Φαξηζκαηηθά παηδηά. Πελειόπε Κνληζηή MEd Δηδηθήο Αγωγήο Δηδ. Παηδαγωγόο. 1. Οξηζκόο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φαξηζκαηηθά παηδηά. Πελειόπε Κνληζηή MEd Δηδηθήο Αγωγήο Δηδ. Παηδαγωγόο. 1. Οξηζκόο"

Transcript

1 Πελειόπε Κνληζηή MEd Δηδηθήο Αγωγήο Δηδ. Παηδαγωγόο Φαξηζκαηηθά παηδηά 1. Οξηζκόο Ο φξνο «ραξηζκαηηθά θαη ηαιαληνχρα παηδηά» έρεη γίλεη επξέσο απνδεθηφο απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα, ρσξίο ίζσο λα είλαη απφιπηα ηθαλνπνηεηηθφο. Σηελ ειιεληθή λνκνζεζία ε θαηεγνξία απηψλ ησλ καζεηψλ αλαθέξεηαη σο «καζεηέο κε ηδηαίηεξεο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηαιέληα» (Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, 2004). Τα ραξηζκαηηθά θαη ηαιαληνχρα παηδηά απνηεινχλ ηελ κεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ, αλ θαη αξηζκεηηθά δελ είλαη ηφζν ιίγα φζν αξρηθά πηζηεπφηαλ. Φαξηζκαηηθά θαη ηαιαληνχρα είλαη ηα παηδηά ηα νπνία παξνπζηάδνπλ αζπλήζηζηε αλάπηπμε. Γεδνκέλσλ ησλ πςειψλ γλσζηηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν, αληηδξνχλ θαη ζπκπεξηθέξνληαη κε έλα κνλαδηθφ ηξφπν. Η πνιππινθφηεηα θαη ε ζχγρπζε ζηελ εξκελεία θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο «ραξηζκαηηθφηεηα» είρε θαη ελ κέξεη ζπλερίδεη λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα κηα φρη επξεία απνδνρή ηεο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Η θνηλσληθή ζηάζε απέλαληη ζηα ραξηζκαηηθά παηδηά βαζίδεηαη θπξίσο ζε δηάθνξνπο κχζνπο φπσο απηφλ ηεο δεκηνπξγίαο κηαο νκάδαο "ειίη" θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο (αλ ηα παηδηά απηά νκαδνπνηεζνχλ θαη αληηκεησπηζζνχλ δηαθνξεηηθά ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν), θαζψο θαη απηφλ ηεο βεβαηφηεηαο φηη ηα παηδηά απηά, ιφγσ ησλ ηδηαηηέξσλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, φ,ηη θαη λα γίλεη ζα βξνπλ ηνλ δξφκν ηνπο θαη ζα ηα θαηαθέξνπλ (Τζηάκεο, 2006). 27 Τν 1972 ν Marland δηαηχπσζε ηνλ εμήο νξηζκφ γηα ηε ραξηζκαηηθφηεηα: «ραξηζκαηηθά θαη ηαιαληνχρα παηδηά ζεσξνχληαη εθείλα πνπ, αθνχ αμηνινγεζνχλ απφ εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, δηαπηζησζεί φηη έρνπλ εμαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο είλαη ηθαλά γηα πςειέο επηδφζεηο. Απηά ηα παηδηά ρξεηάδνληαη δηαθνξνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο πέξα θαη πάλσ απφ ην παξαδνζηαθφ ζρνιηθφ πξφγξακκα πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο».

2 Καηά ηνλ Marland νη πςειέο επηδφζεηο παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ ηνκείο:. ζηε γεληθή λνεηηθή ηθαλφηεηα. ζηελ εηδηθή αθαδεκατθή επίδνζε. ζην δεκηνπξγηθφ θαη παξαγσγηθφ ηξφπν ζθέςεο. ζηελ εγεηηθή ηθαλφηεηα. ζηηο νπηηθέο ή εθθξαζηηθέο ηέρλεο. ζηνλ ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα Οη Stenberg θαη Wagner ην 1982 ππνζηήξημαλ φηη ε ραξηζκαηηθφηεηα είλαη έλα είδνο πλεπκαηηθήο απηφ δηαρείξηζεο, ε νπνία έρεη ηξεηο ζπληζηψζεο: α) ηελ πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ β) ηελ επηινγή λένπ πεξηβάιινληνο θαη γ) ηε δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο. Σχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ Stenberg θαη Wagner ε έλλνηα «ραξηζκαηηθφηεηα» αθνξά ζε εζσηεξηθέο ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο:. ην δηαρσξηζκφ ηεο ζρεηηθήο απφ ηελ άζρεηε πιεξνθνξία. ην ζπλδπαζκφ κεκνλσκέλσλ ηκεκάησλ ηεο πιεξνθνξίαο κε ζηφρν ην φιν. ην ζπζρεηηζκφ ηεο λέαο πιεξνθνξίαο κε ηελ ήδε ππάξρνπζα. Τν 1983 ν Gardner ππνζηεξίδεη φηη ε πνιιαπιή λνεκνζχλε δελ είλαη κηα νιηθή νληφηεηα, αιιά έλα ζχλνιν απφ ζρεηηθά απηφλνκεο ηθαλφηεηεο, ηαιέληα θαη λνεηηθέο δεμηφηεηεο. Γηαηξεί ηε λνεκνζχλε ζε νθηψ είδε, ην θαζέλα απφ ηα νπνία αληηζηνηρεί ζε νθηψ δηαθνξεηηθά πεδία ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο (Γαβάδνγινπ, 1992). Γλσζηή δε είλαη ε θξάζε ηνπ «Με ξσηάο πφζν έμππλν είλαη έλα παηδί, αιιά κε πνην ηξφπν είλαη έμππλν» 28 Ο Joseph Renzulli (1986) παξνπζίαζε ηε ραξηζκαηηθφηεηα σο ζπλέπεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ηξηψλ ελλνηψλ:. ηεο δέζκεπζεο ηεο εθηέιεζεο ηνπ θαζήθνληνο. ηεο άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ γεληθήο ηθαλφηεηαο. ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο Σχκθσλα κε ην δηαθνξνπνηεκέλν κνληέιν ηνπ Gagne (1985,1993, 2000), π- πάξρεη ζαθήο δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηεο θχζεο ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο θαη απηήο ηνπ ηαιέληνπ. Ο φξνο «ραξηζκαηηθφηεηα» θαηά ηνλ Gagne, πξνυπνζέηεη ηελ έκθπηε παξνπζία θαη εμάζθεζε απζφξκεησλ θαη θπζηθψλ θιίζεσλ θαη ηθαλνηήησλ νη νπνίεο νλνκάδνληαη «ραξίζκαηα» ή «μερσξηζηέο θιίζεηο». Τα άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ ραξηζκαηηθφηεηα έρνπλ ηδηαίηεξεο επηδφζεηο ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα γλσζηηθά πεδία. Αληίζεηα, ν φξνο «ηαιέλην» πξνυπνζέηεη ηελ εμαζθεκέλε θαη φρη κφλν έκθπηε ηθαλφηεηα ζε έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν.

3 Η ραξηζκαηηθφηεηα δελ απνηειεί απηφκαηα θαη εγγχεζε ηεο επηηπρίαο. Έλαο κεγάινο αξηζκφο πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ επεξεάδεη ηελ εθδήισζε ησλ ηθαλνηήησλ, φπσο ε ελζάξξπλζε ηεο νηθνγέλεηαο, νη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην ζρνιείν αθφκα θαη ε θνπιηνχξα, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο (Gross, 2004). 2. Φαξαθηεξηζηηθά ηω λ ραξηζκαηηθώλ παηδηώλ Σε γεληθέο γξακκέο ε ζπκπεξηθνξά ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ δηαθέξεη απφ απηή ησλ ζπλνκειίθσλ ζηα εμήο ζεκεία:. Πνιιά ραξηζκαηηθά παηδηά καζαίλνπλ λα δηαβάδνπλ πνιχ λσξίο θαη θαηαλννχλ θαιχηεξα ηηο ιεπηέο δηαθνξέο ηεο γιψζζαο. Πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά ραξηζκαηηθά παηδηά γλσξίδνπλ αλάγλσζε πξηλ απφ ηελ είζνδφ ηνπο ζην ζρνιείν. Γηαβάδνπλ εμαηξεηηθά, κε κεγάιε ηαρχηεηα θαη έρνπλ επξχ ιεμηιφγην (Clark, 2002). Τα ραξηζκαηηθά παηδηά καζαίλνπλ βαζηθέο δεμηόηεηεο -γξεγνξφηεξα θαη επθνιφηεξα. Καηαλννχλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ αθεξεκέλεο έλλνηεο. Σπρλά αληηιακβάλνληαη ππαηληγκνχο θαη νδεγνχληαη ζε ζπκπεξάζκαηα ηέηνηα πνπ νη ζπκκαζεηέο ηνπο ρξεηάδνληαη ιεπηνκεξή αλάιπζε.. Οη εξσηήζεηο ηνπο πεξηιακβάλνπλ θξάζεηο φπσο «πψο» θαη «γηαηί». Γνπιεχνπλ αλεμάξηεηα απφ κηθξή ειηθία θαη κέλνπλ ζπγθεληξσκέλα ζε έλα ζέκα γηα πνιχ. Σπρλά παξνπζηάδνπλ απεξηφξηζηε θαη αζηείξεπηε ελεξγεηηθφηεηα, ε νπνία νδεγεί ιαλζαζκέλα ζε ππφζεζε χπαξμεο ππεξθηλεηηθφηεηαο. Σπλήζσο, ζρεηίδνληαη πνιχ θαιά κε ηνπο γνλείο ηνπο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη κε άιινπο ελειίθνπο. Δμάιινπ, πξνηηκνχλ ηελ παξέα κε ελειίθνπο αιιά θαη κε κεγαιχηεξα παηδηά απ φηη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Αγαπνχλ λα καζαίλνπλ λέα πξάγκαηα, επηζπκνχλ λα εμεηάδνπλ ην αζπλήζηζην θαη εθδειψλνπλ εμαηξεηηθή πεξηέξγεηα. Σηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο αθνινπζνχλ έλα θαιά νξγαλσκέλν θαη απνηειεζκαηηθά ζηνρνθαηεπζπλφκελν πιάλν.. Γείρλνπλ απξνζπκία λα επαλαιάβνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί.. Έρνπλ εζσηεξηθά θίλεηξα γηα κάζεζε, αλαθάιπςε, εμεξεχλεζε θαη είλαη πνιχ επίκνλα. «Πξνηηκψ λα ην θάλσ κφλνο/ε κνπ» είλαη κηα ζπλεζηζκέλε αληίδξαζε.. Γείρλνπλ εμαηξεηηθή παξαηεξεηηθφηεηα θαη έρνπλ αίζζεζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ.. Γηαβάδνπλ κφλα ηνπο θαη πξνηηκνχλ βηβιία θαη πεξηνδηθά πνπ απεπζχλνληαη ζε κεγαιχηεξα παηδηά ή ελειίθνπο. Καηαλννχλ εχθνια ηηο ζρέζεηο αηηίαο απνηειέζκαηνο. Γελ πείζνληαη εχθνια, αζθνχλ θξηηηθή θαη θάλνπλ ζπλερή αμηνιφγεζε. Έρνπλ ηδηαίηεξε ηθαλφηεηα ζην λα εληνπίδνπλ αλαθνινπζίεο 29

4 . Καηέρνπλ πιήζνο πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ δηάθνξα ζέκαηα, ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα αλαθαιέζνπλ αλά πάζα ζηηγκή. Αληηιακβάλνληαη εχθνια ζεκειηψδεηο αξρέο θαη κπνξνχλ λα θάλνπλ αμηνζεκείσηεο γεληθεχζεηο.. Καηαλννχλ ζχλζεηεο θαηαζηάζεηο κε ην λα ηηο δηαρσξίδνπλ ζηα επί κέξνπο ηκήκαηά ηνπο θαη λα ηα αλαιχνπλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν (Clark, 2002)... Τα ραξηζκαηηθά παηδηά είλαη κηθξνί δηαλννχκελνη, έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζθέθηνληαη πηζαλφηεηεο, ζπλέπεηεο θαη ζπζρεηηζκνχο.. Έρνπλ επειημία ζηε ζθέςε θαη είλαη ηθαλά λα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο ελαιιαθηηθέο πξνζέγγηζεο πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο(παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, 2004). Έρνπλ πεξηέξγεηα. Δίλαη επαίζζεηα ζηελ νκνξθηά θαη γνεηεχνληαη απφ αηζζεηηθέο αμίεο.. Θέηνπλ πνιχ πςεινχο ζηφρνπο. Έρνπλ αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ θαη ηνπο αξέζνπλ ηα ινγνπαίγληα Τα κνλαδηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ηα θαηαηάζζνπλ ζηηο εππαζείο νκάδεο αηόκσλ. 30 Τα ραξηζκαηηθά παηδηά ρξεηάδνληαη κηα εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε θαη εθπαίδεπζε, κηαο θαη πνιχ ιίγα πξάγκαηα έρνπλ γίλεη γη απηά(reis & Renzulli, 2004). Όια απηά ηα κνλαδηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ζπλνδεχνληαη θαη απφ θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο νδεγνχλ ζε ζχγρπζε ηφζν γνλείο φζν θαη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία παηδηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: (Clark, 2002)

5 Τα ραξηζκαηηθά παηδηά -θάλνπλ πνιιέο εξσηήζεηο θαη είλαη πεξίεξγα - θαηέρνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο Αιιά - μεθεχγνπλ εχθνια απφ ην ζέκα - είλαη αλππφκνλα φηαλ δελ ηνπο απεπζχλεηαη ν ιφγνο - έρνπλ πνιχ θαιή κλήκε Τα ραξηζκαηηθά παηδηά - καζαίλνπλ θάζε ηη θαηλνχξγην πνιχ γξήγνξα - δηαηεξνχλ ζηελ κλήκε ηελ πιεξνθνξία ρσξίο θφπν - ηειεηνπνηνχλ ηηο αλαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο πην γξήγνξα - επηδεηθλχνπλ ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ζηα καζεκαηηθά - εθδειψλνπλ αζπλήζηζηα αθαδεκατθά επηηεχγκαηα - ηειεηψλνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο γξήγνξα Αιιά - βαξηνχληαη πνιχ εχθνια - δηαθφπηνπλ ζπλερψο ζην κάζεκα - αληηδξνχλ επίκνλα ζε θάζε επαλαιακβαλφκελε δξαζηεξηφηεηα - νινθιεξψλνπλ ηηο δνπιεηέο ηνπο γξήγνξα αιιά κε ηζαπαηζνπιηά Τα ραξηζκαηηθά παηδηά 31 - δείρλνπλ ελδηαθέξνλ ζε πνιινχο ηνκείο - εκπιέθνληαη ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο - απνηειεί θίλεηξν γη απηά ε δνθηκή λέσλ πξαγκάησλ - απνιακβάλνπλ ηελ πξφθιεζε Αιιά - αξλνχληαη λα εκπιαθνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ άπηνληαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο - αθήλνπλ εξγαζίεο κηζνηειεησκέλεο - αλαιακβάλνπλ πάξα πνιιά κε απνηέιεζκα λα κε κπνξνχλ λα ηα δηαρεηξηζηνχλ Τα ραξηζκαηηθά παηδηά - ζθέθηνληαη αλεμάξηεηα - εθθξάδνπλ κνλαδηθέο θαη Αιιά - επηδηψθνπλ εμνπζία θαη επηβνιή απζεληηθέο απφςεηο - έρνπλ εζσηεξηθά θίλεηξα - δελ δηαρεηξίδνληαη κε επθνιία ηελ θξηηηθή πνπ δέρνληαη - δελ δνπιεχνπλ θαιά ζε νκάδεο

6 Τα ραξηζκαηηθά παηδηά - ρξεζηκνπνηνχλ πςεινχ επηπέδνπ δεμηφηεηεο (αλάιπζε, ζχλζεζε, αμηνιφγεζε) - βξίζθνπλ ζπζρεηίζεηο εθεί πνπ νη άιινη καζεηέο αδπλαηνχλ - βξίζθνπλ αζπλήζηζηεο ιχζεηο ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο Αιιά - δείρλνπλ απφληεο φηαλ πξφθεηηαη γηα πξαθηηθέο ιεπηνκέξεηεο - μερλνχλ λα θάλνπλ ηηο ζρνιηθέο ηνπο εξγαζίεο Τα ραξηζκαηηθά παηδηά - έρνπλ ηζρπξή αίζζεζε ηεο δηθαηνζχλεο - αξέζθνληαη ζην λα ζπδεηνχλ ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηεο πνιηηηθήο Αιιά - κπνξεί λα αζθήζνπλ πνιχ έληνλε θξηηηθή ζηνπο άιινπο - ηνπο αξέζεη λα δηαθσλνχλ - είλαη ηειεηνκαλείο ζ απηά πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ θαη απαηηνχλ ηειεηφηεηα θαη απφ ηνπο άιινπο Τα ραξηζκαηηθά παηδηά - αληηιακβάλνληαη ην ηδηαίηεξν ρηνχκνξ - απνιακβάλνπλ ηα ινγνπαίγληα θαη ηε ζάηηξα 32 Αιιά - εχθνια ελζνπζηάδνληαη απφ έλα αζηείν - έρνπλ ηελ ηάζε λα γίλνληαη γεισηνπνηνί ηεο ηάμεο Τα ραξηζκαηηθά παηδηά - δείρλνπλ ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο έθθξαζεο - έρνπλ ελζπλαίζζεζε - εξγάδνληαη ιεπηνκεξψο πάλσ ζε έλα ζέκα - έρνπλ ηθαλφηεηεο ζηελ ππνθξηηηθή, ζηηο ηέρλεο, ζηε κνπζηθή, ζηηο μέλεο γιψζζεο Αιιά - κεξηθέο θνξέο παξνπζηάδνληαη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο σο «μεξφιεο» - έρνπλ ππεξβνιηθά εγεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο Ωζηφζν, θαλέλα παηδί δελ παξνπζηάδεη φια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηα νπνία αλαθέξνληαη νη εξεπλεηέο. Παξφια απηά, γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο πνπ εθδειψλεηαη ε ραξηζκαηηθφηεηα(reis & Renzulli, 2004).

7 3. Γπζθνιίεο πνπ αληηκεηωπίδνπλ ηα ραξηζκαηηθά παηδηά Τα ραξηζκαηηθά θαη ηαιαληνχρα παηδηά κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζε έ- λαλ ή θαη πεξηζζφηεξνπο ηνκείο θαη ελδέρεηαη λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα. Σπγθεθξηκέλα: δέρνληαη επηπιένλ πίεζε απφ γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο ψζηε λα επηηπγράλνπλ πάληα (Grant, 2002) έρνπλ απμεκέλν θφβν απνηπρίαο θαη αίζζεζε απνηπρίαο φηαλ ην έξγν ηνπο δελ είλαη «ηέιεην» γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί απαηηνχλ λα μνδεχνπλ ην ρξφλν ηνπο εμαζθψληαο ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηέο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα κελ παίδνπλ νη άιινη έρνπλ πςειέο απαηηήζεηο θαη πξνζδνθίεο απφ ηνπο άιινπο ληψζνπλ ζχγρπζε απφ ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηθαλνηήησλ ζε δηαθνξεηηθά γλσζηηθά πεδία (π.ρ. πςειέο ηθαλφηεηεο ζε γλσζηηθά πεδία αιιά θπζηνινγηθέο ζε επίπεδν γξαθήο) (Reis & Renzulli, 2004). δελ έρνπλ πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν πνπ είλαη θαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο ηνπο δηδάζθνληαη κε αθαηάιιειν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηφζν ζηελ πξνζρνιηθή φζν θαη ζηε ζρνιηθή ειηθία δπζθνιεχνληαη λα ζρεηίδνληαη κε παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο θαη παξνπζηάδνπλ αδπλακία εχξεζεο θίισλ (Grant, 2002) παξνπζηάδνπλ ζχγρπζε ζηελ επηινγή θαξηέξαο 33 Οη δχζθνιεο απηέο θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ραξηζκαηηθά θαη ηαιαληνχρα παηδηά νδεγνχλ ζε κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ, ηα ζεκαληηθφηεξα ησλ νπνίσλ είλαη: Σθφπηκα δελ απνδίδνπλ ηφζν θαιά φζν κπνξνχλ ζε κηα πξνζπάζεηα λα θαιχςνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο(kerr, 1991) Σπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο, φπσο θαηάζιηςε θαη αγρψδεηο δηαηαξαρέο Απμεκέλε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε θαη επαηζζεζία ( μεζπάζκαηα ζπκνχ θαη θιάκαηα) Αλία κέζα ζηε θπζηνινγηθή ηάμε (ην νπνίν νδεγεί ζηελ απφξξηςε ηνπ ζρνιείνπ ή θαη ζε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο) Πεξηνξηζκέλε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη θνηλσληθή αλάπηπμε Reis & Renzulli, 2004).

8 3.1 Δίδε πξνβιεκάηωλ Δίλαη ζεκαληηθφ λα αληηιεθζνχκε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ πνπ αλαδχνληαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην πεξηβάιινλ (π.ρ. νηθνγέλεηα, ζρνιείν, πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ) αιιά θαη εθείλσλ πνπ αλαδχνληαη εμαηηίαο ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο (Clark, 2002 & Seagoe, 1974). Παξαζέηνπκε κεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηα απηά: Αλνκνηνγελήο αλάπηπμε. Κηλεηηθέο δεμηφηεηεο, εηδηθά δεμηφηεηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο ππνιείπνληαη ζε ζρέζε κε ηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, ηδηαίηεξα ζηα ραξηζκαηηθά παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο (Webb & Kleine, 1993). Απηά ηα παηδηά μέξνπλ ηη ζέινπλ λα θάλνπλ, λα θαηαζθεπάζνπλ ή λα δσγξαθίζνπλ αιιά νη θηλεηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο δελ ηνπο ην επηηξέπνπλ. Τν απνηέιεζκα είλαη έληνλε ζχγρπζε, απνγνήηεπζε θαη δπλαηά μεζπάζκαηα. Σρέζεηο κε ζπκκαζεηέο. Τα ραξηζκαηηθά παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ησλ πξψησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα νξγαλψλνπλ αλζξψπνπο θαη θαηαζηάζεηο. Η πξνζπάζεηά ηνπο λα ππάξρεη αξκνλία θαη ζπλέπεηα, ηα θάλεη λα ζεζπίδνπλ θαλφλεο ηνπο νπνίνπο πξνζπαζνχλ λα επηβάιινπλ. Δθεπξίζθνπλ ζχλζεηα παηρλίδηα θαη πξνζπαζνχλ λα νξγαλψζνπλ ηνπο ζπκπαίθηεο ηνπο πξνθαιψληαο ηε δπζθνξία ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. 34 Υπεξβνιηθή απηνθξηηηθή. Η ηθαλφηεηα λα βιέπνπλ δπλαηφηεηεο θαη ελαιιαθηηθέο κπνξείλα ζεκαίλεη φηη βιέπνπλ θαη ηδεαιηζηηθέο εηθφλεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηαπηφρξνλα επηπιήηηνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο γηα ην πφζν απέρνπλ απφ ην ηδαληθφ (Adderholt Elliot, 1989, Powell&Haden, 1984, Whitmore, 1980) Τειεηνκαλία. Η ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλνληαη πψο είλαη ε ηέιεηα εηθφλα ελφο πξάγκαηνο ή κηαο θαηάζηαζεο ζπλδπαζκέλε κε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε νδεγεί πνιιά ραξηζκαηηθά παηδηά λα έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο γηα ηνλεαπηφ ηνπο. Η ηειεηνκαλία ηνπο απνηειεί κεγάιν εκπφδην ζηελ αθαδεκατθή ηνπο θαξηέξα αιιά θαη ζηε κεηέπεηηα δσή ηνπο ζε πνζνζηφ 15 20%.

9 Απνθπγή ξίζθνπ. Με ηνλ ίδην ηξφπν ηα ραξηζκαηηθά παηδηά έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα βιέπνπλ ηνλ επεξρφκελν θίλδπλν θαη θαηά ζπλέπεηα ηνλ απνθεχγνπλ. Απνθπγή φκσο ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ ζπλεπάγεηαη θαη απνθπγή ξίζθνπ, ην νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππνεπίδνζε (Whitmore, 1980). Φαξηζκαηηθά παηδηά κε αλαπεξίεο. Οη αλαπεξίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη ζε ειιείκκαηα ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Η επθπΐα κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα πςειή σζηφζν θηλεηηθέο δπζθνιίεο θαη εγθεθαιηθή παξάιπζε κπνξεί λα εκπνδίδνπλ ηε δπλαηφηεηα έθθξαζεο. Δπίζεο, αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα ή καζεζηαθέο δπζθνιίεο πξνθαινχλ ζχγρπζε θαη απνγνήηεπζε. Τα ραξηζκαηηθά παηδηά κε αλαπεξίεο θαη δπζθνιίεο ηείλνπλ λα αμηνινγνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο πεξηζζφηεξν γηα ην ηη δε κπνξνχλ λα θάλνπλ παξά γηα ην ηη κπνξνχλ (Whitmore & Maker, 1985). Πξνβιήκαηα από εμωηεξηθνύο παξάγνληεο Η έιιεηςε θαηαλφεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ ραξηζκαηηθψλ παηδηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ακθηζβήηεζε ή ερζξηθφηεηα δεκηνπξγνχλ πνιχ κεγάια πξνβιήκαηα (Webb & Kleine, 1993). Καηαζηάζεηο θαη ζπλζήθεο πνπ νδεγνχλ ζε πξνβιήκαηα είλαη: 35 Η ζρνιηθή θνπιηνύξα θαη νη λόξκεο. Τα ραξηζκαηηθά παηδηά εμ νξηζκνχ είλαη αζπλήζηζηα φηαλ ζπγθξίλνληαη κε ηα άιια παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο, ηνπιάρηζηνλ ζε γλσζηηθφ επίπεδν θαη ρξεηάδνληαη δηαθνξνπνηεκέλεο εθπαηδεπηηθέοεκπεηξίεο (Webb & Kleine, 1993). Τν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα φκσο θαηεγνξηνπνηεί ηα παηδηά κε βάζε ηελ ειηθία ηνπο. Έηζη, ην ραξηζκαηηθφ παηδί έρεη ην δίιεκκα ηνπ λα ζπκκνξθσζεί ή λα είλαη αληηδξαζηηθφο θαη αληηζπκβαηηθφο. Οη πξνζδνθίεο ησλ άιισλ. Τα ραξηζκαηηθά παηδηά, ηδηαίηεξα ηα δεκηνπξγηθά, δελ ζπκκνξθψλνληαη. Έηζη, παξαβηάδνπλ θαη ακθηζβεηνχλ ηα έζηκα θαη ηελ παξάδνζε, ην ηππηθφ, ηνπο ξφινπο ή ηηο πξνζδνθίεο κε ζπλέπεηα ηε δπζθνξία ησλ άιισλ. Τα ραξηζκαηηθά παηδηά φληαο επαίζζεηα ζηε δπζθνξία ησλ άιισλ ελδέρεηαη λα δνθηκάζνπλ λα θξχςνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Σρέζεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο. Πνηνο κπνξεί λα ζηαζεί δίπια ζε έλα ραξηζκαηηθφ παηδί; Τα ραξηζκαηηθά παηδηάρξεηάδνληαη πνιιέο νκάδεο παηδηψλ γηα λα αιιειεπηδξάζνπλ γηαηί ηα ελδηαθέξνληά ηνπο είλαη πνιιά θαη πνηθίια. Τα πςειά επίπεδα ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο ηα νδεγνχλ πξνο κεγαιχηεξα παηδηά. Η κε πξνζθφιιεζή ηνπο πξνο ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα έρεη σο απνηέιεζκα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο

10 «αηνκηζηέο» (Halsted, 1994). Η πάιε αλάκεζα ζηελ ελζσκάησζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο αηνκηθφηεηαο ζα είλαη εμαηξεηηθά έληνλε. Καηάζιηςε. Η ζπλερήο αμηνιφγεζε θαη θξηηηθή ηεο επίδνζεο ζε ζρέζε κε ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηάζιηςε θαη ππνεπίδνζε. Μεξηθέο θνξέο νη ιαλζαζκέλεο εθπαηδεπηηθέο επηινγέο πξνθαινχλ ζηα ραξηζκαηηθά παηδηά ην αίζζεκα φηη είλαη θνιιεκέλα ζε έλαλ θφζκν αξγήο θίλεζεο. Η θαηάζιηςε έξρεηαη σο ζπλέπεηα ηεο παληεινχο έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο. Οηθνγελεηαθέο ζρέζεηο. Όπσο φινη μέξνπκε, ε νηθνγέλεηα επεξεάδεη ηφζν ηελ θνηλσληθή φζν θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ. Τα πξνβιήκαηα πξνθχπηνπλ εμαηηίαο ηεο άγλνηαο απφ κέξνπο ησλ γνληψλ πεξί ραξηζκαηηθφηεηαο θαη πψο απηή δηαρεηξίδεηαη. 4. Πώ ο κπνξνύκε λα βνεζήζνπκε έλα ραξηζκαηηθό παηδί; Πξνζπαζνύκε:. Να ηνπ πξνζθέξνπκε επθαηξίεο λα κάζεη θαη λα δνθηκάζεη θαηλνχξγηα πξάγκαηα (Kerr, 1991) 36 Να είκαζηε βέβαηνη φηη απηά πνπ ηνπ αλαζέηνπκε απνηεινχλ πξφθιεζε γη απηφ Να ην ελζαξξχλνπκε λα ζπκκεηέρεη ζε εθπαηδεπηηθέο θαη ηδηαίηεξα δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο Να ην ππνζηεξίδνπκε ηφζν ζηηο επηηπρίεο φζν θαη ζηηο απνηπρίεο Να ην βνεζήζνπκε λα αλαπηχμεη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο ψζηε λα ζρεηίδεηαη κε παηδηά ηα νπνία κπνξεί λα κελ είλαη ραξηζκαηηθά (Reis & Renzulli, 2004). Να ηνπ εμεγήζνπκε ηη ζεκαίλεη ραξηζκαηηθφηεηα θαζψο θαη ηξφπνπο λα δηαρεηξηζηεί ηηο δπζθνιίεο πνπ αλαδχνληαη απφ απηή Να ην θάλνπκε λα θαηαλνήζεη φηη ε ραξηζκαηηθφηεηα δελ απνηειεί δηθαηνινγία γηα θαθή ζπκπεξηθνξά Να ηνπ δίλνπκε επθαηξίεο γηα θνηλσληθφηεηα θαη ζπλεξγαζία Να ελζαξξχλνπκε επέιηθηνπο ηξφπνπο ζθέςεο Να ην βνεζάκε ψζηε λα αληηκεησπίδεη ηε ζχγρπζε θαη ηελ απνηπρία Να εληζρχνπκε ηελ απνθιίλνπζα ζθέςε

11 Τη δελ θάλνπκε: Γελ πηέδνπκε Γελ επηδεηθλχνπκε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ, νχηε κηιάκε πνιχ γη απηφ δεκνζίσο Γελ πεξηκέλνπκε λα είλαη ραξηζκαηηθφ ζε φια ηα επίπεδα ηεο αλάπηπμήο ηνπ (Reis & Renzulli, 2004). Δελ μερλάκε όηη απηό ην ραξηζκαηηθό παηδί είλαη πάληα έλα παηδί θαη έρεη όιεο ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ ηα παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αγάπεο, ηεο π- πνζηήξημεο, ζηεο ζηαζεξόηεηαο, ηεο δηαζθέδαζεο θιπ (Kerr, 1991) 5. Γνλείο θαη ραξηζκαηηθά παηδηά Δίλαη πνιχ ζπλεζηζκέλν γηα ηα ραξηζκαηηθά παηδηά λα θάλνπλ ην ειάρηζην ζηηο εξγαζίεο πνπ αλαιακβάλνπλ ζην ζρνιείν δεδνκέλνπ φηη νη απαηηήζεηο ηεο παξαδνζηαθήο ζρνιηθήο ηάμεο απεπζχλνληαη ζην κέζν καζεηή θαη ζπάληα θαιχπηνπλ ηηο α- λάγθεο ηνπο. Τα παηδηά απηά κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ ψζηε λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ ζα ηα νδεγήζνπλ ζε κάζεζε απηψλ πνπ έρνπλ δηδαρζεί. (Reis & Renzulli, 2004). 37 Σπγθεθξηκέλα: Γεκηνπξγήζηε θάηη θαηλνχξγην βαζηζκέλν ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ έρνπλ δηδαρηεί. Αλάινγα κε ην ζέκα, απηφ ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη κηα α- λαθάιπςε, έλα πνίεκα, κηα ηζηνξία, έλα έξγν ηέρλεο. Σπγθξίλεηε θαη αληηπαξαβάιεηε ηζηνξηθέο επνρέο ή αλζξψπνπο, κπζηθνχο ραξαθηήξεο, επηζηεκνληθέο δηαδηθαζίεο, πνιηηηθά γεγνλφηα, πνιέκνπο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θιπ. Θέζηε εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ «ηη ζα ζπλέβαηλε αλ ;» πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελν ηνπ ζέκαηνο. Π.ρ. Τη ζα ζπλέβαηλε αλ ν Mozart είρε δήζεη κέρξη ηα 80; Τη ζα ζπλέβαηλε αλ δελ θαηάθεξλε λα πάξεη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ν Μσάκεζ ν Β ην 1453; Τη ζα ζπλέβαηλε αλ νη σθεαλνί είραλ γιπθφ λεξφ;

12 Δλ ηέιεη, απηφ πνπ ζα πξέπεη θαλείο λα έρεη ππφςε ηνπ είλαη πσο δχν ραξηζκαηηθά παηδηά δελ είλαη πνηέ ίδηα θαη πσο δνπιεχνληαο κε ραξηζκαηηθά παηδηά απηφ απνηειεί κηα κεγάιε πξφθιεζε ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη γηα γνλείο (Halsted, 1988). Η έξεπλα ιέεη πσο ε ζηήξημε θαη ε ππνζηήξημε ελφο ραξηζκαηηθνχ παηδηνχ πξαγκαηψλεηαη κέζα ζε θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη πνηέ αληηπαξάζεζεο ζρνιείνπ θαη γνληψλ(reis & Renzulli, 2004). 6. Φαξηζκαηηθόηεηα θαη Γ ΔΠ-Υ Ο δάζθαινο ηνπ Μαλφιε ιέεη γη απηφλ φηη ε επίδνζή ηνπ δελ είλαη αλάινγε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ. Γελ ηειεηψλεη ζρεδφλ πνηέ ηηο εξγαζίεο ηνπ ή πνηέ δελ ηηο παξνπζηάδεη νινθιεξσκέλεο. Ο πξνθνξηθφο ηνπ ιφγνο θαη ν γξαπηφο είλαη θησρφο. Δπηπιένλ θηλείηαη αθαηάπαπζηα κέζα ζηελ ηάμε αθφκα θαη φηαλ θάζεηαη ζηελ θαξέθια, κηιάεη ζηνπο άιινπο θαη πάληα δηαθφπηεη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ φηαλ κηιάλε. Σπλεζίδεη λα «πεηάγεηαη» θαη λα δίλεη απηφο πξψηνο ηηο απαληήζεηο, ρσξίο λα ηνπ δίλεηαη ν ιφγνο, νη νπνίεο είλαη πάληα ζσζηέο. Τειεπηαία, δείρλεη λα νλεηξνπνιεί ζπλερψο θαη θαίλεηαη λα είλαη «αιινχ».έρεη ν Μαλφιεο ΓΔΠ-Υ, είλαη ραξηζκαηηθφο ή θαη ηα δχν; Σπρλά, ραξηζκαηηθά παηδηά έρνπλ παξαπεκθζεί γηα δηάγλσζε επεηδή ε ζπκπεξηθνξά ηνπο παξνπζηάδεη αλππνκνλεζία, απξνζεμία, παξφξκεζε, ππεξδξαζηεξηφηεηα, νλεηξνπφιεζε, ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ΓΔΠ-Υ (Rief, 1993). 38 Σχκθσλα κε ην DSM IV γηα λα δηαγλσζηεί έλα παηδί κε ΓΔΠ-Υ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη 8 ζπκπηψκαηα απφ κηα ιίζηα ζπκπησκάησλ, ε έλαξμε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη πξηλ απφ ην έβδνκν έηνο ηεο ειηθίαο θαη ζα πξέπεη λα είλαη παξφληα γηα ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο.σρεδφλ φια απφ απηά ηα ζπκπηψκαηα κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ θαη ζηα ραξηζκαηηθά θαη ηαιαληνχρα παηδηά. Μέρξη ηψξα πνιχ ιίγε πξνζνρή έρεη δνζεί ζηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ηεο ζπκπεξηθνξάο απηψλ ησλ δχν νκάδσλ κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη αζαθήο θαη πνιιέο θνξέο ιάζνο δηάγλσζε (Rief, 1993)..

13 6.1 Πώ ο κπνξνύκε λα μερω ξίζνπκε αλάκεζα ζηε Γ ΔΠ -Υ θαη ζηε ραξηζκαηηθόηεηα; Πξφθεηηαη γηα έλαλ πνιχ δχζθνιν δηαρσξηζκφ. Σπκπεξηθ νξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε Γ ΔΠ-Υ (Barkley, 1990) Φησρή δηαηήξεζε ηεο πξνζνρήο ζρεδφλ ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο Μεησκέλε επηκνλή ζε εξγαζίεο πνπ δελ έρνπλ άκεζα απνηειέζκαηα Παξφξκεζε, θησρή αληίδξαζε ζηε ζεηηθή ελίζρπζε Με ζπκκφξθσζε ζε θαλφλεο Υπεξβνιηθή ζε ζρέζε κε ηα άιια παηδηά Υπεξδξαζηεξηφηεηα θαη αλππνκνλεζία Σπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ραξηζκαηηθόηεηα (Webb, 1993) Φησρή πξνζνρή, αλία θαη νλεηξνπφιεζε ζε εηδηθέο θαηαζηάζεηο Φακειή αλνρή ζε επαλαιακβαλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο Έληαζε πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζθνδξή αληηπαξάζεζε κε ηηο αξρέο Υπεξδξαζηεξηφηεηα, κπνξεί λα ρξεηάδεηαη ιηγφηεξνο χπλνο Δίλαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζηνχλ νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο παξνπζηάδνληαη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Τα ραξηζκαηηθά παηδηά δελ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο(barkley, 1990). Γηα παξάδεηγκα, έλα ραξηζκαηηθφ παηδί κπνξεί λα παξνπζηάδεηαη ζαλ παηδί κε ΓΔΠ-Υ ζε θάπνην κάζεκα, ηελ ψξα φκσο ηεο κνπζηθήο λα έρεη ηειείσο θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά. Η ζπζηεκαηηθή εμέηαζε θαη παξαηήξεζε απνθαιχπηνπλ άιινπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Αληίζεηα, ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Υ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ζρεδφλ ζε φια ηα πιαίζηα. 39 Τα ραξηζκαηηθά παηδηά παξνπζηάδνπλ αδπλακία ζην λα κείλνπλ ζπγθεληξσκέλα ζε κία δξαζηεξηφηεηα σο απνηέιεζκα αλίαο, κε πξνζαξκνζκέλνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, απνηπρεκέλεο κνξθήο δηδαζθαιίαο θαη άιισλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ. Τα ραξηζκαηηθά παηδηά μνδεχνπλ απφ ην. σο ην κηζφ ρξφλν ηεο ψξαο ζηελ ηάμε πεξηκέλνληαο ηνπο ππφινηπνπο λα θαηαθηήζνπλ απηφ πνπ απηνί ήδε γλσξίδνπλ. Τν επίπεδν ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο είλαη ζπλήζσο δχν σο ηέζζεξηο βαζκίδεο πάλσ απφ ηνπο ππφινηπνπο. Απηφο ινηπφλ ν επηπιένλ ρξφλνο πνπ έρνπλ ηα νδεγεί ζε ζπκπεξηθνξέο ηέηνηεο πνπ εθηηκψληαη σο ΓΔΠ-Υ(Webb, 1993) Η ππεξθηλεηηθφηεηα είλαη έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα ηα ραξηζκαηηθά παηδηά φζν θαη γηα ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Υ. Ωζηφζν, ζηα παηδηά κε ΓΔΠ-Υ ε ππεξθηλεηηθφηεηα παξαηεξείηαη ζε φια ηα επίπεδα(barkley, 1990). Αληίζεηα, ηα ραξηζκαηηθά παηδηά παξνπζηάδνπλ ππεξδξαζηεξηφηεηα είλαη εζηηαζκέλε θαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο

14 απηφ πνπ πξαγκαηηθά ηνπο ελδηαθέξεη. Τν ίδην αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ηε δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο. Τν παηδί κε ΓΔΠ-Υ παξνπζηάδεη δηάζπαζε ζε φια ηα επίπεδα θαη ζε θάζε θαηάζηαζε (εμαίξεζε απνηεινχλ ε ηειεφξαζε θαη ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα. Αληίζεηα, ηα ραξηζκαηηθά παηδηά κπνξνχλ λα κείλνπλ πνιιή ψξα ζπγθεληξσκέλα ζηε δξαζηεξηφηεηα πνπ άπηεηαη ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο. Η κε πξνζαξκνγή ζε θαλφλεο θαη θαλνληζκνχο απφ ηα παηδηά κε ΓΔΠ-Υ παίξλεη κηα άιιε δηάζηαζε ζηα ραξηζκαηηθά παηδηά. Καηαζθεπάδνπλ κφλα ηνπο θαλφλεο, πνιιέο θνξέο ζχλζεηνπο θαη έρνπλ ηελ απαίηεζε νη ππφινηπνη λα ηνπο ηεξνχλ, θέξλνληαο έηζη, ζε πνιχ δχζθνιε ζέζε εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο αιιά θαη ζπκκαζεηέο (Rief, 1993).. Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα δηαγλσζηεί έλα παηδί κε ΓΔΠΥ φηαλ ηαπηφρξνλα είλαη θαη ραξηζκαηηθφ. Η ρξήζε πνιιψλ εξγαιείσλ αλίρλεπζεο θαη δηάγλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηεζη επθπΐαο εθαξκνδφκελα πάληα απφ εηδηθνχο θαζψο θαη νη παξαηεξήζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη γνληψλ είλαη απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη ιεπηέο δηαθνξέο κεηαμχ ραξηζκαηηθφηεηαο θαη ΓΔΠ-Υ(Webb, 1993). 7. Φαξηζκαηηθόηεηα θαη ππνεπίδνζε Όηαλ αξρηθά μεθίλεζαλ νη εξεπλεηέο λα πεξηγξάςνπλ ηα παηδηά πνπ εκθάληδαλ ελδείμεηο καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη παξάιιεια ραξαθηεξηζηηθά ραξηζκαηηθψλ, εθηίκεζαλ φηη απηφ ήηαλ αληηθαηηθφ. Τα ζηεξεφηππα πνπ επηθξαηνχζαλ απφ ηελ επνρή ηνπ Terman, ήηαλ πσο ηα ραξηζκαηηθά παηδηά είραλ ζηαζεξά πςειέο επηδφζεηο ηφζν ζηα ηεζη επθπΐαο φζν θαη ζην ζρνιείν (Brody&Mills, 1997). 40 Γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο ήηαλ αδχλαην έλα παηδί πνπ είρε ραξαθηεξηζηεί σο ραξηζκαηηθφ λα παξνπζίαδε ππνεπίδνζε. Τα ηειεπηαία ρξφληα είλαη πιένλ απνδεθηφ φηη ε ραξηζκαηηθφηεηα θαη ε ππνεπίδνζε, ζπλέπεηα δηαθφξσλ παξαγφλησλ ηφζν ελδνγελψλ φζν θαη πεξηβαιινληηθψλ, κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ ζην ίδην άηνκν. Παξφια απηά ε έξεπλα γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο απηψλ ησλ αηφκσλ παξακέλεη πεξηνξηζκέλε (Dole, 2001). 7.1 Μαζεηέο κε ραξηζκαηηθόηεηα θαη ΜΓ Τα παηδηά πνπ είλαη ραξηζκαηηθά θαη ηαπηφρξνλα έρνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη απηά πνπ έρνπλ εμαηξεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη επηδφζεηο ζε θάπνηνπο ηνκείο, έρνπλ φκσο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο νη νπνίεο δπζθνιεχνπλ θάπνηνπο ηνκείο ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο (Grobman, 2006). Υπάξρνπλ ηξεηο ππννκάδεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο(baum, 1994; Baum, Owen, & Dixon, 1991; Fox, Brody, & Tobin,1983; Landrum,1989; Starnes, Ginevan, Stokes, & Barton, 1988).

15 Η πξώηε νκάδα Η δεύηεξε νκάδα Πεξηιακβάλεη παηδηά πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ραξηζκαηηθά ελψ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζην ζρνιείν. Θεσξνχληαη καζεηέο ππνεπίδνζεο θαη απηή ε ππνεπίδνζή ηνπο ζπκβάιιεη ζηε ρακειή απηναληίιεςή ηνπο, ζηελ έιιεηςε θηλήηξσλ αιιά αθφκα θαη ζε θάπνηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηεκπειηά (Silverman,1989; Waldron, Saphire, & Rosenblum,1987; Whitmore, 1980). Οη καζεζηαθέο ηνπο δπζθνιίεο παξακέλνπλ αδηάγλσζηεο γηα ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο. Καζψο ην ζρνιείν γίλεηαη φιν θαη απαηηεηηθφηεξν, νη ζρνιηθέο ηνποδπζθνιίεο απμάλνληαη θαη θηάλνπλ ζε ηέηνην ζεκείν πνπ θάπνηνο ηειηθά π- πνςηάδεηαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Krochak. & Ryan2007). Πεξηιακβάλεη παηδηά πνπ νη καζεζηαθέο ηνπο δπζθνιίεο είλαη ζνβαξέο, έρνπλ δηαγλσζηεί αιιά νη ηαπηφρξνλεο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηέο ηνπο δελ έρνπλ εληνπηζηεί νχηε αλαγλσξηζηεί. Η κεγαιχηεξε θαηεγνξία απφ ηηο ηξεηο είλαη απηή φπνπ ηθαλφηεηεο θαη δπζθνιίεο θξχβνπλ νη κελ ηηο δε. Η έξεπλα ιέεη πσο θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο νη θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ζπλέπεηεο ηεο κε αλαγλψξηζεο είηε ηεο ραξηζκαηηθφηεηαο είηε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ είλαη πνιχ επηβαξπληηθέο (Baum et al.,1991; Durden & Tangherlini, 1993; Fox, Brody, & Tobin,1983; Whitmore,1980). Απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ αλαγλψξηζε απηήο ηεο δηπιήο ηδηαηηεξφηεηαο, πξνζεθηηθή επηινγή ησλ δηαγλσζηηθψλ εξγαιείσλ γηα κηα νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε, ζπλερήο επηινγή ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ζα αθνινπζεζεί. Η γνληθή παξέκβαζε, καδί κε ηε ζπκβνπιεπηηθή γνλέσλ είλαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ραξηζκαηηθψλ θαη ηαιαληνχρσλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Π.Ι., 2004). 41

16 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ American Psychiatric Association (APA). (2000). Diagnostic and statistical manual of Mental Disorders, Fourth edition, text revision. Washinghton DC: APA Adderholt - Elliot, M. (1989). Perfectionism and underachievement, Gifted Child Today 12 (1): Barkley, R., A. (19 90). Attention deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment. Guilford Press: New York Brody, L.E., & Mills, C.J. (1997). Gifted children with learning disabilities: a review of the issues. Journal of Learning Disabilities, 30(3), pp Clark, B. (2002). Growing up gifted. (6th ed.) Upper Saddle River, NJ:Merrill/Prentice Hall. 42 Cox,J., Daniel, N., Boston, B.O. (1985). Educating able learners: Programs and promising practices. Austin, TX: University of Texas Γαβάδνγινπ, Α. (1992). Τα ραξηζκαηηθά παηδηά θαη ε αγσγή ηνπο. Αιεμαλδξνχπνιε Dole, S. (2001). Reconciling contradictions: identity formation in individuals with giftedness and learning disabilities. Journal for the Education of the Gifted v. 25 no. 2 p Gagne, F. (1985). Giftedness and talent: Reexamining a reexamination of the definitions. Gifted Child Quarterly, 29, Gagne, F. (1993). Constructs and models pertaining to exceptional human abilities. In K. A. Heller, F. J. Monks & A. H. Passow (Eds.), International Handbook of Research and Development of Giftedness and Talent (pp ). Oxford: Pergamon Press. Gagne, F. (2000). "Understanding the Complex Choreography of Talent Development through DMGT-Based Analysis." In International Handbook of Giftedness and Talent, ed. K. A. Heller, F. J. Monks, R. J. Sternberg, and R. F. Subotnik. Oxford, UK: Pergamon. Gardner, H. (1983). Frames of mind. New York: Bantam Books. Grant, B. (2002).Justifying Gifted Education: A Critique of Needs Claims and a Proposal. Journal for the Education of the Gifted 25 no Summ 2002

17 Grobman, J.(2006)Underachievement in Exceptionally Gifted Adolescents and Young Adults: A Psychiatrist's View. Journal of Secondary Gifted Education 17(4) services forthegifted.com/gifted/userfiles/file/grobm AN_Underachievement_in_Gifted.pdf Gross, Miraca U. M. (2004). Exceptionally gifted children. New York: RoutledgeFalmer. pp. 7. Halsted, J.W. (1994). Some of my best friends are books: Guiding gifted readers. Dayton, OH: Ohio Psychology Press. Halsted, J. W. (1988). Guiding gifted readers-from preschool to high school. Columbus: Ohio Psychology Publishing. Kerr, B. (1991). A handbook for counseling the gifted and talented. Alexandria, VA: American Association for Counseling and Development. Kleine, P.A., & Webb, J.T. (1992). "Community links as resources." In Challenges in gifted education: Developing potential and investing in knowledge for the 21st century (pp ). Columbus, OH: Ohio Department of Education. Krochak, L. A. & Ryan, T. G. (2007). The challenge of identifying gifted/learning disabled students. International Journal of Special Education, 22(3), Marland, S. (1972). Education of the gifted and talented. Report to Congress. Washington, DC: U. S. Government Printing Office. Parker, H. C. (1992). The ADD hyperactivity handbook for schools. Plantation, FL: Impact Publications 43 Powell, P.M., & Haden, T. (1984). "The intellectual and psychosocial nature of extreme giftedness". Roeper Review, 6(3), Reis, S. M. & Renzulli, J. S. (2004). Current Research on the Social and Emotional Development of Gifted and Talented Students: Good News and Future Possibilities. Psychology in the Schools, 41, published online in Wiley Inter Science. Renzulli, J. (1986). The three ring conception of giftedness: A developmental model for creative productivity. In R. J. Sternberg ' J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of giftedness (pp.53p92). New York: Cambridge University Press. Rief, F., S. (1993). How to reach and teach ADD/ADHD Children: Practical Techniques, Strategies, and Interventions for Helping Children with Attention Problems and Hyperactivity. San Fransisco. Sternberg, R., ' Wagner, R. (1982). A revolutionary look at intelligence. Gifted Children Newsletter, 3, 11. Seagoe, M. (1974). "Some learning characteristics of gifted children." In R. Martinson, The identification of the gifted and talented. Ventura, CA: Office of the Ventura County Superintendent of Schools.

18 Τζηάκεο, Α. (2006). Τα ραξηζκαηηθά παηδηά δνπλ αλάκεζά καο. Αζήλα: Γξεγφξε. Webb, J.T., & DeVries, A.R. (1993). Training manual for facilitators of SENG model guided discussion groups for parents of talented children. Dayton: Ohio Psychology Press. Webb, J.T., & Kleine, P.A. (1993). "Assessing gifted and talented children." In J. Culbertson and D. Willis (Eds.), Testing young children (pp ). Austin, TX: Pro Ed. Whitmore, J.R. (1980). Giftedness, conflict and underachievement. Boston: Allyn & Bacon. Whitmore, J.R., & Maker, C.J. (1985). Intellectual giftedness in disabled persons. Rockville, MD: Aspen. Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην (2004). Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα Σπνπδψλ: Οδεγφο γηα Μαζεηέο κε ηδηαίηεξεο Ννεηηθέο Ιθαλφηεηεο θαη Ταιέληα. 44

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ

ΠΡΏΚΣΕΚΏ - ΠΏΝΒΛΛΔΝΕΟΤ ΤΝΒΑΡΕΟΤ ΜΒ ΑΕΒΘΝΔ ΤΜΜΒΣΟΥΔ ΟΕ ΏΠΟΦΒΕ ΣΧΝ ΒΚΠΏΕΑΒΤΣΕΚΧΝ ΣΧΝ ΣΜΔΜΏΣΧΝ ΈΝΣΏΞΔ ΑΔΜΟΣΕΚΧΝ ΥΟΛΒΕΧΝ ΓΕΏ ΣΟ ΒΞΒΕΑΕΚΒΤΜΒΝΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΣΧΝ ΜΏΘΔΣΧΝ ΜΒ ΝΟΔΣΕΚΔ ΏΝΒΠΏΡΚΒΕΏ. Γσά ΏκπξΪδε *, Γεώξγηνο ΜπΪξκπαο ** *Βθπαηδεπηηθφο Σ.Β., e-mail: zoi@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ

ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαθησιακέρ Δςσκολίερ. Διαγνωστικά Ππουίλ και η Εξέλιξη των Χαπακτηπιστικών στην Ανάγνωση και τη Γπαυή Μέσω τηρ Ευαπμογήρ των Τεστ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Φπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά παηδηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Φπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά παηδηψλ κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «Φπρνπαηδαγσγηθή ηεο Έληαμεο: Έλα ζρνιείν γηα όινπο» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: Φπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή εξγαζία. Γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο καζεηώλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο:

Γηπισκαηηθή εξγαζία. Γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο καζεηώλ κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία Γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο καζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα