ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 2ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 2ο"

Transcript

1 ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Τεῦχος 2ο

2 1 Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ 2 Ὡς γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν µου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔµπροσθέν σου 3 φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήµῳ, ἑτοι µάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ, 4 ἐγένετο Ἰωάννης βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήµῳ καὶ κηρύσσων βάπτισµα µετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν 5 καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυµῖται, καὶ ἐβαπτίζοντο πάντες ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταµῷ ὑπ αὐτοῦ ἐξοµολογούµενοι τὰς ἁµαρτίας αὐτῶν 6 ἦν δὲ ὁ Ἰω άννης ἐνδεδυµένος τρίχας καµήλου καὶ ζώνην δερµατίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων ἀκρίδας καὶ µέλι ἄγριον 7 καὶ ἐκήρυσσε λέγων Ἔρχεται ὁ ἰσχυρότερός µου ὀπίσω µου, οὗ οὐκ εἰµὶ ἱκανὸς κύψας λῦσαι τὸν ἱµάντα τῶν ὑποδη µάτων αὐτοῦ 8 ἐγὼ µὲν ἐβάπτισα ὑµᾶς ἐν ὕδατι, αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑµᾶς ἐν Πνεύµατι Ἁγίῳ (Mάρκ α 18) «Ὥρα ἡµᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι» 75 «Τί σοι προσενέγκωµεν, Χριστέ»76 «Ἰωσήφ εἰπέ ἡµῖν» 77 Ἀποφθέγµατα Πατέρων78 Ἄνθρωπος καί κόσµος στήν Ἀκολουθία τῶν Θεοφανείων 79 Περί Ἱερωσύνης Λόγοι Ἁγ Ἰωάν Χρυσοστόµου 82 Ἐπισκοπή Ταµασοῦ84 Μνάσων, Ἐπίσκοπος Ταµασοῦ 86 Μιά συνάντηση µετά ἀπό 1600 χρόνια δύο κορυφαίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας µας88 Ἕνα ὄνειρο γιά νά ξυπνήσουµε 90 Ἐκπαιδευτικά θέµατα: Ἡ θρησκευτική ἀγωγή στά σχολικά προγράµµατα 91 Τά κατηχητικά ἄνοιξαν 93 Χρονικά Ἱερᾶς Μητροπόλεως 94 Ἑαυτούς καί ἀλλήλους106 Μᾶς ρωτᾶτε καί ἀπαντοῦµε µέ ἀγάπη108 Πολιτικό 109 Ἀπό τήν παράδοσή µας 111 Ἡ Ταµασός ἀνά τούς αἰῶνες 112 Παιδί καί Παιχνίδι 114 Γευσιγνωσίες116 Ἡ γωνιά τῶν λουλουδιῶν 118 Εἰκόνα Ἐµπροσθοφύλλου: Ἡ Γέννησις, «Οἱ θησαυροί τῆς Μονῆς Πάτµου» Εἰκόνα Ὀπισθοφύλλου: Sopoc ani Monastery, «Monasteries of Serbia», Slobodan Mileusnic ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Α Γ Α Π Η Ἔκδοση Τµήµατος Ποιµαντικῆς ιακονίας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταµασοῦ καί Ὀρεινῆς ΤΘ 14761, 2456 Λευκωσία Τηλ Fax: ιευθύνεται ἀπό Συντακτική Ἐπιτροπή Πρόεδρος: Ὁ Μητροπολίτης Ταµασοῦ & Ὀρεινῆς κ Ἠσαΐας Τιµή φύλλου: 2 Λ/Κ ἤ 35

3 Μ έ πολλή ἀγάπη ἀπευθύνοµαι πρός ὅλους σας Ὡς ποιµενάρχης, ὡς πνευ µατικός πατέρας, ἄν θέλετε, ὡς ἀδελφός καί φίλος σᾶς παρακαλῶ, αὐτές τίς ἅγιες µέρες τῶν Χριστουγέννων, τῆς Πρωτοχρονιᾶς καί τῶν Θεοφανείων, νά τίς ἐκµεταλλευθοῦµε πνευµα τικά Εἶναι µέρες χαρᾶς, γιορτῆς καί ἀνάπαυσης Γι αὐτό, ὄχι µόνο ὑλικά καί πνευµατικά νά τίς χαροῦµε, ἀλλά καί ἡ ψυχή µας πρέπει νά γιορτάσει Ὡς ἄνθρωποι ἔχοµε καί σῶµα καί ψυχή Ὁ ὅλος µας ἑαυτός πρέπει νά ζήσει τό νόηµα τῶν ἡµερῶν Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ µᾶς ἔχει χαρίσει πολ λά ὑλικά ἀγαθά έν ἀπαγορεύεται νά τά ἀπολαύσοµε µέ σύνεση καί στό µέτρο πού πρέπει Ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅµως, µᾶς προσφέρει καί πλῆθος πνευµατικῶν δωρεῶν Κι αὐτές πρέπει νά τίς ἀπολαύσοµε Τό πῶς, µᾶς τό ὑπαγορεύει ἡ Ἐκκλησία µας Ποιό τό ὄφελος καί πῶς θά γιορτάσοµε χριστιανικά, ἀδελφοί µου, ὅταν µέσα στό σπίτι µας δέν εἴµαστε ἀγαπηµένοι; Ὅταν ὁ ἕνας δέν ἀγαπᾶ τόν ἄλλο; Πῶς θά γιορτάσοµε, ὅταν µᾶς κυβερνοῦν τά πάθη τοῦ φθόνου, τῆς ἐκδίκησης, τῆς σπατάλης, τῆς φιλαργυρίας, τῆς λαιµαργίας, τῶν σαρκικῶν ἐπιθυµιῶν; Πῶς θά γιορτάσοµε, ὅταν, κάποιοι ἀπό µᾶς, δέν θά πᾶνε οὔτε µία φορά στήν ἐκκλησία; Πῶς θά γιορτάσοµε, ἔστω κι ἄν πᾶµε στήν ἐκκλησία ἀπό συνήθεια, χωρίς τήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώµατος, πού χαρίζει τό µυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξοµολογήσεως, καί πῶς µποροῦµε, ἔτσι, νά κοινωνήσοµε; Ποιό νέο ἔτος θά γιορτάσοµε, χωρίς νά ἀποβάλοµε «τόν παλαιόν ἄνθρωπον», πού ἔχοµε µέσα µας, µέ ὅλες τίς κακές του συνήθειες καί ἐπιθυµίες; Βλέπετε, ἡ Ἐκκλησία µας πολύ σοφά, µέσα στόν κύκλο τοῦ ἑορτολογίου της, ἐπαναφέρει κάθε φορά ὅλες τίς γιορτές Γιά ποιό σκοπό; Γιά νά µᾶς θυµίζει τό χρέος µας πρός τόν ἑαυτό µας, πού εἶναι ἡ σωτηρία µας Καί ἐπειδή κανένας µας δέν γνωρίζει πότε θά µᾶς καλέσει ὁ Θεός νά ἀναχωρήσουµε ἀπό τόν κόσµο τοῦτο, γιά τοῦτο πρέπει νά εἴµαστε πάντα ἕτοιµοι Τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἐπί τοῦ προκειµένου, εἶναι χαρακτηριστικά: «Καί τοῦτο, εἰδότες τόν καιρόν, ὅτι ὥρα ἡµᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι νῦν γάρ ἐγγύτερον ἡµῶν ἡ σωτηρία» (Ρωµ ιγ 11) ηλαδή πρέπει χωρίς καµιά ἀναβολή νά δοῦµε πῶς συµπεριφερόµαστε Οἱ καιροί καί οἱ περιστάσεις δέν µᾶς ἐπιτρέπουν νά ἀναβάλλοµε Γι αὐτό, ὅσοι ζοῦµε µέσα στό λήθαργο τῆς ἁµαρτίας, πρέπει νά ξυπνήσουµε καί νά ζήσοµε τή σωτηρία µας, πού εἶναι τώρα πολύ κοντά µας, µέσα στήν Ἐκκλησία, ἀφοῦ ἡ ἡµέρα πού θά µᾶς καλέσει ὁ Θεός νά τόν συναντήσουµε δέν ἀργεῖ Μέ αὐτές τίς σκέψεις εὔχοµαι σέ ὅλους τά σωτήρια γεγονότα τῶν ἡµερῶν, πού διερχό µαστε, νά µᾶς φέρουν πιό κοντά στό Θεό Μετ εὐχῶν ὁ Ταµασοῦ καί Ὀρεινῆς Ἠσαΐας Ἱερά Μητροπόλις Ταµασοῦ καί Ὀρεινῆς, Xριστούγεννα

4 Μέγα καί παράδοξον θαῦ μα, τετέλεσται σήμερον! Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἦρθε στόν κόσμο μας καί ἔγινε ἄνθρωπος «Ὁ ἀχώρητος παντί, πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρί;», ἀ ναρωτιέται ὁ ὑμνογράφος Ὁ πρό αἰώνων Θεός «σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» Τό πρῶτο βιβλικό ἀνάγνωσμα τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Χριστουγέννων, εἶναι παρμένο ἀπό τό βιβλίο τῆς Γενέσεως Αὐτό δέ γίνεται τυχαῖα Ἡ Ἐκκλησία θέλει νά μᾶς τονίσει ὅτι ὁ Δημιουργός τοῦ κόσμου εἶναι ὁ Τριαδικός Θεός Τά πάντα, ὁρατά καί ἀόρατα, ἔχουν γίνει ἀπό τό δημιουργικό χέρι τοῦ Θεοῦ Τά πάντα, δημιουργήθηκαν «καλά λίαν», σύμφωνα μέ τή διήγηση τοῦ βιβλίου τῆς Γενέσεως, μέ σκοπό νά γίνουν τέλεια ἐν Θεῷ Ὅμως ὁ ἄν θρωπος, τό κορυφαῖο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, μέ τή στάση καί τήν ἐπιλογή του, ἔθεσε τόν ἑαυτό του ἐκτός τοῦ Παραδείσου Ἔ χασε, δηλαδή, τήν προσωπική κοινωνία πού εἶχε μέ τό Θεό καί ἔτσι ἄρχισε τή δύσκολη καί ἐπίπονη πορεία τῆς ἐπίγειας ζωῆς Ἀπομακρύνθηκε ἀπό τό Θεό καί παρέσυρε μαζί του καί ὅλη τήν κτίση Ὅμως ὁ Θεός, ὡς στοργικός πατέρας πού εἶναι, λόγῳ τῆς ἄ πειρης ἀγάπης του γιά τόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο, ἀπό τήν πρώτη κιόλας μέρα τῆς δημιουργίας του, ἔστειλε τόν Υἱό του τόν Μονογενῆ, γιά νά σώσει τόν κόσμο ἀπό τή φθορά καί τό θάνατο Ἡ ἡμέρα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἀπό τή Θεότοκο Μαρία γίνεται ἔτσι ἡ ἡμέρα τῆς σωτηρίας καί τῆς ἀνακαινίσεως ὁλόκληρου τοῦ κόσμου Ἡ ἡμέρα αὐτή λαμβάνει πανηγυρικό χαρακτήρα καί ὅλα τά κτίσματα ὑμνοῦν, δοξολογοῦν καί συμμετέχουν στήν ἄκρα φιλανθρωπία τοῦ Δημιουργοῦ Τί σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ; «Τί σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπί γῆς ὡς ἄνθρωπος δι ἡμᾶς; ἕκαστον γάρ τῶν ὑπό σοῦ γενομένων κτισμάτων, τήν εὐχαριστίαν σοι προσ άγει οἱ Ἄγγελοι τόν ὕμνον οἱ οὐρανοι τόν Ἀστέρα οἱ Μάγοι τά δῶρα οἱ Ποιμένες τό θαῦμα ἡ γῆ τό σπήλαιον ἡ ἔρημος τήν φάτνην ἡμεῖς δέ Μητέρα Παρθένον Ὁ πρό αἰώνων Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς» (Στιχηρό Ἰδιόμελο Ἑσπερινοῦ Χριστουγέννων) óóó Ὅλα τά δημιουργήματα ἀναπέμπουν εὐχαριστία πρός τόν κτίστη τῶν ἁπάντων Ὅπως μᾶς λέει καί ὁ ὕμνος πού ἀναλύουμε: Οἱ Ἄγγελοι προσφέρουν τόν ὕμνο, οἱ οὐρανοί τόν ἀστέρα, οἱ Μάγοι τά δῶρα, οἱ Ποιμένες τό θαῦμα, ἡ γῆ τό σπήλαιο, ἡ ἔρημος τή φάτνη καί ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι τή Μητέρα Παρθένο Ἡ βαθιά σημασία αὐτοῦ τοῦ ἀξιόλογου ὕμνου εἶναι ὅτι ὁ κόσμος καί ὅλη ἡ δημιουργία δέν διψᾶ ἁπλῶς γιά ἕνωση μέ τό Θεό, οὔτε περιμένει τόν ἐρχομό Του: ἔχει προετοιμαστεῖ γι αὐτό, ἔτσι ὥστε ἡ συνάντηση, ἀκριβῶς, τοῦ Θεοῦ μέ τόν ἄνθρωπο, νά βρίσκεται στήν καρδιά τῆς χριστιανικῆς πίστεως, μέ ἐλευθερία καί ἀγάπη Αὐτή ἡ ἐλευθερία ξεκίνησε ἀπό τό «ἰδού ἡ δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατά τό ῥῆμά σου», τῆς Θεοτόκου, κατά τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Τό ἴδιο αὐτό «γένοιτο», περιμένει νά ἀκούσει ὁ Θεός καί ἀπό μᾶς, ἐκφράζοντας ἔ τσι τήν πίστη μας ἐν ἐλευθερίᾳ καί ἀγάπῃ πρός Ἐ κεῖνον Αὐτό ἀκριβῶς ἐκφράζεται μέσα ἀπό τόν ὕμνο αὐτόν Εἶναι σάν νά λέμε στό Θεό ὅτι: «μέσα στήν ἀγάπη Σου γιά μᾶς, ἔδωσες τόν Υἱό Σου, ἔτσι κι ἐμεῖς, στήν ἀγάπη μας γιά Σένα, σοῦ προσφέρουμε τή Μαρία, τή Θεοτόκο» Ἡ Ἐκκλησία βιώνει τήν παρουσία τῆς Θεοτόκου ὡς δῶρο τοῦ κόσμου πρός τό Θεό, ὡς δῶρο τοῦ ἀνθρώπου σ Αὐτόν πού εἰσέρχεται στόν κόσμο, ὡς δῶρο στόν ἄνθρωπο Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ μέσῳ τῆς Θεοτόκου, γίνεται Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου, ἕνας ἀπό μᾶς, γιά νά μᾶς ἑνώσει μέ τόν Ἑαυτό του, καί μέσῳ Αὐ τοῦ νά μᾶς ἑνώσει μέ τό Θεό Στήν καρδιά τῆς Χριστουγεννιάτικης νύχτας, βρίσκεται τελικά ἡ εἰκόνα τῆς Μητέρας καί τοῦ Παιδιοῦ, πού χύνει ἕνα ἐκτυφλωτικό φῶς Σ αὐτή τήν εἰκόνα, ξαναενώνονται ὅσα εἶχαν χωριστεῖ ἀπό τήν ἁμαρτία, τήν ἐχθρότητα καί τήν ἀλαζονεία τοῦ ἀνθρώπου: ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ, ὁ Θεός καί ὁ ἄνθρωπος, ἡ φύση καί τό πνεῦμα Ὁ κόσμος γίνεται ἔτσι, ἕνας ὕμνος δοξολογίας, οἱ λέξεις μετατρέπονται σ ἕνα τραγούδι ἀγάπης, ἡ ὕλη μεταμορφώνεται σέ δῶρο καί ὅλη ἡ φύση γίνεται μιά φάτνη Γεώργιος Κουννούσιης Θεολόγος 76

5 Τόν ἀκοῦµε νά µελωδεῖται συχνά τό σαρανταήµερο τῶν Χριστουγέννων τόν ὕµνο τοῦτο Καλεῖ ὁ ὑµνωδός τόν Ἰωσήφ, καί µαζί του προσκαλεῖ καί ὅλους τούς φιλακόλουθους χριστιανούς, νά µᾶς πεῖ γιά τά µυστήρια πού τελεσιουργοῦνται καί σχετίζονται µέ τήν οἰκονοµία τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο Εἶναι χαρακτηριστικό, καί τοῦτο παρατηρεῖται σχεδόν σέ ὅλα τά θεοπρεπῆ γεγονότα, ὅτι ὁ Θεός µεταχειρίζεται τρόπους σιγῆς καί πρόσωπα, κατά κανόνα, ὄχι ἐπίσηµα γιά τά ἔργα του Ὁ Ἰωσήφ δέν ἦταν, ἐπί τοῦ προκειµένου, διακεκριµένο πρόσωπο Οὔτε καί κατεῖχε ἱερατικό ἀξίωµα Ἦταν ὑπέργηρος καί ἄσηµος µέσα στήν Ἰουδαϊκή κοινότητα Αὐτόν, ὅµως, ἐπέλεξε ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ ὡς τόν πλέον κατάλληλο, γιά νά ὑπηρετήσει τό µοναδικό καί ἄρρητο µυστήριο Ἀλλά καί στήν Παλαιά ιαθήκη ὁ Μωυσῆς, µπορεῖ νά ἀνατράφηκε ἀρχικά στό παλάτι τοῦ Φαραώ, ὅµως, στή συνέχεια ἀναγκάζεται νά γίνει πλάνητας, γιά νά καταλήξει ποιµένας στίς ἄγονες περιοχές τῆς ἐρήµου Καί ὅταν ὁ Θεός τόν καλεῖ µέσα ἀπό τή φλεγόµενη βάτο, σ αὐτό «τό ὅραµα τό µέγα» (Ἐξ 3,3), δέν εἶναι κανένας παρών Αὐτός καί µόνος «ἐν σιγῇ» δέχεται τό µυστήριο τῆς θεοφάνειας καί ὑφίσταται τήν ἀγαθή ἀλλοίωση τοῦ προσώπου του Μπορεῖ, βέβαια, καί στόν Ἀβραάµ, γιά νά µνη µονεύσοµε ἕνα ἀκόµη πρόσωπο, νά µήν ἴσχυσαν ἀπόλυτα αὐτά τά µέτρα Ἀσφαλῶς, ἦταν σηµαίνουσα προσωπικότητα ὁ Ἀβραάµ καί «πλούσιος σφόδρα» (Γεν 13, 3) Ὅµως, οἱ οὐράνιες θεοπτίες τοῦ συνέβαιναν µεταξύ αὐτοῦ καί µόνου «ἐν σιγῇ» Οἱ ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ ἦταν µυστικές καί διαπροσωπικές Ἐκεῖ, ὅµως, ὅπου τά «σεσιγηµένα µυστήρια» τελεσιουργοῦνται καί κορυφώνονται εἶναι στό πρόσωπο τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου έχεται τό κάλεσµα τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν Ἀρχάγγελο αὐτή καί µόνη Κανένας, οὔτε καί οἱ γείτονές της, πῆραν εἴδηση γιά τό τί συνέβαινε Καί ἀναλαµβάνει τό βάρος τῆς Μητέρας τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ µέ σιωπή καί δέος Ἡ «σπουδή» της γιά τό γεγονός ἐκφράζεται µόνο στήν Ἐλισάβετ, γι αὐτό καί µεταβαίνει στήν «ὀρεινή» (Λουκ α 39), ἀλλά καί ἐκεῖ διακρατεῖται ἡ θεία ἐπέλευση στό πρόσωπό της µυστικά Κι ὅταν, κάποτε, ἀναγκαστικά ἀποκαλύπτει τό ἐκ στατικό µυστήριο στόν Ἰωσήφ, αὐτός ἀποφασίζει τό «λάθρα ἀπολῦσαι αὐτήν»(ματθ α 19) Καί στή συνέχεια, οὔτε καί πάλι «διαφηµίζεται» ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, τό βράδυ τῶν Χριστουγέννων, µέ τίς ἀγγελικές ὑµνωδίες, τίς ἀγγελοφάνειες ἤ καί τόν ἀστέρα Μέτοχοι, κοινωνοί καί θεατές καθίστανται οἱ «ἱκανοί» νά µεθέξουν τῶν µυστικῶν τούτων ἐνεργηµάτων Ἔτσι, καί οἱ ποιµένες καί οἱ Μάγοι αὐτοί καί µόνοι γνωρίζουν καί χαίρονται τά γεγονότα Ὅλοι οἱ ἄλλοι παραµένουν ἀνυποψίαστοι γιά τό τί συµβαίνει Τά µυστήρια τοῦ Θεοῦ εἶναι «σεσιγηµένα» έν διατυµπανίζονται Εἶναι «πνοή αὔρας λεπτῆς», (Γ Βασ 19,12), πού κατέρχεται στούς «µεµυηµένους» Γι αὐτό εἶναι λάθος νά πιστεύοµε ὅτι µέσα ἀπό ἐξωστρέφειες, τίς φωτοχυσίες καί τούς καλλωπισµούς ἤ τίς ἐµποροπανηγύρεις µποροῦµε νά προσεγγίσοµε τά θεῖα πράγµατα Ὁ τρόπος αὐτός δέν µᾶς βοηθᾶ Παραµένοµε τραγικά ἀνυποψίαστοι, στά ὅσα συµβαίνουν Ἡ «ἱκανότητα» τῆς µέθεξης τῶν ἀρρήτων γεγονότων πρέπει νά ἀκολουθεῖ τό σχῆµα καί τήν ὁδό τῆς ἀποκάλυψής τους Ἡ σιωπή, ἡ διαπροσωπική σχέση καί ἡ ἀγαθή προαίρεση τῆς καρδιᾶς µας εἶναι τά βασικά προαπαιτούµενα τῆς µετοχῆς µας σ αὐτά Τί, λοιπόν, νά µᾶς πεῖ ὁ Ἰωσήφ; Ἄν πρόκειται νά µᾶς µιλήσει, θά µᾶς προβάλει ὡς πρότυπο τόν ἑαυτό του Ἀποδέχεται τελικά τά πάντα, γιατί αὐτό εἶναι τό θέληµα τοῦ Θεοῦ, µέ σιγή, µέ ἀγαθή διάθεση καί πολλή ταπείνωση Ἔτσι, ἄν µέ τοῦτο τόν τρόπο προσέλθοµε καί στό µυστήριο τῆς Γέννησης, τότε θά ἐννοήσοµε ἐµπειρικά τά ἀπερινόητα καί θά ἑρµηνεύσοµε βιωµατικά τά ἀνερµήνευτα Nίκου Νικολαΐδη Καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Παν/µίου Ἀθηνῶν 77

6 Ἀποφθέγματα Πατέρων Ἀπό τή διδασκαλία τοῦ Γέροντος Παναῆ Χατζιωνᾶ ἀπό τή Λύση ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ Ἔλεγε ὁ μακαριστός Γέροντας: á Δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη χαρά στόν κόσμο ἀπό τοῦ νά εἶσαι μέσα στήν ἐκκλησία, νά ὑμνεῖς τό Θεό καί τούς Ἁγίους á Ἡ προσευχή δίνει λάδι στό καντήλι τῆς ζωῆς μας á Μέ τήν προσευχή ἐπικοινωνοῦμε μέ τό Θεό á Ὅταν κλείσεις τά μάτια καί ἀναλογιστεῖς τό Χριστό μπροστά σου, εἶναι ἀδύνατο νά μήν κλάψεις á Δίνουμε τροφή στήν ψυχή μας μέ τήν προσευχή á Ὁ Θεός πρέπει νά ὑμνεῖται συνεχῶς μέρα νύχτα á Οἱ Ἀπόστολοι, εἴτε χειροτονία, εἴτε ὁ,τιδήποτε ἄλλο εἶχαν, ἔκαναν προηγουμένως προσευχή á Σ ὅλα τά ζητήματα πρέπει νά ὑπάρχει μέτρο Μόνο στήν προσευχή δέν ὑπάρχει μέτρο á Μετά ἀπό θερμή προσευχή, ἔρχεται ἡ χάρις á Νά μήν σπαταλῶνται οἱ ὧρες μας, δεξιά καί ἀριστερά, ἀλλά νά χρησιμοποιοῦνται γιά νά ὑμνεῖται ὁ Θεός á Νά προσπαθοῦμε νά κόβουμε τά πάθη καί τίς ἀδυναμίες μας λίγολίγο μέ τήν προσευχή á Ὁ ἱερέας πρέπει νά εἶναι συγκεντρωμένος στίς ἀκολουθίες, γιά νά τόν ἐπισκιάζει τό Ἅγιο Πνεῦμα á Εἶναι καλή συνήθεια νά λέμε: «δόξα σοι ὁ Θεός» καί «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με» καθημερινά á Μέ τίς παρακλήσεις καί τή Θεία Λειτουργία, ἡ καρδιά μας γίνεται καθαρή καί βλέπει τό Θεό á Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε: «Ἀγρυπνεῖτε καί προσεύχεσθε» Δέ γίνεται νά ξεχνοῦμε ὅτι καί ὁ Ἴδιος προσευχόταν á Ἡ πνευματική ζωή θέλει ἀγώνα, προσευχή á Ἡ νύχτα προσφέρεται γιά προσευχή á Κατά τή διάρκεια τῆς νύχτας ἡ ψυχή κατανύσσεται á Ἀπό κανένα στόμα νά μή λείπει ἡ προσευχή á Πόσες δουλειές γίνονται γρήγορα ἀπό τήν προσευχή πού ἔκαναν ἄλλοι γιά μᾶς! á Ἡ προσευχή, παιδιά μου, ἔχει πολλή δύναμη á Μέ τήν προσευχή, κερδίζουμε τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί φεύγει τό κακό á Ὀφείλουμε νά προσευχόμαστε γιά τούς ἄλλους á Πολλές φορές, κατά τήν ὥρα τῆς προσευχῆς, ἔρχεται μιά ἱκανοποίηση καί ἀγαλλίαση á Καί τήν ὥρα πού ἐργαζόμαστε νά κάνουμε προσευχή á Ἡ προσευχή νά γίνεται σάν τήν ἀναπνοή Ἀναπνέεις καί ὅταν πέφτεις, κοιμᾶσαι, περπατᾶς, τρῶς, ἔτσι καί ἡ προσευχή á Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά βρεῖ τό Θεό μέ τήν εὐκατάνυκτη προσευχή á Ἄν θέλεις νά προσεύχεσαι καθαρά, μήν ὑποχωρήσεις σέ κανένα λογισμό á Ἄν θέλεις νά προσευχηθεῖς, ἄφησε τίς ὑλικές φροντίδες Ἀρχιμ Βαρνάβας Κουσιάππας 78

7 Ἄνθρωπος καί κόσμος, κατά τήν ὀρθόδοξη παράδοση καί θεολογία, εἶναι ἄρρηκτα συνυφασμένα, καθʼ ὅτι εἶναι καί τά δύο δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ Ὁ Τριαδικός Θεός, μέσα σέ ἕνα ἐκστατικό παραλήρημα θείου ἔρωτος, δημιούργησε τόν κόσμο, ἐκφέροντας τή θεία του ἐνέργεια, ἐν πλήρει ἐλευθερίᾳ Ἔτσι, ἀφοῦ προνόησε ὁ Πατήρ, δημιούργησε ὁ Υἱός καί τελείωσε τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, ἄνθρωπος καί κόσμος ἔρχονται στό ὄν, ἀπό τό μή ὄν στό ὁποῖο ἦταν Ὁ Τριαδικός Θεός, ὄντας κοινωνικό ὄν, δημιούργησε τόν κόσμο, ἀλλά κυρίως τόν ἄνθρωπο γιά νά κοινωνεῖ ἐπικοινωνεῖ μαζί Του Γιʼ αὐτό, κατασκευάζοντας τόν ἄνθρωπο κατʼ εἰκόνα καί ὁμοίωσή Του, τόν τοποθέτησε ἄνω τῆς ὑπόλοιπης δημιουργίας, γιά νά προστατεύει καί νά καλλιεργεῖ τή γῆ, ἀντιπροσφέροντάς την θεωμένη ὡς εὐχαριστία στό δημιουργό της Ὁ ἄνθρωπος, ὅμως, παρακούοντας τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, διέκοψε τήν προσωπική σχέση μαζί Του καί ἐκδιώχθηκε ἀπό τόν παράδεισο, παρασέρνοντας μαζί του καί τήν κτίση Τή λύτρωση θά τή φέρει ὁ ἴδιος ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, μέ τή Σάρκωσή Του, τά Πάθη καί τήν Ἀνάστασή Του Προσλαμβάνοντας ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ τήν ὕλη στό πρόσωπό Του, τοποθέτησε ξανά στό δρόμο τοῦ πρωταρχικοῦ κάλλους τό δημιούργημά Του, ἄνθρωπο καί κτίση Αὐτή τή σχέση μεταξύ ἀνθρώπου καί κτίσεως, δηλαδή δημιουργίας, πτώσεως καί ἀναδημιουργίας, μᾶς τήν περιγράφει γλαφυρότατα ἡ Ἐκκλησία μας, μέσα ἀπό τήν ἀκολουθία τῶν Θεοφανείων α) Ὁ Τριαδικός Θεός Δημιουργός τῶν πάντων Ἡ πίστη στό Δημιουργό Θεό εἶναι διάχυτη σέ ὁλόκληρη τήν ἀκολουθία τῶν Θεοφανείων Ὁ ἄνθρωπος ὑμνεῖ τή μεγαλοπρέπεια τῆς κτίσεως, κυρίως μέσα ἀπό τίς εὐχές, πού ἐκφωνεῖ ὁ ἱερέας, ἀνάγοντάς την στήν ὡραιότητα τοῦ ἀκτίστου Δημιουργοῦ της Ἔτσι, ἀπό τήν ἀρχή τῆς εὐχῆς τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Σωφρονίου, ἀναπέμπτει θαυμασμό καί δοξολογία στόν Κτίστη τῆς φύσεως, περιγράφοντάς μας τή δημιουργία τοῦ κόσμου, δείχνοντάς μας, ἔτσι, τή μεγαλοσύνη καί τή μεγαλοπρέπεια τοῦ Θείου Δημιουργοῦ: «Σύ γάρ βουλήσει ἐξ οὐκ ὄντων εἰς τό εἶναι παραγαγών τά σύμπαντα, τῷ σῷ κράτει συνέχεις τήν κτίσιν, καί τῇ σῇ προνοίᾳ διοικεῖς τόν κόσμον Σύ ἐκ τεσσάρων στοιχείων τήν κτίσιν συναρμόσας, τέταρσι καιροῖς τόν κύκλον τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐστεφάνωσας Σέ ὑμνεῖ ἥλιος, σέ δοξάζει σελήνη, σοί ἐντυγχάνει τά ἄστρα, σοί ὑπακούει τό φῶς, σέ φρίττουσιν ἄβυσσοι, σοί δουλεύουσιν αἱ πηγαί Σύ ἐξέτεινας τόν οὐρανόν ὡσεί δέῤῥιν σύ ἐστερέωσας τήν γῆν ἐπί τῶν ὑδάτων σύ περιετείχισας 79

8 τήν θάλασσαν ψάμμω σύ πρός ἀναπνοάς τόν ἀέρα ἐξέχεας» Συνεχίζοντας τήν ἐξύμνηση τοῦ Κτίστη, καθώς καί τήν ὁμολογία ὅτι ὁ Τριαδικός Θεός εἶναι ὁ Δημιουργός τῶν ἁπάντων, μέσα ἀπό αὐτήν τήν εὐχή τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀναφωνοῦμε: «Τριάς ὑπερούσιε, ὑπεράγαθε, ὑπέρθεε, παντοδύναμε, παντεπίσκοπε, ἀόρατε, ἀκατάληπτε Δημιουργέ τῶν νοερῶν οὐσιῶν καί τῶν λογικῶν φύσεων, ἡ ἔμφυτος ἀγαθότης, τό φῶς τό ἀπρόσιτον, τό φωτίζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον» Ἡ δοξολογία πρός τόν Τριαδικό Θεό, συνεχίζεται καθʼ ὅλη τήν εὐχή: «Δοξάζομέν σε, Δέσποτα φιλάνθρωπε, Παντοκράτορ, προαιώνιε Βασιλεῦ Δοξάζομέν σε τόν Κτίστην, καί Δημιουργόν τοῦ παντός» β) Ἄνθρωπος καί Κόσμος μαζί καί στήν πτώση Ἡ κατάσταση τῆς πτώσεως γιά τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανοσύνη, εἶναι πρωτίστως μιά ὀντολογική κατάσταση Εἶναι ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν πηγή τῆς ζωῆς καί ἡ διάσπαση τῆς προσωπικῆς σχέσεως μέ τό Δημιουργό Ὁ ἄνθρωπος, ἐπειδή τέθηκε ἀπό τό Θεό στό ὕψιστο σημεῖο τῆς Δημιουργίας καί ἔγινε διαχειριστής τῶν δημιουργημάτων Του, μέ τήν παράβαση τῆς ἐντολῆς Του καί τήν ἐκδίωξή του ἀπό τόν Παράδεισο, παρέσυρε μαζί του καί τήν ὑπόλοιπη κτίση Ἔτσι, στήν κατάσταση τῆς πτώσεως ὁ ἄνθρωπος, ὅταν συνειδητοποιεῖ αὐτό πού πραγματικά εἶναι, ἐκπέμπει κραυγές μετανοίας καί σωτηρίας πρός τό Θεό καί παράλληλα, βλέποντας τήν κτίση, ἐξυμνεῖ τό Δημιουργό της καί προσπαθεῖ νά ὑπάρχει μιά ἁρμονία στίς μεταξύ τους σχέσεις Ἀντίθετα, ὅταν δέ συνειδητοποιεῖ ὅτι βρίσκεται σέ μιά κατάσταση πτώ σεως, τότε οὔτε τό Δημιουργό Του μπορεῖ νά βρεῖ, οὔτε νά ἀποκτήσει σχέσεις μαζί του, ἀλλά κυρίως οὔτε καί ἀγαθές σχέσεις μέ τήν κτίση καί τό συνάνθρωπό του ἔχει Ἔτσι, ὅταν ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται μακριά ἀπό τό Θεό, ἔχουμε παράλληλα καί ἔξαρση τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος, ἀφοῦ στήν κτίση ὁ ἄνθρωπος δέ βλέπει τό Δημιουργό της, ἀλλά βλέπει ἀκόμη ἕνα καταναλωτικό ἀγαθό, πού πρέπει νά κατακτήσει καί νά καταστρέψει Ὁ ἐκπεσμένος ἄνθρωπος, ὅταν νοιώσει ὅτι φτάνει σέ ἀδιέξοδο, ἀνατρέχει πρός τό Δημιουργό γιά βοήθεια Τότε ὁμολογεῖ, ὅτι γιά ὅλα φταίει ὁ ἴδιος πού παρασύρθηκε ἀπό τόν ἄρχοντα τοῦ σκότους καί ἔχασε, ἔτσι, τήν προσωπική ἐπαφή πού εἶχε μέ τό Θεό: «Νέκρωσιν ὁ πρίν, ἐμφυτεύσας τῇ κτίσει, θηρός κακούργου, σχηματισθείς εἰς φύσιν, Ἐπισκοτεῖται, σαρκικῇ παρουσίᾳ Ὄρθρῳ φάναντι, προσβαλών τῷ Δεσπότῃ Φλᾶν τήν ἑαυτοῦ, δυσμενεστάτην κάραν» Ἐπειδή εἶναι δύσκολο γιʼ αὐτόν νά Τόν συναντήσει προσωπικά, στρέφεται πρός τήν κτίση, γνωρίζοντας ὅτι ἔτσι θά συναντήσει τό Δημιουργό της καί ζητᾶ, μέσῳ αὐτῆς νά σωθεῖ ὁλόκληρος ὁ κόσμος: «ἵνα τήν τῶν ὑδάτων φύσιν, ἁγιάσας ὁ ἀναμάρτητος, ὁδοποιήσῃς ἡμῖν τήν διʼ ὕδατος καί Πνεύματος ἀναγέννησιν, καί πρός τήν πρώτην ἡμᾶς ἀποκαταστήσῃς ἐλευθερίαν» Ὁ ἄνθρωπος, ὅμως, στήν ἀ γωνία του γιά σωτηρία, ἀναπέμπει δεήσεις πρός τό Θεό νά ἀποστείλει ἕνα Σωτήρα, γιά νά μεσιτεύσει γιά τή σωτηρία τοῦ κόσμου Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀναμένει τό Μεσσία, γνωρίζοντας ὅτι ἡ ἔλευσή του θά φέρει ἀλλαγές σέ ὁλόκληρη τήν κτίση, ἐνῶ ὁ ἄν θρωπος τῆς Καινῆς Διαθήκης βγάζει κραυγές ἀγωνίες πρός τό Σωτήρα Χριστό, γιατί βλέπει ὅτι μακριά του δέ βρίσκει σωτηρία «Ἰησοῦς ὁ ζωῆς ἀρχηγός, λῦσαι τό κατάκριμα ἥκει, Ἀδάμ τοῦ πρωτοπλάστου καθαρσίων δέ, ὡς Θεός μή δεόμενος, τῷ πεσόντι καθαίρεται ἐν τῷ Ἰορδάνῃ» γ) Ἀναγέννηση καί Σωτηρία Ἡ σωτηρία ἀνθρώπου καί κτίσεως γίνεται ἐφικτή μέ τήν Ἐνανθρώπηση, τά Πάθη καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ Ὁ Χριστός, προσλαμβάνοντας στό πρόσωπό του τήν ἀνθρώπινη φύση, καί γενικότερα τήν ὕλη, τήν ἀποκατέστησε δυναμικά στό πρωταρχικό της μεγαλεῖο, δίνοντάς της ἔτσι τήν εὐκαιρία τῆς θεώσεως Ὁ ἄνθρωπος τώρα ἑνωμένος μέ τό Χριστό μπορεῖ καί τοποθετεῖται ξανά στά δεξιά τοῦ Πατρός, καί μαζί του ἀποκαθιστᾶ καί τήν κτίση Ὅπως αὐτή ἔπεσε μαζί του, ἔτσι καί μαζί του θά σωθεῖ Ἡ παραδείσια κατάσταση βιώνεται ὡς ἕνα ὀντολογικό γεγονός ἀπό τήν τωρινή ζωή καί οἱ σχέσεις ἀνθρώπου καί κόσμου γίνονται ἁρμονικές, ἀφοῦ στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ οἱ σχέσεις βρίσκουν τήν πραγματική τους ἀναφορά Στήν Ἐκκλησία Του, ὅλα χωρᾶνε ἁρμονικά καί ὅλα μαζί ἀναπέμπουνε δοξολογία στό Δημιουργό καί Ἀναδημιουργό Λόγο τοῦ Θεοῦ «Ἀνυμνήσωμεν οἱ πιστοί, τῆς περί ἡμᾶς τοῦ Θεοῦ οἰκονομίας τό μέγεθος ἐν γάρ τῷ ἡμῶν παρα πτώματι, γενόμενος ἄνθρωπος, τήν ἡμῶν κάθαρσιν καθαίρεται ἐν τῷ Ἰορδάνῃ, ὁ μόνος καθαρός καί ἀκήρατος, ἁγιάζων ἐμέ καί τά ὕδατα, καί τάς κεφαλάς τῶν δρακόντων, συντρίβων ἐπί τοῦ ὕδατος» 80

9 Σʼ αὐτό τό ἔργο τῆς ἀναδημιουργίας τοῦ κόσμου, ἀπό τόν ἴδιο τό Δημιουργό Λόγο τοῦ Πατρός, μετέχει ὁλόκληρη ἡ κτίση: «ἀπό πάσης τῆς κτίσεως, λειτουργούς τοῦ μυστηρίου σου ἔλαβες ἐκ τῶν Ἀγγέλων τό Γαβριήλ, ἐκ τῶν ἀνθρώπων τήν Παρθένον, ἐκ τῶν οὐρανῶν τόν Ἀστέρα, καί ἐκ τῶν ὑδάτων τόν Ἰορδάνην» «Οἱ Ἄγγελοι αὐτόν, ὁρῶντες ἔφριξαν ἐξέστη οὐρανός, καί γῆ ἐτρόμαξε καί συνεστάλη θάλασσα, καί πάντα τά ὁρατά καί ἀόρατα Χριστός ἐφάνη, ἐν Ἰορδάνῃ, ἁγιάσαι τά ὕδατα» Ὁ χρόνος πού κυριαρχεῖ σʼ ὅλες τίς ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι ὁ λειτουργικός ἐνεστώτας Δηλαδή, τά γεγονότα πού ἔγιναν πρίν πολλά χρόνια, βιώνονται ὡς γεγονότα πού συμβαίνουν σήμερα καί πού ἀφοροῦν ἐμᾶς καί ὁλόκληρο τόν κόσμο Ἔτσι, καί τά Θεοφάνεια γιά τήν Ἐκκλησία μας γίνονται σήμερα καί ὅλα ὅσα ἀπορρέουν ἀπό αὐτά βιώνονται ὡς σύγχρονα γεγονότα «Σήμερον τά τοῦ Ἰορδάνου νάματα εἰς ἰάματα μεταποιεῖται τῇ τοῦ Κυρίου παρουσίᾳ Σήμερον ῥείθροις μυστικοῖς πᾶσα ἡ κτίσις ἀρδεύεται Σήμερον τά τῶν ἀνθρώπων πταίσματα τοῖς ὕδασι τοῦ Ἰορδάνου ἀπαλείφονται Σήμερον τοῦ παλαιοῦ θρήνου ἀπηλλάγημεν, καί ὡς νέος Ἰσραήλ διεσώθημεν Σήμερον τοῦ σκότους ἐλυτρώθημεν, καί τῷ φωτί τῆς θεογνωσίας καταυγαζόμεθα Σήμερον ἡ ἀχλύς τοῦ κόσμου καθαίρεται τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν Σήμερον λαμπαδοφεγγεῖ πᾶσα ἡ κτίσις ἄνωθεν Σήμερον γῆ καί θάλασσα τήν τοῦ κόσμου χαράν ἐμερίσαντο, καί ὁ κόσμος εὐ φρο σύνης πεπλήρωται» «Σήμερον ἡ κτίσις φωτίζεται σήμερον τά πάντα εὐφραίνονται, τά οὐράνια ἅμα καί τά ἐπίγεια» «Σήμερον ὁ οὐρανοῦ καί γῆς Ποιητής, παραγίνεται σαρκί ἐν Ἰορδάνῃ» «Σήμερον τῶν ὑδάτων ἁγιάζεται ἡ φύσις» Ἡ δοξολογία πρός τόν Ἀναδημιουργό τῆς κτίσεως κορυφώνεται μέ τό γεγονός τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο μας καί τῆς προσλήψεως ὁλόκληρου τοῦ ὑλικοῦ στοιχείου στό πρόσωπό Του «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ μονογενής Υἱός, ὁ ὤν εἰς τόν κόλπον τοῦ Πατρός, ὁ ἀληθινός Θεός, ἡ πηγή τῆς ζωῆς καί τῆς ἀθανασίας, τό φῶς τό ἐκ φωτός, ὁ ἐλθών εἰς τόν κόσμον τοῦ φωτίσαι αὐτόν» «Σῶσαι βουλόμενος, τόν πλανηθέντα ἄνθρωπον, οὐκ ἀπηξίωσας δούλου μορφήν ἐνδύσασθαι» «Σύ γάρ, Θεός ὤν ἀπερίγραπτος, ἄναρχός τε καί ἀνέκφραστος, ἦλθες ἐπί τῆς γῆς, μορφήν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος» Τέλος ὑμνεῖται ἡ βάπτιση Τοῦ Σωτήρα Χριστοῦ στόν Ἰορδάνη ποταμό, γιατί μέ τήν πράξη Του αὐτή, ἔδειξε ὅτι ἡ κτίση δέν εἶναι κάτι βέβηλο, οὔτε βρίσκεται ἔξω ἀπό τίς Ἁγιαστικές Θεῖες Ἐνέργειες τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί αὐτή εἶναι θῦμα τῆς διαβολικῆς ἐπήρειας «Βαπτίζεται Χριστός, καί ἄνεισιν ἐκ τοῦ ὕδατος συναναφέρει γάρ ἑ αυτῷ τόν κόσμον καί ὁρᾷ σχιζομένους τούς οὐρανούς, οὕς ὁ Ἀδάμ ἔκλεισεν ἑαυτῷ, καί τοῖς μετʼ αὐτόν» «Ἐπεφάνη ὁ Σωτήρ, ἡ χάρις ἡ ἀλήθεια, ἐν ῥείθροις τοῦ Ἰορδάνου, καί τούς ἐν σκότει καί σκιᾷ, καθεύδοντας ἐφώτισε καί γάρ ἦλθεν ἐφάνη, τό φῶς τό ἀπρόσιτον» «Ὁ περιβάλλων τόν οὐρανόν ἐν νεφέλαις, ῥεῖθρα περιβάλλεται σήμερον τά Ἰορδάνεια καί τήν ἐμήν καθαίρεται κάθαρσιν, ὁ τοῦ κόσμου αἴρων τήν ἁμαρτίαν» Εἶναι σημαντικό νά τονίσουμε ὅτι ἐνῶ ἡ πρώτη περίοδος ἀνθρώπου καί κόσμου, δηλαδή ἡ κατάσταση τῆς δημιουργίας καί τῆς παραδείσιας κατάστασης εἶναι μιά παγιωμένη κατάσταση, ἡ δεύτερη περίοδος ἡ περίοδος τῆς πτώσεως καί ἡ τρίτη περίοδος ἡ περίοδος τῆς Ἀναγεννήσεως καί τῆς Σωτηρίας εἶναι ἀκόμη συγκεχυμένες Ἄνθρωπος καί κόσμος παραμένουν στήν πτωτική κατάσταση ἀκόμη καί σήμερα Αὐτό πού κάνει τή διαφορά εἶναι ἡ ἔνταξη στήν Ἐκκλησία καί ἡ μετοχή στά μυστήριά της Μετέχοντας ὁλόκληρος ὁ κόσμος τελικά στό μυστήριο τοῦ Χριστοῦ, γίνεται ἕνα μαζί Του καί συμμετέχει στήν αἰώνια Βασιλεία Του Ὁ ἄνθρωπος ἐνταγμένος στήν Ἐκκλησία ἀναγεννᾶται ὀντολογικά καί βλέπει μέ ἄλλο μάτι τήν κτίση Ἡ νέα πορεία τοῦ ἀνθρώπου χαρακτηρίζεται ἀπό τήν ἄσκηση καί τή γύμναση τῶν αἰσθητηρίων του Βασικό κα θῆκον τοῦ νέου ἀνθρώπου εἶναι ἡ προστασία τῆς κτίσεως καί ὁλόκληρου τοῦ κόσμου, δοξολογώντας τόν Τριαδικό Θεό καί ἀντιπροσφέροντας τήν κτίση ὡς εὐχαριστία Ἔτσι καί ἡ ἀκολουθία τῶν Θεοφανείων, μαζί μέ τό περιεχόμενό της, μᾶς δίνουν τήν ἀπάντηση στό ἐρώτημα, ποιές εἶναι οἱ σχέσεις τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν κόσμο καί ποῦ πραγματικά ἔχουν τήν ἀναφορά τους Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις τοῦ γάρ Γεννήτορος ἡ φωνή προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱόν ὀνομάζουσα καί τό Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό ἀσφαλές Ὁ ἐπιφανείς Χριστέ ὁ Θεός, καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα σοι Γ Κουννούσιης Θεολόγος 81

10 Περί Ἱερωσύνης Λόγοι τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Α Μέρος π Δῆμος Δημοσθένους Mέ ἀνατροφή ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου, μέ ἄριστη μετ ἐπιστήμης κατάρτιση, μέ βαθειά μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί κείμενα ἐκκλησιαστικῶν πατέρων, ἀλλά καί μέ αὐστηρή ἄσκηση ἑτοίμασε τόν ἑαυτό του ὁ Μεγάλος Ἅγιος Ἱεράρχης καί ποιμένας, Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, γιά νά εἰσέλθει εἰς τίς τάξεις τοῦ ἱεροῦ κλήρου Οἱ περί Ἱερωσύνης Λόγοι πιστεύεται ὅτι ἔχουν ἐκπονηθεῖ λίγο προτοῦ ἱε ρωθεῖ, ἔχοντας μεγάλη εὐαισθησία γιά τό ὕψος τῆς πνευματικῆς ἀποστολῆς τοῦ κληρικοῦ, ἀλ λά καί δέος γιά τήν ποιμαντική εὐθύνη Οἱ περί Ἱερωσύνης Λόγοι εἶναι μιά ποιμαντική πραγματεία ἀπό ἕξι λόγους ἐπηρεασμένη ἀπό τόν Ἀπολογητικό τῆς εἰς Πόντο φυγῆς τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Εἶναι ὑπό μορφή διαλόγου, κατά τά πρότυπα τῶν πλατωνικῶν διαλόγων Τά περιεχόμενα γεγονότα θά πρέπει νά θεωρηθοῦν φανταστικά Οἱ δύο καρδιακοί φίλοι, Βασίλειος καί Ἰωάννης, ἀκολουθοῦσαν κοινή ὁδό στή ζωή μέ διαρ κῆ ὁμογνωμία Ὁ Βασίλειος ἐντάσσεται πρῶτος στό μοναχισμό, ἐνῶ ὁ Ἰωάννης θά τόν ἀκολουθήσει, μόλις ἀποδημήσει εἰς Κύριον ἡ μητέρα του Μιά φήμη ἤθελε καί τούς δύο φίλους ὑποψηφίους στό ἐπισκοπικό ἀξίωμα Μπροστά στό δίλημμα τῆς ἀποδοχῆς ἤ ὄχι, θεωρώντας ἀναξίους τούς ἑαυτούς τους γιά μιά τόσο μεγάλη διακονία, ἀποφασίζουν νά ἔχουν κοινή ἐπιλογή Ὁ Χρυσόστομος, ὅμως, πιστεύοντας στίς ἱκανότητες τοῦ Βασιλείου καί ὑποτιμώντας τίς δικές του, «ξεγελᾶ» τό φίλο του νά ἀποδεχθεῖ τή θέση, ἐνῶ ὁ ἴδιος ἀποφεύγει Αὐ τό προκάλεσε δυσμενῆ σχόλια στήν κοινή γνώμη, γιατί ἦταν γνωστή ἡ σχέση τῶν δύο φίλων, καί ἀναστάτωση στό Βασίλειο Τό ἔργο συνθέτει λοιπόν μιά ἀπολογία τοῦ Χρυσοστόμου πρός τήν ἐκκλησιαστική κοινότητα, ἀλλά καί πρός τό φίλο του Βασίλειο, ὁ ὁποῖος τόν κατηγορεῖ γιά ἐξαπάτηση Ὁ Χρυσόστομος προβαίνει σέ ἀπολογία, ὥστε νά τόν πείσει ὅτι ἡ ἐκλογή του δέν μπορεῖ νά χαρακτηριστεῖ ὡς ἀπάτη, ἀφοῦ δέν εἶχε ἀρνητική προαίρεση Ἐνῶ ἡ δική του ἀδυναμία καί ἀναξιότητα δέ θά μποροῦσε νά γίνει αἰτία νά ἀποστερήσει τήν ποίμνη τοῦ Χριστοῦ ἀπό ἕναν ἄξιο ποιμένα, ἀφοῦ ἐ κοσμεῖτο ἀπό ὅλα ἐκεῖνα τά προσόντα πού πρέπει νά διαθέτει ἕνας λειτουργός τοῦ Κυρίου Ἔτσι, βάσει τῶν (ἰδεατῶν) προσόντων τοῦ φίλου του Βασιλείου, οἰκοδομεῖ τούς λόγους του, ἀφοῦ αὐτά τά προσόντα θά πρέπει νά διαθέτουν οἱ κληρικοί καί εἰδικώτερα ὁ ἐπίσκοπος, καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, μέ βάση τίς (ὑποτιθέμενες) ἀδυναμίες του, ὁ Χρυσόστομος θά ὁριοθετήσει τούς λόγους ἀποκλεισμοῦ τῶν ἀναξίων ἀπό τίς τάξεις τοῦ ἱερατείου Ἡ ἱερωσύνη ἀποτελεῖ τή μέγιστη ἀπόδειξη τῆς ἀγάπης πρός τό Χριστό Στόν πρωτοκορυ φαῖο Ἀπόστολο Πέτρο ἀπευθύνει ὁ Κύριος τήν ἐρώτηση: «Πέτρε, μέ ἀγαπᾶς; Ἄν μέ ἀγαπᾶς, ποίμαινε τά πρόβατά μου» (Ἰω 21, 16) Δέ ζήτησε ἀπό τόν ἀπόστολο νά φροντίσει γιά τήν προσω πική του πνευματική προκοπή, ἀλλά τήν οἰκοδομή τοῦ ποιμνίου τοῦ Θεοῦ Ἡ ἀγάπη τοῦ ἀποστόλου, καί γενικά ὅλων ὅσων ἀκολούθησαν τό δρόμο τοῦ Κυρίου, εἶναι βασισμένη στό γνήσιο ἀρ χέτυπο τῆς Θείας ἀγάπης τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἑκούσια θυσιάζεται γιά τή λογική του ποίμνη, καί αὐτήν παραδίδει στούς συνεχιστές Αὐτοῦ Ἀποστόλους, νά τήν χειριστοῦν ὡς φρόνιμοι δοῦλοι καί δια 82

11 χειριστές τῆς οἰκίας Του Πόση εἶναι πραγματικά ἡ τιμή, πού ἐπεφύλαξε στούς ἱερεῖς ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νά μποροῦν νά προσεγγίζουν τή μακαρία καί ἀκήρατη Θεία φύση; Ἐνῶ εἶναι ἐπίγειοι ἄνθρωποι, ἔλαβαν ἐξουσία νά ἀσχολοῦν ται μέ οὐράνιες ὑποθέσεις, κάτι πού δέν παραχωρήθηκε στούς ἀγγέλους Τούς ἔδωσε ἐξουσία νά δένουν καί νά λύνουν τά ἁμαρτήματα τῶν ἀνθρώπων Οἱ ἱερεῖς θά ἔπρεπε νά θεωροῦνται σημαντικότεροι καί φοβερότεροι στήν ἐξουσία ἀπό τούς ἄρχοντες καί βασιλεῖς, ἀλλά καί τιμιώτεροι καί ἀπό τούς γονεῖς μας, διότι οἱ τελευταῖοι μᾶς γεννοῦν σαρκικά, ἐνῶ οἱ ἱερεῖς μᾶς ἀναγεννοῦν στή Θεία βασιλεία καί γινόμαστε κατά χάριν υἱοί τοῦ Θεοῦ Μεγάλη τιμή ἡ ἱερωσύνη, ἀλλά καί βαρειά ἡ εὐθύνη, μέ ἔργο ἐπίπονο καί δύσκολο Κατά τόν Παῦλο «οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρός αἷμα καί σάρκα, ἀλλά πρός τάς ἀρχάς, πρός τάς ἐξουσίας, πρός τούς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρός τάς πνευματικάς τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις» (Ἐφ 6, 12) Μέ μεγάλη μανία οἱ νοητοί λύκοι ἐπιβουλεύονται νά κατασπαράξουν τό ποίμνιο τῶν λογικῶν προβάτων καί δέν ἡσυχάζουν μόνο νά δοῦν τόν ποιμένα νά τό ἐγκαταλείπει ἀβοήθητο, ἀλλά καί τόν ἴδιο τόν ποιμένα νά καταβάλουν Ὁ ποιμένας καλεῖται νά θεραπεύσει, ὄχι σωματικές ἀσθένειες, ἀλλά ψυχικές ἀδυναμίες, ὅπου εἶναι δύσκολη καί ἡ διάγνωσή τους, ὁπότε καί, ὁποιαδήποτε μορφή θεραπείας καί ἄν ἐφαρμοστεῖ, ἡ ἐπιτυχία της δέν εὑρίσκεται στόν προσάγοντα ἀλλά στόν ἀσθενοῦντα, διότι κατά τόν Παῦλο πρός Κορινθίους «δέν κυριεύουμε τήν πίστη σας, ἀλλά εἴμαστε συνεργοί τῆς χαρᾶς σας» (Β Κορ 1, 24) Ὁ Χρυσόστομος ἐξετάζει στό ἔργο του, ποιοί πρέπει νά εἰσέρχονται στίς τάξεις τοῦ κλήρου Μεγάλη ἡ ἀπόφαση καί μεγάλη ἡ εὐθύνη ὄχι μόνο τῶν ὑποψηφίων, ἀλλά καί τῶν χειροτονούντων αὐτούς Ἐνδελεχής ἔρευνα χρειάζεται γιά κάθε ὑποψήφιο, χωρίς νά ἀρ κοῦν ται στή γνώμη τῶν ἄλλων, ἀλλά νά συνυπολογίζεται αὐτή μέ τά ἄλλα στοιχεῖα τοῦ χαρακτήρα τους καί νά προτιμοῦνται αὐτοί πού εἶναι ὑψηλότεροι στό μέγεθος τῆς ψυχικῆς ἀρετῆς (συνέχεια στό ἑπόμενο) ΠΟΙΗΣΗ Στό περιβόλι Σου, ἄσε µε, Κύριε, κι ἄς εἶµαι ἕνα µικρό ἀγκάθι, ἡ εὐωδιά τῶν λουλουδιῶν Σου µέ καιρό, κι ἐµέ θά πλάθει Κάνε µου, Κύριε, τό δῶρο αὐτό, τό ξέρω, πώς δέν τ ἀξίζω Μαζί µέ τά µυρίπνοα ἄνθη Σου, κάνε κι ἐµέ αἰώνια νά µυρίζω Ἀντώνης Τεµέσης 83

12 Ἡ ἐπισκοπή Ταμασοῦ ἱ δρύθηκε περί τό 49 μχ, κατά τή δεύτερη ἀποστολική περιοδεία στήν Κύπρο, ὅταν οἱ ἀπόστολοι Βαρνάβας καί Μᾶρ κος χειροτόνησαν ὡς ἐπίσκοπο Ταμασοῦ τόν ἅγιο Ἡρακλείδιο Οἱ κυριότερες πηγές γιά τό γεγονός αὐτό εἶναι ὁ Βίος τοῦ ἁγίου Ἡρακλειδίου καί οἱ ἀπόκρυφες Πράξεις τοῦ ἀποστόλου Βαρνάβα, ἔργα καί τά δύο τοῦ Ε αἰώνα Ἡ Ταμασός ἦταν γνωστή ἀπό τήν ἀρχαιότητα γιά τόν πλοῦτο της, ἐξαιτίας τῶν ὀρυχείων χαλκοῦ, καί μέ τήν ἵδρυση τῆς ἐπισκοπῆς, μιᾶς ἀπό τίς πρῶ τες πού δημιουργήθηκαν στήν Κύπρο, κατέστη σημαντικό κέντρο γιά τή διάδοση τοῦ εὐαγγελίου στή μεγαλόνησο Αὐτό βεβαιώνουν οἱ πληροφορίες τῶν πηγῶν γιά τίς ἐπαφές τοῦ ἁγίου Ἡρακλειδίου μέ τόν ἀπόστολο Παῦλο καί τήν ἱεραποστολική δραστηριότητα τοῦ Ἁγίου, μέ τή χειροτονία κυρίως καί ἄλλων ἐπισκόπων, ὅπως ὁ Ἐπαφρᾶς Πάφου καί ὁ Τυχικός Νεαπόλεως Γνωστή εἶναι, ἐπίσης, ἡ συμβολή τοῦ ἁγίου Ἡρακλειδίου στήν ἐγκατάσταση, ὡς ἐπισκόπου Σόλων, τοῦ ἁγίου Αὐξιβίου, τόν ὁποῖο εἶχε χειροτονήσει προηγουμένως ὁ ἀπόστολος Μᾶρκος Ὅταν κοιμήθηκε ὁ ἅγιος Ἡρακλείδιος, τό σῶμα του τάφηκε στή σπηλιά πού τελοῦσε τά μυστήρια, στό χῶρο, ὅπου ἀργότερα κτίστηκε βασιλική καί μονή πρός τιμήν του Ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Ἡρακλειδίου τι μᾶται στίς 17 Σεπτεμβρίου, κατά τά συναξάρια, τά ὁποῖα τόν παρουσιάζουν ὡς ἱερομάρτυρα, πληροφορία ὅμως πού διαφέρει σέ ὅσα παραδίδει ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Τόν ἅγιο Ἡρακλείδιο διαδέχθηκαν στήν ἐπισκοπική ἕδρα τῆς Ταμασοῦ, καθ ὑπόδειξη τοῦ ἴδιου, οἱ μαθητές του Μνάσων καί Ρόδων, οἱ ὁποῖοι εἶναι γνωστοί ἀπό διάφορες πηγές γιά τήν πλούσια δράση τους Ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Μνάσωνος τιμᾶται στίς 19 Ὀκτωβρίου Στενός συνεργάτης τοῦ ἁγίου Ἡρακλειδίου ὑπῆρξε, ἐπίσης, ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ ὁποῖος τιμᾶται στίς 4 Ὀκτωβρίου Ἀντίθετα, φαίνεται ὅτι δέ σχετίζεται μέ τήν ἐπισκοπή Ταμασοῦ καί τήν Κύ προ ὁ ἱερομάρτυρας Μύρων, ὁ ὁποῖος κατά τά συναξάρια τιμᾶται στίς 17 Σεπτεμβρίου, μαζί μέ τόν ἅγιο Ἡρακλείδιο, καί ἀναγράφεται ὡς ἐπίσκοπος Ταμασοῦ Ἀπό τήν πρώιμη βυζαντινή περίοδο εἶναι γνωστοί δύο ἐπίσκοποι Ταμασοῦ πού ἔλαβαν μέρος σέ Οἰκουμενικές Συνόδους: ὁ Τύχων στή Β Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τό 381, καί ὁ Ἐπαφρόδιτος στήν Δ Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Χαλκηδόνος, τό 451 Στά βυζαντινά χρόνια, ἀλλά σέ ἀκαθόριστη χρονολογία, ὑπηρέτησαν, ἐπίσης, ὡς ἐπίσκοποι Ταμασοῦ, σύμφωνα μέ τά συνοδικά, τρεῖς ἀκόμη ἐπίσκοποι: ὁ Δημητριανός, ὁ Μακεδόνιος καί ὁ Βασίλειος 84

13 Πάντως, τό ἀργότερο, ἀπό τόν Ι αἰ ώνα περίπου ἡ ἐπισκοπή Ταμασοῦ παρουσιάζεται ὡς πρωτόθρονος, δηλαδή ὡς ἡ δεύτερη κατά τήν τάξη προκαθεδρίας ἐπισκοπή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, μετά τή μητρόπολη Κωνσταντίας Ὡς πρωτόθρονοι ἀπαντοῦν στό Τυπικόν τῆς Μονῆς τῆς Παναγίας τοῦ Μαχαιρᾶ οἱ ἐπίσκοποι Ταμασοῦ Νικήτας Ἁγιοστεφανίτης καί ὅσιος Νεῖλος Ὁ ὅσιος Νεῖλος, πού προηγουμένως ὑπηρέτησε ὡς ἡγούμενος τῆς Μονῆς Μαχαιρᾶ καί συνέταξε τό Τυπικόν της (Τυπική διάταξις), ὑπῆρξε ὁ τελευταῖος γνωστός ἐπίσκοπος Ταμασοῦ, πρίν ἀπό τήν κατάργηση τῆς ἐπισκοπῆς, μαζί μέ τίς περισσότερες κυπριακές ἐπισκοπές, κατά τίς πρῶτες δεκαετίες τῆς Φραγκοκρατίας ( ), ὁπότε οἱ Λατίνοι μεθόδευσαν τήν ὑποταγή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στόν Πάπα Κατά τήν Τουρκοκρατία ( ), μετά τήν ἄρση τῶν περιορισμῶν πού ἐπέβαλαν οἱ Λατίνοι στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἡ ἐπισκοπή Ταμασοῦ ἐ πανιδρύθηκε καί λειτούργησε γιά κάποιο διάστημα, μέ ἐπίσκοπο τόν Ἰ άκωβο, ἐνῶ ὁ τίτλος τοῦ ἐπισκόπου Ταμασοῦ ἀναβίωσε ξανά στό διάστημα , ὅταν δόθηκε στό μετέπειτα μητροπολίτη Κιτίου, Χρύσανθο Α ( ), πού ἐκτελοῦσε χρέη βοηθοῦ ἐπισκόπου τοῦ θείου του, γηραιοῦ ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου ( ) Ἡ κατάσταση αὐτή ἄλλαξε, μετά τήν ἐκλογή τοῦ ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β (2006 κἑ), ὁπότε τέθηκε σέ ἐφαρμογή ἡ ὁμόφωνη ἐπιθυμία τοῦ νέου Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ἱεραρχίας γιά συγκρότηση πλήρους Συνόδου στήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, μετά ἀπό πολλούς αἰῶνες Στό πλαίσιο αὐτό, μέ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἱδρύθηκαν νέες μητροπόλεις καί χωρεπισκοπές, ἀνάμεσά τους καί ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς μέ ἕδρα τό χωριό Επισκοπειό Στίς 9 Ἰουνίου 2007 ἐξελέγη παμψηφεί μητροπολίτης Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς ὁ ἀρχιμανδρίτης Ἠσαΐας Κυκ κώτης Ἡ χειροτονία τοῦ κ Ἠσαΐα ἔγινε στίς 11 Ἰουνίου τοῦ ἴδιου ἔτους, ἡμέρα μνήμης τοῦ ἱδρυτῆ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου Ἀποστόλου Βαρνάβα, στόν ἱερό ναό Ἀποστόλου Βαρνάβα Δασουπόλεως, καί ἡ ἐνθρόνισή του τήν ἴδια ἡμέρα στόν καθεδρικό ναό Ἁγίου Νικολάου Ἐπισκοπειοῦ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΤΑΜΑΣΟΥ 1 Ἡρακλείδιος (περί τό 49 μχ κἑ) 2 Μνάσων (β μισό Α αἰώνα) 3 Ρόδων (β μισό Α αἰώνα) 4 Ἄγνωστος ἐπίσκοπος Συνόδου Σαρδικῆς (343) (;) 5 Τύχων (381) 6 Ἄγνωστος ἐπίσκοπος ἐπιστολῆς Θεοφίλου Ἀλεξανδρείας (400) 7 Ἐπαφρόδιτος (451) 810 Σέ ἀόριστο χρόνο, κατά τή βυζαντινή περίοδο: Δημητριανός, Μακεδόνιος, Βασίλειος 11 Νικήτας Ἁγιοστεφανίτης (1187 τό ἀργότερο τέλη τοῦ 1209) 12 Ὅσιος Νεῖλος (τέλη τοῦ 1209 κἑ) 13 Ἰάκωβος (περί τά τέλη τοῦ ΙΣΤ αἰώνα πρώτη ἤ δεύτερη δεκαετία τοῦ ΙΖ αἰώνα) 14 Χρύσανθος ( ) (ὡς βοηθός ἐπίσκοπος τοῦ ἀρχιεπισκόπου) 15 Ἠσαΐας Κυκκώτης (2007) Σταῦρος Γ Γεωργίου Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Ἱστορίας 85

14 Μνάσων Ἐπίσκοπος Ταµασοῦ Tῶν Κυπρίων τό καύχηµα, τήν κιθάρα τοῦ πνεύµατος καί τοῦ «Χριστοῦ τῆς πίστεως πύργον ἄσειστον, τόν Πανεύφηµον Μνάσωνα» ἡ Ἐκκλησία µας τιµᾶ στίς 19 τοῦ Μηνός Ὀκτωβρίου Ἡ καταγωγή του ἀπό τήν ἀρχαία πόλη τῆς Κύπρου, τήν Ταµασό Ἄνδρας µέ πολλές ἀρετές καί µέ πνεῦµα ἀνήσυχο Ἀπό µικρός ζητοῦσε νά µάθει τήν ἀλήθεια Ἔτσι, κατά τήν παράδοση, στέλνεται ἀπό τούς συγχωριανούς του «εἰς τήν Πρεσβυτέραν Ρώ µην», µαζί µέ κάποιο φίλο του, ὀνόµατι Θεωνᾶ, νά διευθετήσουν τό σκάνδαλο, πού ὑπῆρχε µεταξύ χωρικῶν εἰδωλολατρῶν τῶν δύο χωριῶν, Πολιτικοῦ καί Περάτων, γιά τό ποιός ἀπό τούς ψευδώνυµους θεούς, πού τιµοῦσαν τά δυό χωριά, εἶναι ὁ µεγαλύτερος Μέ τήν ἐπίσκεψή τους στή Ρώµη καί µέ θεία οἰκονοµία, συναντοῦν κάποιους ἐκ τῶν 70 µαθητῶν τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι τούς εὐαγγελίζονται τά περί τῆς Χριστιανικῆς πίστεως Ἀνάβει ἀµέσως ὁ ζῆλος καί ὁ πόθος τῶν νέων παιδιῶν νά µάθουν περισσότερα γιά τήν πίστη στό Χριστό Ἔτσι, σπεύδουν στήν πόλη τῶν Ἱεροσολύµων, ὅπου συναντοῦν τόν ἀγαπηµένο µαθητή καί αὐτόπτη τοῦ Χριστοῦ, τόν ἀπόστολο Ἰωάννη, καί ἀπό αὐτόν µαθαίνουν µέ ἀκρίβεια γιά τό ἔργο καί τό πάθος τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ Ἀπό τόν ἴδιο βαπτίζονται καί ἐπιστρέφουν στήν Κύπρο, γιά νά διαδώσουν καί στούς συµπατριῶτες τους τό µήνυµα τοῦ εὐαγγελισµοῦ καί τῆς σωτηρίας τοῦ

15 κόσµου, πού ὁ Χριστός µέ τό πάθος καί τήν Ἀνάστασή του ἔδωσε Στήν Κύπρο, ἀφοῦ ἐπέστρεψε ὁ Ἅγιος, µαθαίνει ὅτι ἐκεῖ βρίσκονται καί οἱ Ἀπόστολοι Βαρνάβας, Παῦλος καί Μᾶρκος καί ψάχνει νά τούς συναντήσει Τούς βρίσκει κοντά στό σπήλαιο τοῦ Ἁγίου Ἡρακλειδίου, ὁ ὁποῖος τόν παραλαµβάνει καί τόν ἔχει βοηθό του στόν ἀγώνα γιά τήν διάδοση τῆς Χριστιανικῆς πίστης Καθηµερινά µέ τά κηρύγµατα, τό παράδειγµα καί τήν πίστη του, πολλοί ἔρχονται στήν Ἐκκλησία καί δηµιουργεῖται ὁ πρῶτος πυρήνας τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν Τα µασέων Μέ τή φροντίδα γιά τή διάδοση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ ὁ Ἅγιος Ἡρακλείδιος, ἔχοντας συνοδοιπόρο καί βοηθό τόν Ἅγιο Μνάσωνα, ὁδηγοῦν τά βήµατά τους στήν πόλη τῆς Πάφου καί φροντίζουν γιά τόν καταρτισµό τῆς Παφιακῆς Ἐκκλησίας Πολλά θαύµατα ἐπιτελεῖ ὁ Μνάσωνας, ὅλα πρός δόξαν Θεοῦ Μαζί µέ τό δάσκαλό του ζοῦν βίο θεάρεστο καί ἀσκητικό Μέ τίς προσευχές του ὁ ἱερός Μνάσων γκρεµίζει ναούς καί εἴδωλα τῆς βδελυρῆς εἰδωλολατρικῆς θρησκείας Ὅπως µέ τό ἱερό τοῦ Ἀσκληπιοῦ, ὅπου ἐπικαλούµενος τήν Ἁγία Τριάδα, γκρεµίζει τό εἴδωλο καί ὅλο τό Ναό Μέ πάθος οἱ ζηλωτές εἰδωλολάτρες τόν ζητοῦν, γιά νά τόν φονεύσουν, ἀφοῦ δέ σέβεται οὔτε τιµᾶ τά εἴδωλα καί µέ πολλούς τρόπους ζητοῦν τή σύλληψή του Ἀπτόητος ὅµως συνεχίζει τόν ἀγώνα του, στηριζόµενος στά λόγια τοῦ Χριστοῦ: «εἰ ἐµέ ἐδίωξαν καί ὑµᾶς διώξουσιν» (Ἰω 15, 20) Μετά τό θάνατο τοῦ Ἁγίου Ἡρακλειδίου, ἀναλαµβάνει δεύτερος ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ταµασέων Συνεχίζει µέ τό λόγο του καί τά ἔργα του τήν ἀκατάπαυστη ἱεραποστολική δράση του, γιά νά φωτιστοῦν τό φωτισµό τῆς Θείας γνώσεως οἱ κάτοικοι τοῦ Νησιοῦ Συνεχίζουν τά θαύµατα Νεκρούς µέ τίς προσευχές του ζωντανεύει, θεραπεύει δαιµονιζόµενους καί τυφλούς Μέ τίς ἔνθερµες ἱκεσίες του πρός τό Θεό κατέπαυσε τρικυµίες καί, ὡς ἄλλος Ἠλίας, µεσίτευσε γιά τή λύση ἀνοµβριῶν καί νόσων Ὅταν ἦταν πλέον σέ προχωρηµένη ἡλικία, χειροτονεῖ τό Ρόδωνα, τόν ὁποῖο προορίζει γιά διάδοχό του στήν ἐπισκοπή Ταµασοῦ καί τόν ἐνισχύει µέ πολλές ποιµαντικές συµβουλές, πῶς νά διαποιµαίνει τό λογικό ποίµνιο Ἔτσι, στίς 19 Ὀκτωβρίου ἡ µακάρια ψυχή του πορεύεται πρός συνάντηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, πού τόσο πόθησε καί διακόνησε Πολλά θαύµατα ἐπιτελεῖ τό ἱερό του λείψανο Κηδεύεται ἀπό τούς µαθητές του πλησίον τοῦ τάφου τοῦ δασκάλου καί γέροντός του Ἁγίου Ἡρακλειδίου Σέ κατοπινά χρόνια λόγῳ τοῦ σεβασµοῦ καί τῆς εὐλάβειας, πού ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἔχει πρός τόν Ἅγιο, τοῦ ἀφιερώνει Ἱερά Μονή πλησίον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ δασκάλου του Ἁγίου Ἡρακλειδίου Ἱερά λείψανα τοῦ Ἁγίου ὑπάρχουν σέ πολλά µοναστήρια τῆς Κύπρου Στή Μονή τοῦ Κύκκου, τοῦ Μαχαιρᾶ Στό Ναό τοῦ χωριοῦ Πολιτικό, σώζεται µικρή εἰκόνα, ἡ ὁποία φέρει τεµάχιο τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἐπίσης, ὁ χρονογράφος Ἀρχιµανδρίτης Κυπριανός ἀναφέρει ὅτι ὁ βραχίων τοῦ Ἁγίου βρίσκεται ἁποθησαυρισµένος στό Ναό τοῦ χωριοῦ Ποταµιοῦ, τῆς ἐπαρχίας τῆς Λεµεσοῦ Αὐτόν τόν Ἅγιο τόν «ἀρχαῖο µαθητή» (Πράξ 21, 16) τόν ὁποῖο οἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων µνηµονεύουν ὡς συνέστιον καί συνεργάτη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ἐπικαλούµαστε, γιά νά στηρίζει καί νά ἐνδυναµώνει τόν ποιµενάρχη καί διάδοχο, στό θρόνο του, Ἠσα α, καί νά τόν καταστήσει καί τρόπων διάδοχο, χαρίζοντας σ αὐτόν ὑποµονή καί κάθε ἐπιτήδειο πρός τήν ἐκπλήρωση τοῦ ποιµαντορικοῦ του ἔργου Παραδίδονται ωρεάν Μαθήµατα Μουσικῆς Χριστούλα Ἡρακλέους BA (Hons) Music MA Music Education Ἱερ Ἡρακλείδιος Κλεάνθους ιδασκαλία Πιάνου, Φωνητικῆς, Ἁρµονίας & Μουσικῆς Προπαίδειας Πενταδακτύλου 1, Ψιµολόφου, 2630 Λευκωσία Τηλ ,

16 ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1600 ΧΡΟΝΙΑ ΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ 88 Συμπληρώνονται φέτος 1600 χρόνια ἀπό τήν κοίμηση (407) τοῦ μεγάλου Πατέρα καί Οἰκουμενικοῦ Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας μας ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Γιά νά τιμηθεῖ ἡ μνήμη του καί νά ἐξαρθεῖ ἡ τεράστια συμβολή του στά θέμα τα τῆς Ἐκκλησίας, καί ὄχι μό νο, διοργανώθηκαν πολυήμερα Συνέδρια ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τό Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κἄ Ἐξέχουσες ἐκκλησιαστικές καί ἀκαδημαϊκές προσωπικότητες κατέθεσαν εἰσηγήσεις ἐπί τοῦ πολυσχιδοῦς ἔρ γου τοῦ Ἁγίου καί διερμήνευσαν τό μέγεθος τῆς διαχρονικῆς καί οἰκουμενικῆς προσωπικότητάς του Στήν Κύπρο, μέ τήν εὐκαιρία αὐτή καί προκειμένου νά τελεσθοῦν τά ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ ναοῦ, πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου, διοργανώθηκαν ἀνάλογες ἐκδηλώσεις, οἱ ὁ ποῖες τελοῦσαν ὑ πό τήν αἰγίδα τοῦ νέου Μητρο πολίτη τῆς ἀρτισύστατης καί πάλαι διαλαμψάσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ταμασοῦ καί Ὀ ρεινῆς, τῆς ὁποίας πρῶτος Ἐ πίσκοπος καί Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ὑπῆρξεν ὁ Ἅγιος Ἡρακλείδιος, στό ὄνομα τοῦ ὁποίου λειτουργεῖ ἀπό τόν δ αἰ μέχρι σήμερα Μονή, καί τελευταῖ ος Ἐ πίσκοπος διετέλεσεν ὁ Ὅ σιος Νεῖλος, ὁ καί ἱδρυτής τῆς περικλύστου Ἱερᾶς Βασιλικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Μαχαιρᾶ Στούς πιό πάνω ἑορτασμούς σημειώθηκε ἕνα θεοφιλές καί ἐξαίσιο θεῖο γεγονός Προκειμένου νά λαμπρύνει τίς ἐκδηλώσεις, μεταφέρθηκε στήν Κύπρο, γιά πρώτη φορά, ἡ Τιμία Κάρα τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ἀπό τόν Καθηγούμενο τῆς ἹΜΜ Βατοπαιδίου Ἀρχιμ Ἐφραίμ, ἡ ὁποία εὑρίσκεται θησαυρισμένη στήν ἐν λόγῳ Μο νή Τό ἱερό τοῦτο κειμήλιο μετέφερε, ὕστερα ἀπό εὐγενή ἔγ κριση τοῦ Ὑπουργείου Ἄμυνας τῆς Ἑλλάδος, ἀεροσκάφος τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, καί ἐπίσημα συνόδευσε ὁ Ὑφυπουργός Ἄμυνας τῆς Ἑλλάδος κ Ἰωάννης Πλακιωτάκης Στήν Κύπρο, μέ ἐντολή τοῦ Προέδρου τῆς Κυπρια κῆς Δημοκρατίας κ Τάσσου Παπαδόπουλου, ὁ ὁποῖος καί ὑποδέχθηκε τήν Τιμία Κάρα στή συνέχεια, κατά τήν ἄφιξή της στό ναό, ἡ Τιμία Κάρα ἔγινε δεκτή μέ τιμές ἀρχηγοῦ Κράτους Τῆς ὑποδοχῆς στό ἀεροδρόμιο προέστη ὁ νέος Μητροπολίτης Ταμασοῦ κ Ἠσαΐας, ἄλλοι Ἀρχιερεῖς, ὁ ἱερός

17 κλῆρος καί πλῆθος εὐσεβῶν χριστιανῶν Κατά τήν ὑποδοχή της, ὅμως συνέβη κάτι, γιά τούς πολλούς, ἀναπάντεχο, ἀλλά μεγάλης ση μασίας ἀπό ἱστορικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς πλευρᾶς Στό ἀεροδρόμιο καί κατά τήν ἔξοδο ἐκ τοῦ ἀεροσκάφους τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Χρυσοστόμου Ἰωάννου, μιά ἄλλη σημαντική ὑποδοχή καί συνάντηση πραγματοποιεῖτο Μέ τήν εὐλογία τοῦ Μητροπολίτου Κύκκου κ Νικηφόρου, ὁ Ἔφορος τῆς Ἱ ερᾶς Μονῆς Κύκκου κ Ἀγαθόνικος, μετέφερε τήν Τιμία Κάρα τοῦ μεγάλου Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἁγίου Ἐπιφανίου Κύπρου! Οἱ στιγμές ἦταν ἄκρως συγκινητικές, προπαντός, γιά ὅ σους γνωρίζουν τήν ἱστορία Ὁ Μητροπολίτης κ Ἠσαΐας, κρατώντας τήν Τιμία Κεφαλή τοῦ Ἁ γίου Ἐπιφανίου, ὑποδεχόταν τήν Τιμία Κάρα τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου Ὅσοι παρευρίσκοντο στή σκηνή, καί ὁμιλῶ ἐξ ἰδίας ἐμπειρίας, αἰσθάνθηκαν μιά ἄρρητη εὐωδία νά ἀναδύεται ἀπό τά ἱερά λείψανα! Προσωπικά, ὄντας στό αὐτοκίνητο μέ τόν Πανιερώτατο Ταμασοῦ, προκειμένου νά ὁδεύσομε γιά τήν ὑποδοχή τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, κυριολεκτικά δέν «ἀντέχαμε» στήν εὐωδία πού ἀνέβλυζε τό ἱερό κειμήλιο τοῦ Ἁ γίου Ἐπιφανίου Ἔμ πλεοι δακρύων εἴπαμε ὅτι τώρα χαίρεται καί ἀγαλλιᾶ τό πνεῦμα τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου, καί εἶναι καί ὁ ἴδιος ἀόρατα μέν, ἀλλά πραγματικά καί αἰσθητά παρών, γιατί, ὡς ὁ πρύτανις τῶν Πατέρων τῆς Κυπριακῆς Ἐκ κλησίας καί ὡς Μέγας Πατέρας καί Διδάσκαλος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκ κλησίας, κατά τό χαρακτηρισμό τῆς Ζ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος δικαιωματικά ὑποδέχεται τήν κορυφή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως Τό γεγονός αὐτό δέν μπορεῖ νά καταχωρίζεται στίς ὑποσημειώ σεις τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, ἀλλά ἐντάσσεται στό κυρίως θέμα ἤ, καλύτερα, διανθίζει σύνολους τούς ἑορτασμούς Ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος Κύπρου ὑποδέχεται «ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει τόν Μέγαν ἐν Ἱε ράρχαις Χρυσορρήμονα Ἰω άννην», στήν Κύπρο! Ἀσφαλῶς, καί στούς οὐρανούς χαίρονται οἱ Ἅγιοι καί συντυγχάνουν Ὅμως, ἐπί τῆς γῆς παρόμοια συνομιλία μεταξύ τους εἶχε νά πραγματοποιηθεῖ ἐδῶ καί 1600 χρόνια! Ἰδιαίτερα, μάλιστα, ἡ συνάντηση αὐτή καί τά ἁγιοπρεπῆ γεγονότα, τά ὁποῖα ἐπισυνέβησαν, ἦρθαν νά διασκεδάσουν τή φή μη, ἡ ὁποία ἀπό αἰῶνες πλα νᾶται, ὅτι ὑπῆρξε μεταξύ τῶν Ἁγίων διάσταση καί ρήξη, πρίν ἀπό τό ἐπίγειο τέλος τους Τό θέ μα τοῦτο προέκυψε ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου στήν Κωνσταντινούπολη, ἀρχές τοῦ 403, προκειμένου νά διακριβώσει πληροφορίες, προερχόμενες ἀπό τό Θεόφιλο Ἀλεξανδρείας, περί ὠριγενισμοῦ τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου Ὁ Πολύβιος, μαθητής καί βιογράφος τοῦ ἁγίου Ἐ πιφανίου, γράφει ὅτι μετέβηκε μέ τόν Ἅγιο στήν Κωνσταντινού πολη, ὄχι γιά νά «κακοποιήσῃ ὁ Ἐπιφάνιος τόν Ἰωάννη, ἀλλ ἵνα βοηθήσῃ αὐτῷ» Πράγματι τόν Ἅγιο, ὄντας στήν Κωσταντινούπολη, τόν πλησίασαν οἱ ἐχθροί τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου, οἱ ὁποῖοι καί διαρκῶς τόν διέβαλλαν Ἡ στάση τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου ἀρχικά ἦταν, δικαιολογημένα, ἐπιφυλακτική καί ὄχι θετική πρός τόν Ἅ γιο Χρυσόστομο, καί ἐπειδή φιλοξενοῦσε, ἀκόμη, τούς Μακρούς ἀδελφούς, μοναχούς δηλαδή, οἱ ὁποῖοι ἐφέροντο ὡς ὠριγενιστές Στή συνέχεια, ὅμως, ὁ Ἅγιος, ὅταν, μάλιστα, εἶχε καί προσωπική ἐπικοινωνία μέ τούς ἐν λόγῳ μοναχούς, διέγνωσε τήν ὅλη ἀλήθεια τῶν γεγονότων, γι αὐτό καί ἀναχώρησε ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη Ἔτσι, τά ὅσα διαδίδονται καί περί ἀμοιβαίων ἀρῶν μεταξύ τῶν δύο, Ἁγίου Ἐπιφανίου καί Ἁγίου Ἰωάννου, αὐτά ἀποτελοῦν μόνον ἀνυπόστατες σπερμολογίες, οἱ ὁ ποῖες ἀπάδουν πρός τό ἦθος τῶν δύο Μεγάλων Ἄλλωστε καί ὁ εἰ δησεογράφος Σωκράτης γράφει ὅτι αὐτά ἀποτελοῦν ἀνεξακρίβωτες διαδόσεις Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἐμεῖς μένομε σέ τοῦτο, πού βιώσαμε: ὅ τι κατά τήν ἐν Κύπρῳ πρόσφατη συνάντησή τους, ἡ ἄρρητη εὐωδία τῶν Τιμίων Λειψάνων τους, Ἁγίου Ἐπιφανίου καί Ἁγίου Χρυσοστόμου, διαμηνύει σ ὅλους μας τή χαρά τῶν Ἁγίων καί τή χάρη, πού αὐτοί σέ μᾶς προσφέρουν, καί διαλύει τίς ὅποιες κακόβουλες φῆμες γιά τά πρόσωπά τους Εὐχή καί προσευχή ὅλων μας εἶναι νά γίνει ἐκ νέου καί σύντομα συνάντηση τῶν δύο Ἁγίων Ἀλλά αὐτή τή φορά ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος νά ὑποδεχθεῖ καί νά συνοδεύσει ἐν ἐλευθερίᾳ τόν ἱερό Χρυσόστομο στήν κατεχόμενη σήμερα Ἐπισκοπή του στή Σαλαμίνα τῆς Κύπρου Καί νά συλλειτουργήσουν, χωρίς τούς Τούρκους κατακτητές, καί νά ἁγιάσουν μέ τήν παρουσία τους τά ἱερά χώματα τῆς κυπριακῆς γῆς! Νίκου Νικολαΐδη Καθηγητῆτῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 89

18 Εἶδα στόν ὕπνο μου πώς ἐπισκέφθηκα τόν Παράδεισο καί ἕνας ἄγγελος ἀνέλαβε νά μέ ξεναγήσει Περπατούσαμε δίπλα δίπλα σέ μιά τεράστια αἴθουσα γεμάτη μέ ἀγγέλους Ὁ ἄγγελος ὁδηγός μου σταμάτησε στόν πρῶτο σταθμό ἐργασίας καί εἶπε: «Αὐτό εἶναι τό Τμῆμα Παραλαβῆς Ἐδῶ παραλαμβάνουμε ὅλες τίς αἰτήσεις πού φτάνουν στό Θεό μέ τή μορφή προσευχῆς» Κοίταξα γύρω γύρω στό χῶρο Ἔσφυζε ἀπό κίνηση, μέ τόσο πολλούς ἀγγέλους νά βγάζουν καί νά ταξινομοῦν τίς αἰτήσεις, γραμμένες σέ ὀγκώδεις στοίβες ἀπό χαρτιά καί σημειώματα, ἀπό ἀνθρώπους σέ ὅλον τόν κόσμο Μετά, προχωρήσαμε σέ ἕνα μακρύ διάδρομο, μέχρι πού φτάσαμε στό δεύτερο σταθμό Ὁ ἄγ γελος μοῦ εἶπε: «Αὐτό εἶναι τό τμῆμα συσκευασίας καί παράδοσης Ἐδῶ οἱ χάρες καί οἱ εὐχές πού ἔχουν ζητηθεῖ, προω θοῦνται καί παραδίδονται σʼ αὐτούς πού τίς ζήτησαν» Πρόσεξα καί πάλι πόση κίνηση εἶχε καί ἐδῶ Ἀμέτρητοι ἄγγελοι πηγαινοέρχονταν, δουλεύ οντας σκληρά, ἀφοῦ τόσες πολλές ἐπιθυμίες εἶχαν ζητηθεῖ καί συσκευάζονταν γιά νά παραδοθοῦν στή γῆ Τέλος, στήν ἄκρη ἑνός μακριοῦ διαδρόμου, σταματήσαμε στήν πόρτα κάποιου πολύ μικροῦ σταθμοῦ Πρός μεγάλη μου ἔκπληξη, μόνο ἕνας ἄγγελος καθόταν ἐκεῖ, χωρίς νά κάνει οὐσιαστικά τίποτα «Αὐτό εἶναι τό τμῆμα τῶν εὐχαριστιῶν», μοῦ εἶπε σιγανά ὁ φίλος ἄγγελός μου Ἔδειχνε λίγο ντροπιασμένος «Πῶς γίνεται αὐτό; Δέν ὑπάρχει δουλειά ἐδῶ;», ρώτησα «Εἶναι λυπηρό», ἀναστέναξε ὁ ἄγγελος «Ἀφοῦ παραλάβουν τίς χάρες τους οἱ ἄνθρωποι, πολύ λίγοι στέλνουν εὐχαριστήρια» «Πῶς μπορεῖ κάποιος νά εὐχαριστήσει τό Θεό γιά τίς εὐλογίες πού παρέλαβε;» «Πολύ ἁπλᾶ», ἀπάντησε «Χρειάζεται μόνο νά πεῖς: Εὐχαριστῶ, Θεέ μου!» «Καί γιά τί ἀκριβῶς πρέπει νά εὐχαριστήσουμε;» Õ «Ἄν ἔχεις τρόφιμα στό ψυγεῖο σου, ροῦχα στήν πλάτη σου, μιά στέγη πάνω ἀπό τό κεφάλι σου καί ἕνα μέρος γιά νά κοιμηθεῖς, εἶσαι πλουσιότερος ἀπό τό 75% αὐτοῦ τοῦ κόσμου» Õ «Ἄν ἔχεις χρήματα στήν τράπεζα, στό πορτοφόλι σου καί λίγα κέρματα σʼ ἕνα πιατάκι, εἶσαι ἀνάμεσα στό 8% τῶν ἀνθρώπων πού εὐημεροῦν» Õ «Ἄν ξύπνησες σήμερα τό πρωΐ μέ περισσότερη ὑγεία ἀπʼ ὅ,τι ἀρρώστια, εἶσαι πιό εὐλογημένος ἀπό ὅσους δέν θά ἐπιζήσουν κἄν ὥς αὐτή τή μέρα» Õ «Ἄν ποτέ δέ βίωσες τήν ἐμπειρία τοῦ φόβου τοῦ πολέμου, τῆς μοναξιᾶς, τῆς φυλακῆς, τῆς ἀγωνίας, τοῦ βασανισμοῦ καί τῆς σουβλιᾶς τῆς πείνας, εἶσαι μπροστά ἀπό 700 ἑκατομμύρια ἀνθρώπους αὐτῆς τῆς γῆς» Õ «Ἄν μπορεῖς νά προσευχηθεῖς σέ ἕνα Ναό, χωρίς τό φόβο τῆς ἐπίθεσης, τῆς σύλληψης ἤ τῆς ἐκτέλεσης, θά σέ ζηλεύουν σίγουρα περίπου 3 δισεκατομμύρια ἄνθρωποι στόν κόσμο» Õ «Ἄν οἱ γονεῖς σου εἶναι ἀκόμα ζωντανοί καί εἶναι ἀκόμα παντρεμένοι, εἶσαι σπάνιος!» Õ «Ἄν μπορεῖς νά κρατᾶς τό κεφάλι σου ψηλά καί νά χαμογελᾶς, δέν εἶσαι ὁ κανόνας, εἶσαι ἡ ἐξαίρεση γιά ὅλους ὅσους ζοῦν μέσα στήν ἀμφιβολία καί στήν ἀπόγνωση» Õ «Καί ἄν διαβάζεις τώρα αὐτό τό μήνυμα, μόλις ἔλαβες μιά διπλή εὐλογία, γιατί σοῦ τό ἔδωσε κάποιος πού σʼ ἀγαπάει καί γιατί εἶσαι πιό τυχερός ἀπό 2 δισεκατομμύρια ἀνθρώπους, πού δέν ξέρουν κἄν νά διαβάζουν» Κατάλαβα Καί τώρα τί κάνω; Πῶς μπορῶ νʼ ἀρχίσω; Νά πεῖς, καλημέρα! μοῦ χαμογέλασε ὁ ἄγγελός μου Νά μετρήσεις τίς εὐλογίες σου καί νά περάσεις αὐτό τό μήνυμα καί σέ ἄλλους ἀνθρώπους, γιά νά τούς θυμίσεις πόσο εὐλογημένοι εἶναι!!! Καί μήν ξεχάσεις νά στείλεις τό εὐχαριστήριό σου!!! Ἀπό τό διαδίκτυο Κουσιάππα Παναγιώτα

19 Ἡ θρησκευτική ἀγωγή στά σχολικά προγράµµατα Τελευταῖα ὑπάρχουν κάποιοι πού ἀμφισβητοῦν τήν ἀξία τῆς Θρησκευτικῆς Ἀγωγῆς καί ὑποστηρίζουν ὅτι θά πρέπει νά καταργηθεῖ ἐντελῶς ἀπό τά σχολεῖα ἤ νά ἀποτελεῖ προαιρετικό μάθημα Μεταξύ τῶν ἐπιχειρημάτων πού παραθέτουν, ὅσοι ἐναντιώνονται στή διδασκαλία τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν (ΜΘ), εἶναι καί τά ἑξῆς: 1 Ἡ κοινωνία μας εἶναι πιά μιά πολυπολιτισμική κοινωνία καί δέν ὑπάρχει ὁμοιογένεια στό μαθητικό πληθυσμό, γιά νά διδάσκεται μιά ὁμοιογενής θρησκεία 2 Δέν πρέπει νά γίνεται προσηλυτισμός στό ΜΘ, διότι αὐτό ἀντίκειται πρός τίς ἐλευθερίες τοῦ ἀτόμου Τά ἐπιχειρήματα αὐτά μποροῦν νά καταρριφθοῦν, ὡς ἑξῆς: 1 Διατήρηση τῆς ταυτότητάς μας Ἡ κοινωνία μας μπορεῖ νά εἶναι πολυπολιτισμική, ἀλλά αὐτό δέ συνεπάγεται ὅτι ἐμεῖς ὡς Ἕλληνες καί Ὀρθόδοξοι πρέπει νά χάσουμε τήν ταυτότητά μας Αὐτή ἡ ταυτότητα καί παράδοση κράτησε γιά χιλιάδες χρόνια καί δέν μποροῦμε τώρα νά τήν ἀρνηθοῦμε, μέ τό πρόσχημα ὅτι ὑπάρχουν καί ἄλλοι ἄνθρωποι μεταξύ μας ἀπό ἄλλους πολιτισμούς Ἐξ ἄλλου στό ΜΘ δέ γίνεται προσηλυτισμός, ἀλλά μιά ἀμερόληπτη, κατά τό δυνατό, διδασκαλία τοῦ Χριστιανισμοῦ (καθώς καί ἄλλων θρησκειῶν) καί γνωριμία τῆς ἐπικρατούσας χριστιανικῆς παράδοσης καί πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς Αὐτή τήν παράδοση εἶναι καλό νά τήν γνωρίζουν καί οἱ ξένοι πού ἐπέλεξαν νά κατοικοῦν στήν πατρίδα μας, διότι αὐτή ἡ γνώση θά βοηθήσει καί τούς ἴδιους νά ζήσουν σέ ἕνα γνωστό πολιτιστικό καί κοινωνικό περιβάλλον Ἀντίθετα, ἡ ἄγνοια μπορεῖ νά τούς δημιουργεῖ περισσότερο ἄγχος καί ἀνασφάλεια 2 Ἀνθρωπιστικός χαρακτήρας τῆς παιδείας Εἶναι δύσκολο νά ἀμφισβητηθεῖ ἡ ἀξία τοῦ ΜΘ Δέν μπορεῖ κανείς νά παραβλέψει τόν ἀνθρωπιστικό χαρακτήρα τῆς παιδείας Βασική πρόθεση τοῦ σχολείου πρέπει νά εἶναι ἡ συμβολή στή σωστή ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας τοῦ κάθε μαθητῆ Ἡ γνωστική μόνο ἀνάπτυξη τοῦ μαθητῆ δέ λύνει τό πρόβλημα τῆς ἀγωγῆς Αὐτό φαίνεται καί ἀπό τά ὁλοένα αὐξανόμενα περιστατικά ἀντικοινωνικῆς καί βίαιης συμπεριφορᾶς τῶν ἐφήβων καί τῶν νέων Γιʼ ἀποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων συμπεριφορᾶς, πρέπει νά δοθοῦν στούς μαθητές εὐκαιρίες, γιά νά βροῦν τό πραγματικό νόημα τῆς ζωῆς καί τούς σωστούς προσανατολισμούς Τό σχολεῖο καλεῖται νά δώσει μιά σφαιρική ἀγωγή, ὑποβοηθώντας 91

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο Ἡ Ἁγία Εἰκόνα Κέντρο ἀναφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου εἶναι ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὅπως µεταδίδεται ἀπό γενεά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΗ ΚΤΔΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΤ ΕΚΚΛΗΙΑ «ΑΓΙΟΤ ΝΕΚΣΑΡΙΟΤ» ΦΑΝΙΩΝ. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος. Κυριακάτικα Ευαγγελικά Μηνύματα

ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΗ ΚΤΔΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΤ ΕΚΚΛΗΙΑ «ΑΓΙΟΤ ΝΕΚΣΑΡΙΟΤ» ΦΑΝΙΩΝ. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος. Κυριακάτικα Ευαγγελικά Μηνύματα ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΗ ΚΤΔΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΤ ΕΚΚΛΗΙΑ «ΑΓΙΟΤ ΝΕΚΣΑΡΙΟΤ» ΦΑΝΙΩΝ Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος Κυριακάτικα Ευαγγελικά Μηνύματα ΕΚΔΟΗ ΥΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ ΦΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» ΦΑΝΙΑ 2011 [1] Σό παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο ἡ πνευματική ζωή

Μόνο ἡ πνευματική ζωή «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 27 ΕΤΟΣ 8ο 2013 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Τί

Διαβάστε περισσότερα

Ἄννα-Μαρία Λαζαρίδου. Κωστίδης Ἀβραάµ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. π. Ἀναστάσιος Παρούτογλου Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

Ἄννα-Μαρία Λαζαρίδου. Κωστίδης Ἀβραάµ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ. π. Ἀναστάσιος Παρούτογλου Η ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗς-ΠΡΟΒΟΛΗς ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ / ΤΕΥΧΟΣ 2 /ΤΙΜΗ: 4 ΕΥΡΩ Κωνσταντῖνος Χολέβας ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ Ἀρχιµ. Χρίστος Κυριαζόπουλος Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 28 ΕΤΟΣ 8ο 2013 ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ

«Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6) ΦΥΛΛΟ 28 ΕΤΟΣ 8ο 2013 ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». (Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 28 ΕΤΟΣ 8ο 2013 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

TPIMHNIAIO ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO TOY ΠATPIAPXIKOY IΔPYMATOΣ OPΘOΔΟΞOY ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ l Τεύχος 31 l Ἀπρίλιος - Μάϊος - Ἰούνιος 2010

TPIMHNIAIO ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO TOY ΠATPIAPXIKOY IΔPYMATOΣ OPΘOΔΟΞOY ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ l Τεύχος 31 l Ἀπρίλιος - Μάϊος - Ἰούνιος 2010 Κωδικός 6859 Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς στήν Ἀνατολή TPIMHNIAIO ENHMEPΩTIKO ΔEΛTIO TOY ΠATPIAPXIKOY IΔPYMATOΣ OPΘOΔΟΞOY ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ l Τεύχος 31 l Ἀπρίλιος - Μάϊος - Ἰούνιος 2010 E I TPOºE : Ô

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 j n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 45 κωδικός 7109 ΙΟΥΛ.ΑΥΓ.ΣΕΠΤ. 2011 n X τ. 45, ΙΟΥΛ-ΑΥΓΟΥΣΤ-ΣΕΠΤΕΜ. 2011 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 18 ΕΤΟΣ 5 ο 2010 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΜΟΝΟ 92 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 5.000 Ἀγαπητοί μας συνδρομητές τοῦ περιοδικοῦ

διάλογος ΜΟΝΟ 92 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 5.000 Ἀγαπητοί μας συνδρομητές τοῦ περιοδικοῦ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011, ΤΕΥΧΟΣ 66 διάλογος ΜΟΝΟ 92 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 5.000 ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ. ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Ἀγαπητοί μας συνδρομητές τοῦ περιοδικοῦ «ΔΙΑΛΟΓΟΣ». Μετά τή «Θερμή Παράκληση»,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 177ον

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 177ον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 177ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 177ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΥΜΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΥΜΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΥΜΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ γ Κατωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Ὁρισµός. Ὑµνολογία εἶναι τό µάθηµα τό ὁποῖο ἀσχολεῖται µέ τήν ἐν γένει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΤΟΣ 12 ο ΤΕΥΧΟΣ 65 ο ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ὕμνοι ἀπό τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου Μεθ ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καί ἡττᾶσθε ὅτι μεθ ἡμῶν ὁ Θεός. (Προφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013, ΤΕΥΧΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013, ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013, ΤΕΥΧΟΣ 72 διάλογος ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ 1 (β μέ ρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων 6. Ἐντόπιση πιθανῶν ποιμαντικῶν καί πνευματικῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΤΟΣ 11 ο ΤΕΥΧΟΣ 60 ο ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως Ἦχος δ. Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, χαροποιήσας τούς Μαθητάς τῇ ἐπαγγελίᾳ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 18 ο ΤΕΥΧΟΣ 82 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα Τεύχους Εἰσαγωγικό...3 Ἀρχιμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ «ΨΥΧΟΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΜΑΣΤΙΓΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ

ΚΑΙ «ΨΥΧΟΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΜΑΣΤΙΓΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014, ΤΕΥΧΟΣ 76 διάλογος «ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΚΑΙ «ΨΥΧΟΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» ΜΑΣΤΙΓΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ (β μέρος) τοῦ Πρωτοπρ. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Γραμματέως τῆς Σ. Ἐ. ἐπί τῶν αἱρέσεων 5. Οἱ καταστροφικές συ νέ

Διαβάστε περισσότερα

Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι μία μακροσκελής

Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι μία μακροσκελής ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ Τί εἶναι τό Εὐχέλαιο; Τό Ἅγιον Εὐχέλαιο εἶναι μία μακροσκελής ἀκολουθία τῆς Ὀρθοδόξου μας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία τελεῖται πρός «ἴασιν τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος» τῶν πιστῶν μελῶν της. Μάλιστα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΟΙΣ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ...

ΧΑΙΡΟΙΣ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ... ΧΑΙΡΟΙΣ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ... Μ έ ἰδιαίτερη ἔξαρση πνευματικῆς χαρᾶς ἑόρτασε τό διήμερο (Τετάρτη 13 καί Πέμπτη 14 Ἰουλίου 2011) τό Ἱερό Κοινόβιο τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τή μνή μη τοῦ ὁμωνύμου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 20 Ο ΤΕΥΧΟΣ 85 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΦΙΕΡΩΜΑ Δέκα χρόνια ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΙΕΡ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (ΚΑΡΑΜΠΑΤΕΑΣ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜ. ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου

Οἰκογ. Μιχαὴλ & Πασχαλίας Πιατοπούλου εἰς μνήμην τῶν γονέων τους Χαραλάμπους καὶ Σοφίας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τους Λαζάρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 01. Tί εἶναι ἡ κληρονομικότητα; (π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης) 02. Ἡ προσευχὴ - Ὁ ἄρτος μας (Ἀρχιεπ. Τιμισοάρας Ἰωάννης) 03. Ἡ ἀπουσία Ἐκκλησιαστικῆς Μαρτυρίας στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη (Λέων Μπράνγκ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ὅρος «καταναλωτικά ἀ-

Ο ὅρος «καταναλωτικά ἀ- «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 25 ΕΤΟΣ 7 ο 2012 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 17 ο ΤΕΥΧΟΣ 78 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ἔκτακτο ἀφιέρωμα στόν μακαριστό Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Ἀπό τήν ζωή τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος Ἰακώβου Oἱ ἐμφανίσεις τῆς ἁγίας Παρασκευῆς

Ἀπό τήν ζωή τοῦ ἁγιασμένου Γέροντος Ἰακώβου Oἱ ἐμφανίσεις τῆς ἁγίας Παρασκευῆς Α Π Λ Η Κ ΑΤ Η Χ Η Σ Η «Μορφῶστε τόν λαό ἐν σιωπῇ. Αὐτός θἆναι ὁ μοναχικός σας ἆθλος. Γιατί αὐτός ὁ λαός εἶναι θεοφόρος» (Ντοστογιέφσκι, ἀπό τίς διδαχές τοῦ στάρετς Ζωσιμᾶ) Ἰούλιος 2010 Ἀριθμ. 43 Συντάκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Ἔτος 104ον Ἰανουάριος 2014 4275 «ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ Η ΔΥΝΑΜΙΣ» Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Δαβίδ. Καταδιώκεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ παιδί του, ἀπὸ τὸ σπλάχνο του. Πῶς νὰ σηκώσει μιὰ τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ

ΣΧΕ ΙΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

EBDOMADIAIO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συντάκτης: Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

EBDOMADIAIO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συντάκτης: Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας EBDOMADIAIO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Συντάκτης: Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας Ἀριθμ. 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 IANOYAΡΙΟΥ 2010 Μνήμη Τιμοθέου Ἀποστόλου, Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ Tὸ περιοδικὸ "AΠOΣTOΛOΣ BAPNABAΣ" εἶναι τὸ ἐκφραστικὸ ἔντυπο τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Kύπρου. Οἱ βασικοὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔτος 1ο (2008)? τεῦχος 2o

Ἔτος 1ο (2008)? τεῦχος 2o Ἔτος 1ο (2008)? τεῦχος 2o «Πνευματική Διακονία» Περιοδική Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 1ο, τεῦχος 2ο Ἐκδότης: Γραφεῖον Πνευματικῆς Διακονίας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κωνσταντίας

Διαβάστε περισσότερα