ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ. 1617 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν. 41/80 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ Κ01'ΜΩ'ΝΙιΚΩ'.Ν ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 1980 ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. Μέρος Ι.-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Μέρος ΙΙ.-ΗΣΦΑΛΙ-Σ'ΜΈΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ 3. Ήσφαλισμένοι. 4. 'Υπσχρέωσις καταβολής εισφορών άναφορικώς προς μισθωτούς. 5. Ποσόν 'εισφορών άναφορικώς προς μισθωτούς. 6.- Επιστροφή εισφορών ε'ίς 'μισθωτούς υπαγόμενους αναδρομικώς εις επαγγελματικά σχέδια συντάξεων άνευ εισφορών. 7. Εισφορά Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια πρόσωπα υπηρετούντα έν τη Εθνική Φρουρά, β. ΕΙΙδυκή εισφορά εργοδοτών εις ώρισμένας περιπτώσεις. 9. Άπασχόλησις μισθωτού ύπό 'δύο η πλειόνων 'εργοδοτών. 10. Άπαισχόλησις ήσφαλισμένου ώς μισθωτού και ως αυτοτελώς 'έργα ζσμένου Παρακράτησις ποσού εισφορών μισθωτού υπό τόΰ εργοδότου. 12. Ύποχρέωσις καταβολής εισφορών αυτοτελώς εργαζομένων. 13«Ποσόν εισφορών αυτοτελώς εργαζομένων. 14. 'Απόσ&εσις ιεΐισφορών. 15^ Προαιρετική άσφάλισις. 16. Ποσόν εισφορών προαιρετικούς ήσφαλισμένων. 17. Τερματισμός ικαταβολής εισφορών. 18. Πίστωσις ασφαλιστέων αποδοχών. 19. Ποσόν πιστουιμένων ασφαλιστέων αποδοχών. 20. Μετατροπή πληρωβεισών και πιστω'θεισών ασφαλιστέων 'αποδοχών εις άσφαλιστικάς (μονάδας. 21 r 'Αναπροσαρμογή του ποσού τών ασφαλιστέων αποδοχών, (865)

2 Ν. 41/ "Αρθρον Μέρος 111. ^Π Α Ρ ΟΧ ΑΙ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΛΟΓΩι ΕΠΑΠΓΕΛίΜΑΤΙιΚΩ'Ν ΛΑΒΩΝ 22. Είδη παροχών. 23. Μετατροπή ασφαλιστικών, μονάδων εις πληρωθείσας και πιστωθείσας ασφαλιστέας άπσδοχάς. 24. Προϋποθέσεις είσφορας. 25. Υπολογίσιμος πληρωθεισών ικαι πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών διά «κοπούς παροχών.,.ί...';:,. 26. ΊΑ>σφαλιστέαι άποδοχαί έπί τών όποιων είναι καταβλητέαι είσφοραι λογιΐζόιμεναι ώς πληρωθεΐσαι. 27. Ποσόν και ϋψος παροχών. 26. Βοήθηιμα γάμου^ 29. Βοήθημα τοκετού. 30. Έπίδοιμα μητρότητας. 31. "Είκπτωσις ιέικ του προς ληψιν επιδόματος ιμητρότητος δικαιώιματος. 32. Έπιδόιματα.ασθενείας και ανεργίας. 33. Έξάντλησις και άνάκτη'σις δικαιώματος εις έπί)δο<μα ασθενείας ή ανεργίας. 34. "Βκπτωσις 'έκ του προς ληψιν επιδόματος ασθενείας δικαιώ'ματος. 35. "Εκπτωσις 'έκ του προς ληψιν επιδόματος ανεργίας δικαιώιματος. 36. Σύνταξις γήρατος. 37. Βίδιική αϋξηοις του ϋψους τών συντάξεων γήρατος και χηρείας. 38. Σύνταξις άνικανότητος. 39. Σύνταξις χηρείας. 40. Έπίδοιμα ορφάνιας. 41. Βοήθημα κηδείας. * 42. ΈπίΙδομα αγνοουμένου. Μέρος IV. ^ΠΑΡΟΧΑΙ ΛΟΓΩι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 43. Είδη και ϋψος παροχών. 44. "Εννοια έπαγγελματυκου ατυχήματος. 45. 'Επίδομα σωιματικής βλάβης. 46. Παροχαι λόγω αναπηρίας. 47. Μερική αναπηρία λογιζόμενη ώς ολική. 48. Προσαύξησις συντάξεως αναπηρίας λόγω τακτικής μερίμνης. 49. ΠαροχαΙ λόγω θανάτου. 50. Γνωστοποίηοις ατυχημάτων υπό ήσφαλισμένων. 51. Άνάρτησις περιλήψεως ώρισμένων διατάξεων εις τόπους εργασίας. 52. Υποχρεώσεις αιτούντων και δικαιούχων παροχών λόγω σωματικής βλάβης. ή αναπηρίας. 53. Κάθωρισμέναι νόσοι. 54; "Έκπτωσις έκ τοΰ δικαιώματος προς ληψιν επιδόματος σωματικής βλάβης και συντάξεως αναπηρίας. 55. Εφαρμογή επί προσώπων υπηρετούντων επί πλοίων καί αεροσκαφών.

3 867 Ν 41/80 Μέρος V.-ΓΕ'ΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΩΝ "Αρθρον 56. Δωρεάν ΐατρϋκή περίθαλψις εις ώρισμένας περιπτώσεις. 57. Καταβολή δαπανών επαγγελματικής εκπαιδεύσεως ή αναπροσαρμογής έ)κ τοο Ταμείου. 58. Πρόσωπα έν τη αλλοδαπή ή έκτίοντα ποινήν φυλακίσεως. 59. Αϋξησις παροχών δι' έξαρτωιμένους. 60. 'Απαιτήσεις και πληρωμαί. 61. ιδιπλά δικαιώματα. 62j Άντιπροσώπευσις θανόντων και ανικάνων προσώπων. 63. Άναπαλλοτρίωτον παροχών. 64. Επιστροφή παροχής παρανόμως 'καταβληθείσης. Μέρος VI.-.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.ΚΑ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ! 65. Όρισμός εξεταστών απαιτήσεων και επιθεωρητών. 66. 'Εξουσίαι επιθεωρητών. 67. Ίατρυκόν Συμβούλιο ν και Ίατρικόν Συμβούλιον Πνευμονοκόνιάσεως. 68. Συμβούλιον Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων. 69. Τοομεΐον Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων. 70. 'Δαπάναι διουκήσεως. 71. Άναλογιστικ'αί ανασκοπήσεις. 72. 'Αναπροσαρμογή και ιάνασκόπησις ϋψους παροχών. 73. 'Εξουσία εκδόσεως Κανονισμών. Μέρος VII.-ιΕΞΕΤΑΣ Ι Σ ΑΠΑ 1ΤΗΣ ΕΩΝ ΚΑΙ ΒΠΙΛΥΣ1Σ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 74. Έξέτασις απαιτήσεων. 75. Άναθεώρησις αποφάσεων έξεταστου απαιτήσεων. 76. Έπί'λυσις ώρισμένων ζητημάτων ύπό του 'Διευθυντού. 77. Τελεσίδικον ιάποφάσεων Διευθυντού και Υπουργού. 78. Ιεραρχική προσφυγή. Μέρος VI Ι Ι.-^ΠΟΙΚΙΛΑΙ 79. 'Αμοιβαίοι συμφωνίαι. 80. 'Αδικήματα ικαί ποιναί. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 81. Ποινική δίωξις. 82. Πολιτική αγωγή. 83. Ευθύνη 'εργοδότου διά τήν άπώλειαν παροχής λόγω ιδίου πταίσματος. 84. Καταβολή χρηιματικών ποινών κ.λ.π. εις το Ταμεΐον. 85. Προτεραιότης εισφορών έν περιπτώσει διαλύσεως ή πτωχεύσεως. 86. Έξαίρεσις άπό της φορολογίας και της προς καταβολήν δασμών και τελών χαρτοσήμου υποχρεώσεως. 87. ίμείωσις εισφορών και πληρωμών ταμείων προνοίας. 88. Μείωσις παροχών και Β'ισφορών επαγγελματικών σχεδίων συντάξεων. 89. Μή εφαρμογή τών διατάξεων τών άρθρων 87 'καί 88 ταυτοχρόνως, 90. Μεταβατικά! διατάξεις. 91. Καταργήσεις. 92. "Εναρξις 'ισχύος.

4 Ν. 41/ Ό περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω αρβρω 52 τοϋ Συντάγματος. 'Αριθμός 41 του 1980 ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙ Σ.ΕΏΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ικιαι ΕΝΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ (ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ!" ΔΙΑΤΑΞΕΙ Σ 1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Κοινωνικών Άσψα Συνοπτικός λίσεων Νόμος του τ^λος. 2. (1) Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν άλλως προκύπτη έκ του ' E PM VEtot κειμένου «αγνοούμενος» σημαίνει πρόσωπον έξαψανισθέν κατά ή μετά το πραξικόπημα της 15ης 'Ιουλίου, 1974, λόγω τών άπό του πραξικοπήματος της 15ης 'Ιουλίου, 1974, δημιουργηθεισών περιστάσεων, ή λόγω της άπό της 20ής Ιουλίου, 1974, Τουρκικής εισβολής, και διά το όποιον, ε'ις οιανδήποτε τών περιπτώσεων, ή Κυβέρνησις τής Δημοκρατίας δεν έχει οιανδήποτε θετικήν πληροφορίαν δτι τούτο ευρίσκεται έν ζωή' «αιτών» σημαίνει πρόσωπον προβάλλον άπαιτησιν διά την καταβολήν οιασδήποτε παροχής δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου' «άμελητέαι άποδοχαί» σημαίνει άποδοχάς μισθωτού ύπολειπομένας καθωρισμένου εβδομαδιαίου ή μηνιαίου ποσού, ό δε όρος ι«'άμειληΐτέαι» θα έρμηνεύη;ται αναλόγως' «αναπηρία» σημαίνει άπώλειαν υγείας, δυνάμεων ή τής προς το άπολαμβάνειν την ζωήν ικανότητος' «ανήλικος» σημαίνει πρόσωπον μή συμπληρώσαν το δέκατον πέμπτον έτος τής ηλικίας του ή πρόσωπον άγαμον μεταξύ τών δεκαπέντε και δεκαοκτώ ετών, δπερ τυγχάνει τακτικής εκπαιδεύσεως ή εγκεκριμένης παρά του Διευθυντού μαθητείας, ή πρόσωπον άγαμον δπερ, καίτοι συμπληρώσαν τό δέκατον πέμπτον έτος τής ηλικίας αύτου, στερείται μονίμως τής προς συντήρησιν εαυτού ικανότητος' «άνικανότης προς έργασίαν» σημαίνει ανικανότητα προς έργασίαν όφειλομένην εις είδικήν τίνα νόσον ή σωματικήν ή πνευματιικήν ανσίττηρίαν, ό δε δρος «ανίκανος προς έργασίαν» θά έρμηνεύηται αναλόγως*

5 869 Ν. 41/80 «άνώτατον οριον ασφαλιστέων αποδοχών» σημαίνει το καθωρισμένον άνώτατον ποσόν αποδοχών επί του οποίου εΐναι καταβλητέοι είσφοραί' «άνώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών» σηιμαίνει τό άνώτερον τμήμα των πληρωθεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών τό έξευρισκόμενον συμφώνως προς τό εδάφιον (5) του άρθρου 20' «άποδοχαί» εν αναφορά (ΐ) προς μισθωτόν περιλαμβάνει πάσαν χρηματικήν άντιμισθίαν έκ τής απασχολήσεως αυτού ή παν κέρδος έκ τής τοιαύτης απασχολήσεως δεκτικόν χρηματικής αποτιμήσεως ώς καΐ τήν είσφοράν του εργοδότου άναφορικώς προς τον μισθωτόν εις τό Κεντρικόν Ταμεΐον Άδειων τό ιδρυθέν δυνάμει τών περί Ετησίων Άδειων μετ' Απολαβών Νόμων του 1967 εως 1979, εξαιρουμένων δμως 8τοθΐ967 εκτάκτων προμηθειών και χαριστικών (ex gratia) 25τοθΐ968 πληρωμών 26xo0mo 34το τοϋ του τοϋ (ii) προς αυτοτελώς έργαζόμενον σημαίνει τό καθωρισμένον ποσόν εισοδήματος' (iii) προς προαιρετικώς ήσφαλισμένον σημαίνει τό δυνάμει του άρθρου 16 έπιλεγόμενον ύπό του ήσφαλισμένου ποσόν. «ασφαλιστέα άπασχόλησις» σημοανει οιανδήποτε άπασχόλησιν έκ τών καθοριζομένων έν τω Μέρει Ι τοο Πρώτου Πίνακος και πρώτος έν τω Μέρει 1 του Δευτέρου Πίνακος, εκτός έάν αϋτη είναι έκ τών πίναξ. εξαιρουμένων, ήτοι άπασχόλησις καθοριζομένη έν τω Μέρει 11 τοο Δεύτερος Πρώτου Πίνακος και έν τω Μέρει 11 του Δευτέρου Πίνακος' «άσφαλιστέαι άποδοχαί» σημαίνει τό ποσόν τών αποδοχών του ήσφαλισμένου έπί του όποιου είναι καταβλητέαι είσφοραί δυνάμει του παρόντος Νόμου' «αυτοτελώς εργαζόμενος» σημαίνει πρόσωπον έργαζόμενον είς οιανδήποτε άσφαλιστέαν άπασχόλησιν καθοριζομένην έν τω Μέρει Ι τοΰ Δευτέρου Πίνακος, έκτος έάν ή άπασχόλησις αύτοΰ εΐναι Δεύτερος εξαιρετέα δυνάμει του Μέρους 11 του ρηθέντος Πίνακος' Π(ναξ. «βασικαί άσφαλιστέαι άποδοχαί» σημαίνει καθωρισμένον ποσόν ασφαλιστέων αποδοχών «Διευθυντής» σημαίνει τόν Διευθυντήν ή Άναπληρωτήν Διευθυντήν τών Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων' «δικαιούχος» άναφορικώς προς οιανδήποτε παροχήν σημαίνει τό δικαιούμενον εις τοιαύτην παροχήν πρόσωπον* «εξαρτώμενος» άναφορικώς προς πρόσωπον τι σημαίνει τό πρόσωπον έν σχέσει προς τό όποιον τω καταβάλλεται αϋξησις παροχής δυνάμει του άρθρου 59' «έπαγγελματικόν σχέδιον συντάξεων» σημαίνει οιονδήποτε σχέδιον ή διευθέτησα.' εφαρμοζόμενη ν υπό ή διά λογαριασμόν εργοδότου ή εργοδοτών και προβλέπουσαν διά τήν καταβολήν συντάξεων έν περιπτώσει άφυπηρετήσεως ή θανάτου άναφορικώς προς τήν άπασχόλησιν μισθωτοο' «εργατική διαφορά» σημαίνει διαφοράν άναφυομένην μεταξύ εργοδότου και μισθωτών, ή μεταξύ μισθωτών, σχετικώς με τήν άπασχόλησιν ή μη άπασχόλησιν, τους δρους απασχολήσεως ή τάς συνθήκας απασχολήσεως οιωνδήποτε προσώπων, έν τη υπηρεσία του εργοδότου μεθ' οδ προέκυψεν ή διαφορά ή μή*

6 Ν. 41/ «εργοδότης» περιλαμβάνει και την Κυβέρνησιν της Δημοκρατίας της Κύπρου' «έτος εισφορών», δια μεν τους μισθωτούς των οποίων αί άποδοχαί υπολογίζονται επί μηνιαίας βάσεως σημαίνει τό ήμερολογιακόν έτος δια δε τους λοιπούς ήσφαλισμένους σημαίνει περίοδον ιπεντήικοντα δύο ή πεντήκοντα τριών εβδομάδων, άρχομένην τήν ιπρώτην Δευτέραν έίκάστου έτους καΐ λήγουσαν τήν Κυριαικήν ιτρό της πρώτης Δευτέρας του επομένου έτους : Νοείται δτι τό πρώτον έτος εισφορών δυνάμει του παρόντος Νόμου άρχεται την 6ην 'Οκτωβρίου 1980 και λήγει διά μέν τους μισθωτούς τών οποίων αί άποδοχαί υπολογίζονται επί μηνιαίας βάσεως τήν 31ην Δεκεμβρίου, 1981, διά δέ τους λοιπούς ήσφαλισμένους τήν 3ην Ιανουαρίου, 1982' «έτος παροχών» σημαίνει περίοδον άρχομένην τήν πρώτην Δευτέραν 'Ιουλίου έκαστου έτους και λήγουσαν τήν Κυριακήν πρό της πρώτης Δευτέρας Ιουλίου τοΰ επομένου έτους" «ήμερα διακοπής της απασχολήσεως» σημαίνει ήμέραν άνικανότητος προς έργασίαν ή ήμέραν ανεργίας και «περίοδος διακοπής της απασχολήσεως» σημαίνει οιασδήποτε δύο ημέρας διακοπής τής απασχολήσεως, συναπτάς ή μή, εντός περιόδου έξ συναπτών ήμερων ή οιασδήποτε δύο ή πλείονας τοιαύτας περιόδους εις άς δεν παρεμβάλλεται περίοδος μεγαλύτερα τών δεκατριών εβδομάδων'. «ήμερήσιον υψος» άναφορικώς προς οίανδήποτε περιοδικήν παροχήν, σημαίνει τό εν έκτον του εβδομαδιαίου ύψους τής τοιαύτης παροχής' '.. ' «ήσφαλισμένος» σημαίνει ήσφαλισμένον δυνάμει του παρόντος Νόμου' «ιατρική αρχή» σημαίνει τό Ίατρικόν Συμβούλιον ή τό Ίατρικόν Συμβούλιον Πνευμονοκονιάσεως τό όριζόμενον δυνάμει του άρθρου 67 ή Ίατριίκόν Λειτουργών' «'ιατρική περ.ίθαλψις». σημαίνει ίατρικήν περίθαλψιν, χειρουργικήν έπέμβασ.ιν κάί θεραπείαν προς άποκατάστασιν της υγείας, περιλαμβάνονται δε αί πάσης φύσεως θεραπεΐαι, δίαιται ή έτεραι θεραπευτικοί άγωγαί, ως και φαρμακευτική περίθαλψις" «Ιατρικός Λειτουργός» σημαίνει Κυβερνητικόν Ίατρικόν Λειτουργών"... «καθωρισμένος» σημαίνει καθωρισμένον διά Κανονισμών" «(Κανονισμοί» σημαίνει Κανονισμούς εκδιδόμενους δυνάμει τοο παρόντος Νόμου. «καταργηθείς Νόμος» σημαίνει τους ύπό του παρόντος Νόμου 106 τοθ 1972 καταργηθέντας περί Κοινωνυκών 'Ασφαλίσεων Νόμους του του 1974 ως 19 80' 11 τοθ1975 s 32 τοΰ τοΰ τοθ τοθ τοΰ1979 4τοθ «κατώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών» σημαίνει τό κατώτερον τμήμα των πληρωθεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών τό έξευρισκόμενον συμφώνως προς τό εδάφιον (5) του άρθρου 20'

7 871 Ν. 41/80 «μην εισφορών», έν αναφορά προς μυσθωτόν του όποιου αϊ άιτοδοχαί υπολογίζονται έπί μηνιαίας βάσεως, σημαίνει τον ήμερολογιακόν μήνα, δια δε τους λοιπούς ήσφαλισμένους σημαίνει περίοδον τεσσάρων ή πέντε ημερολογιακών εβδομάδων αί όποΐαι άρχονται εντός έκαστου ημερολογιακού μηνός' «μισθωτός» σημαίνει πρόσωπον άσκοΰν οιανδήποτε άσφαλιστέαν άπασχόλησιν εκ των καθοριζομένων έν τω Μέρει Ι του Πρώτου Πίνακος έκτος εάν ή άπασχόλησις αύτου εΐναι εξαιρετέα δυνάμει του Μέρους Ι Ι του ρηθέντος Πίνακος' «ορισθείσα ημερομηνία» σημαίνει την διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας όρισθησομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου ήμερομηνίαν διά την εναρξιν της 'ισχύος τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου' «ορφανός» σημαίνει άνήλικον οΰτινος αμφότεροι οί γονείς απεβίωσαν «παροχή» σημαίνει τήν δυνάμει του παρόντος Νόμου καταβλητέαν παροχήν «περίοδος εισφορών», έν αναφορά προς μισθωτόν του ; οποίου αί άποδοχαί υπολογίζονται έπί μηνιαίας βάσεως σημαίνει τόν ήμερολογιακόν μήνα, διά δε τους λοιπούς ήσφαλισμένους σημαίνει τήν ήμερολογιακήν εβδομάδα' «πιστωθεΐσαι άσφαλιστέαι άποδοχαί» σημαίνει ασφαλιστέας άποδοχάς πιστωθείσας δυνάμει του άρθρου 18' «ττληιρωθεΐισαι άσφαλιστέαι άποδοχαί» σηιμάίνιει ασφαλιστέας άπόδοχάς έπί τών όποιων κατεβλήθησαν είσφοραί' «συντάξιμος δημόσιος υπάλληλος» σημαίνει πρόσωπον δπερ κατέχει συντάξιμον θέσιν δυνάμει του περί Συντάξεων Νόμου ή του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου ή του περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμου ή είναι μόνιμος αξιωματικός ή υπαξιωματικός του Κυπριακού Στράτου' Πρώτος Πίναξ. ΚΕΦ το του τοΰ τοΰ τοΰ1968 9τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ ΚΕΦ τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ Έλλ. Κοιν. Ν 7τοΰ τοΰ τοΰ1962 7τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ 1979.

8 Ν.4ί/β0 872 «συντάξιμος ηλικία» σημαίνει την ήλικίαν των έξήκοντα πέντε ετών «σχετική απώλεια Ικανότητος» σημαίνει την όλικήν ή μερικήν άπώλειαν της συνήθους χρήσεως των οργάνων ή μερών του σώματος ή τήν συνεπεία ταύτης καταστροφήν ή βλάβην τών ψυχικών ή πνευματικών λειτουργιών «σχετικόν ατύχημα» και «σχετική σωματική βλάβη» άναφορικώς προς επίδομα σωματικής βλάβης, παροχάς λόγω αναπηρίας ή θανάτου, σημαίνουν αντιστοίχως τό ατύχημα ή τήν σωματικήν βλάβην άναφορικώς προς ην προβάλλεται άπαίτησις ή είναι καταβλητέα οιαδήποτε τών ανωτέρω παροχών «σχετική ημερομηνία» άναφορικώς προς οιανδήποτε παροχήν, σημαίνει τήν ήμερομηνίαν καθ' ην πρόσωπον τι πληροί τό πρώτον τάς προϋποθέσεις προς θεμελίωσιν δικαιώματος εις τοιαύτην παροχήν, πλην της προϋποθέσεως της υποβολής αιτήσεως' («Ταμεΐον» σημαίνει τό Τοομεΐον Κοινωνιΐκών Άισ'φαλί'σεων τό Ι&ρυόιμενον.. δυνάμει του άρθρου 69" ι«ταμεΐον προνοίας» σηιμαίνει οιονδήποτε ταμεΐον ή* δυευθέτησιν έφαρμοζομένην υπό ή δια λογαριασμόν εργοδότου ή εργοδοτών καί προβλέπουσαν δια τήν καταβολήν έφ' άπαξ πληρωμών έν περιπτώσει τερματισμού απασχολήσεως, άφυπηρετήσεως ή θανάτου άναφορικώς προς τήν άπασχόλησιν μισθωτού' «τέκνον» περιλαμβάνει και προγονόν, έξώγαμον τέκνον καί τέ ; κν.ον υίρθετηθεν κατά τίνα υπό του δικαίου άναγνωριζόμενον τρόίπον, ο'ι δέ δροι «γονεύς», «μήτηρ» καί «πατήρ» ερμηνεύονται αναλόγως" «αέως δικαιούχος» σηιμαίνει τόν δυνάμει του καταργηιθέντος Νόμου δικαιουχον' «τέως ένεργητικόν» σημαίνει τό αμέσως πρό της ορισθείσης ημερομηνίας ένεργητικόν του Ταμείου του Ιδρυθέντος δυνάμει του καταργηθέντος Νόμου' «τέως ήσφαλισμένος» σημαίνει ήσφαλισμένον δυνάμει του καταργηθέντος Νόμου' «τοκετός» σημαίνει τοκετόν άπολήγοντα είς τήν γέννησιν ζώντος τέκνου, ή τοκετόν γενόμενον μετά πάροδον είκοσι οκτώ εβδομάδων κυοφορίας καί άπολήγοντα είς τήν γέννησιν τέκνου ζώντος ή νεκρού, ό δέ δρος «κυοφορία» θά έρμηνεύηται αναλόγως' «Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Εργασίας καί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων. (2) Διά τους σκοπούς τοο παρόντος Νόμου (α) πρόσωπον τι λογίζεται άνω οιασδήποτε ηλικίας, έάν συνεπλήρωσε τήν ήλικίαν ταύτην (β) πρόσωπον τι λογίζεται μεταξύ δύο ώρισμένων ηλικιών, έάν πονεπλήρωσε τήν μικροτέραν ήλικίαν, ουχί δμως τήν μεγαλυτέραν τοιαύτην' (γ) πρόσωπον τι λογίζεται μή συμπληρώσαν τήν ήλικίαν τών δεκαοκτώ ετών μέχρι της ενάρξεως της δεκάτης ογδόης επετείου της γεννήσεως του, τό αυτό δέ Ισχύει καί διά τάς λοιπάς ηλικίας. ΜΕΡΟΣ II.^ΗΣΦΑΛΙΙΣΜΕιΝΟΙ ΚΑ 1 ΕΙΣΦΟΡΑ1 Ησψαλι 3. Τά ακόλουθα πρόσωπα ασφαλίζονται δυνάμει του παρόντος σμένοι. Νόμου :. (α) μισθωτοί'

9 (β) αυτοτελώς εργαζόμενοι' 873 Ν. 41/80 (γ) έτερα πρόσωπα, ώς καθορίζεται εν τω άρθρω (Ί) Δι' εκάστη ν περίοδον εισφορών, κατά την οποίαν ή δια Ύποχρέωσις τμήμα.της οποίας πρόσωπον άπησχολήθη ώς μισθωτός, υφίσταται ^«βολης ύποχρέωσις καταβολής εισφορών παρά του μισθωτού, παρά του αναφορικός εργοδότου αύτου και έκ του Παγίου Ταμείου τής Δημοκρατίας. προς (2) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων του εδαφίου (1) είσφοραί δεν καταβάλλονται (α) δι' οιανδήποτε περίοδον εισφορών άναφορικώς προς άπασχόλησιν έκ τής οποίας αϊ άποδοχαί του μισθωτοΰ είναι άμελητέαι, εκτός εάν ό μισθωτός είναι μαθητευόμενος ή έκτίη ποινήν φυλακίσεως' (β) δι' οιανδήποτε περίοδον ή τμήμα περιόδου εισφορών δπερ έπεται τής ημερομηνίας καθ' ην ό μισθωτός συνεπλήρωσε τήν συντάξιμον ήλικίαν εκτός έάν ούτος δεν πληροί,τάς προϋποθέσεις εισφοράς διά σύνταξιν γήρατος' και (γ) άναφορικώς προς μισθωτόν δστις δεν έχει καταβάλει ε'ισφοράν προ τής ημερομηνίας καθ' ήν οδτος συνεπλήρωσε τήν συντάξιμον ήλικίαν. 5. (1) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, το ποσόν Ποσόν^ τών εισφορών τών καταβλητέων άναφορικώς προς τήν άπασχόλησιν ε. ι,^^ΰς μισθωτοϋ, είναι ϊσον προς ποσοστόν 15.5% έπί τών ασφαλιστέων άπο πρ5 ς δοχών αύτοΰ, έκ του οποίου ποσόν ΐσον προς ποσοστόν 6% έπί τών μισθωτούς, ασφαλιστέων αποδοχών του μισθωτού καταβάλλεται Οπό του εργοδότου αύτοΰ, ποσόν 'ίσον προς ποσοστόν 6% έπί τών τοιούτων αποδοχών ύπό τοΰ μισθωτού και ποσόν ϊσον προς ποσοστόν 3.5% έπί τών τοιούτων αποδοχών έκ του Παγίου Ταμείου τής Δημοικρατίας : Νοείται δτι εις περίπτωσιν καθ' ήν μισθωτός απασχολείται ύπό εργοδότου ό όποιος εφαρμόζει διά τον μισθωτόν αυτόν έπαγγελματικόν σχέδιον συντάξεων άνευ εισφορών έκ μέρους του μισθωτού, το ποσόν τών εισφορών τών καταβλητέων ύπό του εργοδότου είναι ϊσον προς ποσοστόν 9% έπί τών ασφαλιστέων αποδοχών του μισθωτού, το δε ποσόν τών εισφορών τών καταβλητέων ύπό του μισθωτού ϊσον προς -ποσοστόν 3% έπί τών τοιούτων αποδοχών. (2) Διά σκοπούς υπολογισμού του ποσού τών εισφορών τών καταβλητέων δι' εκάστη ν περίοδον ή τμήμα περιόδου εισφορών άναφορικώς προς τήν άπασχόλησιν μαθητευομένου άνευ αποδοχών ή μετ' αποδοχών αϊ όποΐαι υπολείπονται του ημίσεως τών βασικών ασφαλιστέων αποδοχών, τεκμαίρεται δτι ούτος λαμβάνει ασφαλιστέας άποδοχάς ϊσας προς το ήμισυ του ποσού τών βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. (3) Διά σκοπούς υπολογισμού του ποσού τών εισφορών.τών καταβλητέων δι' έκάστην περίοδον ή τμήμα περιόδου εισφορών άναφορικώς προς τήν άπασχόλησιν μισθωτού δστις εκτίει ποινήν φυλακίσεως, τεκμαίρεται δτι αϊ άσφαλιστέαι αυτού άποδοχαί δεν υπολείπονται τοΰ ποσού τών βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. (4) Ό εργοδότης ευθύνεται, τηρουμένων τών διατάξεων του άρθρου 11, διά τήν καταβολήν τόσον τών όπ' αύτοΰ καταβλητέων εισφορών δσον και τών ύπό τοΰ μισθωτού καταβλητέων τοιούτων, είσφοραί δε καταβληθεΐσαι ύπό τοΰ εργοδότου διά λογαριασμόν τοΰ μισθωτού λογίζονται ώς είσφοραί καταβληθεΐσαι ύπό του μισθωτού.

10 Επιστροφή εισφορών εις μισθωτούς υπαγόμενους αναδρομικώς εις επαγγελματικά σχέδια συντάξεων άνευ εισφορών. Εισφορά Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά πρόσωπα υπηρετούντα έν τη Έθνι,.η Φρουρό^. 20 τοΰ του τοϋ τοΰ τοΰ τοϋ1965 5τοΰ το τοΰ τοϋ του τοϋ τοϋ τοϋ τοϋ τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ1979. Ν. 41/ (5) Προκειμένου περί κατηγορίας ή τάξεως μισθωτών απασχολουμένων συνήθως υπό δύο ή πλειόνων εργοδοτών εντός της αυτής, περιόδου εισφορών, Κανονισμοί δύνανται να προβλέψωσι περί του τρόπου καταβολής υπό του μισθωτού αμφοτέρων τών εισφορών τάς οποίας ευθύνεται δπως καταβάλη ό εργοδότης δυνάμει τοο εδαφίου (4), ώς καΐ περί τών υποχρεώσεων τών τοιούτων μισθωτών καΐ τών εργοδοτών αυτών. 6. Μισθωτός ε'ις την περίπτωσιν του όποιου δεν εφαρμόζονται αϊ διατάξεις τής επιφυλάξεως του εδαφίου (1) του άρθρου 5, δικαιούται, έφ' δσον ήθελεν ύπαχθή αναδρομικώς εις έπαγγελματικόν σχέδιον συντάξεων άνευ εισφορών εκ μέρους αύτου, εις έπιστροφήν παρά του εργοδότου αύτου ποσού ίσου προς ποσοστόν 3% τού συνόλου τών ασφαλιστέων αποδοχών αύτου δια την περίοδον τής απασχολήσεως του ή όποια άνεγνωρίσθη ώς συντάξιμος δυνάμει του ώς εϊρηται επαγγελματικού σχεδίου. 7. (1) Δι' έκαστη ν εβδομάδα άρχομένην κατά ή μετά την όρισθεΐσαν ήμερομηνίαν, καθ' έκάστην ήμέραν τής οποίας πρόσωπον τι, κληθέν δι' ύπηρεσίαν έν τη Έθν,ική Φρουρά δυνάμει τών περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 1964 Μως 1979, διατελεί έν ενεργώ υπηρεσία, ή Κυβέρνησις τής Δημοκρατίας καταβάλλει άναφορικώς προς το πρόσωπον τοΰτο είσφοράν έξ εκατόν έβδομήκοντα πέντε μίλς. (2) Ουδέν έν τω παρόντι άρθρω ερμηνεύεται δτι. το πρόσωπον άναφορικώς προς το όποιον καταβάλλεται ^ίοφορά δυνάμει του εδαφίου (1) ασκεί 'άσφαλιστέαν άπασχόλησιν. εισφορά 8. 'Εάν ή συχνότης προσβολής έκ πνευμονο'κονιάσεως, σιλικώσεως; εργοδοτών σιδηροσιλυκώσεως, άσβεστώσεως ή οιασδήποτε τών τοιούτων νόσων είςώρισμένας συνοδευομένης ύπό φυματιώσεως άύξηθή, δύναται διά Κανονισμών περιπτώσεις. νά γινη πρόδλεψις διά την καταβολήν ειδικής εισφοράς ύφ' ώρισμένου εργοδότου ή. (κατηγορίας εργοδοτών, επιπροσθέτως προς την δυνάμει του άρθρου 5 κατα'βλητέαν είσφοράν, άναφορικώς προς την άπασχόλησιν ιμισθωτου εις επάγγελμα έκθέτον τόν τοιούτον μίσθωτόν εις τον <κίνδυνον οιασδήποτε τών ώς άνω νόσων. Άπασχόλησις μισθωτού ύπό δύο ή πλε ιόνων εργοδοτών. Άπασχόλησις ήσφαλισμένου ώς μισθωτού καί ώς αυτοτελώς εργαζομένου. 9. 'Εάν μισθωτός άπασχολήται ύπό δύο ή πλειόνων εργοδοτών εντός τής αυτής περιόδου εισφορών, υφίσταται ύποχρέωσις καταβολής εισφορών αναφορικούς προς την άπασχόλησιν αύτου ύφ' ενός έκαστου τών εργοδοτών αύτου. 10. 'Εάν ήσφαλισιμένος άπασχολήται εντός τής ίδιας περιόδου εισφορών, ταυτοχρόνως ή διαδοχικώς, ώς μισθωτός και ώς αυτοτελώς εργαζόμενος, υφίσταται ύπόχρέωσις καταβολής εισφορών δι' άμφο, τέρας τάς απασχολήσεις.

11 875 Ν. 41/ (1) 'Ανεξαρτήτως οιασδήποτε συμβάσεως περί τοο αντιθέτου, Παραχράτησις ό εργοδότης 'δεν δυκαιοΰται να παρακράτη η νά διεκδική έκ των >σοθ _ αποδοχών του παρ' αύτω απασχολουμένου μισθωτού τό ποσόν τών ^ ^^~ υπό τοο εργοδότου καταβλητέων εισφορών άναφορικώς προς τόν υπότοθ τοιούτον μισθωτόν, πας δε εργοδότης δστις παρακρατεί ή πειράται εργοδότου, νά παρακράτηση, εν όλω ή έν 'μέρει, έκ τών 'αποδοχών τοο map' αύτω απασχολουμένου μισθωτού τό ποσόν τών ύπ' αυτού καταίβ'λητέων εισφορών άναφορικώς προς τόν τοιούτον μισθωτόν, είναι ένοχος ποινικοο αδικήματος και υπόκειται ε'ις χρηματικήν ποινην μή ύπερβαίνουσαν τάς τριακοσίας λίρας. (2) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων οιουδήποτε νόμου ή συμβάσεως περί τοΰ αντιθέτου, τό ποσόν τών 'εισφορών τό όποιον 'καταβάλλεται υπό του εργοδότου δια λογαριασμόν του παρ' αύτω 'απασχολουμένου μισθωτού, δύναται νά παρακρατήται ή διεκδικήται έικ τών όφειλομένων εις τόν μισθωτόν ύπό του εργοδότου 'αποδοχών, άναφοροκώς προς την περίοδον ή τμήμα περιόδου είσφορών δι' ήν εΐναι καταβλητέον τό τοιούτο ποσόν εισφορών, ουχί δε άλλως. (3) Ό εργοδότης μαθητευομένου υποχρεούται εις την καταβρλήν τόσον τοΰ ύπ' αυτού όσον και τοΰ ύπό τοΰ μαθητευομένου καταβλητέου ποσού εισφορών επί της: διαφοράς μεταξύ του ποσού τών πραγματικών αποδοχών αυτού και τοΰ ποσού τών ασφαλιστέων αποδοχών τάς οποίας ό μαθητευόμενος τεκμαίρεται ότι λαμβάνει δυνάμει τοΰ εδαφίου (2) τοΰ άρθρου '5, δεν δικαιούται δε νά διεκδίκηση τό τοιούτο ποσόν παρά τοΰ μαθητευομένου. (4) Άναφορικώς προς μισθωτόν όστις εκτίει ποινην φυλακίσεως, ή Κυβέρνησις της Δημοκρατίας υποχρεούται εις τήν καταβσλήν τόσον τοΰ ύπ' αυτής ως εργοδότου καταβλητέου ποσού είσφορών, όσον και τοΰ ύπό τοΰ μισθωτού καταβλητέου τοιούτου, δύναται, όμως, διά Κανονισμών νά γίνη πρόβλεψις διά τήν παρακράτησα/ 'έν όλω ή έν μέρει τοΰ ποσοΰ τών είσφορών τοΰ τοιούτου μισθωτοΰ έκ τών αποδοχών του. 12. (1) Δι' έκάστην περίοδον είσφορών, κατά τήν οποίαν ή διά ' ΥιΤ0 χρέωσις τμήμα τής οποίας πρόσωπον άπησχολήθη ως αυτοτελώς εργαζόμενος, ε^,ρ^^ υφίσταται ύποχρέωσις καταβολής είσφορών παρά τοΰ αυτοτελώς αυτοτελώς εργαζομένου και έκ τοΰ Παγίου Ταμείου τής Δημοκρατίας. εργαζομένων. (2) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (1), δέν καταβάλλονται είσφοραί (α) 'ύπό αυτοτελώς εργαζομένου όστις δεν έχει καταβάλει ε'ισφοράν προ τής ημερομηνίας καθ" ην ούτος συνεπλήρωσε τήν συντάξιμον ήλικίαν (β) δι' οιανδήποτε περίοδον η τμήμα περιόδου είσφορών όπερ έπεται τής ημερομηνίας καθ ην αυτοτελώς εργαζόμενος συνεπλήρωσε τήν συντάξιμον 'ήλικίαν, έκτος έάν ούτος δεν πληροί τάς προϋποθέσεις εισφοράς διά σύνταξιν γήρατος Τό ποσόν τών είσφορών τών καταβλητέων άναφορικώς προς Ποσόν τήν άπασχόλησιν αυτοτελώς εργαζομένου είναι ϊσον προς ποσοστόν εισ( Ρ 0 Ρων 15.5% έπί τών ασφαλιστέων αποδοχών αυτού, έκ του όποιου ποσόν εργαζομένων, ίσον προς ποσοστόν 12% έπί τών τοιούτων αποδοχών καταβάλλεται ύπό τοΰ αυτοτελώς εργαζομένου και ποσόν ϊσον προς ποσοστόν 3.5% έπί τών ως εϊρηται αποδοχών έκ τοΰ Παγίου Ταμείου της Δημοκρατίας.

12 Ν. 41/ Λττοσβεσις 14. (1) Είσφοραί άναφορικώς προς τήν άπασχόλησιν μισθωτού' εισφορών. $έ ν 'καταβάλλονται ιμετά την παρέλευσιν εξ ετών άπό τοο τέλους της περιόδου εισφορών δια την οποίαν αϊ τοιαυται είσφοραί κατέστησαν κατάβλητέαι. (2) Ε'Ίσφοραί 'άναφορικώς ατρός τήν άπασχόλησιν αυτοτελώς εργαζομένου δέν 'καταβάλλονται μετά την παρέλευσιν τριών ετών άπό του τέλους της περιόδου εισφορών δια την οποίαν αϊ τοιαυται είσφοραί 'κατέστησαν κατάβλητέαι. Προαιρετική άσψάλισις. Ποσόν εισφορών προαιρετικώς ήσφαλισμένων. 15. (1) Παν πρόσωπον δικαιούται τη υποβολή αιτήσεως προς τον Διευθυντήν, να λάβη πιστοποιητικόν προαιρετικής ασφαλίσεως έάν (α) εχη ττληρωθείσας ασφαλιστέας άίποδοχάς εις το κατώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών ϊσας προς το τριπλάσιον τών ετησίων βασικών ασφαλιστέων αποδοχών ή (β) χη την συνήθη αυτού διαμονήν 'εν Κύπρω καΐ εχη πληρωιθέίσας ασφαλιστέας άποδοχάς ϊσας προς το ποσόν τών ετησίων βασικών ασφαλιστέων αποδοχών* ή (γ) Μχη την συνήθη αύτου διαμονήν εν Κύπρω και έργάζηται. έκτος Κύπρου, εν τή υπηρεσία Κυίπρίου εργοδότου, έάν δε πρόκειται περί προσώπου συμπληρώσαντος τήν συντάξιΐμον ήλικίαν, εχη ωσαύτως πληρωθείσας ασφαλιστέας άποδοχάς αναφεροΐμένας ε'ίς περιόδους ε'ίσφορών προ της ύπ' αύτου συμπληρώσεως τής τοιαύτης ηλικίας. Διά τους σκοπούς τής παρούσης παραγράφου, «Κύπριος εργοδότης» σημαίνει έργοδότην ό όποιος διαμένει ή έχει 'έπαγγελματι'κήν έγκατάστασιν έν 'Κύπρω ή νσμικόν πρόσωπον έγγεγραμμένον έν Κύπρω, ή εις το όποιον πολίτης τής ίδηιμοκρατίας. ή νσμυκόν (πρόσωπον έγγεγραμμένον έν Κύπρώ συμμετέχει ουσιωδώς. (2) Πρόσωπον ικατέχον 'πιστοποιητικόν προαιρετικής ασφαλίσεως, χορηγηθέν αύτώ δυνάμει του παρόντος άρθρου, δικαιούται νά καταβάλλη 'εισφοράς διά πασαν περίοδον ή τμήμα περιόδου εισφορών καθ' ην το πιστοποιητικόν Ισχύει, ούδειμία δμως ε'ίσφορά είναι καταβλητέα δι' οιανδήποτε περίοδον ή τίμημα περιόδου εισφορών ήτις εήεται τής ή'μεραμηνίας *καθ' ήν το ικατέχον πιστοποιητικόν προαιρετικής ασφαλίσεως πρόσωπον έχει συμπληρώσει τήν συντάξιμον ήλικίαν, έκτος εάν ούτος δεν πληροί τάς προϋποθέσεις εισφοράς διά σύνταξιν γήρατος. (3) Ή ιίσχύς πιστοποιητικού προαιρετικής ασφαλίσεως, εκδιδομένου δυνάμει του εδαφίου (1), άρχεται άπό τής ημερομηνίας της προς Ικίδοσιν αύτου γενομένης αιτήσεως, έκτος έάν ό αίτητής ήθελαν ορίσει :έν τή αιτήσει αύτου άλλην ήμερομηνίαν ενάρξεως τής ισχύος του πιστοποιητικού, ήτις δεν δύναται νά εΐναι προγενεστέρα τής πρώτης περιόδου εισφορών δι' ην ό κάτοχος του τοιούτου πιστοποιητικού δικαιούται δυνάμει'κανονισμών νά καταβάλη εισφοράς. 16. (1) Το ποσόν τών εισφορών τών 'καταβλητέων άναφορικώς προς προαιρετικώς ήσφαλισμένον δι' έκάστην ιπερίοδον εισφορών εΐναι ίσον προς 'ποσόστον 15.5% ιέπί τών ασφαλιστέων αποδοχών αύτου, έκ του όποιου ποσόν 'ίσον ιπρός ττοσοστόν 12% επί τών ώς εϊρηται αποδοχών καταβάλλεται ύπό τού προαιρετιικώς ήσφαλισμένου»καί ποσόν 'ίσον προς ποσοστόν 3.5% έπί τών τοιούτων αποδοχών εκ του Παγίου Ταμείου τής Δημοκρατίας. (2) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (1) το 'ποσόν τών ασφαλιστέων αποδοχών έπί τών οποίων πρόσωπον κατέχον πιστοποιητικόν προαιρετικής ασφαλίσεως δύναται νά καταβάλλη ε'ίσφοράς, επιλέγεται

13 877 Ν. 41/80 υπ' αύτοΰ, δεν δύναται δμως νά ύπερβαίνη το 1/52 των πληρωθεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών κατά το τελευταΐον συμπεπληρωμένον έτος εισφορών προ της ημερομηνίας ενάρξεως του πιστοποιητιικοΰ προαιρετικής ασφαλίσεως, ή ν το 1/52 τοο ετησίου μέσου δρου των τοιούτων αποδοχών κατά τά τρία τελευταία έτη εασψορων προ της ημερομηνίας ενάρξεως του τοιούτου πιστοποιητικού : 'Νοείται δτι, εις ήν περίπτωσιν τό ώς εϊρηται 1/52 των πληρωθεισών 'και πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών υπολείπεται του 1/52 τών ετησίων 'βασι.κών. ασφαλιστέων αποδοχών, τό κατέχον πιστοποιητυκόν προαιρετικής ασφαλίσεως πρόσωπον δύναται, 'δι' έκάστην περίοδον εισφορών, νά ικαταβάλλη εισφοράς επί ασφαλιστέων αποδοχών ίσων προς τό 1/52 του ποσοΰ τών ετησίων βασιικών ασφαλιστέων αποδοχών. (3) Πρόσωπον κατέχον πιστοποιητικόν προαιρετικής ασφαλίσεως, εκδοθέν δυνάμει της παραγράφου (γ) τοΰ εδαφίου (1) του άρθρου 15, δύναται νά έπιλέξη δπως ικαταβάλλη εισφοράς εΐτε έπί του ποσού τών ασφαλιστέων αποδοχών του έξευρισκομένου συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ 'εδαφίου (2), εϊτε ιέπί του εβδομαδιαίου ποσού τών αποδοχών αύτοο, ώς τοϋτο (καθορίζεται ε'ίς την σχετοκήν σύιμβασιν εργασίας, ίέν ουδεμία δμως περιπτώσει 'καταβάλλονται είσφοραί επί οιουδήποτε πο'σοΰ υπερβαίνοντος τό άνώτατον δριον ασφαλιστέων αποδοχών. (4) Πρόσωπον κατέχον πιστοποιητικόν προαιρετικής ασφαλίσεως και άναφορικώς προς τό όποιον υπάρχει ύποχρέωσις καταβολής εισφορών δυνάμει τοΰ άρθρου 4 η τοΰ άρθρου 12, δύναται νά καταβάλλη εισφοράς ικαί δυνάμει τοΰ ιπαρόντος άρθρου έπί οιουδήποτε ποσοΰ ασφαλιστέων αποδοχών ιμή υπερβαίνοντος τό ποσόν τής διαφοράς ίμεταξύ τών ασφαλιστέων 'αποδοχών τών υπολογιζόμενων διά τήν καταβολήν εισφορών δυνάμει τοΰ άρθρου 4 ή τοΰ άρθρου 12 και τοΰ ποσοΰ τών ασφαλιστέων 'αποδοχών τοΰ έξευρί'σκο'μένου διά τους σκοπούς τοΰ 'εδαφίου (2), έφ' 'δσον τό ποσόν τών ασφαλιστέων αποδοχών έπί τών όποιων 'υπολογίζονται αϊ καταβλητέαι είσφοραί δυνάμει τοΰ άρθρου 4 ή τοΰ άρθρου 12 ει ναι μικρότερον τοΰ έξευρισκομένου διά τους σκοπούς τοΰ 'εδαφίου (2) ποσοΰ ασφαλιστέων "αποδοχών. (5) Τό δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου έπιλεγόμενον ποσόν ασφαλιστέων αποδοχών στρογγυλεύεται εις τόν πλησιέστερον άκέροαον αριθμόν λιρών. 17. 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, ουδεμία Τερματισμός εισφορά ^καταβάλλεται ύπό ήσφαλισμένου ή άναφορικώς προς τοΰτον καταβολής μετά τήν 6π' αύτοΰ συμπλήρωσιν τής ηλικίας τών έ'βδοιμή'κοντα ετών. είσ Φ Ρ ων 18. (1) Ήσφαλιαμένος πιστοΰται δι' ασφαλιστέων αποδοχών πίστωσις (α) διά πάσαν περίοδον άρχομένην κατά ή μετά τήν πρώτην <* σ Φαλιστέων ή'μέραν τοΰ έτους εισφορών καθ' δ οΰτος συνεπλήρωσε τό π χ δέκατον έκτον έτος τής ήλυκίας του, εφ' δσον πρόκειται περί περιόδου 'καθ' ήν οδτος τυγχάνει ταίκτκκής 'εκπαιδεύσεως ή. εγκεκριμένης ύπό τοΰ Διευθυντού ιμαθητείας : Νοείται δτι έν ούδειμια περιπτώσει πιστοΰνται ασφαλιστέοι άποδοχαί δι.' οιανδήποτε περίοδον προγενεστέραν τής 5ης 'Οκτωβρίου 1964' (β) διά τήν περίοδον ήτις άρχεται τήν πρώτην ήιμέραν τοΰ έτους εισφορών προ τοΰ έτους εισφορών καθ' δ 'κατέστη ήσφαλισμένος 'και λήγει τήν τελευταίαν ή'μέραν τής περιόδου, εισφορών προ τής περιόδου εισφορών 'καθ' ήν κατέστη ήσφαλισμένος* (γ) δι' έ'κάστην ήιμέραν καθ' ήν οδτος διικαιοΰται εις 'επίδομα ασθενείας, ανεργίας, 'μητρότητας f\ σωιματίκής 'βλάβης 1

14 Ν. 41/ Πρώτος ΠΙναξ. Δεύτερος ΠΙναξ. (δ) διά παν χρονυκόν διάστημα καθ' δ οδτος 'δικαιούται εις σύνταξιν άνικανότητος' (ε) εάν οΰτος ύπό όμαλάς συνθήκας άσχολήται εις άσφαλιστέαν άπασχόλησιν ώς καθορίζεται έν τω Μέρει Ι του Πρώτου Πίνακος και ύπό όμαλάς ώ<σαύτως συνθήκας άρύεται τα προς το ζην έκ της τοιαύτης απασχολήσεως, δι' έκάστην ήμέραν ή όπόία είναι δι' αυτόν ήμερα ανυκανότητος προς έργασίαν ή ανεργίας" (στ) έάν οΰτος ύπό όμαλάς συνθήικας άσχολήται είς άσφαλιστέαν άπασχόλησιν ώς καθορίζεται έν τω Μέρει Ι του Δευτέρου Πίνακος και ύπό όμαλάς ωσαύτως συνθήικας άρύεται τά προς τό ζην έκ της τοιαύτης απασχολήσεως, δι' έ,κάστην ήμέραν ή οποία Ϊναι δι' αυτόν ήιμέρα άνυκανότητος προς έργασίαν 'έφ' δσον ή τοιαύτη ήιμέρα 'εμπίπτει εις τό τμήμα της περιόδου διακοπής της απασχολήσεως, δπερ έπεται της 'εξαντλήσεως του δικαιώματος αύτου έπί επιδόματος ασθενείας : Νοείται δτι δεν πιστουνται δυνάμει της παραγράφου (ε) ή (στ) του παρόντος εδαφίου άσφαλιστέαι άποδοχαί διά περίοδον πέραν των εξ μηνών δι' έκάστην περίοδον διακοπής της απασχολήσεως. (2) Υπέρ ήσφαλισμένου δστις ικατά την όρισθεΐσαν ήμερομηνίαν είναι ηλικίας μεταξύ πεντήκοντα και έξήκοντα τριών ετών, πιστουνται άσφαλιστέαι άποδοχαί εΐς τό άνώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών 'δι' έκάστην εβδομάδα κατά τήν οποίαν.κατεβλήθη ύπ' αύτου ή έπιστώθη 'υπέρ αύτου εισφορά δυνάμει του 'καταργηθέν ισς Νόμου, ή οποία εμπίπτει είς τό διάστημα τό περιλαμβανόμενο ν 'μεταξύ της ημερομηνίας της συμπληρώσεως ύπ' αύτου της ηλικίας των πεντήκοντα ετών και της ορισθείσης ημερομηνίας. >(3) ΕΙς περίπτωσιν άνικανότητος προς έργασίαν παρεχούσης δικαίωμα είς σύντα/ξιν δυνάμει του άρθρου 38 ή θανάτου ήσφαλισμένου παρέχοντος δικαίωμα είς περιοδϋκώς καταβαλλομένη ν παροχήν πρό της ύπ' αύτου συμπληρώσεως της ήλιικίας τών έξήκοντα πέντε ετών πιστουνται υπέρ του ήσφαλισμένου άσφαλιστέαι άποδοχα! εις τό άνώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών δι' έικάστην εβδομάδα ήτις εμπίπτει είς τό διάστημα τό περιλαμβάνόμενον 'μεταξύ της σχετιικής ημερομηνίας ικαι της ημερομηνίας καβ' ην ό ήσφαλισμένος θά συμπλήρωση ή θά συνεπλήρωνε τήν ή'λΐκίοα/ τών έξήικοντα πέντε ετών : Νοείται δτι έν ουδεμία περιπτώσει τό άθροισμα τών δυνάμει του παρόντος εδαφίου πιστουμένων ασφαλιστέων αποδοχών καΐ τών ύπό τοΰ ήσφαλισμένου καταβληθεισών ή υπέρ αύτου πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών είς τό άνώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών δύναται νά ΰπερβαίνη τό τεσσαρακοινταπλάσιον της διαφοράς μεταξύ του ετησίου ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών καί.τού* ετησίου ποσού τών βασικών ασφαλιστέων αποδοχών : Νοείται περαιτέρω δτι ή Ισχύς τών διατάξεων του παρόντος εδαφίου άρχεται μετά τήν παρέλευσιν είκοσι Μξ εβδομάδων άπό της ορισθείσης ημερομηνίας. Ποσόν πιστουμένων ασφαλιστέων αποδοχών. 19. (1) Τό ποσόν τών ασφαλιστέων αποδοχών τό πιστούμενον δι' έκάστην εβδομάδα δυνάμει τών παραγράφων (α), ((3), (ε) και (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 18, είναι ίσον πρός.τό έιβδομαδιαΐον ποσόν τών βασικών ασφαλιστέων αποδοχών, δι' οιανδήποτε δέ πίερίοδον μικροτέροτν της εβδομάδος πιστουται τό άνάλογρν ποσόν :

15 879 Ν. 41/80 Νοείται δτι το άθροισμα των δι' έκαστον έτος εισφορών πιστουμένων ασφαλιστέων αποδοχών δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) τοο άρθρου 18 και τών ύπό του ήσφαλισμένου ή υπέρ αύτου πληρωθεισών η πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών κατά τό ως εϊρηται έτος εισφορών δέν δύναται να ύπερβαίνη τό έτήσιον ποσόν τών βασυκών ασφαλιστέων αποδοχών. (2) Τό ποσόν τών ασφαλιστέων αποδοχών, τό πιστούμενον δι' έκάστην εβδομάδα δυνάμει τών παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 18, είναι ϊσον προς τον έβδαμάδιαΐον μέσον δρον τών πληρωθεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών τόν έξευρεθέντα διά σκοπούς υπολογισμού του ύψους της σχετικής παροχής ήτις κατεβλήθη προς τόν ήσφαλισμένον, δι' οιανδήποτε δε περίοδον μικροτέραν της εβδομάδος πιστοϋται τό άνάλογον ποσόν : Νοείται δτι έν ουδεμία περιπτώσει τό δι' έικάστην έ'βδομάδά πιστούμενον ποσόν δύναται νά είναι μιίκρότερον του εβδομαδιαίου ποσού τών βασικών ασφαλιστέων αποδοχών : Νοείται περαιτέρω δτι τό άθροισμα τών δι' έ'κάστην εβδομάδα πιστού μένων ασφαλιστέων αποδοχών και του ποσού τών ύπό του ήσφαλισμένου πληρωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών δεν δύναται νά ύττερβαίνη τόν έίβδομαδιαΐον μέσον δρον τών πληρωθεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών τόν έξευρεθέντα διά τους σκοπούς του ύψους της σχετικής παροχής. (3) Τό ποσόν τών ασφαλιστέων αποδοχών, τό πιστούμενον δι' έκάστην έβδο μάδα δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 18, είναι ϊσον προς τόν έβδομαδιαΐον μέσον δρον τών πληρωθεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών εις τό άνώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών του ήσφαλισμένου διά τήν περίοδον από τής ορισθείσης ημερομηνίας μέχρι τής τελευταίας έίβδομάδος, πρό τής εβδομάδος ήτις περιλαμβάνει τήν σχετικήν ήμερομηνίαν : Νοείται δτι έν ουδεμία περιπτώσει τό καθ' έκάστην εβδομάδα πιστούμενον ποσόν δύναται νά ύπερβαίνη τό διιπιλάσιον του εβδομαδιαίου ποσού τών βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. (4) Τό ποσόν τών ασφαλιστέων αποδοχών, τό πιστούμενον δι' έκάστην εβδομάδα δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 18, είναι ϊσον προς τόν έβδομαδιαΐον μέσον δρον τών πληρωθεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών ε'ις τό άνώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών τοΰ ήσφοολισμένου διά τήν περίοδον άπό τής ορισθείσης ημερομηνίας ή από τής ήμεροιμηνίας αφ' ής ό ήσφαλισμενος συνεπλήρωσε τήν ήλικίαν τών δεκαέξ ετών, έάν αύτη είναι μεταγενέστερα τής ορισθείσης ημερομηνίας, μέχρι τής τελευταίας έιβδομάδος πρό τής σχετικής ημερομηνίας : 'Νοείται δτι, έάν ή τοιαύτη περίοδος είναι μεγαλύτερα τών πέντε ετών και ό ήσφαλισμένος καθίσταται ανίκανος ή άποβιοΐ πρό τής ύπ' αύτου συμπληρώσεως τής ηλικίας τών είκοσι πέντε ετών, λαμβάνεται ύπ' δψιν ή αμέσως πρό τής εβδομάδος τής σχετικής ημερομηνίας περίοδος πέντε ετών έφ' δσον τούτο εΐναι εύεργετικώτερον διά τόν ήσφαίλισμένον : : (Νοείται περαιτέρω δτι εις ην περίπτωσιν ό ήσφαλισμένος συμπληροΐ τήν ήλικίαν τών είκοσι πέντε ετών μετά τήν όρισθεΐσαν ήμερομηνίαν, λαμβάνεται ύπ' δψιν, έφ' δσον τούτο είναι εύεργετικώτερον διά τόν ήσφαλισμένον, ή περίοδος άπό τής ημερομηνίας τής ύπ' αύτου συμπληρώσεως τής ηλικίας τών είκοσι πέντε ετών μέχρι τής σχετικής ημερομηνίας, έάν δε αύτη είναι μι'κροτέρα τών πέντε ετών, ή περίοδος τών πέντε ετών πρό τής σχετικής ημερομηνίας, έν ουδεμία δμως περιπτώσει λαμβάνεται ύίπ' δψιν περίοδος" πρό τής ορισθείσης ημερομηνίας.

16 Ν. 41/ Μετατροπή πληρωθεισών καΐ πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών είς άσφαλιστικάς μονάδας. 'Αναπροσαρμογή του ποσοΰ των ασφαλιστέων αποδοχών. 20. '(1) Αί καθ" έίκαστον έτος εισφορών πληρωθεΐσαι ύπό καΐ πιστωθεΐσαι υπέρ ήσφαλισμένου άσφαλιστέαι άποδοχαί μετατρέπονται εις άσφαλιστικάς μονάδας δια της διαιρέσεως του όλικου ποσού τών τοιούτων πληρωθεισών και πιστωθεισών αποδοχών διά τοο ποσού των κατά τό έτος αυτό ετησίων βασικών ασφαλιστέων αποδοχών : Νοείται δτι τό πηλίκον της τοιαύτης διαιρέσεως στρογγυλεύεται είς τό πλησιέστερον έκατοστόν. (2) Αί καθ' έ'καστον έτος καταβληθεΐσαι ύπό ή^ πιστωθεΐσαι υπέρ ήσφαλισμένου είσφοραί δυνάμει του καταργηθέντος Νόμου μετατρέπονται είς ασφοολιστικάς μονάδας διά της διαιρέσεως διά του αριθμού 52 του γινομένου του αριθμού τών ώς εΐρηται εισφορών έπί τόν αριθμόν '(3) Προκειμένου περί συντάξεως γήρατος, συντάξεως άνικανότητος και συντάξεως χηρείας, ή ασφαλιστική μονάς ή μέρος αυτής δι' έκαστον έτος εισφορών πρό της ορισθείσης ημερομηνίας τό όποιον υπολογίζεται διά σκοπούς της σχετικής παροχής εξευρίσκεται διά τής διαιρέσεως διά του αριθμού 52 του γινομένου του ετησίου μέσου δρόυ τών πληρωθεισών και πιστωθεισών εισφορών διά τά οϋτω υπολογιζόμενα έτη εισφορών έπί τόν αριθμόν (4) Τηρουμένων τών διατάξεων τοο εδαφίου (2) του άρθρου 18 ήσφαλισμένος δέν δύναται νά έχη πέραν τής μιας ασφαλιστικής μονάδος δι' οιονδήποτε έτος εισφορών πρό τής ορισθείσης ημερομηνίας. (5) Ή πρώτη ασφαλιστική μονάς ή μέρος αυτής αποτελεί τό κατώτερον τμήμα τών πληρωθεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών του ήσφαλισμένου κατά τό ύπό άναφοράν έτος εισφορών, οιουδήποτε δε μονάς ή μέρος μονάδος πέραν τής πρώτης αποτελεί τό άνώτερον τμήμα τών πληρωθεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών αύτοο διά τό έτος τοΰτο : Νοείται δτι διά τό πρώτον έτος εισφορών οιονδήποτε ποσόν πληρωθεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών ήσφαλισμένου διά τήν περίοδον άπό τής ορισθείσης ημερομηνίας μέχρι τέλους τσυ ώς εΐρηται έτους εισφορών υπερβαίνον τό γινόμενον του εβδομαδιαίου ποσού τών βασϋκών άσφοίλιστέων αποδοχών έπί τόν αριθμόν τών εβδομάδων τών έμπιπτουσών είς τήν ώς εΐρηται περίοδον κατανέμεται εις τό άνώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών : Νοιεΐται περαιτέρω δτι οσάκις λαμβάνεται ύϊτ' δψιν περίοδος μικρότερα ενός έτους εισφορών, τό ποσόν τών πληρωθεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών του ήσφαλισμένου κατά τήν μικροτέραν αυτήν περίοδον τό μή ύττερβαΐνον τό γινόμενον του εβδομαδιαίου ποσοο τών βασϋκών ασφαλιστέων αποδοχών έπί το.ο αριθμού* τών εβδομάδων τών έμπιπτουσών εντός τής περιόδου ταύτης κατανέμεται είς τό κατώτερον τμή μα άσφοίλιστέων αποδοχών, οιονδήποτε δε ύπόλοιπον είς τό άνώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών. 21. Μετά τήν πάροδον δύο ετών άπό τής ορισθείσης ημερομηνίας και μετέπειτα άνά, διετίαν ή ένωρίΐερον έάν τούτο κρίνεται άναγκαΐον ύ!πό του Υπουργού, διεξάγεται έρευνα, κατόπιν διαβουλεύσεων μετά του διά του άρθρου 68 ιδρυομένου Συμβουλίου Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων, έπί του ύψους τών μισθών και ημερομισθίων, έάν δε αϋτη κατάδειξη αβξησιν του γενικού επιπέδου τών μισίθών και ημερομισθίων κατά πασοστόν 10% τουλάχιστον άφ' ής Τελευταίως καθωρίσθησαν τό ποσόν τών βασικών ασφαλιστέων αποδοχών και τό άνώτατον δ'ριον ασφαλιστέων αποδοχών, τά ώς εΐρηται ποσόν

17 88! Ν. 41/80 και δριον αναπροσαρμόζονται άπό καθωρισιμένης ήιμερομηνίας συμφώνως προς την τοιαύτην αυξησιν και την ώς αποτέλεσμα ταύτης υπολογιζόμενη ν νά προικύψη αυξησιν των ασφαλιστέων αποδοχών : Νοείται δτι τοιαύτη αναπροσαρμογή δύναται κατά την κρίσιν του Υπουργού νά γίνη έστω και έάν ή ώς εΐρηται αϋξησις είναι μικρότερα του ποσοστού των 10%, ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. ΗΠΑΡΟΧΑΙ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΛΟΓΩι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 22.Γ (ίΐ) Αί δυνάμει του παρόντος Μέρους παροχαί είναι αϊ άκό Είδη λουθόι : παροχών. ι(α) Περιοδιικώς καταβαλλόμενοι παροχαί 1 f(i) επίδομα μητρότητος (ϋ) έιπίίδομα ασθενείας (iii) επίδομα ανεργίας (ϊν) σύνταξις γήρατος (ν) σύνταξις άνικανότητος (vi) σύνταξις χηρείας (vii) επίδομα ορφάνιας (viii) επίδομα αγνοουμένου' (β) Παροχαί καταβαλλόμενοι έφ' άπαξ> (ϊ) βοήθημα γάμου (ii) βοήθημα τοκετού (iii) βοήθημα κηδείας.* (2) "Απασαι αί περιοδικώς καταβαλλόμεναι παροχαί περιλαμβάνουν βσσιικήν παροχήν και συμπληρωματυκήν παροχήν. 23. Διά σκοπούς παροχών αί καθ' εκαστον έτος εισφορών άσφα Μετατροπής λιοΐτικαί μονάδες ήσφαλισμένου μετατρέπονται εις πληρωθείσας και ^^δω^εΐς^ πιστωθίείισας ασφαλιστέας άποδοχάς διά του πολλαπλασιασμού έκά πχηρωθε[σας στης ασφαλιστικής μονάδος επί τό έτήίσιον ποσόν τών βασιικών άσιφα καίπιστωλιστέων αποδοχών, τό ισχύον κατά τήν σχετικήν ήμερομηνίαν. θείσας άποδοχάς. 24. Αί προϋποιθέισεις εισφοράς άναφοριικώς προς τάς εν τω άρθρω Προϋποθέσεις 22 άναφεραμένας παροχάς εκτίθενται εις τον Τρίτον Πίνακα. γ σ ρας ' ΓΚναξ ( 1) Τηρουμένων τών διατάξεων του άρθρου 20 και του έδα 'Υπολογισμός φίου (5) του παρόντος άρθρου, προς τόν σκοπόν καθορισμού του πλ^^^ων δικαιώματος προσώπου τινός εις παροχήν θεισών ι(α) ε'ισφοραί καταβληθείσα ι ύπό τέως ήσφαλισμένου ή πιστω άσ< ρα λιι^έων θεΐσαι υπέρ' αύτου πρό της ορισθείσης ημερομηνίας λογί διτσκοπούς ζονται ώς πληρωθεισαι ή πιστωθεΐσαι άσφαλιστέαι άποδο παροχών, ιχαί δυνάμει του παρόντος Νάμου ήτοι (ϊ) είσφοραί καταβληθεΐσαι άναφορυκώς προς τήν άπασχόλησιν μισθωτού πρό της ορισθείσης ημερομηνίας λογίζονται ώς πληρωθεισαι άσφαλιστέάι άποδοχαί δυνάμει του άρθρου 4, (ii) είσφοραί καταβληθεΐσαι δυνάμει του άρθρου 9Α του καταργηίθέντος Νώμου λογίζονται ώς είσφοραί καταβληθεΐσαι δυνάμει του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου,

18 Ν. 41/ (iii) είσφοραί καταβληθείσα ι υπό αυτοτελώς εργαζομένου πρό της ορισθείσης ημερομηνίας λογίζονται, ώς πληρώ θεΐσαι ασφαλιστέοι άποδοχαί δυνάμει τοο άρθρου 12, (iv) είσφοραί καταβληθεΐσαι προ της ορισθείσης ήμερομηνίας δυνάμει πιστοποιητικού προαιρετικής ασφαλίσεως (λογίζονται ώς πληρωθεΐσαι ασφαλιστέοι άποδοχαί δυνάμει του άρθρου 15, (ν) εΐίσφοραί πιστωθεΐσαι δυνάμει οιασδήποτε διατάξεως έν ίσχύϊ προ τής ορισθείσης ημερομηνίας λογίζονται ώς πιστωθεΐσαι άσφαλιστέαι άποδοχαί δυνάμει τής αντιστοίχου διατάξεως του άρθρου 18, (vi) είσφοραί πιστωθεΐσαι υπέρ οιουδήποτε προσώπου δυνάμει του καταργηίθέντος Νόμου δι* ύπηρεσίαν είς την Έθνυκήν Φρουράν δυνάμει των περί Έθνι'κής Φρουράς 20 τοϋ Νόμων του 1964 εως 1979, υπολογίζονται ώς πιστωθεΐσαι 68 ]Ζ! 964 ασφαλιστέοι άποδοχαί, 26 του τοϋ τοϋ τοϋ τοΰ τοϋ τοϋ τοϋ τοϋ τοϋ τοϋ τοϋ τοϋ τοϋ τοϋ τοϋ τοϋ1979. (vii) ευάφοραί πιστωθεΐσαι δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 10 του καταργηθέντος Νόμου υπολογίζονται μόνον καθ' όσον άφορα εις σύνταξιν γήρατος, σύνταξιν άνϋκανότητος, σύνταξιν χηρείας ή επίδομα αγνοουμένου' (β) ίσφοραί κατα&ληθεΐσαι δυνάμει του άρθρου 7 λογίζονται ώς πιστωθεΐσαι άσφαλιστέαι άποδοχαί, προκειμένου όμως ητερί συντάξεως άνιικανότητος, συντάξεως χηρείας καΐ επιδόματος ορφάνιας, αί τοιαυται είσφοραί λογίζονται ώς πληρωθεΐσαι άσφαλιστέαι άποδοχαί δυνάμει του άρθρου 4, έφ' ίδσον ή άνιΐκανότης ή ό θάνατος δεν προ&κλήθη ώς έκ τής υπηρεσίας έν τη 'Εθνική Φρουρά* (γ) πληρωθεΐσαι άσφαλιστέαι άποδοχαί δυνάμει του' άρθρου 12 δεν υπολογίζονται καθ' όσον άφορα είς επίδομα ανεργίας ή επίδομα μητρότητος" Ι(!δ) πληρωθεΐσαι άσφαίλιστέαι άποδοχαί δυνάμει του άρθρου 15 δεν υπολογίζονται καθ' δσον άφορα είς επίδομα μητρότητος, επίδομα ασθενείας, επίδομα ανεργίας ή σύνταξιν ανικανότητας : ίνοεΐται ότι ή παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται επί πληρωθέισών ασφαλιστέων αποδοχών δυνάμει πιστοποιητικού προαιρετικής ασφαλίσεως έΐκίδοθέντος συμφώνως προς την παράγραφον (γ) του εδαφίου (.1) του άρθρου 15* (ε) άσφαλιστέαι άποδοχαί πιστωθεΐσαι δυνάμει τής παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 18 δέν υπολογίζονται

19 883 Ν. 41/80 καθ' όσον άφορα εις σύνταξιν γήρατος, σύνταξιν άνικανότητος, σύνταξιν χηρείας ή έπίΐδομα αγνοουμένου" (στ) άσφαλιστέαι άποδοχαί πιστωθεΐσαι δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 18 υπολογίζονται μόνον καθ' όσον άφορα εις σύνταξιν γήρατος, σύνταξιν άνικανότητος, σύνταξιν χηρείας, επίδομα αγνοουμένου ή έπίδοιμα όρφανίας' και (ζ) ασφαλιστέοι άποδοχαί πιστωθεΐσαι δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 18 υπολογίζονται μόνον καθ' όσον άφορα εις. σύνταξιν άνΐΐκανότητος, σύνταξιν χηρείας, έπίδοιμα αγνοουμένου ή επίδομα όρφανίας. (2) Άσφαλιστέαι άποιδοχαί επί τών όιποίων κατεβλήθησαν είσφοραί μετά την ήμέραν καθ' ην έπισυνέβη τό γεγονός διά το όιτοΐον απαιτείται χορήγησις παροχής τίνος και άναφερόμεναι εις περίοδον εισφορών προη>γουμένην της ώς εϊρηται ημέρας λογίζονται ώς πληρωθεΐσαι άσφαλιστέαι άποδοχαί προ της ημέρας ταύτης (α) ιέάν μεν πρόκειται περί ασφαλιστέων αποδοχών έπί τών οποίων είναι καταβλητέοι δυνάμει του άρθρου 4 είσφοραί ανεξαρτήτως του χρόνου καταβολής τών εισφορών' '(β.) έάν δε πρόκειται περί ασφαλιστέων αποδοχών έπί τών όποιων είναι καταβλητέοι είσφοραί δυνάμει του άρθρου 12 ή τοο άρθρου 15, έφ' δσον αϊ είσφοραί κατεβλήθησαν εντός της δυνάμει τών Κανονισμών όριζοιμένης προθεσμίας διά τήν καταβολήν τών εισφορών.. 1(3) Πρακευμένου περί παροχής χορηγούμενης ένεκα του θανάτου του ήσφάλισμένου, αϊ διατάξεις του εδαφίου (2) εφαρμόζονται και έπί ασφαλιστέων αποδοχών έπί τών οποίων είναι καταβλητέοι είσφοραί δυνάμει του άρθρου 12 μετά τήν παρέλευσιν της έν τη παραγράφω (β) του ώς εϊρηται εδαφίου αναφερομένης προθεσμίας, έάν αϊ είσφοραί έπί τών τοιούτων ασφαλιστέων αποδοχών κατεβλήθησαν ουχί άργότερον τών εξ μηνών άπό του τοιούτου θανάτου και αναφέρονται εις περίοδον εισφορών άρχοιμένην ουχί ένωρίτερον της πρώτης ημέρας του τελευταίου συμπεττληρωμένου έτους εισφορών πρό του θανάτου του ήσφάλισμένου : ΐΝοεΓται ότι ή καταβολή οίασδήίποτε παροχής δυνάμει ασφαλιστέων αποδοχών έπί τών όποιων εφαρμόζονται αϊ διατάξεις του παρόντος εδαφίου άρχεται άπό τής ημερομηνίας καταβολής τών εισφορών έπί τών τοιούτων ασφαλιστέων αποδοχών. (4) Έκαστη εβδομαδιαία εισφορά καταβληθείσα δυνάμει του άρθρου 7 λογίζεται ώς καταβληθείσα έττΐ ασφαλιστέων αποδοχών ίσων προς τό έβδοιμαδιαΐον ποσόν τών βασικών άσφαίλιστέων αποδοχών. ((5) ιδιά τους σκοπούς χορηγήσεως συντάξεως, άνικανότητος, συντάξεως χηρείας, συντάξεως γήρατος και επιδόματος αγνοουμένου, εισφορά καταβληθείσα ή πίστωθεΐσα πρό" τής 5ης Όκτω'βρίου, 1964 δεν υπολογίζεται, έκτος έάν ό αϊτών καθίσταται διά του υπολογισμού ταύτης δικαιούχος εις τήν παροχήν ή εις ηύξη'μένην τοιαύτην. 26* (1) Προς τον σκοπόν καθορισμού του δυκαιώματος προσώπου Άσφαλιστέαι τινός προς παροχήν, άσφαλιστέαι άποδοχαί έίπί τών όποιων ό έργοά^ δοχ«ΐέπΐ δότης παραλείπει νά καταβάλη κατά παράβασιν τών διατάξεων του εΐναι κατα. παρόντος Νόμου εισφοράς λογίζονται ώς πληρωθεΐσαι άσφαλιστέαι βλητέαι άποδοχαί, έφ' όσον ή ύποχρέωσις του εργοδότου προς καταβολήν είσφοραί εισφορών έπί τών. τοιούτων ασφαλιστέων αποδοχών άνεγνωρίσθη ^πλ^ω 0 " ή ήθελεν άναγνωρισθή διά διχαστικής αποφάσεως. θεΐσαι.

20 Ν. 41/ (2) ΑΙ διατάξεις τοο εδαφίου (2) του άρθρου 25 εφαρμόζονται, τηρουμένων των 'αναλογιών, ικαί ιέπί ασφαλιστέων αποδοχών λογιζομένων ώς πληρωθεισών δυνάμει του παρόντος άρθρου. Ποσόν και ϋψος παροχών. Τέταρτος Πίναξ. Τέταρτος Πίναξ. Τέταρτος Πίναξ. Τέταρτος Πίναξ. Βοήθημα γάμου. Βοήθημα τοκετοΰ. 'Επίδομα μητρότητος. 27. ^(1) Το ποσόν τών βοηθημάτων γάμου, τακετοΰ* ικαί. κηδείας, εμφαίνεται εις τό Μέρος Ι του Τετάρτου 'Πίνακος. (2) Τό έίβιδοίμάδιαΐον ϋψος των έπιδοιμάτων μητρότητος, ασθενείας και ανεργίας, εξευρίσκεται ώς 'καθορίζεται εΐ'ις τό Μέρος 11 του Τετάρτου Πίνακος. (3) Τό έ'βδοιμαδιαΐον ϋψος τών συντάξεων γήρατος, ανι'κανότητος και χηρείας, (εξευρίσκεται ώς καθορίζεται εις τό Μέρος IIΙ του Τετάρτου Πίνακος. (4) Τό έβδοιμαδιαΐον ϋψος του έπιδό/ματος ορφάνιας ίέξευρίσκεται ώς 'καθορίζεται ε'ίς τό Μέρος IV του Τετάρτου Πίνοίκος. 28. Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου πάσα γυνή συνεριχο'μένη ε'ίς γάμον δικαιούται,είς βοήθηίμα γάμου έφ' 6σον κατά τήν σύναψιν του γάμου αϋτη πληροί τάς σχετυκάς προϋποθέσεις εισφοράς. 29. (1) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, γυνή τθκουσα τεκνον δυκαιοοται εις 'βοήθηίμα τοίκετοο^ (α) έάν κατά τήν ημερομηνίαν του τοικετου αϋτη ή ό σύζυγος αυτής πληροί τάς σχετιικάς προϋποθέσεις εΐίσφορας" ή 1 (β) έάν ή άπαίτησις προβάλλεται άναφορικώς προς τό ιμετά ιθάνατον του συζύγου αυτής γεννηθέν τέμνον αύτου, έφ' δσον οδτος ίκατά τον χρόνον του θανάτου του έπλήρου τάς σχετικάς προϋποθέσεις 'είσφορας : ΙΝοεΐται δτι αϋτη δεν δικαιούται εΐ'ις 'βοήθηίμα το'κετου δυνάμει αμφοτέρων τών ασφαλίσεων, ήτοι τόσον της ίδιας αυτής ασφαλίσεως δσον ικαί τής του συζύγου αυτής. ι(2) Γυνή τεικοοσα δίδυμα ή μείζονα αριθμόν τέκνων, δικαιούται εις 'βοήθηίμα τοκετού, δι' είκαστον εξ αυτών ιέφ' δσον πληροί τάς προϋποθέσεις εισφοράς άναφορικώς προς τόν τοκετόν. 30. (1) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος >Νό'μου, γυνή τις δυκαιοϋται ε'ίς έπίδοιμα ιμητρότητος έάν (α).πιστοποιηθή παρ' οιουδήποτε 'εγγεγραμμένου πρακτήρος 'ιατρού δτι δέον νά άναμένηται ό τοκετός αυτής εν τινι έβδομάδι κοίθοριζομένη έν τω πι'στοποιηΐϋκω (έν τοΐς εφεξής ιάναφεροΐμένης ώς «ή έβδο'μάς άναΐμενο'μένου το'κετου»), έφ' δσον δεν υπερβαίνει τάς οκτώ εβδομάδας από τής εβδομάδος καθ' ην εξεδόθη τό' πιστοποιητικόν (β) πίληροΐ τάς σχετιΐκάς προϋποθέσεις εισφοράς : Νοείται δτι (i) γυνή τις δεν δυκαιοϋται εις επίδομα μητρότητος δι' οιονδήποτε χρονυκόν διάστηιμα καθ' δ λαμβάνει πλήρεις αποδοχάς παρά τοο εργοδότου αυτής" (ii) οσάκις ό εργοδότης κατο3βάλλη μέρος μόνον τών αποδοχών, τό έτιίδοίμα.μητρότητος μειοϋται 'κατά τοσούτον ποσόν ώστε προστιθέμενον εις τό ικατοοβαλλόμενον ιμέρος τών Ιάποδρχών νά μήν ύπερβαίνη τό πλήρες ποσόν τών τοιούτων αποδοχών.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2009 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος Όλοι οι ασφαλισμένοι μισθωτοί αυτοτελώς εργαζόμενοι προαιρετικά ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τη συντάξιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 59(Ι) του 2010 114(Ι) του 2010 126(Ι) του 2010 2(Ι) του 2012. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002. Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002. Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002 Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.Ο παρών Νόµος θα αναφέρηται ως ο περί Τερµατισµού Απασχολήσεως Νόµος, του 1967 µέχρι 1994. 2. Εν τω παρόντι Νόµω,

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Κύπρο

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Κύπρο Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Κύπρο Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410)

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) Αρθρο 0 Ν.Δ. 3348 της 2/5-9-55 (Α 242). Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της Τ.Σ.Α.Υ. Νομοθεσίας. Αρθρο 6 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΘΕΜΑ : «Επέκταση της ασφάλισης του ΤΑΞΥ στις περιοχές των Νοµών Πιερίας, Ζακύνθου, Πρέβεζας, Σάµου, Έβρου και στις νήσους Σύρο, Θήρα, Μύκονο, Πάρο,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων. Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων. Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 65(1) του 1996

Αριθμός 65(1) του 1996 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 287 Ν. 65(Ι)/96 Αρ. 3056, 3.5.96 Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/as ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δημοοίων Υπαλλήλων (Αναδιάρθρωση Ορισμένων Θέσεων και Ρύθμισις Άλλων επί Μέρους Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400

Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400 Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400 Περίληψη: Ο ασφαλισµένος στο ΙΚΑ δικαιούται σύνταξης αναπηρίας λόγω εργατικού ατυχήµατος και όταν το ατύχηµα επέφερε συντάξιµο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 97/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων Βιολογικών Ουσιών Ανθρωπινής Προελεύσεως Νόμος του 1987 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208)

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 2 Αναγκαστ.Νόμος υπ` αριθ. 2326 3/11 Μαϊου 1940. Περί ταμείου συντάξεων μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Λοΐζος Τσαγγάρης Ταγματάρχης Πυροβολικού Μέλος του Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ TΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ TΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ TΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ TΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Οι Κυβερνήσεις της Αυστραλίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3.

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από τις Οκτωβρίου µέχρι 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Α.Ν. 86/67, Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Αρ. 1 1. Οστις υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911 «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. (ΦΕΚ 147/Α/20-9-60) Άρθρο 1 Εις το

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010»

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι) του 2007 194(Ι) του 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προαιρετική Ασφάλιση..4. Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4. Νέοι Ασφαλισμένοι..7. Μακροχρόνια Άνεργοι..8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προαιρετική Ασφάλιση..4 Παλαιοί Ασφαλισμένοι..4 Νέοι Ασφαλισμένοι..7 Μακροχρόνια Άνεργοι..8 Ασφαλισμένοι ενταχθέντων στο Ι.Κ.Α. Ασφαλιστικών Οργανισμών 10 Αυτασφάλιση..10 Αυτασφάλιση Απολυόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.»

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/20-08-96, τ.α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8.

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8. I. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

3557 Ν. 214/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88

3557 Ν. 214/88. E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88 E.E., Παρ. I, Αρ. 2368, 2.12.88 3557 Ν. 214/88 Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αριθµός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.E., Παρ. Ι, Αρ. 2338, 22.7.88 Ν. 132/88 Ο περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόµος του 1988 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας 5: Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι

Κανόνας 5: Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι 1.5.1 Καθορισμένος αριθμός υπεράριθμων θέσεων σε ποσοστό μέχρι 14% των Κυπρίων εισακτέων κατανέμεται σε υποψηφίους που ανήκουν σε «ειδικές κατηγορίες». Ο υπολογισμός των θέσεων γίνεται ανά πρόγραμμα σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Περίοδος υποβολής αιτήσεων για την ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Συνοπτικός Τίτλος. Ερµηνεία. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόµος του 2011. 2. Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 - ΠΕΜΠΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Σας πληροφορούμε ότι, το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) Η ποινική δίωξη επαγγελματιών κάθε ειδικότητας για τη μη καταβολή των εισφορών ασφάλισης των ιδίων ασκείται απαραδέκτως,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή Σκοπός ΟΑΕΕ Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 127(Ι) του 2000 57(Ι) του 2004.(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑ 1. Ταμείο : Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ α.3% επί των τακτικών και β. 2% επί των πάσης φύσεως αμοιβών πέραν των τακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς»

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 4 Ισχύον σύστημα υπολογισμού συντάξεων...4 Νέο σύστημα υπολογισμού σύνταξης.....6 Συνδυαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων»

Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» Εργασιακά Θέματα «ώρο Χριστουγέννων» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Δώρο Χριστουγέννων Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Νομική θεμελίωση. 4 3. Νομική φύση δώρου Χριστουγέννων.. 4 4. Δικαιούχοι... 4 5. Προϋποθέσεις καταβολής...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008-2009 Στην Αθήνα σήμερα 25 Ιουλίου 2008, οι υπογράφοντες αφενός Διονύσης Νικολάου, Γενικός Διευθυντής, ως εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

2065/1992 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ -ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΛΠ) - ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2065/1992 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ -ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΛΠ) - ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ως προς τους λιμενεργάτες αρχιεργάτες και σημειωτές που εργάζονταν στον ΟΛΘ το άρθρο δωδέκατο, παρ. 4 του Ν.2688/99 προβλέπει ότι οι αποδοχές τους δε δύνανται σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Του Κώστα Νικολάου* Την ώρα που άρχισε η σφαγή των συντάξεων, αρχές του 2009, τα οικονομικά αποτελέσματα του ΙΚΑ ήταν θετικά: έσοδα 12.600.000.000, έξοδα 9.880.000.000,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΜ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Xussfs^sasslsc^ εις χσν ΤΠ. -TCS 32SS4 g^lml&btoa. last 11DG8J

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΜ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Xussfs^sasslsc^ εις χσν ΤΠ. -TCS 32SS4 g^lml&btoa. last 11DG8J *L J8/74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΜ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Xussfs^sasslsc^ εις χσν ΤΠ -TCS 32SS4 g^lml&btoa. last (ζ 11DG8J Μ13^3ΑΜ32 fifp% JgF>&33&Z &M 'THE ι JEB? φάρος ^vjiatioe a. 3 έί ΐ &,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 (Έντυπο Ε.Τ.9) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Φακ.:.. Αρ. Αιτ.:.... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Προτού συμπληρώσετε την αίτηση, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 2. Τρόπος υπολογισμού της σύνταξης... 8 Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση ΣΥΝΟΛΙΚΗ. Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής:.. Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Άρθρο 1 Πρόσωπα που υπάγονται στην Ασφάλιση Στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑ υπάγονται υποχρεωτικά: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Για Επίσημη Χρήση Κοινωνοικονομικά μόρια.. Μόρια απόστασης Συνολικά: Για Επίσημη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ημερ. Παραλαβής: / /2014 ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ... i Συνοπτικός τίτλος... 1 Ερµηνεία... 1 Επιβολή φόρου... 2 Υποχρέωσις ιδιοκτήτου... 4 Βεβαίωσις φόρου... 4 Αξία της ακινήτου ιδιοκτησίας...

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Ελλάδα Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ...5 Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

O.ME.D. α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700

O.ME.D. α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1897 Ν. 206/90. 4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση

1897 Ν. 206/90. 4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση E.E., Παρ. I, Αρ. 2551,9.11.90 1897 Ν. 206/90 Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια 1 δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 16/06/2014 Συνοπτικός τίτλος. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Kριτήρια - Οδηγίες 1.1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) Απρίλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής

Διαβάστε περισσότερα