ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΕ ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΕ ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ"

Transcript

1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΕ ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η αρμοδιότητα του ΤΕΕ να υπολογίζει την ελάχιστη νόμιμη αμοιβή (διατίμηση), να τη διεκδικεί και να γνωμοδοτεί επί θεμάτων αμοιβών Μηχανικών επιβάλλει για λόγους αμεροληψίας και χρηστής διοίκησης την όμοια και κοινή αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών από τις Υπηρεσίες του ΤΕΕ. Η απουσία συστηματικής κατάταξης σε ένα ενιαίο έργο των νομοθετημάτων, δικαστικών αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων, εγκυκλίων κτλ που αφορούν στη νομοθεσία περί αμοιβών Μηχανικών κατέστησαν αναγκαία την συγκέντρωση, αποδελτίωση και ταξινόμηση των σημαντικοτέρων από αυτά. Η έκδοση της παρούσης συνιστά μια προσπάθεια συστηματικής κατάταξης και παράθεσης των σχετικών κειμένων ώστε να διευκολύνεται η συνδυασμένη αντιμετώπισή τους και παρέχεται υπό τη μορφή εγκυκλίου προς τις Υπηρεσίες του ΤΕΕ με σκοπό την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων περί αμοιβών μηχανικών. Πρόθεση της Δ.Ε. του ΤΕΕ είναι η παρούσα να ενημερώνεται συνεχώς και να δημοσιοποιούνται αναθεωρημένες εκδόσεις ανά τακτά διαστήματα. Οι Υπηρεσίες οφείλουν κατά τα λοιπά να ανάγονται στο ισχύον Π.Δ. 696/1974 και στις εν γένει ισχύουσες διατάξεις περί των αμοιβών μηχανικών, για την πληρέστερη κατανόηση των αναφερομένων άρθρων, τα οποία επεξηγούνται περαιτέρω με τα παρατιθέμενα στοιχεία και σχόλια. Σελίδα 1 από 285

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι.1. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ I.1.1. ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ I.1.2 Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ι.1.3. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Γενικά περί σύμβασης μίσθωσης έργου Α.Κ. 681 επ Η σύμβαση με τους Μηχανικούς ως σύμβαση μίσθωσης έργου κατά το άρθρο 681 του Α.Κ Ι.1.4. ΤΟ ΑΝΑΤΕΘΕΝ ΕΡΓΟ Χαρακτηριστικά του Έργου του Μηχανικού ως στοιχείου της μίσθωσης Έργου Συνομολογηθείσες Ιδιότητες αυτού Έργο του Μηχανικού ως στοιχείο της μίσθωσης έργου και υπηρεσίες παρεχόμενες από αυτόν σύμφωνα με τον Κανονισμό ελαχίστων αμοιβών Ι.1.5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ Ι.1.6. ΑΜΟΙΒΗ Αμοιβή με την έννοια του ΑΚ Μία αμοιβή για ένα έργο Αόριστη αμοιβή Επίσημη Διατίμηση Αμοιβή κατ' αποκοπήν Παράγοντες που επηρεάζουν την Αμοιβή ΤΕΥΧΟΣ 1ο: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΙ. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΙΙ.1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΙΚΕΣ (υπό συμπλήρωση) ΙΙ.2. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗ) ΜΕΛΕΤΗ II.2.0. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ν.Δ ) Άρθρο 53 παρ. 3 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρο 1 Ν.Δ. 194/ (Ν.Δ ) Άρθρο 59 κανονισμός των ελαχίστων ορίων αμοιβής Μηχανικού - Διατίμηση (Π.Δ ) Άρθρο 10 παρ. 20 «Περί καθορισμού των εις τους Ιδιώτας Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονας, Μηχ/λόγους, Ηλ/λόγους και Τοπ/φους Χορηγουμένων Αμοιβών» Κανονισμός (Β. Δ /1938) «Περί αναθεωρήσεως του από 13 Ιουνίου 1924 Δ/τος «περί καθορισμού των εις τους ιδιώτας μηχανικούς κλπ. αμοιβών» Κανονισμός (Ν.Δ 2726/1953) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του άρθρου 59 του από 17.7 / Ν.Δ. "περί σχεδίων πόλεων, κλπ του Κράτους και οικοδομής αυτών»" Κανονισμός (ΒΔ 30/31 Μαΐου 1956) «Περί του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχανικών εν γένει» όπως τροποποιήθηκε να ισχύει σήμερα (Π.Δ. 696/74) Αρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού των ελάχιστων ορίων αμοιβών Μηχανικών (Π.Δ. 515/ ) «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κατάργηση άρθρων του πρώτου βιβλίου του Π.Δ. 694/74 «περί αμοιβών μηχανικών διά σύνταξη μελετών κλπ» (ΦΕΚ Α 219) ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ (Α) ΓΕΝΙΚΑ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 106 Αντικείμενον Σκοπός των Τεχνικών Προδιαγραφών του Π.Δ. 696/ ΤΜ. (Ε). ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΟΙΚΙΣΤ. ΜΕΛΕΤΩΝ. ΚΕΦ. (Α) ΠΡΟΔ. (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ) ΜΕΛΕΤΩΝ Σελίδα 2 από 285

3 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 220. Αντικείμενο, Σκοπός των οικιστικών (οικ/μικών - κτιρ/κών) μελετών (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 82. Κατηγορίες μελετών κτιριακών έργων (Π.Δ.696/74) Άρθρο 221. Περιεχόμενο της οικιστικής (οικοδομικής κτιριακής) μελέτης (Π.Δ.696/74) Άρθρο 223. Στάδια εκπόνησης οικιστικών (οικοδομικών κτιριακών) Μελετών. Επί μέρους Μελέτες των οικιστικών (οικοδομικών κτιριακών) Μελετών (Π.Δ. 14/7/1999) Άρθρο 331 Οικοδομική άδεια Απαιτούμενα στοιχεία για την έκδοση της Ε98/82070/ «Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικ. Αδειών» (Π.Δ. 14/7/1999) Αρθρο 332 Προέλεγχος Μελετών (Π.Δ. 14/7/1999) Άρθρo 333 Έλεγχος φακέλου μελέτης χορήγηση οικοδομικής άδειας (Π.Δ. 14/7/1999) Αρθρo 334 Ισχύς και αναθεώρηση οικοδομικής αδείας (Σ.τ.Ε. 2692/2009) Αστική ευθύνη Δημοσίου από παράνομες παραλείψεις ενεργειών της Πολεοδομίας ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Π.Δ.696/74) Άρθρo 228 Προϋποθέσεις εκπονήσεως Αρχιτεκτονικής Μελέτης (Π.Δ.696/74) Άρθρo 237 Προϋποθέσεις εκπονήσεως μελέτης Φερούσης Κατασκευής (Π.Δ.696/74) Άρθρo 246 Προϋποθέσεις εκπονήσεως Μελέτης εγκατάστασης (ΥΑ Δ17/01) Άρθρο 5 Προϋποθέσεις εκπονήσεως μελέτης Χρ. Προγ/μου των έργων ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Π.Δ. 696/74) Αρθρo 87 Αμοιβή μελέτης ανατιθεμένης κατά στάδια ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ (Π.Δ. 696/74) Άρθρo 3 παρ. 5 Τροποποιήσεις της μελέτης σε σχέση με τα προηγούμενα στάδια (Π.Δ. 696/74) Άρθρo 83 παρ. 12 Τροποποίηση της μελέτης μετά την έγκριση αυτής (Π.Δ. 696/74) Άρθρo 83 παρ. 14 Τροποποίηση της μελέτης κατά την διάρκεια εκπόνησης αυτής (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 228 παρ. 4 Προϋποθέσεις εκπονήσεως Αρχιτεκτονικής μελέτης (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 237 παρ. 4 Προϋποθέσεις εκπονήσεως μελέτης Φέρουσας Κατασκευής (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 246 παρ. 5 Προϋποθέσεις εκπονήσεως Μελετών Εγκαταστάσεων ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Ή ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΤΆ ΤΟ ΆΡΘΡΟ ΚΑΙ 88 ΤΟΥ Π.Δ. 696/ (Π.Δ. 696/74) Άρθρo 88.1.α. Αρχ. Μελέτη Προσθήκης ή επέκτασής σε υφιστάμενο κτιρ. έργο (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 88.1.β. Αρχ. Μελέτη επισκευής σε υφιστάμενο κτιρ. έργο (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 88.1.γ. Αρχ. Μελέτη διαρρύθμισης ή μεταρρύθμισης υφιστάμενου κτιρ. έργου ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ (Π.Δ. 696/74) Αρθρο 229 παρ.1, παρ. 2β «ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ» (Π.Δ. 696/74) Αρθρο 87 παρ. 1 «ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ» ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΟΥ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο Πρόσθετος απασχόληση Μελετητού ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ (Εφ. Πατρών Απόφ. 997/2004) Δεν περιλαμβάνονται στην αμοιβή μελέτης οι διαδικαστικές ενέργειες για την έκδοση αδείας ΑΜΟΙΒΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ (Α) ΓΕΝΙΚΑ (Π.Δ. 696/74) Αρθρο 1 Αντικείμενο του κανονισμού των ελάχιστων ορίων αμοιβών Μηχανικών (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 2 Υπολογισμός αμοιβής μελετών Μηχανικών (ΤΕΕ Γνωμ. 1 Επ. Αμοιβ.) Τρόπος καθορισμού της αμοιβής των μελετών (ΤΕΕ Γνωμ. 2 Επ. Αμοιβ.) Κατ αποκοπήν αμοιβή (Άρθρ. 2 παρ. 1 εδάφιο γ του ΠΔ 696/74) (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 86 Περιλαμβανόμεναι εις την αμοιβήν μελέτης δαπάναι Σελίδα 3 από 285

4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Η Δαπάνη Πραγματοποίησης του Έργου ως βάση για την αμοιβή Μηχανικών (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 3 παρ. 4 Προϋπολογισμός του σταδίου της Μελέτης με βάση τον οποίο υπολογίζεται η αμοιβή μελέτης του κάθε έργου (Π.Δ.696/74) Άρθρο 257. Προϋπολογισμός Δαπάνης έργου ως στοιχείο της Μελέτης [δια να χρησιμοποιηθεί για τη διαδικασία ανάθεσης της κατασκευής.] (Ν. 2238/94) Άρθρο 35 Προσδιορισμός ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομών (ΤΕΕ ΔΕ Γ47/Σ39/2006 )«Κόστος κατασκευής οικοδομικών έργων (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 3 Προϋπολογισμός με βάση τον οποίο υπολογίζεται η αμοιβή μελέτης του κάθε έργου (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 3 παρ. 6 Προϋπολογισμός με βάση τον οποίο υπολογίζεται η αμοιβή μελέτης κάθε έργου για την έκδοση οικοδομικής αδείας (ΣΤΕ 2506/2000 και 2507/2000) Τιμές μονάδων επί τη βάσει του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων (Μον. Πρωτ. Αθ. 566/1976) Ογκομετρικός Προϋπολογισμός προς έκδοσιν Οικοδομικής αδείας (Εφ. Θράκης 370/1987) Αμοιβή εκτός έδρας και αμοιβή Τευχών Δημοπράτησης ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 2 παρ. 2&3 Αναθεώρηση της αμοιβής (ΤΕΕ Γνωμ. 8 Επ. Αμοιβ.) «Τιμή του λ» (ΠΔ 19/2/1938) Παρ. 10 άρθρου 12 ως αντεκατεστάθη δια του άρθρου μόνου του Κ.Δ ΥΠΕΧΩΔΕ Ε «Παροχή οδηγιών σχετικά με το Π.Δ. 515/89 και της ΥΠΕΧΩΔΕ απόφασης 81304/90 (ΦΕΚ 886Β) Κεφ. 4ο Αναθεωρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (Α) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (Π.Δ. της 13/6/24) «Περί καθορισμού των εις τους, Μηχανικούς Αμοιβών» εκτός έδρας (Π.Δ. της ) «Περί αναθεώρησης του από 13 Ιουνίου 1924 Διατ/τος» (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 85 Αμοιβή μελετητών εκτός έδρας (ΤΕΕ Γνωμ. 4 Επ. Αμοιβ.) «Αμοιβή εκτός έδρας» (ΤΕΕ Γνωμ. 5 Επ. Αμοιβ.) «Διευκρινίσεις επί του τρόπου εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 85 του π.δ. 696/74 (αμοιβή μελετητών εκτός έδρας) σε περίπτωση προσθήκης, επέκτασης, επισκευής διαρρύθμισης» (ΤΕΕ Γνωμ. 22 Επ. Αμοιβ.) «Αμοιβή Μελετών εκτός Έδρας (Άρθρον 85)» (ΤΕΕ Νομική Υπηρεσία) Αμοιβή Εκτός Έδρας ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ (Π.Δ. 696/74) Αρθρο Πληρωμή αμοιβής Μελέτης (Α.Ε.Δ. Απόφαση Αρ. 8/ ) Χρόνος έγκρισης λογαριασμών ΙΙ.2.1 ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (Α): ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 86 2β. 1 Μελέτη Σκοπιμότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (ΠΡ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΕ Αρ. Πρ. 1289/ ) Αντικείμενο Σκοπός της Μελέτης Σκοπιμότητας (ΤΕΕ Αρ. Πρ. 1289/ ) Περιεχόμενο της Μελέτης Σκοπιμότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (Α) ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΕ. ΔΕ Α4/Σ34/2007) «Αμοιβή Μελετών Σκοπιμότητας» (ΤΕΕ. ΔΕ Α4/Σ34/2007)«Αμοιβή Μελετών Σκοπιμότητας» Σελίδα 4 από 285

5 ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο Πληρωμή αμοιβής Μελέτης (Α.Ε.Δ. Απόφαση Αρ. 8/ ) Χρόνος έγκρισης λογαριασμών ΙΙ.2.2. ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΣΤΑΔΙΟ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (Αμ): ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 220. Αντικείμενο Σκοπός, των οικιστικών (Οικ/μικών-Κτιρ/κών) μελετών (Π.Δ. 696/74) Άρθρο α. Περιεχόμενο της Προκαταρκτικής Μελέτης (Π.Δ.696/74) Άρθρο 223. Προδιαγραφές του Σταδίου Προκαταρκτικής Μελέτης των Οικοδομικών - Κτιριακών Μελετών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (Αμ): ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 80. Διάκριση επί μέρους μελετών Κτιριακών Έργων (Π.Δ.696/74) Άρθρο Αμοιβή Προκαταρκτικής Μελέτης Οικοδομικών-Κτιριακών Μελετών (Π.Δ. 696/74) Αρθρο 2 Συντελεστής Σ (προϋπολογισμός) του γενικού τύπου του άρθρ 2 του Π.Δ. 696/ (ΤΕΕ Γνωμ. 3 Επ. Αμοιβ.) «Ολική Αμοιβή μελέτης» (ΤΕΕ ΔΕ Α6/Σ34/2007) Αμοιβή των τευχών διαγωνισμού για την ανάθεση μελέτης ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ (Π.Δ. 696/74) Αρθρο Πληρωμή αμοιβής Μελέτης (Α.Ε.Δ. Απόφαση Αρ. 8/ ) Χρόνος έγκρισης λογαριασμών ΙΙ.2.3 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΣΤΑΔΙΑ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΙΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Π.Δ. 696/74) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (ΠΡ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ) ΜΕΛΕΤΩΝ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 106. Αντικείμενον Σκοπός των Τεχν. Προδιαγραφών του Π.Δ. 696/ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 220. Αντικείμενον-σκοπός Οικοδομικών-Κτιριακών Μελετών (Π.Δ.696/74)Άρθρο 221. Περιεχόμενο της Οικοδομικής - Κτιριακής Μελέτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (ΑΜ) ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Ελαχίστων Αμοιβών Μηχανικών (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 82.6 Διάκριση μελετών εξ υπαρχής, επέκταση, μεταρρύθμιση ή αποκατάσταση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (ΠΡ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Π.Δ.696/74) Άρθρο 224. Αντικείμενο Σκοπός Αρχιτεκτονικών Μελετών (Π.Δ.696/74) Άρθρο 225. Περιεχόμενον της Αρχιτεκτονικής Μελέτης (Π.Δ. 696/74) Άρθρο Προμελέτη (Π.Δ 696/74) Άρθρο Οριστική μελέτη (Π.Δ 696/74) Άρθρο Μελέτη εφαρμογής (Α.Π. 1093/87 Ε.Ε.Ν σελ. 537) (ΤΕΕ Γνωμ. 12 Επ. Αμοιβ.) «Γενική Αρχιτεκτονική Μελέτη και Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (Αμ): ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (Π.Δ.696/74) Άρθρο 80. Διάκρισις επί μέρους μελετών Κτιριακών Έργων (Π.Δ.696/74) Άρθρο 81. Στάδια εκπονήσεως επί μέρους μελετών κτιριακών έργων (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 82. Κατηγορίες επί μέρους Αρχιτεκτονικών μελετών, (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 83. Καθορισμός Αμοιβής Αρχιτεκτονικών Μελετών Συντελεστές κ και μ. Συντελεστής Σ (Προϋπολογισμός) του γενικού τύπου του άρθρ. 2 του Π.Δ. 696/ Σελίδα 5 από 285

6 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 257. Προϋπολογισμός Δαπάνης έργου ως στοιχείο της Μελέτης δια να χρησιμοποιηθεί στη Διαδικασία ανάθεσης της κατασκευής (Π.Δ.696/74) Άρθρο 3. Προϋπολογισμός Σ της Δαπάνης του Έργου για τον υπολογισμό της Αμοιβής της Αρχιτεκτονικής Μελέτης (Π.Δ. 696/74) Άρθρο Κατανομή της ολικής αμοιβής της Αρχιτεκτονικής Μελέτης κατά στάδιο εκπόνησης της Μελέτης (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 87. Αμοιβή της Αρχιτεκτονικής Μελέτης σύμφωνα με τα ανατιθέμενα προς εκπόνηση στάδια της Μελέτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (Αμ) ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π.Δ.696/74)Άρθρο Αρχιτεκτονική Μελέτη Συγκροτήματος κτιρίων (Π.Δ. 696/74) Άρθρο Μελέτη Αρχιτεκτονικής Αποτύπωσης υπάρχοντος κτιρίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (Α) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 88.1.α. Αρχ. Μελέτη Προσθήκης ή επέκτασής σε υφιστάμενο κτιρ. έργο (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 88.1.β. Αρχ. Μελέτη επισκευής σε υφιστάμενο κτιρ. έργο (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 88.1.γ. Αρχ. Μελέτη διαρρύθμισης ή μεταρρύθμισης υφιστάμενου κτιρ. έργου ΤΜΗΜΑ ΣΤ': ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΠ. ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 100. Αμοιβή τευχών δημοπρατήσεως Αρχ. Μελέτης Εφαρμογής (Π.Δ. 696/74) Άρθρο Αμοιβή τευχών δημοπρατήσεως που εκπονήθηκαν στο στάδιο της Προμελέτης και στο στάδιο της Οριστικής Μελέτης της Αρχιτεκτονικής Μελέτης ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ (Π.Δ.696/74) Άρθρο 2.1. Υπολογισμός αμοιβής Αρχιτεκτονικών Μελετών (Ανέγερση) ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο Πληρωμή αμοιβής Αρχιτεκτονικής Μελέτης (Α.Ε.Δ. Απόφαση Αρ. 8/ ) Χρόνος έγκρισης λογαριασμών ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΥΠΕΧΩΔΕ Ε98/1989) (ΥΠΕΧΩΔΕ 81304/6083/ άρθρο 1 παρ. 9) ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ (Π.Δ ΦΕΚ 362Δ 4/7/79) (ΥΠΕΧΩΔΕ 81304/9083/ και εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 8/ ) ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ (υπό συμπλήρωση) ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ (υπό συμπλήρωση) ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ (υπό συμπλήρωση) ΙΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΕΡΟΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Π.Δ. 696/74) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (ΠΡ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ) ΜΕΛΕΤΩΝ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 106. Αντικείμενον Σκοπός των Τεχν. Προδιαγραφών του Π.Δ. 696/ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 220. Αντικείμενον-σκοπός Οικοδομικών-Κτιριακών Μελετών (Π.Δ.696/74)Άρθρο 221 Περιεχόμενο της Οικοδομικής - Κτιριακής Μελέτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (Αμ) ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Ελαχίστων Αμοιβών Μηχανικών (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 82.6 Διάκριση μελετών εις εξ υπαρχής, επέκταση, μεταρρύθμιση ή αποκατάσταση Σελίδα 6 από 285

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ (ΠΡ): ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΕΡΟΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΣΤΑΤΙΚΩΝ) ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (Π.Δ.696/74) Άρθρο 233. Αντικείμενο Σκοπός Μελέτης Φερούσης Κατασκευής (Π.Δ.696/74) Άρθρο 234. Περιεχόμενον της μελέτης Φερούσης Κατασκευής (Π.Δ 696/74) Άρθρο Προμελέτη (Π.Δ. 696/74) Άρθρο Οριστική μελέτη (Π.Δ. 696/74) Άρθρο Μελέτη Εφαρμογής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (Α): ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (Π.Δ.696/74) Άρθρο 80 Διάκρισις επί μέρους μελετών Κτιριακών Έργων (Π.Δ.696/74) Άρθρο 81. Στάδια εκπονήσεως επί μέρους μελετών κτιριακών έργων (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 82. Κατηγορίες επί μέρους μελετών Φερούσης Κατασκευής (Π.Δ.696/74) Άρθρο 83. Καθορισμός Αμοιβής Μελετών Φερούσης Κατασκευής. Συντελεστές κ και μ. Συντελεστής Σ (Προϋπολογισμός) του γενικού τύπου του άρθρ. 2 του Π.Δ. 696/ (Π.Δ.696/74) Άρθρο 257. Προϋπολογισμός Δαπάνης έργου ως στοιχείο της Μελέτης για να χρησιμοποιηθεί στη Διαδικασία ανάθεσης της Κατασκευής (Π.Δ.696/74) Άρθρο 3. Προϋπολογισμός (Σ) της Δαπάνης του Έργου για τον υπολογισμό της Αμοιβής της Μελέτης Φερούσης Κατασκευής (Π.Δ. 696/74) Άρθρο Κατανομή της Αμοιβής της Μελέτης Φερούσης Κατασκευής κατά στάδιο εκπόνησης της μελέτης (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 87. Αμοιβή μελέτης Φερούσης Κατασκευής σύμφωνα με τα ανατιθέμενα προς εκπόνηση στάδια της Μελέτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (Α) ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο Υπολογισμοί σε δυναμικές ενέργειες, (Π.Δ.696/74) Άρθρο Μελέτη Φέρουσας Κατασκευής Συγκροτήματος κτιρίων (Π.Δ. 696/74) Άρθρο Μελέτη Αποτύπωσης Φέρουσας Κατασκευής υπάρχοντος κτιρίου (ΥΠΕΧΩΔΕ Ε8/178 54/ Κεφ. 7ο.) Στατικός και Αντισεισμικός Έλεγχος Υπαρχόντων Κτισμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (Α) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 88.1.α. Μελέτη Φ. Κατ. Προσθήκης, επέκτασής σε υφιστάμενο κτιρ. έργο (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 88.1.β Μελέτη Φ. Κατ. επισκευής σε υφιστάμενο κτιριακό έργο (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 88.1.γ Μελέτη Φ. Κατ., διαρρύθμισης ή μεταρρύθμισης υφιστάμενου κτιριακού έργου ΤΜΗΜΑ ΣΤ': ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΠ. ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 100. Αμοιβή τευχών δημοπρατήσεως Μελέτης Εφαρμογής Φέρουσας Κατασκευής (Π.Δ. 696/74) Άρθρο Αμοιβή τευχών δημοπρατήσεως που εκπονήθηκαν στο στάδιο της Προμελέτης και στάδιο Οριστικής Μελέτης Φέρουσας Κατασκευής ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ (Π.Δ.696/74) Άρθρο 2. Υπολογισμός αμοιβής μελετών Φερούσης κατασκευής (Ανέγερση) ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο Πληρωμή αμοιβής μελέτης Φέρουσας Κατασκευής (Α.Ε.Δ. Απόφαση Αρ. 8/ ) Χρόνος έγκρισης λογαριασμών ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Π.Δ. 696/74) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (ΠΡ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ) ΜΕΛΕΤΩΝ Σελίδα 7 από 285

8 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 106. Αντικείμενον Σκοπός των Τεχνικών Προδιαγραφών του Π.Δ. 696/ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 220. Αντικείμενον-σκοπός Οικοδομικών.-Κτιριακών Μελετών (Π.Δ.696/74)Άρθρο 221. Περιεχόμενο της Οικοδομικής - Κτιριακής Μελέτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (Αμ) ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Ελαχίστων Αμοιβών Μηχανικών (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 82.6 Διάκριση μελετών εις εξ υπαρχής, επέκταση, μεταρρύθμιση ή αποκατάσταση ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ (ΠΡ): ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Π.Δ. 696/74) (Π.Δ.696/74) Άρθρο 242. Αντικείμενο Σκοπός Μελετών Εγκαταστάσεων (Π.Δ.696/74) Άρθρο 243. Περιεχόμενον των μελετών Εγκαταστάσεων (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 247 Προμελέτη (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 248 Οριστική μελέτη (Π.Δ. 696/74) Άρθρο Μελέτη εφαρμογής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (Α): ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (Π.Δ.696/74) Άρθρο 80 Διάκρισις επί μέρους μελετών Κτιριακών Έργων (Π.Δ.696/74) Άρθρο 81. Στάδια επί μέρους μελετών Κτιριακών Έργων (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 82. Κατηγορίες επί μέρους μελετών Εγκαταστάσεων (Π.Δ.696/74) Άρθρο 83. Καθορισμός Αμοιβής μελετών Εγκαταστάσεων. Συντελεστές κ και μ. Συντελεστής Σ (Προϋπολογισμός) του γενικού τύπου του άρθρ. 2 του Π.Δ. 696/ (Π.Δ.696/74) Άρθρο 257. Προϋπολογισμός (Σ) της Δαπάνης έργου ως στοιχείου της Μελέτης για να χρησιμοποιηθεί στην Διαδικασία ανάθεσης της κατασκευής (Π.Δ.696/74) Άρθρο 3. Προϋπολογισμός (Σ) Δαπάνης του Έργου για να χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό της Αμοιβής της μελέτης Εγκαταστάσεων (Π.Δ. 696/74) Άρθρο Κατανομή της ολικής αμοιβής της Μελέτης Εγκαταστάσεων κατά στάδιο εκπόνησης της Μελέτης (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 87. Αμοιβή μελέτης Εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα ανατιθέμενα προς εκπόνηση στάδια της Μελέτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (Α) ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο Καθορισμός Αμοιβής μελέτης Εγκαταστάσεων (Π.Δ.696/74) Άρθρο Μελέτη Εγκαταστάσεων Συγκροτήματος κτιρίων (Π.Δ. 696/74) Άρθρο Μελέτη Αποτύπωσης Εγκαταστάσεων υπάρχοντος κτιρίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (Α) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 88.1.α. Μελέτη Εγκαταστάσεων σε προσθήκη, επέκτασή υφιστάμενου κτιρ. έργου (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 88.1.β. Μελέτη επισκευής Εγκαταστάσεων σε υφιστάμενο κτιριακό. έργο (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 88.1.γ Μελέτη Εγκαταστάσεων σε διαρρύθμιση ή μεταρρύθμιση υφιστάμενου κτιριακού έργου ΤΜΗΜΑ ΣΤ': ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΠ. ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 100. Αμοιβή τευχών δημοπρατήσεως Μελέτης Εφαρμογής Εγκαταστάσεων..109 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο Αμοιβή τευχών δημοπρατήσεως που εκπονήθηκαν στο στάδιο της Προμελέτης και στο στάδιο της Οριστικής Μελέτης Εγκαταστάσεων ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ (Π.Δ.696/74) Άρθρο 2. Υπολογισμός αμοιβής μελετών Εγκαταστάσεων (Ανέγερση) ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ Σελίδα 8 από 285

9 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο Πληρωμή αμοιβής μελέτης Εγκαταστάσεων (Α.Ε.Δ. Απόφαση Αρ. 8/ ) Χρόνος έγκρισης λογαριασμών ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (υπό συμπλήρωση) ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΡΧ., ΦΕΡ. ΚΑΤ., ΕΓΚΑΤ) (υπό συμπλήρωση) ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ (ΑΡΧ., ΦΕΡ. ΚΑΤ., ΕΓΚΑΤ) (υπό συμπλήρωση) ΙΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΤΕΕ Αρ. Πρ / ) Σχέδια και στοιχεία για τις Προδιαγραφές των υλικών και τη σύνταξη Προμέτρησης του Έργου (ΤΕΕ Αποφ. 527/1983) Τροποποίηση αποφάσεως υπ αριθμ 470/76 περί αμοιβών προμετρήσεων και προϋπολογισμού μελετών κτιριακών έργων ΙΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 229 παρ.1, παρ. 2β «Προμελέτη» (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 83.2.β «Καθορισμός αμοιβής» (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 87 «Αμοιβή μελέτης ανατιθεμένης κατά στάδια» ΙΙ.2.4. ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ17/01/117/ΦΝ/332 (ΦΕΚ 862/Β/ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (ΠΡ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ) ΜΕΛΕΤΩΝ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 106. Αντικείμενον Σκοπός των Τεχνικών Προδιαγραφών του Π.Δ. 696/ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 220. Αντικείμενον-σκοπός Οικοδομικών-Κτιριακών Μελετών (Π.Δ.696/74) Άρθρο στ Περιεχόμενον της μελέτης Χρονικού Προγραμματισμού (ΤΕΕ Ατομ. Γνωμοδότηση Γραφείου Δικαστικού) Χρονικός Προγραμματισμός (Α, Γ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (Αμ) ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Ελαχίστων Αμοιβών Μηχανικών (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 82.6 Διάκριση μελετών εις εξ υπαρχής, επέκταση, μεταρρύθμιση ή αποκατάσταση ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β. (ΠΡ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Δ17/01/117/ΦΝ/332/89) Άρθρ. 1. Αντικείμενο Σκοπός Μελέτης Χρονικού Προγραμματισμού (Δ17/01/117/ΦΝ/332/89) Άρθρο 2. Περιεχόμενο μελέτης Χρονικού Προγραμματισμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (Αμ): ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ (Δ17/01/117/ΦΝ/332/89) Άρθρο 4. Κατανομή της ολικής αμοιβής μελέτης Χρ. Προγρ. κατά στάδια εκπόνησης της Μελέτης (Π.Δ 515/89) Άρθρο 53. Καθορισμός Αμοιβής μελέτης Χρ. Προγραμματισμού. Συντελεστές κ και μ. Συντελεστής Σ (Προϋπολογισμός) του γενικού τύπου του άρθρου 2 του Π.Δ 696/ (ΤΕΕ Γνωμ. 11 Επ. αμοιβ.) «Αμοιβή μελέτης Χρονικού Προγραμματισμού κατά στάδιο» (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 87. Αμοιβή μελέτης Χρονικού. Προγραμματισμού σύμφωνα με τα ανατιθέμενα προς εκπόνηση στάδια της μελέτης (ΤΕΕ Γνωμ. 11 Επ. αμοιβ.) «Αμοιβή μελέτης Χρονικού Προγραμματισμού κατά στάδιο» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (Αμ) ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (Π.Δ.696/74) Άρθρο Μελέτη Χρονικού Προγραμματισμού Συγκροτήματος κτιρίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β (Α) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 88.1.α Μελέτη Χρ. Πρ., προσθήκης, επέκτασής, σε υφιστάμενο κτιρ. έργο (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 88.1.β Μελέτη Χρ. Πρ., επισκευής σε υφιστάμενο κτιρ. Έργο (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 88.1.γ Μελέτη Χρ. Πρ. διαρρύθμισης ή μεταρρύθμισης υφιστ. κτιρ. έργου ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ (Π.Δ.696/74) Άρθρο 2 Υπολογισμός αμοιβής Μελετών Χρον. Προγ/μού (Ανέγερση) ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΤΕΕ Ατομ. Γνωμοδότηση Γραφείου Δικαστικού) Χρονικός Προγραμματισμός (Β) Σελίδα 9 από 285

10 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο Πληρωμή αμοιβής μελέτης (Α.Ε.Δ. Απόφαση Αρ. 8/ ) Χρόνος έγκρισης λογαριασμών ΙΙ.2.5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 102. Αμοιβή αναλόγως του χρόνου απασχολήσεως (ΤΕΕ ΔΕ Α8/Σ34/2007) «Αμοιβή της καθυστέρησης εκπόνησης μελέτης κ.λ.π ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ιδέ κεφ. ΙΙ. 2) (ΤΕΕ ΔΕ Α8/Σ34/2007) «Αμοιβή της καθυστέρησης εκπόνησης μελέτης κ.λ.π (ΤΕΕ Γνωμ. 6 Επ. Αμοιβ.) «Εφαρμογή της προσαύξησης εκτός έδρας στις αμοιβές αναλόγως του χρόνου απασχόλησης του άρθρου 102 του π.δ. 696/74» ΙΙ.2.6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 89. Έλεγχος και παρακολούθηση Μελετών (ΤΕΕ Ατομ. Γνωμοδότηση Γραφείου Δικαστικού) Έλεγχος Μελετών ΙΙ.2.7. ΜΕΛΕΤΗ ΣΑΥ ΦΑΥ (ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ) (υπό συμπλήρωση) ΙΙ.2.8. ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (υπό συμπλήρωση) ΙΙ.2.9. ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α (ΠΡ) ΓΕΝΙΚΑ (ΤΕΕ Γνωμ. 18 Επ. Αμοιβ.) «Αμοιβή μελέτης Τεχνικοοικονομικής Ανάλυσης προσδιορισμού του ποσοστού κοινοτικής συμμετοχής» (ΤΕΕ Γνωμ. 19 Επ. Αμοιβ.) «Αμοιβή σύνταξης και παρακολούθησης τεχνικών δελτίων» III. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΤΕΕ Γνωμ. 13 Επ. αμοιβ.) «Αμοιβή Επίβλεψης μελετών κτιριακού έργου» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Π.Δ. 696/ ΤΕΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 2ο: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ IV. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Η έννοια της επίβλεψης Α. Επίβλεψη της κατασκευής κτιριακών έργων για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια προς προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος Β. Επίβλεψη της κατασκευής κτιριακών έργων ως προς την εφαρμογή της σύμβασης με τον γενικό ή μερικούς εργολάβους ή δι αυτεπιστασίας Διαφορές μεταξύ επίβλεψης του άρθρου 91 του Π.Δ 696/74 και εκείνη του άρθρου του 17/7-16/8/23 Ν.Δ Γ. Εφαρμογή Χρονικού Προγραμματισμού της κατασκευής κτιριακών έργων ως προς την εφαρμογή της σύμβασης με γενικό ή μερικούς εργολάβους ή δι αυτεπιστασίας Δ. Καθήκοντα, ευθύνες και οι εκ του νόμου υποχρεώσεις των συντελεστών των τεχνικών έργων εν γένει, σε σχέση με την ασφάλεια των εργαζομένων και τρίτων κατά την εκτέλεση των έργων και την διαδικασία λήψης μέτρων ασφαλείας Σελίδα 10 από 285

11 Ε. Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του Εργολάβου στους τόπους κατασκευής τους (Μον. Πρωτ. Αθ. 7/1999 (Τμήμα Αμοιβών) (Εφ. Αθ. 4396/91 Ελ. Δ/νη 1992,871) (Α.Π. 993/93 Ελ.Δ 36, 320) (Δ. Εφετ. Αθ. 2556/98 Δ.Δίκη 1999 σελ. 699) (Α.Π. 2101/1986 Α.Π. 1893/1984, Εφ. Θεσ. 522/90) (Α.Π. 464/2000, Ελ. Δ/νη 2000) ΣΤ. Η ευθύνη του επιβλέποντος Π.Κ. Άρθρο 286 Παραβίαση των κανόνων της οικοδομικής Π.Κ. Άρθρο 434. Παράβαση οικοδομικών διατάξεων Ζ. Η αμοιβή του επιβλέποντος (Εφ. Λαρ. 82/2005) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥ Χ. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 23/6/ IV.2. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ) IV.2.0. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΏΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ) ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ν.Δ ) Άρθρο 59. Κανονισμός των ελαχίστων ορίων αμοιβών Μηχανικών (Διατίμηση) δια την εποπτεία (επίβλεψη) εκτελέσεων των έργων (Π.Δ ) Κανονισμός «Περί καθορισμού των εις τους Ιδιώτας Μηχανικούς, χορηγουμένων Αμοιβών» δια την επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων και την επιμέτρηση αυτών (Β. Δ /1938) «Αναθεώρηση του από Κανονισμού «περί καθορισμού των εις τους ιδιώτας μηχανικούς κλπ. αμοιβών» (Ν.Δ 2726/1953) Τροποποίηση και συμπλήρωση του εις άρθρ. 59 του Ν.Δ /1923 " Κανονισμού των ελάχιστων ορίων αμοιβών Μηχανικών δια την επίβλεψιν της εκτέλεσης των έργων και των επιμετρήσεων αυτών (ΒΔ 30/31 Μαΐου 1956) «Περί του τρόπου καταβολής της αμοιβής των Μηχανικών εν γένει» (Άρειος Πάγος Απ. 125/1999) (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 1 Κανονισμός των ελάχιστων ορίων αμοιβών Μηχανικών δια την επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων και των επιμετρήσεων αυτών (Π.Δ. 515/ ) «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κατάργηση άρθρων του 1ου βιβλίου του Π.Δ. 694/ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο Διατάξεις του Π.Δ. 696/74 για τις μελέτες οι οποίες ισχύουν αναλόγως, και για τις περιπτώσεις της επίβλεψης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ) ΜΕΛΕΤΩΝ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 220 Αντικείμενον-σκοπός της επίβλεψης της εφαρμογής των Οικοδομικών- Κτιριακών Μελετών (Π.Δ. 696/74) Άρθρο Περιεχόμενο της Επίβλεψης ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Δ.696/74) Άρθρο 90 Αντικείμενο του Κεφ. Γ «Αμοιβαί Επιβλέψεως Κτιριακών Έργων» (Π.Δ.696/74) Άρθρο 91 Περιεχόμενον επιβλέψεως ως προς την εφαρμογή της σύμβασης (Π.Δ.696/74) Άρθρα 92 / 80 Επίβλεψη εφαρμογής των επί μέρους μελετών Κτιριακών Έργων (Π.Δ. 696/74) Άρθρα / 82.6 Κατασκευή εξ υπαρχής, επέκταση, μεταρρυθμίσεις ή αποκαταστάσεις Σελίδα 11 από 285

12 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 95.1 Περιπτώσεις αυξομειώσεων της κατά τα άρθρα 92 και 94 αμοιβής Επίβλεψης. Χαρακτηριστικά τυπικής περίπτωσης των προϋποθέσεων (Π.Δ.696/74) Άρθρο Περιπτώσεις αυξομειώσεων της κατά τα άρθρα 92 και 94 αμοιβής Επίβλεψης. Ο Εργοδότης διαθέτει ιδίαν Τεχνική Υπηρεσία δια την επιτόπου παρακολούθηση των εργασιών (Π.Δ.696/74) Άρθρο Περιπτώσεις αυξομειώσεων της κατά τα άρθρα 92 και 94 αμοιβής Επίβλεψης. Το έργο εκτελείται με γενικό εργολάβο με κατ αποκοπήν προσφορά (Π.Δ.696/74)Άρθρο Επίβλεψη εφαρμογής των συμβάσεων σε σύγχρονη εκτέλεση έργου όχι δια γενικού εργολάβου αλλά δια μερικών, κατ είδος εργασιών, εργολάβων (Π.Δ.696/74) Άρθρο Επίβλεψη εκτέλεσης του έργου απολογιστικώς, δι αυτεπιστασίας (άνευ εργολάβου) (Π.Δ.696/74)Άρθρο Περιπτώσεις αυξομειώσεων της κατά τα άρθρα 92 και 94 αμοιβής επιβλέψεως. Εκτέλεση του έργου δι εργολάβων κατ αυτοτελή τμήματα και με αυτοτελείς προϋπολογισμούς (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 95.7 Περιπτώσεις αυξομειώσεων της κατά τα άρθρα 92 και 94 αμοιβής επιβλέψεως. Εκτελέσεως επικίνδυνων εργασιών (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 95.8 Περιπτώσεις αυξομειώσεων της κατά τα άρθρα 92 και 94 αμοιβής επιβλέψεως. Συνδρομή μιας ή περισσοτέρων περιπτώσεων του παρόντος άρθρου κατά την επίβλεψιν έργου (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 95.9 Περιπτώσεις αυξομειώσεων της κατά τα άρθρα 92 και 94 αμοιβής επιβλέψεως. Έργων υπολογισθέντων εις δυναμικάς ενεργείας (Π.Δ. 696/74) Άρθρο Περιπτώσεις αυξομειώσεων αμοιβής επιβλέψεως κατ αναλογίαν ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ.696/74)Άρθρο 95.10/83.8. Επίβλεψη Συγκροτήματος κτιρίων (ΕΦ. ΑΘ /1984, 505/2003) ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Ή ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 95.10/88.1.α. Επίβλεψη προσθήκης ή επέκτασής σε υφιστάμενο κτιριακό έργο (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 95.10/88.1.β. Επίβλεψη επισκευής υφιστάμενου κτιριακού έργου (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 95.10/88.1.γ. Επίβλεψη διαρρύθμισης ή μεταρρύθμισης υφιστάμενου κτιριακού έργου ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 97.1 Πληρωμή αμοιβής επίβλεψης Η Δαπάνη ως βάση για την αμοιβή Μηχανικών (Ν. 2238/94) Άρθρο 35 Προσδιορισμός ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομών Αρχικός και Τελικός Πίνακας ΕΚΚΟ (ΤΕΕ ΔΕ Γ47/Σ39/2006 )«Κόστος κατασκευής οικοδομικών έργων (ΤΕΕ Αρ. Πρ /2-8-99) (Ά. Π. 1415/2005) ΑΜΟΙΒΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 92 Καθορισμός αμοιβής επίβλεψης (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 2 Υπολογισμός αμοιβής Μηχανικών για επίβλεψη (κατ αναλογίαν των μελετών) (ΤΕΕ Γνωμ. 2 Επ. Αμοιβ.) Κατ αποκοπήν αμοιβή (Άρθρ. 2 παρ. 1 εδάφιο γ του ΠΔ 696/74) (Ά. Π. Αποφ. 479/1986) Σελίδα 12 από 285

13 (Ά. Π. Αποφ. 1415/2005) ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 93 Καθορισμός αμοιβής επίβλεψης επιμετρήσεως (Εφ. Θεσ. 402/2004) (Εφ. Αθηνών Αποφ /1982) (ΤΕΕ Γνωμ. 7 Επ. Αμοιβ.) «Εφαρμογή της προσαύξησης λόγω εκτός έδρας στην αμοιβή επιμέτρησης του άρθρου 93 του π.δ 696/74» (ΤΕΕ ΔΕ Γ20/Σ43/2006) «Αμοιβές Μηχανικών» Επιμετρήσεις σε κατ' αποκοπήν προϋπολογισμό έργου ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ (Π.Δ.696/74) Άρθρο 91 Περιεχόμενον επιβλέψεως ως προς την εφαρμογή της σύμβασης (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 98 Καθορισμός Αμοιβής Παραλαβής και Πληρωμή αυτής (ΤΕΕ Γνωμ. 20 Επ. Αμοιβ.) «Αμοιβή τελικής επιμέτρησης» ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 94 Αμοιβή συντάξεως πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών μονάδος ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Π.Δ. 696/74) Η Αναθεώρηση της αμοιβής υπολογίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ. 2& (ΤΕΕ Γνωμ. 8 Επ. Αμοιβ.) «Τιμή του λ» (ΠΔ 19/2/1938) Παρ. 10 άρθρο 12 ως αντικατεστάθη δια του άρθρ. μόνου του Κ.Δ. 17/ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (Π.Δ. της 13/6/24) «Περί καθορισμού των εις τους, Μηχανικούς Αμοιβών» εκτός έδρας (Π.Δ. της ) «Περί αναθεώρησης του από 13 Ιουνίου 1924 Διατ/τος» (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 95.4 Περιπτώσεις αυξομειώσεως αμοιβής επιβλέψεως (ΤΕΕ Γνωμ. 4 Επ. Αμοιβ.) «Αμοιβή εκτός έδρας» (ΤΕΕ Γνωμ. 5 Επ. Αμοιβ.) «Διευκρινίσεις επί του τρόπου εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 85 του π.δ. 696/74 (αμοιβή μελετητών εκτός έδρας) σε περίπτωση προσθήκης, επέκτασης, επισκευής διαρρύθμισης» (ΤΕΕ Ατομ. Γνωμοδότηση Γραφείο Δικαστικού) Αμοιβή Εκτός Έδρας (Ά. Π. Αποφ. 556/1977) (Ά.Π. Αποφ. 115/1980) ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Α.Π. 925/77 ΝοΒ 26/728) (Ά. Π. 1415/2005) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 97.1 Πληρωμή αμοιβής επίβλεψης (Εφ. Αθ. Αποφ. 5632/1986) «Καταβολή τμηματικής αμοιβής του μηχανικού κατά τους όρους του π.δ. 696/74 και όχι κατά το αρ. 694 ΑΚ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ (Π.Δ. 242/84 (ΦΕΚ 96/84 Α)) Άρθρ. 1 Είσπραξη από το ΤΕΕ της αμοιβής επίβλεψης και απόδοση στους δικαιούχους (Ά. Π. 1415/2005) (ΤΕΕ Εφαρμογή του Π.Δ. 242/84) «Είσπραξη από το ΤΕΕ της αμοιβής επίβλεψης και απόδοση στον δικαιούχο (Α.Ε.Δ. Απόφαση Αρ. 8/ ) Χρόνος έγκρισης λογαριασμών ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Σελίδα 13 από 285

14 (Εφετείο Αθηνών Αποφ. 4292/1982) Χρόνος παραγραφής αξίωσης μηχανικού για αμοιβή από επίβλεψη έργου IV.2.3 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ IV ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ) ΕΡΓΩΝ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 220. Αντικείμενον-σκοπός Οικοδομικών-Κτιριακών Μελετών ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 90. Αντικείμενον Επίβλεψης ως προς την εκτέλεση της σύμβασης (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 91 Περιεχόμενον αμοιβής επιβλέψεως (Π.Δ.696/74) Άρθρο 92/80 Επίβλεψη εφαρμογής των επί μέρους μελετών Κτιριακών Έργων (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 95.10/82 Επίβλεψη Εφαρμογής μελετών δια ανέγερση εξ υπαρχής, επέκταση, μεταρρύθμιση ή αποκατάσταση ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ.696/74)Άρθρο 95.10/83.8. Επίβλεψη Εφαρμογής Αρχιτεκτονικής Μελέτης Συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Ή ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Π.Δ.696/74) Άρθρο /88.1.α Επίβλεψη Προσθήκης ή επέκτασης Εφαρμογής Αρχιτεκτονικής Μελέτης (Π.Δ.696/74) Άρθρο 95.10/88.1.β Επίβλεψη επισκευής Εφαρμογής Αρχιτεκτονικής Μελέτης (Π.Δ.696/74) Άρθρο 95.10/88.1.γ Επίβλεψη Διαρρύθμισης ή Μεταρρύθμισης Εφαρμογής Αρχιτεκτονικής Μελέτης ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Π.Δ.696/74) Άρθρο 92/83 Καθορισμός Αμοιβής Επίβλεψης Εφαρμογής Αρχιτεκτονικών μελετών Συντελεστές κ και μ, Συντελεστής Σ ( Πραγματοποιηθείσα δαπάνη των εκτελεσθεισών εργασιών) ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 93 Καθορισμός αμοιβής επίβλεψης επιμετρήσεως (Εφ. Θεσ. 402/2004) (Εφ. Αθηνών Αποφ /1982) (ΤΕΕ Γνωμ. 7 Επ. Υπ. Αμοιβ.) «Εφαρμογή της προσαύξησης λόγω εκτός έδρας στην αμοιβή επιμέτρησης του άρθρου 93 του π.δ 696/74» (ΤΕΕ ΔΕ Γ20/Σ43/2006) «Αμοιβές Μηχανικών» ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 94 Αμοιβή συντάξεως Πρωτοκόλλων Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ (Π.Δ.696/74) Άρθρο 2.1. Υπολογισμός αμοιβής επίβλεψης εφαρμογής Αρχιτεκτονικών Μελετών (Ανέγερση) ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (Π.Δ. της 13/6/24) «Περί καθορισμού των εις τους, Μηχανικούς Αμοιβών» εκτός έδρας (Π.Δ. της ) «Περί αναθεώρησης του από 13 Ιουνίου 1924 Διατ/τος» (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 95.4 Περιπτώσεις αυξομειώσεως αμοιβής επιβλέψεως (ΤΕΕ Γνωμ. 4 Επ. Αμοιβ.) «Αμοιβή εκτός έδρας» (ΤΕΕ Γνωμ. 5 Επ. Αμοιβ.) «Διευκρινίσεις επί του τρόπου εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 85 του π.δ. 696/74 (αμοιβή μελετητών εκτός έδρας) σε περίπτωση προσθήκης, επέκτασης, επισκευής διαρρύθμισης» Σελίδα 14 από 285

15 (ΤΕΕ Ατομ. Γνωμοδότηση Γραφείο Δικαστικού) Αμοιβή Εκτός Έδρας (Ά. Π. Αποφ. 556/1977) (Ά.Π. Αποφ. 115/1980) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 97.1 Πληρωμή αμοιβής επίβλεψης (Εφ. Αθ. Αποφ. 5632/1986) «Καταβολή τμηματικής αμοιβής του μηχανικού κατά τους όρους του π.δ. 696/74 και όχι κατά το αρ. 694 ΑΚ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ (Π.Δ. 242/84 (ΦΕΚ 96/84 Α)) Άρθρο 1 Είσπραξη από το ΤΕΕ της αμοιβής επίβλεψης και απόδοση στους δικαιούχους (ΤΕΕ Εφαρμογή του Π.Δ. 242/84) «Είσπραξη από το ΤΕΕ της αμοιβής επίβλεψης και απόδοση στον δικαιούχο (Α.Ε.Δ. Απόφαση Αρ. 8/ ) Χρόνος έγκρισης λογαριασμών IV ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ) ΕΡΓΩΝ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 220. Αντικείμενον-σκοπός Οικοδομικών-Κτιριακών Μελετών ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 90. Αντικείμενον Επίβλεψης (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 91 Περιεχόμενον αμοιβής επιβλέψεως (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 95.10/82 Διάκριση μελετών και επίβλεψη εξ υπαρχής, επέκταση, μεταρρύθμιση ή αποκατάσταση (Π.Δ.696/74) Άρθρο 92 / 80 Επίβλεψη εφαρμογής των επί μέρους μελετών Κτιριακών Έργων ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ.696/74) Άρθρο 95.10/83.8. Επίβλεψη Εφαρμογής Φέρουσας Κατασκευής Συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Ή ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 95.10/88.1.α Επίβλεψη Φέρουσας Κατασκευής Προσθήκης ή επέκτασής σε υφιστάμενο κτιριακό έργο (Π.Δ. 696/74) Άρθρο / 88.1.β Επίβλεψη Φέρουσας Κατασκευής επισκευής σε υφιστάμενο κτιριακό έργο (Π.Δ. 696/74) Άρθρο / 88.1.γ Επίβλεψη Φέρουσας Κατασκευής διαρρύθμισης ή μεταρρύθμισης υφιστάμενου κτιριακού έργου ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Π.Δ.696/74) Άρθρο 92/83 Καθορισμός Αμοιβής Επίβλεψης Φέρουσας Κατασκευής Συντελεστές κ και μ, Συντελεστής Σ ( Πραγματοποιηθείσα δαπάνη των εκτελεσθεισών εργασιών) ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 93 Καθορισμός αμοιβής επίβλεψης επιμετρήσεως (Εφ. Θεσ. 402/2004) (Εφ. Αθηνών Αποφ /1982) (ΤΕΕ Γνωμ. 7 Επ. Αμοιβ.) «Εφαρμογή της προσαύξησης λόγω εκτός έδρας στην αμοιβή επιμέτρησης του άρθρου 93 του π.δ 696/74» (ΤΕΕ ΔΕ Γ20/Σ43/2006) «Αμοιβές Μηχανικών» Επιμετρήσεις σε κατ' αποκοπήν προϋπολογισμό έργου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ Σελίδα 15 από 285

16 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 94 Αμοιβή συντάξεως πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών μονάδος ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ (Π.Δ.696/74) Άρθρο 2 Υπολογισμός αμοιβής Επίβλεψης Φέρουσας Κατασκευής (Ανέγερση) ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ιδέ κεφ. ΙΙ.2) (Π.Δ. της 13/6/24) «Περί καθορισμού των εις τους, Μηχανικούς Αμοιβών» εκτός έδρας (Π.Δ. της ) «Περί αναθεώρησης του από 13 Ιουνίου 1924 Διατ/τος» (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 95.4 Περιπτώσεις αυξομειώσεως αμοιβής επιβλέψεως (ΤΕΕ Γνωμ. 4 Επ. Αμοιβ.) «Αμοιβή εκτός έδρας» (ΤΕΕ Γνωμ. 5 Επ. Αμοιβ.) «Διευκρινίσεις επί του τρόπου εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 85 του π.δ. 696/74 (αμοιβή μελετητών εκτός έδρας) σε περίπτωση προσθήκης, επέκτασης, επισκευής διαρρύθμισης» (ΤΕΕ Ατομ. Γνωμοδότηση Γραφείο Δικαστικού) Αμοιβή Εκτός Έδρας (Ά. Π. Αποφ. 556/1977) (Ά.Π. Αποφ. 115/1980) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 97.1 Πληρωμή αμοιβής επίβλεψης (Εφ. Αθ. Αποφ. 5632/1986) «Καταβολή τμηματικής αμοιβής του μηχανικού κατά τους όρους του π.δ. 696/74 και όχι κατά το αρ. 694 ΑΚ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ (Π.Δ. 242/84 (ΦΕΚ 96/84 Α)) Άρθρο 1 Είσπραξη από το ΤΕΕ της αμοιβής επίβλεψης και απόδοση στους δικαιούχους (ΤΕΕ Εφαρμογή του Π.Δ. 242/84) «Είσπραξη από το ΤΕΕ της αμοιβής επίβλεψης και απόδοση στον δικαιούχο (Α.Ε.Δ. Απόφαση Αρ. 8/ ) Χρόνος έγκρισης λογαριασμών IV ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 220. Αντικείμενον-σκοπός Οικοδομικών-Κτιριακών Μελετών ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 90. Αντικείμενον Επίβλεψης (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 91 Περιεχόμενον αμοιβής επιβλέψεως (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 95.10/82 Διάκριση μελετών και επίβλεψη εξ υπαρχής, επέκταση, μεταρρύθμιση ή αποκατάσταση (Π.Δ.696/74) Άρθρο 92 / 80 Επίβλεψη εφαρμογής των επί μέρους μελετών Κτιριακών Έργων ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ.696/74)Άρθρο 95.10/83.8. Επίβλεψη Εφαρμογής μελέτης εγκαταστάσεων Συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Ή ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ.217 (Π.Δ. 696/74) Άρθρο / 88.1.α Επίβλεψη Μελέτης Εγκαταστάσεων Προσθήκης ή επέκτασής σε υφιστάμενο κτιριακό έργο (Π.Δ. 696/74) Άρθρο / 88.1.β Επίβλεψη Μελέτης Εγκαταστάσεων επισκευής σε υφιστάμενο κτιριακό έργο (Π.Δ. 696/74) Άρθρο / 88.1.γ Επίβλεψη Μελέτης Εγκαταστάσεων διαρρύθμισης ή μεταρρύθμισης υφιστάμενου κτιριακού έργου ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα 16 από 285

17 (Π.Δ.696/74) Άρθρο 92/83 Καθορισμός Αμοιβής Επίβλεψης Εγκαταστάσεων Συντελεστές κ και μ, Συντελεστής Σ (Πραγματοποιηθείσα δαπάνη των εκτελεσθεισών εργασιών) ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 93 Καθορισμός αμοιβής επίβλεψης επιμετρήσεως (Εφ. Θεσ. 402/2004) (Εφ. Αθηνών Αποφ /1982) (ΤΕΕ Γνωμ. 7 Επ. Αμοιβ.) «Εφαρμογή της προσαύξησης λόγω εκτός έδρας στην αμοιβή επιμέτρησης του άρθρου 93 του π.δ 696/74» (ΤΕΕ ΔΕ Γ20/Σ43/2006) «Αμοιβές Μηχανικών» Επιμετρήσεις σε κατ' αποκοπήν προϋπολογισμό έργου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 94 Αμοιβή συντάξεως πρωτοκόλλων κανονισμού νέων τιμών μονάδος ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ (Π.Δ.696/74) Άρθρο 2 Υπολογισμός αμοιβής Επίβλεψης (Ανέγερση) ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (Ιδέ Κεφ. ΙΙ.2) (Π.Δ. της 13/6/24) «Περί καθορισμού των εις τους, Μηχανικούς Αμοιβών» εκτός έδρας (Π.Δ. της ) «Περί αναθεώρησης του από 13 Ιουνίου 1924 Διατ/τος» (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 95.4 Περιπτώσεις αυξομειώσεως αμοιβής επιβλέψεως (ΤΕΕ Γνωμ. 4 Επι.Αμοιβ.) «Αμοιβή εκτός έδρας» (ΤΕΕ Γνωμ. 5 Επ. Αμοιβ.) «Διευκρινίσεις επί του τρόπου εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 85 του π.δ. 696/74 (αμοιβή μελετητών εκτός έδρας) σε περίπτωση προσθήκης, επέκτασης, επισκευής διαρρύθμισης» (ΤΕΕ Ατομ. Γνωμοδότηση Γραφείο Δικαστικού) Αμοιβή Εκτός Έδρας (Ά. Π. Αποφ. 556/1977) (Ά.Π. Αποφ. 115/1980) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 97.1 Πληρωμή αμοιβής επίβλεψης (Εφ. Αθ. Αποφ. 5632/1986) «Καταβολή τμηματικής αμοιβής του μηχανικού κατά τους όρους του π.δ. 696/74 και όχι κατά το αρ. 694 ΑΚ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ (Π.Δ. 242/84 (ΦΕΚ 96/84 Α)) Άρθρο 1 Είσπραξη από το ΤΕΕ της αμοιβής επίβλεψης και απόδοση στους δικαιούχους (ΤΕΕ Εφαρμογή του Π.Δ. 242/84) «Είσπραξη από το ΤΕΕ της αμοιβής επίβλεψης και απόδοση στον δικαιούχο (Α.Ε.Δ. Απόφαση Αρ. 8/ ) Χρόνος έγκρισης λογαριασμών ΙV.2.4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ17/01/117/ΦΝ/332/89) Άρθρο 9 Αντικείμενο Σκοπός Εφαρμογής Χρ. Προγραμματισμού (Δ17/01/117/ΦΝ/332/89) Άρθρο 1. Αντικείμενο Σκοπός Εφαρμογής Χρονικού Προγραμματισμού (ΤΕΕ αρ. πρ / ) (Δ17/01/117/ΦΝ/332/89) Άρθρο 10 Περιεχόμενο της εφαρμογής του Χρον. Προγ/σμού (Δ17/01/117/ΦΝ/332/89) Άρθρο 11 Τακτικές αναφορές ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ.696/74)Άρθρο 95.10/83.8. Εφαρμογή Χρονικού Προγραμματισμού Συγκροτήματος κτιρίων Σελίδα 17 από 285

18 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Ή ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο / 88.1.α Εφαρμογή Χρονικού Προγραμματισμού Προσθήκη ή επέκτασή σε υφιστάμενο κτιριακό έργο (Π.Δ. 696/74) Άρθρο / 88.1.β Εφαρμογή Χρονικού Προγραμματισμού επισκευή σε υφιστάμενο κτιριακό έργο (Π.Δ. 696/74) Άρθρο / 88.1.γ Εφαρμογή Χρονικού Προγραμματισμού διαρρύθμισης ή μεταρρύθμισης υφιστάμενου κτιριακού έργου ΑΜΟΙΒΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Δ 515/89) Άρθρο 53 Αμοιβή εφαρμογής χρονικού Προγραμματισμού. Συντελεστές κ και μ. Συντελεστής Σ (Προϋπολογισμός) του γενικού τύπου του άρθρου 2 του Π.Δ 696/ ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ (Π.Δ.696/74) Άρθρο 2 Υπολογισμός αμοιβής Εφαρμογής Χρονικού Προγραμματισμού ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ιδέ κεφ. ΙΙ.2) (Π.Δ. της 13/6/24) «Περί καθορισμού των εις τους, Μηχανικούς Αμοιβών» εκτός έδρας (Π.Δ. της ) «Περί αναθεώρησης του από 13 Ιουνίου 1924 Διατ/τος» (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 95.4 Περιπτώσεις αυξομειώσεως αμοιβής επιβλέψεως (ΤΕΕ Γνωμ. 4 Επ. Αμοιβ.) «Αμοιβή εκτός έδρας» (ΤΕΕ Γνωμ. 5 Επ. Αμοιβ.) «Διευκρινίσεις επί του τρόπου εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 85 του π.δ. 696/74 (αμοιβή μελετητών εκτός έδρας) σε περίπτωση προσθήκης, επέκτασης, επισκευής διαρρύθμισης» (ΤΕΕ Ατομ. Γνωμοδότηση Γραφείο Δικαστικού) Αμοιβή Εκτός Έδρας (Ά. Π. Αποφ. 556/1977) (Ά.Π. Αποφ. 115/1980) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 97.1 Πληρωμή αμοιβής εφαρμογής Χρονικού Προγραμματισμού (Εφ. Αθ. Αποφ. 5632/1986) «Καταβολή τμηματικής αμοιβής του μηχανικού κατά τους όρους του π.δ. 696/74 και όχι κατά το αρ. 694 ΑΚ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ Είσπραξη από το ΤΕΕ της αμοιβής εφαρμογής Χρονικού Προγραμματισμού και απόδοση στους δικαιούχους (Α.Ε.Δ. Απόφαση Αρ. 8/ ) Χρόνος έγκρισης λογαριασμών ΙV ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ (ΑΡΧ., ΦΕΡ. ΚΑΤΑ., ΕΓΚΑΤ.) ΙV ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ (ΑΡΧ., ΦΕΡ. ΚΑΤΑ., ΕΓΚΑΤ.) IV.3. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Η έννοια της επίβλεψης IV.3.0. ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (Π.Δ. 14/7/1999) Άρθρο 327 Έλεγχος εργασιών δόμησης (Άρθρ. 52 παρ. 1 ν.δ. 17.7/ άρθρα 3 και 27 παρ. 1,3 ν. 1577/1985, άρθρο 1 παρ. 1 ν. 1773/1988) (Π.Δ. 14/7/1999) Άρθρο 330 Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας (άρθρο 52 παρ.3 ν.δ.της 177/ , άρθρο 47 παρ. 2 ν.590/1977, άρθρο 9 παρ. 2 ν. 1398/1983, άρθρα 22 παρ. 1, 2 και 29 παρ.7 και 11 ν. 1577/1985, άρθρο 13 παρ.8 ν. 1647/1986, άρθρο 6 παρ. 1 ν.1772/1988, άρθρο 32 παρ.4 ν. Σελίδα 18 από 285

19 1β45/1989, άρθρο 96 παρ.6 και άρθρο 113 παρ. 4ν. 1892/1990, άρθρο 6 παρ.2 ν.2160/1993, άρθρο 2π.δ.8/ ) (Π.Δ. 14/7/1999) Άρθρ. 331 Οικοδομική άδεια Απαιτούμενα στοιχεία για την έκδοση της (άρθρο 53 παρ. 1,2,4 και 5 ν.δ. 17/7/ , άρθρο 1 παρ. 1 ν.δ. 194/1969, άρθρο 9 παρ. 7 ν. 1512/1985, άρθρο 24α παρ. 5 εδάφιο ε ν. 2075/1992, άρθρο 41 παρ. 2 ν. 2145/1993, άρθρα 3 και 8 παρ. 1 π.δ. της 8/ , άρθρο 2 παρ. 8.ν. 2308/1995) (Π.Δ. 14/7/1999) Άρθρο 335 Έλεγχος εφαρμογής της οικοδομικής άδειας (Ν /1/1985) Άρθρο 9. Σύνδεση οικοδομών με τα δίκτυα κλπ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ) ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (Π.Δ. 14/7/1999) Άρθρο 338 Επίβλεψη οικοδομικών εργασιών (Άρθρα 55 και 56 ν.δ. 17.7/ ) (Π.Δ. 14/7/1999) Άρθρο 339 Προσόντα επιβλεπόντων (άρθρα 57 και 58ν.δ. 17.7/ ) (Π.Δ. 14/7/1999) Άρθρο 341 Ευθύνες επιβλεπόντων (άρθρα 1 και 2 β.δ / ) (Π.Δ. 14/7/1999) Άρθρο 342 Αντικατάσταση επιβλεπόντων (άρθρο 3 β.δ / )..242 (Π.Δ. 14/7/1999) Άρθρο 343 Μητρώο επιβλεπόντων (άρθρα 4 και 5 β.δ / ) (ΓΟΚ. 2000) Άρθρο 27 Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του νόμου (Π.Δ.696/74) Άρθρο 92/80 Επίβλεψη της εφαρμογής των επί μέρους μελετών της Οικοδομικής Άδειας Κτιριακών Έργων (Π.Δ. 696/74) Άρθρο Διατάξεις του Π.Δ. 696/74 δια τας μελέτας, ισχυούσας αναλογικώς και δια τας περιπτώσεις της επιβλέψεως (Π.Δ. 696/74) Άρθρο / 82 Διάκριση εξ υπαρχής, επέκταση, μεταρρυθμίσεις ή αποκαταστάσεις ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (Π.Δ.696/74)Άρθρο 95.10/83.8. Επίβλεψη Συγκροτήματος κτιρίων ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Ή ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 95.10/88.1.α. Επίβλεψη Προσθήκης ή επέκτασής σε υφιστάμενο κτιρ. έργο (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 95.10/88.1.β. Επίβλεψη επισκευής σε υφιστάμενο κτιρ. έργο (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 95.10/88.1.γ. Επίβλεψη διαρρύθμισης ή μεταρρύθμισης υφιστάμενου κτιρ. έργου ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ Εγκύκλιος 8/1990 αρ. πρ / παρ. Β (ΤΕΕ ΔΕ Γ47/Σ39/2006 )«Κόστος κατασκευής οικοδομικών έργων (Ν. 2238/94) Άρθρο 35 Προσδιορισμός ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομών Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Αριθ. Πρωτ /2439/Α0012/ΠΟΛ 1277/94 ΦΕΚ 936/Β/ (ΥΠΕΧΩΔΕ Απόφαση 81304/1989 Άρθρο 1 παρ. 9,10) IV.3.3. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ) IV ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ) ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 220. Αντικείμενον-σκοπός Οικοδομικών-Κτιριακών Μελετών ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ) ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Σελίδα 19 από 285

20 (Π.Δ. 14/7/1999) Άρθρο 338 Αντικείμενο Επίβλεψης οικοδομικών εργασιών οικοδομικής αδείας (Άρθρα 55 και 56 ν.δ. 17.7/ ) (Π.Δ. 14/7/1999) Άρθρο 341 Περιεχόμενο της Επίβλεψης και Ευθύνες επιβλεπόντων (άρθρα 1 και 2 β.δ / ) (Π.Δ.696/74) Άρθρο 92/80 Επίβλεψη της εφαρμογής των επί μέρους μελετών της Οικοδομικής Άδειας Κτιριακών Έργων (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 95.10/82 Επίβλεψη Εφαρμογής μελετών δια ανέγερση εξ υπαρχής, επέκταση, μεταρρύθμιση ή αποκατάσταση ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ) (ΥΠ. Αποφ /89 Εγκ. 8/90) Υπολογισμός αμοιβής επίβλεψης Αρχιτεκτονικών Μελετών (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ) Συντελεστές κ και μ, Συντελεστής Σ (Πραγματοποιηθείσα δαπάνη των εκτελεσθεισών εργασιών) ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ (Π.Δ. 14/7/1999) Άρθρο 341 Ευθύνες επιβλεπόντων (άρθρα 1 και 2 β.δ / ) ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 95.4 Περιπτώσεις αυξομειώσεως αμοιβής επιβλέψεως ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Π.Δ. 696/74) Άρθρο 97.1 Τμηματική Πληρωμή αμοιβής επίβλεψης (Π.Δ. 242/84 (ΦΕΚ 96/84 Α)) Άρθρο 1 Είσπραξη από το ΤΕΕ της αμοιβής επίβλεψης και απόδοση στους δικαιούχους ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ (Π.Δ. 14/7/1999) Άρθρο Έλεγχος εφαρμογής της οικοδομικής άδειας (Π.Δ. 242/84 (ΦΕΚ 96/84 Α)) Άρθρο 1 Είσπραξη από το ΤΕΕ της αμοιβής επίβλεψης και απόδοση στους δικαιούχους (ΠΔ ΦΕΚ 795 δ/ άρθρο 7 παρ. 5α) (Α.Ε.Δ. Απόφαση Αρ. 8/ ) Χρόνος έγκρισης λογαριασμών IV ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ) IV ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ) IV ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ) IV.3.4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ) IV ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ (ΑΡΧ. ΦΕΡ. ΚΑΤΑ. ΕΓΚΑΤ) (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ) IV ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ (ΑΡΧ., ΦΕΡ., ΚΑΤΑ., ΕΓΚΑΤ.) VI.1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ (Δ17/01) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ (Δ17/01/117/ΦΝ/332 (ΦΕΚ 862/Β/ )) Άρθρο 12 Αντικείμενο Σκοπός Διοίκησης Έργου (Δ17/01/117/ΦΝ/332 (ΦΕΚ 862/Β/ )) Άρθρο 13 Διοίκηση του Έργου (Δ17/01/117/ΦΝ/332 (ΦΕΚ 862/Β/ )) Άρθρο 14 Καθήκοντα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας των Έργων (ΤΕΕ 7576/ ) Προς τον Υπουργό Οικονομικών «έννοια του όρου Διεύθυνσης εκτέλεσης (διοίκησης) έργου» Διοίκηση Έργου και οι Προϋποθέσεις αμοιβής αυτής κατά το Π.Δ. 696/ Διοίκηση Έργου κατά τις διατάξεις του Ν. 1418/ Τεχνικός Σύμβουλος κατά το Άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 1418/ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Σελίδα 20 από 285

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 1 Αρχή της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2015» Μεταξύ των συμβαλλομένων: 1) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας 2) Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Κορακιάνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK Άρθρο 1 1. Οι αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4178/13 μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και να συμψηφίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 4 ος Όροφος Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 4 ος Όροφος Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 4 ος Όροφος Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100 Αρ. πρωτ.: 2/2013 Κέρκυρα, 08/02/2013 ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες Του πίνακα διανομής

ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες Του πίνακα διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9-9- 2014 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΡ.:13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΡ.:13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.1.1999 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ: Ε41/7 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΡ.:13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78771-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ν. 3919 / 2011 γιατιςαµοιβέςτωνµηχανικών καιν. 4014 / 2011 γιατααυθαίρετα Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ-ΑΜ Λ. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Καβάλα-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Αθήνα,1.12.09 Αρ. Πρωτ.:οικ.8445/B11

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Εγκρίθηκε από το Δ.Σ./ΣΕΠ στη συνεδρίαση της 16.11.1994) Περιεχόμενα Ι. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Δ.Σ./ΣΕΠ... 3 ΑΡΘΡΟ 1 ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16. ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ'αριθμ. 363/2002 Γνωμοδότησης του ΑΤμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16. ΘΕΜΑ: Αποδοχή της υπ'αριθμ. 363/2002 Γνωμοδότησης του ΑΤμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ Ε ΓΕΝ ΓΡΑΜ ΗΜ ΕΡΓΩΝ /ΝΣΗ ΝΟΜ ΣΥΝΤ ΚΑΙ ΚΩ /ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ:γ' Ταχ. /νση:χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 010 64 28 969 FΑΧ: 010 64 64 392 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4030/2011: ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ-Ελεγχος, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ/Πετρελαιοκίνηση/ Συμβούλιο Αρχιτεκτονικης κλπ (556008) Αρθρο :39 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. 1 η Περίπτωση

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. 1 η Περίπτωση ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πληροφορίες: Νομική Υπηρεσία ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Δόμνα Κοκκαλίδου 1ος όροφος, τηλ. 2310 883 109 κάθε Τρίτη και Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο. 7α Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Ο Οδηγός ιαδικασιών Ωρίμανσης Έργων Σχολικών Κτιρίων περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των προπαρασκευαστικών ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Υποέργου 1 «Υπηρεσίες Ενεργειακού - Τεχνικού Συμβούλου» ΑΡΙΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 5028/ 2013 Κ.Α : 15.7311.0005 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙ0 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΠΟ ΣΑΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΣΧΕΔΙ0 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΠΟ ΣΑΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΣΧΕΔΙ0 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΠΟ ΣΑΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα / / 2011 Αρ. πρωτ. οικ. : Προς : Τους αποδέκτες πολεοδομικών Εγκυκλίων Κοιν. : α) Αρμόδιο Υπουργό β) Αρμόδιο Γενικό Γραμματέα ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων.

Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Ειρήνη Τσιάντη, ικηγόρος. Ευθύνες και ποινές στην άσκηση της Επίβλεψης. Η Νοµολογία των Ελληνικών ικαστηρίων. Εισαγωγή Έχει επανειληµµένως αποδειχτεί ότι η ποιότητα του οµηµένου Περιβάλλοντος καθρεπτίζει

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. της 8/13.7.93. Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. (Δ' 795).

Π.Δ. της 8/13.7.93. Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. (Δ' 795). Π.Δ. της 8/13.7.93. Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. (Δ' 795). *** ΠΡΟΣΟΧΗ:Με το άρθρο 22 Ν.3399/2005,ΦΕΚ Α 255/17.10.2005,: "1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Με αφορμή περιπτώσεις αποκλεισμού διαγωνιζόμενων επειδή συμμετείχαν σε

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας ΠΡΟΣ Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας Χρηματοδότηση Ολοκλήρωσης Έργων Υποδομής σε περιοχή Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τα έργα υποδομής που δεν έχουν ολοκληρωθεί σε περιοχή που εντάχθηκε σε σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Ι. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.Σ./ΣΕΠ ΙΙ. ΕΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Ενεκρίθη από το.σ./σεπ στη συνεδρίαση της 16.11.1994)

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Αποχέτευση Λεωνιδίου & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων», με κωδικό MIS 349366,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τοπογραφικές εργασίες κατά την υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1 ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Θέση κτιρίου σε πρώην σύστημα πτερύγων. Έχει εφαρμογή η παρ. 1ε του Αρθ. 14. Δηλαδή το κτίριο δύναται να εφάπτεται στο κοινό όριο, ασχέτως θέσης όμορου κτιρίου. Πράγματι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης

ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης Ιδιωτικά Έργα ηµόσια Έργα Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126/15-9-983) Π..305/96 και σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1013687/164/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΠΟΛ: 1024 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 11218/02.08.2012 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΑΒΙΔΟΥ ΚΙΚΗ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Μελετητής Δημοσίων Έργων Εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών Υπ.Υποδομών Απαιτείται:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Έχοντας υπόψη: ********** - Το άρθρο 76 του ΠΔ 30/1996, σύμφωνα με το οποίο: 1. Η σύσταση αμιγούς επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος 13-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 32010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο για την Oικονομική Επιτροπή Δήμου Διονύσου ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. Μελέτης : 61/2015

Aριθμ. Μελέτης : 61/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΡΑΚΑΣ 16 / 10 /2015 Aριθμ. Μελέτης : 61/2015 «Παροχή Υπηρεσιών Εναρμόνισης περιοχής Ασυρμάτου τμήματος Π.Ε. 1 στα νέα πολεοδομικά δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93) Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών.

ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93) Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93) Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.12 του Αρθ-17 του Ν-1337/83 "Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 689/31.01.2013 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

Μίσθωση και εκμίσθωση αγαθών. 1 Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίσθωση και εκμίσθωση αγαθών. 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Μίσθωση και εκμίσθωση αγαθών 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοθετικό πλαίσιο α) 11389/8-3-1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Β 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Απαιτούμενες Ενέργειες στο Στάδιο Σχεδιασμού και Προγραμματισμού του Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας I. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Aριθμ. Μελέτης: 14/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του

2 ημέρες για κάθε μήνα απασχόλησης (ή 24/12 x μήνες απασχόλησης)(στρογγυ λοποίηση του Πίνακας αδειών υπαλλήλων και εργατών με συνολική υπηρεσία ή προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη μη συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 έτη μη συμπληρωμένα σε οποιονδήποτε εργοδότη ή μέχρι 25 έτη συμπληρωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ της 8-7-93 Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 30-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα