MHN MA O. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ. Ανακοµιδή τ ν λειψάνων Αθανασίου. (Τ.Μ.Ε., 2ας Μα ου Περίπτ. 5, 6).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MHN MA O. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ. Ανακοµιδή τ ν λειψάνων Αθανασίου. (Τ.Μ.Ε., 2ας Μα ου Περίπτ. 5, 6)."

Transcript

1 MHN MA O EXøN HMEPA ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ιερεµίου το Προφήτου, Ισιδώρας Οσίας. Παναρέτου - πισκ που Πάφου (1791). Η κολουθία το Αγίου Παναρέτου ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ. Ανακοµιδή τ ν λειψάνων Αθανασίου το Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρείας. Ηχος δ. Εωθιν ν Ζ. (Τ.Μ.Ε., 2ας Μα ου Περίπτ. 5, 6). Απολυτίκιον: Τ Σα άτ ω σπέρας. Θ ΩΡΑ. «Μεσο σης τ ς ορτ ς...» «Τ ς ορτ ς τ ς νοµικ ς...» (µικρά) «Ο ναστάς...». Εσπέρια: ξα: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Αναστάσιµα 4, τ ς Σαµαρείτιδος κ το Πεντηκοσταρίου Ιδι µελα «Επί τήν πηγήν πέστη...» 3 καί το Αγίου Προσ µοια «ιωγ- µο ς καρτέρησας...» 3. Το Πεντηκοσταρίου «Παρά τ φρέαρ το Ιακώ...».

2 Καί ν ν: Ε σοδος: Απ στιχα: ξα: Καί ν ν: Απολυτίκια: Τ α Θεοτοκίον του δ χου «Ο διά σέ Θεοπάτωρ...». «Φ ς λαρ ν...» καί τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...». Τ Αναστάσιµον στιχηρ ν «Κ ριε νελθών ν τ Σταυρ...» καί τά στιχηρά το Πάσχα «Πάσχα Ιερ ν...» µετά τ ν στίχων α τ ν. Το Αγίου «Πάλιν µ ν χρυσο ας Νε λος...». Μεσοπεντηκοστ ς «Μεσο σης τ ς ορτ ς...» (ζήτει το το ε ς τά Απ στιχα το Εσπερινο τ ς Σαµαρείτιδος). «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον Τ Αναστάσιµον «Τ φαιδρ ν τ ς ναστάσεως...» ξα το Αγίου «Στ λος γέγονας ρθοδοξίας...», Καί ν ν «Μεσο σης τ ς ορτ ς...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». 261 Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ. Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών «Τριάδα Θεαρχικήν δοξάσωµεν...» καί τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...». Τρισάγιον καί Απολυτίκιον το Αγίου «Στ λος γέγονας ρθοδοξίας...». Απολυτίκια: Καθίσµατα: Καν νες: Απ γ Ωδ ς: ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Ως ν τ Εσπεριν. Τά Αναστάσιµα κατά σειράν ς ν τ Πεντηκοσταρί ω. Τά Ε λογητάρια, Υπακοή καί ο Ανα αθµοί το δ χου καί πασα τάξις το Εωθινο (Ζ ) Ε αγγελίου. Το Πάσχα καί τ ς Θεοτ κου κ το Πεντηκοσταρίου. ( Οπου ν ορτάζηται Αγιος ψάλλεται καί Κανών το Αγίου). Τ Κοντάκιον καί Ο κος το Αγίου, τ

3 262 Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Αντί Τιµιωτέρας: Εξαποστειλάρια: Κάθισµα το Αγίου καί τ Κάθισµα το Πεντηκοσταρίου «Αγαλλιάσθω ο ραν ς...». Τ Κοντάκιον καί Ο κος το Πεντηκοσταρίου. Τ Συναξάριον τ ς µέρας καί τ π - µνηµα το Πεντηκοσταρίου. Το Πάσχα «Αναστάσεως µέρα...». Η Θ Ωδή το Καν νος το Πάσχα, τ ς Θεοτ κου µετά τ ν Μεγαλυναρίων ς ν τ Κυριακ τ ν Μυροφ ρων. Κατα ασία: «Ο Αγγελος α... Φωτίζου, φωτίζου...». Το Πάσχα «Σαρκί πνώσας ς θνητ ς...», το Αγίου «Αρχιερέων τ κλέος...», τ ς Σαµαρείτιδος «Σαµάρειαν κατέλα ες...» καί τ ς Μεσοπεντηκοστ ς «Μεσο σης παραγέγονας...». Α νοι: Αναστάσιµα 3, το Αγίου Προσ µοια «Το ς πυρίνοις σου δ γµασι...» 3 καί τά 4 στιχηρά το Πάσχα «Πάσχα ερ ν...» µετά τ ν στίχων α τ ν. ξα: Τ ς Σαµαρείτιδος «Η πηγή τ ς ζωαρχίας...». Καί ν ν: «Αναστάσεως µέρα...». οξολογία: Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...» ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αντίφωνα: Το Πάσχα. Ε σοδικ ν: Το Πάσχα. Απολυτίκια (µετά τήν Ε σοδον): «Τ φαιδρ ν τ ς Αναστάσεως...», «Μεσο σης τ ς ορτ ς...», το Αγίου «Στ λος γέγονας ρθοδοξίας...», το Απ. Βαρνά α καί τ το Ναο. «Ε καί ν τάφ ω...». Τρισάγιον Απ στολος: Το Αγίου: «Αδελφοί, µνηµονε ετε τ ν γου- µένων µ ν...» ( Ε ρ. ιγ 7-16).

4 263 Ε αγγέλιον: Κυριακ ς τ ς Σαµαρείτιδος: «Ερχεται Ιησο ς ε ς π λιν τ ς Σαµαρείας...» ( Ιω. δ 5-42). Ε ς τ Εξαιρέτως: «Ο Αγγελος α... Ε φραίνου, γάλλου...». Κοινωνικ ν: «Σ µα Χριστο...» Αντί το «Ε δοµεν τ φ ς...»: «Χριστ ς νέστη...» «Ε η τ νοµα Κυρίου...» «Ο ναστάς κ νεκρ ν...». Η Ακολουθία το Αγίου Θεοφάνους ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. Αναγνώσµατα καθηµεριν ν: Απ στολοι τ ς σειρ ς Ε Ε δοµάδος Πράξεων καί Ε αγγέλια Ε Ε δοµάδος Ιωάννου. 3. ΕΥΤΕΡΑ. Τιµοθέου καί Μα ρας µαρτ ρων. 4. ΤΡΙΤΗ. Πελαγίας µάρτυρος, Ιλαρίωνος, Νικηφ ρου µαρτ ρων. 5. ΤΕΤΑΡΤΗ. Η π δοσις τ ς ορτ ς τ ς Μεσοπεντηκοστ ς. Ε ρήνης µεγαλοµάρτυρος. Η κολουθία τ ς γίας Ε ρήνης ε ρίσκεται καί ε ς τά Κ πρια Μηνα α. Ψάλλονται παντα τά τ ς ορτ ς τ ς Μεσοπεντηκοστ ς ν συνδυασµ µετά τ ς Αγίας Ε ρήνης. Ε ς τ ν Εσπεριν ν: Ε ς τά Εσπέρια: ξα τ ς Αγίας, Καί ν ν τ ς ορτ ς. Αναγνώσµατα τ ς Αγίας. ξα Αποστίχων τ ς Αγίας, Καί ν ν τ ς ορτ ς. Απολυτίκια: «Μεσο σης τ ς ορτ ς...», ξα τ ς Αγίας, Καί ν ν «Μεσο σης τ ς ορτ ς...». Ε ς τ ν Ορθρον: Καθίσµατα τ ς Αγίας καί ντί Καί ν ν τ ς ορτ ς. Κατα- ασίαι: Μεσοπεντηκοστ ς ς ν τ κυριων µ ω µέρ α µετά τ ς Θ Ωδ ς καί τ ν δ ο καν νων. Εξαποστειλάρια: τ ς Μεσοπεντηκοστ ς καί τ ς Αγίας. Ε ς το ς Α νους τά 3 Προσ µοια τ ς Μεσοπεντηκοστ ς ε ς 4 καί τά τ ς Αγίας 4. ξα τ ς Αγίας, Καί ν ν τ ς Μεσοπεντηκοστ ς. οξολογία µεγάλη.

5 264 Ε ς τήν Θείαν Λειτουργίαν: Αντίφωνα καί Ε σοδικ ν το Πάσχα. Απ στολος καί Ε αγγέλιον τ ς Αγίας. Ε ς τ «Εξαιρέτως...» «Αλλ τριον τ ν µητέρων...». Κοινωνικ ν «Ο τρώγων µου τήν σάρκα...», «Χριστ ς Ανέστη...». «Ο ναστάς κ νεκρ ν...». 6. ΠΕΜΠΤΗ. Ιώ το πολυάθλου. Σεραφείµ σίου το ν τ ρει οµ- ο ς. 7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ανάµνησις το ν ο ραν φανέντος σηµείου το Τιµίου Σταυρο. Ακακίου, Κοδράτου, Μαξίµου µαρτ ρων. 8. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Απ δοσις τ ς ορτ ς τ ς Σαµαρείτιδος. Ιωάννου το Θεολ γου καί Ε αγγελιστο, Αρσενίου το Μεγάλου. Πανηγυρίζει Καθεδρικ ς Να ς Αγίου Ιωάννου Λευκωσίας. Πλήρης κολουθία το Ε αγγελιστο ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. (Πρ λ. Τυπικήν ιάταξιν, Τ.Μ.Ε. Τυπ. 23ης Απριλ. Περίπτ. Η 21, 22 καί ποσηµ 5 κατ ναλογίαν). Απολυτίκιον: Τ Παρασκευ σπέρας: Θ Ωρ α «Τ φαιδρ ν τ ς ναστάσεως...». «Πίστει λθο σα ν τ φρέατι...» (µικρά) «Ο ναστάς κ νεκρ ν...» Εσπέρια: ξα: Καί ν ν: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς Τά 3 προσ µοια το Αποστ λου «Ο θεατής τ ν ρρήτων...» καί τά τρία προσ µοια το Αγίου «Πάτερ θε φρον Αρσένιε...». Το E αγγελιστο «Τ ν υ ν τ ς ροντ ς...». Μεθέορτον «Παρά τ φρέαρ το Ιακώ...»

6 Ε σοδος: Απ στιχα: ξα: Καί ν ν: Απολυτίκια: (ζήτει ν τ Πεντηκοσταρί ω τ Παρασκευ τ ς Σαµαρείτιδος σπέρας). «Φ ς λαρ ν...» τ Προκείµενον τ ς µέρας καί τά Αναγνώσµατα το Αποστ λου. Τά 3 Προσ µοια το Αποστ λου «ε τε τ ς σοφίας τ ν υθ ν...». Το Αποστ λου «Απ στολε Χριστο...». Μεθέορτον «Ως φθη ν σαρκί...» (ζήτει ν τ Πεντηκοσταρί ω τ Παρασκευ τ ς Σαµαρείτιδος σπέρας). «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον Τ Αναστάσιµον «Τ φαιδρ ν τ ς Αναστάσεως...», ξα το Αποστ λου «Απ στολε Χριστ...», Καί ν ν «Πάντα πέρ ννοιαν...». «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». 265 Τ Σα άτ ω πρω. Εν τ Μεσονυκτικ. Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Λιτή το Αποστ λου, ξα, Καί ν ν «Αγαλλιάσθω σήµερον...» (ζήτει ξα Λιτ ς το Εσπερινο το Σα άτου τ ς Σαµαρείτιδος). Τρισάγιον καί τ Απολυτίκιον το Αποστ λου. Απολυτίκια: Καθίσµατα: Ανα αθµοί: Ε αγγέλιον το Ορθρου: Ο Ν Ψαλµ ς: ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Ως ν τ Εσπεριν. Το Αποστ λου καί νά ν τ ν Μεθε ρτων ντί Θεοτοκίων (ζήτει ν τ Πεντηκοσταρί ω τ Σα άτ ω µετά τήν τ ς Σαµαρείτιδος). Τ α Αντίφωνον τ ν Ανα αθµ ν το δ χου. Τ Προκείµενον «Ε ς π σαν τήν γ ν...». Το Αποστ λου (ΙΑ Εωθιν ν) «Ανάστασιν Χριστο...». (Χ µα). ξα «Τα ς το Αποστ λου...» Καί ν ν «Τα ς τ ς Θεοτ κου...» «Ελέησ ν µε Θε ς... Τήν τ ν Αποστ λων κρ τητα...»

7 266 Καν νες: Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Η Τιµιωτέρα: Εξαποστειλάρια: Α νοι: ξα: Καί ν ν: οξολογία: (ζήτει ε ς τήν Λιτήν ν τ Μηναί ω). Το Αποστ λου «Ως καθαρ ς γαπη- µένος...». Τά Καθίσµατα το Μηναίου καί τ κάθισµα τ ς Κυριακ ς τ ς Σαµαρείτιδος «Αγαλλιάσθω ο ραν ς...» (ζήτει τήν Κυρ. Σαµαρ. Μετά τήν γ Ωδήν). Κοντάκιον καί Ο κος το Αποστ λου. Τ Συναξάριον τ ς µέρας. Το Πάσχα «Αναστάσεως µέρα...». Καί Κατα ασία «Ο Αγγελος α... Φωτίζου, φωτίζου...». Το Αποστ λου «Θεολογ ν ρ ντησας...», το Οσίου «Τ το εσπ του Οσιε...» καί τ ς Σαµαρείτιδος «Σαµάρειαν κατέλα ες...». Τά 3 Προσ µοια το Αποστ λου «Μάκαρ Ιωάννη πάνσοφε...» ε ς 4. Το Αποστ λου «Ε αγγελιστά Ιωάννη...». Μεθέορτον «Η πηγή τ ς ζωαρχίας...» (ζήτει τήν Κυριακήν τ ς Σαµαρείτιδος. ( ξα A νων) Μεγάλη καί τ Απολυτίκιον το Αποστ λου. Αντίφωνα: Ε σοδικ ν: Απολυτίκια: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Το Πάσχα. Το Πάσχα «Εν Εκκλησίαις ε λογε τε...». «Τ φαιδρ ν...», το Αποστ λου «Απ στολε Χριστ...» καί τ το Ναο. «Ε καί ν τάφ ω...». Τρισάγιον. Απ στολος: Το Αποστ λου (Α Καθ. Ιωάν. α 1-7). Ε αγγέλιον: Το Αποστ λου: ( Ιω. ιθ 25-27, κα 24-25). Ε ς τ Εξαιρέτως: «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Ε ς π σαν τήν γ ν...». Αντί το «Ε δοµεν τ φ ς»: «Χριστ ς νέστη...».

8 267 «Ε η τ νοµα Κυρίου» «Ο ναστάς...». 9. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ. Ησα ου Προφήτου, Χριστοφ ρου µάρτυρος. Ηχος πλ. α. Εωθιν ν Η. Σήµερον γει τά νοµαστήριά του Θεοφιλέστατος Χωρεπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφ ρος. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. Πεντηκοσταρίου 29, 30, 31). Απολυτίκιον: Τ Σα άτ ω σπέρας : Θ ΩΡΑ. «Τ φαιδρ ν τ ς ναστάσεως...». «Πίστει λθο σα ν τ φρέατι...» (µικρά) «Ο ναστάς κ νεκρ ν...» Εσπέρια: ξα: Καί ν ν: Ε σοδος: Απ στιχα: ξα: Καί ν ν: Απολυτίκια: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον Αναστάσιµα στιχηρά 7 καί τά δ ο Ιδι µελα το Τυφλο ε ς 3. Το Τυφλο «Κ ριε παράγων ν τ δ...». Τ α Θεοτοκίον το πλ. α χου «Εν τ Ερυθρ θαλάσσ η...». «Φ ς λαρ ν...» καί τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...». Τ ναστάσιµον στιχηρ ν «Σέ τ ν σαρκωθέντα...» καί τά στιχηρά το Πάσχα «Πάσχα - ερ ν...» µετά τ ν στίχων α τ ν. Το Τυφλο «ικαιοσ νης λιε...». «Αναστάσεως µέρα...» «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον. «Τ ν συνάναρχον Λ γον...», ξα, Καί ν ν «Χα ρε π λη Κυρίου...». «Ο ναστάς κ νεκρ ν...».

9 268 Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ. Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών «Κράτος τ ς νιαίας...» ξα τ ν τ Πεντηκοσταρί ω τ ς Λιτ ς: «Ολον τ ν ίον, Τυφλ ς...», Καί ν ν «Νε σον παρακλήσεσι...». Τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...», τ Τρισάγιον καί Υπακοή «Αγγελικ ράσει...». Απολυτίκια: Καθίσµατα: ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. «Τ ν συνάναρχον Λ γον...», ξα τ α τ, Καί ν ν «Χα ρε π λη Κυρίου...». Τά Αναστάσιµα κατά σειράν ς ν τ Πεντηκοσταρί ω. Τά Ε λογητάρια, Υπακοή καί ο Ανα αθµοί το πλ. α χου καί πασα τάξις το Εωθινο (Η ) Ε αγγελίου. Καν νες: Το Πάσχα καί τ ς Θεοτ κου, κ το Πεντηκοσταρίου. Απ γ Ωδ ς: Τ Κάθισµα το Πεντηκοσταρίου «Ο τ ν - λων εσπ της καί ποιητής...» (δίς). Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Αντί Τιµιωτέρας: Εξαποστειλάρια: Α νοι: Κοντάκιον καί Ο κος το Τυφλο. Τ Συναξάριον τ ς µέρας καί τ π µνηµα το Πεντηκοσταρίου. «Τ Σωτ ρι Θε...» Η Θ Ωδή το Καν νος το Πάσχα καί τ ς Θεοτ κου µετά τ ν Μεγαλυναρίων ς ν τ Κυριακ τ ν Μυροφ ρων. Η Κατα ασία: «Σέ τήν πέρ νο ν καί λ γον...». Το Πάσχα «Σαρκί πνώσας ς θνητ ς...», καί τά δ ο το Τυφλο «Το ς νοερο ς µου φθαλµο ς...» καί «Παράγων Σωτήρ - µ ν...». Αναστάσιµα στιχηρά 4 καί τά 4 στιχηρά το Πάσχα «Πάσχα ερ ν...» µετά τ ν στίχων α τ ν.

10 ξα: Καί ν ν: οξολογία: 269 Το Τυφλο : «Τίς λαλήσει τάς δυναστείας σου Χριστέ...». «Αναστάσεως µέρα...». Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...» Αντίφωνα: Ε σοδικ ν: Απολυτίκια: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Το Πάσχα. Το Πάσχα. «Τ ν συνάναρχον Λ γον...», το Απ. Βαρνά- α καί τ το Ναο. «Ε καί ν τάφ ω...». Τρισάγιον. Απ στολος: Κυριακ ς το Τυφλο «Εγένετο πορευοµένων µ ν...» (Πρ. ιστ 16-34). Ε αγγέλιον: Κυριακ ς το Τυφλο «Παράγων Ιησο ς...» ( Ιω. θ 1-38). Ε ς τ Εξαιρέτως: «Ο Αγγελος α... Φωτίζου, φωτίζου...». Κοινωνικ ν: «Σ µα Χριστο...» Αντί το «Ε δοµεν τ φ ς...»: «Χριστ ς νέστη...» «Ε η τ νοµα Κυρίου...» καί Απ λυσις «Ο ναστάς κ νεκρ ν...». Αναγνώσµατα καθηµεριν ν: Απ στολοι τ ς σειρ ς Στ Ε δοµάδος Πράξεων καί Ε αγγέλια Στ Ε δοµάδος Ιωάννου. 10. ΕΥΤΕΡΑ. Σίµωνος Αποστ λου το Ζηλωτο. 11. ΤΡΙΤΗ. Μωκίου εροµάρτυρος. Μεθοδίου καί Κυρίλλου φωτιστ ν τ ν Σλά ων. Τά γκαίνια τ ς Κωνσταντινουπ λεως. 12. ΤΕΤΑΡΤΗ. Η π δοσις τ ς ορτ ς το Πάσχα. Επιφανίου Αρχιεπισκ που Κ πρου καί Γερµανο Αρχιεπισκ που Κωνσταντινουπ λεως. Σήµερον γει τά νοµαστήριά του Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λήδρας κ. Επιφάνιος.

11 270 Η κολουθία το Αγίου Επιφανίου ( κ τ ν Κυπρίων Μηναίων) συµψάλλεται µετά τ ς Αναστασίµου κολουθίας τ ς Αποδ σεως το Πάσχα ς κολο θως: (Τ.Μ.Ε. Μα ου ( Αγ. Αθανασίου) Περίπτ. ε 8, 9). Απολυτίκια: Τ Τρίτ η σπέρας: Θ ΩΡΑ. «Τ ν συνάναρχον Λ γον...». «Τ ς ψυχ ς τά µµατα...». (µικρά) «Ο Αναστάς κ νεκρ ν...». ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Μετά τ «ξα τ γί α καί µοουσί ω...», τ «Χριστ ς Ανέστη...» (δεκάκις), Μεγάλη Συναπτή καί κφώνησις «Οτι πρέπει σοι...», ς ν τ Ορθρ ω το Πάσχα. Εσπέρια: Τά 6 Αναστάσιµα το α χου «Τάς σπερινάς µ ν ε χάς...» (ζήτει καί τ Τρίτ η τ ς Στ Ε δ. σπέρας ν τ Πεντηκοσταρί ω) καί τά 4 στιχηρά προσ µοια το Αγίου Επιφανίου «Ν µος ν γράµµατι...». ξα: Το Αγίου «Ε καί Μωσαϊκο ς ν µοις πέκυψας...». Καί ν ν: «Τήν παγκ σµιον δ ξαν...». Ε σοδος: «Φ ς λαρ ν...» τ Προκείµενον τ ς µέρας «Τ λε ς σου Κ ριε...» καί τά Αναγνώσµατα το Αγίου (Κ πρια Μηνα α). Απ στιχα: Τ Αναστάσιµον Στιχηρ ν «Τ πάθει σου Χριστέ...» καί τά 4 στιχηρά το Πάσχα «Πάσχα ερ ν...» µετά τ ν στίχων α τ ν. ξα: Το Αγίου «Τ ς Ορθοδ ξου πίστεως...». Καί ν ν: «Αναστάσεως µέρα...» τ «Χριστ ς νέστη...», τ Απολυτίκιον το Αγίου καί α θις «Χριστ ς Ανέστη...» καί ε θ ς «Ο ναστάς...» (διαλογική ς ν τ Κυριακ το Πάσχα).

12 Τ Τετάρτ η πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Αναγινώσκεται Θ το Πάσχα. 271 ΟΡΘΡΟΣ Μετά τ «ξα τ γί α καί µοουσί ω...», τ «Χριστ ς Ανέστη...» (δεκάκις), Μεγάλη Συναπτή καί κφώνησις «Οτι πρέπει σοι...», ς ν τ Εσπεριν. Ανα αθµοί: Τ α Αντίφωνον τ ν Ανα αθµ ν το δ χου. Τ Προκείµενον «Ο ερε ς σου Κ ριε...». Ε αγγέλιον το Ορθρου: «Ο µή ε σερχ µενος διά τ ς θ ρας...» ( Ιωάν. ι 1-9) (13 η Νοεµ ρίου) «Ανάστασιν Χριστο...». Ο Ν Ψαλµ ς: (Χ µα). ξα «Τα ς το Ιεράρχου...» Καί ν ν «Τα ς τ ς Θεοτ κου...» «Ελέησ ν µε Θε ς... Τ ν Ιεράρχην το Χριστο...» (Κ πρια Μηνα α). Καν νες: Το Πάσχα καί το Αγίου. Εν κάστ η Ωδ Κατα ασία, τ «Χριστ ς Ανέστη...» γ καί τ «Αναστάς Ιησο ς...» καί Α τησις ς ε θισται. Απ γ Ωδ ς: Η Υπακοή το Πάσχα «Προλα ο σαι τ ν Ορθρον...» καί τ Κοντάκιον το Αγίου χ µα. Αφ στ Ωδ ς: Κοντάκιον καί Ο κος το Πάσχα. Τ Συναξάριον τ ς µέρας καί τ Ανάστασιν Χριστο θεασάµενοι...» (τρίς) καί «Αναστάς Ιησο ς...» ( παξ). Θ Ωδή: Η το Πάσχα µετά τ ν Μεγαλυναρίων καί Κατα ασία «Ο Αγγελος α... Φωτίζου, φωτίζου...». Εξαποστειλάρια: Τ το Πάσχα «Σαρκί πνώσας...», το Αγίου «Οτε Χριστ ν πέγνωκας...» καί α θις τ το Πάσχα. Α νοι: Αναστάσιµα α χου 3, το Αγίου «Πάτερ σοφέ Επιφάνιε...» 3 καί τά 4 στιχηρά το Πάσχα «Πάσχα ερ ν...» µετά τ ν στίχων α τ ν.

13 272 ξα, Καί ν ν: «Αναστάσεως µέρα...» µέχρι το «Καί ο τω οήσωµεν», π τε Χορ ς ψάλλει τ «Χριστ ς Ανέστη...» τ πο ον παναλαµ άνει α καί πάλιν Χορ ς καί ο τως ρχεται Θ. Λειτουργία διά τ ς κφωνήσεως π το Ιερέως το «Ε λογηµένη Βασιλεία...» καί τ Xριστ ς Aνέστη...» δεκάκις ς ν τ Kυριακ το Πάσχα. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Αντίφωνα: Το Πάσχα. Ε σοδικ ν: Το Πάσχα «Εν Εκκλησίαις ε λογε τε...». Απολυτίκια µετά τήν Ε σοδον: «Χριστ ς Ανέστη...», «Προλα ο σαι τ ν Ορθρον...» καί το Αγίου Επιφανίου «Θείας πίστεως...». «Ε καί ν τάφ ω...». Αντί Τρισαγίου: «Οσοι ε ς Χριστ ν...». Απ στολος: Το Αγίου: «Τέκνον Τιµ θεε, δίωκε δικαιοσ νην...» (Α Τιµ. στ 11-16). Ε αγγέλιον: Το Αγίου: «Εγώ ε µι θ ρα...» ( Ιω. ι 9-16). Ε ς τ Εξαιρέτως: «Ο Αγγελος α... Φωτίζου, φωτίζου...». Κοινωνικ ν: «Σ µα Χριστο µεταλά ετε, πηγ ς θανάτου γε σασθε. Αλληλο ϊα». Αντ το «Ε δοµεν τ φ ς»:«χριστ ς νέστη...». Αντί το «Ε η τ νοµα Κυρίου»: «Χριστ ς Ανέστη...» τρίς. (Χ µα). «Ο ναστάς...» (διαλογική ς ν τ Κυριακ το Πάσχα). Σήµερον γίνεται κατάλυσις χθ ος 13. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗ- ΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Γλυκερίας µάρτυρος, Σεργίου µολογητο.

14 (Τ.Μ.Ε. Τυπ. Πεντηκοσταρίου 38, 39, 40). 273 µάδι. Τ Τετάρτ η σπέρας: Θ ΩΡΑ. Αναγινώσκεται Θ το Πάσχα, ς καί ν τ ιακαινησίµ ω δο- ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Μετά τ «Ε λογητ ς Θε ς...» ε θ ς «ε τε προσκυνήσωµεν...» (τρίς) καί Προοιµιακ ς. Εσπέρια: Τά 5 Στιχηρά Ιδι µελα τ ς ορτ ς «Ο Κ ριος νελήφθη ε ς ο ρανο ς...» κτλ, ε ς 6, δευτερο ντες τ πρ τον. ξα, Καί ν ν: Τ Ιδι µελον «Τ ν κ λπων τ ν πατρικ ν µή χωρισθείς...». Ε σοδος: «Φ ς λαρ ν...», τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Θε ς ν τ ν µατί σου...» καί τά Αναγνώσµατα. Απ στιχα: Τά 3 Στιχηρά Ιδι µελα «Ετέχθης ς α τ ς - θέλησας...» κτλ, µετά στίχων: Ε ς τ «Πάντα τά θνη, κροτήσατε χε ρας, λαλάξατε τ Θε- τ Σωτ ρι µ ν» καί ε ς τ γ «Ανέ η Θε- ς, ν λαλαγµ Κ ριος ν φων σάλπιγγος». ξα, Καί ν ν: Τ Ιδι µελον «Ανέ η Θε ς ν λαλαγµ...» «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον Απολυτίκιον: «Ανελήφθης ν δ ξ η...» (τρίς). «Ο ν δ ξ η ναληφθείς φ µ ν ε ς το ς ο ρανο ς καί ν δεξι καθίσας το Θεο καί Πατρ ς, Χριστ ς ληθιν ς Θε ς...». Τ Πέµπτ η πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ «Ε λογητ ς...» ε θ ς Τρισάγιον, Ν Ψαλµ ς καί τά διά τήν Λιτήν τ ς ορτ ς 6 Ιδι µελα. «Ανελθών ε ς ο ρανο ς...» κτλ. µετά το ξα, Καί ν ν «Κ ριε, τ µυστήριον...». Τρισάγιον καί τ Απολυτίκιον «Ανελήφθης ν δ ξ η...».

15 274 Απολυτίκιον: Καθίσµατα: Ανα αθµοί: Προκείµενον: Στίχος: Ε αγγέλιον Ορθρου: Ο Ν Ψαλµ ς: Καν νες: Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Αντί τ ς Τιµιωτέρας: Εξαποστειλάριον: Α νοι: ξα, Καί ν ν: ΟΡΘΡΟΣ. Εξάψαλµος. Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» «Ανελήφθης ν δ ξ η...» (τρίς). Τ ς ορτ ς κ δευτέρου καστον. Τ α ντίφωνον τ ν Ανα αθµ ν το δ χου. «Ανέ η Θε ς ν λαλαγµ, Κ ριος ν φων σάλπιγγος». «Πάντα τά θνη κροτήσατε χε ρας, λαλάξατε τ Θε τ Σωτ ρι µ ν». Τ ς ορτ ς τ Γ Εωθιν ν «Αναστάς Ιησο ς πρω πρώτ η Σα άτου...» (Μάρκ. ις, 9-20). «Ανάστασιν Χριστο θεασάµενοι...». (Χ µα). ξα «Τα ς τ ν Αποστ λων...». Καί ν ν «Τα ς τ ς Θεοτ κου...», «Ελέησ ν µε Θε ς...» καί τ Ιδι µελον «Σήµερον ν ο ρανο ς...». Αµφ τεροι τ ς ορτ ς. Ο α µετά τ ν Ε ρµ ν, ε ς 6, καί, ε ς 4, νευ στίχων. «Επι άς ν νεφέλαις τ ν ο ραν ν...» ( παξ). Κοντάκιον καί Ο κος τ ς ορτ ς. Συναξάριον τ ς µέρας κ το Μηναίου καί τ Υπ µνηµα το Πεντηκοσταρίου. «Θεί ω καλυφθείς...». Η Θ Ωδή µφοτέρων τ ν Καν νων, α µετά τ ν ε ρµ ν νευ Στίχου Προϋµνίου καί µετά τ ν Μεγαλυναρίων «Αγγελοι τήν νοδον...», ξα, Καί ν ν, τ Θεοτοκίον, καί κατα ασία: «Χαίροις νασσα...». «Τ ν Μαθητ ν ρώντων Σε νελήφθης...» (τρίς). Τά 3 Στιχηρά Προσ µοια τ ς ορτ ς «Αγγελικ ς ο ν κ σµ ω...» κτλ. ε ς 4. Τ Ιδι µελον «Ετέχθης...».

16 οξολογία: Μεγάλη «Ανελήφθης ν δ ξ η...». 275 Αντίφωνα: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς ορτ ς. Αντίφωνον Α. ñ Πάντα τά θνη κροτήσατε χε ρας, λαλάξατε τ Θε ν φων γαλλιάσεως. ñ Οτι Κ ριος ψιστος, φο ερ ς, Βασιλε ς µέγας πί π σαν τήν γ ν. ñ Υπέταξας λαο ς µ ν, καί θνη π το ς π δας µ ν. ñ ξα, Καί ν ν. «Τα ς πρεσ είαις τ ς Θεοτ κου...» Αντίφωνον Β. ñ Μέγας Κ ριος, καί α νετ ς σφ δρα. ñ Ο Θε ς ν τα ς άρεσιν α τ ς γινώσκεται. ñ Οτι δο ο ασιλε ς τ ς γ ς συνήχθησαν. «Σ σον µ ς Y έ Θεο, ν δ ξ η ναληφθείς φ µ ν ε ς το ς ο ρανο ς...». ξα, Καί ν ν: «Ο Μονογενής Υ ς...» Αντίφωνον Γ. Ηχος δ. ñ Ακο σατε τα τα πάντα τά θνη. ñ Τ στ µα µου λαλήσει σοφίαν, καί µελέτη τ ς καρδίας µου σ νεσιν. ñ Κλιν ε ς παρα ολήν τ ο ς µου, νοίξω ν ψαλτηρί ω τ πρ ληµά µου. «Τα ς πρεσ είαις τ ς Θεοτ κου...» Ε σοδικ ν: «Ανέ η Θε ς ν λαλαγµ Κ ριος ν φων σάλπιγγος. Σ σον µ ς, Υ έ Θεο, ν δ ξ η

17 276 Απολυτίκιον: Απ στολος: Ε αγγέλιον: Ε ς τ Εξαιρέτως: Κοινωνικ ν: ναληφθείς φ µ ν ε ς το ς ο ρανο ς, ψάλλοντάς Σοι, Αλληλο ϊα». «Ανελήφθης ν δ ξ η...». «Τήν πέρ µ ν πληρώσας ο κονοµίαν...». Τρισάγιον. Τ ς Εορτ ς: «Τ ν µέν πρ τον λ γον ποιησάµην...» (Πράξ. α, 1-12). Τ ς Εορτ ς: «Αναστάς Ιησο ς κ νεκρ ν...» (Λουκ. κδ, 36-53). (Στ Eωθιν ν) «Σέ τήν πέρ νο ν...». «Ανέ η Θε ς ν λαλαγµ Κ ριος ν φων σάλπιγγος. Αλληλο ϊα». «Ανελήφθης ν δ ξ η...», «Ε η τ νοµα Κυρίου...». Η το Εσπερινο. Σηµείωσις: Απ σήµερον µέχρι τ ς ποδ σεως τ ς ορτ ς τ ς Αναλήψεως: Η ν τ Εσπεριν τ ς ορτ ς. Κατα ασίαι: «Θεί ω καλυφθείς...» Η Τιµιωτέρα. Ε σοδικ ν: «ε τε προσκυνήσωµεν... ν δ ξ η ναληφθείς...» «Τήν πέρ µ ν πληρώσας...» Ε ς τ Εξαιρέτως: «Αξι ν στιν...» Κοινωνικ ν: Τ ς µέρας. Αντί το «Ε δοµεν τ φ ς...»: «Ανελήφθης ν δ ξ η...». Ως ν τ Εσπεριν. 14. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ισιδώρου µάρτυρος, Θεράποντος εροµάρτυρος. Η Ακολουθία το Αγίου Θεράποντος ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α.

18 ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Παχωµίου το Μεγάλου, Αχιλλείου Λαρίσης, Πανηγυρίου σίου. Η Ακολουθία το Οσίου Πανηγυρίου ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 16. ΚΥΡΙΑΚΗ. Τ ν Αγίων 318 Θεοφ ρων Πατέρων τ ς ν Νικαί α Α Ο κουµενικ ς Συν δου. Θεοδώρου το γιασµένου, Αλεξάνδρου Ιεροσολ - µων. Ηχος πλ.. Εωθιν ν Ι. Απολυτίκιον: Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ «Ανελήφθης ν δ ξ η...». «Τήν πέρ µ ν πληρώσας...». (µικρά), τ ς ορτ ς. Εσπέρια: ξα: Καί ν ν: Ε σοδος: Απ στιχα: ξα: Καί ν ν: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Στιχηρά Αναστάσιµα «Νίκην χων Χριστέ...» κτλ. : 3, Στιχηρά Ιδι µελα τ ς Αναλήψεως «Ο Κ ριος νελήφθη ε ς ο ρανο ς...» κτλ. 3, Στιχηρά Προσ µοια τ ν Πατέρων «Εκ γαστρ ς τέχθης πρ ωσφ ρου...» 4. Τ Ιδι µελον τ ν Πατέρων «Τάς µυστικάς σήµερον...». Τ α Θεοτοκίον το πλ. χου «Τίς µή µακαρίσει σε...». «Φ ς λαρ ν...», τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...» καί τά Αναγνώσµατα. Τά Αναστάσιµα. Τ Ιδι µελον τ ν Πατέρων «Τήν τήσιον µνήµην...». Τ Ιδι µελον τ ς ορτ ς «Κ ριε, τ µυστήριον...». «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον

19 278 Απολυτίκια: Τ Αναστάσιµον «Αγγελικαί δυνάµεις...» ξα, τ ν Πατέρων «Υπερδεδοξασµένος ε...», Καί ν ν, τ ς ορτ ς «Ανελήφθης ν δ ξ η...». «Ο ναστάς κ νεκρ ν καί ν δ ξ η ναληφθείς φ µ ν ε ς το ς ο ρανο ς καί ν δεξι- καθίσας το Θεο καί Πατρ ς Χριστ ς - ληθιν ς Θε ς...». Τ Κυριακ πρω. ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών «Τρε ς ποστάσεις - µνο µεν...», τά διά τήν Λιτήν ξα τ ν Πατέρων «Αποστολικ ν παραδ σεων...». Καί ν ν τ ς ορτ ς «Κ ριε, τ ς ο κονοµίας πληρώσας...». Τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...». Τρισάγιον καί τ Απολυτίκιον τ ν Πατέρων «Υπερδεδοξασµένος ε...». ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Απολυτίκια: Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...», τά το Εσπερινο. Καθίσµατα: Τά Αναστάσιµα µετά τ ν Θεοτοκίων α τ ν. Τά Ε λογητάρια, Υπακοή καί ο Ανα αθµοί το πλ χου καί πασα τάξις το Εωθινο (Ι ) Ε αγγελίου. Καν νες: Ο Αναστάσιµος, τ ς Αναλήψεως καί τ ν Πατέρων. Απ γ Ωδ ς: Τ Κοντάκιον «Τήν πέρ µ ν πληρώσας...» καί τά καθίσµατα τ ν Πατέρων καί τ ς Αναλήψεως: «Φωστ ρες πέρλαµπροι...». ξα «Τ ν Νικαέων λαµπρά π λις...» Καί ν ν «Ο νελθών ε ς ο ρανο ς µετά δ ξης...». Αφ στ Ωδ ς: Κοντάκιον καί Ο κος τ ν Πατέρων. Συναξάριον τ ς µέρας καί τ Υπ µνηµα το Πεντηκοσταρίου. Κατα ασίαι: «Θεί ω καλυφθείς...». Η Τιµιωτέρα: Καί κατα ασία «Χαίροις νασσα...». Εξαποστειλάρια: Τ Ι Αναστάσιµον «Τι εριάδος θάλασσα...», τ ν Πατέρων: «Πατέρων θείων σήµερον...»

20 Α νοι: ξα: Καί ν ν: οξολογία: καί τ ς Αναλήψεως «Τ ν µαθητ ν ρώντων Σε νελήφθης...». Αναστάσιµα 4 καί τά τρία στιχηρά Προσ µοια τ ν Πατέρων «Ολην συγκροτήσαντες...» ε ς 4. Τ ν Πατέρων: «Τ ν γίων Πατέρων χορ ς...». «Υπερευλογηµένη...». Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...». 279 Αντίφωνα: Απολυτίκιον Ε σ δου: Ε σοδικ ν: Απολυτίκια: Τρισάγιον. Απ στολος: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς ορτ ς τ ς Αναλήψεως. «Ανελήφθης ν δ ξ η...». «ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς...». «Αγγελικαί δυνάµεις...», «Ανελήφθης ν δ ξ η...», «Υπερδεδοξασµένος ε...», το Απ. Βαρνά α καί τ το Ναο. «Τήν πέρ µ ν πληρώσας ο κονοµίαν...». Κυριακ ς Ζ Πράξεων: «Εκρινεν Πα λος παραπλε σαι...» (Πρ. κ 16-18, 28-36). Ε αγγέλιον: Κυριακ ς Ζ Ιωάννου: «Επάρας Ιησο ς το ς φθαλµο ς...» ( Ιω. ιζ 1-13). Ε ς τ Εξαιρέτως: «Αξι ν στιν...». Κοινωνικ ν: «Α νε τε...». Αντί το «Ε δοµεν τ φ ς»: «Ανελήφθης ν δ ξ η...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...» καί Απ λυσις ς ν τ Εσπεριν. Αναγνώµστα καθηµεριν ν: Απ στολοι τ ς σειρ ς Ζ Ε δοµάδος Πράξεων καί Ε αγγέλια Ζ Ε δοµάδος Ιωάννου. 17. ΕΥΤΕΡΑ. Ανδρονίκου καί Ιουνίας τ ν Αποστ λων. Θεοφάνους πισκ που Σολέας Κ πρου.

21 ΤΡΙΤΗ. Πέτρου, Ηρακλείου, Ιουλίας, Χριστίνης µαρτ ρων. 19. ΤΕΤΑΡΤΗ. Πατρικίου πισκ που Προ σης. Μνήµη τ ν 13 σίων Μοναχ ν µαρτ ρων τ ς Ιερ ς Μον ς Παναγίας τ ς Καντάρας Κ πρου: Ιωάννου, Κ νωνος, Ιερεµίου, Μάρκου, Κυρίλλου, Θεοκτίστου, Βαρνά α, Μαξίµου, Θεογνώστου, Ιωσήφ, Γενναδίου, Γερασίµου καί Γερµανο, ο τινες, κατ πιν πολλ ν ασανιστηρίων καί φυλακ ς πρ ς πάρνησιν τ ς Ορθοδοξίας, δέχθησαν τ ν πί τ ς πυρ ς θάνατον π τ ν Φράγκων λατινοδ ξων ν Λευκωσία τ 19 η Μα ου Η Ακολουθία τ ν Αγίων Οµολογητ ν τ ς Καντάρας ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 20. ΠΕΜΠΤΗ. Θαλλελαίου µάρτυρος. Ανακοµιδή λειψάνων Νικολάου το ν Μ ροις. 21. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Η Απ δοσις τ ς ορτ ς τ ς Αναλήψεως το Κυρίου. Κωνσταντίνου καί Ελένης τ ν Θεοστέπτων Βασιλέων καί Ισαποστ λων. (Τ.Μ.Ε. 8ης Μα ου κατ ναλογίαν, Περίπτ. Η 20). Απολυτίκιον: Τ Πέµπτ η σπέρας: Θ ΩΡΑ. «Ανελήφθης ν δ ξ η...» «Τήν πέρ µ ν πληρώσας...» (µικρά), τ ς ορτ ς. Εσπέρια: ξα: Καί ν ν: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς. Τά 5 Στιχηρά Ιδι µελα τ ς ορτ ς «Ο Κ ριος νελήφθη ε ς ο ρανο ς...» κτλ, ε ς 6, δευτερο ντες τ πρ τον καί τ ν Αγίων «Οπλον κραται τατον...» ε ς 4. Τ ν Αγίων «Πλουσίων δωρε ν...» Τ Ιδι µελον τ ς ορτ ς «Τ ν κ λπων τ ν πατρικ ν µή χωρισθείς...».

22 Ε σοδος: «Φ ς λαρ ν...», τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Θε ς ντιλήπτωρ µου ε...» καί τά Αναγνώσµατα τ ν Αγίων κ το Μηναίου. Απ στιχα: Τά 3 Στιχηρά Ιδι µελα «Ετέχθης ς α τ ς - θέλησας...» κτλ, µετά στίχων: Ε ς τ «Πάντα τά θνη, κροτήσατε χε ρας, λαλάξατε τ Θε- τ Σωτ ρι µ ν» καί ε ς τ γ «Ανέ η Θε- ς, ν λαλαγµ Κ ριος ν φων σάλπιγγος». ξα: Τ ν Αγίων «Σέλας φαειν τατον...». Καί ν ν: Απολυτίκιον: 281 Τ Ιδι µελον τ ς Αναλήψεως «Ανέ η Θε ς ν λαλαγµ...» «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον «Ανελήφθης ν δ ξ η...», ξα τ ν Αγίων «Το Σταυρο σου τ ν τ πον...» Καί ν ν «Ανελήφθης ν δ ξ η...». «Ο ν δ ξ η ναληφθείς φ µ ν ε ς το ς ο ρανο ς καί ν δεξι καθίσας το Θεο καί Πατρ ς, Χριστ ς ληθιν ς Θε ς...». Τ Παρασκευ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν Λιτή τ ν Αγίων, ξα τ ν Αγίων «Η Εκκλησία σήµερον...», Καί ν ν τ ς Αναλήψεως «Κ ριε, τ µυστήριον...». Τρισάγιον καί τ Απολυτίκιον «Ανελήφθης ν δ ξ η...». Απολυτίκιον: Καθίσµατα: Ανα αθµοί: ΟΡΘΡΟΣ. Εξάψαλµος. Ε ς τ «Θε ς Κ ριος...» ς ν τ Εσπεριν. Ε ς τήν α Στιχολογίαν, τ Κάθισµα τ ς Αναλήψεως «Αγγέλων θαυµαζ ντων...» (δίς). Ε ς τήν Στιχολογίαν τ τ ν Αγίων «Ελκ µενος πί Σταυρο...», τ ς Αναλήψεως «Ο προαιώνιος...» καί ε ς τήν γ Στιχολογίαν τ τ ν Αγίων «Η ε σηµος µνήµη σου...» καί τ ς Αναλήψεως «Κατελθών ο ραν θεν...». Τ α ντίφωνον τ ν Ανα αθµ ν το δ χου.

23 282 Προκείµενον: Στίχος: Ε αγγέλιον Ορθρου: Ο Ν Ψαλµ ς: Καν νες: Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Αντί τ ς Τιµιωτέρας: Εξαποστειλάριον: Α νοι: ξα: Καί ν ν: οξολογία: «Υψωσα κλεκτ ν κ το λαο µου...». «Πάντα τά θνη, κροτήσατε χε ρας, λαλάξατε τ Θε τ Σωτ ρι µ ν». «Εγώ ε µι θ ρα...» ( Ιω. ι 9-16) (13 η Νοεµ- ρίου). «Ανάστασιν Χριστο θεασάµενοι...». (Χ µα). ξα «Τα ς τ ν Αποστ λων...». Καί ν ν «Τα ς τ ς Θεοτ κου...», «Ελέησ ν µε Θε ς...» καί τ Ιδι µελον «Το ε σε ο ς Κωνσταντίνου...» (ζήτει ε ς τήν Λιτήν). Αµφ τεροι τ ς ορτ ς καί τ ν Αγίων. Κοντάκιον καί Ο κος τ ν Αγίων καί τ Κάθισµα «Τάς α σθήσεις κτείνας...» (γ Ωδή). Κοντάκιον καί Ο κος τ ς ορτ ς. Συναξάριον τ ς µέρας κ το Μηναίου. «Θεί ω καλυφθείς...». Η Θ Ωδή µφοτέρων τ ν Καν νων, α µετά τ ν ε ρµ ν νευ Στίχου Προϋµνίου, µετά τ ν Μεγαλυναρίων «Αγγελοι τήν νοδον...», Θ Ωδή τ ν Αγίων καί Κατα ασία: «Χαίροις νασσα...». Τ ς Αναλήψεως «Τ ν Μαθητ ν ρώντων Σε νελήφθης...» καί τ ν Αγίων «Ο κ ξ νθρώπων ε ληφε...». Τά 3 Στιχηρά Προσ µοια τ ς ορτ ς «Αγγελικ ς ο ν κ σµ ω...» κτλ. καί τ ν Αγίων τά 3 Προσ µοια «Χαίροις Κωνσταντ νε πάνσοφε...». Τ ν Αγίων «Ο τ ν νάκτων Αναξ...». Τ Ιδι µελον τ ς Αναλήψεως «Ετέχθης...». Μεγάλη «Ανελήφθης ν δ ξ η...». Αντίφωνα: Ε σοδικ ν: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς ορτ ς. «Ανέ η Θε ς ν λαλαγµ Κ ριος ν φων

24 Απολυτίκια: Τρισάγιον. 283 σάλπιγγος. Σ σον µ ς, Υ έ Θεο, ν δ ξ η ναληφθείς φ µ ν ε ς το ς ο ρανο ς, ψάλλοντάς Σοι, Αλληλο ϊα». «Ανελήφθης ν δ ξ η...» καί «Το Σταυρο σου τ ν τ πον...». Τ ς Αναλήψεως «Τήν πέρ µ ν πληρώσας ο κονοµίαν...». Απ στολος: Τ ν Αγίων «Αγρίππας ασιλε ς...» (Πρ. κστ 1, 12-20). Ε αγγέλιον: Τ ν Αγίων: «Αµήν, µήν, λέγω µ ν, µή ε σερχ µενος...» ( Ιω. ι 1-9). Ε ς τ Εξαιρέτως: «Σέ τήν πέρ νο ν...». Κοινωνικ ν: «Ανέ η Θε ς ν λαλαγµ Κ ριος ν φων σάλπιγγος. Αλληλο ϊα». Αντί το «Ε δοµεν τ φ ς...»: «Ανελήφθης ν δ ξ η...», «Ε η τ νοµα Κυρίου...». Η το Εσπερινο. 22. ΣΑΒΒΑΤΟΝ πρ τ ς Πεντηκοστ ς (Ψυχοσά ατον). Μνείαν πιτελο µεν πάντων τ ν π α νος κεκοιµηµένων Ορθοδ ξων Χριστιαν ν, Πατέρων καί δελφ ν µ ν. Βασιλίσκου µάρτυρος, Μαρκέλλου καί Κ δρου µαρτ ρων. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. Πεντηκοστ. 44, 45, 46). Τ Παρασκευ σπέρας: Εν τ Θ Ωρ α: Απολυτίκιον «Ανελήφθης ν δ ξ η...», «Τήν πέρ µ ν πληρώσας ο κονοµίαν...», Απ λυσις (µικρά) «Ο ν δ ξ η ναληφθείς...». Εν τ Εσπεριν : ( Εσπεριν ς νευ Ε σ δου). Ε ς τ «Κ ριε κέκραξα...» τά 3 Μαρτυρικά καί τά 3 τ ν κεκοιµηµένων ς ν τ Πεντηκοσταρί ω. ξα «Θρην καί δ ροµαι...», Καί ν ν «Τίς µή µακαρίσει σε...» καί ε θ ς τ «Φ ς λαρ ν...». Αντί το Προκειµένου, ψάλλεται τ «Αλληλο ϊα» (τρίς) µετά στίχων ς ν τ Πεντηκοσταρί ω. Ε τα τ «Καταξίωσον» καί τά

25 284 Πληρωτικά. Απ στιχα τ Μαρτυρικ ν καί τά Νεκρώσιµα ς ν τ Πεντηκοσταρί ω. ξα «Αρχή µοι καί π στασις», Καί ν ν «Πρεσ είαις τ ς τεκο σης Σε». Μετά τ «Ν ν πολ εις», ψάλλεται νεκρώσιµος Κανών τ ς Παννυχίδος «Εν ο ρανίοις θαλάµοις» µετά τ ν στίχων, ε ς µέν τ α Τροπάριον κάστης Ωδ ς «Πρεσ είαις τ ν Μαρτ ρων σου, Χριστέ Θε ς - νάπαυσον τάς ψυχάς τ ν δο λων σου», ε ς δέ τ «Α ψυχαί α τ ν ν - γαθο ς α λισθήσονται». Ε ς τά δ ο τελευτα α ξα, Καί ν ν. Μετά τήν Θ Ωδήν το Καν νος, ψάλλεται Ε ρµ ς «Θε ν νθρώποις». Τρισάγιον. Απολυτίκια «Ο άθει σοφίας», ξα τ τέλος «ν σοί γάρ τήν λπίδα νέθεντο, τ ποιητ καί πλάστ η καί Θε µ ν», Καί ν ν «Σέ καί τε χος». Ε τα Εκτενής «Ελέησον µ ς, Θε ς» π το Ιερέως µετ κφωνήσεως «Οτι λεήµων» καί ε θ ς τά Τροπάρια «Μετά πνευµάτων δικαίων». Καί µνηµονε ονται πί τ ν κολλ ων τά ν µατα τ ν κεκοιµηµένων ς καί ν τ Σα άτ ω πρ τ ς Κυριακ ς τ ς Απ κρεω. Απ λυσις συνήθης. Τ Σα άτ ω πρω. Εν τ Μεσονυκτικ : Αναγινώσκεται τ το Σα άτου Μεσονυκτικ ν ε ς, µετά τ «Τήν π σαν λπίδα µου», λέγεται ντί τ ν Κατανυκτικ ν Τροπαρίων «Ελέησον µ ς, Κ ριε», τ Απολυτίκιον «Ο άθει σοφίας...». Εν τ Ορθρ ω: Μετά τ ν Εξάψαλµον, ντί το «Θε ς Κ ριος...» ψάλλεται τ «Αλληλο ϊα» κ τρίτου (τετράκις) τάς δ ο πρώτας φοράς νευ στίχου καί τάς δ ο λλας µετά τ ν στίχων «Μακάριοι ο ς ξελέξω» καί «Καί τ µνηµ συνον α τ ν», ς ν τ Πεντηκοσταρί ω καί τά Απολυτίκια «Ο άθει σοφίας», ξα τ τέλος «ν σοί γάρ τήν λπίδα», Καί ν ν «Σέ καί τε χος». Ε τα τά Μαρτυρικά Καθίσµατα «Αθλητικαί νστάσεις» καί τά Νεκρώσιµα Ε λογητάρια, µετά τά πο α γίνεται µνηµ νευσις τ ν κεκοιµη- µένων π το Ιερέως. Ε τα τ Κάθισµα «Ανάπαυσον Σωτήρ» καί τ Θεοτοκίον «Ο κ Παρθένου νατείλας...». Ο Ν χ µα καί Κανών το Πεντηκοσταρίου. Απ γ Ωδ ς τ Κάθισµα «Ο τά πάντα ποιήσας νε µατι σ...», ξα, Καί ν ν τ Θεοτοκίον «Χαριστήριον α νον χρεωστικ ς...». Αφ Στ Ωδ ς τ Κοντάκιον καί Ο κος το Πεντηκοσταρίου καί τ Μηνολ γιον. «Α νο µεν ε λογο µεν...» καί Ε ρµ ς τ ς η Ωδ ς «Εκστηθι φρίττων ο ρανέ...». Ε τα στιχολογο µεν «Τήν Τιµιωτέραν» καί κολουθε Ε ρµ ς «Απορε π σα γλ σσα». Τ Εξαποστειλάριον «Μνήµην τελο ντες» µετά το Θεοτοκίου. Ε ς το ς Α νους τά 4 Προσ µοια το Πεντηκοσταρίου. ξα «Ως νθος µαραίνεται», Καί ν ν «Σ ε Θε ς µ ν». «Σοί δ ξα πρέπει» καί οξολογία χ µα. Ε τα τά Πληρωτικά. Απ στιχα τά 3 Προ-

26 285 σ µοια «Εχων κατάληπτον». ξα «Αλγος τ Αδάµ», Καί ν ν «Ωφθης νδιαίτηµα». «Αγαθ ν τ ξοµολογε σθαι». Τρισάγιον καί τά Απολυτίκια «Ο άθει σοφίας» ς ν τ Εσπεριν. Εν τ Λειτουργί α: Απολυτίκιον Ε σ δου «Ο άθει σοφίας». Ε σοδικ ν «ε τε προσκυνήσωµεν... ν γίοις θαυµαστ ς». Μετά τήν Ε σοδον, Απολυτίκια «Ο άθει σοφίας» καί τ το Ναο. Κοντάκιον «Μετά τ ν - γίων». Απ στολος Νεκρώσιµος (Α Θεσ. δ 13-17) καί Ε αγγέλιον τ ς - µέρας (Σα. πρ τ ς Πεντηκοστ ς τ ΙΑ Εωθιν ν). Ε ς τ «Εξαιρέτως» «Αξι ν στιν». Κοινωνικ ν «Μακάριοι ο ς ξελέξω». Αντί το «Ε δοµεν τ φ ς», «Ο άθει σοφίας». Ε ς τ τέλος τ ς θείας Λειτουργίας ψάλλονται τά Νεκρώσιµα Ε λογητάρια καί τά Τροπάρια «Μετά πνευµάτων δικαίων» καί γίνεται µνηµ νευσις τ ν νοµάτων τ ν κεκοιµηµένων. Απ λυσις ς ν τ Εσπεριν. 23. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Μιχαήλ πισκ που Συνάδων, Μαρίας το Κλωπ Μυροφ ρου. Ακολουθία το Αγίου Μιχαήλ ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. Απολυτίκιον: Τ Σα άτ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ «Ο άθει σοφίας...» «Μετά τ ν γίων...» (µικρά) «Χριστ ς ληθιν ς...». Εσπέρια: (στίχοι 10) ξα, Καί ν ν: Ε σοδος: Απ στιχα: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς. Τά τρία Ιδι µελα το α χου «Πεντηκοστήν ορτάζοµεν...» ε ς 4 καί τά πέντε Ιδι µελα το χου «Ε δοµεν τ φ ς...» ε ς 6. «ε τε λαοί, τήν τρισυπ στατον...». «Φ ς λαρ ν...», τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...» καί τά Αναγνώσµατα. Τά 3 Ιδι µελα «Αγνοο ντα τά θνη Κ ριε...».

27 286 ξα, Καί ν ν: Απολυτίκιον: «Γλ σσαί ποτε συνεχ θησαν...». «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον «Ε λογητ ς ε Χριστέ...» (τρίς). «Ο ν ε δει πυρίνων γλωσσ ν ο ραν θεν καταπέµψας τ Πανάγιον Πνε µα πί το ς Αγίους α το Μαθητάς καί Αποστ λους, Χριστ ς ληθιν ς...». Σηµείωσις: Απ το Αποδείπνου τ ς σήµερον πανέρχεται ν τα ς ερα ς κολουθίαις τ «Βασιλε Ο ράνιε...». Μετά τ «Ε λογητ ς Θε ς...» το Αποδείπνου, τ ς Θ Ωρας καί το Μεσονυκτικο λέγοµεν «ξα Σοι, Θε ς, λπίς µ ν δ ξα Σοι», «Βασιλε Ο ράνιε...» τ Τρισάγιον κλπ. Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ. Μετά τ «Ε λογητ ς Θε ς...», «ξα Σοι, Θε ς, λπίς µ ν δ ξα Σοι», «Βασιλε Ο ράνιε...», τ Τρισάγιον, Ν Ψαλµ ς, Λιτή τ ς Εορτ ς, Τρισάγιον καί Απολυτίκιον «Ε λογητ ς ε Χριστέ...». Απολυτίκια: Καθίσµατα: Ανα αθµοί: Ε αγγέλιον το Ορθρου: Ο Ν Ψαλµ ς: Καν νες: Απ γ Ωδ ς: ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Ως ν τ Εσπεριν. Τά ν τ Πεντηκοσταρί ω, δίς καστον. Τ α ντίφωνον τ ν Ανα αθµ ν το δ χου, µετά το Προκειµένου: «Τ Πνε µά σου τ - γαθ ν δηγήσει µε ν γ ε θεί α...». Τ Θ Εωθιν ν π τ ς Ωραίας Π λης «Ο σης ψίας...» µέχρι το «ν τινων κρατ τε κεκράτηνται...» («Ανάστασιν Χριστο» ο λέγο- µεν). (Χ µα). ξα «Τα ς τ ν Αποστ λων...», Καί ν ν «Τα ς τ ς Θεοτ κου...», «Ελέησ ν µε Θε ς... Βασιλε Ο ράνιε...». Ο δ ο Καν νες τ ς ορτ ς µετά τ ν Ε ρµ ν, νευ στίχων. Τ Κάθισµα «Ο το Σωτ ρος ρασταί...». ( παξ).

28 Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Αντί Τιµιωτέρας: Τ Κοντάκιον καί Ο κος τ ς ορτ ς. Συναξάριον το Μηναίου καί τ Υπ µνηµα το Πεντηκοσταρίου. ιπλα «Π ντ ω κάλυψε...» καί «Θεί ω καλυφθείς...» Η Θ Ωδή µφοτέρων τ ν Καν νων νευ στίχων, καί α Κατα ασίαι: «Μή τ ς φθορ ς...» καί «Χαίροις νασσα...». Εξαποστειλάρια: «Τ Πανάγιον Πνε µα...» (δίς) καί τ «Φ ς Πατήρ...» ( παξ). Α νοι: Τά τρία στιχηρά Ιδι µελα ε ς 4. ξα, Καί ν ν: «Βασιλε Ο ράνιε...». οξολογία: Μεγάλη καί τ «Ε λογητ ς ε Χριστέ...». 287 Αντίφωνα: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς ορτ ς ς κολο θως: Αντίφωνον Α. ñ Ο ο ρανοί διηγο νται δ ξαν Θεο, ποίησιν δέ χειρ ν α το ναγγέλλει τ στερέωµα. ñ Ηµέρ α τ µέρ α ρε γεται µα καί ν ξ νυκτί ναγγέλλει γν σιν. ñ Ο κ ε σί λαλιαί, ο δέ λ γοι, ν ο χί κο ονται α φωναί α τ ν. ñ Ε ς π σαν τήν γ ν ξ λθεν φθ γγος α τ ν καί ε ς τά πέρατα τ ς ο κουµένης τά ήµατα α τ ν. ñ ξα, Καί ν ν. «Τα ς πρεσ είαις τ ς Θεοτ κου...»

29 288 Αντίφωνον Β. ñ Επακο σαι σου Κ ριος ν µέρ α θλίψεως, περασπίσαι σου τ νοµα το Θεο Ιακώ. ñ Εξαποστείλαι σοι οήθειαν ξ γίου, καί κ Σιών ντιλά οιτ σου. ñ Μνησθείη πάσης θυσίας σου, καί τ λοκα τωµά σου πιανάτω. «Σ σον µ ς, Παράκλητε γαθέ...». ξα, Καί ν ν «Ο Μονογενής Υ ς...». Αντίφωνον Γ. ñ Κ ριε ν τ δυνάµει σου ε φρανθήσεται Βασιλε ς, καί πί τ σωτηρί ω σου γαλλιάσεται σφ δρα. ñ Τήν πιθυµίαν τ ς καρδίας α το δωκας α τ, καί τήν θέλησιν τ ν χειλέων α το ο κ στέρησας α τ ν. ñ Οτι προέφθασας α τ ν ν ε λογίαις χρηστ τητος, θηκας πί τήν κεφαλήν α το στέφανον κ λίθου τιµίου. «E λογητ ς ε Xριστέ Θε ς...» Ε σοδικ ν: «Υψώθητι Κ ριε, ν τ δυνάµει σου, σοµεν καί ψαλο µεν τάς δυναστείας σου. Σ σον - µ ς Παράκλητε γαθέ, ψάλλοντάς σοι, Αλληλο ϊα». Απολυτίκιον (µετά τήν Ε σοδον): «Ε λογητ ς ε Χριστέ...». «Οτε κατα άς...». «Οσοι ε ς Χριστ ν...». Απ στολος: Ε αγγέλιον: Τ ς ορτ ς: «Εν τ συµπληρο σθαι τήν µέραν...» (Πρ., 1-11). Τ ς ορτ ς: «Τ σχάτ η µέρ α τ µεγάλ η...» ( Ιω. ζ 37-52, η 12).

30 Ε ς τ Εξαιρέτως: Κοινωνικ ν: «Μή τ ς φθορ ς...». «Τ Πνε µά σου τ γαθ ν δηγήσει µε ν γ ε θεί α. Αλληλο ϊα». Αντί το «Ε δοµεν τ φ ς...»: «Ε λογητ ς ε Χριστέ...». «Ε η τ νοµα Κυρίου...» Ως ν τ Εσπεριν. 289 Ο ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Μετά τήν Απ λυσιν τ ς Θείας Λειτουργίας ρχεται Μέγας Εσπεριν ς τ ς ευτέρας το Αγίου Πνε µατος. Ο Ιερε ς: «Ε λογητ ς Θε ς...». Ο Προοιµιακ ς καί ν συνεχεί α Μεγάλη Συναπτή ς ν τ Πεντηκοσταρί ω. Εσπέρια: ξα, Καί ν ν: Ε σοδος: Απ στιχα: ξα, Καί ν ν: Απολυτίκιον: Τά τρία Προσ µοια τ ν Α νων τ ς Εορτ ς «Παράδοξα σήµερον...» ε ς 6. «Βασιλε Ο ράνιε...». «Φ ς λαρ ν...» καί τ Μέγα Προκείµενον «Τίς Θε ς µέγας...» µετά τ ν στίχων. Εν συνεχεί α ναγινώσκονται α Ε χαί τ ς Γονυκλισίας ς χουσιν ν τ Πεντηκοσταρί ω καί τ Ιερατικ φυλλάδι. Τ ς ορτ ς: «Ν ν ε ς σηµε ον το ς π σιν...». Τ ς ορτ ς: «ε τε λαοί...». «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον «Ε λογητ ς ε Χριστέ...» (τρίς). «Ο κ τ ν Πατρικ ν κ λπων κενώσας αυτ ν...» ς ν τ Πεντηκοσταρί ω καί τ Ιερατικ φυλλάδι. Αναγνώσµατα καθηµεριν ν: Απ στολοι Α Ε δοµάδος Επιστολ ν καί Ε αγγέλια Α Ε δοµάδος Ματθαίου. Κατά τήν παρο σαν δοµάδα γίνεται κατάλυσις ε ς πάντα.

31 ΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Συµεών το ν τ θαυµαστ ρει. Κυριακο σίου, το παρά τήν Ε ρ χου. Α Ακολουθίαι τ ν Αγίων Συµεών καί Κυριακο ε ρίσκονται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. Τ ευτέρ α πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ. Μετά τ ν Ν Ψαλµ ν, Τρισάγιον καί πολυτίκιον «Ε λογητ ς ε Χριστέ...» «Ο ν ε δει πυρίνων γλωσσ ν...». Απολυτίκια: Καθίσµατα: Ο Ν Ψαλµ ς: Καν νες: Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Αντί Τιµιωτέρας: Εξαποστειλάρια: Α νοι: ξα, Καί ν ν: οξολογία: ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Ως ν τ Εσπεριν. Τά ν τ Πεντηκοσταρί ω, δίς καστον (τ ν δ ο πρώτων Στιχολογι ν). (Χ µα). Ο δ ο τ ς ορτ ς. Τ Κάθισµα «Τ Πανάγιον Πνε µα ν ν...». Κοντάκιον καί Ο κος το Πεντηκοσταρίου. Τ Συναξάριον τ ς µέρας καί τ Υπ µνηµα τ ς ευτέρας το Αγίου Πνε µατος. «Θεί ω καλυφθείς...». Η Θ Ωδή τ ν δ ο Καν νων τ ς Εορτ ς καί Κατα ασία «Χαίροις νασσα...». «Τ Πανάγιον Πνε µα...» (δίς), «Φ ς Πατήρ...» ( παξ). Τά 3 Ιδι µελα τ ς ορτ ς: «Εν το ς Προφήταις...» ε ς 4. «Γλ σσαί ποτε συνεχ θησαν...». Μεγάλη καί πολυτίκιον «Ε λογητ ς ε Χριστέ...». Αντίφωνα: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τ ς Πεντηκοστ ς.

32 291 Ε σοδικ ν: Τ ς Πεντηκοστ ς. Απολυτίκιον µετά τήν Ε σοδον: «Ε λογητ ς ε Χριστέ...» (µ νον). «Οτε κατα άς...». «Οσοι ε ς Χριστ ν απτίσθητε...». Απ στολος: Τ ς µέρας: «Ως τέκνα φωτ ς περιπατε τε...» ( Εφεσ. ε 8-19). Ε αγγέλιον: Τ ς µέρας: «Ορ τε µή καταφρονήσητε...» (Ματθ. ιη 10-20). Ε ς τ «Εξαιρέτως»: «Χαίροις Ανασσα...». Κοινωνικ ν: «Τ Πνε µά Σου τ γιον µή ντανέλ ης φ µ ν δε µεθα φιλάνθρωπε». «Ε δοµεν τ φ ς...», «Ε η τ νοµα Κυρίου...». «Ο ν ε δει πυρίνων γλωσσ ν...». 25. ΤΡΙΤΗ. Η Γ Ε ρεσις τ ς Τιµίας Κεφαλ ς το Προδρ µου καί Βαπτιστο Ιωάννου. Η Ακολουθία ψάλλεται ς χει ν τ Μηναί ω µετά τ ν µεθε ρτων τ ς Πεντηκοστ ς (Τρίτη µετά τήν Πεντηκοστήν). Απ στολος καί Ε αγγέλιον το Προδρ µου (Β Κορ. δ 6-15) καί (Ματθ. ια 1-15). 26. ΤΕΤΑΡΤΗ. Κάρπου καί Αλφαίου τ ν ποστ λων, Συνεσίου πισκ που Καρπασίας. Η Ακολουθία το Αγίου Συνεσίου ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 27. ΠΕΜΠΤΗ. Ελλαδίου εροµάρτυρος, Θεράποντος εροµάρτυρος, Σεργίου µάρτυρος καί Ιωάννου σίου το Ρώσσου. Η Ακολουθία τ ς µετακοµιδ ς τ ν λειψάνων το Αγίου Θεράποντος ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 28. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ε τυχο ς Ιεροµάρτυρος πισκ που Μελιτιν ς, Ελικωνίδος µάρτυρος.

33 ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Η Απ δοσις τ ς ορτ ς τ ς Πεντηκοστ ς. Θεοδοσίας Οσιοµάρτυρος. Η κολουθία ν τ Εσπεριν καί τ Ορθρ ω ψάλλεται ς ν τ κυρί α µέρ α τ ς Εορτ ς. Εξαιρο νται ν τ Εσπεριν τά Αναγνώσµατα καί Λιτή, ν τ Μεσονυκτικ Λιτή καί ν τ Ορθρ ω Πολυέλεος καί τ µετ α τ ν Κάθισµα καί τ Ε αγγέλιον. Υπ µνηµα το Πεντηκοσταρίου ο λέγοµεν, λλά µ νον τ Μηνολ γιον τ ς µέρας. Εν τ Λειτουργί α: Τά Αντίφωνα καί τ Ε σοδικ ν τ ς Πεντηκοστ ς. Μετά τήν Ε σοδον, Απολυτίκιον «Ε λογητ ς ε Χριστέ...». Κοντάκιον «Οτε κατα άς...». Ο Τρισάγιος Υµνος. Απ στολος καί Ε αγγέλιον τ ς µέρας (Σα. Α Ε δ. Επιστολ ν καί Σα. Α Ε δ. Ματθαίου) (Ρωµ. α 7-12) καί (Ματθ. ε 42-48). Ε ς τ «Εξαιρέτως...» «Χαίροις Ανασσα...». Κοινωνικ ν «Τ Πνε µά σου τ γαθ ν...». «Ε δοµεν τ φ ς...». Απ λυσις «Ο ν ε δει πυρίνων γλωσσ ν...». 30. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ. Ισαακίου σίου, γουµένου Μον ς αλµάτων. Ηχος πλ. δ. Εωθιν ν Α. Απολυτίκιον: Τ Σα άττ ω σπέρας: Θ ΩΡΑ. «Ε λογητ ς ε Χριστέ...». «Οτε κατα άς...». (µικρά) «Ο ν ε δει πυρίνων γλωσσ ν...» Εσπέρια: ξα: Καί ν ν: Ε σοδος: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Προοιµιακ ς - Ψαλτήριον. Αναστάσιµα στιχηρά το πλ. δ χου 6 καί τ ν Αγίων Πάντων «Ο πνευµατο ήτορες...» 4. Το Πεντηκοσταρίου «Μαρτ ρων θε ος χορ ς...». Τ α Θεοτοκίον το πλ. δ χου «Ο Βασιλε ς τ ν ο ραν ν...». «Φ ς λαρ ν...», τ Προκείµενον τ ς µέρας «Ο Κ ριος ασίλευσεν...» καί τά Αναγνώσµατα το Πεντηκοσταρίου.

34 Απ στιχα: ξα: Καί ν ν: Απολυτίκια: Τά Αναστάσιµα στιχηρά. Τ ν Αγίων Πάντων «ε τε πιστοί...». Τ µ ηχον Θεοτοκίον «Ο ποιητής καί λυτρωτής µου...» «Ν ν πολ εις...», Τρισάγιον Τ ναστάσιµον «Εξ ψους κατ λθες...», ξα τ ν Αγίων Πάντων «Τ ν ν λ ω τ κ σµ ω...», Καί ν ν Θεοτοκίον «Τ π α νος π κρυφον...». «Ο ναστάς κ νεκρ ν...». 293 Τ Κυριακ πρω : ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ. Μετά τ ν Ν ψαλµ ν, Τριαδικ ς Κανών «Τ τρισηλί ω Βασιλε...», Λιτή τ ν Αγίων Πάντων ς ν τ Πεντηκοσταρί ω καί τά Τριαδικά «Αξι ν στιν...». Ε τα τ Τρισάγιον καί τ Απολυτίκιον «Τ ν ν λ ω τ κ σµ ω...» Απολυτίκια: Καθίσµατα: Καν νες: Απ γ Ωδ ς: Αφ στ Ωδ ς: Κατα ασίαι: Η Τιµιωτέρα: ΟΡΘΡΟΣ Εξάψαλµος. Ως ν τ Εσπεριν. Τά ναστάσιµα κατά σειράν ς ν τ Πεντηκοσταρί ω. Τά Ε λογητάρια, Υπακοή καί ο Ανα αθµοί το πλ. δ χου καί πασα τάξις το Εωθινο (Α ) Ε αγγελίου. Ο ναστάσιµος καί τ ν Αγίων Πάντων. Τά Αναστάσιµα Κοντάκιον καί Ο κος, τ Κάθισµα τ ν Αγίων Πάντων «Προπατ ρων, Πατέρων, Πατριαρχ ν...», ξα, Καί ν ν Θεοτοκίον «Τήν ο ράνιον π λην...». Κοντάκιον καί Ο κος τ ν Αγίων Πάντων. Συναξάριον τ ς µέρας καί τ Υπ µνηµα το Πεντηκοσταρίου. «Ανοίξω τ στ µα µου...». Καί Κατα ασία «Απας γηγενής...».

35 294 Εξαποστειλάρια: Τ Α Αναστάσιµον «Το ς Μαθητα ς συνέλθωµεν...», τ ν Αγίων Πάντων «Τ ν Βαπτιστήν καί Πρ δροµον...» καί τ Θεοτοκίον «Ο νω δοξαζ µενος...». Α νοι: Αναστάσιµα 4 καί τ ν Αγίων Πάντων τά 3 προσ µοια ε ς 4. ξα: Τ Α Εωθιν ν «Ε ς τ ρος...». Καί ν ν: «Υπερευλογηµένη...». οξολογία: Μεγάλη καί τ «Σήµερον σωτηρία...». Αντίφωνα: Ε σοδικ ν: Απολυτίκια: Απ στολος: Ε αγγέλιον: Ε ς τ «Εξαιρέτως»: Κοινωνικ ν: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Τ ς Κυριακ ς. «ε τε προσκυνήσωµεν... ναστάς...». «Εξ ψους κατ λθες...», «Τ ν ν λ ω τ κ σµ ω...», το Απ. Βαρνά α καί τ το Ναο. «Ως παρχάς τ ς φ σεως...». Τρισάγιον. Τ ν Αγίων Πάντων (Α Κυριακή Επιστολ ν): «Ο Αγιοι πάντες διά πίστεως...» ( Ε ρ. ια 33 - ι 2). Τ ν Αγίων Πάντων (Κυριακή Α Ματθαίου): «Π ς στις µολογήσει...» (Ματθ. ι 32-33, 37-38, ιθ 27-30). «Αξι ν στιν...». «Ε ς π σαν τήν γ ν...». «Ε δοµεν τ φ ς...», Ε η τ νοµα Κυρίου...». «Ο ναστάς κ νεκρ ν...». Σηµειώσεις: 1. Απ τ σπέρας τ ς σήµερον πανέρχεται Παρακλητική. 2. Εφεξ ς µέχρι καί τ ς 26ης Ιουλίου ψάλλονται: Κατα ασίαι «Ανοίξω τ στ µα µου...», Ε σοδικ ν «ε τε προσκυνήσωµεν...» καί Κοντάκιον «Προστασία τ ν Χριστιαν ν...».

36 295 Αναγνώσµατα καθηµεριν ν: Απ στολοι Β Ε δοµάδος Επιστολ ν καί Ε αγγέλια Β Ε δοµάδος Ματθαίου. 31. ΕΥΤΕΡΑ. Ερµείου µάρτυρος. Απ τ ς σήµερον ρχεται νηστεία τ ν Αγίων Αποστ λων ( ιαρκε µέχρι καί τ ς 28ης Ιουνίου). Κατά τήν νηστείαν τα την, κτ ς Τετάρτης καί Παρασκευ ς, γίνεται κατάλυσις χθ ος.

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν.

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. MHN A PI IO EXøN HMEPA 3 0 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. Μαρίας τ ς Α γυπτίας, σίας. Μακαρίου σίου ( Εθνική Εορτή). Τ Μ. Τετάρτ

Διαβάστε περισσότερα

MHN IOYNIO. EXøN HMEPA 3 0

MHN IOYNIO. EXøN HMEPA 3 0 MHN IOYNIO EXøN HMEPA 3 0 1. ΤΡΙΤΗ. Ιουστίνου φιλοσ φου καί µάρτυρος, Ιο στου, Χαρίτωνος καί Χαριτο ς µαρτ ρων. 2. ΤΕΤΑΡΤΗ. Νικηφ ρου Αρχιεπισκ που Κωνσταντινουπ λεως το Ο- µολογητο. Σήµερον γει τά νοµαστήριά

Διαβάστε περισσότερα

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1 MHN AY OY TO EXøN HMEPA 3 1 1. ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Η Πρ οδος το Τιµίου Σταυρο. Τ ν πτά Μακκα αίων Παίδων, τ ς µητρ ς α τ ν Σολοµον ς καί το διδασκάλου α τ ν Ελεαζάρου. Ηχος α. Εωθιν ν Ι. Απ σήµερον ρχεται

Διαβάστε περισσότερα

MHN E TEMBPIO. EXøN HMEPA 3 0. Μνήµη τ ν γίων 40 γυναικ ν, Αµµο ν διακ νου, Καλλίστης µαρτ ρων. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 1ης Σεπτεµ ρίου 1, 2, 3).

MHN E TEMBPIO. EXøN HMEPA 3 0. Μνήµη τ ν γίων 40 γυναικ ν, Αµµο ν διακ νου, Καλλίστης µαρτ ρων. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 1ης Σεπτεµ ρίου 1, 2, 3). MER_B_DIATAX_MHNES 17-12-10 09:30 ΠM Σελίδα339 MHN E TEMBPIO EXøN HMEPA 3 0 1. ΠΕΜΠΤΗ. Αρχή τ ς Ινδίκτου, τοι το νέου τους. Συµεών το Στυλίτου. Ιησο το Ναυ. Σ ναξις τ ς Υπεραγίας Θεοτ κου τ ν Μιασην ν.

Διαβάστε περισσότερα

MHN OKTøBPIO. EXøN HMEPA 3 1. 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ανανίου Αποστ λου, Ρωµανο το Μελ ωδο, Ιωάννου

MHN OKTøBPIO. EXøN HMEPA 3 1. 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ανανίου Αποστ λου, Ρωµανο το Μελ ωδο, Ιωάννου MHN OKTøBPIO EXøN HMEPA 3 1 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ανανίου Αποστ λου, Ρωµανο το Μελ ωδο, Ιωάννου Κουκουζέλους σίου. Μνήµην πιτελο µεν τ ς γίας Σκέπης τ ς Υπεραγίας Θεοτ κου. 2. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Κυπριανο Ιεροµάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερά Μητρόπολις Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Ἐνορία Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Εὐόσµου ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Ἱερά Μητρόπολις Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Ἐνορία Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Εὐόσµου ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ἱερά Μητρόπολις Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Ἐνορία Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Εὐόσµου ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Εὔοσµος 2012 2 Περιεχόµενα Σελίδα Παρακλητικός Κανών Αγίων ώδεκα Αναργύρων 4 Παρακλητικός Κανών Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΟΥ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΟΥ ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ Ε ύχει µνήµη ν γίων ν µέρ Κυριακ, συµψάλλεται κολουθία α τ ν µετ τ ν ναστασίµων,

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η Γα η µιν

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος τῆς ἀπὸ Σαμαρειτῶν, Δομνίνης ὁσί ας, Συνεσίου ὁσίου τοῦ ἐν Λύσῃ τῆς Κύπρου ἀσκήσαντος. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Συνεσίου εὑρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ

\EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙ ÙfiÓ ÂfiÓ EPIO O ã ñ IANOYAPIO - ºEBPOYAPIO 2003 ñ ÙÂÜ Ô 1ÔÓ È ı ÓÛÈ ÂÚÈÔ ÈÎÔÜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 174, T.K. 542 49 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ñ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ªπª AI À Ãπ À \EÓ \EÎÎÏËÛ È ÂéÏÔÁÂÖÙÂ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 266 ΙΟΥΛΙΟΣ 27 29 ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Ἡ πρόοδος τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τῶν ἑπτὰ Μακκαβαίων παίδων, τῆς μητρὸς αὐτῶν Σολομονῆς καὶ τοῦ διδασκάλου αὐτῶν Ἐλεαζάρου,

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΘΩΜΑ ΚΕΡΑΜΙΝΤΖΗ ΕΚ ΚΟΡΥΤΣΑΣ*

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΘΩΜΑ ΚΕΡΑΜΙΝΤΖΗ ΕΚ ΚΟΡΥΤΣΑΣ* 111 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΘΩΜΑ ΚΕΡΑΜΙΝΤΖΗ ΕΚ ΚΟΡΥΤΣΑΣ* Τ 1992 πισκέφτηκα γι πρώτη φορ τ Β ρειο Hπειρο, που συνάντησα τ ν ληθινή της ε κ να σ φυσιογνωµίες νηλίκων πο παρ λη τ φτώχεια τους φερναν κ µη σηµάδια

Διαβάστε περισσότερα

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 15-03-2015 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ 15-03-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΡΟΣΚΥΗΣΕΩΣ νήµη τῶν Ἁγίων αρτύρων, Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

Διαβάστε περισσότερα

2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ

2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ ENHMEPøTIKO E TIO OKTøBPIO - NOEMBPIO - EKEMBPIO 2007 AÚÈıÌ. º ÏÏÔ 87 OP O O O AKA HMIA KPHTH GR - 73006 KO YM API 2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ρισµός. µνολογία εναι τό µάθηµα, τό ποο σχολεται µέ τήν ν γένει µνογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα

Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eλλάδα-Φ ση κα Eλλάδα-Γλ σσα Eκτ ς τ ς παγκ σµιας πανίσχυρης σηµεριν ς Eλλάδος, τ ς Eλλάδος-«Πλανητάρχη» ( λ. «αυλ ν», τ. 192), πάρχει κα Eλλ ς µ τ ν στεν ννοια, τ ν γεωγραφικ κα κρατική. Π σο πι λληνικ

Διαβάστε περισσότερα

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN

ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN ETAIPEIA MAKE ONIKΩN ΣΠOY ΩN IOIKHTIKO ΣYMBOYΛIO Πρ εδρος : Nικ λαος Mέρτζος Aντιπρ εδρος : Xαράλαµπος Παπαστάθης Γεν. Γραµµατε ς : Tερέζα Πεντζοπο λου-bαλαλά Tαµίας : Θε δωρος αρδαβέσης Έφορος Bιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ OIKOYMENIKON ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ἀφιερωμένον εἰς τούς ΑΓ. ΔΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΑΣ τούς ἐν Γορτύνῃ μαρτυρήσαντας ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣΕ 2010 Ἀπόσπασµα Σεπτοῦ Πατριαρχικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I.

TO TEYXO AYTO: T Γραφε α το λειτουργο ν πρωιν ς ρες 9.30-14.30 καθηµεριν (κα Σά ατο). Iδρυτ ς- Iδιοκτήτης- Eκδ της- ιευθυντής: HMHTPHΣ I. Mηνια ο Περιοδικ Πρωτοποριακ ς Eρευνας. Kυδαθηναίων 29, Πλάκα, 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 2103223957, 2103314986, 2109841655. Tηλοµοι τυπος: 2103314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ

Διαβάστε περισσότερα

ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ

ΣTO TEYXOΣ AYTO: Mηνια ο Περιοδικ Mηνια ο Περιοδικ Kυδαθηναίων 29, Πλάκα 105 58 Aθήνα. Tηλέφωνα: 3223957, 9841655. Tηλεοµοι τυπος: 3314997. IA IKTYO («Internet»): http://www.davlos.gr Hλεκτρονικ Aλληλογραφία: davlos@otenet.gr T Γραφε α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ Ν ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2Ο15 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2O15 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ * ΕΤΟΣ E ΡΕΘΥΜΝΟΝ 2 Εἰκόνα

Διαβάστε περισσότερα