Proverbs. Chapter 1 1 παροιµιαι σαλωµωντοσ υιου δαυιδ οσ εβασιλευσεν εν ισραηλ 2 γνωναι σοφιαν και παιδειαν νοησαι τ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Proverbs. Chapter 1 1 παροιµιαι σαλωµωντοσ υιου δαυιδ οσ εβασιλευσεν εν ισραηλ 2 γνωναι σοφιαν και παιδειαν νοησαι τ"

Transcript

1 Proverbs Chapter 1 1 παροιµιαι σαλωµωντοσ υιου δαυιδ οσ εβασιλευσεν εν ισραηλ 2 γνωναι σοφιαν και παιδειαν νοησαι τ ε λογουσ φρονησεωσ 3 δεξασθαι τε στροφασ λογων νοησαι τε δικαιοσυνην αληθη και κριµα κατευθυνε ιν 4 ινα δω ακακοισ πανουργιαν παιδι δε νεω αισθησιν τε και εννοιαν 5 τωνδε γαρ ακουσασ σοφοσ σοφω τεροσ εσται ο δε νοηµων κυβερνησιν κτησεται 6 νοησει τε παραβολην και σκοτεινον λογον ρησεισ τε σ οφων και αινιγµατα 7 αρχη σοφιασ φοβοσ θεου συνεσισ δε αγαθη πασι τοισ ποιουσιν αυτην ευσεβεια δ ε εισ θεον αρχη αισθησεωσ σοφιαν δε και παιδειαν ασεβεισ εξουθενησουσιν 8 ακουε υιε παιδειαν πατ ροσ σου και µη απωση θεσµουσ µητροσ σου 9 στεφανον γαρ χαριτων δεξη ση κορυφη και κλοιον χρυσ εον περι σω τραχηλω 10 υιε µη σε πλανησωσιν ανδρεσ ασεβεισ µηδε βουληθησ εαν παρακαλεσωσι σε λεγοντεσ 11 ελθε µεθ ηµων κοινωνησον αιµατοσ κρυψωµεν δε εισ γην ανδρα δικαιον αδικωσ 12 καταπιω µεν δε αυτον ωσπερ αδησ ζωντα και αρωµεν αυτου την µνηµην εκ γησ 13 την κτησιν αυτου την πολυτε λη καταλαβωµεθα πλησωµεν δε οικουσ ηµετερουσ σκυλων 14 τον δε σον κληρον βαλε εν ηµιν κοινον δ ε βαλλαντιον κτησωµεθα παντεσ και µαρσιππιον εν γενηθητω ηµιν 15 µη πορευθησ εν οδω µετ αυτων ε κκλινον δε τον ποδα σου εκ των τριβων αυτων 16 οι γαρ ποδεσ αυτων εισ κακιαν τρεχουσιν και ταχινοι του εκχεαι αιµα 17 ου γαρ αδικωσ εκτεινεται δικτυα πτερωτοισ 18 αυτοι γαρ οι φονου µετεχοντεσ θησαυ ριζουσιν εαυτοισ κακα η δε καταστροφη ανδρων παρανοµων κακη 19 αυται αι οδοι εισιν παντων των σ υντελουντων τα ανοµα τη γαρ ασεβεια την εαυτων ψυχην αφαιρουνται 20 σοφια εν εξοδοισ υµνειται εν δε πλατειαισ παρρησιαν αγει 21 επ ακρων δε τειχεων κηρυσσεται επι δε πυλαισ δυναστων παρεδρευει επι δε πυλαισ πολεωσ θαρρουσα λεγει 22 οσον αν χρονον ακακοι εχωνται τησ δικαιοσυνησ ουκ αισχυν θησονται οι δε αφρονεσ τησ υβρεωσ οντεσ επιθυµηται ασεβεισ γενοµενοι εµισησαν αισθησιν 23 και υπ ευθυνοι εγενοντο ελεγχοισ ιδου προησοµαι υµιν εµησ πνοησ ρησιν διδαξω δε υµασ τον εµον λογον 24 ε πειδη εκαλουν και ουχ υπηκουσατε και εξετεινον λογουσ και ου προσειχετε 25 αλλα ακυρουσ εποιειτε εµασ βουλασ τοισ δε εµοισ ελεγχοισ ηπειθησατε 26 τοιγαρουν καγω τη υµετερα απωλεια επιγελασοµαι καταχαρουµαι δε ηνικα αν ερχηται υµιν ολεθροσ 27 και ωσ αν αφικηται υµιν αφνω θορυβοσ η δε κατα στροφη οµοιωσ καταιγιδι παρη και οταν ερχηται υµιν θλιψισ και πολιορκια η οταν ερχηται υµιν ολε θροσ 28 εσται γαρ οταν επικαλεσησθε µε εγω δε ουκ εισακουσοµαι υµων ζητησουσιν µε κακοι και ουχ ευρησουσιν 29 εµισησαν γαρ σοφιαν τον δε φοβον του κυριου ου προειλαντο 30 ουδε ηθελον εµαισ προσε χειν βουλαισ εµυκτηριζον δε εµουσ ελεγχουσ 31 τοιγαρουν εδονται τησ εαυτων οδου τουσ καρπουσ κα ι τησ εαυτων ασεβειασ πλησθησονται 32 ανθ ων γαρ ηδικουν νηπιουσ φονευθησονται και εξετασµοσ ασεβεισ ολει 33 ο δε εµου ακουων κατασκηνωσει επ ελπιδι και ησυχασει αφοβωσ απο παντοσ κακου Chapter 2 1 υιε εαν δεξαµενοσ ρησιν εµησ εντολησ κρυψησ παρα σεαυτω 2 υπακουσεται σοφιασ το ουσ σου και π αραβαλεισ καρδιαν σου εισ συνεσιν παραβαλεισ δε αυτην επι νουθετησιν τω υιω σου 3 εαν γαρ την σο φιαν επικαλεση και τη συνεσει δωσ φωνην σου την δε αισθησιν ζητησησ µεγαλη τη φωνη 4 και εαν ζητ ησησ αυτην ωσ αργυριον και ωσ θησαυρουσ εξερευνησησ αυτην 5 τοτε συνησεισ φοβον κυριου και επ ιγνωσιν θεου ευρησεισ 6 οτι κυριοσ διδωσιν σοφιαν και απο προσωπου αυτου γνωσισ και συνεσισ 7 και θησαυριζει τοισ κατορθουσι σωτηριαν υπερασπιει την πορειαν αυτων 8 του φυλαξαι οδουσ δικαιωµατ ων και οδον ευλαβουµενων αυτον διαφυλαξει 9 τοτε συνησεισ δικαιοσυνην και κριµα και κατορθωσει σ παντασ αξονασ αγαθουσ 10 εαν γαρ ελθη η σοφια εισ σην διανοιαν η δε αισθησισ τη ση ψυχη καλη ε ιναι δοξη 11 βουλη καλη φυλαξει σε εννοια δε οσια τηρησει σε 12 ινα ρυσηται σε απο οδου κακησ και α πο ανδροσ λαλουντοσ µηδεν πιστον 13 ω οι εγκαταλειποντεσ οδουσ ευθειασ του πορευεσθαι εν οδοισ σ κοτουσ 14 οι ευφραινοµενοι επι κακοισ και χαιροντεσ επι διαστροφη κακη 15 ων αι τριβοι σκολιαι και κ αµπυλαι αι τροχιαι αυτων 16 του µακραν σε ποιησαι απο οδου ευθειασ και αλλοτριον τησ δικαιασ γνω µησ 17 υιε µη σε καταλαβη κακη βουλη η απολειπουσα διδασκαλιαν νεοτητοσ και διαθηκην θειαν επι λελησµενη 18 εθετο γαρ παρα τω θανατω τον οικον αυτησ και παρα τω αδη µετα των γηγενων τουσ αξο νασ αυτησ 19 παντεσ οι πορευοµενοι εν αυτη ουκ αναστρεψουσιν ουδε µη καταλαβωσιν τριβουσ ευθει ασ ου γαρ καταλαµβανονται υπο ενιαυτων ζωησ 20 ει γαρ επορευοντο τριβουσ αγαθασ ευροσαν αν τρι βουσ δικαιοσυνησ λειουσ 21 χρηστοι εσονται οικητορεσ γησ ακακοι δε υπολειφθησονται εν αυτη οτι ε υθεισ κατασκηνωσουσι γην και οσιοι υπολειφθησονται εν αυτη 22 οδοι ασεβων εκ γησ ολουνται οι δε π αρανοµοι εξωσθησονται απ αυτησ Chapter 3

2 1 υιε εµων νοµιµων µη επιλανθανου τα δε ρηµατα µου τηρειτω ση καρδια 2 µηκοσ γαρ βιου και ετη ζωη σ και ειρηνην προσθησουσιν σοι 3 ελεηµοσυναι και πιστεισ µη εκλιπετωσαν σε αφαψαι δε αυτασ επι σ ω τραχηλω και ευρησεισ χαριν 4 και προνοου καλα ενωπιον κυριου και ανθρωπων 5 ισθι πεποιθωσ εν ο λη καρδια επι θεω επι δε ση σοφια µη επαιρου 6 εν πασαισ οδοισ σου γνωριζε αυτην ινα ορθοτοµη τασ οδουσ σου ο δε πουσ σου ου µη προσκοπτη 7 µη ισθι φρονιµοσ παρα σεαυτω φοβου δε τον θεον και εκκ λινε απο παντοσ κακου 8 τοτε ιασισ εσται τω σωµατι σου και επιµελεια τοισ οστεοισ σου 9 τιµα τον κυρ ιον απο σων δικαιων πονων και απαρχου αυτω απο σων καρπων δικαιοσυνησ 10 ινα πιµπληται τα ταµι εια σου πλησµονησ σιτου οινω δε αι ληνοι σου εκβλυζωσιν 11 υιε µη ολιγωρει παιδειασ κυριου µηδε εκ λυου υπ αυτου ελεγχοµενοσ 12 ον γαρ αγαπα κυριοσ παιδευει µαστιγοι δε παντα υιον ον παραδεχεται 13 µακαριοσ ανθρωποσ οσ ευρεν σοφιαν και θνητοσ οσ ειδεν φρονησιν 14 κρειττον γαρ αυτην εµπορευεσθ αι η χρυσιου και αργυριου θησαυρουσ 15 τιµιωτερα δε εστιν λιθων πολυτελων ουκ αντιταξεται αυτη ο υδεν πονηρον ευγνωστοσ εστιν πασιν τοισ εγγιζουσιν αυτη παν δε τιµιον ουκ αξιον αυτησ εστιν 16 µηκ οσ γαρ βιου και ετη ζωησ εν τη δεξια αυτησ εν δε τη αριστερα αυτησ πλουτοσ και δοξα 16 εκ του στοµ ατοσ αυτησ εκπορευεται δικαιοσυνη νοµον δε και ελεον επι γλωσσησ φορει 17 αι οδοι αυτησ οδοι καλα ι και παντεσ οι τριβοι αυτησ εν ειρηνη 18 ξυλον ζωησ εστι πασι τοισ αντεχοµενοισ αυτησ και τοισ επε ρειδοµενοισ επ αυτην ωσ επι κυριον ασφαλησ 19 ο θεοσ τη σοφια εθεµελιωσεν την γην ητοιµασεν δε ου ρανουσ εν φρονησει 20 εν αισθησει αβυσσοι ερραγησαν νεφη δε ερρυησαν δροσουσ 21 υιε µη παραρρυη σ τηρησον δε εµην βουλην και εννοιαν 22 ινα ζηση η ψυχη σου και χαρισ η περι σω τραχηλω 22 εσται δε ιασισ ταισ σαρξι σου και επιµελεια τοισ σοισ οστεοισ 23 ινα πορευη πεποιθωσ εν ειρηνη πασασ τασ ο δουσ σου ο δε πουσ σου ου µη προσκοψη 24 εαν γαρ καθη αφοβοσ εση εαν δε καθευδησ ηδεωσ υπνωσει σ 25 και ου φοβηθηση πτοησιν επελθουσαν ουδε ορµασ ασεβων επερχοµενασ 26 ο γαρ κυριοσ εσται επι π ασων οδων σου και ερεισει σον ποδα ινα µη σαλευθησ 27 µη αποσχη ευ ποιειν ενδεη ηνικα αν εχη η χε ιρ σου βοηθειν 28 µη ειπησ επανελθων επανηκε και αυριον δωσω δυνατου σου οντοσ ευ ποιειν ου γαρ ο ιδασ τι τεξεται η επιουσα 29 µη τεκτηνη επι σον φιλον κακα παροικουντα και πεποιθοτα επι σοι 30 µη φιλ εχθρησησ προσ ανθρωπον µατην µη τι εισ σε εργασηται κακον 31 µη κτηση κακων ανδρων ονειδη µηδε ζηλωσησ τασ οδουσ αυτων 32 ακαθαρτοσ γαρ εναντι κυριου πασ παρανοµοσ εν δε δικαιοισ ου συνεδρ ιαζει 33 καταρα θεου εν οικοισ ασεβων επαυλεισ δε δικαιων ευλογουνται 34 κυριοσ υπερηφανοισ αντιτα σσεται ταπεινοισ δε διδωσιν χαριν 35 δοξαν σοφοι κληρονοµησουσιν οι δε ασεβεισ υψωσαν ατιµιαν Chapter 4 1 ακουσατε παιδεσ παιδειαν πατροσ και προσεχετε γνωναι εννοιαν 2 δωρον γαρ αγαθον δωρουµαι υµιν τον εµον νοµον µη εγκαταλιπητε 3 υιοσ γαρ εγενοµην καγω πατρι υπηκοοσ και αγαπωµενοσ εν προσωπ ω µητροσ 4 οι ελεγον και εδιδασκον µε ερειδετω ο ηµετεροσ λογοσ εισ σην καρδιαν 5 φυλασσε εντολασ µ η επιλαθη µηδε παριδησ ρησιν εµου στοµατοσ 6 µηδε εγκαταλιπησ αυτην και ανθεξεται σου ερασθητι αυτησ και τηρησει σε 8 περιχαρακωσον αυτην και υψωσει σε τιµησον αυτην ινα σε περιλαβη 9 ινα δω τ η ση κεφαλη στεφανον χαριτων στεφανω δε τρυφησ υπερασπιση σου 10 ακουε υιε και δεξαι εµουσ λογο υσ και πληθυνθησεται ετη ζωησ σου ινα σοι γενωνται πολλαι οδοι βιου 11 οδουσ γαρ σοφιασ διδασκω σε εµβιβαζω δε σε τροχιαισ ορθαισ 12 εαν γαρ πορευη ου συγκλεισθησεται σου τα διαβηµατα εαν δε τρ εχησ ου κοπιασεισ 13 επιλαβου εµησ παιδειασ µη αφησ αλλα φυλαξον αυτην σεαυτω εισ ζωην σου 14 οδ ουσ ασεβων µη επελθησ µηδε ζηλωσησ οδουσ παρανοµων 15 εν ω αν τοπω στρατοπεδευσωσιν µη επελθ ησ εκει εκκλινον δε απ αυτων και παραλλαξον 16 ου γαρ µη υπνωσωσιν εαν µη κακοποιησωσιν αφηρη ται ο υπνοσ αυτων και ου κοιµωνται 17 οιδε γαρ σιτουνται σιτα ασεβειασ οινω δε παρανοµω µεθυσκον ται 18 αι δε οδοι των δικαιων οµοιωσ φωτι λαµπουσιν προπορευονται και φωτιζουσιν εωσ κατορθωση η ηµερα 19 αι δε οδοι των ασεβων σκοτειναι ουκ οιδασιν πωσ προσκοπτουσιν 20 υιε εµη ρησει προσεχε τοι σ δε εµοισ λογοισ παραβαλε σον ουσ 21 οπωσ µη εκλιπωσιν σε αι πηγαι σου φυλασσε αυτασ εν ση καρ δια 22 ζωη γαρ εστιν τοισ ευρισκουσιν αυτασ και παση σαρκι ιασισ 23 παση φυλακη τηρει σην καρδιαν εκ γαρ τουτων εξοδοι ζωησ 24 περιελε σεαυτου σκολιον στοµα και αδικα χειλη µακραν απο σου απωσα ι 25 οι οφθαλµοι σου ορθα βλεπετωσαν τα δε βλεφαρα σου νευετω δικαια 26 ορθασ τροχιασ ποιει σοισ πο σιν και τασ οδουσ σου κατευθυνε 27 µη εκκλινησ εισ τα δεξια µηδε εισ τα αριστερα αποστρεψον δε σο ν ποδα απο οδου κακησ 27 οδουσ γαρ τασ εκ δεξιων οιδεν ο θεοσ διεστραµµεναι δε εισιν αι εξ αριστερω ν 27 αυτοσ δε ορθασ ποιησει τασ τροχιασ σου τασ δε πορειασ σου εν ειρηνη προαξει Chapter 5 1 υιε εµη σοφια προσεχε εµοισ δε λογοισ παραβαλλε σον ουσ 2 ινα φυλαξησ εννοιαν αγαθην αισθησιν δ ε εµων χειλεων εντελλοµαι σοι 3 µη προσεχε φαυλη γυναικι µελι γαρ αποσταζει απο χειλεων γυναικοσ πορνησ η προσ καιρον λιπαινει σον φαρυγγα 4 υστερον µεντοι πικροτερον χολησ ευρησεισ και ηκονηµ ενον µαλλον µαχαιρασ διστοµου 5 τησ γαρ αφροσυνησ οι ποδεσ καταγουσιν τουσ χρωµενουσ αυτη µε τα θανατου εισ τον αδην τα δε ιχνη αυτησ ουκ ερειδεται 6 οδουσ γαρ ζωησ ουκ επερχεται σφαλεραι δε

3 αι τροχιαι αυτησ και ουκ ευγνωστοι 7 νυν ουν υιε ακουε µου και µη ακυρουσ ποιησησ εµουσ λογουσ 8 µακραν ποιησον απ αυτησ σην οδον µη εγγισησ προσ θυραισ οικων αυτησ 9 ινα µη προη αλλοισ ζωην σου και σον βιον ανελεηµοσιν 10 ινα µη πλησθωσιν αλλοτριοι σησ ισχυοσ οι δε σοι πονοι εισ οικουσ αλλοτριων εισελθωσιν 11 και µεταµεληθηση επ εσχατων ηνικα αν κατατριβωσιν σαρκεσ σωµατοσ σο υ 12 και ερεισ πωσ εµισησα παιδειαν και ελεγχουσ εξεκλινεν η καρδια µου 13 ουκ ηκουον φωνην παιδευ οντοσ µε και διδασκοντοσ µε ουδε παρεβαλλον το ουσ µου 14 παρ ολιγον εγενοµην εν παντι κακω εν µ εσω εκκλησιασ και συναγωγησ 15 πινε υδατα απο σων αγγειων και απο σων φρεατων πηγησ 16 µη υπερεκ χεισθω σοι τα υδατα εκ τησ σησ πηγησ εισ δε σασ πλατειασ διαπορευεσθω τα σα υδατα 17 εστω σοι µο νω υπαρχοντα και µηδεισ αλλοτριοσ µετασχετω σοι 18 η πηγη σου του υδατοσ εστω σοι ιδια και συνευ φραινου µετα γυναικοσ τησ εκ νεοτητοσ σου 19 ελαφοσ φιλιασ και πωλοσ σων χαριτων οµιλειτω σοι η δε ιδια ηγεισθω σου και συνεστω σοι εν παντι καιρω εν γαρ τη ταυτησ φιλια συµπεριφεροµενοσ πολλ οστοσ εση 20 µη πολυσ ισθι προσ αλλοτριαν µηδε συνεχου αγκαλαισ τησ µη ιδιασ 21 ενωπιον γαρ εισιν τ ων του θεου οφθαλµων οδοι ανδροσ εισ δε πασασ τασ τροχιασ αυτου σκοπευει 22 παρανοµιαι ανδρα α γρευουσιν σειραισ δε των εαυτου αµαρτιων εκαστοσ σφιγγεται 23 ουτοσ τελευτα µετα απαιδευτων εκ δε πληθουσ τησ εαυτου βιοτητοσ εξερριφη και απωλετο δι αφροσυνην Chapter 6 1 υιε εαν εγγυηση σον φιλον παραδωσεισ σην χειρα εχθρω 2 παγισ γαρ ισχυρα ανδρι τα ιδια χειλη και α λισκεται χειλεσιν ιδιου στοµατοσ 3 ποιει υιε α εγω σοι εντελλοµαι και σωζου ηκεισ γαρ εισ χειρασ κακ ων δια σον φιλον ιθι µη εκλυοµενοσ παροξυνε δε και τον φιλον σου ον ενεγυησω 4 µη δωσ υπνον σοισ οµµασιν µηδε επινυσταξησ σοισ βλεφαροισ 5 ινα σωζη ωσπερ δορκασ εκ βροχων και ωσπερ ορνεον εκ παγιδοσ 6 ιθι προσ τον µυρµηκα ω οκνηρε και ζηλωσον ιδων τασ οδουσ αυτου και γενου εκεινου σοφω τεροσ 7 εκεινω γαρ γεωργιου µη υπαρχοντοσ µηδε τον αναγκαζοντα εχων µηδε υπο δεσποτην ων 8 ετοιµ αζεται θερουσ την τροφην πολλην τε εν τω αµητω ποιειται την παραθεσιν 8 η πορευθητι προσ την µελι σσαν και µαθε ωσ εργατισ εστιν την τε εργασιαν ωσ σεµνην ποιειται 8 ησ τουσ πονουσ βασιλεισ και ιδ ιωται προσ υγιειαν προσφερονται ποθεινη δε εστιν πασιν και επιδοξοσ 8 καιπερ ουσα τη ρωµη ασθενη σ την σοφιαν τιµησασα προηχθη 9 εωσ τινοσ οκνηρε κατακεισαι ποτε δε εξ υπνου εγερθηση 10 ολιγον µε ν υπνοισ ολιγον δε καθησαι µικρον δε νυσταζεισ ολιγον δε εναγκαλιζη χερσιν στηθη 11 ειτ εµπαραγινε ται σοι ωσπερ κακοσ οδοιποροσ η πενια και η ενδεια ωσπερ αγαθοσ δροµευσ 11 εαν δε αοκνοσ ησ ηξει ωσπερ πηγη ο αµητοσ σου η δε ενδεια ωσπερ κακοσ δροµευσ απαυτοµολησει 12 ανηρ αφρων και παραν οµοσ πορευεται οδουσ ουκ αγαθασ 13 ο δ αυτοσ εννευει οφθαλµω σηµαινει δε ποδι διδασκει δε εννευµ ασιν δακτυλων 14 διεστραµµενη δε καρδια τεκταινεται κακα εν παντι καιρω ο τοιουτοσ ταραχασ συνι στησιν πολει 15 δια τουτο εξαπινησ ερχεται η απωλεια αυτου διακοπη και συντριβη ανιατοσ 16 οτι χαιρ ει πασιν οισ µισει ο κυριοσ συντριβεται δε δι ακαθαρσιαν ψυχησ 17 οφθαλµοσ υβριστου γλωσσα αδικ οσ χειρεσ εκχεουσαι αιµα δικαιου 18 και καρδια τεκταινοµενη λογισµουσ κακουσ και ποδεσ επισπευδο ντεσ κακοποιειν 19 εκκαιει ψευδη µαρτυσ αδικοσ και επιπεµπει κρισεισ ανα µεσον αδελφων 20 υιε φυλασ σε νοµουσ πατροσ σου και µη απωση θεσµουσ µητροσ σου 21 αφαψαι δε αυτουσ επι ση ψυχη δια παντ οσ και εγκλοιωσαι επι σω τραχηλω 22 ηνικα αν περιπατησ επαγου αυτην και µετα σου εστω ωσ δ αν κ αθευδησ φυλασσετω σε ινα εγειροµενω συλλαλη σοι 23 οτι λυχνοσ εντολη νοµου και φωσ και οδοσ ζω ησ ελεγχοσ και παιδεια 24 του διαφυλασσειν σε απο γυναικοσ υπανδρου και απο διαβολησ γλωσσησ α λλοτριασ 25 µη σε νικηση καλλουσ επιθυµια µηδε αγρευθησ σοισ οφθαλµοισ µηδε συναρπασθησ απο τ ων αυτησ βλεφαρων 26 τιµη γαρ πορνησ οση και ενοσ αρτου γυνη δε ανδρων τιµιασ ψυχασ αγρευει 27 απ οδησει τισ πυρ εν κολπω τα δε ιµατια ου κατακαυσει 28 η περιπατησει τισ επ ανθρακων πυροσ τουσ δε ποδασ ου κατακαυσει 29 ουτωσ ο εισελθων προσ γυναικα υπανδρον ουκ αθωωθησεται ουδε πασ ο απτ οµενοσ αυτησ 30 ου θαυµαστον εαν αλω τισ κλεπτων κλεπτει γαρ ινα εµπληση την ψυχην πεινων 31 εαν δε αλω αποτεισει επταπλασια και παντα τα υπαρχοντα αυτου δουσ ρυσεται εαυτον 32 ο δε µοιχοσ δι ε νδειαν φρενων απωλειαν τη ψυχη αυτου περιποιειται 33 οδυνασ τε και ατιµιασ υποφερει το δε ονειδοσ αυτου ουκ εξαλειφθησεται εισ τον αιωνα 34 µεστοσ γαρ ζηλου θυµοσ ανδροσ αυτησ ου φεισεται εν ηµε ρα κρισεωσ 35 ουκ ανταλλαξεται ουδενοσ λυτρου την εχθραν ουδε µη διαλυθη πολλων δωρων Chapter 7 1 υιε φυλασσε εµουσ λογουσ τασ δε εµασ εντολασ κρυψον παρα σεαυτω 1 υιε τιµα τον κυριον και ισχυ σεισ πλην δε αυτου µη φοβου αλλον 2 φυλαξον εµασ εντολασ και βιωσεισ τουσ δε εµουσ λογουσ ωσπε ρ κορασ οµµατων 3 περιθου δε αυτουσ σοισ δακτυλοισ επιγραψον δε επι το πλατοσ τησ καρδιασ σου 4 ει πον την σοφιαν σην αδελφην ειναι την δε φρονησιν γνωριµον περιποιησαι σεαυτω 5 ινα σε τηρηση απο γυναικοσ αλλοτριασ και πονηρασ εαν σε λογοισ τοισ προσ χαριν εµβαληται 6 απο γαρ θυριδοσ εκ του οικου αυτησ εισ τασ πλατειασ παρακυπτουσα 7 ον αν ιδη των αφρονων τεκνων νεανιαν ενδεη φρενων 8 παραπορευοµενον παρα γωνιαν εν διοδοισ οικων αυτησ 9 και λαλουντα εν σκοτει εσπερινω ηνικα αν η

4 συχια νυκτερινη η και γνοφωδησ 10 η δε γυνη συναντα αυτω ειδοσ εχουσα πορνικον η ποιει νεων εξιπτ ασθαι καρδιασ 11 ανεπτερωµενη δε εστιν και ασωτοσ εν οικω δε ουχ ησυχαζουσιν οι ποδεσ αυτησ 12 χρ ονον γαρ τινα εξω ρεµβεται χρονον δε εν πλατειαισ παρα πασαν γωνιαν ενεδρευει 13 ειτα επιλαβοµενη εφιλησεν αυτον αναιδει δε προσωπω προσειπεν αυτω 14 θυσια ειρηνικη µοι εστιν σηµερον αποδιδωµι τ ασ ευχασ µου 15 ενεκα τουτου εξηλθον εισ συναντησιν σοι ποθουσα το σον προσωπον ευρηκα σε 16 κειρ ιαισ τετακα την κλινην µου αµφιταποισ δε εστρωκα τοισ απ αιγυπτου 17 διερραγκα την κοιτην µου κρ οκω τον δε οικον µου κινναµωµω 18 ελθε και απολαυσωµεν φιλιασ εωσ ορθρου δευρο και εγκυλισθωµε ν ερωτι 19 ου γαρ παρεστιν ο ανηρ µου εν οικω πεπορευται δε οδον µακραν 20 ενδεσµον αργυριου λαβων εν χειρι αυτου δι ηµερων πολλων επανηξει εισ τον οικον αυτου 21 απεπλανησεν δε αυτον πολλη οµιλι α βροχοισ τε τοισ απο χειλεων εξωκειλεν αυτον 22 ο δε επηκολουθησεν αυτη κεπφωθεισ ωσπερ δε βουσ επι σφαγην αγεται και ωσπερ κυων επι δεσµουσ 23 η ωσ ελαφοσ τοξευµατι πεπληγωσ εισ το ηπαρ σπευδ ει δε ωσπερ ορνεον εισ παγιδα ουκ ειδωσ οτι περι ψυχησ τρεχει 24 νυν ουν υιε ακουε µου και προσεχε ρ ηµασιν στοµατοσ µου 25 µη εκκλινατω εισ τασ οδουσ αυτησ η καρδια σου 26 πολλουσ γαρ τρωσασα κατ αβεβληκεν και αναριθµητοι εισιν ουσ πεφονευκεν 27 οδοι αδου ο οικοσ αυτησ καταγουσαι εισ τα ταµιε ια του θανατου Chapter 8 1 συ την σοφιαν κηρυξεισ ινα φρονησισ σοι υπακουση 2 επι γαρ των υψηλων ακρων εστιν ανα µεσον δε των τριβων εστηκεν 3 παρα γαρ πυλαισ δυναστων παρεδρευει εν δε εισοδοισ υµνειται 4 υµασ ω ανθρωπ οι παρακαλω και προι+εµαι εµην φωνην υιοισ ανθρωπων 5 νοησατε ακακοι πανουργιαν οι δε απαιδευτ οι ενθεσθε καρδιαν 6 εισακουσατε µου σεµνα γαρ ερω και ανοισω απο χειλεων ορθα 7 οτι αληθειαν µελε τησει ο φαρυγξ µου εβδελυγµενα δε εναντιον εµου χειλη ψευδη 8 µετα δικαιοσυνησ παντα τα ρηµατα τ ου στοµατοσ µου ουδεν εν αυτοισ σκολιον ουδε στραγγαλωδεσ 9 παντα ενωπια τοισ συνιουσιν και ορθ α τοισ ευρισκουσι γνωσιν 10 λαβετε παιδειαν και µη αργυριον και γνωσιν υπερ χρυσιον δεδοκιµασµενο ν ανθαιρεισθε δε αισθησιν χρυσιου καθαρου 11 κρεισσων γαρ σοφια λιθων πολυτελων παν δε τιµιον ου κ αξιον αυτησ εστιν 12 εγω η σοφια κατεσκηνωσα βουλην και γνωσιν και εννοιαν εγω επεκαλεσαµην 13 φοβοσ κυριου µισει αδικιαν υβριν τε και υπερηφανιαν και οδουσ πονηρων µεµισηκα δε εγω διεστραµ µενασ οδουσ κακων 14 εµη βουλη και ασφαλεια εµη φρονησισ εµη δε ισχυσ 15 δι εµου βασιλεισ βασιλευ ουσιν και οι δυνασται γραφουσιν δικαιοσυνην 16 δι εµου µεγιστανεσ µεγαλυνονται και τυραννοι δι εµ ου κρατουσι γησ 17 εγω τουσ εµε φιλουντασ αγαπω οι δε εµε ζητουντεσ ευρησουσιν 18 πλουτοσ και δοξα εµοι υπαρχει και κτησισ πολλων και δικαιοσυνη 19 βελτιον εµε καρπιζεσθαι υπερ χρυσιον και λιθον τι µιον τα δε εµα γενηµατα κρεισσω αργυριου εκλεκτου 20 εν οδοισ δικαιοσυνησ περιπατω και ανα µεσον τριβων δικαιωµατοσ αναστρεφοµαι 21 ινα µερισω τοισ εµε αγαπωσιν υπαρξιν και τουσ θησαυρουσ αυ των εµπλησω αγαθων 21 εαν αναγγειλω υµιν τα καθ ηµεραν γινοµενα µνηµονευσω τα εξ αιωνοσ αριθµ ησαι 22 κυριοσ εκτισεν µε αρχην οδων αυτου εισ εργα αυτου 23 προ του αιωνοσ εθεµελιωσεν µε εν αρχη 2 4 προ του την γην ποιησαι και προ του τασ αβυσσουσ ποιησαι προ του προελθειν τασ πηγασ των υδατ ων 25 προ του ορη εδρασθηναι προ δε παντων βουνων γεννα µε 26 κυριοσ εποιησεν χωρασ και αοικητου σ και ακρα οικουµενα τησ υπ ουρανον 27 ηνικα ητοιµαζεν τον ουρανον συµπαρηµην αυτω και οτε αφ ωριζεν τον εαυτου θρονον επ ανεµων 28 ηνικα ισχυρα εποιει τα ανω νεφη και ωσ ασφαλεισ ετιθει πηγα σ τησ υπ ουρανον 29 και ισχυρα εποιει τα θεµελια τησ γησ 30 ηµην παρ αυτω αρµοζουσα εγω ηµην η πρ οσεχαιρεν καθ ηµεραν δε ευφραινοµην εν προσωπω αυτου εν παντι καιρω 31 οτε ευφραινετο την οικου µενην συντελεσασ και ενευφραινετο εν υιοισ ανθρωπων 32 νυν ουν υιε ακουε µου 34 µακαριοσ ανηρ οσ εισακουσεται µου και ανθρωποσ οσ τασ εµασ οδουσ φυλαξει αγρυπνων επ εµαισ θυραισ καθ ηµερα ν τηρων σταθµουσ εµων εισοδων 35 αι γαρ εξοδοι µου εξοδοι ζωησ και ετοιµαζεται θελησισ παρα κυρι ου 36 οι δε εισ εµε αµαρτανοντεσ ασεβουσιν τασ εαυτων ψυχασ και οι µισουντεσ µε αγαπωσιν θανατο ν Chapter 9 1 η σοφια ωκοδοµησεν εαυτη οικον και υπηρεισεν στυλουσ επτα 2 εσφαξεν τα εαυτησ θυµατα εκερασεν εισ κρατηρα τον εαυτησ οινον και ητοιµασατο την εαυτησ τραπεζαν 3 απεστειλεν τουσ εαυτησ δουλο υσ συγκαλουσα µετα υψηλου κηρυγµατοσ επι κρατηρα λεγουσα 4 οσ εστιν αφρων εκκλινατω προσ µε και τοισ ενδεεσι φρενων ειπεν 5 ελθατε φαγετε των εµων αρτων και πιετε οινον ον εκερασα υµιν 6 απολει πετε αφροσυνην και ζησεσθε και ζητησατε φρονησιν ινα βιωσητε και κατορθωσατε εν γνωσει συνεσι ν 7 ο παιδευων κακουσ ληµψεται εαυτω ατιµιαν ελεγχων δε τον ασεβη µωµησεται εαυτον 8 µη ελεγχε κα κουσ ινα µη µισωσιν σε ελεγχε σοφον και αγαπησει σε 9 διδου σοφω αφορµην και σοφωτεροσ εσται γνω ριζε δικαιω και προσθησει του δεχεσθαι 10 αρχη σοφιασ φοβοσ κυριου και βουλη αγιων συνεσισ 10 το γα ρ γνωναι νοµον διανοιασ εστιν αγαθησ 11 τουτω γαρ τω τροπω πολυν ζησεισ χρονον και προστεθησετα ι σοι ετη ζωησ σου 12 υιε εαν σοφοσ γενη σεαυτω σοφοσ εση και τοισ πλησιον εαν δε κακοσ αποβησ µο

5 νοσ αναντλησεισ κακα 12 οσ ερειδεται επι ψευδεσιν ουτοσ ποιµανει ανεµουσ ο δ αυτοσ διωξεται ορνε α πετοµενα 12 απελιπεν γαρ οδουσ του εαυτου αµπελωνοσ τουσ δε αξονασ του ιδιου γεωργιου πεπλανη ται 12 διαπορευεται δε δι ανυδρου ερηµου και γην διατεταγµενην εν διψωδεσιν συναγει δε χερσιν ακαρ πιαν 13 γυνη αφρων και θρασεια ενδεησ ψωµου γινεται η ουκ επισταται αισχυνην 14 εκαθισεν επι θυραι σ του εαυτησ οικου επι διφρου εµφανωσ εν πλατειαισ 15 προσκαλουµενη τουσ παριοντασ και κατευθυ νοντασ εν ταισ οδοισ αυτων 16 οσ εστιν υµων αφρονεστατοσ εκκλινατω προσ µε ενδεεσι δε φρονησεωσ παρακελευοµαι λεγουσα 17 αρτων κρυφιων ηδεωσ αψασθε και υδατοσ κλοπησ γλυκερου 18 ο δε ουκ οιδε ν οτι γηγενεισ παρ αυτη ολλυνται και επι πετευρον αδου συναντα 18 αλλα αποπηδησον µη εγχρονισησ εν τω τοπω µηδε επιστησησ το σον οµµα προσ αυτην 18 ουτωσ γαρ διαβηση υδωρ αλλοτριον και υπερβ ηση ποταµον αλλοτριον 18 απο δε υδατοσ αλλοτριου αποσχου και απο πηγησ αλλοτριασ µη πιησ 18 ινα πολυν ζησησ χρονον προστεθη δε σοι ετη ζωησ Chapter 10 1 υιοσ σοφοσ ευφραινει πατερα υιοσ δε αφρων λυπη τη µητρι 2 ουκ ωφελησουσιν θησαυροι ανοµουσ δι καιοσυνη δε ρυσεται εκ θανατου 3 ου λιµοκτονησει κυριοσ ψυχην δικαιαν ζωην δε ασεβων ανατρεψει 4 πενια ανδρα ταπεινοι χειρεσ δε ανδρειων πλουτιζουσιν 4 υιοσ πεπαιδευµενοσ σοφοσ εσται τω δε αφρο νι διακονω χρησεται 5 διεσωθη απο καυµατοσ υιοσ νοηµων ανεµοφθοροσ δε γινεται εν αµητω υιοσ πα ρανοµοσ 6 ευλογια κυριου επι κεφαλην δικαιου στοµα δε ασεβων καλυψει πενθοσ αωρον 7 µνηµη δικαι ων µετ εγκωµιων ονοµα δε ασεβουσ σβεννυται 8 σοφοσ καρδια δεξεται εντολασ ο δε αστεγοσ χειλεσιν σκολιαζων υποσκελισθησεται 9 οσ πορευεται απλωσ πορευεται πεποιθωσ ο δε διαστρεφων τασ οδουσ αυτου γνωσθησεται 10 ο εννευων οφθαλµοισ µετα δολου συναγει ανδρασι λυπασ ο δε ελεγχων µετα πα ρρησιασ ειρηνοποιει 11 πηγη ζωησ εν χειρι δικαιου στοµα δε ασεβουσ καλυψει απωλεια 12 µισοσ εγειρει νεικοσ παντασ δε τουσ µη φιλονεικουντασ καλυπτει φιλια 13 οσ εκ χειλεων προφερει σοφιαν ραβδω τυ πτει ανδρα ακαρδιον 14 σοφοι κρυψουσιν αισθησιν στοµα δε προπετουσ εγγιζει συντριβη 15 κτησισ πλου σιων πολισ οχυρα συντριβη δε ασεβων πενια 16 εργα δικαιων ζωην ποιει καρποι δε ασεβων αµαρτιασ 17 οδουσ δικαιασ ζωησ φυλασσει παιδεια παιδεια δε ανεξελεγκτοσ πλαναται 18 καλυπτουσιν εχθραν χειλ η δικαια οι δε εκφεροντεσ λοιδοριασ αφρονεστατοι εισιν 19 εκ πολυλογιασ ουκ εκφευξη αµαρτιαν φειδο µενοσ δε χειλεων νοηµων εση 20 αργυροσ πεπυρωµενοσ γλωσσα δικαιου καρδια δε ασεβουσ εκλειψει 21 χειλη δικαιων επισταται υψηλα οι δε αφρονεσ εν ενδεια τελευτωσιν 22 ευλογια κυριου επι κεφαλην δικ αιου αυτη πλουτιζει και ου µη προστεθη αυτη λυπη εν καρδια 23 εν γελωτι αφρων πρασσει κακα η δε σ οφια ανδρι τικτει φρονησιν 24 εν απωλεια ασεβησ περιφερεται επιθυµια δε δικαιου δεκτη 25 παραπορευο µενησ καταιγιδοσ αφανιζεται ασεβησ δικαιοσ δε εκκλινασ σωζεται εισ τον αιωνα 26 ωσπερ οµφαξ οδο υσι βλαβερον και καπνοσ οµµασιν ουτωσ παρανοµια τοισ χρωµενοισ αυτην 27 φοβοσ κυριου προστιθη σιν ηµερασ ετη δε ασεβων ολιγωθησεται 28 εγχρονιζει δικαιοισ ευφροσυνη ελπισ δε ασεβων ολλυται 29 ο χυρωµα οσιου φοβοσ κυριου συντριβη δε τοισ εργαζοµενοισ κακα 30 δικαιοσ τον αιωνα ουκ ενδωσει α σεβεισ δε ουκ οικησουσιν γην 31 στοµα δικαιου αποσταζει σοφιαν γλωσσα δε αδικου εξολειται 32 χειλη ανδρων δικαιων αποσταζει χαριτασ στοµα δε ασεβων αποστρεφεται Chapter 11 1 ζυγοι δολιοι βδελυγµα ενωπιον κυριου σταθµιον δε δικαιον δεκτον αυτω 2 ου εαν εισελθη υβρισ εκει κ αι ατιµια στοµα δε ταπεινων µελετα σοφιαν 3 αποθανων δικαιοσ ελιπεν µεταµελον προχειροσ δε γινετα ι και επιχαρτοσ ασεβων απωλεια 5 δικαιοσυνη αµωµουσ ορθοτοµει οδουσ ασεβεια δε περιπιπτει αδικι α 6 δικαιοσυνη ανδρων ορθων ρυεται αυτουσ τη δε απωλεια αυτων αλισκονται παρανοµοι 7 τελευτησα ντοσ ανδροσ δικαιου ουκ ολλυται ελπισ το δε καυχηµα των ασεβων ολλυται 8 δικαιοσ εκ θηρασ εκδυν ει αντ αυτου δε παραδιδοται ο ασεβησ 9 εν στοµατι ασεβων παγισ πολιταισ αισθησισ δε δικαιων ευοδ οσ 10 εν αγαθοισ δικαιων κατωρθωσεν πολισ 11 στοµασιν δε ασεβων κατεσκαφη 12 µυκτηριζει πολιτασ ενδ εησ φρενων ανηρ δε φρονιµοσ ησυχιαν αγει 13 ανηρ διγλωσσοσ αποκαλυπτει βουλασ εν συνεδριω πιστ οσ δε πνοη κρυπτει πραγµατα 14 οισ µη υπαρχει κυβερνησισ πιπτουσιν ωσπερ φυλλα σωτηρια δε υπαρ χει εν πολλη βουλη 15 πονηροσ κακοποιει οταν συµµειξη δικαιω µισει δε ηχον ασφαλειασ 16 γυνη ευχαρ ιστοσ εγειρει ανδρι δοξαν θρονοσ δε ατιµιασ γυνη µισουσα δικαια πλουτου οκνηροι ενδεεισ γινονται οι δε ανδρειοι ερειδονται πλουτω 17 τη ψυχη αυτου αγαθον ποιει ανηρ ελεηµων εξολλυει δε αυτου σωµ α ο ανελεηµων 18 ασεβησ ποιει εργα αδικα σπερµα δε δικαιων µισθοσ αληθειασ 19 υιοσ δικαιοσ γεννατα ι εισ ζωην διωγµοσ δε ασεβουσ εισ θανατον 20 βδελυγµα κυριω διεστραµµεναι οδοι προσδεκτοι δε αυτω παντεσ αµωµοι εν ταισ οδοισ αυτων 21 χειρι χειρασ εµβαλων αδικωσ ουκ ατιµωρητοσ εσται ο δε σπειρ ων δικαιοσυνην ληµψεται µισθον πιστον 22 ωσπερ ενωτιον εν ρινι υοσ ουτωσ γυναικι κακοφρονι καλλ οσ 23 επιθυµια δικαιων πασα αγαθη ελπισ δε ασεβων απολειται 24 εισιν οι τα ιδια σπειροντεσ πλειονα πο ιουσιν εισιν και οι συναγοντεσ ελαττονουνται 25 ψυχη ευλογουµενη πασα απλη ανηρ δε θυµωδησ ουκ ευσχηµων 26 ο συνεχων σιτον υπολιποιτο αυτον τοισ εθνεσιν ευλογια δε εισ κεφαλην του µεταδιδοντοσ

6 27 τεκταινοµενοσ αγαθα ζητει χαριν αγαθην εκζητουντα δε κακα καταληµψεται αυτον 28 ο πεποιθωσ επ ι πλουτω ουτοσ πεσειται ο δε αντιλαµβανοµενοσ δικαιων ουτοσ ανατελει 29 ο µη συµπεριφεροµενοσ τω εαυτου οικω κληρονοµησει ανεµον δουλευσει δε αφρων φρονιµω 30 εκ καρπου δικαιοσυνησ φυεται δεν δρον ζωησ αφαιρουνται δε αωροι ψυχαι παρανοµων 31 ει ο µεν δικαιοσ µολισ σωζεται ο ασεβησ και α µαρτωλοσ που φανειται Chapter 12 1 ο αγαπων παιδειαν αγαπα αισθησιν ο δε µισων ελεγχουσ αφρων 2 κρεισσων ο ευρων χαριν παρα κυρι ω ανηρ δε παρανοµοσ παρασιωπηθησεται 3 ου κατορθωσει ανθρωποσ εξ ανοµου αι δε ριζαι των δικαι ων ουκ εξαρθησονται 4 γυνη ανδρεια στεφανοσ τω ανδρι αυτησ ωσπερ δε εν ξυλω σκωληξ ουτωσ ανδρ α απολλυσιν γυνη κακοποιοσ 5 λογισµοι δικαιων κριµατα κυβερνωσιν δε ασεβεισ δολουσ 6 λογοι ασεβω ν δολιοι στοµα δε ορθων ρυσεται αυτουσ 7 ου εαν στραφη ασεβησ αφανιζεται οικοι δε δικαιων παραµε νουσιν 8 στοµα συνετου εγκωµιαζεται υπο ανδροσ νωθροκαρδιοσ δε µυκτηριζεται 9 κρεισσων ανηρ εν α τιµια δουλευων εαυτω η τιµην εαυτω περιτιθεισ και προσδεοµενοσ αρτου 10 δικαιοσ οικτιρει ψυχασ κτ ηνων αυτου τα δε σπλαγχνα των ασεβων ανελεηµονα 11 ο εργαζοµενοσ την εαυτου γην εµπλησθησεται αρτων οι δε διωκοντεσ µαταια ενδεεισ φρενων 11 οσ εστιν ηδυσ εν οινων διατριβαισ εν τοισ εαυτου οχ υρωµασιν καταλειψει ατιµιαν 12 επιθυµιαι ασεβων κακαι αι δε ριζαι των ευσεβων εν οχυρωµασιν 13 δι αµαρτιαν χειλεων εµπιπτει εισ παγιδασ αµαρτωλοσ εκφευγει δε εξ αυτων δικαιοσ 13 ο βλεπων λεια ελεη θησεται ο δε συναντων εν πυλαισ εκθλιψει ψυχασ 14 απο καρπων στοµατοσ ψυχη ανδροσ πλησθησετα ι αγαθων ανταποδοµα δε χειλεων αυτου δοθησεται αυτω 15 οδοι αφρονων ορθαι ενωπιον αυτων εισακο υει δε συµβουλιασ σοφοσ 16 αφρων αυθηµερον εξαγγελλει οργην αυτου κρυπτει δε την εαυτου ατιµιαν πανουργοσ 17 επιδεικνυµενην πιστιν απαγγελλει δικαιοσ ο δε µαρτυσ των αδικων δολιοσ 18 εισιν οι λεγο ντεσ τιτρωσκουσιν µαχαιρα γλωσσαι δε σοφων ιωνται 19 χειλη αληθινα κατορθοι µαρτυριαν µαρτυσ δ ε ταχυσ γλωσσαν εχει αδικον 20 δολοσ εν καρδια τεκταινοµενου κακα οι δε βουλοµενοι ειρηνην ευφρα νθησονται 21 ουκ αρεσει τω δικαιω ουδεν αδικον οι δε ασεβεισ πλησθησονται κακων 22 βδελυγµα κυριω χειλη ψευδη ο δε ποιων πιστεισ δεκτοσ παρ αυτω 23 ανηρ συνετοσ θρονοσ αισθησεωσ καρδια δε αφρο νων συναντησεται αραισ 24 χειρ εκλεκτων κρατησει ευχερωσ δολιοι δε εσονται εισ προνοµην 25 φοβερο σ λογοσ καρδιαν ταρασσει ανδροσ δικαιου αγγελια δε αγαθη ευφραινει αυτον 26 επιγνωµων δικαιοσ εα υτου φιλοσ εσται αι δε γνωµαι των ασεβων ανεπιεικεισ αµαρτανοντασ καταδιωξεται κακα η δε οδοσ των ασεβων πλανησει αυτουσ 27 ουκ επιτευξεται δολιοσ θηρασ κτηµα δε τιµιον ανηρ καθαροσ 28 εν οδο ισ δικαιοσυνησ ζωη οδοι δε µνησικακων εισ θανατον Chapter 13 1 υιοσ πανουργοσ υπηκοοσ πατρι υιοσ δε ανηκοοσ εν απωλεια 2 απο καρπων δικαιοσυνησ φαγεται αγα θοσ ψυχαι δε παρανοµων ολουνται αωροι 3 οσ φυλασσει το εαυτου στοµα τηρει την εαυτου ψυχην ο δ ε προπετησ χειλεσιν πτοησει εαυτον 4 εν επιθυµιαισ εστιν πασ αεργοσ χειρεσ δε ανδρειων εν επιµελεια 5 λογον αδικον µισει δικαιοσ ασεβησ δε αισχυνεται και ουχ εξει παρρησιαν 6 δικαιοσυνη φυλασσει ακ ακουσ τουσ δε ασεβεισ φαυλουσ ποιει αµαρτια 7 εισιν οι πλουτιζοντεσ εαυτουσ µηδεν εχοντεσ και εισ ιν οι ταπεινουντεσ εαυτουσ εν πολλω πλουτω 8 λυτρον ανδροσ ψυχησ ο ιδιοσ πλουτοσ πτωχοσ δε ουχ υφισταται απειλην 9 φωσ δικαιοισ δια παντοσ φωσ δε ασεβων σβεννυται 9 ψυχαι δολιαι πλανωνται εν α µαρτιαισ δικαιοι δε οικτιρουσιν και ελεωσιν 10 κακοσ µεθ υβρεωσ πρασσει κακα οι δε εαυτων επιγνωµ ονεσ σοφοι 11 υπαρξισ επισπουδαζοµενη µετα ανοµιασ ελασσων γινεται ο δε συναγων εαυτω µετ ευσε βειασ πληθυνθησεται δικαιοσ οικτιρει και κιχρα 12 κρεισσων εναρχοµενοσ βοηθων καρδια του επαγγε λλοµενου και εισ ελπιδα αγοντοσ δενδρον γαρ ζωησ επιθυµια αγαθη 13 οσ καταφρονει πραγµατοσ κατα φρονηθησεται υπ αυτου ο δε φοβουµενοσ εντολην ουτοσ υγιαινει 13 υιω δολιω ουδεν εσται αγαθον οικ ετη δε σοφω ευοδοι εσονται πραξεισ και κατευθυνθησεται η οδοσ αυτου 14 νοµοσ σοφου πηγη ζωησ ο δ ε ανουσ υπο παγιδοσ θανειται 15 συνεσισ αγαθη διδωσιν χαριν το δε γνωναι νοµον διανοιασ εστιν αγα θησ οδοι δε καταφρονουντων εν απωλεια 16 πασ πανουργοσ πρασσει µετα γνωσεωσ ο δε αφρων εξεπετα σεν εαυτου κακιαν 17 βασιλευσ θρασυσ εµπεσειται εισ κακα αγγελοσ δε πιστοσ ρυσεται αυτον 18 πενιαν και ατιµιαν αφαιρειται παιδεια ο δε φυλασσων ελεγχουσ δοξασθησεται 19 επιθυµιαι ευσεβων ηδυνουσ ιν ψυχην εργα δε ασεβων µακραν απο γνωσεωσ 20 ο συµπορευοµενοσ σοφοισ σοφοσ εσται ο δε συµπορ ευοµενοσ αφροσι γνωσθησεται 21 αµαρτανοντασ καταδιωξεται κακα τουσ δε δικαιουσ καταληµψεται αγαθα 22 αγαθοσ ανηρ κληρονοµησει υιουσ υιων θησαυριζεται δε δικαιοισ πλουτοσ ασεβων 23 δικαιοι π οιησουσιν εν πλουτω ετη πολλα αδικοι δε απολουνται συντοµωσ 24 οσ φειδεται τησ βακτηριασ µισει τ ον υιον αυτου ο δε αγαπων επιµελωσ παιδευει 25 δικαιοσ εσθων εµπιπλα την ψυχην αυτου ψυχαι δε ασ εβων ενδεεισ Chapter 14

7 1 σοφαι γυναικεσ ωκοδοµησαν οικουσ η δε αφρων κατεσκαψεν ταισ χερσιν αυτησ 2 ο πορευοµενοσ ορθ ωσ φοβειται τον κυριον ο δε σκολιαζων ταισ οδοισ αυτου ατιµασθησεται 3 εκ στοµατοσ αφρονων βακτ ηρια υβρεωσ χειλη δε σοφων φυλασσει αυτουσ 4 ου µη εισιν βοεσ φατναι καθαραι ου δε πολλα γενηµα τα φανερα βοοσ ισχυσ 5 µαρτυσ πιστοσ ου ψευδεται εκκαιει δε ψευδη µαρτυσ αδικοσ 6 ζητησεισ σοφιαν παρα κακοισ και ουχ ευρησεισ αισθησισ δε παρα φρονιµοισ ευχερησ 7 παντα εναντια ανδρι αφρονι ο πλα δε αισθησεωσ χειλη σοφα 8 σοφια πανουργων επιγνωσεται τασ οδουσ αυτων ανοια δε αφρονων εν πλανη 9 οικιαι παρανοµων οφειλησουσιν καθαρισµον οικιαι δε δικαιων δεκται 10 καρδια ανδροσ αισθητ ικη λυπηρα ψυχη αυτου οταν δε ευφραινηται ουκ επιµειγνυται υβρει 11 οικιαι ασεβων αφανισθησοντα ι σκηναι δε κατορθουντων στησονται 12 εστιν οδοσ η δοκει ορθη ειναι παρα ανθρωποισ τα δε τελευται α αυτησ ερχεται εισ πυθµενα αδου 13 εν ευφροσυναισ ου προσµειγνυται λυπη τελευταια δε χαρα εισ πε νθοσ ερχεται 14 των εαυτου οδων πλησθησεται θρασυκαρδιοσ απο δε των διανοηµατων αυτου ανηρ αγ αθοσ 15 ακακοσ πιστευει παντι λογω πανουργοσ δε ερχεται εισ µετανοιαν 16 σοφοσ φοβηθεισ εξεκλινεν α πο κακου ο δε αφρων εαυτω πεποιθωσ µειγνυται ανοµω 17 οξυθυµοσ πρασσει µετα αβουλιασ ανηρ δε φ ρονιµοσ πολλα υποφερει 18 µεριουνται αφρονεσ κακιαν οι δε πανουργοι κρατησουσιν αισθησεωσ 19 ολι σθησουσιν κακοι εναντι αγαθων και ασεβεισ θεραπευσουσιν θυρασ δικαιων 20 φιλοι µισησουσιν φιλο υσ πτωχουσ φιλοι δε πλουσιων πολλοι 21 ο ατιµαζων πενητασ αµαρτανει ελεων δε πτωχουσ µακαριστο σ 22 πλανωµενοι τεκταινουσι κακα ελεον δε και αληθειαν τεκταινουσιν αγαθοι ουκ επιστανται ελεον κ αι πιστιν τεκτονεσ κακων ελεηµοσυναι δε και πιστεισ παρα τεκτοσιν αγαθοισ 23 εν παντι µεριµνωντι εν εστιν περισσον ο δε ηδυσ και αναλγητοσ εν ενδεια εσται 24 στεφανοσ σοφων πανουργοσ η δε διατριβη αφρονων κακη 25 ρυσεται εκ κακων ψυχην µαρτυσ πιστοσ εκκαιει δε ψευδη δολιοσ 26 εν φοβω κυριου ελ πισ ισχυοσ τοισ δε τεκνοισ αυτου καταλειπει ερεισµα 27 προσταγµα κυριου πηγη ζωησ ποιει δε εκκλινε ιν εκ παγιδοσ θανατου 28 εν πολλω εθνει δοξα βασιλεωσ εν δε εκλειψει λαου συντριβη δυναστου 29 µακρ οθυµοσ ανηρ πολυσ εν φρονησει ο δε ολιγοψυχοσ ισχυρωσ αφρων 30 πραυ+θυµοσ ανηρ καρδιασ ιατρο σ σησ δε οστεων καρδια αισθητικη 31 ο συκοφαντων πενητα παροξυνει τον ποιησαντα αυτον ο δε τιµω ν αυτον ελεα πτωχον 32 εν κακια αυτου απωσθησεται ασεβησ ο δε πεποιθωσ τη εαυτου οσιοτητι δικαιο σ 33 εν καρδια αγαθη ανδροσ σοφια εν δε καρδια αφρονων ου διαγινωσκεται 34 δικαιοσυνη υψοι εθνοσ ε λασσονουσι δε φυλασ αµαρτιαι 35 δεκτοσ βασιλει υπηρετησ νοηµων τη δε εαυτου ευστροφια αφαιρειτ αι ατιµιαν Chapter 15 1 οργη απολλυσιν και φρονιµουσ αποκρισισ δε υποπιπτουσα αποστρεφει θυµον λογοσ δε λυπηροσ εγει ρει οργασ 2 γλωσσα σοφων καλα επισταται στοµα δε αφρονων αναγγελει κακα 3 εν παντι τοπω οφθαλµοι κυριου σκοπευουσιν κακουσ τε και αγαθουσ 4 ιασισ γλωσσησ δενδρον ζωησ ο δε συντηρων αυτην πλ ησθησεται πνευµατοσ 5 αφρων µυκτηριζει παιδειαν πατροσ ο δε φυλασσων εντολασ πανουργοτεροσ 6 ε ν πλεοναζουση δικαιοσυνη ισχυσ πολλη οι δε ασεβεισ ολορριζοι εκ γησ ολουνται οικοισ δικαιων ισχ υσ πολλη καρποι δε ασεβων απολουνται 7 χειλη σοφων δεδεται αισθησει καρδιαι δε αφρονων ουκ ασφ αλεισ 8 θυσιαι ασεβων βδελυγµα κυριω ευχαι δε κατευθυνοντων δεκται παρ αυτω 9 βδελυγµα κυριω οδ οι ασεβουσ διωκοντασ δε δικαιοσυνην αγαπα 10 παιδεια ακακου γνωριζεται υπο των παριοντων οι δε µ ισουντεσ ελεγχουσ τελευτωσιν αισχρωσ 11 αδησ και απωλεια φανερα παρα τω κυριω πωσ ουχι και αι κ αρδιαι των ανθρωπων 12 ουκ αγαπησει απαιδευτοσ τουσ ελεγχοντασ αυτον µετα δε σοφων ουχ οµιλησε ι 13 καρδιασ ευφραινοµενησ προσωπον θαλλει εν δε λυπαισ ουσησ σκυθρωπαζει 14 καρδια ορθη ζητει αι σθησιν στοµα δε απαιδευτων γνωσεται κακα 15 παντα τον χρονον οι οφθαλµοι των κακων προσδεχοντα ι κακα οι δε αγαθοι ησυχαζουσιν δια παντοσ 16 κρεισσων µικρα µερισ µετα φοβου κυριου η θησαυροι µεγαλοι µετα αφοβιασ 17 κρεισσων ξενισµοσ λαχανων προσ φιλιαν και χαριν η παραθεσισ µοσχων µετ α εχθρασ 18 ανηρ θυµωδησ παρασκευαζει µαχασ µακροθυµοσ δε και την µελλουσαν καταπραυ+νει 18 µ ακροθυµοσ ανηρ κατασβεσει κρισεισ ο δε ασεβησ εγειρει µαλλον 19 οδοι αεργων εστρωµεναι ακανθαι σ αι δε των ανδρειων τετριµµεναι 20 υιοσ σοφοσ ευφραινει πατερα υιοσ δε αφρων µυκτηριζει µητερα α υτου 21 ανοητου τριβοι ενδεεισ φρενων ανηρ δε φρονιµοσ κατευθυνων πορευεται 22 υπερτιθενται λογισµ ουσ οι µη τιµωντεσ συνεδρια εν δε καρδιαισ βουλευοµενων µενει βουλη 23 ου µη υπακουση ο κακοσ α υτη ουδε µη ειπη καιριον τι και καλον τω κοινω 24 οδοι ζωησ διανοηµατα συνετου ινα εκκλινασ εκ του αδου σωθη 25 οικουσ υβριστων κατασπα κυριοσ εστηρισεν δε οριον χηρασ 26 βδελυγµα κυριω λογισµοσ αδικοσ αγνων δε ρησεισ σεµναι 27 εξολλυσιν εαυτον ο δωροληµπτησ ο δε µισων δωρων ληµψεισ σωζετ αι 27 ελεηµοσυναισ και πιστεσιν αποκαθαιρονται αµαρτιαι τω δε φοβω κυριου εκκλινει πασ απο κακο υ 28 καρδιαι δικαιων µελετωσιν πιστεισ στοµα δε ασεβων αποκρινεται κακα 28 δεκται παρα κυριω οδοι α νθρωπων δικαιων δια δε αυτων και οι εχθροι φιλοι γινονται 29 µακραν απεχει ο θεοσ απο ασεβων ευχαι σ δε δικαιων επακουει 29 κρεισσων ολιγη ληµψισ µετα δικαιοσυνησ η πολλα γενηµατα µετα αδικιασ 29 κ αρδια ανδροσ λογιζεσθω δικαια ινα υπο του θεου διορθωθη τα διαβηµατα αυτου 30 θεωρων οφθαλµοσ καλα ευφραινει καρδιαν φηµη δε αγαθη πιαινει οστα 32 οσ απωθειται παιδειαν µισει εαυτον ο δε τηρων

8 ελεγχουσ αγαπα ψυχην αυτου 33 φοβοσ θεου παιδεια και σοφια και αρχη δοξησ αποκριθησεται αυτη Chapter 16 2 παντα τα εργα του ταπεινου φανερα παρα τω θεω οι δε ασεβεισ εν ηµερα κακη ολουνται 5 ακαθαρτοσ παρα θεω πασ υψηλοκαρδιοσ χειρι δε χειρασ εµβαλων αδικωσ ουκ αθωωθησεται 7 αρχη οδου αγαθησ το ποιειν τα δικαια δεκτα δε παρα θεω µαλλον η θυειν θυσιασ 8 ο ζητων τον κυριον ευρησει γνωσιν µε τα δικαιοσυνησ οι δε ορθωσ ζητουντεσ αυτον ευρησουσιν ειρηνην 9 παντα τα εργα του κυριου µετα δι καιοσυνησ φυλασσεται δε ο ασεβησ εισ ηµεραν κακην 10 µαντειον επι χειλεσιν βασιλεωσ εν δε κρισει ου µη πλανηθη το στοµα αυτου 11 ροπη ζυγου δικαιοσυνη παρα κυριω τα δε εργα αυτου σταθµια δικαι α 12 βδελυγµα βασιλει ο ποιων κακα µετα γαρ δικαιοσυνησ ετοιµαζεται θρονοσ αρχησ 13 δεκτα βασιλει χειλη δικαια λογουσ δε ορθουσ αγαπα 14 θυµοσ βασιλεωσ αγγελοσ θανατου ανηρ δε σοφοσ εξιλασεται αυτον 15 εν φωτι ζωησ υιοσ βασιλεωσ οι δε προσδεκτοι αυτω ωσπερ νεφοσ οψιµον 16 νοσσιαι σοφιασ αιρ ετωτεραι χρυσιου νοσσιαι δε φρονησεωσ αιρετωτεραι υπερ αργυριον 17 τριβοι ζωησ εκκλινουσιν απο κ ακων µηκοσ δε βιου οδοι δικαιοσυνησ ο δεχοµενοσ παιδειαν εν αγαθοισ εσται ο δε φυλασσων ελεγχο υσ σοφισθησεται οσ φυλασσει τασ εαυτου οδουσ τηρει την εαυτου ψυχην αγαπων δε ζωην αυτου φει σεται στοµατοσ αυτου 18 προ συντριβησ ηγειται υβρισ προ δε πτωµατοσ κακοφροσυνη 19 κρεισσων πρα υ+θυµοσ µετα ταπεινωσεωσ η οσ διαιρειται σκυλα µετα υβριστων 20 συνετοσ εν πραγµασιν ευρετησ αγ αθων πεποιθωσ δε επι θεω µακαριστοσ 21 τουσ σοφουσ και συνετουσ φαυλουσ καλουσιν οι δε γλυκεισ εν λογω πλειονα ακουσονται 22 πηγη ζωησ εννοια τοισ κεκτηµενοισ παιδεια δε αφρονων κακη 23 καρδια σοφου νοησει τα απο του ιδιου στοµατοσ επι δε χειλεσιν φορεσει επιγνωµοσυνην 24 κηρια µελιτοσ λογο ι καλοι γλυκασµα δε αυτων ιασισ ψυχησ 25 εισιν οδοι δοκουσαι ειναι ορθαι ανδρι τα µεντοι τελευταια αυτων βλεπει εισ πυθµενα αδου 26 ανηρ εν πονοισ πονει εαυτω και εκβιαζεται εαυτου την απωλειαν ο µεντοι σκολιοσ επι τω εαυτου στοµατι φορει την απωλειαν 27 ανηρ αφρων ορυσσει εαυτω κακα επι δε τ ων εαυτου χειλεων θησαυριζει πυρ 28 ανηρ σκολιοσ διαπεµπεται κακα και λαµπτηρα δολου πυρσευει κακοισ και διαχωριζει φιλουσ 29 ανηρ παρανοµοσ αποπειραται φιλων και απαγει αυτουσ οδουσ ουκ α γαθασ 30 στηριζων οφθαλµουσ αυτου λογιζεται διεστραµµενα οριζει δε τοισ χειλεσιν αυτου παντα τα κακα ουτοσ καµινοσ εστιν κακιασ 31 στεφανοσ καυχησεωσ γηρασ εν δε οδοισ δικαιοσυνησ ευρισκεται 32 κρεισσων ανηρ µακροθυµοσ ισχυρου ο δε κρατων οργησ κρεισσων καταλαµβανοµενου πολιν 33 εισ κ ολπουσ επερχεται παντα τοισ αδικοισ παρα δε κυριου παντα τα δικαια Chapter 17 1 κρεισσων ψωµοσ µεθ ηδονησ εν ειρηνη η οικοσ πληρησ πολλων αγαθων και αδικων θυµατων µετα µαχησ 2 οικετησ νοηµων κρατησει δεσποτων αφρονων εν δε αδελφοισ διελειται µερη 3 ωσπερ δοκιµαζετ αι εν καµινω αργυροσ και χρυσοσ ουτωσ εκλεκται καρδιαι παρα κυριω 4 κακοσ υπακουει γλωσσησ πα ρανοµων δικαιοσ δε ου προσεχει χειλεσιν ψευδεσιν 5 ο καταγελων πτωχου παροξυνει τον ποιησαντα α υτον ο δε επιχαιρων απολλυµενω ουκ αθωωθησεται ο δε επισπλαγχνιζοµενοσ ελεηθησεται 6 στεφανοσ γεροντων τεκνα τεκνων καυχηµα δε τεκνων πατερεσ αυτων 6 του πιστου ολοσ ο κοσµοσ των χρηµατων του δε απιστου ουδε οβολοσ 7 ουχ αρµοσει αφρονι χειλη πιστα ουδε δικαιω χειλη ψευδη 8 µισθοσ χαριτ ων η παιδεια τοισ χρωµενοισ ου δ αν επιστρεψη ευοδωθησεται 9 οσ κρυπτει αδικηµατα ζητει φιλιαν ο σ δε µισει κρυπτειν διιστησιν φιλουσ και οικειουσ 10 συντριβει απειλη καρδιαν φρονιµου αφρων δε µα στιγωθεισ ουκ αισθανεται 11 αντιλογιασ εγειρει πασ κακοσ ο δε κυριοσ αγγελον ανελεηµονα εκπεµψει αυτω 12 εµπεσειται µεριµνα ανδρι νοηµονι οι δε αφρονεσ διαλογιουνται κακα 13 οσ αποδιδωσιν κακα αν τι αγαθων ου κινηθησεται κακα εκ του οικου αυτου 14 εξουσιαν διδωσιν λογοισ αρχη δικαιοσυνησ προ ηγειται δε τησ ενδειασ στασισ και µαχη 15 οσ δικαιον κρινει τον αδικον αδικον δε τον δικαιον ακαθαρ τοσ και βδελυκτοσ παρα θεω 16 ινα τι υπηρξεν χρηµατα αφρονι κτησασθαι γαρ σοφιαν ακαρδιοσ ου δυ νησεται 16 οσ υψηλον ποιει τον εαυτου οικον ζητει συντριβην ο δε σκολιαζων του µαθειν εµπεσειται ει σ κακα 17 εισ παντα καιρον φιλοσ υπαρχετω σοι αδελφοι δε εν αναγκαισ χρησιµοι εστωσαν τουτου γαρ χαριν γεννωνται 18 ανηρ αφρων επικροτει και επιχαιρει εαυτω ωσ και ο εγγυωµενοσ εγγυη τον εαυτου φιλον 19 φιλαµαρτηµων χαιρει µαχαισ 20 ο δε σκληροκαρδιοσ ου συναντα αγαθοισ ανηρ ευµεταβολοσ γ λωσση εµπεσειται εισ κακα 21 καρδια δε αφρονοσ οδυνη τω κεκτηµενω αυτην ουκ ευφραινεται πατηρ ε πι υιω απαιδευτω υιοσ δε φρονιµοσ ευφραινει µητερα αυτου 22 καρδια ευφραινοµενη ευεκτειν ποιει αν δροσ δε λυπηρου ξηραινεται τα οστα 23 λαµβανοντοσ δωρα εν κολπω αδικωσ ου κατευοδουνται οδοι α σεβησ δε εκκλινει οδουσ δικαιοσυνησ 24 προσωπον συνετον ανδροσ σοφου οι δε οφθαλµοι του αφρονο σ επ ακρα γησ 25 οργη πατρι υιοσ αφρων και οδυνη τη τεκουση αυτου 26 ζηµιουν ανδρα δικαιον ου καλ ον ουδε οσιον επιβουλευειν δυνασταισ δικαιοισ 27 οσ φειδεται ρηµα προεσθαι σκληρον επιγνωµων µακ ροθυµοσ δε ανηρ φρονιµοσ 28 ανοητω επερωτησαντι σοφιαν σοφια λογισθησεται ενεον δε τισ εαυτον π οιησασ δοξει φρονιµοσ ειναι

9 Chapter 18 1 προφασεισ ζητει ανηρ βουλοµενοσ χωριζεσθαι απο φιλων εν παντι δε καιρω επονειδιστοσ εσται 2 ου χ ρειαν εχει σοφιασ ενδεησ φρενων µαλλον γαρ αγεται αφροσυνη 3 οταν ελθη ασεβησ εισ βαθοσ κακων καταφρονει επερχεται δε αυτω ατιµια και ονειδοσ 4 υδωρ βαθυ λογοσ εν καρδια ανδροσ ποταµοσ δε αν απηδυει και πηγη ζωησ 5 θαυµασαι προσωπον ασεβουσ ου καλον ουδε οσιον εκκλινειν το δικαιον εν κ ρισει 6 χειλη αφρονοσ αγουσιν αυτον εισ κακα το δε στοµα αυτου το θρασυ θανατον επικαλειται 7 στοµ α αφρονοσ συντριβη αυτω τα δε χειλη αυτου παγισ τη ψυχη αυτου 8 οκνηρουσ καταβαλλει φοβοσ ψυχ αι δε ανδρογυνων πεινασουσιν 9 ο µη ιωµενοσ εαυτον εν τοισ εργοισ αυτου αδελφοσ εστιν του λυµαινο µενου εαυτον 10 εκ µεγαλωσυνησ ισχυοσ ονοµα κυριου αυτω δε προσδραµοντεσ δικαιοι υψουνται 11 υπ αρξισ πλουσιου ανδροσ πολισ οχυρα η δε δοξα αυτησ µεγα επισκιαζει 12 προ συντριβησ υψουται καρδ ια ανδροσ και προ δοξησ ταπεινουται 13 οσ αποκρινεται λογον πριν ακουσαι αφροσυνη αυτω εστιν και ονειδοσ 14 θυµον ανδροσ πραυ+νει θεραπων φρονιµοσ ολιγοψυχον δε ανδρα τισ υποισει 15 καρδια φρονι µου κταται αισθησιν ωτα δε σοφων ζητει εννοιαν 16 δοµα ανθρωπου εµπλατυνει αυτον και παρα δυνα σταισ καθιζανει αυτον 17 δικαιοσ εαυτου κατηγοροσ εν πρωτολογια ωσ δ αν επιβαλη ο αντιδικοσ ελεγ χεται 18 αντιλογιασ παυει κληροσ εν δε δυνασταισ οριζει 19 αδελφοσ υπο αδελφου βοηθουµενοσ ωσ πολι σ οχυρα και υψηλη ισχυει δε ωσπερ τεθεµελιωµενον βασιλειον 20 απο καρπων στοµατοσ ανηρ πιµπλη σιν κοιλιαν αυτου απο δε καρπων χειλεων αυτου εµπλησθησεται 21 θανατοσ και ζωη εν χειρι γλωσσησ οι δε κρατουντεσ αυτησ εδονται τουσ καρπουσ αυτησ 22 οσ ευρεν γυναικα αγαθην ευρεν χαριτασ ελα βεν δε παρα θεου ιλαροτητα 22 οσ εκβαλλει γυναικα αγαθην εκβαλλει τα αγαθα ο δε κατεχων µοιχαλιδ α αφρων και ασεβησ Chapter 19 3 αφροσυνη ανδροσ λυµαινεται τασ οδουσ αυτου τον δε θεον αιτιαται τη καρδια αυτου 4 πλουτοσ προσ τιθησιν φιλουσ πολλουσ ο δε πτωχοσ και απο του υπαρχοντοσ φιλου λειπεται 5 µαρτυσ ψευδησ ουκ ατ ιµωρητοσ εσται ο δε εγκαλων αδικωσ ου διαφευξεται 6 πολλοι θεραπευουσιν προσωπα βασιλεων πασ δ ε ο κακοσ γινεται ονειδοσ ανδρι 7 πασ οσ αδελφον πτωχον µισει και φιλιασ µακραν εσται εννοια αγαθ η τοισ ειδοσιν αυτην εγγιει ανηρ δε φρονιµοσ ευρησει αυτην ο πολλα κακοποιων τελεσιουργει κακιαν οσ δε ερεθιζει λογουσ ου σωθησεται 8 ο κτωµενοσ φρονησιν αγαπα εαυτον οσ δε φυλασσει φρονησιν ε υρησει αγαθα 9 µαρτυσ ψευδησ ουκ ατιµωρητοσ εσται οσ δ αν εκκαυση κακιαν απολειται υπ αυτησ 10 ου συµφερει αφρονι τρυφη και εαν οικετησ αρξηται µεθ υβρεωσ δυναστευειν 11 ελεηµων ανηρ µακροθ υµει το δε καυχηµα αυτου επερχεται παρανοµοισ 12 βασιλεωσ απειλη οµοια βρυγµω λεοντοσ ωσπερ δε δροσοσ επι χορτω ουτωσ το ιλαρον αυτου 13 αισχυνη πατρι υιοσ αφρων και ουχ αγναι ευχαι απο µισθ ωµατοσ εταιρασ 14 οικον και υπαρξιν µεριζουσιν πατερεσ παισιν παρα δε θεου αρµοζεται γυνη ανδρι 15 δειλια κατεχει ανδρογυναιον ψυχη δε αεργου πεινασει 16 οσ φυλασσει εντολην τηρει την εαυτου ψυχη ν ο δε καταφρονων των εαυτου οδων απολειται 17 δανιζει θεω ο ελεων πτωχον κατα δε το δοµα αυτου α νταποδωσει αυτω 18 παιδευε υιον σου ουτωσ γαρ εσται ευελπισ εισ δε υβριν µη επαιρου τη ψυχη σου 19 κακοφρων ανηρ πολλα ζηµιωθησεται εαν δε λοιµευηται και την ψυχην αυτου προσθησει 20 ακουε υιε παιδειαν πατροσ σου ινα σοφοσ γενη επ εσχατων σου 21 πολλοι λογισµοι εν καρδια ανδροσ η δε βουλη του κυριου εισ τον αιωνα µενει 22 καρποσ ανδρι ελεηµοσυνη κρεισσων δε πτωχοσ δικαιοσ η πλουσιοσ ψευστησ 23 φοβοσ κυριου εισ ζωην ανδρι ο δε αφοβοσ αυλισθησεται εν τοποισ ου ουκ επισκοπειται γν ωσισ 24 ο εγκρυπτων εισ τον κολπον αυτου χειρασ αδικωσ ουδε τω στοµατι ου µη προσαγαγη αυτασ 25 λ οιµου µαστιγουµενου αφρων πανουργοτεροσ γινεται εαν δε ελεγχησ ανδρα φρονιµον νοησει αισθησιν 26 ο ατιµαζων πατερα και απωθουµενοσ µητερα αυτου καταισχυνθησεται και επονειδιστοσ εσται 27 υιο σ απολειποµενοσ φυλαξαι παιδειαν πατροσ µελετησει ρησεισ κακασ 28 ο εγγυωµενοσ παιδα αφρονα κα θυβριζει δικαιωµα στοµα δε ασεβων καταπιεται κρισεισ 29 ετοιµαζονται ακολαστοισ µαστιγεσ και τιµ ωριαι ωµοισ αφρονων Chapter 20 1 ακολαστον οινοσ και υβριστικον µεθη πασ δε ο συµµειγνυµενοσ αυτη ουκ εσται σοφοσ 2 ου διαφερει απειλη βασιλεωσ θυµου λεοντοσ ο δε παροξυνων αυτον αµαρτανει εισ την εαυτου ψυχην 3 δοξα ανδρι αποστρεφεσθαι λοιδοριασ πασ δε αφρων τοιουτοισ συµπλεκεται 4 ονειδιζοµενοσ οκνηροσ ουκ αισχυν εται ωσαυτωσ και ο δανιζοµενοσ σιτον εν αµητω 5 υδωρ βαθυ βουλη εν καρδια ανδροσ ανηρ δε φρονι µοσ εξαντλησει αυτην 6 µεγα ανθρωποσ και τιµιον ανηρ ελεηµων ανδρα δε πιστον εργον ευρειν 7 οσ αν αστρεφεται αµωµοσ εν δικαιοσυνη µακαριουσ τουσ παιδασ αυτου καταλειψει 8 οταν βασιλευσ δικαιο σ καθιση επι θρονου ουκ εναντιουται εν οφθαλµοισ αυτου παν πονηρον 9 τισ καυχησεται αγνην εχειν την καρδιαν η τισ παρρησιασεται καθαροσ ειναι απο αµαρτιων 9 κακολογουντοσ πατερα η µητερα σβ εσθησεται λαµπτηρ αι δε κοραι των οφθαλµων αυτου οψονται σκοτοσ 9 µερισ επισπουδαζοµενη εν πρ ωτοισ εν τοισ τελευταιοισ ουκ ευλογηθησεται 9 µη ειπησ τεισοµαι τον εχθρον αλλα υποµεινον τον κυρ

10 ιον ινα σοι βοηθηση 10 σταθµιον µεγα και µικρον και µετρα δισσα ακαθαρτα ενωπιον κυριου και αµφο τερα 11 και ο ποιων αυτα εν τοισ επιτηδευµασιν αυτου συµποδισθησεται νεανισκοσ µετα οσιου και ευ θεια η οδοσ αυτου 12 ουσ ακουει και οφθαλµοσ ορα κυριου εργα και αµφοτερα 13 µη αγαπα καταλαλειν ινα µη εξαρθησ διανοιξον τουσ οφθαλµουσ σου και εµπλησθητι αρτων 23 βδελυγµα κυριω δισσον σταθ µιον και ζυγοσ δολιοσ ου καλον ενωπιον αυτου 24 παρα κυριου ευθυνεται τα διαβηµατα ανδρι θνητοσ δε πωσ αν νοησαι τασ οδουσ αυτου 25 παγισ ανδρι ταχυ τι των ιδιων αγιασαι µετα γαρ το ευξασθαι µετ ανοειν γινεται 26 λικµητωρ ασεβων βασιλευσ σοφοσ και επιβαλει αυτοισ τροχον 27 φωσ κυριου πνοη αν θρωπων οσ ερευνα ταµιεια κοιλιασ 28 ελεηµοσυνη και αληθεια φυλακη βασιλει και περικυκλωσουσιν εν δικαιοσυνη τον θρονον αυτου 29 κοσµοσ νεανιαισ σοφια δοξα δε πρεσβυτερων πολιαι 30 υπωπια και συντριµµατα συναντα κακοισ πληγαι δε εισ ταµιεια κοιλιασ Chapter 21 1 ωσπερ ορµη υδατοσ ουτωσ καρδια βασιλεωσ εν χειρι θεου ου εαν θελων νευση εκει εκλινεν αυτην 2 π ασ ανηρ φαινεται εαυτω δικαιοσ κατευθυνει δε καρδιασ κυριοσ 3 ποιειν δικαια και αληθευειν αρεστα παρα θεω µαλλον η θυσιων αιµα 4 µεγαλοφρων εφ υβρει θρασυκαρδιοσ λαµπτηρ δε ασεβων αµαρτια 6 ο ενεργων θησαυρισµατα γλωσση ψευδει µαταια διωκει επι παγιδασ θανατου 7 ολεθροσ ασεβεσιν επιξεν ωθησεται ου γαρ βουλονται πρασσειν τα δικαια 8 προσ τουσ σκολιουσ σκολιασ οδουσ αποστελλει ο θ εοσ αγνα γαρ και ορθα τα εργα αυτου 9 κρεισσον οικειν επι γωνιασ υπαιθρου η εν κεκονιαµενοισ µετα αδικιασ και εν οικω κοινω 10 ψυχη ασεβουσ ουκ ελεηθησεται υπ ουδενοσ των ανθρωπων 11 ζηµιουµενο υ ακολαστου πανουργοτεροσ γινεται ο ακακοσ συνιων δε σοφοσ δεξεται γνωσιν 12 συνιει δικαιοσ καρδ ιασ ασεβων και φαυλιζει ασεβεισ εν κακοισ 13 οσ φρασσει τα ωτα του µη επακουσαι ασθενουσ και αυ τοσ επικαλεσεται και ουκ εσται ο εισακουων 14 δοσισ λαθριοσ ανατρεπει οργασ δωρων δε ο φειδοµενο σ θυµον εγειρει ισχυρον 15 ευφροσυνη δικαιων ποιειν κριµα οσιοσ δε ακαθαρτοσ παρα κακουργοισ 16 αν ηρ πλανωµενοσ εξ οδου δικαιοσυνησ εν συναγωγη γιγαντων αναπαυσεται 17 ανηρ ενδεησ αγαπα ευφρο συνην φιλων οινον και ελαιον εισ πλουτον 18 περικαθαρµα δε δικαιου ανοµοσ 19 κρεισσον οικειν εν γη ε ρηµω η µετα γυναικοσ µαχιµου και γλωσσωδουσ και οργιλου 20 θησαυροσ επιθυµητοσ αναπαυσεται ε πι στοµατοσ σοφου αφρονεσ δε ανδρεσ καταπιονται αυτον 21 οδοσ δικαιοσυνησ και ελεηµοσυνησ ευρ ησει ζωην και δοξαν 22 πολεισ οχυρασ επεβη σοφοσ και καθειλεν το οχυρωµα εφ ω επεποιθεισαν οι ασ εβεισ 23 οσ φυλασσει το στοµα αυτου και την γλωσσαν διατηρει εκ θλιψεωσ την ψυχην αυτου 24 θρασυσ και αυθαδησ και αλαζων λοιµοσ καλειται οσ δε µνησικακει παρανοµοσ 25 επιθυµιαι οκνηρον αποκτει νουσιν ου γαρ προαιρουνται αι χειρεσ αυτου ποιειν τι 26 ασεβησ επιθυµει ολην την ηµεραν επιθυµιασ κακασ ο δε δικαιοσ ελεα και οικτιρει αφειδωσ 27 θυσιαι ασεβων βδελυγµα κυριω και γαρ παρανοµωσ π ροσφερουσιν αυτασ 28 µαρτυσ ψευδησ απολειται ανηρ δε υπηκοοσ φυλασσοµενοσ λαλησει 29 ασεβησ α νηρ αναιδωσ υφισταται προσωπω ο δε ευθησ αυτοσ συνιει τασ οδουσ αυτου 30 ουκ εστιν σοφια ουκ εσ τιν ανδρεια ουκ εστιν βουλη προσ τον ασεβη 31 ιπποσ ετοιµαζεται εισ ηµεραν πολεµου παρα δε κυριου η βοηθεια Chapter 22 1 αιρετωτερον ονοµα καλον η πλουτοσ πολυσ υπερ δε αργυριον και χρυσιον χαρισ αγαθη 2 πλουσιοσ κ αι πτωχοσ συνηντησαν αλληλοισ αµφοτερουσ δε ο κυριοσ εποιησεν 3 πανουργοσ ιδων πονηρον τιµωρ ουµενον κραταιωσ αυτοσ παιδευεται οι δε αφρονεσ παρελθοντεσ εζηµιωθησαν 4 γενεα σοφιασ φοβοσ κ υριου και πλουτοσ και δοξα και ζωη 5 τριβολοι και παγιδεσ εν οδοισ σκολιαισ ο δε φυλασσων την εαυ του ψυχην αφεξεται αυτων 7 πλουσιοι πτωχων αρξουσιν και οικεται ιδιοισ δεσποταισ δανιουσιν 8 ο σπε ιρων φαυλα θερισει κακα πληγην δε εργων αυτου συντελεσει 8 ανδρα ιλαρον και δοτην ευλογει ο θεοσ µαταιοτητα δε εργων αυτου συντελεσει 9 ο ελεων πτωχον αυτοσ διατραφησεται των γαρ εαυτου αρτων εδωκεν τω πτωχω 9 νικην και τιµην περιποιειται ο δωρα δουσ την µεντοι ψυχην αφαιρειται των κεκτηµ ενων 10 εκβαλε εκ συνεδριου λοιµον και συνεξελευσεται αυτω νεικοσ οταν γαρ καθιση εν συνεδριω πα ντασ ατιµαζει 11 αγαπα κυριοσ οσιασ καρδιασ δεκτοι δε αυτω παντεσ αµωµοι χειλεσιν ποιµαινει βασι λευσ 12 οι δε οφθαλµοι κυριου διατηρουσιν αισθησιν φαυλιζει δε λογουσ παρανοµοσ 13 προφασιζεται κα ι λεγει οκνηροσ λεων εν ταισ οδοισ εν δε ταισ πλατειαισ φονευται 14 βοθροσ βαθυσ στοµα παρανοµου ο δε µισηθεισ υπο κυριου εµπεσειται εισ αυτον 14 εισιν οδοι κακαι ενωπιον ανδροσ και ουκ αγαπα του αποστρεψαι απ αυτων αποστρεφειν δε δει απο οδου σκολιασ και κακησ 15 ανοια εξηπται καρδιασ νεο υ ραβδοσ δε και παιδεια µακραν απ αυτου 16 ο συκοφαντων πενητα πολλα ποιει τα εαυτου διδωσιν δε πλουσιω επ ελασσονι 17 λογοισ σοφων παραβαλλε σον ουσ και ακουε εµον λογον την δε σην καρδιαν ε πιστησον ινα γνωσ οτι καλοι εισιν 18 και εαν εµβαλησ αυτουσ εισ την καρδιαν σου ευφρανουσιν σε αµ α επι σοισ χειλεσιν 19 ινα σου γενηται επι κυριον η ελπισ και γνωριση σοι την οδον αυτου 20 και συ δε α πογραψαι αυτα σεαυτω τρισσωσ εισ βουλην και γνωσιν επι το πλατοσ τησ καρδιασ σου 21 διδασκω ου ν σε αληθη λογον και γνωσιν αγαθην υπακουειν του αποκρινεσθαι λογουσ αληθειασ τοισ προβαλλοµ

11 ενοισ σοι 22 µη αποβιαζου πενητα πτωχοσ γαρ εστιν και µη ατιµασησ ασθενη εν πυλαισ 23 ο γαρ κυριοσ κρινει αυτου την κρισιν και ρυση σην ασυλον ψυχην 24 µη ισθι εταιροσ ανδρι θυµωδει φιλω δε οργιλω µη συναυλιζου 25 µηποτε µαθησ των οδων αυτου και λαβησ βροχουσ τη ση ψυχη 26 µη διδου σεαυτον ε ισ εγγυην αισχυνοµενοσ προσωπον 27 εαν γαρ µη εχησ ποθεν αποτεισησ ληµψονται το στρωµα το υπο τασ πλευρασ σου 28 µη µεταιρε ορια αιωνια α εθεντο οι πατερεσ σου 29 ορατικον ανδρα και οξυν εν τοι σ εργοισ αυτου βασιλευσι δει παρεσταναι και µη παρεσταναι ανδρασι νωθροισ Chapter 23 1 εαν καθισησ δειπνειν επι τραπεζησ δυναστων νοητωσ νοει τα παρατιθεµενα σοι 2 και επιβαλλε την χε ιρα σου ειδωσ οτι τοιαυτα σε δει παρασκευασαι 3 ει δε απληστοτεροσ ει µη επιθυµει των εδεσµατων α υτου ταυτα γαρ εχεται ζωησ ψευδουσ 4 µη παρεκτεινου πενησ ων πλουσιω τη δε ση εννοια αποσχου 5 ε αν επιστησησ το σον οµµα προσ αυτον ουδαµου φανειται κατεσκευασται γαρ αυτω πτερυγεσ ωσπερ αετου και υποστρεφει εισ τον οικον του προεστηκοτοσ αυτου 6 µη συνδειπνει ανδρι βασκανω µηδε επι θυµει των βρωµατων αυτου 7 ον τροπον γαρ ει τισ καταπιοι τριχα ουτωσ εσθιει και πινει 8 µηδε προσ σε εισαγαγησ αυτον και φαγησ τον ψωµον σου µετ αυτου εξεµεσει γαρ αυτον και λυµανειται τουσ λογο υσ σου τουσ καλουσ 9 εισ ωτα αφρονοσ µηδεν λεγε µηποτε µυκτηριση τουσ συνετουσ λογουσ σου 10 µη µεταθησ ορια αιωνια εισ δε κτηµα ορφανων µη εισελθησ 11 ο γαρ λυτρουµενοσ αυτουσ κυριοσ κραται οσ εστιν και κρινει την κρισιν αυτων µετα σου 12 δοσ εισ παιδειαν την καρδιαν σου τα δε ωτα σου ετοι µασον λογοισ αισθησεωσ 13 µη αποσχη νηπιον παιδευειν οτι εαν παταξησ αυτον ραβδω ου µη αποθαν η 14 συ µεν γαρ παταξεισ αυτον ραβδω την δε ψυχην αυτου εκ θανατου ρυση 15 υιε εαν σοφη γενηται σο υ η καρδια ευφρανεισ και την εµην καρδιαν 16 και ενδιατριψει λογοισ τα σα χειλη προσ τα εµα χειλη ε αν ορθα ωσιν 17 µη ζηλουτω η καρδια σου αµαρτωλουσ αλλα εν φοβω κυριου ισθι ολην την ηµεραν 18 ε αν γαρ τηρησησ αυτα εσται σοι εκγονα η δε ελπισ σου ουκ αποστησεται 19 ακουε υιε και σοφοσ γινου και κατευθυνε εννοιασ σησ καρδιασ 20 µη ισθι οινοποτησ µηδε εκτεινου συµβολαισ κρεων τε αγορασµ οισ 21 πασ γαρ µεθυσοσ και πορνοκοποσ πτωχευσει και ενδυσεται διερρηγµενα και ρακωδη πασ υπνωδ ησ 22 ακουε υιε πατροσ του γεννησαντοσ σε και µη καταφρονει οτι γεγηρακεν σου η µητηρ 24 καλωσ εκτ ρεφει πατηρ δικαιοσ επι δε υιω σοφω ευφραινεται η ψυχη αυτου 25 ευφραινεσθω ο πατηρ και η µητηρ ε πι σοι και χαιρετω η τεκουσα σε 26 δοσ µοι υιε σην καρδιαν οι δε σοι οφθαλµοι εµασ οδουσ τηρειτωσα ν 27 πιθοσ γαρ τετρηµενοσ εστιν αλλοτριοσ οικοσ και φρεαρ στενον αλλοτριον 28 ουτοσ γαρ συντοµωσ α πολειται και πασ παρανοµοσ αναλωθησεται 29 τινι ουαι τινι θορυβοσ τινι κρισισ τινι αηδιαι και λεσχ αι τινι συντριµµατα δια κενησ τινοσ πελειοι οι οφθαλµοι 30 ου των εγχρονιζοντων εν οινοισ ου των ιχν ευοντων που ποτοι γινονται 31 µη µεθυσκεσθε οινω αλλα οµιλειτε ανθρωποισ δικαιοισ και οµιλειτε εν περιπατοισ εαν γαρ εισ τασ φιαλασ και τα ποτηρια δωσ τουσ οφθαλµουσ σου υστερον περιπατησεισ γ υµνοτεροσ υπερου 32 το δε εσχατον ωσπερ υπο οφεωσ πεπληγωσ εκτεινεται και ωσπερ υπο κεραστου δι αχειται αυτω ο ιοσ 33 οι οφθαλµοι σου οταν ιδωσιν αλλοτριαν το στοµα σου τοτε λαλησει σκολια 34 και κατακειση ωσπερ εν καρδια θαλασσησ και ωσπερ κυβερνητησ εν πολλω κλυδωνι 35 ερεισ δε τυπτουσιν µε και ουκ επονεσα και ενεπαιξαν µοι εγω δε ουκ ηδειν ποτε ορθροσ εσται ινα ελθων ζητησω µεθ ων συνελευσοµαι Chapter 24 1 υιε µη ζηλωσησ κακουσ ανδρασ µηδε επιθυµησησ ειναι µετ αυτων 2 ψευδη γαρ µελετα η καρδια αυτ ων και πονουσ τα χειλη αυτων λαλει 3 µετα σοφιασ οικοδοµειται οικοσ και µετα συνεσεωσ ανορθουτα ι 4 µετα αισθησεωσ εµπιµπλαται ταµιεια εκ παντοσ πλουτου τιµιου και καλου 5 κρεισσων σοφοσ ισχυρο υ και ανηρ φρονησιν εχων γεωργιου µεγαλου 6 µετα κυβερνησεωσ γινεται πολεµοσ βοηθεια δε µετα κα ρδιασ βουλευτικησ 7 σοφια και εννοια αγαθη εν πυλαισ σοφων σοφοι ουκ εκκλινουσιν εκ στοµατοσ κυ ριου 8 αλλα λογιζονται εν συνεδριοισ απαιδευτοισ συναντα θανατοσ 9 αποθνησκει δε αφρων εν αµαρτι αισ ακαθαρσια δε ανδρι λοιµω εµµολυνθησεται 10 εν ηµερα κακη και εν ηµερα θλιψεωσ εωσ αν εκλιπη 11 ρυσαι αγοµενουσ εισ θανατον και εκπριου κτεινοµενουσ µη φειση 12 εαν δε ειπησ ουκ οιδα τουτον γι νωσκε οτι κυριοσ καρδιασ παντων γινωσκει και ο πλασασ πνοην πασιν αυτοσ οιδεν παντα οσ αποδιδ ωσιν εκαστω κατα τα εργα αυτου 13 φαγε µελι υιε αγαθον γαρ κηριον ινα γλυκανθη σου ο φαρυγξ 14 ουτ ωσ αισθηση σοφιαν τη ση ψυχη εαν γαρ ευρησ εσται καλη η τελευτη σου και ελπισ σε ουκ εγκαταλει ψει 15 µη προσαγαγησ ασεβη νοµη δικαιων µηδε απατηθησ χορτασια κοιλιασ 16 επτακι γαρ πεσειται ο δι καιοσ και αναστησεται οι δε ασεβεισ ασθενησουσιν εν κακοισ 17 εαν πεση ο εχθροσ σου µη επιχαρησ αυτω εν δε τω υποσκελισµατι αυτου µη επαιρου 18 οτι οψεται κυριοσ και ουκ αρεσει αυτω και αποστρε ψει τον θυµον αυτου απ αυτου 19 µη χαιρε επι κακοποιοισ µηδε ζηλου αµαρτωλουσ 20 ου γαρ µη γενητα ι εκγονα πονηρων λαµπτηρ δε ασεβων σβεσθησεται 21 φοβου τον θεον υιε και βασιλεα και µηθετερω α υτων απειθησησ 22 εξαιφνησ γαρ τεισονται τουσ ασεβεισ τασ δε τιµωριασ αµφοτερων τισ γνωσεται 22 λο γον φυλασσοµενοσ υιοσ απωλειασ εκτοσ εσται δεχοµενοσ δε εδεξατο αυτον 22 µηδεν ψευδοσ απο γλωσ

12 σησ βασιλει λεγεσθω και ουδεν ψευδοσ απο γλωσσησ αυτου ου µη εξελθη 22 µαχαιρα γλωσσα βασιλεω σ και ου σαρκινη οσ δ αν παραδοθη συντριβησεται 22 εαν γαρ οξυνθη ο θυµοσ αυτου συν νευροισ αν θρωπουσ αναλισκει 22 και οστα ανθρωπων κατατρωγει και συγκαιει ωσπερ φλοξ ωστε αβρωτα ειναι νε οσσοισ αετων 23 ταυτα δε λεγω υµιν τοισ σοφοισ επιγινωσκειν αιδεισθαι προσωπον εν κρισει ου καλον 2 4 ο ειπων τον ασεβη δικαιοσ εστιν επικαταρατοσ λαοισ εσται και µισητοσ εισ εθνη 25 οι δε ελεγχοντεσ β ελτιουσ φανουνται επ αυτουσ δε ηξει ευλογια αγαθη 26 χειλη δε φιλησουσιν αποκρινοµενα λογουσ αγ αθουσ 27 ετοιµαζε εισ την εξοδον τα εργα σου και παρασκευαζου εισ τον αγρον και πορευου κατοπισθ εν µου και ανοικοδοµησεισ τον οικον σου 28 µη ισθι ψευδησ µαρτυσ επι σον πολιτην µηδε πλατυνου σ οισ χειλεσιν 29 µη ειπησ ον τροπον εχρησατο µοι χρησοµαι αυτω τεισοµαι δε αυτον α µε ηδικησεν 30 ωσ περ γεωργιον ανηρ αφρων και ωσπερ αµπελων ανθρωποσ ενδεησ φρενων 31 εαν αφησ αυτον χερσωθησε ται και χορτοµανησει ολοσ και γινεται εκλελειµµενοσ οι δε φραγµοι των λιθων αυτου κατασκαπτοντ αι 32 υστερον εγω µετενοησα επεβλεψα του εκλεξασθαι παιδειαν 33 ολιγον νυσταζω ολιγον δε καθυπνω ο λιγον δε εναγκαλιζοµαι χερσιν στηθη 34 εαν δε τουτο ποιησ ηξει προπορευοµενη η πενια σου και η ενδ εια σου ωσπερ αγαθοσ δροµευσ Chapter 30 1 τουσ εµουσ λογουσ υιε φοβηθητι και δεξαµενοσ αυτουσ µετανοει ταδε λεγει ο ανηρ τοισ πιστευουσι ν θεω και παυοµαι 2 αφρονεστατοσ γαρ ειµι παντων ανθρωπων και φρονησισ ανθρωπων ουκ εστιν εν ε µοι 3 θεοσ δεδιδαχεν µε σοφιαν και γνωσιν αγιων εγνωκα 4 τισ ανεβη εισ τον ουρανον και κατεβη τισ συ νηγαγεν ανεµουσ εν κολπω τισ συνεστρεψεν υδωρ εν ιµατιω τισ εκρατησεν παντων των ακρων τησ γη σ τι ονοµα αυτω η τι ονοµα τοισ τεκνοισ αυτου ινα γνωσ 5 παντεσ λογοι θεου πεπυρωµενοι υπερασπιζε ι δε αυτοσ των ευλαβουµενων αυτον 6 µη προσθησ τοισ λογοισ αυτου ινα µη ελεγξη σε και ψευδησ γεν η 7 δυο αιτουµαι παρα σου µη αφελησ µου χαριν προ του αποθανειν µε 8 µαταιον λογον και ψευδη µακρ αν µου ποιησον πλουτον δε και πενιαν µη µοι δωσ συνταξον δε µοι τα δεοντα και τα αυταρκη 9 ινα µη πλησθεισ ψευδησ γενωµαι και ειπω τισ µε ορα η πενηθεισ κλεψω και οµοσω το ονοµα του θεου 10 µη π αραδωσ οικετην εισ χειρασ δεσποτου µηποτε καταρασηται σε και αφανισθησ 11 εκγονον κακον πατερ α καταραται την δε µητερα ουκ ευλογει 12 εκγονον κακον δικαιον εαυτον κρινει την δε εξοδον αυτου ο υκ απενιψεν 13 εκγονον κακον υψηλουσ οφθαλµουσ εχει τοισ δε βλεφαροισ αυτου επαιρεται 14 εκγονον κακον µαχαιρασ τουσ οδοντασ εχει και τασ µυλασ τοµιδασ ωστε αναλισκειν και κατεσθιειν τουσ τα πεινουσ απο τησ γησ και τουσ πενητασ αυτων εξ ανθρωπων 15 τη βδελλη τρεισ θυγατερεσ ησαν αγαπη σει αγαπωµεναι και αι τρεισ αυται ουκ ενεπιµπλασαν αυτην και η τεταρτη ουκ ηρκεσθη ειπειν ικανο ν 16 αδησ και ερωσ γυναικοσ και ταρταροσ και γη ουκ εµπιπλαµενη υδατοσ και υδωρ και πυρ ου µη ει πωσιν αρκει 17 οφθαλµον καταγελωντα πατροσ και ατιµαζοντα γηρασ µητροσ εκκοψαισαν αυτον κορα κεσ εκ των φαραγγων και καταφαγοισαν αυτον νεοσσοι αετων 18 τρια δε εστιν αδυνατα µοι νοησαι και το τεταρτον ουκ επιγινωσκω 19 ιχνη αετου πετοµενου και οδουσ οφεωσ επι πετρασ και τριβουσ νηοσ πο ντοπορουσησ και οδουσ ανδροσ εν νεοτητι 20 τοιαυτη οδοσ γυναικοσ µοιχαλιδοσ η οταν πραξη απονι ψαµενη ουδεν φησιν πεπραχεναι ατοπον 21 δια τριων σειεται η γη το δε τεταρτον ου δυναται φερειν 22 εα ν οικετησ βασιλευση και αφρων πλησθη σιτιων 23 και οικετισ εαν εκβαλη την εαυτησ κυριαν και µιση τη γυνη εαν τυχη ανδροσ αγαθου 24 τεσσαρα δε εστιν ελαχιστα επι τησ γησ ταυτα δε εστιν σοφωτερα τ ων σοφων 25 οι µυρµηκεσ οισ µη εστιν ισχυσ και ετοιµαζονται θερουσ την τροφην 26 και οι χοιρογρυλλι οι εθνοσ ουκ ισχυρον οι εποιησαντο εν πετραισ τουσ εαυτων οικουσ 27 αβασιλευτον εστιν η ακρισ και εκστρατευει αφ ενοσ κελευσµατοσ ευτακτωσ 28 και καλαβωτησ χερσιν ερειδοµενοσ και ευαλωτοσ ων κατοικει εν οχυρωµασιν βασιλεωσ 29 τρια δε εστιν α ευοδωσ πορευεται και το τεταρτον ο καλωσ διαβα ινει 30 σκυµνοσ λεοντοσ ισχυροτεροσ κτηνων οσ ουκ αποστρεφεται ουδε καταπτησσει κτηνοσ 31 και αλε κτωρ εµπεριπατων θηλειαισ ευψυχοσ και τραγοσ ηγουµενοσ αιπολιου και βασιλευσ δηµηγορων εν εθ νει 32 εαν προη σεαυτον εισ ευφροσυνην και εκτεινησ την χειρα σου µετα µαχησ ατιµασθηση 33 αµελγε γαλα και εσται βουτυρον εαν δε εκπιεζησ µυκτηρασ εξελευσεται αιµα εαν δε εξελκησ λογουσ εξελευ σονται κρισεισ και µαχαι Chapter 31 1 οι εµοι λογοι ειρηνται υπο θεου βασιλεωσ χρηµατισµοσ ον επαιδευσεν η µητηρ αυτου 2 τι τεκνον τηρ ησεισ τι ρησεισ θεου πρωτογενεσ σοι λεγω υιε τι τεκνον εµησ κοιλιασ τι τεκνον εµων ευχων 3 µη δωσ γ υναιξι σον πλουτον και τον σον νουν και βιον εισ υστεροβουλιαν 4 µετα βουλησ παντα ποιει µετα βου λησ οινοποτει οι δυνασται θυµωδεισ εισιν οινον δε µη πινετωσαν 5 ινα µη πιοντεσ επιλαθωνται τησ σο φιασ και ορθα κριναι ου µη δυνωνται τουσ ασθενεισ 6 διδοτε µεθην τοισ εν λυπαισ και οινον πινειν τοι σ εν οδυναισ 7 ινα επιλαθωνται τησ πενιασ και των πονων µη µνησθωσιν ετι 8 ανοιγε σον στοµα λογω θε ου και κρινε παντασ υγιωσ 9 ανοιγε σον στοµα και κρινε δικαιωσ διακρινε δε πενητα και ασθενη 10 γυνα ικα ανδρειαν τισ ευρησει τιµιωτερα δε εστιν λιθων πολυτελων η τοιαυτη 11 θαρσει επ αυτη η καρδια τ

13 ου ανδροσ αυτησ η τοιαυτη καλων σκυλων ουκ απορησει 12 ενεργει γαρ τω ανδρι αγαθα παντα τον βιο ν 13 µηρυοµενη ερια και λινον εποιησεν ευχρηστον ταισ χερσιν αυτησ 14 εγενετο ωσει ναυσ εµπορευοµε νη µακροθεν συναγει δε αυτη τον βιον 15 και ανισταται εκ νυκτων και εδωκεν βρωµατα τω οικω και ερ γα ταισ θεραπαιναισ 16 θεωρησασα γεωργιον επριατο απο δε καρπων χειρων αυτησ κατεφυτευσεν κτηµ α 17 αναζωσαµενη ισχυρωσ την οσφυν αυτησ ηρεισεν τουσ βραχιονασ αυτησ εισ εργον 18 εγευσατο οτι καλον εστιν το εργαζεσθαι και ουκ αποσβεννυται ολην την νυκτα ο λυχνοσ αυτησ 19 τουσ πηχεισ αυτ ησ εκτεινει επι τα συµφεροντα τασ δε χειρασ αυτησ ερειδει εισ ατρακτον 20 χειρασ δε αυτησ διηνοιξεν πενητι καρπον δε εξετεινεν πτωχω 21 ου φροντιζει των εν οικω ο ανηρ αυτησ οταν που χρονιζη παντεσ γαρ οι παρ αυτησ ενδιδυσκονται 22 δισσασ χλαινασ εποιησεν τω ανδρι αυτησ εκ δε βυσσου και πορφυ ρασ εαυτη ενδυµατα 23 περιβλεπτοσ δε γινεται εν πυλαισ ο ανηρ αυτησ ηνικα αν καθιση εν συνεδριω µετα των γεροντων κατοικων τησ γησ 24 σινδονασ εποιησεν και απεδοτο περιζωµατα δε τοισ χαναναιοι σ 25 στοµα αυτησ διηνοιξεν προσεχοντωσ και εννοµωσ και ταξιν εστειλατο τη γλωσση αυτησ 26 ισχυν κ αι ευπρεπειαν ενεδυσατο και ευφρανθη εν ηµεραισ εσχαταισ 27 στεγναι διατριβαι οικων αυτησ σιτα δε οκνηρα ουκ εφαγεν 28 το στοµα δε ανοιγει σοφωσ και νοµοθεσµωσ η δε ελεηµοσυνη αυτησ ανεστησεν τα τεκνα αυτησ και επλουτησαν και ο ανηρ αυτησ ηνεσεν αυτην 29 πολλαι θυγατερεσ εκτησαντο πλου τον πολλαι εποιησαν δυνατα συ δε υπερκεισαι και υπερηρασ πασασ 30 ψευδεισ αρεσκειαι και µαταιον καλλοσ γυναικοσ γυνη γαρ συνετη ευλογειται φοβον δε κυριου αυτη αινειτω 31 δοτε αυτη απο καρπων χειρων αυτησ και αινεισθω εν πυλαισ ο ανηρ αυτησ. Chapter 32 1 αυται αι παιδειαι σαλωµωντοσ αι αδιακριτοι ασ εξεγραψαντο οι φιλοι εζεκιου του βασιλεωσ τησ ιου δαιασ 2 δοξα θεου κρυπτει λογον δοξα δε βασιλεωσ τιµα πραγµατα 3 ουρανοσ υψηλοσ γη δε βαθεια καρ δια δε βασιλεωσ ανεξελεγκτοσ 4 τυπτε αδοκιµον αργυριον και καθαρισθησεται καθαρον απαν 5 κτεινε α σεβεισ εκ προσωπου βασιλεωσ και κατορθωσει εν δικαιοσυνη ο θρονοσ αυτου 6 µη αλαζονευου ενωπι ον βασιλεωσ µηδε εν τοποισ δυναστων υφιστασο 7 κρεισσον γαρ σοι το ρηθηναι αναβαινε προσ µε η τ απεινωσαι σε εν προσωπω δυναστου α ειδον οι οφθαλµοι σου λεγε 8 µη προσπιπτε εισ µαχην ταχεωσ ιν α µη µεταµεληθησ επ εσχατων ηνικα αν σε ονειδιση ο σοσ φιλοσ 9 αναχωρει εισ τα οπισω µη καταφρο νει 10 µη σε ονειδιση µεν ο φιλοσ η δε µαχη σου και η εχθρα ουκ απεσται αλλ εσται σοι ιση θανατω 10 χ αρισ και φιλια ελευθεροι ασ τηρησον σεαυτω ινα µη επονειδιστοσ γενη αλλα φυλαξον τασ οδουσ σο υ ευσυναλλακτωσ 11 µηλον χρυσουν εν ορµισκω σαρδιου ουτωσ ειπειν λογον 12 εισ ενωτιον χρυσουν σα ρδιον πολυτελεσ δεδεται λογοσ σοφοσ εισ ευηκοον ουσ 13 ωσπερ εξοδοσ χιονοσ εν αµητω κατα καυµα ωφελει ουτωσ αγγελοσ πιστοσ τουσ αποστειλαντασ αυτον ψυχασ γαρ των αυτω χρωµενων ωφελει 14 ωσ περ ανεµοι και νεφη και υετοι επιφανεστατοι ουτωσ οι καυχωµενοι επι δοσει ψευδει 15 εν µακροθυµια ε υοδια βασιλευσιν γλωσσα δε µαλακη συντριβει οστα 16 µελι ευρων φαγε το ικανον µηποτε πλησθεισ εξ εµεσησ 17 σπανιον εισαγε σον ποδα προσ τον σεαυτου φιλον µηποτε πλησθεισ σου µισηση σε 18 ροπαλο ν και µαχαιρα και τοξευµα ακιδωτον ουτωσ και ανηρ ο καταµαρτυρων του φιλου αυτου µαρτυριαν ψευδη 19 οδουσ κακου και πουσ παρανοµου ολειται εν ηµερα κακη 20 ωσπερ οξοσ ελκει ασυµφορον ουτ ωσ προσπεσον παθοσ εν σωµατι καρδιαν λυπει 20 ωσπερ σησ ιµατιω και σκωληξ ξυλω ουτωσ λυπη ανδ ροσ βλαπτει καρδιαν 21 εαν πεινα ο εχθροσ σου τρεφε αυτον εαν διψα ποτιζε αυτον 22 τουτο γαρ ποιων α νθρακασ πυροσ σωρευσεισ επι την κεφαλην αυτου ο δε κυριοσ ανταποδωσει σοι αγαθα 23 ανεµοσ βορε ασ εξεγειρει νεφη προσωπον δε αναιδεσ γλωσσαν ερεθιζει 24 κρειττον οικειν επι γωνιασ δωµατοσ η µετ α γυναικοσ λοιδορου εν οικια κοινη 25 ωσπερ υδωρ ψυχρον ψυχη διψωση προσηνεσ ουτωσ αγγελια αγ αθη εκ γησ µακροθεν 26 ωσπερ ει τισ πηγην φρασσοι και υδατοσ εξοδον λυµαινοιτο ουτωσ ακοσµον δι καιον πεπτωκεναι ενωπιον ασεβουσ 27 εσθιειν µελι πολυ ου καλον τιµαν δε χρη λογουσ ενδοξουσ 28 ωσπ ερ πολισ τα τειχη καταβεβληµενη και ατειχιστοσ ουτωσ ανηρ οσ ου µετα βουλησ τι πρασσει Chapter 33 1 ωσπερ δροσοσ εν αµητω και ωσπερ υετοσ εν θερει ουτωσ ουκ εστιν αφρονι τιµη 2 ωσπερ ορνεα πετατα ι και στρουθοι ουτωσ αρα µαταια ουκ επελευσεται ουδενι 3 ωσπερ µαστιξ ιππω και κεντρον ονω ουτω σ ραβδοσ εθνει παρανοµω 4 µη αποκρινου αφρονι προσ την εκεινου αφροσυνην ινα µη οµοιοσ γενη αυ τω 5 αλλα αποκρινου αφρονι κατα την αφροσυνην αυτου ινα µη φαινηται σοφοσ παρ εαυτω 6 εκ των εα υτου ποδων ονειδοσ πιεται ο αποστειλασ δι αγγελου αφρονοσ λογον 7 αφελου πορειαν σκελων και παρ οιµιαν εκ στοµατοσ αφρονων 8 οσ αποδεσµευει λιθον εν σφενδονη οµοιοσ εστιν τω διδοντι αφρονι δοξα ν 9 ακανθαι φυονται εν χειρι του µεθυσου δουλεια δε εν χειρι των αφρονων 10 πολλα χειµαζεται πασα σ αρξ αφρονων συντριβεται γαρ η εκστασισ αυτων 11 ωσπερ κυων οταν επελθη επι τον εαυτου εµετον και µισητοσ γενηται ουτωσ αφρων τη εαυτου κακια αναστρεψασ επι την εαυτου αµαρτιαν 11 εστιν αισχυν η επαγουσα αµαρτιαν και εστιν αισχυνη δοξα και χαρισ 12 ειδον ανδρα δοξαντα παρ εαυτω σοφον ειν αι ελπιδα µεντοι εσχεν µαλλον αφρων αυτου 13 λεγει οκνηροσ αποστελλοµενοσ εισ οδον λεων εν ταισ

14 οδοισ 14 ωσπερ θυρα στρεφεται επι του στροφιγγοσ ουτωσ οκνηροσ επι τησ κλινησ αυτου 15 κρυψασ οκν ηροσ την χειρα εν τω κολπω αυτου ου δυνησεται επενεγκειν επι το στοµα 16 σοφωτεροσ εαυτω οκνηρο σ φαινεται του εν πλησµονη αποκοµιζοντοσ αγγελιαν 17 ωσπερ ο κρατων κερκου κυνοσ ουτωσ ο προεσ τωσ αλλοτριασ κρισεωσ 18 ωσπερ οι ιωµενοι προβαλλουσιν λογουσ εισ ανθρωπουσ ο δε απαντησασ τω λογω πρωτοσ υποσκελισθησεται 19 ουτωσ παντεσ οι ενεδρευοντεσ τουσ εαυτων φιλουσ οταν δε φωραθ ωσιν λεγουσιν οτι παιζων επραξα 20 εν πολλοισ ξυλοισ θαλλει πυρ οπου δε ουκ εστιν διθυµοσ ησυχαζε ι µαχη 21 εσχαρα ανθραξιν και ξυλα πυρι ανηρ δε λοιδοροσ εισ ταραχην µαχησ 22 λογοι κερκωπων µαλ ακοι ουτοι δε τυπτουσιν εισ ταµιεια σπλαγχνων 23 αργυριον διδοµενον µετα δολου ωσπερ οστρακον ηγ ητεον χειλη λεια καρδιαν καλυπτει λυπηραν 24 χειλεσιν παντα επινευει αποκλαιοµενοσ εχθροσ εν δε τ η καρδια τεκταινεται δολουσ 25 εαν σου δεηται ο εχθροσ µεγαλη τη φωνη µη πεισθησ επτα γαρ εισιν πο νηριαι εν τη ψυχη αυτου 26 ο κρυπτων εχθραν συνιστησιν δολον εκκαλυπτει δε τασ εαυτου αµαρτιασ ευγνωστοσ εν συνεδριοισ 27 ο ορυσσων βοθρον τω πλησιον εµπεσειται εισ αυτον ο δε κυλιων λιθον εφ εαυτον κυλιει 28 γλωσσα ψευδησ µισει αληθειαν στοµα δε αστεγον ποιει ακαταστασιασ Chapter 34 1 µη καυχω τα εισ αυριον ου γαρ γινωσκεισ τι τεξεται η επιουσα 2 εγκωµιαζετω σε ο πελασ και µη το σο ν στοµα αλλοτριοσ και µη τα σα χειλη 3 βαρυ λιθοσ και δυσβαστακτον αµµοσ οργη δε αφρονοσ βαρυτ ερα αµφοτερων 4 ανελεηµων θυµοσ και οξεια οργη αλλ ουδενα υφισταται ζηλοσ 5 κρεισσουσ ελεγχοι α ποκεκαλυµµενοι κρυπτοµενησ φιλιασ 6 αξιοπιστοτερα εστιν τραυµατα φιλου η εκουσια φιληµατα εχθρ ου 7 ψυχη εν πλησµονη ουσα κηριοισ εµπαιζει ψυχη δε ενδεει και τα πικρα γλυκεια φαινεται 8 ωσπερ οτ αν ορνεον καταπετασθη εκ τησ ιδιασ νοσσιασ ουτωσ ανθρωποσ δουλουται οταν αποξενωθη εκ των ι διων τοπων 9 µυροισ και οινοισ και θυµιαµασιν τερπεται καρδια καταρρηγνυται δε υπο συµπτωµατων ψυχη 10 φιλον σον η φιλον πατρωον µη εγκαταλιπησ εισ δε τον οικον του αδελφου σου µη εισελθησ ατ υχων κρεισσων φιλοσ εγγυσ η αδελφοσ µακραν οικων 11 σοφοσ γινου υιε ινα ευφραινηται µου η καρδια και αποστρεψον απο σου επονειδιστουσ λογουσ 12 πανουργοσ κακων επερχοµενων απεκρυβη αφρονεσ δε επελθοντεσ ζηµιαν τεισουσιν 13 αφελου το ιµατιον αυτου παρηλθεν γαρ υβριστησ οστισ τα αλλοτρι α λυµαινεται 14 οσ αν ευλογη φιλον το πρωι µεγαλη τη φωνη καταρωµενου ουδεν διαφερειν δοξει 15 σταγ ονεσ εκβαλλουσιν ανθρωπον εν ηµερα χειµερινη εκ του οικου αυτου ωσαυτωσ και γυνη λοιδοροσ εκ του ιδιου οικου 16 βορεασ σκληροσ ανεµοσ ονοµατι δε επιδεξιοσ καλειται 17 σιδηροσ σιδηρον οξυνει αν ηρ δε παροξυνει προσωπον εταιρου 18 οσ φυτευει συκην φαγεται τουσ καρπουσ αυτησ οσ δε φυλασσει τον εαυτου κυριον τιµηθησεται 19 ωσπερ ουχ οµοια προσωπα προσωποισ ουτωσ ουδε αι καρδιαι των α νθρωπων 20 αδησ και απωλεια ουκ εµπιµπλανται ωσαυτωσ και οι οφθαλµοι των ανθρωπων απληστοι 20 βδελυγµα κυριω στηριζων οφθαλµον και οι απαιδευτοι ακρατεισ γλωσση 21 δοκιµιον αργυρω και χρυσ ω πυρωσισ ανηρ δε δοκιµαζεται δια στοµατοσ εγκωµιαζοντων αυτον 21 καρδια ανοµου εκζητει κακα κ αρδια δε ευθησ εκζητει γνωσιν 22 εαν µαστιγοισ αφρονα εν µεσω συνεδριου ατιµαζων ου µη περιελησ τ ην αφροσυνην αυτου 23 γνωστωσ επιγνωση ψυχασ ποιµνιου σου και επιστησεισ καρδιαν σου σαισ αγε λαισ 24 οτι ου τον αιωνα ανδρι κρατοσ και ισχυσ ουδε παραδιδωσιν εκ γενεασ εισ γενεαν 25 επιµελου τω ν εν τω πεδιω χλωρων και κερεισ ποαν και συναγε χορτον ορεινον 26 ινα εχησ προβατα εισ ιµατισµον τ ιµα πεδιον ινα ωσιν σοι αρνεσ 27 υιε παρ εµου εχεισ ρησεισ ισχυρασ εισ την ζωην σου και εισ την ζω ην σων θεραποντων Chapter 35 1 φευγει ασεβησ µηδενοσ διωκοντοσ δικαιοσ δε ωσπερ λεων πεποιθεν 2 δι αµαρτιασ ασεβων κρισεισ εγε ιρονται ανηρ δε πανουργοσ κατασβεσει αυτασ 3 ανδρειοσ εν ασεβειαισ συκοφαντει πτωχουσ ωσπερ υε τοσ λαβροσ και ανωφελησ 4 ουτωσ οι εγκαταλειποντεσ τον νοµον εγκωµιαζουσιν ασεβειαν οι δε αγαπ ωντεσ τον νοµον περιβαλλουσιν εαυτοισ τειχοσ 5 ανδρεσ κακοι ου νοησουσιν κριµα οι δε ζητουντεσ τ ον κυριον συνησουσιν εν παντι 6 κρεισσων πτωχοσ πορευοµενοσ εν αληθεια πλουσιου ψευδουσ 7 φυλα σσει νοµον υιοσ συνετοσ οσ δε ποιµαινει ασωτιαν ατιµαζει πατερα 8 ο πληθυνων τον πλουτον αυτου µ ετα τοκων και πλεονασµων τω ελεωντι πτωχουσ συναγει αυτον 9 ο εκκλινων το ουσ αυτου του µη εισα κουσαι νοµου και αυτοσ την προσευχην αυτου εβδελυκται 10 οσ πλανα ευθεισ εν οδω κακη εισ διαφθο ραν αυτοσ εµπεσειται οι δε ανοµοι διελευσονται αγαθα και ουκ εισελευσονται εισ αυτα 11 σοφοσ παρ εαυτω ανηρ πλουσιοσ πενησ δε νοηµων καταγνωσεται αυτου 12 δια βοηθειαν δικαιων πολλη γινεται δο ξα εν δε τοποισ ασεβων αλισκονται ανθρωποι 13 ο επικαλυπτων ασεβειαν εαυτου ουκ ευοδωθησεται ο δε εξηγουµενοσ ελεγχουσ αγαπηθησεται 14 µακαριοσ ανηρ οσ καταπτησσει παντα δι ευλαβειαν ο δε σ κληροσ την καρδιαν εµπεσειται κακοισ 15 λεων πεινων και λυκοσ διψων οσ τυραννει πτωχοσ ων εθνου σ πενιχρου 16 βασιλευσ ενδεησ προσοδων µεγασ συκοφαντησ ο δε µισων αδικιαν µακρον χρονον ζησετ αι 17 ανδρα τον εν αιτια φονου ο εγγυωµενοσ φυγασ εσται και ουκ εν ασφαλεια 17 παιδευε υιον και αγαπ ησει σε και δωσει κοσµον τη ση ψυχη ου µη υπακουσησ εθνει παρανοµω 18 ο πορευοµενοσ δικαιωσ βε

15 βοηθηται ο δε σκολιαισ οδοισ πορευοµενοσ εµπλακησεται 19 ο εργαζοµενοσ την εαυτου γην πλησθησε ται αρτων ο δε διωκων σχολην πλησθησεται πενιασ 20 ανηρ αξιοπιστοσ πολλα ευλογηθησεται ο δε κακ οσ ουκ ατιµωρητοσ εσται 21 οσ ουκ αισχυνεται προσωπα δικαιων ουκ αγαθοσ ο τοιουτοσ ψωµου αρτο υ αποδωσεται ανδρα 22 σπευδει πλουτειν ανηρ βασκανοσ και ουκ οιδεν οτι ελεηµων κρατησει αυτου 23 ο ελεγχων ανθρωπου οδουσ χαριτασ εξει µαλλον του γλωσσοχαριτουντοσ 24 οσ αποβαλλεται πατερα η µητερα και δοκει µη αµαρτανειν ουτοσ κοινωνοσ εστιν ανδροσ ασεβουσ 25 απληστοσ ανηρ κρινει εικ η οσ δε πεποιθεν επι κυριον εν επιµελεια εσται 26 οσ πεποιθεν θρασεια καρδια ο τοιουτοσ αφρων οσ δε πορευεται σοφια σωθησεται 27 οσ διδωσιν πτωχοισ ουκ ενδεηθησεται οσ δε αποστρεφει τον οφθαλµον αυτου εν πολλη απορια εσται 28 εν τοποισ ασεβων στενουσι δικαιοι εν δε τη εκεινων απωλεια πληθυνθ ησονται δικαιοι Chapter 36 1 κρεισσων ανηρ ελεγχων ανδροσ σκληροτραχηλου εξαπινησ γαρ φλεγοµενου αυτου ουκ εστιν ιασισ 2 εγκωµιαζοµενων δικαιων ευφρανθησονται λαοι αρχοντων δε ασεβων στενουσιν ανδρεσ 3 ανδροσ φιλο υντοσ σοφιαν ευφραινεται πατηρ αυτου οσ δε ποιµαινει πορνασ απολει πλουτον 4 βασιλευσ δικαιοσ α νιστησιν χωραν ανηρ δε παρανοµοσ κατασκαπτει 5 οσ παρασκευαζεται επι προσωπον του εαυτου φιλ ου δικτυον περιβαλλει αυτο τοισ εαυτου ποσιν 6 αµαρτανοντι ανδρι µεγαλη παγισ δικαιοσ δε εν χαρα και εν ευφροσυνη εσται 7 επισταται δικαιοσ κρινειν πενιχροισ ο δε ασεβησ ου συνησει γνωσιν και πτω χω ουχ υπαρχει νουσ επιγνωµων 8 ανδρεσ λοιµοι εξεκαυσαν πολιν σοφοι δε απεστρεψαν οργην 9 ανηρ σ οφοσ κρινει εθνη ανηρ δε φαυλοσ οργιζοµενοσ καταγελαται και ου καταπτησσει 10 ανδρεσ αιµατων µε τοχοι µισησουσιν οσιον οι δε ευθεισ εκζητησουσιν ψυχην αυτου 11 ολον τον θυµον αυτου εκφερει αφρ ων σοφοσ δε ταµιευεται κατα µεροσ 12 βασιλεωσ υπακουοντοσ λογον αδικον παντεσ οι υπ αυτον παρα νοµοι 13 δανιστου και χρεοφειλετου αλληλοισ συνελθοντων επισκοπην ποιειται αµφοτερων ο κυριοσ 14 βασιλεωσ εν αληθεια κρινοντοσ πτωχουσ ο θρονοσ αυτου εισ µαρτυριον κατασταθησεται 15 πληγαι κ αι ελεγχοι διδοασιν σοφιαν παισ δε πλανωµενοσ αισχυνει γονεισ αυτου 16 πολλων οντων ασεβων πολλ αι γινονται αµαρτιαι οι δε δικαιοι εκεινων πιπτοντων καταφοβοι γινονται 17 παιδευε υιον σου και αναπ αυσει σε και δωσει κοσµον τη ψυχη σου 18 ου µη υπαρξη εξηγητησ εθνει παρανοµω ο δε φυλασσων το ν νοµον µακαριστοσ 19 λογοισ ου παιδευθησεται οικετησ σκληροσ εαν γαρ και νοηση αλλ ουχ υπακο υσεται 20 εαν ιδησ ανδρα ταχυν εν λογοισ γινωσκε οτι ελπιδα εχει µαλλον αφρων αυτου 21 οσ κατασπατ αλα εκ παιδοσ οικετησ εσται εσχατον δε οδυνηθησεται εφ εαυτω 22 ανηρ θυµωδησ ορυσσει νεικοσ αν ηρ δε οργιλοσ εξωρυξεν αµαρτιασ 23 υβρισ ανδρα ταπεινοι τουσ δε ταπεινοφρονασ ερειδει δοξη κυριοσ 24 οσ µεριζεται κλεπτη µισει την εαυτου ψυχην εαν δε ορκου προτεθεντοσ ακουσαντεσ µη αναγγειλωσ ιν 25 φοβηθεντεσ και αισχυνθεντεσ ανθρωπουσ υπεσκελισθησαν ο δε πεποιθωσ επι κυριον ευφρανθησε ται ασεβεια ανδρι διδωσιν σφαλµα οσ δε πεποιθεν επι τω δεσποτη σωθησεται 26 πολλοι θεραπευουσιν π ροσωπα ηγουµενων παρα δε κυριου γινεται το δικαιον ανδρι 27 βδελυγµα δικαιοισ ανηρ αδικοσ βδελυγ µα δε ανοµω κατευθυνουσα οδοσ

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN 1:1 ο ην απ αρχησ ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοισ οφθαλμοισ ημων ο εθε ασαμεθα και αι χειρεσ ημων εψηλαφησαν περι του λογου τησ ζωησ 1:2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Ecclesiastes. Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο

Ecclesiastes. Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο Ecclesiastes Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο εκκλησιαστησ µαταιοτησ µαταιοτητων τα παντα µαταιοτησ 3 τισ περισσεια τω ανθρωπω εν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης.

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Ανήκει στον Όρθρο της Πέμπτης ( της ε` εβδομάδος των Νηστειών ) και ψάλλεται στο Απόδειπνο της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ www.byzantine-musics.com 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ q e ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον s 0 a Ολίγον 1 α f Πεταστή 1 α g Κεντήµατα 1 α Κέντηµα 2 α Υψηλή 4 α d Απόστροφος 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. δέξασθαί τε στροφὰς λόγων νοῆσαί τε δικαιοσύνην ἀληθῆ καὶ κρίμα κατευθύνειν,

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ. δέξασθαί τε στροφὰς λόγων νοῆσαί τε δικαιοσύνην ἀληθῆ καὶ κρίμα κατευθύνειν, ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ 1 Παρ. 1,1 Παρ. 1,1 Παρ. 1,2 Παρ. 1,2 Παρ. 1,3 Παρ. 1,3 Παρ. 1,4 Παρ. 1,4 Παρ. 1,5 Παρ. 1,5 Παρ. 1,6 Παρ. 1,6 Παρ. 1,7 Παρ. 1,7 Παρ. 1,8 Παρ. 1,8 Παρ. 1,9 Παρ. 1,9 Παρ. 1,10 Παρ. 1,10

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν...

Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Αν νομίζουν κάποιοι ότι η τεχνική αυτή της οικονομικής κρίσης είναι κάτι καινούριο, πλανώνται πλάνη οικτράν... Για να ρίξουμε μια ματιά στο απώτατο παρελθόν: (update 13.02.2014) Δείτε το παρακάτω βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Job. Chapter 1 1 ανθρωποσ τισ ην εν χωρα τη αυσιτιδι ω ονοµα ιωβ και ην ο ανθρωποσ εκεινοσ αληθινοσ αµεµπτοσ δ

Job. Chapter 1 1 ανθρωποσ τισ ην εν χωρα τη αυσιτιδι ω ονοµα ιωβ και ην ο ανθρωποσ εκεινοσ αληθινοσ αµεµπτοσ δ Job Chapter 1 1 ανθρωποσ τισ ην εν χωρα τη αυσιτιδι ω ονοµα ιωβ και ην ο ανθρωποσ εκεινοσ αληθινοσ αµεµπτοσ δ ικαιοσ θεοσεβησ απεχοµενοσ απο παντοσ πονηρου πραγµατοσ 2 εγενοντο δε αυτω υιοι επτα και θυγατ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού

ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ. Το Κράτος του Θεού ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ 18 Σεπτεμβρίου 2012 ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟ #77 Το Κράτος του Θεού Εισαγωγή Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Γιατί κανείς δεν τιμωρεί αυτούς που αδικούν επειδή έχει το νου του σ αυτό και εξαιτίας αυτού, επειδή δηλαδή (κάποιος) διέπραξε ένα αδίκημα, εκτός αν κάποιος εκδικείται ασυλλόγιστα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α1. (Μετάφραση) Και αυτά, επειδή η ηθική αρετή συνδέεται με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα συναισθήματα. δηλαδή η ευχαρίστηση είναι εκείνη για την οποία κάνουμε τις τιποτένιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά.

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. illbehonest.com/greek Tim Conway Αδέλφια, λέει πιάστε δουλειά Αδέλφια, αυτό είναι που μας λέει εδώ. Κοίταξε το επόμενο πράγμα που είναι στο εδάφιο 28

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Μετάφραση Γιατί η ηθική αρετή έχει σχέση με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γιατί κάνουμε τα τιποτένια για την ευχαρίστηση, ενώ απέχουμε από τα όμορφα εξαιτίας της λύπης. Γι αυτό πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

Μια παράμετρος επιτυχίας διοίκησης έργου

Μια παράμετρος επιτυχίας διοίκησης έργου EMPATHY ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ Μια παράμετρος επιτυχίας διοίκησης έργου Εισηγητής: Νίκος Α. Χαζάπης, Μ.Μ, τεχνικός σύμβουλος Καθορισμός διαδικασιών Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Κτιρίων Μέλος ASHRAE, CIBSE,

Διαβάστε περισσότερα

Psalms. Chapter 1 1 µακαριοσ ανηρ οσ ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αµαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδρα

Psalms. Chapter 1 1 µακαριοσ ανηρ οσ ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αµαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδρα Psalms Chapter 1 1 µακαριοσ ανηρ οσ ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αµαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδρα ν λοιµων ουκ εκαθισεν 2 αλλ η εν τω νοµω κυριου το θεληµα αυτου και εν τω νοµω αυτου µελετησει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Κυρία ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κύριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) A1. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 mp3-1 mp3-2 mp3-3 mp3-4 mp3-5 mp3-6 mp3-7 mp3-8 mp3-9 mp3-10 mp3-11 mp3-12 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ CD DVD mp3 ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΜΝΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ mp3 ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ (18 mp3) (ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Μισραχή - ΚΙΡΚΗ συνθήκες τις θυσίες. Είναι ένας πόνος τόσο αβάστακτος το να ζεις με άλλη και η καρδιά σου ν' ανήκει αλλού. Κι ο χρόνος αντί να αμβλύνει και να επουλώνει την πληγή, να επιμένει

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ υιού του Δαβίδ. Συµβουλές µε την µορφή παροιµιών που παραδόθηκαν από τον Σολοµώντα, γιο του Δαβίδ και βασιλιά του Ισραήλ.

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ υιού του Δαβίδ. Συµβουλές µε την µορφή παροιµιών που παραδόθηκαν από τον Σολοµώντα, γιο του Δαβίδ και βασιλιά του Ισραήλ. ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ υιού του Δαβίδ Συµβουλές µε την µορφή παροιµιών που παραδόθηκαν από τον Σολοµώντα, γιο του Δαβίδ και βασιλιά του Ισραήλ. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Ο σοφός που ακούει τις παροιµίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί η ηθική σχετίζεται με την ευχαρίστηση και τη δυσαρέσκεια, αφού εξαιτίας της ευχαρίστησης κάνουμε τα ευτελή πράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση Β1. α) στις διανοητικές αρετές β) στις ηθικές αρετές Οι διανοητικές αρετές διδασκαλία πείρα χρόνο

Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση   Β1. α) στις διανοητικές αρετές β) στις ηθικές αρετές  Οι διανοητικές αρετές διδασκαλία πείρα χρόνο Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση Οι αρετές λοιπόν δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως, ούτε όμως είναι αντίθετο με τη φύση μας να γεννιούνται μέσα μας, αλλά εμείς έχουμε από τη φύση την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί εγώ τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ezekiel. Chapter 1 1 και εγενετο εν τω τριακοστω ετει εν τω τεταρτω µηνι πεµπτη του µηνοσ και εγω ηµην εν µεσω τησ αι

Ezekiel. Chapter 1 1 και εγενετο εν τω τριακοστω ετει εν τω τεταρτω µηνι πεµπτη του µηνοσ και εγω ηµην εν µεσω τησ αι Ezekiel Chapter 1 1 και εγενετο εν τω τριακοστω ετει εν τω τεταρτω µηνι πεµπτη του µηνοσ και εγω ηµην εν µεσω τησ αι χµαλωσιασ επι του ποταµου του χοβαρ και ηνοιχθησαν οι ουρανοι και ειδον ορασεισ θεου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 12 ος Τόμος 15 Ε... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΗΤΟΙ ΕΚΛΟΓΑΙ... 1 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΙΟΤΑΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΝ ΑΧΡΙΔΗΝ...

ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 12 ος Τόμος 15 Ε... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΗΤΟΙ ΕΚΛΟΓΑΙ... 1 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΙΟΤΑΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΝ ΑΧΡΙΔΗΝ... ΑΠΑΝΤΑ, ΜΑΞΙΜΟΥ τοῦ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ * 12 ος Τόμος 15 Ε... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΗΤΟΙ ΕΚΛΟΓΑΙ... 1 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΙΟΤΑΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΝ ΑΧΡΙΔΗΝ...138 12 ος Τομος 15 Ε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΗΤΟΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οι ασκήσεις που υπάρχουν στα βιβλία του ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) του ΥΠΕΠΘ της Α, Β, Γ Λυκείου.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οι ασκήσεις που υπάρχουν στα βιβλία του ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) του ΥΠΕΠΘ της Α, Β, Γ Λυκείου. Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στις Γενικές Εξετάσεις υπάρχει και µια λεξιλογική άσκηση, η οποία βαθµολογείται µε 10 µονάδες, όσο δηλαδή και οι ασκήσεις της γραµµατικής ή του

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της «όξας» Τα «Ωσαννά» βουβαθήκαν Προδωµένος στο Σταυρό Βασιλεύς τώρα της όξης Μ ένα στέµµα ακάνθινο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

1.Περισσότερα χρήματα =περισσότερη ασφάλεια

1.Περισσότερα χρήματα =περισσότερη ασφάλεια ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΜΥΘΟΙ 1.Περισσότερα χρήματα =περισσότερη ασφάλεια «20 να μαζεύετε θησαυρούς στον ουρανό, όπου δεν τους αφανίζουν ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά, κι όπου οι κλέφτες δεν κάνουν διαρρήξεις

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ Μελέτη 7: Για το Σάββατο 16 Νοεμβρίου Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Η ΘΥΣΙΑ ΜΑΣ Εδάφιο µνήµης: «Όστις τας αµαρτίας ηµών αυτός εβάστασεν εν τω σώµατι αυτού επί του ξύλου, διά να ζήσωµεν εν τη δικαιοσύνη αποθανόντες κατά τας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Multi Post. Ενδοριζικοί άξονες ανασύστασης

Multi Post. Ενδοριζικοί άξονες ανασύστασης Multi Post Ενδορζοί άξς ανασύσασης MultiPost Σύσηµα νδορζών αξόνων α αποαάσαση µ ρηνώδη υλά Το σύσηµα Multi Post ης D+Z που πρλαµβάν άξς αασυασµένους από αθαρό άνο ίνα ένα ύολο σο χρσµό α δοµασµένο σύσηµα

Διαβάστε περισσότερα

Isaiah. Chapter 1 1 ορασισ ην ειδεν ησαιασ υιοσ αµωσ ην ειδεν κατα τησ ιουδαιασ και κατα ιερουσαληµ εν βασιλεια ο

Isaiah. Chapter 1 1 ορασισ ην ειδεν ησαιασ υιοσ αµωσ ην ειδεν κατα τησ ιουδαιασ και κατα ιερουσαληµ εν βασιλεια ο Isaiah Chapter 1 1 ορασισ ην ειδεν ησαιασ υιοσ αµωσ ην ειδεν κατα τησ ιουδαιασ και κατα ιερουσαληµ εν βασιλεια ο ζιου και ιωαθαµ και αχαζ και εζεκιου οι εβασιλευσαν τησ ιουδαιασ 2 ακουε ουρανε και ενωτιζου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Paul aux Corinthiens (1)

Epître de Saint Paul aux Corinthiens (1) Epître de Saint Paul aux Corinthiens (1) Chapitre 1 1 παυλος κλητος αποστολος ιησου χριστου δια θεληματος θεου και σωσθενης ο αδελφος 2 τη εκκλησια του θεου τη ουση εν κορινθω ηγιασμενοις εν χριστω ιησου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT ROMANS

GREEK NEW TESTAMENT ROMANS GREEK NEW TESTAMENT ROMANS 1:13 ου θελω δε υμασ αγνοειν αδελφοι οτι πολλακισ προεθεμην ελθειν προ σ υμασ και εκωλυθην αχρι του δευρο ινα τινα καρπον σχω και εν υμιν κα θωσ και εν τοισ λοιποισ εθνεσιν 1:1

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνα Πολιτεία (519D-520A) Ἒπειτ, ἒφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καί ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατόν αὐτοῖς ὂν ἂμεινον; Ἐπελάθου, ἦν δ ἐγώ, πάλιν, ὦ

Διαβάστε περισσότερα