Φαξηζκαηηθά παηδηά. Πελειόπε Κνληζηή MEd Δηδηθήο Αγωγήο Δηδ. Παηδαγωγόο. 1. Οξηζκόο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φαξηζκαηηθά παηδηά. Πελειόπε Κνληζηή MEd Δηδηθήο Αγωγήο Δηδ. Παηδαγωγόο. 1. Οξηζκόο"

Transcript

1 Πελειόπε Κνληζηή MEd Δηδηθήο Αγωγήο Δηδ. Παηδαγωγόο Φαξηζκαηηθά παηδηά 1. Οξηζκόο Ο φξνο «ραξηζκαηηθά θαη ηαιαληνχρα παηδηά» έρεη γίλεη επξέσο απνδεθηφο απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα, ρσξίο ίζσο λα είλαη απφιπηα ηθαλνπνηεηηθφο. Σηελ ειιεληθή λνκνζεζία ε θαηεγνξία απηψλ ησλ καζεηψλ αλαθέξεηαη σο «καζεηέο κε ηδηαίηεξεο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηαιέληα» (Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, 2004). Τα ραξηζκαηηθά θαη ηαιαληνχρα παηδηά απνηεινχλ ηελ κεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ, αλ θαη αξηζκεηηθά δελ είλαη ηφζν ιίγα φζν αξρηθά πηζηεπφηαλ. Φαξηζκαηηθά θαη ηαιαληνχρα είλαη ηα παηδηά ηα νπνία παξνπζηάδνπλ αζπλήζηζηε αλάπηπμε. Γεδνκέλσλ ησλ πςειψλ γλσζηηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν, αληηδξνχλ θαη ζπκπεξηθέξνληαη κε έλα κνλαδηθφ ηξφπν. Η πνιππινθφηεηα θαη ε ζχγρπζε ζηελ εξκελεία θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο «ραξηζκαηηθφηεηα» είρε θαη ελ κέξεη ζπλερίδεη λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα κηα φρη επξεία απνδνρή ηεο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Η θνηλσληθή ζηάζε απέλαληη ζηα ραξηζκαηηθά παηδηά βαζίδεηαη θπξίσο ζε δηάθνξνπο κχζνπο φπσο απηφλ ηεο δεκηνπξγίαο κηαο νκάδαο "ειίη" θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο (αλ ηα παηδηά απηά νκαδνπνηεζνχλ θαη αληηκεησπηζζνχλ δηαθνξεηηθά ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν), θαζψο θαη απηφλ ηεο βεβαηφηεηαο φηη ηα παηδηά απηά, ιφγσ ησλ ηδηαηηέξσλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, φ,ηη θαη λα γίλεη ζα βξνπλ ηνλ δξφκν ηνπο θαη ζα ηα θαηαθέξνπλ (Τζηάκεο, 2006). 27 Τν 1972 ν Marland δηαηχπσζε ηνλ εμήο νξηζκφ γηα ηε ραξηζκαηηθφηεηα: «ραξηζκαηηθά θαη ηαιαληνχρα παηδηά ζεσξνχληαη εθείλα πνπ, αθνχ αμηνινγεζνχλ απφ εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, δηαπηζησζεί φηη έρνπλ εμαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο είλαη ηθαλά γηα πςειέο επηδφζεηο. Απηά ηα παηδηά ρξεηάδνληαη δηαθνξνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο πέξα θαη πάλσ απφ ην παξαδνζηαθφ ζρνιηθφ πξφγξακκα πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο».

2 Καηά ηνλ Marland νη πςειέο επηδφζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ ηνκείο:. ζηε γεληθή λνεηηθή ηθαλφηεηα. ζηελ εηδηθή αθαδεκατθή επίδνζε. ζην δεκηνπξγηθφ θαη παξαγσγηθφ ηξφπν ζθέςεο. ζηελ εγεηηθή ηθαλφηεηα. ζηηο νπηηθέο ή εθθξαζηηθέο ηέρλεο. ζηνλ ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα Οη Stenberg θαη Wagner ην 1982 ππνζηήξημαλ φηη ε ραξηζκαηηθφηεηα είλαη έλα είδνο πλεπκαηηθήο απηφ δηαρείξηζεο, ε νπνία έρεη ηξεηο ζπληζηψζεο: α) ηελ πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ β) ηελ επηινγή λένπ πεξηβάιινληνο θαη γ) ηε δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο. Σχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ Stenberg θαη Wagner ε έλλνηα «ραξηζκαηηθφηεηα» αθνξά ζε εζσηεξηθέο ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο:. ην δηαρσξηζκφ ηεο ζρεηηθήο απφ ηελ άζρεηε πιεξνθνξία. ην ζπλδπαζκφ κεκνλσκέλσλ ηκεκάησλ ηεο πιεξνθνξίαο κε ζηφρν ην φιν. ην ζπζρεηηζκφ ηεο λέαο πιεξνθνξίαο κε ηελ ήδε ππάξρνπζα. Τν 1983 ν Gardner ππνζηεξίδεη φηη ε πνιιαπιή λνεκνζχλε δελ είλαη κηα νιηθή νληφηεηα, αιιά έλα ζχλνιν απφ ζρεηηθά απηφλνκεο ηθαλφηεηεο, ηαιέληα θαη λνεηηθέο δεμηφηεηεο. Γηαηξεί ηε λνεκνζχλε ζε νθηψ είδε, ην θαζέλα απφ ηα νπνία αληηζηνηρεί ζε νθηψ δηαθνξεηηθά πεδία ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο (Γαβάδνγινπ, 1992). Γλσζηή δε είλαη ε θξάζε ηνπ «Με ξσηάο πφζν έμππλν είλαη έλα παηδί, αιιά κε πνην ηξφπν είλαη έμππλν» 28 Ο Joseph Renzulli (1986) παξνπζίαζε ηε ραξηζκαηηθφηεηα σο ζπλέπεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηξηψλ ελλνηψλ:. ηεο δέζκεπζεο ηεο εθηέιεζεο ηνπ θαζήθνληνο. ηεο άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ γεληθήο ηθαλφηεηαο. ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο Σχκθσλα κε ην δηαθνξνπνηεκέλν κνληέιν ηνπ Gagne (1985,1993, 2000), π- πάξρεη ζαθήο δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηεο θχζεο ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο θαη απηήο ηνπ ηαιέληνπ. Ο φξνο «ραξηζκαηηθφηεηα» θαηά ηνλ Gagne, πξνυπνζέηεη ηελ έκθπηε παξνπζία θαη εμάζθεζε απζφξκεησλ θαη θπζηθψλ θιίζεσλ θαη ηθαλνηήησλ νη νπνίεο νλνκάδνληαη «ραξίζκαηα» ή «μερσξηζηέο θιίζεηο». Τα άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ ραξηζκαηηθφηεηα έρνπλ ηδηαίηεξεο επηδφζεηο ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα γλσζηηθά πεδία. Αληίζεηα, ν φξνο «ηαιέλην» πξνυπνζέηεη ηελ εμαζθεκέλε θαη φρη κφλν έκθπηε ηθαλφηεηα ζε έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν.

3 Η ραξηζκαηηθφηεηα δελ απνηειεί απηφκαηα θαη εγγχεζε ηεο επηηπρίαο. Έλαο κεγάινο αξηζκφο πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ επεξεάδεη ηελ εθδήισζε ησλ ηθαλνηήησλ, φπσο ε ελζάξξπλζε ηεο νηθνγέλεηαο, νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην ζρνιείν αθφκα θαη ε θνπιηνχξα, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο (Gross, 2004). 2. Φαξαθηεξηζηηθά ηω λ ραξηζκαηηθώλ παηδηώλ Σε γεληθέο γξακκέο ε ζπκπεξηθνξά ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ δηαθέξεη απφ απηή ησλ ζπλνκειίθσλ ζηα εμήο ζεκεία:. Πνιιά ραξηζκαηηθά παηδηά καζαίλνπλ λα δηαβάδνπλ πνιχ λσξίο θαη θαηαλννχλ θαιχηεξα ηηο ιεπηέο δηαθνξέο ηεο γιψζζαο. Πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά ραξηζκαηηθά παηδηά γλσξίδνπλ αλάγλσζε πξηλ απφ ηελ είζνδφ ηνπο ζην ζρνιείν. Γηαβάδνπλ εμαηξεηηθά, κε κεγάιε ηαρχηεηα θαη έρνπλ επξχ ιεμηιφγην (Clark, 2002). Τα ραξηζκαηηθά παηδηά καζαίλνπλ βαζηθέο δεμηόηεηεο -γξεγνξφηεξα θαη επθνιφηεξα. Καηαλννχλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ αθεξεκέλεο έλλνηεο. Σπρλά αληηιακβάλνληαη ππαηληγκνχο θαη νδεγνχληαη ζε ζπκπεξάζκαηα ηέηνηα πνπ νη ζπκκαζεηέο ηνπο ρξεηάδνληαη ιεπηνκεξή αλάιπζε.. Οη εξσηήζεηο ηνπο πεξηιακβάλνπλ θξάζεηο φπσο «πψο» θαη «γηαηί». Γνπιεχνπλ αλεμάξηεηα απφ κηθξή ειηθία θαη κέλνπλ ζπγθεληξσκέλα ζε έλα ζέκα γηα πνιχ. Σπρλά παξνπζηάδνπλ απεξηφξηζηε θαη αζηείξεπηε ελεξγεηηθφηεηα, ε νπνία νδεγεί ιαλζαζκέλα ζε ππφζεζε χπαξμεο ππεξθηλεηηθφηεηαο. Σπλήζσο, ζρεηίδνληαη πνιχ θαιά κε ηνπο γνλείο ηνπο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη κε άιινπο ελειίθνπο. Δμάιινπ, πξνηηκνχλ ηελ παξέα κε ελειίθνπο αιιά θαη κε κεγαιχηεξα παηδηά απ φηη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Αγαπνχλ λα καζαίλνπλ λέα πξάγκαηα, επηζπκνχλ λα εμεηάδνπλ ην αζπλήζηζην θαη εθδειψλνπλ εμαηξεηηθή πεξηέξγεηα. Σηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο αθνινπζνχλ έλα θαιά νξγαλσκέλν θαη απνηειεζκαηηθά ζηνρνθαηεπζπλφκελν πιάλν.. Γείρλνπλ απξνζπκία λα επαλαιάβνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί.. Έρνπλ εζσηεξηθά θίλεηξα γηα κάζεζε, αλαθάιπςε, εμεξεχλεζε θαη είλαη πνιχ επίκνλα. «Πξνηηκψ λα ην θάλσ κφλνο/ε κνπ» είλαη κηα ζπλεζηζκέλε αληίδξαζε.. Γείρλνπλ εμαηξεηηθή παξαηεξεηηθφηεηα θαη έρνπλ αίζζεζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ.. Γηαβάδνπλ κφλα ηνπο θαη πξνηηκνχλ βηβιία θαη πεξηνδηθά πνπ απεπζχλνληαη ζε κεγαιχηεξα παηδηά ή ελειίθνπο. Καηαλννχλ εχθνια ηηο ζρέζεηο αηηίαο απνηειέζκαηνο. Γελ πείζνληαη εχθνια, αζθνχλ θξηηηθή θαη θάλνπλ ζπλερή αμηνιφγεζε. Έρνπλ ηδηαίηεξε ηθαλφηεηα ζην λα εληνπίδνπλ αλαθνινπζίεο 29

4 . Καηέρνπλ πιήζνο πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ δηάθνξα ζέκαηα, ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα αλαθαιέζνπλ αλά πάζα ζηηγκή. Αληηιακβάλνληαη εχθνια ζεκειηψδεηο αξρέο θαη κπνξνχλ λα θάλνπλ αμηνζεκείσηεο γεληθεχζεηο.. Καηαλννχλ ζχλζεηεο θαηαζηάζεηο κε ην λα ηηο δηαρσξίδνπλ ζηα επί κέξνπο ηκήκαηά ηνπο θαη λα ηα αλαιχνπλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν (Clark, 2002)... Τα ραξηζκαηηθά παηδηά είλαη κηθξνί δηαλννχκελνη, έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζθέθηνληαη πηζαλφηεηεο, ζπλέπεηεο θαη ζπζρεηηζκνχο.. Έρνπλ επειημία ζηε ζθέςε θαη είλαη ηθαλά λα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο ελαιιαθηηθέο πξνζέγγηζεο πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο(παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, 2004). Έρνπλ πεξηέξγεηα. Δίλαη επαίζζεηα ζηελ νκνξθηά θαη γνεηεχνληαη απφ αηζζεηηθέο αμίεο.. Θέηνπλ πνιχ πςεινχο ζηφρνπο. Έρνπλ αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ θαη ηνπο αξέζνπλ ηα ινγνπαίγληα Τα κνλαδηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ηα θαηαηάζζνπλ ζηηο εππαζείο νκάδεο αηόκσλ. 30 Τα ραξηζκαηηθά παηδηά ρξεηάδνληαη κηα εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε θαη εθπαίδεπζε, κηαο θαη πνιχ ιίγα πξάγκαηα έρνπλ γίλεη γη απηά(reis & Renzulli, 2004). Όια απηά ηα κνλαδηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ζπλνδεχνληαη θαη απφ θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο νδεγνχλ ζε ζχγρπζε ηφζν γνλείο φζν θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία παηδηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: (Clark, 2002)

5 Τα ραξηζκαηηθά παηδηά -θάλνπλ πνιιέο εξσηήζεηο θαη είλαη πεξίεξγα - θαηέρνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο Αιιά - μεθεχγνπλ εχθνια απφ ην ζέκα - είλαη αλππφκνλα φηαλ δελ ηνπο απεπζχλεηαη ν ιφγνο - έρνπλ πνιχ θαιή κλήκε Τα ραξηζκαηηθά παηδηά - καζαίλνπλ θάζε ηη θαηλνχξγην πνιχ γξήγνξα - δηαηεξνχλ ζηελ κλήκε ηελ πιεξνθνξία ρσξίο θφπν - ηειεηνπνηνχλ ηηο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο πην γξήγνξα - επηδεηθλχνπλ ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ζηα καζεκαηηθά - εθδειψλνπλ αζπλήζηζηα αθαδεκατθά επηηεχγκαηα - ηειεηψλνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο γξήγνξα Αιιά - βαξηνχληαη πνιχ εχθνια - δηαθφπηνπλ ζπλερψο ζην κάζεκα - αληηδξνχλ επίκνλα ζε θάζε επαλαιακβαλφκελε δξαζηεξηφηεηα - νινθιεξψλνπλ ηηο δνπιεηέο ηνπο γξήγνξα αιιά κε ηζαπαηζνπιηά Τα ραξηζκαηηθά παηδηά 31 - δείρλνπλ ελδηαθέξνλ ζε πνιινχο ηνκείο - εκπιέθνληαη ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο - απνηειεί θίλεηξν γη απηά ε δνθηκή λέσλ πξαγκάησλ - απνιακβάλνπλ ηελ πξφθιεζε Αιιά - αξλνχληαη λα εκπιαθνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ άπηνληαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο - αθήλνπλ εξγαζίεο κηζνηειεησκέλεο - αλαιακβάλνπλ πάξα πνιιά κε απνηέιεζκα λα κε κπνξνχλ λα ηα δηαρεηξηζηνχλ Τα ραξηζκαηηθά παηδηά - ζθέθηνληαη αλεμάξηεηα - εθθξάδνπλ κνλαδηθέο θαη Αιιά - επηδηψθνπλ εμνπζία θαη επηβνιή απζεληηθέο απφςεηο - έρνπλ εζσηεξηθά θίλεηξα - δελ δηαρεηξίδνληαη κε επθνιία ηελ θξηηηθή πνπ δέρνληαη - δελ δνπιεχνπλ θαιά ζε νκάδεο

6 Τα ραξηζκαηηθά παηδηά - ρξεζηκνπνηνχλ πςεινχ επηπέδνπ δεμηφηεηεο (αλάιπζε, ζχλζεζε, αμηνιφγεζε) - βξίζθνπλ ζπζρεηίζεηο εθεί πνπ νη άιινη καζεηέο αδπλαηνχλ - βξίζθνπλ αζπλήζηζηεο ιχζεηο ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο Αιιά - δείρλνπλ απφληεο φηαλ πξφθεηηαη γηα πξαθηηθέο ιεπηνκέξεηεο - μερλνχλ λα θάλνπλ ηηο ζρνιηθέο ηνπο εξγαζίεο Τα ραξηζκαηηθά παηδηά - έρνπλ ηζρπξή αίζζεζε ηεο δηθαηνζχλεο - αξέζθνληαη ζην λα ζπδεηνχλ ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηεο πνιηηηθήο Αιιά - κπνξεί λα αζθήζνπλ πνιχ έληνλε θξηηηθή ζηνπο άιινπο - ηνπο αξέζεη λα δηαθσλνχλ - είλαη ηειεηνκαλείο ζ απηά πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ θαη απαηηνχλ ηειεηφηεηα θαη απφ ηνπο άιινπο Τα ραξηζκαηηθά παηδηά - αληηιακβάλνληαη ην ηδηαίηεξν ρηνχκνξ - απνιακβάλνπλ ηα ινγνπαίγληα θαη ηε ζάηηξα 32 Αιιά - εχθνια ελζνπζηάδνληαη απφ έλα αζηείν - έρνπλ ηελ ηάζε λα γίλνληαη γεισηνπνηνί ηεο ηάμεο Τα ραξηζκαηηθά παηδηά - δείρλνπλ ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο έθθξαζεο - έρνπλ ελζπλαίζζεζε - εξγάδνληαη ιεπηνκεξψο πάλσ ζε έλα ζέκα - έρνπλ ηθαλφηεηεο ζηελ ππνθξηηηθή, ζηηο ηέρλεο, ζηε κνπζηθή, ζηηο μέλεο γιψζζεο Αιιά - κεξηθέο θνξέο παξνπζηάδνληαη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο σο «μεξφιεο» - έρνπλ ππεξβνιηθά εγεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο Ωζηφζν, θαλέλα παηδί δελ παξνπζηάδεη φια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηα νπνία αλαθέξνληαη νη εξεπλεηέο. Παξφια απηά, γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο πνπ εθδειψλεηαη ε ραξηζκαηηθφηεηα(reis & Renzulli, 2004).

7 3. Γπζθνιίεο πνπ αληηκεηωπίδνπλ ηα ραξηζκαηηθά παηδηά Τα ραξηζκαηηθά θαη ηαιαληνχρα παηδηά κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζε έ- λαλ ή θαη πεξηζζφηεξνπο ηνκείο θαη ελδέρεηαη λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα. Σπγθεθξηκέλα: δέρνληαη επηπιένλ πίεζε απφ γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα επηηπγράλνπλ πάληα (Grant, 2002) έρνπλ απμεκέλν θφβν απνηπρίαο θαη αίζζεζε απνηπρίαο φηαλ ην έξγν ηνπο δελ είλαη «ηέιεην» γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί απαηηνχλ λα μνδεχνπλ ην ρξφλν ηνπο εμαζθψληαο ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηέο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα κελ παίδνπλ νη άιινη έρνπλ πςειέο απαηηήζεηο θαη πξνζδνθίεο απφ ηνπο άιινπο ληψζνπλ ζχγρπζε απφ ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηθαλνηήησλ ζε δηαθνξεηηθά γλσζηηθά πεδία (π.ρ. πςειέο ηθαλφηεηεο ζε γλσζηηθά πεδία αιιά θπζηνινγηθέο ζε επίπεδν γξαθήο) (Reis & Renzulli, 2004). δελ έρνπλ πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν πνπ είλαη θαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο ηνπο δηδάζθνληαη κε αθαηάιιειν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηφζν ζηελ πξνζρνιηθή φζν θαη ζηε ζρνιηθή ειηθία δπζθνιεχνληαη λα ζρεηίδνληαη κε παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ αδπλακία εχξεζεο θίισλ (Grant, 2002) παξνπζηάδνπλ ζχγρπζε ζηελ επηινγή θαξηέξαο 33 Οη δχζθνιεο απηέο θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ραξηζκαηηθά θαη ηαιαληνχρα παηδηά νδεγνχλ ζε κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ, ηα ζεκαληηθφηεξα ησλ νπνίσλ είλαη: Σθφπηκα δελ απνδίδνπλ ηφζν θαιά φζν κπνξνχλ ζε κηα πξνζπάζεηα λα θαιχςνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο(kerr, 1991) Σπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο, φπσο θαηάζιηςε θαη αγρψδεηο δηαηαξαρέο Απμεκέλε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε θαη επαηζζεζία ( μεζπάζκαηα ζπκνχ θαη θιάκαηα) Αλία κέζα ζηε θπζηνινγηθή ηάμε (ην νπνίν νδεγεί ζηελ απφξξηςε ηνπ ζρνιείνπ ή θαη ζε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο) Πεξηνξηζκέλε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη θνηλσληθή αλάπηπμε Reis & Renzulli, 2004).

8 3.1 Δίδε πξνβιεκάηωλ Δίλαη ζεκαληηθφ λα αληηιεθζνχκε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ πνπ αλαδχνληαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην πεξηβάιινλ (π.ρ. νηθνγέλεηα, ζρνιείν, πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ) αιιά θαη εθείλσλ πνπ αλαδχνληαη εμαηηίαο ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο (Clark, 2002 & Seagoe, 1974). Παξαζέηνπκε κεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηα απηά: Αλνκνηνγελήο αλάπηπμε. Κηλεηηθέο δεμηφηεηεο, εηδηθά δεμηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο ππνιείπνληαη ζε ζρέζε κε ηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, ηδηαίηεξα ζηα ραξηζκαηηθά παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο (Webb & Kleine, 1993). Απηά ηα παηδηά μέξνπλ ηη ζέινπλ λα θάλνπλ, λα θαηαζθεπάζνπλ ή λα δσγξαθίζνπλ αιιά νη θηλεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο δελ ηνπο ην επηηξέπνπλ. Τν απνηέιεζκα είλαη έληνλε ζχγρπζε, απνγνήηεπζε θαη δπλαηά μεζπάζκαηα. Σρέζεηο κε ζπκκαζεηέο. Τα ραξηζκαηηθά παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ησλ πξψησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα νξγαλψλνπλ αλζξψπνπο θαη θαηαζηάζεηο. Η πξνζπάζεηά ηνπο λα ππάξρεη αξκνλία θαη ζπλέπεηα, ηα θάλεη λα ζεζπίδνπλ θαλφλεο ηνπο νπνίνπο πξνζπαζνχλ λα επηβάιινπλ. Δθεπξίζθνπλ ζχλζεηα παηρλίδηα θαη πξνζπαζνχλ λα νξγαλψζνπλ ηνπο ζπκπαίθηεο ηνπο πξνθαιψληαο ηε δπζθνξία ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. 34 Υπεξβνιηθή απηνθξηηηθή. Η ηθαλφηεηα λα βιέπνπλ δπλαηφηεηεο θαη ελαιιαθηηθέο κπνξείλα ζεκαίλεη φηη βιέπνπλ θαη ηδεαιηζηηθέο εηθφλεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηαπηφρξνλα επηπιήηηνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο γηα ην πφζν απέρνπλ απφ ην ηδαληθφ (Adderholt Elliot, 1989, Powell&Haden, 1984, Whitmore, 1980) Τειεηνκαλία. Η ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλνληαη πψο είλαη ε ηέιεηα εηθφλα ελφο πξάγκαηνο ή κηαο θαηάζηαζεο ζπλδπαζκέλε κε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε νδεγεί πνιιά ραξηζκαηηθά παηδηά λα έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηνλεαπηφ ηνπο. Η ηειεηνκαλία ηνπο απνηειεί κεγάιν εκπφδην ζηελ αθαδεκατθή ηνπο θαξηέξα αιιά θαη ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπο ζε πνζνζηφ 15 20%.

9 Απνθπγή ξίζθνπ. Με ηνλ ίδην ηξφπν ηα ραξηζκαηηθά παηδηά έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα βιέπνπλ ηνλ επεξρφκελν θίλδπλν θαη θαηά ζπλέπεηα ηνλ απνθεχγνπλ. Απνθπγή φκσο ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ ζπλεπάγεηαη θαη απνθπγή ξίζθνπ, ην νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππνεπίδνζε (Whitmore, 1980). Φαξηζκαηηθά παηδηά κε αλαπεξίεο. Οη αλαπεξίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη ζε ειιείκκαηα ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Η επθπΐα κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα πςειή σζηφζν θηλεηηθέο δπζθνιίεο θαη εγθεθαιηθή παξάιπζε κπνξεί λα εκπνδίδνπλ ηε δπλαηφηεηα έθθξαζεο. Δπίζεο, αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα ή καζεζηαθέο δπζθνιίεο πξνθαινχλ ζχγρπζε θαη απνγνήηεπζε. Τα ραξηζκαηηθά παηδηά κε αλαπεξίεο θαη δπζθνιίεο ηείλνπλ λα αμηνινγνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο πεξηζζφηεξν γηα ην ηη δε κπνξνχλ λα θάλνπλ παξά γηα ην ηη κπνξνχλ (Whitmore & Maker, 1985). Πξνβιήκαηα από εμωηεξηθνύο παξάγνληεο Η έιιεηςε θαηαλφεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ακθηζβήηεζε ή ερζξηθφηεηα δεκηνπξγνχλ πνιχ κεγάια πξνβιήκαηα (Webb & Kleine, 1993). Καηαζηάζεηο θαη ζπλζήθεο πνπ νδεγνχλ ζε πξνβιήκαηα είλαη: 35 Η ζρνιηθή θνπιηνύξα θαη νη λόξκεο. Τα ραξηζκαηηθά παηδηά εμ νξηζκνχ είλαη αζπλήζηζηα φηαλ ζπγθξίλνληαη κε ηα άιια παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο, ηνπιάρηζηνλ ζε γλσζηηθφ επίπεδν θαη ρξεηάδνληαη δηαθνξνπνηεκέλεο εθπαηδεπηηθέοεκπεηξίεο (Webb & Kleine, 1993). Τν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα φκσο θαηεγνξηνπνηεί ηα παηδηά κε βάζε ηελ ειηθία ηνπο. Έηζη, ην ραξηζκαηηθφ παηδί έρεη ην δίιεκκα ηνπ λα ζπκκνξθσζεί ή λα είλαη αληηδξαζηηθφο θαη αληηζπκβαηηθφο. Οη πξνζδνθίεο ησλ άιισλ. Τα ραξηζκαηηθά παηδηά, ηδηαίηεξα ηα δεκηνπξγηθά, δελ ζπκκνξθψλνληαη. Έηζη, παξαβηάδνπλ θαη ακθηζβεηνχλ ηα έζηκα θαη ηελ παξάδνζε, ην ηππηθφ, ηνπο ξφινπο ή ηηο πξνζδνθίεο κε ζπλέπεηα ηε δπζθνξία ησλ άιισλ. Τα ραξηζκαηηθά παηδηά φληαο επαίζζεηα ζηε δπζθνξία ησλ άιισλ ελδέρεηαη λα δνθηκάζνπλ λα θξχςνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Σρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο. Πνηνο κπνξεί λα ζηαζεί δίπια ζε έλα ραξηζκαηηθφ παηδί; Τα ραξηζκαηηθά παηδηάρξεηάδνληαη πνιιέο νκάδεο παηδηψλ γηα λα αιιειεπηδξάζνπλ γηαηί ηα ελδηαθέξνληά ηνπο είλαη πνιιά θαη πνηθίια. Τα πςειά επίπεδα ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο ηα νδεγνχλ πξνο κεγαιχηεξα παηδηά. Η κε πξνζθφιιεζή ηνπο πξνο ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα έρεη σο απνηέιεζκα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο

10 «αηνκηζηέο» (Halsted, 1994). Η πάιε αλάκεζα ζηελ ελζσκάησζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο αηνκηθφηεηαο ζα είλαη εμαηξεηηθά έληνλε. Καηάζιηςε. Η ζπλερήο αμηνιφγεζε θαη θξηηηθή ηεο επίδνζεο ζε ζρέζε κε ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηάζιηςε θαη ππνεπίδνζε. Μεξηθέο θνξέο νη ιαλζαζκέλεο εθπαηδεπηηθέο επηινγέο πξνθαινχλ ζηα ραξηζκαηηθά παηδηά ην αίζζεκα φηη είλαη θνιιεκέλα ζε έλαλ θφζκν αξγήο θίλεζεο. Η θαηάζιηςε έξρεηαη σο ζπλέπεηα ηεο παληεινχο έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο. Οηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. Όπσο φινη μέξνπκε, ε νηθνγέλεηα επεξεάδεη ηφζν ηελ θνηλσληθή φζν θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ. Τα πξνβιήκαηα πξνθχπηνπλ εμαηηίαο ηεο άγλνηαο απφ κέξνπο ησλ γνληψλ πεξί ραξηζκαηηθφηεηαο θαη πψο απηή δηαρεηξίδεηαη. 4. Πώ ο κπνξνύκε λα βνεζήζνπκε έλα ραξηζκαηηθό παηδί; Πξνζπαζνύκε:. Να ηνπ πξνζθέξνπκε επθαηξίεο λα κάζεη θαη λα δνθηκάζεη θαηλνχξγηα πξάγκαηα (Kerr, 1991) 36 Να είκαζηε βέβαηνη φηη απηά πνπ ηνπ αλαζέηνπκε απνηεινχλ πξφθιεζε γη απηφ Να ην ελζαξξχλνπκε λα ζπκκεηέρεη ζε εθπαηδεπηηθέο θαη ηδηαίηεξα δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο Να ην ππνζηεξίδνπκε ηφζν ζηηο επηηπρίεο φζν θαη ζηηο απνηπρίεο Να ην βνεζήζνπκε λα αλαπηχμεη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ψζηε λα ζρεηίδεηαη κε παηδηά ηα νπνία κπνξεί λα κελ είλαη ραξηζκαηηθά (Reis & Renzulli, 2004). Να ηνπ εμεγήζνπκε ηη ζεκαίλεη ραξηζκαηηθφηεηα θαζψο θαη ηξφπνπο λα δηαρεηξηζηεί ηηο δπζθνιίεο πνπ αλαδχνληαη απφ απηή Να ην θάλνπκε λα θαηαλνήζεη φηη ε ραξηζκαηηθφηεηα δελ απνηειεί δηθαηνινγία γηα θαθή ζπκπεξηθνξά Να ηνπ δίλνπκε επθαηξίεο γηα θνηλσληθφηεηα θαη ζπλεξγαζία Να ελζαξξχλνπκε επέιηθηνπο ηξφπνπο ζθέςεο Να ην βνεζάκε ψζηε λα αληηκεησπίδεη ηε ζχγρπζε θαη ηελ απνηπρία Να εληζρχνπκε ηελ απνθιίλνπζα ζθέςε

11 Τη δελ θάλνπκε: Γελ πηέδνπκε Γελ επηδεηθλχνπκε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ, νχηε κηιάκε πνιχ γη απηφ δεκνζίσο Γελ πεξηκέλνπκε λα είλαη ραξηζκαηηθφ ζε φια ηα επίπεδα ηεο αλάπηπμήο ηνπ (Reis & Renzulli, 2004). Δελ μερλάκε όηη απηό ην ραξηζκαηηθό παηδί είλαη πάληα έλα παηδί θαη έρεη όιεο ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ ηα παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αγάπεο, ηεο π- πνζηήξημεο, ζηεο ζηαζεξόηεηαο, ηεο δηαζθέδαζεο θιπ (Kerr, 1991) 5. Γνλείο θαη ραξηζκαηηθά παηδηά Δίλαη πνιχ ζπλεζηζκέλν γηα ηα ραξηζκαηηθά παηδηά λα θάλνπλ ην ειάρηζην ζηηο εξγαζίεο πνπ αλαιακβάλνπλ ζην ζρνιείν δεδνκέλνπ φηη νη απαηηήζεηο ηεο παξαδνζηαθήο ζρνιηθήο ηάμεο απεπζχλνληαη ζην κέζν καζεηή θαη ζπάληα θαιχπηνπλ ηηο α- λάγθεο ηνπο. Τα παηδηά απηά κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ ψζηε λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ ζα ηα νδεγήζνπλ ζε κάζεζε απηψλ πνπ έρνπλ δηδαρζεί. (Reis & Renzulli, 2004). 37 Σπγθεθξηκέλα: Γεκηνπξγήζηε θάηη θαηλνχξγην βαζηζκέλν ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ έρνπλ δηδαρηεί. Αλάινγα κε ην ζέκα, απηφ ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη κηα α- λαθάιπςε, έλα πνίεκα, κηα ηζηνξία, έλα έξγν ηέρλεο. Σπγθξίλεηε θαη αληηπαξαβάιεηε ηζηνξηθέο επνρέο ή αλζξψπνπο, κπζηθνχο ραξαθηήξεο, επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο, πνιηηηθά γεγνλφηα, πνιέκνπο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θιπ. Θέζηε εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ «ηη ζα ζπλέβαηλε αλ ;» πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ηνπ ζέκαηνο. Π.ρ. Τη ζα ζπλέβαηλε αλ ν Mozart είρε δήζεη κέρξη ηα 80; Τη ζα ζπλέβαηλε αλ δελ θαηάθεξλε λα πάξεη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ν Μσάκεζ ν Β ην 1453; Τη ζα ζπλέβαηλε αλ νη σθεαλνί είραλ γιπθφ λεξφ;

12 Δλ ηέιεη, απηφ πνπ ζα πξέπεη θαλείο λα έρεη ππφςε ηνπ είλαη πσο δχν ραξηζκαηηθά παηδηά δελ είλαη πνηέ ίδηα θαη πσο δνπιεχνληαο κε ραξηζκαηηθά παηδηά απηφ απνηειεί κηα κεγάιε πξφθιεζε ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη γηα γνλείο (Halsted, 1988). Η έξεπλα ιέεη πσο ε ζηήξημε θαη ε ππνζηήξημε ελφο ραξηζκαηηθνχ παηδηνχ πξαγκαηψλεηαη κέζα ζε θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη πνηέ αληηπαξάζεζεο ζρνιείνπ θαη γνληψλ(reis & Renzulli, 2004). 6. Φαξηζκαηηθόηεηα θαη Γ ΔΠ-Υ Ο δάζθαινο ηνπ Μαλφιε ιέεη γη απηφλ φηη ε επίδνζή ηνπ δελ είλαη αλάινγε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ. Γελ ηειεηψλεη ζρεδφλ πνηέ ηηο εξγαζίεο ηνπ ή πνηέ δελ ηηο παξνπζηάδεη νινθιεξσκέλεο. Ο πξνθνξηθφο ηνπ ιφγνο θαη ν γξαπηφο είλαη θησρφο. Δπηπιένλ θηλείηαη αθαηάπαπζηα κέζα ζηελ ηάμε αθφκα θαη φηαλ θάζεηαη ζηελ θαξέθια, κηιάεη ζηνπο άιινπο θαη πάληα δηαθφπηεη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ φηαλ κηιάλε. Σπλεζίδεη λα «πεηάγεηαη» θαη λα δίλεη απηφο πξψηνο ηηο απαληήζεηο, ρσξίο λα ηνπ δίλεηαη ν ιφγνο, νη νπνίεο είλαη πάληα ζσζηέο. Τειεπηαία, δείρλεη λα νλεηξνπνιεί ζπλερψο θαη θαίλεηαη λα είλαη «αιινχ».έρεη ν Μαλφιεο ΓΔΠ-Υ, είλαη ραξηζκαηηθφο ή θαη ηα δχν; Σπρλά, ραξηζκαηηθά παηδηά έρνπλ παξαπεκθζεί γηα δηάγλσζε επεηδή ε ζπκπεξηθνξά ηνπο παξνπζηάδεη αλππνκνλεζία, απξνζεμία, παξφξκεζε, ππεξδξαζηεξηφηεηα, νλεηξνπφιεζε, ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ΓΔΠ-Υ (Rief, 1993). 38 Σχκθσλα κε ην DSM IV γηα λα δηαγλσζηεί έλα παηδί κε ΓΔΠ-Υ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη 8 ζπκπηψκαηα απφ κηα ιίζηα ζπκπησκάησλ, ε έλαξμε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη πξηλ απφ ην έβδνκν έηνο ηεο ειηθίαο θαη ζα πξέπεη λα είλαη παξφληα γηα ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο.σρεδφλ φια απφ απηά ηα ζπκπηψκαηα κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ θαη ζηα ραξηζκαηηθά θαη ηαιαληνχρα παηδηά. Μέρξη ηψξα πνιχ ιίγε πξνζνρή έρεη δνζεί ζηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ηεο ζπκπεξηθνξάο απηψλ ησλ δχν νκάδσλ κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη αζαθήο θαη πνιιέο θνξέο ιάζνο δηάγλσζε (Rief, 1993)..

13 6.1 Πώ ο κπνξνύκε λα μερω ξίζνπκε αλάκεζα ζηε Γ ΔΠ -Υ θαη ζηε ραξηζκαηηθόηεηα; Πξφθεηηαη γηα έλαλ πνιχ δχζθνιν δηαρσξηζκφ. Σπκπεξηθ νξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε Γ ΔΠ-Υ (Barkley, 1990) Φησρή δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο ζρεδφλ ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο Μεησκέλε επηκνλή ζε εξγαζίεο πνπ δελ έρνπλ άκεζα απνηειέζκαηα Παξφξκεζε, θησρή αληίδξαζε ζηε ζεηηθή ελίζρπζε Με ζπκκφξθσζε ζε θαλφλεο Υπεξβνιηθή ζε ζρέζε κε ηα άιια παηδηά Υπεξδξαζηεξηφηεηα θαη αλππνκνλεζία Σπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ραξηζκαηηθόηεηα (Webb, 1993) Φησρή πξνζνρή, αλία θαη νλεηξνπφιεζε ζε εηδηθέο θαηαζηάζεηο Φακειή αλνρή ζε επαλαιακβαλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο Έληαζε πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζθνδξή αληηπαξάζεζε κε ηηο αξρέο Υπεξδξαζηεξηφηεηα, κπνξεί λα ρξεηάδεηαη ιηγφηεξνο χπλνο Δίλαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζηνχλ νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο παξνπζηάδνληαη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Τα ραξηζκαηηθά παηδηά δελ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο(barkley, 1990). Γηα παξάδεηγκα, έλα ραξηζκαηηθφ παηδί κπνξεί λα παξνπζηάδεηαη ζαλ παηδί κε ΓΔΠ-Υ ζε θάπνην κάζεκα, ηελ ψξα φκσο ηεο κνπζηθήο λα έρεη ηειείσο θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά. Η ζπζηεκαηηθή εμέηαζε θαη παξαηήξεζε απνθαιχπηνπλ άιινπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Αληίζεηα, ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Υ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζρεδφλ ζε φια ηα πιαίζηα. 39 Τα ραξηζκαηηθά παηδηά παξνπζηάδνπλ αδπλακία ζην λα κείλνπλ ζπγθεληξσκέλα ζε κία δξαζηεξηφηεηα σο απνηέιεζκα αλίαο, κε πξνζαξκνζκέλνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, απνηπρεκέλεο κνξθήο δηδαζθαιίαο θαη άιισλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ. Τα ραξηζκαηηθά παηδηά μνδεχνπλ απφ ην. σο ην κηζφ ρξφλν ηεο ψξαο ζηελ ηάμε πεξηκέλνληαο ηνπο ππφινηπνπο λα θαηαθηήζνπλ απηφ πνπ απηνί ήδε γλσξίδνπλ. Τν επίπεδν ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο είλαη ζπλήζσο δχν σο ηέζζεξηο βαζκίδεο πάλσ απφ ηνπο ππφινηπνπο. Απηφο ινηπφλ ν επηπιένλ ρξφλνο πνπ έρνπλ ηα νδεγεί ζε ζπκπεξηθνξέο ηέηνηεο πνπ εθηηκψληαη σο ΓΔΠ-Υ(Webb, 1993) Η ππεξθηλεηηθφηεηα είλαη έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα ηα ραξηζκαηηθά παηδηά φζν θαη γηα ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Υ. Ωζηφζν, ζηα παηδηά κε ΓΔΠ-Υ ε ππεξθηλεηηθφηεηα παξαηεξείηαη ζε φια ηα επίπεδα(barkley, 1990). Αληίζεηα, ηα ραξηζκαηηθά παηδηά παξνπζηάδνπλ ππεξδξαζηεξηφηεηα είλαη εζηηαζκέλε θαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο

14 απηφ πνπ πξαγκαηηθά ηνπο ελδηαθέξεη. Τν ίδην αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ηε δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο. Τν παηδί κε ΓΔΠ-Υ παξνπζηάδεη δηάζπαζε ζε φια ηα επίπεδα θαη ζε θάζε θαηάζηαζε (εμαίξεζε απνηεινχλ ε ηειεφξαζε θαη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα. Αληίζεηα, ηα ραξηζκαηηθά παηδηά κπνξνχλ λα κείλνπλ πνιιή ψξα ζπγθεληξσκέλα ζηε δξαζηεξηφηεηα πνπ άπηεηαη ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο. Η κε πξνζαξκνγή ζε θαλφλεο θαη θαλνληζκνχο απφ ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Υ παίξλεη κηα άιιε δηάζηαζε ζηα ραξηζκαηηθά παηδηά. Καηαζθεπάδνπλ κφλα ηνπο θαλφλεο, πνιιέο θνξέο ζχλζεηνπο θαη έρνπλ ηελ απαίηεζε νη ππφινηπνη λα ηνπο ηεξνχλ, θέξλνληαο έηζη, ζε πνιχ δχζθνιε ζέζε εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο αιιά θαη ζπκκαζεηέο (Rief, 1993).. Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα δηαγλσζηεί έλα παηδί κε ΓΔΠΥ φηαλ ηαπηφρξνλα είλαη θαη ραξηζκαηηθφ. Η ρξήζε πνιιψλ εξγαιείσλ αλίρλεπζεο θαη δηάγλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηεζη επθπΐαο εθαξκνδφκελα πάληα απφ εηδηθνχο θαζψο θαη νη παξαηεξήζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη γνληψλ είλαη απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη ιεπηέο δηαθνξέο κεηαμχ ραξηζκαηηθφηεηαο θαη ΓΔΠ-Υ(Webb, 1993). 7. Φαξηζκαηηθόηεηα θαη ππνεπίδνζε Όηαλ αξρηθά μεθίλεζαλ νη εξεπλεηέο λα πεξηγξάςνπλ ηα παηδηά πνπ εκθάληδαλ ελδείμεηο καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη παξάιιεια ραξαθηεξηζηηθά ραξηζκαηηθψλ, εθηίκεζαλ φηη απηφ ήηαλ αληηθαηηθφ. Τα ζηεξεφηππα πνπ επηθξαηνχζαλ απφ ηελ επνρή ηνπ Terman, ήηαλ πσο ηα ραξηζκαηηθά παηδηά είραλ ζηαζεξά πςειέο επηδφζεηο ηφζν ζηα ηεζη επθπΐαο φζν θαη ζην ζρνιείν (Brody&Mills, 1997). 40 Γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο ήηαλ αδχλαην έλα παηδί πνπ είρε ραξαθηεξηζηεί σο ραξηζκαηηθφ λα παξνπζίαδε ππνεπίδνζε. Τα ηειεπηαία ρξφληα είλαη πιένλ απνδεθηφ φηη ε ραξηζκαηηθφηεηα θαη ε ππνεπίδνζε, ζπλέπεηα δηαθφξσλ παξαγφλησλ ηφζν ελδνγελψλ φζν θαη πεξηβαιινληηθψλ, κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ ζην ίδην άηνκν. Παξφια απηά ε έξεπλα γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο απηψλ ησλ αηφκσλ παξακέλεη πεξηνξηζκέλε (Dole, 2001). 7.1 Μαζεηέο κε ραξηζκαηηθόηεηα θαη ΜΓ Τα παηδηά πνπ είλαη ραξηζκαηηθά θαη ηαπηφρξνλα έρνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη απηά πνπ έρνπλ εμαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη επηδφζεηο ζε θάπνηνπο ηνκείο, έρνπλ φκσο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο νη νπνίεο δπζθνιεχνπλ θάπνηνπο ηνκείο ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο (Grobman, 2006). Υπάξρνπλ ηξεηο ππννκάδεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο(baum, 1994; Baum, Owen, & Dixon, 1991; Fox, Brody, & Tobin,1983; Landrum,1989; Starnes, Ginevan, Stokes, & Barton, 1988).

15 Η πξώηε νκάδα Η δεύηεξε νκάδα Πεξηιακβάλεη παηδηά πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ραξηζκαηηθά ελψ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζην ζρνιείν. Θεσξνχληαη καζεηέο ππνεπίδνζεο θαη απηή ε ππνεπίδνζή ηνπο ζπκβάιιεη ζηε ρακειή απηναληίιεςή ηνπο, ζηελ έιιεηςε θηλήηξσλ αιιά αθφκα θαη ζε θάπνηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηεκπειηά (Silverman,1989; Waldron, Saphire, & Rosenblum,1987; Whitmore, 1980). Οη καζεζηαθέο ηνπο δπζθνιίεο παξακέλνπλ αδηάγλσζηεο γηα ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο. Καζψο ην ζρνιείν γίλεηαη φιν θαη απαηηεηηθφηεξν, νη ζρνιηθέο ηνποδπζθνιίεο απμάλνληαη θαη θηάλνπλ ζε ηέηνην ζεκείν πνπ θάπνηνο ηειηθά π- πνςηάδεηαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Krochak. & Ryan2007). Πεξηιακβάλεη παηδηά πνπ νη καζεζηαθέο ηνπο δπζθνιίεο είλαη ζνβαξέο, έρνπλ δηαγλσζηεί αιιά νη ηαπηφρξνλεο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηέο ηνπο δελ έρνπλ εληνπηζηεί νχηε αλαγλσξηζηεί. Η κεγαιχηεξε θαηεγνξία απφ ηηο ηξεηο είλαη απηή φπνπ ηθαλφηεηεο θαη δπζθνιίεο θξχβνπλ νη κελ ηηο δε. Η έξεπλα ιέεη πσο θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο νη θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ζπλέπεηεο ηεο κε αλαγλψξηζεο είηε ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο είηε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ είλαη πνιχ επηβαξπληηθέο (Baum et al.,1991; Durden & Tangherlini, 1993; Fox, Brody, & Tobin,1983; Whitmore,1980). Απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ αλαγλψξηζε απηήο ηεο δηπιήο ηδηαηηεξφηεηαο, πξνζεθηηθή επηινγή ησλ δηαγλσζηηθψλ εξγαιείσλ γηα κηα νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε, ζπλερήο επηινγή ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα αθνινπζεζεί. Η γνληθή παξέκβαζε, καδί κε ηε ζπκβνπιεπηηθή γνλέσλ είλαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ραξηζκαηηθψλ θαη ηαιαληνχρσλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Π.Ι., 2004). 41

16 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ American Psychiatric Association (APA). (2000). Diagnostic and statistical manual of Mental Disorders, Fourth edition, text revision. Washinghton DC: APA Adderholt - Elliot, M. (1989). Perfectionism and underachievement, Gifted Child Today 12 (1): Barkley, R., A. (19 90). Attention deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment. Guilford Press: New York Brody, L.E., & Mills, C.J. (1997). Gifted children with learning disabilities: a review of the issues. Journal of Learning Disabilities, 30(3), pp Clark, B. (2002). Growing up gifted. (6th ed.) Upper Saddle River, NJ:Merrill/Prentice Hall. 42 Cox,J., Daniel, N., Boston, B.O. (1985). Educating able learners: Programs and promising practices. Austin, TX: University of Texas Γαβάδνγινπ, Α. (1992). Τα ραξηζκαηηθά παηδηά θαη ε αγσγή ηνπο. Αιεμαλδξνχπνιε Dole, S. (2001). Reconciling contradictions: identity formation in individuals with giftedness and learning disabilities. Journal for the Education of the Gifted v. 25 no. 2 p Gagne, F. (1985). Giftedness and talent: Reexamining a reexamination of the definitions. Gifted Child Quarterly, 29, Gagne, F. (1993). Constructs and models pertaining to exceptional human abilities. In K. A. Heller, F. J. Monks & A. H. Passow (Eds.), International Handbook of Research and Development of Giftedness and Talent (pp ). Oxford: Pergamon Press. Gagne, F. (2000). "Understanding the Complex Choreography of Talent Development through DMGT-Based Analysis." In International Handbook of Giftedness and Talent, ed. K. A. Heller, F. J. Monks, R. J. Sternberg, and R. F. Subotnik. Oxford, UK: Pergamon. Gardner, H. (1983). Frames of mind. New York: Bantam Books. Grant, B. (2002).Justifying Gifted Education: A Critique of Needs Claims and a Proposal. Journal for the Education of the Gifted 25 no Summ 2002

17 Grobman, J.(2006)Underachievement in Exceptionally Gifted Adolescents and Young Adults: A Psychiatrist's View. Journal of Secondary Gifted Education 17(4) services forthegifted.com/gifted/userfiles/file/grobm AN_Underachievement_in_Gifted.pdf Gross, Miraca U. M. (2004). Exceptionally gifted children. New York: RoutledgeFalmer. pp. 7. Halsted, J.W. (1994). Some of my best friends are books: Guiding gifted readers. Dayton, OH: Ohio Psychology Press. Halsted, J. W. (1988). Guiding gifted readers-from preschool to high school. Columbus: Ohio Psychology Publishing. Kerr, B. (1991). A handbook for counseling the gifted and talented. Alexandria, VA: American Association for Counseling and Development. Kleine, P.A., & Webb, J.T. (1992). "Community links as resources." In Challenges in gifted education: Developing potential and investing in knowledge for the 21st century (pp ). Columbus, OH: Ohio Department of Education. Krochak, L. A. & Ryan, T. G. (2007). The challenge of identifying gifted/learning disabled students. International Journal of Special Education, 22(3), Marland, S. (1972). Education of the gifted and talented. Report to Congress. Washington, DC: U. S. Government Printing Office. Parker, H. C. (1992). The ADD hyperactivity handbook for schools. Plantation, FL: Impact Publications 43 Powell, P.M., & Haden, T. (1984). "The intellectual and psychosocial nature of extreme giftedness". Roeper Review, 6(3), Reis, S. M. & Renzulli, J. S. (2004). Current Research on the Social and Emotional Development of Gifted and Talented Students: Good News and Future Possibilities. Psychology in the Schools, 41, published online in Wiley Inter Science. Renzulli, J. (1986). The three ring conception of giftedness: A developmental model for creative productivity. In R. J. Sternberg ' J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness (pp.53p92). New York: Cambridge University Press. Rief, F., S. (1993). How to reach and teach ADD/ADHD Children: Practical Techniques, Strategies, and Interventions for Helping Children with Attention Problems and Hyperactivity. San Fransisco. Sternberg, R., ' Wagner, R. (1982). A revolutionary look at intelligence. Gifted Children Newsletter, 3, 11. Seagoe, M. (1974). "Some learning characteristics of gifted children." In R. Martinson, The identification of the gifted and talented. Ventura, CA: Office of the Ventura County Superintendent of Schools.

18 Τζηάκεο, Α. (2006). Τα ραξηζκαηηθά παηδηά δνπλ αλάκεζά καο. Αζήλα: Γξεγφξε. Webb, J.T., & DeVries, A.R. (1993). Training manual for facilitators of SENG model guided discussion groups for parents of talented children. Dayton: Ohio Psychology Press. Webb, J.T., & Kleine, P.A. (1993). "Assessing gifted and talented children." In J. Culbertson and D. Willis (Eds.), Testing young children (pp ). Austin, TX: Pro Ed. Whitmore, J.R. (1980). Giftedness, conflict and underachievement. Boston: Allyn & Bacon. Whitmore, J.R., & Maker, C.J. (1985). Intellectual giftedness in disabled persons. Rockville, MD: Aspen. Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην (2004). Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα Σπνπδψλ: Οδεγφο γηα Μαζεηέο κε ηδηαίηεξεο Ννεηηθέο Ιθαλφηεηεο θαη Ταιέληα. 44

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Φπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά παηδηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Φπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά παηδηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «Φπρνπαηδαγσγηθή ηεο Έληαμεο: Έλα ζρνιείν γηα όινπο» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Φπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη Επιβλζπουςα καθηγήτρια: Μαρία Δερζκα Μπζλτςη Ελζνη Αθήνα 2014 Ππόλογορ Αθνξκή γη απηήλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και.πρόνοιας Τμήμα Λογοθεραπείας

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και.πρόνοιας Τμήμα Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και.πρόνοιας Τμήμα Λογοθεραπείας Πτυχιακή Εργασία με Θέμα: Μαθησιακές Δυσκολίες σε μαθητές Δημοτικού: Κατάρτιση και Πιλοτική Εφαρμογή Προγράμματος Παρέμβασης με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο θαη πζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΝΟΗΣΙΚΗ ΤΣΔΡΗΗ Σεο θνηηήηξηαο: ηαύξεο Μνπδνπξίδε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά

Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΛΩΡΗΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Μαξθάδαο σηήξεο Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Οη ποζοηικέρ ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε άμεζη παπαηήπηζη γηαηί αθνξά κειέηε ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ, ζε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ζηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗ ΕΝΣΑΞΗ: ΕΝΑ ΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ κατεφθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικζς συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

9 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Σηεξενηππηθή Απεηιή (Stereotype Threat) Πεγέο:

9 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Σηεξενηππηθή Απεηιή (Stereotype Threat) Πεγέο: 96 9 ε ΔΝΟΤΗΤΑ: Σηεξενηππηθή Απεηιή (Stereotype Threat) Πεγέο: Aronson, J., Jannone, S., McGlone, M., & Johnson-Cambell, T. (2009). The Obama effect: An experimental test. Journal of Experimental Social

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΠΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεκήηξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Γ.Δ. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ. «Γηάγλσζε, αμηνιόγεζε θαη αληηκεηώπηζε ηεο δπζιεμίαο» Υεηκεξηλό εμάκελν 2012-2013

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Γ.Δ. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ. «Γηάγλσζε, αμηνιόγεζε θαη αληηκεηώπηζε ηεο δπζιεμίαο» Υεηκεξηλό εμάκελν 2012-2013 ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Γ.Δ. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ «Γηάγλσζε, αμηνιόγεζε θαη αληηκεηώπηζε ηεο δπζιεμίαο» Υεηκεξηλό εμάκελν 2012-2013 Γηδάζθνπζα: ηαπξνύια Πνιπρξνλνπνύινπ 1 ΔΞΔΣΑΣΔΑ ΤΛΗ Γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών 2010 Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΙΑ ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ Α.Μ. 253

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΛΧΧΝ ΚΑΗ ΓΛΧΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΛΧΧΝ ΚΑΗ ΓΛΧΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΛΧΧΝ ΚΑΗ ΓΛΧΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Ζ ζπκβνιή ησλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία/εθκάζεζε

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Λεμονίδηρ Υαπάλαμπορ ΔΕΤΣΕΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ : Αναζηαζίος Δημήηπιορ ΘΕΜΑ: Μάθηζη και διδαζκαλία

Διαβάστε περισσότερα

πλεθπαίδεπζε παηδηώλ κε θαη ρσξίο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (ΓΑΓ) ζην ζρνιείν Υξηζηίλα Κ. πξηνπνύινπ - Γειιή * delis@mfa.gr

πλεθπαίδεπζε παηδηώλ κε θαη ρσξίο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (ΓΑΓ) ζην ζρνιείν Υξηζηίλα Κ. πξηνπνύινπ - Γειιή * delis@mfa.gr παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 20 πλεθπαίδεπζε παηδηώλ κε θαη ρσξίο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (ΓΑΓ) ζην ζρνιείν Πεξίιεςε Υξηζηίλα Κ. πξηνπνύινπ - Γειιή * delis@mfa.gr Σα άηνκα κε δηάρπηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα.

Διερεύνηση των απόψεων των Ειδικών Παιδαγωγών για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΣΗ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σςνεκπαίδεςζη παιδιών με και συπίρ διάσςηερ αναπηςξιακέρ διαηαπασέρ (ΓΑΓ) ζηο ζσολείο. Χπιζηίνα Κ. Σςπιοπούλος - Γελλή * delis@mfa.

Σςνεκπαίδεςζη παιδιών με και συπίρ διάσςηερ αναπηςξιακέρ διαηαπασέρ (ΓΑΓ) ζηο ζσολείο. Χπιζηίνα Κ. Σςπιοπούλος - Γελλή * delis@mfa. Σςνεκπαίδεςζη παιδιών με και συπίρ διάσςηερ αναπηςξιακέρ διαηαπασέρ (ΓΑΓ) ζηο ζσολείο Χπιζηίνα Κ. Σςπιοπούλος - Γελλή * delis@mfa.gr Πεπίλητη Τα άηνκα κε δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (ΓΑΓ) πξνζέιθπζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ.

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ. Τκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιηθές βηβιηοζήθες γηα όιοσς σε έλα στοιείο γηα όιοσς

Στοιηθές βηβιηοζήθες γηα όιοσς σε έλα στοιείο γηα όιοσς Στοιηθές βηβιηοζήθες γηα όιοσς σε έλα στοιείο γηα όιοσς Αηθατερίλε Αρακπατδή, Φηιφινγνο MSc Τκήκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην Μεζνγείσλ 392 15342 Αγία Παξαζθεπή 210-6083912 arabatz@pi-schools.gr

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα