ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "30-05-2015 ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ"

Transcript

1 Ψυχοσάββατον. Πάντων τῶν ἀπ αἰῶνος κεκοιµηµένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, Μνήµη τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡµῶν Ἰσαακίου, Ἡγουµένου τῆς Μονῆς τῶν αλµάτων. Μ Γ Ἦχος Γα Αλ λη λου ι α Αλ λη λου ι α α αλ λη η λου ι ι α Στιχ. Μακάριοι οὕς ἐξελέξω καὶ προσελάβου ύριε. Αλ λη λου ι α Αλ λη λου ι α α αλ λη η λου ι ι α Στιχ. αὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν εἰς γενεάν καὶ γενεάν. (Τὸ ὡς ἄνω) 1

2 Ἦχον Γα Γ Ο βα θει σο φι ας φι λαν θρω πως παν τα οι κο νο µων και το συµ φε ρον πα σιν α πο νε µων µο νε δη µι ουρ γε α να παυ σον υ ρι ε τας ψυ χας τω ων δου λω ων σου εν σοι γαρτην ελ πι δα α νε θεν το τω ποι η τη και πλα στη και Θε ε ω η η µων Γ ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ µα Γ τι Εν σοι γαρτην ελ πι δα α νε θεν το τω ποι η τη και πλα στη και Θε ε ω η 2

3 η µων Γ αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι Γ Σε και ω νων α µην τει χος και λι µε να ε χο µεν και πρε σβυν ευ προ σδε κτον προς ον ε τε κες Θε ον Θε ο το κε α νυµ φευ τε των πι στων η σω τη ρι α α α α 3

4 Εἰς τὴν α Στιχολογίαν αθίσµατα Μαρτυρικὰ Α θλη Ἦχος ι (Ἀγγελικαὶ δυνάµεις) τι και εν στα α α σεις ε πι ι Γ τω σκαµ µα τι Ν τυ ραν νι και αι κι σεις ε πι τους Μαρ τυ ρας και ι σταν το χο ροι των Β Α σω µα των βρα βει α κα τε χον τες της νι Β κης ε ξε στη σαν τυ ραν νους και βα σι λεις οι σο φοι κα θει λον τον Βε λι αρ ο µο λο γι α Χρι στου ο ε νι σχυ υ σας αυ τους υ Β ρι ε δο ξα α σοι οι Στίχ. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ αὐτὸς δώσει δύναμιν καὶ κραταίωσιν τῷ λαῳ αὐτοῦ εὐλογητὸς ὁ Θεός. 4

5 Α θλη τι κον α γω να υ πο µει ναν τες οι Α γι οι Β και βρα βει α της νι κης πα ρα σου ου ου κο µι σα µε νοι κα τηρ γη σαν τας ε πι νοι ας των πα ρα νο µων ε Β δε ξαν το στε φα νους της α φθαρσι ας Β δι αυ των ο Θε ος σω σον τας ψυ χας η η µω ων Στίχ. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ ύριος πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς. Των Α γι ων σου η µνη µη υ ρι ε α νε δει χθη ως Πα ρα δει σος ο εν Ε δεµ Β εν αυ τη γαρ α γαλ λε ται πα σα η κτι 5

6 σις και πα ρα σχου η µιν τη αυ των πα ρα Β κλη σει Ει ρη νην και το µε γα ε λε ε ο ος όξα... Νεκρώσιµον Ἦχος ι ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ µα τι Μ Εν ταις σκη ναις των εκ λε κτων και εν χω ρα τωνζων των ους προ σε λα βου Ι η σου Β ευ σε βως κοι µη θε ε εν τας κα τα τα ξον ως ευ δι αλ λα κτος Θε ος και εµ πλη σον του α νε σπε ρου σου φω τος και της ε που 6

7 Β ρα νι ου σου χα ρας α ξι Θεοτοκίον ω ω σο ον αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων Α µην Μ Ο την ευ λο γη µε νην κα λε σας σου ου Β Μη τε ρα ηλ θες ε πι το πα θος ε κου σι α βου λη λαµ ψας εν τω Σταυ ρω α να ζη τη σαι θε λων τον Α δαµ λε γων τοις Αγ γε λοις συγ χα α ρη τε µοι ο τι ευ ρε θη η α Β πο λο µε νη δραχ µη ο παν τα σο φως οι κο νο µη σας δο ο ο ξα σοι 7

8 ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ Ἦχος ε Ευ λο γη τος ει υ ρι ε δι δα ξον µε τα δι και ω µα τα σου Των α γι ων ο χο ρος ευ ρε πη γη ην της ζω ης και αι θυ ραν πα ρα δει σου ευ ρω κα γω την ο δον δι α της µε τα νοι οι ας το α πο λω λος προ βα τον ε γω ει µι α να κα λε σαι αι µε Σω τηρ και σω ω σον µε Ευ λο γη τος ει υ ρι ε δι δα ξον µε τα δι και ω µα τα σου Οι τον α µνον του Θε ου κη ρυ ξαν τες 8

9 και σφα γι α σθε ντες ωσ περ αρ νες και προς ζω ην την α γη ρω α γι οι και α ι δι ον µε τα τε θεν τες του τον εκ τε νως µαρ τυ ρες ε αι τη σα σθε ο φλη µα των λυ υ σιν η µιν δω ρη σα σθαι Ευ λο γη τος ει υ ρι ε δι δα ξον µε τα δι και ω µα τα σου Οι την ο δον την στε νην βα δι σαν τες τε θλιµ µε νην παν τες οι εν βι ω οι τον σταυ ρον ως ζυ γον α ρα µε νοι και ε µοι α κο λου θη σαν τες εν πι στει δευ τε α πο 9

10 λαυ ε τε α η τοι µα σα η µιν βρα βει α και στε φη τα ου ρα νι α Ευ λο γη τος ει υ ρι ε δι δα ξον µε τα δι και ω µα τα σου Ο πα λαι µεν εκ µη ον των πλα σας µε και ει κο νι σου θει α τι µη σας πα ρα βα σει εν το λης δε πα α λιν µε ε πι στρε ε ψας εις γην εξ ης ε λη φθην εις το καθ ο µοι οι ω σιν ε πα να γα γε το αρ χαι ον κα αλ λος α να µορ φω ω σα α σθαι Ευ λο γη τος ει 10 υ ρι ε δι δα ξον

11 µε τα δι και ω µα τα σου Ει κων ει µι της αρ ρη του δο ξης σου ει και στιγ µα τα φε ρω πται σµα των οι κτει ρη σον το σον πλα σµα ε σπο τα και κα θα ρι σον ση ευ σπλαχ νι α και την πο θει νην πα τρι ι δα πα ρα σχου µοι Πα ρα δει σου πα α λιν ποι ων πο λι ι τη ην µε Ευ λο γη τος ει υ ρι ε δι δα ξον µε τα δι και ω µα τα σου Α να παυ σον ο Θε ος τους δου λους σου και κα τα τα ξον αυ τους 11 εν Πα ρα δει σω

12 ο που χο ροι των Α γι ων υ ρι ε και οι δι και οι ε κλα αµ ψου σιν ως φω στη ρες *τους κε κοι µη µε νον δου λους σου α να παυ σον πα ρο ρων αυ των παν τα τα εγ κλη η µα α τα ο ξα Πα τρι ι και Υι ω και Α γι ω Πνευ µα τι Το τρι λαµ πες της µι ας θε ο τη τος ευ σε βως υ µνη σω µεν βο ων τες Α γι ος ει ο Πα τηρ ο α ναρ χος ο συ να ναρ χος Υι ος και θει ον Πνευ µα φω 12 τι σον η µας πι στει

13 σοι λα τρευ ον τας και του αι ω νι ι ου πυ ρος ε ξα αρ πα α σον αι νυ υν και α ει και και εις τους αι ω νας των αι ω νων α µην Χαι ρε σε µνη η Θε ον σαρ κι τε κου ου σα εις παν των σω τη ρι αν δι ης γε νος των αν θρω πων ευ ρα τον την σω τη ρι ι αν δι α σου ευ ροι µεν Πα ρα δει σον Θε ο το κε Α γνη ευ λο γη µε νη Αλ λη λου ου ι α Αλ λη λου ι α Αλ λη λου ι α δο ο ξα σοι ο Θε ος 13 (δίς)

14 Αλ λη λου ου ι α Αλ λη λου ι α Αλ λη λου ι α δο ο ξα σοι ο Θε ο ο ο ο ο ο ο ος Μ Ὁ ἱερεύς τήν δέησιν ὑπέρ τῶν κεκοιµηµένων, ὁ δὲ χορός: ύριε ἐλέησον (γ ) Εἶτα ψάλλοµεν τὸ Νεκρώσιµον άθισµα. Ἦχος ὁ αὐτός. Α να παυ σον Σω τηρ η µων µε τα δι και αι ων τους δου λους σου και του τους κα τα σκη νω σον εν ταις σκη ναις Μ σου κα θως γε γρα πται πα ρο ρων ως α γα θος τα πληµ µε λη µα τα αυ των τα ε κου σι α και τα α κου σι α και παν τα τα εν α γνοι οι α 14

15 και γνω ω σει φι λα Μ αν θρω ω πε ο ξα πα τρι και Υι ω και α γι ω πνευ µα τι αι παν τα τα εν α γνοι οι α και γνω ω σει φι λα Μ αν θρω ω πε αινυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι Μ ω νων α µην Ο εκ Παρ θε νου Μ α να τει λας τω κο σµω Χρι στε ε ο Θε ος υι ους Μ φω τος δι αυ της α να δει ει ξας ε λε η σον η µας Εἶτα ἀναγινώσκεται ὁ Ν ψαλµὸς 15

16 Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός Σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός. Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον, καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν Σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις Σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί Σε. Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας Σου ἐδήλωσάς μοι. Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν Σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου, καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. αρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, 16

17 καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου Σου, καὶ τὸ Πνεῦμά Σου τὸ Ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ ἐμοῦ. Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου Σου, καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. ιδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς Σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ Σὲ ἐπιστρέψουσι. Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην Σου. ύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν Σου. Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. Θυσία τῷ Θεῷ, πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, ύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ Σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, 17

18 ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν Σου μόσχους. 18

19 ᾨδὴ α' Ἦχος πλ. β' Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας Ἦχος Βου ᾨδὴ α. Ως εν η πει ρω πε ζευ σας ο Ι σρα ηλ εν α βυσ σω ι χνε σι τον δι ω κτην Φα ρα ω κα θο ρων πον του µε νον Θε ω ε πι νι κι ον ω δην ε βο α α σω µε εν (ίς) Μακάριοι οὓς ἐξελέξω, καὶ προσελάβου, ύριε. Ψυχῶν πασῶν ὁ εσπότης καὶ ποιητής, καὶ κριτὴς καὶ ύριος, οὗπερ πάντων τῶν ἐν γῇ, ἐν χειρὶ τὰ πέρατα, αὐτός, οὓς μετέστησας πιστοὺς ἐν σοὶ ἀνάπαυσον. Αἱ ψυχαί αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται. 19

20 Ὑπὲρ παντὸς κοιμηθέντων γένους βροτῶν, ἡλικίας έσποτα, ἀξιώματος ὁμοῦ, καὶ μεγέθους, ἅπαντες θερμῶς, δυσωποῦμεν, ὅπως σώσῃς οὓς μετέστησας. όξα... Χειρὶ ἀχράντῳ σου Λόγε ὁ ἀπὸ γῆς, πλαστουργήσας μόνος με, καὶ ψυχώσας ὡς Θεός, ζωηρᾷ ἐμπνεύσει σου, αὐτός, οὓς ἐντεῦθεν προσελάβου σῶσον εὔσπλαγχνε. αὶ νῦν... Ἁγνὴ Παρθένε τοῦ κόσμου καταφυγή, καὶ στερρὰ ὑπέρμαχε, ἱκεσίαις σου θερμαῖς, ὑπὲρ πάντων πρέσβευε τῶν σέ, κεκτημένων ἐν ἀνάγκαις τεῖχος ἄρρηκτον. ᾨδὴ γ Ὁ Εἱρμὸς Ουκ ε στιν α γι ος ως συ υ ρι ε ο Θε ος µου ο υ ψω σας το κε ρας των πι στων σου α γα θε και στε ρε ω σας η µας εν τη (ίς) πε τρα της ο µο λο γι α ας σου 20

21 Μακάριοι οὓς ἐξελέξω, καὶ προσελάβου, ύριε. Ἰσχὺϊ δόξης θεϊκῆς, ὁ τῆς γῆς ἐξ ἐσχάτων, ὡς νεφέλαις ἀνάγων, τῶν πιστῶν πρὸς σὲ ψυχάς, οὓς ἐκ περάτων Χριστέ, προσελάβου δούλους σου ἀνάπαυσον. Αἱ ψυχαί αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται. Σὺ μόνος εἶ ὁ καθιστῶν, βασιλεῖς καὶ δυνάστας, καὶ κριτὰς σὺν τοπάρχαις ὅθεν πάντων ὡς Θεός, αὐτὸς ἐν κρίσει τῇ σῇ, ῥῦσαι τούτους Σῶτερ τῆς κολάσεως. όξα... Ἀπάσης γῆς ὁ ποιητής, σὺν πρεσβύταις παρθένοις, καὶ σὺν νέοις ἐφήβοις, οὓς προσελάβου Χριστέ, τῆς αἰωνίου χαρᾶς, καὶ τρυφῆς σου τούτους καταξίωσον. αὶ νῦν... Θεοτοκίον Ἐλπὶς τοῦ κόσμου κραταιά, έσποινα Θεοτόκε, μὴ ἀπώσῃ τοὺς πόθῳ, σοὶ προστρέχοντας ἀεί, ἀλλ' ἱκεσίαις ταῖς σαῖς, πάσης ῥῦσαι ζάλης τοὺς τιμῶντάς σε. ᾨδή γ. Ὁ Εἰρµός. Ουκ ε στιν α γι ος ως 21

22 συ υ ρι ε ο Θε ος µου ο υ ψω σας το κε ρας των πι στων σου α γα θε και στε ρε ω σας η µας εν τη πε τρα της ο µο λο γι ας σου ου ου Συναπτὴ µικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν,... αθίσματα. Ἦχος πλ. δ Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον Ὁ τὰ πάντα ποιήσας νεύματι σῷ, τοὺς ἐν πίστει θανέντας Χριστιανούς, πατέρας προπάτορας, πάππους δὲ καὶ προπάππους τε, ἀδελφοὺς καὶ φίλους, πλουσίους καὶ πένητας, βασιλεῖς καὶ ἄρχοντας, ὁμοῦ καὶ μονάζοντας, ὅπου τῶν ικαίων καὶ Ἁγίων σου πλήθη, ἁπάντων ἡ οἴκησις, δυσωποῦμεν ἀνάπαυσον, ὡς Θεὸς εὐδιάλλακτος, έσποτα Χριστὲ Βασιλεῦ, τῶν πταισμάτων ἄφεοιν παρέχων αὐτοῖς, ὧν ἐξήμαρτον πάντες οἱ δοῦλοί σου. 22

23 όξα... αὶ νῦν... Θεοτοκίον Χαριστήριον αἶνον χρεωστικῶς, ὡς ἡ Χήρα ἐκείνη δύο λεπτά, προσφέρω σοι έσποινα, ὑπὲρ πασῶν τῶν χαρίτων σου σὺ γὰρ ὤφθης σκέπη, ὁμοῦ καὶ βοήθεια, πειρασμῶν καὶ θλίψεων, ἀεί με ἐξαίρουσα ὅθεν ὡς ἐκ μέσης, φλογιζούσης καμίνου, ῥυσθεὶς τῶν θλιβόντων με, ἐκ καρδίας κραυγάζω σοι Θεοτόκε βοήθει μοι, πρεσβεύουσα Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δοθῆναί μοι σὲ γὰρ ἔχω ἐλπίδα ὁ δοῦλός σου. 23

24 ᾨδή δ Ὁ Εἱρμὸς. Χρι στος µου δυ να µις Θε ος και υ ρι ος η σε πτη Εκ κλη σι α θε ο πρε πως µελ πει α να κρα ζου σα εκ δι α νοι ας κα θα ρας εν υ ρι (ίς) ω ε ορ τα ζου σα α Στίχ. Μακάριοι, οὓς ἐξελέξω, καὶ προσελάβου ύριε. Ποιμαίνων έσποτα, ἐν τόπῳ χλόης Σωτήρ, καὶ μετάγων ἐφ' ὕδωρ πάντας πιστούς, τὸ τῆς ἀναπαύσεως, μὴ ἀποπέμψῃς τῆς ἐκεῖ, εὐφροσύνης τοὺς οἰκέτας σου. Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται. Ἀγγέλων τάγμασιν, αὐτὸς κατάταξον, μοναστῶν σου χορείας ἱεραρχῶν, λειτουργῶν ἁπάντων σου σοὶ γὰρ ἀνέθεντο ψυχάς, σὺν τοῖς σώμασι φιλάνθρωπε. όξα Πατρὶ... 24

25 Σὺ μόνος ἔγνωκας, ὡς πάντων ύριος, τὰς θανάτου ἐφόδους, μέτρα ζωῆς καὶ τὸ πέρας πάντων βροτῶν διὸ οἰκτείρησον καὶ νῦν, τοὺς σοὺς δούλους ὑπεράγαθε. αὶ νῦν... Θεοτοκίον Ἁγίων Ἅγιον, Θεὸν κυήσασα, Παναγία Παρθένε θείαις λιταῖς, τοῦτον νῦν δυσώπησον, σκηναῖς Ἁγίων ἐν τρυφῇ, κατατάξαι οὓς μετέστησεν. ᾨδή ε. Ὁ Εἱρμὸς. Τω θει ω φθεγ γει σου α γα θε τας των ορ θρι ζον των σοι ψυ χας πο θω κα τα αυ γα σον δε ο µαι σε ει δε ναι Λο γε Θε ου τον ον τως Θε ον εκ ζο φου των πται σµα α (ίς) των α να κα λου µε νο ον Στίχ. Μακάριοι, οὓς ἐξελέξω, καὶ προσελάβου ύριε. Ἰδοὺ Μαρτύρων θεῖοι χοροί, τάξεις 25

26 Ἀποστόλων Προφητῶν, καὶ τῶν ικαίων συστήματα, Σῶτερ σε ὑμνοῦντες καθικετεύουσι, τοῦ σῶσαι οὕς περ κόσμου, πάντας προσείληφας. Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται. Στερρᾶς σου σάλπιγγος τῇ φωνῇ, ὅταν ἐξανοίγωνται τάφοι νεκρῶν, καὶ γῆ τρέμει φρίττουσα, τότε σὺν προβάτοις ἐκ δεξιῶν σου Χριστέ, κατάταξον σοὺς δούλους, οὕς περ μετέστησας. όξα Πατρὶ... Ἀνδρῶν τὰ στίφη σὺν γυναιξί, παίδων γηραιῶν ὁμοῦ, πενήτων δούλων πλουσίων τε, τῶν πιστῶς ἐντεῦθεν μετατεθέντων πρὸς σέ, ἀνάπαυσον, καὶ σῶσον ὡς εὐδιάλλακτος. αὶ νῦν... Θεοτοκίον Σὲ πάντες Ἄχραντε βοηθόν, ζῶντες καὶ θανόντες εὐσεβῶς, φυλαὶ καὶ γλῶσσαι κεκτήμεθα ὅθεν τῆς ἐκεῖσε τυχεῖν ἀνέσεως αἰτούμεθα πρεσβείαις σου ταῖς πρὸς ύριον. ᾨδή ς. Ὁ Εἱρμὸς. Του βι ου την θα λασ σαν 26

27 υ ψου µε νην κα θο ρων των πει ρα σµων τω κλυ δω νι τω ευ δι ω λι µε νι σου προσ δρα µων βο ω σοι α να γα γε εκ φθο ρας (ίς) την ζω ην µου πο λυ ε λε ε ε Στίχ. Μακάριοι, οὓς ἐξελέξω, καὶ προσελάβου ύριε. Ἱλάσθητι έσποτα, παρακλήθητι Σωτήρ, καὶ δεῖξόν σου τὸ ἔλεος, δεῖξον σπλάγχνα, καὶ σῶσον ὡς ἀγαθός, τῆς γῆς πάσης ἅπαντας, οὓς πρὸς σὲ μετηγάγου ὡς φιλάνθρωπος. Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται. Ναμάτων ἐν κλύσμασι, καὶ ἐν ῥείθροις ποταμῶν, καὶ τοὺς ἐξαίφνης θνήξαντας, τοὺς ἐν νάπαις, καὶ ὄρεσι, καὶ ὀπαῖς, τὸν βίον τελέσαντας, μὴ παρίδῃς, ὡς μόνος εὐδιάλλακτος. όξα Πατρὶ... Ὁ βλέπων ὡς ύριος, ἐν θαλάσσῃ, καὶ ἐν 27

28 γῇ, τοὺς ἐν ἀδήλῳ θνήξαντας, τοὺς πολέμοις καὶ μάχαις καὶ ἐν πληγαῖς, δεινῶς τελευτήσαντας, πάντας οἴκτειρον Σῶτερ, ὡς φιλάνθρωπος. αὶ νῦν... Θεοτοκίον Ἡ πάναγνος έσποινα, ἡ τεκοῦσα τοῖς βροτοῖς, τὸν κυβερνήτην ύριον, τῶν παθῶν μου τὸν ἄστατον καὶ δεινόν, κατεύνασον τάραχον, καὶ γαλήνην παράσχου τῇ καρδίᾳ μου. ᾨδή Ὁ Εἰρµός. Του βι ου την θα λασ σαν υ ψου µε νην κα θο ρων των πει ρα σµων τω κλυ δω νι τω ευ δι ω λι µε νι σου προσ δρα µων βο ω σοι α να γα γε εκ φθο ρας την ζω ην µου πο λυ ε λε ε ε ε 28

29 οντάκιον Ἦχος πλ. δ' Τοὺς μεταστάντας ἀφ' ἡμῶν ἐκ τῶν προσκαίρων, ἐν ταῖς σκηναῖς τῶν ἐκλεκτῶν κατασκήνωσον, καὶ μετὰ ικαίων ἀνάπαυσον, Σῶτερ ἀθάνατε εἰ γὰρ ὡς ἄνθρωποι ἥμαρτον ἐπὶ γῆς, ἀλλὰ σὺ ὡς ἀναμάρτητος ύριος, ἄφες αὐτοῖς τὰ ἑκούσια πταίσματα, καὶ τὰ ἀκούσια, μεσιτευούσης τῆς τεκούσης σὲ Θεοτόκου, ἵνα συμφώνως βοήσωμεν ὑπέρ αὐτῶν, Ἀλληλούϊα. Ὁ Οἶκος Αὐτὸς μόνος ὑπάρχεις ἀθάνατος, ὁ ποιήσας καὶ πλάσας τὸν ἄνθρωπον οἱ βροτοὶ οὖν ἐκ γῆς διεπλάσθημεν, καὶ εἰς γῆν τὴν αὐτὴν πορευσόμεθα, καθὼς ἐκέλευσας ὁ πλάσας με, καὶ εἰπών μοι Ὅτι γῆ εἶ, καὶ εἰς γῆν ἀπελεύσῃ, ὅπου πάντες βροτοὶ πορευσόμεθα, ἐπιτάφιον θρῆνον ποιοῦντες ᾠδὴν τό, Ἀλληλούϊα. Συναξάριον 29

30 Τῇ Λ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰσαακίου, Ἡγουμένου τῆς Μονῆς τῶν αλμάτων. Στίχοι Ψήφῳ Θεοῦ πρὸς θεῖον ἤρθη χωρίον, Γῆς, Ἰσαάκιος ἐκλιπὼν τὸ χωρίον. Θεῖον Ἰσαάκιον μόρος εἷλεν ἑνὶ τριακοστῇ. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ὁ Ἅγιος Νατάλιος ξίφει τελειοῦται. Ὁ ὅσιος Βαρλαὰμ ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται. Οἱ ἅγιοι νεομάρτυρες Ῥωμανὸς καὶ Μελέτιος, ξίφει τελειοῦνται. 30

31 Ὑπόμνημα τοῦ Τριωδίου Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνείαν πάντων τῶν ἀπ' αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς, ἐπ' ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου, οἱ θειότατοι Πατέρες ἐθέσπισαν. Στίχοι Ἀμνημόνησον πταισμάτων νεκροῖς, Λόγε, Τὰ χρηστὰ νεκρὰ σπλάγχνα σου μὴ δεικνύων. Τὰς τῶν προαναπαυσαμένων ψυχὰς κατάταξον, έσποτα Χριστέ, ἐν ταῖς τῶν ικαίων σου σκηναῖς, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς, ὡς μόνος ἀθάνατος, Ἀμήν. 31

32 ᾨδὴ ζ' Ὁ Εἱρμὸς την κα µι νον ειρ γα σα το ρο σο βο λον µεν Αγ γε λος τοις ο σι οις παι σι τους Χαλ δαι ους δε κα τα φλε γον προ σταγ µα Θε ου τον τυ ραν νον ε πει σε βο αν ευ λο γη τος ει ο Θε ος ο των ὶς πα τε ε ρων η µων Στίχ. Μακάριοι, οὓς ἐξελέξω, καὶ προσελάβου ύριε. Σὺν Ἀγγέλοις ἐπὶ θρόνου Σῶτερ δόξης σου ὅταν ἐλεύσῃ κρῖναι τὴν γῆν, ψυχὰς δούλων σου, τῆς σῆς πλῆσον θείας χαρμονῆς, τοῦ ψάλλειν ἀπαύστως καὶ βοᾶν Εὐλογητός εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται. Ἐν σπαράγμασι θηρῶν Χριστὲ τοὺς θνήξαντας, καὶ οὓς ἰχθὺς ἐμέλισεν, οὓς 32

33 κατέχωσε συσσεισμός, καὶ βόθρος καὶ κρημνός, τοὺς πάντας ἐλέησον Σωτήρ, καὶ τῆς ἐκεῖθεν ἀπειλῆς, ῥῦσαι ὡς εὔσπλαγχνος όξα... Ξίφη, μάχαιρα, καὶ πῦρ, δεινῶν ἐπίτασις, καὶ λίθων ἡ κατάλυσις, οὓς ἠνάλωσε σὺν λῃσταῖς, λιμός τε καὶ λοιμός, τῇ σῇ μετουσίᾳ καὶ χαρᾷ, σῶσον ὑμνεῖν σε εὐσεβῶς, τὸν τῶν Πατέρων Θεόν. αὶ νῦν... Θεοτοκίον Μόνη πέφυκας ἁγνὴ τοῦ κόσμου γέφυρα, μετάγουσα βροτοὺς πρὸς Θεόν, τοὺς τὸν βίον οὖν, τῇ πρὸς σὲ ἐλπίδι καὶ στοργῇ, τελέσαντας, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, πάσης ἀνάγκης καὶ Φθορᾶς σῷζε πρεσβείαις σου. ᾨδὴ η' Ὁ Εἰρμός. Μ Μ Εκ Β στη θι φριτ Μ Β των ου ρα νε και Μ σα λευ θη τω σαν τα θε µε λι α της γης ι δου ου γαρ εν νε κροις λο γι ζε ται Β ο εν υ ψι στοις οι κων και τα φω σµι κρω 33

34 ξε νο ο δο χει ται ον Μ Μ παι δες ευ λο γει Β τε ι ε ρει εις α νυ µνει τε λα ος υ περ Β υ ψου ου τε εις παν τας του ους αι ω νας ακάριοι, οὓς ἐξελέξω, καὶ προσελάβου ύριε. Ἅπαντας έσποτα βροτούς, παντοίου τάγματος, οὓς μετέστησας Σωτήρ, πιστούς σου βασιλεῖς καὶ ἄρχοντας, ἐθνάρχας γῆς καὶ κριτάς, λαῶν τε καὶ φυλῶν τοὺς προστάτας, ἐλέησον οἰκτίρμον καὶ ἀνάπαυσον μόνος, ὅπως σε ὑμνοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. ἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται. Ῥῦσαι πυρὸς τοῦ φοβεροῦ, δούλους φιλάνθρωπε, Ἐκκλησίας σου σεπτῆς, καὶ σῶσον μοναστῶν συστήματα, ἱερωμένων πληθύν, χορείας λειτουργῶν σου ἐνθέων, καὶ πάντας τῆς ἐκεῖσε καταξίωσον δόξης, ὅπως σε ὑμνῶμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 34

35 ὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα. Σῶσον ὦ έσποτα Χριστέ, σῶσον ἐλέησον, καὶ ἀνάπαυσον ψυχάς, λαούς σου τοὺς πιστῶς τελέσαντας, τρόμῳ παντὶ τὴν ζωὴν ἐν τόπῳ, καὶ ἐν χώρᾳ παντοίᾳ, καὶ ῥῦσαι τῆς γεέννης καὶ πικρίας βασάνων, ὅπως σε ὑμνῶμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. αὶ νῦν... Θεοτοκίον Ἔλυσας μόνη τὴν ἀρὰν Παρθένε ἄχραντε, τὴν τῆς Εὔας ἀληθῶς, ζωὴν δὲ τοῖς ἐν γῇ ἐπήγασας διὸ πρεσβείαις ταῖς σαῖς, τοὺς βίου τοῦ προσκαίρου λυθέντας, ζωῆς τῆς αἰωνίου, καταξίωσον πάντας, ὅπως σε ὑμνῶμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. ᾨδή η. Ὁ Εἰρμός. Αι νου µεν ευ λο γου µεν και προ σκυ νου µεν τον υ ρι ον Μ Β Μ Εκ στη θι φριτ των ου ρα νε Μ Β και Μ σα λευ θη τω σαν τα θε µε λι α της γης ι δου ου 35

36 γαρ εν νε κροις λο γι ζε ται ο εν υ ψι στοις Β οι κων Μ και τα φω σµι κρω ξε νο ο δο χει ται Β Μ ον παι δες ευ λο γει τε ι ε ρει εις α Β νυ µνει τε λα ος υ περ υ ψου ου τε εις παν τας του ους αι ω ω να α ας Τὴν Θεοτόκον καὶ Μητέρα Τιµιωτέρα πλαγίου β 36

37 Ἦχος ι Με γα λυ νει η ψυ χη µου τον υ ρι ον και η γαλ λι α σε το πνευ µα µου ε πι τω Θε ω τω σω τη ρι µου Β Την Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βειµ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε κου σαν την ο ον τως Θε ο το κον Σε µε γα λυ νο µε εν Ο τι ε πε βλε ψεν ε πι την τα πει νω σιν της δου λης αυ του ι δου γαρ 37

38 α πο του νυν µα κα ρι ου σι µε πα σαι αι γε νε αι Β Την Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βειµ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε κου σαν την ο ον τως Θε ο το κον Σε µε γα λυ νο µε εν Ο τι ε ποι η σε µοι µε γα λει α ο υ να τος και α γι ον το ο νο µα αυ του και το ε λε ος αυ του εις γε νε αν και γε νε αν τοις φο βου µε νοις 38

39 αυ τον Β Την Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βειµ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε κου σαν την ο ον τως Θε ο το κον Σε µε γα λυ νο µε εν Ε ποι η σε κρα τος εν βρα χι ο νι αυ του δι ε σκορ πι σεν υ πε ρη φα νους δι α νοι α καρ δι ας αυ των Β Την Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βειµ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε 39

40 ρα φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε κου σαν την ο ον τως Θε ο το κον Σε µε γα λυ νο µε εν α θει λε δυ να στας α πο θρο νων και υ ψω σε τα πει νους πει νων τας ε νε πλη σεν α γα θων και πλου τουν τας ε ξα πε στει λε κε νους Β Την Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βειµ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε κου σαν την ο ον τως Θε ο το κον Σε 40

41 µε γα λυ νο µε εν Αν τε λα βε το Ι σρα ηλ παι δος αυ του µνη σθη ναι ε λε ους κα θως ε λα λη σε προς τους πα τε ρας η µων τω Α βρα αµ και τω σπερ µα τι αυ του ε ως αι ω ω νος Β Την Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βειµ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε κου σαν την ο ον τως Θε ο το κον Σε µε γα λυ νο µε εν 41

42 Εἶτα ψάλλεται ὁ Εἰρµός τῆς θ ᾠδὴς τοῦ κανόνος Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα Α πο ρει πα α σα γλωσ σα ευ φη µειν προ ος α ξι αν ι λιγ γι α δενους και υ περ κο σµι ος υ µνειν σε Θε ε ο το κε ο µως α γα θη υ παρ χου σα την πι ι στιν δε χου και γαρ τον πο θον οι δας τον εν θε ον υ µων συ γαρ Χρι στι α νω ω ων ει προ στα τις σε µε γα λυ νο ο µε εν Στίχ. Μακάριοι, οὓς ἐξελέξω, καὶ προσελάβου ύριε. Νῦν ἐλεῆμον στίφη, δυσωπεῖ σε Ἀγγέλων, σὺν Χερουβίμ τε, θεῖα Σεραφὶμ καθικετεύει, Ἐξουσίαι, θρόνοι καὶ Ἀρχαὶ καὶ υνάμεις τε σὺν Ἀρχαγγέλοις, καὶ υριότητές σε αἰτοῦσι 42

43 κραταιέ, ὅπως ψυχὰς ἀπάσας οἰκτείρῃς, ἅς περ μετέστησας. Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται. Ἰδοὺ οἱ δῆμοι, σὲ τῶν Προφητῶν ἐξαιτοῦνται, τῶν Ἀποστόλων δέονται χοροί, σύν, Πατριάρχαις, στίφη τε Μαρτύρων, σὺν Ὁσίων πλήθεσιν εὐπαρακλήτως, ἀναβοῶσι Σῶσον φιλάνθρωπε ψυχάς, πάντων τῶν ἐπὶ γῆς τεθνεώτων, εὐσεβῶν δούλων σου. όξα... Οἶδας τὰ πάντα βλέπεις, καθορᾷς καὶ γινώσκεις, βροτῶν τὰ πλήθη, καὶ τὸ τῆς ζωῆς ἑκάστου πέρας, πᾶσι δίδου τὴν τῶν ἐγκλημάτων λύτρωσιν, καὶ Παραδείσου τῆς καλλονῆς ἀξίωσον πάντας ὡς Θεός, μόνε, οὓς ἐξελέξω οἰκτίρμον, πιστοὺς οἰκέτας σου. αὶ νῦν... Θεοτοκίον Ὑπεραγία έσποινα, τοῦ κόσμου Παρθένε, σὺ πάντων σκέπη, ζώντων καὶ θανόντων χρηματίζεις, καὶ γαλήνη, δόξα καὶ τρυφή, καὶ ἄνεσις τῶν σὲ προστάτιν, καὶ βοηθόν, καὶ ῥύστην πλουτούντων ἀγαθή ὅθεν αὐτοὺς διάσωσον, πάντας ταῖς ἱκεσίαις σου. 43

44 Εἶτα ψάλλεται ὁ Εἰρµός τῆς θ ᾠδὴς τοῦ κανόνος Α πο ρει πα α σα γλωσ σα ευ φη µειν προ ος α ξι αν ι λιγ γι α δενους και υ περ κο σµι ος υ µνειν σε Θε ε ο το κε ο µως α γα θη υ παρ χου σα την πι ι στιν δε χου και γαρ τον πο θον οι δας τον εν θε ον υ µων συ γαρ Χρι στι α νω ω ων ει προ στα τις σε µε γα λυ νο ο µε εν Α ξι ον ε στιν ως α λη θως µα κα ρι ζειν σε την Θε ε ο το κον την α ει µα κα ρι στον και πα να µω µη τον και µη τε 44

45 ρα του Θε ου η µων την τι µι ω τε ε ραν τω Χε ρου βιµ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φιµ την α δι α φθο ο ρως Θε ον Λο γο ον τε κου σαν την ο ον τως Θε ο το ο ο κον σε µε γα λυ υ νο µε ε εν 45

46 ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ Ἦχος Γα (Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις) Mνη µην τε λουν τες πα αν τω ω ω ων των κοι µη θεν των εν Χρι στω και τε λευ ται ας η µε ε ρα α α ας µνη µην ποι η σω µεν πι στοι υ περ η µων τε ε κα κει ει νων Χρι στον α ει δυ υ σω πουν τες Θεοτοκίον Ο γλυ κα σµος των Αγ γε ε λω ω ω ων των θλι βο µε ε ε νων η η χα ρα χρι στι α νων η προ στα α τι ι ι ις Παρ θε νε Μη τη ηρ υ ρι ι ου 46

47 αν τι λα βου µου ου και ρυ υ σαι των αι ω νι ω ων βα σα νων 47

48 Εἰς τοὺς αἴνους. Ἦχος ι Πα σα πνο η αι νε σα τω τον υ ρι ον αι νει ει ει τε τον υ ρι ον εκ των ου ρα νων αι νει τε αυ τον εν τοι οις υ ψι στοις σοι πρε πει υ µνος τω Θε ω Αι νει τε αυ τον παν τες οι Αγ γε λοι αυ του αι νει ει ει τε αυ τον πα σαι αι δυ να µεις αυ του σοι πρε πει υ µνος τω Θε ω Στιχηρά Προσόµοια (Ἡ ἀπεγνωσµένη) Αι νει τε αυ τον ε πι ταις δυ να στει αις αυ του αι νει τε αυ τον κα τα το 48

49 πλη θος της µε γα λω συ υ υ νης αυ του Φο βε ρον το τε λος το του θα να του και φρι κτη η κρι σις η του ε σπο του το πυρ γαρ το α σβε στον ηυ τρε πι σται αι ε κει σε σκω ληξ α κοι µη τος κο λα ζων και βρυγ µος τω ων ο δον των σκο τος ε ξω τε ρον υ παρ χει και αι ω νι ι α δι κη δι ο ο ο κρα ξω µεν προς τον Σω τη ρα ους ε ξε λε ξω εκ των προ σκαι ρων α να παυ σον δι α το µε ε γα σου ε λε ο ος Αι νει τε αυ τον εν η χω σαλ πιγ γος 49

50 αι νει τε αυ τον εν ψαλ τη ρι ω ω ω και αι αι κι θα α ρα Παν τες οι τω βι ι ω προ στε τη κο τες δευ τε εν τοις τα α φοις ε ξε στη κο τες εγ κυ ψα τε ι δε τε του κο σµου τη ην α πα την που νυν του σω µα τος το καλ λος και η δο ξα α του πλου του που δε η ε παρ σις του βι ι ου ον τως µα ται αι α παν τα δι ο ο ο κρα ξω µεν προς τον Σω τη ρα ους ε ξε λε ξω εκ των προ σκαι ρων α να παυ σον δι α το µε γα σου ε λε ο ος 50

51 Μ Αι νει τε αυ τον εν τυ µπα νω και χο ρω αι νει τε αυ τον εν χορ δαι αις και αι αι ορ γα α νω Νυν ε πι τον τα φον ο ε πι θρο νου νυν ο εν πορ φυ υ ρα φθο ραν υ πε δυ ουκ ε τι εν θρο νω γαρ αλλ' εν µνη µα α τι κει ται ι δε ε ξε λι πε το βα σι λει ει ον κρα τος ι δε ως ο ναρ των αν θρω πων πα ρο δευ ει ει ο βι ος δι ο ο κρα ξω µεν προς τον Σω τη ρα ους ε ξε λε ξω α να παυ σον δι α το µε γα σου ε λε ο ος 51

52 Μ Αι νει τε αυ τον εν κυµ βα λοις ευ η χοις αι νει τε αυ τον εν κυµ βα λοις α λα λαγ µου πα σα πνο η αι νε σα α τω τον υ υ υ ρι ον Παν τας τους εν θε εν δε µε τα τε θεν τας ε πι αι ω νι ι ου ζω ης ελ πι δι και βι ον αλ λα ξαν τας παν τοι ω Σω ω τερ τρο πω πα σαν κα τα στα σιν και γε νος και η λι κι ι αν πα σαν αν δρας ο µου τε και γυ ναι κας και αρ τι το ο κα βρε φη ως φι λα αν θρω πος εν κολ ποις τα ξον του Α βρα 52

53 αµ τε και εν το ποις α νε σε ως δι α το µε ε γα σου ε λε ο ος Εἰς τοὺς Αἴνους. όξα. Ἦχος ι. Nε ο ο ο ξα Πα α α τρι ι ι και Υι ω και α γι ι ω Πνε ε ευ µα τι Ως α αν θος µα ραι αι αι νε ται και ως ο να αρ πα ρε ε ε ερ χε ε ε ε ται και δι α λυ ε ε ε ται πα ας α α αν θρω ω ω ω πος πα λιν δε η χου ου σης της σα α αλ πιγ γος νε κροι ως εν συσ σει 53

54 ει σµω παν τες α α α να στη η η η σο ο ο ον ται προς την σην υ πα αν τη η σιν Χρι στε ε ε ο ο Θε ε ε ος το τε ε ε σπο ο ο τα ους µε τε ε στη σα ας εξ η η µων εν ταις των Α γι ω ω ων σου κα τα α τα α ξον σκη η ναις τα του των εγ κλη µατα πα ρι δω ω ων α γα α θε αὶ νῦν... εἰς Εἰρµολογικόν µέλος Μ Ἦχος Βου αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α µην Συ ει ο Θε ος η µων ο εν σο φι α δη 54

55 µι ουρ γη η η σας το παν ο και τους Προ φη τας ε ξα πο στει λας η µιν προ φη τευ σαι σου την πα α α ρου σι ι αν και Α πο στο ο λους κη ρυ ξαι σου τα µε γα λει α και οι µεν προ ε φη τευ σαν την ε ε λευ σιν σου οι δε τω Βα πτι σµα τι ε φω τι σα αν τα ε θνη Μαρ τυ ρες δε Β ε τυ χον δο ξη ης εκ του των και πρε σβευ ου σιν ε κτε νως σοι τω ω ε σπο τη συν τη τε κου σι σε Μη τρι α να παυ σον ο Θε ος ψυ χας ας προ ο σε λα βου Β Γ και η µα α ας κα τα ξι ω σον της 55 βα

56 σι λει α ας σου ο Σταυ ρον Β Π υ πο µει Μ νας Μ δι ε µε ε ε Β Μ τον κα τα κρι ι τον ο λυ τρω της µου και Θε ο ο ο ος Ὁ προεστώς: Σοὶ δόξα πρέπει, ύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί, καὶ τῷ Υἱῶ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ὁ Ἀναγνώστης τό: όξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. Ὑμνοῦμεν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυ νοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν. ύριε Βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, πάτερ παντοκράτορ, ύριε Υἱὲ μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα. ύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ, ὁ Υἱός τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου. 56

57 Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ μόνος ύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν. αθ' ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. ύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα. ύριε, ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι. ύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον, δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου. Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς. ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. σε. Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί αταξίωσον, ύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς. Εὐλογητὸς εἶ, ύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. Γένοιτο, ύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. 57

58 Εὐλογητὸς εἶ, ύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. Εὐλογητὸς εἶ, έσποτα, συνέτισόν με τὰ δικαιώματά σου. Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε, φώτισόν με τοῖς δικαιώμασί σου. ύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς τὸν αἰῶνα, τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ παρίδῃς. Σοὶ πρέπει αἶνος, σοὶ πρέπει ὕμνος, σοὶ δόξα πρέπει, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ὁ διάκονος: Πληρώσωμεν τὴν ἑωθινὴν δέησιν ἡμῶν τῷ υρίῳ. ύριε ἐλέησον. Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι. ύριε ἐλέησον. Τὴν ἡμέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον, παρὰ τοῦ υρίου, αἰτησώμεθα. Παράσχου ύριε. 58

59 Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα των ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ υρίου αἰτησώμεθα. Παράσχου ύριε. Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καί τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, παρὰ τοῦ υρίου αἰτησώμεθα. Παράσχου ύριε. Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παρὰ τοῦ υρίου αἰτησώμεθα. Παράσχου ύριε. Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρὰ τοῦ υρίου αἰτησώμεθα. Παράσχου ύριε. Χριστιανὰ τὰ τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν, ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καὶ καλὴν ἀπολογίαν τὴν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ αἰτησώμεθα. Παράσχου ύριε. Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης, ἐνδόξου εσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων 59

60 μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα. Σοὶ ύριε. Ὅτι Θεός ἐλέους, οἰκτιρμῶν, καὶ φιλανθρωπίας ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπωμεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ὑιῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αιῶνας τῶν αἰώνων. Ὁ χορός: Ἀμήν. Ὁ Ἱερεύς: Εἰρήνη πᾶσι. Ὁ χορός: αὶ τῷ πνεύματί σου. ὁ διάκονος: Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ υρίῳ κλίνωμεν. Ὁ χορός: Σοί, ύριε. Ὁ Ἱερεύς: Τὴν εὐχὴν τῆς κεφαλοκλισίας... Ὁ Ἱερεύς: Σὸν γὰρ ἐστι τὸ ἐλεεῖν καὶ σώζειν ἡμᾶς, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ὁ χορός: Ἀμήν. 60

61 αὶ ἀρχόµεθα ψάλλειν τὰ Ἀπόστιχα Ἦχος πλ. β'. Ὅλην ἀποθέµενοι Ἔχων ἀκατάληπτον, τὴν εἰς ἡμᾶς εὐσπλαγχνίαν καὶ πηγὴν ἀκένωτον, θεϊκῆς χρηστότητος πολυέλεε, τοὺς πρὸς σὲ έσποτα, μεταβέβηκας, ἐν γῇ ζώντων κατασκήνωσον, εἰς τὰ σκηνώματα, τὰ ἀγαπητὰ καὶ ποθούμενα, κατάσχεσιν δωρούμενος, τὴν διηνεκῶς διαμένουσαν σὺ γὰρ ὑπὲρ πάντων, ἐξέχεας τὸ αἷμά σου Χριστέ, καὶ ζωηφόρῳ τιμήματι, κόσμον ἐξηγόρασας. Στίχ. Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου ύριε. Νέκρωσιν ὑπέμεινας, ζωοποιὸν ἑκουσίως, καὶ ζωὴν ἐπήγασας, καὶ τρυφὴν ἀΐδιον, πιστοῖς δέδωκας, θεϊκῇ έσποτα, εὐσπλαγχνίᾳ μόνε, πανοικτίρμον ἀναμάρτητε ἐν ᾗ δεόμεθᾳ, τοὺς κεκοιμημένους κατάταξον, ἐλπίδι ἀναστάσεως, λύσιν τῶν πταισμάτων δωρούμενος, ἵνα διὰ πάντων ὑμνῆταί σου τὸ ἄνομα Χριστέ, καὶ σεσωσμένοι δοξάζωμεν, τὴν φιλανθρωπίαν σου. Στίχ. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν, ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται. 61

62 Ζώντων κυριεύοντα, θεαρχικῇ ἐξουσίᾳ, καὶ νεκρῶν δεσπόζοντα, σὲ Χριστὲ γινώσκοντες ἱκετεύομεν, τοὺς πιστοὺς δούλους σου, τοὺς πρὸς σὲ τὸν μόνον, εὐεργέτην ἐκδημήσαντας, αὐτὸς ἀνάπαυσον, σὺν τοῖς ἐκλεκτοῖς σου φιλάνθρωπε, ἐν τόπῳ ἀναψύξεως, ἐν ταῖς τῶν Ἁγίων λαμπρότησι, θελητὴς ἐλέους ὑπάρχεις γὰρ καὶ σῴζεις ὡς Θεός, οὓς κατ' εἰκόνα σου ἔπλασας, μόνε πολυέλεε. Ἦχος Πα. Nε ε ο ο ο ξα Πα α τρι και Υι ι ω και α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Αλ γος τω Α δαµ ε χρη µα τι ι σεν η του ξυ λου α πο γευ σις πα λαι αι ε ε εν Ε ε δεµ ο τε ο ο ο φις ι ον ε ε ε ξη ρε ευ ξα α α α το δι αυ του γαρ ει 62

63 σηλ θε εν ο θα α α α να α α α τος παγ γε νη κα τε σθι ι ω ω ων τον α αν θρω ω ω ω πον αλλ ελ θων ο ε σπο της κα θει ει ει λε το ον δρα α κο ο ο ον τα και α να παυ σιν η µιν ε ε ε δω ρη η σα α α α το προς αυ τον ου ουν βο η η η η σω ω ω ω µεν φει σαι Σω τηρ και ου ους προ ο ο σε ε λα α α βου µε τα των ε κλε κτω ων σου α να παυ σον ω ως φι λα α αν θρω ω ω ω πος αὶ νῦν... Θεοτοκίον Ὅλην ἀποθέμενοι 63

64 Ὤφθης ἐνδιαίτημα, θεοπρεπὲς Παναγία, καὶ Θεὸν ἐχώρησας, καὶ Θεὸν ἐγέννησας ἀπειρόγαμε, καὶ βροτοῖς ὁρώμενον, ἐν δυσὶν οὐσίαις, ἐν μιᾷ δὲ ὑποστάσει ἁγνή, αὐτὸν δυσώπησον, τὸν μονογενῆ καὶ πρωτότοκον, τὸν σὲ παρθένον ἄμωμον καὶ μετὰ τὸν τόκον φυλάξαντα, ψυχὰς ἀναπαῦσαι, τῶν πίστει κοιμηθέντων ἐν φωτί, ἐν ἀκηράτῳ φαιδρότητι, καὶ μακαριότητι. 64

65 Πληρωθέντων τῶν ἀποστίχων ὁ ἱερεὺς λέγει. Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογείσθαι τῷ υρίῳ, καὶ ψάλλειν τῷ ὀνόματί σου Ὕψιστε, τοῦ ἀναγγέλλειν τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός σου, καὶ τὴν ἀλήθειάν σου κατὰ νύκτα. Ἀναγνώστης: Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ γ ) όξα... αὶ νῦν... Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. ύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν, έσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. ύριε, ἐλέησον, ύριε, ἐλέησον, ύριε, ἐλέησον. όξα... αὶ νῦν... Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι 65

66 ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἱερεύς: Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία... Ἦχον Γα Γ Ο βα θει σο φι ας φι λαν θρω πως παν τα οι κο νο µων και το συµ φε ρον πα σιν α πο νε µων µο νε δη µι ουρ γε α να παυ σον υ ρι ε τας ψυ χας τω ων δου λω ων σου εν σοι γαρτην ελ πι δα α νε θεν το τω ποι η τη και πλα στη και Θε ε ω η η µω ω ω ω ω ω ων Γ ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ µα τι 66

67 Γ αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι Γ Σε και ω νων α µην τει χος και λι µε να ε χο µεν και πρε σβυν ευ προ σδε κτον προς ον ε τε κες Θε ον Θε ο το κε α νυµ φευ τε των πι στων η σω τη ρι α α α α 67

68 Εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν ΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος Νη Ν Μ υ Ν ρι ε ε λε ε η σον υ Ν ρι ε ε λε ε ε η σον Ν υ ρι ε ε λε ε ε η σον υρι ε ε λε ε ε η σον Π Ν υ ρι ε Ν ε Μ λε ε ε η σον Ν Μ υ ρι ε Ν ε λε ε ε ε η σον υ Ν υ ρι ε ε λε ε ε η η σον ρι ε ε ε λε ε ε η η σον υ ρι ε ε λε η η σον 68

69 Μ Ν υ ρι ε ε ε λε η σο ο ον Π υ Ν ρι ε ε λε ε η σον υ Γ υ υ ρι ε ε λε ε ε η σον ρι ε ε λε η σον ρι ε ε λε η σον Γ Ν υ ρι ε ε Π λε η σον υ Ν ρι ε ε λε ε η σον Ν υ Ν ρι ε ε λε ε ε η σον Σοι υ ρι ε 69

70 Ἀντίφωνον α Ἦχος ι Α µη ην Στιχ. α Α γα θον το ε ξο µο λο γει σθαι τω υ ρι ω και ψαλ λειν τω ο νο µα τι σου Υ ψι στε Ταις πρε σβει αις της Θε ο το κου Σω τερ σω σον η µας Στιχ. β Του α ναγ γε λειν τω πρω ι το ε λε ος σου και την α λη θει αν σου κα τα νυ κτα Ταις πρε σβει αις της Θε ο το κου Σω 70

71 τερ σω σον η µας Στιχ. δ Ο τι ευ φρα νας µε υ ρι ε εν τοις ποι η µα σι σου και εν τοις ερ γοις των χει ρων σου α γαλ λι α σο µαι Ταις πρε σβει αις της Θε ο το κου Σω τερ σω σον η µας Στιχ. δ Ο τι ευ θυς υ ρι ος ο Θε ος η µων και ουκ ε στιν α δι κι α εν αυ τω Ταις πρε σβει αις της Θε ο το κου Σω 71

72 τερ σω σον η µας όξα Πατρὶ...αὶ νῦν... Το τελευταίον. Ταις πρε σβει αις της Θε ο το ο κου Σω τερ σω σον η µα α ας Ἀντίφωνο Β Ἦχος ι Α Στιχ. α µη ην Γ Ο υ ρι ος ε βα σι λευ σεν ευ πρε πει αν ε νε δυ σα το ε νε δυ σα το υ ρι ος δυ να µιν και πε ρι ε ζω σα το Β Πρε σβει αις των α γι ων σου 72 σω σον η

73 µας υ ρι ε Στιχ. β Γ αι γαρ ε στε ρε ω σε την οι ου µε νην η τις ου σα λευ θη σε ται Β Πρε σβει αις των α γι ων σου σω σον η µας υ ρι ε Στιχ. γ Θαυ µα στοι οι µε τε ω ρι σµοι της θα λασ σης θαυ µα στος εν υ ψη λοις ο υ ρι ος Β Πρε σβει αις των α γι ων σου σω σον η µας υ ρι ε 73

74 Στιχ. δ Γ Τα µαρ τυ ρι α σου ε πι στω θη σαν σφο δρα τω οι κω σου πρε πει α γι α σµα υ ρι ε εις µα κρο τη τα η µε ρων Β Πρε σβει αις των α γι ων σου σω σον η µας υ ρι ε Μ ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ µα τι Μ Γ Β αι νυν και α ει και εις τους αι αι ω νας των αι Μ αι ω νων Α µην Ο µο νο γε νης Υι ος και 74 Λο γος

75 Β του Θε ου α θα Μ να τος υ πα α α αρ χων Β και κα τα δε ξα µε νος δι α την η µε Γ τε ραν σω τη ρι ι αν σαρ κω θη η Β ναι εκ της Α γι ας Θε ο το κου και α Β ει παρ θε νου Μα ρι ας α Μ τρε ε πτως εν Γ αν θρω πη σας σταυ ρω θεις Ν τε Χρι στε Μ ο Θε ος θα να α τω ω θα να τον πα τη σας Μ ει εις ων της Α γι ας Τρι α δος συν Β δο ξα ζο ο µε νος τω Πα τρι και Μ τω Γ Α γι ω Πνευ µα τι σω σον η µα α ας 75

76 Ἀντίφωνο Γ Στιχ. α Γ ευ Ἦχος ι τε α γαλ λι α σω µε θα τω υ ρι ω α λα λα ξω µεν τω Θε ω τω Σω τη ρι η µων Σω σον η µα ας Υι ε Θε ου ο εν Α γι οις θαυ µα στος ψαλ λον τας Σοι αλ λη λου ι Στιχ. β Γ α Προ φθα σω µεν το προ σω πον αυ του εν ε ξο µο λο γη σει και εν ψαλ µοις α λα λα ξω µεν αυ τω Σω σον η µα ας Υι ε Θε ου ο 76

77 εν Α γι οις θαυ µα στος ψαλ λον τας Σοι αλ λη λου ι α Στιχ. γ Ο τι Θε ος µε γας υ ρι ος και βα σι λευς µε γας ε πι πα σαν την γην Σω σον η µα ας Υι ε Θε ου ο εν Α γι οις θαυ µα στος ψαλ λον τας Σοι αλ λη λου ι α α α α Εἰσοδικό ευ τε προ σκυ νη σω µεν και προ σπε σω µεν Χρι στω Σω σον η µα ας Υι ε Θε ου ο εν Α γι οις θαυ µα στος ψαλ λον τας 77

78 Σοι αλ λη λου ι α Ἀπολυτίκιον Ἦχον Γα Γ Ο βα θει σο φι ας φι λαν θρω πως παν τα οι κο νο µων και το συµ φε ρον πα σιν α πο νε µων µο νε δη µι ουρ γε α να παυ σον υ ρι ε τας ψυ χας τω ων δου λω ων σου εν σοι γαρτην ελ πι δα α νε θεν το τω ποι η τη και πλα στη και Θε ε ω η η µω ω ω ω ω ω ων Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναού. 78

79 Ὁσάκις τελεῖται µνηµόσυνον, πρό του Ἀπολυτικίου τοῦ Ναοῦ ψάλλεται τὸ παρόν Ἦχος Γα Μνη σθη τι υ ρι ε ως α γα θος τω ων δου λω ων σου και ο σα εν βι ω η µαρ τον συ υγ χω ρη η σον ου δεις γαρ α να µαρ τη τος ει µη συ ο δυ υ να µε ε νος και τοις µε τα στα σει δου ναι την α α να πα αυ σιν 79

80 Ν οντάκιον τῶν εκοιµηµένων. Ἦχος Νη Με τα α α των Α γι ων α να α α παυ σον Χρι ι στε ε ε ε τας ψυ υ χα ας τωνδου ου ου ου ου λω ω ω ων σου ε ε εν θα ουκ ε στι ι πο ο ο νος ου λυ υ υ πη ου στε ε ε ναγ µο ο ος αλ λα α α ζω η η η α α α α τε ε λε ε ε ε ευ τη η η η το ο ο ο ο ο ος 80

81 Ἦχος ι. Α µην Α α γι ος ο Θε ε ος Α α γι ος ι σχυ υ ρος Α α γι ι ος α θα α να α α α τος ε λε η σον η η µας Α γι ος ο Θε ος Α γι ος ι σχυ ρος Α γι ι ος α θα α να τος ε λε η (ίς) σον η η µας ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ µα τι αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α µην 81

82 Α γι ι ος α θα α να τος ε λε η σον η η µας υ να µις Α α γι ος ο Θε ε ος Α α γι ος ι σχυ υ ρος Α γι ι ος α θα α να α α α τος ε λε η σον η µα α ας 82

83 ΑΠΟΣΤΟΛΙΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ Προκείμενον Ἦχος πλ. β' Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται. Στίχ. Πρὸς σὲ ύριε κεκράξομαι, ὁ Θεός μου. Πρὸς Θεσσαλονικεὶς Α' Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα (εφ ' 13-17) Ἀδελφοί, οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν περὶ τῶν κεκοιμημένων, ἵνα μὴ λυπῆσθε, καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. Εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανε καὶ ἀνέστη, οὕτω καὶ ὁ Θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ. Τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ υρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι, εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ υρίου, οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας, ὅτι αὐτὸς ὁ ύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ Ἀρχαγγέλου, καὶ ἐν σάλπιγγι Θεοῦ, καταβήσεται ἀπ' οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον, ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι, ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις, εἰς ἀπάντησιν τοῦ υρίου εἰς ἀέρα, καὶ οὕτω πάντοτε σὺν υρίῳ ἐσόμεθα. 83

84 Ἀλληλούϊα Ἦχος πλ. β' Μακάριοι, οὓς ἐξελέξω, καὶ προσελάβου. Στίχ. αὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. 84

85 οινωνικόν. Τῷ Σαββάτῳ Ἦχος Πα Π Μ Ν Nε Μα Π κα α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α α ρι ι ι ι ι ι ι ι µα κα α α α Μ Π ρι ι οι οι οι οι ου ου ου ου ου ους ε ε ε ε ους ε ε ξε λε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ξε λε ε ε ε Μ Π Μ Π ε ε ξω ω ω ω και αι αι αι προ σε ε λα α βου υ υ υ υ ρι ι ι ε και το µνη µο ο Ν Π ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο 85

86 ο ο ο συ το µνη µο συ υ υ νο ο ο Μ Π ο ο ον αυ τω ω ω ων εις γε ε ε νε Μ ε ε εις γε Π νε α α α α α α α α αν και αι αι αι αι αι αι αι αι αι αι γε Μ Π ε ε ε νε ε α α α αν Αλ λη λου ου ου ι ι ι α α α α α α α α 86

87 Μετά τήν Θεία οινωνία Ἦχον Γα Γ Ο βα θει σο φι ας φι λαν θρω πως παν τα οι κο νο µων και το συµ φε ρον πα σιν α πο νε µων µο νε δη µι ουρ γε α να παυ σον υ ρι ε τας ψυ χας τω ων δου λω ων σου εν σοι γαρτην ελ πι δα α νε θεν το τω ποι η τη και πλα στη και Θε ε ω η η µω ω ω ω ω ω ων Εἰς τό Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί Ἦχος ι Α µην α µην α µην εις α φε σιν α µαρ τι ων και εις ζω ην αι ω ω 87

88 νι ον Πλη ρω θη τω το στο µα η µων αι νε σε ως σου υ ρι ε ο πως υ µνη σω µεν την δο ο ξαν σου ο τι η ξι ω σας η µας των α γι ων σου µε τα σχειν µυ στη ρι ι ι ι ων τη ρη σον η µας εν τω σω α γι α σµω ο λην την η µε ραν µε λε ταν την δι και ο συ νην σου Αλ λη λου ι α Αλ λη λου ι α Αλ λη λου ου ι α α α 88

89 Εἴη τό ὄνοµα... Μ Ἦχος ι Α α µην Ει η το ο Β νο µα υ ρι ου ευ λο γη µε νος α ως του αι ω νος ( ίς ) πο του νυν και ε Το ο νο µα υ ρι ου ει η ευ λο γη µε ε νον α πο του νυν και ε ως του αι ω ω ω νο ο ος 89

90 Β Μετά Πνευµάτων... Με τα πνευ µα α των δι και ων τε τε λει ω µε νων τας ψυ χας των δου λων σου Σω ω τερ α να παυ σον φυλ λα α των αυ τας εις την µα κα ρι αν ζω ην την πα ρα σοι φι λαν θρω πε Β Εις την κα τα παυ σιν σου υ ρι ε ο που παν τες οι Α γι οι σου α να παυ ον ται α να πα αυ σον και τας ψυ χας των δου λων σου ο τι µο νος υ παρ χεις α θα να τος ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω 90

91 Πνευ µα τι Συ ει ο Θε ος η µων ο κα τα βας εις α δην και τας ο δυ νας λυ σας των πε πε δη µε νων αυ τος και τας ψυ χας των δου λων σου Σω ω τερ α να παυ σον αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α µην Η µο ο νη α γνη και α χραν τος Παρ θε νος η Θε ον α φρα στως κυ η σα α σα πρε σβευ ε υ πε ερ του ε λε η θη ναι και συγ χω ρη θη ναι τας ψυ χας των δου λων 91

92 σου ου ου ου Αἰωνία ἡ µνήµη... Π Π Αι ω νι α η µνη Μ η η µη αι Π ω νι α η µνη η η µη αι ω νι α αυ των η µνη η η µη Ἦχος γ Αι ω νι α η µνη η η µη αι ω νι α η µνη η η µη αι ω νι α αυ των ων η µνη µη Ἦχος Αι Π ω νι α η µνη Μ η η µη αι ω νι α η µνη η η µη αι 92 ω νι α αυ

93 των η µνη η η µη Ἦχος πλ. α ἐναρµόνιος Αι ω νι α η µνη η η µη αι ω νι α η µνη η η η η µη αι ω νι α η µνη η µη αυ των Τόν Εὐλογούντα... Τον ευ λο γου ου ουν τα και α γι ι α ζον τα η µας υ ρι ε φυ λατ τε ει ει εις πολ λα ε ε τη η η 93

94 Ἡ Μεταφορὰ ειµένων - αλλιτεχνικὴ ἐπιµέλεια ἔγινε µὲ τὸ πρόγραµµα «Μελωδός» τοῦ κ. Σάββα Παπαδόπουλου ἀπὸ τὸν Βασίλειο ιαµηλίδη Ἱεροψάλτη στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου ουλούρας Βέροιας. 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 Ἡ Μεταφορὰ ειµένων - αλλιτεχνικὴ ἐπιµέλεια ἔγινε µὲ τὸ πρόγραµµα «Μελωδός» τοῦ κ. Σάββα Παπαδόπουλου ἀπὸ τὸν Βασίλειο ιαµηλίδη Ἱεροψάλτη στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου ουλούρας Βέροιας. 99

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. 14-08-2015 ΕΣΠΕΡΑΣ Προεόρτια τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, καὶ μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Μιχαίου. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΦΟΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ψαλμὸς ρμβ (142) Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η Γα η µιν

Διαβάστε περισσότερα

30-05-2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

30-05-2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Τῌ Λ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 (Ψυχοσάββατον πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς). Πάντων τῶν ἀπ αἰῶνος κεκοιµηµένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, καὶ Μνήµη τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡµῶν Ἰσαακίου, Ἡγουµένου τῆς Μονῆς τῶν αλµάτων. ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Τῌ ΙΔ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (Ψυχοσάββατον πρὸ τῆς Ἀπόκρεω). άντων τῶν ἀπ αἰῶνος κεκοιµηµένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, καὶ Μνήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Αὐξεντίου. ΤΗΝ ΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΕΡΙΝΟΝ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΡΟΣ ΙΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΟΡΘΡΟΣ ΙΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΟΡΘΡΟΣ Ι ΟΕΒΡΙΟΥ 2014 αρασκευή 14 οεµβρίου 2014 νήµη τοῦ Ἁγίου καὶ πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου, καὶ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου εγαλοµάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ ἐξ Ὕδρας, τοῦ ἀθλήσαντος ἐν ἔτει 1800 ἐν τῇ νήσῳ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

28-07- ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 28-07- ΕΣΠΕΡΑΣ

28-07- ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 28-07- ΕΣΠΕΡΑΣ 28-07- ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΑΛΑΝΤΟΥ 28-07- ΕΣΕΡΑΣ νήμη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ ιακόνων ροχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος καὶ αρμενᾶ, καὶ τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Εἰρήνης τῆς ἀσκησάσης ἐν τῇ μονῇ τοῦ Χρυσοβαλάντου.

Διαβάστε περισσότερα

ει εις πο ο ολ λα α α α Μ ε τη η η η Δε ε ε

ει εις πο ο ολ λα α α α Μ ε τη η η η Δε ε ε 26-07-2015 ΕΑΣ ΕΣΕΡΙΟΣ ΑΙΑΣ ΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 26-07-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Η ΑΤΘΑΙΟΥ. ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΕΣΕΡΑΣ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἱεροµάρτυρος Ἑρµολάου, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἑρµίππου καὶ Ἑρµοκράτους, καὶ τῆς Ἁγίας Ὁσιοµάρτυρος αρασκευῆς.

Διαβάστε περισσότερα

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ

15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ 15-02-2015 ΗΧΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ 15-02-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΟΚΡΕΩ νήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίµου. Ἦχος γ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα

Διαβάστε περισσότερα

13-09-2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ

13-09-2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ 13-09-2015 Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΕΡΑΣ Μνήμη τῶν ἐγκαινίων τῆς ἁγίας τοῦ Χριστοῦ ἡμῶν Ἀναστάσεως, καὶ ροεόρτια τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, καὶ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Κορνηλίου τοῦ Ἑκατοντάρχου. Εὐλογητὸς

Διαβάστε περισσότερα

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

15-03-2015 Γ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 15-03-2015 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ 15-03-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΡΟΣΚΥΗΣΕΩΣ νήµη τῶν Ἁγίων αρτύρων, Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ζ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν Θ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

Διαβάστε περισσότερα

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α

ει εις πο ο ολ λα α α α ε τη η η η Δε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο ο τα α α α ΕΕΜΒΡΙΟΣ ΙΒ ΕΣΕΡΙΟΣ 12 εκεµβρίου Σπυρίδωνος Τριµυθοῦντος τοῦ θαυµατουργοῦ ( 348). Ιωάννου ὁσίου, ἐπισκόπου Ζιχνῶν ( 1333). Εἰς τὸν Ἐσπερινόν. Β Ει Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι ει εις πο ο ολ λα

Διαβάστε περισσότερα

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν. εῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

18-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ. ε τη η η η Δε ε ε

18-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ. ε τη η η η Δε ε ε 18-01-2015 ΕΑΣ ΕΣΕΡΙΟΣ ΙΒ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ 18-01-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΛΟΥΚΑ ΕΙΣ ΤΟ ΕΣΕΡΙΟ νήµη τῶν ἐν Ἁγίοις ατέρων ἡµῶν, καὶ µεγάλων Ἀρχιεπισκόπων Ἀλεξανδρείας, Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου. Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

α α ας και στο ος α νε να α τω

α α ας και στο ος α νε να α τω 02-05-2015 Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῶν υροφόρων. Ἡ ἀνακοµιδὴ τῶν λειψάνων Ἀθανασίου τοῦ εγάλου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Ἦχος Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. α

Διαβάστε περισσότερα

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ.

20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως. ει εις πο ο ολ λα α α α Μ. 20-07-2014 ΕΣΕΡΙΟΣ 20-07-2014 ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΣΕΡΑΣ Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου. Ἦχος πλ.α Εἰς τὴν Εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως Ἦχος ι Β Ει ει εις πο ο ολ λα α α α Μ α α α α α α Μ α α α α ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε τη η η

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 08-03-2015 Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΗΣΤΕΙΩ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΑΑ ΑΡΧΙΕΙΣΚΟΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗΣ νήµη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡµῶν Θεοφυλάκτου, Ἐπισκόπου ικοµηδείας. Ἦχος πλ.β Ἑωθινόν στ Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 31-05-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἑρµείου. Τῶ Σαββάτω ἑσπέρας Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ & ΛΕΙΤ. Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ & ΛΕΙΤ. Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΕΓΑΛΗΣ ΕΤΗΣ & ΛΕΙΤ.. ΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΕΡΙΝΟΝ ΕΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΓΑΛΟΥ ΑΣΙΛΕΙΟΥ (Τελεῖται συνήθως.έμπτη πρωΐ) ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογημένη ἡ ασιλεία τοῦ ατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου νεύματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ Ὁ πρῶτος τῇ τάξει τῶν Ἱερέων Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀναγνώστης: Ἀμήν. Ἱερεύς: Δόξα σοι ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι. ασιλεῦ Οὐράνιε, αράκλητε, τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Ορθροσ Σαββατου ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 6 (ΜΕ ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ)

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Ορθροσ Σαββατου ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 6 (ΜΕ ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ) ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 6 Ορθροσ Σαββατου (ΜΕ ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ) Γεωργιος Καραγιαννακησ Πρωτοψαλτης Καθηγητησ Βυζαντινησ Μουσικησ Ορθρος Σαββατου (Θεοσ Κυριοσ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Ορθροσ Σαββατου ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 7 (ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ)

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ. Ορθροσ Σαββατου ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 7 (ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ) ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟΜΟΣ 7 Ορθροσ Σαββατου (ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ) Γεωργιος Καραγιαννακησ Πρωτοψαλτης Καθηγητησ Βυζαντινησ Μουσικησ Ορθρος Σαββατου (Αλληλουια)

Διαβάστε περισσότερα