ΤΙ-ΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΚΤΑ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Π. ΓEPMANOY~ ΚΑΛΛΙΝΊΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΧΗ, Σχολάρχου Κ:.<λαμ.ων. Ε Κ ΤΗΣ 'ΠΓfOΓl)AΦHΣ ΠΕΤΡΟΙΟ ΜΑ.ΝΤΖΔ.ΡΑ..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙ-ΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΚΤΑ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Π. ΓEPMANOY~ ΚΑΛΛΙΝΊΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΧΗ, Σχολάρχου Κ:.<λαμ.ων. Ε Κ ΤΗΣ 'ΠΓfOΓl)AΦHΣ ΠΕΤΡΟΙΟ ΜΑ.ΝΤΖΔ.ΡΑ.."

Transcript

1 ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΙ-ΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, :Απο το 18'2. 0 μέχρι ~OU 1823, ΣΥΓΓΡΑΦΕΚΤΑ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Π. ΠΑΤΡΩΝ ΓEPMANOY~ Κ α, Έ Υ. θ L θ ό 11. ε ν α Πα'ρ α. τ ο U κ u Ρ ί ο u ΚΑΛΛΙΝΊΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΧΗ, Σχολάρχου Κ:.<λαμ.ων. Ι.1 '. Ε Κ ΤΗΣ 'ΠΓfOΓl)AΦHΣ ΠΕΤΡΟΙΟ ΜΑ.ΝΤΖΔ.ΡΑ..JΩΙ Ο.λΟΣ l'iιέκλ ΑΡ ΙΘ;

2 IΏΟ1'ΙΝΙ-ΙΝΙΑΤ Α Τ ή ς χ α τ d τ Ο ϋ Τ v Ρ ά Ο V τ U) 11 Έ λ λ ή v ω 11 ι Ο π λ Ο φ Ο Ρ ί α ς. 1ί α ί τ ι ν ω ν Π 0- λ ι τ ι χ ω 11.Σ v μ β ε β η 1ί ό τ ω 11 έ 11 n ε λ 0- r.01lvήcr 6) 1ίατα την πρώτην τή) d ι ο ι χ ή cr ε ω ς Π ε Ρ ί Ο δ ο v. \ Τ ο Ι Εnη ιι ικ ~ Iι"Ε Jvο" α'φ': ι5πiχυψε ν ε;;.ου 6'άρ- 6αρον και σκλη~ό,ατον ζ υ Υ J ν Τ ης Όθωμαι ι ική ς ~υ(jαιιv ίαι;.,ν '. " } θ 'λλ" - '; ~σrερη θ η ο χ, μαιιον τηιι. EU 'ριαν του, α α και Τ.υν Ειδοι; μα θ ήa~ως, και κατιίιιτησ8 να μή γι ι ωρι'ζ!} ούο'ε τήν πάτριόll ΤΟυ γ λ ώσσαν, Εκτος 6λ/γωυ Τl1,ώυ πετ.αιοευμει ι ωυ, vποu κατά καιρηυς ηκμασαιι, τών ΟΤ.οίων τα Συγγ(Jάμματ α μαρτ υ ροίιlη τήιι Εις τας μσιjιiσε:ς πr;όσδόν τ ιι ς" Και ;{τον ε'ιιδεχόμενον nχ JκλείΨ? O"lJ}.ou άπα τό 'Έθυος ή Έυ.ηνική Γλ ωσσα, έαίι δεiι τιί υ δι ΕΌ ωζεν Τι' Έχχ},ησία, t'\,, ~..,_. ' sr(ju, Ι/ΙΙ οφε". εται και κατα τ ου το ευ γνωιι cι σ υl ι η. ll(jo. δ ε τον 1 Η ' Λιώl ' α αρχησαν οι 'ΈλJ.ηl ' Eς vd a vακ~πτωσι, και να α'ι ' ακαλω σ ι τας T.QoyoVIxd r; ΜrιΙ:σα" ώση ειιθμηδόν έξηr.λώθη εις πολ λ ά με'ρη της Έλλάδος ή παρά όοσις των ε'υκιικλίων Μαθηματων, και τα φωrα τ ης μαθ ιίσcως διεδιί θησαν ιις π ο λλους, ύ' ΤΕ οϊ Ο ΕλληΙΙΕΙ;, πεφωrιaμivοι ~T.ωσoϊίν,?jσθ άι 'θησαν 6'a (J ιjh e ov.ον ζυγον, "σι έ νθυμού μειιοι την Π(Jοπαruρ ο,,;v ι υυεί 'Η C:t', ές/ναζον εαθ έω ; Plj δυυάμcι'oι να τον απο:εινά!ω a ι' OtJ" αι Μοvar;xiae της Eιlρι,;πηι;, ώφeλo~μeναι Εις τrcσυμ φέ(jοιτ ά τ :ι: i κ της baρcaqόrητος και άμaθ~ίας της 'ΟθωμαΙ ' Ι Κ 1t Ι; Δυ ναστιι aς. ιjπιeaaπiζο v rα 'r11 11 δ:παe! ι ν του ΙζeJrο~ o~ ' Ι

3 του xal δεν [σ ιιγχ~~ oιν ι, α iιοχ)ηθιί ή dκεeαιότη,,ο υ. Ή ΠE), O :ΤόI ΙV η σo ς έ Τοα!'/:;η ;::;α;, έλ r.ίξ uισα ιις τή'll vποσχημi"r; v ~::E{ ι ά σ T:ι(!ιυ τ ης ~Ρ:ιJσGiας ) 11ft' τυ τ ι i:;o- 1,/μόΙ, ';ν ΌιJωμ c::l, ι κήv δ ύ;'αμι ι ', αλί.', α'φ ' ιj τα [δια σι' μ - ~ '1> ' ' ' 1 ", φ i!/ulι rα τ ι,> ωσσιας Εμο '!φω Ι 'ί σαν κα;α τ ον aaor.ovrij;, "ο' cl e~i ' EVOE μεrα,;cuv Ό ι Ι ωμω, ωl" υι J!fi, οτ.οlινήσιοι {';ικα r α},~ι''f θ ι;σαv μ 'ε 1 ci; >.ε : ας κ αι α.' υ:τά (μ ; ου, λέ!ιις -,,,' ~' - Τ ' τ ης αμ 'ηrι r Ηα, Ε ις ';,'iv υ ι ακ~' ι ι;ιlι τ ωυ Ι ' fαl'1'ωι, τ ο ι ' " οί" τ ινε;, α φ' ; iφrji IeιaO 'V και α'l;:μα),ω, ι c αll r. o).},o tj; Ε;' αι - - ", θ' ~ ), '..' - τω ιι, Τ Ου '; A (j l!;{j U; κα ι::: ε ~ α _OV tl '; ζ ι }' UV c;(!ρυrε~ ο v το υ. r. :;ω r ο ι " ίκ;ο; %'ΙΙ '(~ΙΙ κα;α ' IIiQo:; 1\ α;;ιταια ι' ωv, οί ' τ.η; μ Ε ύλιγ / στου; α ιθ ~ C:Ι ::συ; ;; C~ j φ::~άμε J-IUΙ ιι, τα ην~η ώ, λrισrα l, και αυ.α ;cι:r αύ σ rω; σ;: Ε )'; ΙΙ r. ο),ι μ αύμ ε ιιοι Κ α ι :r.o-. λεμ.οu J ι r~; τ ο ύ, ΊΌύρ ~oι ι ς, O ti"~e'jro re ~::E -:α' ; ησαυ ί:i~ς Τ ljv Ε ξ ο υσ:α ν τ οι ' ς, T oι ι, ~ τ ι,1 J 'a:r.tran2io L :::ΕςΙΗρ έ ι;ω. ;ο "01 ιις τα μ έ~ ' η τ~ς 'H ;;ε(~oι', τι.; fi"α{i'αl ' ι'c:ς, τ~.; nοιωrι'σ ς, 1 ης Θισ σ cιί,ιa ς %α ; Μ α"εδυl, ι'α ;, ι.ί ΤLl -~ζ 7.0λ}, ά%ις κατ α και (' 9 J ς {Stιζαv α'ιέ:r.αιι'οιl :d, ' J~Eicv ε ; α l τιόιι τωιι "cr<rδ ι ω;ι οl ' :ω,ι auroj; Όι Ιωμα: ω;ι. Μαλι ς ΠΕ(!Ι τα riar;, ου Ι Η' Αι'ώ"ο; αllειράι η cr %'ολμ η~o; a"'hj, ΙΡ,ι:)'α, (;J ι ομα ~ όμfl ' Ο;, α';;;(~ τό HE).E;iL'OV Τ~ζ ΘΕ σσ αλία;, OιJTις icτ Oxa'Gl ' IJ " ά εί ' σ r.ει'( ~ }'Ε; ' ι κ (;; ς Εις τ α' 'Έθν ος τωιι Έλl. ι>ων το υ έ: ' Οουσ ια σμ ύ ν τη ς δ},εr θeρία,. "υι lr.c'rl'xe 1 ι α Εφλ;ιυ σ!] πολλοι:; κα ι i) I },E;ιfOJ, μ ~θ' εαυτού σι '/ιφω l' ο υ ; ει; : 0 ύ1.ι'δ/ου, τ υ υ. οίόν i a ~VeεO E ΠΕ- (!t τηζ %α:α μ ~ιlo; εί'; -:Ι;; O~,τp τ ιί:) ιί; -,.. \ Ι τ υυ τι :ΙΙtI'Ι 'ιι υ ι ;;α, 'ασ τα σ ιως, κ α ι Π El;!ιφ E ~Oμ ό':, η Τ ~; 1: ι'"ω::η ~, Εφ α l- ; ά ;'6<0, - α %0 %'0(' TULTO ύ:τι;, ασ:rιοιιι μ:α ; Εuqω :τ αϊ"ης Jv- 2/ά: μ ιω;. Αλλ α τ έ λ ο ς :;ci, τ ων άl ' α;,αλύt!-ασ α τ ~ τ οιι,ϋ10)! ή Λ ουσ τ ριαυ.ιί Ωιοι ' κ ησ ι " r.c: ~iaωχι 'V α ι' τίν τε ;, α ' (XIl lj'; τι νά,.jr.q QO ~' Τ ΟΌ Εις τα; τιι{α l'i'α,χ ; 1., :"{'α, τω /! Όeω μ.: l ' ωl', 1) 4O Ι I I E; τού. xa: J": :;:r!cι'v.

4 Κ«ι ιιj:::ιι μ~l 'O : cf!ίμvησ:ο ι dπ~'θj: " V ' ο' δι Jπ,~ ~Ί"υ. i ερ ια; σ:r. n'θη' rι δεν i οόiοθη ΕΙ ι; τά, καqδίας τωv ' Ελλήνων, c' λλά (J.E!rl. xa tr:qv τινα το'ν ά' Εξω:r.ύ~ηοaν ΟΕλ),1)Ι'έ, τιν,ς, "Ρ δ ' ;Ο ~ 1.., 6 ".,., ει, 'TιV ω σ σιαν ι ατριου., τε.;, α/τιι 'Ε, cou1l Eaav ο ν Ηοος 4; ('.,, "".,. -.ιι Εταιρι'α;,,,'. Τ1;1Ι υ;;οιαρ ~ιoη)' a )'oν, οπ ο υ, η!l'ω~ισctν,. χ ο ν:aς 1Ζ1 ' είμα φιi.ελεύθερυι l, ;ία; δια μiσοu Λπεσταλμί. ι'ωv εί, δ ι ά 'POQ Cl μέψι τ ης Έ).,).άδο ι; σι)], ήι 'ωσαν ιίς τόν σκο;;όν TGUrOV it;rat'rat; σχεδ ό1l τους Π{Jοκρίτοuς χaί αρί. (ίτ ο υς τω~ ΈΗή ν ων. και μάλ.ιστα οι; τι/ν ΠΙΙ.9πό1lvησοv oυ 3 ~;; των Ε;;ισημων ~1.f!ΧΙΕf!ό ων, και Π ρo~σ :ωτων, χα, λοιτ.ωυ Π ρ')"/.~ι'rωv, f,ueil'ejj α'μύητοι;, 'fj δ~ ΠE'.!~ τούτυυ ΚαΤΙ; 'Χ'ι' σι, I;v τοιαύτη. ΕΊχον τ, τ d,ιμ!ι'uu, τ ρc,; Γ.α Ρ μfιύ" Τ υ'ν μ ~ V Q 1 10μά~ΟI ' jε' των Συ. '. 'δ'" 'ι 'δ' - Π ', σ~lι'μc l ' ω Ί Τοι' c των ε ρc ωι', τον Ε των οιμcιιων' χαl f't "ς'.. ~. ι.τ ' ~ Ικα σ τοι; ΤΙ,υ;-ων Ηχευ ιυιαιr ερoll Tf!J:r.OIl Ι\.aτιιχησιως,,. φο,,'ιαστικωv Γρ cψματωl', Χαι :'Ξημείωl l, διάη Χ6ιροl. ομ:ων xc:; δ. C λέ;ιώ ν rti'c,;v, Και εις ptv τύυ πρωτον Βα ΙΙμυν,Ι. σιί,.αυο:ι rut"; χυδαιόυ; κ αι α'παιδ ε ύτου.' ιίς δε τάν ΟΙ ruv, 6';:;Ι(lI;μηri!!~uς χα; :r;eiqav έ'χαιιτ α; Π{Jσγμάτωv',;ς δε.υ υ r' ιjί. Ι)' υ ι ΤΙtt. ~ίoιίxoη σ αυ ' ιιί t';-)lκτύτερ ο ι, "αί ο. al i"cetv ειr.1.ωρliσσll~ε ' εί, τα τη, Έται{οίας πρά)ψατα. EixIJ" δέ χαι vu'ω;; λί..αυς Βαθμιιύ ; r1icr το ύ, Κaπι ravaib" και ;παλίήλο υ, των' και ο: μευ πρωτοι ω l 'ομά ( οιιτυ Aeχηγυι τω)) ~1:pι~ρωμέ!' ωll, υί δι, ;1ιΡιεΓ/ωμέ1ΙΟΙ, τα δε σημtίι:r των '/.ατω7ί~ ω Βαθμων ~;,υι:,?ιζoii ο: τ ων ά ι ω τ; ρω, ούχ, δέ 1(αι α' l ατ.αλιν. Ή δ.! είοα, ω)'ή ιί.:; έ'υ α ~'κ α σ το1l τoιjτων ΤfuJJ nα J μfuv i}.il'eto δι ~ ::oλλ~, έ; Ετάι1Εω ς, ωστι ΕΙ, τ~ν (j'.,,,. ~ ' ~I δ 'ό ' και )' ΒαlΙμ ο ν ηnαv ιχαναι η υε~ αι ιωqισμ cvaι ια τηυ Ε'έταα. ν και δoxtμlίν του εζοσυομέι ' ου, σστι, μιrα 't,' ~,.,.,"J' t ' " ΙΙΙ λ,, }ΙΙ ει σαγω)' Ι} I' όόυνα;ο ι'α ιιaα,,;ι και a υ Τ Ο; σ,,011 κα τ" tr:1i έφ~!ίjς τρ';πυν. Ό Κ a τηχων, άφ υυ υ, άμ~αυι II {υοριινν ~};υ ~:.όaxεσιν.naea ruii Κατηχουμίιιου πιeι τη, δια"υ.

5 λάl~ω, 'rou μυστη~ι'oυ rovrnv, το όπο;'ον η"το! ι ή E),. υ~ θιρία τη, IlατρίιJ o., ίοιδεν ιl, αυτύν t)l)l~ αφον τ ότι Έφοδιαστικον, n)ν Κατήχησιν, Και τα ΣημΕία δια xaqah ή eωv τιl, ων ά)'l 'ώσ των ιί. τους αμuήrοιις, Ί ~qων λl)'ομ.! "ων, και ~},JPbOV'V ίπιστολl:ν παq" τοϋ Κατηχοι μιί'ου iπιυ~αφομ ivηv ιις ;v ύπ ο ιοl 'δήτοοτε ;1 ιc>μ σ, ιν t Ιδηλοποίιι rrjv r.αl~ίq'α, ήλικίaυ και f:rrdnιs), μod ΤΟΙ ', χαί n;1' χρηματικl;υ Τοοσότητα, ~πoϋ ΠQοαψ'i'ται να rlv V6tu:pErι?l ιί,, "Εθ.." "Ι, \, ~'... ΤΟ i.'0;, χαι fvtxaqarrev ΕΙ, αυτην και ουω rιημι,r, ότοοιαδlιποn έ60υληυ, 16 μίιι Ει', τα, drxu'. της ;Τοιςολη.;, τύ δι ΕΙ, το τε'λο" Ν Ι:;ν το piv To~ω;oν ;τον α)'ιι ω ιιτον ολως διιlλoυ ιι; άλλον το ' ά, το δε διύτεrι oν μετιχειρίζnο Εί, τιjν ιχν,από;ψσίυ του μετά των :10EA tf~v, και οϋτω, "εσφ~α)'ισμ/νηυ ΕΖχ ε XfE()1ί ύ Karr,x(~v ι α ιr1;ii "ΠθατιίJ.?} ιiσpαλω. δ ι α' μ/σου των Εν Κωl ' σται ι τll ' οllπό. ΑΕι διωf/ισμivων Έφό~ωlι n{joiί ΤΙ)ΙΙ τϊ;. Λδελφότητ υ ι; 'Aqχι/ιι, ΠΕΡΙ ~ι; ουι!ιι, Ε)'ίl ' ωσκιν, ι'κ πόσων και ποίων Μ, _ "ων συ νιότατο, και ' που ι';ρισκηο' και έχι '; έλιίιro ή σφρα. /,ι; τη, έπιστoλ~;, και :ι.αrl)'~uφnντο το uvομα χαι τά στ:με/α Εχαστου. Ή δι απ ο piqovt; τ~ς Λ~/.η; από:ι.(!ι- σι, ~. ΟΕ\(.,. Ειχ,ν "JI,.. \"1,,.ι 1 αλλ'111 υποi,qαφηv, Ειμη ΤΙJ α)'ι ' ωστον σημι/ον Εκάστου, πρύ. οε κα ι μιαν σψqαγι'δα ιι, τας a'~χά, τηlί /r:taroj.ίj. μt χαqακτηq«ς τινα, (Jτοιχιίωv κιφαλαιω ~ών, τα ;πο/α ύ"ι(jιίμαιι ' ον τα Jvrlpara τώ;.ι ιιυιιισ,ώl 'τωv την ~(JX';V. Και ratjra 77 σαν τύ bi6aιo'll ')'~ 'ώ~ισμα των ά π~ μ/ρους τίjς fiexiί; Επιarολωll. Τοιαύτας ;"ιστολας lλαr:οv καί ;λλοι 3':ο\λοl, μc:λιςιζ ~E οί τη, n ι λοπnvιιήσου rι ρό κι:ιτοι κατά το ~ι ω)(ι [,ος ΠΙΡI τύν Φa6eοlιdQΙΟV, OΤS cιωfjίζοvτο "aρα της :Αρχης ι:ά iμb"σωaιv ti; rιjll Τ{ω vστ αtlτι νού r.ο J.ιv rr,v Τοοσ(;τητa, όποϋ $κcστο, ίιπεσχε'θη δ, α της Eπιστoλίj, του?αμά :τ~0!e1πff του Π. Ώατρων rtρμα1 ' ΟV, μη 'γy~;sιαho; ΤΟ

6 ,οι ουτ οι',!.ji ΠΕ}.Ο:;ΟΙ'1'ήσι()(, tπε/δη ή πατ~ίς των ιί. κιιθε πε~ίστα1ι ν εο"έτο και rιλλoθεν x~ημάτων, συσκεφθ/ντε' ά;;eφ~σ ισαν ι ά ΥQάc!-ωσιν Ε:< συμφjvοv ΕΙς Tη'νΛ~xήν, ζητυίίι ' τες το νά διορισθωσι ~ητω, 'Έφo~oι τη, ΛδΕλφό Tη~o; ει, τι)ιι ΠΕλοπάn 'ησον, :<αι Ταμίαι δια τιιν συλλοi tj 1/ των συ Ι 'Eισφo~ων, και νά l χ&ο Οώσι oφnδ~αι l πιταυα, δι, roj, Λr:οστόλοv" ό. ι ι ά ~ToόΚE/νται Εις του, 'Εφό. eijut; και ι,ά παjσωσι τ~ν καταχρήσεωι', επειδή τ/νε, των :ΑΠ!1ται, μ/νων καηίχουν τόν παρατυχόυτα, διά νά λαμ. Ccivou1l χ~ήματα. l'ι1εrα' τούτωυ τωυ nαμματωυ ΕI ΙΕΧρίθη να a':;cjaraj.ii Ε::ι'τηδΕ; ό Ί ωάlij ' ης ΠαnορηΥόnοvλο" ά, 'g, νlj~ r.eo uμlj. και φιλοl'εvης. ΜΕ;' oj πολύ δε, κατά το' c:ω;ι', προ; τόν Λπρίλι'IJν, ouι ig'i} 1]' κατα του 'Λλη Π ασα υ'~yή του Σου'.τάν l\jax μούτη, οστι, ιζ'τοεφα'σισε ΗΙ του καταπολφήσ!] όλα/, δυιια'μεί/, και νά τ όll Ε tοαοθιμuσ!]. Ό δε παμπόι ' ηρο; Λλ η n -",, }',/.. ) - \ ασ"ς, oσrις :;~o OM)'OV lixev α ιιακα,u't' EL ΕΙ /Η. ω. τα - 'Ε' ' δ' - ~., "')} τη, ταιριας r.~αγμaτα, ι α τι}ς π~oυoσια. και α,,ων τινω)/, μάλιςα δε έι / ο', ΖακUl, θίοu, ΔιόΥου Αιγομ/voυ, υςι, ΕνΙΧΕίρι σεν ΕΙ, αυ'τόν όλα τα Ιnραφα της 'Εταιρία., lr:;oχά σ θ'll'ά ώφε). ηπ{ί ~'x τούτου ΕΙ; αύτήν τι/ν πεeίστασιv. Και αφ' i vrί, μει'μi.ρll, αυτόςη και οί υίοίτll ;σύνα!ανπoλλ~ς των Κaπιταναίων της fiι ' ατο).!κίj. και Δυτικης Έλλι1rJο τηυς ;δ<ι~αν τά σημεία της Έται~ίας, ~:;Eκρίθηoaν, 8τl fiι, l:tι και aufol ΜΕ),η της Έ~αιeία. προ καιροίί, κα, ότι ον \ ~, {χουν μuj~ Ι Κ7]1Ι ανταποklμσιν \".ι' \ "Ι t ' με τ ην f.jex1jv, και /ΟιαΙΤΕ. ρω~ μέ το'ν \ At:TOXQdroQa: της' Ρ ωσσι'ας Λ.), E~αl'δρoν, τους t,, \,. 'Υ1.}" _ '; υπεσχ Ε Ρησaν χ~ηματα ΧΟΙ ΕιΤΙ α",ο αναυκαιον, τυυς - t',~, λ',., "Ι" υοσαν τ ην "δε/αν ~'α στ ίjα τo ογησουν ιοκαστο. ιις τα μεeij του, ι,α ~ψώσoυν r ήll Σημαίαν του Σταυ('ου, κοι συμψ,jlιω. ι ιά κι ν ηθωσι κατά τη, Θεσσαλίας και MαΚE~OIIίaς, ίναιιτίa)/ τω)/ 'Οθωμανών, οί oe ΚaΤοιταναίΌ ι καί ο; lxov..

7 δ xαι'oυ~)lίας τ ιι υ Λ λ ίj l1αaι7 επ Ει'ιJΟI,r,α l ', κ α ι ~;:!"ΧI Ί I,!σ o ν,,' ακολ ο vθήjωσl τήν Π Qοσταγ ήv τ υ υ. 'Λ-Ρ' i τ <'ρο u δ~ 'μ;~l ηυ; ο Λλη Πασάς,ίδΟΤοο ι'ηοεκ α ; αμ c'σ ω; X;ll <,μμ /οω ; -: ήl, ΤΙ όρ τ α ν ΠΙ,,) τη. ΈrαIQ ι'α, και του O ~ Oπo υ τω l, Έυ.ιiιω l', ο τ ο χα:;';. μινος, οτι έ'υυια το ύτ ου η' Π ι;ρτ α οίλ lι ει α αθη j,d π αρ α ιτη lί!j-.., -,,, \,., (, a πι) Τli να τον r.u l.tptjorj, και ν α τ ο ι l συ γ xω~ηπ!} ιι Σ Η' ~ α ll ΙΙ ;. Τα;;τα μαθ ~ντc; εν l1άτ ραις, ο,τε ΤΙ. l1α,(, (;;11 κα ι,; ' Ρ ωοο I - 2/0" Kιf"σoλo, Ί. ΒλαΟ';Π Η λο ς, d V I:fIψIl. Ojl E 1'l' o -: a r o;, ιυθι:ι; άπε'crτιιl, αv επίτη δ ες άι ιιε ώποι,ς ι α α ν -: αμ ιαωσι μιτ α'. ων Καπιτα ι αίωl /, "ά τ ο ι :, ά l 'α καί. υυω ο ι το ι', ; r ο λ ίο υ, (1κ σ ;: Υ ς τσiί Αι,η Π αοα, κα ι l ' α' τ ο υς π α!? ιjyij ' ι:oωσ ι, ά μ tίι ω σιv ήσυχοι, όιά vά μι)!! ~πο6d ), ωσι το Έθl ' υ ; ~;ς κ ί νόυ υο ν, ο, '. Tι1.'~' έπei σθ ~σaν και ή σ ι :χ α σα ν. Ή δε Όθωμα ν ική Π ύρ -:α ατοό μ εν τ ο ν κ α τ " τ ου Α ϊ";; l1ασα πό λ φον δ ~ ν πα (lψήοη, ~πώ;:rευ ( Dj κα ι -:d των Έλi.ήvω v π ράγματα C ιi tv ιi'ιώ:-ιo I Μ :>ιι,α Έμ /, ' η'6 Ι" τή v 11 Ε Α ο:r:όi J I ' η ο ο v ι,ά c':;;toxe vcra!1 τά ψ οι'r; ι α, χαι η!, ~ ',,,, - τά iφο οι άσ[j ' ο ι ω!! ιοε ο Ε κ α ι τ ον τ ο ΤΒ η γ φ'll'cu(j τα f,. ε, ' Π -, 'ι θ ',. Ι r' ) Jμπeαχ rι μ α οα 2 ' α ΤοΕ (!Ι C ' ;ι ιι; ΕΠΙ Ο Κc 'f'ι 1l Ο ~ I' τ ω ;! φρ σ υ ριων τη. Πε Λ ο:r:ο v;lή οο ι:, ο ιά ι, α,' δ (ί, id~ χα λ ω ; 1;;8- σκιuά σθ ησαll και lφ ωδι ά ο θη qα v. κ αι μη α τι> :: ερ ι Ι;; φι ))..,.,,, t, ~ ~ ', ~oι;, lκιιι ' Ο!J μ ΕV δ ιωρ ιο α ν ιι ς α λλl? ' η )' ηλ ' l licτ I', ε ι ς οε ΤΙ,'ΙΙ Τ η:; Π ι: λ.ο1:0ιι ι ' ιί οου δ ι ω ρ ί lj Ο η ό χ ιι ι ιρ π ι;' ] ία σ α;. <ο δ-ε Ί ωά!!ι ' η, 11 αr. αq ι;γό;: ΟVλΟ; μυ!.ις, ό q;ι'ι I,ή::ω ~ο v του αύτοϋ ~~rov, <'Το αl, η λιι, κ α ι ΕVφ Ι QΕ τ ά α ::ό μ /~Ι δ ς τιι,' :1Qχης ( ρ ά μ μα τ α, κατα τ ι; ι / ζ ι; τ η ο ι!} τω ll II E). (Ι 7: 0~ ' 1 η η/ων. Καί ~ Εφ η Ο I μ ~ν c'v τ ι7 Ι1 ελ ο r. 'JI " ' Ι ' r,(! δ, ω?(~ Ι) I' Τ,).; Π. πατρωιι H ~ μα ν ά ;, n Μο ι 'ψ ;'ασ ια; Χ Q u σ C: l 'θ ιις,,j Χ ψ::; ι αι'lι πόλεως Γε ρμαν ά ;, ό 'Α Ο 'ίμ ά γης Zcτ /,μη;, ό ~ ω τ ήf!f) ς Χaeαλάμπης, και ό Θ Ε οχ α~d % ης 'Ρ/ιι ; ι};, 'J'αμι' ίι Ι Ί, J

8 Ιωά,ΜI; n..t"as,a,uandr.ouao; "αι ~ Ώανα;. 'ι (~τlί; :1ρςd- 'λη;. Ει; δε Τ~II Ζάxuνθο!ι διω~ίζoντo~ EφrψJι ~ Kr;! ':t <ρωμα" dl. ιj~ l.υπειρο' και φι Ι,ο}l<Ι> ης, και ό B.rlvrE Φλαμποι,,~άtη; Δι~λάμςαΙ'QV δ~ τα γ~άμματω τaυτα, και ~'τι Γδνω;ι; Πληρ~,~ιίσιo ς 'Επίτρο... ο; της Λ( ' ϊ.~ς δι6 ' ριόθη ~ JI ρ ι'υκιυ ~i),e!uvcι~u; <Τ:J.ljί, cll ι rη;, ~ι, τcιυ u;r ct'ou τήν φωι ι ιί 11 Vcl πε/ι}ωnαι o~ πdvτε;. l\iha' την ε\ευσιν τ ων y~αμμάτων τ ούτ ων, κατευιί ' Οl' τσ ο; Υ Ec;;ooot να,υτα κτήσωσιν ύπωσουν τα πι;ά ~μ ατα Επειο 'ιi.. F J δη κατήντησαν ι;ς κα,ox ; I; ι; cι, τuιαύrα;, ώση fκιι 'u'ύνιu8 ι, α α'νακα}, υφ O ~7 σαφωι; ι;ι; τι;ν Διrι ι'"ησιll 1} Ί:'ταιqι'α, και vα α' υ α reα;;ωσιll Σ λ α μέ μευ",ττη ll C λ ~r;ηv Τ CΙύ rei ους' αλλ ' iδuσκ(jλεύοι' τ ο Επιιδη το ' ';, των ΠQ ο εστώτων c'δυσαesστήοησαll μ? ιjιoριαoέι' H' και αυ.υι ~l<:90eoi' :: λ Ι;!,, EV? καrεyι'iioilτo ι ι ά 6ίiQaπεύσωσι κα; τ ~II Εκιί, ' ωυ δυσa!lεσκειαll, και Εκ συμ'p~, ' oυ άί;ανrι;ς l ά φ~υντισωσι :Γ.Ι!jΙ τϊ;, ιυ'ταξίας τ οίί ςάγματ ο;, ί'ψθ α σεll Εις την Πε λ o;τό1'1 ' ~;σoν ιj Χ UtJea~ r II ασα;, r.e QI τ υυ ύ;τοι'υ υ υί EV Κ ω"σται ' τ/lιουr.ι:i.ει Aδ~;'φ(}ι EI'Jur.OilJact1'; ύ ' rι ~YχEι μυσ~,κα, ~r.ιτ!:ι;'d, va πα~ατηρήσ~ ΠQοσΕ'-ΤΙ χω, τα κ ι ι'ήματα r ων π ιl'ο;;ονljησ,'ωv, "αι, 0'11 ή χ~lία τυ >:αλ?ί, vct tijocda!l o τ ~α τι ύμα τα α;:ο τ ην < Ρούμ,}.ην π(>ο. α σφάλειαυ. 'ΌUΕΙΙ Τμ21 J αll οί n qd %QI τοι Τ ίj, ΠΙ "Or.OVIl ήοου συ! ' Εσταλμe';, οι, ~r.οπ τεύοl' Ης μα λλοll a'r.o τ ου Δρcηιο ιφcll 'ljlι, ~ ται 'ρά κηυ 'Ι ω6ι'κηιι, Τ{,ωvσταιιτιvοur.ολίτηv, οσ-:ις λάo~η; ω v τ ο υ Ό ϋ ωμα1 ι ι,-οϋ ;ιivοuς, r.αρα: ή μι l,α d ι ' ακαί.ύψ) τι, δ ι ~ "α r.ρυδιι5σρ τούς ΌμηΕ/' cί. Ό Χ ουρσή. Πα σ (;; ',υιποjl, αιρ" ob r.αqηιίqησe με γμ - μα ΌΟωμαιιι,-ιίυ το ίσωτερικόν,~ς Πελο::υl, ι,ι'σου, "αι δ Ευ E~δέ τι ψηλαφηrοv πραj'μα.!ι ' αjlτιόν της Διοικιίσ/ως,.,ipoiλIjOi τι:ι ' ιlr.o της 'PoύμEλ~,,ίσοδοll τωυ Στ~a T~υμάτωll, ιιαι i'r.~οσπά θη, α α'ιιαπαύσρ και τη υ l1ό~ταv.

9 8 'Αλ\', 'ο, \ Π'.,,., 'λ./... t /.J-,. η σωμανικη ορτα. αφ Ου ανικcι V't't καλως τα 7η-ς 'EraI l1ia, και.,. διά δια(cqοων ι ~ ποοδοaιων χαι ~ διά τi;ϊν ; ;ιγραφων, όπυυ ι~~iθηaaν ιζς τόν ~1ψσΤll'δην και ο J r.πα~({ov, ο Σ'τ ινις ουνιl. (,φθησαν ό μεν ιϊς ττ;ν ΣΕρεια,', ό δε ι ί ς τη ν 2'ι1αΚΕδονιαυ, {λαfiι μ~'τρα δi(αατηριjreρα κατ ά τοϋέυ ηνι:<; 8Έθν ου.' και ταν μξjl XOll~σητ Παοαν διώ({ιοεν /1ρ'Χιςρά 'rηγujj ένaντ/ου του Άλη ΙΙαοα, iπειδι} καί ή Εγ.ιίι ' ου ~.. ~ όθeσις ό;ν lπρn~αι Ν χατα τ;ίν ιlfeaxiiav του Σουλτά S!ou' Ε δοσ. δε τα TO~ί'ια χα; την η'υιμονε/αν της Π Ι).Ο ~oννή<1ηυ ι1, το ν ΚΕαγιάν του Μιχμετ Πασαν, ί!ιορίζων "α Ε"ι1ΤQaΤΕύ<1~ και ΕΧΕινο; κατά του /1λη Παοα, κα; να' άφή<1?l ΕΙ; ΤΙΙι) flεl'οπόν, ' ησον άι,ιft: α ΖμΠΕιρον, τον όποιον ~ά ij lovvap(~aouv μέ IJrQarιrlp ara α:ι:a τήν 'ΡοJμs}, η,', "σε νά Ε:rΙbαr;ύJ'ωοι ταν ζυγον, ωοτο ι α μα;αιώσωι1ι τού, (JΚΟΠ JU, των Ί':λλl;'νων. και τ/λοι; Τ.άι.των, Ε;; Ευλόγο/ πt:/0φcίση, va ιχωσιν ΕΖι; τ'; Τq ΙΠΟΑιτζαν ι1υι ια γμέ,ιου, ToJ. τι ΛΡΧΙΕfμιι; και ΠΡΟΕοτωτας, ωrfτι, δ ιιθε ιόης PIxf(ii~ αι rι cις, vci τούς φο I ' Εύrωι1Ι, και ι α μη ό Εvισθωι1ΙV ιιί οκο:τοί -" J... C,,'." ~ - Υ "ΙΙ Ε νους τ ων Ελληl 'ων, μη υυτο; οδηγου τι υος, ανευ 'l"ou όr.οι'ύv ο; Λαο; μέυουι1 ιν ΕΙ, αμηχαl ίαv. τα, αι;ιά, Επιταγάς Ε,έδωΚΕυ ή πσρ ;α, και τcί αυ'τα' μετεχεψόθ'1 και ιιί; τα λυιπ ~ μ!ρη, ό'τ.ου ειυρι'σκο1ι;α ι πολλ οι "Ελ), ηιιε'. Κατά Tαtj αρχάς I.ΟΙ1;υν τυίί ι:ωκά aίl εx~~ησ Εν Q χ IJrzιιητ Παοας και Μ'1.μΕτ TIaCiCitj, και ;:φησαυ Εις την Π~ Ι.oπόν υψroil επι'τρο;;ου rull Μεχμέτ Σα).,ίχ, :1rC:.v 1lio;l, 'ΚιχαΥ ιάυ του Χουρση, Παr.α εκειι ' οι δε δια του ΊσΟμου Ε(ηλΟον ΕΙ, nιυ Θεοσα).ίαν, όθε!! διώt:/ισαv να Ιμ:;ωσιν ιι', Τ7}1ι JIελοπόνv ηr.οv δια' τοϋ Ί ι1θμοίί α't.έκ~ινα των χιλίων cτρατιωτωιι, μ~ ι1κο:;;;)!! vd a"οστιij.ωaι και αλλου, μι. τά ταυ :α 'Εν ~f δέ ύί Πρόκριτοι τη, Π ιλο:;;ουνιίσου lν1ίζιχο',ουll,/0 νά ~εραπlvσωι1ί τιυαι; καταχρήι1εις ι a, 'τιν~, δπρύli1 '!J1f

10 ., ' Δ ' Ι " ΙΝ λ ιιποι'οιαν ΕΙ, την ι ο ι κ ησιν, χαι tafejffovfo π!~ι της συ λουτι, τώ'ιι συ ιι ~ισ :p σρω ιι, l:ρθασεν fi τηιι νησυν ΠΗζ(;;1ι Γqηγόριό ς τις, Δικαίσ ; λιγ όμ ~νσ ς, και iκιίθ~v μ~τe6η ιίι; τή ιι Ι1ιλοπόιι l ησσ ν, συι ' Επι :ρερ ω ιι " ρ άμματα άπα pi!jov, τίt Λ λ εζάι'δ~oυ 'Τ1η λ αl ' τη π,ο; τ ο ι:, Ι1ελοπσ ιιι ησιόυς, διαι (', λαμεαυοιιτα, υτι t" ι '\".. η μηχαυη ι/)ιαι Ι EroiPIJ, και " " υrι '" υυό Ε ΙΙΟ' JλAou ' δεζ"ταl, ιί του κιl,ήσσ υ τσς αυτη'ιι pnxi.ojj, και δrι " ι Δ ' 'J''', c, 't ~ μ ι αιι ισχ υ~ ι:t Ι! υαμις ιιι'αι συμμαχο" και υrι να?fvat ο, πά ιι τες ~' TOιμσι, κα; ivro. ο'λί)'ου θελει φ θάσει και ό lδισ. Εχιί, καί t'v iv& λ ό, ι φ ιια α' κ ο ύσωσι και l ά ΤοισΗιίσωσιν, οσα l;θελ. τ ο ύ, εl:; ε ι ό Δικ α /ο" Ι:Ι, cι 'θ~ωπoς φι},αληθ Ό θ ' ι 11), ν " η;. ε!l οι μοιι ε. οπ οιιιιησιοι <μειιιαιι ιv αμηχαιψ'! π~ρι του,, ~ ακτ έoυ, r; λ έ πσ υ τs; το' j;q ~ ci καιροιι και αυετσιμου ο' ο'ε Δικαίος, ; ll θ~ ωπσ, α'πατα ι ώυ κα, Εςωλ ε'στατος, r.e (Jl μηδευός α).). ο υ φ~ ')υ! ί~ ωιι ειμη rij.oi r~un~v ι α Ιrμθίσι; τι/υ τα(jαχτ, v τ ο υ 'Έθνο υς, οίά l α πλο υτίσ;ι Ικ τωιι άρτοα- -., ; (', ;' " ", "ωιι, τοιις ε6 ε εαιωιιειι, οτι ει ν αι τα παυτα ε τοιμα, πλαττων μιλι ο ύνια ;ΠΕιρa XCnaHOElIλEVι:t 2ΙΙΕκa τούτου είς διάφo~α Ταμ.ία, Εφό δια Τοο λ φ ι κα, και πυ~σ6'ό λα ΟΡ'J'αvα a vαρι'θμητα ΕιιαΤοοχείμευα ΕΙ. διαφύ~συς τόπους, δυνάμε ι, oτ~αrιωτικάς δ ι ωρισμέιιας απο μ έ~ oυς της 'Ρωσσι'α, π~ό, 6'οήθΗαυ τωυ Έλλή~ ' ωυ, "Ι.οία πολλά και.ω, (~r.λι(fμδ'ι a ~αι l.φωοιαcrμ έ vα, κ αι αηα r OIaura 7.αί)'υια της φαυταοία;, τα ~πo ία οι μ ειι φρ ό υιμοι και "'fieav εχουτες των πραγμ ά των Ι/, ο ύ δ '; υ Ιλ σ γί ζ ουτο, ο ι δε ;πιιροι νaμι' ζοιιη' τα τοιαυτα πλά σματαώ; άλ η θ η,,πι τ!ί εάσιι τ; σuςατικοίί όποίί Επέφορευ από μ.!ρους του Ύψη).άιιτη, κατήντησaυ ΕΙ, άχcι:λι'ιιω: oιι Ι υ θουσιασμοιι, ωσrl αρχησαν "ά "οινολο"ωσι το πραυμα aυαφαυδόιι ΕΙς e~λλοjς, και νά "αταγf/άφωσι στραrιώτας και να κά μυουν τοιαίίτa κινή- ",, " "to' 'c, '" μarα, ωστι η Δισικησις "λαεβ ΠΟλλα οι ομενα Ι ' α Ε a αιώσ,'l τάς ύπονοία, τη, ΠΙ(!Ι fov ΟΚΟΠΟV των Έλ λή,ι ω ν. t

11 Οί J1~I'; %!(l roi AoIJtuv τη; nli.0:70vv/,aou bλ c't: cv Τtι:, f ',- -.., '" _, 1.'.",, cιτι τιι :; :,αr μ.cι. κα %ω ; (μ'l, λ~ l ' α C:70CtI,,, ;r;~ IolJ αηο ι με'ιι Ες αυτων fκtj'(jί-vτο ει, τι)ν ~π όθε c: ν α' πε q ι ~κ{; τ.7ως, ;).Ιοι ~ ; ~'Va l I Tt O ~V-:o El; ευ το Qvrov κι: '/~ μ α, σvι! Ε1 J 1'Ο1;Ο ljσgv δ ι α' rqαμμάτωll, και α Γ. ηά aισ αν ΝΙ ) ' ί 7';/ μι'α αυι, ΕI.ε υσι; εκ τι ν ωιι J.\Ι61. ώv τη, Λ~~}. φ ι ;τητoς, δ ι α ι /α σισ;α φθιii σι καί ω; πε rjι τ ού ΠflQΧΤ lο U' και, ει μειι στοχασθωaι τ ο ν και (>Ο! ' d(l,u όδ ιον, και τα :r:fc;rtjara σύμφωι'α με τ uν oxo;r;ol', "α ~lδuπο ι ή σ ωaι %αι του, λοιπι:ιυς, J a:t (% σι ι ( ι φ;; ι ' ου I'cf iπιχειρισθω C'lν;ν τoιcιυτoν μεγα και τo}μ η~oν ε~ / γoι" 11 δ 6 τ Ηι ια ιι τιοl l, ι,α Π (! Ο (J παθl} σ ω a ιv Εκ συμφ6η 'ΟΌ ι, ά θερατ. εύ αωσι τα; ~τ.ύι ' o ι'ας τ iί,.jιοι%ή ι1 Εω" και να 6αδι'σ ωσι μια ;! ; υ ην Ν;αμμή ',) πιιλιτι,,1; ς. 'Ό ιj ~ν τά Ο.ω? ι σμ i ll.χ Μέ λ η, O,!t Π. Πα7?ω ν l'εq.'j,q I,rJ" ό Xριoτια ν/{πό λ ~ως n( μα ν ύ ς, ~ Κε ρ:ι' χ η; ll~ο;((: r.ι ο ς, (~ :101(/ι α ; ι ης και Λιδί,'έας Zαι;μιδ~ς, ό Σωτ~(loςX αρα l. άμ- 7:ης, ό ~1σημάκη; Φω:ιί). α;,ύ Ί ωάιψη, Πα:; α '~ιcrμα ]J r ό J:/{-, 'Λ' ~. Δ'. - e. λ,,,,. ος,,,. I ΌΙ;Jt ας. u Ι ' τος, u... ωτ,, qo, ΕΟχ αρ ο ;; /( ας :<αι α ),- Ι.. aι τιvc', της δe('τ έ~ λ; τ ά ; ε ω.; μ ~ τibη σαv ιι, τι;ν Βος ι'τ ζαν.σuvεl. ε Jσl ως δε γε ιιομ έιι lμ, J Π. Πα! ρωυ ίτ.ρ& ΤόΙlΙi I d γίι'rj πκε'ψις d"et{j,7. ει, τα i;r,; ού σι;;δη κεφάλαι α. Λ'. Av JJ,.at σι:μφωl l ον ~'jov το' νεθ :,ο, ΕΙ; '((η ου τόν ΕΠΙ ΧΕ ί r:ijpa, ή μόι η ή Πt i.ο πύl l. ησ u ; θ!λ Ει τ ο επιχε ιρ ιoθίj. Β'. ~,I ~.' ')' -=,..... ';. c} 1 Τ:; l '" ') fl.ii ο xater,. 1/ υαι α l/μύδι ο" εν C;J η. ο : πη.ιj..v~ ' ω;;η γ α" η-, ' ι ς7. (. 1 1 (;;ς ({ι;α Οέλ υ Otane:Jatv ~ lς τ ούτ') α~ Εύeωπ α ί'-, ".',. Δ'"'' ' και LJu.' αμεις, κ αι μαλ ιστα αι _ γcιτοιιααι;..ll]! τ~ o ν- τι ή 'Ρωσσία θ έλ tι λά ;Ε Ι μ έψι, Εις τα ς ι5 n ο θε'σsι; τ ο υ "Ε θιι οι ι, τωv 'ΕλλήΙ 'ωιι, και (Ι/).ΕΙ το συν o'ράμ~ι, και τ/ υ ι ~eόπω, Εν 0/ ιlvιυιύil με τι)ιι 'Οθωμαυι",) ν Π ~(! τ.υ. Ε' Λ,/ 11'αι ΠΡΟΕτοιμαοίιιι τωι, σl 'αγκοίωυ < 1 ' l)ς Π IJ I. Ιμου, και πόθιι" "αι πως θίλει υ;;(ονομη θ ωσιν α ί!:φηι:ι-:οι μeγιi. λαι δαπάι ' αι.

12 '!Jυι:1κ ι φ 8tv τ! ; },ο ι π όν μ ε... '.-ι ;σ;α ;:,'α ς ιι, ;" :y.ca,:n)l tοuτωll τ c~ ν ΚΕ φa},αίωll, ;:O l,' δύh ~ ~, σ τ, τ ο Π }E~'o τ fjil μi (Jιις τ ης Έλ ί. CΊ δ o. (. ή τε.'δ!ωl Τ> Ι(,' T uιι. ιiτeιυ r. ρ';!' μ α~", l';le, κα, ό ' τι το ι α E::ι'/. <ι~ισθ:ί μο1 1;,- α ι π~ώτ η Ι; Π ι ),' '-;ο ιφ η σ ο. ε ϊ: αι μω ~ ι'α, Ε;:ι ιδι/ κ αι ~λλo :E c';; lxei,;ιoilc;"o::t l::αοε. '~ 'Ι θ "" \ ' \ τα Π U 1l0ε~vα, ε )'Y.αται.ειφ ~ r. l Oa ::α ζ α,; α:':-ω1 ', xue οτι ;1 ιιίάθε σι ς τij, Ε, lρ ώ,-:η;, ΚΟ' ι δι α ιτcί: f,)' ό τη ; ']) ω, σ/α.; oκ()::n~ Ell at ;; /)ιωσ το;, και ό τι υ λ α τ ~ cζζ ' αϊκ αία "ε"'λ J. ~ι',,/)ι}σ ιv E;εrJn a v :t; δ~ ;ω ι τη' ν ΕΌ ωτε ΡΙΥ,ί!! κ ατ α σ τασι ν του" Eθ ίιorις, Ει, ς'κ Ρι1 ια ν ά ' τ.α υ Τ Ε ς i Υ. σι l ρ,;ω:if')u ';" όj1 %c!~jv.. (,...,... r,.., ο υχ α ρμ,} υιοv, " c.l <Ι'Ε κ ρ: ναν ι ' α xara;;ai'ij U; r. t μ~lι τ α ; ;ιαταχ~ ή σ ει ;, ι, ά τ''j ΙJσ ;ια θηtτωσ ι δέ ι".; Ο ε :(::ι :: εί'π ωσ ι, α ς ::ρ ', γ'i' c ι ι η,u s'vα; καί υά oι κ o μoμ ):cι ωσ ι τυ :: ~αi'μ"'t, ω σ Τδ,,ι~ δυl ' ατύ ν, να μ Ε Ι Ι'[Ι η d ιui ;. Ij a I'!ι'σl' χ,}ς, ;ι α ι '; ~ τ υ <; ;.. o '... \ ~.... ~... "... '), Ι ' Ο ι ωυ xat ει, ΤΟ Ο bτ ljj 1α απο fj ται ωι:1 i. V αιf!~ω π ο ι ιι, την ΊJω ασ ι 'cιv ;ιαί El, C': AAa μ Ε(, I, δι α ic r; ί.ι;r;rι:;./)?r.θώσ ι l',~ ι' τ~ι ~ v rt ή ([Jωσσι'α (:"'Υ ;; a r: ;:;agi. V Τ ~l αι ; ; η" h E(> l Τ η ~ i λ ι ιι Oc r;i ιy ; των Έ λλ l;ι ' ω ι., κ α ι π ι, ί :l ιί δ,";ιιω,; ; ω" C': λ ί ωv,,,,'1 1', Ι). Δυ ι 'αμεων Τ11; Ε ιl~ ω.:r:η;j κα ι ο υ :ω; Uf 1j; "j :ν :-.!; ι 'α ι! -, ', πιχ ειιμαθ (;;σι τ~ Π 2 α; μ.ι:r. c!v:paa!a:t?ov : ~ α ' ; α Υτ.::ω: <q/)!'. :Ιι )) ό'μ ω ; ;11 τ~ p ~ r rx ;J δευ δι,1ι η θ ω -1 Ι ~ ά r)κqvομιi(ίωσι τ υ, {;;:ο υο ιας!~ ; Δ ίυ ~%l;o &ω" κ αι ζ η: );(1~; /ί!ί: {J ι η 1'Q OUJ U!!7 c,', τή ν Τ ~ I;:lJ λ ι: ξ α :ιiπ'α ι' r.-;j Τ bτγ τ ιι ; Τ Ε :l?xte 'j ~i; κ αι π ~ o. Ε σ rωrα;, τ ύη i '/. σι ',ιι:pω. ιj υ ό λα ι ι /α /i':έί..ιjωσι τϊj; Πε,\ a ο π ω'",ί 7 11 μ ~ :; '/~;)[;Ι ι ι υ ευ), );η )?1ν ~, %α, vcc % ) ' V " }. 'J)'';a ω1 ΙV, Ο τι πηγα ΙLOυν ι ι, τ I)V Kωl ' σ τ ω 'τ ιν o ιi;: /) ),ιι" [ι α 1 α π α e α - α "ίσουv ιί ς τ,; ν ~'ou i. rdl, ov τήν δ υπ τ υ χί αν %(1/ ci tjj. ιnrή;a - (, -Υ " Γ', "" - σ TCΥv υtoη :~ oων του 1ι ιλο ;: ου" η η ιω ι', '- σι ου τω,'α μηα 9ω ι ν "Ι,,,, *" \ '... " 'Ι ΕΙ; τα; Ku,,).alJ'a. 1 '.η ση υ ς, μ : y' ~ι ς υ τ ο υ Ι ' α, δωσ.ιj Q.J.Q τ ο μ Ι;Q'J ; τ~; 'Ρω ύ οι'α ς κ α ι τιί; ) oι:;: ~ ; Σι ' ώγ Ι; ; ' τι :-:qi, Eι 11' α't;<ολοι ι θ l; σου ι ', κα; ι /α Τ ~~, ~ ;:afo ~ E~ r.jlj1' τ ά :;~αγμaτα κα ι V xaι~ υ ; το πο ι ηr ΕQV.

13 ΤCJJτωv I):;r&.;. ar.οφασ ι σθiντωj', ;nti~i; ΙΥγραφο, st~ Ο ο :r.οίησιι; όειι lίτον δ υνατυν ι,α δοθ'3 ιις roj. },οlποι;ς n.' ". ι C Δ ', ροκριτου" με το νc καrεσ:ι.ο;τευaν η ιοι:ι.η σιι; να συλ- ' ~ '. α?!) " cγί'q'φ α 'λ' r.qo,. Π 1jqοφο!! ιαιι τη;,, ~ \. - Ί' και οια ΤΟυτο ιιχ' ~,, Ο ' ",, (}ιωqtσμεvοvς α ι' ~ ω πους κατα τ οπ ους, και παρεφυλατ~ τον, dιωr;ι' ο θη ύ μέν Χ ριστια! 'liπο1ιω; Είς τήν διά6ασιν τη, i πιστ(o -:pίj, τ ου να Ενταμωθ:ί μηα τωll Π Qοεστώrων των ir.αf/χιών.κ αρυταίι ' ης, Φανa~(oυ, l\1ιστf/οι;ι Κα λ αμάτα, κα ι ;1ρκαδίJ;, και να τι); iίόοποιήιτ?i. neqi των αποφάσεων τη, ΣυVΕλιJσεως.; όι Μοιιεμεασιας να ιί όο :r.οι~σ?l τιιν ΤΙιτρ όμπεη ll MaυρoμΙ1.αληv' 0'1 δε λο/ποι να ιlδoτoaιήσωσι τούς Προ;ψ'τοιις των ), οιπων Έ:r.αρχιωιι, και οδτως αl Ι Eχώ~ησ!ν lxaarot; είς τά ljla. Και Q μέiι Π. ΤΙαrf/ωv ljoj. d:r.eorel AEII ά ιι Ορώπους δια r ι;ν Ρωσσι'αν και δ ι ά 1'011 π!!ι;;ηilλl/τη; 'ιγι'clrισν μέ reαμματα :r.e{lt αύτης τη, ίιποθε'σεω,. ύ δ~ Χ 'Ιιςι α ν ιiτοό λ,εως νομιόας ΙΌω; τ υ :r.eαγμα ού Υ-ατεπείΥΟΙΙ, μηε' :;η κατ ευθείαν εις τ~ν i:r.aexiav του μέ το να επλησίαζιν ~ απv;ιρt'ω, χω(, ;, ",; ιιδ ο πο:l;'ο!) rdi; (Jxc'rfEIt; κα ι d:r.oydrjeliό τη, Συνιλ~υσιως ιι, roj, Πρυ ~ρίτoυι;, ύποίί διωeίοθη. Έιι τοσούrr:-ι φ6αιιι ον εις τηll Π ιλcjr.όνυl}σον δια του Ίσθμου ο'λιγα Ό Ο ωμανικα Σr~c:rεύματα, και ό Καί'μακάμη, α'πε φάσι σδ l'ιl π~oσκαλ~'σ!) εις τι!ν Τeιπο/,ιτ ζ α ν \ "" ' _... \ Ι Ι:1 ')., τους.n.ρχιε!!είς και n'ld~orujraiό, ΕΠΙ λ ογ f;j ι;rι ΕΙI ' αι α- ναγκαίαι ΙΙποθc'σΕις να θεωl(,i ο ωσi' Και πρω,οιι μειι ;πρo σ ~ ' "eiλεσs τους lι {/οεστωτας, 0'1 ; :r.?ίόι EVoJ ίlρχισαιι ι ι α' έ μ _ εαίιιουν Είς τηιι Tριπo},ιrζάιι. έζηnίθη και σπα μ Εeοv' - π Ι f'i",.... ), " τιιυ Ετ{}ι;μπιη εν ας α ιιθe ωπος, και ar.corεi.e τον υιον του Αlιαστασιοll. Υ ΕΠΕιτα ΙγΙΙΙΒ πeόσ-κ), ησις Και τωιι '.Λρχlιρέ ων, και J>Qωrος ~ χ eιςιcnιοvπiλεω; ιίσ'7 λθ 6ΙΙ Ε:, την 'Ι'ριπολIΤζαιι, κα"'πιν και ιιί λοιπ ο ι Λ ΡΧΙΕI( Είι; σχε δj ν a πανηι;, μηιι lχoιιrι. :όiαν ΠE~Ι ' των εν Βυστίτζ?/ αποφασ,.

14 ". ',. '~~,,,.., ιι"ιντων μα "ιoτcι. Eνoμι~oν, οτι :oιcι.υτη ητον '} ar.υφal1ις. μ, τύ να tloov πρωτον τόν ΧριστιaνουπcJλΕως ~,α ι,'σ/λθ;" :ταρ':ντa ιις τιίν ΣυνΔΕυσιν. ~Eμω / αν οε (I~~ω ό Π. Γ.aτρωιι, ; Έπισκοπος τη; KE~ ν ίy.η~, ο; Π ~(oeίoτωτeς των 1{αλα6'ρύτων και τ ης Β υςιτ ξ ης, οίτιυες καθ' ~μέραν έ6ιάζοντο μέ ΠQο:;α)'ας τη, Διοικήσfωι; και y~άμματα τ ων Εν Tριπoλιτζιj ΛΡΧΙΕρε'ων και ΠΡΟΕΟτώτων, να ταχυνωσ. τι)ν ε'κeίσ~ ;φιξίν τους. 'Όθ~]) ύ Π. Πατρ ι';j ", καί τοι,,~q!j λε':tωv τιi; κ(!%ιfς σκοπb':; τη, Διιιικήσεω;, και ό ' τι ή ti; Tρ ι :;o }. ιr ζιι'y συ~ '/ ι. Eυσι, llvαt όλεορια όια τους ΤΙροκριn'ς, πί.ήν 6λέr.ωv και τ ι1. i v natqat, I'oύρ)ιoυ~ ιj;:όr.rοuς "αι Ε!η}'ρ ιω μ ε'ν ου;, σ' VΕχώ(Jησεv έκcίθεν τ:ί κ( Φε!j~ου αflι'ου (rι;~ι /{U/ltaXI;v της Ό ρ 90δο;ιας), Er.t λό)ψ δ(α τη ν Τe ι r.ο), ιτζαι " και α ι/ έση ΕΙ; τα Kαλά~:!υτα, δr.οu η;λθε κα ι ύ rr,r; υοστι'τζη; lleoearrj, Λl 'δρέ ας Λό v τος. Δια' να έχουν δε καιqάv I'~ σκ6φοώσι καλ,-::ί; περι τ υ ύ,-(!ά}'ματο;, δ;;ε)fqιθ'j ιj Π. 71α- ΤQω v, στι,;dox~l α ~-;υ Qtuμα;ισμοJ, ιί'ς Ζο ου ; π ';δ(1;. χα; {μιvεv εζ; τό xecf)ccirt. ΣυσΚΕπτόμενοι δ';, και ελ!τοαι"τε. πρr:ι:pαιιii και α-ρ δυ Κίου τον κιι'ο'υιjο ν ΕΙ; οl, ου; roj, 'Δρ ΧΙ E~Eί, και ΠρυΕστωται; και 1'0ιπυι:ς Π ρoκ~ίτoυς, lαιι auv!λθωaιιι ολοι ΕΙ, την TΡ ΙTo o}.ιr ζάιι, dr.e rpdataav. νά μι/υ ~πd)'οuv, και ουτω ι α διασώσωσιν Εχ του κιι~ιίι'oυ και έαυτ~ς, ί'σω; και τ~, "IlOELalil.oa v;a,. Διά II~ δ;;;οκqύ. ψωσι δέ την άληθη αlriall της r.α~αχωρήσεc,;; των, και tια μη Τι)lI Εκλσ. (j?l 71 Διο/κησις, ώ;,ίqχι;'ι/ Έ;;αι ιαςdaιω" l.;τ),ασαν }'ράμματα' τι υ α, )'ι)'qαμμε'ι'α.cίχα Εκ τη; Τριτ.ολιτζα, προς αrjrov. παρά τινο; φίλου των Τούqκαu, Εν of ς Εδηλοποι'ΕΙ, στι " ΜΕΡΙΚΟ' των ;; f Ο Κ Qίrωv Δγc(ωv r η; " n~λ(j;;οvvήσου, {χαντ!; πάθη πολιτικά, l;ιαμαll λα6'ήν τ;~ " ', ~ - δ', 'Ε στ 'aεω "- \., "ο}'ους, οr.αu Ιfστ.ΙΙ(7)σαv πιρι παιια α., και /i- SJ πο/σαν r ljv Διaικησιν, δια νά θaυατώσ;ι παeaλ d;

15 14- " crrίμα!'rι~ωrc~(juς, της Γι, ιλ fjπο ~vrιι10u ''', Β λ.η ~ ας'.' οθι ;!, ω.ι; " φι'ί.ο ς κ'αι Οι:οφοG'oι;μ.ι:ιιο ς, τo ~, δι'δε ι τ ήν ι /δησ ιν l, ά "α "f α χω~~σο ι v, ~ι ό : ι α9ε J ί: τ ω; θανατώ, ' οl ι ται, Εαν ;μ6ω σ ιν ιίι; " r';l, 'J '~ι r. ο i. ιrζdv " τ ά ότ. c ίαημιμ ματ'l Eνιχε/rιισπν ΕΙΙ; ;,'α (Λ ' ΙΙ~/ω::όν τοιl ;, :-: αrι α γγe' λλovτeςτ O ν νά roj α'παντιί «:1 πλr; ( ίο ν Ε 1'ς τ α ίς KαT ( α '~ lαις ώ ς Π Eζoιfrιήμ oς Eviitdr;IJivo. Κι!Ι! οϊ,ο l'με60δευθη σω', δ, α' 'ΙΙα απ υδ Ει ' ς ο υν Είς njv ~ ιoι'κ llσιν :7I ιjcxi'i;v κα ί ε; λγογον την πα ρα χωί, ησίν του, ιfια -.,.,' Τ ' e - \ '1' 11 1 Τ 11 ς μ rxιjn lf(ια ς δ υ ω lj ι'(> Υ.ωv, ο:του (ου ς η-:ον συνο ο οι"οροι. Τ :ί δ' λ υι :tqv Μαρτίου έκ ΙΝ}σαν υ λ οι ιjμ?;; εκ τω ν Κα ;Ι. α ';ιιύ :ω l ', ~1iψινo, τ i). δι α T ριπr.ι), ι;ζαν d Ου ϋ Εις ο'ε τ όν (;. (ιjrιιι1μo','(ιν τ ύ.'tw α' :;: ήl '! ψ αι ' ruv q I ' Ορωπον με τα γράμ-.., '.. \ ',.,), μο τα, ε(fία6ησα 1( Εκεί, τc.ι αl ' Ε!,' (ι., ι1 αι /, εκοιι ' ο.υ γησαν Είι; ό'λοι', roj, ο υι'ο Ό ι :-:ο ' {ους μ Έ α)'α υά%τησιν χαι λύτ.ην τ~ }1!!aιpdIJEVCt, και α'μξ σω, ά υ.α: αν τον δl/όμ ο ν, και υπη-, " " κ', '"θ > )!αν tι ; cι ' χ ω!lί~v,,<;ιηιε ι ' ον αρι ' ~υυς, κ αι ΕΧΕΙ εν Ε)'ρ α- Ι ', ' Τ )' -, Α" ' 17 -, ψa v ε.,! υιl ; ~ν (ιτοο.ι7 ( ~~.6 ϊα δc ς χαι (1'/EOΤlυτας μ~.,.... {.,(Ι ' Τι :),, ;,cιχυ rρ') μο ι ', ο τι δι Ε ι,οινομεi' ΟΙ "... ', δια τα ~χ", χατα ~, (Ι ~ τή ;.ι <';;ι, cι γιίι l ;,;ς J ιοι%ήσ εω ;, α'πιίντησα Ζι ;ιcιθ' α~δόν τά ει. (!1I fl ioιa )! :jαμ.,ιι.ατα, χα, φ'ι Qη 9εI Η;' ~ιι.;.o'5ισoησαυ επαραπη ν ο;:;ντη δ ε Ει ς τ ου; Α)' ιίδ Ε;' δ.lτ τ; ζ ητ ο υl: ά δι ;ιως υ α τιiι; 6λά:!-~υ ;ι, :ι cι ι Ευ i!', λ ό/, ';)!οι-:ς :ι: αρ Ε;ιάλ ο υ ν νά <QJ; συ)! xω ~,; σ ωσ l υα μ ε ίν ωσιν f,t", τά -:8L (l, και ~Zιlαι ί καιισι (); ιι; Τρ ι πο).ιτ ζ άν να Ο. ω ψίσ ωσι χά θ! ~πύ Oε σιν. Μ ετ ά ό4 T1jV α π?στ ο l' ι;υ τ o ~ τ αχu Ο'fjόμ ο u c~ιjeι1 Iαυ ixf' τ~υ "ύκ:-α ι'%εii ' ΗV' Τ ήν cιε επιοζ;οαν ήμέ ρ αν μετεόησ α ν ΕΙ; τcί Μ ο, ' α σ τή ριην τη; Αγίας Λcι ύ~α ς. Έ ΚΕί συσ;ι ~φθc'ι- ΤEς α ΠΕφά. σι σαν να {ΟΙ δώ'1 ωο l υ αί,ίαν τι l, ά, αλλα να' μεl 'ω σι πafί! cψημσμ ι,' vο ι, FfJJ; o ~ να ίδ::ίι1' τα π~ά)'ματα' χαι εlμεν 'ι Δ ' θ λ ' ",. 'δ' ' " ΙQικηι1ιι; ε Ί]σ!7 ι ' α {): α fj ;; avrov, ι ια!rε ~ ω;, και να Tb, κατατ~ iςfl μ Ε ~To() ΙOl 'δή:ιoτe ηί:;:οl', ι,α Ε;eί. θωσι τiις Πιλοπονv?σlJ, χα, υ,~ πα(1ατ'1e r;aωaι τ~υ χa ι~ιίll "~4 τα~ ""?,r

16 tirdoiii;, δ,α ιια μι] f),:.c,uji.:ς ":I '~υνoν τo~, λοιπυι'ς '0- /ι ')Υ 61 ' 1'ϊ; ::α!.!α"cr ι'~(ιj; Η',)Ε κα~ ;(αθoλιy.e~σ!7 τιι r. f!αυμα ή J οι'κr;ο1ις, και μe:αl.h~ ισp;7 τα ο:τλα και.,;v 6:0 Ι' i'e' Ι ',ικω ; ι"',α1 ',,;ι'ου τω:, οcμη;- I ;;~ ω1 ; Τ (; ;Ε c~; cil d/y.7j'; 1 'α' λcfl)ωσι κιχ; συ:ω τα (;:;λα, ;!αι ι,α Λιι'ι;οωσι και το ύ; λυι"ού; t... "Ι t, _... ομ9i;εi'ε i ; ΕΙ; υ -; ε:ασ:;ισι;) C:1u 'ωll ts Λι;nυ δέ cvcp BaΓi EIl ΕΙ; τήιι Τ(1ιπΟλιτζαν ~ ταχυιι'~όμoς, Ol JJI l;. F';(f~t, Τ.lΡ; τ ιl τιιι {ι r :αξι; τω1' Α;,dδωJ', τ ον axr I7:U1 J τ~ς Δ,fJl%,;f1("ω; ' " α ί,: ε'ίη; πά1'τωv c17:fφασιcαυ και C~ιJrfl;. av πι;εό r;π( JV ίι'~ αvrqι~ς -:ov ~1.., δ~c'αv l\ ai.aμrιγδα,l.ηjj (ιε γ(, cίμματ α φιl.ηα' α"υ μ C' f!,ιι'ς τωl, Αιάδω}) )( αl άr:ο\ μ f~j'j υς τω,; ;';~XΙI,:!~'ωυ και ΤΙ ζjοlrι:-ώr ωj', Τ ~.;, ;;;Ι,: 0: ") J: Ol1 σχ'):: ; lj JtJI i:νχel.,j Διπί%ησι;, κα~ ή::α;ησευ, ;σ ; ι~ τους ;}'ς"ψ~ιι ~) εω; l,α E~a;I.r;OUj' tz; T~ι:: η).ι ~~ ά;'. ~ή Ιχωι' ;δ ~'αυ ΤΙ1 ' CΊ :fjv :-: ι; ά ί,/ια-:ο;, 7:ΕίΠ!l ει, τ οϊ:;:(} r.). ή1', α':ρ"ϋ Ε!-;Γ)ν,rI, ι Τ'ΗΟΙ ' ΤΟί', και υ;ι α'ρη- Ό δ~ Kαλσμσ}'δCΊ~τη;. φάσεις, τ ου ljo(1rt" Π7:()Y.~1ι'1n ζ, ΟΤΙ E~1 t(h αδι;1 ' στ()" ιιά ~. :;:c1;'b'l', μβ το, ια i.. :vριcι:οηr;aιι (l'πό φ~hηίl. Και οι( ι. ω ; ~ /ιε ι ι i:; c'σr;1εψη' ιι ς τi! V Τ{ιιπο 1 Ι7ζα1', οί I~e σι,πκιφθέi ' τε, ά::εφι1 ι1 ισilιι ι,ά μη' δ(~σωσιν αt'τία 'J τη,α, dh' ώ; r.tφrιι;ισμ έi' οι ι,α r.α~αμ. cr/σω'1ιiι ΕΙ:; a"7!ci) η με'ι η' (; ' θ. ΙΙ μ~l/lσθ"ν Η; α ι'ηιω~ηjαυ CΚ Τ'1; ΛJύQας, ό μtν π. Πα:ρωι" η' Κ;QI'ι'χη, Χαι Αν ι 'ΙΙ Ε;'α, Ζαιiι.ιη:; δι; τα ΝΙζΕl/ά ά δε Α σ r,μά;~'iς 20,,'μη; ;ι α ι Φωτ~ ;. α; δ ι α τη, Κtρ::ηl,ήJJ' ~ δ~ --ωτ;ijο; Χαοα),άμ"ης χαι "";ωτ'(,ljυ ς ΘΙΓ)'Jαιόποu),σ, δ ι α', ι.. 'j:.. λ Zα~(Iϊ:xλα υ, 'Ev r UGuJro/ ε;, ραφαν,ι'; -: ό}) Πε:f!ή,αΠΕη:ι,,~ι.;ς τυ~ς ΔEλι;ιιαl ' ~αίoυ, Λα, 11; ~ Ηα μ έρ η, ()ια l,d Ιδουι" τί σχοπ(;υ iχηι,υ. α'λλ' ("'ΚΕ;, Ι ()ι ;χουτε, il" την T~( ;,ο).ιτ.-α}) ;ο:ιιί" t1 V1'l'VΙ'ϊ, τωl ', o'i l, Ετύλιιωιι μ1ji t να ~ c-

17 16 ΙPEl(ω~1 ntl(, τοιούτω ν πl(α Υ μ dτω v. Ar./arIIAav ~ί καί.1, τ ο υς ixe'i 'F. g; rj20u',πι('& της καταστάσεως τωι, r.ραγμάτω l1 τη, Π,λoπoν ν ~σσoυ, χαι 21a τού, φ i ~!1 E x ~ TtJ c 1J ει. οή σης κα& ό S η)'ιας.!\],τα τήν έ,π άνοι!ον τ ο υ Κα'λαμο γδιlq τη Εις τ η ν TetoΠoλΙΤ ζ άν τc.ιυ, ε'γραψαυ άλλα γρ άμματα υί ΛΥάό Ες και Λρ ΧIΕ (μ ι, και TlροsστωrΕς, ')'Ι : QpEVOI l n V1jra; oπeql της a σφαλείας των, και να ι:r.άυουν ά φr{oως, τα όr.c.ιϊα doπeστιι λ αυ δ/(: του Νικο λ άου Μοθωνιοϋ r.atιv 'ΚΕίν ος δ Ε ν ioπlarqe rjj S,πλέου.l, τ η )) Τllι,πολιτζcrν, Sλi:r.ω υ, ' 8τl τά, e, ~ Ι,., 'r ", oπflaypara 'lpcqov OΠO f! η μ Ε f}αν Επρο ο αιυον ιtι;,πε ρ ισσοτεραν ταραχήν. ΕΠΕιδιί κα τ' έ ΚΕί νας τάς Tι p i!j ai; συνέπeιj, ν' α' υαχωρlίσ!] ίκ Kαλα 6'ρ ιsτων δια rι}ν Τ ρ ιπ ο λι τζα ν έίι ας T o ίi ρ κ oς Λαλιώτης, Σ ε ϊo' ~, λε)'ό μ ε υ ο;, ύ μo~ και ό Νι _ "ύλα ος Ταμπακ όπουλαι;' τούτους παραφυλάrτoυτe' μεrμ "ιιι σ τ ρατιωιαι Κα λ α 6"(! υτι υο & ει; τα ις Kατ ~ άν αιι;, του', ίκτιsπ ησα ν, "αι οί μ Ε υ επ (!όλα 6Όυ και Ιφυ)'ον, το δε π ρ αγμα του, όλον τό lκυρίeυιjαν οί ιjτρατιωταl. την lπ/oυιjαll ήμε(!αν ε'κίνηιj! καί ; ΑllvαΟ ';ΤΟ;Ι Α ους, Boι 6'όδα ~ των Καλα6'llύτων, δια τ~ν Τριπολιτ ζά ν 1)'κο λ ο ύ θησ. και Εις αύτον τό Ιδιον και ~ μ 'ε ν φ ΕJγων ';πανη λ θ,ν ιίς τιζ Κa}, ά (ρυτα,.. του έφόllευσαν δε δύω άνθρώπου, του χαι l :r:ijrjav ;λον τό πραγμ~ του Σι ιγχ f ό ι ιως ί:λλοι Πα}. α 6'{J υ τινοί Eψ,{νιυιJαν δjω Σ:r:αχίδΕς Ί' (Jιπο'λιτ ζ ι~rας ιί, τά χω ρ ία του ΛιοαρΤζιου, χαι πάλιν άλλοι ΕΙ, τάν Φι ν Εάν τους "ηφτοχα(jατ ζ ίο'ις. Έκ ' των τοιούτων λοιπόν σvμοι~ηλrjτων φοεηθεντιι; ο; ~ν - Κ αλαορυ..' τοις Τ σ<.. Ι {JΚΟι, txatt " σ Ο ηοαν Ο " λ ΟΙ Ουν ' ')' U I ' lrl~1 t ' " "t' '.,.,... ~.,., ~ :Jιαι ΤΕκνοις ΙΙ, ουω πυργους, καιεχει tor ox a. ovro!jce o I CI ~, ~".. \. θ ι " " Ο L' '6 φυλα'χθουν, <ως ο του να τους προφ αι1, α λλ Ο Ε ν fj ο η ~ια. Ει, δί τι/ν Τe, πολ.ιrζα ν, γ νωστων "Ι IJΟ ρ' /;;ω ll των roiov

18 τω", ιύθύς Εφυλάκωσαll τους 'ΑQχa~Εϊς και ιίqοec1rωτα~, και Ε'ς ηί'~ : ώθljσαll οί 'Four:;ιot ε ι'αντ ίaν των ΕΗ ήl'ων, ε :-:α;;ει).ου ν,ες γενικύν;!.εθροl'. ΠσαιΙτωζ και oi 1ν πά. τραις Το;;ρκοι, μαθό ν,ες -:cr τοιαυτα, i'μ{)ασαν tuojr; τά".,.' ~ ~ ' ''1 '. φaμιλiα; των εις το T~αστρo : " ειτα lf/ κα " aqrto u 6-, και hc[jt8-,ιύκλωααν :r.ρωτον το o'ar.rjrtov του Ί ωάνυου Π ar.aoiaμαντο'πουλου, rι~πoυ u πώr.rεu ον, στι Εύρίσκοl'ται lναποτβ-, t'.", \, '?' " θειμειια αρματα αλλ,,', με το ι 'α Eur:OV κεκλειομενας τα" Τοόρτας, ;ρχφαv τύν πόλ~μoν ε;ωθεl', κ αι του εφ61 / Ευσall Εις τύ παr:dθυ~'ν έ'ι-α ~νoρωπo~' ε;;cι. α εbαλοv πυρκαϊάv ιις τα π iρις Οσπήτια. Είι; δε τ~ν 1\1ηrr:όπολιν o'ev Ετόλμησαν ~ / α r.λησιάσοuιι, ιιομί;υι' τες, ΟΤΙ E~ρίσκoνται μ./σα ΟΕΗηνες ΚΕIΙf1uμμέvοι. Εκτυ:roυσαν υμως α'πυ τυ ΚάarQOV με τα κανόνια η:σσν τήν lί1ητρόπoλιυ, ;aov και 'ν ) λ.,, c ~' '., θ "'", ~, α. α οσπη-:ια' η cε "L'f1xat α cκταl εισα κατευ.αυσεν ικα ΗΤ Οσ:tήτια ό 'η τιι-ε; των ΕΗ ήl'ων rjr.),igoivrs; ις-η λθον ΕΙΙ; του, d~ύμοuς, οζ δ& Taίi~κ.oι ~υ'θι;, ΕΥ.}\Ει'σΟησaυ ει, το KdarQov. Βλέπουτες δε oi Π ατραίόι ΟΕΗηνΕς, J'rt :r.j.iov δεν 1- πιδέχεται OEf1ar.ciav τ ιι ΠQα.' μα, τ ας μεν φαμιjιίας των Ε~i'αλοv l!ω της πάλεω;, llr:a<j;av δέ ~ίς τά ΝεζΕQ~ πr:ος rov Π. Πα' Qωv ~"τε Νικόλ αο, Δ~lιτo" ό Ίωά- Π ~ 'λ,υ}, θ' ι / ης απαuιαμανrοr. ου ος και αλ.οι ΤΙ2 ' Ες, ιια τ-ροφ αι1!' ~;ς 6ΌιΙθειαν, C;" ΚIl'ιfυlιε~Eι 8).'1 ή πόλι,. tιοθεν αμέσω~ ύ n Π -, " ~ - Ζ'..,ι,.'. αrqων και ο Lt.lJ0!lta, u αη μη; ηρα't'αv ΠQος Τl/Ι; Κ ']{. \,~ \ σ... θ ' ~πι!'αυαιoυς ο;;μανιω;α; να Τ!lGι; ουv, με οσους α ν!!ωπ'" δ'" -, '. Ους εχουν. την ε επιουσαν ημεραν 6κο 'ησαν και αυτοt, i'χoυrες περίr.ου Πόιιτακοσίους στρα-;ιώτας, και εμ6'τίκαν Εί, τα π',.".., 1,; - ς ατρα ς και εσθυς εγινε JΊ:8νοrαrη ποι.ιορκια των '1' -,, T/'~'" Ι' οσρκων cις το φρουριοll. nατα ()c τας πρωτας π~σσσ σ~ λα'ς Εφ ονεύοη ο αυ τιιιες των Εχορωl" ~r, rfp'i:;t/jev ο,η Πα :.&

19 .8 (;σrι, Ε:Ρ~;'ΕJθη, xa"fj :ύχ;7, τι/ν ο"υ το;ι' Και, c:-;ειδη' οί A~xηγOΙ.ης πι. /ου,j ιι%ηυη η"j.ιώχθη,?γ~ α ψαυ εύοι;, τωυ Πατ~ωυ Πύλιo~κΙα, απo;ιίλαυrις Και άjlθ~ωπσυ, ΕΙ, Τ όν Π ~η) ό μr. Ε ηι', Εί ς τo~, ΔE), ι)'ια~ψαiil" ιι, την Γαστούνην χαί Ει, αλλα μieη της Πιλοπονυιίσιι, ~ι'δoνte, τι/ιι εζδη η ιιι τωυ συμ:;c ι)ψίτωv, και πα~ακι1 ιoϊ:ίντε'; ταυ, 1,α μι;'υ αl'αr;άλ c vl' του xα ι ~αl ι, (}τι :;;}.έ,υ άλλη Δ δ' ; ~ - < Μ -,- "E~απεια εν Ε/ναι' στ, Πf(ω:οι ύt αl'ιαται μηα ΤΟυ IIιτ~';μΠEη Εμ ι)ιίκαυ ιι', τιίυ Και,σμdταv, και!1χμα J. ι.j, τισαν του ι';a, :R o E6'~ oav Λ ρ ναυίτο)'λιιι ι υ και αλλους τιυά, ΊΌύρκσvς <ύ~εθ6iiτα, ih'. ΕΙ, δ'; τα Kα}.α O~υτα Επολι όρκησαν ιl; τ υ υ, πjρ)'ιις του, Εκιί 1'ul;~XCIV;, cί ' τινε, μι T~ υλίϊωυ ήμεrων C:l ι θιμασιν παριδ~θrισαυ με συl ' θ ήχας. Ει, δ.5 τιίν Kaf(tlran'av μηir;η ~ θιόδωρο, Κ ωλοχ ο τρωl ης δκ τη, lηιί υης, και έι'ωθει; μ ε τα των Δι ). ιγιαυ;'αίω1 ' [ι. α εε τα Οπλα. Όμοίω; και ιι, τι/ υ Ι!..στιΙl ι ηυ και ιί, αλλα. Eπα~xι'ας Ο Ι ΕΟ ;Ο I] το' ΠI ' E~μα ir,. Έ;;ανασ:άσεως, και ώ π λίζυντο οί ~ Ελληι>ε. rιoθeν οί ΤοΖ;ρκοι της Πελο:;;οιι vιiσr, μαoιlυτε, 'τα ταιαίίτα, Eκυριευθησaυ άτοο μl)'αυ φύιjoν. και ιιί μειι Μ:;αρδουυιι';ίται, και ΔΕοlιταριται, χα; Aυύρa υrιιαυι:ιι Toυ~κoι μετέι;ησαυ ά'παυτε;,:ς τ~υ T~ιπoλιτζαυ o~υ ρυναι;ί και τέ,,~'oι, αυεπει,/ε'αστοι' άμο/ω; και υί A~γ~ίOΙ Ε; ς το' Ναύπλιοl), Χαι οι /iiliraoivot Ei. την M υ ΙΙώl ' ΗV και Κω,/ώυηυ. ρ;' δε Βαστ ι.ζιαυ"ι μετέ?ησαν ιι; τυ' Σαλωυα ο: δε Γα..,.ίr.ιι εστυχaοθησαυ l 'ιl κα,αφjυauυ εί, το Λα ι, α, στο υ l... r. μ ' το l 'ά τo~ς λ i κrι; ;:τσαυ ;ιaιι' άδόν το ' ις στρατιω- Yιl'} ~. τ αι,ι Ελλη!1ό ~, i πίοτ,/cφι:ι.υ και Εχλιι'οθη σ αν ιις το πα-.., ι ι ~ ι -." λαι CΊκαστρoν λ λαυμαυτζι, ο :του υύτ Ε '(1J / l5i'οι ΤΡ')'ρων Ιι - θl:.~ πα2αο"οθοίίιι' :π λ ι)υ μ ;;ιθόη δ~ τυί το ο ι 4 αλ α ίό ι (σ: ριχ-

20 '9 t "... \,.. λ f Ν 't~v "fa v π~ '.J ' lxe/ VO,η μ.'iι/ο" r ou ; απι;). α,αν ΤΙ,, πολιορκ,ας, καί τούς μιriφε!lfjl! Εί ς τό Λάλα σύν )'ΙΙlιαι~ι "αι Τ6ΚV Γι ις' CJ: δε Φαvαρίται Τυυρκοι ΕκιΊ. ησαν όιά τι;ν ΤριnoALTt dv, na"v καθ' ;δοv τl/'ς παρε φύλ ατηιι εll σώμα ςρα_ τιωτωv' Ελλ;7, 'ωl " τους έκτύπησ! και {:ρύιιιυσι.τ."οηους ε; αύτωv, CJ: δε λο/πο! 6'ιαι;θέIlΤΕ' Ικ}.είοθηοαll ΕΙς το Πα Ι.αιάκαστροll r ης Καρυταίιιης, οπου ;; σαll και οί Καρυτιιιοί. 'Εκι, )..ΟIΠ(;1Ι σuιιήχθησαv τά στρατεύματα της Κaρυταίl, η" ίκαιιοι Μανιaται μ6τu TlJu 'Ηλι'α, υίοίί τoίi Πιτρόμπιη, ο; Λεοl ' ταρίται μετά τώv Καπιτα υ αίωll Νικητα ΣταματιλrίπoυλΓιI! και ΑναΥυωσταρα, ο: Κοuτζιοuκμal,ιωται μιτά τοϋ Κ. Κηιiλα και Π απατ~oi 'ό τ:ουλου, ΟΙ' μποσο(,μ61101 ό λo μ 5'x~1 τωιι πεντ! χιλιrlδωll, και /πολl όρ)(ησαll ι1τιιια TC> φραύfι/ιoii της Kαfι/υταίι ' η;, ru άπο,ου )(ι,ταl μεν ιί, ο. χυραll θ ;οlυ, πλήυ αυε φοδl 'αστοll οίόληυ, "αι παρημιλημ ό'v ΟV' ΙΌθ!ν ο: πολιορκούμευοι ; κ της ελλtίψεως τωll άvαγκαίωυ ;jθελε Τοαρα οόθοίίll, Εάll δεν τους Επιιιόφθαll6ν εll )(αlρ~;; 6"οήθΕια ειι τίj, Τρ,πολιτζα, έ~α)(ι:σloι περίπου δ". φι:;ποι Τοίίρκοl, οί ' τιυιι;, εύθυ, ~πoϋ εμι>η)(αll ιι,,,;11 κάμπον της Καρυταίνη;, l(jaaov πυρκαϊάll ΕΙ, πολλα χωρία. ~ O ι ~\ οε ~IE'Iι '\ l\.ι.ηil6" "Ι' ασιιιιηθιοτοι Ι το"',,,, \ ~ " "ατ αιιιχας το 1 'α α υ τl-, ~', 'J'.' 111 fi' παραταττωιιται Η, ΠΟΛιμοl', cιpv)'ov απαl'τέ, Ει. τα ορllνιζ μερη της ΚαιιιυταιΊ.ης, και ι!φησαν μψοlιωμίυοιι, τους ; ΚΕ, :A~xη)'oύ" ωστe i6"ιrlοοηοαll καί ; κε,νοι να φιfγω6ι πα~αlτήσαllhς και τα ~λoγάτωll, και 8,τl ;λλο ι7χ ον. οι δε Εκ Τιιιιπσλιτζιϊ, ΕχθροΊ, παραλα~όι'rε, και του, πολιορ )/Oυμ IIOυ, ΕΙ, τηίι Kafι/Ilralvau σύll γυυαιυ και ΤΕ'κl'οι., Και πληθος ζώωll συυά,αllrες εκ TOV κάμποu, μηί;ηοaν,ι', τηll Τ('ιπολιτζαll αυ6πεlρεαςοl. ΕΙ, δε τα, Πάτρα, ι,ηκολούθει καλως 7ί πολlο{}χία, και ΕΟΤΕυοχωρτίθησαν τόσον ο: Εχθροι, ώσtl δέiι 60Ί;I' αllτο ούδι να πeοκύψο ull απο τά HiX'l' συιιήχθηοαν δ'i ;κ τωιι

21 20, (' ~ ", Π' t. ; 0 χω9ιωll ( κα ι'ο ι σ~qc~:ιω:αι ει; T Lr ;I a r~ :'!,' uμ/)ιως ηλ <v Ε%εϊ κ α ι u' Ανδ ~;iα; Λ ο'ιι,α ς μ ε :l O O := E?ir.ou στ ~ α, ι ι:,τα ς' Διώρ ισαν δε οί ~1Ρ Χ 7,l y σ ι ;~;ιάτα" και /σ καπτ ον λαγ ο 'ίμ ι πλη σίον tl~ nill n r;qrav τοι; φρου ιιίύ υ, %α/ τ ύ,;;τcι;"oιι Ε πο οχώ οε ι ι.;.... κ αλω; ε:ιετυ "ο ν Λ δ~ και πεντε καιι~liι α άπυ\ τα εκεί Ε~ qισκά μ ε J'CΙ πλοία, και ['καμ αν μ:: ατ αρίαν,-;/. η- σίον του τε/χους, % αι τα,-;άιιτ α ε:ι: QόΙ;αιι 'οv καλω ;, Έιι τοι C '1. ''', 'Ί 1 \ \, Ι ι'ι σου:- ψ οι Λ ρχηγ οι εγρα'f-' αv c:r;ilhoi.a, π~oς ειια εκ αστοιι τωιι ε'κεί εύ(μσi<ομ ε'ιιωv Κοι ' σόλωv,,-;α qισ rω VrE'; τα δ,'και α, ατιι,.:ι τιl.; ε,;ίασ α ν ~,α λάci1ι ' τα ~ 'πλ α κατά τω ιι τ υ" ά"i 'ωιι, κα, ό ' τι σc'εοι ι ται τα. Δω Ι Κ 7ί σει, τω:ι, και ό';ι ελπί;ι;ν τ ηι! na QιZ τωι! Εαυι).c'ωv τω v φ:). α'μ θ ρ ω;;ωι και 'Υ. l! ι στι α l, ι;οί ιι ύπβράσπισ ι ll, και Τ QιΙ(, T: αρ.~x ά λ ο υ ν l, α κ άμο!')) γι ιωστα τα δ/καια τω :ι Έυ. 7ίll ων οι δε Κύ υσυ λοι ά;;~κρ ι'α,; a αν ;,' καaτoς, οη θέλει ;ιάμουιι τ~ x~iέo ς τ ωιι ' Έξiδωκ cν δ Ξ αί Αρχηγο ; και π l! ο κ η ~';ζεις ει, του, "Ε),ίψας ~~Ι;Ι'Jτζμπτι;(ας, άι Jv τ ούς Ειθύμ ιζ ον την τ: ροπα ; αρ ικ η ν il:),c'le tav και α'ιιδρε ίαv. Τούτωl! Ο υτω; /χόvτω:ι, έ;υ σ. θ?1j οί ~'I/ ncί: Qat, ΌΑρχη /,UI, ύ ' τι ο εκ Σ~{;~ων Ί σοι' φ Jl C!our ~ ~ xε:o t~ Ί ω αl l - 21ι'νων μ 8 ολίγας ιj υ υ αμe ; ς, και έ:;ί.1;σ ία~ ε!! εις τυ Μεσο Ι. ύj-' γ ιοv ;;Ο ε ν Εύ θύ ς άπ!σ Τ~ ιλα!! ιι~αμματ α π~ ό, ΤΕ τ ους Μεσο}.ο γγίτας κ α ι Γαλa ;ιδιω :α; ;ιιcίpoιι7ές Τιfς, ύ 'π, αν ~, " _ c. '.,. \ (Ι υ~ υ τους το Γιuγχωfl!J η Y.CTQr1r aat ς τω!!, α λαcω a ι τα ύ- π ). cι κα,α, ο υ εχορ,;, '%~\ν ι, α σ; Ε ίλ ω σ ιν όί. α ηις τά :J; λ ο'i'α ') υς ι τα ' J - "α l1α. ια τ η ; Ι ελ ()7~O l l]1ησoυ, \ " r l ι: όια "«μην ευρουν οι Π εχ Ο (} υι Ε;;κο λ ον τή :ι διά.bι;σι lj ει; τ ι> Πε},οπό υ ll ησ01', και ευκό λ ωι; ιj ι'j,;rη~()v v 1 ια π ~οqχζσισο-;ι', 8τι, fj a τό 1,α l rol f)v τα π λυί'α τους ει, ")V ΤΙ Ε),ο:πό J ψ ι} σοv δι υτοο Ο/σ εις ε ι.ιπ ορ ι. κάς, ο: ΙJε}. Ο:;Ο V ί l r;οι οι i::avaar d'ite; ΤΙ;; ly.qa'rl;aa1 1 6( m~;~ τιi δ~ ; ; οδα τ!:':.ι ::λοι'ωιι τ ο υ; θελει τά 1ι),ηf!ωθο ϋ l'.:, '000/ C; { ι},, καλοί Γαλ "t :tdh;j,αι ε υίj υ; ενι. α,"οί '

22 2 1 r C ~'larj a V τ :Χ Τ: λ ο -ά τ ω v ~'v αι ' ; ιό v τ ων έχ θ{ ::Ίν ' ο; δί: Mεcιo Ι. ΟϊΥ Ι:αι ο υ {)Έ τε~ ο v τ σ ύ rωv l;'.;τqα ; αν, ά) λ' ~πεδc'χθησ α ν τό ν Ίοουφ Παοα, Τ';1' ;; δ Ι,'Υηοαν ; : αl μεrε6ιόασαν τό π}, ειςον p έ~ o; τω σ :!!α τε υμα,ων του δι α τωv π λ οιω ν τ ο υ.; ει. το Ι{ α Ο Η ).Ι τί;ς 'poιipει.ης εκείν ο; δ ε μεr Ι6 η εχει δ ι α ζη ~ ας. ~-lπεφάοι οα)' ο; εν rrd'r;at. ~1~)χι;}'oι lια απuσ;εί λ ωσι ς~ α τιι~:α, l.ά h Qox araaa6''juv τά στε ι,ά της Κακης Σκάλας, δι '; ι, α κτυπή σο υ ν τ ο ]! Ί οουφ ΤΤαοα :;;/,,> μηο t τοίίτο του, το έο υ}'χώρφαν οί 'Ρ ο υμ ε ι. ιωται. "Ο θ Ε ν, ειυ ο υ ς ο':;;οίί Ιφθα οεν ά Ί σούφ Πα σ α; ει; r C πέ ρ α Καστέλ ι) άπ έ oτeιλεν [να ~ ν θ Q ω;;ι.: ν τυυ μ ε γ~ά μμα φ ι λ ι κόν π ρ ος του; A!!χηγo~ς των 'Ε ) ),... r ' "... ν /μ ω l', CV t;j Τυ υ ; η Qω τα, π ο ιοι' α/τι ο ν τους Ε η ιασε ι ' α, 1"1 -,.. ')' (.,. ",, κα μrι υυ.: ν roiouroll κί v ημα, :.ιαι, av:; ) ' αl η αη/α α π ο ης Τ ο ύρ κ ο υς, νά :r.αύ σ ω rj Ι μ ε v ΤΙ~Ι' τοιούτων κιι ' ηματω v, νά γ ρ ά ψ ω σ l δ ~ n:jo; αυ τό ), τ ο υ.; αιτίσυς, και εκεί) ι οι; θ//, ει τυ, παι όεύ ο ει, και θ/ ί.ει διο fθ ώ σει τά πr;ά γ ματα, και u:r.i- ".., \ "#..., (Iχεro livο ρ κως α μl' η σ τ ια ν και αφεσιν τ ω ll Πf/ ο γηεl 'ημ6- ~ ' ωl ' οί δε A (} XTιr()l α'r. Ε Κ Q ι 'Ρησα ν πρ οί; αυτον, στι ή pev ", -; '.. ", \ Τ ' 1.\", '"!?' αι τια ctval 6εο αια ιιπ () τ ου, υ υ2κους' π η v αυτοi, αφ υυ α πα; έ Ι αflοv τα ~'πλα) dr.~φάσισα v 1/ ν α iλειο~ e ωθωσι τη, τ u ρα υ v ίας τω!) Του ρ κω ι., η ~,~ άr.οθ!ιvωσι. Το/αύτl]1ι άπ ό %ρ ι σι ν l.α 6"ων ό Ί σουφ Π ασας, ιίρχηrj4 1'~ neqij(f εις τ Ο Κασ τ / λl της Πελ οπ ο υv 1j σου μέ roj, ςρατι(~:ας του. Μα θόv rες δ ε τ ο ίίτο οί έν Πάτραιι; 'ΈΗη υ ε., :; t(~!! L rja ll τετρακ υ σιό υι; περίπου ar IJartU:;at; ν~ φυλ άτ τωσι rj v δρόμ ο υ τ ου μ ε τα ξ υ Π ά τρας Y.α~ Καστελίου και, Jv δοxιpclrr!l ό 'Ισουφ lια σα; 1'ά μετα 6Ιί ει; Πάτρα ς, "ά οώ GCUOLIl ε ιδησιυ ει ι; τo~ς Aρxηγo~ς, δ ι ~ ι ι ~ α'ποστείλουυ κα Ι ",.,. 'ΑΙ.,, < αλληυ ικα~ ' ηυ, ουυσμιν l'α τ ο υ cpr.vιj lo OUV,.fl ι, α ΟΙ όιωρισμένοι ε Ι ς τηv φ ύ λ α ; ιν του δ ρ όμου έστάθησα ν εκδ; μίαν μύ) ' η ν ήμ /ρ αυ, καί έπειτα λειτ.οrακniσα vrει; Επiςρε ψ αν ει; τα; ΤΙάτ ρ ας, χωρ;, να ό ώσ :; τις ε ; ιηίτων ~ί?ησιν

23 " " t.' " ~, <Υ, _ ''; του. U'ly.1)yov;, οια lα υπ οστε ιι.ουν αλ /. ΟΙΙ' ιι, τ ην οlαφύλα;ιν του δρόμου' 7j δε α/τ/α τiί~ ).ιιποταυα. των. ήτοι! ιi }. αφυραγω)ί.ι, ίπfι δ η' οί To~'lxoI μα, /ον rd ελαφψ:ι: πράγματα Ιμεασαν ιι, τι) Κάστρο", τιf δε λοιπα υ",ησ αν ιί, τα' ύσπήτιά τους ' σθεν ; Εκ των χω ρι'ωυ της i ::aqxia" Καλαbρύτωv, και Πάτρα;, και Βο:;/τζης συνι.' θρ oισμlιιι, _ Ζχλος, 60ΤΙ' συl ' ~:ψ;nl το στράτε υμα, ά νθρωποι 3:τωχοί "αι ποrαποι, Εδόθησαν,1, τήν άρπαγήν, χωρ/, να ψροντ ίζουν ιj,'; λλο ΤΙ' ο: δε α'ρχηγοι δεν ιι' σηκυι;ουτο, ΕΠΗδη μη~! τά,ις 1Ττου άκύμη κιjμμία,ίς τά 1(f/άΥματα, μτιδ~ ;ιιθoυσιoσμ~, Εθνικό,. Έντοσούτ,;> 8AQb(j]i και ο: ~α).ωl,ίτaι τα (;π,. ιr, ;'μοι'ω; "σι ο: ΛΙbαδ ι ;'τα/, και /κ}. ιιaαν τb~' Τούρκου.;,ι'- τα ihi.ύριοκύμι"α πα λ αιόκα1τρα. και α'π/σrιιλα)} ιl~ Πάτρα, \ητ;ντι, εφόδια πολιμικα, ΕΤ.ι ι δή πανταχόθειι ~roν ίλλlιψι. το';;ου του ιιδου" ώσα'ν ~πoϋ,' κ lνrίθη TQ ΤορaΥμα ;;ΙΙΕυ ΠΡΟΕτοιμασία:; ονδιμια,. ;ιαι, ία'ν ι~ρίσκοιιτοr:.λίυrι,ι, τα, πόλιι, Tij, Π,λοπον ιιήσου, Εκυριι';θηοαιι πρότ Ε ~ιρoιι πα~ά των Τούρ;ιωυ. Εκ δε τωιι Ίυ υικωιι ν ήσω" Jiv Ί' Υ,, ~',.. 'δ ;. ('Ι Λ '/τοlι lυκολοιι ιια PEra:pcqQUV, "ΙΟ:1 τα~μπo l,tv η ΕΚ.;' ΩΙοΙχησι, σφοι!(jω Elxuv φθάσει ιί, τόυ Π ι5ρ αιι πρό κaι(jοv τ/να; σγδοήκοντα πι~ιπljυ 6αρέλια μna(jαuτη άπ~ (ιυιιεl ι1φo~a, TuJll ;v }?;PUqI'?l ~1δEλφώI Ι,,; πρώτη και μόl, η σι,νδ~ Dμη ύπου άπεοτάλη ΕΙ, την Έ λλά δα παρα τι;;υ Λδιλ- - - 'Ε. 'λλ ',." "Ι,., δ ', φωιι iij' ralqiq,' α α και αυτη Ιις ματ η)}, ΕΠΙ Ι η. μι τα νά ητοιι διωρ ι σμ ;υ η '" παραλ αg'ήll τ ο ύ Δικαίιι Παπα Φλ έσι α, ι!τυς τη)} παρίλα(jε και τήν Ε::ώ λη ΟΕ ΙΙ, ϋθειι η θ ι}, ι, "CZJ iχq1iμ.aτuλc,i'ιι, EV? η Ilarqt>.i'",I, δvι I ΕυΕ ΙΙ εκ τη, ίλ-, -'δ " ο ', -Ελ' '). 2ίΨEω~ τουτου ταυ Ει ους' ο ΕΙΙ κα.η ντ ησα ιι οι / ηιιες,ί; Τ;(ι1ί ΙΙ στciioχωρίa ll, ωσ;ι ίσύιια ζον Εκ τωv XIJJf;!iIJJll rd ik μολj6/5uυ άnι ία, δ ι ά ι,ά κdμ ι υιι 6όλια. ΑΗ' ιί, τ ου το χαι ilai(jegh συ νeloεφε (}ιν 1; Δημητσά~'αι ύ 'που E~~Eθη ά~. 1

24 ~lt.) ~' ), η όι ς Υ.ατασχ,υή " μ;: α ρο ύ τη, Χα : r.eo; τον οκσπον τουιου Y.ατισκιυά σθ ησα~ 14- p:raeouropuao', άπα τ~, ό :τ οίου, Ε: ~~xoντo τ ι; η'μιρονύ;ιτιον 300 "ΧEO~!I ο'χάδl; μr.αρούrη,. ο: όε ευ Πάτραι, ΕUxoλύι ' θησαν χατα τουτο, με το να ίτυχ ο ν ΕΚΕί ~ν τζαμι μ?λuοδοσχεπασμi vο v, Jιαl ~'λoι δχιίο ι ν Ιζήτουυ. Έιι (:~ δε ή μ,παταρι'α Ει lήρυil ιύ,υχω;, κα ~ τ~ λαυ ο ϋ μι 6'πλησ ίασεiι,;ς το τείχη ς τ ο υ φρουρίου των Πατρωυ, ;,α l' ί;,ίι'ηο έτ οιμασι'α διιι ι,α κρημ ΙJ ίσου v P/fO' του nill:l', και να ' ιζσπηδήσουll ()ί ~E λ λτ; Ι 'E ' με'σα, rjλeπωll ~ της Λγγλια; Κόνσο λ ο;, Φίλιππο; Τ'χριll όυ ο μαζύμε l ' ος, στι κη 'ουιeιfιι l'u ΧΙ 'ΡΙ Ε ιιθ3 τι/ φρ οι/ριοl', α';;iσrειλ, δια νυκτό. Εί, το Kασ~8'). ι τον ά ο'ιλφόν του και oeayouft :rvov.ου Βάρθολδοll μ ε 6υ πλ οίον, μψjωll ΕΙ; τι/ν Ίσο';φ Πασαυ τυν κιυδιψου του cfj (j oveiou, Jv OfV π ροφθάσ?) ΕΙ. εo~θeιαll, και ό ί5ηγωl ' τά, Τ ΟΙ', τίll! τρο'ο;;φ νιr εi.θ?j' και π J ηiloψj(j'jvντά, ΤΟI ', " 'ο',...,,.. "'" ''1 "~ ο τι () (jo po; Ει ν αι.λιυθεi(ο" το 0:; IJ~EIJe' μι το ιια κατεσ κ όπευι το μ /ρο ς ικcίιιο' α'π/στειλιδε ;; ρο, αύτι/ν και ση: ~ ~ " ~, -" 'ΟΕλλ ~ \ μεία ο!χροαιιμο ι α μ cε ΧΕ,v αοπ/i εφορουνοι ι ηνε" οια 11(% \ -" "ο Ι \ 'Ι, - τα μerαχtlqισθ!j Ει:; του, Ε ικου, τ ο υ προς α πατηll των Έλλήνων. 'Ό θ Εν ~ Ίσοι/φ Πασά, χωρι, άι l α6'ο). ι})! την ίο'ίαυ "ύχτα 6κίυηCί! μ~ όι:τακοσίου, πιρίπου στρατιιj:α;, χα; εφθα ac v Εί, το φeουριον των Πατgωll, Ειι ~~ i!ημ/ρ οlιι l1 ή Κυριακή τωυ Βα/ωι. τ ιί Υ' Λπ~ιλιΌυ και κατξλα6'εν αίφl'ης το';, ~ΕΗηvα. μή }.αι;όl'τα, ουδεμία,' π~o;;πάρxoυ σαll ε iδησιν παρά τι 110', οί' τιιιι, ο ι' τες κα; ;;υ,ω, στακτοι, χαι πε φοεισμέν οι Εχ των ΕΙδήσεω ν ~π; διέσπειρεν ύ Κόν- \ f'1'" ~,, r 5 λ 'δ, σο λ ος ΓΚ(!'l ', rιτι ιφθασαυ ει, τ ην Λχαρναυιαν ι χι ια ες Λ λεα v οι, " χαι πλησιαζει,c ο Τ ουρκιχος στο ').0; με '''λλ α ας δ u_ νάμtις, ι'ταρ~xθησαν μ~ ~ΠEρ6'oλι)υ κα ι κa-:επλάυησαl ', και ον ".., -',\ - 'σ.. ~ a f/ XIJaall ι'α φεv γo υ ν εζω τη, ::r Οf. 2ω., παραι.η αι'.!, 0- λα, τα; θξaδις τωυ και τ ήν pr.araeiav ;"ημοll. ο; δε τίi

25 -.',.. Ι.. Ί Jο~φ Ώα σ;; arρ~:πιωrαl) [1'ωε ο" ',Ες PJ-::ιX r.;'jii δν nάτραιι;,." \' -, ~ " ""λ nrialoqjioupci'wv, ~ις μεν το p f GUV ::1 ς :;;0 λε ως υ εll <ΤΙΙ -,.., f'f δι" ι Υ, ~, μη C!Clν να ειιτχωρηaοui', ω!'μηciαν c Ης τ α ; α;~(>ας, και /iεαλαι ι πυ(>υ.α ϊά ν ιις ποηα μ ε~ η, καί Eπρoxώ~ησαν,ινι".f~ αύτων ;~ω της πύ),~ως μέχρι :: οίί Μ υl' ασrι;qίο:.ι Γη~ a κομει'ου, και του xω~ίoυ Έ)'λυκ~δoι;, ia:r.i ;O I'rE; να E~Qιιν Εκει ίκανόν :r. ρίημ σ και φαμιλίας, δια να aιχυ.α ). ωτίσι;ιι, πλή v οιjδεvιtρον. οι όε Λρχηγοι 6λ$'ποντις, f,'n ;φησα ν 'Ιήν πόλιν Ιρημον οί στρατιωται, και α ύ τ ο ύς μιμοl ι ωμει 'ιι ς μό {,ήκοντα neei:r.ou μόνον σωματ οφ ύλακας, και ό ' τι Έκινδύιι"uo ν ιχφεύκτως, εαιι l.uhiov μ Εσ α, <ιj)'ηκ αιι ΕΙ''; τα σκρα τηι; πό λ εως, ΠΡΟi1παθοuv τcι; δ ι α ν~ ' σvvdςοvv pe(jot; τι;;ν ό'ασκορπισμεί ιων aτρατιω τωv, και νά "-ρ? κατα λ α εουν τα ό χυρα ο'σπήrια της :r. ι!λ Εως άλλ ' Ε/ς μά τ η ν έ:μ.;να ζο ν, :;;aeexdaouv, παrι ε κίνoυν,. ήπεπ'ουν. οοεν i pr;" καν π άλ ιν εί ι;., " - 'Οδ ' '",,, θ / c V οσπητιον τι,ς '1γητrιιας, και α πε<ηειi, αι ι α ν ρωπου. Ε!ω, Ζσ ω; α' ν ακαλ έσουν rliiα;, π λ ;' υ ο ί πάυτες Ιψευ)'ον, Εκτός όυγων τιι, ων ύπου ε~'.ι.ε tvα ν κεκl.υσμέι ' ΟΙ πrι ό ς τ ο' μέρος, ης ~1λE ;ιo τιίι ηι; :ιαι Αlία ; Πa ρ aσκeυ~ ζ, O~ 'ΤI1'EΙ; πολεμουντες,;'φόνευσαν JoΠEQ roj {roar QI 1 Το ύρ κ ου ς, El, roj, e.. ~,, _ (: _,.., t:, ΟΠΟιΟΌ, Εφαι1ησαυ τα σημει α, υ π ο /:!,:νυς εστειλεν Γι Γκριυ. 'λλ ',, \ (' "1'\. ",,., α α και αυτot οι ΟI' Ι)'ΟΙ, μη ()λ επουτες r.ooev Ό07,θCΙα? ι τι να, έ! ίjλθον τ ης πύλεω; neqi τυ ~! ιλη'όυ' υμοιως και ιιί αρχηγοι εμει? αν μ ειτ α έ'ω; τ~ δει).ιvόι ι, άι ;Ε α'πε λ:;;l σθε'υτες, "αι ()ιασθέv rες απ~ τα, πέ r;ι! r.υρκαϊας, έ(ηλθ~υ τ~ς πόλεως ήμι'a6lαv ωοαυ μσκραv, και Εδ ο κίμαζυν :πάλω 1'(: σοl ά ξ ωσι μίαυ δύν ΓΨΟΙ, Υ-αε να l.uf)ωσι ιfι α νυκτο', μ c'σ α.,, ').,,..,., δ \ " ~ι; τ η;.ι r.o, lv ΠΛην ματα ιως ηγωι'ιζω'το, <ΠΗ IJ 6Ι ΕΚ των χωρ ίω;.ι σuvηθf/οιιτμ!vοι στςcπιωταl, οι r.ερισσότεψjι σ;uο'όν aor.ao l και doui IliOt orot διό},ο υ ι / α ιζ υ τιπαραταχθωσιυ ιί, πόλεμοιι, κα; γενvη μ.εv/j{, και αvαrεθ ρ αμμέvq,1 ιί, τόυ ζυ;ιύν της δουλιίας και τιί ς τυ~ αυν(α, των ΤοιΙρ-

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή ίς ύς ής ής ίίς ή ά ός ά ς ί ς ίςέςάς ώ ί έςάς ώ ί ύ ό ά ές ά ς ό ς όή ίί ς ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ί ί ς έςάς ές ώ ί ς ά ώ ά ώ ά ή ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ά ΐ ς ό ί ς ές ές έ ς ά ά ά ύ ός ά ς

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

'. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ 'Η" ά.7jυ..εττ,~~ άπο Τι(j'~ς π.f'ο i,τ.~lμli ;'ο-~,; των 'Δ~~\u~s.t~'i'σrε!~}ν ~ Γ.ρl:χ:φεί.ων. σχο.

'. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ 'Η ά.7jυ..εττ,~~ άπο Τι(j'~ς π.f'ο i,τ.~lμli ;'ο-~,; των 'Δ~~\u~s.t~'i'σrε!~}ν ~ Γ.ρl:χ:φεί.ων. σχο. 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ,Σ ΤΗΣΚΥΟΕΡΝΗΣΕΟΣ '. ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ,ΚΡΑΤ1ΑΣ ΑθΗΝΑ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1982 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ APIQi\10J; 144 ΦΥιιΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1304 Για 11)1' επιστημονικi) - 7ιαιδαγωγι.ΚI] κα{)οδήγηση και 1'1]

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ

ή ί έ ά ς ς ί ς ές ές ό ές ά ς ή ύ έ ί ς ς ή ς ές ώ ή ί ς ές ής ές ώ έ ής ά ς ίς έςές όέςάςή ύ έ ίς ς ής ές ώ έάςςίςέςές 1 όίόςέςάς έήίώάςάς ίς ώ ό ς άς ί ύ ό έ ς ά όά όςέςάςύάάς άςήώ ή ώ ή ά όςόίάύύςάάς ήςόςάςς άς ή ώ ή ά ός ί ά έ ή ές ά ά ς ής ό ς άς

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

~"' ~ - ~ Ε>') ~ r 2"1 -~ ~ ~..:::: Ι> R!>.:) ~ ~ _... ~ a ~ χ φ. 6 > ο ~ ~ Μ 9 ' "- ~- z ο ο "'..::::

~' ~ - ~ Ε>') ~ r 21 -~ ~ ~..:::: Ι> R!>.:) ~ ~ _... ~ a ~ χ φ. 6 > ο ~ ~ Μ 9 ' - ~- z ο ο '..:::: (l_ i ίγ.ι t> _.. ίγ.ι Ι>?d ;ζ. τ _.. f;.' Ζ.. f3' ;:!:: ίγ.ι.. ;ζ... 6 Ι> θ Μ.. Μ f; ς1;.t \b,... θ f;j Μ ω ω! Μ.il, @.... Ε>') t> 5 Ξ2 9 ' " 1, :1 ;:ι:.: t> 9 d.., Ζ Q Ζ ;:ι:.: t> _.. ' Μ.,... (Χ) g

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

Ω 25.09.2015 Α Α Η Ω Η Α Η

Ω 25.09.2015 Α Α Η Ω Η Α Η ΑΦ Ω 25.09.2015 Α Ω ΑΗ Α Η ΩΗ ΑΗ Κίς αι Κύιοι οοί, έ α σας σαώ αι α σας θώ αή ιία αι αή ύα σο ύσοο έο ο έ οσά σας. Ο αθέας ισά αά αι όοι αί αούασ α ιήσο σήι αι ισοσύ ο ας έι ο ιός αός ια ύ φοά έσα σ οώ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28

1 ΟΡΕ ΤΙΑ Α 1 3 3 ΤΡΙΓ Ο Ι ΑΙΑ 1 1 ΑΓΓΑΙΟ. Page 1 of 28 Ι Ο Α ΡΑ Α ΡΑ Α Ο ΑΤΟ. Ε ΡΟ Ο ΙΟ ΑΡΑ Ε ΤΙΟ ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 ΡΑ Α 2 5 1 Ο ΑΤΟ 1 2 2 Α AM Α ΙΟ 1 1 1 ΑΤ Ε ΡΟ Ο ΙΟ 1 2 1 ΑΡΑ Ε ΤΙΟ 1 1 2 Ι Η ΟΡΟ 1 1 1 ΡΟ Ο ΤΑ Η 1 2 2 ΙΤΑΓΡ 1 1 9 15 Ε ΡΟ Α Ε Α ΡΟ Ο Η Ο ΙΟ Ι ΟΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN ABSTRACT NATURE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ LANDSCAPE KINGS & QUEENS HUNGRY TRASH ART KΟΡΜΟΙ URBAN STORIES

HUMAN ABSTRACT NATURE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ LANDSCAPE KINGS & QUEENS HUNGRY TRASH ART KΟΡΜΟΙ URBAN STORIES ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ HUMAN KΟΡΜΟΙ Oάζ Ά Κό χύ γό έχ ω φό έ. Σέ, θ δί δά γέ έγ ό έχ ή δγί. H έ ύψ ί δέ ί έχ ά φέ ό ξωγί άγ ά ό ωέ έψ ωέ χί δγύ χέ έχ, δί ό ίγ δγί. O άθω, δωέ χέ, θή, φύ, βά, ύγχ ό ζωή, ί ά ό ό θέ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣO ΙΑ ΙΚΣΤΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.13 14:19:36 EET Reason: Location: Athens Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Α Ω Α Α Α Α Α Ο Ο Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα