόνος καί τό πάθος, μόνη πρός τόν οὐρανόν ὁ- δός, ὡς καί ὑπέρβασις αὐτῶν διά τῆς θέας τοῦ προσώ- που τοῦ Θεοῦ". θ "Αἴτησις βοηθείας παρά τοῦ Θεοῦ ἐν περιστάσεσι". "Χαρακτῆρες καί ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καί τῶν 17 α1 Ἐπίκληση μιᾶς καθαρῆς καρδιᾶς πρός τόν Θεό. α2 Γιά τούς συκοφάντες. Νά πάψουν νά κατηγοροῦν ἄδι- κα. Κατά τῆς γλωσσογαγιᾶς. Γιά τό κακό μάτι (βασκανία). β Ὅταν διέφυγες ἀπό τούς διῶκτες σου. γ Ὅταν γίνεται σεισμός ἤ Θεομηνία. θ. "Πρός εὐχαριστίαν ἕνεκα ἐλέους καί χάριτος" 18 α1 Προσευχή στόν Θεό γι' ἀπελευθέρωση. α2 Γιά τήν εὐημερία τῆς χώρας καί τοῦ λαοῦ.

8 β φροντίγ η θ Θεοῦ νό- Γιά νά κυβερνοῦν δίκαια οἱ ἄρχοντες. Γιά νά θαυμάζης τήν τάξη τῆς κτίσεως καί τήν δα τῆς θείας Πρόνοιας. Γιά νά ἐλευθερωθοῦν οἱ μητέρες στήν γέννα τους. "Εἶναι δοξολογικός Ψαλμός". "Πρός δοξολογίαν καί ἐν γένει πρός λατρείαν τοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες.ἡ δύναμις, μεγαλειότης, δόξα καί ἄλλαι ἰδιότητές Του". "Ἐκθείασις τῆς ἐξοχότητος καί σημαντικότητος τοῦ μου τοῦ Θεοῦ". 19 α1 Ἡ θαυμαστή δημιουργία τοῦ Θεοῦ καί ὁ τέλειος νόμος Του. α2 Γιά νά συγχωρέση ὁ Θεός τίς ἁμαρτίες μας. β Γιά παρηγορία τῶν θλιβομένων. γ Γιά ἀνδρόγυνα πού δέν γεννοῦν λόγω ἀναπηρίας,ἤ ἀδυ- ναμίας ὥστενά τούς βοηθήση ὁ Θεός γιά νά μήν χωρί- σουν. θ Δοξολογία, ἐπίκληση καί προβολή μεσιτείας. 20 α1 Προσευχή γιά νίκη τοῦ βασιλιᾶ. α2 Γιά ἐπιτυχία συμφωνιῶν. β Γιά τήν βασιλεία καί τήν ἐξουσία τοῦ Θεοῦ γ Γιά νά μαλακώση ὁ Θεός τίς καρδιές τῶν πλουσίων, νά κάνουν ἐλεημοσύνες στούς φτωχούς. 21 α1 Εὐχαριστία γιά τόν βασιλέα. α2 Γιά νά ἔχη σωστή πορεία χώρα, πόλη τό χωριό. γ Γιά νά ἐμποδίση ὁ Θεός τήν (ἐπέκταση) τῆς πυρκαϊᾶς, γιά νά μήν γίνη κακό. στ Ὅταν ψυχή διακατέχεται ἀπό ἀπελπισία. θ "Ἐν καταστάσει βαθυμίας, θλίψεως, κατηφείας, μελαγ- χολίας. "Πρός εὐχαριστίαν ἕνεκα ἐλέους καί χάριτος". "Προφητικοί, ἐν οἷς προλέγονται καί προδιαγράφονται ἀκριβῶς μέλλοντα γενέσθαι γεγονότα ἀφορῶντα ἰδίως εἰς τό πρόσωπον τοῦ προσδοκωμένου Μεσσίου". 22 α1 Δοκιμασία καί σωτηρία. α2 Γιά τήν εἰρήνη ὅλου τοῦ κόσμου. Γιά νά σταματοῦν οἱ πόλεμοι. β Ὅταν ἀντιλαμβάνεσαι ὅτι ὁ Κύριος σέ ποιμένει καί σέ ὁδηγεῖ σέ προκοπή. γ Γιά νά μερέψει ὁ Θεός τά ἄτακτα καί ἀνυπάκουα παι- διά, πού θλίβουν τούς γονεῖς των. δ Ἄν νοιώθης μόνος, ἀπογοητευμένος. στ Προσευχή γιά τό ἔλεος τοῦ Κυρίου πρός ἐμᾶς! η "Παρουσιάζει τό βίωμα τῆς λελυτρωμένης ψυχῆς, ὁπ- οία ἔχει τήν συνείδησιν τῆς πατρότητος τοῦ Θεοῦ, τῆς ἰ- δικῆς της υἱότητος ἀλλά καί ἁμαρτωλότητος". Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες.ἡ ἀγαθότης καί τό ἔλεός Του". 23 α1 Τά πρόβατα καί ὁ βοσκός. α2 Γιά νά συμφιλιωθοῦν οἱ μαλωμένοι. Γιά νά ἐπιστρέψουν οἱ αἱρετικοί στήν ὀρθή πίστη. β Γιά νά θαυμάζεις τήν τάξη τῆς κτίσεως καί τήν φροντί- δα τῆς θείας Πρόνοιας. Γιά εὐχαριστία τήν Κυριακή. γ Γιά νά ἀνοίξη ὁ Θεός τήν πόρτα ὅταν χαθῆ τό κλειδί. Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες.ἡ δύναμις, μεγαλειότης, δόξα καί ἄλλαι ἰδιότητές Του". "Χαρακτῆρες καί ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καί τῶν 24 α1 Λατρεία.

9 α2 Γιά νά μαλακώσουν οἱ καρδιές τῶν σκληρόκαρδων ἀνθ- ρώπων β Ὅταν οἱ ἐχθροί σέ περιτριγυρίζουν. γ Γιά τούς ἀνθρώπους πού φθονεῖ ὁ πειρασμός καί τούς φέρνει συνέχεια ἀναποδιές στήν ζωή τους, γιά νά γογ- γύσουν. στ Πρωϊνή δέηση καί ἱκεσία πρός τόν Κύριο, ὅπου ζητεῖται ὁ φωτισμός καί καθοδήγηση, ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας καί προστασία ἀπό ἐχθρούς ἰσχυρούς θ Αἴτηση παρά τοῦ Θεοῦ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν μας. "Χαρακτῆρες καί ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καί τῶν 25 α1 Προσευχή ἑνός ἀνθρώπου πού βρίσκεται σέ δυσκολία. α2 Κατά τῆς μαγείας. Γιά νά σταματήσουν νά μᾶς ἐπιτίθενται οἱ συνάνθρω- ποί μας. β Ὅταν ἐπιμένουν οἱ ἐχθροί νά σέ κακοποιήσουν. γ Ὅταν ζητᾶ κανείς κάτι καλό ἀπό τόν Θεό, γιά νά τοῦ δώση, χωρίς νά τόν βλάψη. θ "Αἴτησις βοηθείας παρά τοῦ Θεοῦ ἐν περιστάσεσι". 26 α1 Προσευχή ἑνός δίκαιου ἀνθρώπου α2 Σέ κάθε δυσκολία. β Ὅταν ἐπιτίθενται μέ σφοδρότητα οἱ ἐχθροί καί σέ κα- ταφρονοῦν. γ Γιά νά προστατέψη ὁ Θεός τούς χωρικούς ἀπό ἐχθρικά στρατεύματα, νά μήν τούς λεηλατήσουν. δ Ἄν νοιώθης μόνος, ἀπογοητευμένος. θ "Ἔκφρασις ἐλπίδος πρός τόν Θεό ἐν περιπτώσει δει- νῶν περιπετειῶν καί θλίψεων". 27 α1 Ἐμπιστοσύνη καί ἀφιέρωση στόν Θεό. α2 Γιά νά ἔχουμε καλό ταξίδι. Γιά οἰκογενειακή καί κοινωνική γαλήνη. β Ὅταν ἐπιμένουν οἱ ἐχθροί, μήν τούς προσέχεις, ἀλλά κράζε στόν Θεό. γ Γιά νά θεραπεύση ὁ Θεός τούς νευρασθενεῖς καί τούς νευρόπονους. ε "Ἁρμόζει καί εἰς κάθε ἄνθρωπον ὁπού πέσῃ εἰς συμφο- ράς". θ "Ἐν καταστάσει στενοχωρίας καί ἀδημονίας". 28 α1 Ἡ προσευχή καί ἀπάντηση. α2 Γιά νά προστατεύση ὁ Θεός τά ὑπάρχοντά μας. Κατά τῆς ἐπιβουλῆς τῶν κακῶν ἀνθρώπων. β Πῶς πρέπει νά προσφέρης εὐχαριστία στόν Κύριο, σκε- πτόμενος πνευματικῶς. γ Γι' αὐτούς πού τούς πειράζει θάλασσα καί φοβοῦνται στήν πολλή φουρτούνα. ε "Προστάζει ὁ ψ. τί πρέπει νά κάμνωμεν καί πῶς πρέπει νά ἑτοιμαζώμεθα διά τήν ἔξοδον τήν ἀπό τοῦ σώματος, ἤτοι διά τόν θάνατον". Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες.ἡ δύναμις, μεγαλειότης, δόξα καί ἄλλαι ἰδιότητές Του". 29 α1 Ἡ βροντή τοῦ Θεοῦ. α2 Γιά νά σταματήσουν οἱ Θεομηνεῖες. β Ὅταν κάνης ἐγκαίνια στό σπίτι σου ἀλλά καί τῆς ψυ- χῆς πού ὑποδέχεται τόν Κύριο. γ Γι' αὐτούς πού ζοῦν μακριά, μέσα σέ βαρβάρους καί ἀ- πίστους λαούς,νά τούς φυλάξη ὁ Θεός καί νά φωτίση νά μερέψουν καί νά γνωρίσουν τόν Θεό. στ Δοξολογητική προσευχή κατά τήν Ἁγία Πεντηκοστή. Προσευχή μετά τήν ἐξομολόγηση. θ. "Πρός εὐχαριστίαν ἕνεκα ἐλέους καί χάριτος"

10 30 α1 Εὐχαριστία γιά τήν παράταση τῆς ζωῆς. α2 Γιά νά ξεπερνιέται ὁ κίνδυνος θανάτου μετά ἀπό ἀτυχή- ματα. β Ὅταν μισεῖσαι καί καταδιώκεσαι χάριν τῆς ἀληθείας. γ Γιά νά δώση ὁ Θεός ἀφθονία, σπαρτῶν καί καρπῶν στά δένδρα, ὅταν ὁ καιρός δέν εἶναι εὐνοϊκός. στ Ὅταν ψυχή μας διακατέχεται ἀπό δειλία. θ "Ἔκφρασις ἐλπίδος πρός τόν Θεό ἐν περιπτώσει δει- τῶν περιπετειῶν καί θλίψεων". "Πρός εὐχαριστίαν ἕνεκα ἐλέους καί χάριτος" 31 α1 Γιά νά ἐπιστρέψουν τά ἄσωτα παιδιά στό σπίτι τους. Γιά νά δῆ κάποιος μέ καθαρά μάτια τήν ἀλήθεια. α2 Δοκιμασία καί ἐμπιστοσύνη. β Γιά μακαρισμό. Νά θαυμάζης τήν φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ. γ Γιά νά βροῦν οἱ ὁδοιπόροι τόν δρόμο ὅταν χαθοῦν καί νά μήν ταλαιπωροῦνται. ε "Ἁρμόδιος μετά ἀπό ἁμαρτήματα, πεσών εἰς διαφόρους λογισμούς καί πειρασμούς". στ Προσευχή μετανοίας. Πρίν τήν ἱερή ἐξομολόγηση. (Καί ὡς βραδυνή καθ' ἑκάστην μέραν). θ "Ἐν καταστἀσει μετανοίας περί πραχθεισῶν ἁμαρτιῶν". "Χαρακτῆρες καί ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καί τῶν 32 α1 Ἡ ἐξομολόγηση καί ἀπόλαυση τῆς συγχώρησης (ἀπό) τόν Θεό. α2 Γιά νά συγχωρέση ὁ Θεός τίς ἁμαρτίες μας. β Θεό. γ ἀδικοφυλαθ Θεοῦ Γιά νά λυτρωθοῦν οἱ ψυχές τῶν κεκοιμημένων. Γιά νά ὑμνῆς μέ ἄλλους δικαίους καί ἐναρέτους τόν Γιά νά φανερώση ὁ Θεός τήν ἀλήθεια στούς κισμένους, γιά νά ἐλευθερωθοῦν. "Πρός δοξολογίαν καί ἐν γένει πρός λατρείαν τοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες.ἡ δύναμις, μεγαλειότης, δόξα καί ἄλλαι ἰδιότητές Του". 33 α1 Νά ψάλλετε ὅλοι. α2 Γιά νά καρποφορήσουν τά σπαρτά καί τά δένδρα. Γιά καλές κοινωνικές σχέσεις. β Ὅταν διαφύγης ἀπό τούς ἐχθρούς σου καί ἀπό τίς ἐνέ- δρες των καί νά εὐχαριστήσης τόν Θεό. γ Σέ ψυχορραγοῦντες, ὅταν βασανίζονται ἀπό τούς δαί- μονες τήν ὥρα τοῦ θανάτου. Ὅταν σέ ἀπειλοῦν ἐχθρικά στρατεύματα καί παραβιά- ζουν τά σύνορα γιά νά κάνουν κακό. Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες.ἡ ἀγαθότης καί τό ἔλεός Του". "Χαρακτῆρες καί ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καί τῶν 34 α1 Ἡ φροντίδα τοῦ Θεοῦ γιά τόν λαό Του. α2 Κατά πάσης ἀτυχίας. β Ὅταν ἐπιμένουν οἱ ἐχθροί νά σέ κακοποιήσουν. γ Γιά νά ἐλευθερώση ὁ Θεός τούς καλοκάγαθους ἀνθρώ- πους ἀπό τίς παγῖδες τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων, πού ἐκ- μεταλλεύονται τούς ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ. στ Ὅταν σέ καταδιώκουν ἄδικα δικαστικά. θ "Αἴτησις παρά τοῦ Θεοῦ ἀφέσεως ἁμαρτιῶν. Αἴτησις βοηθείας παρά τοῦ Θεοῦ ἐν περιστάσεσι". 35 α1 Προσευχή στόν Θεό γιά νά ὑπερασπιστῆ τό δίκαιο.

11 α2 Ὑπέρ τῶν ἄδικα διωχθέντων γιά νά λάμψη ἀλήθεια. β Οἱ παράνομοι εἶναι οἱ αἴτιοι τῆς ἁμαρτωλότητός των. γ Γιά νά ἐξαλειφθῆ τελείως ἔχθρα μετά ἀπό μαλώματα καί παρεξηγήσεις. Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες.ἡ ἀγαθότης καί τό ἔλεός Του". "Χαρακτῆρες καί ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καί τῶν αὐτῶν". 36 α1 Ἡ αἰώνια ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. α2 Γιά νά μερέψουν οἱ φανατισμένοι Χριστιανοί καί νά καταλάβουν ὅτι ὁ Θεός εἶναι πλήρης ἀγάπης. β Ὅταν ἀλαζονεύονται οἱ πονηροί κατά τῶν μικροψύ- χων. Οἱ ἀσεβεῖς ἐξαφανίζονται ταχέως. Γιά παραίνεση γ Γιά βαρειά πληγωμένους ἀνθρώπους ἀπό κακοποιούς ἐγκληματίες δ Ὅταν συμβαίνουν ἀναποδιές στή ζωή σου. ε "Νουθετεῖ καί συμβουλεύει κάθε ἄνθρωπον νά ὑποφέρῃ μέν μακροθύμως καί εὐχαρίστως ὅσα ἐναντία ἤθελαν τῷ ἀκολουθήσουν, νά μή προσέχῃ δέ εἰς τάς εὐτυχίας ὁπού ἔχουν οἱ πονηροί ἄνθρωποι εἰς τήν παροῦσαν ζωήν". θ "Χαρακτῆρες καί ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καί τῶν 37 α1 Καλό καί κακό. α2 Γιά νά τιμωρηθοῦν ἀπό τόν Θεό οἱ ἄδικοι πού βλάπτ- ουν τούς συνανθρώπους τους καί δέν μετανοοῦν. β Ὅταν αἰσθάνεσαι τήν ἀπειλή τοῦ Κυρίου λόγω τῶν ἁ- μαρτιῶν σου. γ Ὅταν πονᾶνε οἱ σιαγόνες ἀπό σάπια δόντια. στ Προσευχή σέ περίοδο ἐπώδυνης σωματικῆς ἀρρώστει- ας. 15 η "Εἶναι Ψ. μετανοίας. Διαγράφονται τά στάδια τῆς πο- ρείας τοῦ μετανοοῦντος. τό δράμα τῆς ἁμαρτίας, οἱ σπα- ραγμοί τοῦ πόνου, αἱ ἀλλοιώσεις, αἱ μεταβολαί, αἱ με- ταπτώσεις, αἱ διακυμάνσεις τῆς ζωῆς, ἕως ὅτου ἀναστη- θῇ ὁ Βασιλεύς τῆς δόξης ἐν τῆ καρδίᾳ". θ "Ἐν καταστάσει μετανοίας περί πραχθεισῶν ἁμαρτιῶν" α1 Σέ μεγάλη στενοχώρια. Μιά προσευχή γιά συγχώρηση. α2 Γιά νά μονιάσουν οἱ χωρισμένοι. Γιά αὐτούς πού δέν νοιάζονται γιά τό σπίτι τους. β Ὅταν σοῦ ἐπιτίθεται ὁ ἐχθρός καί ἐσύ θέλεις νά τόν ἀν- τιμετωπίσης γ Γιά νά βροῦν ἐργασία οἱ ἐγκαταλελειμμένοι καί δυστυ- χισμένοι, γιά νά μήν θλίβονται. θ "Περιγραφή διά ζωηρῶν χρωμάτων τῆς ματαιότητος τοῦ ἀνθρωπίνου βίου". 39 α1 Ἡ σύντομη ζωή τοῦ ἀνθρώπου. α2 Γιά αὐτούς πού πεθαίνουν καί φοβοῦνται καί δέν βγαί- νει ψυχή τους. 15 (στίχ. 3-11, 22-23) 16 "Νά θεωρεῖς συνειδητά τόν ἑαυτό σου μυρμήγκι καί σκουλήκι, γιά νά γίνεις θεόπλαστος. Γιατί ἄν δέ συμβεῖ τό πρῶτο, δέν θά ἀκολουθήσει τό δεύτερο. Καί ὅσο κατεβαίνεις, τόσο θά ἀνεβεῖς. Ὅταν λογαριάζεις τόν ἑαυτό σου σάν ἕνα τίποτε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου (στίχ. 6) τότε γίνεσαι μέγας ἀπό μικρός χωρίς νά τό καταλαβείνεις". (Ἅγ. Θεόγνωστος, Φιλοκ. τ. Β. Περί πράξεως καλι θεωρίας, παρ. 3, σελ. 327)

12 β Ὅταν πολεμεῖσαι καί ὑπομένης θλίψεις. Γιά νά μάθης τήν ὠφέλεια τῆς ὑπομονῆς. γ Γιά νά ἐπανέλθη ἀγάπη μεταξύ τοῦ ἀφεντικοῦ καί τῶν ὑπαλλήλων ἤ ὅταν δημιουργοῦνται προστριβές. θ "Πρός εὐχαριστίαν ἕνεκα ἐλέους καί χάριτος". "Προφητικοί, ἐν οἷς προλέγονται καί προδιαγράφονται ἀκριβῶς μέλλοντα γενέσθαι γεγονότα ἀφορῶντα ἰδίως εἰς τό πρόσωπον τοῦ προσδοκωμένου Μεσσίου". 40 α1 Ἡ δοξολογία καί προσευχή ἀπό ξέχειλη καρδιά. α2 Σέ κάθε δυσκολία τῆς ζωῆς. β Γιά μακαρισμό. Γιά νά ἐπαινῆς τούς ἐλεήμονες καί νά προτρέπης τούς ἄλλους νά ἐλεοῦν. γ Γιά νά ἐλευθερωθοῦν οἱ μητέρες στή γέννα ἀπό πρόωρο τοκετό. δ θ Ἄν εἶσαι ἄρρωστος ἤ πονᾶς. "Ἐν καταστάσει στενοχωρίας καί ἀδημονίας". 41 α1 Προσευχή ἑνός ἀρρώστου καί μοναχικοῦ ἀνθρώπου. α2 Γιά ἀρρώστους πού βρίσκονται στά νοσοκομεῖα, νά θε- ραπευτοῦν γρήγορα. β Ὅταν σέ κοροϊδεύουν οἱ ἐχθροί γιά τόν θεῖο ζῆλο καί νά παρηγορῆς τήν ψυχή σου. γ Γιά νέους πού ἀρρωσταίνουν ἀπό ἔρωτα, ἤ ὅταν τραυ- ματίζεται τό ἕνα πρόσωπο καί θλίβεται. στ Ὅταν διακατεχόμαστε ἀπό θλίψεις καί οἱ ἄνθρωποι πού βρίσκονται μκράν τοῦ Θεοῦ μᾶς εἰρωνεύονται. ζ Ἀναφαίρεται στή μακοθυμία τοῦ Θεοῦ. 42 α1 Ἡ ἐπιθυμία γιά τόν Θεό. α2 Γιά νά ἐλευθερωθοῦν οἱ δαιμονισμένοι. β εἶναι γ φυλακές τοῦ δ Ὅταν ἐπιμένουν οἱ ἐχθροί νά σέ κακοποιήσουν. Γιά νά ἐνθυμῆσαι τίς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ πού ἀγαθός, οἱ δέ ἄνθρωποι ἀχάριστοι. Γιά νά ἐλευθεωθοῦν οἱ αἰχμάλωτοι ἀπό τίς ἐχθρικοῦ ἔθνους. Ὅταν νοιώθης μόνος καί ἀπογοητευμένος. 43 α1 Ἡ ἐπιθυμία γιά τόν Θεό. α2 Γιά νά ἐλευθερωθοῦν οἱ δαιμονισμένοι. β Ὅταν ἐπιμένουν οἱ ἐχθροί νά σέ κακοποιήσουν. Γιά νά ἐνθυμῆσαι τίς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ πού εἶναι ἀγαθός, οἱ δέ ἄνθρωποι ἀχάριστοι. γ Γιά νά φανερώση ὁ Θεός τήν ἀλήθεια στά παρεξηγημέ- να ἀνδρόγυνα καί νά συμφιλιωθοῦν. δ. Ἄν νοιώθεις μόνος, ἀπογοητευμένος. θ "Ἐν παραλήσει θρησκευτικῶν καθηκόντων. Ἐν θλίψει ἕνεκα διωγμῶν". 44 α1 ὁ ἐθνικός θρῆνος. α2 Γιά νά μή νικηθῆ ὁ στρατός μας. γ Γιά ὅσους πάσχουν ἀπό καρδιά ἤ νεφρά. δ Ὅταν εἶσαι ἀπογοητευμένος. θ "Προφητικοί, ἐν οἷς προλέγονται καί προδιαγράφονται ἀκριβῶς μέλλοντα γενέσθαι γεγονότα ἀφορῶντα ἰδίως εἰς τό πρόσωπον τοῦ προσδοκωμένου Μεσσίου". 45 α1 Ἕνας βασιλικός γαμήλιος ὕμνος. α2 Γιά νά πηγαίνουν καλά τά οἰκογενειακά θέματα. β Γιά νά εὐχαριστήσης τόν Θεό πού σέ διέσωσε ἀπό θλί- ψεις καί νά διαλαλῆς τήν φιλανθρωπία Του. γ Γιά τούς νέους πού ἐμποδίζει ὁ ἐχθρός ἀπό φθόνο νά μήν δημιουργήσουν οἰκογένεια, (νά παντρευτοῦν). στ Σέ περιόδους καταστροφικῶν φυσικῶν φαινομένων (σεισμῶν, πλημμύρω κ.λ.π.) καθώς καί τῶν

13 ἐξωτερικῶν χώρας μας. θ βοηθόν ἐχθρῶν πού κινοῦνται ἀπειλητικά κατά τῆς "Εὐχαριστία πρός τόν Θεόν τόν ἰσχυρόν, τόν καί σώζοντα". 46 α1 Ὁ Θεός τό φρούριον μῶν". α2 Γιά νά ἀνακόπτη ὁ Θεός τίς φυσικές καταστροφές. (Ὁ- μαδική προσευχή). γ Γιά νά εἰρηνεύση ὁ ὑπηρέτης ἤ ὁ δοῦλος ὅταν φύγη ἀπό τό ἀφεντικό του καί νά βρῆ δουλειά. Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. Ἡ δύναμις, μεγαλειότης, δόξα καί ἄλλαι ἰδιότητές Του". 47 α1 Νά ἀλαλάξατε καί νά ψάλλετε. α2 Ὁμαδική προσευχή γιά νά ὑμνηθῆ Δόξα τοῦ Θεοῦ. β Νά ὑμνῆς τόν Θεόν τήν Δευτέρα (μέρα) γ Ὅταν γίνονται μεγάλες καταστροφές καί ληστεῖες ἀπό βαρβαρικές συμμορίες (πειρατῶν). Νά διαβάζεται ἐπί σαράντα μέρες. θ "Εὐχαριστία πρός τόν Θεόν τόν ἰσχυρόν, τόν βοηθόν καί σώζοντα". 48 α1 Ἡ Σιών, ἔνδοξη πόλη τοῦ Θεοῦ. α2 Γιά νά προστατεύη ὁ Θεός τόν τόπο καί τούς κατοίκους. γ Γι' αὐτούς πού κάνουν ἐπικίνδυνη δουλειά. θ "Περιγραφή διά ζωηρῶν χρωμάτων τῆς ματαιότητος τοῦ ἀνθρωπίνου βίου" α1 Σκέψεις ἐπάνω στή ζωή καί στό θάνατο. 17 "Ἐκεῖνος πού ἀκολουθεῖ μέ γνησιότητα τή εὐαγγελική ζωή, ἔκοψε καί τήν ἀρχή καί τό τέλος τῆς κακίας του, καί ἐργάζεται κάθε ἀρετή μέ τό ἔργο καί μέ τό λόγο. Προσφέρει στό Θεό θυσία α2 θάνατο, β γ καἰ ζ Θεοῦ ὡς λατρεία. θ Θεοῦ κακῶν αὐτῶν". Γι' αὐτούς πού ἔχασαν τήν ζωή τους ἀπό βίαιο (ἀτυχήματα, πόλεμοι, δολοφονίες κ.ἄ.) Γιά τήν βασιλεία καί τήν ἐξουσία τοῦ Θεοῦ. Γιά νά μετανοήσουν καί νά ἐπιστρέψουν στό Θεό νά σωθοῦν. Ὑποδεικνύεται διά τῶν ἔργων δοξολογία τοῦ μόνη ἀσφαλής καί προσήκουσα στό Θεό "Πρός δοξολογίαν καί ἐν γένει πρός λατρείαν τοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. Ἡ δύναμις, μεγαλειότης, δόξα καί ἄλλαι ἰδιότητές Του". "Χαρακτῆρες καί ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καί τῶν ἀνθρώπων καί περί τῆς εὐτυχίας καί δυστυχίας 50 α1 Ὁ Θεός καλεῖ τόν ἄνθρωπο γιά ἀπολογισμό. α2 Γιά καταπολέμηση πάσης ἀχαριστίας - ἀχαρίστων, ἀδι- κίας καί ἀδίκων. β Γιά νά τύχης τοῦ θείου ἐλέους. Γιά τήν ἐξομολόγηση καί τήν μετάνοια. γ Ὅταν ἐξ ἁμαρτιῶν μας, ἔρθη παιδαγωγική ὀργή τοῦ Θεοῦ (ἐπιδημία, ἀρρώστεια καί θανατικό στούς ἀνθρώ- πους ἤ στά ζῶα). ε "Ἁρμόζει εἰς ὅλους τούς ἀνθρώπους ὁπού ἁμάρτησαν". στ Προσευχή μετανοίας. Πρίν τήν ἱερή ἐξομολόγηση. (Καί ὡς βραδυνή καθ' ἑκάστην μέραν). θ "Αἴτησις παρά τοῦ Θεοῦ ἀφέσεως ἁμαρτιῶν. Ἐν καταστάσει μετανοίας περί πραχθεισῶν ἁμαρτιῶν". 51 α1 Ἡ παράκληση γιά τήν ἀναγνώριση δοξολογίας καί εὐ-χαριστίας".(ἅγ. Μάξιμος ὁ Ὁμολογ.Α ἑκατοντάδα πρός Θαλάσσιο, Φι-λοκ.τ.β. παρ.96, σελ.121).

14 α2 Γιά τήν συγχώρηση τῶν ἁμαρτιῶν. Ἐξομολογητικός ψαλμός. β Ὅταν συκοφαντῆσαι καί ὁ συκοφάντης καυχᾶται ἀλα- ζονικῶς. γ Γιά νά μετανοήσουν οἱ σκληροκάρδιοι ἄρχοντες καί νά γίνουν εὐσπλαχνικοί, γιά νά μή βασανίζουν τόν λαό. θ "Χαρακτῆρες καί ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καί τῶν 52 α1 Ἡ καταδίκη τοῦ πονηροῦ α2 Γιά νά τιμωρηθοῦν οἱ μάγοι καί αὐτοί πού καταφεύ- γουν σέ αὐτούς. Γιά τήν τιμωρία τῶν ὑποχθόνιων ἀνθρώπων. β Ὅταν βλασφημεῖται θεία Πρόνοια. γ Γιά νά εὐλογήση ὁ Θεός τά δίχτυα νά γεμίσουν ψάρια. θ "Χαρακτῆρες καί ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καί τῶν 53 α1 Ἡ ἀνοησία τοῦ ἄθεου. β Ὅταν σέ καταδιώκουν καί σέ διαβάλλουν, ἐσύ νά ἐμπι- στεύεσαι στόν Κύριο. γ Γιά νά φωτίση ὁ Θεός τούς πλούσιους πού ἔχουν ἀγο- ρασμένους δούλους, νά τούς ἐλευθερώσουν. ε "...ὅτι συνετοῦ ἀνδρός εἶναι ἴδιον τό εἰς τοῦτον καιρόν κινδύνων νά ὑμνῇ καί νά εὐχαριστῇ τόν Θεόν καί τοῦ- τον νά ἐπικαλῆται ὡς κριτήν καί ἐκδικητήν τῶν αὐτῶν ἐπικαλουμένων". στ Ὅταν μᾶς καταδιώκουν οἱ ἰσχυροί τοῦ παρόντος αἰῶ- νος (στίχ. 3-6, 8-9) θ περιπτώσει "Ἔκφρασις ἐλπίδος πρός τόν Θεό ἐν δεινῶν, περιπετειῶν καί θλίψεων". 54 α1 Ἡ κραυγή γιά βοήθεια. α2 Γιά νά μή προδίδονται μυστικά. β Ἄν σέ θλίβουν καί σέ ὑβρίζουν καί σέ συκοφαντοῦν, νά παρηγορηθῆς ἀπό τόν Θεό. γ Γιά νά ἀποκατασταθῆ ὑπόληψη τῆς δυσφημισμένης οἰκογένειας πού ἔχει συκοφαντηθεῖ. θ " Ἐν καταστάσει στενοχωρίας καί ἀδημονίας". 55 α1 Ἡ προσευχή ἑνός ἀνθρώπου πού βρίσκεται σέ δυσκο- λία. α2 Γιά ξεκαθάρισμα τῶν συναισθημάτων καί νά ἰδωθοῦν καθαρά τά πράγματα. Γιά νά φανῆ καθαρή ἀλήθεια χωρίς συναισθηματι- σμό. β Ὅταν σέ καταδιώκουν καί σέ διαβάλλουν, ἐσύ νά ἐμπι- στεύεσαι στόν Κύριο. γ Γιά εὐαίσθητους πού ἔχουν πληγωθεῖ ψυχικά ἀπό τούς συνανθρώπους τους. στ Προσευχή ἐλπίδος πρός τόν Θεό νά μᾶς προστατεύει ἀπό κάθε κακό καί ἐπίβουλο ἐχθρό μας. θ περιπτώσει "Ἔκφρασις ἐλπίδος πρός τόν Θεό ἐν δεινῶν περιπετειῶν καί θλίψεων. 56 α1 "Στόν Θεόν ἤλπισα" α2 Κατά τῶν δαιμονικῶν ἐπιβουλῶν πού προέρχονται ἀπό ἀπόσταση καί ταράζουν τήν γαλήνη. β Ὅταν διώκεσαι καί κρύπτεσαι νά μήν ταραχθῆς. γ Γιά ἀνθρώπους πού ὑποφέρουν ἀπό πονοκεφάλους ἀπό τήν πολλή στενοχώρια. ε "Διά νά διδάξῃ (ὁ Δαβίδ) μέ ποῖον τρόπον αὐτός ἐκρά- τησε τόν θυμόν του, καί ἄλλο δέ διά νά

15 συμβουλεύσῃ τόν κάθε ἕνα μέ αὐτό νά μή διαφθείρῃ τήν ἀνεξικακίαν καί μακροθυμίαν του". στ Ἡ προσευχή τῆς ἐλπίδος πρός τόν Θεό νά μᾶς προστα- τεύη ἀπό κάθε κακό καί ἐπίβουλο ἐχθρό μας. θ περιπτώσει "Ἔκφρασις ἐλπίδος πρός τόν Θεό ἐν δεινῶν περιπετειῶν καί θλίψεων" α1 Ἡ προσευχή ἀνάμεσα σέ ἄγριους ἐχθρούς. α2 Γιά νά μήν βλάπτουν οἱ ἐχθροί μέ τά ἔργα τους. β Γιά τούς ἐπικριτές καί καυχωμένους. γ Γιά νά ἔλθουν εὐνοϊκά τά πράγματα σ' ἐκείνους πού ἐνεργοῦν γιά τό καλό, νά ἐμποδίση ὁ Θεός κάθε πονηρή ἐνέργεια τῶν δαιμόνων ἤ τῶν φθονερῶν ἀνθρώπων. θ "Χαρακτῆρες καί ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καί τῶν 58 α1 "Ὑπάρχει ὁ Θεός πού κρίνει". α2 Γιά νά διορθωθοῦν οἱ διεφθαρμένοι πολιτικοί, ὑπάλλη- λοι καί ἐργάτες. β Ἐνῶ εἶσαι περικυκλωμένος καί διαφύγεις νά εὐχαρι- στῆς τόν Κύριο. γ Γιά τούς βωβούς νά δώση ὁ Θεός λαλιά. ε "Αὐτός διδάσκει ὅτι πρέπει νά μήν ἀποκάμνωμεν καί μι- κροψυχῶμεν εἰς τούς πειρασμούς, ἀλλά νά ἀποβλέπω- μεν εἰς τό τέλος αὐτῶν, καί οὕτω νά μή διαφθείρωμεν τήν ὑπομονήν". θ "Ἐν καταστάσει στενοχωρίας καί ἀδημονίας". 19 "Φρόντισε πολύ νά μήν πληγώνεις τή συνείδηση κανενός, καί μάλιστα δίχως λόγο. Χωρίς ἁγιότητα μήν τολμᾶς ν' ἀγγίξεις τά ἅγια, γιά νά μήν καεῖς σάν χορτάρι ἀπό τή θεία φωτιά καί ἐξοντωθεῖς σάν κερί πού ἔλι-ωσε".(ἅγ. Θεόγνωστος, Φιλοκ. τ. β. παρ. 70, σελ. 342) 59 α1 Ἡ προσευχή γιά προστασία καί τιμωρία. α2 Ἀπογευματινή προσευχή γιά προστασία. γ Γιά νά φανερώση ὁ Θεός τήν ἀλήθεια, ὅταν συκοφαν- τῆται σύνολον ἀνθρώπων. ε "Διά ἐνθύμησιν τῶν εὐεργεσιῶν τοῦ Θεοῦ, εἰς διδαχήν δέ, εὐχαριστίας δηλαδή καί ὑπομονῆς". θ "Ἐν θλίψει ἕνεκα διωγμῶν". 60 α1 Τό ἔθνος σέ ἦττα. α2 Γιά νά πάρου θάρρος οἱ διστακτικοί ἄνθρωποι καί νά βροῦνε προκοπή. γ Γι' αὐτούς πού δυσκολεύονται στήν ἐργασία, εἴτε ἀπό τεμπελιά εἴτε ἀπό δειλία. στ Ὅταν βρισκόμαστε ξενιτεμένοι σέ ξένο καί ἄγνωστο τό- πο. θ "Ἔκφρασις ἐλπίδος πρός τόν Θεό ἐν περιπτώσει δεινῶν περιπετειῶν καί θλίψεων". 61 α1 Ἡ προσευχή ἑνός κουρασμένου βασιλιᾶ. α2 Γιά τούς ἐργοδότες πού δέν πᾶνε καλά οἱ δουλιές τους. β Ὅταν ὁρμοῦν μέ ἄγριες διαθέσεις ἐναντίον σου, ἐσύ νά ὑποτάσσεσαι περισότερο στόν Κύριο γ Γιά νά ἀπαλλάξη ὁ Θεός ἀπό δοκιμασίες τόν ὁλιγόψυ- χο ἄνθρωπο, πού δέν ἔχει ὑπομονή καί γογγύζει. ε "Ὁ Ψ. δέ οὗτος εἶναι μία παρακίνησις εἰς τό νά ὑπομένῃ τινάς τούς πειρασμούς καί εἰς τό νά ἐλπίζῃ πρός τόν Θε- όν". στ Ἡ προσευχή ὁλοκληρωτικῆς ὑποταγῆς καί ἀκράδαντης ἐλ πίδας στόν Θεό καί ὄχι σέ ἀνθρώπους, πλοῦτο καί ἄλλα ὑλικά πράγματα. θ 'Ἔκφρασις ἐλπίδος πρός τόν Θεό ἐν περιπτώσει δεινῶν περιπετειῶν καί θλίψεων.

16 62 α1 Ἕνας ψαλμός ἀγάπης καί ἐπανάστασης. α2 Γιά νέους πού δέν βρίσκουν ἐργασία. γ Γιά νά καρπίσουν τά χωράφια καί τά δένδρα, όταν στε- ρούνται νερό. ε "Ἁρμόζει δέ ὁ Ψ. οὗτος καί εἰς μᾶς τούς Χριστιανούς, διά τί, ἐάν καί μεῖς εὑρισκώμεθα εἰς τήν ἐρημίαν τῶν - δονικῶν τοῦ κόσμου πραγμάτων καί ἔχωμεν διάπυρον ἔρωτα πρός τόν Θεόν, βέβαια ἐξολοθρεύονται οἱ ὁρατοί καί ἀόρατοι ἐχθροί μας καί τίποτε νά μᾶς βλάψουν δέν ἠμποροῦν". στ Ἡ πρωϊνή προσευχή πρός τόν Κύριο. η "Παρουσιάζει τόν θεῖον ἔρωτα καί τήν ἐναγώνιον ἀνα- ζήτησιν τοῦ Θεοῦ ὑπό τῆς ψυχῆς, ἕως οὗ θέα τοῦ Θεοῦ καταστῇ πραγματικότης". 63 α1 Ἡ διψασμένη καρδιά. α2 Διαβάζεται μετά ἀπό κάθε πετυχημένη συμφωνία γιά νά εὐοδωθῆ τό μέλλον. β Ὅταν καταδιώκεσαι σέ ἔρημο μή φοβηθῆς, ψάλλε τόν παρόντα Ψ. κατά τόν ὄρθρον. γ Ὅταν δαγκωθῆ ὁ ἄνθρωπο ςἀπό λύκο, ἤ σκῦλο λυσσα- σμένο, τούς ἔδινε καί διαβασμένο νερό. στ Ὅταν μᾶς συκοφαντοῦν καί μᾶς ἐπιβουλεύονται. θ "Ἐν παραλήσει θρησκευτικῶν καθηκόντων. Ἐν καταστάσει στενοχωρίας καί ἀδημονίας". 64 α1 Ἡ προσευχή γιά προστασία. α2 Γιά νά τιμωροῦνται οἱ συνωμότες καί οἱ προδότες. β Ὅταν καταδιώκεσαι σέ ἔρημο μή φοβηθῆς, ψάλλε τόν παρόντα Ψ. κατά τόν ὄρθρον. Γιά νά ὑμνῆς τόν Θεό. γ Γιά νά ἔχουν οἱ ἔμποροι εὐλογία, γιά νά μή φλυαροῦν καί ἀδικοῦν τούς ἁπλούς ἀνθρώπους. στ Ἡ προσευχή γιά τό ἔλεος τοῦ Κυρίου πρός ἐμᾶς! θ "Εὐχαριστία πρός τόν Θεόν τόν ἰσχυρόν, τόν βοηθόν καί σώζοντα". Θεοῦ "Πρός δοξολογίαν καί ἐν γένει πρός λατρείαν τοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες.ἡ δύναμις, μεγαλειότης, δόξα καί ἄλλαι ἰδιότητές Του". 65 α1 Ὕμνος εὐχαριστίας. α2 Γιά νά πᾶνε καλά τά σπαρτά. β Περί ἀναστάσεως. γ Γιά νά μή φέρη αναποδιές ὁ πονηρός στά σπίτια καί θλί βει τίς οἰκογένειες. ε "Ἁρμόζει δέ ὁ Ψ. καί εἰς κάθε Χριστιανόν, ὁπού μεθί- σταται καί μεταβαίνει ἀπό τήν ἁμαρτίαν (εἰς τήν ὁποί- αν ἔπεσε κτυπηθείς ἀπό τάς σαΐτας τῶν παθῶν καί σκ- λαβωθείς ὑπό τῶν δαιμόνων) καί ἔρχεται εἰς τήν μετά- νοιαν καί τήν ἀρετήν". θ "Εὐχαριστία πρός τόν Θεόν τόν ἰσχυρόν, τόν βοηθόν καί σώζοντα". 66 α1 Αἶνος καί λατρεία. Ἐθνική καί ἀτομική. α2 Γιά νά προστατεύειὁ Θεός ὅλο τό ἔθνος. β Ὅταν ζητῆς τό θεῖον ἔλεος, ὕμνησέ τον. γ Γιά νά εὐλογηθοῦν τά πουλερικά (ὀρνιθοτροφεῖα). θ "Δοξολογία, ἐπίκλησις καί προβολή μεσιτείας'. 67 α1 Ὁ θερισμός. α2 Γιά νά προσετατεύη ὁ Θεός τά ἀγαθά τῆς γῆς ἀπό Θεο- μηνεῖες καί ληστεῖες. γ Γιά νά ἐλευθερωθοῦν οἱ μητέρες πού δυσκολεύονται νά ἀποβάλλουν, ὅταν παθαίνουν κακό. στ Προσευχή Ἀναστάσιμη. θ "Εὐχαριστία πρός τόν Θεόν τόν ἰσχυρόν, τόν βοηθόν καί σώζοντα". "Προφητικοί, ἐν οἷς προλέγονται καί προδιαγράφονται ἀκριβῶς μέλλοντα γενέσθαι

17 γεγονότα ἀφορῶντα ἰδίως προσδοκωμένου Μεσσίου". εἰς τό πρόσωπον τοῦ θ περιπτώσει "Ἔκφρασις ἐλπίδος πρός τόν Θεό ἐν δεινῶν περιπετειῶν καί θλίψεων. 68 α1 Τό θριαμβευτικό τραγοῦδι τοῦ Ἰσρήλ. α2 Γιά νά νικήση ὁ στρατός τούς ἐχθρούς μας. γ Ὅταν γίνονται θεομηνίες καί πλημμυρίζουν τά ποτάμια καί παρασέρνουν σπίτια καί ἀνθρώπους. ε "Ἁρμόζει δέ ὁ Ψ. καί εἰς κάθε Χριστιανόν, ὁπού πολε- μεῖται τόσον κατά τό σῶμα, ὅσον καί κατά τήν ψυχήν". θ "Ἐν καταστάσει βαθυμίας, θλίψεως, κατηφείας, μελαγχολίας. 69 α1 Ἡ προσευχή ἑνός ἀνθρώπου πού βρίσκεται σέ δοκιμα- σία. α2 Ὅταν γίνονται μεγάλες καταστροφές. β Ὅταν καταδιώκεσαι σέ ἔρημο μή φοβηθεῖς, ψάλλε τόν παρόντα Ψ. κατά τόν ὄρθρον. γ Γιά εὐαίσθητους ἀνθρώπους πού θλίβονται γιά τό πα- ραμικρό, καί ἔρχονται σέ ἀπόγνωση νά τούς ἐνισχύει ὁ Θεός. 70 α1 Μιά ἐπείγουσα κλίση γιά βοήθεια. α2 Σέ καταστάσεις ἐκτάκτου ἀνάγκης. β Ὅταν καταδιώκεσαι σέ ἔρημο μή φοβηθεῖς, ψάλλε τον κατά τόν ὄρθρο. γ Γιά ἐγκαταλελειμμένους ἀνθρώπους πού γίνονται βαρε- τοί ἀπό φθόνο τοῦ διαβόλου καί ἔρχονται σέ ἀπόγνω- ση, γιά ἔλεος ἀπό τόν Θεό καί περίθαλψη. ε "Σωτηρίαν δέ ὁ Ψ. οὗτος ζητεῖ παρά Θεοῦ καί ἐλευθε- ρίαν ἀπό τούς πολεμοῦντας, διά τοῦτο ἁρμόζει νά λέγε- ται καί ἀπό μᾶς τούς Χριστιανούς ἐναντίον τῶν νοη- τῶν καί αἰσθητῶν ἐχθρῶν, ὁπού μᾶς πολεμοῦν". στ Ἡ προσευχή πρός τόν Κύριο νά εἶναι ὑπερασπιστής μας σέ κάθε τι, παντοῦ καί πάντοτε ἀπό τή νεότητά μας ἕως τά βαθιά γηρατειά μας. 71 α1 Ἡ προσευχή στά γηρατειά. α2 Γιά τούς γέροντες πού βρίσκονται σέ μοναξιά νά μήν θλίβονται. γ Γιά νά εὐλογήση ὁ Θεός τά ἀγαθά τῆς νέας ἐσοδιᾶς πού μετέφεραν στά σπίτια τους οἱ γεωργοί. θ "Προφητικοί, ἐν οἷς προλέγονται καί προδιαγράφονται ἀκριβῶς μέλλοντα γενέσθαι γεγονότα ἀφορῶντα ἰδίως εἰς τό πρόσωπον τοῦ προσδοκωμένου Μεσσίου". 72 α1 Ἡ προσευχή γιά τό βασιλιᾶ. α2 Γιά νά ἀποδίδεται ὀρθή δικαιοσύνη. β Ὅταν εὐτυχοῦν οἱ ἀσεβεῖς καί θλίβονται οἱ δίκαιοι, ἐσύ νά μήν κλονισθεῖς. γ Γιά νά μετανοήσουν οἱ κακοποιοί ἄνθρωποι. ε "Ὁ Ψ.οὗτος ἀποβλέπει καί ἰατρεύει ἐκείνους τούς μικρο- ψύχους, ὁπού σκανδαλίζονται διά τά ἀκατάληπτα κρί- ματα τοῦ Θεοῦ...δηλαδή πῶς ὁ Θεός ὑποφέρει μέν τούς κακούς ἀνθρώπους ὁπού εὐτυχοῦν, παραβλέπει δέ τούς καλούς ἀνθρώπους ὁπού δυστυχοῦν!... "Ἁρμόζει δέ ὁ Ψ. καί εἰς κάθε Χριστιανόν μικρόψυχον, ἐπειδή καί παρα- τηρεῖ τήν μικροψυχίαν του". θ "Χαρακτῆρες καί ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καί τῶν 73 α1 Ἡ ἀδικία αὐτοῦ τοῦ κόσμου. α2 Γιά νά σταματήσουν οἱ συκοφαντίες. Κατά τῆς γλωσσοφαγιᾶς. β Βλέποντας τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ πρός τόν λαό ἐσύ νά πα- ρηγορήσης μέ τά λόγια τοῦ ψαλμοῦ.

18 γ Γιά νά προφυλάξει ὁ Θεός τούς χωρικούς πού ἐργάζον- ται στά χωράφια τους, ὅταν ἐχθροί ἔχουν κυκλωμένο τό χωριό. στ Προσευχή πρός τόν Κύριον νά μή ἐγκαταλείψη τόν λαό του καί τή χριστιανική χώρα μας καί ἐπιτρέψη δοκιμα- σίες ἀπό τούς ἐχθρούς της. θ "Ἐν θλίψει ἕνεκα διωγμῶν". 74 α1 Θρῆνος γιά τήν καταστροφή τοῦ ναοῦ. α2 Ὅταν αἰσθανόμαστε ἐγκαταλελειμμένοι ἀπό οἰκογένεια καί τούς φίλους. β Γιά εὐχαριστία γιά τήν βοήθειά Του ὅταν σέ καταδίω- καν. Ὅταν θέλης νά ἐξομολογηθῆς. γ Γιά νά μερέψη τό βάρβαρο ἀφεντικό, νά μήν βασανίζη τούς συνανθρώπους του, ὑπαλλήλους. ε "Διδάσκει νά ἀποβλέπουν εἰς τό τέλος τῆς ζωῆς ταύτης καί νά μή διαφθείρουν τόν ἑαυτόν τους μέ τάς ἁμαρ- τίας". θ. "Πρός εὐχαριστίαν ἕνεκα ἐλέους καί χάριτος." "Χαρακτῆρες καί ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καί τῶν 75 α1 Ὁ Θεός εἶναι Κριτής. α2 Γιά νά ἀποδώση ὁ Θεός δικαιοσύνη. β Νά ἀποδείξεις ὅτι οἱ εἰδωλολάτρες καί αἱρετικοί δέν ἔχουν Θεογνωσία. γ Σέ μητέρα πού φοβᾶται στήν γέννα της, γιά νά τήν ἐν- θαρρύνει καί νά τήν προστατεύση ὁ Θεός. στ Προσευχή πρός τόν Κύριον νά μᾶς ἀποκαλύπτεται παν- τοιοτρόπως, ἔτσι ὥστε νά φωτίζεται ὁ νοῦς καί καρ- διά μας, καί νά βαδίζουμε στό δρόμο τοῦ θελήματός Του. θ "Εὐχαριστία πρός τόν Θεόν τόν ἰσχυρόν, τόν βοηθόν καί σώζοντα". "Πρός δοξολογίαν καί ἐν γένει πρός λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. Ἡ δύναμις, μεγαλειότης, δόξα καί ἄλλαι ἰδιότητές Του". 76 α1 Ἕνας ὕμνος ἀπελευθέρωσης. α2 Κατά ὅλων τῶν εἰδῶν τῆς μαγείας. β Ὅταν σέ στενοχωροῦν οἱ ἐχθροί μή ταραχθῆς ἀλλά νά προσεύχεσαι καί ἐάν εἰσακουσθῆς εὐχαρίστησε τόν Κύ- ριο. γ Ὅταν δέν ὑπάρχη κατανόηση μεταξύ γονέων καί παι- διῶν, νά τούς φωτίση ὁ Θεός, γιά νά ἀκοῦνε τά παιδιά τούς γονεῖς, καί οἱ γονεῖς νά δείχνουν ἀγάπη. στ Προσευχή γιά τό ἔλεος τοῦ Κυρίου πρός ἐμᾶς! 20 η "Ὁ Ψ, ἔχει σχέσιν μέ τόν πόνον τῆς ψυχῆς τῆς βιούσης τήν ἀπουσίαν τοῦ Θεοῦ". θ "Ἐν καταστάσει βαθυμίας, θλίψεως, κατηφείας, μελαγ- χολίας". "Πρός δοξολογίαν καί ἐν γένει πρός λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες. Ἡ δύναμις, μεγαλειότης, δόξα καί ἄλλαι ἰδιότητές Του". 77 α1 Παρελθόν καί παρόν. α2 Γιά παρηγοριά ἀπό τίς θλίψεις. β Ὅταν ἐπιμένουν οἱ ἐχθροί νά σέ κακοποιήσουν. Γιά νά ἐνθυμῆσαι τίς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ πού εἶναι ἀγαθός, οἱ δέ ἄνθρωποι ἀχάριστοι. γ Γιά νά φωτίση ὁ Θεός τούς δανειστές νά μήν πιέζουν τούς συνανθρώπους των γιά τό χρέος καί νά εἶναι εὐσπ- λαχνικοί. ε "Διά νά γνωρίσουν ποῖος εἶναι ἐκεῖνος ὁπού λαλεῖ ἐδῶ καί πρός ποίους λαλεῖ καί ποῖος εἶναι ὁ νόμος ὁ ἐν αὐ- τῷ ἀναφερόμενος. Ὁ μέν γάρ λαλῶν ἐν τῷ Ψ. τούτῳ εἶ- ναι ὁ Προφήτης Δαβἰδ, ὡς ἐκ προσώπου τοῦ Χριστοῦ, ἐκεῖνοι δέ πρός τούς ὁποίους λαλεῖ εἶναι οἱ 20 (στίχ )

19 πιστεύοντες αὐτῷ ἀνεφεθ γεγονότα". τῷ Χριστῷ Χριστιανοί καί νόμος δέ ὁ ἐν ρόμενος εἶναι ὀ τοῦ Εὐαγγελίου". "Ἱστορικοί, ἐν οἷς ἐκτίθενται ἁπλῶς ἱστορικα ἀποβληθῇ ὡς ὁ παλαιός τῶν Ἑβραίων καί ἵνα μή μιμηθῇ τήν ἐκείνου κακίαν καί ἀπείθει- αν". θ "Εὐχαριστία πρός τόν Θεόν τόν ἰσχυρόν, τόν βοηθόν καί σώζοντα". 78 α1 Μαθήματα ἀπό τήν ἱστορία τοῦ Ἰσραήλ. α2 Γιά νά συνετιστοῦν οἱ ἀχάριστοι ἄνθρωποι. β Ὅταν οἱ ἐχθροί θέλουν νά βεβηλώσουν τόν οἶκο τοῦ Θεοῦ ἐσύ νά προσευχηθῆς μέ αὐτόν τόν ψ. γ Γιά νά προφυλάξη ὁ Θεός τά χωριά ἀπό ληστεῖες καί καταστροφές ἀπό ἐχθρικά στρατεύματα. θ "Ἐν θλίψει ἕνεκα διωγμῶν. Ἐν καταστάσει στενοχωρίας καί ἀδημονίας". 79 α1 Ἡ Ἱεροσουλήμ σέ ἐρείπια. α2 Σέ εἰλικρινή μετάνοια. Γιά νά φύγουν οἱ ἐχθροί μας ἄπρακτοι. γ Γιά νά θεραπεύση ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο, ὅταν πρήζεται τό πρόσωπό τους καί πονάη ὅλο τό κεφάλι του. στ Προσευχή γιά τόν ὑπό δοκιμασία πνευματικό ἀμπελῶ- να τοῦ Κυρίου. 21 θ "Ἐν θλίψει ἕνεκα διωγμῶν". 80 α1 Προσευχή γιά ἀποκατάσταση τοῦ Ἰσραήλ. α2 Γιά νά πᾶνε καλά οἱ ἀγροτικές σοδειές. β Γιά νά ὑμνῆς τόν Θεό σέ ἑορτάσιμη μέρα. Προτροπή γιά ἀνδρεία. γ Γιά νά οἰκονομήση ὁ Θεός τούς φτωχούς, πού στεροῦν- ται καί στενοχωροῦνται ἀπό τήν ἀνέχεια καί θλίβονται. ε "Διδάσκει πῶς ἔχουνοἱ ἀχάριστοι νά ἀποβληθοῦν, ἵνα ἀσφαλίσῃ τόν νέον λαόν τῶν Χριστιανῶν, ἵνα μή καί αὐτός 21 (στίχ. 8-20) 81 α1 Τό μήνυμα τοῦ Θεοῦ κατά τόν θερισμό. α2 Γιά νά βάλουν μυαλό οἱ πεισματάρηδες καί νά σκεφτ- οῦν σωστά. γ Γιά νά ἀγοράσουν οἱ ἄνθρωποι τά προϊόντα τῶν γεωρ- γῶν γιά νά μήν στενοχωροῦνται καί θλίβονται οἱ χωρι- κοί. θ "Συμβουλευτικοί καί διδακτικοί εἰς τούς γεμόνας". 82 α1 Ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ. α2 Γιά νά μήν ἀδικοῦν οἱ δικαστές τούς ἀθώους. β Ὅταν οἱ ἐχθροί θέλουν νά βεβηλώσουν τόν οἶκο τοῦ Θεοῦ ἐσύ νά προσευχηθῆς μέ αὐτόν τόν ψ. καί νά ἐλ- πίζης στά λόγια του. γ Γιά νά ἐμποδίση ὁ Θεός τούς κακούς ἀνθρώπους πού θέ- λουν νά κάνουν δολοφονίες. θ "Ἐν θλίψει ἕνεκα διωγμῶν". 83 α1 Ἡ προσευχή γιά βοήθεια α2 Γιά ἀποκοπή τῆς μαζικῆς ἐπίθεσης. β Νά εὐχαριστήσῃς τόν Κύριο, βλέποντας τήν Χάρη Του γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ὅταν πληροῦσαι ἀπό θεῖο πόθο. γ Γιά νά διατηρηθοῦν ἀπό τόν Θεό τά ὑπάρχοντα τοῦ σπιτιοῦ καλά, τά ζῶα καί τά προϊόντα τῶν παραγωγῶν. η "...μακάριος ὅστις εὕρεν τά ἀγαπητά σκηνώματα τοῦ Θε- οῦ". θ "Χαρακτῆρες καί ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καί τῶν

20 84 α1 Τό τραγοῦδι ἑνός προσκυνητή. α2 Καθημερινή προσευχή. β Ὅταν ἐλευθερώνεσαι ἀπό τήν αἰχμαλωσία νά εὐχαρι- στήσεις τόν Κύριο. γ Γιά νά θεραπεύση ὁ Θεός τούς ἀνθρώπους πού ἔχουν πληγωθῆ ἀπό ληστές καί πάσχουν ἀπό φοβία. θ "Ἐν παραλήσει θρησκευτικῶν καθηκόντων". "Εὐχαριστία πρός τόν Θεόν τόν ἰσχυρόν, τόν βοηθόν καί σώζοντα". 85 α1 Εὐχαριστία καί προσευχή. α2 Γιά τήν χάραξη μιᾶς σωστῆς πορείας μέσα στή ζωῆς. β Ὅταν ἐχθροί κυκλώνουν τήν ψυχή σου. γ Γιά νά σώση ὁ Θεός τόν κόσμο, ὅταν πέφτη χολέρα στούς ἀνθρώπους καί πεθαίνουν. ε "Διδάσκει πῶς πρέπει νά προσεύχεται κάθε ἄνθρωπος, ὁπού εὑρίσκεται εἰς ἀνάγκας". θ "Ἔκφρασις ἐλπίδος πρός τόν Θεό ἐν περιπτώσει δεινῶν περιπετειῶν καί θλίψεων". 86 α1 Ἡ προσευχή ἑνός ἀνθρώπου σέ δυσκολία. α2 Γιά νά βοηθήση ὁ Θεός νά βγοῦμε ἀπό τά ἀδιέξοδα καί ἄλλες δυσκολίες τῆς καθημερινότητας. β Γιά νά γνωρίσεις τήν διαφορά τῆς Ἐκκλησίας μέ τά σχί- σματα. γ Γιά νά παρατείνει ὁ Θεός τήν ζωή στούς οἰκογενειάρχες, πού ἔχουν ἀκόμη οἰκογενειακές ὑποχρεώσεις. η "Ἀναφέρεται εἰς τήν πόλιν τοῦ Θεοῦ, τήν Σιών, τήν προ- τύπωσιν τῆς Ἐκκλησίς, εἰς τήν ὁποίαν θά προστέξουν πάντα τά ἔθνη". θ "Προφητικοί, ἐν οἷς προλέγονται καί προδιαγράφονται ἀκριβῶς μέλλοντα γενέσθαι γεγονότα ἀφορῶντα ἰδίως εἰς τό πρόσωπον τοῦ προσδοκωμένου Μεσσίου". 87 α1 Στήν πόλη τοῦ Θεοῦ. α2 Γιά τήν οἰκογενειακή γαλήνη. β Ὅταν οἱ ἐχθροί κυκλώνουν τήν ψυχή σου. γ Γιά νά προστατεύση ὁ Θεός ὅλους τούς ἀπροστάτευ- τους ἀνθρώπους πού ταλαιπωροῦνται ἀπό σκληρούς ἀνθρώπους. στ Προσευχή σέ περιόδους μεγάλων θλίψεων, συμφορῶν καί ἐγκατάλειψης. (Προτείνεται ὡς βραδυνή προσευχή) η "Δι' αὐτοῦ Ἐκκλησία, ὡς καί πᾶσα ψυχή αἰσθανομένη ὡς μέλος αὐτῆς, παρίσταται πάσχουσα ἐνώπιον τοῦ Κυ- ρίου, ἀναπληροῦσα τά ὑστερήματα τῶν τέκνων της". θ "Εν καταστάσει βαθυμίας, θλίψεως, κατηφείας, μελαγ- χολίας. 88 α1 Ἡ κραυγή ἑνός ἀπελπισμένου ἀνθρώπου. α2 Γιά νά βοηθήση ὁ Θεός νά παραταθῆ ζωή κάποιου ἀνθρώπου β Ὅταν ἐπιμένουν οἱ ἐχθροί νά σέ κακοποιήσουν. Γιά νά ἐνθυμῆσαι τίς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ πού εἶναι ἀγαθός, οἱ δέ ἄνθρωποι ἀχάριστοι. γ Γιά νά δυναμώση ὁ Θεός τούς φιλάσθενους καί ἀδυνά- τους ἀνθρώπους, γιά νά μποροῦν νά ἐργάζονται χωρίς νἀ κουράζονται καί νά θλίβονται. ε "Διηγεῖται ὁ Δαβίδ τά δικά του πράγματα καί ὑμνεῖ τόν Θεόν ὡς εὐεργέτην του, σμίγει δέ ἀναμεταξύ καί τά περί τοῦ Χριστοῦ προφητεύων τήν γέννησιν αὐτοῦ καί βασιλείαν καί τό πάθος". στ Ἡ προσευχή γιά τό ἔλεος τοῦ Κυρίου πρός ἐμᾶς! 22 θ "Ἐν θλίψει ἕνεκα διωγμῶν". 89 α1 Ὁ ὕμνος καί προσευχή 22 (στίχ. 2-18)

21 α2 Γιά νά συγχωρέση ὁ Θεός τά παραπτώματά μας, εἴτε ἔ- γιναν ἐν γνώσει, εἴτε ἐν ἀγνοία. β Πώς προσευχήθηκε ὁ Μωϋσῆς. γ Γιά νά βρέξη ὁ Θεός, ὅταν ὑπάρχει ἀνομβρία, ἤ ὅταν στερέψουν τά πηγάδια γιά νά βγάλουν νερό. ε "Διδάσκει δέ ὁ Ψ. οὗτος πῶς πρέπει νά παρακαλοῦμεν τόν Θεόν εἰς τόν καιρόν ὁπού ἔχομεν θλίψεις". στ Προσευχή νά εὐοδώσει ὁ Κύριος τά βιοποριστικά μας ἔργα, καθώς καί κάθε ἔργο τῶν χειρῶν μας. θ "Περιγραφή διά ζωηρῶν χρωμάτων τῆς ματαιότητος τοῦ ἀνθρωπίνου βίου". 90 α1 Σύντομη καί σκληρή ζωή. α2 Γιά τούς ἀνθρώπους πού βασανίζονται ἄδικα ἀπό σκ- ληρούς συνανθρώπους μας. β Γιά νά ἐνθαρρύνεις τόν ἑαυτό σου καί τούς ἄλλους στήν πρός τόν Θεό εὐσέβεια. γ Γιά νά ἐξαφανισθῆ ὁ διάβολος, ὅταν παρουσιάζεται σέ ἄνθρωπο καί τόν τρομάζη. δ Ἄν εἶσαι ἄρρωστος ἤ πονᾶς. ε "Διδάσκει δέ ὁ Ψ. οὗτος τῆς εἰς Θεόν ἐλπίδος τό ἄμα- χον". στ Βραδυνή προσευχή πρός τόν Κύριο. Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες.ἡ ἀγαθότης καί τό ἔλεός Του". "Χαρακτῆρες καί ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καί τῶν αὐτῶν". 91 α1 Ἐμπιστέψου τόν Θεό καί μεῖνε ἥσυχος. α2 Γιά τόν πονοκέφαλο καί ἄλλους σωματικούς πόνους. Γιά νά ἀπελευθερωθεῖ γυναίκα κατά τήν ἐγκυμοσύνη. β γ νά στ θ κακῶν Γιά ὅσους δέν βγαίνει ψυχή, (ψυχορραγοῦν). Ὅταν θέλης νά ἐξομολογηθης. Νά ὑμνήσης τόν Θεό τό Σάββατο. Γιά νά δώση ὁ Θεός σύνεση στούς ἀνθρώπους καί προκόβουν πνευματικά. Βραδυνή προσευχή πρός τόν Κύριο. "Χαρακτῆρες καί ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καί τῶν ἀνθρώπων καί περί τῆς εὐτυχίας καί δυστυχίας 92 α1 Ὠδή γιά τό Σάββατο. α2 Γιά νά μᾶς δίνη ὁ Θεός τά εὐλογημένα ἀγαθά Του. γ Γιά νά προφυλάξη ὁ Θεός τό πλοῖο ὅταν κινδυνεύη ἀπό μεγάλη φουρτούνα. (ὁ ἅγιος Ἀρσένιος ἔρριχνε δέ καί ἁγιασμένο νερό στά τέσσερα σημεῖα τοῦ πλοίου). στ Ἡ προσευχή γιά τό ἔλεος τοῦ Κυρίου πρός ἐμᾶς! Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες.ἡ δύναμις, μεγαλειότης, δόξα καί ἄλλαι ἰδιότητές Του". 93 α1 "Ὁ Κύριος βασιλεύει". α2 Γιά νά χαρίση φώτιση ὁ Θεός. β Νά αἰνέσης τόν Κύριο τήν Παρασκευή. Γιά νά ὑμνῆς τόν Θεό. γ Γιά νάφωτίση ὁ Θεός τούς ἄτακτους ἀνθρώπους πού δημιουργοῦν προβλήματα στό ἔθνος καί ἀναστατώνουν τόν λαό καί ταλειπωροῦν μέ ἀκαταστασίες καί φαγω- μάρες. θ "Ἐν θλίψει ἕνεκα διωγμῶν". "Χαρακτῆρες καί ἰδιώματα τῶν ἀγαθῶν καί τῶν αὐτῶν". 94 α1 Ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ. α2 Γιά νά τιμωρηθοῦν οἱ ἄδικοι ἄνθρωποι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ ψαλμοί - ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς

Οἱ ψαλμοί - ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς Οἱ ψαλμοί - ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς Οἱ ψαλμοί εἶναι ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἕνας ἁγιορείτης Γέροντας κρατώντας τό ψαλτήρι ἔλεγε:"ὁ Θεός ἔσκυψε καί εἶπε στό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Η ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Τοῦ Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ Ὁ κτηματίας Νικόλαος Μοτοβίλωφ, πού τό 1831 θεραπεύθηκε θαυματουργικά ἀπό σοβαρή ἀσθένεια μέ τήν προσευχή τοῦ ὁσίου Σεραφείμ, ἀπέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 &

Ἄλλη πινακίδα γράφει: Βλέπετε οὖν πῶς καί τί ἀκούετε Λουκ.8.18 & ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 92 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Π άρα πολλές πινακίδες συνατοῦµε στό διάβα τῆς ζωῆς µας, οἱ ὁποῖες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ (Στη ηµοτική) κδοση ρθόδοξος δοδειχτης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ Οταν πρόκειται νά κοινωνήσεις τά Αχραντα Μυ- στήρια, ἀπό τό βράδυ, νά διαβάσεις τήν ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας.

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. 1 Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. πρωτ. Χριστόδουλος Μπίθας Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Παμ. Ταξιαρχῶν Μοσχάτου Σεβασμιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ

Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ Ὁμιλία Στόν Τίμιο καί Ζωοποιό Σταυρό Τοῦ Ἁγίου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ τοῦ Παλαμᾶ Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/thursday/thurs_2.htm (...) Ὁ Παῦλος καυχᾶται γιά τόν Σταυρό καί λέει, ὅτι δέν γνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά

καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν θάλασσα τήν συντάραξε, καί βγαίνοντας στήν ξηρά 5 Λόγος στόν προφήτη Ἰωνᾶ, καί γιά τή μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν Ἰωνᾶς ὁ Ἑβραῖος, ὅταν βγῆκε ἀπό τή θάλασσα, ἄρχισε νά κηρύττει στή Νινευή, στούς ἀπερίτμητους κατοίκους της. Μόλις ὁ προφήτης μπῆκε στή μεγαλοπρεπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ.

7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. 7. Τό ἄγνωστο χρυσωρυχεῖο τοῦ σοσιαλισμοῦ. Ὁ Σοσιαλισμός εἶναι γιά μένα ἡ τελειότερη ἐκδήλωση τῆς προόδου καί τῆς ἀνθρωπιᾶς. Καί τό λέω αὐτό ἔχοντας ἀνοιχτά πάντα κι ἄγρυπνα τά μάτια τῆς ψυχῆς μου. Μετά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. «Ἦτο Πάσχα βαδίζων ἐκ τῆς μεγάλης θύρας τοῦ Μοναστηρίου

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. «Ἦτο Πάσχα βαδίζων ἐκ τῆς μεγάλης θύρας τοῦ Μοναστηρίου Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ἰ. Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. «Ἦτο Πάσχα βαδίζων ἐκ τῆς μεγάλης θύρας τοῦ Μοναστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γερόντισσα Μόνικα καί αἱ σύν ἐµοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί. Πρός αναγνώστεσ επιστολή... ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 61 n κωδικός 01-7109 X Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ Ἡ ἐπίσηµη ἁγιοκατάταξή του τ. 61, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ.-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τό Πανθρησκειακό καρναβάλι τοῦ Ἀµαρουσίου καί οἱ... ἄνευ ἀξίας «πανανθρώπινες ἀξίες» τῆς Ἀκαδηµίας Αθηνῶν

Τό Πανθρησκειακό καρναβάλι τοῦ Ἀµαρουσίου καί οἱ... ἄνευ ἀξίας «πανανθρώπινες ἀξίες» τῆς Ἀκαδηµίας Αθηνῶν Φύρδην-µίγδην µαῦρα καλλυµαύχια, ἄσπρα σαρίκια, κίτρινα ράσα, µώβ µπέρτες παπικές κι ἐβραϊκά σκουφάκια ἦταν τό...ὑπερθέαµα πού εἶδαν γιά πολύ λίγο οἱ Ἕλληνες στούς δέκτες τους στίς 10 Αὐγούστου 2004. Ὅλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 * * * ΕΤΟΣ 10ο * * * ΤΕΥΧΟΣ 103

ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 * * * ΕΤΟΣ 10ο * * * ΤΕΥΧΟΣ 103 ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ2011***ΕΤΟΣ10ο***ΤΕΥΧΟΣ103 ΙΕΡΑΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΛΑΡΙΣΗΣΚΑΙΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗΝΕΑΝΙΚΗΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥΝΑΟΥΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣΑΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥΛΑΡΙΣΗΣ Ε ὐλογημένοςὁἄνθρωποςπούμπορεῖ,τώρατόκαλοκαίρι,

Διαβάστε περισσότερα

όσους καὶ τόσους ἀγῶνες κάνουµε καθηµερινὰ γιὰ νὰ ἐκπληρώσουµε ἀναζητήσεις καὶ ὄνειρα ἐπιθυ-

όσους καὶ τόσους ἀγῶνες κάνουµε καθηµερινὰ γιὰ νὰ ἐκπληρώσουµε ἀναζητήσεις καὶ ὄνειρα ἐπιθυ- 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 88. ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΓΑΛΙΛΑΙΑ ὁλοένα στὸ τέλος αὐτῆς τῆς πονηρῆς ζωῆς....σὲ λίγο θὰ...σβύσει ὅλη τούτη ἡ ὀχλοβοὴ κι ἡ φωτοχυσία, σὰν κάποιο πράγμα ποὺ δὲν γίνηκε ποτές. Ὢ κατάδικοι, Τί

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β

Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Β Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου Ὁ σκοπός τῆς δημιουργίας Στό ἐρώτημα, γιατί δημιουργήθηκε ὁ κόσμος ἀπό τόν Θεό, δίνονται πολλές ἀπαντήσεις. Μιά ἀπάντηση, πού τήν ἀνευρίσκουμε στήν πατερική

Διαβάστε περισσότερα

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» ΕΥΧΟΣ 15:Layout 1 28/1/2011 3:47 μμ Page 1 «Ὑ π ο κ ρ ι τ α ί τ ό μ έ ν π ρ ό σ ω π ο ν τ ο ῦ ο ὐ ρ α ν ο ῦ γ ι ν ώ σ κ ε τ ε δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν, τ ά δ έ Σ η μ ε ῖ α τ ῶ ν Κ α ι ρ ῶ ν ο ὐ δ ύ ν α σ θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΗΓΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΚΑΘΗ ΓΗΤΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ

Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ Τοῦ Ὁσίου Πατέρα μας Θεοδώρου, ἡγουμένου τῆς Μονῆς Στουδίου Ἐγκώμιο Στήν ἀποκεφάλιση τοῦ μεγάλου Προδρόμου καί Βαπτιστῆ τοῦ Χριστοῦ α'. -Λαμπρή καί θεοχαρμόσυνη εἶναι, εὐσεβεῖς χριστιανοί, ἡ πανήγυρη πού

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ὅταν ὁ ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης διαμήνυσε στούς ἰθύνοντες τοῦ κράτους μας ἕνα ὀργανωμένο παιδαγωγικό σύστημα (βλέπε: τήν παρέμβαση του μέ τό συγγραφικό ἔργο : ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α. ΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ ΘΕΩ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιότερα οἱ εὐσεβεῖς ἰατροί στή χώρα μας (ἴσως μερικοί νά ὑπάρχουν ἀκόμα) μαζί μέ τήν συνταγογράφηση τοῦ φαρμάκου ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω στό χαρτί, πρόσθεταν καί τό : ΣΥΝ ΘΕΩ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Ὁμιλία ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ Τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/passionweek/friday/fri_2.htm 1. - Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ὁ ἀγώνας μας τῆς νηστείας καί

Διαβάστε περισσότερα

(Ἅγιος Μακάριος, φιλοκ. τ. γ, σελ. 309) 4

(Ἅγιος Μακάριος, φιλοκ. τ. γ, σελ. 309) 4 Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ (εἶναι αἰώνια, 36) 1 (ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί τό ἔλεός Του, 103)-(ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ Ψ.62) - (ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ὡς ἀρετή, 132). Ἁγίου Πνεύματος, ἔλλαμψη (ἄκτιστο Φῶς) 2, 12(4), 118(18), 4 (7).

Διαβάστε περισσότερα

Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε. χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια

Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε. χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια Ἀριστείδης Ἀντονάς: Η Α ΡΑΧΝΗ Ἔβαλα τήν πολυθρόνα στήν κατάλληλη θέση: μπρός στό παράθυρο. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, κάθομαι σέ αὐτήν τήν πολυθρόνα. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, παρατηρῶ πρός τό δρόμο. Τηρῶ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 κωδικός 7109 Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! τ. 27, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων Ποιά εἶναι ἡ Ἑλληνική Ἰδέα; Τί ἐννοοῦµε ὅταν µιλοῦµε γιά τά αἰώνια ἰδανικά τοῦ Ἑλληνισµοῦ; ύσκολα ἐρωτήµατα, τά ὁποῖα ἐπιδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς»

Ἐνημερωτική ἔκδοση. Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί. Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» Ἐνημερωτική ἔκδοση Μιά σύντοµη εἰσαγωγή περί Πνευµατισµοῦ, Τῶν κειµένων τοῦ Θείου Φωτός, καί Τοῦ Πνευµατιστικοῦ Ὁµίλου Ἀθηνῶν «Τό Θεῖον Φῶς» ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ» Πρώτη ἔκδοση: Ἀθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση τοῦ Ἀφιερωματικοῦ Τόμου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Δευτέρα 5 Μαΐου 2008 ὥρα 19:00 Αἴθουσα Τέχνης καί Λόγου στή Στοά τοῦ βιβλίου

Παρουσίαση τοῦ Ἀφιερωματικοῦ Τόμου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Δευτέρα 5 Μαΐου 2008 ὥρα 19:00 Αἴθουσα Τέχνης καί Λόγου στή Στοά τοῦ βιβλίου Παρουσίαση τοῦ Ἀφιερωματικοῦ Τόμου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Δευτέρα 5 Μαΐου 2008 ὥρα 19:00 Αἴθουσα Τέχνης καί Λόγου στή Στοά τοῦ βιβλίου Εὐχαριστῶ ἐκ καρδίας τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τό

Διαβάστε περισσότερα

κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων

κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων κατήχηση ιδ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/easter/kirilou_1.htm Γιά τούς Φωτιζόμενους, πού ἔγινε στά Ιεροσόλυμα, πάνω στό ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως «ἀναστάντα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ. ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΙΙΙ. Τὰ δεκατέσσερα παιδιὰ «Ἐν ἀρχῆ ἦν ἡ ἀγάπη» μελωδοῦσε γιομίζοντας τὸ γυμνό σου δωμάτιο μιὰ παράξενη ἅρπα καθὼς σ ἔπαιρνε ὁ ὕπνος καὶ τὸ χέρι σου, κρύο, δὰν κλωνὶ λεμονιᾶς σὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 94 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Ε να ρεῦµα πού παρατηρεῖ κανείς νά ὑπάρχει στήν ἐποχή µας εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος, στό στόχαστρο τοῦ Οἰκουµενισµοῦ:

Ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος, στό στόχαστρο τοῦ Οἰκουµενισµοῦ: : Μιά ἀήθης Οἰκουµενιστική ἐπίθεση στήν ἁγιότητα καί τά θεόπνευστα συγγράµµατά του (Ἡ ἐργασία αὐτή εἶχε ὡς ἀφορµή α) τό βιβλίο «Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος. Ὁ πνευµατικός του κόσµος» (ἐκδόσεις ΑΚΡΙΤΑΣ) τοῦ ἐπισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015

HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 HISTÒRIA DE LA LLENGUA GREGA: DEL GREC CLÀSSIC AL GREC MODERN MORFOLOGIA DELS PRONOMS PERSONALS (teoria, praxi, autoavaluació) 2015 Ernest E. Marcos Hierro (GIDC ELECTRA) emarcos@ub.edu Pronoms personals

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Τεῦχος 18 ο Ἀπρίλιος - Μάϊος - Ἱούνιος Ἔτος 5 ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ διά Χριστόν σαλός... 3 Ὁ ἀντίλογος τῆς ἀνάγκης, πούλησε τά σπίτια τῶν πατεράδων μας Τοῦ Μητροπολίτου Γορτύνης

Διαβάστε περισσότερα

DIALOGOS FOUNDER Father Antonios Alevizopoulos ( ) OWNER Inter-Orthodox Union of Parents Initiatives, ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS

DIALOGOS FOUNDER Father Antonios Alevizopoulos ( ) OWNER Inter-Orthodox Union of Parents Initiatives, ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ TABLE OF CONTENTS ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í ÃïíÝùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ ÌáêáñéùôÜôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò ÅëëÜäïò ê. ñéóôïäïýëïõ Êùäéêüò: 4981 ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ:

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου

Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου Ἀναζητώντας τέσσερις µεγάλες ἀξίες ζωῆς Οἱ λίγες σκέψεις πού θά θελα νά µοιραθῶ µαζί σας ἔχουν ὡς ἀρχικό πλαίσιο ἕνα στίχο ἀπό τό ποίηµα τοῦ Ἄγγλου Νοµπελίστα ποιητή Τόµας Ἔλλιοτ, ἀπό τό Choruses from

Διαβάστε περισσότερα

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ

Εἰκονομαχίασ, γι αὐτό καί ἔχουν, φυςικά, χαρακτήρα πανηγυρικό. 1 Ὡςτόςο πολλά ἀπ αὐτά ἔχουν μεγάλη ἀξία ὡσ ἱςτορικέσ πηγέσ πού ςυμπληρώνουν τίσ Αποςπϊςματα από τα βιβλύα τησ Αμαλύασ Κ. Ηλιϊδη,φιλολόγου-ιςτορικού: 1.Οι Βύοι των Αγύων τησ Μϋςησ Βυζαντινόσ περιόδου ωσ ιςτορικϋσ πηγϋσ. (ημειώςεισ και παρατηρόςεισ για τα βυζαντινϊ αγιολογικϊ κεύμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐντεύξεις καί Συνεντεύξεις

Ἐντεύξεις καί Συνεντεύξεις Ἐντεύξεις καί Συνεντεύξεις Στήν Ἐκκλησία λέμε ὅτι ὅταν ὁ ἄνθρωπος λάβη τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά ὑπερβῆ καί αὐτόν τόν θάνατο. Ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ξεπεράση καί τήν ἀγωνία τοῦ θανάτου, πόσο μᾶλλον

Διαβάστε περισσότερα

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία Σκεπετάρη Φωτεινή Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία (καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση) 1 Ἀφιερώνεται στή μνήμη τοῦ πατέρα μου Νίκου Σκεπετάρη. Ἀφιερώνεται στή μητέρα μου Χριστίνα καί σέ κάθε μητέρα καί σέ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Παραδόσεων. τοῦ μαθήματος. ʺΧριστολογικές Μαρτυρίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκηςʺ

Σημειώσεις Παραδόσεων. τοῦ μαθήματος. ʺΧριστολογικές Μαρτυρίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκηςʺ Σημειώσεις Παραδόσεων τοῦ μαθήματος ʺΧριστολογικές Μαρτυρίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκηςʺ Ἀθήνα 2013 1 Πίνακας Χωρίων Χριστολογικῶν Μαρτυριῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης Γενέσεως 3,15 Πρβλ. Β Βασιλειῶν 7,13 17 Γεν.

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο ματαιότητος

Συνέδριο ματαιότητος Συνέδριο ματαιότητος «Οὐκ ἐκάθισα μετά συνεδρίου ματαιότητος καί μετά παρανομούντων οὐ μή εἰσέλθω ἐμίσησα ἐκκλησίαν πονηρευομένων καί μετά ἀσεβῶν οὐ μή καθίσω... ὁ πούς μου ἔστη ἐν εὐθύτητι ἐν ἐκκλησίαις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ἰ. Καλλιακμάνης Αναπλ. Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Εἰδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Παῦλος ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν 4 Καλοί Λιμένες 7 Ἐκ Φαναρίου 9 Κώδικας Νταβίντσι (Μιά ἄλλη προσέγγιση) Τοῦ Παν. Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαδάκη Πρωτοσυγκέλλου Ἱ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Ἔκδοση Ὀρθόδοξος Ὁδοδείχτης 2 Ὁδηγός τῶν ἐκκλησιαζοµένων χριστιανῶν Πίνακας περιεχομένων 1.Προλογος... 4 2 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ... 6 3. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Εἰσήγηση Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου στό Ζ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων μέ θέμα: «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ» Ἱ. Προσκύνημα

Διαβάστε περισσότερα

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ.

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλα ξεκίνησαν μέ τήν παιδική ἐνθύμησιν. Ἐνθυμοῦμαι ὅταν ἤμουν μικρός στήν Αὐστραλία, ἕως 6 ἐτῶν, καθώς μετά ἐπέστρεψα στήν πατρίδα μας. Ἐνθυμοῦμαι μία ὄμορφη πανηγυρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Τό ἐπί σκοπόν ρυθμιζόμενο τά τῆς κοινωνίας πόσοι σήμερα τό γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὡς τό σπουδαιότερον ἐκεῖνο λειτουργικό ὄργανον, ὄργανον λειτουργικόν,

Διαβάστε περισσότερα

Χαραλάμπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Χαραλάμπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Χαραλάμπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΟΔΟΔΕΙΧΤΗΣ 2 Περιεχόμενα Προς τον αναγνώστη... 5 2. Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ... 13 ΤΗΣ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ... 13 3.Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ... 16 4.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΟΥΜΕ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΦΥΛΑΤΤΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΕΚΔΙΚΕΙΣΘΑΙ» ἤτοι

«ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΝ ΦΥΛΑΤΤΕΣΘΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΕΚΔΙΚΕΙΣΘΑΙ» ἤτοι Πολύ συχνά στά θέματα τῆς Πίστεως καί τῆς προασπίσεώς της, προβάλλεται συνήθως ἀπό νεωτεριστές, ὅπως λ.χ. τούς οἰκουμενιστές κ.ἄ. τό ἐπιχείρημα ἀφ ἑνός τῆς «ἀγάπης» πρός τούς καινοτόμους, τούς αἱρετικούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ.

ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ. 1 ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΝΑΥΑΓΙΑ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ. 2 ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίον : Η ΘΑΛΑΣΣΑ (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρών πόνημα δημιουργήθηκε εἰς πεῖσμα τῶν καιρῶν μας, πού οἱ «διαφωτιστές» τῆς Εὐρώπης ἐπιζητοῦν νά μᾶς «διδάξουν» τήν δῆθεν ἀρετή(;) τῆς ἐργασίας. ΕΕ!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ,

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ, ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος του Πρωτοτύπου: Εμπειρία και Θεωρία Προσωπική στον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης

Τίτλος του Πρωτοτύπου: Εμπειρία και Θεωρία Προσωπική στον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης Εμπειρία και Θεωρία Προσωπική στον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης Όταν ο άνθρωπος συναντά το Θεό... Θεώνη Μαρίνου Μπούρα Τίτλος του Πρωτοτύπου: Εμπειρία και Θεωρία Προσωπική στον Άγιο Γρηγόριο Νύσσης Υπότιτλος:

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή Η Ματθαίου. Ὑλική καί πνευματική τροφή. (Ματθ. ιδ, 14-22)

Κυριακή Η Ματθαίου. Ὑλική καί πνευματική τροφή. (Ματθ. ιδ, 14-22) Κυριακή Η Ματθαίου 273 Κυριακή Η Ματθαίου Ὑλική καί πνευματική τροφή Σήμερα, ἡ Ἐκκλησία μᾶς παρουσιάζει ἕνα μεγάλο καί καταπληκτικό θαῦμα, δηλαδή τόν πολλαπλασιασμό τῶν πέν τε ἄρτων. Ὁ Χριστός, μέ πέν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ. ΚΕΙΜΕΝΟ Κωνσταντίνος Καβάφης ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Μελαγχολία τοῦ Ἰάσωνος Κλεάνδρου ποιητοῦ ἐν Κομμαγηνῇ 595 μ.χ. Τό γήρασμα τοῦ σώματος καί τῆς μορφῆς μου εἶναι πληγή ἀπό φρικτό μαχαῖρι. Δέν ἔχω ἐγκαρτέρησι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ὑπό Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου ʺθρησκευτικός τουρισμόςʺ καί νά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ Κείμενα από την ιστοσελίδα www.apostoliki-diakonia.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...5 ΑΡΘΡΟΝ ΠΡΩΤΟΝ...7 «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν οὐρανοῦ καί

Διαβάστε περισσότερα

Λόγος Ἐπικήδειος εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην πρώην Χαλκίδος κυρόν Χρυσόστομον (Βέργην) Ἀρχιμ. Νικόδημος Εύσταθίου (27 Ἰανουαρίου 2010)

Λόγος Ἐπικήδειος εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην πρώην Χαλκίδος κυρόν Χρυσόστομον (Βέργην) Ἀρχιμ. Νικόδημος Εύσταθίου (27 Ἰανουαρίου 2010) Λόγος Ἐπικήδειος εἰς τόν ἀείμνηστον Μητροπολίτην πρώην Χαλκίδος κυρόν Χρυσόστομον (Βέργην) Ἀρχιμ. Νικόδημος Εύσταθίου (27 Ἰανουαρίου 2010) Ὑπάρχουν ἄνθρωποι τῶν ὁποίων τήν παρουσία στή ζωή σου δέν μπορεῖς

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ETOΣ OA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 APIΘ. 12

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ETOΣ OA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 APIΘ. 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σεβ. Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ.κ. Ἰακώβου: Οἱ Ἄγγελοι...253 Γ.Π. Σωτηρίου: Ἡ Γέννησις τοῦ Σωτῆρος........292 Ἱερομ. Γρηγορίου Κουτλουμουσιανοῦ: Ἡ ταπείνωσις.......295 : Πατριαρχικός Σταθμός..........298

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Ἄναρχος Θεός καταβέβηκεν Τοῦ Αρχιμ. Χρυσοστόμου Κουλουριώτη 4 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος Χατζῆ 10 Ὁ Παπαδιαμάντης τῶν

Διαβάστε περισσότερα

θά παραμένη μέσα στά σπλάγχνα του καί θά δημιουργοῦνται τά νευρωτικά καί ψυχολογικά προβλήματα, πού εἶναι στήν βάση τους ὑπαρξιακά.

θά παραμένη μέσα στά σπλάγχνα του καί θά δημιουργοῦνται τά νευρωτικά καί ψυχολογικά προβλήματα, πού εἶναι στήν βάση τους ὑπαρξιακά. Μεταξύ δύο Αἰώνων Ὁ ἄνθρωπος σέ ὅλη τήν ζωή του, ἀπό τήν ἡμέρα πού γεννιέται, περνᾶ μέσα ἀπό διαδοχικές κρίσεις θανάτου. Ζῆ τόν θάνατο κατά τήν περίοδο τῶν ἀσθενειῶν, καθώς ἐπίσης καί κατά τήν αὔξηση τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΗ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων

ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΗ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΙΗ Ἁγίου ΚΥΡΙΛΛΟΥ Ἱεροσολύμων Πηγή: http://www.imkby.gr/greek/sarakosti/easter/kirilou_2.htm Γιά τούς Φωτιζόμενους, πού ἔγινε στά Ιεροσόλυμα καί ἀναφέρεται στό ἄρθρο τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 Τεῦχος 3ο

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 Τεῦχος 3ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 Τεῦχος 3ο «Ἰησοῦ ὀνόµατι µάστιζε πολεµίους» Τό ἀπόφθεγµα τοῦτο ἀνήκει στόν ἅγιο Ἰωάννη τό συγγραφέα τῆς Κλίµακος Ὅπως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Τεῦχος 19 ο Ἰούλιος - Αὔγουστος - Σεπτέμβριος Ἔτος 5 ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Συναξάρι Οἱ Ἅγιες 40 γυναίκες Ὁσιομάρτυρες καί ὁ Ἅγιος Ἀμμοῦν ὁ διδάσκαλός τους... 3 Τό νόημα τοῦ Σταυροῦ Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΤΗΡΩΝ» http://o-tiron.blogspot.com. Μηνιαία Έκδοση. Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος. Μοναγρούλλι - Λεμεσός

«Ο ΤΗΡΩΝ» http://o-tiron.blogspot.com. Μηνιαία Έκδοση. Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος. Μοναγρούλλι - Λεμεσός Μηνιαία Έκδοση Ι.Ν. Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος Μοναγρούλλι - Λεμεσός «Ο ΤΗΡΩΝ» Έτος 8ο, Αρ. Τεύχος 9ο,Απρίλιος - Μάιος 2015 http://o-tiron.blogspot.com 1 Μηνιαία Ἔκδοση Ι.Ν. Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ. Κεφάλαια κδʹ

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ. Κεφάλαια κδʹ Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ Κεφάλαια κδʹ «Εθερμάνθη ἡ καρδία μου ἐντός μου, καὶ ἐν τῇ μελέτῃ μου ἐκκαυθήσεται πῦρ» (Ψαλμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ τολμοῦν νά προβάλουν τήν ἀλήθειαν σέ ΠΟΛΕΜΟ ΣΥΜΜΟ ΡΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ τολμοῦν νά προβάλουν τήν ἀλήθειαν σέ ΠΟΛΕΜΟ ΣΥΜΜΟ ΡΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σήμερα ἀκοῦμε γιά διάφορες δῆθεν συνιστῶσες, καί πόλεμο... συνιστωσῶν, ἀλλά ἐκεῖνα λέγονται καθώς δέν τολμοῦν νά προβάλουν τήν ἀλήθειαν, ὁμιλοῦν λοιπόν γιά μαχομένων συνιστωσῶν!!!, καί δέν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ;

ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ; ΤΙ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΤΙΣ ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: H KOINH ΑΓΟΡΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΡΝΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΦΛΩΡΙΝΑ.

Διαβάστε περισσότερα

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» (Ματθ. γ, 2)

«Μετανοεῖτε ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» (Ματθ. γ, 2) Αντίγραφο από ΤΕΥΧΟΣ 14:Layout 1 20/6/2011 7:12 μμ Page 1 «Ὑ π ο κ ρ ι τ α ί τ ό μ έ ν π ρ ό σ ω π ο ν τ ο ῦ ο ὐ ρ α ν ο ῦ γ ι ν ώ σ κ ε τ ε δ ι α κ ρ ί ν ε ι ν, τ ά δ έ Σ η μ ε ῖ α τ ῶ ν Κ α ι ρ ῶ ν ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τοῦ κ. Ἀπόστολου Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ξεκινῶ μέ μερικές διευκρινίσεις πού ἀπαντοῦν καί σέ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ.

ΤΕΥΧΟΣ 108 ΕΤΟΣ 12 Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ. Ποία εἶναι ὅμως μὲ τὴν ὁποία. θὰ καταφέρει. νά ἀληθινὸ καὶ. ΕΤΟΣ 12 ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 108 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΟ ΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑ Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤ ΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΜ ΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ τὴν καθημερινότητά του ὁ ἄνθρωπος, μὲ

Διαβάστε περισσότερα

«15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου,

«15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, Μ Ε Ρ Ο Σ 2 ο : Η Κ Α Ρ Τ Α Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η «ἡ ε ἰ σ α γ ω γ ή τ ο ῦ σ φ ρ α γ ί σ μ α τ ο ς» ( Ἅ γ ι ο ς Π α ΐ σ ι ο ς ὁ Ἁ γ ι ο ρ ε ί τ η ς ) Α Γ Ι Ο Ρ Ε Ι Τ Ε Σ Π Α Τ Ε Ρ Ε Σ «15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΠΡΟΣΕΥΧΗ 1 ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ Περί δε της προσευχής που απαιτείτε να σας απαντήσω, θα σας γράψω και θα σας εξηγήσω λεπτομερώς, διότι σας χρεωστώ πολλά. Λοιπόν, πρόσεχε αδελφέ με πολλήν προθυμίαν

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν Μεγίστῃ Λαύρᾳ τῇ 1ῃ 6 2015 Κυριακή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Πρός τήν Γεροντία. τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας

Ἐν Μεγίστῃ Λαύρᾳ τῇ 1ῃ 6 2015 Κυριακή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Πρός τήν Γεροντία. τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Ἐν Μεγίστῃ Λαύρᾳ τῇ 1ῃ 6 2015 Κυριακή τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων. Πρός τήν Γεροντία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας Κοινοποίηση: Ἱερά Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους Σεβαστοί Πατέρες, Τήν 12η τοῦ μηνός Μαΐου τρέχοντος

Διαβάστε περισσότερα

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλες οἱ ἱστορικές ἀναφορές ὁμιλιῶν τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Αὐγουστίνου Καντιώτη θά μποροῦσαν νά ταξινομηθοῦν ἀνά κατηγορίες θεμάτων ἀκόμα καί ἀποσπάσματα γραπτοῦ ἤ προφορικοῦ λόγου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ἀλλʹ ἐάν μέ ρωτήσετε, ποιό ἐκεῖνε το ἀγριώτερο ζῶο ἀπʹ ὅλα, θά σᾶς πῶ ὁ ἄνθρωπος! Ναί, ὁ ἄνθρωπος, πού ἐπλάσθη «κατʹ εἰκόνα καί καθʹ ὁμοίωσιν Θεοῦ» (Γέν. 1, 26) κʹ ἔπρεπε νά ζῆ ὡς ἄγγελος ἐπί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ἤγουν, περί παιδείας ἐµπεριστάτου σχόλιον στηλιτευτικόν. Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µελέτη καί ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος. Ἡ γνώση, ὅµως, αὐτή ἀποκτᾶ νόηµα καί ἀξία µόνον ὅταν λειτουργεῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr Πρωτ. 6090 Αριθμ. ΑΘΗΝΗΣΙ 11

Διαβάστε περισσότερα

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1

LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 1 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 2 LEYKOMA LYKODROMIO 14/5/2008 5:49 ìì Page 3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΛΥΚΟ ΡΟΜΙΟ Ἕνας αἰῶνας ζωῆς

Διαβάστε περισσότερα

ε μιά κοινωνία ἐγωκεντρική σάν τή δική μας ὅπου ἡ

ε μιά κοινωνία ἐγωκεντρική σάν τή δική μας ὅπου ἡ ΕΤΟΣ 11ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 106 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ Σ ε μιά κοινωνία ἐγωκεντρική σάν τή δική μας ὅπου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ.

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ. 1 Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΙΧΕ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ. Σήμερα Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016, ὁ σεβάσμιος ἱερεύς σέ ἱερό ναό στήν Ἀττική ἔκανε ἕνα συγκλονιστικό Θεῖο κήρυγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Αποσπάσματα ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ ἁγίου Επιφανίου Κύπρου μέ θέμα

Αποσπάσματα ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ ἁγίου Επιφανίου Κύπρου μέ θέμα Αποσπάσματα ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ ἁγίου Επιφανίου Κύπρου μέ θέμα «Τῷ ἁγίῳ καὶ μεγάλῳ Σαββάτῳ» ἤτοι Εἰς τήν Θεόσωμον Ταφήν τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ καί εἰς τόν Ιωσήφ τόν ἀπό Αριμαθαίας, καί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός. μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα

ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός. μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ὕμνος ὁμηρικός μετάφραση καί ἐπιμέλεια Γιάννη Τριτσιμπίδα ΣΤΟΝ (ΔΗΛΙΟ) ΑΠΟΛΛΩΝΑ 1 Τόν Απόλλωνα φέρνω στό νοῦ καί δέν ξεχνῶ, τό μακροβόλο, πού κι οἱ θεοί τόν τρέμουνε σάν φτάνει στ ἀνάκτορο

Διαβάστε περισσότερα

Τό ἴδιον θά προσπαθήσω νά κάμω καί ὡς συγγραφεύς τοῦ παρόντος πονήματος

Τό ἴδιον θά προσπαθήσω νά κάμω καί ὡς συγγραφεύς τοῦ παρόντος πονήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ α! Στό παρόν ἔντυπο ὑπάρχουν ἀληθινά γεγονότα (δυό) ἀπό τήν ἐπικαιρότητα, βεβαίως ὑπάρχει καί ἕνα τρίτο συνεχόμενο γεγονός ὅπου εἶναι ἡ ἀκραίαν μαγειρικήν, καί ἔχει ἐμφανισθεῖ στήν καθημερινήν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - Τεύχος 119 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «κηρύξατε τό εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει» (Κατά Μάρκον κεφ. ιστ. 15) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων

Ελένη Δημητρίου ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ. Μετάφραση. Ελένη Δημητρίου. Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Μετάφραση Ελένη Δημητρίου Μετάφραση στίχων 1 99 Προλόγου ΑΝΤΙΓΟΝΗ Πολυαγαπημένη μου αδερφή Ισμήνη, άραγε ξέρεις αν υπάρχει καμιά συμφορά που μας κληροδότησε ο Οιδίποδας και να μην την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, ὁ ἅγιος Μάμας, ἡ ἅγία Ἑλέσα 4 Μία ὀρθόδοξη θερώρηση τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀλ. Παπαδιαμάντη καί τόν Θ. Ντοστογιέφσκυ τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος 23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος Μια βραδιά στο λούκι με τους αστέγους «Έχετε ποτέ σκεφτεί να κοιμηθείτε μια χειμωνιάτικη νύχτα στο δρόμο;» Με αυτό το ερώτημα απευθύναμε και φέτος την πρόσκληση στους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 1. Εἰσαγωγικά τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν αἰρέσεων.

διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 1. Εἰσαγωγικά τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ε. ἐπί τῶν αἰρέσεων. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005, ΤΕΥΧΟΣ 42 διάλογος ΝΕΟΦΑΝΕΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 1. Εἰσήγηση πραγματοποιηθεῖσα στό Σεμινάριο Επιμορφώσεως Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. 2. π. Ἀ. Ἀλεβιζοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα