ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ. 1617 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν. 41/80 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ Κ01'ΜΩ'ΝΙιΚΩ'.Ν ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 1980 ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. Μέρος Ι.-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Μέρος ΙΙ.-ΗΣΦΑΛΙ-Σ'ΜΈΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ 3. Ήσφαλισμένοι. 4. 'Υπσχρέωσις καταβολής εισφορών άναφορικώς προς μισθωτούς. 5. Ποσόν 'εισφορών άναφορικώς προς μισθωτούς. 6.- Επιστροφή εισφορών ε'ίς 'μισθωτούς υπαγόμενους αναδρομικώς εις επαγγελματικά σχέδια συντάξεων άνευ εισφορών. 7. Εισφορά Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια πρόσωπα υπηρετούντα έν τη Εθνική Φρουρά, β. ΕΙΙδυκή εισφορά εργοδοτών εις ώρισμένας περιπτώσεις. 9. Άπασχόλησις μισθωτού ύπό 'δύο η πλειόνων 'εργοδοτών. 10. Άπαισχόλησις ήσφαλισμένου ώς μισθωτού και ως αυτοτελώς 'έργα ζσμένου Παρακράτησις ποσού εισφορών μισθωτού υπό τόΰ εργοδότου. 12. Ύποχρέωσις καταβολής εισφορών αυτοτελώς εργαζομένων. 13«Ποσόν εισφορών αυτοτελώς εργαζομένων. 14. 'Απόσ&εσις ιεΐισφορών. 15^ Προαιρετική άσφάλισις. 16. Ποσόν εισφορών προαιρετικούς ήσφαλισμένων. 17. Τερματισμός ικαταβολής εισφορών. 18. Πίστωσις ασφαλιστέων αποδοχών. 19. Ποσόν πιστουιμένων ασφαλιστέων αποδοχών. 20. Μετατροπή πληρωβεισών και πιστω'θεισών ασφαλιστέων 'αποδοχών εις άσφαλιστικάς (μονάδας. 21 r 'Αναπροσαρμογή του ποσού τών ασφαλιστέων αποδοχών, (865)

2 Ν. 41/ "Αρθρον Μέρος 111. ^Π Α Ρ ΟΧ ΑΙ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΛΟΓΩι ΕΠΑΠΓΕΛίΜΑΤΙιΚΩ'Ν ΛΑΒΩΝ 22. Είδη παροχών. 23. Μετατροπή ασφαλιστικών, μονάδων εις πληρωθείσας και πιστωθείσας ασφαλιστέας άπσδοχάς. 24. Προϋποθέσεις είσφορας. 25. Υπολογίσιμος πληρωθεισών ικαι πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών διά «κοπούς παροχών.,.ί...';:,. 26. ΊΑ>σφαλιστέαι άποδοχαί έπί τών όποιων είναι καταβλητέαι είσφοραι λογιΐζόιμεναι ώς πληρωθεΐσαι. 27. Ποσόν και ϋψος παροχών. 26. Βοήθηιμα γάμου^ 29. Βοήθημα τοκετού. 30. Έπίδοιμα μητρότητας. 31. "Είκπτωσις ιέικ του προς ληψιν επιδόματος ιμητρότητος δικαιώιματος. 32. Έπιδόιματα.ασθενείας και ανεργίας. 33. Έξάντλησις και άνάκτη'σις δικαιώματος εις έπί)δο<μα ασθενείας ή ανεργίας. 34. "Βκπτωσις 'έκ του προς ληψιν επιδόματος ασθενείας δικαιώ'ματος. 35. "Εκπτωσις 'έκ του προς ληψιν επιδόματος ανεργίας δικαιώιματος. 36. Σύνταξις γήρατος. 37. Βίδιική αϋξηοις του ϋψους τών συντάξεων γήρατος και χηρείας. 38. Σύνταξις άνικανότητος. 39. Σύνταξις χηρείας. 40. Έπίδοιμα ορφάνιας. 41. Βοήθημα κηδείας. * 42. ΈπίΙδομα αγνοουμένου. Μέρος IV. ^ΠΑΡΟΧΑΙ ΛΟΓΩι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 43. Είδη και ϋψος παροχών. 44. "Εννοια έπαγγελματυκου ατυχήματος. 45. 'Επίδομα σωιματικής βλάβης. 46. Παροχαι λόγω αναπηρίας. 47. Μερική αναπηρία λογιζόμενη ώς ολική. 48. Προσαύξησις συντάξεως αναπηρίας λόγω τακτικής μερίμνης. 49. ΠαροχαΙ λόγω θανάτου. 50. Γνωστοποίηοις ατυχημάτων υπό ήσφαλισμένων. 51. Άνάρτησις περιλήψεως ώρισμένων διατάξεων εις τόπους εργασίας. 52. Υποχρεώσεις αιτούντων και δικαιούχων παροχών λόγω σωματικής βλάβης. ή αναπηρίας. 53. Κάθωρισμέναι νόσοι. 54; "Έκπτωσις έκ τοΰ δικαιώματος προς ληψιν επιδόματος σωματικής βλάβης και συντάξεως αναπηρίας. 55. Εφαρμογή επί προσώπων υπηρετούντων επί πλοίων καί αεροσκαφών.

3 867 Ν 41/80 Μέρος V.-ΓΕ'ΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΩΝ "Αρθρον 56. Δωρεάν ΐατρϋκή περίθαλψις εις ώρισμένας περιπτώσεις. 57. Καταβολή δαπανών επαγγελματικής εκπαιδεύσεως ή αναπροσαρμογής έ)κ τοο Ταμείου. 58. Πρόσωπα έν τη αλλοδαπή ή έκτίοντα ποινήν φυλακίσεως. 59. Αϋξησις παροχών δι' έξαρτωιμένους. 60. 'Απαιτήσεις και πληρωμαί. 61. ιδιπλά δικαιώματα. 62j Άντιπροσώπευσις θανόντων και ανικάνων προσώπων. 63. Άναπαλλοτρίωτον παροχών. 64. Επιστροφή παροχής παρανόμως 'καταβληθείσης. Μέρος VI.-.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.ΚΑ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ! 65. Όρισμός εξεταστών απαιτήσεων και επιθεωρητών. 66. 'Εξουσίαι επιθεωρητών. 67. Ίατρυκόν Συμβούλιο ν και Ίατρικόν Συμβούλιον Πνευμονοκόνιάσεως. 68. Συμβούλιον Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων. 69. Τοομεΐον Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων. 70. 'Δαπάναι διουκήσεως. 71. Άναλογιστικ'αί ανασκοπήσεις. 72. 'Αναπροσαρμογή και ιάνασκόπησις ϋψους παροχών. 73. 'Εξουσία εκδόσεως Κανονισμών. Μέρος VII.-ιΕΞΕΤΑΣ Ι Σ ΑΠΑ 1ΤΗΣ ΕΩΝ ΚΑΙ ΒΠΙΛΥΣ1Σ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 74. Έξέτασις απαιτήσεων. 75. Άναθεώρησις αποφάσεων έξεταστου απαιτήσεων. 76. Έπί'λυσις ώρισμένων ζητημάτων ύπό του 'Διευθυντού. 77. Τελεσίδικον ιάποφάσεων Διευθυντού και Υπουργού. 78. Ιεραρχική προσφυγή. Μέρος VI Ι Ι.-^ΠΟΙΚΙΛΑΙ 79. 'Αμοιβαίοι συμφωνίαι. 80. 'Αδικήματα ικαί ποιναί. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 81. Ποινική δίωξις. 82. Πολιτική αγωγή. 83. Ευθύνη 'εργοδότου διά τήν άπώλειαν παροχής λόγω ιδίου πταίσματος. 84. Καταβολή χρηιματικών ποινών κ.λ.π. εις το Ταμεΐον. 85. Προτεραιότης εισφορών έν περιπτώσει διαλύσεως ή πτωχεύσεως. 86. Έξαίρεσις άπό της φορολογίας και της προς καταβολήν δασμών και τελών χαρτοσήμου υποχρεώσεως. 87. ίμείωσις εισφορών και πληρωμών ταμείων προνοίας. 88. Μείωσις παροχών και Β'ισφορών επαγγελματικών σχεδίων συντάξεων. 89. Μή εφαρμογή τών διατάξεων τών άρθρων 87 'καί 88 ταυτοχρόνως, 90. Μεταβατικά! διατάξεις. 91. Καταργήσεις. 92. "Εναρξις 'ισχύος.

4 Ν. 41/ Ό περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω αρβρω 52 τοϋ Συντάγματος. 'Αριθμός 41 του 1980 ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙ Σ.ΕΏΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ικιαι ΕΝΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ (ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ!" ΔΙΑΤΑΞΕΙ Σ 1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Κοινωνικών Άσψα Συνοπτικός λίσεων Νόμος του τ^λος. 2. (1) Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν άλλως προκύπτη έκ του ' E PM VEtot κειμένου «αγνοούμενος» σημαίνει πρόσωπον έξαψανισθέν κατά ή μετά το πραξικόπημα της 15ης 'Ιουλίου, 1974, λόγω τών άπό του πραξικοπήματος της 15ης 'Ιουλίου, 1974, δημιουργηθεισών περιστάσεων, ή λόγω της άπό της 20ής Ιουλίου, 1974, Τουρκικής εισβολής, και διά το όποιον, ε'ις οιανδήποτε τών περιπτώσεων, ή Κυβέρνησις τής Δημοκρατίας δεν έχει οιανδήποτε θετικήν πληροφορίαν δτι τούτο ευρίσκεται έν ζωή' «αιτών» σημαίνει πρόσωπον προβάλλον άπαιτησιν διά την καταβολήν οιασδήποτε παροχής δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου' «άμελητέαι άποδοχαί» σημαίνει άποδοχάς μισθωτού ύπολειπομένας καθωρισμένου εβδομαδιαίου ή μηνιαίου ποσού, ό δε όρος ι«'άμειληΐτέαι» θα έρμηνεύη;ται αναλόγως' «αναπηρία» σημαίνει άπώλειαν υγείας, δυνάμεων ή τής προς το άπολαμβάνειν την ζωήν ικανότητος' «ανήλικος» σημαίνει πρόσωπον μή συμπληρώσαν το δέκατον πέμπτον έτος τής ηλικίας του ή πρόσωπον άγαμον μεταξύ τών δεκαπέντε και δεκαοκτώ ετών, δπερ τυγχάνει τακτικής εκπαιδεύσεως ή εγκεκριμένης παρά του Διευθυντού μαθητείας, ή πρόσωπον άγαμον δπερ, καίτοι συμπληρώσαν τό δέκατον πέμπτον έτος τής ηλικίας αύτου, στερείται μονίμως τής προς συντήρησιν εαυτού ικανότητος' «άνικανότης προς έργασίαν» σημαίνει ανικανότητα προς έργασίαν όφειλομένην εις είδικήν τίνα νόσον ή σωματικήν ή πνευματιικήν ανσίττηρίαν, ό δε δρος «ανίκανος προς έργασίαν» θά έρμηνεύηται αναλόγως*

5 869 Ν. 41/80 «άνώτατον οριον ασφαλιστέων αποδοχών» σημαίνει το καθωρισμένον άνώτατον ποσόν αποδοχών επί του οποίου εΐναι καταβλητέοι είσφοραί' «άνώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών» σηιμαίνει τό άνώτερον τμήμα των πληρωθεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών τό έξευρισκόμενον συμφώνως προς τό εδάφιον (5) του άρθρου 20' «άποδοχαί» εν αναφορά (ΐ) προς μισθωτόν περιλαμβάνει πάσαν χρηματικήν άντιμισθίαν έκ τής απασχολήσεως αυτού ή παν κέρδος έκ τής τοιαύτης απασχολήσεως δεκτικόν χρηματικής αποτιμήσεως ώς καΐ τήν είσφοράν του εργοδότου άναφορικώς προς τον μισθωτόν εις τό Κεντρικόν Ταμεΐον Άδειων τό ιδρυθέν δυνάμει τών περί Ετησίων Άδειων μετ' Απολαβών Νόμων του 1967 εως 1979, εξαιρουμένων δμως 8τοθΐ967 εκτάκτων προμηθειών και χαριστικών (ex gratia) 25τοθΐ968 πληρωμών 26xo0mo 34το τοϋ του τοϋ (ii) προς αυτοτελώς έργαζόμενον σημαίνει τό καθωρισμένον ποσόν εισοδήματος' (iii) προς προαιρετικώς ήσφαλισμένον σημαίνει τό δυνάμει του άρθρου 16 έπιλεγόμενον ύπό του ήσφαλισμένου ποσόν. «ασφαλιστέα άπασχόλησις» σημοανει οιανδήποτε άπασχόλησιν έκ τών καθοριζομένων έν τω Μέρει Ι τοο Πρώτου Πίνακος και πρώτος έν τω Μέρει 1 του Δευτέρου Πίνακος, εκτός έάν αϋτη είναι έκ τών πίναξ. εξαιρουμένων, ήτοι άπασχόλησις καθοριζομένη έν τω Μέρει 11 τοο Δεύτερος Πρώτου Πίνακος και έν τω Μέρει 11 του Δευτέρου Πίνακος' «άσφαλιστέαι άποδοχαί» σημαίνει τό ποσόν τών αποδοχών του ήσφαλισμένου έπί του όποιου είναι καταβλητέαι είσφοραί δυνάμει του παρόντος Νόμου' «αυτοτελώς εργαζόμενος» σημαίνει πρόσωπον έργαζόμενον είς οιανδήποτε άσφαλιστέαν άπασχόλησιν καθοριζομένην έν τω Μέρει Ι τοΰ Δευτέρου Πίνακος, έκτος έάν ή άπασχόλησις αύτοΰ εΐναι Δεύτερος εξαιρετέα δυνάμει του Μέρους 11 του ρηθέντος Πίνακος' Π(ναξ. «βασικαί άσφαλιστέαι άποδοχαί» σημαίνει καθωρισμένον ποσόν ασφαλιστέων αποδοχών «Διευθυντής» σημαίνει τόν Διευθυντήν ή Άναπληρωτήν Διευθυντήν τών Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων' «δικαιούχος» άναφορικώς προς οιανδήποτε παροχήν σημαίνει τό δικαιούμενον εις τοιαύτην παροχήν πρόσωπον* «εξαρτώμενος» άναφορικώς προς πρόσωπον τι σημαίνει τό πρόσωπον έν σχέσει προς τό όποιον τω καταβάλλεται αϋξησις παροχής δυνάμει του άρθρου 59' «έπαγγελματικόν σχέδιον συντάξεων» σημαίνει οιονδήποτε σχέδιον ή διευθέτησα.' εφαρμοζόμενη ν υπό ή διά λογαριασμόν εργοδότου ή εργοδοτών και προβλέπουσαν διά τήν καταβολήν συντάξεων έν περιπτώσει άφυπηρετήσεως ή θανάτου άναφορικώς προς τήν άπασχόλησιν μισθωτοο' «εργατική διαφορά» σημαίνει διαφοράν άναφυομένην μεταξύ εργοδότου και μισθωτών, ή μεταξύ μισθωτών, σχετικώς με τήν άπασχόλησιν ή μη άπασχόλησιν, τους δρους απασχολήσεως ή τάς συνθήκας απασχολήσεως οιωνδήποτε προσώπων, έν τη υπηρεσία του εργοδότου μεθ' οδ προέκυψεν ή διαφορά ή μή*

6 Ν. 41/ «εργοδότης» περιλαμβάνει και την Κυβέρνησιν της Δημοκρατίας της Κύπρου' «έτος εισφορών», δια μεν τους μισθωτούς των οποίων αί άποδοχαί υπολογίζονται επί μηνιαίας βάσεως σημαίνει τό ήμερολογιακόν έτος δια δε τους λοιπούς ήσφαλισμένους σημαίνει περίοδον ιπεντήικοντα δύο ή πεντήκοντα τριών εβδομάδων, άρχομένην τήν ιπρώτην Δευτέραν έίκάστου έτους καΐ λήγουσαν τήν Κυριαικήν ιτρό της πρώτης Δευτέρας του επομένου έτους : Νοείται δτι τό πρώτον έτος εισφορών δυνάμει του παρόντος Νόμου άρχεται την 6ην 'Οκτωβρίου 1980 και λήγει διά μέν τους μισθωτούς τών οποίων αί άποδοχαί υπολογίζονται επί μηνιαίας βάσεως τήν 31ην Δεκεμβρίου, 1981, διά δέ τους λοιπούς ήσφαλισμένους τήν 3ην Ιανουαρίου, 1982' «έτος παροχών» σημαίνει περίοδον άρχομένην τήν πρώτην Δευτέραν 'Ιουλίου έκαστου έτους και λήγουσαν τήν Κυριακήν πρό της πρώτης Δευτέρας Ιουλίου τοΰ επομένου έτους" «ήμερα διακοπής της απασχολήσεως» σημαίνει ήμέραν άνικανότητος προς έργασίαν ή ήμέραν ανεργίας και «περίοδος διακοπής της απασχολήσεως» σημαίνει οιασδήποτε δύο ημέρας διακοπής τής απασχολήσεως, συναπτάς ή μή, εντός περιόδου έξ συναπτών ήμερων ή οιασδήποτε δύο ή πλείονας τοιαύτας περιόδους εις άς δεν παρεμβάλλεται περίοδος μεγαλύτερα τών δεκατριών εβδομάδων'. «ήμερήσιον υψος» άναφορικώς προς οίανδήποτε περιοδικήν παροχήν, σημαίνει τό εν έκτον του εβδομαδιαίου ύψους τής τοιαύτης παροχής' '.. ' «ήσφαλισμένος» σημαίνει ήσφαλισμένον δυνάμει του παρόντος Νόμου' «ιατρική αρχή» σημαίνει τό Ίατρικόν Συμβούλιον ή τό Ίατρικόν Συμβούλιον Πνευμονοκονιάσεως τό όριζόμενον δυνάμει του άρθρου 67 ή Ίατριίκόν Λειτουργών' «'ιατρική περ.ίθαλψις». σημαίνει ίατρικήν περίθαλψιν, χειρουργικήν έπέμβασ.ιν κάί θεραπείαν προς άποκατάστασιν της υγείας, περιλαμβάνονται δε αί πάσης φύσεως θεραπεΐαι, δίαιται ή έτεραι θεραπευτικοί άγωγαί, ως και φαρμακευτική περίθαλψις" «Ιατρικός Λειτουργός» σημαίνει Κυβερνητικόν Ίατρικόν Λειτουργών"... «καθωρισμένος» σημαίνει καθωρισμένον διά Κανονισμών" «(Κανονισμοί» σημαίνει Κανονισμούς εκδιδόμενους δυνάμει τοο παρόντος Νόμου. «καταργηθείς Νόμος» σημαίνει τους ύπό του παρόντος Νόμου 106 τοθ 1972 καταργηθέντας περί Κοινωνυκών 'Ασφαλίσεων Νόμους του του 1974 ως 19 80' 11 τοθ1975 s 32 τοΰ τοΰ τοθ τοθ τοΰ1979 4τοθ «κατώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών» σημαίνει τό κατώτερον τμήμα των πληρωθεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών τό έξευρισκόμενον συμφώνως προς τό εδάφιον (5) του άρθρου 20'

7 871 Ν. 41/80 «μην εισφορών», έν αναφορά προς μυσθωτόν του όποιου αϊ άιτοδοχαί υπολογίζονται έπί μηνιαίας βάσεως, σημαίνει τον ήμερολογιακόν μήνα, δια δε τους λοιπούς ήσφαλισμένους σημαίνει περίοδον τεσσάρων ή πέντε ημερολογιακών εβδομάδων αί όποΐαι άρχονται εντός έκαστου ημερολογιακού μηνός' «μισθωτός» σημαίνει πρόσωπον άσκοΰν οιανδήποτε άσφαλιστέαν άπασχόλησιν εκ των καθοριζομένων έν τω Μέρει Ι του Πρώτου Πίνακος έκτος εάν ή άπασχόλησις αύτου εΐναι εξαιρετέα δυνάμει του Μέρους Ι Ι του ρηθέντος Πίνακος' «ορισθείσα ημερομηνία» σημαίνει την διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας όρισθησομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου ήμερομηνίαν διά την εναρξιν της 'ισχύος τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου' «ορφανός» σημαίνει άνήλικον οΰτινος αμφότεροι οί γονείς απεβίωσαν «παροχή» σημαίνει τήν δυνάμει του παρόντος Νόμου καταβλητέαν παροχήν «περίοδος εισφορών», έν αναφορά προς μισθωτόν του ; οποίου αί άποδοχαί υπολογίζονται έπί μηνιαίας βάσεως σημαίνει τόν ήμερολογιακόν μήνα, διά δε τους λοιπούς ήσφαλισμένους σημαίνει τήν ήμερολογιακήν εβδομάδα' «πιστωθεΐσαι άσφαλιστέαι άποδοχαί» σημαίνει ασφαλιστέας άποδοχάς πιστωθείσας δυνάμει του άρθρου 18' «ττληιρωθεΐισαι άσφαλιστέαι άποδοχαί» σηιμάίνιει ασφαλιστέας άπόδοχάς έπί τών όποιων κατεβλήθησαν είσφοραί' «συντάξιμος δημόσιος υπάλληλος» σημαίνει πρόσωπον δπερ κατέχει συντάξιμον θέσιν δυνάμει του περί Συντάξεων Νόμου ή του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου ή του περί Συντάξεων Καθηγητών Νόμου ή είναι μόνιμος αξιωματικός ή υπαξιωματικός του Κυπριακού Στράτου' Πρώτος Πίναξ. ΚΕΦ το του τοΰ τοΰ τοΰ1968 9τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ ΚΕΦ τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ Έλλ. Κοιν. Ν 7τοΰ τοΰ τοΰ1962 7τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ 1979.

8 Ν.4ί/β0 872 «συντάξιμος ηλικία» σημαίνει την ήλικίαν των έξήκοντα πέντε ετών «σχετική απώλεια Ικανότητος» σημαίνει την όλικήν ή μερικήν άπώλειαν της συνήθους χρήσεως των οργάνων ή μερών του σώματος ή τήν συνεπεία ταύτης καταστροφήν ή βλάβην τών ψυχικών ή πνευματικών λειτουργιών «σχετικόν ατύχημα» και «σχετική σωματική βλάβη» άναφορικώς προς επίδομα σωματικής βλάβης, παροχάς λόγω αναπηρίας ή θανάτου, σημαίνουν αντιστοίχως τό ατύχημα ή τήν σωματικήν βλάβην άναφορικώς προς ην προβάλλεται άπαίτησις ή είναι καταβλητέα οιαδήποτε τών ανωτέρω παροχών «σχετική ημερομηνία» άναφορικώς προς οιανδήποτε παροχήν, σημαίνει τήν ήμερομηνίαν καθ' ην πρόσωπον τι πληροί τό πρώτον τάς προϋποθέσεις προς θεμελίωσιν δικαιώματος εις τοιαύτην παροχήν, πλην της προϋποθέσεως της υποβολής αιτήσεως' («Ταμεΐον» σημαίνει τό Τοομεΐον Κοινωνιΐκών Άισ'φαλί'σεων τό Ι&ρυόιμενον.. δυνάμει του άρθρου 69" ι«ταμεΐον προνοίας» σηιμαίνει οιονδήποτε ταμεΐον ή* δυευθέτησιν έφαρμοζομένην υπό ή δια λογαριασμόν εργοδότου ή εργοδοτών καί προβλέπουσαν δια τήν καταβολήν έφ' άπαξ πληρωμών έν περιπτώσει τερματισμού απασχολήσεως, άφυπηρετήσεως ή θανάτου άναφορικώς προς τήν άπασχόλησιν μισθωτού' «τέκνον» περιλαμβάνει και προγονόν, έξώγαμον τέκνον καί τέ ; κν.ον υίρθετηθεν κατά τίνα υπό του δικαίου άναγνωριζόμενον τρόίπον, ο'ι δέ δροι «γονεύς», «μήτηρ» καί «πατήρ» ερμηνεύονται αναλόγως" «αέως δικαιούχος» σηιμαίνει τόν δυνάμει του καταργηιθέντος Νόμου δικαιουχον' «τέως ένεργητικόν» σημαίνει τό αμέσως πρό της ορισθείσης ημερομηνίας ένεργητικόν του Ταμείου του Ιδρυθέντος δυνάμει του καταργηθέντος Νόμου' «τέως ήσφαλισμένος» σημαίνει ήσφαλισμένον δυνάμει του καταργηθέντος Νόμου' «τοκετός» σημαίνει τοκετόν άπολήγοντα είς τήν γέννησιν ζώντος τέκνου, ή τοκετόν γενόμενον μετά πάροδον είκοσι οκτώ εβδομάδων κυοφορίας καί άπολήγοντα είς τήν γέννησιν τέκνου ζώντος ή νεκρού, ό δέ δρος «κυοφορία» θά έρμηνεύηται αναλόγως' «Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Εργασίας καί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων. (2) Διά τους σκοπούς τοο παρόντος Νόμου (α) πρόσωπον τι λογίζεται άνω οιασδήποτε ηλικίας, έάν συνεπλήρωσε τήν ήλικίαν ταύτην (β) πρόσωπον τι λογίζεται μεταξύ δύο ώρισμένων ηλικιών, έάν πονεπλήρωσε τήν μικροτέραν ήλικίαν, ουχί δμως τήν μεγαλυτέραν τοιαύτην' (γ) πρόσωπον τι λογίζεται μή συμπληρώσαν τήν ήλικίαν τών δεκαοκτώ ετών μέχρι της ενάρξεως της δεκάτης ογδόης επετείου της γεννήσεως του, τό αυτό δέ Ισχύει καί διά τάς λοιπάς ηλικίας. ΜΕΡΟΣ II.^ΗΣΦΑΛΙΙΣΜΕιΝΟΙ ΚΑ 1 ΕΙΣΦΟΡΑ1 Ησψαλι 3. Τά ακόλουθα πρόσωπα ασφαλίζονται δυνάμει του παρόντος σμένοι. Νόμου :. (α) μισθωτοί'

9 (β) αυτοτελώς εργαζόμενοι' 873 Ν. 41/80 (γ) έτερα πρόσωπα, ώς καθορίζεται εν τω άρθρω (Ί) Δι' εκάστη ν περίοδον εισφορών, κατά την οποίαν ή δια Ύποχρέωσις τμήμα.της οποίας πρόσωπον άπησχολήθη ώς μισθωτός, υφίσταται ^«βολης ύποχρέωσις καταβολής εισφορών παρά του μισθωτού, παρά του αναφορικός εργοδότου αύτου και έκ του Παγίου Ταμείου τής Δημοκρατίας. προς (2) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων του εδαφίου (1) είσφοραί δεν καταβάλλονται (α) δι' οιανδήποτε περίοδον εισφορών άναφορικώς προς άπασχόλησιν έκ τής οποίας αϊ άποδοχαί του μισθωτοΰ είναι άμελητέαι, εκτός εάν ό μισθωτός είναι μαθητευόμενος ή έκτίη ποινήν φυλακίσεως' (β) δι' οιανδήποτε περίοδον ή τμήμα περιόδου εισφορών δπερ έπεται τής ημερομηνίας καθ' ην ό μισθωτός συνεπλήρωσε τήν συντάξιμον ήλικίαν εκτός έάν ούτος δεν πληροί,τάς προϋποθέσεις εισφοράς διά σύνταξιν γήρατος' και (γ) άναφορικώς προς μισθωτόν δστις δεν έχει καταβάλει ε'ισφοράν προ τής ημερομηνίας καθ' ήν οδτος συνεπλήρωσε τήν συντάξιμον ήλικίαν. 5. (1) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, το ποσόν Ποσόν^ τών εισφορών τών καταβλητέων άναφορικώς προς τήν άπασχόλησιν ε. ι,^^ΰς μισθωτοϋ, είναι ϊσον προς ποσοστόν 15.5% έπί τών ασφαλιστέων άπο πρ5 ς δοχών αύτοΰ, έκ του οποίου ποσόν ΐσον προς ποσοστόν 6% έπί τών μισθωτούς, ασφαλιστέων αποδοχών του μισθωτού καταβάλλεται Οπό του εργοδότου αύτοΰ, ποσόν 'ίσον προς ποσοστόν 6% έπί τών τοιούτων αποδοχών ύπό τοΰ μισθωτού και ποσόν ϊσον προς ποσοστόν 3.5% έπί τών τοιούτων αποδοχών έκ του Παγίου Ταμείου τής Δημοικρατίας : Νοείται δτι εις περίπτωσιν καθ' ήν μισθωτός απασχολείται ύπό εργοδότου ό όποιος εφαρμόζει διά τον μισθωτόν αυτόν έπαγγελματικόν σχέδιον συντάξεων άνευ εισφορών έκ μέρους του μισθωτού, το ποσόν τών εισφορών τών καταβλητέων ύπό του εργοδότου είναι ϊσον προς ποσοστόν 9% έπί τών ασφαλιστέων αποδοχών του μισθωτού, το δε ποσόν τών εισφορών τών καταβλητέων ύπό του μισθωτού ϊσον προς -ποσοστόν 3% έπί τών τοιούτων αποδοχών. (2) Διά σκοπούς υπολογισμού του ποσού τών εισφορών τών καταβλητέων δι' εκάστη ν περίοδον ή τμήμα περιόδου εισφορών άναφορικώς προς τήν άπασχόλησιν μαθητευομένου άνευ αποδοχών ή μετ' αποδοχών αϊ όποΐαι υπολείπονται του ημίσεως τών βασικών ασφαλιστέων αποδοχών, τεκμαίρεται δτι ούτος λαμβάνει ασφαλιστέας άποδοχάς ϊσας προς το ήμισυ του ποσού τών βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. (3) Διά σκοπούς υπολογισμού του ποσού τών εισφορών.τών καταβλητέων δι' έκάστην περίοδον ή τμήμα περιόδου εισφορών άναφορικώς προς τήν άπασχόλησιν μισθωτού δστις εκτίει ποινήν φυλακίσεως, τεκμαίρεται δτι αϊ άσφαλιστέαι αυτού άποδοχαί δεν υπολείπονται τοΰ ποσού τών βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. (4) Ό εργοδότης ευθύνεται, τηρουμένων τών διατάξεων του άρθρου 11, διά τήν καταβολήν τόσον τών όπ' αύτοΰ καταβλητέων εισφορών δσον και τών ύπό τοΰ μισθωτού καταβλητέων τοιούτων, είσφοραί δε καταβληθεΐσαι ύπό τοΰ εργοδότου διά λογαριασμόν τοΰ μισθωτού λογίζονται ώς είσφοραί καταβληθεΐσαι ύπό του μισθωτού.

10 Επιστροφή εισφορών εις μισθωτούς υπαγόμενους αναδρομικώς εις επαγγελματικά σχέδια συντάξεων άνευ εισφορών. Εισφορά Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά πρόσωπα υπηρετούντα έν τη Έθνι,.η Φρουρό^. 20 τοΰ του τοϋ τοΰ τοΰ τοϋ1965 5τοΰ το τοΰ τοϋ του τοϋ τοϋ τοϋ τοϋ τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ τοΰ1979. Ν. 41/ (5) Προκειμένου περί κατηγορίας ή τάξεως μισθωτών απασχολουμένων συνήθως υπό δύο ή πλειόνων εργοδοτών εντός της αυτής, περιόδου εισφορών, Κανονισμοί δύνανται να προβλέψωσι περί του τρόπου καταβολής υπό του μισθωτού αμφοτέρων τών εισφορών τάς οποίας ευθύνεται δπως καταβάλη ό εργοδότης δυνάμει τοο εδαφίου (4), ώς καΐ περί τών υποχρεώσεων τών τοιούτων μισθωτών καΐ τών εργοδοτών αυτών. 6. Μισθωτός ε'ις την περίπτωσιν του όποιου δεν εφαρμόζονται αϊ διατάξεις τής επιφυλάξεως του εδαφίου (1) του άρθρου 5, δικαιούται, έφ' δσον ήθελεν ύπαχθή αναδρομικώς εις έπαγγελματικόν σχέδιον συντάξεων άνευ εισφορών εκ μέρους αύτου, εις έπιστροφήν παρά του εργοδότου αύτου ποσού ίσου προς ποσοστόν 3% τού συνόλου τών ασφαλιστέων αποδοχών αύτου δια την περίοδον τής απασχολήσεως του ή όποια άνεγνωρίσθη ώς συντάξιμος δυνάμει του ώς εϊρηται επαγγελματικού σχεδίου. 7. (1) Δι' έκαστη ν εβδομάδα άρχομένην κατά ή μετά την όρισθεΐσαν ήμερομηνίαν, καθ' έκάστην ήμέραν τής οποίας πρόσωπον τι, κληθέν δι' ύπηρεσίαν έν τη Έθν,ική Φρουρά δυνάμει τών περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 1964 Μως 1979, διατελεί έν ενεργώ υπηρεσία, ή Κυβέρνησις τής Δημοκρατίας καταβάλλει άναφορικώς προς το πρόσωπον τοΰτο είσφοράν έξ εκατόν έβδομήκοντα πέντε μίλς. (2) Ουδέν έν τω παρόντι άρθρω ερμηνεύεται δτι. το πρόσωπον άναφορικώς προς το όποιον καταβάλλεται ^ίοφορά δυνάμει του εδαφίου (1) ασκεί 'άσφαλιστέαν άπασχόλησιν. εισφορά 8. 'Εάν ή συχνότης προσβολής έκ πνευμονο'κονιάσεως, σιλικώσεως; εργοδοτών σιδηροσιλυκώσεως, άσβεστώσεως ή οιασδήποτε τών τοιούτων νόσων είςώρισμένας συνοδευομένης ύπό φυματιώσεως άύξηθή, δύναται διά Κανονισμών περιπτώσεις. νά γινη πρόδλεψις διά την καταβολήν ειδικής εισφοράς ύφ' ώρισμένου εργοδότου ή. (κατηγορίας εργοδοτών, επιπροσθέτως προς την δυνάμει του άρθρου 5 κατα'βλητέαν είσφοράν, άναφορικώς προς την άπασχόλησιν ιμισθωτου εις επάγγελμα έκθέτον τόν τοιούτον μίσθωτόν εις τον <κίνδυνον οιασδήποτε τών ώς άνω νόσων. Άπασχόλησις μισθωτού ύπό δύο ή πλε ιόνων εργοδοτών. Άπασχόλησις ήσφαλισμένου ώς μισθωτού καί ώς αυτοτελώς εργαζομένου. 9. 'Εάν μισθωτός άπασχολήται ύπό δύο ή πλειόνων εργοδοτών εντός τής αυτής περιόδου εισφορών, υφίσταται ύποχρέωσις καταβολής εισφορών αναφορικούς προς την άπασχόλησιν αύτου ύφ' ενός έκαστου τών εργοδοτών αύτου. 10. 'Εάν ήσφαλισιμένος άπασχολήται εντός τής ίδιας περιόδου εισφορών, ταυτοχρόνως ή διαδοχικώς, ώς μισθωτός και ώς αυτοτελώς εργαζόμενος, υφίσταται ύπόχρέωσις καταβολής εισφορών δι' άμφο, τέρας τάς απασχολήσεις.

11 875 Ν. 41/ (1) 'Ανεξαρτήτως οιασδήποτε συμβάσεως περί τοο αντιθέτου, Παραχράτησις ό εργοδότης 'δεν δυκαιοΰται να παρακράτη η νά διεκδική έκ των >σοθ _ αποδοχών του παρ' αύτω απασχολουμένου μισθωτού τό ποσόν τών ^ ^^~ υπό τοο εργοδότου καταβλητέων εισφορών άναφορικώς προς τόν υπότοθ τοιούτον μισθωτόν, πας δε εργοδότης δστις παρακρατεί ή πειράται εργοδότου, νά παρακράτηση, εν όλω ή έν 'μέρει, έκ τών 'αποδοχών τοο map' αύτω απασχολουμένου μισθωτού τό ποσόν τών ύπ' αυτού καταίβ'λητέων εισφορών άναφορικώς προς τόν τοιούτον μισθωτόν, είναι ένοχος ποινικοο αδικήματος και υπόκειται ε'ις χρηματικήν ποινην μή ύπερβαίνουσαν τάς τριακοσίας λίρας. (2) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων οιουδήποτε νόμου ή συμβάσεως περί τοΰ αντιθέτου, τό ποσόν τών 'εισφορών τό όποιον 'καταβάλλεται υπό του εργοδότου δια λογαριασμόν του παρ' αύτω 'απασχολουμένου μισθωτού, δύναται νά παρακρατήται ή διεκδικήται έικ τών όφειλομένων εις τόν μισθωτόν ύπό του εργοδότου 'αποδοχών, άναφοροκώς προς την περίοδον ή τμήμα περιόδου είσφορών δι' ήν εΐναι καταβλητέον τό τοιούτο ποσόν εισφορών, ουχί δε άλλως. (3) Ό εργοδότης μαθητευομένου υποχρεούται εις την καταβρλήν τόσον τοΰ ύπ' αυτού όσον και τοΰ ύπό τοΰ μαθητευομένου καταβλητέου ποσού εισφορών επί της: διαφοράς μεταξύ του ποσού τών πραγματικών αποδοχών αυτού και τοΰ ποσού τών ασφαλιστέων αποδοχών τάς οποίας ό μαθητευόμενος τεκμαίρεται ότι λαμβάνει δυνάμει τοΰ εδαφίου (2) τοΰ άρθρου '5, δεν δικαιούται δε νά διεκδίκηση τό τοιούτο ποσόν παρά τοΰ μαθητευομένου. (4) Άναφορικώς προς μισθωτόν όστις εκτίει ποινην φυλακίσεως, ή Κυβέρνησις της Δημοκρατίας υποχρεούται εις τήν καταβσλήν τόσον τοΰ ύπ' αυτής ως εργοδότου καταβλητέου ποσού είσφορών, όσον και τοΰ ύπό τοΰ μισθωτού καταβλητέου τοιούτου, δύναται, όμως, διά Κανονισμών νά γίνη πρόβλεψις διά τήν παρακράτησα/ 'έν όλω ή έν μέρει τοΰ ποσοΰ τών είσφορών τοΰ τοιούτου μισθωτοΰ έκ τών αποδοχών του. 12. (1) Δι' έκάστην περίοδον είσφορών, κατά τήν οποίαν ή διά ' ΥιΤ0 χρέωσις τμήμα τής οποίας πρόσωπον άπησχολήθη ως αυτοτελώς εργαζόμενος, ε^,ρ^^ υφίσταται ύποχρέωσις καταβολής είσφορών παρά τοΰ αυτοτελώς αυτοτελώς εργαζομένου και έκ τοΰ Παγίου Ταμείου τής Δημοκρατίας. εργαζομένων. (2) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (1), δέν καταβάλλονται είσφοραί (α) 'ύπό αυτοτελώς εργαζομένου όστις δεν έχει καταβάλει ε'ισφοράν προ τής ημερομηνίας καθ" ην ούτος συνεπλήρωσε τήν συντάξιμον ήλικίαν (β) δι' οιανδήποτε περίοδον η τμήμα περιόδου είσφορών όπερ έπεται τής ημερομηνίας καθ ην αυτοτελώς εργαζόμενος συνεπλήρωσε τήν συντάξιμον 'ήλικίαν, έκτος έάν ούτος δεν πληροί τάς προϋποθέσεις εισφοράς διά σύνταξιν γήρατος Τό ποσόν τών είσφορών τών καταβλητέων άναφορικώς προς Ποσόν τήν άπασχόλησιν αυτοτελώς εργαζομένου είναι ϊσον προς ποσοστόν εισ( Ρ 0 Ρων 15.5% έπί τών ασφαλιστέων αποδοχών αυτού, έκ του όποιου ποσόν εργαζομένων, ίσον προς ποσοστόν 12% έπί τών τοιούτων αποδοχών καταβάλλεται ύπό τοΰ αυτοτελώς εργαζομένου και ποσόν ϊσον προς ποσοστόν 3.5% έπί τών ως εϊρηται αποδοχών έκ τοΰ Παγίου Ταμείου της Δημοκρατίας.

12 Ν. 41/ Λττοσβεσις 14. (1) Είσφοραί άναφορικώς προς τήν άπασχόλησιν μισθωτού' εισφορών. $έ ν 'καταβάλλονται ιμετά την παρέλευσιν εξ ετών άπό τοο τέλους της περιόδου εισφορών δια την οποίαν αϊ τοιαυται είσφοραί κατέστησαν κατάβλητέαι. (2) Ε'Ίσφοραί 'άναφορικώς ατρός τήν άπασχόλησιν αυτοτελώς εργαζομένου δέν 'καταβάλλονται μετά την παρέλευσιν τριών ετών άπό του τέλους της περιόδου εισφορών δια την οποίαν αϊ τοιαυται είσφοραί 'κατέστησαν κατάβλητέαι. Προαιρετική άσψάλισις. Ποσόν εισφορών προαιρετικώς ήσφαλισμένων. 15. (1) Παν πρόσωπον δικαιούται τη υποβολή αιτήσεως προς τον Διευθυντήν, να λάβη πιστοποιητικόν προαιρετικής ασφαλίσεως έάν (α) εχη ττληρωθείσας ασφαλιστέας άίποδοχάς εις το κατώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών ϊσας προς το τριπλάσιον τών ετησίων βασικών ασφαλιστέων αποδοχών ή (β) χη την συνήθη αυτού διαμονήν 'εν Κύπρω καΐ εχη πληρωιθέίσας ασφαλιστέας άποδοχάς ϊσας προς το ποσόν τών ετησίων βασικών ασφαλιστέων αποδοχών* ή (γ) Μχη την συνήθη αύτου διαμονήν εν Κύπρω και έργάζηται. έκτος Κύπρου, εν τή υπηρεσία Κυίπρίου εργοδότου, έάν δε πρόκειται περί προσώπου συμπληρώσαντος τήν συντάξιΐμον ήλικίαν, εχη ωσαύτως πληρωθείσας ασφαλιστέας άποδοχάς αναφεροΐμένας ε'ίς περιόδους ε'ίσφορών προ της ύπ' αύτου συμπληρώσεως τής τοιαύτης ηλικίας. Διά τους σκοπούς τής παρούσης παραγράφου, «Κύπριος εργοδότης» σημαίνει έργοδότην ό όποιος διαμένει ή έχει 'έπαγγελματι'κήν έγκατάστασιν έν 'Κύπρω ή νσμικόν πρόσωπον έγγεγραμμένον έν Κύπρω, ή εις το όποιον πολίτης τής ίδηιμοκρατίας. ή νσμυκόν (πρόσωπον έγγεγραμμένον έν Κύπρώ συμμετέχει ουσιωδώς. (2) Πρόσωπον ικατέχον 'πιστοποιητικόν προαιρετικής ασφαλίσεως, χορηγηθέν αύτώ δυνάμει του παρόντος άρθρου, δικαιούται νά καταβάλλη 'εισφοράς διά πασαν περίοδον ή τμήμα περιόδου εισφορών καθ' ην το πιστοποιητικόν Ισχύει, ούδειμία δμως ε'ίσφορά είναι καταβλητέα δι' οιανδήποτε περίοδον ή τίμημα περιόδου εισφορών ήτις εήεται τής ή'μεραμηνίας *καθ' ήν το ικατέχον πιστοποιητικόν προαιρετικής ασφαλίσεως πρόσωπον έχει συμπληρώσει τήν συντάξιμον ήλικίαν, έκτος εάν ούτος δεν πληροί τάς προϋποθέσεις εισφοράς διά σύνταξιν γήρατος. (3) Ή ιίσχύς πιστοποιητικού προαιρετικής ασφαλίσεως, εκδιδομένου δυνάμει του εδαφίου (1), άρχεται άπό τής ημερομηνίας της προς Ικίδοσιν αύτου γενομένης αιτήσεως, έκτος έάν ό αίτητής ήθελαν ορίσει :έν τή αιτήσει αύτου άλλην ήμερομηνίαν ενάρξεως τής ισχύος του πιστοποιητικού, ήτις δεν δύναται νά εΐναι προγενεστέρα τής πρώτης περιόδου εισφορών δι' ην ό κάτοχος του τοιούτου πιστοποιητικού δικαιούται δυνάμει'κανονισμών νά καταβάλη εισφοράς. 16. (1) Το ποσόν τών εισφορών τών 'καταβλητέων άναφορικώς προς προαιρετικώς ήσφαλισμένον δι' έκάστην ιπερίοδον εισφορών εΐναι ίσον προς 'ποσόστον 15.5% ιέπί τών ασφαλιστέων αποδοχών αύτου, έκ του όποιου ποσόν 'ίσον ιπρός ττοσοστόν 12% επί τών ώς εϊρηται αποδοχών καταβάλλεται ύπό τού προαιρετιικώς ήσφαλισμένου»καί ποσόν 'ίσον προς ποσοστόν 3.5% έπί τών τοιούτων αποδοχών εκ του Παγίου Ταμείου τής Δημοκρατίας. (2) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (1) το 'ποσόν τών ασφαλιστέων αποδοχών έπί τών οποίων πρόσωπον κατέχον πιστοποιητικόν προαιρετικής ασφαλίσεως δύναται νά καταβάλλη ε'ίσφοράς, επιλέγεται

13 877 Ν. 41/80 υπ' αύτοΰ, δεν δύναται δμως νά ύπερβαίνη το 1/52 των πληρωθεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών κατά το τελευταΐον συμπεπληρωμένον έτος εισφορών προ της ημερομηνίας ενάρξεως του πιστοποιητιικοΰ προαιρετικής ασφαλίσεως, ή ν το 1/52 τοο ετησίου μέσου δρου των τοιούτων αποδοχών κατά τά τρία τελευταία έτη εασψορων προ της ημερομηνίας ενάρξεως του τοιούτου πιστοποιητικού : 'Νοείται δτι, εις ήν περίπτωσιν τό ώς εϊρηται 1/52 των πληρωθεισών 'και πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών υπολείπεται του 1/52 τών ετησίων 'βασι.κών. ασφαλιστέων αποδοχών, τό κατέχον πιστοποιητυκόν προαιρετικής ασφαλίσεως πρόσωπον δύναται, 'δι' έκάστην περίοδον εισφορών, νά ικαταβάλλη εισφοράς επί ασφαλιστέων αποδοχών ίσων προς τό 1/52 του ποσοΰ τών ετησίων βασιικών ασφαλιστέων αποδοχών. (3) Πρόσωπον κατέχον πιστοποιητικόν προαιρετικής ασφαλίσεως, εκδοθέν δυνάμει της παραγράφου (γ) τοΰ εδαφίου (1) του άρθρου 15, δύναται νά έπιλέξη δπως ικαταβάλλη εισφοράς εΐτε έπί του ποσού τών ασφαλιστέων αποδοχών του έξευρισκομένου συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ 'εδαφίου (2), εϊτε ιέπί του εβδομαδιαίου ποσού τών αποδοχών αύτοο, ώς τοϋτο (καθορίζεται ε'ίς την σχετοκήν σύιμβασιν εργασίας, ίέν ουδεμία δμως περιπτώσει 'καταβάλλονται είσφοραί επί οιουδήποτε πο'σοΰ υπερβαίνοντος τό άνώτατον δριον ασφαλιστέων αποδοχών. (4) Πρόσωπον κατέχον πιστοποιητικόν προαιρετικής ασφαλίσεως και άναφορικώς προς τό όποιον υπάρχει ύποχρέωσις καταβολής εισφορών δυνάμει τοΰ άρθρου 4 η τοΰ άρθρου 12, δύναται νά καταβάλλη εισφοράς ικαί δυνάμει τοΰ ιπαρόντος άρθρου έπί οιουδήποτε ποσοΰ ασφαλιστέων αποδοχών ιμή υπερβαίνοντος τό ποσόν τής διαφοράς ίμεταξύ τών ασφαλιστέων 'αποδοχών τών υπολογιζόμενων διά τήν καταβολήν εισφορών δυνάμει τοΰ άρθρου 4 ή τοΰ άρθρου 12 και τοΰ ποσοΰ τών ασφαλιστέων 'αποδοχών τοΰ έξευρί'σκο'μένου διά τους σκοπούς τοΰ 'εδαφίου (2), έφ' 'δσον τό ποσόν τών ασφαλιστέων αποδοχών έπί τών όποιων 'υπολογίζονται αϊ καταβλητέαι είσφοραί δυνάμει τοΰ άρθρου 4 ή τοΰ άρθρου 12 ει ναι μικρότερον τοΰ έξευρισκομένου διά τους σκοπούς τοΰ 'εδαφίου (2) ποσοΰ ασφαλιστέων "αποδοχών. (5) Τό δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου έπιλεγόμενον ποσόν ασφαλιστέων αποδοχών στρογγυλεύεται εις τόν πλησιέστερον άκέροαον αριθμόν λιρών. 17. 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, ουδεμία Τερματισμός εισφορά ^καταβάλλεται ύπό ήσφαλισμένου ή άναφορικώς προς τοΰτον καταβολής μετά τήν 6π' αύτοΰ συμπλήρωσιν τής ηλικίας τών έ'βδοιμή'κοντα ετών. είσ Φ Ρ ων 18. (1) Ήσφαλιαμένος πιστοΰται δι' ασφαλιστέων αποδοχών πίστωσις (α) διά πάσαν περίοδον άρχομένην κατά ή μετά τήν πρώτην <* σ Φαλιστέων ή'μέραν τοΰ έτους εισφορών καθ' δ οΰτος συνεπλήρωσε τό π χ δέκατον έκτον έτος τής ήλυκίας του, εφ' δσον πρόκειται περί περιόδου 'καθ' ήν οδτος τυγχάνει ταίκτκκής 'εκπαιδεύσεως ή. εγκεκριμένης ύπό τοΰ Διευθυντού ιμαθητείας : Νοείται δτι έν ούδειμια περιπτώσει πιστοΰνται ασφαλιστέοι άποδοχαί δι.' οιανδήποτε περίοδον προγενεστέραν τής 5ης 'Οκτωβρίου 1964' (β) διά τήν περίοδον ήτις άρχεται τήν πρώτην ήιμέραν τοΰ έτους εισφορών προ τοΰ έτους εισφορών καθ' δ 'κατέστη ήσφαλισμένος 'και λήγει τήν τελευταίαν ή'μέραν τής περιόδου, εισφορών προ τής περιόδου εισφορών 'καθ' ήν κατέστη ήσφαλισμένος* (γ) δι' έ'κάστην ήιμέραν καθ' ήν οδτος διικαιοΰται εις 'επίδομα ασθενείας, ανεργίας, 'μητρότητας f\ σωιματίκής 'βλάβης 1

14 Ν. 41/ Πρώτος ΠΙναξ. Δεύτερος ΠΙναξ. (δ) διά παν χρονυκόν διάστημα καθ' δ οδτος 'δικαιούται εις σύνταξιν άνικανότητος' (ε) εάν οΰτος ύπό όμαλάς συνθήκας άσχολήται εις άσφαλιστέαν άπασχόλησιν ώς καθορίζεται έν τω Μέρει Ι του Πρώτου Πίνακος και ύπό όμαλάς ώ<σαύτως συνθήκας άρύεται τα προς το ζην έκ της τοιαύτης απασχολήσεως, δι' έκάστην ήμέραν ή όπόία είναι δι' αυτόν ήμερα ανυκανότητος προς έργασίαν ή ανεργίας" (στ) έάν οΰτος ύπό όμαλάς συνθήικας άσχολήται είς άσφαλιστέαν άπασχόλησιν ώς καθορίζεται έν τω Μέρει Ι του Δευτέρου Πίνακος και ύπό όμαλάς ωσαύτως συνθήικας άρύεται τά προς τό ζην έκ της τοιαύτης απασχολήσεως, δι' έ,κάστην ήμέραν ή οποία Ϊναι δι' αυτόν ήιμέρα άνυκανότητος προς έργασίαν 'έφ' δσον ή τοιαύτη ήιμέρα 'εμπίπτει εις τό τμήμα της περιόδου διακοπής της απασχολήσεως, δπερ έπεται της 'εξαντλήσεως του δικαιώματος αύτου έπί επιδόματος ασθενείας : Νοείται δτι δεν πιστουνται δυνάμει της παραγράφου (ε) ή (στ) του παρόντος εδαφίου άσφαλιστέαι άποδοχαί διά περίοδον πέραν των εξ μηνών δι' έκάστην περίοδον διακοπής της απασχολήσεως. (2) Υπέρ ήσφαλισμένου δστις ικατά την όρισθεΐσαν ήμερομηνίαν είναι ηλικίας μεταξύ πεντήκοντα και έξήκοντα τριών ετών, πιστουνται άσφαλιστέαι άποδοχαί εΐς τό άνώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών 'δι' έκάστην εβδομάδα κατά τήν οποίαν.κατεβλήθη ύπ' αύτου ή έπιστώθη 'υπέρ αύτου εισφορά δυνάμει του 'καταργηθέν ισς Νόμου, ή οποία εμπίπτει είς τό διάστημα τό περιλαμβανόμενο ν 'μεταξύ της ημερομηνίας της συμπληρώσεως ύπ' αύτου της ηλικίας των πεντήκοντα ετών και της ορισθείσης ημερομηνίας. >(3) ΕΙς περίπτωσιν άνικανότητος προς έργασίαν παρεχούσης δικαίωμα είς σύντα/ξιν δυνάμει του άρθρου 38 ή θανάτου ήσφαλισμένου παρέχοντος δικαίωμα είς περιοδϋκώς καταβαλλομένη ν παροχήν πρό της ύπ' αύτου συμπληρώσεως της ήλιικίας τών έξήκοντα πέντε ετών πιστουνται υπέρ του ήσφαλισμένου άσφαλιστέαι άποδοχα! εις τό άνώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών δι' έικάστην εβδομάδα ήτις εμπίπτει είς τό διάστημα τό περιλαμβάνόμενον 'μεταξύ της σχετιικής ημερομηνίας ικαι της ημερομηνίας καβ' ην ό ήσφαλισμένος θά συμπλήρωση ή θά συνεπλήρωνε τήν ή'λΐκίοα/ τών έξήικοντα πέντε ετών : Νοείται δτι έν ουδεμία περιπτώσει τό άθροισμα τών δυνάμει του παρόντος εδαφίου πιστουμένων ασφαλιστέων αποδοχών καΐ τών ύπό τοΰ ήσφαλισμένου καταβληθεισών ή υπέρ αύτου πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών είς τό άνώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών δύναται νά ΰπερβαίνη τό τεσσαρακοινταπλάσιον της διαφοράς μεταξύ του ετησίου ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών καί.τού* ετησίου ποσού τών βασικών ασφαλιστέων αποδοχών : Νοείται περαιτέρω δτι ή Ισχύς τών διατάξεων του παρόντος εδαφίου άρχεται μετά τήν παρέλευσιν είκοσι Μξ εβδομάδων άπό της ορισθείσης ημερομηνίας. Ποσόν πιστουμένων ασφαλιστέων αποδοχών. 19. (1) Τό ποσόν τών ασφαλιστέων αποδοχών τό πιστούμενον δι' έκάστην εβδομάδα δυνάμει τών παραγράφων (α), ((3), (ε) και (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 18, είναι ίσον πρός.τό έιβδομαδιαΐον ποσόν τών βασικών ασφαλιστέων αποδοχών, δι' οιανδήποτε δέ πίερίοδον μικροτέροτν της εβδομάδος πιστουται τό άνάλογρν ποσόν :

15 879 Ν. 41/80 Νοείται δτι το άθροισμα των δι' έκαστον έτος εισφορών πιστουμένων ασφαλιστέων αποδοχών δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) τοο άρθρου 18 και τών ύπό του ήσφαλισμένου ή υπέρ αύτου πληρωθεισών η πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών κατά τό ως εϊρηται έτος εισφορών δέν δύναται να ύπερβαίνη τό έτήσιον ποσόν τών βασυκών ασφαλιστέων αποδοχών. (2) Τό ποσόν τών ασφαλιστέων αποδοχών, τό πιστούμενον δι' έκάστην εβδομάδα δυνάμει τών παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 18, είναι ϊσον προς τον έβδαμάδιαΐον μέσον δρον τών πληρωθεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών τόν έξευρεθέντα διά σκοπούς υπολογισμού του ύψους της σχετικής παροχής ήτις κατεβλήθη προς τόν ήσφαλισμένον, δι' οιανδήποτε δε περίοδον μικροτέραν της εβδομάδος πιστοϋται τό άνάλογον ποσόν : Νοείται δτι έν ουδεμία περιπτώσει τό δι' έικάστην έ'βδομάδά πιστούμενον ποσόν δύναται νά είναι μιίκρότερον του εβδομαδιαίου ποσού τών βασικών ασφαλιστέων αποδοχών : Νοείται περαιτέρω δτι τό άθροισμα τών δι' έ'κάστην εβδομάδα πιστού μένων ασφαλιστέων αποδοχών και του ποσού τών ύπό του ήσφαλισμένου πληρωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών δεν δύναται νά ύττερβαίνη τόν έίβδομαδιαΐον μέσον δρον τών πληρωθεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών τόν έξευρεθέντα διά τους σκοπούς του ύψους της σχετικής παροχής. (3) Τό ποσόν τών ασφαλιστέων αποδοχών, τό πιστούμενον δι' έκάστην έβδο μάδα δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 18, είναι ϊσον προς τόν έβδομαδιαΐον μέσον δρον τών πληρωθεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών εις τό άνώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών του ήσφαλισμένου διά τήν περίοδον από τής ορισθείσης ημερομηνίας μέχρι τής τελευταίας έίβδομάδος, πρό τής εβδομάδος ήτις περιλαμβάνει τήν σχετικήν ήμερομηνίαν : Νοείται δτι έν ουδεμία περιπτώσει τό καθ' έκάστην εβδομάδα πιστούμενον ποσόν δύναται νά ύπερβαίνη τό διιπιλάσιον του εβδομαδιαίου ποσού τών βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. (4) Τό ποσόν τών ασφαλιστέων αποδοχών, τό πιστούμενον δι' έκάστην εβδομάδα δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 18, είναι ϊσον προς τόν έβδομαδιαΐον μέσον δρον τών πληρωθεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών ε'ις τό άνώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών τοΰ ήσφοολισμένου διά τήν περίοδον άπό τής ορισθείσης ημερομηνίας ή από τής ήμεροιμηνίας αφ' ής ό ήσφαλισμενος συνεπλήρωσε τήν ήλικίαν τών δεκαέξ ετών, έάν αύτη είναι μεταγενέστερα τής ορισθείσης ημερομηνίας, μέχρι τής τελευταίας έιβδομάδος πρό τής σχετικής ημερομηνίας : 'Νοείται δτι, έάν ή τοιαύτη περίοδος είναι μεγαλύτερα τών πέντε ετών και ό ήσφαλισμένος καθίσταται ανίκανος ή άποβιοΐ πρό τής ύπ' αύτου συμπληρώσεως τής ηλικίας τών είκοσι πέντε ετών, λαμβάνεται ύπ' δψιν ή αμέσως πρό τής εβδομάδος τής σχετικής ημερομηνίας περίοδος πέντε ετών έφ' δσον τούτο εΐναι εύεργετικώτερον διά τόν ήσφαίλισμένον : : (Νοείται περαιτέρω δτι εις ην περίπτωσιν ό ήσφαλισμένος συμπληροΐ τήν ήλικίαν τών είκοσι πέντε ετών μετά τήν όρισθεΐσαν ήμερομηνίαν, λαμβάνεται ύπ' δψιν, έφ' δσον τούτο είναι εύεργετικώτερον διά τόν ήσφαλισμένον, ή περίοδος άπό τής ημερομηνίας τής ύπ' αύτου συμπληρώσεως τής ηλικίας τών είκοσι πέντε ετών μέχρι τής σχετικής ημερομηνίας, έάν δε αύτη είναι μι'κροτέρα τών πέντε ετών, ή περίοδος τών πέντε ετών πρό τής σχετικής ημερομηνίας, έν ουδεμία δμως περιπτώσει λαμβάνεται ύίπ' δψιν περίοδος" πρό τής ορισθείσης ημερομηνίας.

16 Ν. 41/ Μετατροπή πληρωθεισών καΐ πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών είς άσφαλιστικάς μονάδας. 'Αναπροσαρμογή του ποσοΰ των ασφαλιστέων αποδοχών. 20. '(1) Αί καθ" έίκαστον έτος εισφορών πληρωθεΐσαι ύπό καΐ πιστωθεΐσαι υπέρ ήσφαλισμένου άσφαλιστέαι άποδοχαί μετατρέπονται εις άσφαλιστικάς μονάδας δια της διαιρέσεως του όλικου ποσού τών τοιούτων πληρωθεισών και πιστωθεισών αποδοχών διά τοο ποσού των κατά τό έτος αυτό ετησίων βασικών ασφαλιστέων αποδοχών : Νοείται δτι τό πηλίκον της τοιαύτης διαιρέσεως στρογγυλεύεται είς τό πλησιέστερον έκατοστόν. (2) Αί καθ' έ'καστον έτος καταβληθεΐσαι ύπό ή^ πιστωθεΐσαι υπέρ ήσφαλισμένου είσφοραί δυνάμει του καταργηθέντος Νόμου μετατρέπονται είς ασφοολιστικάς μονάδας διά της διαιρέσεως διά του αριθμού 52 του γινομένου του αριθμού τών ώς εΐρηται εισφορών έπί τόν αριθμόν '(3) Προκειμένου περί συντάξεως γήρατος, συντάξεως άνικανότητος και συντάξεως χηρείας, ή ασφαλιστική μονάς ή μέρος αυτής δι' έκαστον έτος εισφορών πρό της ορισθείσης ημερομηνίας τό όποιον υπολογίζεται διά σκοπούς της σχετικής παροχής εξευρίσκεται διά τής διαιρέσεως διά του αριθμού 52 του γινομένου του ετησίου μέσου δρόυ τών πληρωθεισών και πιστωθεισών εισφορών διά τά οϋτω υπολογιζόμενα έτη εισφορών έπί τόν αριθμόν (4) Τηρουμένων τών διατάξεων τοο εδαφίου (2) του άρθρου 18 ήσφαλισμένος δέν δύναται νά έχη πέραν τής μιας ασφαλιστικής μονάδος δι' οιονδήποτε έτος εισφορών πρό τής ορισθείσης ημερομηνίας. (5) Ή πρώτη ασφαλιστική μονάς ή μέρος αυτής αποτελεί τό κατώτερον τμήμα τών πληρωθεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών του ήσφαλισμένου κατά τό ύπό άναφοράν έτος εισφορών, οιουδήποτε δε μονάς ή μέρος μονάδος πέραν τής πρώτης αποτελεί τό άνώτερον τμήμα τών πληρωθεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών αύτοο διά τό έτος τοΰτο : Νοείται δτι διά τό πρώτον έτος εισφορών οιονδήποτε ποσόν πληρωθεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών ήσφαλισμένου διά τήν περίοδον άπό τής ορισθείσης ημερομηνίας μέχρι τέλους τσυ ώς εΐρηται έτους εισφορών υπερβαίνον τό γινόμενον του εβδομαδιαίου ποσού τών βασϋκών άσφοίλιστέων αποδοχών έπί τόν αριθμόν τών εβδομάδων τών έμπιπτουσών είς τήν ώς εΐρηται περίοδον κατανέμεται εις τό άνώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών : Νοιεΐται περαιτέρω δτι οσάκις λαμβάνεται ύϊτ' δψιν περίοδος μικρότερα ενός έτους εισφορών, τό ποσόν τών πληρωθεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών του ήσφαλισμένου κατά τήν μικροτέραν αυτήν περίοδον τό μή ύττερβαΐνον τό γινόμενον του εβδομαδιαίου ποσοο τών βασϋκών ασφαλιστέων αποδοχών έπί το.ο αριθμού* τών εβδομάδων τών έμπιπτουσών εντός τής περιόδου ταύτης κατανέμεται είς τό κατώτερον τμή μα άσφοίλιστέων αποδοχών, οιονδήποτε δε ύπόλοιπον είς τό άνώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών. 21. Μετά τήν πάροδον δύο ετών άπό τής ορισθείσης ημερομηνίας και μετέπειτα άνά, διετίαν ή ένωρίΐερον έάν τούτο κρίνεται άναγκαΐον ύ!πό του Υπουργού, διεξάγεται έρευνα, κατόπιν διαβουλεύσεων μετά του διά του άρθρου 68 ιδρυομένου Συμβουλίου Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων, έπί του ύψους τών μισθών και ημερομισθίων, έάν δε αϋτη κατάδειξη αβξησιν του γενικού επιπέδου τών μισίθών και ημερομισθίων κατά πασοστόν 10% τουλάχιστον άφ' ής Τελευταίως καθωρίσθησαν τό ποσόν τών βασικών ασφαλιστέων αποδοχών και τό άνώτατον δ'ριον ασφαλιστέων αποδοχών, τά ώς εΐρηται ποσόν

17 88! Ν. 41/80 και δριον αναπροσαρμόζονται άπό καθωρισιμένης ήιμερομηνίας συμφώνως προς την τοιαύτην αυξησιν και την ώς αποτέλεσμα ταύτης υπολογιζόμενη ν νά προικύψη αυξησιν των ασφαλιστέων αποδοχών : Νοείται δτι τοιαύτη αναπροσαρμογή δύναται κατά την κρίσιν του Υπουργού νά γίνη έστω και έάν ή ώς εΐρηται αϋξησις είναι μικρότερα του ποσοστού των 10%, ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. ΗΠΑΡΟΧΑΙ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΛΟΓΩι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 22.Γ (ίΐ) Αί δυνάμει του παρόντος Μέρους παροχαί είναι αϊ άκό Είδη λουθόι : παροχών. ι(α) Περιοδιικώς καταβαλλόμενοι παροχαί 1 f(i) επίδομα μητρότητος (ϋ) έιπίίδομα ασθενείας (iii) επίδομα ανεργίας (ϊν) σύνταξις γήρατος (ν) σύνταξις άνικανότητος (vi) σύνταξις χηρείας (vii) επίδομα ορφάνιας (viii) επίδομα αγνοουμένου' (β) Παροχαί καταβαλλόμενοι έφ' άπαξ> (ϊ) βοήθημα γάμου (ii) βοήθημα τοκετού (iii) βοήθημα κηδείας.* (2) "Απασαι αί περιοδικώς καταβαλλόμεναι παροχαί περιλαμβάνουν βσσιικήν παροχήν και συμπληρωματυκήν παροχήν. 23. Διά σκοπούς παροχών αί καθ' εκαστον έτος εισφορών άσφα Μετατροπής λιοΐτικαί μονάδες ήσφαλισμένου μετατρέπονται εις πληρωθείσας και ^^δω^εΐς^ πιστωθίείισας ασφαλιστέας άποδοχάς διά του πολλαπλασιασμού έκά πχηρωθε[σας στης ασφαλιστικής μονάδος επί τό έτήίσιον ποσόν τών βασιικών άσιφα καίπιστωλιστέων αποδοχών, τό ισχύον κατά τήν σχετικήν ήμερομηνίαν. θείσας άποδοχάς. 24. Αί προϋποιθέισεις εισφοράς άναφοριικώς προς τάς εν τω άρθρω Προϋποθέσεις 22 άναφεραμένας παροχάς εκτίθενται εις τον Τρίτον Πίνακα. γ σ ρας ' ΓΚναξ ( 1) Τηρουμένων τών διατάξεων του άρθρου 20 και του έδα 'Υπολογισμός φίου (5) του παρόντος άρθρου, προς τόν σκοπόν καθορισμού του πλ^^^ων δικαιώματος προσώπου τινός εις παροχήν θεισών ι(α) ε'ισφοραί καταβληθείσα ι ύπό τέως ήσφαλισμένου ή πιστω άσ< ρα λιι^έων θεΐσαι υπέρ' αύτου πρό της ορισθείσης ημερομηνίας λογί διτσκοπούς ζονται ώς πληρωθεισαι ή πιστωθεΐσαι άσφαλιστέαι άποδο παροχών, ιχαί δυνάμει του παρόντος Νάμου ήτοι (ϊ) είσφοραί καταβληθεΐσαι άναφορυκώς προς τήν άπασχόλησιν μισθωτού πρό της ορισθείσης ημερομηνίας λογίζονται ώς πληρωθεισαι άσφαλιστέάι άποδοχαί δυνάμει του άρθρου 4, (ii) είσφοραί καταβληθεΐσαι δυνάμει του άρθρου 9Α του καταργηίθέντος Νώμου λογίζονται ώς είσφοραί καταβληθεΐσαι δυνάμει του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου,

18 Ν. 41/ (iii) είσφοραί καταβληθείσα ι υπό αυτοτελώς εργαζομένου πρό της ορισθείσης ημερομηνίας λογίζονται, ώς πληρώ θεΐσαι ασφαλιστέοι άποδοχαί δυνάμει τοο άρθρου 12, (iv) είσφοραί καταβληθεΐσαι προ της ορισθείσης ήμερομηνίας δυνάμει πιστοποιητικού προαιρετικής ασφαλίσεως (λογίζονται ώς πληρωθεΐσαι ασφαλιστέοι άποδοχαί δυνάμει του άρθρου 15, (ν) εΐίσφοραί πιστωθεΐσαι δυνάμει οιασδήποτε διατάξεως έν ίσχύϊ προ τής ορισθείσης ημερομηνίας λογίζονται ώς πιστωθεΐσαι άσφαλιστέαι άποδοχαί δυνάμει τής αντιστοίχου διατάξεως του άρθρου 18, (vi) είσφοραί πιστωθεΐσαι υπέρ οιουδήποτε προσώπου δυνάμει του καταργηίθέντος Νόμου δι* ύπηρεσίαν είς την Έθνυκήν Φρουράν δυνάμει των περί Έθνι'κής Φρουράς 20 τοϋ Νόμων του 1964 εως 1979, υπολογίζονται ώς πιστωθεΐσαι 68 ]Ζ! 964 ασφαλιστέοι άποδοχαί, 26 του τοϋ τοϋ τοϋ τοΰ τοϋ τοϋ τοϋ τοϋ τοϋ τοϋ τοϋ τοϋ τοϋ τοϋ τοϋ τοϋ1979. (vii) ευάφοραί πιστωθεΐσαι δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 10 του καταργηθέντος Νόμου υπολογίζονται μόνον καθ' όσον άφορα εις σύνταξιν γήρατος, σύνταξιν άνϋκανότητος, σύνταξιν χηρείας ή επίδομα αγνοουμένου' (β) ίσφοραί κατα&ληθεΐσαι δυνάμει του άρθρου 7 λογίζονται ώς πιστωθεΐσαι άσφαλιστέαι άποδοχαί, προκειμένου όμως ητερί συντάξεως άνιικανότητος, συντάξεως χηρείας καΐ επιδόματος ορφάνιας, αί τοιαυται είσφοραί λογίζονται ώς πληρωθεΐσαι άσφαλιστέαι άποδοχαί δυνάμει του άρθρου 4, έφ' ίδσον ή άνιΐκανότης ή ό θάνατος δεν προ&κλήθη ώς έκ τής υπηρεσίας έν τη 'Εθνική Φρουρά* (γ) πληρωθεΐσαι άσφαλιστέαι άποδοχαί δυνάμει του' άρθρου 12 δεν υπολογίζονται καθ' όσον άφορα είς επίδομα ανεργίας ή επίδομα μητρότητος" Ι(!δ) πληρωθεΐσαι άσφαίλιστέαι άποδοχαί δυνάμει του άρθρου 15 δεν υπολογίζονται καθ' δσον άφορα είς επίδομα μητρότητος, επίδομα ασθενείας, επίδομα ανεργίας ή σύνταξιν ανικανότητας : ίνοεΐται ότι ή παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται επί πληρωθέισών ασφαλιστέων αποδοχών δυνάμει πιστοποιητικού προαιρετικής ασφαλίσεως έΐκίδοθέντος συμφώνως προς την παράγραφον (γ) του εδαφίου (.1) του άρθρου 15* (ε) άσφαλιστέαι άποδοχαί πιστωθεΐσαι δυνάμει τής παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 18 δέν υπολογίζονται

19 883 Ν. 41/80 καθ' όσον άφορα εις σύνταξιν γήρατος, σύνταξιν άνικανότητος, σύνταξιν χηρείας ή έπίΐδομα αγνοουμένου" (στ) άσφαλιστέαι άποδοχαί πιστωθεΐσαι δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 18 υπολογίζονται μόνον καθ' όσον άφορα εις σύνταξιν γήρατος, σύνταξιν άνικανότητος, σύνταξιν χηρείας, επίδομα αγνοουμένου ή έπίδοιμα όρφανίας' και (ζ) ασφαλιστέοι άποδοχαί πιστωθεΐσαι δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 18 υπολογίζονται μόνον καθ' όσον άφορα εις. σύνταξιν άνΐΐκανότητος, σύνταξιν χηρείας, έπίδοιμα αγνοουμένου ή επίδομα όρφανίας. (2) Άσφαλιστέαι άποιδοχαί επί τών όιποίων κατεβλήθησαν είσφοραί μετά την ήμέραν καθ' ην έπισυνέβη τό γεγονός διά το όιτοΐον απαιτείται χορήγησις παροχής τίνος και άναφερόμεναι εις περίοδον εισφορών προη>γουμένην της ώς εϊρηται ημέρας λογίζονται ώς πληρωθεΐσαι άσφαλιστέαι άποδοχαί προ της ημέρας ταύτης (α) ιέάν μεν πρόκειται περί ασφαλιστέων αποδοχών έπί τών οποίων είναι καταβλητέοι δυνάμει του άρθρου 4 είσφοραί ανεξαρτήτως του χρόνου καταβολής τών εισφορών' '(β.) έάν δε πρόκειται περί ασφαλιστέων αποδοχών έπί τών όποιων είναι καταβλητέοι είσφοραί δυνάμει του άρθρου 12 ή τοο άρθρου 15, έφ' δσον αϊ είσφοραί κατεβλήθησαν εντός της δυνάμει τών Κανονισμών όριζοιμένης προθεσμίας διά τήν καταβολήν τών εισφορών.. 1(3) Πρακευμένου περί παροχής χορηγούμενης ένεκα του θανάτου του ήσφάλισμένου, αϊ διατάξεις του εδαφίου (2) εφαρμόζονται και έπί ασφαλιστέων αποδοχών έπί τών οποίων είναι καταβλητέοι είσφοραί δυνάμει του άρθρου 12 μετά τήν παρέλευσιν της έν τη παραγράφω (β) του ώς εϊρηται εδαφίου αναφερομένης προθεσμίας, έάν αϊ είσφοραί έπί τών τοιούτων ασφαλιστέων αποδοχών κατεβλήθησαν ουχί άργότερον τών εξ μηνών άπό του τοιούτου θανάτου και αναφέρονται εις περίοδον εισφορών άρχοιμένην ουχί ένωρίτερον της πρώτης ημέρας του τελευταίου συμπεττληρωμένου έτους εισφορών πρό του θανάτου του ήσφάλισμένου : ΐΝοεΓται ότι ή καταβολή οίασδήίποτε παροχής δυνάμει ασφαλιστέων αποδοχών έπί τών όποιων εφαρμόζονται αϊ διατάξεις του παρόντος εδαφίου άρχεται άπό τής ημερομηνίας καταβολής τών εισφορών έπί τών τοιούτων ασφαλιστέων αποδοχών. (4) Έκαστη εβδομαδιαία εισφορά καταβληθείσα δυνάμει του άρθρου 7 λογίζεται ώς καταβληθείσα έττΐ ασφαλιστέων αποδοχών ίσων προς τό έβδοιμαδιαΐον ποσόν τών βασικών άσφαίλιστέων αποδοχών. ((5) ιδιά τους σκοπούς χορηγήσεως συντάξεως, άνικανότητος, συντάξεως χηρείας, συντάξεως γήρατος και επιδόματος αγνοουμένου, εισφορά καταβληθείσα ή πίστωθεΐσα πρό" τής 5ης Όκτω'βρίου, 1964 δεν υπολογίζεται, έκτος έάν ό αϊτών καθίσταται διά του υπολογισμού ταύτης δικαιούχος εις τήν παροχήν ή εις ηύξη'μένην τοιαύτην. 26* (1) Προς τον σκοπόν καθορισμού του δυκαιώματος προσώπου Άσφαλιστέαι τινός προς παροχήν, άσφαλιστέαι άποδοχαί έίπί τών όποιων ό έργοά^ δοχ«ΐέπΐ δότης παραλείπει νά καταβάλη κατά παράβασιν τών διατάξεων του εΐναι κατα. παρόντος Νόμου εισφοράς λογίζονται ώς πληρωθεΐσαι άσφαλιστέαι βλητέαι άποδοχαί, έφ' όσον ή ύποχρέωσις του εργοδότου προς καταβολήν είσφοραί εισφορών έπί τών. τοιούτων ασφαλιστέων αποδοχών άνεγνωρίσθη ^πλ^ω 0 " ή ήθελεν άναγνωρισθή διά διχαστικής αποφάσεως. θεΐσαι.

20 Ν. 41/ (2) ΑΙ διατάξεις τοο εδαφίου (2) του άρθρου 25 εφαρμόζονται, τηρουμένων των 'αναλογιών, ικαί ιέπί ασφαλιστέων αποδοχών λογιζομένων ώς πληρωθεισών δυνάμει του παρόντος άρθρου. Ποσόν και ϋψος παροχών. Τέταρτος Πίναξ. Τέταρτος Πίναξ. Τέταρτος Πίναξ. Τέταρτος Πίναξ. Βοήθημα γάμου. Βοήθημα τοκετοΰ. 'Επίδομα μητρότητος. 27. ^(1) Το ποσόν τών βοηθημάτων γάμου, τακετοΰ* ικαί. κηδείας, εμφαίνεται εις τό Μέρος Ι του Τετάρτου 'Πίνακος. (2) Τό έίβιδοίμάδιαΐον ϋψος των έπιδοιμάτων μητρότητος, ασθενείας και ανεργίας, εξευρίσκεται ώς 'καθορίζεται εΐ'ις τό Μέρος 11 του Τετάρτου Πίνακος. (3) Τό έ'βδοιμαδιαΐον ϋψος τών συντάξεων γήρατος, ανι'κανότητος και χηρείας, (εξευρίσκεται ώς καθορίζεται εις τό Μέρος IIΙ του Τετάρτου Πίνακος. (4) Τό έβδοιμαδιαΐον ϋψος του έπιδό/ματος ορφάνιας ίέξευρίσκεται ώς 'καθορίζεται ε'ίς τό Μέρος IV του Τετάρτου Πίνοίκος. 28. Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου πάσα γυνή συνεριχο'μένη ε'ίς γάμον δικαιούται,είς βοήθηίμα γάμου έφ' 6σον κατά τήν σύναψιν του γάμου αϋτη πληροί τάς σχετυκάς προϋποθέσεις εισφοράς. 29. (1) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, γυνή τθκουσα τεκνον δυκαιοοται εις 'βοήθηίμα τοίκετοο^ (α) έάν κατά τήν ημερομηνίαν του τοικετου αϋτη ή ό σύζυγος αυτής πληροί τάς σχετιικάς προϋποθέσεις εΐίσφορας" ή 1 (β) έάν ή άπαίτησις προβάλλεται άναφορικώς προς τό ιμετά ιθάνατον του συζύγου αυτής γεννηθέν τέμνον αύτου, έφ' δσον οδτος ίκατά τον χρόνον του θανάτου του έπλήρου τάς σχετικάς προϋποθέσεις 'είσφορας : ΙΝοεΐται δτι αϋτη δεν δικαιούται εΐ'ις 'βοήθηίμα το'κετου δυνάμει αμφοτέρων τών ασφαλίσεων, ήτοι τόσον της ίδιας αυτής ασφαλίσεως δσον ικαί τής του συζύγου αυτής. ι(2) Γυνή τεικοοσα δίδυμα ή μείζονα αριθμόν τέκνων, δικαιούται εις 'βοήθηίμα τοκετού, δι' είκαστον εξ αυτών ιέφ' δσον πληροί τάς προϋποθέσεις εισφοράς άναφορικώς προς τόν τοκετόν. 30. (1) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος >Νό'μου, γυνή τις δυκαιοϋται ε'ίς έπίδοιμα ιμητρότητος έάν (α).πιστοποιηθή παρ' οιουδήποτε 'εγγεγραμμένου πρακτήρος 'ιατρού δτι δέον νά άναμένηται ό τοκετός αυτής εν τινι έβδομάδι κοίθοριζομένη έν τω πι'στοποιηΐϋκω (έν τοΐς εφεξής ιάναφεροΐμένης ώς «ή έβδο'μάς άναΐμενο'μένου το'κετου»), έφ' δσον δεν υπερβαίνει τάς οκτώ εβδομάδας από τής εβδομάδος καθ' ην εξεδόθη τό' πιστοποιητικόν (β) πίληροΐ τάς σχετιΐκάς προϋποθέσεις εισφοράς : Νοείται δτι (i) γυνή τις δεν δυκαιοϋται εις επίδομα μητρότητος δι' οιονδήποτε χρονυκόν διάστηιμα καθ' δ λαμβάνει πλήρεις αποδοχάς παρά τοο εργοδότου αυτής" (ii) οσάκις ό εργοδότης κατο3βάλλη μέρος μόνον τών αποδοχών, τό έτιίδοίμα.μητρότητος μειοϋται 'κατά τοσούτον ποσόν ώστε προστιθέμενον εις τό ικατοοβαλλόμενον ιμέρος τών Ιάποδρχών νά μήν ύπερβαίνη τό πλήρες ποσόν τών τοιούτων αποδοχών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 7/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1928 της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2009 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος Όλοι οι ασφαλισμένοι μισθωτοί αυτοτελώς εργαζόμενοι προαιρετικά ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τη συντάξιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επεξήγηση των όρων που χρησιμοποιούνται Δικαιούχοι Πότε ο ασφαλισμένος μπορεί να αποταθεί για επίδομα ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4198, 20/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4198, 20/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 41 του 1980 48 του 1982 11 του 1983 7 του 1984 10 του 1985 116 του 1985 4 του

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874,

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, 15.7.83 Ο περί Μελών της Υπηρεσίας Φυλακών (Αναδιάρθρωσα θέσεων) Νόμος του 1983 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3679, 31/1/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΜΑΝΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ' "Αρ. 307 της 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1964 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ' Αρ. 307 της 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1964 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ' "Αρ. 307 της 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1964 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι "Ο ύτχό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς Νόμος περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων, τό κείμενον

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172,

E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, E.E., Παρ. Ι, Ν. 8/75 Άρ. 1172, 21.2.75 Ό περί Ειδικεύσεως Πιστώσεως (Ταμεΐον Αναπτύξεως) Νόμος του 1975 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 59(Ι) του 2010 114(Ι) του 2010 126(Ι) του 2010 2(Ι) του 2012. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 Ό περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος τοϋ Καπνίσματος) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων»

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων» 12 Ιουνίου 2014 Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσία H περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσία 17.1.1957 Πρώτο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5.10.1964

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 59{Ι)/2010 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4248 Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2010 301 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 Ο περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 216(Ι)/2012 216(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟN ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡYΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 173/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1220 της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 'Αριθμός 173 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

919 Ν. 33/84. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84

919 Ν. 33/84. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84 Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84 919 Ν. 33/84 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 εκδίδεται δίά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Κύπρο

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Κύπρο Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Κύπρο Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Συµφώνως προς τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (εν τοις εφεξής αναφεροµένων ως «οι Κανονισµοί») (επίσηµος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002. Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002. Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2002 Μέρος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.Ο παρών Νόµος θα αναφέρηται ως ο περί Τερµατισµού Απασχολήσεως Νόµος, του 1967 µέχρι 1994. 2. Εν τω παρόντι Νόµω,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 4943/971/77 Περί δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από 26.1.1977 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας, περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92 E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, 24.1.92 15 Ν. 4/92 Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

114 του 1988 65(1) του 1994 108(1) του 1998 129(1) του 2001

114 του 1988 65(1) του 1994 108(1) του 1998 129(1) του 2001 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Κ.Δ.Π. 589/2005 Αρ. 4061, 23.12.2005 4448 Αριθμός 589 Οι περί Ανακουφίσεως Παθόντων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής νοµοθεσίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων (ΦΕΚ 55/Β/ )

Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής νοµοθεσίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων (ΦΕΚ 55/Β/ ) ΝΟΜΟΣ: 549/77 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής νοµοθεσίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων (ΦΕΚ 55/Β/23-02-77) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410)

ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) Αρθρο 0 Ν.Δ. 3348 της 2/5-9-55 (Α 242). Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της Τ.Σ.Α.Υ. Νομοθεσίας. Αρθρο 6 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1983 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1983 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 11/83 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1853 της 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1983 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικοί;) Νόμος του 1983 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την

Διαβάστε περισσότερα

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 1352 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 183(Ι)/2015 Αρ. 4543, 9.12.2015 Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1186 της 29/30.7.81- Aριθ.Φύλλου 202

Νόμος 1186 της 29/30.7.81- Aριθ.Φύλλου 202 Νόμος 1186 της 29/30.7.81- Aριθ.Φύλλου 202 Περί ρυθμίσεως θεμάτων Κοινωνικής Ασφαλίσεως και εργασίας των τεχνικών Τύπου, λόγω αλλαγής τεχνολογίας.- (Α' 202). Άρθρον 1. 1. Ο παρά τω Ταμείω Ασφαλίσεως Εργατών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 Ν. 118(Ι)/2015 118(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 10ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 10ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 163/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2241 της 10ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 65(1) του 1996

Αριθμός 65(1) του 1996 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 287 Ν. 65(Ι)/96 Αρ. 3056, 3.5.96 Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων. Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων. Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 3207, 19.12.97 Ν. 100(Ι)/97 Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόµος του 19 97 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 41 του 1983 164 του 1987 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1724 της 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1724 της 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 1724 της 9ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 44/81 Ο περί Ταµείων Προνοίας Νόµος του 1981 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις την επίσηµον εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί Ίσης Μεταχειρίσεως Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια Κοινωνικής Ασφάλισης Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΘΕΜΑ : «Επέκταση της ασφάλισης του ΤΑΞΥ στις περιοχές των Νοµών Πιερίας, Ζακύνθου, Πρέβεζας, Σάµου, Έβρου και στις νήσους Σύρο, Θήρα, Μύκονο, Πάρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 15

Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 15 Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ) ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 15 Το Συμβούλιο του Ιατρικού Σώματος, ασκώντας τις εξουσίες που του δίνει το άρθρο 15 των περί Ιατρών (Σύλλογοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/as ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δημοοίων Υπαλλήλων (Αναδιάρθρωση Ορισμένων Θέσεων και Ρύθμισις Άλλων επί Μέρους Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

124(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014

124(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 124(Ι)/2014 124(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ' Άρ. 562 της 3ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1967 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί Ετησίων Άδειων μετ' 'Απολαβών Νόμος τοΰ 1967 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στην Κύπρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92)

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92) ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου των εργαζομένων που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1.1.93 και μετά - Υπολογισμός ποσού σύνταξης μετά τη δημοσίευση του Ν. 3029/11.7.02».

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί. Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014),

Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί. Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014), Ο Περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα Περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014 (109(Ι)/2014), Του Χρίστου Μενελάου, Λειτουργός Μονάδας Νομικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας 1 Με τον Περί

Διαβάστε περισσότερα

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3.

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από τις Οκτωβρίου µέχρι 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α -- 1341 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 71 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1132830/2276/Α'0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, 29.12.95 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 75(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4513 Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 901 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.»

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/20-08-96, τ.α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑIΟΥ Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ'αρ. 771 της 16ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ'αρ. 771 της 16ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ'αρ. 771 της 16ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1970 Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις 'Αριθμός 39 Οι -περί Κατασκευής Φαρμακευτικών Σκευασμάτων Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400

Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400 Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400 Περίληψη: Ο ασφαλισµένος στο ΙΚΑ δικαιούται σύνταξης αναπηρίας λόγω εργατικού ατυχήµατος και όταν το ατύχηµα επέφερε συντάξιµο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1. Επωνυμία και Έδρα Το Ταμείο φέρει την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» και εν τοις μετέπειτα θα αναφέρεται ως το «Ταμείον».

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, σχετικά με τις παροχές του ΕΤΕΑ και την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων.

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, σχετικά με τις παροχές του ΕΤΕΑ και την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)»

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών.

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 8/8 Μαρτίου 1935 Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. Α - Πρακτικοί µηχανικοί και µηχανοδηγοί κινητηρίων µηχανών. ιπλώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4291, 31/8/2011 1

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4291, 31/8/2011 1 1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ, ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010 NOMOΣ ΠOY TPOΠOΠOIEI TOYΣ ΠEPI EKTAKTHΣ EIΣΦOPAΣ ΓIA THN AMYNA THΣ ΔHMOKPATIAΣ NOMOYΣ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 117(Ι) του 2002 223(Ι) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί

E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί48. 31.7.87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα